bnl-nytt Vi skal satse på lærlinger Tariffoppgjøret 2014 Seriøsitet i byggenæringen BNLs opplæringskonferanse I TROMSØ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bnl-nytt Vi skal satse på lærlinger Tariffoppgjøret 2014 Seriøsitet i byggenæringen BNLs opplæringskonferanse I TROMSØ:"

Transkript

1 bnl-nytt Medlemsinformasjon fra Byggenæringens Landsforening nr. 01/2014 Tariffoppgjøret 2014 Seriøsitet i byggenæringen BNLs opplæringskonferanse I TROMSØ: Vi skal satse på lærlinger

2 AKTUELT leder JON SANDNES Administrerende direktør i BNL Kunnskap, kompetanse og ferdigheter Hvordan kan dette ha skjedd? Er vi naive? Det pekes blant annet på at utviklingen har gått fort, samtidig som det har vært ensidig fokus på laveste pris. BNL opplever at bedriftene begynner å våkne. Myndighetene som politi, skatt og Arbeidstilsynet har våknet, og til dels politikerne, selv om enkelte fortsatt gnir bort søvnen fra øynene. Regjeringen har blant annet varslet en ny strategi for å bekjempe økonomisk kriminalitet. BNL etterlyser kraftfulle tiltak nå. Her må vi gå sammen - næring, myndigheter og bestiller. Vi må brette opp ermene. Vi har ingen tid å miste. 2 Medlemsinformasjon fra Byggenæringens Landsforening nr. 01/2014 Tariffoppgjøret 2014 Seriøsitet i byggenæringen Vi trenger tiltak som ivaretar seriøsi- teten i næringen, og som fremmer seriøse bedrifter. Denne våren har vi fått en oppgave av Kommunal- og moderniseringsdepartementet som vil være svært viktig i så henseende. Vi ser på kvalifikasjonskrav nå som ordningen med lokal godkjenning forsvinner fra 1. januar Det er avgjørende for byggenæringen av å få på plass en ordning som sikrer at kunnskap, kompetanse og ferdigheter fortsatt blir ivaretatt. Terskelen er allerede for lav, noe som utviklingen med useriøse bedrifter er et bevis på. Derfor trenger vi en erstatning til lokal godkjenning for at ikke byggenæringen skal forringes ytterligere. I skrivende stund skal jeg avgårde for å delta på Bygg21s toppledersamling. Det har vært til tider en del snakk rundt hva Bygg21 skal være - og ikke være. For meg er det såre enkelt. Bygg21 må tuftes på det samme prinsippet. Bygg 21 bør konsentrere seg om kunnskap, kompetanse og ferdigheter. Vi må sørge for at vi har tiltak som sik- rer at uansett hvem som bestiller skal man være trygg på at foretaket som skal utføre oppdraget har de nødvendige kvalifikasjoner. Det er bestiller, samfunnet og byggenæringen tjent med. BNLs opplæringskonferanse i TroMsØ: Vi skal satse på lærlinger BNL-nytt01_14_finale.indd :28 bnl-nytt Regjeringen gambler med kompetanse Foto: sorensenfoto.no Byggenæringen er avhengig av kunnskap, kompetanse og ferdigheter. Vi trenger seriøse bedrifter som tar i bruk ny teknologi og som satser på egne ansatte og lærlinger. Det er derfor svært urovekkende at bruken av svart arbeid har hatt en svært negativ utvikling. Vi snakker ikke lenger «bare» om svart arbeid - men om arbeidsmarkedskriminalitet; bedrifter som ikke følger lover og regler, men som slår seg opp ved å bryte alle spillereglene som vår samfunnsmodell er tuftet på. Sosial dumping, slavearbeid, hvitvasking av penger, fiktive fakturerer, er noen stikkord. Vi snakker om organisert kriminelle virksomheter som etablerer seg i byggenæringen. bnl-nytt Utgave nr Utgiver: BNL Redaktør: Siri Stang Tlf: E-post: Produksjon og design: Rim design Marianne Eidal Forside: Foto: Siri Stang Trykkeri: RK Grafisk Byggenæringens Landsforening (BNL) Telefon: Middelthuns gate 27 Postboks 7187 Majorstuen 0307 Oslo Adm. dir. Jon Sandnes og dir. Audun Lågøyr deltok på høring i Stortinget i forbindelse med revidert statsbudsjett. BNL er kritisk til at regjeringen ikke reverserer endringene i permitteringsregelverket som ble iverksatt 1. januar 2014, sier Jon Sandnes i en kommentar. Tekst: Siri Stang D et var særlig tre saker som opp tok BNL på høringen: Permit teringsregelverket, manglende tiltak mot økonomisk kriminalitet og mangel på utvidelse av Husbankens låne ramme. Frykter kompetansetap Regjeringen endret permitteringsreglene i forbindelse med statsbudsjettet 2014, hvor arbeidsgiverperioden ved permitte ring er utvidet fra 10 til 20 dager. BNL har advart at slik permitterings reglene nå er utformet, fører til oppsigelser. Vi frykter kompetansetap i nærin gen. Konsekvensene for bedriftene med denne økningen i dagpengeperioden, er at mange bedrifter i realiteten må si opp ansatte, framfor å permittere. BNL har ved flere anledninger bedt regjeringen om å endre dette. BNL er skuffet over at regjeringen ikke har reversert permitteringsreglene etter så mange tydelige tilbakemeldinger fra en samlet byggenæring, sier han. Sandnes mener at det er også et tanke kors at regjeringen bidrar til å gjøre det vanskeligere for bedriftene å etterleve det som regjeringen har vært så tydelig på i regjeringsplattformen: Fast ansatte skal beholdes som hovedregel i arbeids miljøloven. at «BNL er bekymret for at det tar for lang tid om vi må vente på en handlings plan mot økonomisk kriminalitet før det kommer virkningsfulle tiltak.» Etterlyser tiltak BNL ba Stortinget blant annet om å: Øke bevilgningene til samordnet og målrettet tilsyn og kontroll hos politi, skatt og arbeidstilsynet Øke bevilgningene til politiet som øremerkes etterforskning av arbeidsmarkedskriminalitet Oppfordre alle offentlige byggherrer om å innføre krav til at alle leverandører skal være lærebedrifter og ha lærlinger i prosjektene Når det gjelder tiltak mot økonomisk kri minalitet skriver BNL i sitt høringsnotat Du kan lese brevet på 3

3 Vårens vakreste eventyr er i havn TARIFF Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) Umiddelbart etter at frontfagsoppgjøret var i havn, startet BNL og Fellesforbundet innspurten i meklingen på byggfag. Selv om en del var løst ved frontfaget, gjensto betydelige utfordringer, sier Siri Bergh i BNL. Fra meklingsinnspurten i FOB. Fra venstre: Ståle Rød, Skanska, Bjarne Brunæs, BNL, Thomas Scheen, BNL, Jon Sandnes, BNL og Siri Bergh, BNL. Foto: Siri Stang Våren er høysesong for lønnsoppgjør. I år sto et hovedoppgjør for døren. Det innebærer at alle tariffavtaler med sitt innhold er til forhandling, og hvor det ikke kun forhandles om økonomiske tillegg. Tekst: Siri Stang og Siri Bergh BNL er tilfreds med at vi har kommet i havn uten konflikt, men det har vært tøffe forhandlinger underveis, og vi er bekymret over lønns utviklingen som er svært høy sammen liknet med våre han delspartnere, sier Siri Berg, forhandlingsle der i BNL og direktør for arbeidsgiveravdelingen i BNL. Forbundsvist oppgjør Årets hovedoppgjør skulle forhand les forbundsvis. Alle tariffavtaler er til 4 revisjon mellom de aktuelle forbund og landsforeninger. Den økonomiske ram men for disse forhandlingene settes av frontfaget: Forhandlingene mellom Norsk Industri og Fellesforbundet på Industrioverenskomsten. Frontfagsforhandlingene i år inne bar mange spørsmål av politisk karakter, i tillegg til økonomi. Partene satt derfor svært lenge i mekling, før man kom frem til en løsning begge sider kunne anbefale. 3,3 prosent Resultatet av frontfagsforhandlingene ble en økonomisk ramme på 3,3 prosent lønnsvekst. Det ble også enighet om en løsning som innebærer at Norsk Indus tri og Fellesforbundet skal utrede enkelte spørsmål knyttet til pensjonsordninger som sådan, samt en korrespondanse med kunnskapsministeren om viktige spørs mål knyttet til fagopplæring og språk. 3,3% Resultatet av frontfagsforhandlingene ble en økonomisk ramme på 3,3% lønnsvekst. Sentralt for Fellesforbundet var kravet om et kraftig løft av minstelønnssatsene begrunnet bl.a. med seriøsitetshensyn. Etter en krevende mekling, fikk vi en meklingsløsning som holdt rammen i frontfaget og som også ivaretok en seriø sitetsprofil som begge parter er opptatt av, sier Bergh. En felles uttalelse knyttet til en felles kamp mot kriminalitet og en presisering av dagens arbeidstidsbestemmelser, sto sentralt i meklingen,. En ramme for lønnsveksten på 3,3 prosent er for oss som for Norsk Industri - et kostbart oppgjør, så lenge målet er en lønnsvekst mer på linje med våre handels partnere. Vi må derfor presisere at dette baserer seg på gjennomsnittsbetraktnin ger som bl.a. inneholder et estimat for lokale forhandlinger, sier Bergh. Bergh påpeker at det er bedriftene selv som har innflytelse på den endelige ram men ved at man må legge egen situasjon og utfordringer til grunn i de lokale lønns forhandlingene. Nedenfor følger en oversikt over noen av de nye satsene på byggfag: Generelt lønnstillegg Det gis et generelt tillegg på kr 0,75 per time 2.1 Garanterte minstefortjenester Fagarbeidere For fagarbeidere gjelder kr 182,50 per time Arbeidstaker uten fag- eller svennebrev For arbeidstaker uten bransjeerfaring gjelder kr 164,00 per time For arbeidstakere med minst ett års bransjeerfaring gjelder kr 171,00 per time Unge arbeidstakere For arbeidstakere under 18 år, kr 110,00 per time 2-14 Matpenger / kafépenger matpenger ved overtid kr 78, kafépenger kr 26, Akkordtariffene Nye satser FOB 4-2 Påslagsprosenter pr. 1. august 2014 er: Blikkenslagerfaget 80,29 % Malerfaget 7,22 % Murerfaget 7,22 % Rørleggerfaget 3,30 % Taktekkerfaget 33,09 % Tømrerfaget minst 184,54kr Isolatører 188,58 kr Betongfagene minst 220,00kr Anleggsgartnerfaget 160 øre 5

4 MARKED TARIFF Overenskomst for byggeindustrien Oppgjøret i byggeindustrien løste seg også etter en svært krevende mekling. For denne delen av næringen var frontfagets ramme ekstra krevende på grunn av den økonomiske pressede situasjonen for mange bedrifter, sier Bergh. Bergh vektlegger at det er derfor spesielt viktig i forbindelse med dette oppgjøret å minne om bedriftenes egen innflytelse på de lokale forhandlingene. Dette ble også nedfelt i protokolltilførsel fra BNL: «Ved årets sentrale forhandlinger mellom Byggenæringens Landsforening og Fellesforbundet har forhandlingsre sultatet - særlig krav til garantert minste fortjeneste - blitt svært kostbart. For en stor del av bedriftene synes det ikke å være rom for lokale forhandlinger mellom par tene. Byggeindustrien ser på stor uro på at den lokale forhandlingsmulighet i hen hold til i Overenskomsten for byg geindustrien, blir sterkt redusert.» Noen av satsjusteringene i dette opp gjøret følger nedenfor: Generelt lønnstillegg Det gis et generelt tillegg på kr 0,75 per time med virkning fra Markedssituasjonen i byggenæringen er god, men starten på året var for mange av bedriftene ganske tøff. Det er store regionale forskjeller. Boligprisene har tilsynelatende tatt igjen fjorårets fall og stabilisert seg på et høyt nivå. Tekst: Jomar Talsnes Kapittel 2 Lønnsbestemmelser Lønnssatser Nybegynner kr 162, Etter et år kr 164, Fagarbeider kr Ferievikarer kr 138, og 5 Forandring av arbeidstid kr 702 kr 2 7 Unge arbeidere kr 112,90 Kapittel 3 Arbeidstidsbestemmelser 3 3 Skiftarbeid 4.c) Skifttillegg 3 3.4c Skifttillegg: 2. skift kr 18,65 3. skift kr 24,12 Helgeskift kr 88, Matpenger Satsen endres fra kr 76,00 til 78,50 Overenskomstene for anlegg samt asfaltarbeid og veivedlikehold BNL er også ferdig med forhandlingene innenfor anlegg og asfalt og veivedlikehold. Innenfor begge overenskomstområdene var det krevende forhandlinger, men denne gang unngikk vi mekling. Begge oppgjørene bygger i sin helhet på frontfaget både hva gjelder økonomi og øvrige bestemmelser. Nye satser følger nedenfor. Generelt lønnstillegg Det gis et generelt tillegg på kr 0,75 pr time ( basert på 37,5 t/u) til alle arbeidstakere med virkning fra 1. april Markedsoversikt Igangsetting Rente Boligprodusentenes forenings salgssta tistikk viste en markant nedgang i april, men over halvparten av nedgangen i antall solgte boliger hører hjemme i Oslo. Igangsettingstallene hittil i år tilsvarer utviklingen i 2010, som endte på ca boliger. SSBs byggearealstatistikk viser at antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 5 prosent fra mars til april, sesongjusterte tall. De sesongjusterte tallene viser at antall kvadratmeter bruks areal for andre bygg enn boliger, som det ble gitt igangsettingstillatelser til, falt med nesten 50 prosent fra mars til april. Den langsiktige trenden viser likevel økning siden oktober i fjor. Sentralbanken har nedjustert stigningen i rentebanen og nedjustert toppunktet. DnB forventer også lav rente frem mot Fortsatt er rentemarginene til bankene store slik at det kan bli rentereduksjon uav hengig av styringsrenten. Norges Bank har ikke endret renten på de siste rentemøtene. Arbeidsledighet Byggenæringen hadde ved utgangen av februar en arbeidsledighet på 4,7 prosent, det er 12 prosent høyere enn på samme tid i 2013, i industrien er ledigheten på 3,6 prosent 5 prosent høyere enn samme tid i I motsetning til tidligere hvor det i størst grad har vært ufaglærte som har vært arbeidsledige ser vi nå en ten dens til at ledigheten også blant faglærte øker. Over arbeidstakere er nå ledige innen bygg og anlegg. Offentlig og privat forbruk Lav rente, høy sysselsetting og reallønns utvikling fører til forventninger om sta bilt god privatøkonomi. Oljefondet er rekordstort og den offentlige investe ringsviljen er sterk, spesielt til infrastruk tur. Investeringene i fastlandsnæringslivet er fortsatt lave, dvs. på nivå med det som kreves for å opprettholde kapa siteten i industrien. Statens pengebruk er fortsatt høy og bidrar til stor aktivitet, spesielt i anleggsmarkedet. Kommunene får ikke like stor inntektsvekst i 2015 som i 2014, men har fortsatt relativt romslig økonomi. Det er også forventet at en del kommuner med penger på bok vil øke bruken av disse før de må slå seg sammen med mindre rike nabokommuner. Produktivitet veksten ikke vokser i takt. Reallønnsvek sten har siden 2007 vokst vesentlig ras kere enn produktiviteten. Det skaper utfordringer spesielt for industrien, selv om endringer i kronekursen har bedret situasjonen noe siden desember Byggevare Selv med påsken midt i måneden ble april en bra måned for mange byggeva reprodusenter. Byggevareindustriens for enings salgsstatistikk viste en nedgangen ift. april 2013 begrenset seg til 6,7 prosent pga. påsken som i fjor var i mars. Med dette endte 1. tertial nesten 10 prosent over 2013, og på samme nivå som for 2012 som også hadde en sterk start. Konkursutvikling En sammenstilling av de ukentlige kon kurstallene presentert på bygg.no fra Brønnøysundregisteret viser at vi i år har ca 30 flere konkurser enn på samme tid i Dette skyldes i hovedsak at det var mange flere konkurser i januar/februar i år enn i fjor. Fortsetter trenden fra de siste 2 månedene seg vil antallet konkur ser bli lavere i 2014 enn i Nye tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at produktivitet og reallønns 7

5 UTDANNING UTDANNING 3 I strålende solskinn møttes BNL, bransjer og opplæringskontor på BNLs opplæringskonferanse i Tromsø. på konferansen Hvorfor er du her? Jeg ønsker å følge med på hva som skjer og møte andre kolleger. 1 Navn: Stig Moldenæs Stilling: Daglig leder, Byggopp Hålogaland BNLs opplæringskonferanse: Hvorfor er du her? For det første fordi jeg er leder for murfag.no og dette er en fin anledning til å få samlet alle lokalforeningene. Dette er en konferanse alle gjerne vil være med på for å få faglig og sosialt påfyll. Vi skal satse på lærlinger BNLs opplæringskonferanse 2014 samlet over 100 deltakere fra opplæringskontorene, bransjen og BNL da den gikk av stabelen 3. til 6. juni i Tromsø. Konferansen med tittelen «Vi skal satse på lærlinger» hadde lærlinger, rekruttering og utdanningspolitikk på agendaen. Tekst og foto: Siri Stang Administrerende direktør Jon Sandnes innledet konferansen med å trekke frem gode historier om bedrifter som går nye veier. Nøkkelen er å satse på kunnskap og kompetanse, sier Sandnes. Sandnes viste til mange eksempler hvor bedrifter har tatt i bruk ny tekno logi, og til prosjekter hvor vi må ta i bruk ny teknologi som blant annet bygging av fergefri E39. Mange av fjordkryssingene er rene månelandingsprosjekter. Kunnskap, kom petanse og ferdigheter er avgjørende for å kunne gjennomføre disse prosjektene. Fremsnakking viktig Problemet i følge Sandnes er at det er alt for lav terskel å starte håndverksfirmaer. 8 Vi må heve bunnplanken. Vi tren ger bedrifter som har kvalifikasjoner, slår Sandnes fast. BNL har hatt og har en tydelig stemme i den pågående seriøsitetsdebatten. Det er helt nødvendig, men til tross for utfordringene vi står i, må vi må ikke glemme at det gjøres mye riktig. Det er mange gode historier der ute. De må også formidles, og det ansvaret har alle som jobber i og med næringen, sier Sandnes. 2 Navn: Knut Asper Stilling: Direktør, Murmesters Forening Oslo takelse og hyggelig samvær med mange gode diskusjoner. Vi har gjennom konferansen fått mange gode innspill til det videre arbei det med utdanning og rekruttering. Dette er bærebjelken i vår næring, avslutter Leegaard. Hvordan er rekrutteringssituasjonen innen ditt område? Ikke så bra - det er dårlig søkning til byggfag generelt i Osloområdet. Murerfaget er nok ekstra rammet pga. konkurranse fra Øst-Europa. Hva mener du er de største utfordringene? Utfordringene er at på mange skoler er ikke lærerne flinke til å promotere murerfaget om de har tømrerbakgrunn som de fleste har. Jeg tror det ville være en ide å samle murerfaget på en skole i Oslo for å få et større miljø det blir for spredt og Hvorfor er du her? Jeg har ansvar for lærebedrifter og lærlinger innen Bygg og Anleggsfagene i Oslo. Vi er interessert i best mulig samarbeid med partene og ikke minst interessert å fange opp bransjenes tanker rundt struktur på opplæring. Godt oppmøte Det var rundt 100 deltakere fra opp læringskontor, bransjene og BNL som deltok på konferansen. Jørgen Leegaard, kompetansedirek tør i BNL, er veldig fornøyd med både det gode oppmøte og ikke minst god del Hvordan er rekrutteringssituasjonen innen ditt område? Størsteparten av lærlinger er i Troms, og der er rekrutteringen dårlig. Vi har flere intensjonsavtaler enn elever som går her. Gar jevnt ned, samtidig som etterspørselen har steget jevnt. Jobber en god del på rekruttering, men effekten er vanskelig å måle. Jeg opplever at ungdommenes valg er veldig trendbasert. 3 Jon Sandnes innledet konferansen. Her sammen med Leo Nygænen som var konferansier. Navn: Kristian Eng Stilling: Veileder i avdeling for fagopplæring, Oslo Kommune Hvordan er rekrutteringssituasjonen i Oslo? Det er en utfordring å få utplassert alle. Vi trenger flere lærebedrifter. Antall søkere til læreplasser i Bygg og Anleggsfag, er lik i 2014 som Hvilke fag er mest populære? Det er tømrerfaget som er mest populært. Vi har 130 lærlinger til sammen og 66 prosent tømrer. Vi opplever størst etterspørsel etter betongfag. De siste tre årene har vi hatt et overskudd på læreplasser. Hva mener du er de største utfordringene? Å få ungdom til å søke våre fag. Hva er det viktigste vi kan gjøre for å sikre fagkompetansen fremover? Norske bedrifter må satse på norske arbeidstakere (ungdom) og faste ansettelser. lite miljø rundt faget slik det er i dag. I tillegg har jeg tro på å satse på et enda tettere samarbeid mellom skole og næringsliv. Det virker som det er svært mange som går på bygg og anlegg som i utgangspunktet ikke har tenkt seg en karriere i næringen. Det er et stort problem for oss, siden elever ofte ikke har den motivasjonen som skal til. Hva er det viktigste vi kan gjøre for å sikre fagkompetansen fremover? Kompetansekrav til foretakene er svært viktig. Vi må også brette opp ermene og prate faget opp, men det er vanskelig siden det er store negative oppsalg i mediene. Vi har tro på at lærlingeklausulen vil kunne gi bedre vilkår. Vi har gått ut og garantert lærlingplasser, og det tror vi også vil virke positivt. Hvilke fag er mest populære? Tømrer, rør og betong. Hva mener du er de største utfordringene? Det å få bedriftene til å se nytteverdien i å rekruttere til egen bransje. Det må lønne seg å være en seriøs aktør. Hva er det viktigste vi kan gjøre for å sikre fagkompetansen fremover? Verne om lærlingordningen og et strukturert opplæringsløp. 9

6 politikk Revitalisering av Seriøsitetsforumet Den 5. mai møttes arbeidsgruppen i Seriøsitetsforum for å diskutere veiene videre for arbeidet med seriøsitet i byggenæringen. S ID-kortet må fornyes og forbedres Forumet besluttet å sette ned en arbeids gruppe som skal komme fram til forslag om forbedringer i dagens ordning med ID-kort. For BNL sin del har det vært flere grunner til at vi ønsket å få til forbe dringer med kortet. I dag er en sjekk av ID-kortet i stor grad av en visuell sjekk 10 AUDUN LÅGØYR Direktør næringspolitikk og kommunikasjon Det må bli enklere å sjekke bedrifter Tekst: Audun B. Lågøyr Foto: Siri Stang eriøsitetsprosjektet startet i 2002 og ble et fast forum i Sam mensetningen har variert noe i løpet av denne perioden. Den siste end ringen er at Statens Vegvesen og MEF konsentrerer sitt seriøsitetsarbeid i Policy gruppen. Nytt medlem i Seriøsitetsforum er Statsbygg. Siden starten har arbeidet i Seriøsi tetsforum gitt seg utslag i flere konkrete tiltak: ID-kort i byggenæringen, opprettel sen av registerinfo i Skatteetaten, elektro nisk innmelding til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU), opprettelsen av servicekontor for utenlandske arbeids takere, etableringen av Startbank og nye gjennomgående kontraktbestemmelser. På møtet i mai ble det drøftet flere konkrete for fremme seriøsitet i byggenæringen: etterspør lærebedrifter og at bedriften har lærlinger ved offentlige anbud vil også bidra til å styrke de seriøse bedriftene. For å oppnå konkrete resultater er det viktig at tiltakene målrettes inn mot de ulike markedene i byggenæringen. Det er også viktig at myndighetene er seg bevisst de virkemidler man rår over dels som byggherre, dels som eiendomsbesitter og også gjennom lover og forskrifter. kommentar Seriøsitetsforumets arbeidsgruppemøte. av kortet og fusk med identiteten i kortet er derfor utbredt. BNL mener derfor at alle ID-kort må kunne leses elektronisk og automatisk sjekkes mot AA-register, SFU-registeret og Brønnøysund. Foru met skal også jobbe med en veileder med råd og tips til hvordan bedriftene skal kunne sjekke leverandører / underentre prenører og forebygge at kriminelle aktø rer kommer inn i prosjektene. Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet Til høsten legger regjeringen fram en handlingsplan mot økonomisk krimi nalitet. Det trengs et bredt sett tiltak og virkemidler for å møte utviklingen. Det er viktig at denne planen bidrar til å for sterke og bygge ut samarbeidet mellom byggenæringen og ulike relevante tilsynsog kontrollorganer, for å få bukt med den utviklingen vi har sett de siste årene. Det er både komplekse og svært alvorlige problemstillinger som nødvendiggjør et utstrakt samarbeid mellom blant annet politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, NAV og Utlendingsmyndigheten. Bedre koordinering og samordning av tilsynsog kontrolletatene for å bekjempe arbeids markedskriminalitet, effektivt må være et hovedgrep fra Regjeringen. BNL har også pekt på de positive erfaringene med ROT- fradrag i Sverige, og tilsvarende ordninger i Finland og Danmark. I alle disse landene har svart arbeid i markedet for oppussing av hytter og hus blitt vesentlig redusert. Det er også viktig at det offentlige For forbrukere og for proffe aktører som skal kontrahere en bedrift, kan det være vanskelig å sjekke om alle formelle for hold som skal være i orden, faktisk er i orden. Og selv om en bedrift er registrert i Brønnøysundregistrene, så er det ikke sik kert alt er ok likevel. Det kan for eksempel være at bedriften har vært passiv i mange år og i realiteten bare er et skall som skal få ulovlig virksomhet til å se lovlig ut. BNL mener at regjeringen må gjennomgå og evaluere om offentlig tilgjengelig informa sjon er god og tilgjengelig nok til å tegne et korrekt bilde av den aktuelle bedrift som skal sjekkes. Det er også grunn til å foreta en gjen nomgang av reglene om taushetsplikt med sikte på å kunne trekke opp et skille mel lom personvernhensyn for personer og for bedrifter. I dag gjøres det ikke tilstrek kelig skille mellom personer og foretak når det gjelder taushetspliktsreglene. Og reglene er kort og godt ikke tilpasset det nye kriminalitetsbildet. FAKTA Seriøsitetsforum ledes av BNL og består av: BNL, Fellesforbundet, Arbeidsmandsforbundet, Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Utlendingsdirektoratet, NAV, Toll og avgiftsdirektoratet, Statsbygg, Forbrukerrådet og Skanska. Seriøsitet i byggenæringen Det har vært mange oppslag i media og mye skriverier om useriøse aktører i byggenæringen det siste året. Særlig Dagbladet og Aftenposten har brukt mye spalteplass på å dokumentere hva som skjer i ulike deler av markedet. BNL mener at det er helt avgjørende at vi nå får ryddet opp, for å sikre seriøsitet i byggenæringen og framtidig rekruttering. Økonomisk kriminalitet, brudd på HMS-regler og manglende kontroll i kontraktskjeden er ikke noe nytt fenomen, men omfanget og alvoret over dagens situasjon er betydelig verre enn vi har opplevd tidligere. Mange bedrifter sliter i en markedssituasjon der mange konkurrenter ikke følger lover og regler. Det BNL lenge har vært tydelige på at, er at vi må starte med oss selv. Mange bedrifter har gode rutiner og er flinke til å etterleve disse, men det er også mange bedrifter som må skjerpe både egne rutiner og etterlevelsen av disse. Trusselen fra de kriminelle aktørene er så alvorlig at alle i hele næringen må se på hva de selv kan bidra med og hvordan de kan hindre at kriminelle aktører ikke kommer inn i prosjektene. Selv om bildet som tegnes av situasjonen i næringen er alvorlig, er jeg optimistisk. Det er svært viktig at vi i dagens situasjon har kommet fram til en felles virkelighetsforståelse av hva som er utfordringene. Både arbeidstaker - og arbeidsgiversiden og sentrale offentlige etater som politiet, Skatteetaten og Arbeidstilsynet er enige om hvordan se seriøse utfordres av ulike kriminelle miljøer og i stor grad hva det er som gjør dette mulig. Det er et viktig og godt utgangspunkt for å få gjennomslag for nødvendige tiltak hos politiske myndigheter. 11

7 BYGG OG BEVAR Foto: Magasinet Norske Hjem/Frøyset BYGG OG BEVAR oppdatere detaljer i Byggforskserien. Gode råd gir bransjen bedre muligheter for å ta riktige valg, og velge riktig utfø relse ved etterisolering, sier Søreide. Byggmesterforbundet mener det er viktig at dette arbeidet ikke stopper opp her, men at initiativet og forslagene følges opp videre, tilføyer Søreide. Foto: Bygg og Bevar Flere revisjoner på gang Energisparing i eldre hus Bygg og Bevar har tatt initiativ og gjennomført et samarbeidsprosjekt for å rydde opp i gjeldene råd og veiledninger basert på håndverkeres og forskernes erfaringer fra gamle hus. Tekst: Sigrid Murud G amle hus er godt bygget, men er ofte kalde. Mange kvier seg likevel for å gjøre ENØKtiltak som for eksempel etterisolering i eldre bygningsmasse. Det oppleves som omfattende og kostbart, samtidig som risikoen for skader er høy. Bygg og Bevar har derfor tatt initiativ til et samarbeidsprosjekt hvor man har sett på hva som lar seg gjennomføre på bygninger bygget før Bygg og Bevarprosjektet har involvert flere håndverkere med spisskompetanse på eldre bygninger, Byggmesterforbundet, SINTEF Byggforsk, Mycoteam og Riksantikvaren. SINTEF Byggforsk ønsker å ha et aktivt samarbeid med bransjen og dette 12 er et godt eksempel på et forum hvor man får gode diskusjoner og direkte til bakemeldinger. Et slikt forum er en unik mulighet og viktig for videreutviklingen av vårt produkt, sier avdelingsleder for kunnskapsformidling i SINTEF Bygg forsk, Veslemøy Nestvold. Behov Bygg og Bevar dokumenterer stadig større interesse i markedet for energi effektiviseringstiltak i den eldre bebyg gelsen. Samtidig viser tilbakemeldinger at det hersker usikkerhet omkring valg av løsninger og produkter. Bevisstheten om skaderisikoen er økende, både når det gjelder fukt og råte, men også husets særpreg. Håndverkere som til daglig møter problemstillingene får bidra med sine erfaringer til kunn skapsmaterialet. For mange råd er i dag Veslemøy Nestvold tuftet på et teoretisk potensial for energisparing, det er husets premisser vi er opptatt av i denne sam menheng, sier leder for prosjektet Christer Stenby i Bygg og Bevar. Ett eksempel på usikkerheten som råder i dag, er huseieren som skulle etterisolere sin laftede bygning innvendig og fikk åtte ulike råd fra åtte ulike fagpersoner. Man kan aldri få en fullstendig oppskrift som kan brukes på alle hus fra samme periode, men ved å opplyse om viktige faremomenter og hvilke vurde ringer som gjøres i hvert enkelt tilfelle kan man sikre et godt resultat. Det må tas hensyn til bruk, tidligere endringer og skader, klimatiske forhold med mer, legger Stenby til. Energieffektiviseringstiltak kan med føre risiko for ska der, og forringelse av bygningers estetiske og kulturhistoriske verdier. Dette gjelder særlig bygninger fra før Bygg reist før denne perioden skiller seg vesentlig Christer Stenby fra senere perioder i forhold til konstruksjon, materialbruk og funksjonalitet. Energitiltak for disse byg gene fordrer særlig kompetanse og kunn skap, både hos byggherre, prosjekterende og utførende. Risiko for skade SINTEF Byggforsk er en vesentlig kunn skapsleverandør til byggenæringen gjen nom Byggforskserien. Det finnes anvis ninger for etterisolering av konstruksjo ner som yttervegger, tak og etasjeskillere utført i tre, mur og betong. Disse anvisningene brukt sammen med anvisningene om etterisolering av konstruksjoner, gir et godt grunnlag for å gjøre riktige tiltak for bygningen, sier Nestvold. En vinn-vinn situasjon Både forskning og erfaring viser at enkle tiltak som for eksempel tetting av ufrivil lige luftlekkasjer kan gi god effekt uten at det trenger å bli verken kostbart og omfattende for huseier. Det er fullt mulig å gjøre ENØK-tiltak uten at man skader tekniske og estetiske kvaliteter. Byggforskserien fra SINTEF Bygg forsk er i stor grad fasiten for hvordan til tak skal utføres for eiere, konsulenter og håndverkere. Det er få feil i disse anvis ningene, men det er behov for utdypin ger og presiseringer. Det viktigste vi har sett er behovet for forbedring av beskri velsene av tekniske forundersøkelser og presisering av for utsetninger som må være til stede før man gjennomfører tiltak. Det er også et behov for mer utdypende formidling om vern og forvaltning av kul turhistoriske verdier Jens Morten Søreide og estetiske kvaliteter, sier Marte Boro fra Riksantikvaren. Byggmesterforbundet har vært repre sentert i prosjektet ved fagkonsulent Jens Morten Søreide. Vi har satt pris på arbeidet med å SINTEF Byggforsk er gjennom Bygg forskseriens anvisninger en viktig kunn skapsleverandør av gode løsninger for rehabilitering, oppgradering og vedlike hold. Vi har nå startet revisjon av anvis ningene for etterisolering av konstruksjo ner. I dette arbeidet er resultatene fra sam arbeidet med Bygg og Bevar viktig for oss. Sammen med resultatene fra flere fors kningsprosjekter i SINTEF Byggforsk, danner det grunnlag for godt dokumen terte løsninger, understreker Nestvold. «Håndverkere som til daglig møter problemstillingene får bidra med sine erfaringer til kunnskapsmaterialet.» Den første etterisoleringsanvisningen som revideres er om yttervegger i mur og betong, og den første anvisningen om etterisolering av murvegger, skal publi seres før sommerferien. Deretter følger etterisolering av yttervegger av betong etc. Byggforsk skal også i gang med revi sjon av ventilasjonsanvisninger, blant annet for oppgradering eksisterende byg ninger. Ventilasjon vil være et stadig vik tigere element for bedre ENØK-tiltak. Det er viktig å huske på at ENØKtiltak ikke bare er etterisolering. Vi tar derfor også med andre forhold rundt ENØK-tiltak og løsninger i våre anvis ninger. Dette kan for eksempel være endrede fuktforhold i konstruksjonene som en følge av etterisolering. Her er det mange muligheter til å gjøre feil og det er derfor viktig å følge hele løsninger nøye dersom man ikke selv har fullstendig detaljkunnskap om temaet, sier Nestvold. 13

8 BRANSJENYTT BRANSJENYTT! NYE NETTSIDER SJEFSSKIFTE HOS MURMESTRENE i faget. Kurset tar sikte på å gjøre tømrersvennen mer faglig dyktig og selvstendig i sitt arbeide. For bedriften vil det kunne bety gevin ster i form av blant annet bedre kva litet, bedre produktivitet og mindre reklamasjoner. Å investere i etterut danning av de ansatte skal selvsagt være lønnsomt også for bedriften. Undervisning over tid Byggeplassbesøk under modul 3 i Bergen. Foto: Byggmesterforbundet Etterutdanning for tømrere Tekst: Mona Veslum Byggmesterforbundets nye kurskonsept «Etterutdanning for tømrere» som ble lansert i fjor høst, er nå gjennomført både i Bergen og Stavanger med til sammen 26 deltakere. Til høsten står Oslo og Tønsberg for tur med oppstart i september. Etter å ha jobbet med innholdet i lang tid, var det godt å komme i gang, sa fagkonsulent og foreleser Jens-Morten Søreide da kurset startet opp i Bergen i september i fjor. På under et år har deltakerne jobbet seg i gjennom en rekke temaområder, fra de minste detaljene, til byggeplassen som helhet. Kurset er utvi klet av Byggmesterforbundets fagkonsulenter, som også står for all undervisningen. Bedre tømrere Tømrerfaget er i stadig utvikling og gjennom lansering av etter utdanningen har bransjen endelig fått et tilbud for fordypning 14 De smiler fordi de blir satset på! Fornøyde deltakere (og forelesere), på «Etterutdanning for tømrere» i Bergen. Foto: Byggmesterforbundet Etterutdanning for tømrere består av fire moduler à tre dager og eksa men, og det hele gjennomføres i løpet av ca. åtte måneder med to måneder mellom hver samling. I løpet av hver samling tas det også sikte på å få til et besøk ute på en byggeplass som er relevant i forhold til temaene i modulen. Tilbakemeldinger fra deltakerne er at de setter pris på at undervisnin gen er praktisk rettet, og temaene har vært interessante og nyttige. Etterutdanningen er åpen for alle som har svennebrev i tømrer faget. Medlemmer fra andre bran sjeforeninger i BNL som har ansatte tømrere med svennebrev, får tilsva rende rabatt på deltakerprisen som Byggmesterforbundets medlemmer. Mer informasjon om kurset fin nes på Jan Gunnar Madsen ny daglig leder Det er sjefsskifte på gang hos Norske Murmestres Landsforening når Jan Gunnar Madsen (44) tar over etter Rolf Tollefsen (65). Jan Gunnar tiltrådte stillingen 1. april. Jan Gunnar er som sin forgjenger Rolf, cand. jur fra Universitetet i Oslo. Han kommer fra advokatkontoret Brækhus Dege Advokatfirma DA. Etter at jeg tiltrådte her 1. april, har jeg brukt tiden til å få oversikt over den mangslungne virksomheten. Jeg har lyttet til medlemmene ute i bedriftene, og jeg er blitt innført i sakene som det jobbes med i BNL. Dessuten er jeg i ferd med å få «tømt» hodet til Rolf som fortsetter som seniorrådgiver i en overgangsfase ut juni. Han sitter med en unik kompetanse etter å ha vært i organisasjonen i en mannsalder, sier Jan Gunnar til Byggeindustrien. Når Rolf slutter i NML, så er det en organisasjonsbauta som forlater sekretariatet til murmestrene. Juristen Rolf Tollefsen med spesialområder som arbeidsrett, byggekontrakter og entrepriserett begynte i organisasjonen som kontorsjef så tidlig som i Fem år senere - etter en av byggenæringens største nedturerovertok han som adm. direktør etter daværende Arvid Malme. BNL har i løpet av våren 2014 jobbet med en ekstern leverandør og laget nye nettsider. De nye nettsidene skal være bedre tilpasset nye plattformer som mobil og nettbrett, samt ha en enda enklere struktur med hovedvekt på innhold som omhandler arbeidsgiveriet og politikk. Sidene lanseres høsten BNL på Facebook og Twitter! Direktør for kommunikasjon og næringspolitikk Audun Lågøyr twittrer under navnet AudunKL mens Jørgen Leegaard, direktør for kompetanse og rekruttering heter jorgen_ jrgen. På facebook finner du BNL ved enkelt å søke opp «Byggenæringens Landsforening» dersom du har en egen facebook-konto, eller ved å gå via link på Neste nummer kommer i november 15

9 Returadresse: BNL Postboks 7187 Majorstuen 0307 Oslo 118 nye medlemmer I BNL-FAMILIEN Innmeldt i perioden DESEMBER JUNI BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Algarheim og Mæhlum AS Alliero Holding AS Alliero Stillas AS Alt Bygg & Mur AS Ansnes Entreprenør AS Avd. Mur Aspesletten Eiendommer AS Aspesletten Eiendommer AS B.B. Nord AS Baneservice AS Bekken Bygg AS Bergmoen Snekkerverksted AS Bjellandbygg AS Bravida Norge AS Avd. Tromsø VVS Brovold Interiør AS Bryggespesialisten Henrik J Grøstad Bwood AS Bygg og Malermesteren AS Bygg Smart AS Bygg-Compagniet AS Bygginor AS Byggnord AS Byggteam Vest AS Byggut AS Caverion Norge AS Conbo AS Dalen Snekkerverksted AS DB-Entreprenør AS Drywall AS DTEK Enata Eiendom AS Evje Rørservice AS Falck-Ytter AS Flis & Mur Murmesterforretning AS Florvaag Hus AS FolloMal AS Formbygg Entreprenør AS Fosselie VVS AS Giertsen Tunnel AS, W. Gjemnes Rør Avdeling Gjemnes GK Rør AS, Avd. Romerike Grandahl Bygg AS Grunnarbeid Service AS Hafjell Bygg AS Helberg Bygg og Maling AS HR Rør AS HRL Bolig AS Hustad Rør Molde Avdeling Molde Hustad Rør Vestnes Avdeling Vestnes Hustad, Harald Hustadgruppen AS Haaland VVS AS Ing. Taule AS Jensen Blikk AS John M. Føre Blikkenslagermester AS Karmøy Rørteknikk AS Kaupang Møbler AS Kirkeby og Vist AS KRV AS Lemminkainen Norge AS avd Nordhordaland Veidrift Lemminkäinen Norge AS avd Lødingen Lund AS, Byggmester Kristian Løken, Joar AS Maler1 AS Mapei AS Max Mal AS Meisterbygg Møre AS Mesterbygg Stavanger AS Molund VVS AS Mur i Sør AS Murerfirma Christian CleveHansen Nesheim AS, Byggmeister Bjørn Atle Nord AS, Byggmesteren NorDan AS, Avd. Ålesund Olesen & Andreassen AS, Byggmester PEAB Anlegg AS avd Tromsø PEAB Anlegg AS avd. Oslo PEAB Anlegg AS avd. Trondheim Peab Support AS avd Oslo Peab Support AS avd Tromsø Ruud Entreprenør 1 AS Ryland Bygg AS Rørkompaniet AS Rørlegger Teknikk AS Rørleggeriet AS Avd. Salg Røyrås Tre Avd. Seljord AS Sigma Entreprenør AS Skoge Tømrerservice AS Snekkerlaget AS Solbrekke Bygg AS Solhaug Bolig AS Stangeskovene Kværner Stolt Bygg AS Storfjord Rør AS Strand & Stubø Entreprenør AS Strandberg Trevare Svevia Norge AS Sør Bolig Gruppen AS Sørveggen Bygg AS Tanga VVS & Miljø AS Tarraldsen Trappa AS Tegula AS Telemark Treindustri AS Unihouse Norge AS Urban Bygg AS VB Bergen AS Veas Rør AS Veidekke Industri AS avd Distrikt Nord Veidekke Industri AS avd Distrikt Sør/Vest Veidekke Industri AS avd Rambydalen Pukkverk Veidekke Industri AS Distrikt Øst/Romerike Vest Vestrheim Eiendom AS Villamur AS Voss Byggsenter AS Øster Hus AS Østerhus Rør AS Østlaft Bygg AS Øyfjell Kjøkken AS Aasheim AS, Byggmester Frank

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14 Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14 2 år i bedrift: Lærlinger avlønnes etter følgende prosentskala. (Grunnlaget for beregning av lønnen er nyutdannet fagarbeiders fortjeneste.) Måneder

Detaljer

Lønner det seg å være seriøs? 20. April 2016 Adm. dir. i BNL Jon Sandnes

Lønner det seg å være seriøs? 20. April 2016 Adm. dir. i BNL Jon Sandnes Lønner det seg å være seriøs? 20. April 2016 Adm. dir. i BNL Jon Sandnes 21 % 18 % 73mrd 62mrd 67mrd 74,7mrd 19 % 71mrd 22 % 55 121 bedrifter 228 721 ansatte 455 milliarder i omsetning (SSBs strukturstatistikk)

Detaljer

Hva snakker vi egentlig om? Hvordan unngå useriøse aktører i et ekspanderende marked?

Hva snakker vi egentlig om? Hvordan unngå useriøse aktører i et ekspanderende marked? Hvordan unngå useriøse aktører i et ekspanderende marked? Store utbyggingsprosjekter- fra nå til 2020 23. oktober 2014 Jon Sandnes, adm. dir. BNL Hva snakker vi egentlig om? Krav til kvalifikasjoner for

Detaljer

Enkelt å være seriøs. Frokostseminar 12. september 2014 Jon Sandnes, adm. dir. BNL

Enkelt å være seriøs. Frokostseminar 12. september 2014 Jon Sandnes, adm. dir. BNL Enkelt å være seriøs Frokostseminar 12. september 2014 Jon Sandnes, adm. dir. BNL ny Sentral Godkjenning, nsg Tjenestedirektivet om kvalifikasjonskrav dagens obligatorisk lokale godkjenning bortfaller

Detaljer

Enkelt å være seriøs. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening. Tønsberg, 27/11/14

Enkelt å være seriøs. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening. Tønsberg, 27/11/14 Enkelt å være seriøs Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Tønsberg, 27/11/14 Sommer 2013 - valgkamp Svart arbeid Ingen tariffavtale gjelder Arbeidstakere tar stor risiko Ingen forsikringer Ingen pensjonsgivende

Detaljer

Byggenæringen på høygir.men mye å gå på. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013

Byggenæringen på høygir.men mye å gå på. Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013 Byggenæringen på høygir.men mye å gå på Audun Lågøyr Byggenæringens Landsforening Utleiekonferansen 2013 Historisk høyt aktivitetsnivå 360 mrd kr i omsetning i 2013 Fra 5 til 6 millioner mennesker til

Detaljer

Manifestasjon 2016 Hvordan nå tabell toppen i bygge- og anleggsbransjen Jon Sandnes, adm. dir. i BNL

Manifestasjon 2016 Hvordan nå tabell toppen i bygge- og anleggsbransjen Jon Sandnes, adm. dir. i BNL Manifestasjon 2016 Hvordan nå tabell toppen i bygge- og anleggsbransjen Jon Sandnes, adm. dir. i BNL Mrd. 2015-kroner Prognoser 2016 2018: Fortsatt vekst 10,0 % BA-markedet i alt. Endring å/å 12% 10% Bygge-

Detaljer

HMS konferanse 2. nov Hvilke verktøy har vi? Jon Sandnes, adm. dir i BNL

HMS konferanse 2. nov Hvilke verktøy har vi? Jon Sandnes, adm. dir i BNL HMS konferanse 2. nov. 2016 Hvilke verktøy har vi? Jon Sandnes, adm. dir i BNL Bygging er? Ensartede produkter Unike produkter Permanent organisasjon Serieproduksjon Ordreproduksjon Volum og standardisering

Detaljer

Enkelt å være seriøs? Jomar Talsnes Heggdal 12. november

Enkelt å være seriøs? Jomar Talsnes Heggdal 12. november Enkelt å være seriøs? Jomar Talsnes Heggdal 12. november Mulighetsrommet: Fortsatt høy aktivitet Lave renter Befolkningsvekst Eldrebølge Urbanisering og sentralisering Teknologisk utvikling Digitalisering

Detaljer

på topp byggenæringen 2013

på topp byggenæringen 2013 10 på topp byggenæringen 2013 Å sette spor Byggenæringen hadde høy aktivitet i 2013 og BNL har hatt godt gjennomslag for mange viktige saker dette året. Samferdsel er blitt høyt prioritert og ny Nasjonal

Detaljer

HMS for hele bygge- eller anleggsprosessen, 12.-13.11.07 NBEF/TFSK og forfatter. Arne Slettebøe. Seriøsitet i Byggenæringen. StartBANK.

HMS for hele bygge- eller anleggsprosessen, 12.-13.11.07 NBEF/TFSK og forfatter. Arne Slettebøe. Seriøsitet i Byggenæringen. StartBANK. Arne Slettebøe Seriøsitet i Byggenæringen StartBANK Arne Slettebøe Foreningen Næringseiendom TO MARKEDER Seriøst Useriøst Betaler skatter og avgifter Internkontroll og AML Tariff og overenskomst Brakkestandard

Detaljer

Dette er byggenæringen: Hva slags produksjon drives i byggenæringen? Dette gjør vi: Dette lever vi av:

Dette er byggenæringen: Hva slags produksjon drives i byggenæringen? Dette gjør vi: Dette lever vi av: Dette er byggenæringen: 54 982 bedrifter 219 598 ansatte 424 826 millioner i omsetning Ca. 245 mill. per time Norges største distriktsnæring Ulvetider?! Eller andre tider i byggenæringen Adm.dir. BNL,

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

ENKELT Å være SERIøS 1. NY SENTrAL GоDKJENNING (nsg)

ENKELT Å være SERIøS 1. NY SENTrAL GоDKJENNING (nsg) Rapport fra bygge- og anleggsnæringens ekspertutvalg for godkjenning av kvalifikasjoner og innsats mot useriøse aktører ENKELT Å være SERIøS 1. NY SENTrAL GоDKJENNING (nsg) oktober 2015 DELrApporT 2 Registreringsordning

Detaljer

De seriøse skal vinne- om sosial dumping og svart arbeid mv. Bransjetreff SVV, Bodø 1.November 2016 Arne Skjelle,BNL

De seriøse skal vinne- om sosial dumping og svart arbeid mv. Bransjetreff SVV, Bodø 1.November 2016 Arne Skjelle,BNL De seriøse skal vinne- om sosial dumping og svart arbeid mv. Bransjetreff SVV, Bodø 1.November 2016 Arne Skjelle,BNL 21 % 18 % 73mrd 62mrd 67mrd 74,7mrd 19 % 71mrd 22 % 55 121 bedrifter 228 721 ansatte

Detaljer

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra april 17

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra april 17 Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra april 17 2 år i bedrift: Lærlinger avlønnes etter følgende prosentskala. (Grunnlaget for beregning av lønnen er nyutdannet fagarbeiders fortjeneste.) Måneder

Detaljer

Innspill til Regjeringens behandling av statsbudsjett for 2016

Innspill til Regjeringens behandling av statsbudsjett for 2016 Dato: 04.02.2015 Innspill til Regjeringens behandling av statsbudsjett for 2016 Byggenæringens Landsforening ønsker med dette å komme med følgende innspill til regjeringens behandling av statsbudsjettet

Detaljer

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet

Sosial Dumping. Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Arbeidstilsynet Vestlandet Sosial Dumping Hva betyr det for arbeidslivet på Vestlandet? Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Påvirkes av internasjonale forhold Norsk arbeidsliv Mer internasjonalisert og åpent enn forventet

Detaljer

Seriøsitetskrav. Jon Sandnes, adm. dir i BNL 9. November Bransjetreff 2017 Region Sør

Seriøsitetskrav. Jon Sandnes, adm. dir i BNL 9. November Bransjetreff 2017 Region Sør Seriøsitetskrav Jon Sandnes, adm. dir i BNL 9. November Bransjetreff 2017 Region Sør Mrd. 2016-NOK MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 Fortsatt vekst i bygge- og anleggsmarkedet Bygge- og anleggsmarkedet etter

Detaljer

Oslo 21. januar 2016. Statsministerens kontor Postboks 8001 Dep 0030 Oslo postmotak@smk.dep.no REGJERINGENS STRATEGI MOT ARBEIDSLIVSKRIMINALITET

Oslo 21. januar 2016. Statsministerens kontor Postboks 8001 Dep 0030 Oslo postmotak@smk.dep.no REGJERINGENS STRATEGI MOT ARBEIDSLIVSKRIMINALITET Statsministerens kontor Postboks 8001 Dep 0030 Oslo postmotak@smk.dep.no Oslo 21. januar 2016 REGJERINGENS STRATEGI MOT ARBEIDSLIVSKRIMINALITET BNL er tilfreds med at regjeringen setter kampen mot arbeidslivskriminalitet

Detaljer

ENKELT Å VÆRE SERIØS VANSKELIGERE Å VÆRE USERIØS. Dag Andresen Administrerende direktør Veidekke Entreprenør AS

ENKELT Å VÆRE SERIØS VANSKELIGERE Å VÆRE USERIØS. Dag Andresen Administrerende direktør Veidekke Entreprenør AS ENKELT Å VÆRE SERIØS VANSKELIGERE Å VÆRE USERIØS Dag Andresen Administrerende direktør Veidekke Entreprenør AS INNHOLD: - KORT OM VEIDEKKE - OMFANGET - HVA GJØR VI I VEIDEKKE - HVA GJØR BNL SAMMEN MED

Detaljer

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi?

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? VEDLEGG 1 Spørreskjema bedrifter Privatmarkedet 1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? 1. BNL 2. Norsk Teknologi HVIS 1 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Hvilken bransjeforening

Detaljer

SERIØSE KONTRAKTBESTEMMELSER. Innlegg for KS 24.9.2015, Bjørn Kuvås

SERIØSE KONTRAKTBESTEMMELSER. Innlegg for KS 24.9.2015, Bjørn Kuvås SERIØSE KONTRAKTBESTEMMELSER Innlegg for KS 24.9.2015, Bjørn Kuvås KORT OM STATSBYGG Byggherre Utleier/forvalter Rådgiver STATSBYGG SOM INNKJØPER Investerer i byggeprosjekter for ca. 3 mrd. årlig Kjøper

Detaljer

Det må bli enklere å drive seriøst i byggenæringen Byggesaksdagene 26.10.2015. Jon Sandnes 16. Oktober 2015

Det må bli enklere å drive seriøst i byggenæringen Byggesaksdagene 26.10.2015. Jon Sandnes 16. Oktober 2015 Det må bli enklere å drive seriøst i byggenæringen Byggesaksdagene 26.10.2015 Jon Sandnes 16. Oktober 2015 Bolig ny) YB ny) Anlegg Bolig ROT YB ROT 21% 73mrd 18% 62mrd 74,7mrd 19% 67mrd 22% 71mrd 20% Fra

Detaljer

Enkelt å være seriøs. Virkemidler for å heve kvalifikasjonene og øke seriøsiteten i bygge- og anleggsnæringen

Enkelt å være seriøs. Virkemidler for å heve kvalifikasjonene og øke seriøsiteten i bygge- og anleggsnæringen Enkelt å være seriøs Virkemidler for å heve kvalifikasjonene og øke seriøsiteten i bygge- og anleggsnæringen Deltagere Jon Sandnes, oppdragsleder (adm. dir. Byggenæringens Landsforening - BNL) Per Jæger,

Detaljer

Seminar om lærlingsituasjonen. Opplæringskontoret for tømrerfaget

Seminar om lærlingsituasjonen. Opplæringskontoret for tømrerfaget Seminar om lærlingsituasjonen Arvid Søgaard Opplæringskontoret for tømrerfaget Fafo Arbeidstakere i byggenæringen g Hvem er de, hvor kommer de fra og hvor går de? Rapporten konkluderte med at næringen

Detaljer

Veileder for valg av seriøse bedrifter

Veileder for valg av seriøse bedrifter Veileder for valg av seriøse bedrifter Audun Brandt Lågøyr Byggenæringens Landsforening Grønn galla 2015 Samspill for løse utfordringene! Bedriftene må forebygge at useriøse og kriminelle kommer inn i

Detaljer

Enkelt å være seriøs Vanskelig å være useriøs

Enkelt å være seriøs Vanskelig å være useriøs Enkelt å være seriøs Vanskelig å være useriøs Adm.dir. Jon Sandnes BNL Policymøte 11. februar 2015 Refleksjon 1 Markeder i endring ARBEIDSMARKEDSKRIMINALITET I NORGE Situasjonsbeskrivelse 2014 Refleksjon

Detaljer

Organisert svart arbeid En stor utfordring for næringslivet! Rådsmøte hos Tradebroker 5. juni 2014

Organisert svart arbeid En stor utfordring for næringslivet! Rådsmøte hos Tradebroker 5. juni 2014 Organisert svart arbeid En stor utfordring for næringslivet! Rådsmøte hos Tradebroker 5. juni 2014 Seniorrådgiver Jan-Erik Hagtvet Skattekrimavd i Skatt øst Hvem er skattekrims «klienter»? KAN IKKE VIL

Detaljer

Er det vikarbyråene som skal bygge landet? Jon Sandnes, adm. dir i BNL Bergen bygg og anleggsdager

Er det vikarbyråene som skal bygge landet? Jon Sandnes, adm. dir i BNL Bergen bygg og anleggsdager Er det vikarbyråene som skal bygge landet? Jon Sandnes, adm. dir i BNL 27.10. Bergen bygg og anleggsdager Hvem bygger landet? Nøkkeltall for byggenæringen 55 150 bedrifter 225 776 ansatte Omsetning: 456

Detaljer

SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN. Frokostmøte 16.9.2015

SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN. Frokostmøte 16.9.2015 SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN Frokostmøte 16.9.2015 AGENDA 0800: Velkommen og servering av frokost 0815: Innledning v/ byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg 0830: Blåboka nye kontraktkrav

Detaljer

Enkelt å være seriøs Vanskelig å være useriøs

Enkelt å være seriøs Vanskelig å være useriøs Enkelt å være seriøs Vanskelig å være useriøs Adm.dir. Jon Sandnes BNL Gardermoen 28.januar 2015 Byggenæringen i Norge Byggenæringen er Norges største distriktsnæring Byggenæringen er Norges nest største

Detaljer

Samkjøring av offentlige registre som virkemiddel for å stoppe kriminell ekspansjon i vår næring. BAE Nyttårsjazz 22.01.2015

Samkjøring av offentlige registre som virkemiddel for å stoppe kriminell ekspansjon i vår næring. BAE Nyttårsjazz 22.01.2015 Samkjøring av offentlige registre som virkemiddel for å stoppe kriminell ekspansjon i vår næring BAE Nyttårsjazz 22.01.2015 Tjeneste direktivet i 2009 åpner det norske arbeidsmarkedet mot EU Stortingets

Detaljer

Vi bygger fremtiden 15. juni 2017 Jon Sandnes, adm. dir i BNL

Vi bygger fremtiden 15. juni 2017 Jon Sandnes, adm. dir i BNL Vi bygger fremtiden 15. juni 2017 Jon Sandnes, adm. dir i BNL Digitalisering av BAE-næringen Trender Befolkningsendringer/Urbanisering Globalisering Digitalisering Grønt skifte /Klimaendringer Tilknytningsformer

Detaljer

Seminar om offentlige anskaffelser 11. november 2016

Seminar om offentlige anskaffelser 11. november 2016 Seminar om offentlige anskaffelser 11. november 2016 Trusselbildet - utvikling Mer systematisert og organisert kriminalitet Multikriminelle nettverk med stor tilpasningsdyktighet Bakmenn som utnytter

Detaljer

Utfordringer og muligheter for bygg- og anleggsnæringen. 9. Juni 2017 Jon Sandnes, adm. dir i BNL

Utfordringer og muligheter for bygg- og anleggsnæringen. 9. Juni 2017 Jon Sandnes, adm. dir i BNL Utfordringer og muligheter for bygg- og anleggsnæringen 9. Juni 2017 Jon Sandnes, adm. dir i BNL Digitalisering av BAE-næringen Trender Befolkningsendringer/Urbanisering Globalisering Digitalisering Grønt

Detaljer

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor STRATEGI 2013-2017 for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Strategi for 2013-2017 Strategien er inndelt i følgende 5 hovedområder: Visjon Kompetansenivå og krav til bedriftene

Detaljer

«Felles løft for bransjen» Stein Hesstvedt / MLF

«Felles løft for bransjen» Stein Hesstvedt / MLF «Felles løft for bransjen» Stein Hesstvedt / MLF Næringsforeningen i Rogaland «Utfordringer og muligheter «Stein Hesstvedt / MLF 30.03.17 MLF MLF - et stort et stort fellesskap fellesskap - 295 medlemsbedrifter

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær

NTLs tiltak mot svart økonomi. Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs tiltak mot svart økonomi Ragnar Bøe Elgsaas, forbundssekretær NTLs forslag til tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet og svart økonomi 2 1. Bedre samarbeid mellom kontrolletatene Skatteetaten, Arbeidstilsynet,

Detaljer

2013, et stabilt år. Vi gleder oss til et spennende Foto: NorDan As

2013, et stabilt år. Vi gleder oss til et spennende Foto: NorDan As 2013, et stabilt år Til tross for en dramatisk start på året for mange av trevareprodusentene, endte året svært likt som foregående år både volum og omsetningsmessig. Dette til tross for 10 % nedgang i

Detaljer

LØNN SOM FORTJENT? Om akkord og andre modeller for avlønning i byggenæringen

LØNN SOM FORTJENT? Om akkord og andre modeller for avlønning i byggenæringen LØNN SOM FORTJENT? Om akkord og andre modeller for avlønning i byggenæringen Konferanse MLF 11. 09.2012 Siri Bergh, dir. for arbeidsgiverpolijkk og HMS i BNL Hva er nyl? NyL lønnssystem i Fellesoverenskomsten

Detaljer

INFOSKRIV FRA A-KRIM ROGALAND TIL KUNDER/BYGGHERRE. UNNGÅ KJØP AV BYGGETJENESTER FRA KRIMINELLE AKTØRER

INFOSKRIV FRA A-KRIM ROGALAND TIL KUNDER/BYGGHERRE. UNNGÅ KJØP AV BYGGETJENESTER FRA KRIMINELLE AKTØRER INFOSKRIV FRA A-KRIM ROGALAND TIL KUNDER/BYGGHERRE. UNNGÅ KJØP AV BYGGETJENESTER FRA KRIMINELLE AKTØRER Innhold 1. Velg seriøs arbeidskraft 3 1.1.Innledning 3 2. Reduser risiko ved å stille krav til dine

Detaljer

Hva gjør MEF for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet? Bransjetreff Tromsø 2017 Stein Gunnes Sjeføkonom

Hva gjør MEF for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet? Bransjetreff Tromsø 2017 Stein Gunnes Sjeføkonom Hva gjør MEF for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet? Bransjetreff Tromsø 2017 Stein Gunnes Sjeføkonom Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet i anleggsbransjen Det viktigste for MEF og entreprenørene

Detaljer

Byggenæringen og dens viktigste utfordringer i dag. Foredragsholder: Frank Ivar Andersen

Byggenæringen og dens viktigste utfordringer i dag. Foredragsholder: Frank Ivar Andersen Byggenæringen og dens viktigste utfordringer i dag Foredragsholder: Frank Ivar Andersen Temaer Konsekvenser av økt import (varer, elementer, utførende "aktører") Innleie istedenfor egenregi konsekvenser

Detaljer

Omforente kontraktsbestemmelser for seriøsitet. Kristine Vigander, KS advokatene Anne Cathrine Jacobsen, Seniorrådgiver Difi

Omforente kontraktsbestemmelser for seriøsitet. Kristine Vigander, KS advokatene Anne Cathrine Jacobsen, Seniorrådgiver Difi Omforente kontraktsbestemmelser for seriøsitet Kristine Vigander, KS advokatene Anne Cathrine Jacobsen, Seniorrådgiver Difi Arbeidskriminalitet Samarbeid om seriøsitet Hvorfor er arbeidet med seriøsitet

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet 2 3 4 5 6 Et seriøst arbeidsliv er et organisert arbeidsliv? 7 Noen forutsetninger:

Detaljer

Statens vegvesen bygger vern mot sosial dumping. Presentasjon MEF Arbeidsgiverkonferansen 26.mars 2015 26.03.2015

Statens vegvesen bygger vern mot sosial dumping. Presentasjon MEF Arbeidsgiverkonferansen 26.mars 2015 26.03.2015 Presentasjon MEF Arbeidsgiverkonferansen 26.mars 2015 Hvordan unngå sosial dumping hvordan styrke vernet? Sosial dumping? NULLTOLERANSE! Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Definisjon sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet

Detaljer

Egenrapportering fra leverandør

Egenrapportering fra leverandør 1 AV 6 Egenrapportering fra leverandør Egenrapportering er en del av oppfølgingen etter forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og Statsbyggs kontraktbestemmelser. Skjemaet skal besvares

Detaljer

Stillasdagene

Stillasdagene Norge i vekst Byggenæringen på høygir? Stillasdagene 21.09.11 Ketil Lyng Adm. dir. BNL Byggenæringen i Norge er helt avhengig av verden Våre hovedsatsinger Stortingsmeldingen og byggingspolitikk Energieffektivisering

Detaljer

Byggenæringens LandsforeninG 2012. på topp

Byggenæringens LandsforeninG 2012. på topp Byggenæringens LandseninG 2012 10 på topp Historisk år 2012 har vært et viktig år byggenæringen. Aktiviteten har vært høy og BNL opplever godt gjennomslag og ståelse fra myndighetene når det gjelder næringens

Detaljer

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner 1 Endringer i AML Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner Regjeringen ønsker et trygt, fleksibelt, familievennlig og inkluderende arbeidsliv som skal være preget av trygge og anstendige arbeidsvilkår

Detaljer

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Hvem er jeg? Sven E. Kristoffersen spesialrådgiver på eiendom i Skien kommune Har jobbet i Skien kommune i 20

Detaljer

Svart økonomi - Skatteetatens rolle - hvilke tiltak må gjøres internt og sammen med andre NTL konferanse 2.12.14 Hildegunn Vollset SKD

Svart økonomi - Skatteetatens rolle - hvilke tiltak må gjøres internt og sammen med andre NTL konferanse 2.12.14 Hildegunn Vollset SKD Svart økonomi - Skatteetatens rolle - hvilke tiltak må gjøres internt og sammen med andre NTL konferanse 2.12.14 Hildegunn Vollset SKD Regionavdelingen Tema for dagen Skatteetatens rolle Hva gjør Skatteetaten

Detaljer

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast Nye virkemidler Tiltak og erfaringer Berit Bøe Ørnulf Halmrast Regional organisering Direktoratet i Trondheim Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon Direktør Lov og regelverk Styring og samordning

Detaljer

byggenæringens fremtidsbarometer

byggenæringens fremtidsbarometer byggenæringens BNLs medlemsundersøkelse 2016 Foto: istock Innhold Forord 4 Om undersøkelsen 5 Markedstrender 6 Utviklingen de siste årene 7 Forventninger til 2016 7 Resultat 7 Bemanning 10 Konkurranse

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Den norske arbeidslivsmodellen

Den norske arbeidslivsmodellen Den norske arbeidslivsmodellen Anne Mette Ødegård & Rolf K. Andersen, 20.04.16 www.fafo.no Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning Studier av arbeidsliv, integrering, utdanning og velferd

Detaljer

(Interp. fra repr. Kjell Helleland, Ap, 21. januar 1976)

(Interp. fra repr. Kjell Helleland, Ap, 21. januar 1976) «Det er mange av disse små byråene som går omkring med kontoret i lomma. ( ) når disse små byråene kommer med tilbud som ligger langt under gjennomsnittet blir det vanskelige konkurranseforhold. Dette

Detaljer

Sosial dumping/arbeidslivskriminalitet Erfaringer fra samordnet innsats om akrim

Sosial dumping/arbeidslivskriminalitet Erfaringer fra samordnet innsats om akrim Sosial dumping/arbeidslivskriminalitet Erfaringer fra samordnet innsats om akrim Borghild Lekve Regiondirektør Vestlandet 08.02.2017 Mange begrep: Arbeidslivskriminalitet- hva er det? Sosial dumping Arbeidsmarkedskriminalitet

Detaljer

Strategikonferansen Telemark

Strategikonferansen Telemark Strategikonferansen Telemark -Vi vil gjøre det lettere for kommuner å bekjempe svart økonomi og arbeidslivskriminalitet Tall fra Byggenæringens landsorganisasjon (BNL) Svart økonomi utgjør 100-130 mrd

Detaljer

FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2016

FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2016 FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2016 Overenskomsten for byggeindustrien Kravene til endringer i overenskomstene er markert slik: krav om endringer av eksisterende, eller nye tekster er markert

Detaljer

Skien kommune ønsker å bekjempe sosial dumping og svart økonomi som undergraver fellesskapsverdier vårt samfunn er bygget på.

Skien kommune ønsker å bekjempe sosial dumping og svart økonomi som undergraver fellesskapsverdier vårt samfunn er bygget på. SKIENS- MODELLEN Skien kommune ønsker å bekjempe sosial dumping og svart økonomi som undergraver fellesskapsverdier vårt samfunn er bygget på. Bystyret vedtok i september 2014 særskilte kontraktsbestemmelser

Detaljer

Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping

Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping Solstrand 24.10.2013 Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Norsk arbeidsliv Påvirkes av internasjonale forhold

Detaljer

Sosial dumping - en felles utfordring

Sosial dumping - en felles utfordring Sosial dumping - en felles utfordring 26.01.2010 1 Hvordan opplever Arbeidstilsynet bransjen? Erfaring fra kontroller og tanker om fremtidig samarbeid Ørnulf Halmrast regiondirektør Sosial dumping - en

Detaljer

Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING totalmarkedet i Byggenæringen 300 Anlegg - Investeringer og vedlikehold 250 200 Bygg - Investeringer og vedlikehold 150 100 50 0 2001 2002 2003 2004

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE

VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE VEKSLINGSMODELLEN OPPLÆRINGSKONTORENE TØMRER OG BETONGFAG SKOLE SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE Hvorfor ny modell for fagopplæring, og hva innebærer ? Avtale som ble inngått juni 2011 mellom

Detaljer

Den norske vinduskrigen

Den norske vinduskrigen Den norske vinduskrigen Boligbyggingen friskmeldes og byggenæringen går bra. Men hva skjer med trevarebransjen? Totalmarkedet er årlig ganske likt i volum, mens omsetningen utvikler seg i ytterligere negativ

Detaljer

Byggevareindustrien - Høstmøte. Byggevareindustrien Høstmøte 21. november 2013. BNL noen refleksjoner. Adm.dir. Jon Sandnes

Byggevareindustrien - Høstmøte. Byggevareindustrien Høstmøte 21. november 2013. BNL noen refleksjoner. Adm.dir. Jon Sandnes Byggevareindustrien - Høstmøte Byggevareindustrien Høstmøte 21. november 2013 BNL noen refleksjoner Adm.dir. Jon Sandnes Hovedoppgaver for BNL 2013-2014 BYGG/INDUSTRI Energi effektivisering : I eksisterende

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

Representantforslag. S (2014-2015)

Representantforslag. S (2014-2015) Representantforslag. S (2014-2015) fra stortingsrepresentantene Dag Terje Andersen, Anette Trettebergstuen, Lise Christoffersen, Fredric Holen Bjørdal, Helga Pedersen, Kari Henriksen og Arild Grande Dokument

Detaljer

ROGALAND. Et godt fungerende arbeidsliv?

ROGALAND. Et godt fungerende arbeidsliv? ROGALAND Et godt fungerende arbeidsliv? Hva er omfanget av svart arbeid? 2-5% av det norske BNP anslås å være svart omsetning. Jan-Egil Kristiansen i Skatt øst til NRK 29.5.2014: Anslår at svart arbeid

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse

Anleggsbransjen Fakta og analyse MEF-notat nr. 5 Desember Anleggsbransjen Fakta og analyse Store regionale forskjeller i aktivitetsbildet Mest negativt i Nord- og Midt-Norge Få vil ansette, mange vurderer oppsigelse eller permittering

Detaljer

Stillasdagene 2010. Ketil Lyng adm. direktør BNL 16. september 2010. Clarion Hotel, Oslo Airport, Gardermoen

Stillasdagene 2010. Ketil Lyng adm. direktør BNL 16. september 2010. Clarion Hotel, Oslo Airport, Gardermoen Stillasdagene 2010 Ketil Lyng adm. direktør BNL 16. september 2010 Clarion Hotel, Oslo Airport, Gardermoen Byggenæringen i Norge er helt avhengig av verden Utvikling i BNP 2009-2011, anslått vekst fra

Detaljer

Renholdsbransjen: Status og utfordringer Sissel Trygstad, Fafo. Fafo Østforum seminar 31.10.11

Renholdsbransjen: Status og utfordringer Sissel Trygstad, Fafo. Fafo Østforum seminar 31.10.11 Renholdsbransjen: Status og utfordringer Sissel Trygstad, Fafo Fafo Østforum seminar 31.10.11 1 700 600 Bedriftene og arbeidstakerne 599 582 500 Partsforhold og organisering 400 Kunder, krav og anbud 300

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Privatmarkedet i byggenæringen

Privatmarkedet i byggenæringen Privatmarkedet i byggenæringen - Spørreundersøkelse blant medlemsbedrifter i Byggenæringens Landsforening og Norsk Teknologi Rolf K. Andersen, Line Eldring & Johan Røed Steen Fafo, 28. august 2013 1 Innhold

Detaljer

HMS-CHARTERET FOR EN SKADEFRI BYGG- OG ANLEGGSNÆRING

HMS-CHARTERET FOR EN SKADEFRI BYGG- OG ANLEGGSNÆRING HMS-CHARTERET FOR EN SKADEFRI BYGG- OG ANLEGGSNÆRING Harald Vaagaasar Nikolaisen EBAs generalforsamling 29. mai 2015 ARBEIDSSKADEDØDSFALL BYGG OG ANLEGG 14 12 10 8 6 4 2 0 11 8 5 6 11 1 5 11 9 7 4 9 2

Detaljer

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID, TENK LÆRLING Ungdom i Akershus vil gjerne jobbe i din bedrift Slik blir du lærebedrift Framtidens fagarbeidere Lærevillige medarbeidere Nye impulser Sikre rekrutteringen LÆRLING?

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Evaluering av tiltak mot sosial dumping Evaluering av tiltak mot sosial dumping -noen hovepunkter Line Eldring, Fafo Fafo Østforum 6.6.2013 Hovedspørsmål i evalueringen (2010-2011) Hvordan har tiltakene i handlingsplanene mot sosial dumping

Detaljer

Endringer i AML. SAFE mener at midlertidige ansettelser innebærer en usikkerhet og uforutsigbarhet, for både arbeidstakeren selv og dennes kolleger.

Endringer i AML. SAFE mener at midlertidige ansettelser innebærer en usikkerhet og uforutsigbarhet, for både arbeidstakeren selv og dennes kolleger. Endringer i AML De foreslåtte endringene av arbeidsmiljøloven (aml) ble 1.gangs behandlet i Stortinger tirsdag 24. mars 2015. Det er ingen grunn til å tro at det vil skje annet enn eventuelt små formalendringer

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?»

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» «Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» Er den norske arbeidslivsmodellen truet? #1: Ja. #2: Ja, av den blåblå regjeringen #3: Ja, av manglende politisk utvikling Fra sak til verdi Flytter verdier velgere?

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

YRKESFAG BNLs opplæringskonferanse 2017

YRKESFAG BNLs opplæringskonferanse 2017 YRKESFAG 2020 BNLs opplæringskonferanse 2017 1 Bakgrunn for Yrkesfag 2020 NHOs Kompetansebarometer viser at 60 prosent av bedriftene har behov for fagarbeidere de neste fem årene. Hver tredje bedrift har

Detaljer

Industrien sine innspill til endringer i fag- og yrkesopplæringen

Industrien sine innspill til endringer i fag- og yrkesopplæringen Industrien sine innspill til endringer i fag- og yrkesopplæringen En tilbudsstruktur med kvalitet og relevans Anita Østro og Kjetil Tvedt Norsk Industri Utreding av ny fag- og yrkesopplæring Et innhold

Detaljer

FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014

FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014 FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2014 Overenskomsten for byggeindustrien Kravene til endringer i overenskomstene er markert slik: krav om endringer av eksisterende, eller nye tekster er markert

Detaljer

Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer. Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10.

Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer. Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10. Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10.2015 Oslo kommune 600 000 innbyggere øker til 800 000 innbyggere innen 2030

Detaljer

STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR?

STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR? STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR? Arne Giske Konsernsjef, Veidekke «Entreprenørens drøm» By Jørgen W. Porsmyr ANBUDSÅPNING PÅ SANDVIKA WØYEN 25. SEPTEMBER ANBUDSÅPNING PÅ

Detaljer

Et verktøy mot svart arbeid

Et verktøy mot svart arbeid Dette materiellet er utviklet av Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ), en allianse mellom KS, LO, NHO, Unio, YS og Skatteetaten. Alliansen arbeider forebyggende mot svart økonomi. Temaheftet sammen med det

Detaljer

Framtidens Byer Nytt fra Lavenergiprogrammets. Guro Hauge daglig leder i Lavenergiprogrammet

Framtidens Byer Nytt fra Lavenergiprogrammets. Guro Hauge daglig leder i Lavenergiprogrammet Framtidens Byer Nytt fra Lavenergiprogrammets Guro Hauge daglig leder i Lavenergiprogrammet Evaluering av Boliger med Lavt Energibehov - EBLE Det er ikke foretatt større systematiske undersøkelser av hvordan

Detaljer

Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen

Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen Kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen Situasjonsbeskrivelse 2014 BDO 11.juni 2014 Situasjonsbeskrivelse 2014 Bakgrunn og metode Definisjon og fakta Kriminalitetsbildet - nåsituasjon Kriminalitetsbildet

Detaljer