bnl-nytt Vi skal satse på lærlinger Tariffoppgjøret 2014 Seriøsitet i byggenæringen BNLs opplæringskonferanse I TROMSØ:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bnl-nytt Vi skal satse på lærlinger Tariffoppgjøret 2014 Seriøsitet i byggenæringen BNLs opplæringskonferanse I TROMSØ:"

Transkript

1 bnl-nytt Medlemsinformasjon fra Byggenæringens Landsforening nr. 01/2014 Tariffoppgjøret 2014 Seriøsitet i byggenæringen BNLs opplæringskonferanse I TROMSØ: Vi skal satse på lærlinger

2 AKTUELT leder JON SANDNES Administrerende direktør i BNL Kunnskap, kompetanse og ferdigheter Hvordan kan dette ha skjedd? Er vi naive? Det pekes blant annet på at utviklingen har gått fort, samtidig som det har vært ensidig fokus på laveste pris. BNL opplever at bedriftene begynner å våkne. Myndighetene som politi, skatt og Arbeidstilsynet har våknet, og til dels politikerne, selv om enkelte fortsatt gnir bort søvnen fra øynene. Regjeringen har blant annet varslet en ny strategi for å bekjempe økonomisk kriminalitet. BNL etterlyser kraftfulle tiltak nå. Her må vi gå sammen - næring, myndigheter og bestiller. Vi må brette opp ermene. Vi har ingen tid å miste. 2 Medlemsinformasjon fra Byggenæringens Landsforening nr. 01/2014 Tariffoppgjøret 2014 Seriøsitet i byggenæringen Vi trenger tiltak som ivaretar seriøsi- teten i næringen, og som fremmer seriøse bedrifter. Denne våren har vi fått en oppgave av Kommunal- og moderniseringsdepartementet som vil være svært viktig i så henseende. Vi ser på kvalifikasjonskrav nå som ordningen med lokal godkjenning forsvinner fra 1. januar Det er avgjørende for byggenæringen av å få på plass en ordning som sikrer at kunnskap, kompetanse og ferdigheter fortsatt blir ivaretatt. Terskelen er allerede for lav, noe som utviklingen med useriøse bedrifter er et bevis på. Derfor trenger vi en erstatning til lokal godkjenning for at ikke byggenæringen skal forringes ytterligere. I skrivende stund skal jeg avgårde for å delta på Bygg21s toppledersamling. Det har vært til tider en del snakk rundt hva Bygg21 skal være - og ikke være. For meg er det såre enkelt. Bygg21 må tuftes på det samme prinsippet. Bygg 21 bør konsentrere seg om kunnskap, kompetanse og ferdigheter. Vi må sørge for at vi har tiltak som sik- rer at uansett hvem som bestiller skal man være trygg på at foretaket som skal utføre oppdraget har de nødvendige kvalifikasjoner. Det er bestiller, samfunnet og byggenæringen tjent med. BNLs opplæringskonferanse i TroMsØ: Vi skal satse på lærlinger BNL-nytt01_14_finale.indd :28 bnl-nytt Regjeringen gambler med kompetanse Foto: sorensenfoto.no Byggenæringen er avhengig av kunnskap, kompetanse og ferdigheter. Vi trenger seriøse bedrifter som tar i bruk ny teknologi og som satser på egne ansatte og lærlinger. Det er derfor svært urovekkende at bruken av svart arbeid har hatt en svært negativ utvikling. Vi snakker ikke lenger «bare» om svart arbeid - men om arbeidsmarkedskriminalitet; bedrifter som ikke følger lover og regler, men som slår seg opp ved å bryte alle spillereglene som vår samfunnsmodell er tuftet på. Sosial dumping, slavearbeid, hvitvasking av penger, fiktive fakturerer, er noen stikkord. Vi snakker om organisert kriminelle virksomheter som etablerer seg i byggenæringen. bnl-nytt Utgave nr Utgiver: BNL Redaktør: Siri Stang Tlf: E-post: Produksjon og design: Rim design Marianne Eidal Forside: Foto: Siri Stang Trykkeri: RK Grafisk Byggenæringens Landsforening (BNL) Telefon: Middelthuns gate 27 Postboks 7187 Majorstuen 0307 Oslo Adm. dir. Jon Sandnes og dir. Audun Lågøyr deltok på høring i Stortinget i forbindelse med revidert statsbudsjett. BNL er kritisk til at regjeringen ikke reverserer endringene i permitteringsregelverket som ble iverksatt 1. januar 2014, sier Jon Sandnes i en kommentar. Tekst: Siri Stang D et var særlig tre saker som opp tok BNL på høringen: Permit teringsregelverket, manglende tiltak mot økonomisk kriminalitet og mangel på utvidelse av Husbankens låne ramme. Frykter kompetansetap Regjeringen endret permitteringsreglene i forbindelse med statsbudsjettet 2014, hvor arbeidsgiverperioden ved permitte ring er utvidet fra 10 til 20 dager. BNL har advart at slik permitterings reglene nå er utformet, fører til oppsigelser. Vi frykter kompetansetap i nærin gen. Konsekvensene for bedriftene med denne økningen i dagpengeperioden, er at mange bedrifter i realiteten må si opp ansatte, framfor å permittere. BNL har ved flere anledninger bedt regjeringen om å endre dette. BNL er skuffet over at regjeringen ikke har reversert permitteringsreglene etter så mange tydelige tilbakemeldinger fra en samlet byggenæring, sier han. Sandnes mener at det er også et tanke kors at regjeringen bidrar til å gjøre det vanskeligere for bedriftene å etterleve det som regjeringen har vært så tydelig på i regjeringsplattformen: Fast ansatte skal beholdes som hovedregel i arbeids miljøloven. at «BNL er bekymret for at det tar for lang tid om vi må vente på en handlings plan mot økonomisk kriminalitet før det kommer virkningsfulle tiltak.» Etterlyser tiltak BNL ba Stortinget blant annet om å: Øke bevilgningene til samordnet og målrettet tilsyn og kontroll hos politi, skatt og arbeidstilsynet Øke bevilgningene til politiet som øremerkes etterforskning av arbeidsmarkedskriminalitet Oppfordre alle offentlige byggherrer om å innføre krav til at alle leverandører skal være lærebedrifter og ha lærlinger i prosjektene Når det gjelder tiltak mot økonomisk kri minalitet skriver BNL i sitt høringsnotat Du kan lese brevet på 3

3 Vårens vakreste eventyr er i havn TARIFF Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) Umiddelbart etter at frontfagsoppgjøret var i havn, startet BNL og Fellesforbundet innspurten i meklingen på byggfag. Selv om en del var løst ved frontfaget, gjensto betydelige utfordringer, sier Siri Bergh i BNL. Fra meklingsinnspurten i FOB. Fra venstre: Ståle Rød, Skanska, Bjarne Brunæs, BNL, Thomas Scheen, BNL, Jon Sandnes, BNL og Siri Bergh, BNL. Foto: Siri Stang Våren er høysesong for lønnsoppgjør. I år sto et hovedoppgjør for døren. Det innebærer at alle tariffavtaler med sitt innhold er til forhandling, og hvor det ikke kun forhandles om økonomiske tillegg. Tekst: Siri Stang og Siri Bergh BNL er tilfreds med at vi har kommet i havn uten konflikt, men det har vært tøffe forhandlinger underveis, og vi er bekymret over lønns utviklingen som er svært høy sammen liknet med våre han delspartnere, sier Siri Berg, forhandlingsle der i BNL og direktør for arbeidsgiveravdelingen i BNL. Forbundsvist oppgjør Årets hovedoppgjør skulle forhand les forbundsvis. Alle tariffavtaler er til 4 revisjon mellom de aktuelle forbund og landsforeninger. Den økonomiske ram men for disse forhandlingene settes av frontfaget: Forhandlingene mellom Norsk Industri og Fellesforbundet på Industrioverenskomsten. Frontfagsforhandlingene i år inne bar mange spørsmål av politisk karakter, i tillegg til økonomi. Partene satt derfor svært lenge i mekling, før man kom frem til en løsning begge sider kunne anbefale. 3,3 prosent Resultatet av frontfagsforhandlingene ble en økonomisk ramme på 3,3 prosent lønnsvekst. Det ble også enighet om en løsning som innebærer at Norsk Indus tri og Fellesforbundet skal utrede enkelte spørsmål knyttet til pensjonsordninger som sådan, samt en korrespondanse med kunnskapsministeren om viktige spørs mål knyttet til fagopplæring og språk. 3,3% Resultatet av frontfagsforhandlingene ble en økonomisk ramme på 3,3% lønnsvekst. Sentralt for Fellesforbundet var kravet om et kraftig løft av minstelønnssatsene begrunnet bl.a. med seriøsitetshensyn. Etter en krevende mekling, fikk vi en meklingsløsning som holdt rammen i frontfaget og som også ivaretok en seriø sitetsprofil som begge parter er opptatt av, sier Bergh. En felles uttalelse knyttet til en felles kamp mot kriminalitet og en presisering av dagens arbeidstidsbestemmelser, sto sentralt i meklingen,. En ramme for lønnsveksten på 3,3 prosent er for oss som for Norsk Industri - et kostbart oppgjør, så lenge målet er en lønnsvekst mer på linje med våre handels partnere. Vi må derfor presisere at dette baserer seg på gjennomsnittsbetraktnin ger som bl.a. inneholder et estimat for lokale forhandlinger, sier Bergh. Bergh påpeker at det er bedriftene selv som har innflytelse på den endelige ram men ved at man må legge egen situasjon og utfordringer til grunn i de lokale lønns forhandlingene. Nedenfor følger en oversikt over noen av de nye satsene på byggfag: Generelt lønnstillegg Det gis et generelt tillegg på kr 0,75 per time 2.1 Garanterte minstefortjenester Fagarbeidere For fagarbeidere gjelder kr 182,50 per time Arbeidstaker uten fag- eller svennebrev For arbeidstaker uten bransjeerfaring gjelder kr 164,00 per time For arbeidstakere med minst ett års bransjeerfaring gjelder kr 171,00 per time Unge arbeidstakere For arbeidstakere under 18 år, kr 110,00 per time 2-14 Matpenger / kafépenger matpenger ved overtid kr 78, kafépenger kr 26, Akkordtariffene Nye satser FOB 4-2 Påslagsprosenter pr. 1. august 2014 er: Blikkenslagerfaget 80,29 % Malerfaget 7,22 % Murerfaget 7,22 % Rørleggerfaget 3,30 % Taktekkerfaget 33,09 % Tømrerfaget minst 184,54kr Isolatører 188,58 kr Betongfagene minst 220,00kr Anleggsgartnerfaget 160 øre 5

4 MARKED TARIFF Overenskomst for byggeindustrien Oppgjøret i byggeindustrien løste seg også etter en svært krevende mekling. For denne delen av næringen var frontfagets ramme ekstra krevende på grunn av den økonomiske pressede situasjonen for mange bedrifter, sier Bergh. Bergh vektlegger at det er derfor spesielt viktig i forbindelse med dette oppgjøret å minne om bedriftenes egen innflytelse på de lokale forhandlingene. Dette ble også nedfelt i protokolltilførsel fra BNL: «Ved årets sentrale forhandlinger mellom Byggenæringens Landsforening og Fellesforbundet har forhandlingsre sultatet - særlig krav til garantert minste fortjeneste - blitt svært kostbart. For en stor del av bedriftene synes det ikke å være rom for lokale forhandlinger mellom par tene. Byggeindustrien ser på stor uro på at den lokale forhandlingsmulighet i hen hold til i Overenskomsten for byg geindustrien, blir sterkt redusert.» Noen av satsjusteringene i dette opp gjøret følger nedenfor: Generelt lønnstillegg Det gis et generelt tillegg på kr 0,75 per time med virkning fra Markedssituasjonen i byggenæringen er god, men starten på året var for mange av bedriftene ganske tøff. Det er store regionale forskjeller. Boligprisene har tilsynelatende tatt igjen fjorårets fall og stabilisert seg på et høyt nivå. Tekst: Jomar Talsnes Kapittel 2 Lønnsbestemmelser Lønnssatser Nybegynner kr 162, Etter et år kr 164, Fagarbeider kr Ferievikarer kr 138, og 5 Forandring av arbeidstid kr 702 kr 2 7 Unge arbeidere kr 112,90 Kapittel 3 Arbeidstidsbestemmelser 3 3 Skiftarbeid 4.c) Skifttillegg 3 3.4c Skifttillegg: 2. skift kr 18,65 3. skift kr 24,12 Helgeskift kr 88, Matpenger Satsen endres fra kr 76,00 til 78,50 Overenskomstene for anlegg samt asfaltarbeid og veivedlikehold BNL er også ferdig med forhandlingene innenfor anlegg og asfalt og veivedlikehold. Innenfor begge overenskomstområdene var det krevende forhandlinger, men denne gang unngikk vi mekling. Begge oppgjørene bygger i sin helhet på frontfaget både hva gjelder økonomi og øvrige bestemmelser. Nye satser følger nedenfor. Generelt lønnstillegg Det gis et generelt tillegg på kr 0,75 pr time ( basert på 37,5 t/u) til alle arbeidstakere med virkning fra 1. april Markedsoversikt Igangsetting Rente Boligprodusentenes forenings salgssta tistikk viste en markant nedgang i april, men over halvparten av nedgangen i antall solgte boliger hører hjemme i Oslo. Igangsettingstallene hittil i år tilsvarer utviklingen i 2010, som endte på ca boliger. SSBs byggearealstatistikk viser at antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 5 prosent fra mars til april, sesongjusterte tall. De sesongjusterte tallene viser at antall kvadratmeter bruks areal for andre bygg enn boliger, som det ble gitt igangsettingstillatelser til, falt med nesten 50 prosent fra mars til april. Den langsiktige trenden viser likevel økning siden oktober i fjor. Sentralbanken har nedjustert stigningen i rentebanen og nedjustert toppunktet. DnB forventer også lav rente frem mot Fortsatt er rentemarginene til bankene store slik at det kan bli rentereduksjon uav hengig av styringsrenten. Norges Bank har ikke endret renten på de siste rentemøtene. Arbeidsledighet Byggenæringen hadde ved utgangen av februar en arbeidsledighet på 4,7 prosent, det er 12 prosent høyere enn på samme tid i 2013, i industrien er ledigheten på 3,6 prosent 5 prosent høyere enn samme tid i I motsetning til tidligere hvor det i størst grad har vært ufaglærte som har vært arbeidsledige ser vi nå en ten dens til at ledigheten også blant faglærte øker. Over arbeidstakere er nå ledige innen bygg og anlegg. Offentlig og privat forbruk Lav rente, høy sysselsetting og reallønns utvikling fører til forventninger om sta bilt god privatøkonomi. Oljefondet er rekordstort og den offentlige investe ringsviljen er sterk, spesielt til infrastruk tur. Investeringene i fastlandsnæringslivet er fortsatt lave, dvs. på nivå med det som kreves for å opprettholde kapa siteten i industrien. Statens pengebruk er fortsatt høy og bidrar til stor aktivitet, spesielt i anleggsmarkedet. Kommunene får ikke like stor inntektsvekst i 2015 som i 2014, men har fortsatt relativt romslig økonomi. Det er også forventet at en del kommuner med penger på bok vil øke bruken av disse før de må slå seg sammen med mindre rike nabokommuner. Produktivitet veksten ikke vokser i takt. Reallønnsvek sten har siden 2007 vokst vesentlig ras kere enn produktiviteten. Det skaper utfordringer spesielt for industrien, selv om endringer i kronekursen har bedret situasjonen noe siden desember Byggevare Selv med påsken midt i måneden ble april en bra måned for mange byggeva reprodusenter. Byggevareindustriens for enings salgsstatistikk viste en nedgangen ift. april 2013 begrenset seg til 6,7 prosent pga. påsken som i fjor var i mars. Med dette endte 1. tertial nesten 10 prosent over 2013, og på samme nivå som for 2012 som også hadde en sterk start. Konkursutvikling En sammenstilling av de ukentlige kon kurstallene presentert på bygg.no fra Brønnøysundregisteret viser at vi i år har ca 30 flere konkurser enn på samme tid i Dette skyldes i hovedsak at det var mange flere konkurser i januar/februar i år enn i fjor. Fortsetter trenden fra de siste 2 månedene seg vil antallet konkur ser bli lavere i 2014 enn i Nye tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at produktivitet og reallønns 7

5 UTDANNING UTDANNING 3 I strålende solskinn møttes BNL, bransjer og opplæringskontor på BNLs opplæringskonferanse i Tromsø. på konferansen Hvorfor er du her? Jeg ønsker å følge med på hva som skjer og møte andre kolleger. 1 Navn: Stig Moldenæs Stilling: Daglig leder, Byggopp Hålogaland BNLs opplæringskonferanse: Hvorfor er du her? For det første fordi jeg er leder for murfag.no og dette er en fin anledning til å få samlet alle lokalforeningene. Dette er en konferanse alle gjerne vil være med på for å få faglig og sosialt påfyll. Vi skal satse på lærlinger BNLs opplæringskonferanse 2014 samlet over 100 deltakere fra opplæringskontorene, bransjen og BNL da den gikk av stabelen 3. til 6. juni i Tromsø. Konferansen med tittelen «Vi skal satse på lærlinger» hadde lærlinger, rekruttering og utdanningspolitikk på agendaen. Tekst og foto: Siri Stang Administrerende direktør Jon Sandnes innledet konferansen med å trekke frem gode historier om bedrifter som går nye veier. Nøkkelen er å satse på kunnskap og kompetanse, sier Sandnes. Sandnes viste til mange eksempler hvor bedrifter har tatt i bruk ny tekno logi, og til prosjekter hvor vi må ta i bruk ny teknologi som blant annet bygging av fergefri E39. Mange av fjordkryssingene er rene månelandingsprosjekter. Kunnskap, kom petanse og ferdigheter er avgjørende for å kunne gjennomføre disse prosjektene. Fremsnakking viktig Problemet i følge Sandnes er at det er alt for lav terskel å starte håndverksfirmaer. 8 Vi må heve bunnplanken. Vi tren ger bedrifter som har kvalifikasjoner, slår Sandnes fast. BNL har hatt og har en tydelig stemme i den pågående seriøsitetsdebatten. Det er helt nødvendig, men til tross for utfordringene vi står i, må vi må ikke glemme at det gjøres mye riktig. Det er mange gode historier der ute. De må også formidles, og det ansvaret har alle som jobber i og med næringen, sier Sandnes. 2 Navn: Knut Asper Stilling: Direktør, Murmesters Forening Oslo takelse og hyggelig samvær med mange gode diskusjoner. Vi har gjennom konferansen fått mange gode innspill til det videre arbei det med utdanning og rekruttering. Dette er bærebjelken i vår næring, avslutter Leegaard. Hvordan er rekrutteringssituasjonen innen ditt område? Ikke så bra - det er dårlig søkning til byggfag generelt i Osloområdet. Murerfaget er nok ekstra rammet pga. konkurranse fra Øst-Europa. Hva mener du er de største utfordringene? Utfordringene er at på mange skoler er ikke lærerne flinke til å promotere murerfaget om de har tømrerbakgrunn som de fleste har. Jeg tror det ville være en ide å samle murerfaget på en skole i Oslo for å få et større miljø det blir for spredt og Hvorfor er du her? Jeg har ansvar for lærebedrifter og lærlinger innen Bygg og Anleggsfagene i Oslo. Vi er interessert i best mulig samarbeid med partene og ikke minst interessert å fange opp bransjenes tanker rundt struktur på opplæring. Godt oppmøte Det var rundt 100 deltakere fra opp læringskontor, bransjene og BNL som deltok på konferansen. Jørgen Leegaard, kompetansedirek tør i BNL, er veldig fornøyd med både det gode oppmøte og ikke minst god del Hvordan er rekrutteringssituasjonen innen ditt område? Størsteparten av lærlinger er i Troms, og der er rekrutteringen dårlig. Vi har flere intensjonsavtaler enn elever som går her. Gar jevnt ned, samtidig som etterspørselen har steget jevnt. Jobber en god del på rekruttering, men effekten er vanskelig å måle. Jeg opplever at ungdommenes valg er veldig trendbasert. 3 Jon Sandnes innledet konferansen. Her sammen med Leo Nygænen som var konferansier. Navn: Kristian Eng Stilling: Veileder i avdeling for fagopplæring, Oslo Kommune Hvordan er rekrutteringssituasjonen i Oslo? Det er en utfordring å få utplassert alle. Vi trenger flere lærebedrifter. Antall søkere til læreplasser i Bygg og Anleggsfag, er lik i 2014 som Hvilke fag er mest populære? Det er tømrerfaget som er mest populært. Vi har 130 lærlinger til sammen og 66 prosent tømrer. Vi opplever størst etterspørsel etter betongfag. De siste tre årene har vi hatt et overskudd på læreplasser. Hva mener du er de største utfordringene? Å få ungdom til å søke våre fag. Hva er det viktigste vi kan gjøre for å sikre fagkompetansen fremover? Norske bedrifter må satse på norske arbeidstakere (ungdom) og faste ansettelser. lite miljø rundt faget slik det er i dag. I tillegg har jeg tro på å satse på et enda tettere samarbeid mellom skole og næringsliv. Det virker som det er svært mange som går på bygg og anlegg som i utgangspunktet ikke har tenkt seg en karriere i næringen. Det er et stort problem for oss, siden elever ofte ikke har den motivasjonen som skal til. Hva er det viktigste vi kan gjøre for å sikre fagkompetansen fremover? Kompetansekrav til foretakene er svært viktig. Vi må også brette opp ermene og prate faget opp, men det er vanskelig siden det er store negative oppsalg i mediene. Vi har tro på at lærlingeklausulen vil kunne gi bedre vilkår. Vi har gått ut og garantert lærlingplasser, og det tror vi også vil virke positivt. Hvilke fag er mest populære? Tømrer, rør og betong. Hva mener du er de største utfordringene? Det å få bedriftene til å se nytteverdien i å rekruttere til egen bransje. Det må lønne seg å være en seriøs aktør. Hva er det viktigste vi kan gjøre for å sikre fagkompetansen fremover? Verne om lærlingordningen og et strukturert opplæringsløp. 9

6 politikk Revitalisering av Seriøsitetsforumet Den 5. mai møttes arbeidsgruppen i Seriøsitetsforum for å diskutere veiene videre for arbeidet med seriøsitet i byggenæringen. S ID-kortet må fornyes og forbedres Forumet besluttet å sette ned en arbeids gruppe som skal komme fram til forslag om forbedringer i dagens ordning med ID-kort. For BNL sin del har det vært flere grunner til at vi ønsket å få til forbe dringer med kortet. I dag er en sjekk av ID-kortet i stor grad av en visuell sjekk 10 AUDUN LÅGØYR Direktør næringspolitikk og kommunikasjon Det må bli enklere å sjekke bedrifter Tekst: Audun B. Lågøyr Foto: Siri Stang eriøsitetsprosjektet startet i 2002 og ble et fast forum i Sam mensetningen har variert noe i løpet av denne perioden. Den siste end ringen er at Statens Vegvesen og MEF konsentrerer sitt seriøsitetsarbeid i Policy gruppen. Nytt medlem i Seriøsitetsforum er Statsbygg. Siden starten har arbeidet i Seriøsi tetsforum gitt seg utslag i flere konkrete tiltak: ID-kort i byggenæringen, opprettel sen av registerinfo i Skatteetaten, elektro nisk innmelding til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU), opprettelsen av servicekontor for utenlandske arbeids takere, etableringen av Startbank og nye gjennomgående kontraktbestemmelser. På møtet i mai ble det drøftet flere konkrete for fremme seriøsitet i byggenæringen: etterspør lærebedrifter og at bedriften har lærlinger ved offentlige anbud vil også bidra til å styrke de seriøse bedriftene. For å oppnå konkrete resultater er det viktig at tiltakene målrettes inn mot de ulike markedene i byggenæringen. Det er også viktig at myndighetene er seg bevisst de virkemidler man rår over dels som byggherre, dels som eiendomsbesitter og også gjennom lover og forskrifter. kommentar Seriøsitetsforumets arbeidsgruppemøte. av kortet og fusk med identiteten i kortet er derfor utbredt. BNL mener derfor at alle ID-kort må kunne leses elektronisk og automatisk sjekkes mot AA-register, SFU-registeret og Brønnøysund. Foru met skal også jobbe med en veileder med råd og tips til hvordan bedriftene skal kunne sjekke leverandører / underentre prenører og forebygge at kriminelle aktø rer kommer inn i prosjektene. Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet Til høsten legger regjeringen fram en handlingsplan mot økonomisk krimi nalitet. Det trengs et bredt sett tiltak og virkemidler for å møte utviklingen. Det er viktig at denne planen bidrar til å for sterke og bygge ut samarbeidet mellom byggenæringen og ulike relevante tilsynsog kontrollorganer, for å få bukt med den utviklingen vi har sett de siste årene. Det er både komplekse og svært alvorlige problemstillinger som nødvendiggjør et utstrakt samarbeid mellom blant annet politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, NAV og Utlendingsmyndigheten. Bedre koordinering og samordning av tilsynsog kontrolletatene for å bekjempe arbeids markedskriminalitet, effektivt må være et hovedgrep fra Regjeringen. BNL har også pekt på de positive erfaringene med ROT- fradrag i Sverige, og tilsvarende ordninger i Finland og Danmark. I alle disse landene har svart arbeid i markedet for oppussing av hytter og hus blitt vesentlig redusert. Det er også viktig at det offentlige For forbrukere og for proffe aktører som skal kontrahere en bedrift, kan det være vanskelig å sjekke om alle formelle for hold som skal være i orden, faktisk er i orden. Og selv om en bedrift er registrert i Brønnøysundregistrene, så er det ikke sik kert alt er ok likevel. Det kan for eksempel være at bedriften har vært passiv i mange år og i realiteten bare er et skall som skal få ulovlig virksomhet til å se lovlig ut. BNL mener at regjeringen må gjennomgå og evaluere om offentlig tilgjengelig informa sjon er god og tilgjengelig nok til å tegne et korrekt bilde av den aktuelle bedrift som skal sjekkes. Det er også grunn til å foreta en gjen nomgang av reglene om taushetsplikt med sikte på å kunne trekke opp et skille mel lom personvernhensyn for personer og for bedrifter. I dag gjøres det ikke tilstrek kelig skille mellom personer og foretak når det gjelder taushetspliktsreglene. Og reglene er kort og godt ikke tilpasset det nye kriminalitetsbildet. FAKTA Seriøsitetsforum ledes av BNL og består av: BNL, Fellesforbundet, Arbeidsmandsforbundet, Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Utlendingsdirektoratet, NAV, Toll og avgiftsdirektoratet, Statsbygg, Forbrukerrådet og Skanska. Seriøsitet i byggenæringen Det har vært mange oppslag i media og mye skriverier om useriøse aktører i byggenæringen det siste året. Særlig Dagbladet og Aftenposten har brukt mye spalteplass på å dokumentere hva som skjer i ulike deler av markedet. BNL mener at det er helt avgjørende at vi nå får ryddet opp, for å sikre seriøsitet i byggenæringen og framtidig rekruttering. Økonomisk kriminalitet, brudd på HMS-regler og manglende kontroll i kontraktskjeden er ikke noe nytt fenomen, men omfanget og alvoret over dagens situasjon er betydelig verre enn vi har opplevd tidligere. Mange bedrifter sliter i en markedssituasjon der mange konkurrenter ikke følger lover og regler. Det BNL lenge har vært tydelige på at, er at vi må starte med oss selv. Mange bedrifter har gode rutiner og er flinke til å etterleve disse, men det er også mange bedrifter som må skjerpe både egne rutiner og etterlevelsen av disse. Trusselen fra de kriminelle aktørene er så alvorlig at alle i hele næringen må se på hva de selv kan bidra med og hvordan de kan hindre at kriminelle aktører ikke kommer inn i prosjektene. Selv om bildet som tegnes av situasjonen i næringen er alvorlig, er jeg optimistisk. Det er svært viktig at vi i dagens situasjon har kommet fram til en felles virkelighetsforståelse av hva som er utfordringene. Både arbeidstaker - og arbeidsgiversiden og sentrale offentlige etater som politiet, Skatteetaten og Arbeidstilsynet er enige om hvordan se seriøse utfordres av ulike kriminelle miljøer og i stor grad hva det er som gjør dette mulig. Det er et viktig og godt utgangspunkt for å få gjennomslag for nødvendige tiltak hos politiske myndigheter. 11

7 BYGG OG BEVAR Foto: Magasinet Norske Hjem/Frøyset BYGG OG BEVAR oppdatere detaljer i Byggforskserien. Gode råd gir bransjen bedre muligheter for å ta riktige valg, og velge riktig utfø relse ved etterisolering, sier Søreide. Byggmesterforbundet mener det er viktig at dette arbeidet ikke stopper opp her, men at initiativet og forslagene følges opp videre, tilføyer Søreide. Foto: Bygg og Bevar Flere revisjoner på gang Energisparing i eldre hus Bygg og Bevar har tatt initiativ og gjennomført et samarbeidsprosjekt for å rydde opp i gjeldene råd og veiledninger basert på håndverkeres og forskernes erfaringer fra gamle hus. Tekst: Sigrid Murud G amle hus er godt bygget, men er ofte kalde. Mange kvier seg likevel for å gjøre ENØKtiltak som for eksempel etterisolering i eldre bygningsmasse. Det oppleves som omfattende og kostbart, samtidig som risikoen for skader er høy. Bygg og Bevar har derfor tatt initiativ til et samarbeidsprosjekt hvor man har sett på hva som lar seg gjennomføre på bygninger bygget før Bygg og Bevarprosjektet har involvert flere håndverkere med spisskompetanse på eldre bygninger, Byggmesterforbundet, SINTEF Byggforsk, Mycoteam og Riksantikvaren. SINTEF Byggforsk ønsker å ha et aktivt samarbeid med bransjen og dette 12 er et godt eksempel på et forum hvor man får gode diskusjoner og direkte til bakemeldinger. Et slikt forum er en unik mulighet og viktig for videreutviklingen av vårt produkt, sier avdelingsleder for kunnskapsformidling i SINTEF Bygg forsk, Veslemøy Nestvold. Behov Bygg og Bevar dokumenterer stadig større interesse i markedet for energi effektiviseringstiltak i den eldre bebyg gelsen. Samtidig viser tilbakemeldinger at det hersker usikkerhet omkring valg av løsninger og produkter. Bevisstheten om skaderisikoen er økende, både når det gjelder fukt og råte, men også husets særpreg. Håndverkere som til daglig møter problemstillingene får bidra med sine erfaringer til kunn skapsmaterialet. For mange råd er i dag Veslemøy Nestvold tuftet på et teoretisk potensial for energisparing, det er husets premisser vi er opptatt av i denne sam menheng, sier leder for prosjektet Christer Stenby i Bygg og Bevar. Ett eksempel på usikkerheten som råder i dag, er huseieren som skulle etterisolere sin laftede bygning innvendig og fikk åtte ulike råd fra åtte ulike fagpersoner. Man kan aldri få en fullstendig oppskrift som kan brukes på alle hus fra samme periode, men ved å opplyse om viktige faremomenter og hvilke vurde ringer som gjøres i hvert enkelt tilfelle kan man sikre et godt resultat. Det må tas hensyn til bruk, tidligere endringer og skader, klimatiske forhold med mer, legger Stenby til. Energieffektiviseringstiltak kan med føre risiko for ska der, og forringelse av bygningers estetiske og kulturhistoriske verdier. Dette gjelder særlig bygninger fra før Bygg reist før denne perioden skiller seg vesentlig Christer Stenby fra senere perioder i forhold til konstruksjon, materialbruk og funksjonalitet. Energitiltak for disse byg gene fordrer særlig kompetanse og kunn skap, både hos byggherre, prosjekterende og utførende. Risiko for skade SINTEF Byggforsk er en vesentlig kunn skapsleverandør til byggenæringen gjen nom Byggforskserien. Det finnes anvis ninger for etterisolering av konstruksjo ner som yttervegger, tak og etasjeskillere utført i tre, mur og betong. Disse anvisningene brukt sammen med anvisningene om etterisolering av konstruksjoner, gir et godt grunnlag for å gjøre riktige tiltak for bygningen, sier Nestvold. En vinn-vinn situasjon Både forskning og erfaring viser at enkle tiltak som for eksempel tetting av ufrivil lige luftlekkasjer kan gi god effekt uten at det trenger å bli verken kostbart og omfattende for huseier. Det er fullt mulig å gjøre ENØK-tiltak uten at man skader tekniske og estetiske kvaliteter. Byggforskserien fra SINTEF Bygg forsk er i stor grad fasiten for hvordan til tak skal utføres for eiere, konsulenter og håndverkere. Det er få feil i disse anvis ningene, men det er behov for utdypin ger og presiseringer. Det viktigste vi har sett er behovet for forbedring av beskri velsene av tekniske forundersøkelser og presisering av for utsetninger som må være til stede før man gjennomfører tiltak. Det er også et behov for mer utdypende formidling om vern og forvaltning av kul turhistoriske verdier Jens Morten Søreide og estetiske kvaliteter, sier Marte Boro fra Riksantikvaren. Byggmesterforbundet har vært repre sentert i prosjektet ved fagkonsulent Jens Morten Søreide. Vi har satt pris på arbeidet med å SINTEF Byggforsk er gjennom Bygg forskseriens anvisninger en viktig kunn skapsleverandør av gode løsninger for rehabilitering, oppgradering og vedlike hold. Vi har nå startet revisjon av anvis ningene for etterisolering av konstruksjo ner. I dette arbeidet er resultatene fra sam arbeidet med Bygg og Bevar viktig for oss. Sammen med resultatene fra flere fors kningsprosjekter i SINTEF Byggforsk, danner det grunnlag for godt dokumen terte løsninger, understreker Nestvold. «Håndverkere som til daglig møter problemstillingene får bidra med sine erfaringer til kunnskapsmaterialet.» Den første etterisoleringsanvisningen som revideres er om yttervegger i mur og betong, og den første anvisningen om etterisolering av murvegger, skal publi seres før sommerferien. Deretter følger etterisolering av yttervegger av betong etc. Byggforsk skal også i gang med revi sjon av ventilasjonsanvisninger, blant annet for oppgradering eksisterende byg ninger. Ventilasjon vil være et stadig vik tigere element for bedre ENØK-tiltak. Det er viktig å huske på at ENØKtiltak ikke bare er etterisolering. Vi tar derfor også med andre forhold rundt ENØK-tiltak og løsninger i våre anvis ninger. Dette kan for eksempel være endrede fuktforhold i konstruksjonene som en følge av etterisolering. Her er det mange muligheter til å gjøre feil og det er derfor viktig å følge hele løsninger nøye dersom man ikke selv har fullstendig detaljkunnskap om temaet, sier Nestvold. 13

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 BYGNINGSARBEIDEREN 1-2015 1 Nr. 1-2015 12. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 EØS-debatt, en avsporing for fagbevegelsen side 3 Personal Partner - et eksempel

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Fra seksjoner til bransjeråd side 4 Fagforbundet i streik side 6. Valgkamp side 9. Lærlinger på byggeplassene side 10

BYGNINGSARBEIDEREN. Fra seksjoner til bransjeråd side 4 Fagforbundet i streik side 6. Valgkamp side 9. Lærlinger på byggeplassene side 10 Bygningsarbeideren 3-2012 1 Nr. 3-2012 9. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Fra seksjoner til bransjeråd side 4 Fagforbundet i streik side 6 Valgkamp side 9 Lærlinger på byggeplassene

Detaljer

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Beretning 2012-2013 Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Boligmappa servicehefte for nordmenns bolig Varmenormen et populært verktøy Bekjempelse av svart arbeid ROT-fradrag Ny, kombinert fag- og

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Tariffoppgjøret 2014. Virkninger av likebehandlingsprinsippet

BYGNINGSARBEIDEREN. Tariffoppgjøret 2014. Virkninger av likebehandlingsprinsippet Bygningsarbeideren 3-2013 1 Nr. 3-2013 10. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Tariffoppgjøret 2014 Minstelønna må opp! Virkninger av likebehandlingsprinsippet side 4 Faglig

Detaljer

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår:

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: At det opprettes ny Sentral Godkjenning som omfatter: o Dagens godkjenning for ansvarsrett for søknadspliktige tiltak.

Detaljer

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel energieffektivisering Klimaforliket vil gi økonomisk vekst Olje- og energiminister Ola Borten

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2015 Årgang 20 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene

www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) er et fagforbund

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 1/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

NRLnytt MARS. Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle.

NRLnytt MARS. Under årets generalforsamling 27. mai skal den endelige beslutningen om styrets forslag til navneendring falle. EN SITUASJONSRAPPORT FRA NORSKE RØRLEGGERBEDRIFTERS LANDSFORENING VVS NRLnytt MARS 1 14 MARS 2014 Fra Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS til Rørentreprenørene Norge? Under årets generalforsamling

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Innhold

Detaljer

Innhold. Kunnskapsløftet som brast. 4 Gjør sikkerheten. 29 Produktnytt. Planplater i aluminium fra Lindab - Nå øker vi vårt sortiment

Innhold. Kunnskapsløftet som brast. 4 Gjør sikkerheten. 29 Produktnytt. Planplater i aluminium fra Lindab - Nå øker vi vårt sortiment Nr. 11-2009 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Kobberprisen til Spania Gjør sikkerheten obligatorisk De smarte blir blikkenslagere Samarbeid og nettverk Profilen: På med

Detaljer

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker?

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2013 Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? Tema: Fremtidens betalingsformidling KOMPETANSE fremtidens største

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

kommuniké. TEMA: LOKALE FORHANDLINGER 03.2011 HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang

kommuniké. TEMA: LOKALE FORHANDLINGER 03.2011 HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang TEMA: LOKALE FORHANDLINGER HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 03.2011 2 leder lederen EN LEVENDE ORGANISASJON «I dette lange og viktige arbeidet er det

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet 13 For SOMMER 2013 frisøren frisører i Fagforbundet 2 SOMMER 2013 Ferietid Alle ansatte (også lærlinger) kan kreve tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni - 30. september. Deltidsansatte

Detaljer

En samfunnsutfordring

En samfunnsutfordring nr 01/2013 nytt fra Norsk teknologi svart arbeid: En samfunnsutfordring energieffektivisering Enighet om energieffektivisering i bygg NHO vil ha en handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende

Detaljer

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

Nr. 2-2011 8. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo. Bygningsarbeideren 2-2011 BYGNINGSARBEIDEREN

Nr. 2-2011 8. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo. Bygningsarbeideren 2-2011 BYGNINGSARBEIDEREN Nr. 2-2011 8. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo Bygningsarbeideren 2-2011 BYGNINGSARBEIDEREN 2 Bygningsarbeideren 2-2011 Leder Endelig et felles fagblad! Det er med stor glede at undertegnede

Detaljer

LYSE TIDER. Krigen om revisjonsplikten. Utvikler batteri av papir Side 14-15. På tide å gi flere råd

LYSE TIDER. Krigen om revisjonsplikten. Utvikler batteri av papir Side 14-15. På tide å gi flere råd Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2010 Nils Brendemo er ansvarlig for økonomien i et energiselskap som har vokst fra 5 til 600 millioner kroner i omsetning dette første desenniet av 2000.

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer