Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim"

Transkript

1 Impello Analysen 2010 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim Høsten 2010 har Impello Management for femte gang gjennomført en analyse av den økonomiske status og utvikling i teknologibedriftene i Trondheim. Analysen tar seg for seg utviklingen i teknologibedriftene siden 70-tallet med spesiell fokus på utviklingen siden Målsettingen med undersøkelsen er å ta temperaturen på teknologibransjen, samt å følge selskapenes utvikling og vekst over tid i forhold til sentrale nøkkeltall.

2 Impello Management har, gjennom systematisk kartlegging over flere år, bygget opp en database med oversikt over teknologibedriftene i Trondheim. Databasen inneholder totalt 360 selskaper, hvorav 45 av disse er underavdelinger til selskaper med forretningsadresse utenfor Trondheim. 315 selskaper har forretningsadresse i Trondheim og 267 av disse hadde registrert aktivitet per Selskapene er fordelt på teknologi-områdene (A) bio/kjemi, (B) energi/miljø, (C) helse/medtech, (D) IKT, (E) marin, (F) olje/gass/maritim, og (G) andre teknologiområder. Databasen inkluderer oversikt over selskaper med utspring fra FoU-miljøer i Trondheim, selskaper som har mottatt finansieringsstøtte fra Innovasjon Norge, samt eierstruktur for 295 selskaper selskaper hadde registrert regnskapstall for 2009 på analysetidspunktet, dvs. at 8 selskaper ikke hadde levert tall til Brønnøysundregisteret. Takk til våre sponsorer: Viking Venture Investinor ProVenture NTNU SINTEF Innovasjon Norge 1 14 selskaper i Impellos database er etablert i 2010 og har derfor ikke registrert aksjonærinformasjon ennå.

3 Fakta om teknologibedrifter hadde virksomhet i Trondheim per Dette tilsvarer en netto tilvekst av 10 selskaper fra 2008 (brutto 28). Antall ansatte har økt gradvis de siste fem årene og i 2009 var det registrert totalt ansatte var preget av svak vekst i omsetning og vekst i total egenkapital. Selskapene opplevde en meget positiv utvikling i omsetning og egenkapital i perioden Etter en nedgang i omsetningen i 2008 fortsatte omsetningsveksten i 2009, men med en lavere vekstrate enn før. Tilført kapital i form av ny egenkapital var 691,5 mill kr i 2009, 181,6 mill kr høyere enn i , ,79 7,75 7, , , ,28 2,74 2,17 5,64 Teknologiselskaper pr Antall ansatte Omsetning (mrd) Egenkapital (mrd) Figur 1: Statistikk for teknologiselskaper i Trondheim i perioden aktive virksomheter, hvorav 267 med hovedkontor i Trondheim og 45 underavdelinger. 98 vekstselskaper, 83 selskaper med uendret omsetning og 86 selskaper med negativ vekst i omsetning. 85 selskaper med utspring fra NTNU (32 %), 53 fra Sintef (20 %) og 2 fra HiST. Venturekapitalfond hadde per eierandel i 30 selskaper, internasjonale aktører i 32 selskaper. Det ble registrert to internasjonale oppkjøp i børsnoterte teknologiselskaper. Driftsresultat var i ,8 mill kr for den samlede selskapsporteføljen, 50 % hadde positiv driftsmargin. Impello Analysen

4 Nyetableringer 2009 Nyetableringer er selskaper etablert i nyetableringer i 2009 hvorav 3 av disse hadde utspring fra Sintef og 10 fra NTNU. Frafall av 18 selskaper. Netto tilvekst av 10 selskaper. Energi/Miljø 6 Det ble registrert 28 nyetablerte teknologiselskaper i Dette er høyere enn noe tidligere år og representerer en økning på 47,4 % fra IKT 16 Olje/Gass/ Maritim 3 Helse/Medtech 1 Nyetablerte selskaper omsatte for 57,3 mill kr i 2009 og ansatte 95 personer. IKT var det mest dominerende bransjeområdet, etterfulgt av energi/miljø og olje/gass/ maritim. Det ble ikke etablert noen selskaper innenfor bio/ kjemi i Marin 1 Andre 1 Figur 2: Bransjeinndeling, nyetableringer NØKKELTALL, NYETABLERINGER Antall Antall ansatte Tabell 1: Nøkkeltall for nyetablerte selskaper i årene Underavdelinger basert i Trondheim Marin 1 Det er totalt 312 teknologiselskaper lokalisert i Trondheim, hvorav 45 av disse er underavdelinger av selskaper som har hovedkontor utenfor Trondeim. De 312 selskapene hadde til sammen ansatte i Underavdelinger utgjør 14,4 % av antall selskaper og 32,4 % av antall ansatte. Olje/Gass/ Maritim 4 AVDELINGSKONTORER ANSATTE IKT 36 Andre 1 Helse/Medtech Tabell 2: Avdelingskontorer i Trondheim. Av totalt 45 underavdelinger opererer 80 % (36 stk.) innenfor IKT. De største underavdelingene i forhold antall ansatte er Statoil avd. Forskningssenter Ranheim, EDB Business Partner Norge og Telenor Norge. Disse tre har til sammen 961 ansatte. Figur 3: Bransjeinndeling, underavdelinger av teknologiselskaper med hovedkontor utenfor Trondheim. AVDELINGSKONTOR I TRONDHEIM ANTALL ANSATTE Statoil ASA avd. Forskningssenter Ranheim 498 EDB Business Partner Norge AS avd. Trondheim IT 244 Telenor Norge AS avd. Trondheim 219 Ergo Group AS avd. Trondheim 195 TeliaSonera Norge AS avd. Trondheim 149 Tabell 3: De 5 største avdelingskontor i Trondheim sett i forhold til antall ansatte. På grunn av manglende regnskapstall på avdelingsnivå er resterende del av analysen eksklusive underavdelinger, dvs. kun inkludert selskaper med hovedkontor i Trondheim. 4 Impello Analysen 2010

5 Beskrivelse av teknologibransjen i Trondheim Fortsatt høyt antall selskapsetableringer i teknologibransjen i Trondheim Den eldste bedriften i porteføljen ble etablert i De yngste bedriftene som er inkludert i denne analysen er etablert i 2009 (2010-etableringer inkluderes først i neste års analyse). Gjennomsnittsalderen på bedriftene er 8 år. Underavdelinger er ikke inkludert i denne analysen Akkumulert antall selskaper Etableringer per år Antall etableringer (glidende snitt over 5 år) Figur 4: Utvikling i antall nyetableringer per år, akkumulert antall bedrifter etablert og gjennomsnittlig antall nyetableringer per år. Akse til venstre indikerer antall nyetableringer per år. Akse til høyre viser akkumulert antall etablerte bedrifter. Det har vært en positiv vekst i antall teknologibaserte nyetableringer i Trondheim over en lengre periode, og omlag 41 % av bedriftene er etablert i 2005 eller senere. Det etableres nå nye teknologibedrifter årlig (gjennomsnittlig ca. 19 på 2000-tallet), mot typisk 3-5 på 1980-tallet og 5-15 på 1990-tallet var et rekordår i forhold til nyetableringer av teknologiselskaper i Trondheim. 28 nye bedrifter ble etablert. Dette er også høyere enn fra toppårene i 2000, 2002 og 2005 (23-24 etableringer). 18 selskaper ble oppløst i 2009, opp fra 12 i Netto tilvekst var 10 selskaper i 2009, mot 7 i Impello Analysen

6 Selskaper med utspring fra forskningsinstitusjoner/fou-miljøer Totalt 141 bedrifter, 44,8 % av alle selskaper, har opprinnelse fra institusjoner tilknyttet FoU-miljøet i Trondheimsregionen. Institusjoner tilknyttet FoU-miljøet i Trondheim er NTNU, Sintef og Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Antallet inkluderer alle selskaper hvor NTNU, Sintef eller HiST har vært involvert, delaktig eller avgjørende i teknologiutviklingen eller kommersialiseringen av teknologien til selskapet. Av alle teknologiselskapene som er etablert i Trondheim har 95 opphav fra NTNU (via Innovasjonssenter Gløshaugen eller NTNU Technology Transfer). 58 stammer fra Sintef-miljøet og 3 har utspring fra HiST. 15 selskaper har opphav fra mer enn én av institusjonene. 14 HiST Sintef NTNU Figur 5: Antall nyetableringer med opphav fra FoU institusjoner. Det var få nyetableringer med opphav fra FoU-miljøene før Frem mot 1985 ble det etablert kun 5 selskaper, hvorav 4 av disse hadde utspring fra NTNU. I perioden hadde disse miljøene opphav til rundt 2 selskaper årlig, men i siste halvdel av 90-tallet vokste antallet kraftig. I årene 1999, 2000 og 2001 ble det til sammen etablert 35 nye bedrifter, 19 av disse hadde utspring fra Sintef. Perioden etter 2001 har vært variert. Årlige nyetableringer med utspring fra NTNU har variert mellom 2-9 i perioden Året 2006 var et bunnår for nyetableringer fra NTNU, men antallet har økt gradvis siden og endte på 10 selskaper i Årlige nyetableringer med utspring fra Sintef var høyest mot slutten av 1990-årene og starten av Særlig i 2006, 2007 og 2008 var etableringsaktiviteten rundt Sintef-miljøet lav med kun en etablering årlig. I 2009 ble det registrer 3 nyetableringer fra Sintef-miljøet. Bedriftene med utspring fra HiST ble etablert i henholdsvis 1996, 1997 og Teknologiselskaper med støtte fra Innovasjon Norge Innovasjon Norge har vært og er fortsatt en viktig ressurs for finansiering av selskaper i oppstartsfasen. Dette gjelder også for teknologiselskaper i Trondheim. 177 selskaper, tilsvarende 56,2 % av Impellos selskapsdatabase, har mottatt finansieringsstøtte i form av risikolån, tilskudd og/eller garantier fra Innovasjon Norge Figur 6: Nyetablerte teknologiselskaper som på et tidspunkt har mottatt støtte fra Innovasjon Norge. Kilde: Innovasjon Norge. Figur 5 illustrerer hyppigheten av nyetablerte selskaper som har mottatt finansieringsstøtte fra IN. Det er en klar sammenheng mellom nyetablerte selskaper som har mottatt støtte fra Innovasjon Norge og antall årlige nyetableringer totalt, se figur 2. 6 Impello Analysen 2010

7 Eierstruktur i aktive teknologiselskaper i Trondheim eies av 6 ulike eierkategorier: industriell investor, internasjonal investor, FoU/ kommersialiseringsmiljø, venturekapital, børs og øvrige investorer. Eierkategorien «venture-eid» består av venturekapital, aktive eierfond (private equity) og såkornfond. 2 Øvrige investorer er gründere, private investorer og andre investorer. 6 selskaper, etablert i 2009, har ikke offentliggjort eierskap og inngår derfor ikke i figur 7. Øvrige 158 (207) Industriell investor 43 (78) Internasjonal investor 31 (32) Venture-eid 16 (30) Børs 7 (7) FoU- og kommersialiseringsmiljøer 6 (27) Gründere har eierandel i 182 av 267 bedrifter, og har kontrollerende eierandel i 49,8 % av den aktive porteføljen. Internasjonale investorer kontrollerer 31 bedrifter og har høyest gjennomsnittlig eierandel per bedrift med 94,3 %. Selskaper eid av internasjonale investorer samt børsnoterte selskaper representerer de største bedriftene sett i forhold til omsetning og egenkapital, mens FoU/kommersialiseringsmiljø og private investorer kontrollerer de minste bedriftene. FoU/kommersialiseringsmiljøer med eierskap er hovedsakelig NTNU, Sintef og Leiv Eiriksson Nyskapning (LEN). Disse hadde per eierandel i totalt 23 bedrifter (NTNU 10, LEN 10 og Sintef 3) gjennom direkte investeringer eller selskaper de kontrollerer som for eksempel NTNU Technology Transfer, Sintef Holding og Leiv Eiriksson Invest. Figur 7: Kategorisering av investorer med eierandel i teknologiselskaper i Tall før parentes viser antall bedrifter hvor respektive eierkategori har størst eierandel. Tall i parentes viser antall bedrifter hvor respektive eierkategori har eierandel. 6 selskaper har ikke offentliggjort eierskap og inngår ikke i figuren. Bransjefordeling i 2009 Selskapene er fordelt på bransjeområdene bio/kjemi, energi/miljø, helse/medtech, marin, IKT, olje/gass/maritim og andre teknologiområder. Olje/Gass/Maritim 49 Media/web 21 Telecom 27 Marin 9 Helse/undervisning 11 Helse/Medtech 13 IKT 143 Software 42 Elektronikk 23 Energi/ Miljø 29 Bio/Kjemi 8 Andre 16 Andre 11 Konsulting 8 Figur 8: Bransjeinndeling blant teknologiselskaper i Trondheim i IKT er fortsatt det dominerende teknologiområdet i Trondheim, og andelen representerte i ,6 % - ned fra 58 % i IKT er delt inn i flere segmenter hvor software, sammen med elektronikk, telecom og media og web er de største segmentene. Olje/gass/maritim representerer 18,4 % av teknologiselskapene. Trenden i antall nyetableringer innen olje/gass/maritim har vært fallende siden Energi/miljø representerer de yngste selskapene (median etableringsår til energi-/miljøselskaper er 2006 mot 2002 for de øvrige selskapene), og er den bransjen som har hatt størst økning i antall nyetableringer de siste 5 årene, dette gjelder særlig fornybar energi (11 selskaper). Bransjeområdet marin består av selskaper som opererer innenfor fiskeri og havbruk, samt selskaper som utvikler annen marin teknologi. Andre teknologiområder består hovedsakelig av selskaper som opererer innenfor bygg og anlegg (5), produktutvikling (5) og metaller (2). 2 Selskaper som har vært venture-backed tidligere, men som ikke har venture-backing i 2009, er ikke inkludert i denne analysen. Vi viser til side 18 for informasjon om dette. Impello Analysen

8 Økonomisk utvikling i perioden Stabil totalomsetning og vekst i egenkapital Det har vært en betydelig vekst i total omsetning og egenkapital i bedriftene i perioden Total omsetning har i perioden hatt en vekst (CAGR) 3 på 10,8 % og total egenkapital har hatt en vekst på 27,0 %. Gjennomsnittlig driftsresultat for perioden var -17,7 mill kr og gjennomsnittlig resultat før skatt -165,8 mill kr. Total omsetning Teknologiselskapene i Trondheim opplevde en sterk vekst i omsetning i perioden , men veksten har vært tilnærmet flat de to siste årene. Total omsetning var 7,95 mrd i 2009, marginalt opp fra 2008 (+2,6 %). Justert for inflasjon var veksten i samlet omsetning -1,7 % i 2008, og +1,2 % i ,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % Nominell vekst 15,6 % 18,3 % 22,3 % -0,5 % 2,6 % Reell vekst 12,7 % 15,5 % 20,6 % -1,7 % 1,2 % Total omsetning (mrd) 5,38 6,37 7,79 7,75 7,95 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Figur 9: Utvikling i totalomsetning, nominell omsetningsvekst og omsetningsvekst justert for inflasjon. Kilde for inflasjon: Norges Bank. Totalomsetningen i 2009 var sterkt preget av at flere store etablerte selskaper, særlig EMGS, Nacre og Nordic Semiconductor, opplevde en reduksjon i omsetning fra Selskaper som trakk opp omsetningen mest var Q-Free, Energos og Optoplan. SELSKAPER ETABLERT 18 MND FØR (MILL KR) Omsetning 157,4 12,4 23,0 12,3 66,2 Tabell 4: Omsetning for nyetablerte teknologiselskaper i perioden Tall i mill kr. En del av den samlede omsetningsveksten kommer fra selskaper som leverte regnskapstall for første gang i Disse selskapene ble enten etablert i 2009, eller i siste halvdel av Omsetningen blant disse selskapene representerte 66,2 mill av omsetningsøkningen i 2009 og var høyere enn for selskaper som leverte regnskapstall for første gang i 2007 og Selskaper som gikk konkurs eller flyttet i 2009, men som hadde registrert omsetning i 2008, påvirker omsetningsveksten i negativ retning da de ikke bidrar til totalomsetningen i Compounded Annual Growth Rate (CAGR). 4 Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser (kilde: Norges Bank). 5 Regnskapsloven krever at selskapet leverer godkjent årsregnskap innen 18 måneder etter registreringsdato. 8 Impello Analysen 2010

9 Resultatutvikling Den samlede resultatutviklingen for selskapsporteføljen har vært variert i perioden Samlet driftsresultat for teknologiselskapene var +14,8 mill kr, opp fra -130,1 mill i Beløpene for årene i perioden er sterkt påvirket av at store bedrifter hadde underskudd, bl.a. gjelder dette EMGS og Teekay Petrojarl Production. Det samlede driftsresultatet for selskapsporteføljen eksklusive EMGS og Teekay var positiv i hele perioden og var 188,1 mill kr i DRIFTSRESULTAT Samlet driftsresultat (mill) -11,6 20,2 18,2-130,1 14,8 Samlet driftsresultat ekskl. EMGS og Teekay Petrojarl Production (mill) Tabell 5: Resultatutvikling ,6 37,7 322,4 295,3 188,1 Samlet resultat før skatt endte på 656,0 mill kr i Tallet var lavere enn i 2008, men høyere enn i perioden Det var et betydelig avvik mellom samlet driftsresultat og resultat før skatt i perioden Dette skyldes høye finansinntekter hos Teekay Petrojarl Production, Autronica Fire and Security, Nacre og Nordic Semiconductors. De resterende selskapene har samlet sett hatt marginalt negative netto finansinntekter. RESULTAT FØR SKATT Samlet resultat før skatt (mill) 26,3 48,8 274, ,6 656,0 Samlet resultat før skatt ekskl. EMGS og Teekay Petrojarl Production (mill) 150,5-5,8 258,6 369,5 193,5 Tabell 6: Resultat før skatt Figur 10a: Driftsmargin i Figur 10b: Andel selskaper med positivt driftsmargin i perioden av totalt 267 selskaper hadde positiv driftsmargin i Andelen representerer 49,8 % av selskapsporteføljen og har utviklet seg i negativ retning siden Figur 10a viser en oversikt over selskaper med driftsmargin i intervallet -100 % til +100 %. 30 selskaper hadde driftsmargin lavere enn -100 % og er derfor ikke inkludert i figuren. Impello Analysen

10 Total egenkapital Total egenkapital, som er summen av innskutt og opptjent egenkapital, har økt betydelig siden 2005, men i liket med omsetningen har veksten i egenkapital flatet ut noe etter Den totale egenkapitalen økte med 24,3 % fra , 34,5 prosentpoeng høyere vekst enn fra ,2% +24,3% ,3% ,4% Egenkapital (mrd kr) Figur 11: Utvikling i egenkapital for 267 teknologiselskaper i Trondheim (mill kr). Innskutt og opptjent egenkapital Hovedandelen av den samlede egenkapitalen blant teknologiselskapene i Trondheim er innskutt egenkapital. Andelen innskutt egenkapital har de siste årene variert mellom % av total egenkapital, men var i 2009 lavere grunnet regnskapsmessige endringer hos EMGS. EMGS reduserte overskuddsfondet med 118,8 USD (830,6 mill NOK) i Dette ble brukt til å dekke årets underskudd mens resterende ble oppført som opptjent egenkapital i regnskapet. Teekay Petrojarl Production reduserte overskuddsfondet tilsvarende 800 mill kr i 2008 og påvirket dermed samlet innskutt egenkapital samt total egenkapital i negativ retning fra ,1% +373,2% ,3% +83,4% +84,8% -6,1% -8,2% ,9% Opptjent EK (mill kr) Innskutt EK (mill kr) Figur 12: Utvikling i opptjent og innskutt egenkapital for 258 teknologiselskaper i Trondheim (mill kr). Prosent viser økning per år. 10 Impello Analysen 2010

11 Figur 13 viser utviklingen i opptjent og innskutt egenkapital for teknologiselskapene ekskl. EMGS og Teekay Petrojarl Production. Tallene viser at opptjent egenkapital blant de øvrige selskapene representerer en større andel av samlet egenkapital og andelen har økt hvert år siden Det var en svært høy økning i opptjent egenkapital i årene 2007 og 2008 som skyldes høye resultater i de respektive årene, se tabell 5 og 6. Det har også vært en økning i innskutt egenkapital i 2009 blant de øvrige selskapene ,8% +31,1% +70,0% +14,4% +53,0% +3,9% +15,0% +14,2% Opptjent EK (mill kr) Innskutt EK (mill kr) Figur 13: Utvikling i opptjent og innskutt egenkapital eks. EMGS og Teekay Petrojarl Production. Prosent viser økning per år. Tabell 7 viser selskapene med størst økning i innskutt egenkapital i Optoplan AS har blitt tilført mest egenkapital det siste året, tett etterfulgt av Q-Free ASA. Solcellesilisiumselskapet FESIL Sunergy AS, som er på pilotstadiet, kom på tredjeplass. Hovedandelen av innskutt egenkapital blant vinnerne kom fra børs og internasjonale eiere. Summen av innskutt egenkapital blant disse selskapene i 2009 var 632,1 mill kr, mot 661 mill i 2008 (tilsvarer en endring på -5,7 %). TOPP 10 ØKNING I INNSKUTT EK SISTE ÅR ØKNING (MILL.KR) KILDE ETABLERINGSÅR 1 Optoplan AS 244,6 Internasjonale eiere (US) Q-Free ASA 117,4 Børs (OSE) FESIL Sunergy AS 108,7 Norske og Nederlandske investorer Fara ASA 55,7 Børs (OSE) Teeness AS 35,8 Internasjonale eiere (SE) Chapdrive AS 18,0 VC Northzone Ventures SonoWand AS 12,4 Private investorer (Trondheim) Integrated Optoelectronics AS 10,7 Private investorer (Trondheim) AKVA Group Software AS 10,2 AKVA Group ASA, Børs (OSE) Geomatikk IKT AS 9,6 PE Mustang Private Equity m.fl SUM 632,1 Tabell 7: Teknologiselskaper med størst innskutt egenkapital i Tall i mill kr. Impello Analysen

12 Utvikling i antall ansatte Antall ansatte blant teknologiselskapene i Trondheim har steget jevnt i perioden , og i 2009 var tallet Vekstraten i totalt antall ansatte per år har likevel vært synkende siden 2005, særlig mellom 2008 og Det har også vært en økning i antall ansatte per bedrift i perioden I 2009 var det i gjennomsnitt 18 ansatte per bedrift, samme antall som i Utflatingen i antall ansatte per bedrift i 2009 skyldes at veksten i antall ansatte ikke er like høy som tidligere og at det er flere årlige nyetableringer enn før. Antall ansatte Anstall ansatte per bedrift ,7% +11,8% +8,3% +4,5% Figur 14: Utvikling i antall ansatte, totalt og per bedrift, i perioden Tall i prosent viser årlig vekst i antall ansatte. I 2009 endte omsetning per ansatt på 1,63 mill. Gjennomsnittlig og median omsetning per ansatt i perioden var henholdsvis 1,68 mill og 1,65 mill. Omsetning per ansatt i 2007 trakk opp gjennomsnittet. Den høye omsetningen per ansatt i 2007 skyldes at den samlede omsetningsveksten fra 2006 var høyere enn veksten i antall ansatte. Omsetning per ansatt i 2008 var lavere enn i 2007 grunnet marginal negativ vekst i omsetning og en økning i antall ansatte. STATISTIKK, ANSATTE Ansatte Ansatte per bedrift Omsetning per ansatt (mill kr) 1,65 1,65 1,81 1,66 1,63 Tabell 8: Utvikling i antall ansatte, ansatte per bedrift og omsetning per ansatt i perioden Impello Analysen 2010

13 Faser i selskapets utviklingssyklus Teknologiselskapene er klassifisert innenfor fasene start-up, vekst, moden og «levende død/0-vekst» i perioden Start-up fasen består av selskaper som er 7 år eller yngre og som har lavere omsetning enn 20 mill kr. Vekstfasen inkluderer selskaper som omsetter for mellom 20 og 50 mill kr. Selskaper som er eldre enn 7 år, som omsetter for mer enn 50 mill kr og som har nådd «break-even» inntjening i form av akkumulert positivt driftsresultat er klassifisert som modne selskaper. Kategorien «levende død/0-vekst» er selskaper som er eldre enn 7 år og som har årlig omsetning under 20 mill kr. Faser i livssyklusen Alder, omsetning og lønnsomhet 0-VEKST («LEVENDE DØDE») Figur 15: Illustrasjon over definisjonen av fasene start-up, vekst, moden og 0-vekst Start-up Vekst Moden 0-vekst/Levende død Figur 16: Antall selskaper innenfor hver fase i perioden Impello Analysen

14 Selskapsfasene er illustrert i figur 15. Årlig tilvekst av selskaper i start-up fasen avhenger av antall nyetablerte selskaper for hvert år. Figur 16 gir en oversikt over antall selskaper innenfor hver fase per år i perioden det var et lavere antall start-up selskaper i 2009 enn tidligere år. Den synkende trenden blant start-up selskaper skyldes at det har vært et høyere antall selskaper som har gjennomgått en faseendring til vekst og 0-vekst enn det har vært tilvekst fra årlige nyetableringer. Det har vært over en dobling av antall vekstselskaper i perioden. Start-up selskaper som passerte 20 mill kr i 2009 representerer hovedandelen av selskaper som har endret fase til vekstfase det siste året. Antall selskaper som har gått fra 0-vekst til vekst har variert mellom 1-2 selskaper årlig, men i 2008 var tallet 11 selskaper. Det har også vært en økning i antall modne- og 0-vekst selskaper. Antall modne selskaper var 18 i perioden , mens tallet økte til 20 selskaper i Start-up fase Start-up selskaper er definert som 7 år eller yngre omsetter for under 20 mill kr årlig. Antall start-up selskaper har vært synkende de siste 5 årene på tross av at antall årlige nyetableringer har økt i samme periode. Selskaper som har vokst og blitt eldre og dermed endret fase til venture eller null-vekst var lavere i 2009 enn i 2008 og 2007, mens antall konkurser var høyere i 2009 enn de foregående årene. Det har altså vært netto frafall av antall start-up selskaper i perioden ,2 3, ,8% 2,9 2, , ,7% -6,5 % ,7 % Omsetning [mill] Driftsmargin -8 % -12 % -18 % -8 % -13 % 0 % -2 % -4 % -6 % -8 % -10 % -12 % -14 % -16 % -18 % -20 % Figur 17: Samlet omsetning og gjennomsnittlig driftsmargin for start-up selskaper. Tall over søyler viser gjennomsnittlig omsetning per selskap i mill kr. Tall i prosent viser årlig vekst i samlet omsetning. Av selskapsporteføljen i 2009 var 109 selskaper i start-up fasen. Disse selskapene omsatte til sammen for 253 mill kr i 2009 og hadde en gjennomsnittlig driftsmargin på -13 %. Omsetningen blant start-up selskapene har vært synkende siden Nedgangen i omsetning skyldes at det er færre start-up selskaper enn tidligere og at det har vært en nedgang i gjennomsnittlig omsetning per bedrift. Gjennomsnittlig driftsmargin har variert mellom -8 % og -18 % siden Blant start-up selskapene som opplevde omsetningsvekst i 2009 var Chapdrive en klar vinner, etterfulgt av One Voice og Biosergen. Både Chapdrive og Biosergen hadde venturekapital fond på eiersiden i OMSETNING (MILL) VEKSTVINNERE SISTE ÅR ETABLERT BRANSJE VEKST Chapdrive AS 2007 Energi/miljø 7,0 18,6 165 % One Voice AS 2006 IKT 5,6 11,0 96 % Biosergen AS 2004 Helse/medtech 2,1 4,0 93 % SmartGenerator AS 2003 Energi/miljø 7,9 14,1 79 % Kontorutvikling ERP AS 2007 IKT 2,4 3,9 62 % Tabell 9: Vekstvinnere i forhold til omsetning i Omsetning er i mill kr. (kun selskaper med over 1 mill i omsetning i 2008 er inkludert). 14 Impello Analysen 2010

15 Lønnsomhetsvinnerne er rangert etter gjennomsnittlig driftsmargin i perioden Solsilc Development Company har ingen ansatte og mottar lisensinntekter på Solsilc-teknologien som er lisensiert ut til FESIL Sunergy. Pga. svært lave kostnader er deres driftsmargin høy. LØNNSOMHETSVINNERE 2009, GJENNOMSNITTLIG DRIFTSMARGIN ETABLERT BRANSJE GJENNOMSNITTLIG Solsilc Development Company AS 2006 Energi/Miljø 33 % Energidata AS 2003 IKT 26 % Migris AS 2005 Olje/Gass/Maritim 22 % Sluice AS 2007 IKT 17 % Ferrx AS 2005 Bio/Kjemi 17 % Tabell 10: Lønnsomhetsvinnere i forhold til gjennomsnittlig driftsmargin i perioden Vekstfase Det har vært en sterk økning i antall vekstselskaper i siden 2005 og i 2009 var det 9 nye vekstselskaper. 2 av selskapene som endret fase til vekst i 2009 var i start-up fasen i 2008, mens 5 var i 0-vekst fasen i selskaper ble etablert i 2009 med omsetning i første driftsår på over 20 mill kr. 6 2 selskaper som var i vekstfasen i 2008, omsatte for over 50 mill kr og var eldre enn 7 år i 2009, og ble dermed klassifisert som modne 7, mens 4 selskaper gikk konkurs eller ble oppløst av andre årsaker. 8 Dette tilsvarer en netto tilvekst på 3 selskaper % ,2 73,0 46,5 50,2-1 % -2 % ,0 +57,3% +34,0% -12,0% +15,0% -3 % -4 % -5 % -6 % Omsetning [mill] Driftsmargin -6 % -3 % -3 % -5 % 0 % -7 % Figur 18: Samlet omsetning og gjennomsnittlig driftsmargin for vekstselskaper. Tall over søyler viser gjennomsnittlig omsetning per selskap. Tall i prosent viser årlig vekst i samlet omsetning. Det har naturlig nok vært vekst i omsetning blant vekstselskapene siden 2005, men omsetning per bedrift var noe lavere i 2008 og 2009 enn tidligere. Vekstselskapene har hatt varierende men negativ gjennomsnittlig driftsmargin i perioden Topp 5 vekstvinnerne blant vekstselskapene hadde en samlet gjennomsnittlig vekst på 485,6 % i Vekstvinneren Energos omsatte for 221,2 mill kr i 2009 etter å ha inngått en betydelig kontrakt med Hafslund ASA i Optoplan er et av de eldste selskapene i databasen, etablert i 1984, og hadde nest høyest vekst blant teknologiselskapene i 2009 som følge av at selskapet landet en betydelig kontrakt med Statoil i OMSETNING (MILL) VEKSTVINNERE SISTE ÅR ETABLERT BRANSJE VEKST Energos AS 2004 Energi/miljø 13,8 221, % Optoplan AS 1984 IKT 30,9 177,4 474 % AKVA Group Software AS 1998 Marin 15,4 44,2 187 % Seabird Technologies AS 1997 Olje/gass/maritim 46,2 111,4 141 % 3D Radar AS 2001 IKT 15,6 34,4 121 % Tabell 11: Vekstvinnere i forhold til omsetning i Omsetning er i mill kr. 6 Nyetablerte venture selskaper i 2009 var: Geomatikk IKT (skilt ut fra Bravida) og Norbit ODM (del av Norbit Group). 7 Cameron Systems og DI Systemer. 8 Epcon Energy & Process Control, HAS Consult, Norbit og Nordisk Mobiltelefon. Impello Analysen

16 Lønnsomhetsvinnerne er rangert etter gjennomsnittlig driftsmargin i perioden : LØNNSOMHETSVINNERE , GJENNOMSNITTLIG DRIFTSMARGIN ETABLERT BRANSJE GJENNOMSNITTLIG DRIFTSMARGIN Fundator AS 2000 IKT 45,0 % Exprosoft AS 2000 Olje/Gass/Maritim 39,0 % Olex AS 1997 IKT 36,8 % Norsk Helseinformatikk AS 1996 IKT 31,5 % Exploro AS 2005 Olje/Gass/Maritim 27,2 % Tabell 12: Lønnsomhetsvinnere i forhold til gjennomsnittlig driftsmargin i perioden Moden fase Antall modne selskaper har vært stabilt de 5 siste årene. I 2009 var 20 av teknologiselskapene i Trondheim modne selskaper, opp fra 18 i de foregående 4 årene. I 2007 fusjonerte Corrocean med Roxar og endret forretningsadresse til Stavanger. I 2009 endret Cameron Systems og DI Systemer fase fra vekst til moden ,1 254,6 246, ,8 205, ,9% +3,2% +3,0% ,6% Omsetning [mill] Driftsmargin 6 % 8 % 10 % 9 % 7 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Figur 19: Samlet omsetning og gjennomsnittlig driftsmargin for modne selskaper. Tall over søyler viser gjennomsnittlig omsetning per selskap. Tall i prosent viser årlig vekst i samlet omsetning. Det var en sterk positiv vekst i omsetning blant modne teknologiselskaper i perioden men veksten har vært noe lavere de siste to årene. Gjennomsnittlig driftsmargin blant selskapene var 7 % i 2009 mot 8 % for perioden På rangeringen av modne selskaper med høyest vekst i omsetning finner vi Uninett øverst på listen. Cameron Systems og DI Systemer var ny som modne selskaper i Q-Free er et av de eldste selskapene i porteføljen. OMSETNING (MILL) VEKSTVINNERE SISTE ÅR ETABLERT BRANSJE VEKST Uninett AS 1993 IKT 78,7 213,6 171,6 % Cameron Systems AS 1999 Olje/gass/maritim 24,6 54,5 121,0 % Q-Free ASA 1984 IKT 509,2 804,4 58,0 % Aqua Gen AS 1992 Marin 129,3 183,4 41,8 % DI Systemer AS 1988 IKT 47,6 53,4 12,1 % Tabell 13: Vekstvinnere i forhold til omsetning i Omsetning er i mill kr. 16 Impello Analysen 2010

17 Lønnsomhetsvinnerne er rangert etter gjennomsnittlig driftsmargin i perioden : LØNNSOMHETSVINNERE , GJENNOMSNITTLIG DRIFTSMARGIN ETABLERT BRANSJE GJENNOMSNITTLIG DRIFTSMARGIN Cameron Systems AS 1999 Olje/Gass/Maritim 24 % BTUPI AS Olje/Gass/Maritim 15 % Kongsberg Seatex AS 2000 Olje/Gass/Maritim 15 % Lindbak Retail Systems AS 1994 IKT 9 % Weatherford Laboratories AS 1985 Olje/Gass/Maritim 9 % Tabell 14: Lønnsomhetsvinnere i forhold til gjennomsnittlig driftsmargin i perioden vekst selskaper («levende døde») Antall 0-vekst selskaper økte i perioden Det har vært en nedgang i antall start-up selskaper som har blitt omklassifisert til 0-vekst i perioden, samt at det har vært en økning av 0-vekst selskaper som har gått konkurs. 14 selskaper ble omklassifisert fra start-up til 0-vekst i 2009 og 5 gikk konkurs. 5 selskaper ble omklassifisert fra 0-vekst til vekst i 2009, ned fra 11 selskaper i Samlet hadde 0-vekst en netto tilvekst av 4 selskaper i ,5 4 % ,5 5,9 5,9 5,3 2 % 0 % ,4% -2 % ,7% -10,4% -4 % 100-6,6% -6 % Omsetning [mill] Driftsmargin -1 % 3 % -1 % 0 % -6 % -8 % Figur 20: Samlet omsetning og gjennomsnittlig driftsmargin for 0-vekst selskaper. Tall over søyler viser gjennomsnittlig omsetning per selskap. Tall i prosent viser årlig vekst i samlet omsetning. Det var vekst i samlet omsetning blant null-vekst selskapene i perioden , men trenden har vært synkende siden Utviklingen i gjennomsnittlig driftsmargin for selskapene har vært varierende i perioden og endte på -6 % i 2009, mot gjennomsnittlig -2,2 % for hele perioden. 9 Selskapet består av Trondheimsselskapene Well Technology Group og Brønnteknologiutvikling AS. Impello Analysen

18 Eierstruktur og kapitaltilførsel Teknologiselskapene i Trondheim har blitt tilført kapital i form av egenkapital hvert år siden Figur 21a viser utviklingen i tilført kapital blant selskapene, men utelukker EMGS og Teekay Petrojarl Production av regnskapsmessige årsaker. I 2006 ble det tilført 582,0 mill kr fra forskjellige investorer, etterfulgt av en nedgang i tilført kapital både i 2007 og I 2009 ble det tilført 691,5 mill kr. Den høye summen skyldes hovedsakelig ny tilførsel av kapital i selskaper som Optoplan, Q-Free og FESIL Sunergy. Figur 21b illustrerer fordelingen av tilført kapital hvor respektive eiergruppe er majoritetseier (størst eierandel). Hovedandelen av innskutt egenkapital kommer fra internasjonale eiere, 42 %, mens børsnoterte selskaper og selskaper eid av venture capital fond representerer henholdsvis 26 % og 24 % av totalt tilført egenkapital. 10 Eierkategorien «øvrige» er her gründere, industrielle investorer, FoU/kommersialiseringsmiljøer og øvrige eiergrupper og representerer 8 % av tilført egenkapital ,0 700,0 600,0 500,0 400,0 394,0 582,0 568,0 509,9 691,5 Børs 26 % Øvrige 8 % Venture-eid 24 % 300,0 200,0 100,0 Internasjonal 42 % 0, Figur 21a: Tilført kapital i perioden Tall i mill kr (2009-kroner). Figur 21b: Tilført egenkapital i 2009 fra eierkategoriene internasjonal investor, venture-capital, børs og andre eiere. Venture-backed selskaper I dette avsnittet ser vi nærmere på selskaper som har vært og er (del)eid av venturekapital fond. Totalt 83 teknologiselskaper i Trondheim er eller har vært (del)eid av venturekapital fond. 4 av disse er avdelinger av selskaper utenfor Trondheim. Den første bølgen hvor venturekapital fond investerte var på og 90- tallet hvor 45 selskaper ble investert i, og blant ventureaktørene i første bølge finner vi hovedskelig NYAS, Sikom, Såkorninvest Midt-Norge, Trøndelag Vekst og Trondheim Næringsinvest. Disse fondene har vært med på å fremme og forme selskaper som for eksempel Q-Free, Seatex og Brønnteknologiutvikling. 12 Andre venture bølge startet rundt overgangen til 2000 og har vart frem til i dag. Det er investert i 35 selskaper i andre bølge frem mot Blant ventureaktørene i andre bølge finner vi Viking Venture, Proventure og Investinor. Blant de største selskapene fra andre venture bølge sett i forhold til omsetning finner vi EMGS, Powel og Aqua Gen. 10 Venture-eid inkluderer selskaper som var eid av venture capital fond på analysetidspunktet. 11 Figur 21a og 21b viser tall og fordeling eks EMGS og Teekay Petrojarl Production. 12 Brønnteknologiutvikling er eid av BTUPI og Seatex er kjøpt opp av Kongsberg Gruppen og heter i dag Kongsberg Seatex. 18 Impello Analysen 2010

19 FØRSTE BØLGE ANDRE BØLGE Antall selskaper Omsetning 2009 [mill] 2 740, ,2 CAGR ( ) 16,0 % 22,6 % Antall ansatte Tabell 15: Nøkkeltall for teknologiselskaper hvor venture capital fond har investert. Tabellen inkluderer ikke underavdelinger. Av de 5 selskapene med høyest omsetningsvekst i perioden har 4 på et eller annet tidpunkt vært eid av et venturekapital fond. Disse 4 selskapen var også de med høyest omsetningsvekst i perioden. To av disse selskapene er et resultat av venturebølge 1 og to selskaper er et resultat av venturebølge Børsnoterte selskaper Det er totalt 7 børsnoterte selskaper i populasjonen. Siden 2008 er Inivosense ASA meldt konkurs. Kongsberg SIM har fusjonert med Kongsberg Intellifield og Powel er tatt av børs, men inngår i analysen siden selskapene var registrert ved Oslo Børs per BØRSNOTERTE SELSKAPER EMGS (EMGS) Nordic Semiconductor (NOD) Kongsberg Seatex (KOG) Q-free (QFR) Fara (FARA) Kongsberg SIM (KOG) Powel (POWEL) Tabell 16: Børsnoterte teknologiselskaper. Internasjonalt eide selskaper Det er 31 internasjonalt eide selskaper i porteføljen i 2009, dette inkl. heleide datterselskaper av børsnoterte selskaper. Internasjonalt eide selskaper er enten selskaper oppkjøpt av internasjonale investorer eller internasjonale selskaper etablert i Trondheim. Siden 2008 er Nordisk Mobiltelefon meldt konkurs og Chipidea Microelectrònica ble meldt oppløst i løpet av selskaper er oppkjøpt siden forrige Impello analyse: Energyfront, Market Monitor og Veginformatikk, Market Monitor ble kjøpt opp sent Zedge Europe AS ble etablert i 2009 og kjøpt opp i I 2010 har også Adactus og Crusin blitt kjøpt opp av internasjonale aktører. Virksomheten til MaxWare er overført til SAP Norge og ble av den grunn meldt oppløst i Fugro Surface Geochemistry Acquisition fusjonerte med Fugro Geolab Nor i SELSKAPER OPPKJØPT AV INTERNASJONALE SELSKAPER 3-D Radar AS (2008. Curtiss-Wright Corp., US) Nacre AS (2007. Sperian Protection SA, FR) Abeo ANS (2007. Acando AB, SE) Aqua Gen AS (2008. EW Group GmbH, DE) Autronica Fire & Security AS (2004. United Technologies Corp., US) ConSept Systems (2007. Natco Group Inc., US) Energos AS (2004. Ener-G Holdings Plc., UK) Energyfront AS (2009. Enermet B.V., NL) Falanx Microsystems AS (2006. ARM Holdings plc., UK) Fugro Oceanor AS (2003. Fugro Group, NL) Geolab Nor AS (2008. Fugro Group, NL) MaxWare AS (2007. SAP AG, DE) Market Monitor AS (2008. Sportradar AG, AT) Optoplan AS (2007. Wavefield Inseis ASA, NO, int. eiere) Reslab Reservoir Laboratories AS (2007. Weatherford International Ltd., US) Reslab Integration AS (2007. Weatherford International Ltc., US) ScanWind AS (2008. Wellpower Sweden AB, SE) Seabed Geophysical AS (2006. Seabird Exploration Ltd., UAE) Sicom AS (2007. Weatherford International Ltd., US) Petrojarl Production AS (2008, Teekay Corp., CA) Teeness ASA (2008. Sandvik AB, SE) Transinor AS (2004. Doble Engineering Company, US) Veginformatikk AS (2009. Triona AB, SE) Wellcem AS (2008. Siem Offshore Inc., BVI) Tabell 17: Teknologibaserte bedrifter i Trondheim kjøpt opp av internasjonale aktører. Årstall i parentes er året oppkjøpet fant sted. 13 3D radar ble først kjøpt av norske Vmetro, som siden ble kjøpt av Curtiss-Wright. Consept ble kjøpt av Natco i 2007, men er siden kjøpt opp av Cameron Systems. Scanwind ble kjøpt av GE Wind Energy i Impello Analysen

20 ØVRIGE INTERNASJONALE SELSKAPER Aivo Norge AS (Aivo AB, SE) Atmel Norway AS (Atmel Corporation, US) Avio Group AS (Avio S.p.A., IT) Comsol AS (Comsol AB, SE) Fugro Surface Geochemistry Acquisition AS (Fugro Group, NL) Solsilc Development Company AS (Sunenergy Investco B.V., NL) Yahoo Technologies Norway AS (Yahoo! Inc., US) Tabell 18: Teknologibaserte bedrifter i Trondheim med internasjonalt opphav og eierskap En sammenligning av nøkkeltall i 2009 for børsnoterte, internasjonalt eide og øvrige selskaper viser følgende: 14 (MILL KR) BØRSNOTERTE (7) INT. EIDE (31) ØVRIGE SUM Omsetning Andel av total omsetning 25,7 % 40,3 % 34,0 % 100 % Egenkapital Andel av total egenkapital 26,2 % 46,7 % 27,1 % 100 % Driftsresultat -216,7 * ,6 14,8 Antall ansatte Andel av antall ansatte 20,2 % 40,2 % 39,6 % 100 % Tabell 19: Nøkkeltall i 2007 fordelt på børsnoterte selskaper, internasjonalt eide selskaper og øvrige.*inkluderer EMGS Det var høy oppkjøpsaktivitet i 2007 og 2008 med henholdsvis 8 årlige transaksjoner. Aktiviteten har sunket etter 2007 og i 2009 ble 2 teknologiselskaper kjøpt opp av internasjonale aktører. Gjennomsnittlig tid fra etablering til oppkjøp er 11 år. Dette er lengre enn gjennomsnittlig levetid for alle selskapene i porteføljen som er 8 år. Figur 22: Antall selskaper oppkjøpt av internasjonale aktører i perioden I denne analysen har vi valgt å inkludere EMGS i kategorien «børsnoterte» og Atmel Norway i kategorien «internasjonalt eide». 20 Impello Analysen 2010

Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier

Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier Impello Management utvikler, synliggjør og realiserer verdier Strategisk rådgivning Forretningsanalyser Forretningsplaner Strategiprosesser Prosjekt/konseptutvikling Lederstøtte Partnerstrategi/søk Management

Detaljer

Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen

Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen Impello-analysen for Trondheimsregionen 21 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheimsregionen Impello-analysen 21 Trondheimsregionen Våren 211 har Impello Management for første gang

Detaljer

IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007. www.impello.no

IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007. www.impello.no 42 IMPELLO MANAGEMENTS TEMPERATURANALYSE 2007 Høsten 2008 har Impello Management for tredje gang gjennomført en analyse av den økonomiske status og utvikling i teknologibedriftene i Trondheim. Analysen

Detaljer

Impello Analysen 2011 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim og Trondheimsregionen

Impello Analysen 2011 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim og Trondheimsregionen 211 Impello Analysen 211 Status og utviklingstrekk for teknologiselskaper i Trondheim og Trondheimsregionen Høsten 211 har Impello Management for sjette år på rad gjennomført en analyse av den økonomiske

Detaljer

Innovasjon i Trøndelag. Presentasjon til NTVA Teknologiforum 8. september 2011

Innovasjon i Trøndelag. Presentasjon til NTVA Teknologiforum 8. september 2011 Innovasjon i Trøndelag Presentasjon til NTVA Teknologiforum 8. september 2011 Viking Venture Et av de ledende nordiske venturemiljøene; base i Trondheim 4 partnere 1,2 milliarder under forvaltning i 3

Detaljer

Impello-analysen 2012. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Impello-analysen 2012. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 2012 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Om Impello-analysen Samarbeidspartnere: Impello-analysen gir en oversikt over vekst og lønnsomhetsutvikling

Detaljer

Maritim sektor i Trøndelag

Maritim sektor i Trøndelag Bransjeanalyse 2014 Maritim sektor i Trøndelag Impello Management AS Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker Guttorm Nygård, analytiker Britannia Hotell, 18.06.2014 Agenda Maritim analyse Trøndelag 2014 Hovedtrekk

Detaljer

Impello-analysen 2014

Impello-analysen 2014 Impello-analysen 2014 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello Management AS Frode Iglebæk, managing partner Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker 20.01.2015 Takk til

Detaljer

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices FORORD "Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser den samfunns-økonomiske

Detaljer

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Utført av Menon Business Economics Menon Business Economics 01.12.2011 2 VERDISKAPINGSANALYSE FOR NORSKE AKTIVE

Detaljer

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices

Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices Årsrapport 2014 Porteføljeanalyse for Technology Transfer Offices FORORD Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser betydningen

Detaljer

Manifestasjon 2015. Fagråd Kommersialisering av Teknologi: Hvordan doble antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen innen 2025?

Manifestasjon 2015. Fagråd Kommersialisering av Teknologi: Hvordan doble antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen innen 2025? Manifestasjon 2015 Fagråd Kommersialisering av Teknologi: Hvordan doble antall teknologiselskaper i Trondheimsregionen innen 2025? Herbjørn Skjervold, ProVenture Leder Fagråd Teknologihovedstaden «Genibyen»

Detaljer

Impello-analysen 2014

Impello-analysen 2014 Impello-analysen 2014 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello Management AS Frode Iglebæk, managing partner Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker 20.01.2015 Takk til

Detaljer

Aktivitetsundersøkelse for norske aktive eierfond Helår 2008

Aktivitetsundersøkelse for norske aktive eierfond Helår 2008 Aktivitetsundersøkelse for norske aktive eierfond Helår 28 Utarbeidet av MENON Business Economics for Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Mai 29 Aktivitetsundersøkelsen for norske aktive eierfond - Helår

Detaljer

Impello-analysen 2013. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Impello-analysen 2013. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 213 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 2 Impello Management AS 214 Teknologibransjen 213 Impello-analysen 213 Impello-analysen gir

Detaljer

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Nyskaping alltid risikofylt, kunnskapsbasert nyskaping enda mer, oftest teknologidrevet, ikke

Detaljer

VERDISKAPNINGSANALYSE

VERDISKAPNINGSANALYSE VERDISKAPNINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE (PRIVATE EQUITY) SÅKORN, VENTURE OG BUY-OUT MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag fra NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) 2 OM ANALYSEN: Verdiskapningsanalysen

Detaljer

Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi?

Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi? Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi? De aktive eierfondenes rolle Kapitaltilgang på og utenfor børs: 50 mrd i obligasjonslån hos de børsnoterte selskapene forfaller

Detaljer

Fagråd Kommersialisering av Teknologi. Strategiplan. September 2015

Fagråd Kommersialisering av Teknologi. Strategiplan. September 2015 Fagråd Kommersialisering av Teknologi Strategiplan September 2015 1 Teknologihovedstaden «Genibyen» «Nordens Silicon Valley» «Nordens beste studentby» «Norges vennligste by» «Landets største universitet»

Detaljer

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 RAPPORT 1. KVARTAL 2008 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2007) KONSERNRESULTAT Konsernresultatet før skatt og minoritetsinteresser pr 31.03

Detaljer

Analyse av utviklingen i FORNYs bedriftsportefølje 1995-2004

Analyse av utviklingen i FORNYs bedriftsportefølje 1995-2004 Nyhetsbrev nr. 7/25 Analyse av utviklingen i FORNYs bedriftsportefølje 1995-24 FORNY-programmet har i perioden 1995-24 bidratt til etableringen av 231 bedrifter og inngåelsen av 125 avtaler om utlisensiering

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

[ Fornybar energi i Norge en

[ Fornybar energi i Norge en [ Fornybar energi i Norge en kartlegging av aktivitet og omfang ] MENON-publikasjon nr. 4/2008 Mars 2008 Av Erik W. Jakobsen Gjermund Grimsby Rapport skrevet på oppdrag for KlimaGevinst MENON Business

Detaljer

NTNU S-sak 51/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.06.06 ØK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 51/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.06.06 ØK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 51/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 21.06.06 ØK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Oversikt over selskaper/foreninger hvor NTNU har eierandeler/er medlem Tilråding:

Detaljer

Apotekstatistikk 2007

Apotekstatistikk 2007 Apotekstatistikk 2007 30. januar 2009 Apotekstatistikk 2007 Innhold 1. Innledning...2 2. Konklusjoner 2007...3 3. Regnskapsstatistikk 2007 og utvikling i kostnader og bruttofortjeneste...3 4. Omsetning

Detaljer

Detektere, Transformere, Automatisere - sensorsystemer, automasjon og overvåkning med potensiale for havbruk?

Detektere, Transformere, Automatisere - sensorsystemer, automasjon og overvåkning med potensiale for havbruk? Pålitelig Instrumentering, Automatisering og Styring Detektere, Transformere, Automatisere - sensorsystemer, automasjon og overvåkning med potensiale for havbruk? En presentasjon av mulighetene for et

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Rapport for 1. halvår 2012. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Rapport for 1. halvår 2012. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Rapport for 1. halvår 2012 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Ferds regnskap for 1. halvår 2012 Resultat 1.1. 30.6.2012 1.1. 30.6.2011 2011

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014 Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping 1 2 Kapital er den nye oljen Norge bør ha ambisjon om å bli

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

Sarsia Seed Management Bergen Næringsråd

Sarsia Seed Management Bergen Næringsråd Sarsia Seed Management Bergen Næringsråd Sarsia Seed Management AS Bergen, mai 2015 Sveinung Hole Sarsia Seed Management Sveinung Hole Managing Partner MIM (sivøk) Erlend Skagseth Partner BioLife Sciences

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Hva må næringa gjøre for å trekke til seg kapital til ny og eksisterende industri? Stig Andersen Investeringsdirektør Investinor AS

Hva må næringa gjøre for å trekke til seg kapital til ny og eksisterende industri? Stig Andersen Investeringsdirektør Investinor AS KAPITAL TIL SKOGINDUSTRI Hva må næringa gjøre for å trekke til seg kapital til ny og eksisterende industri? Stig Andersen Investeringsdirektør Investinor AS Kapital er tilgjengelig i Norge, men gitt Krisestemning

Detaljer

Jon Øyvind Eriksen jon.eriksen@investinor.no. www.investinor.no

Jon Øyvind Eriksen jon.eriksen@investinor.no. www.investinor.no Jon Øyvind Eriksen jon.eriksen@investinor.no www.investinor.no Dette er Investinor AS Statlig, landsdekkende investeringsselskap 3,7 mrd kroner under forvaltning Er aktiv eier i 29 norske vekstbedrifter

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

TRONDHEIM IDEELL FOR ETABLERING AV NYTT STATLIG INVESTERINGSFOND

TRONDHEIM IDEELL FOR ETABLERING AV NYTT STATLIG INVESTERINGSFOND KOMPETANSENOTAT FINANSTYNGDEPUNKT MIDT-NORGE del 1 TRONDHEIM IDEELL FOR ETABLERING AV NYTT STATLIG INVESTERINGSFOND OPPSUMMERING Midt-Norge har hatt en sterk ekspansjon i utviklingen av investerings- og

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

Virke Mote og Fritid - klesbutikkene

Virke Mote og Fritid - klesbutikkene Kleskjedene 2013 1 Virke Mote og Fritid - klesbutikkene De senere årene har vi sett en relativt flat utvikling i omsetningen i klesmarkedet. Dette skyldes flere faktorer. Spareraten er rekordhøy. Konkurransen

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006 Delårsrapport for pr.9.6 s delårsregnskap pr.9.6 er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards og tilhørende International Accounting Standards, og er derfor avlagt etter samme standard

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 8 MNOK i 3. kvartal 2011 som

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Deres dato Deres referanse Vår dato Vår referanse Seksjon/saksbehandler 2006-08-09 200600002-1 LØLO/TOF

Deres dato Deres referanse Vår dato Vår referanse Seksjon/saksbehandler 2006-08-09 200600002-1 LØLO/TOF Til: Landets apotek og grossister Deres dato Deres referanse Vår dato Vår referanse Seksjon/saksbehandler 2006-08-09 200600002-1 LØLO/TOF RUNDSKRIV 1-2006 STATISTIKK 2005 LANDETS PRIVATE APOTEK Innledning

Detaljer

Tidligfase med hovedvekt på såkornfond. 21. juni 2007 Kommersialisering av forskningsresultater Stein Jodal, Innovasjon Norge

Tidligfase med hovedvekt på såkornfond. 21. juni 2007 Kommersialisering av forskningsresultater Stein Jodal, Innovasjon Norge Tidligfase med hovedvekt på såkornfond 21. juni 2007 Kommersialisering av forskningsresultater Stein Jodal, Innovasjon Norge Kapital- Hvem, Hva, Hvor Kommersielle kilder Private investorer Såkornfond OTC

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2010

Rapport for 2. kvartal 2010 Rapport for 2. kvartal 20 Konsern Hovedlinjene i utviklingen Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 2. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,8 MNOK.

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

Impello-analysen 2014. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen

Impello-analysen 2014. Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen 2014 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello-analysen Foto: Forsidefoto (fra DIGS) og introduksjonsbilder til hvert kapittel: FotoKnoff v/sven-erik

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene

Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Aktivitetsundersøkelse for de norske aktive eierfondene 1. halvår 29 Utarbeidet av Menon Business Economics og PEREP_Analytics for Norsk Venturekapitalforening (NVCA)

Detaljer

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Skipsholding 1 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2010

Rapport for 1. kvartal 2010 Rapport for 1. kvartal 2010 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2010 et overskudd før skatt på 3,4 MNOK. Grunnlaget

Detaljer

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland Konjunktur og bransjeanalyse Konserndirektør Vegard Helland Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk

Detaljer

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2.

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. 2. kvartal 2006 Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. Vekst i resultat pr aksje i første halvår med 166 % til NOK 0,48 pr. aksje. Deltakelse

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 3. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Egenkapital i etableringsfasen Medlemsmøte i FIN 24.9.2009 Bjørn Løvlie Ny oppstartskapitalordning - bakgrunn Nyetablerte vekstbedrifter opplever normalt en stor

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn

INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015. Utarmet budsjettjord for såkorn NORSK VENTUREKAPITALFORENING (NVCA) Foreningen for de aktive eierfondene i Norge INNSPILL TIL NÆRINGSKOMITEEN STATSBUDSJETTET 2015 Utarmet budsjettjord for såkorn Regjeringens forslag til Statsbudsjett

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Medtech Trondheim. ole.harris.hanssen@stfk.no tlf 952 62 297

Medtech Trondheim. ole.harris.hanssen@stfk.no tlf 952 62 297 Medtech Trondheim ole.harris.hanssen@stfk.no tlf 952 62 297 1 Medtech Trondheim AS Partnere ved oppstart i 2005: NTNU (Medisinsk fakultet / TTO AS) SINTEF (SINTEF Helse / Sinvent AS) St. Olavs Hospital

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Regnskap etter 1. kvartal 2014. 6. mai 2014

Regnskap etter 1. kvartal 2014. 6. mai 2014 Regnskap etter 1. kvartal 2014 6. mai 2014 Scana Industrier ASA 1. kvartal 2014: Forbedringer men fortsatt utfordringer Omsetning 464 mill kr i første kvartal 2014, mot 413 i 1. kvartal 2013. EBITDA 8

Detaljer

Fred. Olsen Energy ASA

Fred. Olsen Energy ASA Fred. Olsen Energy ASA Rapport for 4. kvartal 2006 og foreløpig resultat for 2006 Alle tall i NOK FRED. OLSEN ENERGY ASA (FOE) OPPNÅDDE ET DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) PÅ 342,8 MILLIONER I

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST OG HITTIL I ÅR PR. 31.8.215 NORGE 1 M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for august er nå frigitt og vi kan derfor

Detaljer

Generelt liten interesse for IT

Generelt liten interesse for IT Hvorfor delisting Bakgrunn 24Seven Technology Group ASA Nordens første 100% webbaserte forretningssystem Brukes av PwC og anbefales av Den norske Revisorforening Norges nest største økonomisystem målt

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Investorer: Hvem er de og hvordan kan man finne dem?

Investorer: Hvem er de og hvordan kan man finne dem? Investorer: Hvem er de og hvordan kan man finne dem? Mo irana 31. januar2011 Roger Sørheim hhb, Helgeland Agenda 1. Om ulike finansieringskilder 2. Hva investorer ser etter? 3. Hvordan finne sin investor

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2014 OG HITTIL I ÅR HC MRKEDSRPPORT HOTELLER ØKKELTLL FOR OKTOBER 214 OG HITTIL I ÅR ORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. lle beløp er i norske kroner ordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2009 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.09 et overskudd på 13,282 mill. kroner mot 11,320 mill,

Detaljer

Næringslivsindeks Hordaland

Næringslivsindeks Hordaland Næringslivsindeks Hordaland Av Knut Vareide Arbeidsrapport 13/2004 Telemarksforsking-Bø ISSN Nr 0802-3662 Innhold:! Forord 3! Lønnsomhet 4 " Lønnsomhetsutvikling i Hordaland 4 " Lønnsomhet i 2002 alle

Detaljer