Nytt sykehjem og serviceboliger på Fantoft i Årstad bydel. Valg av entreprenører.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt sykehjem og serviceboliger på Fantoft i Årstad bydel. Valg av entreprenører."

Transkript

1 Dato: 30. desember 2002 FULLMAKTSAK 03/03 Direktør ved Bergen Bygg og Eiendom KF Nytt sykehjem og serviceboliger på Fantoft i Årstad bydel. Valg av entreprenører. BJSC BBE Hva saken gjelder: Saken gjelder valg av entreprenører til bygging av nytt sykehjem og serviceboliger på Fantoft i Årstad bydel. Bygget består av 8 enheter/fløyer på til sammen m 2 (BTA). Sykehjemmet utgjør av dette m 2 og har 60 beboerrom samt fellesrom. Serviceboligene har et bruttoareal på m 2 og inneholder 8 boliger for sterkt funksjonshemmede og 48 vanlige serviceboliger. Budsjettmessig er prosjektet delt mellom BBB og BBE, med avsetninger til hhv serviceboliger og sykehjem. Det er bevilget totalt 128,5 mill til sykehjemsprosjektet, BEBY 205/00, BBE021/00, BBE 030/01, BBE 024/02 og BBE 063/02 med henholdsvis 4,0 + 10,0 + 10,0 + 18,0 + 86,5 mill. Det er videre bevilget 108,5 mill av styret i Bergen Bolig og Byfornyelse i styremøte I tillegg ble det i begge styrer bevilget midler til kalkulerte byggelånsrenter. Det er BBE som står for gjennomføringen av både sykehjem og serviceboliger. Innhentede anbud tilsier at prosjektet kan gjennomføres innenfor rammen på 237 mill. Vedtakskompetanse Byrådet vedtok i møtet i byrådssak 1004/02 : Byrådet viser til sitt vedtak av sak 0434/01: budsjettfullmakter for kommunale bedrifter og foretak i Bergen kommune og vedtar nytt punkt III.B.1 i trykt vedlegg som får slik ordlyd: Investeringer i fast eiendom Styrene i BBE KF og BBB kan - uten beløpsbegrensning treffe gjennomføringsvedtak med bevilgning for investeringsprosjekter, samt slutte de nødvendige kontrakter, innenfor rammen av det investeringsbudsjettet som bystyret har vedtatt for bedriften/ foretaket. Fullmakt til å treffe gjennomføringsvedtak med bevilgning, kan delegeres til bedriftens /foretakets administrative leder når kostnadene for det enkelte prosjekt ikke overstiger 5 mill. Videre kan styret uten beløps- 1

2 begrensning delegere til bedriftens / foretakets administrative leder fullmakt til å slutte nødvendige kontrakter når bevilgning foreligger. I den grad administrativ leder utøver delegert myndighet som medfører beslutninger av prinsipiell art, forutsettes at avgjørelsen legges frem for styret. Vedtak av sak 0434/01 i trykt vedlegg pkt. III.B.1 utgår. De nye fullmaktene gjøres gjeldende fra Styresak BBE 95-01, Vedtak: 1 Forutsatt at byrådet fatter vedtak i tråd med innstilling i denne sak, delegerer styret i BBE KF fullmakt til direktør til å slutte kontrakter innenfor bevilgning men uavhengig av prosjektkostnad. De nye fullmaktene gjøres gjeldende fra I medhold av fullmakt sitert ovenfor har direktør i BBE KF gjort følgende vedtak: 1 Direktør i BBE KF godkjenner at det inngås kontrakt med følgende entreprenører til gjennomføring av prosjektet Nytt sykehjem og serviceboliger på Fantoft i Årstad bydel : E-01 Grunnarbeider Djønne Maskin AS E-02 Hovedentr. Bygningsmessige arbeider Selmer Skanska AS E-03 VVS-tekniske installasjoner Gunnar Karlsen AS E-04 Elektrotekniske installasjoner Frøland og Noss Elektro AS E-05 Heiser Schindler Stahl Heiser AS 2 Dersom det ikke oppnås tilfredstillende kontraktsvilkår med innstilte entreprenører, gis det fullmakt til å inngå avtale med entreprenør som er innstilt som nummer 2 og 3. Bergen, Bergen Bygg og Eiendom KF Dagfinn Øvrebotten Direktør Olav Ytre-Arne Utbyggingssjef Vedlegg: 1. Innstilling fra prosjektleder (Trykt vedlegg) 2. Protokoll fra gjennomføring av konkurransen (Trykt vedlegg) 2

3 SAKSUTREDNING: 1.0 Tidligere politiske vedtak i saken : 1.01 Styret i BBE behandlet i møte 16.februar 2000, Sak 021/00 Nytt sykehjem Fantoft - kjøp av tomt Det ble fattet slikt vedtak : 1. Styret i Bergen Bygg og Eiendom KF godkjenner at det inngås avtale med Studentsamskipnaden i Bergen for kjøp av tomt på Fantoft. 1. Styret i Bergen Bygg og Eiendom KF bevilger 10,0 mill til kjøp og tilrettelegging av tomteareal g.nr. 12 b.nr. 266 og 268 på Fantoft. 2. Budsjettmessig dekkes bevilgningen gitt i pkt. 2 på kr.: ,- over konto Tomt til Fantoft for år Bevilgningen vil senere inngå som en del av hovedbevilgningen 1.02 Bergen bystyre fattet bl.a. følgende vedtak 28.august 2000 i sak 205/00 : Første tertialrapport Bystyret bevilger 21,5 mill. til dekning av prosjekteringsutgifter til diverse sykehjemsprosjekter i tråd med sakspremissene. Midlene stilles til disposisjon på konto med tilsvarende inndekning fra lånefondet i påvente av at det blir gitt en hovedbevilgning til prosjektene. (Hvorav 4,0 mill til Fantoft) 1.03 Årstad bydelsstyre behandlet i møte 26.september 2000 sak 131/00, Sykehjem og serviceboliger på Fantoft, funksjonsbeskrivelse og romprogram. Det ble avgitt slik uttalelse : 1. Årstad bydelsstyre mener at funksjonsbeskrivelsen og romprogrammet er et meget godt grunnlag for videre detaljert planlegging. 2. Årstad bydelsstyre vil imidlertid peke på noen forhold en mener er viktig å utrede nærmere for å ivareta nødvendige funksjoner i virksomheten : - det bør vurderes å etablere en enhet med dagplasser. - i forhold til serviceboligene for sterkt fysisk funksjonshemmede er det viktig å sikre at en får en funksjonell enhet for fysioterapi/ergoterapi - serviceboligene bør gi tilbud om måltidservering, dimensjonert for minst 50% av beboerne. - boenheten for sterkt fysisk funksjonshemmede bør ut fra erfaring planlegges med en bemanning tilnærmet 2:1 - det er viktig at arealene for hjemmetjenesten blir samlokalisert - akuttplassene bør etableres i tilknytning til en av boenhetene. 3. Årstad bydelsstyre understreker viktigheten av nær samhandling mellom bydelen og de sentrale planenheter i den videre prosessen. 3

4 1.04 Byrådet behandlet i møte 25.oktober 2000 i sak 130/00 Fantoft- sykehjem og serviceboliger- godkjenning av funksjonsbeskrivelse og romprogram. Det ble fattet slikt vedtak : 1. Byrådet godkjenner at arbeidet med nytt sykehjem og serviceboliger på Fantoft startes opp straks. Siktemålet er at bygget skal stå ferdig 1.kvartal Prosjektet vil inneholde i alt 116 boenheter fordelt på 60 sykehjemsplasser, 48 vanlige serviceboliger og 8 serviceboliger spesielt tilrettelagt for sterkt funksjonshemmede. 3. Byrådet godkjenner funksjonsbeskrivelse pr og romprogram pr som grunnlag for det nye anlegget på Fantoft. 4. Byrådets vedtak bygger på at bystyret slutter seg til den foreslåtte utbyggingen av prosjektet i henhold til den nye økonomiplanen Styret i BBE i møte 6. mars 2001 i sak 030/01 (Utsatt sak 021/01) : Nytt sykehjem og serviceboliger i Årstad bydel, Fantoft - Godkjenning av prosjekt, søknad om delbevilgning Det ble fattet slikt vedtak : 1. Styret i BBE-KF godkjenner at administrasjonen opptar forhandlinger med arkitektfirmaet Tom Ottar arkitekter AS og arkitektfirmaet Pedersen & Ege AS for å avklare hvilket av prosjektene det er mest hensiktsmessig for Bergen kommune å gå videre med. 2. Dersom det ikke oppnåes tilfredsstillende kontraktsvilkår med en av de to anbefalte prosjektgrupper, gies administrasjonen fullmakt til å oppta kontraktsforhandlinger med en av de øvrige prosjektgrupperinger. 3. Styret i BBE-KF bevilger kr. 10,0 mill kr. til prosjektering, grunnundersøkelser, samt andre forberedende arbeider 4. Budsjett og finansiering av bevilgning gitt i pkt 3 framgår av følgende tabell: År Tjeneste Budsjettavsetning Finansiering av totalt 48,0 mill Lån Sum 10,0 mill 1.06 Komite for miljø og byutvikling behandlet i møte sak 008/02 : Landås, gnr 12, bnr 266 og 268, Fantoft. Omregulering av areal innenfor R gangbehandling. Behandlet i byrådet sak 002/02. Komiteen avga følgende innstilling : 4

5 I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1, jfr nr. 1, godkjennes en vesentlig endring av reguleringsplan R som vist på reguleringsplankart datert Miljø og byutvikling, planavdelingen, R , den , sist revidert , målestokk 1 : Tilhørende reguleringsbestemmelser revidert godkjennes med følgende endring: 1. Opprinnelig forslag til bestemmelse: 11 Andre bestemmelser for byggeområde O1: Ved søknad om rammetillatelse til byggesaksavdelingen, skal det foreligge situasjonsplan som behandles parallelt som plan for utbygging hos planavdelingen. Planen skal inneholde: Endres til: Ved søknad om rammetillatelse skal det vedlegges situasjonsplan som viser: 2. Reguleringsbestemmelsene 4: Det tilrettelegges areal til fotgjengere i det felles byggeområde/parkeringsareal Bergen bystyre hadde saken til behandling i møte sak 027/02 : Og fattet følgende vedtak : Saken utgår grunnet overskredet møtetid Bergen bystyre hadde saken til behandling i møte sak 046/02 : Og fattet følgende vedtak : I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1, jfr nr. 1, godkjennes en vesentlig endring av reguleringsplan R som vist på reguleringsplankart datert Miljø og byutvikling, planavdelingen, R , den , sist revidert , målestokk 1 : Tilhørende reguleringsbestemmelser revidert godkjennes med følgende endring: 1. Opprinnelig forslag til bestemmelse: 11 Andre bestemmelser for byggeområde O1: Ved søknad om rammetillatelse til byggesaksavdelingen, skal det foreligge situasjonsplan som behandles parallelt som plan for utbygging hos planavdelingen. Planen skal inneholde: Endres til: Ved søknad om rammetillatelse skal det vedlegges situasjonsplan som viser: 2. Reguleringsbestemmelsene 4: Det tilrettelegges areal til fotgjengere i det felles byggeområde/parkeringsareal. 5

6 1.09 Styret i BBE behandlet i møte 12. mars 2002, Sak 024/02 Og fattet følgende vedtak : 1. Styret viser til vedtak i sak og utsetter saken inntil byrådet har gitt en konkret tilbakemelding om Fantoft sykehjem. 2. Styret er innstilt på ekstraordinært styremøte i forbindelse med denne saken Styret i BBE behandlet i møte 4. april 2002, sak 029/02 (utsatt sak 024/02) Og fattet følgende vedtak : 1. Styret i Bergen Bygg og Eiendom KF bevilger 18 mill kr til grunnarbeider for nytt sykehjem og serviceboliger på Fantoft i Årstad bydel. Dette er en delbevilgning som er i samsvar med Handlingsplan for sykehjemsutbygging og gjeldende Økonomiplan. Det er tidligere bevilget kr 24 mill kr til prosjektet, BEBY 205/00, BBE 021/00, BBE 030/01 med henholdsvis 4,0 + 10,0 + 10,0 mill). Bevilgning blir derved på 42 mill kr inkludert denne bevilgning på 18,0 mill. 2. I budsjettet er det avsatt for dette prosjektet 11,0 mill til tomt, 102 mill til sykehjem 60 plasser, 102 mill til bofellesskapet for 8 sterkt funksjonshemmede og 48 serviceboliger, til sammen 215,0 mill, hvorav 90 mill er tidligere budsjettert, 75 mill er budsjettert i 2002 og 50 mill i Budsjett og finansiering av bevilgning gitt i pkt 1 framgår av følgende tabell: År Tjeneste Budsjettavsetning Finansiering mill av 58 til disp. 42 mill bevilget totalt Lån Sum 18,0 mill Lån 3. Finansiering av bevilgning gitt under pkt. 1 skjer i henhold til finansieringsplan i gjeldende årsbudsjett Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar til orientering at prosjektkostnadene for Øvsttunheimen, ombygging Arna helseheim,nybygg Kalfaret, nytt sykehjem Søreide, nytt sykehjem og serviceboliger Fantoft, nytt sykehjem Ulset, nytt sykehjem Godvik og nytt sykehjem i Løvåsen økes med 151,6 mill slik det fremgår av sakens premisser. 2. Bystyret vedtar å omdisponere tidligere års budsjetterte midler (10 mill.) fra prosjektet Ladegården sykehjem ombyggingstrinn 1 til gjennomføring av Kjøkkenprosjektet. 3. Bystyret vedtar å omdisponere tidligere års budsjetterte midler (6 mill.) fra prosjektet Fyllingsdalen sykehjem (ombygginger) til prosjektet Nytt sykehjem i Løvåsen. 6

7 4. Bystyret vedtar å justere vedtatt investeringsbudsjett 2002 på følgende måte: Prosjektet Fyllingsdalen sykehjem ombygginger reduseres med 5 mill. Prosjektet Ladegården ombyggingstrinn 1 reduseres med 20 mill. Forutsatt finansiering av prosjektene reduseres tilsvarende. 5. Bystyret forutsetter at en i forbindelse med arbeidet med budsjett 2003/økonomiplan legger til grunn de oppdateringer av sykehjemsutbyggingen og kjøkkenprosjektet som fremgår av sakspremissene. I denne forbindelse må det gjøres en ny vurdering av prosjektet Ladegården ombyggingstrinn Bystyret tar kostnadsøkningen i forbindelse med utbyggingsprosjektene ved Landås Menighets Eldresenter og Slettebakken Menighets Eldresenter og i forbindelse med bygging av nytt sykehjem med 60 plasser ved Bergen Røde Kors til etterretning. Økte kapitalutgifter innarbeides i årsbudsjett og økonomiplan. 7. Bystyret forutsetter at det blir gått nøyere igjennom planlegging og kostnadsberegning av prosjektene spesielt rehabiliterings-/ombygging av gamle sykehjem Styret i BBE behandlet i møte 26. august 2002, sak 063/02 og fattet følgende vedtak : 1. Styret i Bergen Bygg og Eiendom KF bevilger 86,5 mill. til bygging av nytt sykehjem på Fantoft i samsvar med Handlingsplanen for eldreomsorg. Det er tidligere bevilget kr 42 mill kr til prosjektet, BEBY 205/00, BBE 021/00, BBE 030/01, og BBE 024/02 med henholdsvis 4,0 + 10,0 + 10, mill. Total bevilgning for sykehjemmet blir derved 128,5 mill ekskl byggelånsrenter. 2. Under forutsetning av at bystyret vedtar å innarbeide byggelånsrenter i investeringsprogrammet for , bevilger styret i BBE KF 7,7 mill til å dekke byggelånsrenter til oppføring av nytt sykehjem på Fantoft. Denne bevilgningen kommer i tillegg til sykehjemmets hovedbevilgning på 128,5 mill. 3. Styret i Bergen Bygg og Eiendom forutsetter at styret i Bergen Bolig og Byfornyelse bevilger 109,5 mill til 48 serviceboliger og 8 serviceboliger for sterkt funksjonshemmende på Fantoft, og at Bergen Bolig og Byfornyelse overfører beløpet til Bergen Bygg og Eiendom som står for gjennomføringen av prosjektet. 4. Budsjett og finansiering av bevilgning til hhv sykehjemsdel og serviceboligdel forutsetter følgende fordeling av budsjettmidler innenfor budsjettramme vedtatt av bystyret i sak 150/02 : Tidligere Fantoft sykehjem 81,0 37,0 10,5 Fantoft serviceboliger 84,0 23,0 1,5 Til sammen 165,0 60,0 12,0 7

8 Budsjett og finansiering av bevilgning til sykehjemsdel gitt i pkt 1 framgår da av følgende tabell: År Tjeneste Budsjettavsetning Finansiering ,0 mill Lån ,0 mill Lån ,5 mill Lån Sum 86,5 mill 5. Finansiering av bevilgninger gitt i punkt 1 og 2 skjer i henhold til finansieringsplan i gjeldende årsbudsjett Styret i BBB behandlet i møte 3. september 2002, sak 038/02 og fattet følgende vedtak : 1. Styret i Bergen Bolig og Byfornyelse bevilger kr. 108,5 mill pluss kalkulerte byggelånsrenter kr. 7,5 mill, samlet kr. 116 mill, til bygging av 56 nye serviceboliger på Fantoft i samsvar med Handlingsplanen for eldreomsorg. 2. Investeringen finansieres ved omsorgsboligtilskudd og lån i Den Norske Stats Husbank. 3. Husleien beregnes etter gjengs leie etter regler fastsatt av Bystyret. 4. Nærværende vedtak er fattet med forbehold om korresponderende vedtak om utbygging av sykehjemsdelen, i styret for BBE KF. 5. Styret i Bergen Bolig og Byfornyelse ser med bekymring på økonomien i prosjektet og viser til at kontantstrømanalysen viser en negativ kontantstrøm på ca. 6 mill årlig de første årene. Styret viser også til at positiv kontantstrøm ikke inntreffer før fra år Styret i Bergen Bolig og Byfornyelse forutsetter at den negative kontantstrømmen blir dekket av bykassen. Styret ber om tilbakemelding fra byrådet på dette punktet. Hvis byrådet ikke deler styrets syn, anmodes det om å få en sak om hvorvidt BBB kan medvirke ved senere prosjekter med negativ kontantstrøm. 6. Styret vil påpeke at kostnadsnivået i dette prosjektet ligger langt over det som er forsvarlig for kommunens sykehjems- og serviceboligprosjekter. Styret viser imidlertid til bystyrets tidligere behandling av saken og konstaterer at man nå ikke har noe reelt valg mht å kunne erstatte dette prosjektet med eventuelle alternativer. Styret i BBB kan ikke se at det er akseptabelt for Bergen kommune å gjennomføre ytterligere prosjekter på et slikt kostnadsnivå. 2.0 Bakgrunn for saken Utbyggingen er del av Handlingsplanen for eldreomsorgen i Bergen. BBE har sammen med bruker etter avholdt prosjektkonkurranse valgt å legge prosjektutkastet Vivaldi til grunn for det videre arbeid. Prosjektet Vivaldi er tegnet av arkitekter fra rådgivergruppen Juni som er en gruppering sammensatt av arkitekter fra Pedersen/Ege Arkitekter AS og Fortunen arkitekter AS. 8

9 3.0 Om prosjektet Sykehjemmet og serviceboligene består av 8 fløyer hvor sykehjemmet utgjør 3 fløyer i to etasjer med 6 grupper a 10 beboere. Til hver gruppe er det anlagt fellesrom, skyllerom, lager, wc og kontor. I tillegg er det en akuttplass ved en av gruppene og administrasjon er plassert i egen fløy sammen med base for hjemmetjenesten. Bruttoareal for hele prosjektet er på m 2 (BTA), hvorav sykehjemmet utgjør m 2 (BTA) og serviceboligene m 2 (BTA). Avvik i areal i forhold til tidligere oppgitt bruttoareal på m2 skyldes at tekniske rom nå er medtatt i bruttoarealet. Romprogrammets nettoareal for sykehjem og serviceboliger er på m². Brutto/nettofaktor blir da 1, Anbudskonkurransene Det har vært gjennomført anbudskonkurranse i samsvar med Lov om offentlige anskaffelser. Konkurransen ble gjennomført som åpen anbudskonkurranse (uten prekvalifisering). Evalueringen ble da foretatt i to trinn. Trinn 1 går på om leverandøren tilfredstiller de gitte krav, herunder vedlagt HMS-erklæring og skatteattester, samt vurdere om hver enkelt tilbyder tilfredsstiller krav til kompetanse, økonomi og øvrige kvalifikasjoner for gjennomføring av arbeidene. Trinn 2 går på kontroll av samtlige tilbudsposter er fylt ut av leverandøren, matematisk kontroll, regnefeil rettes, kontroll av tilbyderens anførsler og forbehold, og gjennomgang av tilbudsbrevet. I tillegg vurdere LPS, leveringstid, leveringssikkerhet, levetidskostnader for primære og alternative produkter. Alle korreksjoner føres inn i tilbudsskjema slik at man får sammenlignbare summer. Da dette er et svært stort prosjekt og man ønsket skjerpet konkurranse ble det valgt å annonsere konkurransen i Aftenposten, Addresseavisen og Stavanger Aftenblad i tillegg til lokal presse, Doffnbasen og Nosk Lysingsblad. Det var ingen utenbys som leverte tilbud, men det kan tenkes at dette har skjerpet konkurransen noe. Konkurranseprosessen fremgår av vedlagt protokoll ( 8-1) fra gjennomføring av konkurransen. Vedlegg Evaluering E-01, Grunnarbeider. Kontrakttildelingskriteriet var satt til det økonomisk mest fordelaktige tilbud i ht. Oppgitte evalueringskriterier, som pris, leveringstid, kvalitet, leveringssikkerhet, levetidskostnader. Anbudsmateriell ble sendt ut til 14 tilbydere og det var 7 som hadde levert tilbud innen fristen kl Anbudene ble åpnet samme dag kl Følgende firma innstilles etter kontrollregning og avklaringer: 1. Djønne Maskin AS, 2. Fyllingen Maskin AS. Det utslagsgivende her var en betydelig regnefeil hos Djønne Maskin og at Fyllingen hadde tatt forbehold om 30 dagers lengre byggetid, som ble verdsatt til ,- 9

10 4.2 Evaluering E-02, Hovedentreprise bygningsmessige fag. Kontrakttildelingskriteriet var satt til det økonomisk mest fordelaktige tilbud i ht. Oppgitte evalueringskriterier, som pris, leveringstid, kvalitet, leveringssikkerhet, levetidskostnader. Anbudsmateriell ble sendt ut til 9 tilbydere og det var 6 som hadde levert tilbud innen fristen kl Anbudene ble åpnet samme dag kl Følgende firma innstilles etter kontrollregning og avklaringer: 1. Selmer Skanska AS, 2. Brødrene Ulveseth AS, Selmer Skanska hadde forbehold om en svært fremtung betalingsplan, som påtros av dette var konkurransedyktig. Det ble derfor avholdt avklaringer med Selmer hvor de gav en pris på ,- for å løse ut den svært fremtunge betalingsplanen. I tillegg til enigheter omkring regnefeil med mer, er det for denne entreprisen foretatt en del valg av forskjellige tilbudte alternativer som er valgt å ta inn i kontraktssum. Det har derfor gått noe tid for å få på plass denne avtalen, men det vil forenkle gjennomføringen av prosjektet. 4.3 Evaluering E-03, VVS-tekniske installasjoner. Kontrakttildelingskriteriet var satt til det økonomisk mest fordelaktige tilbud i ht. Oppgitte evalueringskriterier, som pris, leveringstid, kvalitet, leveringssikkerhet, levetidskostnader. Anbudsmateriell ble sendt ut til 9 tilbydere og det var 5 som hadde levert tilbud innen fristen kl Anbudene ble åpnet samme dag kl Følgende firma innstilles etter kontrollregning og avklaringer: 1. Gunnar Karlsen AS 2. Teknisk entreprenør Vest AS. Rimeligste tilbyder ved tilbudsåpningen, Arna og Åsane Rørleggerservice as, viste seg å ikke ha komplett tilbud, som da ikke lot seg evaluere uten å ha kontakt som da ikke ville være tillatt etter konkurransereglene. Tilbudet måtte derfor avvises. Gunnar Karlsen hadde også en åpenbar regnefeil på 1,2 mill som det ble korrigert for. I tillegg var der lagt inn en del alternative valg, som det under evalueringen ble korrigert for, slik at vi hadde riktig sammenlikning. 4.4 Evaluering E-04, Elektrotekniske installasjoner. Kontrakttildelingskriteriet var satt til det økonomisk mest fordelaktige tilbud i ht. oppgitte evalueringskriterier, som pris, leveringstid, kvalitet, leveringssikkerhet, levetidskostnader. Anbudsmateriell ble sendt ut til 10 tilbydere og det var 3 som hadde levert tilbud innen fristen kl Anbudene ble åpnet samme dag kl Følgende firma innstilles etter kontrollregning og avklaringer: 1. Frøland og Noss Elektro AS 2. Petterson & Gjellesvik AS 10

11 Bravida sitt tilbud var ikke komplett med utfylte enhetsprise og ble derfor anbefalt forkastet. Dette hadde ingen betydning for evalueringen da de hadde høyest pris av de som hadde levert tilbud. 4.5 Evaluering E-05, Heiser. Kontrakttildelingskriteriet var satt til det økonomisk mest fordelaktige tilbud i ht. Oppgitte evalueringskriterier, som pris, leveringstid, kvalitet, leveringssikkerhet, levetidskostnader. Anbudsmateriell ble sendt ut til 8 leverandører og det var 7 som hadde levert tilbud innen fristen kl Anbudene ble åpnet samme dag kl Følgende firma innstilles etter kontrollregning og avklaringer: 1. Schindler Stahl Heiser AS 2. Heis Systemer AS 3. Scan Heis AS I prosjektet er medtatt 4 heiser. BBE har prøvd som kostnadsreduserende tiltak å redusere antall heiser, noe Byrådsavdelingen for helse og sosial og Årstad bydel gikk i mot. BBE har valgt å etterkomme behovet til kundene. I tilbudsprotokollen hadde de to rimeligste tilbyderne med hydrauliske heiser med i sin tilbudssum, derfor rimeligst. For å avklare løsning er det holdt avklaringer med tre leverandører. I Scan Heis sitt hovedkonsept inngikk at det måtte etableres et stort automatikk-skap i nederste etasje. Dette lot seg ikke gjennomføre pga. kollisjon med trappeløpet. Den alternative løsningen med automatikkskap i front ble ikke anbefalt, da dette var en spesialløsning for dette prosjektet, med de ulempene det kan medføre, samt fra et estetisk synspunkt. Rådgiverne pekte på Scan heis som en aktuell leverandør, da var det vurdert maskinromsløse heiser både for serviceboligene og for sykehjemmet. Maskinromsløse heiser har et lavere energiforbruk enn hydrauliske heiser. Dette er et tungtveiende argument der en har store løftehøyder og og stor trafikk. For et sykehjem med kun to etasjer vurderes trafikken å være beskjeden, slik at gevinsten på energi ikke er så stor. Schindler Stahl Heiser AS sin tilbud med hydrauliske heiser i sykehjemmet og maskinromsløse heiser hadde den laveste prisen ca ,- lavere enn maskinsromsløs løsning fra Scan Heis. Noe av den besparelsen på heis vil måtte medgå til å etablere maskinrom med tilhørende ventilering. Netto redusert investeringskostnad er likevel stor nok til å forsvare et litt høyere energiforbruk i sykehjemmet, hvor en bare har to etasjer. Etter en samlet vurdering er det anbefalt å innlede kontraktsforhandlinger med Schindler Stahl Heiser AS. For detaljer omkring tilbudsevalueringen, vises det til vedlagte innstilling fra prosjektleder, og anskaffelsesprotokoll. 11

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse på tilbygg/ombygging av Knarvik videregående skole. Konkurransen, som senere ble omgjort til en konkurranse med forhandling

Detaljer

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/485-9-210 Elin Dolmseth 12.04.2013 Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 17/13 07.05.2013 Lokalstyret 24/13

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Formannskapet Bystyret

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede er tilsluttet en rammeavtale med.flere leverandører om levering av blant annet mobiltelefoni. Ved tildeling av kontrakt under rammeavtalen gjennomførte

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/59 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/59 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

VIV IKS Styret Saksliste styremøte 6-06

VIV IKS Styret Saksliste styremøte 6-06 Saksliste styremøte 6-06 Dato: Sted: Arkiv: Saksnr.: 36/06 Saksnr.: 37/06 Saksnr.:38 /06 Saksnr.:39 /06 Saksnr.:40 /06 Saksnr.: 41/06 Saksnr.: 42/06 Saksnr.: 43/06 Saksnr.: 44/06 Saksnr.: 45/06 Saksnr.:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.10.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.10.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.10.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer