DNB ASA - Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DNB ASA - Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl. 15.00 i Oslo"

Transkript

1 DNB ASA - Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl i Oslo Aksjeeierne i DNB ASA innkalles til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl i DNBs lokaler i Dronning Eufemias gate 30 i Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet og ledet av representantskapets leder, jf. allmennaksjeloven 5-12, første ledd og vedtektene 7-2. Til behandling foreligger: Sak 1 Åpning av generalforsamlingen ved representantskapets leder. Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden. Sak 3 Valg av en person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder. Sak 4 Godkjennelse av honorarsatser for representantskapets, kontrollkomiteens og valgkomiteens medlemmer. Sak 5 Godkjennelse av revisors honorar. Sak 6 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2012, herunder utdeling av utbytte. (Styret har foreslått et utbytte på 2,10 kroner per aksje) Sak 7 Valg av tolv medlemmer og ti varamedlemmer til representantskapet. Sak 8 Valg av to medlemmer til valgkomiteen. Sak 9 Valg av fire medlemmer og to varamedlemmer samt leder og nestleder til kontrollkomiteen. Sak 10 Fullmakt til styret om tilbakekjøp av aksjer. Sak 11 Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte. A. Veiledende retningslinjer (rådgivende avstemning) B. Bindende retningslinjer (godkjenning) Sak 12 Eierstyring og selskapsledelse i DNB. Sak 13 Saker meldt av Sverre T. Evensen Finansstruktur for en ny realøkonomi Finansiell tjenesteinnovasjon Absolutte krav om rolledeling og habilitet Valg av styremedlemmer Styrekomité for økonomisk medansvar, myndiggjøring og fellesinteresse Stemmer og stemmerett DNB ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Det er utstedt aksjer i selskapet. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, og aksjene har for øvrig like rettigheter. Enhver aksjeeier har rett til å møte i generalforsamlingen og avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i VPS tirsdag 23. april 2013, den femte virkedagen før generalforsamlingen. Forvaltere kan ikke møte eller avgi stemme på generalforsamlingen for aksjer som er registrert på særskilt nomineekonto. I slike tilfeller må den enkelte aksjeeier overføre aksjene til en konto i sitt eget navn for å kunne møte og stemme. Slik omregistrering må fremgå av utskrift fra VPS senest tirsdag 23. april Aksjeeierne har rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de sakene generalforsamlingen skal behandle, forutsatt at det alternative forslaget er innenfor rammen av den saken som foreligger til behandling. Møterett Aksjeeierne i selskapet har rett til å møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Den enkelte aksjeeier har rett til å ta med én rådgiver og kan gi denne rett til å tale på sine vegne. Videre har aksjeeierne rett til å be om opplysninger fra styrets medlemmer og administrerende direktør som nærmere regulert i allmennaksjeloven

2 Påmelding Aksjeeiere som ønsker å møte på generalforsamlingen, må melde seg på innen fredag 26. april 2013 kl Aksjeeiere som ikke har meldt seg på innen fristens utløp, kan nektes adgang, jf. vedtektene 7-1, tredje ledd. Påmelding kan foretas elektronisk via VPS Investortjenester eller selskapets hjemmeside dnb.no/generalforsamling. Påmelding kan også foretas ved oversendelse av vedlagte møteseddel til eller DNB ASA Verdipapirservice Postboks 1600 Sentrum 0021 Oslo Faks nr Forhåndsstemmer og fullmakt Aksjeeiere som ønsker å avgi forhåndsstemme, kan gjøre dette elektronisk via VPS Investortjenester eller via selskapets hjemmeside, dnb.no/generalforsamling, innen fredag 26. april kl Aksjeeiere som ønsker å delta ved fullmektig, kan gi fullmakt elektronisk via VPS Investortjenester eller selskapets hjemmeside, dnb.no/generalforsamling, innen fredag 26. april kl Aksjeeiere kan også sende inn vedlagte fullmaktsseddel eller fullmaktsseddel med stemmeinstruks innen samme frist. Dersom det gis fullmakt til styrets leder, bør fullmakt med stemmeinstruks fylles ut. Dersom instruksen ikke fylles ut, anses dette som en instruks om å stemme for styrets forslag i innkallingen eller valgkomiteens innstilling og for styrets anbefaling knyttet til innkomne forslag. Dokumenter På selskapets hjemmeside, dnb.no/generalforsamling, finnes følgende dokumenter til generalforsamlingen: Årsrapport for 2012 Informasjon om saker til behandling Opplysninger om aksjeeiernes rett til å fremsette beslutningsforslag mv. og retten til å kreve opplysninger etter allmennaksjeloven 5-11 og 5-15 Aksjeeiere som ønsker årsrapport og omtale av saker til behandling tilsendt per post, bes oppgi fullt navn og adresse til: E-post: Tlf. nr.: ( ) Øvrige spørsmål kan rettes til tlf. nr Det gjøres oppmerksom på at stemmesedler av tekniske årsaker må være avhentet senest kl i møtelokalet. Oslo, 5. april 2013 Amund Skarholt Representantskapets leder 2

3 Informasjon om de saker som skal behandles Sak 4 Godkjennelse av honorarsatser for representantskapets, kontrollkomiteens og valgkomiteens medlemmer I henhold til selskapets vedtekter 7-3 skal generalforsamlingen fastsette honorar til representantskapet, kontrollkomiteen og valgkomiteen etter forslag fra valgkomiteen. Valgkomiteen, som har bestått av Frode Helgerud, Eldbjørg Løwer, Amund Skarholt (leder) og Reier Ola Søberg, har gjennomgått og vurdert honorarsatsene. Valgkomiteens leder deltok ikke i behandlingen av honorar til leder av representantskapet. Valgkomiteen begrunner sine innstillinger med at justeringene av honorarsatsene følger den generelle lønnsutviklingen i Norge, i størrelsesorden 3 til 4,5 prosent, og at de er av moderat karakter. Representantskapets honorarer: Det foreslås å øke leders årlige honorar fra kroner til kroner. Videre foreslås det å øke medlemmers og varamedlemmers godtgjørelse fra kroner til kroner per møte. Nestleder og eventuell annen valgt møteleder får det dobbelte av møtehonoraret for deltagelse i representantskapsmøter når disse fungerer som møteleder av representantskapet eller generalforsamlingen. Kontrollkomiteens honorarer: Det foreslås å øke det årlige honoraret til komiteens leder fra kroner til kroner, mens medlemmenes og varamedlemmenes årlige honorar økes fra kroner til kroner. Honoraret for kontrollkomiteens nestleder holdes uendret på kroner fordi man på sikt ønsker å utligne forskjellene i honorarer mellom nestleder og medlem/varamedlem. Valgkomiteens honorarer: Det foreslås å øke honoraret for valgkomiteens leder og medlemmer fra kroner til kroner per møte. Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til representantskapets, kontrollkomiteens og valgkomiteens honorarsatser. Sak 5 Godkjennelse av revisors honorar I henhold til allmennaksjeloven 7-1, andre ledd og selskapets vedtekter 7-3 skal revisors godtgjørelse godkjennes av generalforsamlingen. Revisjonsutvalget har gjennomgått honoraret og gitt sin innstilling til styret. Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for revisjonen av DNB ASA på kroner for 2012, mot kroner for Generalforsamlingen godkjente revisors honorar for revisjonen av DNB ASA på kroner for Sak 6 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2012, herunder utdeling av utbytte Det vises til årsrapport for I henhold til allmennaksjeloven 6-37, tredje ledd og selskapets vedtekter 4-4, pkt. tre og fire skal representantskapet gi sin uttalelse til generalforsamlingen vedrørende godkjennelse av: styrets forslag til årsregnskap og årsberetning styrets forslag til anvendelse av overskudd, herunder utdeling av utbytte På representantskapsmøtet 20. mars 2013 ble det vedtatt å avgi følgende uttalelse til generalforsamlingen: Representantskapet i DNB ASA har gått gjennom selskapets årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning og beretningen fra kontrollkomiteen. Representantskapet besluttet å anbefale at generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2012 samt forslag til anvendelse av overskudd og utdeling av utbytte på 2,10 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 30. april 2013 med utbetaling fra 13. mai Aksjene i DNB ASA noteres eks-utbytte 2. mai DNB ASA vil utbetale til sammen millioner kroner i utbytte for Det er ved vurdering av forslaget til utbytte lagt vekt på de nye regulatoriske kravene til kapitaldekning. Kontrollkomiteens årsmelding vil bli delt ut på generalforsamlingen. Avstemning om erklæring i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte som beskrevet i note 50 i årsregnskapet, vil bli behandlet under sak 11. 3

4 Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2012 samt forslag til anvendelse av overskudd og utdeling av utbytte på 2,10 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 30. april 2013 med utbetaling fra 13. mai Aksjene i DNB ASA noteres eks-utbytte 2. mai Sak 7 Valg av tolv medlemmer og ti varamedlemmer til representantskapet Valgkomiteen innstiller enstemmig på valg av følgende tolv medlemmer til representantskapet med valgperiode på inntil to år: Amund Skarholt Oslo (gjenvalg) Inge Andersen Oslo (gjenvalg) Sondre Gravir Oslo (ny) Jørgen Ole Haslestad Hof (ny) Nalan Koc Tromsø (gjenvalg) Kristine Landmark Ålesund (ny) Thomas Leire Kristiansand (gjenvalg) Torild Skogsholm Oslo (ny) Merete Smith Oslo (gjenvalg) Ståle Svenning Trondheim (gjenvalg) Turid M. Sørensen Sandefjord (gjenvalg) Gine Wang Oslo (gjenvalg) I tillegg til disse består representantskapet av Nils Halvard Bastiansen, Toril Eidesvik, Camilla Grieg, Eldbjørg Løwer, Helge Møgster, Ole Robert Reitan, Gudrun B. Rollefsen og Randi Eek Thorsen. Representantskapets medlemmer skal gjenspeile konsernets interessegrupper, kundestruktur og samfunnsfunksjon. Valgkomiteen begrunner sin innstilling med et ønske om å styrke representasjonen fra næringsliv, media og frivillig sektor samt gi representantskapet en bredere geografisk representasjon. Valgkomiteen innstiller videre på valg av følgende ti varamedlemmer til representantskapet med valgperiode på inntil to år: Erik Buchmann Oslo (gjenvalg) Harriet Hagan Alta (gjenvalg) Bente Hagem Ås (gjenvalg) Liv Johannson Oslo (gjenvalg) Herman Mehren Larvik (gjenvalg) Gry Nilsen Drammen (gjenvalg) Asbjørn Olsen Oslo (gjenvalg) Oddbjørn Paulsen Bodø (gjenvalg) Anne Bjørg Thoen Oslo (gjenvalg) Elsbeth Sande Tronstad Bærum (gjenvalg) Valgkomiteen begrunner sin innstilling med kontinuitet, samtidig som en reduksjon fra fjorten til ti varamedlemmer vil øke oppmøtefrekvensen for de gjenværende medlemmene. En nærmere presentasjon av kandidatene følger vedlagt. Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag til valg av tolv medlemmer og ti varamedlemmer til representantskapet med valgperiode på inntil to år. Sak 8 Valg av to medlemmer til valgkomiteen Valgkomiteen innstiller enstemmig på valg av følgende to medlemmer til valgkomiteen med valgperiode på inntil ett år: Camilla Grieg Bergen (ny) Karl Moursund Hvaler (ny) Valgkomiteen begrunner sin innstilling med at de foreslåtte kandidatene vil tilføre komiteen kompetanse. Leder av valgkomiteen i DNB ASA er identisk med representantskapets leder, jf. vedtektenes 6-1, og velges på representantskapsmøtet 19. juni En nærmere presentasjon av kandidatene følger vedlagt. 4

5 Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag til valg av to medlemmer til valgkomiteen med valgperiode på inntil ett år. Sak 9 Valg av fire medlemmer og to varamedlemmer samt leder og nestleder til kontrollkomiteen Valgkomiteen innstiller enstemmig på valg av følgende fire medlemmer til kontrollkomiteen, og blant disse valg av leder og nestleder, med valgperiode på inntil to år: Frode Hassel (leder) Trondheim (gjenvalg) Thorstein Øverland (nestleder) Oslo (gjenvalg) Karl Olav Hovden Oppegård (gjenvalg) Vigdis Merete Almestad Oslo (gjenvalg) Valgkomiteen innstiller videre på valg av følgende to varamedlemmer til kontrollkomiteen med valgperiode på inntil to år: Ida Espolin Johnson Oslo (gjenvalg) Agnar Langeland Bergen (ny) Valgkomiteen begrunner sin innstilling med at den ønsker å opprettholde den juridiske kompetansen i komiteen, samtidig som man får en bredere geografisk representasjon. Minst ett av medlemmene må tilfredsstille de krav som stilles til dommere etter lov om domstolene av 1915, 54, andre ledd. Til orientering møter varamedlemmer fast i komiteens møter. En nærmere presentasjon av kandidatene følger vedlagt. Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag til valg av fire medlemmer og to varamedlemmer til kontrollkomiteen, og blant disse valg av leder og nestleder, med valgperiode på inntil to år. Sak 10 Fullmakt til styret om tilbakekjøp av aksjer Allmennaksjeselskaper kan bare kjøpe tilbake selskapets egne aksjer etter fullmakt fra generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven 9-4. Som ledd i DNB-konsernets strategi for optimalisering av størrelsen på egenkapitalen anses det hensiktsmessig at DNB ASA gis fullmakt til å kjøpe egne aksjer. En slik fullmakt ble gitt av generalforsamlingen 25. april 2012 med ett års varighet. Styret foreslår for generalforsamlingen å fornye fullmakten til styret om tilbakekjøp av aksjer, med en ramme på 4,5 prosent av selskapets aksjekapital i Dette nivået anses å være tilstrekkelig for å sikre nødvendig fremtidig finansiell fleksibilitet. Nærings- og handelsdepartementet har uttrykt ønske om at de aksjene DNB ASA erverver i eget selskap, skal besluttes innløst etter allmennaksjelovens regler om kapitalnedsettelse. Forslaget til fullmakt er i samsvar med dette. I tillegg er forslaget i samsvar med norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES) og reglene for sikker markedsadferd, jf. blant annet verdipapirhandelloven DNB ASA har inngått en avtale med Nærings- og handelsdepartementet som innebærer at det ved innløsning av ervervede aksjer skal foretas en forholdsmessig innløsning av aksjer tilhørende staten, slik at statens eierandel holdes konstant. Avtalen har videre som formål å likestille staten med de aksjonærer som faktisk selger sine aksjer. Det foreslås at DNB ASA kan erverve aksjer innenfor kursintervallet 10 til 150 kroner per aksje, som tilsvarer kursintervallet i fullmakten gitt av generalforsamlingen i Til orientering nevnes at det vil bli fremmet et forslag til generalforsamlingen i DNB Bank ASA om å tildele styret i banken en begrenset fullmakt til å erverve opp til 0,5 prosent av aksjekapitalen i DNB ASA, slik at DNB Markets skal kunne inngå sikringsforretninger i tilknytning til handel i derivater og andre finansielle instrumenter. For å optimalisere selskapets kapitalsituasjon gis styret i DNB ASA fullmakt til å kjøpe egne aksjer for samlet pålydende inntil kroner, svarende til 4,5 prosent av selskapets aksjekapital. Aksjene skal kjøpes på regulert marked. Hver aksje kan kjøpes til kurser mellom 10 kroner og 150 kroner. Ervervede aksjer skal innløses i henhold til allmennaksjelovens regler om kapitalnedsettelse. Fullmakten er gyldig i 12 måneder regnet fra generalforsamlingens beslutning. 5

6 Sak 11 Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte Allmennaksjeloven 6-16a krever at styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. Erklæringen skal i henhold til allmennaksjeloven 5-6, tredje ledd behandles på den ordinære generalforsamlingen. Styrets erklæring, note 50 i årsregnskapet, er basert på tidligere retningslinjer slik disse har fremgått av årsberetning, redegjørelse om god eierstyring og stillingsinstrukser. Retningslinjene har to deler: A. Veiledende retningslinjer for det kommende regnskapsåret (fremlegges for rådgivende avstemning) B. Bindende retningslinjer for aksjer, tegningsretter, opsjoner mv. for det kommende regnskapsåret (fremlegges for godkjennelse) Generalforsamlingen godkjente bindende retningslinjer for aksjer, tegningsretter, opsjoner mv. for det kommende regnskapsåret. Generalforsamlingen gjennomførte en rådgivende avstemning for veiledende retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapsåret. Sak 12 Eierstyring og selskapsledelse i DNB Generalforsamlingen skal etter allmennaksjeloven 5-6 behandle selskapets redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven 3-3b. Ledelsen og styret i DNB vurderer årlig prinsippene for foretaksstyring og hvordan disse fungerer i konsernet. I årsrapportens kapittel om eierstyring og selskapsledelse (side 32) fremkommer DNBs redegjørelse for prinsipper og praksis i samsvar med regnskapslovens paragraf 3-3b og den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse. Generalforsamlingen tok redegjørelsen for prinsipper og praksis for eierstyring og selskapsledelse i DNB til orientering. Sak 13 Saker meldt av aksjonær Sverre T. Evensen Aksjonær Sverre T. Evensen har meldt inn følgende saker til styret: Finansstruktur for en ny realøkonomi Finansiell tjenesteinnovasjon Absolutte krav om rolledeling og habilitet Valg av styremedlemmer Styrekomité for økonomisk medansvar, myndiggjøring og fellesinteresse Det vil bli lagt opp til at Sverre T. Evensen selv skal redegjøre for sakene han har meldt inn. 6

7 Presentasjon av kandidatene på valg (alfabetisk) Vigdis Merete Almestad, født i Almestad er siviløkonom fra NHH og har også en MBA fra samme sted. Hun er i dag porteføljeforvalter i Solsten AS og har tidligere vært assisterende investeringsdirektør i Orkla ASA, porteføljeforvalter i Folketrygdefondet, investeringsdirektør i Dolphin Kapitalforvaltning, porteføljeforvalter i Avanse Forvaltning AS og har jobbet i Finansdepartementet. Inge Andersen, født i Andersen har fullført hovedfag ved Norges Idrettshøgskole og har en påbegynt dr. scient.-grad som ble avbrutt etter 18 måneder da han ble landslagstrener i langrenn for Sveits. Andersen er i dag generalsekretær for Norges Idrettsforbund (NIF) og har tidligere bl.a. vært HR-direktør i Storebrand Bank AS, personaldirektør i Finansbanken ASA og innhatt en rekke stillinger innen Norges Skiforbund, herunder sportssjef for langrenn og landslagstrener. Andersen er styremedlem LYOGOC AS (Lillehammer Youth Olympic Games Organising Committee), som har ansvar for planlegging og gjennomføring av Ungdoms-OL på Lillehammer i I tillegg er han styremedlem i Senter for Prestasjonsutvikling AS. Han har vært gjennom og ledet mange fusjoner og effektiviseringsprosesser samt jobbet tett med Kulturdepartementet, Regjeringen og Stortinget i hele sin periode som generalsekretær i NIF. Andersen jobber også mye for og sammen med IOC i internasjonale og nasjonale olympiske spørsmål. Erik Buchmann, født i Buchmann har legeutdannelse fra København i Han har sykehuspraksis fra Stensby, Ullevål og Diakonhjemmet i perioden og arbeidet som bedriftslege for Rikstrygdeverket og Bydelstrygdekontorene i Oslo i Siden 1988 har han drevet privat spesialistlegepraksis i indremedisin. Buchmann har innehatt ulike styre- og tillitsverv. Sondre Gravir, født i Gravir er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole og National University of Singapore. Han startet sin karriere som konsulent og prosjektleder i McKinsey & Company i 2002 og gikk så over til Schibsted ASA som Project Director i I 2008 var han konstituert finansdirektør i Stavanger Aftenblad, hvor han var frem til 2009, da han startet som administrerende direktør i Bergens Tidende. Han arbeider i dag som administrerende direktør i Aftenposten. Gravir var styremedlem i Finn.no AS fra 2008 til 2009 og er i dag styremedlem i Frende Skadeforsikring AS. Camilla Marianne Grieg, født i Grieg tok sin cand. mag. ved Universitetet i Bergen, har en MBA Major Finance fra Universitetet i San Francisco og er Certified Financial Analyst AFA ved NHHK/NFF. Hun har tidligere arbeidet som Financial Analyst hos Bergen Fonds AS og som Corporate Market Analyst hos Star Shipping AS. Grieg er tidligere CEO i Grieg Shipping AS og er nå CEO i Grieg Shipping Group AS. Hun har tidligere vært styreleder i Bergens Rederiforening. Grieg er nå styremedlem i Norges Rederiforbund og GCRieber AS og har i tillegg flere styreverv innenfor Grieg-gruppen. Harriet Hagan, født i Hagan er siviløkonom fra NHH i Hun har tidligere arbeidet som innkjøpssjef i Kjell Arnesen AS, avdelingsleder i Statoil ASA, assisterende direktør i Borregaard Industries Ltd, ChemCell, som bedriftsrådgiver i Noodt & Reiding AS og som administrerende direktør i Ishavskraft AS. Hun har også vært medlem av representantskapet i Storebrand ASA. I dag er hun daglig leder i Origo Kapital AS og administrerende direktør i Origo Nord AS. Bente Hagem, født i Hagem er utdannet industriell økonom fra Universitetet for Miljø og Biovitenskap. Hun har vært direktør i Fellesslakteriet og assisterende markedsdirektør i Gilde Norsk Kjøtt AB. Ansatt i Statoil ASA fra 1993 og ble direktør for gassalg og gassforedling i Siden 2001 har hun vært konserndirektør i Statnett og leder kommersiell divisjon med ansvar for kunder, oppgjør engrosmarked og internasjonal handel. Hagem er for tiden styremedlem i Nord Pool Spot, styremedlem i Spekter og leder av styret som skal etablere en elektrisitetsauksjon for Nordvest-Europa. Jørgen Ole Haslestad, født i Haslestad er utdannet sivilingeniør ved NTNU. Han jobbet som prosjektingeniør/leder i Kongsberg Vaapenfabrikk fra 1980 til 1986 og som administrerende direktør i Kongsberg Offshore AS fra 1986 til Fra 1994 til 2008 jobbet han i Siemens AGT, og fra 2001 som administrerende direktør i Industry Solutions Division. Haslestad er i dag konsernsjef i Yara International ASA. Han har tidligere hatt en rekke styreverv og er i dag styremedlem i Den Norsk-Tyske Handels- og industristiftelse, Deutsch- Norwegische Handelskammer, og styreleder i Fertilizer Holding AS. Frode Hassel, født i Hassel er siviløkonom (MBA) fra University of Arizona i Han har arbeidet som kredittkonsulent i Forretningsbanken AS Trondheim ( ) og ble i 1975 ansatt i BNbank, hvor han var administrerende direktør ( ). I dag er han administrerende direktør i Stiftelsen Nordenfjeldske Bykreditt. Han har tidligere vært styreleder i Kredittforetakenes Forening og BNkreditt, nestleder i styret i Den norske Bankforening samt styremedlem i Oslo Børs. Karl Olav Hovden, født i Hovden er cand. jur. fra Universitetet i Oslo. Han hadde i perioden flere stillinger i Gjensidige NOR-konsernet og satt i ulike kredittkomiteer. Han var konserndirektør i Sparebanken NOR fra 1987 og gjennom hele forrige bankkrise. I perioden var han visekonsernsjef med ansvar for blant annet konsernfinans og strategi. Etter DnB NOR-fusjonen var han visekonsernsjef med ansvar for strategi, utvikling og kommunikasjon frem til han gikk av med pensjon i Han satt sentralt i alle fusjonsprosesser i NOR-systemet, til og med fusjonen mellom Gjensidige NOR og DnB. Liv Johannson, født i Johannson er utdannet spesialpedagog med praksis fra skole og som sakkyndig i rettsapparatet. Arbeider også som konfliktrådsmegler ved Konfliktrådet i Oslo. Holder forskjellige kurs for foreldre, barn og lærere. Hun var medlem av Oslo bystyre og skolestyre i mange år og var medlem og varamedlem av styret i Gjensidige NOR Sparebank ASA. Ida Espolin Johnson, født i Johnson er advokat i Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA. Hun er utdannet cand. jur. ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere vært konserndirektør Livsforsikring, konserndirektør Konserntjenester og juridisk direktør i KLP, samt partner i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange. Johnson har hatt en rekke styreverv i KLPkonsernet og har vært styremedlem i VPS Holding AS, VPS ASA og VPS Clearing ASA. Hun har videre vært styreleder i Harpun Reklamebyrå AS og styremedlem i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange og Venturefondet AS samt medlem av valgkomiteen for Oslo Børs VPS Holding. Hun har også vært medlem i Verdipapirmarkedslovutvalget. Nalan Koc, født i Koç jobber som forskningsdirektør ved Norsk Polarinstitutt (NP), en stilling hun har hatt siden september Hun var også inntil nylig professor ved Universitetet i Tromsø ( ). Hun fikk sin doktorgrad i marin geologi/paleooseanografi ved Universitetet i Bergen i 1993 og fikk sitt professorat i Koç har over 20 års erfaring med klimatolkninger i polare strøk og har deltatt i og ledet flere forsknings-cruise i både de nordiske hav, Polhavet og Sørishavet. Hun har publisert ca. 70 vitenskapelige artikler. Koç har lang erfaring i polar klimaforskning og forvaltning gjennom sine tidligere stillinger i NPI som leder av Polar Climate Programme ( ) og som leder for Centre for Ice, Climate and Ecosystems (ICE), NPI ( ) og i sin nåværende stilling som forskningsdirektør. Hun har også deltatt i flere internasjonale vitenskapelige paneler (blant annet Clic, CLIVAR, PAGES og ESSAC). Kristine Landmark, født i Landmark er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøgskole. Hun hadde fra 1979 ulike lederstillinger i Sunnmørsbanken, før hun i 1989 startet i Stokke og der bygget opp Children-divisjonen. Hun var administrerende direktør i Stokke fra 2004 til Landmark er nå administrerende direktør i Slettvoll Møbler. Hun har de siste 20 år hatt en rekke styreverv. Nåværende aktive verv er bl.a. i Rieber & Søn ASA, Glamox ASA, Polaris Media ASA, Cellcura ASA, Norway Royal Salmon ASA og Hexagon ASA. Landmark er medlem av representantskapet i Norsk Industri. Agnar Langeland, født i Langeland er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole, samt cand. jur. ved Universitetet i Bergen. Han startet i Statoil i 1975 og hadde en rekke stillinger der frem til han i 1986 startet som Senior Vice President i Storebrand. Han har siden 2003 jobbet som advokat og partner i Advokatfirmaet Thommessen AS. Han var styreleder ved Ulriksdal Sykehus fra 2003 til 2011 og er i dag nestleder i styret i Grieghallen og styremedlem i Bergen Filharmoniske Orkesters Fondsforvaltning. Tomas Leire, født i Leire er utdannet ved Stavanger Ingeniørhøyskole. Han har arbeidet i Kruse Smith Gruppen AS siden 1970 og var bl.a. administrerende direktør i ti år. Leire har siden 2005 vært 7

8 styreformann i Kruse Smith. I perioden var han medlem av hovedstyret i Sørlandsbanken AS. Leire har også vært visepresident i NHO. Herman Mehren, født i Mehren er utdannet ved Oslo Handelsgymnasium, Borås Tekstilinstitutt og ved University of Wisconsin, Han er kjøpmann av yrke. Tidligere styreverv i flere norske selskaper, bl.a. Komplett Data AS (Norkom) og O.H. Melings Rederier, Stavanger. Nestleder i styret i Tromsø Sparebank, avdeling Oslo. Medlem av representantskapet i Arendal Forsikring og Scandinavian Brokers. Karl Moursund, født i Moursund er utdannet jurist. Han etablerte og var administrerende direktør for Finansbanken fra 1986 til Videre etablerte han og var administrerende direktør i Privatbanken inntil den ble kjøpt opp av SEB Sverige i Han valgte da å begynne å jobbe i Frelsesarmeen som leder av rusbehandlingsinstitusjonen Håpets Dør på Fetsund og gjorde dette frem til Deretter begynte han i stillingen som Investment Director i Norfund, med hovedfokus på finansinstitusjoner i Afrika. I perioden 2009 til 2012 var han administrerende direktør i Banco Terra i Mozambique. Moursund har styreverv i Banco Terra og MFI Socremo, begge i Mozambique, og er tilknyttet Norfund. Tidligere har han innehatt diverse styreverv tilknyttet Den norske Bankforening og Sikringsfondet, og han har hatt diverse ikke-kommersielle verv i Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og innenfor lokalpolitikk i Hvaler kommune. Han har tidligere hatt en rekke styreverv og er i dag styremedlem i Sparebankstiftelsen DNB NOR. Gry Nilsen, født i Nilsen har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere arbeidet i Skattedirektoratet, hatt privat advokatvirksomhet, jobbet på Buskerud fylkesskattekontor, i Norges Bondelag og i Huldt & Lillevik. Siden 1999 har hun arbeidet i Skattebetalerforeningen, først som advokat og senere som fagsjef. Hun er redaktør av fagtidsskriftet Skattenytt, og satt som medlem av Skatteunndragelsesutvalget (NOU 2009:4). Asbjørn Olsen, født i Olsen har ingeniøreksamen fra GTI Gøteborg, bygningslinjen 1968 og etterutdannelse i Miljøvern og Planlegging ved NTH i Trondheim i Han arbeidet hos Taugbøl & Øverland i med ansvar for prosjekter i Tanzania og ved International Confederation of Free Trade Unions, Brüssel, Belgia Han har hatt ulike stillinger innen Norsk Folkehjelp, NORAD og CARE International og jobbet bl.a. i Bangladesh i perioden som teknisk rådgiver for CARE. I var han overingeniør/driftsleder ved Avløpssambandet Nordre Øyeren og i perioden ved Romerike Avfallsforedling. Olsen jobbet fra som generalsekretær i Oslo og Omland Friluftsråd. Han er styremedlem i CARE. Olsen har en rekke styreverv og er styreleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Oslo fylkeslag. Oddbjørn Paulsen, født i Paulsen er sivilingeniør fra NTNU, Han har vært regulerings- og oppmålingssjef, byplansjef og kommunaldirektør i Bodø kommune samt kommunalsjef i Nordland fylkeskommune. Han var prosjektleder i Byggcon AS (Norsk Luftfartsmuseum) i og direktør i Interkommunalt Renovasjonsselskap i Salten DA i Administrerende direktør i Salten Forvaltning IKS fra Han har vært leder av representantskapet i Nordlandsbanken. Han er styreleder i Løvold AS, Nordlandsforskning AS, Stiftelsen Nordlandsforskning, Mæln Eiendom AS, Elektro AS, Elektro Bodø AS, Nymo Bil AS, Nordlandsnett AS, Nymo Eiendommer AS og Løvold Solutions AS Amund Skarholt, født i Skarholdt arbeider i dag som konsulent og har bred internasjonal erfaring. Han har tidligere arbeidet i IBM, hvorav tre av årene i Paris ( ). Han var visekonsernsjef i Securitas ( ) og arbeidet seks av årene i Stockholm og tre av årene i USA. Fra var Skarholt konsernsjef i Bravida. Frem til våren 2009 var han administrerende direktør i Tomra ASA. Skarholt innehar for tiden styreverv i seks norske og ett dansk selskap. Torild Skogsholm, født i Skogsholm er utdannet sosialøkonom med mellomfag i spansk ved Universitetet i Oslo og har grunnfag i kristendom fra Menighetsfakultetet. Hun begynte sin karriere som konsulent, og senere rådgiver, i Samferdelsdepartementet, før hun i 1996 gikk over som rådgiver i Miljøverndepartementet. I perioden 1997 til 1999 var hun statssekretær i Samferdselsdepartementet, før hun ble direktør for samfunnskontakt i Netcom i perioden 1999 til Fra 2001 til 2005 var hun samferdselsminister i Bondevik-regjeringen. Skogsholm jobbet som administrerende direktør i Oslotrikken fra 2006 og frem til 2011, da hun overtok som generalsekretær i CARE Norge. Skogsholm har tidligere innehatt en rekke styreverv og er i dag styremedlem i Dips ASA og Enivest. Merete Smith, født i Smith har juridisk embetseksamen fra Hun har tidligere vært advokatfullmektig i Wikborg, Rein & Co, dommerfullmektig ved Asker og Bærum herredsrett, innehatt ulike stillinger i Justisdepartementet og vært konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Siden 2003 har Smith vært generalsekretær i Advokatforeningen. Hun er særskilt oppnevnt meglingsmann hos Riksmeklingsmannen og styremedlem i Juristenes Utdanningssenter og i Juristenes Hus. Ståle Svenning, født i Svenning er sivilingeniør i kybernetikk fra NTH og har et Master-program Finans og Strategi fra Handelshøgskolen BI. I tillegg har han en rekke kurs i finans, strategi og ledelse. Han jobber i dag som administrerende direktør i SmartMotor AS og har tidligere arbeidet som administrerende direktør i VilMa AS og MaXware, vært konserndirektør i SpareBank 1 Midt-Norge, Associate Principal i McKinsey & Company og Management Trainee i Orkla. Svenning er styreleder i Vilma AS, Miljøtek Hasopor AS, Has Holding AS og Smartgenerators AS. Turid M. Sørensen, født i Sørensen er utdannet diplomøkonom fra Handelshøgskolen BI med prosjektadministrasjon som spesialisering, har en Executive MBA i Økonomisk styring og ledelse fra Norges Handelshøgskole og et Advanced Management Program fra Harvard Business School. Sørensen er i dag viseadministrerende direktør og finansdirektør i Nordic American Tankers Limited. Hun har bred erfaring fra internasjonal shipping samt det amerikanske kapitalmarkedet. Sørensen har solid kunnskap innen regnskap, budsjett og rapportering. Anne Bjørg Thoen, født i Thoen er utdannet innen barnepleie og er juridisk/administrativ forvaltningskandidat fra Økonomisk college/høyskolen i Oslo i Hun har vært hovedtillitsvalgt i Norsk Kommuneforbund ( ) og innehatt ulike lederstillinger i Romsås bydel ( ). Fra var hun personalansvarlig ved Norsk Polarinstitutt. Videre har hun arbeidet som førstekonsulent ved Veterinærinstituttet ( ) og ved Politihøgskolen ( ). I var hun rådgiver i Post- og teletilsynet. Fra 2006 til 2010 var hun personalsjef ved Politiets Utlendingsenhet og er i dag seniorrådgiver samme sted. Tillitsverv fra Oslo Skolestyre og Bystyret. Er i dag nestleder av driftsstyret ved Oslo Handelsgymnasium. Gjennom 17 år som aktiv innen faglig og politisk virksomhet har Thoen vært med i mange komiteer og utvalg. Elsbeth Sande Tronstad, født Tronstad er konserndirektør i SN Power Invest med ansvar for strategi, kommunikasjon og CSR. Hun er styreleder i SN Power i Peru. Hun har tidligere vært direktør i NHO og konserndirektør i ABB AS. Hun har vært politisk rådgiver på Statsministerens kontor og statssekretær i Utenriksdepartementet, har jobbet i Høyres Hovedorganisasjon, NORAD og Det Norske Veritas. Videre var hun leder i Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner (LNU). Tronstad er leder for styret i Sparebankstiftelsens datterselskap Dextra Artes, hun er leder i styret i NUPI og sitter i Regjeringens Karanteneutvalg. Hun har tidligere vært nestleder i styret i Henie Onstad Kunstsenter og Vinmonopolet AS og styremedlem i Sparebanken NOR i region Oslo/ Akershus og Østfold. Hun har hatt en rekke politiske verv, blant annet var hun medlem av Høyres sentralstyre og Bærum kommunestyre. Gine Wang, født i Wang har en Mastergrad i internasjonal politikk med tilleggsutdannelse i økonomi. Hun var i perioden ansatt i Nærings- og handelsdepartementet. Fra arbeidet hun som PR-rådgiver i Helland & Partnere AS. I var hun direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i Byggenæringens Landsforening i NHO. Siden 2005 har hun arbeidet i Statoil. Hun har bl.a. vært informasjonssjef for helse, miljø og sikkerhet, informasjonsdirektør for teknologi og ny energi og er i dag direktør med ansvar for myndighetsog samfunnskontakt i Norge. Wang har hatt flere tillitsverv, bl.a. som medlem av Hedmark fylkesting og høyskolestyret i Hedmark, samt vært leder av Norges gymnasiastsamband. Thorstein Øverland, født i Øverland er siviløkonom fra NHH i I perioden var han med på å starte og deretter lede en bedrift for produksjon og salg av hundemat. I årene var han tilknyttet Denofa Lilleborg, som marketingsjef og senere administrerende direktør for Goma Fabrikker/Ello AS. I årene hadde Øverland en rekke lederstillinger i Uni Forsikring, senere UNI Storebrand, bl.a. som administrerende direktør for UNI Storebrand Liv. I var han konserndirektør i Gjensidige med ansvar for konsernets livvirksomhet. I perioden var han viseadministrerende direktør i Kreditkassen. Siden 2001 har Øverland drevet egen virksomhet som bedriftsrådgiver, og i denne perioden har han bl.a. vært styreleder i Drammen kommunale Pensjonskasse. 8

9 * PIN-KODE: * REF. NR: * NB: Registreringsdato er 23. april 2013 Ordinær generalforsamling i DNB ASA avholdes tirsdag 30. april 2013 kl i DNBs lokaler i Dronning Eufemias gate 30, Bjørvika, Oslo. Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, vil det være representert ved: Navn på person som representerer foretaket. (Ved fullmakt benyttes blanketten under) Møteseddel/forhåndsstemme Denne påmelding må være DNB ASA i hende senest fredag 26. april 2013 kl Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside dnb.no/generalforsamling eller via VPS Investortjenester. Forhåndsstemme kan kun foretas elektronisk via selskapets hjemmeside eller via VPS Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk påmelding og forhåndsstemming via selskapets hjemmeside må ovennevnte PIN-kode og referansenummer oppgis. Alternativt kan møteseddelen sendes til e-post per post til DNB ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, eller til faks nr Ovennevnte vil møte på DNBs ordinære generalforsamling 30. april 2013 og avgi stemme for: *... egne aksjer.... andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er). I alt for... aksjer Sted/dato Aksjeeiers underskrift. Undertegnes kun ved eget oppmøte, ved fullmakt benytt blanketten nedenfor. REF. NR: * Fullmakt uten stemmeinstruks Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom du ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst gå til side 2. Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. I så fall vil fullmakten bli gitt til styrets leder før generalforsamlingen avholdes. Fullmakten må være DNB ASA i hende senest fredag 26. april 2013 kl Elektronisk innsendelse av fullmakt kan gjøres fra DNBs hjemmeside dnb.no/generalforsamling eller via VPS Investortjenester. Alternativt kan fullmakten sendes per e-post til per post til DNB ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, eller til faks nr Undertegnede: * gir herved (sett kryss): eller styreleder Anne Carine Tanum Fullmektigens navn med blokkbokstaver fullmakt til å møte og avgi stemme på DNB ASAs ordinære generalforsamling 30. april 2013 for mine/våre aksjer Sted/dato Aksjeeiers underskrift. Undertegnes kun ved fullmakt. Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner). Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

10 Ordinær generalforsamling i DNB ASA 30. april 2013 PIN-KODE: * REF. NR: * Fullmakt med stemmeinstruks Dersom du selv ikke møter på generalforsamlingen 30. april 2013, kan du møte ved fullmektig. Du kan da benytte dette fullmaktskjema for å gi stemmeinstruks. Fullmakten må være DNB ASA i hende senest fredag 26. april 2013 kl og kan sendes per e-post til per post til DNB ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, eller til faks nr Undertegnede: * gir herved (sett kryss): styreleder Anne Carine Tanum eller den hun bemyndiger Fullmektigens navn med blokkbokstaver fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på den ordinære generalforsamlingen 30. april Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den hun bemyndiger. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. Sak: For Mot Avstår 1. Åpning av generalforsamlingen ved representantskapets leder 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av en person til å undertegne generalforsamlingsprotokoll sammen med møteleder 4. Godkjennelse av honorarsatser for representantskapets, kontrollkomiteens og valgkomiteens medlemmer i henhold til innstilling 5. Godkjennelse av revisors honorar 6. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2012, herunder utdeling av utbytte 7. Valg av tolv medlemmer og ti varamedlemmer til representantskapet i henhold til innstilling 8. Valg av to medlemmer til valgkomiteen i henhold til innstilling 9. Valg av fire medlemmer og to varamedlemmer samt leder og nestleder til kontrollkomiteen i henhold til innstilling 10. Fullmakt til styret om tilbakekjøp av aksjer 11. Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte A. Veiledende retningslinjer (rådgivende avstemning) B. Bindende retningslinjer (godkjenning) 12. Eierstyring og selskapsledelse 13. Saker meldt av aksjonær Sverre T. Evensen Ovennevnte fullmektig har fullmakt til å møte og avgi stemme i DNBs ordinære generalforsamling 30. april 2013 for mine/våre aksjer Sted/dato Aksjeeiers underskrift. Undertegnes kun ved fullmakt. Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner). Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, onsdag 15. april 2015 kl. 14:00. Til behandling

Detaljer

Årsrapport 2010. dnbnor.no

Årsrapport 2010. dnbnor.no Årsrapport 2010 dnbnor.no B STIKKTITTEL DnB NOR Årsrapport 2010 Viktige hendelser 2010 1 2 3 4 FØRSTE KVARTAL ANDRE KVARTAL TREDJE KVARTAL FJERDE KVARTAL Konsernet presenterte nye fi nansielle mål på kapitalmarkedsdagen

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Kværner ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Kværner ASA. Generalforsamlingen avholdes torsdag 9. april 2015 kl. 09.00 i Kværner ASAs lokaler

Detaljer

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Tirsdag, 29. april 2014 kl. 18.00. i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Tirsdag, 29. april 2014 kl. 18.00. i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag, 29. april 2014 kl. 18.00 i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger DAGSORDEN Sak 1 Sak

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Aksjeeierne i Yara International ASA ( Selskapet ) innkalles herved til ordinær generalforsamling i Auditoriet,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjeeiers fullstendige navn og adresse INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Aksjonærer i SalMar ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i TTS Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TTS Group ASA avholdes torsdag 5. juni 2014 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Folke Bernadottes vei 38,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Statoil ASA DAGSORDEN INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. mai 2014, kl. 17.00 i Stavanger Forum, Gunnar Warebergsgate 13, 4021 Stavanger 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Til aksjonærene i Atea ASA Oslo, 7. april 2011 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april 2011 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i SAS AB

Innkalling til ordinær generalforsamling i SAS AB IKKE FOR UTGIVELSE, PUBLISERING ELLER DISTRIBUERING I AUSTRALIA, CANADA, JAPAN ELLER USA Innkalling til ordinær generalforsamling i SAS AB Aksjeeierne i SAS AB (publ) (heretter Selskapet ) innkalles herved

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2015 for Hafslund ASA torsdag 7. mai 2015 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277

Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2015 for Hafslund ASA torsdag 7. mai 2015 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2015 for Hafslund ASA torsdag 7. mai 2015 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. mai 2014 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23. mai 2014 kl.

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 25. april 2012 kl. 14.00 i Thon Vika Atrium,

Detaljer

Styrets redegjørelse. for eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse. for eierstyring og selskapsledelse 2014 Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne publikasjonen er Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse, en del av Årsrapporten. Statoil 2015 STATOIL ASA POSTBOKS 8500

Detaljer

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 26 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Dette kapittelet gir en detaljert oversikt over hvordan Hydro følger. Informasjon som Hydro må oppgi i henhold til regnskapslovens paragraf 3.3b er

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 6. mai 2014, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 Denne redegjørelsen følger av regnskapsloven 3-3b. Styret bygger sine vurderinger på «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse»

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA

Årsregnskap og årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Årsregnskap og årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2012 i styremøte onsdag 6. mars 2013. Årsregnskapet ble fastsatt

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Innkalling til Ordinær Generalforsamling Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA torsdag 29.april 1999 kl.17.30 Moelven Industrier ASA Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA avholdes torsdag 29. april 1999

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer