INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. Modig, men ikke dumdristig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig"

Transkript

1 INFO 5 Nr TEMA INNOVASJON Bedre frem entreprenørskap! Modig, men ikke dumdristig Rydd opp i jungelen Bergen klar for Leverandørbedriftene retter blikket utover s 4 s 4 s 8 s 14

2 LEDER: Bedre frem entreprenørskap! Et markert utviklingstrekk de siste årene er at norske virksomheter øker sine investeringer i utlandet, mens utlendingers investeringer i Norge er betydelig redusert. Det betyr at norske bedrifter foretar oppkjøp, inngår andre samarbeid eller flagger ut hele eller deler av sin virksomhet. Og det betyr færre arbeidsplasser i Norge i første rekke i industri og annen produksjon. Denne trenden vil i følge en undersøkelse Finansnæringens Hovedorganisasjon har utført komme til å øke i styrke. Dette er en naturlig utvikling i den nye globale arbeidsdelingen. Men det er å håpe at bedriftene gjennom disse prosesser, kan beholde og styrke den delen av virksomheten som blir igjen i Norge og gjennom kontinuerlig innovasjon klarer å opprettholde konkurransekraft internasjonalt. Bedrifter som har opptrådt på Bergen Næringsråd møtearenaer de siste uker har dokumentert at det går an å konkurrere internasjonalt med Norge som utgangspunkt; Framo Engineering, VIZRT, Hydro og ClampOn Men samtidig understreker utviklingen at det er behov for at det etableres mange nye bedrifter gjennom innovasjon, nyskaping og entreprenørskap. I vår region er vi i utgangspunktet heldig stilt som har mange viktige innsatsfaktorer for å skape nye bedrifter: mange sterke innovative miljøer i et mangfold av internasjonalt konkurransedyktige bedrifter (det er her den største del av innovasjon skjer) sterke høyere utdannings og forskningsinstitusjoner og mer enn studenter (hvorav mange ønsker å ha sin fremtidige jobb i vår region) internasjonalt konkurransedyktige lønnsvilkår for høyt utdannet arbeidskraft innovasjonssentre som Sarsia Innovation og UiBs selskaper som fanger opp ideer og kunnskap for kommersiell anvendelse: Forinnova, Unifob, Technical Transfer Office, Protevs, etc et støtte- og virkemiddelapparat i Innovasjon Norge og Connect Vest- Norge, samt gründer-undervisninger flere steder. sterke kapital- og kapitalforvaltningsmiljøer. Men bildet er meget fragmentert i alt sitt mangfold. Det er behov for samordning, synliggjøring og bedre tilgjengelighet. Og opprydning i jungelen, sier noen bedrifter som har vært i kontakt med virkemiddelapparatet. Så; hvordan kan vi organisere kompetanse og virkemidler for å gjøre dem mer tilgjengelige for å stimulere til entreprenørskap hos unge, iderike og flinke unge mennesker? Arbeidet som pågår under arbeidstittelen Senter for Entreprenørskap er i denne sammenheng viktig for å skape en portal, eller etablere et senter som samler ulike aktørers tilbud. De prosjekter som drives i regi av Fjord Norge er også meget interessante - innovasjon i nye reiselivs-/ opplevelsesprodukter på tvers av kompetanse- og sektorgrenser. Og ClampOn-gruppen har spennende ideer i sitt By-i-Byen -konsept. Gründer- og entreprenørskap står sentralt i videreføringen av Bergenscenarier 2020, og i det videre arbeid vil det bli trukket på de ressurser som er nevnt over. Den strategien som blir lagt for å oppnå bedre organisering av virksomhet og tiltak skal ikke bare bære frukter i Bergen, men ha betydning for entreprenørskap i hele regionen. Jeg ønsker mange og gode 5+-prosesser for innovasjon, nyskaping og entreprenørskap med styrking av verdiskapingen som resultat. Helge S. Dyrnes Bergen kan få et Senter for entreprenørskap neste år kanskje lokalisert på Høyteknologisenteret. Senter for entreprenørskap i 2005? - Senter for entreprenørskap kan muligens være etablert sommeren 2005 dersom arbeidet med dette fortsatt utvikler seg positivt, sier leder av prosjektgruppen for Senter for entreprenørskap, Tor Aase Johannessen. Aase Johannessen ser for seg at et Senter for entreprenørskap vil kunne bli etablert i eksempelvis Høyteknologisenteret i Bergen. Dette er utenfor de institusjonene som deltar i prosjektgruppen. Han ser også for seg at utdanningsinstitusjonene og de øvrige institusjonene frigjør personellressurser til det planlagte senteret. Positiv respons - Responsen har så langt vært utelukkende positiv. Senter for entreprenørskap kan bli et sted der ulike aktører kan få vurderinger, analyser og konsulentbistand i forbindelse med kommersialisering av gode ideer. Vi tenker oss at senteret vil kunne spille en viktig rolle ved å samordne, synliggjøre og styrke alle aktiviteter og tilbud innenfor innovasjon og entreprenørskap i Bergen og Hordaland, sier han. I tillegg vil forskning innen entreprenørskap og innovasjon kunne stå sentralt. Workshop i oktober Det er Norges Handelshøyskole, Universitetet i Bergen, Bergen Næringsråd og Høgskolen i Bergen som sammen med Hordaland fylkeskommune og Innovasjon Norge har etablert en prosjektgruppe som blant annet skal vurdere i hvilken grad det er mulig å opprette et slikt senter. - Vi avslutter nå kartleggingsfasen og skal videre diskutere hvilke områder det kan være mulig og hensiktsmessig å samarbeide om. En workshop i slutten av oktober skal danne grunnlag for den innstillingen som gruppen skal legge frem under Konferansen Bergen 5+ den 17. november, sier Aase Johannessen. Forskning innen entreprenørskap og innovasjon vil kunne stå sentralt. TEMA Tor Aase Johannessen INNOVASJON ClampOn fikk bedriftspris Nr.5 Oktober 2004 INFO Olav Kyrres gt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Telefon: Faks: Hjemmeside: Ansvarlig red.: Helge S. Dyrnes Red.: Kari Amble og Argument Bergen Redaksjonen avsluttet 5. oktober Design og produksjon: Reklamebyrået AG2 Tlf.: E-post: Trykkeri: Designtrykkeriet Tlf.: Opplag: 3500 Ved ettertrykk skal det henvises til kilde. Annonser og priser: Tlf.: Maria Strandenes INFO kommer med 6 utgivelser årlig. Utgivelsesdatoer i 2004: 30.01, 26.03, 21.05, 27.08, 21.10, Tips oss! E-post: Tlf Bergen Nœringsråd har følgende e-post adresser: For øvrig kan generell post til Bergen Nœringsråd sendes til: ClampOn har fått DnB NOR Banks bedriftspris for Den ti år gamle bedriften utvikler og produserer akustiske målere til oljeindustrien til bruk for kontroll av blant annet sandpartikler og korrosjon. ClampOn har hovedkontor på Laksevåg og salgskontor i Houston. 85 % av omsetningen på 75 millioner kroner er eksport, og lønnsomheten er meget god. Formålet med DnB NOR Banks Bedriftspris er å bidra til å styrke og utvikle næringslivet i Bergen og omegn. Utdelingen av prisen skal fokusere på bedrifter som gjennom nyskapning og kreativitet har evnet å tilføre distriktet nye og fremtidsrettede arbeidsoppgaver. Prisen ble første gang delt ut av Bergen Bank i INFO 5-04 INFO

3 Vi gir lokale idéer globale muligheter - Del erfaring og gled deg over andres suksess, oppfordrer direktør Nina Broch Mathisen i Innovasjon Norge Vi bør bli flinkere til å dele egen erfaring og kompetanse Ved årsskiftet fyller Innovasjon Norge ett år. Etter at Statens nærings- og distriktutviklingsfond (SND), Norges Turistråd, Norges Eksportråd og Statens veiledningskontor for oppfinnere slo seg sammen har, man jobbet mye med å etablere en ny identitet og rolle. Bergen Næringsråd er opptatt av å spille på lag med de krefter som bidrar til innovasjon og nyskaping i vår region. Globale muligheter - Innovasjon Norge skal være en pådriver, sier Nina Broch Mathisen. I visjonen til Innovasjon Norge heter det at Vi gir lokale ideer globale muligheter. Oppgaven til det nye selskapet går ut på å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling. Det gjør man ved å bidra med økonomisk støtte og kompetanseoverføring. I tillegg er det viktig å arbeide med nettverk. - Jeg begynte i jobben her i Hordaland 1. april i år, og ble faktisk overrasket over hvor mye vi gjør! Det handler ikke bare om finansiering, penger løser ikke alt. Mye av vår verdiskaping handler også om å knytte aktører og ressurser sammen på en slik måte at alle parter tjener på det, sier Broch Mathisen. Føler seg forbigått Finansiering er ett av de mange virkemidlene til Innovasjon Norge. Av og til leser vi i avisene om gründeres egne erfaringer. Enkelte føler seg forbigått når Innovasjon Norge fordeler midlene. Hvor viktig er rettferdighet i fordelingspolitikken til Innovasjon Norge? - Vi har langt på vei gått vekk fra en rigid praktisering av Modig, men ikke dumdristig - Vi må skape en enda bedre kultur for innovasjon og nyskaping. Da må vi satse mer enn vi gjør i dag, sier Innovasjon Norges direktør i Hordaland, Nina Broch Mathisen. rettferdighetsprinsippet. Det er ikke slik at alle som oppfyller visse kriterier automatisk får et bidrag fra Innovasjon Norge. Vi satser i stedet på de ideene som bidrar til størst verdiskaping. Disse skal ha et godt potensial, gjerne også internasjonalt, de skal være nyskapende og innovative, men ikke konkurransevridende. Ideene trenger ikke nødvendigvis å handle om produkter, men kan også omfatte prosesser eller markeder, sier hun. Utsetter man seg ikke for mye kritikk med en policy der skjønn utgjør en viktig del? - Jo, men vi må tåle åpenhet rundt våre beslutninger. Regjeringens innovasjonspolitikk skal fremme pågangsmot og skaperevne. Det gjør vi ikke ved å smøre tynt utover, men i stedet satse der hvor vi virkelig ser mulighetene. Innovasjon Norge skal ikke være en snill onkel som gir litt til alle, men i stedet være statens verktøy og pådriver for innovasjon og nyskaping. Sentrale strøk og distriktene Men fortsatt er det slik at distriktene har kortere vei til matfatet enn byene? - Det stemmer at Innovasjon Norge skal ta et samfunnsansvar - være et verktøy i regjeringens distriktspolitikk. Årsaken til at de fleste midlene i Hordaland likevel går til Bergen og omegn, er at søknadsmassen er langt større her. Men relativt sett er det vanskeligere å få støtte i sentrale strøk enn i distriktene. Innovasjon Norge har medarbeidere som arbeider med saker i ulike sektorer. Aktivitetene organiseres i såkalte programmer. Hele 25 av disse programmene tar for seg Innovasjon Norges satsing på entreprenørskap. Innovasjon Norge skal være en pådriver. Slik beskriver de sine kjerneverdier: Kundeorientert ved å arbeide tett sammen med våre kunder og interessenter Rettskaffen ved alltid å opptre ærlig Samspillende ved å koble sammen ressurser og kompetanse til kundenes fordel Resultatorientert ved å bruke vår kompetanse til å skape verdier for kundene Innovativ ved å være pådriver for lokale og globale ideer på en modig måte Hvorfor har dere så mange programmer for entreprenørskap? - Vi jobber innen mange ulike sektorer (se egen faktaboks nedenfor, red. anm.) og i mange ulike regioner. Dessuten sorterer Innovasjon Norges virksomhet under tre ulike statsråder, nemlig Landbruksdepartementet, Næringsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Det pågår for tiden et arbeid med å vurdere i hvilken grad det er hensiktsmessig å slå sammen ulike programmer, forteller Broch Mathisen. Stort aktivitetsnivå setter høye krav til Innovasjon Norges evne til å nå ut til både eksisterende og potensielle kunder. Lov å gjøre feil Hva gjør Innovasjon Norge for å bli mer tilgjengelige for potensielle brukere? - Nettsidene våre er en viktig kanal. Vi reiser dessuten mye rundt i fylket og holder presentasjoner, blant annet i Bergen Næringsråd og i ulike foreninger og organisasjoner. Vi er godt synlige i de ulike programmene, og vi jobber mye mot enkeltpersoner. Mitt inntrykk er at målgruppene kjenner oss godt. Hvilke råd vil du gi til bergenske næringslivsledere i deres arbeid med å fremme innovasjon og nyskaping? - Det er flere ting jeg har lyst til å oppfordre næringslivsledere til. For det første bør vi bli flinkere til å dele egen erfaring og kompetanse. Vi må skape kultur og holdninger som fremmer innovasjon og nyskapning. Det betyr at vi må få god takhøyde, og det må være lov til å gjøre feil. For det andre må vi være storsinnet nok til å glede oss over andres suksess og ikke være oss selv nok. For det tredje bør flere av oss i større grad enn i dag ta i et tak på vegne av samfunnet. Her har dagens lokomotivbedrifter et spesielt ansvar. Forsøk rett og slett å bli mer åpne, oppfordrer Innovasjon Norge-direktøren i Hordaland, Nina Broch Mathisen. Tall til ettertanke: TEMA - Jeg fikk det jeg trengte - Jeg fikk etablererstipend fra SND da jeg startet for seks år siden, men jeg følte ikke behov for å takke ja til tilbudene om kurs og individuell oppfølging, forteller Inger Lise Ravnanger (bildet). Gründeren bak Bergen Kongress & Kultur AS var i ferd med å utdanne seg da hun søkte om etablererstipend fra Statens nærings- og distriktutviklingsfond (SND). Da bekreftelsen om kroner kom, fikk hun den støtten hun trengte. I dag er Ravnanger leder for Kongress & Kultur AS, en bedrift som planlegger og gjennomfører kongresser, kulturarrangementer, konferanser og events for kundene. Spesielt blant forskningsmiljøene er Bergen Kongress & Kultur en betydelig aktør. Hadde godt nettverk - Jeg tviler på om jeg hadde satt i gang dersom jeg ikke hadde fått etablererstipend, sier hun. Ravnanger oppfattet pengesummen som tilstrekkelig for å komme i gang med selskapet. I tillegg til økonomisk støtte fikk hun også tilbud om individuell oppfølging og diverse kurs innen bedriftsetablering. - Jeg følte selv at jeg hadde den kompetansen jeg trengte. Jeg har også et godt nettverk som jeg kunne trekke veksler på. Men det var veldig bra at jeg fikk tilbud om dette, sier bedriftslederen. Hun synes det er positivt at nyetablerere gjennom kurs får mulighet til å komme i dialog med andre som er i samme situasjon som en selv. I sitt første driftsår (1999) omsatte Bergen Kongress & Kultur AS for beskjedne , og resultatet før skatt var på minus kroner. I 2003 fikk selskapet et positivt resultat før skatt på kroner av en omsetning på mer enn 11 millioner kroner. 80 % av bedriftene som Norge hadde i 1984 eksisterer ikke i dag I gjennomsnitt har 8500 industriarbeidsplasser forsvunnet hvert år siden 1999 Det tar ofte 7-12 år fra idé til break-even INNOVASJON 4 INFO 5-04 INFO

4 Skattefunn har gjort det lettere å satse Administrerende direktør Rolf Pensgaard og økonomidirektør Torbjørn Vatle i Total Catcher Offshore med innovasjonsprisen fra ONS-messen i Stavanger. - Rydd opp i jungelen Har 60 eksperter som gir gratis hjelp TEMA INNOVASJON Kjell Hilde Utviklingen av The Tubing Disappearing Plug (TDP) har kostet ca 20 millioner kroner. Hard cash avgjør om en idé kan bli realisert - Vår opplevelse av de organene som nå hører inn under Innovasjon Norgeparaplyen er at gründere og innovatører kan få mye god hjelp dersom man skaffer seg kunnskaper om alle ordninger, og om hvordan systemet virker. Men de ansvarlige må gjøre det enklere for brukerne å forholde seg til virkemiddelapparatet. Det må ryddes opp i jungelen. I vinduskarmen i lokalene til Total Catcher Offshore på Nyborg i Åsane står ONS Innovation Award, en skulptur i tinn som ble overrakt av statsministeren på ONS-messen i august. En stor anerkjennelse for vår utvikling av plugger i glass som tetter hull i forbindelse med boring etter olje og gass, og svært viktig for markedsføringen av produktet, sier administrerende direktør Rolf Pensgaard og Torbjørn Vatle, økonomidirektør og gründer i TCO. Totalt har utviklingen av Tubing Disappearing Plug (TDP) kostet rundt 20 millioner kroner. Gründerne i det bergenske offshoreselskapet startet allerede for 14 år siden utvikling av teknologi for fiskeoperasjoner i oljebrønner. I 1999 gikk Bjarne Rieber Gruppen,senere investeringsselskapet Borea, og Herman Friele inn med kapital i selskapet, og gjorde det derved mulig å videreføre det krevende arbeidet. Statoil og Hydro har vært viktige partnere i utviklingsarbeidet. I år er de tre ulike pluggsystemene testet med godt resultat på flere av Statoils felt i Nordsjøen. Nå skal TCO tjene penger! - Selskapet mottok ca kroner fra SND i 1999 som støtte til testing av den teknologien vi da arbeidet med. Vi undersøkte også muligheten for lån, men kravet var at dette skulle konverteres til aksjer. Vi fant i grunnen ut at de krevde mye for lite, og avsluttet dialogen. Senere oppdaget vi en annen støtteordning som kunne ha gitt uttelling dersom vi hadde vært klar over den. Da var det imidlertid for sent, og det ergret oss mye. Skattefunn bra for de som har kapital I 2002 kom Skattefunn-ordningen, og Total Catcher Offshore søkte og fikk innvilget støtte til to års utvikling av glasspluggen sammen med Rogalandsforskning. For et prosjekt som for selskapets del har en ramme på 8 millioner kroner, gir staten 20 %, eller 1,6 millioner kroner, i skattereduksjon. Beløpet utbetales uavhengig av om mottaker er i skatteposisjon. For oss som hadde kapital å sette inn i prosjektet, har dette vært en glimrende ordning. Vi hadde nok uansett klart å gjennomføre utviklingen, fordi vi har sterke og langsiktige eiere, men Skattefunn har gjort det lettere å satse. For gründere som bare har en god idé, men ikke kapital, er imidlertid ikke denne ordningen til hjelp, påpeker Pensgaard og Vatle. Hjelp til markedsføring internasjonalt Total Catcher Offshore markedsfører sine brønnplugger internasjonalt, og har i den anledning søkt hjelp i det som tidligere var Norges Eksportråd, og som nå inngår i Innovasjon Norge. Vi etablerte avdelingskontor i Aberdeen i august, og fikk god hjelp i den forbindelse. Også i forbindelse med messer i Houston og i Brasil har de forespørslene vi har kommet med om å få arrangere møter og tilrettelegge utstillinger blitt håndtert på en profesjonell måte. - Vi tror det statlige virkemiddelapparatet vil fungere bedre hvis ordningene forenkles. Skattefunn er et godt eksempel på en generell ordning som er enkel å forstå og som virker positivt. Men for gründere flest vil det som regel være hard cash som avgjør om en idé kan bli realisert eller ikke, sier Rolf Pensgaard og Torbjørn Vatle i Total Catcher Offshore. CONNECT Vest-Norge tilbyr gründere og selskaper som er i en kommersialiseringsfase rådgivningshjelp. Vi anslår verdien av dette tilbudet til ca kroner som leveres helt gratis, forteller daglig leder Kjell Hilde. Tilbudet gjelder selskaper som står fremfor utfordringer i kommersialiseringsfasen, og som faller inn under CONNECTs prioriterte prosjekter. Det vil si at selskapene har produkter med høyt kommersielt potensiale og med teknologisk høyde. - Hjelpen vil bestå av tilbakemeldinger, innspill og anbefalinger til forbedring av forretningsplanen, strategi, investorpresentasjon, partnerpresentasjon og kobling til nettverk, sier Hilde. Kobler gründere og entreprenører CONNECT er en nettverksorganisasjon som skal bidra til etablering og utvikling av nye vekstforetak i Norge ved å koble gründere og entreprenører med kompetanse og kapital. Målet er en raskere utvikling av vekstbedrifter for dermed å skape flere levedyktige bedrifter og arbeidsplasser. CONNECT er basert på frivillig deltakelse og gratis innsats fra ressurspersoner i nettverket. Driften finansieres i hovedsak gjennom medlemsavgifter, sponsorinntekter og avgifter for aktiviteter. - Siden starten for fire år siden har CONNECT Vest-Norge gitt råd og veiledning til anslagsvis 60 virksomheter. Møtene mellom gründerne og våre ressurspersoner er utviklende for begge parter. Gründeren får råd fra et team av personer med relevant bakgrunn og erfaring i forhold til bedriftens utfordringer, og disse blir på sin side oppdatert på nye teknologier og tenkemåter, påpeker Hilde. Største utfordring CONNECT Vest-Norge har flere ulike tjenestetilbud. På Springbrettene samles eksperter og gründere til dialog om planene for de enkelte virksomhetene. Finansforum er arena for presentasjon og kobling av gode virksomhetsidéer med potensielle investorer. På Strategisk partnerskapsforum er fokus rettet mot samarbeid mellom entreprenører og etablerte bedrifter. 10.februar 2005 arrangeres Strategisk Partnerskapsforum for bedrifter innen olje og gass sektoren i Bergen. Prosjekter fra Norge og øvrige nordiske land inviteres. CONNECT Vest-Norge har kontor i Bergen, er en egen medlemsorganisasjon og drives i regi av IT Vest AS. - Vår største utfordring er å gjøre det tilbudet og den kompetansen vi representerer kjent blant folk som har gode idéer og som ønsker å kommersialisere disse, sier Kjell Hilde, og henviser til Målet er en raskere utvikling av vekstbedrifter 6 INFO 5-04 INFO

5 Klart for konferanse Foto: Yann Aker Ruth Brusdal, engrossjef og styrleder i NorEngros, engasjerte seg i gruppearbeidet på konferansen til Bergen Næringsråd i fjor. (Foto: Vidar Trellevik) TEMA INNOVASJON Da blomstrer kreativiteten Bergen en våt drøm! - Jeg husker fjorårets konferanse i Bergen Næringsråd på grunn av det fantastisk morsomme gruppearbeidet. Da blomstret kreativiteten. Jeg vil gjerne være med på noe lignende igjen, sier Ruth Brusdal, engrossjef og styreleder i familiebedriften NorEngros K.J. Brusdal AS. Den anledningen byr seg for Ruth Brusdal og alle andre som er opptatt av Bergens fremtid på Radisson SAS Hotell Norge onsdag 17. november. I vår gruppe så vi på mulighetene for å gi byen nye kulturelle attraksjoner. Vi landet på visjonen om Bergen en våt drøm!. Ikke i form av enda mer nedbør, men ved å bygge en tunnel fra Akvariet ut i byfjorden med opplevelser knyttet til livet i havet. Bergen konferansen har i god scenarieånd endret navn til Bergen 5 +-konferansen. Vi er som alltid opptatt av fremtiden, og kan i år som i fjor love en skikkelig workshop ledet av kaospiloter, forteller kommunikasjonssjef Torbjørn Torsvik i Bergen Næringsråd. Siden fjorårets konferanse er prosjektet Bergensscenarier 2020 fullført, og vi vet hvilke seks områder som blir særlig viktige for at byen skal utvikle et livskraftig næringsliv og være attraktiv å bo i om år. Ole Berrefjord kommer til å lede deltakerne inn til gruppearbeidet med en status for scenarieprosjektet, i et foredrag med tittelen Fra scenarier til strategisk handling. Entreprenørskap, nyskaping og innovasjon Som oppspill til et engasjerende gruppearbeid er det lagt opp til flere presentasjoner, foredrag og debatt med entreprenørskap, nyskaping og innovasjon som tematisk ramme. Først ut er styreleder Steinar Olsen i Innovasjon Norge. Deretter kommer administrerende direktør Elin Bolann i Fjord Norge AS, som har fokus på nyskaping på tvers av kompetansemiljøer. Norsk Hydros nye sjef i Bergen, Øystein Michelsen, skal formidle erfaringer om betydningen av innovasjon internt og gjennom samarbeid med eksterne leverandører, som grunnlag for god drift på sokkelen. Når gruppearbeidet er unnagjort, skal medieprofessor Jostein Gripsrud gi sine betraktninger om Bergen i 2020, neppe uten noen spark til ledere i byens næringsliv. Avslutningen på konferansen blir ganske annerledes enn på slike konferanser flest, så annerledes at Torbjørn Torsvik ikke vil si mer om form og innhold. - Et oppsving for næringslivet - Min opplevelse er at Bergen Næringsråd og det bergenske næringsliv har hatt en positiv og samstemt utvikling etter godt samarbeid de siste par årene, sier administrerende direktør Arne Bengt Riple i Munck Cranes. Han deltok på konferansen i fjor, og håper å kunne være med i år også. Det tok kanskje litt av i den gruppen jeg deltok i, der Bergen som medieby var tema. Prosessene er imidlertid interessante; ikke minst samspillet mellom næringslivet og den politiske ledelsen i byen. Det er viktig at alle jobber mot felles mål for byen, og det føler jeg langt på vei er tilfelle nå. 5+-konferansen er en viktig arena for utveksling av tanker og gode idéer, fastslår Riple. Fjorårets konferanse samlet 250 deltakere, og det er målet denne gangen også. Og om kvelden blir det stiftelsesmiddag i tråd med alle tradisjoner. Påmelding til begge arrangementer gjøres på Liten, men stor nok. Nå kan også små og mellomstore bedrifter få en gunstig avtale. Du behøver ikke jobbe i et gigantkonsern for å få en gunstig bedriftsavtale med SAS Braathens og partnere. Små og mellomstore bedrifter er også viktige for oss. En bedriftsavtale betyr både lavere reisekostnader og enklere administrasjon for bedriften, og økt fleksibilitet for kolleger som er på reise. Vi inviterer deg herved til en hyggelig samtale med oss eller ditt reisebyrå for å se på mulighetene. Kontakt oss på sasbraathens.no/bedrift Bonus Rabatt 8 INFO 5-04

6 VI INNFRIR DINE FORVENTNINGER Bergen på sitt beste alltid tilgjengelig! UNI ØKONOMI - økonomisystemer fra start til børs Litt over den bergenske hverdag Klassisk, internasjonalt kjøkken basert på norske råvarer Med Bergen for dine føtter Innholdsrikt og nyskapende kjøkken med respekt for tradisjon BELLEVUE RESTAURANTER AS, POSTADRESSE: BELLEVUEBAKKEN 9, N-5019 BERGEN TLF.: FAX: E-post: På historisk grunn i Bergen Moderne kjøkken inspirert av bergensk og hanseatisk matkultur Nytt Rica Partner Hotel byens beste beliggenhet gratis aftensbuffet nye kurs- og konferanse fasiliteter kapasitet til 60 personer opptjening på SAS Eurobonus/ Rica-kortet newhouse arne storhaug - foto øystein klakegg Uni Micros prisbelønte økonomiprogram, Uni Økonomi er et naturlig valg for deg som allerede fra første dag av ønsker full oversikt over økonomien i bedriften din. Vokser bedriften eller dine behov for økt funksjonalitet og kapasitet, har vi alt du trenger fra start til børs. Uni Økonomi inneholder en trinnvis oppgradering av økonomisystemet. START V3 Nyetableringer og mindre foretak. STANDARD V3 Små og mellomstore bedrifter. PROFESSIONAL V3 Små og mellomstore bedrifter med utvidet behov og flere brukere. ENTERPRISE V3 Større bedrifter med stor informasjonsflyt, mange brukere og behov for tilpasninger. 4727_0 Inhouse NO Snakk med oss om næringsforsikring! Ring oss på telefon eller besøk Rolig, vi hjelper deg. Strandkaien 2/4, 5013 Bergen tlf.: faks:

7 Å Ø Æ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K JA I H G F E D C B RSRAPPORTER KONOMI RLIG ETT TELSE TRAORDINÆR EB ISUELL TSTILLINGER V-REKLAME TRATEGI ELASJONSBYGGING UEST BACK OSISJONERING PINIONSMÅLINGER ISJE ERKEBYGGING OGO OMMUNIKASJON LLUSTRASJON ILSEN RAFISK DESIGN ILM MBALLASJE ESIGN ORPORATE IDENTITY ROSJYRER DDB Relasjon KF20 VI ER LIKE OPPTATT AV RØDE TALL SOM DET DU ER Nystartede bedrifter har en sårbar økonomi. Det vet vi godt. Men det finnes måter å spare på! Ta reiseutgiftene, for eksempel. Tegner du bedriftsavtale med oss, får du bonus på alle flyreiser og det på toppen av våre allerede lave flypriser! Bedriftsavtalen er gratis, og du bestiller den på eller 346,- LAVESTE PRIS ÉN VEI INNEN SØR-NORGE Sprudlende suksess! MED KULLSYRE UTEN KULLSYRE Ja takk, begge deler Vi har markedets beste løsninger for varm og kald drikke. Ring oss i dag for en ufopliktende produktdemonstrasjon. Annonsedesign: Rosenkilden Sandslimarka 251 Meget gode kontorlokaler i etablert kontormiljø i enden av Sandslimarkas rolige og landlige omgivelser. Er i dag hovedkontor for Aker Kværner i Bergen. God tilgjengelighet med kort vei til Flesland, og meget god parkeringsdekning på egen tomt gjør dette til et attraktivt bygg. Bygget har gjennomgående god kvalitet, og inneholder fasiliteter som sykkelparkering, trimrom, resepesjon, kantine og møterom. Type lokale Kontor Ledig utleieareal 664 kvm kvm Parkering God dekning Overtakelse Kontakt Geir Nordstad Vital Eiendom AS forvalter ca kvm eiendom og er med dette Norges største private eiendomsforvalter. Vital Eiendom AS er et selskap i DnB NOR-konsernet. Hovedtyngden av våre eiendommer ligger i Oslo, Bergen og Trondheim. Mer informasjon på Servicesenter Kurs & konferanse i Eidfjord Kampanje pris! Rom & frokost Dagens 2 retters lunsj Dagens 3 retters middag Kursavdeling med moderne teknisk utstyr som trådløst nettverk Kapasitet til 250 personer Kaffe hele dagen En pause med noe attåt Kampanjepris på stand up fra 895,- Tilbudet gjelder søn - fred i okt. og nov. Selskaper: Capital Corporate ASA Finansiell rådgivning Capital International AS Skipsfinansiering Colliers Bjørdal AS Eiendomsmegling Capital Asset Management ASA Kapitalforvaltning Nøstegaten 78, 5011 Bergen Tlf E-post: REKLAMEBYRÅET AG1 REKLAMEBYRÅET AG2 DESIGN INNHOLD RÅDGIVNING Prisen er inkl. skatter og avgifter og gjelder lavpris med restriksjoner, for bestilling på Gebyr tilkommer ved bestilling på tlf eller hos ditt online reisebyrå. Spesielle betingelser gjelder. Antall plasser er begrenset og på avganger med stor etterspørsel kan det være få eller ingen billetter tilgjengelig til denne prisen. Barn t.o.m. 15 år får rabatt. Forbehold om endringer. Telefon: Waterlogic Skandinavia AS Damsgårdsveien 125, 5162 Laksevåg Quality Hotel Vøringfoss. Postboks 90, 5786 Eidfjord - Tlf Telefax E-post: C. Sundtsgt. 1 Postboks 613, Sentrum 5806 Bergen Tlf: Fax:

8 45 % vil satse utenfor norsk sokkel. Leverandørbedriftene retter blikket utover Kompetanseregionen Bergen Bergen har gjennom lang tid utviklet kompetansemiljøer som er i verdenstoppen og som vil være viktige forutsetninger for ny verdiskaping i norsk og internasjonal petroleumsvirksomhet. Nedtrappingen av aktivitetene i Nordsjøen er en utfordring for leverandørbedriftene i Hordaland. Mange besitter imidlertid spesialisert kompetanse og har produkter som er konkurransedyktige internasjonalt, og noen deltar allerede på det globale markedet. Men flere vil måtte rette blikket utover for å overleve på lengre sikt. Leverandørindustrien sysselsetter om lag personer i Hordaland. Det vil si at knapt 5 % av de yrkesaktive i fylket arbeider i bedrifter som leverer varer og tjenester til oppstrøms petroleumsvirksomhet. SNF ved Norges Handelshøyskole har på oppdrag fra myndigheter, organisasjoner og de to store norske oljeselskapene kartlagt disse bedriftenes forutsetninger for å hevde seg i fremtiden. 62 bedrifter, som står for vel 80 % av leverandøraktiviteten i fylket, svarte på undersøkelsen. Meget høy kompetanse Leverandørbedriftene er mangfoldige. De leverer ingeniørtjenester, de bygger og monterer moduler til sokkelinstallasjoner, de driver industriproduksjon, de driver maritim virksomhet som inkluderer boring og kartlegging, de utvikler og installerer tekniske produkter og utstyr og de leverer andre varer og tjenester. Den produksjonsrelaterte kompetansen i disse bedriftene er betydelig. Blant medarbeiderne har over halvparten utdanning på høyskolenivå eller over, sier Ove Osland, prosjektleder for undersøkelsen. Han viser til at bedriftene i gjennomsnitt har mer nesten 20 års fartstid i petroleumsmarkedet. 77 % oppga at de har erfaring med leveranser til utenlandske sokkelmarkeder. Ser muligheter Når det gjelder fremtiden for leverandørindustrien i Hordaland er inntrykket todelt. Bedriftene planlegger enten å fortsette å produsere som før med leveranser til andre anvendelser enn petroleumsvirksomhet, eller så har de tenkt å satse på petroleumsmarkedet utenfor norsk sokkel. Hele 45% oppgir at de vil satse utenfor norsk sokkel. Dette må betraktes som en høy andel tatt i betraktning at bare en fjerdedel av bedriftene produserer produkter som bare kan anvendes i petroleumsvirksomhet. Blant de som vil satse på petroleumsmarkedet svarer to tredeler at de har produkter og kompetanse som også kan anvendes på andre markeder. For disse bedriftene er det viktig å ha et bevisst forhold til egne valgmuligheter for fremtiden, påpeker Osland. Vil trappe ned i Hordaland Spørreundersøkelsen viser altså at en stor andel av bedriftene vil satse utenlands. 29 % svarer at de som følge av nedtrappingen på norsk sokkel, vil måtte redusere sin virksomhet i Hordaland. Sett fra regionen sitt synspunkt kan derfor økt satsing internasjonalt bli et tveegget sverd, sier Osland. Han mener at bare et fåtall, de som allerede deltar ute samt de høykompetente fyrtårnene, som på lang sikt vil makte å levere det meste av sin produksjon til utenlandske petroleumsmarkeder samtidig som de holder fast på sin lokalisering i Hordaland. - Men med den lange overgangsperioden det her er snakk om, vil det for mange bedrifter være aktuelt med produksjon både for det norske og for utenlandske petroleumsmarkeder. Det gir fortsatt mulighet for flere. I SNF-rapporten blir det understreket at leverandørbedriftene representerer et viktig og stort teknologimiljø i Hordaland. Uansett petroleumsvirksomhetens fremtid i fylket vil det derfor være viktig å sørge for at det finnes miljøer som engasjeres sterkt i teknologiutviklingen. I den forbindelse er det viktig å ha med seg kompetansen som finnes i disse bedriftene. Drift og produksjon Norsk Hydro driver alle sine olje- og gassoperasjoner fra Bergen. Også for Statoil er viktige deler av driftsorganisasjonen plassert i Bergen. Vedlikehold og modifikasjoner En rekke større og mindre leverandører er plassert i regionen. Bedrifter som Aker Kværner og ABB har med Bergen som utgangspunkt i lang tid utført vedlikeholds- og modifikasjonsarbeider på oljeinstallasjonene på norsk sokkel. Undervannsteknologi Flere bergensbedrifter med FMC Kongsberg i spissen utvikler undervannsteknologi som blir benyttet i hele verden. Forsyningstjenester De to sentrale forsyningsbasene Coast Center Base og Mongstadbase betjener viktige olje- og gassfelter i Nordsjøen Fabrikasjon Aker Stord er verdensledene innen fabrikasjon av installasjoner til petroleumsvirksomheten nasjonalt og internasjonalt. Forskning Norsk Hydros forskningsavdeling i Bergen har utviklet kompetanse på høyeste nivå. Christian Michelsen Research har utviklet teknologi som er verdensledende. Senter for Petroleumsteknologi (Center of Excellence) er plassert ved Universitetet i Bergen. Undervisning Universitetet i Bergen utdanner fagfolk til oljeindustrien innen geologi, geofysikk og kjemi. Foto: Norsk Hydro Må tenke mer internasjonalt Leder for ressursgruppe olje og gass i Bergen Næringsråd, Inge Husefest (t.v.) har sammen med blant andre styreleder Jacob Bleie og rådgiver Ove Lunde i HOG fått kartlagt leverandørindustrien i Hordaland. Mange av leverandørbedriftene til olje- og gassindustrien i Hordaland tenker og arbeider internasjonalt i stor grad. Men skal virksomhetene utvikle seg må det internasjonale fokuset forsterkes. Dette vil de institusjonene og organisasjonene som har finansiert SNFs kartlegging bidra til. Intsok, som arbeider med markedsføring av norsk teknologi og ekspertise i forhold til den internasjonale olje- og gassindustrien, Hordaland Olje- og Gassenter (HOG) og ressursgruppe Olje og Gass i Bergen Næringsråd har alle engasjert seg for styrking av leverandørmiljøene i regionen. Det samme har Statoil, Hydro, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune. Da disse nylig fikk presentert innhold og konklusjoner i SNF-rapporten om leverandørindustrien, var det enighet om å fortsette samarbeidet om saken. - Nedtrapping av virksomheten på norsk sokkel er en utfordring, men potensialet i Hordaland for utvikling av en enda mer slagkraftig leverandørindustri er godt. Flere av Hordalands-bedriftene er i verdenstoppen innenfor sine bransjer og fagområder. Vi vil i fellesskap med bedriftene utvikle strategier for salg av teknologi og kunnskap internasjonalt, sier rådgiver Ove Lunde i HOG. Samtlige bedrifter som deltok i SNF-undersøkelsen kommer i vinter til å bli invitert til et seminar med dette som tema. Flere av Hordalandsbedriftene er i verdenstoppen 14 INFO 5-04 INFO

9 Ledere må fremstå som gode rollemodeller Mangfold og makt Kristijane Cook Bulukin: - Makt er noe du tar, ikke noe du får. Du må ha lyst til å lede, ikke bare være opptatt av tittel og posisjon. Jeg mener det er en myte at yngre kvinner ikke er opptatt av makt. I tillegg til å være styremedlem i Bergen Næringsråd sitter Kristijane Cook Bulukin i ressursgruppen Mangfold i ledelse. Hennes engasjement i Næringsrådet startet nettopp med en etterlysning av mangfoldet. Da Bergen Næringsråds Kvinneforum for noen år siden inviterte til møte på rosa "Barbie-invitasjoner" avstedkom det en voldsom baluba. Kristijane Cook Bulukin var en av dem som reagerte. - Jeg var til stede på "Barbie-møtet" og stilte en del kritiske spørsmål der. Jeg syntes ikke at et kvinneforum var det riktige, og har i mange år vært veldig klar på at jeg ønsker fellesarenaer, og ikke segregerte arenaer. I etterkant av møtet ble jeg kontaktet av Bergen Næringsråd, som ønsket å utvikle en strategi for ressursgruppen. Etter en grundig debatt internt ble Kvinneforum nedlagt, og ressursgruppen "Mangfold i ledelse" opprettet. Lederlegitimitet Bulukin har tidligere blant annet jobbet innenfor forsikring og finans, og hun har hatt ulike lederstillinger. For noen år siden valgte hun å satse på videre utdanning, noe som har resultert i en doktoravhandling på NHH som nå er inne i det hun karakteriserer som "siste sluttfase". Avhandlingen handler om lederlegitimitet, og hun håper å få disputere like over nyttår. - Mange lederundersøkelser tar utgangspunkt i lederens tanker, og måler oppnåelse med dette som utgangspunkt. Jeg ønsker å ta på alvor at en leder skal oppnå sine mål gjennom og i relasjon med andre, og har derfor valgt å spørre medarbeiderne. I tillegg til å handle om medarbeidernes respekt og påvirkningsmuligheter, er lederlegitimitet i følge Kristijane Cook Bulukin blant annet tett knyttet til måten ledere bruker regler på: - Regler kan fort oppleves som noe "usexy" å skrive om. Men vi har sett utallige eksempler på at under en krise eller konflikt kommer spørsmålene med en gang: Hvem er sjefen? Hvem har ansvaret? Hvilke regler gjelder? Er reglene fulgt? Min erfaring er at jo flatere organisasjonen er, jo mer makt får medarbeiderne i kraft av sin kompetanse - og jo mer trenger vi spilleregler og tydelige rammebetingelser. For ledere er det viktig å huske at makt ikke er et "nullsumspill". Når du gir fra deg makt betyr ikke det at du selv mister makt. Tvert i mot vil det bety at du får anerkjennelse som leder. - Vi kan ikke velge vekk barna! Hun er opptatt av at ledere fremstår som gode rollemodeller, og mener vi særlig trenger tydelige kvinnelige ledere. - Det er ensomt i lederjobber, og en har behov for noen å spille ball med. Som leder og småbarnsmor er det en utfordring i seg selv å få hverdagene til å gå rundt. Derfor er det viktig at kvinner blir klar over at de ikke trenger å være "super-woman". Jeg ønsker å fremstå som en rollemodell for andre og yngre kvinner, og jeg tror det er en myte at yngre kvinner ikke er opptatt av makt. Kvinner må imidlertid i større grad bli klar over at det ikke bare handler om å ha makt, men vel så mye om å ta makt, mener hun: - Du må være villig til å by på deg selv, ha lyst til å lede, og ikke bare være opptatt av tittel og posisjon. Samtidig er det også åpenbart at en må være villig til å ofre noe - og jobbe mer enn fra 8 til 4. Men vi kan ikke velge vekk barna! Næringsliv og forskning Kristijane Cook Bulukin understreker betydningen av mangfold også når det gjelder kunnskap og kompetanse. Hun er opptatt av å styrke relasjonene mellom akademia og næringsliv, og mener hennes næringslivserfaring har vært avgjørende i arbeidet med doktoravhandlingen. - Problemstillingen i avhandlingen oppsto gjennom reelle utfordringer i næringslivet. En rent akademisk innfallsvinkel ville nok ikke vært tilstrekkelig. At jeg har vært leder selv, gjør at jeg har kjent dilemmaene på kroppen. I 5+ scenariet og arbeidet med Bergen 2020 har man utnyttet representanter fra forsknings- og utviklingsmiljøene i Bergen, noe jeg føler er et skritt i riktig retning. Jeg tror vi må koble teori og praksis i større grad. Forskningen er tjent med å ha relasjoner med arbeidslivet - og vise versa. Forskere kan brukes av næringslivet, og bidra som brobyggere mellom arbeidsliv og akademia. Skal Bergen bli en 5+ by må disse relasjonene styrkes, og vi må bli flinkere til å sette pris på og utnytte mangfoldet. På jakt etter makt Styret i Bergen Næringsråd vektlegger et mangfoldig nettverk, med forskjeller i kompetanse og erfaring, forteller Kristijane Cook Bulukin som ønsker å jobbe videre med denne tematikken: - Vi skal jobbe for et mangfold i ledergrupper og styrerom. Kvinner og menn vil nok alltid finne sine egne uformelle og sosiale fora, men jeg synes det er en annen greie. Gutter har sine jaktlag og klubber, og mange er skeptiske til den makten som finnes der. Om år har kanskje makten forsvunnet fra jakt- og fiskelagene. Vi må rett og slett spise elefanten litt og litt, og ikke prøve å gape over alt på en gang. Jeg mener at dersom vi ønsker å oppnå innflytelse må vi konsentrere oss om den reelle makten i samfunnet, og jobbe systematisk og målrettet for å oppnå dette. Bredbåndstjenester fra Bravida gir deg: nøytral og uavhengig bygger bidrag i alle prosjektets faser drift av alle kommunikasjonsløsninger nødvendig lokalkunnskap med lokal tilstedeværelse tilgang til de beste utstyrsleverandører kostnadsoptimale løsninger landsdekkende muligheter trygghet for gjennomføring ISO sertifisert partner totalkvalitet Kjære kunde, vi bygger gjerne for deg! Ta kontakt med nærmeste kontor på tlf eller på Les mer: 16 INFO 5-04

10 Bergen Næringsråds hovedsamarbeidspartnere 2004: På torget På Torget er en møteplass for meninger og debatt. Her finner du også møteoversikt og annen serviceinformasjon fra Bergen Næringsråd. Har du noe på hjertet ta kontakt med Leder for Informasjon, Kari Amble, Hvorfor blir Kompetansekraft kalt en gavepakke til næringslivet? - Fordi prosjektet gir bedrifter i Bergen tilgang til høyt utdannede mennesker som kan øke kunnskapsnivået i bedriften uten økonomisk risiko. Salgs- og markedssjef i Nutec, Trygve Birkeli, hevdet dette i en artikkel i Dagens Næringsliv 2.august. Frode Vatnelid, administrerende direktør i Grieg Group Resources AS har også prøvd Kompetansekraft. Han mener prosjektet gir en trygg løsning, fordi han trengte ressurser, men hadde ansettelsestopp. Nyutdannede akademikere er vant til å tilegne seg kunnskap, skrive og være analytiske, hevder han. Dessuten er de vant til å finne løsninger. Det er Karrieresenteret i Bergen som er ansvarlig for prosjektet Kompetansekraft. I samarbeid med Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Aetat i Bergen tilbyr vi bedrifter i Bergen å ansette en nyutdannet akademiker i seks måneder med 50 % av lønnen subsidiert. Det er ingen forpliktelser utover de seks månedene, og slik får arbeidsgivere mulighet til å prøve ut ny kompetanse risikofritt. Storm Weather Center, Fylkestrygdekontoret, BIR Gjennvinning AS, Røde Kors Hordaland, Grieg Gruppen, FN-sambandet, Fylkesmannen, NHO Hordaland, Rieber Eiendom, Argument Bergen, Nutec, NordicNeuroLab og Bergen Næringsråd har alle tatt inn kandidater fra prosjektet. Ingrid Wiggen, Prosjektleder for Kompetansekraft Legater til utdannelse og reiser høsten 2004 Bergen Næringsråd forvalter en rekke fonds og legater. Kriterier for å søke: Født og oppvokst i Bergensregionen, samt at familiemessig foreningstilknytning til medlemmer i Bergen Næringsråd prioriteres. Legatene er inndelt i tre grupper: 1. Prosjekter/reiser. 2. Utdannelsesstipend. 3. Sosiale formål. Søknadsfrist: Mandag 25. oktober. Mer informasjon om legatene: (under om oss ) Møter i Bergen Næringsråd 2004 Torsdag 28. oktober Bergen Summit Grand Selskapslokaler kl Torsdag 4. november Go morgenmøte i samarbeid med Innovasjon Norge og Dagens Næringsliv: Med fokus på vekstbedrifter. Grand Selskapslokaler kl Torsdag 4. november Ressursgruppe Kultur / Innovasjon Norge: Konferansen Design underveis Grand Selskapslokaler kl (Nettverkstreff ) Onsdag 17. november Konferansen Bergen 5+ Radisson SAS Hotel Norge kl Onsdag 17. november Årsmiddag Grand Selskapslokaler kl Onsdag 24. november Symposium i samarbeid med Bergen Kommune og Christian Michelsens Institutt: Christian Michelsen og Kunnskapsbyen Bergen Grand Selskapslokaler kl Torsdag 25. november Møteplass Marin Grand Selskapslokaler Torsdag 2. desember Lunsjmøte i samarbeid med Karrieresenteret Grand Selskapslokaler kl Fredag 10. desember Julelunsj med utdeling av Sunnivaprisen 2004 Grand Selskapslokaler kl Mer om møter, tid og sted: www. bergen--chamber.no Bruk På Bergen Næringsråds hjemmeside finner du aktuelle saker, møteinvitasjoner, nyheter fra medlemsbedriftene og service- og nettverksinformasjon. Bruk FOKUS PÅ GODE SAMARBEIDSRELASJONER Olav Revheim Regional Partner Som et ledene revisjons, advokat- og rådgivningselskap har vi alltid fokus på gode samarbeidsrelasjoner med våre klienter. Et tverrfaglig miljø av revisorer, rådgivere og advokater på tilsammen 140 personer i vår region, står klar til å gi også din bedrift de tjenester som et fullservice selskap kan tilby. 18 INFO 5-04 Skriv til oss! setninger! Send det til : Eller: Kari Amble, Bergen Næringsråd, Postboks 843, 5807 Bergen. Merk konvolutten På torget. Innlegg kan bli forkortet. Frist for innlegg til INFO nr. 6 er fredag

11 Her og nå kan vi slå fast at Bjørn Dæhlie må stamme fra Bergen. Under årets SMB-dag fortalte han om hvordan norske skiløpere bygget opp en vinnerkultur på det gyldne nittitallet. Dæhlien jobbet med å tøye grensene hele tiden, han gikk ut fra start med full turbo og sprakk som regel en eller to kilometer fra mål, uansett distanse. Det er her vi mener å kunne påvise tydelige bergenske gener hos Dæhlien: I denne byen er vi verdensmestere på startstreken, i teten i første runde, optimister midt i løpet og krabber til slutt over mål. Vi minner om at det er 41 år siden Brann ble seriemester i Norge. Men Dæhliens morsomste historie var da han fortalte om møtet med skiløperen fra Tanzania som i Nagano OL i 1998 kom i mål etter at Bjørn Dæhlie hadde skiftet klær, blitt hyllet som vinner og begynt med oppkjøringen til neste løp. Bjørn hilste på tanzanieren som kom i mål som den absolutt siste løperen, og tanzanieren hilste OLkongen med følgende replikk: I ll beat you in Salt Lake! Det er slikt man kaller strategisk og målrettet planlegging. SMB-dagens bergenser var Bjarne Berg fra Vizrt.( Vizualisation in Real Time). Datagrafikk og animasjoner for fjernsyn er selskapets produkter og de skal blant annet levere datagrafikk til det amerikanske presidentvalget. Da firmaet fusjonerte med et italiensk firma, hadde de en periode hovedkontor i New York: Det fant vi ut var uhensiktsmessig, og fant ut at det var ingen ulempe i å legge hovedkontoret til Bergen. Nå mottar vi 800 gjester årlig som besøker oss i Bergen. Kundene liker å komme hit,, sa Bjarne. Slik går det når verden kommer til Berg(en). Slik taler en Berg fra Bergen. For egen del er vi fascinert av at det er et firma blant de syv fjell som ordner med tallene i årets presidentvalg. Det er mer beroligende enn at tallene fra Florida skulle avgjøre utfallet nok en gang.! Dagen for de små og mellomstore bedrifter ble en suksess på mange plan. Norwegian Air-bossen Bjørn Kjos kunne reise til møtet i Bergen etter at flyene omsider gikk mot normalt. Den kollektive depresjonen hos 110 flygeledere på Østlandet var kurert etter sjokkmeldingen om at de om fire år må tenke på å flytte til Stavanger og Sola. Vi har dyp forståelse for problematikken. I det erkebergenske teaterstykket Jan Herwitz, blir det betraktet som en straff verre enn døden å bosette seg i Salhus. Hvor mye verre er det ikke for et moderne nåtidsmenneske å flytte fra en fjellhule i metropolen Røyken til det mørkeste fastland hvor oljen flyter og misjonærer er eksportvare. Mer betenkt ble vi da Norwegian Air-lederen ga uttrykk for at ledere må få lov til å prøve og å feile! Vi formoder at han ikke tenkte på flygelederne, de kan bare prøve seg på å feile, ble det mumlet i en lettere nervøs forsamling. Mest sjarmert ble SMB-forsamlingen av Janne Vangen fra Janusfabrikken som snakket seg varm om egen kjærlighet til Janus-fabrikken og kampen for lange undikker. Det meste kan få plass i en truse fra Janus, og Janne Vangen fortalte at hun ikke gikk av veien for å lokke med signerte underbukser for å slutte en kontrakt med nølende salgssjefer. Vi må kjempe hver dag for å overleve, vi må selge, og hos oss er et nei nesten et ja! sa Ja(nne). Si meg er du gift? var dagens replikk fra konferanselederen. Kurt Oddekalv er en kremmer vi har sans for. Med i statsstøtte og 20 ansatte, må han finne måter å tjene penger på. I en periode klippet han slipset av folk han ikke likte, men norsk konfeksjonsindustri kunne ikke holdes oppe av den slags miljøvernaktivitet alene. Nå har Kurten blitt protestprodusent. Mot et honorar kan for eksempel hytteeiere som ikke vil ha oppdrettsanlegg i nærheten, kan Kurtens miljøvernforbund skrive sine protester. Oddekalv selv sier han må tjene penger og han lar seg ikke kjøpe, dette er prosjekter han uansett er imot! Dette er jo genialt: vi har til gode å møte en vestlending eller bergenser som er for noe, de er alltid mot. Til nå er det bare advokatene og Oddekalv som har skjønt at det er penger i motstand og vrangvilje! Skråtass A-BLAD Returadresse: Bergen Næringsråd Olav Kyrresgt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Når verden kommer til Berg(en) SKRÅBLIKK I denne spalte blir store og små begivenheter i politikk og næringsliv kommentert. Har du gode historier og tips, er redaktøren glad for innspill! Skråtass er et uberørt og uavhengig element i BN-familien

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Seminarinvitasjon Eierskap og vinnerbedrifter

Seminarinvitasjon Eierskap og vinnerbedrifter Seminarinvitasjon Eierskap og vinnerbedrifter Argentum Fondsinvesteringer as, DnB NOR og Pricewaterhouse- Coopers AS har gleden av å invitere deg til seminar. Seminaret vil bli holdt i følgende byer: Trondheim:

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011 Kunsten å lykkes Narvik 25. Januar 2011 Elisabeth Gullner Lykkes med egen bedrift? Ny-etablerer Har bedrift i dag Ønsker vekst Finne lykkeformelen. Hvem? Hva? Hvordan? Styrende prinsipper Motivasjon Energi

Detaljer

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Helge Dyrnes Bergen Næringsråd 24609 Bergen Næringsråd www.bergen-chamber.no En pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge Stiftet 19. desember 2003 som særlovsselskap Startet sin virksomhet 1. januar 2004 Overtok

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet enorge-konferanse om elektronisk innhold Sentrum Scene, Oslo, 28.10.2003 Norsk IT-politikk

Detaljer

Fra god idé til god butikk

Fra god idé til god butikk Fra god idé til god butikk Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Perspektivkonferansen 2003 Hamar, 31. oktober 2003 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK Hvorfor skulle noen ønske å etablere ny virksomhet i Nord Norge? v/ Tord Eide, Partner DLA Piper Norway Om DLA Piper Verdens største

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

over i satser frem V

over i satser frem V Vi satser fremover Trondheim Økonomiske Høgskole Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH), som i dag er en avdeling under Høgskolen i Sør-Trøndelag, ble opprinnelig etablert i 1967. Avdelingen representerer

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass Strategi Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien

Norsk Industri Olje & Gass Strategi Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien Norsk Industri Olje & Gass Strategi 2018 2020 Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien Bransjeforeningen Norsk Industri Olje & Gass Strategi 2018-2020 «Vi bidrar til å

Detaljer

Fremtidens Arena for Nyskaping KONSEPT

Fremtidens Arena for Nyskaping KONSEPT Fremtidens Arena for Nyskaping KONSEPT BAKGRUNN ARENA FOR NYSKAPING Hvordan ser fremtidens arena for nyskaping ut? Hvilken verdi skal arenaen tilby - for hvem? Hva er relevant innhold i arenaen? Oppgave:

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016

Kundereisen Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse/kravspesifikasjon Konkurransegrunnlag for anskaffelse av Kundereisen 2016 *Foto: se siste side. Kundereisen 2016 Anskaffelse av kundereiseprosess basert på kvalitativ metode og design thinking relatert til tjenesteutvikling. Dette dokumentet gir en rask oversikt over Kundereisen

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012. 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D.

Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012. 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D. Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D. Disposisjon: 1. Litt om: - Meg - Deg - IN 2. «Kaffekoppen» 3. Markedsorientering 4. IPR 5. INs virkemidler

Detaljer

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling.

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling. Oversikt: Case 1: IT-konsulent Case 2: Kafé og catering Case 3: Patentsøknad Case 4: Turoperatør Case 5: Design og eksport Case 6: Kursarrangør Case 1: IT-konsulent Anne vil tilby IT-hjelp til små og store

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Hva er det? Hvilke muligheter gir kontraktene din bedrift? Tips til deg som vurderer et utviklingsprosjekt Et forpliktende samarbeid

Detaljer

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012)

Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Dato: 14. mai 2012 Til Stortingets Næringskomité Verktøy for vekst om innovasjon Norge og SIVA SF Meld. St. 22 (2011-2012) Innledning Akademikere er sterkt overrepresentert som entreprenører i Norge og

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator Hva/hvem er UH-nett Vest? Prosjektet På tvers regional tilgang til forskningsinformasjon

Detaljer

Omdømme og omdømmebygging

Omdømme og omdømmebygging Omdømme og omdømmebygging Hva er omdømme? Hvorfor jobbe med omdømme? Hvordan bygges omdømme? Omdømme Omdømme = Summen av oppfatninger Hva er omdømme? Folks erfaring Kommunikasjon Oppfatning Omdømme Medieomtale

Detaljer

Det lønner seg å tenke. nytt

Det lønner seg å tenke. nytt Det lønner seg å tenke. nytt Hva er SkatteFUNN? SkatteFUNN er en offentlig støtteordning som skal bidra til økt nyskaping og innovasjon i norsk næringsliv. Formålet er at prosjekter som godkjennes skal

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

En innovasjons arena for næringsliv og vekstbedrifter

En innovasjons arena for næringsliv og vekstbedrifter En innovasjons arena for næringsliv og vekstbedrifter v/hege Elvestad 1 Næringslivet, nettverk, kunnskap og kapital Vekstbedrifter levedyktige vekstbedrifter CONNECT - KOBLER GRÜNDERE OG NÆRINGSLIV FOR

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI 11. februar 2014 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 750 ansatte i alle fylker og i over 30 land Stiftet i 2003 som særlovsselskap sammenslåing

Detaljer

Velkommen til seminar om: Kvinner, innovasjon og verdiskaping Stortinget, 20. oktober

Velkommen til seminar om: Kvinner, innovasjon og verdiskaping Stortinget, 20. oktober Velkommen til seminar om: Kvinner, innovasjon og verdiskaping Stortinget, 20. oktober Mål 20. oktober: Få frem et kvinneperspektiv på verdiskaping og internasjonalisering. Nettverk for kvinner og innovasjon

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Bruk av IT løsninger

Bruk av IT løsninger Bruk av IT løsninger Kartlegging av interne forutsetninger En kartlegging har som hensikt å forberede bedrifter i reiselivet på framtidige arbeidsoppgaver i forbindelse med elektronisk forretningsdrift.

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund Torsdag 27. januar Caroline konferansesenter Kristiansund Velkommen til Nordmørskonferansen Tross konjunkturene og trendene i samfunnet, så vil noen regioner være mer attraktiv enn andre. Hvor godt rustet

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Veien fra utsiden til innsiden av arbeidsplassen krever en bevisst, positiv holdning og aktive bidrag fra flere parter Identifisering med arbeidsplassen

Detaljer

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Trondheim, 10. oktober 2003 En helhetlig politikk for verdiskaping Det viktigste bidraget til økt konkurranseevne

Detaljer

Halvveisrapport for etablererveiledningen

Halvveisrapport for etablererveiledningen Halvveisrapport for etablererveiledningen 15. august 2007 30. juni 2009 1. Etablererveileders hovedmål Etablererveileder skal hjelpe etablerere og innovatører med å utvikle levedyktige bedrifter på Hadeland.

Detaljer

GOD JOBB - GODE FORELDRE?

GOD JOBB - GODE FORELDRE? GOD JOBB - GODE FORELDRE? KAN PARTNERKARRIERE OG FAMILIE KOMBINERES? GEIR MIKALSEN, MARKEDSSJEF BERGEN NÆRINGSRÅD Hvorfor så få kvinnelige partnere? Kartlegging av kjønnsbalansen i advokatfirma og rådgivningsselskaper

Detaljer

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk På vei mot kunnskapsnasjon Hvordan kan Norge bli en ledende kunnskapsnasjon? Slik ingen for 50 år siden spådde fiskeoppdrett

Detaljer

Kunnskapsledelse og omdømme. En undersøkelse fra Abelia og Madigan kommunikasjon 05.01 2011

Kunnskapsledelse og omdømme. En undersøkelse fra Abelia og Madigan kommunikasjon 05.01 2011 Kunnskapsledelse og omdømme En undersøkelse fra Abelia og Madigan kommunikasjon 05.01 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er et samarbeid mellom Abelia og Madigan kommunikasjon, og tar for seg kunnskapsledernes

Detaljer

CONNECT i Norge. Mona Hellund Generalsekretær. www.connectnorge.org

CONNECT i Norge. Mona Hellund Generalsekretær. www.connectnorge.org CONNECT i Norge Mona Hellund Generalsekretær www.connectnorge.org Gründerrådet 2011 1 Hvem er jeg Hvordan har jeg bygget mine selskaper Hva skal til for å lykkes Hvor søke hjelp Hvorfor «være gründer»

Detaljer

aft TRI Drivkr INDUS

aft TRI Drivkr INDUS Drivkraft INDUSTRI Fremtidens industri Mye av de g jenværende petroleumsressursene på norsk sokkel ligger utenfor Nord-Norge. I dag er to felt i produksjon og to nye er i utbyggingsfasen. Flere lovende

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge.

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Fokus påp innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Norge. Leif-Gunnar Hanssen Forskningsparken i Narvik Innovasjon Innovasjon - (av lat. innovare, fornye, til novus, ny), fornyelse,

Detaljer

Forskningens betydning for det norske næringsliv

Forskningens betydning for det norske næringsliv Forskningens betydning for det norske næringsliv Statssekretær Helle Hammer Grenland 24. september 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Hvordan jobbe med innovasjon i UoH-sektoren perspektiv fra UiO

Hvordan jobbe med innovasjon i UoH-sektoren perspektiv fra UiO Hvordan jobbe med innovasjon i UoH-sektoren perspektiv fra UiO Magnus Gulbrandsen, professor, TIK-senteret Presentasjon på NARMAs årskonferanse, 17.04.2013 magnus.gulbrandsen@tik.uio.no Om presentasjonen

Detaljer

Konferanse om HMS-kultur. 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger

Konferanse om HMS-kultur. 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger Bakgrunn Det foregår i dag mye spennende og interessant arbeide på HMSkultur i næringen. Området er preget av et mangfold av ulike satsinger og ulik motivasjon

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv!

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Er du klar? Bruk de neste 8 minuttene til å lese denne presentasjonen nøye! 1 Vi vet alle at store tall alltid

Detaljer

Hva kreves for å få et styreverv?

Hva kreves for å få et styreverv? Hva kreves for å få et styreverv? Visindi GROnett Visindi Navnet Visindi er hentet fra gammelnorsk og betyr bevissthet, visdom og kunnskap Visindi ble etablert i 2004 og er representert i Oslo, Stavanger,

Detaljer

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger.

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe:

Detaljer