LO i offentlig sektor LO Stats rolle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LO i offentlig sektor LO Stats rolle"

Transkript

1 LO i offentlig sektor LO Stats rolle

2

3 Innhold 0 Sammendrag Innledning Organisatoriske fakta Kartellet som organisasjonsform Staten som arbeidsgiver og motpart danner karteller Om utviklingen fra 1958 og til i dag Utsiktene framover Partsforholdet i NHO/LO-området Nærmere om partsforholdet i staten Nærmere om forhandlingsretten i staten Oppsummering Nærmere om partsforholdet i Spekter Nærmere om partsforholdet i kommunal sektor LO Stats økonomi LO Stats inntekter Kontingent Andre inntekter LO Stats utgifter Bemanning Lønn Informasjon LO Stats økonomi oppsummert Arbeidsoppgaver LO Stat og forholdet til staten Hovedtariffavtalen i staten...31 LO I OFFENTLIG SEKTOR - LO STATS ROLLE 3

4 5.1.2 Hovedavtalen i staten Særavtaler i staten Tvisteløsninger LO Stat og Spekter Tariffavtale Hovedavtale Lovverk Tvisteløsninger LO Stat fellesoppgaver LO Stat og lovverket LO Stat i offentlige og statlige utvalg LO Stat konferanser og diverse engasjement LO Stat og internasjonalt arbeid LO Stat og Statstilsattes Hus LO Stat og studie-/opplysningsarbeidet OU-ordningene Studieråd Utdanningsfond LO Stat og distriktsapparatet Samarbeid lokalt Fylkeskartellene Distriktssekretærordningen Arbeidsoppgaver Tariffoppgjørene Studievirksomheten Representasjon LO I OFFENTLIG SEKTOR - LO STATS ROLLE

5 5.5.8 Andre arbeidsoppgaver Tidsforbruk Oppsummert Informasjon og fagbladvirksomhet Alternative modeller Ulike organisasjonsmodeller De andre hovedorganisasjonene Yrkesorganisasjonens Sentralforbund (YS) UNIO Akademikerne Kommentar Utviklingen i Norden Fra LOs organisasjonsutredning Fafos modeller Fri flyt-modellen Bransjemodellen Kartellmodellen Oppsummert Organisatoriske valg Videreføring Nye LO Stat Alternativer til dagens organisering Overføring av oppgaver til LO Spekter-delen av LO Stat innpasses i LOs nåværende organisasjon Hele LO Stat overføres til LO Felleskartell for offentlig sektor LO I OFFENTLIG SEKTOR - LO STATS ROLLE 5

6 0. Sammendrag I kapittel 1 gjennomgås utvalgets mandat og sammensetning. Iht. vedtaket som ble gjort på representantskapsmøtet til LO Stat skal det foretas en vurdering av LO Stats organisering og hvorvidt de oppgaver som er lagt til LO Stat tjener de tilsluttede forbund og LOs interesser optimalt. Ved vurderingen av dagens organisering og mulige alternativer skal et styrket samhold innenfor LO, og eventuell bedre utnyttelse av de samlede ressursene i LO være et mål. Et hovedspørsmål blir derfor hvorvidt det er nødvendig å finansiere et eget kartell for å ivareta partsforholdet til staten og NAVO, hvis oppgavene uten problemer organisatorisk kan innpasses i LO. I kapittel 2 gis det en kort presentasjon av LO Stats organisasjon. Ved kontoret i Møllergt. 10 er det i dag 13 medarbeidere, hvorav 6 er tillitsvalgte. I tillegg er det 7 valgte distriktssekretærer. Det årlige driftsbudsjettet er på om lag 30 mill. kroner. Fra en situasjon i 90-årene hvor LO Stat besto av medlemmer ansatt i staten og hvor 75 prosent av medlemsmassen ble dannet av fem forbund, består LO Stat i dag av to områder. Hver for seg domineres områdene av ett til to forbund: NTL, Postkom og Fagforbundet. LO Stat har i dag medlemmer ansatt i staten og medlemmer i virksomheter tilknyttet Spekter (NAVO). I kapittel 3 gis det en mer detaljert gjennomgang av hvordan LO Stat er forankret i lov- og avtaleverk. Kapittelet gir en kort historisk oversikt, og beskriver rammene som gis av tjenestetvistloven og avtalen med Spekter. I korte trekk beskrives også det kommunale avtaleverket og forskjellen fra LO/NHO-området. Hovedsammenslutningene, LO Stat, YS Stat, Unio og Akdemikerne, framsetter sine krav overfor Kongen ved Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Hovedsammenslutningene har etter tjenestetvistloven en betydelig sterkere forhandlingsposisjon overfor staten enn forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner, for eksempel hvert enkelt LO-forbund. Selv om det er mulig for noen etatsenerådende forbund/yrkesorganisasjon å oppnå en avgrenset forhandlingsrett med staten uten å være tilknyttet en hovedsammenslutning, er dette ikke en gunstig løsning. Utvalget legger til grunn at dette også vil være en situasjon i framtiden. Gjennom lovverket vil staten som arbeidsgiver fortsette å stimulere organisasjonene til å opptre i hovedsammenslutninger ved å gi disse en prioritert posisjon i forhandlingene. De organisasjonene i LO som rekrutterer ansatte i staten vil dermed være tjent med å føre sine forhandlinger gjennom én hovedsammenslutning, dvs. et kartell, også i årene framover. I kapittel 4 gis det en gjennomgang av LO Stats økonomi. LO Stat har for tiden en anstrengt driftsøkonomi. Utvalget har lagt til grunn at det ikke er realistisk å anta at inntektene vil øke vesentlig i årene framover. Den økonomiske situasjonen framover vil derfor være krevende, og må medføre endringer i LO Stats virksomhet. Ut over de generelle driftskostnadene har LO Stat to store kostnadsposter: kostnadene til fagbladvirksomheten med 6,4 millioner til Stiftelsen Aktuell, og kostnader knyttet til distriktsappara- 6 LO I OFFENTLIG SEKTOR - LO STATS ROLLE

7 tet. Utvalget har derfor valgt å vie en særskilt oppmerksomhet knyttet til disse to virksomhetsområdene. I kapittel 5 gjennomgås de nåværende arbeidsoppgavene som er tillagt LO Stat. Disse er dels er lovpålagt som hovedsammenslutning, og dels valgt av medlemsforbundene. Innledningsvis gis det en beskrivelse av oppgavene knyttet til forhandlinger om revisjon av Hovedtariffavtalen i staten (5.1), og deretter en tilsvarende gjennomgang av oppgavene knyttet til Spekter (5.2). I avsnitt 5.3 gis det en beskrivelse av de oppgavene som følger av at hovedsammenslutningen representerer i offentlige og statlige utvalg. Aktiviteten formidles gjennom ulike konferanser, og medfører også at LO Stat representerer medlemsforbundene i enkelte internasjonale fora. Som en fellesoppgave ivaretar også LO Stat oppgavene knyttet til administrasjon av Statstilsattes Hus i Møllergata 10. I avsnitt 5.4 beskrives de oppgavene som følger av at LO Stat mottar OU-midler til skolering av tillitsvalgte/medlemmene fra arbeidsgiverne. Dette omfatter koordinering og fordeling av midler knyttet til kompetanseutvikling av forhandlingsorganisasjonen. Som et viktig ledd i dette arbeidet er det opprettet et distriktsapparat, dette beskrives nærmere i avsnitt 5.5. Siden distriktsapparatet utgjør en vesentlig kostnad for LO Stat, har utvalget drøftet ulike måter å organisere dette arbeidet på. A) Avvikling Distriktssekretærordningen avvikles. Besparelsene vil være at kontorhold, kontorutgifter og andre utgifter faller bort, i størrelsesorden 1,5 mill kroner. Om lag seks årsverk som nå driver kurs og har oppgaver knyttet til tariff, må erstattes eller søkes organisert og løst på nye måter. Bemanningen i LO Stat sentralt vil måtte øke noe for å kunne ivareta en redusert aktivitet ute, gjennomføre sentrale kurs og for å løse tariffoppgavene tilfredsstillende, jf. den arbeidsintensive forhandlingsmodellen i Spekter og det store antall tariffavtaler i dette området (om lag 150). Fylkeskartellene vil trolig måtte nedlegges. B) Samarbeidsmodeller. Utvikle samarbeid med andre operative distriktssekretærordninger med kompetanse på stat og Spekter. Er det mulig å se for seg utvikling av et distriktsapparat under paraplyen LO i offentlig sektor? C) Videreføring med redusert antall ansatte Distriktssekretærordningen i LO Stat videreføres, men i en redusert form gjennom en regionalisering med fem regionkontorer. To årsverk innspares og to distriktskontorer forsvinner (Stavanger og Bodø). Utvalget legger til grunn at en slik omlegging kan representere en netto innsparing på i overkant av ett årsverk. D) Nåværende ordning videreføres. Ordningen fungerer bra og besparelsene er små ved å foreta endringer. Ulempene blir for store. LO I OFFENTLIG SEKTOR - LO STATS ROLLE 7

8 I avsnitt 5.6 beskrives informasjons- og fagbladvirksomheten til LO Stat. Denne har i dag en samlet kostnad på om lag 7,5 millioner kroner. Utvalget har vurdert følgende alternativer: A) Fagbladvirksomheten videreføres etter samme modell og kostnadsnivå som i dag. B) Modellen endres og tilpasses et vesentlig lavere kostnadsnivå for LO Stat. C) Fagbladvirksomheten videreføres ikke som en del av LO Stats oppgaver. LO Stat løser sitt framtidige informasjonsbehov gjennom nettjenester og ved kjøp av informasjonsplass i forbundenes fagblader. På bakgrunn av samtalene som høsten 2007 føres mellom Aktuell og LO Media er det vanskelig å legge klare føringer og anbefalinger knyttet til LO Stats framtidige strategi innenfor fagblad- og informasjonssektoren. Utvalget er av den oppfatning at denne saken må utredes fram mot et nytt representantskap når man ser utviklingen og potensialet i en eventuell ny stiftelse. Beslutningen må også sammenholdes med de øvrige konklusjonene som gjøres som følge av utvalgets arbeid. I kapittel 6 gjennomgår utvalget ulike modeller for en framtidig organisering av LO Stat. På bakgrunn av erfaringer fra andre hovedsammenslutninger og tilsvarende organisasjonsendringer i Norden (6.1), LOs gjennomgang av kartellstrukturen fra 2005 (6.2) og Fafos utredning for LO Stat (6.3), har utvalget samlet seg om følgende alternativer: 6.5. Fortsatt kartellsamarbeid 6.6. Overføring av oppgaver til LO a. En overføring av oppgavene knyttet til Spekter (6.6.1) b. Hele LO Stat overføres til LO (6.6.2) 6.7. Felleskartell for offentlig sektor Fortsatt kartellsamarbeid (6.5) Som det framgår av drøftelsene i kapittel 3 er det nødvendig for forbundene innenfor offentlig sektor å la seg representere av en hovedsammenslutning. Alternativet til å la LO overta dagens oppgaver er derfor å videreføre samarbeidet innen offentlig sektor i regi av et kartell. I denne modellen videreføres LO Stat med ansvaret for forhandlingsoppgavene mot staten og Spekter. Denne modellen tar utgangspunkt i dagens organisasjon og struktur, med de mulige endringer som er drøftet av utvalget under avsnittet 5.4 (distriktsapparatet) og 5.5 (fagbladvirksomheten) Spekter-delen av LO Stat innpasses i LOs nåværende organisasjon (6.6.1) For LO Stat som organisasjon vil en slik endring medføre at nær 60 prosent av de tilmeldte medlemmene ville få forhandlingsansvaret overført til LO. En slik endring vil medføre et fall i kontingentinntektene til LO Stat på om lag 7,5 millioner. Forutsetningene for en videre drift av LO Stat vil dermed bli vesentlig endret. Utvalget er i tvil om kvaliteten av tjenestene i forhold til Spekter-forhandlingene kan opprettholdes på dagens nivå ved en overføring av ansvaret til LO. Forhandlingssystemet i Spekter 8 LO I OFFENTLIG SEKTOR - LO STATS ROLLE

9 S A M M E N D R A G skiller seg på vesentlige punkter fra NHO/LO- avtalene. I hvilken grad dagens servicenivå kan opprettholdes, avhenger derfor av hvilke ressurser LO vil benytte mot dette området. Overføring av dagens virksomhet til LO (6.6.2) I lys av mandatet har utvalget vurdert ulike modeller for å overføre dagens virksomhet i LO Stat til Landsorganisasjonen i Norge. Formelt er LO part i avtalene med Spekter, og LO Stat opptrer i dag på vegne av LO. Formelt er det dermed en enkel sak å flytte ansvaret for Spekter til LO. LO innfrir også alle kravene i tjenestetvistloven til å kunne opptre som hovedsammenslutning i forhold til staten. Formelt ligger det derfor til rette for at forhandlingsoppgavene som LO Stat i dag har i forhold til staten, overføres til LO. Etter utvalgets mening vil en nedlegging av LO Stat og overføring av de administrative oppgavene til LO, ikke nødvendigvis innbære endringer i status for OU- ordningen i stat og Spekter. I denne modellen er det imidlertid vanskelig å se for seg at LO Stats nåværende fagbladvirksomhet vil bli videreført. I de gjeldende vedtektene for LO Stat kan organisasjonen oppløses av representantskapet med 2/3 flertall. Eventuelle eiendeler tilfaller i så fall forbundene. Utvalget har ikke gått nærmere inn i disse sidene ved en eventuell avvikling. Felleskartell for offentlig sektor (6.7) Som det framgår av drøftelsene i kapittel 3, er det nødvendig for forbundene innenfor offentlig sektor å la seg representere av en hovedsammenslutning. Alternativet til å la LO overta dagens oppgaver er derfor å videreføre samarbeidet innen offentlig sektor i regi av et kartell. LO I OFFENTLIG SEKTOR - LO STATS ROLLE 9

10 S A M M E N D R A G 10 LO I OFFENTLIG SEKTOR - LO STATS ROLLE

11 1. Innledning Iht. vedtaket som ble gjort på representantskapsmøtet til LO Stat skal det foretas en vurdering av LO Stats organisering og hvorvidt de oppgaver som er lagt til LO Stat tjener de tilsluttede forbund og LOs interesser optimalt. Ved vurderingen av dagens organisering og mulige alternativer skal et styrket samhold innenfor LO, og eventuell bedre utnyttelse av de samlede ressursene i LO være et mål. Et hovedspørsmål blir derfor hvorvidt det er nødvendig å finansiere et eget kartell for å ivareta partsforholdet til staten og NAVO, hvis oppgavene uten problemer organisatorisk kan innpasses i LO. Styringsgruppa for prosjektet har bestått av: LO Stat Norsk Tjenestemannslag Fagforbundet Postkom NFF EL & IT Forbundet Sekretær Sekretær Prosjektmedarbeidere leder Morten Øye nestleder Arne Klausen, fra John Leirvaag nestleder Gerd Kristiansen nestleder Ingeborg Sætre Jorunn Foss nestleder Tore Gulbrandsen, fra Vidar Hennum Ole Kr. Mortensen Odd J. Sørengen Dag Odnes Arne Pape Utvalget har i sitt arbeid benyttet seg av følgende publikasjoner: Torgeir Aarvaag Stokke, Stein Evju og Hans Otto Frøland, Det kollektive arbeidslivet. Organisasjoner, tariffavtaler, lønnsoppgjør og inntektspolitikk. Universitetsforlaget, NOU 2001: 14, Vårens vakreste eventyr...? (Stabel-utvalget) LOs framtid i offentlig sektor. Fafo-prosjekt finansiert av LO Stat Espen Løken og Arne Pape, LO i offentlig sektor. Fra vekst og hegemoni til omstilling og konkurranse. Fafo-rapport 437, 2004 LO I OFFENTLIG SEKTOR - LO STATS ROLLE 11

12 I N N L E D N I N G Inger Lise Skog Hansen og Espen Løken, Utfordringer for LO i offentlig sektor. Debatthefte. Fafo-rapport 438, 2004 Åsmund Arup Seip, Med ekspedisjonssjefen som motpart. Framtidig organisering og forhandling i departementene. Fafo-notat 2004:7 Nina Kristiansen Skalle, En sterk aktør i et skrumpende marked. Utfordringer for LO i Skatteetaten. Fafo-notat 2004:8. Håvard Lismoen, En framtid for LO i Forsvaret? Fafo-notat 2004:9. Marit Skivenes, Profesjonalisering og privatisering i barnevernsektoren. Problem eller potensial for LO? Fafo-notat 2004:11. Leif Moland, Når katta vokser og musene blir mange. Om vekst, oppstykking og nye aktører i pleie- og omsorgssektoren. Fafo-notat 2004:11. Inger Lise Skog Hansen, Fra forvaltning til helseforetak. Utfordringer fro LO i en fristilt sykehussektor. Fafo-notat 2004: 12. Stein Gunnes, LO og bussektoren. Samling om felles utfordringer. Fafo-notat 2004:13. Sigmund Aslesen, Fra monopolist til markedsaktør. Utfordringer for LO i postsektoren. Fafo-notat 2004:14. Bård Jordfald, Fra traust etat til Oslo Børs. Om endringer i norsk telekommunikasjon og utfordringer for fagbevegelsen. Fafo-notat 2004: LO I OFFENTLIG SEKTOR - LO STATS ROLLE

13 2. Organisatoriske fakta Statstjenestemannskartellet ble dannet i 1939 av fem forbund. Formålet var ved samarbeid mellom disse forbundene å virke for større enhet og kraft i arbeidet med å fremme og ivareta disse medlemsgruppers faglige, sosiale og økonomiske oppgaver. Navnet ble 1. januar 1996 endret til LO Stat som en følge av at LO i 1994 ble organisert i karteller. Ved kontoret i Møllergt. 10 i Oslo er det 13 medarbeidere, hvorav 6 er tillitsvalgte, mens resten er ansatt. Det er 7 valgte distriktssekretærer. Det årlige driftsbudsjettet er på vel 30 mill. kroner. LO Stat har tradisjonelt hatt en valgt representant i LOs sekretariat. LO bruker LO Stat som kontaktpunkt i saker som vedrører fellesskapet under kartellparaplyen. LO Stat har tilslutning fra 18 av LOs forbund. Medlemstallet er omlag yrkesaktive fordelt på ca i Spekter og i staten. MEDLEMER MEDLEMER ANDEL I ANDEL ANDEL I STATEN I SPEKTER LO STAT I STATEN I SPEKTER NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGSFORBUND % 100,0 % 0,0 % NORGES OFFISERSFORBUND % 100,0 % 0,0 % NORSK LOKOMOTIVMANNSFORBUND % 0,4 % 99,6 % NORSK JERNBANEFORBUND % 32,4 % 67,6 % NORSK TJENESTEMANNSLAG % 80,4 % 10,0 % NORSK POST- OG KOMM.FORBUND % 3,3 % 75,2 % FELLESORGANISASJONEN FO % 12,4 % 16,0 % MUSIKERNES FELLESORGANISASJON % 6,2 % 16,1 % FAGFORBUNDET % 0,5 % 13,0 % EL&IT FORBUNDET % 0,0 % 10,6 % NORSK TRANSPORTARB.FORBUND % 0,0 % 7,2 % FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK % 6,1 % 0,1 % SKOLENES LANDSFORBUND % 3,0 % 0,2 % NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND % 2,2 % 0,0 % HANDEL OG KONTOR % 3,3 % 2,9 % FELLESFORBUNDET FF % 1,3 % 0,0 % INDUSTRI & ENERGI % 1,0 % 0,0 % (Medlemstallene i LO Stat per / For Postkom, HK og FF er medlemmer med følgeavtale inkludert i tallene for staten. Andelen av forbundenes medlemmer som er tilmeldt LOStat er anslag, og ment som illustrasjon) LO I OFFENTLIG SEKTOR - LO STATS ROLLE 13

14 Andel av medlemmene innenfor området O R G A N I S AT O R I S K E F A K TA Som det framgår av tabellen over på side 13, skiller seks forbund seg ut ved å ha den alt overveiende delen av sine medlemmer innenfor LO Stats forhandlingsområder, mens åtte forbund har mindre enn 10 prosent av sine medlemmer innenfor disse forhandlingsområdene. Det er grunn til å tro at denne ulikheten i medlemstilslutning innenfor kartellets område også gir en ulikhet i forbundenes fokus og interesse for LO Stats virksomhet. For å drøfte virkninger og interesser knyttet til eventuelle endringer i LO Stats organisasjonsform, kan For å drøfte virkninger og interesser knyttet til eventuelle endringer i LO Stat sin medlemsforbundene organisasjonsform i LO Stat kan deles medlemsforbundene i fire ulike i LO-Stat grupper: deles i fire ulike grupper. 1. Store forbund med en mindre del av sine medlemmer innenfor Stat/Spekter 1. Store forbund med området; en mindre Fagforbundet, Fellesforbundet, del sine HK, EL&IT, medlemmer NTF innenfor staten/spekter- området: Fagforbundet, Fellesforbundet, området; NTL i staten HK, og PostKom EL&IT, innenfor NTF Spekter. Disse forbundene vil, i 2. Store forbund med hoveddelen av sine medlemmer innenfor Stat/Spekter kraft av sin størrelse, i større grad kunne løse mange av de oppgavene som i For å drøfte virkninger og interesser knyttet til eventuelle endringer i LO Stat sin 2. Store forbund med dag hoveddelen løses av LO Stat innenfor av egen sine organisasjon. organisasjonsform medlemmer innenfor staten/spekter- området: NTL i 3. Små forbund med hoveddelen kan medlemsforbundene av medlemmene innenfor Stat/Spekter i LO-Stat området; deles i fire ulike grupper. NOF og NFF innenfor staten og NLF innenfor Spekter. Dette er som staten og PostKom 1. Store forbund Spekter. med en mindre Disse del forbundene av sine medlemmer vil, i innenfor kraft av Stat/Spekter sin størrelse, i større grad en vil tro har stor nytte i at oppgaver løses gjennom et større kollektiv. Jernbaneforbundet kunne løse mange av området; oppgavene Fagforbundet, skiller seg ut ved å ha som Fellesforbundet, samtlige av sine medlemmer i dag løses HK, i LOav EL&IT, LO Stat NTF Stat, men med om lag 35% i staten og 65% innenfor Spekter. innenfor egen organisasjon. 2. Store forbund med hoveddelen av sine medlemmer innenfor Stat/Spekter 4. Små forbund med en mindre del av medlemmene innenfor Stat/Spekter 3. Små forbund med området hoveddelen området; NTL av i staten og PostKom innenfor Spekter. staten/spekter- Disse forbundene området: vil, i NOF og NFF innenfor staten og NLF kraft innenfor av sin størrelse, Spekter. i større Dette grad kunne er forbund løse mange som av de en oppgavene vil tro har som stor i Medlemmer i Staten nytte av at oppgaver løses gjennom 3. Små et større forbund kollektiv. med hoveddelen Jernbaneforbundet av medlemmene innenfor skiller Stat/Spekter seg ut ved området; å ha samtlige av sine dag løses av LO Stat innenfor egen organisasjon. Fagfor. FF medlemmer i LO Stat, NOF men og NFF med innenfor om lag staten 35 prosent og NLF innenfor i staten Spekter. og 65 Dette prosent er forbund innenfor som Spekter. NTL en vil tro har stor nytte i at oppgaver løses gjennom et større kollektiv. 4. Små forbund med en mindre 1 del av medlemmene 2 innenfor staten/spekter- området Jernbaneforbundet skiller seg ut ved å ha samtlige av sine medlemmer i LO- NAF Stat, men med om lag 35% i staten og 65% innenfor Spekter. NOP FO 4. Små FLT forbund med en mindre del av medlemmene innenfor Stat/Spekter området NJF 5000 MFO SL NOF 4 3 NFF 0 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Antall medlemmer Fagfor. FF NAF Medlemmer i Staten NTL NOP FO NJF 5000 MFO 4 3 FLT NLF % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % NJF 5000 MFO SL NOF Andel av medlemmene 4 innenfor området 3 NFF 0 0 % 20 % 40 % 60 % % 100 % Antall medlemmer HK FO NTF HK Fagfor. NTL EL&IT Medlemmer i NAVO 1 2 Fagfor. 1 2 Postk Medlemmer i NAVO NTL EL&IT Postk FO NTF NJF 5000 MFO 4 3 NLF 0 14 LO I OFFENTLIG SEKTOR - LO STATS ROLLE 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

15 Jernbaneforbundet skiller seg ut ved å ha samtlige av sine medlemmer i LO- Stat, men med om lag 35% i staten og 65% innenfor Spekter. 4. Små forbund med en mindre del av medlemmene innenfor Stat/Spekter 1. Store området forbund med en mindre del av sine medlemmer innenfor Stat/Spekter For å drøfte virkninger og interesser knyttet til eventuelle endringer i LO Stat sin organisasjonsform kan medlemsforbundene i LO-Stat deles i fire ulike grupper. området; Fagforbundet, Fellesforbundet, HK, EL&IT, NTF 2. Store forbund med hoveddelen av sine medlemmer innenfor Stat/Spekter området; NTL i staten og PostKom innenfor Spekter. Disse forbundene vil, i Medlemmer i Staten kraft av sin størrelse, i større grad kunne løse mange av de oppgavene som i dag løses av LO Stat innenfor egen organisasjon. 3. Små forbund med hoveddelen av medlemmene innenfor Stat/Spekter området; NOF og NFF innenfor staten og NLF innenfor Spekter. Dette er forbund som Fagfor. en vil tro har stor nytte i at oppgaver løses gjennom et større kollektiv. Jernbaneforbundet FF skiller seg ut ved å ha samtlige av sine medlemmer i LO- Stat, men med om lag 35% i staten og 65% innenfor Spekter Små forbund med en mindre del av medlemmene innenfor Stat/Spekter området NAF Medlemmer i Staten NTL Fagfor. NOP FO FF FLT NTL NJF NAF MFO NOF SL 4 3 NFF NOP FO FLT % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Antall medlemmer NJF 5000 MFO SL NOF 4 3 NFF 0 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Antall medlemmer HK HK Fagfor. NTL EL&IT FO Fagfor. Medlemmer i Spekter i NAVO (NAVO) Medlemmer i NAVO NTL 1 2 EL&IT 1 2 Postk NTF Postk FO NJF 5000 NTF MFO 4 3 NLF % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % NJF 5000 MFO 4 3 Andel av medlemmene innenfor området NLF 0 0 % 20 % 40 % 60 % % 100 % Andel av medlemmene innenfor området O R G A N I S AT O R I S K E F A K TA 11 Figurene nedenfor viser utviklingen i LO Stat de siste 10 årene. Fra en situasjon hvor 75 prosent av medlemsmassen ble dannet av fem forbund, består LO Stat i dag av to områder, som hver for seg domineres av ett til to forbund. Fram til midten av 90-årene eksisterte det et interessefelleskap mellom de større forbundene innenfor LO Stat for å få kartellet til å fungere som et kollektiv, denne interessen inkluderte også de mindre statsforbundene. LO Stat 1993 LO Stat 2005 NAF 6% NOF NKF NJF 11% TD 12% DnP 12% NOF 4% FO EL&IT NJF 7% Postk. 15% SL FF NFF NPF 13% NTL 29% NFF FF Fagf. 27% NTL 29% LO I OFFENTLIG SEKTOR - LO STATS ROLLE 15

16 O R G A N I S AT O R I S K E F A K TA LO Stat-NAVO 2005 LO Stat-Stat 2005 NJF 7% NFF 6% EL&IT Postk. 25% NJF NOF 11% NTL FO NLF HK NTF Fagf. 46% FO FF Fagforb. FLT NAF NTL 63% I dag består LO Stat av tre store forbund: NTL, Fagforbundet og Postkom. Disse tre forbundene har sin styrke innefor tre ulike kartellområder: LO Stat stat, LO Stat Spekter og LO Kommune. 16 LO I OFFENTLIG SEKTOR - LO STATS ROLLE

17 3. Kartellet som organisasjonsform 3.1 Staten som arbeidsgiver og motpart danner karteller Mer enn i andre deler av arbeidslivet har staten som arbeidsgiver formet og pålagt arbeidstakerne en spesiell organisasjonsform. Da det statlige embetsverket og offentlig sektor vokste fram i begynnelsen av forrige århundre, var det uten at de ansatte ble gitt rett til forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår på samme måte som i privat sektor. Selv om Regjeringen og de fleste politiske partiene ikke var imot fagorganisering i staten, var de skeptiske til at organisasjoner skulle kunne presse de folkevalgte. Stortinget sørget derfor for å ha det siste ordet i alle viktige spørsmål. De statsansatte kunne ikke forhandle og inngå tariffavtaler, og de hadde ikke rett til å forhandle om egen lønn. Dyrtiden i mellomkrigsårene rammet alle grupper, og misnøyen kom til uttrykk gjennom en rekke krav og forespørsler til Stortinget. Misnøyen førte til en tilnærming på tvers av etats- og avdelingsgrenser mellom grupper på samme stillingsnivå, og ulike organisasjoner søkte sammen i sammenslutninger. Det viktigste resultatet av kampen mot lønnsnedslag var loven om forhandlingsrett, som ble vedtatt i Loven innebar at forskjellene i arbeidslivsrelasjonene i statlig og privat sektor ble mindre, men la forhandlingsretten til de store organisasjonene. Bare disse kunne fremme krav direkte overfor Regjeringen. Det var derfor ikke de enkelte forbundene, men Embetsmennenes Landsforening, STAFO (nå YS) og Aksjonsutvalget (forløperen til LO Stat) som heretter førte forhandlinger for de statsansatte Om utviklingen fra 1958 og til i dag Lov om offentlige tjenestetvister av 18. juli 1958 nr. 2 trådte i kraft 5. september Loven innførte tariffavtalesystemet i statlig sektor. Lønns- og arbeidsvilkår for statsansatte skulle heretter fastsettes gjennom tariffavtaler. Denne ordningen var tidligere innført i privat sektor gjennom arbeidstvistloven. Tjenestetvistloven erstattet lov om forhandlingsrett for statstjenestemenn av 6. juli 1933 nr. 12 (forhandlingsloven). Blant annet som følge av en lønnskonflikt i NRK i 1955 ble det ved kongelig resolusjon av 28. mai 1955 besluttet å nedsette en komité. Komiteen fikk følgende mandat: «Det oppnevnes en komité til å utrede hvilken forhandlingsordning som antas mest tilfredsstillende så vel for staten som for dens tjenestemenn, arbeidstakere og deres organisasjoner ved fastsettingen av lønns- og arbeidsvilkår, og å utarbeide de nødvendige lovforslag. Tjenestetvistkomiteen avga sin innstilling med forslag til lov om offentlige tjenestetvister i januar Lovforslaget avvek på en rekke punkter fra den tidligere ordningen for lønnsfastsettelse for statens tjenestemenn. Tjenestetvistloven bygde i all hovedsak på komiteens forslag. Tjenestemennene skulle med utgangspunkt i forhandlingsloven fortsatt ha en lovfestet forhandlingsrett om alminnelige lønns- og arbeidsvilkår. Forhandlingsretten skulle fortsatt utøves gjennom forhandlingsberettigede hovedsammenslutninger og representative tjenestemannsorganisasjoner. Interessetvister knyttet til inngåelse av ny tariffavtale skulle gjøres til gjenstand for mekling på LO I OFFENTLIG SEKTOR - LO STATS ROLLE 17

18 K A R T E L L E T S O M O R G A N I S A S J O N S F O R M samme måte som i privat sektor. Loven etablerte Statens lønnsutvalg som voldgiftsorgan for å behandle særskilte lønnsspørsmål (justeringer og normeringer). Det ble også innført andre voldgiftsordninger som senere er blitt opphevet Utsiktene framover Tjenestetvistloven av 1958 ga tjenestemannsorganisasjoner en lovfestet forhandlingsrett om lønnsog arbeidsvilkår, men satte også visse begrensninger for at en organisasjon skal få forhandlingsrett. Intensjonene i loven er at hovedsammenslutningene skal ha en sentral plass og posisjon når det gjelder å utøve forhandlingsretten i forhold til de frittstående organisasjonene. Vilkårene både når det gjelder antall medlemmer og representativitet gjenspeiler dette. Grunnlaget for hovedsammenslutningenes sterke stilling ved inngåelse og revisjon av Hovedtariffavtalen og sentrale særavtaler, er deres størrelse og representativitet. Lønnsregulativet skal omfatte statstjenesten i hele landet og dekke alle statsetater. Dette forutsetter at partene under forhandlingene er i stand til å ta brede samfunnsmessige hensyn og ikke la seg dominere av enkeltgruppers særinteresser. Betydningen av å gi store og brede organisasjoner en fortrinnsrett og sterk stilling i forhandlingene med staten, har blitt understreket ved alle endringer og utredninger som er foretatt i de lovene som regulerer partsforholdet til staten, senest i Stabel-utvalget: Intensjonene i tjenestetvistloven har hele tiden vært at hovedsammenslutningene skal ha en sentral plass og posisjon i forhold til de frittstående organisasjonene når det gjelder å utøve forhandlingsretten. Utvalget ser det som hensiktsmessig at denne intensjonen fortsatt ivaretas og at det stilles krav for forhandlingsrett tilpasset den utviklingen som har skjedd, med det mål å sikre samordning både når det gjelder lønnsvekst, sosiale reformer og tiltak av felles karakter. Samfunnsutviklingen og kompleksiteten i dagens arbeidsliv har forsterket behovet for å ha store og representative organisasjoner som tar ansvar for helheten. En viktig forutsetning for en videreføring av samordning av lønnsoppgjørene er at de store og toneangivende parter som er med, føler seg forpliktet til å følge opp og ser seg tjent med samarbeidet. I denne sammenheng er det viktig at den plass og posisjon som hovedsammenslutningene har hatt i det statlige tariffområdet videreføres og styrkes. Hensikten med lovendringen senest i 2002 var ønsket om å opprettholde og styrke hovedsammenslutningenes plass og posisjon. Det er derfor stor grunn til å anta at en eventuell utvikling på organisasjonssiden i retning av flere frittstående organisasjoner og eventuelt svakere hovedsammenslutninger ikke vil bli møtt med en mer liberal tjenestetvistlov. 18 LO I OFFENTLIG SEKTOR - LO STATS ROLLE

Vårt fellesskap - din trygghet

Vårt fellesskap - din trygghet Vårt fellesskap - din trygghet LO Stat er en hoved sammenslutning av LO-forbund som organiserer arbeidstakere i Staten og virksomheter tilknyttet Spekter. LO Stat har til formål å virke for medlemmenes

Detaljer

Lønns- og forhandlingssystemet i staten

Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lønns- og forhandlingssystemet i staten Lov om offentlige tjenestetvister av 18. juli 1958 nr. 2 trådte i kraft 5. september 1958. Loven innførte tariffavtalesystemet i statlig sektor. Lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Tjenestetvistlovens virkeområde - lovens 1

Tjenestetvistlovens virkeområde - lovens 1 Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2002-15 Endringer i lov 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister - ikrafttredelse 1. juni 2002 Dato: 12.06.2002 Til:

Detaljer

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER

HOVEDARIFFOPPGJØRET FORBEREDELSER MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/112-1 Ark.: 510 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 15/16 Formannskapet 28.01.2016 Saksbehandler: Ole Øystein Larsen, rådgiver HOVEDARIFFOPPGJØRET 2016 - FORBEREDELSER Lovhjemmel:

Detaljer

St.prp. nr. 86 ( )

St.prp. nr. 86 ( ) St.prp. nr. 86 (2000-2001) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2001 m.v. Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 18. mai 2001, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv.

Prop. 139 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) 1 Lønnsregulering for arbeidstakere i. tariffområdet 2010 mv. Prop. 139 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2010 mv. Tilråding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv.

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. Fornyings- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 88 (2008 2009) Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. Tilråding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Ot.prp. nr. 89 ( )

Ot.prp. nr. 89 ( ) Ot.prp. nr. 89 (2000-2001) Om lov om endringer i lov 22. november 1996 nr. 65 om statens postselskap og i lov 22. november 1996 nr. 66 om statens jernbanetrafikkselskap Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 3 27. april 2016 kl. 09.00 Innledning Akademikerne viser til krav 1 og 2 og opprettholder disse så fremt ikke annet framgår i krav 3. Akademikernes

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 1 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Hovedmål Unio er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon med følgende hovedmål: å bedre medlemmenes

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

ECONA og Akademikerne organisasjonsstruktur, lønnspolitikk, arbeidslivspolitikk mv. De tillitsvalgtes plass i organisasjonen. Adm.dir.

ECONA og Akademikerne organisasjonsstruktur, lønnspolitikk, arbeidslivspolitikk mv. De tillitsvalgtes plass i organisasjonen. Adm.dir. ECONA og Akademikerne organisasjonsstruktur, lønnspolitikk, arbeidslivspolitikk mv. De tillitsvalgtes plass i organisasjonen Adm.dir. Tom Bolstad 1 Enkelt organisasjonskart 2 Econas administrasjon 3 Dilemma

Detaljer

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 KS i I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2014 Ny og/eller endret tekst er merket med understrek. Utelatt tekst er merket med gjcnnomstrck. Kommentarer

Detaljer

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER

VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER VÅR EGEN ORGANISASJON OG VEDTEKTER Før jeg kommenterer landsstyrets innstillinger til dagsordenens punkt Vår egen organisasjon og vedtekter, vil jeg komme med noen generelle synspunkter om LO, kartellene

Detaljer

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010

Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter. Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Konferanse om lønnsoppgjøret 2010 Tariffoppgjøret for Abelia-bedrifter Alle bedrifter som er bundet av avtaler med LO - NTL, FLT, EL & IT, Handel og Kontor, Fagforbundet:

Detaljer

Avtale av AVTALE OM MEDBESTEMMELSE I FORBINDELSE MED SAMMENSLÅING AV HELSE ØST RHF OG HELSE SØR RHF OG ETABLERING AV HELSE SØR-ØST RHF

Avtale av AVTALE OM MEDBESTEMMELSE I FORBINDELSE MED SAMMENSLÅING AV HELSE ØST RHF OG HELSE SØR RHF OG ETABLERING AV HELSE SØR-ØST RHF 1 Avtale av 16.02.2007 AVTALE OM MEDBESTEMMELSE I FORBINDELSE MED SAMMENSLÅING AV HELSE ØST RHF OG HELSE SØR RHF OG ETABLERING AV HELSE SØR-ØST RHF Del I - Omfang 1. Bakgrunn Avtalen er inngått med grunnlag

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Akademikerne - en kort presentasjon

Akademikerne - en kort presentasjon Akademikerne - en kort presentasjon Introduksjonskurs for Econas tillitsvalgte 11. februar 2015 Hovedorganisasjon Forhandlingsorganisasjon Hvem er Akademikerne? Hovedsammenslutning i staten Forhandlingssammenslutning

Detaljer

Tillitsvalgte og permisjon

Tillitsvalgte og permisjon Tillitsvalgte og permisjon 1-2 Samarbeid.. De tillitsvalgte er representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer overfor arbeidsgiver. Arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett og plikt

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Tor-Arne Solbakken: Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke

Tor-Arne Solbakken: Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke 1 LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres ved framføring Tor-Arne Solbakken: Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke Sekretariatet vedtok i januar 2011 å sette ned en arbeidsgruppe som fikk i

Detaljer

Fra forvaltning til forretning

Fra forvaltning til forretning Fra forvaltning til forretning Bakgrunn Endringer og omstilling er ikke noe nytt i norsk offentlig forvaltning. I perioden fra 1946-2000 har det vært gjennomført 3500 omorganiseringer i den norske sentraladministrasjonen.

Detaljer

Den norske offentlige avtalemodellen

Den norske offentlige avtalemodellen Den norske offentlige avtalemodellen Konflikt og politik i den offentlige aftalemodel FAOS seminar, 14. januar 13-16.40 Åsmund Arup Seip Fafo, Oslo Lovreguleringen Arbeidstvistloven 2012 (1915) Tjenestetvistloven

Detaljer

Lønn og lønnsdannelse. Kristine Nergaard, Fafo. 9. februar 2017

Lønn og lønnsdannelse. Kristine Nergaard, Fafo. 9. februar 2017 Lønn og lønnsdannelse Kristine Nergaard, Fafo. 9. februar 2017 Disposisjon Den norske modellen for lønnsdannelse Frontfaget og konsekvensene av dette En norsk oppfinnelse (for å plage dere andre)? Lønn

Detaljer

Velkommen til Fase 1 kurs for tillitsvalgte i Fagforbundet

Velkommen til Fase 1 kurs for tillitsvalgte i Fagforbundet Velkommen til Fase 1 kurs for tillitsvalgte i Fagforbundet Bli kjent Verv i dag Første møte med forbundet Hva brakte deg inn i verv? Formålsparagrafen 2 Når du blir valgt som tillitsvalgt har medlemmene

Detaljer

Prop. 121 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 121 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 121 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2011 mv. Tilråding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

Protokoll vedrørende Avtaler om Opplysings- og Utviklingsordning i Spekter

Protokoll vedrørende Avtaler om Opplysings- og Utviklingsordning i Spekter Protokoll vedrørende Avtaler om Opplysings- og Utviklingsordning i Spekter År 2014, den 7. april, ble det holdt forhandlinger mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Barnevern og offentlig omsorg til salgs? Brukerperspektiv og ansattes perspektiv på privatisering.

Barnevern og offentlig omsorg til salgs? Brukerperspektiv og ansattes perspektiv på privatisering. Barnevern og offentlig omsorg til salgs? Brukerperspektiv og ansattes perspektiv på privatisering. Privatisering og konkurranseutsetting Ved privatisering selges/overføres hele eller deler av virksomheten

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Tvister, konflikt og streik GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE Tvister, konflikt og streik Hovedtemaer 1. Interessetvist - rettstvist 2. Statens lønnsutvalg 3. Mekling og streik CASE Tema 1 Interessetvist - rettstvist side 3 Rettstvist

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Hovedavtalen i staten (HA)

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Hovedavtalen i staten (HA) GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE Hovedavtalen i staten (HA) Hovedtemaer 1. Medbestemmelse 2. Partene 3. Tilpasningsavtalen CASE Tema 1 Medbestemmelse side 7 Hva er medbestemmelse? Medbestemmelse, deltakelse

Detaljer

Forhandlingshjemler i statens tariffområde

Forhandlingshjemler i statens tariffområde Forhandlingshjemler i statens tariffområde C-kurs stat Lokale forhandlinger i statens tariffområde Dublin 2.10. 5.10.2012 advokat/rådgiver Bente A. Kvamme Tariffområder Statlig sektor KS Oslo Kommune Spekter

Detaljer

ORGANISASJONSUTVIKLING

ORGANISASJONSUTVIKLING GRUPPE: DISKUSJONSSAK: ORGANISASJONSUTVIKLING Diskusjonsnotat for organisasjonsutvikling Innledning: Parat er i dag en etablert samleorganisasjon med medlemmer i alle sektorer av norsk arbeidsliv. Antall

Detaljer

Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015. Vedtekter. Arbeiderbevegelsens Presseforbund

Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015. Vedtekter. Arbeiderbevegelsens Presseforbund Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015 Vedtekter Arbeiderbevegelsens Presseforbund 1 1 ARBEIDERBEVEGELSENS PRESSEFORBUND er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) og er en sammenslutning av redaksjonelt

Detaljer

Lokalt samarbeid og engasjement

Lokalt samarbeid og engasjement Lokalt samarbeid og engasjement Temakurs stat Radisson Blu Royal Hotel København 9. 10. desember 2014 Jurist Jon Ole Whist Disposisjon Tillitsvalgtrollen Akademikersamarbeid i staten Lokalforeningenes

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret i staten Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen

Hovedtariffoppgjøret i staten Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen Hovedtariffoppgjøret i staten 2016 Odd Jenvin Spesialrådgiver forhandlingsavdelingen Økonomi YS, LO og Unio 1,15 % generelt tillegg pr 1. mai 1,5 % lokal pott pr 1. juli Forhandlingene skal være avsluttet

Detaljer

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET

LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN. MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET LOKAL (OVERORDNET) LØNNSPOLITIKK FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN MELLOM LO Stat, Unio OG YS Stat OG POLITIDIREKTORATET Innhold 1 MÅL OG PREMISSER FOR OVERORDNET LØNNSPOLITIKK... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Organisering av offentlig sektor - et nasjonalt politisk ansvar. Fagforbundets holdning til tjenestedirektivet er i hovedsak knyttet til to forhold.

Detaljer

Vedtekter for Akademikerne

Vedtekter for Akademikerne Vedtekter for Akademikerne 1 Navn og formål Sammenslutningens navn er Akademikerne. Akademikerne er en sammenslutning av foreninger for yrkesutøvere med akademisk utdanning. Fellesgrunnlaget for Akademikerne

Detaljer

Introduksjonskurs 2017 Hovedavtalen i staten. Foto: istock.com/nanisimova

Introduksjonskurs 2017 Hovedavtalen i staten. Foto: istock.com/nanisimova Introduksjonskurs 2017 Hovedavtalen i staten 1 Foto: istock.com/nanisimova Hovedavtalen i staten - innhold Del 1 Medbestemmelse Kapittel 1 Hovedavtale, tilpasningsavtale og medbestemmelse ved omstilling

Detaljer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer

HTA anno lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer HTA anno 2017 - lokal lønnsdannelse - ingen lønnstabell - økt lokal handlefrihet - lønnsrammer i prosent - ingen sentrale justeringer 2 Prosessen frem til HTA 2017 3 Rammene rundt oppgjøret - partene 4

Detaljer

Hovedpunkter i Hovedavtalen

Hovedpunkter i Hovedavtalen Hovedpunkter i Hovedavtalen Temadag Tariffavtalen på 1,2,3 23. august 2017 Barbro Noss Formålet med Hovedavtalen Skape best mulig samarbeidsgrunnlag Lage rammer for gode prosesser For en positiv utvikling

Detaljer

Akademikernes lønnspolitikk i staten

Akademikernes lønnspolitikk i staten Akademikernes lønnspolitikk i staten Fra tillitsvalgt til leder modul II Soria Moria 19. - 21. november 2013 Jon Ole Whist Advokatfullmektig/rådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Hva

Detaljer

Ot.prp. nr. 36 ( )

Ot.prp. nr. 36 ( ) Ot.prp. nr. 36 (2000-2001) Om lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 12. januar 2001, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

1. Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser overfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter.

1. Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser overfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter. Vedtekter 1 Navn... 2 2 Definisjon... 2 3 Formål... 2 4 Medlemskap... 2 5 Organisasjon... 2 6 Kongress... 2 7 Ekstraordinær kongress... 3 8 Hovedstyret... 4 9 Sektorene... 5 10 Kontrollutvalg... 5 11 Sekretariatet...

Detaljer

HOVEDAVTALEN 1.1.2014

HOVEDAVTALEN 1.1.2014 HOVEDAVTALEN 1.1.2014 KRAV 1. april 2014 kl. 08.30 Innledning Krav om likeverdige vilkår ved anbud mv henvises til hovedtariffoppgjøret i KS. I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2014 Det vises til KS` tilbud

Detaljer

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015 VEDTEKTER ENERGI NORGE Oppdatert 20. mai 2015 Vedtatt på 2. november 2000. Endret 29. mai 2001, 25. mai 2004, 30. mai 2007, 26. mai 2009, 26.mai 2010, 24. mai 201, 21. mai 2014 og 20 mai 2015 Vedtekter

Detaljer

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. St.prp. nr.

Innst. S. nr ( ) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. St.prp. nr. Innst. S. nr. 290 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.prp. nr. 72 (2002-2003) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lønnsregulering

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET

LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR KYSTVERKET (IHT. HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN, PUNKT 2.3.1) 25. august 2011 Side 1 av 10 sider INNHOLD: 1. Innledning 2. Mål 3. Generelt lønnsnivå 4. Lønn og likestilling 5. Hovedfaktorer

Detaljer

Organisasjonsgrader med vekt på organisering blant arbeidstakere med høyere utdanning

Organisasjonsgrader med vekt på organisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Organisasjonsgrader med vekt på organisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Innledning for NTL Forskningsinstitutter 1 Tema for innledningen Organisasjonsgraden innen NTLs områder Dvs. staten,

Detaljer

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune Vedtatt i Vikna formannskap 17.01.2012 Sammendrag Hvert år utarbeider KS et dokument som grunnlag for drøftinger og innspill til kommende års tariffoppgjør.

Detaljer

Omstillingsavtale. Del Bakgrunn

Omstillingsavtale. Del Bakgrunn Omstillingsavtale Denne avtalen er inngått mellom Kunnskapsdepartementet og..(de forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjonene), jf. Hovedavtalen i staten 2 nr 2. (Dette gjelder hvis omstillingen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalet. Dato: 19.01.2016 kl. 8:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/01276 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalet. Dato: 19.01.2016 kl. 8:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/01276 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Dato: 19.01.2016 kl. 8:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/01276 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes (31 40 99 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Vara møter

Detaljer

Prop. 128 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 128 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 128 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2012 mv. Innhold 1 Innledning... 5 2 Lønnsregulering for

Detaljer

Tillitsvalgtkurs KS Avtaleverket grunntrekk og oversikt. Tema. Uoversiktlig materie. 2.november 2016

Tillitsvalgtkurs KS Avtaleverket grunntrekk og oversikt. Tema. Uoversiktlig materie. 2.november 2016 Tillitsvalgtkurs KS Avtaleverket grunntrekk og oversikt 2.november 2016 Seksjonssjef /advokat Avdeling for Jus og Arbeidsliv Tema Hvilke avtaler gjelder for leger i primærhelsetjenesten Oversikt over Hovedavtalen

Detaljer

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området

PROTOKOLL. Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området PROTOKOLL Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenskomstområde 10 (Helse) i NAVO området År 2006, den 27. september, 10., 16., 17., 20. og 27. oktober ble det holdt forhandlingsmøter

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser.

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser. 1 Navn og tilslutning STAFO, stiftet 17. november 1923, er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Forbundet er en sammenslutning av medlemsorganisasjoner og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

SRY og de faglige rådene

SRY og de faglige rådene SRY de faglige rådene Skaper morgendagens fagarbeidere e) f) d) c) b) a) Partsamarbeidet i fag- yrkesopplæringen De faglige rådene Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) er en del av partsamarbeidet

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Georg Fr. Rieber-Mohn Didrik Coucheron Niels Selmer Schweigaard John Giæver Jostein Gaasemyr

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Georg Fr. Rieber-Mohn Didrik Coucheron Niels Selmer Schweigaard John Giæver Jostein Gaasemyr ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 29. januar 2018 Saksnr.: 23/2017 Lnr.: Dommere: Saken gjelder: AR-2018-3 Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Georg Fr. Rieber-Mohn Didrik Coucheron Niels Selmer Schweigaard John Giæver

Detaljer

alternativ for noen av partene etter det dette medlemmet kjenner til.

alternativ for noen av partene etter det dette medlemmet kjenner til. Grimsgaard dissens; Konfliktene mellom Spekter og Akademikerne helse omhandler to prinsipielle spørsmål; om arbeidstakere ved deres organisasjoner skal gis innflytelse på arbeidstidsordninger som ligger

Detaljer

Medbestemmelse og samarbeid i arbeidslivet. NTL konferansen 2014 Randi Stensaker LO Stat

Medbestemmelse og samarbeid i arbeidslivet. NTL konferansen 2014 Randi Stensaker LO Stat Medbestemmelse og samarbeid i arbeidslivet NTL konferansen 2014 Randi Stensaker LO Stat Disposisjon Den norske modellen Historisk tilbakeblikk Aktivt og passivt inntektspolitisk samarbeid Former for medbestemmelse

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2013 KS tariffområde KRAV NR. 2 29. april 2013 kl. 10.00 Dette kravet erstatter i sin helhet krav nr. 1. Grunnlaget for forhandlingene Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i

Detaljer

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT 1. Økonomi LO Stat, Unio, YS Stat Med virkning fra 1. juli avsettes det 0,8 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger, se nærmere i tekst nedenfor. Med virkning fra 1.

Detaljer

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12 Vedtekter for Delta (Vedtatt av KFOs landsmøte 2000, og siste gang endret av KFOs representantskap på møte 21. 23. november 2006. Redaksjonell endring av navn på representantskapsmøtet 20.11.2007) 1.1

Detaljer

TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK

TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK TARIFF- OG KONFLIKTORDBOK ARBEIDSTVISTLOVEN OG TJENESTETVISTLOVEN Arbeidstvistloven (lov om arbeidstvister) gjelder for kommunesektoren, Spekterområdet og privat sektor, og Tjenestetvistloven (lov om offentlige

Detaljer

VEDTEKTER. for Arbeidsgiverforeningen Spekter. Sist endret på generalforsamlingen 2014

VEDTEKTER. for Arbeidsgiverforeningen Spekter. Sist endret på generalforsamlingen 2014 VEDTEKTER for Arbeidsgiverforeningen Spekter Sist endret på generalforsamlingen 2014 INNHOLD Innholdsfortegnelse... 2 FORMÅL... 4 1-1 (Formål)... 4 MEDLEMSKAP... 4 2-1 (Medlemskap)... 4 2-2 (Søknad om

Detaljer

KSE 0 PROTOKOLL UNID. Saks.nr. 12/01738-4 Dato: 06.11/12.12.2012 Arkivkode: Sted: Vika Parter: KS og UNIO Sak: SGS 1020 OU-midler.

KSE 0 PROTOKOLL UNID. Saks.nr. 12/01738-4 Dato: 06.11/12.12.2012 Arkivkode: Sted: Vika Parter: KS og UNIO Sak: SGS 1020 OU-midler. KSE 0 PROTOKOLL Saks.nr. 12/01738-4 Dato: 06.11/12.12.2012 Arkivkode: Sted: Vika Parter: KS og UNIO Sak: SGS 1020 OU-midler Til stede: KS: UNIO Hege Mygland Torfinn Thomassen Unni Green Silje Tangen iohs

Detaljer

LØNNSDAGEN 3. desember 2009 Tor-Arne Solbakken Nestleder i LO

LØNNSDAGEN 3. desember 2009 Tor-Arne Solbakken Nestleder i LO LØNNSDAGEN 3. desember 2009 Tor-Arne Solbakken Nestleder i LO 07.12.2009 side 1 LITT UKLART FRA SPEKTER når de stiller spørsmål ved lønnsdannelsen (frontfagsmodellen) Spekters system er en utfordring i

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Protokoll vedrørende Avtaler om Opplysings- og Utviklingsordning i Spekter

Protokoll vedrørende Avtaler om Opplysings- og Utviklingsordning i Spekter Protokoll vedrørende Avtaler om Opplysings- og Utviklingsordning i Spekter År 2014, den 9. april, ble det holdt forhandlinger mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Unio vedrørende revisjon av avtaler

Detaljer

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering Medlemsinformasjon fra Norsk Sjøoffisersforbund 2014 Innhold: Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Hvis Norsk Sjøoffisersforbund streiker Hvis et annet

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten/ e-verket. Uravstemning - Ny hovedavtale 1.1.2014-31.12.2015

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten/ e-verket. Uravstemning - Ny hovedavtale 1.1.2014-31.12.2015 A-rundskriv nr.: 2-2014 Dokument nr.: 13/01656-16 Arkivkode: 0 Dato: 27.05.2014 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten/ e-verket Uravstemning - Ny hovedavtale 1.1.2014-31.12.2015

Detaljer

Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling

Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling Retningslinjer for personalbehandling ved omstilling Vedtatt av universitetsdirektøren 4.11.2013 etter drøftinger med tillitsvalgte 21.10.2013. Innhold 1. Formål og virkeområde... 1 2. Ansvarsforhold...

Detaljer

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser.

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser. 1 Navn og tilslutning STAFO, stiftet 17. november 1923, er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Forbundet er en sammenslutning av medlemsorganisasjoner og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv.

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2006 mv. Dato: 31.05.2006 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Detaljer

Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Innhold i denne presentasjonen 1: Internasjonal forankring i partforholdet 2: Hva er en hovedavtale? 3:

Detaljer

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening Vedtekter for Transportbedriftenes Landsforening Ajourført 8.6.2009 2 FORMÅL 1-1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet. Landsforeningen skal virke for at medlemsbedriftene

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010 Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2010 Fra hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Torsdag 8. april 2010 kl. 10.00 Hovedtariffoppgjøret 2010 1. Økonomisk ramme 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1 Utkast pr 20.8.14 Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten Denne avtalen er inngått mellom Politidirektoratet (POD), Politiets fellesforbund, Norges Politilederlag, Parat, Politijuristene og Norsk

Detaljer

14. september 2013 Thon hotell Linne. Bård Jordfald Fafo

14. september 2013 Thon hotell Linne. Bård Jordfald Fafo 14. september 2013 Thon hotell Linne Bård Jordfald Fafo Mange spørsmål som det ikke alltid er så lett å gi enkle svar på.. Hvorfor kan jeg ikke selv forhandle om min egen lønn? Hva er lovbestemt minstelønn

Detaljer

Fagorganisering og fradrag for kontingent

Fagorganisering og fradrag for kontingent LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 4/11 Fagorganisering og fradrag for kontingent 1. Den rødgrønne regjeringen har tatt grep 2. Ubalansen mellom arbeidstakere og arbeidsgivere

Detaljer

Det kongelige moderniseringsdepartement Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet fra 1. mai 2005

Det kongelige moderniseringsdepartement Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet fra 1. mai 2005 Det kongelige moderniseringsdepartement Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet fra 1. mai 2005 Dato: 12.05 2005 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Vedlegg 7 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Kopi av lysarkene som Ann Turid Opstad brukte i sin innledning. TEMA Harmonisering mellom arbeidsmiljøloven og tjenestemannslovens stillingsvernregler Midlertidig

Detaljer

Stortinget vil utelukkende styre på den nye driftsposten (ny felles post 01), som også skal dekke lønn til tilsatte.

Stortinget vil utelukkende styre på den nye driftsposten (ny felles post 01), som også skal dekke lønn til tilsatte. Planleggings- og samordningsdepartementet Arbeidsgiveravdelingen PM 1997-20 Opphevelse av bevilgningsreglementet 10, retningslinjer 1997.09.29 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Sph pkt2.02.02-03,

Detaljer

MEDBESTEMMELSE OG ROLLEN SOM TILLITSVALGT PÅ ARBEIDSPLASSEN

MEDBESTEMMELSE OG ROLLEN SOM TILLITSVALGT PÅ ARBEIDSPLASSEN MEDBESTEMMELSE OG ROLLEN SOM TILLITSVALGT PÅ ARBEIDSPLASSEN Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen 2010 Ved HT Arild Reigstad MEDBESTEMMELSE OG DEMOKRATI Medbestemmelse

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett - en innføring

Kollektiv arbeidsrett - en innføring Kollektiv arbeidsrett - en innføring Tillitsvalgtkurs Modul 1 Rikshospitalet, 13. og 14. januar 2016 Spesialrådgiver/advokat Synne Bjørvik Staalen Jus og arbeidsliv Hva er kollektiv arbeidsrett? Individuell

Detaljer

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Høringssvar om endring i lovgivningen for tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Høringssvar om endring i lovgivningen for tilskudd til tros- og livssynssamfunn DEN NORSKE KIRKE KR 33/15 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Bodø, 16.-18. september 2015 Referanser: Saksdokumenter: KR 33.1/15 Høringsbrev fra KUD 09.08.2015 KR 33.2/15 Høringsdokument Høringssvar

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL NY LOV OM STATENS ANSATTE. Det vises til høringsnotat datert 1. april 2016 med forslag til ny lov om statens ansatte.

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL NY LOV OM STATENS ANSATTE. Det vises til høringsnotat datert 1. april 2016 med forslag til ny lov om statens ansatte. Høringssvar skal sendes digitalt under «Send inn høringssvar» på www.regjeringen.no/id2479748 Stortingets administrasjon Vår dato: 21. juni 2016 Vår ref.: Deres dato: Deres ref.: HØRINGSSVAR FORSLAG TIL

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET TID: 18.06.2014 - etter formannskapsmøtet STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Kollektiv arbeidsrett - en innføring

Kollektiv arbeidsrett - en innføring Kollektiv arbeidsrett - en innføring Tillitsvalgtkurs Modul 1 Helse Midt 15. februar Advokat/forhandlingssjef Hanne Gillebo-Blom Jus og arbeidsliv Hva er kollektiv arbeidsrett? Individuell vs kollektiv

Detaljer

Hovedtariffavtalen i Staten

Hovedtariffavtalen i Staten Hovedtariffavtalen i Staten Grunnkurs for tillitsvalgte Gabels Hus 9.- 10. september 2015 advokat/ sektoransvarlig stat Anette Bjørlin Basma 1 Hva er Hovedtariffavtalen (HTA)? Regulerer lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer