Forord. og næringsutvikling innen fiskeri, reiseliv, transport og lokaltrafikk. Alta Steinar Karlstrøm. Styreleder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. og næringsutvikling innen fiskeri, reiseliv, transport og lokaltrafikk. Alta 16.03.09. Steinar Karlstrøm. Styreleder"

Transkript

1 HAVNEPLAN ALTA KOMMUNE Forord I forbindelse med Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 0009, ble Alta Havn utpekt som stamnetthavn. Dette innebærer at Alta Havn i årene som kommer sammen med regionale og nasjonale myndigheter må bidra til at sjøtransporten framstår som konkurransedyktig alternativ med tanke på sikkerhet, framføringstid, pålitelighet og pris. Som stamnetthavn vil det få betydning for valg av fokusområder i revidert Havneplanen for perioden Havneplanen skal i perioden fange opp transportutfordringene i Nordområdene. Spesielt gjelder dette innenfor olje- og gassrettet aktiviteter i Barentshavet. Også endringer i Nordøstpassasjen der passasjen blir isfri i deler av året, kan gi økt skipstransport mellom Europa og Asia. Alta Havn som logistikknutepunkt i Finnmark, vil gjennom riktig satsing kunne trekke til seg ny leverandørindustri fra nasjonalt og internasjonalt hold. Da denne type industri i dag ligger langt fra Finnmark, bør konkurransedyktig leverandørindustri stimuleres til å etablere seg i Alta. For å få det til, vil det være behov for nye sjørettede industriområder, nye flerbruksterminaler og planer for videreutvikling av Bukta og andre sjørettede industriområder. Dagens samlokalisering av fly, havn og E- gir Alta et fortrinn som internasjonalt logistikksenter og knutepunkt for Finnmark. Havneplanen vil i denne periode ha større fokus på samordning, økt petroleumvirksomhet i Barentshavet samt tilrettelegging av nye industriområder for leverandør-industrien og næringsutvikling innen fiskeri, reiseliv, transport og lokaltrafikk. Alta Steinar Karlstrøm Styreleder Arbeidsgruppa som har rullert Havneplan 0090, har bestått av: Steinar Karlstrøm, styreleder Alta Havn KF leder for arbeidsgruppa Monica Nielsen, nestleder Alta Havn KF Jens K. Kristoffersen, medlem havnestyret Jørgen Kristoffersen, Alta kommune Jens-Petter Mathisen, havnesjef har vært sekretær for arbeidet

2 ALTA KOMMUNE HAVNEPLAN Innholdsfortegnelse Innledning Utviklingen Marked Strategier og kjernesaker Strategier Kjernesaker Større nærhet til kommende petroleumsvirksomheten i Barentshavet Bedre samordning mellom fly, havn og E Tilrettelegging av nye industriområder for næringsutvikling innen olje- og gassutvikling, reiseliv og fiskeri- /fritidshavner Alta skal utvikle et effektivt person- og godsknutepunkt Alta som destinasjon Bedre kommunikasjon mellom Distrikts- og Sentral-Alta Havneplan 0090 prioritering av tiltak og økonomiske konsekvenser Prioritering av tiltak Økonomiske konsekvenser Vedlegg: Eksisterende kaier innenfor Alta havnedistrikt og kaier i Distrikts-Alta

3 HAVNEPLAN ALTA KOMMUNE Innledning Kommuneplanens samfunnsdel 0040 ble vedtatt 3. mars 004. Alta kommune har valgt Alta vil som visjon og motto for det arbeidet kommunen i fellesskap skal utføre for å gjøre kommunen til et enda bedre sted å bo og arbeide i. Hensikten med dette dokumentet er å beskrive en felles strategi og utvikling for Alta kommune, Alta Havn og næringslivet i Alta. I utvikling av nordområdene må Alta sees på som et nasjonalt og internasjonalt trafikkknutepunkt. Sentralt i utviklingsplanen er petroleumsvirksomheten i Barentshavet og Alta sitt fortrinn som internasjonalt knutepunkt. Dagens samlokalisering av fly, havn og E- gir Alta et fortrinn for person- og godstrafikk til/fra Finnmark. Det er viktig for Alta at man i kommende strategiplan legger til rette for at en større del av de intermodale/ multimodale godstransporter går over Alta. Transportstrømmene vil i framtiden bli konsentrert til færre og større terminaler (stamnetthavner) med større grad av økt containiersering. Alta er pr. i dag godt tilrettelagt for å kunne imøtekomme morgendagens krav til transport og logistikkløsninger. Gjennom økt satsing på Alta som destinasjon, der havn, Alta Lufthavn og E- møtes, vil Bukta Industriområde styrke sin posisjon i et regionalt reiselivs-perspektiv. For Alta kommune er tidsmessige sjøvertskommunikasjoner viktig for bl.a. å beholde bosetting, næringsliv og ikke minst tilgang til kommunesentret. Det er spesielt viktig innenfor den kollektive trafikk at Alta kommune ved neste konsesjonsrunde engasjerer seg i den overordnede ruteplanlegging. Kommunens oppgaver og myndighet for planlegging samt utbygging og drift av egne kaianlegg og havneinnretninger framgår av Lov om havner og farvann av 8. juni 984 nr.. Havneplanen skal gjelde for perioden Havneplanen rulleres hvert 4. år. Justeringer av prioriteringslista med tiltak og kostnader gjøres hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Strategier i planperioden vil være: Knutepunktstrategi. Tilrettelegge for intermodale/multi modale godstransporter. Liggehavner/marinaløsninger i Sentral- og Distrikts-Alta. Tidsmessige sjøverts kommunika sjon til kommunesentret. Alta som destinasjon. 3

4 ALTA KOMMUNE HAVNEPLAN Utviklingen Alta har gjennom utbygging av Bukta industriområde blitt en stor aktør innen varetransport til/fra Finnmark. Alta er i dag porten til Finnmark, der båt, fly og bil møtes. Innen skipstransport ser vi en økning i spesialtransporter, eksempelvis olje, gass, malm etc. Spesialtransport vil gå uavhengig av tradisjonell nærsjøfart. Alta skiller seg ikke ut fra andre byer i Nord-Norge når det gjelder transportsystemer, men Alta må være aktiv i utforming av nye ruter, herunder interne ruter og ruter til/fra Finnmark, spesialtransporter, nytt rutemønster for hurtigruten og transporter til/fra olje- og gassnæringen i Barentshavet. 4 Ser vi 0 år fram i tid, vil havna ha en sentral rolle i et framtidig transportsystem for nordområdene. Alta forsterkes som knutepunkt gjennom stor egenproduksjon av oppdrett, malm, stein, sand, skifer etc. (retningsbalanse). Det vil styrke terminalsystemet i Alta ved at man i større grad fra transportnæringens side satser på feeder- og distribusjonsløsninger mellom knutepunkt og mindre havner spesielt innen termotransport. Alta er et ettertraktet knutepunkt med stort omland og et befolkningsomfang på nærmere innbyggere. I tillegg har Alta kompetanse, arbeidskraft og stabilt klima. Utviklingen skyldes i hovedsak; Terminalene disponerer store arealer som er øremerket for fram tidig transport. Alta Industribygg AS vil være en sentral aktør i et framtidig transportsystem. Terminalene er robuste. Ny orga nisering styrker helheten ved at Alta Havn KF også er eier av Alta Industribygg AS. Dette skjer gjennom en langsiktig eierstrategi. I St.meld. nr. (Nasjonal transportplan 0009) er Alta Havn gitt status som stamnetthavn. I NTP ønsker man i større grad å se sammenhengen mellom havn og tilknytningsveier land- og sjøverts (samlokalisering av godsstrømmer).

5 HAVNEPLAN ALTA KOMMUNE Marked Transportutfordringene i Nordområdene vil øke i årene framover. Det er viktig at Alta styrker sin plass i dette markedet. Alta havn er fylkets største stykkgodshavn med en forholdsvis sterk vekst fra 998. De fire dominerende distributører av stykkgods i Norge er: DPD Tollpost-Globe AS, Schenker AS, Bring Logistics AS og Nor Lines AS. Alle har etablert seg med terminaler i havneområdet i Bukta. I tillegg kommer distributøren Wiiks Transport AS. Selskapene er samlastere. Det vil si at deres funksjon er å samordne transport og distribusjon av en rekke små og store forsendelser så rasjonelt og konkurransedyktig som mulig. Tollpost og NorLines AS har også regulære sjøverts container-/ stykkgods-ruter til og fra Alta. Selskapene håndterer alle typer enhetslastet gods også fryse- og kjølevarer og småpakker. Schenker-terminalen er basert på landverts transport. Havnen hadde i 007 et containervolum på 87 TEU (Twenty foot Equivalent Unit). Alta Havn er følgelig største containerhavn i Finnmark. I tillegg vil utbygging av Alta lufthavn gi store ringvirkninger for personog godsutviklingen i hele regionen, spesielt innen cruise, hurtigruten, hurtigbåter og buss. En større vekst innen petroleumsvirksomhet i Barentshavet vil for Alta gi en ny utfordring ved at vi kan få tilgang til nye markeder. Dette kan igjen gi nye utfordringer for lokal industri. Veksten i Alta vil i hovedsak komme fra økt egenproduksjon, varehotell og transport til/fra olje- og gassindustrien i Barentshavet.

6 ALTA KOMMUNE HAVNEPLAN Strategier og kjernesaker 4.0 Strategier For å styrke Bukta industriområde som det naturlige knutepunkt for varestrømmer inn og ut av Finnmark, forlenges Terminalkaia med 00 meter. Eksisterende ledig areal i Bukta og andre aktuelle områder øremerkes til sjørettet industri. Alta kommune ønsker å ha en spesiell rolle i landets godstransportinfrastruktur. Det blir viktig for Alta at man i kommende havneplan legger til rette for intermodale/ multimodale godstransporter. Det legges til rette for liggehavner/marinaløsninger i Sentral- og Distrikts-Alta for fiskeri- og fritidsflåten. For å beholde bosetting i Distrikts-Alta, må det etableres tidsmessige sjøverts kommunikasjoner til kommunesenteret. Det arbeides aktivt for å øke persontrafikken over Alta Havn ved å få realisert faste anløp av hurtigbåter, Hurtigruten og flere cruiseskip. 4. Kjernesaker I planperioden fokuseres det på vurdering og realisering av følgende kjernesaker: Større nærhet til kommende petroleumsvirksomhet i Barentshavet. Bedre samordning mellom fly, havn og E- Tilrettelegging av nye industriområder for næringsutvikling innen fiskeri. Utvikling av et effektivt person- og godsknutepunkt Alta som destinasjon Bedre kommunikasjon mellom Distrikts- og Sentral-Alta 4.. Større nærhet til kommende petroleumsvirksomhet i Barentshavet. Finnmark er i ferd med å komme i en unik situasjon ved at store utbygginger innenfor olje- og gassindustrien vil danne markeder for en rekke nye næringer fra nasjonal og internasjonal leverandørindustri. Da denne type industri i dag ligger langt fra Finnmark, bør konkurransedyktig leverandørindustri stimuleres til å etablere seg i Alta. For å få det til, vil det være behov for nye sjørettede industriområder, nye flerbruksterminaler og planer for videreutvikling av Bukta industriområde.

7 HAVNEPLAN ALTA KOMMUNE Tiltak for å nå planmålet: Pri. Tiltak Tidsplan Ansvar Utvikle nye sjørettede industriarealer (base):. Gjennomføre forstudie om etablering Planperiode AK/AH av nye sjøretta industriområder (base) i Bukta, Kvenvik og Rafsnes.. Mulige nye baser avsettes som Planperiode AK/AH framtidig sjøretta industriområder i kommuneplanens arealdel. Styrke Alta som internasjonalt kommunikasjonsknutepunkt for havn, luft og E-:. Gjennomføre forstudie for etablering Planperiode AH/AK av petroleumsrettet varehotell i Bukta.. Videreutvikle nye flerbruks- Planperiode AH/AK terminaler i Bukta. ) AK): Alta kommune. AH): Alta Havn En felles strategi for terminalene og kaianlegget blir viktig. Det må etableres et best mulig samspill mellom transportmidlene for bl.a. å kunne fungere bedre sammen. Det oppnås gjennom terminaler, tilknytningsårer, standardisering, lastebærere og organisering. En bedre tilrettelegging av infrastruktur (kai, terminaler, vei etc.) som imøtekommer raske endringer i markedet, må vektlegges. Det betyr at tilretteleggeren må ha evne til omstilling. Det er viktig for utvikling og samordning at kommende arealplan har fokus på samlokaliseringsperspektivet i Bukta. Tiltak for å nå planmålet: Pri. Tiltak 4.. Bedre samordning mellom fly, havn og E- Dagens samlokalisering av fly, havn og E- gir Alta et fortrinn som internasjonalt logistikksenter og transportknutepunkt i Finnmark. Transportstrømmene vil i framtiden konsentreres til færre og større terminaler (stamnetthavner) samt større grad av containiersering. Intermodal/multimodal godstransport vil kunne føre til endringer i transportkjeden. Det blir viktig for Alta at man i kommende havneplan legger til rette for en bedre samordning mellom fly, havn og E-. Tidsplan Ansvar Utvikle et samlet ISPS-område mellom Avinor og Alta Havn for person- og godstrafikk:. Gjennomføre nye ISPS-tiltak som gir Planperiode Avinor/ en større samlokalisering i et nasjonalt AH/AK og internasjonalt perspektiv.. Nye ISPS-tiltak tas inn i kommune- Planperiode AK/AH planens arealdel. Utvikle en bedre veiløsning (internvei) mellom Avinor og Alta Havn.. Gjennomføre forstudie for etablering Planperiode Avinor/ av ny vei mellom Avinor og Alta havn AK/AH for å redusere bruk av E- i forbindelse med passasjerbytte mellom fly og båt.. Ny internvei tas inn i kommune- Planperiode AH/AK planens arealdel Tilrettelegging av nye industriområder for næringsutvikling innen fiskeri- og fritidshavner Fiskeri- og fritidshavner Distrikts-Alta er viktig for verdiskapningen i kommunen. Kommunens fiskeri- og godshavner er viktige elementer i grunnlaget for den marine verdiskapinga. Alta kommune har i dag en fiskerihavn Storekorsnes havn. Som kjent har Kystverket definert Storekorsnes havn som fiskerihavn. Infrastruktur som over år er investert på Storekorsnes (molo, kai og marina), kan være tapt dersom det ikke igangsettes strakstiltak. Utvaskingen som pågår daglig, kan sammen med andre faktorer svekke konstruksjonen så mye at den raser ut. Uten tilfredsstillende sikring (molo), er Storekorsnes fiskerihavn ikke egnet som liggehavn for lokale fiskere, (ca 0 båtplasser). I tillegg vil person- og godstrafikk til/fra Storekorsnes allmenningskai bli rammet. Utbedring av Storekorsnes molo og utdyping av indre havner vil være viktige tiltak både for økt sikkerhet, men 7

8 ALTA KOMMUNE HAVNEPLAN også for å bedre Storekorsnes havn som framtidig fiskerihavn i Alta kommune. Tiltak for å nå planmålet: Kystverket utreder for tiden mulige tiltak (undersøkelser) for stabilisering av Storekorsnes molo. Et mulig tiltak vil komme inn under Kystverkets vedlikeholdsbudsjett Havnestyret har vurdert ulike løsningsmodeller for en bedre tilrettelegging for fiskerinæringen i Sentral-Alta. Følgende 3 tiltak er vurdert: Ny fiskeri og servicekai flytekai 8 x 30 meter. Fyllingsutvidelse mellom Bull- og Essokaia Forlengelse av Marinekaia i retning Bullkaia med ca. 0 liggemeter. Utvidelse av antall liggemeter vil gi forholdsvis mindre landområdeareal for industri, redskapslager for egne og andre fartøy. For øvrige vil fiskeri- og fritidshavner i kommunen bli rustet opp i planperioden og 3 nye marinaløsninger vil bli satt ut. 8 Pri. Tiltak Utbedring av Storekorsnes molo og utdyping av Storekorsnes indre havn:. Kystverket utreder mulige tiltak (undersøkelser) for stabilisering av Storekorsnes molo. Et mulig tiltak vil komme inn under Kystverkets vedlikeholdsbudsjett.. Da tiltaket om utdyping av Storekorsnes indre havn krever prosjektering, grunnundersøkelse etc., har Kystverket ikke kapasitet til å prioritere tiltaket i handlingsprogram Fiskerihavn i Sentral-Alta lokalisert til Bukta:. Fiskeri og servicekai flytekai 8x30m.. Utvide fylling mellom Bull- og Essokaia 3. Videreutvikle Marnekaia i retning Bullkaia. 3 Nye marinaløsninger i Distrikts-Alta:. Lille-Lerresfjord. Kvalfjord 3. Kåfjord Tidsplan Ansvar Forventet oppstart i innevæ- rende planperiode 00-3 Kystverket Kystverket/ AH AK/AH Planperiode OPS/AH Planperiode AH/AK Fremmes i neste planperiode AH/AK Planperiode AH Planperiode AH Planperiode AH

9 HAVNEPLAN ALTA KOMMUNE 4..4 Alta skal utvikle et effektivt person- og godsknutepunkt som omfatter alle transportformer Cruiseaktiviteter Alta har hatt en økende aktivitet innen cruisetrafikk. Dette er et markedssegment der man antar at Finnmark har et stort potensial for mer trafikk. Men det kreves omfattende tilrettelegging og samordning av landbaserte tilbud til passasjerene for å få god verdiskaping av produktet. Hurtigruten Hurtigruta vurderer å endre sitt seilingsopplegg. En aktuell mulighet er å bruke Alta som et destinasjonsanløp. I så fall vil dette styrke næringslivet også i indre Finnmark da Alta er Gateway to Sapmi. Dette vil kunne forsterke turistinteresser og dermed også det kommersielle aspektet. For Alta havn vil anløp av Hurtigruta bidra til vekst i havna og være en utfordring for eksisterende og nye aktivitetsbedrifter. Alta lufthavn Alta lufthavn har det beste rutetilbudet av flyplassene i Finnmark. Den har også meget god regularitet. Pålitelig flytransport er viktig for svært mange aktivitetstyper, ikke minst innen reiseliv og offshore-aktiviteter. Bukta kan, nesten innen gangavstand ivareta terminalfunksjonen mellom fly, sjø og land. Lufthavnas beliggenhet har en unik posisjon som kan utnyttes mer enn det som hittil er gjort. Antall cruisepassasjerer og antall anløp av cruisebåter til Norge er stigende. For Alta kommmune er reiseliv (cruisemarkedet) ett av satsingsområdene. Cruise Norway AS fungerer som en overordnet paraplyorganisasjon som markedsfører hele Norge og Svalbard som cruisedestinasjon og gir drahjelp til den enkelte havn. For å selge Alta gjennom innsalg av cruiseanløp, kontakt med cruiserederier og andre eventuelle paraplyorganisasjoner, har Alta Havn KF inngått et samarbeid med reiselivsbransjen VIA Alta. Dagens cruiseskip som anløper Alta, har en båtlengde på 00 til 80 meter. Fortsatt bygges det flere og større skip som også vil komme til Norge og Alta. Cruisehavnene må som regel gjennom dyre investeringer for å tilfredsstille cruiseskipene. Alternativet kan være å frakte turistene med mindre fartøy til/fra cruiseskipene og tenderkai. Ser vi noen år fram i tid, kan Alta få anløp av hurtigruta. Hurtigruteanløp vil gi utfordring i form av ny liggekai. Det vil være nødvendig å vurdere/utrede en utvidelse av dagens terminalkai i Bukta. Det vil være aktuelt å se dette i sammenheng med økt cruisetrafikk til/fra Alta. En utvidelse av terminalkaia med ca. 00 meter er kostnadsberegnet til ca. mill. kroner. En utbygging (forlengelse) av terminalkaia må sees i et regionalt perspektiv. Tiltak for å nå planmålet: Pri. Tiltak Alta skal utvikle et effektivt person- og godsknutepunkt som omfatter alle transportformer.. Forlenge Terminalkaia med 00 meter.. Øremerke eksisterende areal på Alta Industriområde til havneformål i et langsiktig perspektiv Sikre Alta Industriområde langsiktig tilgang fra E- (tunell gjennom Sandfallet). 4. Alta Havn skal, i samarbeid med andre aktører i Altasamfunnet, arbeide for at Alta anløpes av Hurtigruten i et revidert seilingsmønster fra 00.. Utarbeide ny reguleringsplan for Bukta industriområde Tidsplan Ansvar Planperiode AK/AH Planperiode AK/AH Planperiode AK/AH Planperiode AK/AH 4.. Alta som destinasjon Alta er i sterk vekst og har i de senere år vært preget av stor byggevirksomhet. Det har vært netto tilflytting de senere år, og folketallet er nå ca (0.000 m/ studentene). 9

10 ALTA KOMMUNE HAVNEPLAN Tiltak for å nå planmålet: Pri. Tiltak Tidsplan Ansvar Alta som destinasjon. Utvikle gode fasiliteter for person- Planperiode AH/ trafikk som omfatter Alta lufthavn og Alta Alta Havn. lufthavn Forskjønne Alta Havn. Utvikle en helhetlig plan for forskjønning av Alta Havn og Alta industriområde. Planperiode AH 4.. Bedre kommunikasjon mellom Distrikts- og Sentral-Alta Store deler av kommunens areal ligger i Distrikts-Alta. For at kommunen skal kunne utnytte eksisterende arealer og opprettholde nærings- og bosetningsmønstret, er offentlig kommunikasjon fra distriktene til kommunesenteret spesielt viktig. Dagens sjøvertskommunikasjoner i Vest-Finnmark er i liten grad tilpasset næringslivets behov. Aktuelle problemstillinger er: Befolkningens transportbehov i Vest-Finnmark. Tidsmessige godsfartøy som ivaretar et næringsliv i stadig forandring. Et trafikkmønster som ser sammenhengen mellom senter og distrikt, og som ivaretar samordning til andre viktige kommunikasjonsmidler som buss, fly og hurtigrute. Et båtmateriell som imøtekommer dagens krav til hastighet, frekvens og komfort. 0 I Sentral-Alta er det i Bukta tilrettelagt for person- og godstrafikk. Det er bygget ny passasjerterminal og stor parkeringsplass, godsterminaler, containeroppstillingsplass og stort utelager. Bukta vil på sikt bli et viktig knutepunkt for trafikken til/fra Distrikts-Alta og nærliggende kommuner som Loppa, Hasvik og Hammerfest. I Distrikts-Alta er Storekorsnes det naturlige knutepunkt for Rognsundområdene. Alta kommune har forventninger til den nye Samferdselsplan for Finnmark (planperioden 0003). For Alta kommune er tidsmessige sjøvertskommunikasjoner viktig for å beholde bosetning, næringsliv og ikke minst tilgang til kommunesentret. Det er spesielt viktig at man ved neste konsesjonsrunde ser på framtidige rutefartøy som kan håndtere gods- og persontrafikk på en tjenlig måte. Tiltak for å nå planmålet: Pri. Tiltak Tidsplan Ansvar Tilfredsstillende kai- og havneløsninger i folkerike områder.. Storekorsnes styrkes som knute- Planperiode AK/AH punkt for Rognsundområdene.. Det tilrettelegges for kai- og marina- Planperiode AK/AH løsninger i befolkede områder. Bedre offentlig kommunikasjon fra distriktene til kommunesenteret:. Alta skal være pådriver overfor Finnmark fylkeskommune i utvikling av bedre rutetilbud for person- og godstrafikk. Planperiode AH/AK

11 HAVNEPLAN ALTA KOMMUNE Havneplan 0090 prioritering av tiltak og økonomiske konsekvenser Overordnede og lokale prioriterings-kriterier Når det gjelder prioritering av tilskudd til ulike havneanlegg, vektlegges: Nasjonalt-/regionalt nivå (overordnet prioritering): Overordnede politiske målsettinger både på riks- og fylkesnivå, spesielt m.h.t. bosetting, næringsutvikling, samferdsel/transport- og havnestruktur. Samordning og hensyn til mest mulig rasjonell ressurs bruk i utbyggingssammenheng. Utvikling av et havnemønster som legger grunnlaget for en effektiv og rasjonell sjøverts trafikkavvikling, koordinert med den øvrige samferdselsstruktur som sikrer nærings- og samfunnslivets behov. Distriktsmessige forhold. Her vektlegges små steder og forhold av betydning for næringsutvikling. Kommunenivå Alta vil (prioriteringer): Nærings- og samfunnsmessig betydning Havnestruktur og samferdselsmønster Utbyggingsøkonomiske kriterier Tidskriterier. Prioritering av tiltak For Alta kommune er tidsmessige sjøverts kommunikasjoner viktig for å opprettholde bosetning, næringsliv og tilgang til kommunesentret. Ved økt vekst, vil det være behov for finansiell støtte (OPS, statlig/kommunal, privat kapital) til lokale prosjekt. Tabell. Tiltak i prioritert rekkefølge. Pri. Tiltak Kostnader mill. kr Alta havn Andre ) Periode Merknader Storekorsnesfiskerihavn Kystverket X Storekorsnes molo sikres. Utdyping av indre havn med forventet oppstart i neste planperiode. Utvidelse av Terminalkaia X Terminalkaia forlenges med ca. 00 meter. 3 OPS-prosjekt Fiskeri- flerbrukskai Ikke avklart X 4 Lille-Lerresfjord marina 0.8 0, 0, X Ny marina etableres i Lerresfjord. 8 båtplasser. Finansiering; brukerbetaling. Kåfjord 0,8 0, 0, X Ny marina etableres i Kåfjord. 0 båtplasser. Finansiering; brukerbetaling. Kvalfjord marina X Ny marine etableres i Kvalfjord. 0 båtplasser). Finansiering; brukerbetaling. SUM 7,4.8, ) Andre: Alta kommune, Samisk utviklingsfond, Finnmark fylkeskommune, Kystverket og offentlige og private eiere (OPS).. Økonomiske konsekvenser Havneplanen rulleres hvert 4. år. Justering av tiltak og kostnader gjøres hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Dersom Alta kommune får mindre tilskudd fra Kystverket, Finmark fylkeskommune, Samisk utviklingsfond og staten enn forutsatt, strykes de sist prioriterte tiltak i tiltaksoversikten.

12 ALTA KOMMUNE HAVNEPLAN VEDLEGG: Eksisterende kaier innenfor Alta havnedistrikt Område Anlegg Kailengde (m) Dybde (m) Bruksområde Eierstruktur Bukta Terminalkaia 9 0, Trafikk-kai Bukta flytekai - Flerbrukskai Mack-kaia 0 4 Gods Vonheimkaia 4.0 Gods Østlyngen, Gods Bullkaia 3 Fiskerikai Flytebrygge Allmenningskai Esso-kaia 0, Olje Marinekaia 3 Flerbrukskai (bunkers) Finnmark Spesialavfall 0 Spesialavfall Statoil bunkerkai 3 3, Bunkerkai Urnesbukta plasser Bunnkjetting Urnesbukta marina 0 plasser Småbåt- og gjestehavn Amtmannsnes 7, Fiskeindustri Skaialuft Småbåthavn 70 Småbåthavn Bossekop Malmkaia 80 0 Trafikk kai Alta Skipsekspedisjon 40 Trafikk kai Felleskaia 38 Trafikk kai Skiferkaia 70, Trafikk kai Merknader - forlenges, jf. tiltak 4..4 Eksisterende flytebrygge erstattes med ny flytekai. Avhendes Utvides/løpende vedlikehold Kaier i Distrikts-Alta: Område Anlegg Kailengde (m) Dybde (m) Russeluft Kviby Mikkelsby Ferjekai Kongshus Altafjord Oppdrett AS 40, Kongshus ferjekai Kvitevika Kvitevika kai 0 8 Storekorsnes Storekorsnes kai 4 Storekorsnes-molokai 3 Storekorsnes-marina Nyvoll Nyvoll flytekai Nyvoll kai 30 4, Nyvoll marina Bruksområde Eierstruktur Ferjekai Fiskeri/oppdrett Ferjekai Trafikk kai Trafikk kai Allmenningskai Marina 0 båtplasser Flerbrukskai Flerbrukskai Marina båtplasser Fylkeskom. Fylkeskom. Statens vegvesen Midlertidig stengt. Renoveres Merknader Renoveres

13 HAVNEPLAN ALTA KOMMUNE 3

Alta Havn KF. Årsberetning. www.altahavn.no. Styrets beretning - 2004

Alta Havn KF. Årsberetning. www.altahavn.no. Styrets beretning - 2004 Alta Havn KF Årsberetning 2004 www.altahavn.no 1 1.0 Styrets beretning 2.0 Årsresultat 3.0 Statistikk 2 1.0 Styrets beretning 1.0 ORGANISERING Alta Havnevesen ble mvf 01.07.01 organisert som kommunalt

Detaljer

Alta Havn KF ÅRSBERETNING 2009. Foto: Alta Havn KF. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2009. Alta stamnetthavn i nord

Alta Havn KF ÅRSBERETNING 2009. Foto: Alta Havn KF. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2009. Alta stamnetthavn i nord Alta Havn KF ÅRSBERETNING 2009 Foto: Alta Havn KF. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2009 Alta stamnetthavn i nord INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Styrets beretning 1.0 Organisering 1.1 Havnestyret 1.2 Administrasjon

Detaljer

Utviklingspotensial i Nord Tromsø som utpekt Havn. Erling Bangsund

Utviklingspotensial i Nord Tromsø som utpekt Havn. Erling Bangsund Utviklingspotensial i Nord Tromsø som utpekt Havn Erling Bangsund Kyst og Havnekonferansen Honningsvåg2011 Utviklingspotensialer - Noen betraktninger Maritim infrastruktur for framtiden Tromsø Havn - Nasjonalt

Detaljer

Bodø havn del av det komplette knutepunkt i nord. - av Øivind Mathisen styremedlem Bodø havn KF

Bodø havn del av det komplette knutepunkt i nord. - av Øivind Mathisen styremedlem Bodø havn KF Bodø havn del av det komplette knutepunkt i nord - av Øivind Mathisen styremedlem Bodø havn KF Bodø havn KF er: Et kommunalt foretak, heleid av Bodø kommune en nærings-, service-, miljø og forvaltningsaktør

Detaljer

Alta Havn KF ÅRSBERETNING 2011. Foto: Alta Havn KF- vintercruise. Alta stamnetthavn i nord

Alta Havn KF ÅRSBERETNING 2011. Foto: Alta Havn KF- vintercruise. Alta stamnetthavn i nord Alta Havn KF ÅRSBERETNING 2011 Foto: Alta Havn KF- vintercruise. Alta stamnetthavn i nord Vedtatt i kommunestyret xx.xx.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Styrets beretning 1.0 Organisering 1.1 Havnestyret 1.2

Detaljer

Sjø og land rett havn?

Sjø og land rett havn? Sjø og land rett havn? 24.10.2014 Havnenes rolle som transportknutepunkt Samspillet mellom havn og øvrig infrastruktur K transportknutepunkt Regionvegsjef Torbjørn Naimak Aktuelle tema Havner og øvrig

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn KF Kristiansand Havn KF «Et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet» Utpekt havn Hvem er utpekte og hva ligger i begrepet? Stavanger Bergen Oslo Tromsø Kristiansand Bodø Trondhjem Hvorfor er Kristiansand

Detaljer

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Strategiplan 2013-2025 KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Vedtatt av Havnestyret pr. 15.10.2013 VÅR VISJON: Kristiansand Havn KF - et miljøvennlig transportknutepunkt

Detaljer

Årsberetning. Alta Havn KF

Årsberetning. Alta Havn KF Årsberetning Alta Havn KF 2006 1.0 Styrets beretning 1.0 ORGANISERING Alta Havnevesen ble med virkning fra 1.juli 2001 organisert som kommunalt foretak; Alta Havn KF. Alta kommunestyre er havnas øverste

Detaljer

BUDSJETT 2015 Alta Havn KF

BUDSJETT 2015 Alta Havn KF 2015 Alta Havn KF 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Havnesjefens innledning... 2 3. Organisering... 3 4. Virkeområde og mål... 4 5. Forretningsområder.... 5 Logistikk... 5 Passasjertrafikk...

Detaljer

Alta Havn KF BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Innholdsfortegnelse

Alta Havn KF BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN Innholdsfortegnelse Alta Havn KF BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Havnesjefens innledning... 2 3. Organisering... 3 4. Virkeområde og mål... 4 5. Forretningsområder....

Detaljer

Et knutepunkt midt i Norge

Et knutepunkt midt i Norge KF Et knutepunkt midt i Norge Et knutepunkt midt i Norge Mosjøen ligger ikke bare midt på Helgeland byen ligger også midt i Norge. Foruten å være et tradisjonsrikt handelssenter på Helgeland, er Mosjøen

Detaljer

Alta Havn KF ÅRSBERETNING. Vedtatt i kommunestyret. Alta stamnetthavn i nord

Alta Havn KF ÅRSBERETNING. Vedtatt i kommunestyret. Alta stamnetthavn i nord 2008 Alta Havn KF ÅRSBERETNING Vedtatt i kommunestyret Alta stamnetthavn i nord INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Styrets beretning 1.0 Organisering 1.1 Havnestyret 1.2 Administrasjon 1.3 Formål og ansvarsområde

Detaljer

Prosjekter i Finnmark 2015-2029

Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Barents Industri 25. november 2015 Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Gednje brøytestasjon i forrige uke. Foto: Odd Walter Hirsavaara Rekordhøy aktivitet i nord 2015: 3,3 milliarder

Detaljer

Planprogram for Regional transportplan

Planprogram for Regional transportplan Planprogram for Regional transportplan 2014-2023 Formål med planprogrammet Fylkestinget skal vedta Regional planstrategi i desember 2012. Her er det slått fast at «Samferdsel og kommunikasjon er et fundament

Detaljer

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 Nasjonal Transportplan 2010-2019 Regionalt møte, Tromsø, 14.06.07 Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 v/johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS Utfordringen 2020 er langt

Detaljer

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Planområde Plankart Kommunedelplan Bergen indre havn Arealplan (etter Plan- og bygningsloven) for sjøfronten på strekningen Ytre Sandviken Laksevåg

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: Havnestyret

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: Havnestyret Saksfremlegg Arkivref: Saksbehandler: Hans Roar Christiansen Saksnr: Styre: Møtedato: 05-2017 Havnestyret 10.02.2017 Sakstittel: VIDEREFØRING AV PROSJEKT NY CRUISE OG FLERBRUKSKAI Saksdokumenter: 1. Rapport

Detaljer

FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP ) UTTALELSE FRA TROMSØ HAVN - UTPEKT HAVN

FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP ) UTTALELSE FRA TROMSØ HAVN - UTPEKT HAVN Diverse mottakere, se liste Sendes bare på E-post Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler / telefon: Dato: 10/301-886/12 EBA / 14.06.2012 N00 erling.bangsund@tromso.havn.no FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø Havn er en nasjonal utpekt havn i sterk vekst. Vi er en av Norges største fiskerihavner målt i omsetningsverdi og en av de største cruisehavnene i Norge målt i antall

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar Transportbehov og infrastruktur i nord Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Leder av tverretatlig styringsgruppe for NTP Nordområde perspektiver AVINOR - JERNBANEVERKET

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Steinkjer tar samfunnsansvar Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Formål: Formålet med planarbeidet er å utarbeide egen kommunedelplan for samferdsel for Steinkjer kommune. Planavgrensning Kommunedelplan

Detaljer

Posisjon: 69 58,49.5'N 23 19,51.86'E UN/LOCODE: NOALF

Posisjon: 69 58,49.5'N 23 19,51.86'E UN/LOCODE: NOALF Posisjon: 69 58,49.5'N 23 19,51.86'E UN/LOCODE: NOALF Finnmarks største stykkgodshavn og viktig intermodalt knutepunkt med havn, lufthavn og E6 samlokalisert. Alta er viktig hub for gods i Finnmark, og

Detaljer

Fremtidens godstransport

Fremtidens godstransport Fremtidens godstransport 26. oktober 2010 Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt foretrukne havna på vestsiden av Oslofjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens

Detaljer

Vi bekrefter med vår underskrifter at møteboken, fra sak 02/04 t.o.m. sak 08/04, er ført i Samsvar med det som ble bestemt på møtet:

Vi bekrefter med vår underskrifter at møteboken, fra sak 02/04 t.o.m. sak 08/04, er ført i Samsvar med det som ble bestemt på møtet: Nordkapp Havn KF Møteprotokoll Utvalg: Havnestyret Møtested: Havnekontoret Dato: 06.02.2004 Tidspunkt: 11:15 Følgende medlemmer møtte: William Pedersen. Tone Lorentzen. Kari Lene Olsen. Sigurd Berg-Hansen.

Detaljer

Båtsfjord Barents Base AS

Båtsfjord Barents Base AS Båtsfjord Barents Base AS En ledende leverandør av kai, service og tjenester for aktører i Barentshavet. Våre produkter er utleie av kai og lagringsareal for ethvert behov for aktører som har interesser

Detaljer

Vedrørende planstrategi Storfjord kommune - Troms fylke

Vedrørende planstrategi Storfjord kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Storfjord kommune Hatteng 9046 OTEREN Deres ref.: Vår ref.: 2012/1024-6 Arkiv nr.: Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 16.01.2017 Vedrørende planstrategi 2016-2019 - Storfjord kommune - Troms

Detaljer

Utfordringer for sjøtransporten. Hva betyr Bergen havn i nasjonal og internasjonal sammenheng?

Utfordringer for sjøtransporten. Hva betyr Bergen havn i nasjonal og internasjonal sammenheng? Utfordringer for sjøtransporten Hva betyr Bergen havn i nasjonal og internasjonal sammenheng? Kystdirektør Kirsti L. Slotsvik Transport og Logistikkdagen 2011 Kort historikk utfordringer Markedsandeler

Detaljer

ARSBERETNING 2OL4. Alta - starnnefthôvn i nord. Alta Havn KF. Vedtatt i. kommunestyret. xx.xx.2015. Foto: Hans Roar Christiansen - Mein Schiff I

ARSBERETNING 2OL4. Alta - starnnefthôvn i nord. Alta Havn KF. Vedtatt i. kommunestyret. xx.xx.2015. Foto: Hans Roar Christiansen - Mein Schiff I Alta Havn KF o ARSBERETNING 2OL4 t l1; t" Foto: Hans Roar Christiansen - Mein Schiff I Vedtatt i Alta - starnnefthôvn i nord kommunestyret xx.xx.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Styrets beretning 1.0 Organisering

Detaljer

Kystverket Vest Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Vest

Kystverket Vest Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Vest Kystverket Vest Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Vest Postboks 1502 Saksbehandler: Kari Morvik Telefon: 90734161 6025 ÅLESUND Vår referanse: 17/5583 Deres 2017/1550-2 referanse: Dato: 24.05.2017

Detaljer

Velkommen til Scandinavian Shipping & Logistics. Norsk Havneforening April 2012 «FORVENTNINGER TIL HAVNEN»

Velkommen til Scandinavian Shipping & Logistics. Norsk Havneforening April 2012 «FORVENTNINGER TIL HAVNEN» Velkommen til Scandinavian Shipping & Logistics Norsk Havneforening April 2012 «FORVENTNINGER TIL HAVNEN» Scandinavian Shipping & Logistics AS Norges nest største private container terminaloperatør i Norge

Detaljer

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland Foto: Jo Michael Jan Håvard Hatteland Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland 1 Foto: Jo Michael Samferdsel, Rogaland og NTP 2014-2023 Solamøtet 2013 Jan Håvard Hatteland

Detaljer

Finnmarks prosjekter i NTP (29) Remi Strand Hovedutvalgsleder

Finnmarks prosjekter i NTP (29) Remi Strand Hovedutvalgsleder Finnmarks prosjekter i NTP 2018-21(29) Remi Strand Hovedutvalgsleder 31.8.2015 1 Lars E Utfordringer i NTP prosessen Modellen for samfunnsøkonomiske beregninger ivaretar ikke «verdien» av regional utvikling,

Detaljer

www.moss-havn.no oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen

www.moss-havn.no oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen VISJON Moss havn skal være den foretrukne og mest effektive knutepunkthavnen i Oslofjorden. oss Havn KF bærekraftig utvikler i Mosseregionen 9. september 2011 - Reidar Magnus Hansen www.moss-havn.no www.moss-havn.no

Detaljer

Longyearbyen havn. Longyearbyen Havn det nordligste knutepunktet

Longyearbyen havn. Longyearbyen Havn det nordligste knutepunktet Longyearbyen havn Longyearbyen Havn det nordligste knutepunktet lysbilde Ingen andre land i verden har et så godt utbygd samfunn og der tilhørende infrastruktur, så langt nord, som Norge 1. oktober 2015

Detaljer

Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet?

Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet? Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet? En kjent påstand. Det er for mange havner i dette landet! Det er færre som hevder det er for mange/mye veier, bane, baneterminaler, lufthavner.

Detaljer

HELGELAND HAVN IKS STRATEGIPLAN

HELGELAND HAVN IKS STRATEGIPLAN HELGELAND HAVN IKS STRATEGIPLAN 2015 2020 Visjon Den foretrukne logistikkoperatør i Nord-Norge Hovedmål Helgeland havn IKS skal fremstå som en aktiv samarbeidspartner i regionen og bidra til å tilby kostnadseffektive

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Byrådssak 422/16 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 ESDR ESARK-1134-201601452-104 Hva saken gjelder: har nylig lagt frem «Cruisestrategi for Bergen

Detaljer

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029:

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029: Troms fylkeskommune Tromsø, 3. mai 2016 Fylkesråd for miljø- og samferdsel Postboks 6600 9256 Tromsø postmottak@tromsfylke.no UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL

Detaljer

31.05.1991 XXX «Strategisk samferdselsplan 1991-94» M»ÅQ/2</~m/000:» 0002-0007

31.05.1991 XXX «Strategisk samferdselsplan 1991-94» M»ÅQ/2</~m/000:» 0002-0007 31.05.1991 XXX «Strategisk samferdselsplan 1991-94» M»ÅQ/2

Detaljer

Transportplan Nordland. Og Nasjonal Transportplan. Tove Mette Bjørkmo, fylkesråd for samferdsel Foto: Beate Tverbak

Transportplan Nordland. Og Nasjonal Transportplan. Tove Mette Bjørkmo, fylkesråd for samferdsel Foto: Beate Tverbak Transportplan Nordland Og Nasjonal Transportplan Tove Mette Bjørkmo, fylkesråd for samferdsel 22.02.2012 Foto: Beate Tverbak Nasjonal Transportplan 2014 23 I Stortingsmelding om Nasjonal transportplan

Detaljer

Anløpskaier - Finnmark

Anløpskaier - Finnmark HURTIGBÅT 2016-2025 L. Engerengen Juni 2013 Anløpskaier - Finnmark Denne oversikten er utarbeidet juni 2013. Det tas forbehold for feil. Endringer i kaistruktur/- kaianlegg må påregnes. Foto : Lars Engerengen

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak VARDØ KOMMUNE Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Sted : Vardø havn Postnummer: 9950 Poststed: Vardø Kommune:

Detaljer

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan 2014-2023 12.04.2013 Eskild Jensen (1925-2013) Vegdirektør 1980-1992 Hva er Nasjonal transportplan? Nasjonal transportplan 2014-2023

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Hurtigbåt: Det må innarbeides hurtigbåtforbindelse mellom Alta og Hammerfest med 3 daglige avganger hver vei.

Saksfremlegg. 1. Hurtigbåt: Det må innarbeides hurtigbåtforbindelse mellom Alta og Hammerfest med 3 daglige avganger hver vei. Saksfremlegg Saksnr.: 12/445-1 Arkiv: N02 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: SAMFERDSEL I ALTA INNSPILL TIL ANSKAFFELSESUTVALGET Planlagt behandling: Hovedutvalg for Næring, drift og miljø Formannskapet

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten?

Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten? Nasjonal transportplan 2006-2015- et løft for sjøtransporten? Haugesundkonferansen 2004 Kystdirektør Øyvind Stene Sjøsikkerhet og beredskap er prioritert høyt Utfordringer Værhard og komplisert kyst Betydelig

Detaljer

Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING

Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 AKTØRER I CRUISE- OG HURTIGRUTETRAFIKKEN... 3 2 MÅL... 4

Detaljer

Vedrørende kommunal planstrategi Porsanger kommune - Finnmark fylke

Vedrørende kommunal planstrategi Porsanger kommune - Finnmark fylke Troms og Finnmark Porsanger kommune Rådhuset 9712 LAKSELV Deres ref.: Vår ref.: 2012/1449-6 Arkiv nr.: Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 02.11.2016 Vedrørende kommunal planstrategi 2016-2019 - Porsanger kommune

Detaljer

North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short

North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short «hent inn bilde» 1 North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short En snuhavn for cruiseskip er en kaiøsning som i kombinasjon med lufthavn muliggjør passasjerbytte på et cruiseskip, der passasjerene

Detaljer

Vardø havnestyre behandlet saken på havnestyremøte den og fattet følgende høringsuttalelse på vegne av Vardø kommune:

Vardø havnestyre behandlet saken på havnestyremøte den og fattet følgende høringsuttalelse på vegne av Vardø kommune: SAMFERDSELDEPARTEMENTET HAVNEAVD. VARDØ KOMMUNE. - HØRINGSUTTALELSE TIL NTP. Vardø havnestyre behandlet saken på havnestyremøte den 15.04.2016 og fattet følgende høringsuttalelse på vegne av Vardø kommune:

Detaljer

Arealstrategi for næringsområder i Kongsvingerregionen

Arealstrategi for næringsområder i Kongsvingerregionen Arealstrategi for næringsområder i Kongsvingerregionen Utkast mars 2017 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Mål og strategier... 3 3. Kunnskapsgrunnlag for regionale næringsområder i Kongsvingerregionen...

Detaljer

Forslag til fremtidig strategi og organisering

Forslag til fremtidig strategi og organisering Forslag til fremtidig strategi og organisering av samferdselsområdet Trondheimsregionen, 7. april 2017 Karin B. Bjørkhaug (KrF) Leder komite for infrastruktur Et tankekors fra distriktet! Distriktet er

Detaljer

Uttalelse fra Kystverket - Planstrategi - Torsken kommune - Troms fylke

Uttalelse fra Kystverket - Planstrategi - Torsken kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Torsken kommune 9380 GRYLLEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 2012/4203-4 Arkiv nr.: Saksbehandler: Marte Olsen Hennes Dato: 30.11.2016 Uttalelse fra Kystverket - Planstrategi - Torsken kommune

Detaljer

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre som besøker

Detaljer

Perspektivanalyser trender og drivkrefter

Perspektivanalyser trender og drivkrefter Perspektivanalyser trender og drivkrefter Riksvegskonferansen 7. april 2011 Gunnar Markussen 1 NTP 2014-2023. Perspektivanalyse Analyser i et 30-års perspektiv => 2040 Transportbehov = transportetterspørsel

Detaljer

ALTA KOMMUNE HAVNEPLAN

ALTA KOMMUNE HAVNEPLAN Forord Kommuneplanens samfunnsdel 2004 2015 ble vedtatt 23. mars 2004. Alta kommune har valgt Alta vil som visjon og motto for det arbeidet kommunen i fellesskap skal utføre for å gjøre kommunen til et

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt

Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt Bred samfunnsanalyse av godstransport - et tverretatlig utredningsprosjekt Kyst- og havnekonferansen Honningsvåg, 29.09.2015 Thorkel C. Askildsen, Kystverket (KFA) Bred samfunnsanalyse av godstransport

Detaljer

et naturlig knutepunkt for sjøtransport www.larvik.havn.no

et naturlig knutepunkt for sjøtransport www.larvik.havn.no et naturlig knutepunkt for sjøtransport www.larvik.havn.no porten til europa s s LARVIK Med sentral beliggenhet nær E 1 og åpent farvann, er Larvik Havn et viktig knutepunkt mellom sjø- og landtrafikk.

Detaljer

Havnesamarbeid - prosess og forankring

Havnesamarbeid - prosess og forankring Havnesamarbeid - prosess og forankring Orientering for eierskapskonferansen 2 september 2014 Ivar F. Hagenlund, havnesjef Agenda Orientering om Harstad Havn KF 5 min Regionalt havnesamarbeid prosessen

Detaljer

Ålesund Flatholmen Utdyping Ålesund Kommune Møre og Romsdal

Ålesund Flatholmen Utdyping Ålesund Kommune Møre og Romsdal Ålesund Flatholmen Utdyping Ålesund Kommune Møre og Romsdal Innhold 1 TILTAKSIDÉ OG HISTORIKK... 3 2 OMFANG OG BEGRENSNINGER... 3 3 PLAN- OG INFLUENSOMRÅDE... 4 4 DAGENS SITUASJON... 5 4.1 FARLEDER OG

Detaljer

Styremøte i Osloregionen Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus

Styremøte i Osloregionen Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus Styremøte i Osloregionen 9.12.2008 Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus NHO Oslo og Akershus Hvem er vi? Ett av NHOs 15 regionkontorer Ca.

Detaljer

Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv

Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv Bernt Stilluf Karlsen Styreleder Oslo Havn KF Container Terminalen Ferdig utviklet 1 Container Terminalen I tall Kapasiteter: Fra 260.000

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund Oppdraget: Utfordringer og perspektiver Rapporten skal gi innspill som kan bidra til et framtidsrettet og

Detaljer

Alta Havn KF ARSBERETNING 201 5. Vedtatt i. Foto: Ketil lki - Stena Forcaster. kommunestyret. xx.xx.2015. Alta - starrnecthavn i nord

Alta Havn KF ARSBERETNING 201 5. Vedtatt i. Foto: Ketil lki - Stena Forcaster. kommunestyret. xx.xx.2015. Alta - starrnecthavn i nord Alta Havn KF o ARSBERETNING 201 5 Foto: Ketil lki - Stena Forcaster Vedtatt i kommunestyret Alta - starrnecthavn i nord xx.xx.2015 INNHOLDSF'ORTEGNELSE 1.0 Styrets beretning 1.0 Organisering 1 l Havnestyret

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Innkalte: Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013. Fra adm. (evt. andre):

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Innkalte: Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013. Fra adm. (evt. andre): Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem Hammari Oddveig

Detaljer

Investeringer i infrastruktur muligheter for Vest-Finnmark

Investeringer i infrastruktur muligheter for Vest-Finnmark Sammendrag: Investeringer i infrastruktur muligheter for Vest-Finnmark TØI rapport 1416/2015 Forfatter(e): Jørgen Aarhaug, Eivind Farstad, Frants Gundersen Oslo 2015, 75 sider I Vest-Finnmark bor og arbeider

Detaljer

KVU godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet

KVU godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet KVU godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet Prosjektleder Anders Jordbakke Statens vegvesen Region øst Dagsorden 1. Status i KVU-arbeidet. Anders Jordbakke, Statens vegvesen 2. Godsanalysens vurdering

Detaljer

Vedrørende Regional transportplan for Finnmark

Vedrørende Regional transportplan for Finnmark Troms og Finnmark Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 VADSØ Deres ref.: Vår ref.: 2016/5828-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 02.01.2017 Vedrørende Regional transportplan 2018-2027 for Finnmark

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

Gods og logistikk i Osloregionen. Havnenes rolle i lokal næringsutvikling. Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014.

Gods og logistikk i Osloregionen. Havnenes rolle i lokal næringsutvikling. Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014. Gods og logistikk i Osloregionen Havnenes rolle i lokal næringsutvikling Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014 Geir Berg Ca. 40 logistikksentra for nasjonal distribusjon. Ca.

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

KS Bedrifts møteplass 2011 Nasjonal transportplan og logistikknutepunkt. Roar Johansen, Kystverket

KS Bedrifts møteplass 2011 Nasjonal transportplan og logistikknutepunkt. Roar Johansen, Kystverket KS Bedrifts møteplass 2011 Nasjonal transportplan og logistikknutepunkt Roar Johansen, Kystverket Tema: Hva er Kystverkets NTP arbeid? Havnene ønsker sterkere involvering i NTP! Nasjonal transportplan

Detaljer

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010.

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. Dato: 29. mai 2009 Byrådssak 263/09 Byrådet Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. MASR SARK-510-200700511-46 Hva saken gjelder: St.meld. nr. 16 (2008-2009)

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer

Samordna areal- og transportplanlegging: Infrastruktur, knutepunkt, kollektivløsninger med mer.

Samordna areal- og transportplanlegging: Infrastruktur, knutepunkt, kollektivløsninger med mer. Samordna areal- og transportplanlegging: Infrastruktur, knutepunkt, kollektivløsninger med mer. Steinar Simonsen Statens vegvesen Region midt Regional kollektivtransportkoordinator Innhold NTP 2014-23

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

Høringskonferanse for ny havn i Bergen

Høringskonferanse for ny havn i Bergen Høringskonferanse for ny havn i Bergen Lars Chr. Stendal Jernbaneverket Region Vest 1 Nygårdstangen Totalt ca. 80 daa Eierskap delt mellom Jernbaneverket og NSB BA 3 off. lastespor 2 private lastespor

Detaljer

NSB-KONSERNET JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL

NSB-KONSERNET JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL JERNBANEN EN NY ORGANISASJONSMODELL Geir Isaksen Konsernsjef NSB Forutsetninger: Folketallet i Norge passerer 6 million mennesker i år 2031, det vil si en årlig vekst på omlag1,5 % i gjennomsnitt over

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Tromsø kommune Postboks 6900 9299 Tromsø Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Sted : Oldervik Postnummer:

Detaljer

Høringsnotat: Meld. St. 33 Nasjonal transportplan

Høringsnotat: Meld. St. 33 Nasjonal transportplan Transport- og kommunikasjonskomiteen Oslo, 23.4.2017 Høringsnotat: Meld. St. 33 Nasjonal transportplan 2018-2029 Norge har forpliktet seg til å redusere utslipp av klimagasser. Skal Norge oppfylle forpliktelser

Detaljer

VERDAL KOMMUNESTYRE. Wollert Krohn-Hansen Trondheim Havn IKS 25.2.2013

VERDAL KOMMUNESTYRE. Wollert Krohn-Hansen Trondheim Havn IKS 25.2.2013 VERDAL KOMMUNESTYRE Wollert Krohn-Hansen Trondheim Havn IKS 25.2.2013 Utredningen Hva vil vi oppnå med en Status som utpekt havn (i dag ingen mellom Bergen og Tromsø) Felles trøndersk stemme som kan høres

Detaljer

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Utkast til AU 20.11.2013, Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Intercity-Trønderbanen IKAP: Redusert reisebehov og økt kollektivbruk Kollektivsatsing i Miljøpakken/bymiløavtale

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - HUSØY - ETAPPE 15A

SAKSPROTOKOLL - HUSØY - ETAPPE 15A SAKSPROTOKOLL - HUSØY - ETAPPE 15A Formannskapet behandlet saken den 12.06.2017, saksnr. 86/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar at kaiområdet på Husøy utvides

Detaljer

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013

Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 29.10.2013 Stortingsmelding nr. 26 Nasjonal transportplan 2014-2023 Slik blir det å leve i Norge framover Utviklingstrekk og perspektiver Befolkning Flere mennesker, flere eldre og mest vekst i byene Økonomisk vekst

Detaljer

SEMINAR/WORKSHOP «Hvordan løfte sjøtransporten» Havnas konkurransefortrinn Nord Norge: Bodø Havn v/ingvar M. Mathisen

SEMINAR/WORKSHOP «Hvordan løfte sjøtransporten» Havnas konkurransefortrinn Nord Norge: Bodø Havn v/ingvar M. Mathisen SEMINAR/WORKSHOP «Hvordan løfte sjøtransporten» Havnas konkurransefortrinn Nord Norge: Bodø Havn v/ingvar M. Mathisen 22. 23. februar 2016 Drammen Havn Sp 1 Det går på å summere opp hvor mange da dere

Detaljer

" Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2014

 Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2014 Havnestyresak nr.: 08/2015 Vardø havnestyre : 14.10.2015 Bystyresak nr.: Vardø bystyre : VARDØ HAVN KF. - ÅRSMELDING 2014 INNSTILLING: " Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding

Detaljer

Innspill til Transportplan for Nordland

Innspill til Transportplan for Nordland Sør-Helgeland Regionråd v/ Arnljot Arntsen 8900 Brønnøysund Brønnøysund, 3.11.11 Innspill til Transportplan for Nordland Brønnøy Havn KF vil med dette melde inn Brønnøyleden som tiltak i transportplan

Detaljer

Namsos Kommune. Saksframlegg. Regional Transportplan for Midt-Norge - Høring. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap. Rådmannens innstilling

Namsos Kommune. Saksframlegg. Regional Transportplan for Midt-Norge - Høring. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap. Rådmannens innstilling Namsos Kommune Saksmappe: 2011/8230-4 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Regional Transportplan for Midt-Norge - Høring Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens innstilling 1.

Detaljer

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet»

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Kursdagene 2016 Tekna og Norges bygg- og eiendomsforening Strategisk eiendomsledelse Trondheim, 8. januar 2016 Daniel Bjarmann-Simonsen

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 10.06.2015 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 10.06.2015 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 10.06.2015 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Tromsø kommune Postboks 6900 9299 Tromsø Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Prosjektinformasjon Sted

Detaljer

Jernbaneforum 2014 Trenger vi både veg og jernbane? 18.03.2014 Trenger vi både veg og jernbane?

Jernbaneforum 2014 Trenger vi både veg og jernbane? 18.03.2014 Trenger vi både veg og jernbane? Trenger vi både veg og jernbane? 18.03.2014 Trenger vi både veg og jernbane? Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Antall innbyggere i 2011 og 2040 aldersfordelt for de største byene og for landet

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer