Kommunestyrets sakliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyrets sakliste 25.03.03"

Transkript

1 Page 1 of 44 Kommunestyrets sakliste Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKSLISTE 0009/03 02/03078 KARMSUND BARNEHAGE V/BARNEBYGG AS ENDRING I KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN 0010/03 02/03507 STARTLÅN - NY LÅNEORDNING FOR UNGE I ETABLERINGSFASEN OG ANDRE MED ETABLERINGSPROBLEMER I BOLIGMARKEDET 0011/03 02/00267 INTERKOMMUNALT LÆRLINGSAMARBEID - PRINSIPPSAK 0012/03 03/00630 KARMØY KOMMUNES FJERNARKIV 0013/03 02/02435 EVALUERING AV VAKTMESTERTJENESTEN 0014/03 03/00405 KULTURHISTORISK SENTER, AVALDSNES. ERVERV DEL AV GNR. 86, BNR. 1. VARSEL OM VEDTAK OM EKSPROPRIASJON OG EVENTUELL FORHÅNDSTILTREDELSE 0015/03 01/01595 KULTURHISTORISK SENTER, AVALDSNES (NORDVEGEN HISTORIESENTER) 0016/03 02/04140 KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR LEGGING AV KABLER OG LEDNINGER I KOMMUNAL VEG. 0017/03 01/00855 STEMMEMYR BOLIGFELT - ETAPPE I 0018/03 02/03081 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR VELDETUN BARNEHAGE 0019/03 00/04374 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR HEST REG.ENDRING FRA LANDBRUKSOMRÅDE TIL BOLIGOMRÅDE, GNR. 113/2 0020/03 03/00323 REFERATLISTA

2 Page 2 of 44 Karmøy rådhus, sign. sign. Sak 0010/03 Side 8 av 76 Sak 0010/03 KARMSUND BARNEHAGE V/BARNEBYGG AS ENDRING I KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Side 3 av 76 Saksbehandler: Kjell Noremark Arkiv: 256 Arkivsaksnr.: 02/03078 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0029/03 Formannskapet /03 Kommunestyret Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre gir Karmsund barnehage v/barnebygg AS simpel garanti for følgende lån til oppføring av 3 eller 4 avdelingsbarnehage på Norheim. A. Byggelån med inntil kr Garantiperioden opphører når lånet konverteres til lån i Husbanken, eller senest etter 2 år fra vedtakets dato. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr B. Annuitetslån i Husbanken med inntil kr Garantiperioden settes til 30 år og kan forlenges med inntil 2 år. Garantien trappes ned forholdsvis i takt med lånets avdragsplan. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr C. Annuitetslån i annen låneinstitusjon med inntil kr Garantiperioden settes til 15 år. Garantien trappes ned forholdsvis i takt med lånets avdragsplan. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr Det forutsettes at utbygger har 75% belegg av plassene før prosjektet startes opp. Utbygger forplikter seg å garantere for driften i 5 år. Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 0029/03 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. SAKSFRAMSTILLING I kommunestyremøte , sak 75/02, ble Barnebygg AS gitt garanti for 2 lån på til sammen kr , herav kr i Husbanken og kr i annen låneinstitusjon til oppføring av ny 3 eller 4 avdelingsbarnehage på Norheim. Barnebygg AS har nå, i brev av , søkt om utvidelse av garantien, og med følgende begrunnelse: "Vi refererer til vår søknad av om garantier for lån til etablering og drift av privat barnehage i Karmøy kommune og vedtak gjort i kommunestyremøte k.sak 0075/02. Viser også til våre søknader av

3 Page 3 of 44 angående tomt på Stemmemyr og søknad av angående kommunalt kjøp av barnehagetomt til selvkost. På tomten, gnr. 148 bnr. 27 står i dag to bygninger som må rives og fjernes. I tillegg er det beregnet en miljøpakke bestående av bl.a. vannbåren varme, sentralstøvsuger og alarmanlegg. Vedlagt finansieringsplan viser at garantibehovet for byggelån, husbanklån og 2. prioritetslån må økes oppad til kr Garantien stilles til Karmsund Barnehage." Ovennevnte brev av med finansieringsplan er lagt ved. Avklaring/eventuelt sak vedrørende tomt vil bli behandlet av teknisk etat. Denne saken omhandler derfor bare garantien. På grunn av økte kostnader til riving/fjerning av gamle bygninger, samt miljøpakke med vannbåren varme, sentralstøvsuger og alarmanlegg søker altså Barnebygg AS om at garantien for lånet i Husbanken økes fra kr til kr og lånet i annen institusjon økes fra kr til Til sammen en økning fra til kr Rådmannens kommentarer/konklusjon: Det er behov for flere barnehageplasser i Karmøy kommune, og det er derfor positivt at private utbyggere foretar utbygging og etablering av nye barnehager. Utbygging av barnehager er også et satsingsområde fra sentralt hold, og det kan derfor forventes økt statlig støtte til barnehageområdet i årene som kommer. Rådmannen vil derfor anbefale en utvidelse av garantibeløpet slik at også de økte kostnader ved bygging og etablering av denne barnehagen blir dekket av garantien. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad STARTLÅN - NY LÅNEORDNING FOR UNGE I ETABLERINGSFASEN OG ANDRE MED ETABLERINGSPROBLEMER I BOLIGMARKEDET Saksbehandler: Synnøve K. Medhaug Arkiv: U71 Arkivsaksnr.: 02/03507 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0030/03 Formannskapet /03 Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar låneopptak i husbanken pålydende kr ,00 til videreutlån i forbindelse med Startslånsordningen. 2. Vedlagte retningslinjer for tildeling av "Startlån for utbedring/tilrettelegging og boligtilskudd for tilpassing av bolig", vedtas. 3. Vedlagte retningslinjer for tildeling av "Startlån for kjøp/etablering og boligtilskudd for etablering", vedtas. Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 0030/03 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt.

4 Page 4 of 44 SAKSFRAMSTILLING STARTLÅN NY LÅNEORDNING FOR UNGE I ETABLERINGSFASEN OG ADRE MED ETABLERINGSPROBLEMER I BOLIGMARKEDET Bakgrunn for saken:. Regjeringen besluttet i august måned å innføre en ny låneordning, som erstatning for den tidligere ordningen med kjøpslån i husbanken og etableringslån i kommunen. Ordningen skulle gjelde fra Startlånet skal administreres av kommunene. Det sies at noe av hensikten med den nye ordningen er at lånekundene skal forholde seg til ett offentlig kontor, istedenfor tidligere med husbanken og i tillegg kommunen. Målet skal også være at Startlånet skal virke mer fleksibelt til å løse de lokale boligetablering/finansieringsproblemer. Startlånet er etablert i samsvar med forslagene til en arbeidsgruppe bestående av representanter fra:finansnæringens hovedorganisasjon, Sparebankforeningen, Kommunens Sentralforbund, Kommunale boligadministrasjoners Landråd og Husbanken. Målgruppen er unge i etableringsfasen, funksjonshemmede, eldre, flyktninger og andre vanskeligstilte, og utmålingen av lånet vil kunne variere fra betalingsevne til behov. Kommunene er oppfordret til å inngå et godt samarbeid med lokale banker. Karmøy kommune har også tidligere, i forbindelse med etableringslånsordningen, hatt et veldig godt samarbeid med søkers bankforbindelse, lokale banker, for å lage en best mulig samfinansiering av lånsøkerne. Det som en må merke seg her, som er en stor forskjell fra etableringslånordningen, er at her må kommunen være med på fullfinansiering, d.v.s. at Startlånet skal kunne brukes som et topplån etter grunnfinansiering i privatbank, eller husbank(nybygg), som fullfinansiering i forbindelse kjøp av bolig og Startlån sammen med Boligtilskudd for etablering, for de alle svakeste, eksempelvis 80% - 20%. FINANSLOVEN Den nye Finansloven som trådte i kraft fra 01.juli Finansloven gjelder avtaler og oppdrag om finansielle tjenester med finansieringinstitusjon eller lignende insitusjoner. Oppregning i lov og forskrift om lovens virkeområde, nevnes ikke kommunene. Heller ikke i forarbeidene er kommunene omhandlet i denne sammenheng. Justisdepartementet vil vurdere å gi en forskrift som klargjør i hvilken grad kommunens utlånsvirksomhet omfattes av loven. Uavhengig av utfallet, er Husbanken av den oppfatning at kommunene bør tilpasse sin utlånsvirksomhet til den nye loven. Hvorfor bør kommunen tilpasse sin utlånsvirksomhet til finansloven? Finansloven har til hensikt å skape like konkurranseforhold mellom finansinstitusjoner, samt ivareta hensynet til forbruker om informasjon, forutberegnelighet og tydelighet. Etter Husbankens oppfatning gjør ikke konkurransetilsyn seg gjeldende på samme måte for kommunenes utlånsvirksomhet. Imidlertid er kommunens lånkunder ofte de som avvises av andre finansinstitusjoner. Som forbruker har disse kundene samme behov for vern etter loven, som kunder i ordinære banker har. Kundens rettigheter etter loven bør dessuten ikke avhenge av hvordan Husbanken kanaliserer sine midler. I kapittel 3 i finansavtaleloven reguleres forholdene omkring lån og låneavtaler. Bestemmelsene setter blant annet krav til hvilken informasjon kundene skal ha før de inngår avtale om lån, hva avtalen skal innehold og hvilken informasjon kunden skal ha ved senere endringer i avtaleforholdet. Før avtaleinngåelse har långiver plikt til å opplyse om nominell og effektiv rente, samt gebyrer og andre lånekostnader. Ved nedbetalingslån skal låntaker få opplysninger om størrelsen, antall og forfallstid for innbetalinger i hele årets lånets løpetid, hvordan forholdet mellom renter og avdrag og andre kostnader ved hver innbetaling vil være, samt det samlede beløp som skal betales. Långiver skal også opplyse om forhold i avtalen om rente og gebyrendringer, samt låntakers rett til førtidig tilbakebetaling. Opplysningene skal være skriftlige. Kommunen har utarbeidet et rundskriv som blir oversendt til hver låntaker ved utsendelse av lånetilsagn, hvor forannevnte opplysninger fremkommer. FRARÅDNINGSPLIKTEN (Finansloven)

5 Page 5 of 44 Den som yter lån pålegges å frarå låneopptak når det på avtalepunktet er klart at låntaker ikke har økonomisk evne til å betjene lånet. Frarådning skal være skriftlig og er ikke et avslag. Frarådningsplikten pålegger ikke institusjonen aktivt å innhente opplysninger om låntaker økonomi. Husbanken er gjennom politiske vedtak pålagt å ta tapsrisiko ved utlån til spesielle grupper. Kommunens videreutlån av midler fra husbanken skal gå til vanskeligstilte husstander, herunder husstander med dårlig økonomi. Frarådningsplikten må ikke føre til at disse gruppene opplever at det blir enda vanskeligere å skaffe seg bolig. Kommunen må fortsatt være villig til å ta risiko ved slike utlån. Tapsfondene for avskriving av framtidige tap på etableringslån/startlån reduserer deler av denne risikoen. HUSBANKEN RAMMEBETINGELSER TIL KOMMUNEN Tilsagn pålydende kr ,00 annuitetslån med 5års avdragsfrihet og total løpetid på 25 år. - Eventuell tap på Startlån dekkes med 25% av kommunen og 75% av staten. - Kommunen kan avsette inntil 20% av boligtilskuddet for etablering og tilpassing til dekning av evetuelle tap på kommunens videreutlån. - Kommunen må utarbeide retningslinjer for lån og tilskuddsordningen. Forvaltning: Forvaltning av Startlånet til privatpersoner kan kommunen enten; a) forvalte selv b) forvaltningen settes ut til private aktører Regjeringen har bestemt av Husbanken ikke skal tilby kommunen forvaltning av Startlån til privatpersoner. Karmøy kommune har i lang tid hatt Lindorff A/S som låneforvalter for kommunens utlån av husbankmidler. Dette samarbeide forutsettes videreført. HUSBANKENS ROLLE ETTER : Husbankens rolle vil i hovedsak være kun å veilede kommunene, slik at kommunene gjør aktiv bruk av Startlån til kundens beste. Husbanken skal blant annet lage maler for søknadsskjema, rapporteringsskjema som kommunene 2 ganger årlig må rapportere tilbake til husbanken, hva og hvem utlånsmidlene er brukt til o.s.v. KOMMUNENS ROLLE: Kommunen skal årlig søke om låneopptak i husbanken. Kommunen skal også vurdere, behandle og følge opp søknader og låneopptak for enkeltpersoner. Husbanken stiller krav om at vedtak kan påklages, og at klageinstans er den kommunale Klagenemnd,(formannskapet). Økonomi: Når det gjelder tap på slike lån, skal kommunen dekke 25% av lånet over sitt tapsfond, mens Husbanken skal dekke de øvrige 75%. Den vesentlige forskjellen når det gjelder tap/sikkerhet, er at den gamle ordningen med etableringslån, sikret kommunen seg med høyere sikkerhet, minimum innenfor 90% av omsetningsverdien. Startlånsordning pålegger kommunen å være med på 100% finansiering inkl. omkostninger. I og med at vi nå, for enkelte grupper må gå inn med fullfinansierng, antas det at kommunen vil øke sin tapsrisiko, men kommunen må fremdeles sette av 20% av tilskuddsmidlene tapsfondet. Kommunen har mottatt tilsagn på tilskuddsmidler for hele 2003: Boligtilskudd til tilpasning kr ,00 pr.halvår, tilsammen kr ,00 for 2003 og boligtilskudd til etablering kr pr.halvår, tilsammen kr ,00 for hele Beløpet som kommunen kan avsette på tapsfondet for hele 2003 er kr ,00. Boligtilskudd til tilpasning er redusert med kr ,00 i forhold til Boligtilskudd til etablering er redusert med kr ,00 i forhold til Rådmannens kommentarer: For Karmøy kommune antar vi at innføring av startlån vil føre til merarbeid i forhold til tidligere ordning. Markedsføringen av ordningen vil føre til flere henvendelser, som vi håper å løse på en mest mulig tilfredstillende måte. I tillegg skal kommunen også foreta behandling av søknader i forbindelse med ordningen for Boligtilskudd for etablering, og utbedringslån sammen med Boligtilskudd for tilpassing, (tidligere tildelt 2 ganger årlig). Kommunen har tidligere behandlet søknader om etaberlingslån administrativt, av en gruppe bestående av på 3 personer, 1 fra finans/innford.kontoret, 1 fra økonomisk rådgivningskontor og 1 fra boligkontoret. Når det gjelder den

6 Page 6 of 44 nye Startlånsordningen må kommunen, etter henstilling fra husbanken, også foreta behandling av disse på samme måte, med tilhørende retningslinjer. Det som også blir endret er antall søknadsfrister/tildelinger fra tidligere 2 ganger årlig til 6 ganger årlig. I tillegg vet kommunen enda ikke hvor mye merarbeid dette vil påføre kommunen. Rådmannens konklusjon: Den nye låneordningen innføres,og kommunen opptar lån pålydende kr ,00 til videreutlån i forbindelse med den nye Startlånsordningen. Vedlagte retningslinjer for i forbindelse med ordningen anbefales vedtatt. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Sak 0011/03 Side 11 av 76 Sak 0011/03 INTERKOMMUNALT LÆRLINGSAMARBEID - PRINSIPPSAK Side 9 av 76 Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: A50 Arkivsaksnr.: 02/00267 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0043/02 Administrasjonsutvalget /03 Formannskapet /03 Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret går på prinsippielt grunnlag inn for at lærlingearbeidet organiseres ved oppretting av et interkommunalt opplæringskontor, og ber rådmannen arbeide videre med egen sak vedrørende organisering og forslag til vedtekter/avtale. Administrasjonsutvalget behandlet saken den , saksnr. 0043/02 Behandling: Enstemmig vedtatt. Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 0022/03 Behandling:

7 Page 7 of 44 Innstillingen enstemmig vedtatt. SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Kommunene på Haugalandet har organisert lærlingearbeidet ulikt. Fra kommunene Karmøy, Haugesund og Tysvær er det tatt et administrativt initiativ til ny vurdering av dagens organisering og samarbeid på dette området. Rådmennene ber i denne saken kommunestyrene i de respektive kommuner fatte et prinsippvedtak om å etablere et interkommunalt kontor før det arbeides videre med å fremme nærmere forslag til organisering og vedtekter/avtale. Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken Ved innføring av Reform 94 fikk kommunene et vesentlig ansvar for inntak av lærlinger. Kommunene har organisert dette arbeidet på ulik måte. Det ble den gang (1995) nedsatt et arbeidsgruppe med representanter fra Karmøy, Haugesund, Tysvær og Sveio for å se på organiseringen av arbeidet i nevnte kommuner med tillegg av Bokn og Utsira Kommune. Arbeidsgruppen vurderte ulike alternativ, således også oppretting av interkommunalt opplæringskontor. Etter politisk behandling i den enkelte kommune ble det den gang konkludert med at Haugesund kommune og Karmøy kommune etablerte sine egne kommunale opplæringskontor, mens de andre kommunene organiserte arbeidet gjennom saksbehandlere/lærlingekoordinatorer uten å opprette eget opplæringskontor. Måltall / fordeling av læreplasser Ved innføring av Reform 94 var KS sitt måltall å få 5000 læreplasser på landsbasis i kommunal sektor. De konkrete måltall som det senere er arbeidet med utgangspunkt i, er en lærling pr.tusen innbygger. For kommunene Tysvær, Haugesund og Karmøy viser måltall, samt reelt løpende lærekontrakter ved pr.mai 02; Måltall for lærekontrakter Reelt løpende kontrakter Tysvær : 12 lærlinger (24 løpende kontrakter) 23 løpende kontrakter Haugesund : 30 lærlinger (60 løpende kontrakter) 32 løpende kontrakter Karmøy : 36 lærlinger (72 løpende kontrakter) 61 løpende kontrakter I de senere år har kommunene erfart at søkermassen har gått ned, noe som har resultert i ledige lærlingehjemler. Dagens organisering i kommunene Tysvær, Haugesund og Karmøy og løpende lørekontraketer pr. mai 02; Tysvær kommune; 23 løpende lærekontrakter. 1 stilling som lærlingerkoordinator. Stillingen er for øvrig også er tillagt andre administrative oppgaver. I tillegg benytter de faglige lederne for de konkrete lærefag til sammen ca10% stilling. Sum utgifter til lønn (ekskl.faglige leder) og andre driftsutgifter er beregnet til kr Haugesund kommune; 32 løpende lærekontrakter. 80% stilling som daglig leder. Stillingen har også brukt tid på andre administrative oppgaver. Faglige ledere har avsatt/benytter totalt ca 90% stilling. Sum kostnader lønn (ekskl.faglige ledere) og andre driftsutgifter er beregnet til kr Karmøy kommune; 60 løpende lærekontrakter. 1 stilling som daglig leder + 1/2 merkantil stilling. Faglige ledere for ulike fag nytter totalt ca 90% stilling. Sum kostnader lønn (ekskl. faglige ledere) og andre driftsutgifter er beregnet til kr Problemanalyse For at et opplæringskontor skal kunne etableres har det vært, og er, en forutsetning at kontoret har knyttet til seg flere medlemsbedrifter. For store kommuner ble ordningen praktisert slik at de ulike etater/sektorer i den enkelte kommune ble sett på som egne medlemmer tilknyttet opplæringskontoret. Dette ble da såkalte bedrifts- interne opplæringskontor i offentlig sektor. På dette grunnlag ble det gitt tilskudd til slike bedriftsinterne opplæringskontor etter samme regelverket som opplæringskontor i privat sektor som hadde ulike bedriftsmedlemmer. Det årlige driftstilskuddet til Opplæringskontor utgjør kr pr.år pr.lærling. Dette driftstilskuddet utgår fra årsskiftet 2002/2003. Dette gjelder alle typer Opplæringskontor. I nye retningslinjer vedtatt av Yrkesopplæringsnemnda i Rogaland heter det nå blant annet at bedriftsinterne opplæringskontor ikke godkjennes og at opplæringskontor for å bli godkjent i et fag minimum må ha 3 ulike bedrifter tilknyttet. I fylkesrådmannens saksfremstilling heter det således at rådmannen vil sikre at "også eksisterende offentlige opplæringskontor tilstreber seg selvstendige bedrifter som medlemmer, slik at en oppnår minimum tre bedrifter innenfor de ulike fagene. Eksisterende opplæringskontor i offentlig sektor vil kunne få dispensasjon for de fag som er

8 Page 8 of 44 typisk offentlige (omsorgsfaget, barne-og ungdomsfaget osv.)". Muntlig er det ellers opplyst at det ikke vil bli tatt initiativ til å legge ned allerede etablerte opplæringskontor. Andre opplysninger Det ble på forsommeren 2002 tatt initiativ fra personalsjefene i Haugesund, Karmøy og Tysvær til å lage en ny utredning som vurderte alternativ organisering, blant annet eventuelt interkommunalt opplæringskontor. I denne sammenheng ble det nedsatt en arbeidsgruppe som både skulle se på organisasjonsmessige og økonomiske vurderinger i så måte. Arbeidsgruppen hadde representanter fra alle 3 kommunene. Dagens samarbeid Av rapporten går det fram kommunene Tysvær, Haugesund og Karmøy har etablert et uformelt, men reelt samarbeid på en rekke felt. Dette gjelder både i forhold til rekruttering og inntak av lærlinger, samt opplæring på ulike felt. Fordelen med dagens organisering påpekes fra arbeidsgruppen å være stor grad av fleksibilitet, mens ulempen er at det blir noe personavhengig og uforpliktende. Alternative løsninger A. Formalisert samarbeid mellom frittstående kommuner der det inngås skriftlig samarbeidsavtale. B. Opplæringsring. Formålet med opplæringsring er i utgangspunktet å organisere bedrifter som ikke alene kan gi full opplæring i egen bedrift. C. Interkommunalt opplæringskontor der den enkelte kommune inngår som bedriftsmedlem. Alternativt kan det også åpnes for at andre offentlige, eller private bedrifter kan opptas som medlem i et interkommunalt opplæringskontor. Det er også mulig, slik vi forstår fylkesrådmannen, å fortsette den modell som Haugesund og Karmøy har i dag ved at det søkes dispensasjon til å fortsette med såkalt bedriftsinternt opplærings-kontor. Rapporten konkludere med å tilrå alternativet med interkommunalt opplæringskontor, og viser til at dette vil innebære mindre administrative kostnader og en mer kostnadseffektiv drift totalt sett. Kostnadsbesparelsen er beregnet til kr pr. år, der det aller meste gjelder reduksjon av lønnsutgifter ved felles administrasjon og ledelse. Driftsutgifter til husleie inkl.strøm, telefon og edb er beregnet til kr samlet sett med dagens organisering. Disse utgiftene vil nok måtte justeres opp avhengig av plassering og lokalleie. Økonomi Når det gjelder tidligere omtalt statlig driftstilskudd til opplæringskontorene basert på antall lærlinger, er dette en tilskuddordning som faller bort fra Denne økonomiske tilskuddsordningen var nok et viktig insitament til at de kommunale opplæringskontorene ble etablert i sin tid. Den økonomiske gevinsten av oppretting av interkommunalt kontor knytter seg således nå ikke til statlige tilskuddsordninger, men til at kommunene i sum kan organisere dette arbeidet på en mer kostnadseffektiv måte i et interkommunalt samarbeid enn om hver kommune organiserer og driver dette arbeidet hver for seg. Rådmannens kommentarer: Når organisering av arbeidet med lærlinger som en følge av Reform 94 ble behandlet i kommunene i 1994/95 ble også alternativet med interkommunale opplæringskontor vurdert, men altså ikke vedtatt som aktuelt på daværende tidspunkt. Tidspunktet synes nå aktuelt for vurdering av denne saken på ny. Rådmannens konklusjon: Rådmennene i Karmøy, Haugesund og Tysvær tilrår kommunestyrene i de respektive kommunene å fatte et prinsippvedtak om å arbeide videre med å opprette interkommunalt opplæringskontor. Egen konkret sak med nærmere vurderinger, inklusiv organisering og forslag til vedtekter/selskapsavtale, blir å fremme som egen sak i forlengelsen foreslåtte prinsippvedtak i de respektive kommuner. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign.

9 Page 9 of 44 Sak 0012/03 Side 17 av 76 Sak 0012/03 KARMØY KOMMUNES FJERNARKIV Side 12 av 76 Saksbehandler: Steen Erik Hagland Hansen Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 03/00630 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0031/03 Formannskapet /03 Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar å tegne medlemskap i Interkommunalt arkiv (IKA), og å overlate det løpende ansvaret for Karmøy kommunes arkivmateriale eldre enn 25 år til IKA fra og med De årlige driftskostnader ved et slikt medlemskap, ca. kr pr år innarbeides i de årlige budsjetter, fra og med budsjettet for Driftskostnadene for 2003, ca. kr dekkes innenfor årets IKT-budsjett. Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 0031/03 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. SAKSFRAMSTILLING 1. Innledning Av flere årsaker må noe gjøres i forhold til Karmøy kommunes fjernarkiv. For det første har det vært konstant plassmangel siden Mye har vært gjort i form av rydding og kassasjon både i sentraladministrasjonen og ute i de forskjellige avdelinger og institusjoner i denne anledning. Likevel fortsetter dette å være et presserende problem som får konsekvenser for arkivets tilstand. For det andre er arkivets tilstand allerede langt fra tilfredsstillende, da spesielt med tanke på det eldre arkiv Det er også fra statens side gjort grep som pålegger kommunen å forbedre arkivforholdene gjennom ny arkivlov fra 1992 med tilhørende bestemmelser fra Rådmannen har i denne saken brukt som grunnlag en ny rapport som er utarbeidet av cand.philol. Helge R. Iversen. Dette for å gi en grundigere innføring i et område som kan være noe ukjent for de fleste aktører. 2. Kommunearkivene "Disse arkivene inneholder mange verdifulle opplysninger om vår fortid, og derfor er det også svært viktig at arkivene fungerer". Ordene kom fra riksarkivar John Herstad under et besøk i Rogaland i 1984 (Stavanger Aftenblad). Kommunearkivene inneholder store mengder lokalhistorisk informasjon like tilbake til 1837, da formannskapslovene la grunnlaget for den mer moderne lokale administrasjon; kommunene. Dessverre har lite vært gjort for å ta i bruk mange av disse arkivene før de siste årene. Allerede i 1837 ble det bestemt at ordføreren hadde ansvaret for at

10 Page 10 of 44 protokoller og dokumenter ble forsvarlig oppbevart og ordnet. I 1921 ble det tilføyd at departementet kunne bestemme at eldre arkivsaker som ikke var i bruk, skulle sendes inn til et statsarkiv hvis de ikke ble oppbevart på en betryggende måte. I 1948 ble det bestemt at Riksarkivaren skulle føre tilsyn med kommunearkivene, en inspeksjonsrett som ble delegert til de enkelte statsarkiv i Dessverre ble ikke dette riset bak speilet benyttet i særlig grad, og mange arkiver ble misligholdt, skadet og delvis ødelagt gjennom årene. Først på sytti- og åttitallet ble aktiviteten økt i forhold til kommunearkivene. For Rogalands del resulterte dette i opprettelsen av Interkommunalt Arkiv (IKA) i Kommunearkivene har to hovedformål; det administrative og det historiske. Arkivene har relevans i forhold til fremtidig saksbehandling, samtidig som de skal gjøre det mulig å dokumentere kommunenes utvikling. Etter hvert minker den administrative verdien mens den historiske verdien øker. Tradisjonelt har kommunearkivene vært flittig brukt til lokalhistorisk forskning, men blir nå i stadig større grad brukt i nasjonal sammenheng som en formidabel samling kilder til fortidens samfunn. I boken Administrasjonshistorie og arkivkunnskap Kommunene skriver Liv Mykland: "Kommunearkivene rommer i sum en av de aller mest verdifulle kildeserier for norsk historisk forskning og kulturhistorisk dokumentasjon". Hvordan fungerte fattigvesenet før velferdsstaten ble født? Hvordan virket forsyningsnemnden under okkupasjonen? Hva med provianteringen under første verdenskrig? Hvordan kom de forskjellige veiene i stand? Hva med elektrisitetsforsyningen, den kommunale vannforsyningen eller den kommunale kinematografen? Hvorfor var utvandringen til Amerika spesielt stor eller liten fra enkelte kommuner? Spørsmålene kunne fortsatt over flere sider, og mange av svarene ligger helt eller delvis i kommunearkivene. 3. Karmøy kommune Karmøy kommune er resultatet av en sammenslåing av Avaldsnes, Kopervik, Skudenes, Skudeneshavn, Stangaland, Torvastad og Åkra kommuner i Dette medfører at arkivet fra før 1966 er sortert separat for hver kommune i tråd med regelverket. I 1966 ble det opprettet en arkivarstilling i kommunen som ble besatt av Lars Svendsen til han gikk av med pensjon i Arkivaren tok seg av de daglige arkivrutiner samtidig som han sorterte det eldre arkivet etter Norsk Herredsforbunds (N.H.F.) Arkivsystem fra 1950-tallet for å lette tilgjengeligheten og få det i samsvar med det nye arkivet. Denne sorteringen bryter med det fortsatt gjeldende proveniensprinsippet (det at arkivalier i størst mulig grad skal beholdes i sin opprinnelige orden), men den vil ikke bli omgjort på noen som helst måte da det fort vil gjøre det hele langt verre. Sorteringen i seg selv synes å ha vært gjort på en utførende og gjennomført måte, og Svendsen begrunnet sitt valg i hans årsoversikt for 1972: "Ordenen var det så som så med. For Avaldsnes' vedkommende var arkivaliene i nummererte pakker. En stor del av korrespondansen var helt verdiløs i et arkiv, dessuten fant jeg ikke at de fulgte de pietistiske krav jeg stiller til behandling av arkivalier Jeg tillot meg derfor å legge det hele om etter den plan som brukes i Karmøy Kommunearkiv". Svendsen samlet også aktivt inn en del manglende arkivalier og supplerte dermed det eldre arkiv. Han samlet blant annet inn et arkiv på til sammen "57 pakker" hos soknepresten i Avaldsnes, deriblant noe av den eldste kommunale korrespondanse. Alt dette ble imidlertid avlevert til Statsarkivet i En del arkivalier som skulle tilhørt kommunearkivet skal etter sigende fremdeles befinne seg i private hender. Noe befinner seg også i museers eie, deriblant en del av Forsyningsvesenets dokumenter fra andre verdenskrig som konservatoren fikk berget fra ødeleggelse. En tilkomst av arkivalier kan derfor i fremtiden også bli aktuelt for det eldre arkiv. Ligningssjef Ole Halvor Stave har allerede varslet i brev av at "ligningskontoret har en betydelig mengde arkivmateriale som skal avleveres dels til statsarkivet dels til Karmøy kommune". Han skriver videre at han anser arkivmaterialet til kommunen som svært verdifullt og at det inneholder protokoller tilbake til 1800-tallet. Ligningskontoret flytter til nye lokaler første mars og avlevering haster dermed for deres vedkommende. Heller ikke Karmøy kommunearkiv har sluppet unna ødeleggelser; " det er liten korrespondanse fra århundreskiftet og fram til 1920-årene. Fra er korrespondansen "springende", dvs. den er mangelfull. "Flyt" blir det først for årgangene Jeg har fått opplyst at en stor del av korrespondansen ble ødelagt under flytting til nytt rådhus" (Svendsen, årsoversikt 1975). Uttalelsen gjelder Åkra kommune. I 1986 var det nok en flytting av arkivet til det nye rådhuset i Kopervik, og det eldre arkivet har siden kun blitt vist sporadisk oppmerksomhet da daglige rutiner stadig har krevd mer av arkivarens tid. Lokalhistorikere som har besøkt arkivet har antydet at materiale som forelå ved tidligere besøk siden er forsvunnet. 4. Karmøy Kommunearkiv i dag Fremdeles kan vi dele Karmøy kommunes fjernarkiv inn i to hoveddeler; før og etter kommunesammenslåingen i Det eldre arkivet må sies å være et "eldre arkiv" slik det er definert i forskrift om offentlige arkiv (1998, nr.1193) 5-1, som et "arkiv som ikke lenger er i bruk for administrative formål", selv om det fremdeles kan være aktuelt å benytte seg av noe av materialet i saksbehandling. Dette arkivet er per i dag ikke tilfredsstillende lagret, og det er heller ikke tilfredsstillende tilgjengelig. I følge ovenfor nevnte forskrift 4-2, skal eldre arkiv plasseres i spesialrom for arkiv. Kravene til arkivlokaler er dermed strengere enn for det nyere arkivet. I følge 5-1 og 5-2 av samme forskrift skal eldre arkiv avleveres til arkivdepot når det er omtrent år gammelt. Kommuner kan ved "generelle føresegner eller enkeltvedtak" fastsette lengre avleveringsfrister av administrative hensyn, eller kortere frister av bevaringshensyn

11 Page 11 of 44 dersom slike endringer ikke går utover sikkerheten til arkivmaterialet. Dersom arkiv blir oppbevart på en slik måte at de står i direkte fare for å bli skadd, kan Riksarkivaren eller den han gir fullmakt til det (Statsarkivet) i følge forskriftens 4-12, gi pålegg om utbedringer som skal gjennomføres straks. I følge forskriftens 4-3 skal tilfluktsrom ikke taes i bruk som arkivlokale. Tilfluktsrom kan likevel benyttes til oppbevaring av arkivmateriale som er vedtatt kassert etter en viss tid. Karmøy kommunes fjernarkiv er plassert i tilfluktsrommet i rådhuset. Dette har man fått midlertidig tillatelse til. Spesielt for det eldre arkivet er det likevel langt fra tilfredsstillende. Et spesialrom for arkiv krever spesielle tiltak i tillegg til de vanlige kravene: - Reoler skal være av ikke brennbart materiale ( 4-4). - Man skal ikke lagre andre ting som reduserer tryggheten til arkivene ( 4-4). - Arkivmaterialet skal ikke stå tett inntil vegg og tak eller rett på golvet ( 4-4). - Det skal ikke være vannrør i rommet. Dersom slike rom i eksisterende bygninger likevel har vannrør og det er urimelig kostbart å endre røropplegget, kan en alternativt benytte tekniske løsninger som effektivt hindrer at arkivmaterialet blir skadet av vann fra rørene, for eksempel fuktfølere på gulvet, tilkoblet stengeventil og/eller alarm ( 4-6). - Spesialrom for arkiv skal varmes opp med varmekabler i gulv eller i egne vernekonstruksjoner, eventuelt med varmluftsanlegg eller andre varmekilder som ikke medfører fare for brann eller på annen måte kan skade arkivmaterialet ( 4-7). - Det skal ha selvlukkende dør og normalt ingen vindu ( 4-7). - Det skal ha automatisk brannalarm og brannslokkingsapparat ( 4-7). - Spesialrom for arkiv skal være sikret med egen innbruddsalarm ( 4-9). Det eldre arkivet består av oppunder 200 hyllemeter og opptar i dag fem hele reoler. Det er et rikt arkiv bestående av forhandlingsprotokoller/møtebøker, dagbøker, journaler, kopibøker, regnskap, korrespondanse, ruller og manntall, med mer. Formannskapenes arkiv går tilbake til 1837, fattigvesenet til 1790-årene, overformynderiet til 1859 (da overformynderiet ble kommunalt), skolene til 1770-årene, skatteligning tilbake til 1870-årene, provianteringsrådet under første verdenskrig, jordstyret sine arkiver tilbake til 1920, brannkommisjonen tilbake til sent 1800-tall. Her er det videre dokumenter om tyske beslagleggelser under andre verdenskrig, krigsskadeoppgjør etter krigen, rasjoneringsprotokoller og innleverte rasjoneringsmerker fra begge krigene og fra etterkrigstiden. Her er uvurderlige dokumenter om Avaldsnes kirke, blant annet den originale protokollen til restaureringskommisjonen av 1833, alle dokumenter (inklusive bilag) i forbindelse med restaureringene i og , samt korrespondanse i perioden og dokumenter angående opprettelsen av Kopervik Prestegjeld i Her er korrespondanse vedrørende Visnes Kobberverk tilbake til 1881, bedriftsoversikter tilbake til 1917, korrespondanse og planer om veiutbygging, kraftforsyning og vannforsyning, dokumenter fra brokomiteen (1949), dokumenter vedrørende flyplass på Karmøy tilbake til 1955, jernbanen (Oddabanen / Den Indre Stambane 1942/44), telefonutbygging tilbake til1890-årene, havnevesenets eldre arkiv, med mer. Skolearkivet alene inneholder til sammen ca. 440 protokoller for de syv kommunene. Arkivalienes tilstand, oppstilling og merking varierer sterkt i det eldre arkiv. En opprydning er under alle omstendigheter nødvendig, og en del av materialet må repareres dersom det skal være tilgjengelig for bruk. Gjennom årenes løp er det også oppstått en del feilplasseringer og rot ettersom arkivaliene til dels er dårlig merket og det ikke finnes noen oversikt over arkivets innhold. Dermed er det også foreløpig umulig å fastslå hvilke "huller" det er i arkivet og hva som måtte være forsvunnet de siste tjue årene. 5. Framtidig fjernarkiv Ettersom tilfluktsrommet ikke er godkjent som arkivlokale må et nytt lokale skaffes til veie. Dette lokalet må innfri kravene til arkivlokaler i følge forskriftens 4-3 til 4-9. Dersom det eldre arkiv fremdeles skal være en del av fjernarkivet må de ovenfor nevnte krav til spesialrom for arkiv i tillegg etterfølges (disse bør etterfølges uansett). Nytt arkiv må bygges både av hensyn til nåværende plassmangel og nåværende tilstand av lokalet. Det vil dessuten måtte bygges stort nok til å takle fremtidig tilkomst til fjernarkivet. Det eldre arkivet må i tillegg betjenes og gjøres mer tilgjengelig for publikum. På sikt ønsker Karmøy kommune å utvikle et rent elektronisk arkiv, noe som da vil gjøre kravet til plass langt mindre, og som igjen vil gjøre et nytt arkivlokale overflødig dersom eldre arkivalier avleveres til et depot. Man kan derfor benytte seg av en alternativ løsning dersom tillatelse til dette blir gitt av Riksarkivaren. Denne løsningen innebærer avlevering av det eldre arkiv til IKA. Ytterligere ti år med arkivalier (frem til 1975) kan i så fall avleveres og dermed frigjøre enda mer plass. I forbindelse med avlevering vil det være nødvendig med en ordning av arkivene i henhold til punkt 3 i "Normalinstruks for arkivdepot i kommuner og fylkeskommuner" (2002). Dette innebærer i hovedsak føring av en avleveringsliste der arkivaliene er beskrevet, merking av arkivaliene med fortløpende nummerering og hovedopplysninger om arkivaliene, rengjøring av arkivaliene (støvtørking, fjerning av tape, plast og binders), sikkerhetskopiering av innlimte dokumenter i protokoller, og ompakking av løse arkivalier, reparasjon/innbinding av skadde eller løse møtebøker, kopibøker, journaler og registre. Arkivbokser og omslag skal være syrefrie og etiketter skal være arkivholdbare. Denne oppgaven kan IKA ta på seg over et tidsrom på et par år, inkludert i medlemsprisen. Utlegg til reparasjoner og innbinding kommer i tillegg.

12 Page 12 of 44 Dersom IKA får i oppdrag å sortere arkivet skal det likevel være grovsortert før avlevering. Dette innebærer utarbeidelse av en provisorisk liste over arkivets innhold, ompakking og sortering av løse arkivalier. Arbeidstid er her vanskelig å beregne, men antas å utgjøre minst tre månedsverk for arkivet frem til Fysisk skal selve pakkingen uansett skje i samsvar med nevnte normalinstruks. Dersom det eldre arkiv ikke avleveres vil kommunen etter all sannsynlighet likevel bli pålagt av arkivverket å utføre en tilsvarende ordning. En avlevering til IKA med medlemskap vil innebære: - IKA overtar det løpende ansvaret for materialet jmf. normalinstruksen punkt og arkivforskriften 5-1 tredje ledd. I dag ligger ansvaret i kommunen ifølge forskriftens 1-1 andre ledd; "I kommunar og fylkeskommunar er arkivansvaret ein del av det overordna administrative ansvaret som er tillagt administrasjonssjefen, jf. Kommunelova 23". - Dersom det er behov for saksbehandling eller lignende, kan kommunen låne tilbake materiale i den perioden det er nødvendig med hensyn til bruken jmf. normalinstruks punkt 5.1 (kommunen skal utarbeide interne instrukser, innenfor normalinstruksens rammer, som fastsetter krav til materiale som skal avleveres til arkivdepot og regler for tilbakelån fra arkivdepot jmf. arkivforskriften 5-12). - Frigjøring av plass, oppunder 200 hyllemeter, eller nærmere 2000 arkivbokser. Ytterligere plass tilsvarende opptil 700 arkivbokser frigjøres dersom man avleverer frem til 1975 (dette avhenger av om hele arkivet skal avleveres frem til 1975, eller om deler av arkivet skal holdes tilbake, for eksempel reguleringsplaner etc.). - Stor sannsynlighet for økt forståelse for midlertidige løsninger angående det nyere arkivet inntil elektronisk arkiv blir innført. - Det eldre arkivet vil bli gjort langt mer tilgjengelig og attraktivt for forskning ved IKA og Statsarkivets felles lesesal i Stavanger. Dette vil på sikt kunne resultere i mer forskning og innsats i studiene av Karmøys historie (Rogaland historie og ættesogelag, fylkesorganisasjonen for de lokale historie- og slektsforeningene i fylket og utgiver av årboken "Ætt og heim", holder også til i samme bygg). - Bedre arbeidsvilkår for kommunens arkivar. Det største negative aspektet ved en avlevering er i seg selv det å flytte det eldre arkivet ut av kommunen. Tilgjengeligheten vil imidlertid være god også fra Stavanger, og i fremtiden vil informasjonsteknologien gjøre den stadig raskere og sikrere. Ved grovsorteringen i forkant av en avlevering vil dokumenter i spesiell tilknytning til Karmøys museer bli kopiert opp og gjort tilgjengelig i sin helhet. 23 av Rogalands 27 kommuner er i tillegg til Rogaland fylkeskommune allerede medlem av IKA. Stavanger, Haugesund og Strand er ved siden av Karmøy de eneste kommunene som ennå ikke er medlem. Økonomi Rådmannen har mottatt et tilbud fra IKA-interkommunalt arkiv vedrørende kostnadene med å delta. Kostnadene er delt i 3 med et årlig medlemskap på kr samt en hylelmeterpris på kr 230 pr år. I første omang vi vi ha behov for ca 250 hyllemeter, som vil gi en årlig kostnad rundt kr I tillegg vil materialkostnaden ved reperasjonene av arkivmaterialet beløpe seg til en kostnad rundt Kr Den årlige kostnaden fra og med 2004 vil derfor bli i størelsesorden kr For 2003 har rådmannen forhandlet seg frem til en avtale der vi ikke betaler medlaemsavgift, men kun for hyllemeter og eventuelle materialkostnader, beregnet totalt til ca kr Rådmannen har ikke beregneti detalj hva et eget kommunalt opplegg vil koste med ivisteringskostnader og tilhørende driftskostnader for de materiell- og personell messige ressurse. Rådmannen konkuderer med at bare de årlige driftskostnader i et eget opplegg vil ligge over det tilbudet som er gitt fra Interkommunalt Arkiv i Stavanger. Rådmannens konklusjon: Rådmannen har forsøkt over tid å finne en rasjonell og økonomisk og faglig løsning som tilfredsstiller dagens lov og forskrifter innenfor dagens kommunale bygninger og og økonomiske rammer. Dette har vist seg vanskelig. Rådmannen har derfor konkludert med etter en totalvurdering at den beste løsning må være å sende fjernarkivet til Interkommunalt arkiv i Stavanger for å bli tatt vare på der, samt bli medlem av dette interkommunale selskapet.

13 Page 13 of 44 Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Sak 0013/03 Side 35 av 76 Sak 0013/03 EVALUERING AV VAKTMESTERTJENESTEN Side 18 av 76 Saksbehandler: Sigurd Østebøvik Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 02/02435 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0003/03 Hovedutvalg teknisk /03 Administrasjonsutvalget /03 Formannskapet /03 Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Hovedmålet for vaktmestertjenestene skal være å oppnå best mulig utnyttelse av de disponible ressurser i forhold til tjenesteproduksjonen og service. Evalueringen slik den framgår av rapport av har gitt verdifulle innspill for det videre arbeidet med å oppnå dette målet. 2. Med bakgrunn i evalueringens resultater videreføres nåværende organisering av vaktmestertjenesten i en sentralisert modell innenfor teknisk etat. 3. Kommunestyret ber om at det innenfor denne organisasjonsformen som framgår av punkt 2 - arbeides aktivt med de forbedringsområder som anbefales i rapporten. Det legges spesielt vekt på følgende sentrale punkter: Ansvar og rolleavklaringer Rutiner og optimal ressursutnyttelse herunder eventuelle samordnings- og samlokaliseringsløsninger. Samarbeid og brukerkontakt. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 0003/03 Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalget behandlet saken den , saksnr. 0004/03 Behandling: Enstemmig vedtatt. Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 0023/03 Behandling:

14 Page 14 of 44 Innstillingen enstemmig vedtatt. SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Med bakgrunn i kommunestyrevedtak har teknisk etat evaluert vaktmestertjenesten i Karmøy kommune. Vi har også sett på hvordan vaktmestrene opplever sin situasjon ut fra dagens organisering. Evalueringsgruppens har bestått av: Økonomirådgiver Per Ulvedal fra helse- og sosialetaten 1.konsulent Ørjan Røed skole- og kulturetaten Teknisk sjef Ove Røys Eiendomssjef Olav Sønstabø Personalkonsulent Sigurd Østebøvik Hovedtillitsvalgt Bjarte Lien (utdanningsforbundet) Tillisvalgt Viggo Gausvik (Karmøy kommuneforening) Hovedtillitsvalgt Odd Haukås (KFO). For å få til evalueringen har vi gjennomført 3 brukersamlinger. I tillegg har vi utarbeidet et spørreskjema som vi har sendt alle vaktmestrene. Brukersamlingene har avdekket at brukerne i stor utstrekning er ganske godt fornøyd med vaktmestertjenesten slik den i dag framstår. Samtidig vil det naturligvis også være rom for forbedringer. I så måte har brukersamlingene gitt oss konstruktive innspill. Vaktmestrene opplever også sin situasjon som meget god. Men også her har vi fått innspill og tilbakemeldinger som fordrer at vi tenker igjennom etablert praksis. Rapporten peker også klart i retning av opprettholdelse av dagens modell der eiendomsforvaltningen organiseres i en sentral enhet slik vi har det i Karmøy kommune Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn: I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2002 ba kommunestyret om at følgende punkt ble inntatt i budsjettvedtaket: "Karmøy kommunestyre ber om at vaktmestertjenesten evalueres. Alle brukere av tjenesten gis anledning til å uttale seg. Evalueringen har som mål å sikre en optimal utnyttelse av ressursene og en god personalpolitikk" Vaktmestertjenesten har også tidligere vært gjenstand for fokus. 12. desember 1989 vedtok kommunestyret ny organisasjonsplan for kommunal eiendomsforvaltning. I denne planen inngikk bl.a. samordning av vaktmestertjenesten i kommunen, herunder overføring av vaktmestrene til eiendomsavdelingen. 8. juni 1993 vedtok kommunestyret bl.a. følgende i.f.t. eiendomsavdelingen: ". (c) Ansvaret for bygningsmessig drift og vedlikehold av svømme- og idrettshaller overføres i sin helhet fra kulturetaten til teknisk etat ved eiendomsavdelingen. Overføringen forutsetter at man før iverksetting gjennomgår tjenesten med sikte på fordeling av arbeids- og ansvarsområde mellom de to etater". (Utdrag fra kommunestyrets vedtak). I kommunestyremøtet 9. desember 1997 vedtok kommunestyret følgende oversendelseforslag: "Det foretas en gjennomgang av vaktmestertjenesten i Karmøy kommune for å sikre nødvendige ressurser til vedlikehold og service overfor brukerne".

15 Page 15 of 44 Rådmannen nedsatte våren '98 en arbeidsgruppe som fikk mandat til å foreta en gjennomgang av vaktmestertjenesten i Karmøy kommune for å sikre nødvendige ressurser til vedlikehold og service overfor brukerne. Arbeidsgruppen har i rapporten "Vaktmestertjenesten i Karmøy kommune" (av mars 1998) gitt dette sammendraget: "Volumsøkning" på tjenesten fra 1992 til 1998 har gått opp med ca. 24 %. Arbeidslederne må frigjøres fra ordinære vaktmesteroppgaver. Det synes å være viktig at tjenesten legges noe om mot mer forebyggende vedlikehold. Det er framkommet ønsker om at tjenesten må omfatte alle bygg (anlegg) Prioritering av vedlikeholdsoppgaver må drøftes med leder for det aktuelle bygg. Vaktordning for tjenesten må vurderes. Teamarbeid i tjenesten må søkes brukt i økende grad. Vedlikeholdssyklusen må reduseres. En konstaterer at en stor del av bygningsmassen er av eldre dato. Vaktmester/vedlikeholdstjenesten har for knappe ressurser Det synes å være rett å foreslå økning av både stillinger og midler Gruppen konstaterer at alle ønsker/synspunkter ikke kan etterkommes. På bakgrunn av dette anbefales: 1. Vaktmestertjenesten bør tilføres 5.5 stillinger fordelt på sonene slik: Sone 1, 2, 4 og 5: En stilling i hver sone. Sone 3: En og en halv stilling 2. For driftsbudsjettets vedlikeholdsposter foreslås en betydelig økning for å møte de store oppgaver som skal ivaretas. Utfra eiendomsavdelingens erfaringstall bør økningen være i størrelseorden %. Rapporten ble lagt fram for administrasjonsutvalget og fikk sin avsluttenden behandling i dette utvalget. Problemanalyse: En utfordring for enhver organisasjon er å få mest mulig ut av de ressurser som settes inn. Det vil det derfor være naturlig at organisasjonen med jevne mellomrom evaluerer sin ressursbruk. I en situasjon med forholdsvis knappe ressurser vil kampen om disse noen ganger være svært synlige. Når det gjelder vaktmestertilgang må vi kunne si at etterspørselen er større enn tilbudet. Vår utfordring ligger i å få til et best mulig og rettferdig - tilbud. Det betyr at noen brukere vil kunne få bedret tilgangen på vaktmester, mens andre kanskje må avgi noe. I en slik sammenheng blir bl.a. den organisatoriske strukturen viktig. Vurdering Forslag til løsning Som en vil se i vedlagte rapport finnes det en del ulike måter å organisere kommunal eiendomsforvaltning og dermed vaktmestertjenesten på. Tre hovedmodeller kan tenkes: Sentralisert modell Delvis sentralisert modell Desentralisert modell. En sentralisert modell innebærer at forvalteroppgaven ivaretas av en separat bygg- og eiendomsforvaltningsorganisasjon (slik vi har det i Karmøy kommune). De enkelte virksomhetene ivaretar brukerrollen og er "leietakere" av bygningen av bygg- og eiendomsfororganisasjonen En delvis sentralisert modell innebærer at virksomhetene ivaretar brukerrollen, og delvis forvalterrollen. Virksomhetene har selv personalansvar for eget operativt personell (driftspersonell, vaktmester, renhold og event. servicefunksjoner), og ivaretar den daglige drift og vedlikehold av bygningene. Den sentrale enheten fungerer som rådgiver overfor virksomhetene ved større prosjekter og spesialiserte oppgaver og ivaretar også en del forvaltningsoppgaver.

16 Page 16 of 44 En desentralisert modell innebærer at virksomhetene ivaretar brukerrollen, forvalterrollen og ofte også i stor grad eierrollen. Modellen innebærer at virksomhetene selv er ansvarlig for arbeidsoppgavene knyttet til eiendomsforvaltning, Dette betyr at institusjonene selv har personalansvar, driftsansvar og oppfølgingsansvar. Beslutninger om større prosjekter og økonomiske beslutninger fattes normalt av sentral administrasjon eller politiske organer for alle modellene. Rådmannens konklusjon Rådmannen har vurdert ulike modeller for organisering av vaktmestertjenesten. Rådmannen registrerer også at brukerundersøkelsene har avdekket at brukerne av vaktmestertjenestene i hovedsak er godt fornøyd med den tjeneste som tilbys. Det er videre også rådmannens oppfatning at vaktmestertjenesten drives effektivt. På denne bakgrunn vil rådmannen tilrå at dagens organisering videreføres, men at teknisk etat arbeider videre med de forbedringspotensialer som er framkommet i brukerundersøkelsene. Rådmannen i Karmøy, 3. januar 2003 Arnt Mogstad Rapporten omhandler: Bakgrunn og faktaopplysninger Brukerundersøkelser Personalpolitikk i.f.t.vaktmestrene EVALUERING AV VAKTMESTERTJENESTEN I KARMØY KOMMUNE Dato:

17 Page 17 of Evaluering av vaktmestertjenesten i Karmøy kommune Bakgrunn for rapporten 2. Brukerundersøkelser 3. Personalpolitisk undersøkelse blant vaktmestrene Vedlegg 1. Bakgrunn: I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2002 ba kommunestyret om at følgende punkt ble inntatt i budsjettvedtaket: "Karmøy kommunestyre ber om at vaktmestertjenesten evalueres. Alle brukere av tjenesten gis anledning til å uttale seg. Evalueringen har som mål å sikre en optimal utnyttelse av ressursene og en god personalpolitikk" Herværende rapport er utarbeidet av en evalueringsgruppe som ble nedsatt for å imøtekomme kommunestyrets vedtak. Evalueringsgruppens har bestått av:

18 Page 18 of 44 Økonomirådgiver Per Ulvedal fra helse- og sosialetaten 1.konsulent Ørjan Røed skole- og kulturetaten Teknisk sjef Ove Røys Eiendomssjef Olav Sønstabø Personalkonsulent Sigurd Østebøvik Hovedtillitsvalgt Bjarte Lien (utdanningsforbundet) Tillitsvalgt Viggo Gausvik (Karmøy kommuneforening) Hovedtillitsvalgt Odd Haukås (KFO). For å få til evalueringen har vi gjennomført 3 brukersamlinger. I tillegg har vi utarbeidet et spørreskjema som vi har sendt alle vaktmestrene. Grunnlagsdata: Dagens organisering av vaktmestertjenesten i Karmøy kommune: Som en ser har vi i hver sone et vaktmesterteam som ledes av en arbeidsleder. Dette teamet er forsøkt satt sammen slik at teamet som helhet kan dekke ulike forebyggende oppgaver, men også ivareta vedlikeholdsoppgavene. Noen vaktmestrer har tømrerbakgrunn, andre mekanisk, elektro- eller elektromekanisk bakgrunn. Vanligvis vil det være slik at vaktmestrene har ansvar for flere bygg. Arbeidslederne har også en lederfunksjon overfor renholdere badevakter m.fl. i de ulike sonene. Nøkkeltall: Antall vaktmestere: 30. Kompetanse: De fleste har fagbrev i ulike håndverksfag. Rekruttering: Fram til årsskiftet har det vært relativt lett å rekruttere vaktmestere. Vi har imidlertid det siste året opplevd at dette i stor grad har snudd. Bygningsmassen: 105 kommunale bygg på til sammen ca m2. Vedlikeholdsbudsjett på kommunale bygg er på 8 millioner kroner Hvordan er vaktmestertjenesten organisert i andre kommuner? Kommunenes Sentralforbund ba ECON (Senter for økonomisk analyse) og Multiconsult om å analysere om organiseringen av kommunenes eiendomsforvaltning kan forklare hvorfor vedlikeholdet er dårlig. ECON og Muliticonsult har videre analysert hvordan eiendomsforvaltningen bør organiseres for å gi god forvaltning. ECON og Muliticonsult la fram sin rapport våren Fra resyméet gjengis: ".Det er et betydelig potensiale for effektivisering av eiendomsforvaltningen i kommunene. Sentralisering av ansvaret vil normalt bidra til høyere effektivitet, bl.a. i form av bedre utnyttelse av midler som avsettes til drift og vedlikehold. Vridning av ressursbruken over mot et preventivt vedlikehold er imidlertid en type beslutning som normalt tas på politisk og ikke på administrativt nivå og som derfor ikke vil følge av en sentralisering av det administrative ansvaret. Vi anbefaler at kommunene sentraliserer ansvaret for eiendomsforvaltningen, enten til en eiendomsavdeling eller til et kommunalt foretak. Dette gir bedre ressursutnyttelse og en profesjonalisering av eiendomsforvaltningen" Hvilke hovedmodeller for organisering av eiendomsfunksjonen finnes? Det finnes tre hovedmodeller for organisering av eiendomsfunksjonen innen kommunal eiendomsforvaltning: Sentralisert modell Delvis sentralisert modell Desentralisert modell. En sentralisert modell innebærer at forvalteroppgaven ivaretas av en separat bygg- og eiendomsforvaltningsorganisasjon (slik vi har det i Karmøy kommune). De enkelte virksomhetene ivaretar brukerrollen

19 Page 19 of 44 og er "leietakere" av bygningen av bygg- og eiendomsfororganisasjonen En delvis sentralisert modell innebærer at virksomhetene ivaretar brukerrollen, og delvis forvalterrollen. Virksomhetene har selv personalansvar for eget operativt personell (driftspersonell, vaktmester, renhold og event. servicefunksjoner), og ivaretar den daglige drift og vedlikehold av bygningene. Den sentrale enheten fungerer som rådgiver overfor virksomhetene ved større prosjekter og spesialiserte oppgaver og ivaretar også en del forvaltningsoppgaver. En desentralisert modell innebærer at virksomhetene ivaretar brukerrollen, forvalterrollen og ofte også i stor grad eierrollen. Modellen innebærer at virksomhetene selv er ansvarlig for arbeidsoppgavene knyttet til eiendomsforvaltning, Dette betyr at institusjonene selv har personalansvar, driftsansvar og oppfølgingsansvar. Beslutninger om større prosjekter og økonomiske beslutninger fattes normalt av sentral administrasjon eller politiske organer for alle modellene. ECON og Multiconsult's konklusjoner ECON og Muliticonsult konkluderer med at en ser en klar tendens til sentralisering av eiendomsforvaltningen. Dette forklares delvis med at sentralisering gjør det lettere å få til en helhetlig prioritering i bruken av vedlikeholdsmidlene og ikke bare en prioritering innenfor den enkelte etats eller institusjons bygningsmasse. ECON og Muliticonsult's inntrykk er videre at oppmerksomhet om eiendomsforvaltningen øker når ansvaret sentraliseres og eiendomsforvaltning defineres som et eget virksomhetsområde. Samtidig gir rapporten uttrykk for at valg av organisasjonsmodell er viktig, men at det er enda viktigere at beslutningstakerne har bevissthet om betydningen av god eiendomsforvaltning. ECON og Muliticonsult sier videre i sin rapport at når ansvaret sentraliseres blir det lettere å fordele arbeidsbelastningen mellom de driftsansatte. Dessuten blir de ansattes spesialkompetanse bedre utnyttet, og det skapes bedre vilkår for kompetanseoppbygging. Dessuten bidrar sentralisering, som tidligere nevnt, til økt profesjonalisering. Rapporten berører også problemstillingen hvor institusjoner (skoler, barnehager, alders- og sykehjem) mister sin faste vaktmester ved omlegging til en mer sentralisert eiendomsforvaltning. Rapporten fastslår at dette kan medføre betydelige frustrasjoner hos brukerne, og at det tar tid før den nye organiseringen blir akseptert og forstått. Noe av denne motstanden mot sentralisering skyldes at institusjonene mister vaktmesteren som "gratisressurs", bl.a. til å utføre brukertjenester (være "altmuligmann"). Imidlertid er det ECON og Muliticonsult's inntrykk at institusjonene etter hvert finner akseptable erstatninger for vaktmesteren som "altmuligmann". Imidlertid bør vaktmester ha løpende kontakt med brukerne av byggene og bruke mesteparten av sin arbeidstid på disse. 2. Brukerundersøkelsene: For å kunne evaluere vaktmestertjenesten i Karmøy kommune har teknisk sjef gjennomført en brukerundersøkelse. Denne er gjennomført i samarbeid med representant fra skole- og kulturetaten og helse- og sosialetaten samt tre aktuelle fagforeninger. Metodisk tilnærming har vært følgende: Vi har invitert alle rektorer, barnehagestyrere, kulturhusledere og virksomhetsledere i helse- og sosialetaten til tre brukersamlinger der disse gjennom gruppearbeid er bedt om å si hvordan de opplever vaktmestertjenesten i Karmøy kommune. Mer konkret: Spørsmål 1: Hva mener gruppen fungerer bra slik vaktmestertjenesten i dag framstår? Spørsmål 2: Hvilket forbedringspotensiale mener gruppen vaktmestertjenesten har? Spørsmål 3: Supplerende kommentarer. I tillegg har brukerne hatt mulighet til å avgi individuelle betraktninger. Oppsummering/sammendrag av brukerundersøkelsen: (Bakerst i rapporten finnes et vedlegg der en har forsøkt å gjengi så detaljert som mulig hvilke synspunkter som framkom under brukerundersøkelsen) Brukerundersøkelsen avdekker i noen grad divergerende synspunkter og oppfatninger. Dette gjelder brukergrupper imellom, men også innen samme brukergruppe. Det sier seg selv at brukere fra forskjellige etater og med erfaring og bruk av bygg av ulik størrelse vil ha forskjellige behov. Teknisk etat har i det store og hele fått svært gode tilbakemeldinger fra brukerne av vaktmestertjenesten. Samtidig er det også slik at det på enkelte arbeidssteder fungerer svært dårlig. Dette må vi ta innover oss og se hvilke forbedringsgrep som kan gjøres innenfor de rammer som vi i dag har.

20 Page 20 of 44 Hvordan skal vi "vekte" brukerne? Hvis 3 av 4 brukere sier seg godt fornøyd vil det da være slik at 75 % av brukerne er fornøyd? Svaret må bl.a. tolkes utfra størrelsen på brukeren. Vi må derfor være noe forsiktig når vi skal tolke de data og tilbakemeldinger vi har fått. Samtidig må vi kunne trekke noen slutninger fra den informasjon vi besitter i etterkant av brukerundersøkelsene. Vi har nedenfor forsøkt å gi en oppsummering av hovedtendensene i svarene som er avgitt. Oppsummeringen baserer seg på tilbakemeldingene som er gjengitt som eget vedlegg til saken. Her finnes en oppstilling av svarene vi fikk fra brukerne på brukerforumet. For å opprettholde anonymitet er sonenummerene byttet ut med bokstaver. Hva fungerer bra? Tilgjengelighet til vaktmesterressurs er vurdert til å være ganske god. Imidlertid ser en av undersøkelsen at det er bygg og trygdeboliger/puh-boliger som har ingen eller meget liten vaktmesterressurs. Kvalitet på utført arbeid er gjennomgående beskrevet til å være veldig god. Samarbeidet mellom brukere og vaktmester ser også ut til å være godt. Imidlertid vil det alltid oppstå situasjoner der vaktmester vil komme litt mellom barken og veden (mellom rektor og arbeidsleder). Vi snakker her om arbeidsoppgaver som synes å ligge i gråsonen m.h.t. hvem som skal utføre dem. Er det vaktmester som skal hjelpe til med å få ballen fra skoletaket eller skal det være den lærer som har inspeksjonsrunde? Lignende spørsmål vil det være mange av. Fleksibilitet. Gjennomgående beskrevet som god Servicenivået. Vi mener å kunne lese ut av svarene at servicenivået generelt er av god kvalitet. Arbeidsbok. Der hvor det er etablert praksis med arbeidsbok (brukerne skriver opp hvilke oppgaver som bør/må utføres) fungerer det veldig bra. Hvilket forbedringspotensiale har vaktmestertjenesten? Av undersøkelsen avdekkes det klart et behov for å få en avklaring av hvilket arbeidsområde og hvilke arbeidsoppgaver vaktmester har og kan brukes til - ved de enkelte institusjoner, skoler, barnehager, kulturhus. Flere brukere har uttrykt ønske om å få lov til å benytte vaktmester til å montere møbler og annet praktisk vedlikehold av inventar og utstyr. Det kan også synes som nødvendig å avklare hvorvidt den enkelte bruker skal ha noen instruksjonsmyndighet overfor vaktmester eller kunne disponeres av bruker en del av tiden. En del brukere gir også uttrykk for at det er ønskelig å etablere praksis om at vaktmester er på det enkelte bygg til faste tider. Noen brukere gir også uttrykk for at det er behov for en mer systematisert langtidsplanlegging mellom bruker og arbeidsleder/vaktmester En god del brukere fra helse- og sosialetaten har etterlyst en eller annen form for vaktordning (Dette er allerede til vurdering i eiendomsavdelingen). Mange brukere har også stilt spørsmål om hvem som har ansvaret for utearealene i umiddelbar nærhet av bygget.

Formannskapets sakliste 11.03.03

Formannskapets sakliste 11.03.03 Page 1 of 34 Formannskapets sakliste 11.03.03 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/02904-002 LÅNEOPPTAK AV STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kragerø Kommune opptar gjeldsbrevlån

Detaljer

Saksutredning Saksbehandler : Inger Lenes

Saksutredning Saksbehandler : Inger Lenes ØRLAND KOMMUNE Arkiv: 250 Dato: 06.12.02 Saksutredning Saksbehandler : Inger Lenes Utval Kommunest ret R.. Møtedato Utval ssaksnr Dokumentnr 1 17.12.02 02/0067 02/01379-2 INNFØRING AV STARTLÅNSORDNING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1 LÅNEOPPTAK AV STARTLÅN FOR 2012 Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Kragerø

Detaljer

Formannskapets sakliste 18.02.03

Formannskapets sakliste 18.02.03 Page 1 of 30 Formannskapets sakliste 18.02.03 Karmøy kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.02.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 31/06 04/221 SKOLEFRITIDSORDNINGEN - VEDTEKTSENDRING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 31/06 04/221 SKOLEFRITIDSORDNINGEN - VEDTEKTSENDRING KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.09.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Saksbehandler: Tom Midtskogen Arkiv: ADRES Arkivsaksnr.: 02/ Dato: INNFØRING AV NY LÅNEORDNING, STARTLÅN FRA

Saksbehandler: Tom Midtskogen Arkiv: ADRES Arkivsaksnr.: 02/ Dato: INNFØRING AV NY LÅNEORDNING, STARTLÅN FRA SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Midtskogen Arkiv: ADRES Arkivsaksnr.: 02/08797-001 Dato: 18.12.02 INNFØRING AV NY LÅNEORDNING, STARTLÅN FRA 01.01.03 INNSTILLING TIL: Formannskapet driftsstyret for økonomi

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Sakskart Hovedutvalg teknisk 23.01.03

Sakskart Hovedutvalg teknisk 23.01.03 Page 1 of 71 Sakskart Hovedutvalg teknisk 23.01.03 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg teknisk Rådhuset - kommunestyresalen 23.01.03Tid: Kl. kl.17.00 Eventuelle forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.11.06 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Retningslinjer for startlån fra Husbanken

Retningslinjer for startlån fra Husbanken HB 7.B.13 Januar 2013 Retningslinjer for startlån fra Husbanken 1 Formål Startlån skal tildeles kommuner for videre utlån, og skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

Arkivplan og tilsyn. - Erfaringer fra Statsarkivet i Trondheim

Arkivplan og tilsyn. - Erfaringer fra Statsarkivet i Trondheim Arkivplan og tilsyn - Erfaringer fra Statsarkivet i Trondheim Kontaktkonferansen 2016 - Sogn og Fjordane Fylkeskommune, 11.5.2016 Eirik Andersen, Statsarkivet i Trondheim 1 Statsarkivet i Trondheim Distrikt:

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 STORHALL KARMØY - INTERKOMMUNAL STATUS Rådmannens forslag til vedtak: Det arbeides

Detaljer

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2010 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 10 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/09 09/635 SØKNAD OM STARTLÅN - FORHØYET LÅNEOPPTAK

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 10 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/09 09/635 SØKNAD OM STARTLÅN - FORHØYET LÅNEOPPTAK RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.11.2009 Tid: kl. 17.00 Forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg)

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 24.11.2011

Detaljer

Gode arkivlokaler- viktig og relevant. http://www.hblad.no/bildeserier/article441722.ec e

Gode arkivlokaler- viktig og relevant. http://www.hblad.no/bildeserier/article441722.ec e Gode arkivlokaler- viktig og relevant http://www.hblad.no/bildeserier/article441722.ec e 1 Strakstiltak Enkeltark kan tørkes Protokoller bør frysetørres. Legges straks i fryser. Dette bare aktuelt om materialet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.01.05 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Storesund bu- og behandlingsheim Møtedato: 26.05.2009 Tid: Kl. 10.00 NB! Fremmøte kl. 09.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19.

Detaljer

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 20.10.13 i k.sak 075/13 samt justert av Rådmannen med virkning fra 15.05.14 i henhold til ny forskrift om startlån

Detaljer

Saksbehandler: Gyda Dickson Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 16/1221. Administrasjonsutvalget

Saksbehandler: Gyda Dickson Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 16/1221. Administrasjonsutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gyda Dickson Arkiv: 034 Arkivsaksnr.: 16/1221 Sign: Dato: Utvalg: Administrasjonsutvalget 06.04.2016 ORGANISATORISKE JUSTERINGER I EIENDOMSAVDELINGEN, TEKNISK ETAT Rådmannens

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.08 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Kontaktseminar 2005 Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Organisering av arkivdepot, bruk av offentlige arkiver 1. Hva er et arkivdepot? 2. Hvilke funksjoner skal et arkivdepot ha? 3. Hva

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/999

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/999 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/999 KOMMUNEHUSET - FERDIGSTILLELSE AV ARKIVROM. INVESTERINGSSAK 2013. Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner at arkivlokalene

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Dato: 27.06.2017 Møtested: Kommunehuset, Ordførerens kontor Tidspunkt: 09:45 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører tlf. 75 76 06 11. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak: Kommunens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen NB! Merk ukedag Møtedato: 08.02.2012 Tid: Kl. 18.00. Fremmøte kl. 17.00 på Helsestasjon for rus Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

Politiattester. Kirsti O. Sletten

Politiattester. Kirsti O. Sletten Politiattester Kirsti O. Sletten Politiattester Fylkesarkivet har observert at det hersker usikkerhet i kommuner og fylkeskommuner om hvordan politiattester skal håndteres. Politiattester Kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering/gjennomgang av omorganiseringen av skole- og kulturetaten, jfr. kommunestyresak 17/05.

MØTEINNKALLING. Orientering/gjennomgang av omorganiseringen av skole- og kulturetaten, jfr. kommunestyresak 17/05. Page 1 of 9 Sakspapirer partssammensatt utvalg 07.03.05 Karmøy kommune Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.03.05Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 12/08 07/1866 DETALJERT BUDSJETT SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 12/08 07/1866 DETALJERT BUDSJETT SENTRALADMINISTRASJON KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.08 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

PROSJEKT TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 16/4882. Eldrerådet

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 16/4882. Eldrerådet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 16/4882 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 24.01.2017 TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE ENDRET SØKNADSFRIST Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/91-2 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Finansieringsplan for restaurering av kommunal bolig Nordtun I på Skage. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 25.03.2014 kl. 09:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802736 : E: 614 A10 &18 : Torunn S. Nilsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 03.06.2008 65/08 Bystyret 17.06.2008 SØKNAD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/4457 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 Kommunestyret 17.11.2015 NY BARNEHAGE SONE 4 Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Dato: 22.11.2017 Møtested: Kommunehuset, Ordførerens kontor Tidspunkt: 09:45 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører tlf. 75 76 06 11. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: 03.12.2012. Steinkjer rådhus, Asbjørn Følling i 4.etasje. Tidspunkt: 08:30-10:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: 03.12.2012. Steinkjer rådhus, Asbjørn Følling i 4.etasje. Tidspunkt: 08:30-10:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 03.12.2012 Møtested: Steinkjer rådhus, Asbjørn Følling i 4.etasje Tidspunkt: 08:30-10:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst og utdanning 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst og utdanning Møtested: Møterom 21 Møtedato: 26.11.2014 Tid: 09:00 12.30 Eventuelt forfall

Detaljer

Finansrapport pr

Finansrapport pr Arkiv: 250 Arkivsaksnr: 2016/1314-6 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Finansrapport pr 31.12.2016 Rådmannens innstilling: Finansrapporten

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 102/08 07/1544 NORASENTERET IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 102/08 07/1544 NORASENTERET IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 11.08.2008 Møtedato: 11.08.2008 Klokkeslett: Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda. Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda. Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim SITUASJONSRAPPORT FOR PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" Rådmannens forslag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Gjeldende fra 01.04.2016 1. Formål Startlån skal bidra til at husstander med langvarige boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og/eller

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2016 82399/2016 2016/7305 Saksnummer Utvalg Møtedato Organisasjonsutvalget 22.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Revidering av politisk og administrativt

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Komité Mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.02.2012

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.03.2015 TOMTEVALG - NY BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet viser

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 23.05.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud

Detaljer

Rana kommune. Informasjon om Startlån,

Rana kommune. Informasjon om Startlån, Rana kommune Informasjon om Startlån, Hvorfor settes temaet på dagsordenen? Tidsaktuelt tema strategisk virkemiddel for kommunen. Stor vekst i utlån risiko. Trangere nåløye for boliglån. Finanstilsynets

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen : 07.02.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - NY BARNEHAGE SONE 4

SAKSPROTOKOLL - NY BARNEHAGE SONE 4 SAKSPROTOKOLL - NY BARNEHAGE SONE 4 Formannskapet behandlet saken den 17.11.2015, saksnr. 141/15 Behandling: Aronsen (Ap) stilte spørsmål om sin habilitet jf forvaltningsloven 6.2. Simonsen (H) stilte

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - AVALDSNES ALDERSHJEM - VIDERE KOMMUNAL BRUK

SAKSPROTOKOLL - AVALDSNES ALDERSHJEM - VIDERE KOMMUNAL BRUK SAKSPROTOKOLL - AVALDSNES ALDERSHJEM - VIDERE KOMMUNAL BRUK Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 119/14 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet følgende fellesforslag på vegne av alle partiene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/4180. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/4180. Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar Solheim Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 16/4180 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 26.10.2016 Formannskapet Kommunestyret RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 11/148 Møtedato/tid: 10.05.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes, leder Toralf Øverås Astrid jensen Gunnbjørn

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Møtedato: 11.12.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:30 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/06 06/00893 REVISJONSTJENESTER 2007 - DELTAKELSE I SAMARBEIDET I ØST-FINNMARK

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/06 06/00893 REVISJONSTJENESTER 2007 - DELTAKELSE I SAMARBEIDET I ØST-FINNMARK Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 04.12.06 Tid: Kl 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE FOLLDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 23.11.2017 Tid: Rett etter møtet i administrasjonsutvalget TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 96/17 15/694

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 31.03.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre sak.dok: Kommunestyrevedtak 110/13 evaluering av verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum IKS

SAKSFREMLEGG. Andre sak.dok: Kommunestyrevedtak 110/13 evaluering av verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum IKS SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/20-10 Arkiv: 233 Saksbehandler: Sylvi Bellika Sakstittel: ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN - VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST - ALTA MUSEUM IKS Planlagt behandling: Hovedutvalg for

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/4595-3 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3391. Formannskapet 29.09.2014 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 16.09.

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3391. Formannskapet 29.09.2014 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 16.09. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3391 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 29.09.2014 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 16.09.2014 Forslag fra Knutsen (KrF) vedrørende

Detaljer

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Alta kommune Servicesenteret, Utlån- og tomter STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Vedtatt av Alta Formannskap den 28.02.13 PS 35/13 Innenfor gjeldende retningslinjer ytes STARTLÅN, opptatt

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 18.09.2014 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - UTSETTELSE - NY BARNEHAGE PÅ SKEIE

SAKSPROTOKOLL - UTSETTELSE - NY BARNEHAGE PÅ SKEIE SAKSPROTOKOLL - UTSETTELSE - NY BARNEHAGE PÅ SKEIE Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 08.06.2016, saksnr. 24/16 Behandling: Oppvekst- og kultursjef orienterte om at i befolkningsstatistikken

Detaljer

GODKJENNING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

GODKJENNING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER GODKJENNING AV KOMMUNALE RETNINGSLINJER - TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Arkivsaksnr.: 12/3772 Arkiv: A10 &88 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/12 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 10.10.2012 234/12

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 03.12.2013 08.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Kari Wiegaard, Siri Kleiven,

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Formannskapet

MELDAL KOMMUNE Formannskapet MELDAL KOMMUNE Formannskapet Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 21.01.2014, Kl. 09:00 Sakliste Saksnr. Saktittel 001/14 12/54 KS Debatthefte - 2014 002/14 14/76 Justering investeringsbudsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-242 13/1267 15/2676 Stian Skjærvik 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid : Kl. 16.00 18.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-242 13/1267 15/2676 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer