Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe R og Raskere tilbake prosjekt (RTN og RTJ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe R og Raskere tilbake prosjekt (RTN og RTJ)"

Transkript

1 RESULTATER DEMOGRAFISK OVERSIKT: Avtaletyper 8 9 R RT R RT R RT Antall brukere Median oppholdsdøgn R RT R RT R RT Antall brukere Median oppholdsdøgn Fordeling kjønn og alder 9 3 tendens Prosent kvinner Gj.snitt alder 49, 45, 5,6 47,7 5, Helsestatus ved Referanse verdier 3 NORGE VERDEN Generell helse 4,4 4,4 - - "Ganske god" "Dårlig" - - Fysisk helse 44,6 4, 8, 76, Psykisk helse 57, 54,5 73, 68,7 Sosiale relasjoner 64,3 59, 6,9 64,4 Miljø faktorer 7, 64,5 6, 59,4 Angst 3 44, 6, 5 - (6,8) (9,) Depresjon 3 6, (5,5) 45,8 (7,3) N=4 (mars-des) N=85 - Gj.score og median svar på spørsmålet Stort sett, vil du si helsa di er:.utmerket,.meget god, 3.God, 4.Ganske god, 5.Dårlig, 6.Meget dårlig Gj.score fra WHOQOL-Bref skjema (- skala der er perfekt) Referanseverdier hentet fra: Skevington, SM. Lofty M., O Connel KA The World Health Organization s WOQOL Bref quality of life assessment: Psychometric properties and results of the international field trail. A report from the WHOQOL Group. Quality of Life Research, 3, Andel med symptomer på henholdsvis angst og depresjon (> 8 score (- skala) på på HAD skjema (Hospital Anxiety Depression Scale) og gjennomsnittsverdi Referanseverdier hentet fra: Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT )

2 Arbeidsstatus ved I lønnet arbeid Hvorav sykemeldt I AAP tiltak andel mean størrelse andel mean størrelse andel mean størrelse Med permanent uføretrygd andel mean størrelse Størrelsesratio for mulig jobbretur 3 Tendens ratio arb.timer/uke ratio arb.timer/uke 64,6 4, 63, 3,7 - I stillings- ratio og (estimert) arbeidstimer/uke, angitt mulig gjennomsnittlig størrelse på retur potensiale (eks: stilling, 5 sykemeldt = mulig jobbretur på motsvarende 5. 6 stilling, 3 syk.m, 4 AAP = 58 ) Se faktaboks sist i rapporten Retur til arbeid tanker v/ jobb-returtro arbeidsevne fysisk hinder 3 jobb-bekymring 4 Gj.snitt score på spørsmålet Hvor stor tro har du på at du vil komme tilbake til/ bli i din nåværende jobb? -5 skala «svært dårlig» til «svært god» Gj.snitt score på spørsmålet Hvor mange poeng vil du gi din nåværende arbeidsevne? - skala «helt uten evne til å arbeide» til «arbeidsevne på sitt beste» 3 Gj.snitt score på spørsmålet I hvor stor grad hindrer dine fysiske plager deg i jobben? - skala «i liten grad» til «i stor grad» 4 Gj.snitt score på påstanden Jeg er bekymret over min arbeidssituasjon! -7 skala «ikke i det hele tatt» til «svært mye» Demografi-kommentar for 3 Foruten økning i antall og noe større andel med delvis permanent uføretrygd, så var pasientene i 3 ved noe dårligere helse enn i. I forhold til befolkningen generelt er psykisk - og spesielt fysisk helse - langt lavere på våre pasienter, samtidig som man kan konstatere at sosiale relasjoner og miljøfaktorer ligger høyere enn i normal befolkningen. Mulig jobbretur ratio er også lavere ved i 3 enn i - større andel med delvis permanent uføretrygd og lavere gj.snittlig stillings kan forklare den forskjellen. Nytt for 3 er å i større grad etterspørre tanker kring jobbretur. Som fremgår i grafen oven, så angir deltakerne en ganske stor tro på å kunne komme tilbake til arbeidslivet, samtidig som de angir lav arbeidsevne, stor grad av hinder grunnet fysiske plager og ganske stor grad av bekymring over sin arbeidssituasjon

3 RESULTATER ANKOMST TIL AVREISE Gjennomsnitt besvarelse v/avreise >4 i gj.snitt Jeg har blitt mer bevisst på hva som er viktig for meg på lang sikt Jeg har tro på at jeg kan ta fatt på mine langsiktige mål Det har blitt tydeligere for meg hvordan jeg kan ta fatt på mine langsiktige mål Jeg har oppnådd de mål for oppholdet jeg siktet på Jeg har tilegnet meg nye ferdigheter og/eller kunnskaper jeg kan ha nytte av Jeg er fornøyd med oppholdet. N=87-9 Forandring fra til avreise avreise Generell helse 4,5 3,9,6 3 bedring,6 moderat JA Jobbretur tro 3,3 3,4, 3 bedring, liten NEI HAD Angst 3 9, 6,6, 4 bedring,5 moderat JA HAD Depresjon 3 7,3 5,4,9 6 bedring,4 liten JA HAD score totalt 3 6,,9 4, 6 bedring,5 moderat JA Gj.snitt score på spørsmålet Stort sett, vil du si helsa di er:.utmerket,.meget god, 3.God, 4.Ganske god, 5.Dårlig, 6.Meget dårlig Gj.snitt score på spørsmålet Hvor stor tro har du på at du vil komme tilbake til/bli i din nåværende jobb?.svært dårlig,.dårlig, 3.Verken god eller dårlig, 4.God, 5.Svært god 3 Gj.snitt score fra HAD skjema (Angst - -, Depresjon -, Totalscore -4) N=77-88 >5 bedring på alle faktorer Andel som krysset grensen fra opplevd dårlig helse til opplevd god helse: (av 88 = 5) angav ved at helsen var dårlig eller meget dårlig av disse opplevde at helsen ved avreise var ganske god, eller bedre = 46 >5 Ankomst til avreise resultat - kommentar for 3 Godt fornøyde pasienter som opplevde markant helsebedring i løpet av oppholdet spesielt i forhold til angst og depresjon. Også langsiktig strategi og målsetting har blitt tydeligere. Dog endret seg ikke tiltro på retur tilbake til samme jobb, i løpet av oppholdet. Heldigvis er det mange muligheter for retur til andre arbeidsoppgaver/annet jobb. Teamets resultatmålsetting er delvis innfridd

4 p ro s e n t p ro s e n t Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS RESULTATER TRE MÅNEDER ETTER AVREISE Frivillig besvarelse av spørreskjema utsendt 3 måneder etter avreise fra september til september 3 Compliance: 79 av 85 = 43 H v o r fo rn ø y d v a r d u m e d o p p h o ld e t d u h a d d e p å S k o g li? >75 fornøyde 4 3 S v æ rt fo rn ø y d L i tt fo rn ø y d V e rk e n fo rn ø y d e l l e r m i sfo rn ø y d L i tt m i sfo rn ø y d S v æ rt m i sfo rn ø y d N=77 Forandring fra til 3mnd etter hjemkomst avreise Jobbretur ratio 7,5 5,7 9,8 8 bedring,5 moderat JA Potensiell retur-til-jobb mulighet angitt i stillings- N=37 Minking med /3 fra ratio H v o r la n g tid e tte r o p p h o ld e t p å S k o g li v a r d u tilb a k e i a rb e id? >6 fortsetter i/ kommer tilbake til arbeid u m i d d e l b a rt i n n e n m n d i n n e n m n d i n n e n 3 m n d m e r e n n 3 m n d h a r ik k e k o m m e t ti l b a k e i a rb e i d N=79 77 ga Skogli æren for livsstilsendringer de gjennomført etter hjemkomst (Noe Svært mye, N=77) 74 angav oppstart av en eller flere nye regelmessige mosjonsaktiviteter etter hjemkomst (N=78)

5 Forandring fra til 3 mnd etter opphold LIVSKVALITET 3mnd Fysisk helse 43,5 56,5 3, 3 bedring,7 middels JA Psykisk helse 55, 6,8 6,8 bedring,4 liten JA Sosiale relasjoner 66,9 66,,7 nedgang, liten NEI Miljø faktorer 68,4 68,5, N=36 Gj.snitt score fra WHOQOL-Bref skjema (- skala der er perfekt) Bedre status 3mnd etter avreise enn v/ Forandring fra til 3 mnd etter opphold Frekvens fysisk aktivitet (Likert skala) 3mnd Trening,7,5,8 48 økning,9 stor JA Hverdagstrim,5,7, 9 økning, liten NEI N=39 Gj.snitt score på spørsmålet Hvor ofte har du vanligvis i løpet av de siste måneder mosjonert/trent så mye at du har blitt andpusten/svett?:. Sjeldnere enn hver uke,.en gang per uke, ganger per uke, 4. 4 ganger eller mer per uke Gj.snitt score på spørsmålet Hvor ofte har du vanligvis i løpet av de siste måneder vært fysisk aktiv i mer enn 3 min? (eks gåturer, hagearbeid, snømåking):.sjeldnere enn hver uke,.en gang per uke, ganger per uke, 4. 4 ganger eller mer per uke >3 i gj.snitt (= minst -3ggr/uke) Forandring fra til avreise og til 3 mnd etter opphold avreise 3mnd (partial Eta Signifikant i perioden Best nivå Squared) ank-3mnd ved: Generell helse 4,5 3,9 3,9 3 bedring,3 stor JA avr/3mnd HAD Angst 8,3 6,3 6,4 3 bedring,36 - stor JA avr/3 mnd HAD Depresjon 6,5 4,9 5,4 7 bedring, - stor JA avreise HAD score totalt 4,9,5,9 bedring,33 stor JA avreise Gj.snitt score på spørsmålet Stort sett, vil du si helsa di er:.utmerket,.meget god, 3.God, 4.Ganske god, 5.Dårlig, 6.Meget dårlig 3 Gj.snitt score fra HAD skjema (Angst - -, Depresjon -, Totalscore -4) N=-6 > bedret status 3mnd etter avreise enn v/ank. Vedlikeholde bedret nivå fra avreise og 3mnd frem for flere faktorer.

6 p ro s e n t Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Andel som krysset grensen fra opplevd dårlig helse v/ til opplevd god helse 3mnd etter avreise: 58 4 (av 4 = 59) angav ved at helsen var dårlig eller meget dårlig 4 av disse opplevde at helsen 3mnd etter avreise var ganske god, eller bedre = 58 >5 Resultat 3 måneder etter avreise - kommentar Også 3 måneder etter avreise er pasientene godt fornøyde med sitt Skogli opphold. Både fysisk og psykisk helse viser vedlikehold av oppnådd signifikant bedring fra avreise og i hvert fall 3mnd frem. Over halvdelen var i arbeid 3mnd etter oppholdet /3 gikk direkte fra opphold tilbake i arbeid. 8 reduksjon i ubenyttet retur-til-arbeid mulighet er anmerkingsverdt spes. da det ikke var i grad av permanent uføretrygd på de (37 stk) som inngår i materialet. Det er tross alt i gjennomsnitt over timer i uken reelt mer i arbeid 3 måneder etter Skoglioppholdet enn før per person! Det er også hyggelig å konstatere en signifikant økning i trimnivå og signifikant økning i opplevd fysisk og psykisk livskvalitet dog er ikke trim/aktivitets nivå oppe på generelt anbefalt nivå (minst -3 ganger/uke). Uansett er teamets resultatmålsetting stort sett innfridd. RESULTATER MÅNEDER ETTER AVREISE Frivillig besvarelse av spørreskjema utsendt måneder etter avreise (fra og med november ) Compliance: 33 av 9 = 8 OBS! Liten gruppe (så langt), spes. i forhold til sdata Forandring fra til mnd etter hjemkomst avreise Jobbretur ratio 5, 33,3 7,8 35 bedring,4 liten NEI Potensiell retur-til-jobb mulighet angitt i stillings- N=9 En halvering fra ratio E r d u e r tilb a k e i a rb e id? (v / m n d e tte r S k o g li o p p h o ld ) 7 6 >75 i arbeid N e i J a, i sa m m e j o b b J a, m e d sa m m e a rb. g i v e r o g n y e / ti l p. o p p g a v e r J a, a n n e t N=3

7 Forandring fra til mnd etter opphold LIVSKVALITET mnd Fysisk helse 5,4 59,5 7, 4 bedring,4 liten NEI Psykisk helse 6, 59,9, Sosiale relasjoner 77,4 75,,4 nedgang, liten NEI Miljø faktorer 69, 73,7 4,6 7 bedring,3 liten NEI N=7 Gj.snitt score fra WHOQOL-Bref skjema (- skala der er perfekt) Bedre status mnd etter avreise enn v/ Forandring fra til mnd etter opphold Frekvens fysisk aktivitet (Likert skala) mnd Trening,,4,4 økning,4 liten NEI Hverdagstrim,3,4, 5 økning, liten NEI N=9 Gj.snitt score på spørsmålet Hvor ofte har du vanligvis i løpet av de siste måneder mosjonert/trent så mye at du har blitt andpusten/svett?:. Sjeldnere enn hver uke,.en gang per uke, ganger per uke, 4. 4 ganger eller mer per uke Gj.snitt score på spørsmålet Hvor ofte har du vanligvis i løpet av de siste måneder vært fysisk aktiv i mer enn 3 min? (eks gåturer, hagearbeid, snømåking):.sjeldnere enn hver uke,.en gang per uke, ganger per uke, 4. 4 ganger eller mer per uke >3 i gj.snitt (= minst -3ggr/uke) Forandring fra til mnd etter avreise mnd Generell helse 4,7 4,,6 3 bedring,7 moderat JA HAD Angst 3 6,9 6,8, bedring - NEI HAD Depresjon 3 5,4 6,4, 8 forverring, liten NEI HAD score totalt 3,3 3,,9 7 forverring, liten NEI Gj.snitt score på spørsmålet Stort sett, vil du si helsa di er:.utmerket,.meget god, 3.God, 4.Ganske god, 5.Dårlig, 6.Meget dårlig 3 Gj.snitt score fra HAD skjema (Angst - -, Depresjon -, Totalscore -4) N= Bedret status mnd etter avreise enn v/ank.

8 Andel som krysset grensen fra opplevd dårlig helse v/ til opplevd god helse mnd etter avreise: 33 6 (av 9 = 66) angav ved at helsen var dårlig eller meget dårlig av disse opplevde at helsen mnd etter avreise var ganske god, eller bedre = 33 >5 Resultat måneder etter avreise - kommentar Med liten gruppe spes i forhold til sdata må man unngå å prøve å utlese for mye 75 er i hvert fall i arbeid mnd etter oppholdet! 35 reduksjon i ubenyttet retur-til-arbeid mulighet er anmerkingsverdt spes. da det ikke var i grad av permanent uføretrygd på de (9 stk) som inngår i materialet. Det er tross alt i gjennomsnitt over 3 timer i uken reelt mer i arbeid måneder etter Skoglioppholdet enn før per person! Generell helseopplevelse og fysisk helse holder seg på bedret nivå øvrige faktorer viser samme nivå som før (eller t.o.m forverring hva gjelder gj.snitt grad av depresjon). De trimmer også fortsatt mer enn de gjorde ved dog ikke helt oppe på anbefalt nivå (minst -3 ganger i uken). Hverdagsaktivitet er dog ikke nevneverdig forandret fra nivå. Uansett er teamets resultatmålsetting stort sett innfridd. Hvordan beregne retur-til-arbeid ratio? Med stillingsprosenter blandet med sykemeldingsprosenter, arbeidsavklaringsprosenter og kanskje også delvis permanent uføretrygd, så er det ikke helt enkelt å se hvordan en i noe av dette gir utslag i reel retur til faktisk arbeid. Grunntanken er å se på hvor mye stillings som ikke blir brukt til å være på jobb og forhåpentlig få den ratioen til å krympe. Siden målsettingen er retur så er ikke stilling normen, men stillings+aap. Selvfølgelig er da tid brukt til uføretrygd og/eller «frivillig ulønnet arbeidsfravær» (studier, hjemmearbeid etc.) holdt utenfor beregningen. Man må dog vurdere ev. ratioendring i lys av ev. endring på disse faktorer i gjeldende tidsperiode Formelen er: stillings - (stillings-(sykemeldings x stillings/)) + AAP

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe R og Raskere tilbake prosjekt (RTN og RTJ)

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe R og Raskere tilbake prosjekt (RTN og RTJ) RESULTATER DEMOGRAFISK OVERSIKT: Avtaletyper 2008 2009 200 20 R RT R RT R RT R RT Antall brukere - 28-37 - 05 3 25 Median oppholdsdøgn - 2-2 - 2 2 2 202 203 204 R RT R RT R RT Antall brukere 52 72 67 93

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J RESULTATER DEMOGRAFISK OVERSIKT: Deltakere 3 4 tendens Antall brukere 5 8 8 95 + Median oppholdsdøgn/dager 8 8 8 8 4: 89 % kvinner, gjennomsnitt alder 4,3 år Helsestatus ved Referanse verdier 3 4 NORGE

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J DEMOGRAFISK OVERSIKT: DØGNREHAB, DAGREHAB og RASKERE TILBAKE PROSJEKT Avtaletyper 2008 2009 200 døgn dag RT døgn dag RT døgn dag RT Antall brukere 534 37 86 536 49 03 57 26 59 Median oppholdsdøgn/dager

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe H og I «Hjerte sykdommer» og «Lungesykdommer»

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe H og I «Hjerte sykdommer» og «Lungesykdommer» DEMOGRAFISK OVERSIKT - DØGNREHAB 8 9 4 Avtaletyper Indv Indv Indv Indv Gruppe Indv Gruppe Indv Gruppe Indv Gruppe Antall brukere 4 98 4 96 66 56 54 Median oppholdsdøgn 8 8-8 8 Andel i undergrupper 8 9

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe R og Raskere tilbake prosjekt (RTN og RTJ)

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe R og Raskere tilbake prosjekt (RTN og RTJ) RESULTATER DEMOGRAFISK OVERSIKT: Avtaletyper 2008 2009 200 20 R RT R RT R RT R RT Antall brukere - 28-37 - 05 3 25 Median oppholdsdøgn - 2-2 - 2 2 2 202 203 204 205 R RT R RT R RT R RT Antall brukere 52

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe O-Lymfødem

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe O-Lymfødem Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS RESULTATER DEMOGRAFISK OVERSIKT: DØGNREHAB Avtaletyper 2010 2011 2012 døgn døgn døgn Antall brukere 26 36 34 Median oppholdsdøgn/dager 21 23 21 2013 2014 2015

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe F Hjerne slag

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe F Hjerne slag Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS DEMOGRAFISK OVERSIKT - DØGNREHAB 2011 2012 2013 2014 2015 tendens Antall brukere 35 58 70 72 102 + Median oppholdsdøgn 21 21 21 21 21 Fordeling kjønn og alder

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe B

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe B Inkl: A Slitasjeskader i hofte- eller kneledd, A5 Osteoporose og O Eldre med behov for opptrening RESULTATER DEMOGRAFISK OVERSIKT: DØGNREHAB, DAGREHAB og RASKERE TILBAKE PROSJEKT Avtaletyper 008 009 00

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe B

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe B RESULTATER DEMOGRAFISK OVERSIKT: DØGNREHAB, DAGREHAB og RASKERE TILBAKE PROSJEKT Avtaletyper 008 009 00 0 døgn døgn dag RT døgn dag RT døgn dag RT indv. gruppe Antall brukere 34 5 36 3 8 36-6 07 Median

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J DEMOGRAFISK OVERSIKT: DØGNREHAB, DAGREHAB og RASKERE TILBAKE PROSJEKT Avtaletyper 2008 2009 200 20 døgn dag RT døgn dag RT døgn dag RT døgn dag RT Antall brukere 534 37 86 536 49 03 57 26 59 366 5 90 Median

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe F Hjerne slag

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe F Hjerne slag Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS DEMOGRAFISK OVERSIKT - DØGNREHAB 2011 2012 2013 2014 tendens Antall brukere 35 58 70 72 + Median oppholdsdøgn 21 21 21 21 Fordeling kjønn og alder 2011 2012 2013

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe O-Lymfødem

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe O-Lymfødem LIVSKVALITET RESULTATER DEMOGRAFISK OVERSIKT: DØGNREHAB Avtaletyper 00 0 0 0 døgn døgn døgn døgn Antall brukere 6 6 4 Median oppholdsdøgn/dager 04 05 06 døgn døgn døgn Antall brukere 7 8 Median oppholdsdøgn/dager

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe F Hjerne slag

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe F Hjerne slag LIVSKVALITET Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS DEMOGRAFISK OVERSIKT - DØGNREHAB 0 0 0 04 05 06 tendens Antall brukere 5 58 70 7 0 08 + Median oppholdsdøgn Fordeling kjønn og alder 0 0 0 04 05 06

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J RESULTATER DEMOGRAFISK OVERSIKT DØGNREHAB: Avtaletyper 20 * 202 203 204 døgn døgn døgn døgn Antall brukere 7 95 227 233 Median oppholdsdøgn/dager 2 2 2 2 * ny type avtale. Oppstart mars Andel i undergrupper

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe D

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe D RESULTATER DEMOGRAFISK OVERSIKT: Deltakere 00 0 0 03 04 0 tendens Antall brukere 80 8 9 0 + Median oppholdsdøgn/dager 8 8 8 8 8 Andel med oppfølgingsuke 4 % Fordeling kjønn og alder 04 0 tendens Prosent

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe R og Raskere tilbake prosjekt (RTN og RTJ)

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe R og Raskere tilbake prosjekt (RTN og RTJ) LIVSKVALITET Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS RESULTATER DEMOGRAFISK OVERSIKT: Avtaletyper 008 009 00 0 R RT R RT R RT R RT Antall brukere - 8-37 - 05 3 5 Median oppholdsdøgn - - - 0 03 04 05

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J RESULTATER DEMOGRAFISK OVERSIKT DØGNREHAB: Avtaletyper 20 * 202 203 204 205 døgn døgn døgn døgn døgn Antall brukere 7 95 227 233 65 Median oppholdsdøgn/dager 2 2 2 2 2 Andel med oppfølgingsopphold: (mulighet

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe: O Sammensatte lidelser

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe: O Sammensatte lidelser Livskvalitet Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS RESULTATER DEMOGRAFISK OVERSIKT: DØGNREHAB Avtaletyper 05 06 07 døgn døgn døgn Antall brukere 5 8 5 Median oppholdsdøgn/dager 7 Fordeling kjønn og

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J DEMOGRAFISK OVERSIKT: DØGNREHAB og DAGREHAB Avtaletyper 008 009 00 0 døgn dag døgn dag døgn dag døgn dag Antall brukere 53 37 509 49 496 6 35 5 Median oppholdsdøgn/dager 3 7 0 03 04 05 døgn dag døgn dag

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe H1.4 og H1. 6 «Hjerte sykdommer»

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe H1.4 og H1. 6 «Hjerte sykdommer» DEMOGRAFISK OVERSIKT - DØGNREHAB 2008 2009 2010 2011 2012 201 2014 2015 2016 2017 Avtaletyper Indv Indv Indv Indv Gr Indv Gr Indv Gr Indv Gr Indv Gr Indv Gr Indv Gr Antall brukere 40 22 22 98 24 96 0 66

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe D

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe D LIVSKVALITET Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS RESULTATER DEMOGRAFISK OVERSIKT: Deltakere 00 0 0 0 04 0 06 tendens Antall brukere 80 8 9 0 0 + Median oppholdsdøgn/dager 8 8 8 8 8 8 Andel med oppfølgingsuke

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe: O1.1 Komplekst sykdomsbilde

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe: O1.1 Komplekst sykdomsbilde Livskvalitet RESULTATER DEMOGRAFISK OVERSIKT: DØGNREHAB Avtaletyper 05 06 07 08 døgn døgn døgn døgn tendens Antall brukere 5 8 5 79 + Median oppholdsdøgn/dager 7 Fordeling kjønn og alder 05 06 07 08 tendens

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe O1.1 Undergruppe: «Lymfødem»

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe O1.1 Undergruppe: «Lymfødem» LIVSKVALITET DEMOGRAFISK OVERSIKT: DØGNREHAB Avtaletyper 200 20 202 203 døgn døgn døgn døgn Antall brukere 26 36 3 3 Median oppholdsdøgn/dager 2 23 2 2 20 205 206 207 døgn døgn døgn døgn Antall brukere

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe H «Hjerte sykdommer»

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe H «Hjerte sykdommer» DEMOGRAFISK OVERSIKT - DØGNREHAB 8 9 6 Avtaletyper Indv Indv Indv Indv Gr Indv Gr Indv Gr Indv Gr Indv Gr Indv Gr Antall brukere 98 96 66 6 78 6 Median oppholdsdøgn 8 8-8 8 8 8 Andel i undergrupper % 8

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe O1.1 Undergruppe: «Lymfødem»

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe O1.1 Undergruppe: «Lymfødem» LIVSKVALITET DEMOGRAFISK OVERSIKT: DØGNREHAB Avtaletyper 00 0 0 0 0 døgn døgn døgn døgn døgn Antall brukere 6 6 7 Median oppholdsdøgn/dager 05 06 07 08 døgn døgn døgn døgn Antall brukere 8 7 8 Median oppholdsdøgn/dager

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe F Hjerne slag

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe F Hjerne slag LIVSKVALITET DEMOGRAFISK OVERSIKT - DØGNREHAB 11 1 13 1 15 16 17 tendens Antall brukere 35 58 7 7 1 18 98 Median oppholdsdøgn 1 1 1 1 1 1 1 Fordeling kjønn og alder 11 1 13 1 15 16 17 tendens Prosent kvinner

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe D1.8

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe D1.8 LIVSKVALITET Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS DEMOGRAFISK OVERSIKT: Deltakere 00 0 0 0 04 0 06 07 tendens Antall brukere 80 8 9 0 0 + Median oppholdsdøgn/dager 8 8 8 8 8 8 8 Andel med oppfølgingsuke

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe H1.4 og H1. 6 «Hjerte sykdommer»

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe H1.4 og H1. 6 «Hjerte sykdommer» DEMOGRAFISK OVERSIKT - DØGNREHAB 2008 2009 2010 2011 2012 201 2014 2015 2016 2017 Avtaletyper Indv Indv Indv Indv Gr Indv Gr Indv Gr Indv Gr Indv Gr Indv Gr Indv Gr Antall brukere 40 22 22 98 24 96 0 66

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe D1.8

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe D1.8 LIVSKVALITET DEMOGRAFISK OVERSIKT: Deltakere 00 0 0 0 04 0 06 07 08 tendens Antall brukere 80 8 9 0 0 + Median oppholdsdøgn/dager 8 8 8 8 8 8 8 8 Andel med oppfølgingsuke 4 % 44 % 4 % 4 % Fordeling kjønn

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J prosent Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS DEMOGRAFISK OVERSIKT: DØGNREHAB og DAGREHAB Avtaletyper 008 009 00 0 døgn dag døgn dag døgn dag døgn dag Antall brukere 09 49 496 6 Median oppholdsdøgn/dager

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe B

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe B RESULTATER DEMOGRAFISK OVERSIKT: DØGNREHAB, DAGREHAB og RASKERE TILBAKE PROSJEKT Avtaletyper 008 009 00 0 døgn døgn dag RT døgn dag RT døgn dag RT indv. gruppe Antall brukere 6 8 6-6 07 Median oppholdsdøgn/dager

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe H «Hjerte sykdommer»

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe H «Hjerte sykdommer» DEMOGRAFISK OVERSIKT - DØGNREHAB 8 9 4 5 Avtaletyper Indv Indv Indv Indv Gruppe Indv Gruppe Indv Gruppe Indv Gruppe Indv Gruppe Antall brukere 4 98 4 96 66 56 54 78 4 Median oppholdsdøgn 8 8-8 8 8 Andel

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe R1.6

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe R1.6 LIVSKVALITET Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS DEMOGRAFISK OVERSIKT: Avtaletyper 008 009 00 0 R RT R RT R RT R RT Antall brukere - 8-7 - 05 5 Median oppholdsdøgn - - - 0 0 04 05 R RT R RT R RT

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe B

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe B RESULTATER DEMOGRAFISK OVERSIKT: DØGNREHAB, DAGREHAB og RASKERE TILBAKE PROSJEKT Avtaletyper 008 009 00 0 døgn døgn dag RT døgn dag RT døgn dag RT indv. gruppe Antall brukere 34 5 36 3 8 36-6 07 Median

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J1.4

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J1.4 prosent Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS DEMOGRAFISK OVERSIKT: DØGNREHAB og DAGREHAB Avtaletyper 00 00 00 0 døgn dag døgn dag døgn dag døgn dag Antall brukere 7 0 6 6 Median oppholdsdøgn/dager

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe B1.2

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe B1.2 DEMOGRAFISK OVERSIKT: DØGNREHAB, DAGREHAB og RASKERE TILBAKE PROSJEKT Avtaletyper 008 009 00 0 døgn døgn dag RT døgn dag RT døgn dag RT indv. gruppe Antall brukere 6 8 6-6 07 Median oppholdsdøgn/dager

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe F1.3 og F1.5 Hjerneslag og traumatiske hjerneskader

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe F1.3 og F1.5 Hjerneslag og traumatiske hjerneskader LIVSKVALITET DEMOGRAFISK OVERSIKT - DØGNREHAB 11 1 13 1 15 16 17 18 tendens Antall brukere 35 58 7 7 1 18 98 Andel i CI-program - - - - - 3 % 3 % 7 % + Median oppholdsdøgn 1 1 1 1 1 1 1 1 Fordeling kjønn

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ «Poliklinikk- Arbeidsrettet behandling, angst og depresjon»

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ «Poliklinikk- Arbeidsrettet behandling, angst og depresjon» prosent DEMOGRAFI OG RESULTATER Fordeling kjønn og alder 2018 * Antall avsluttede 15 stk Prosent kvinner 56 % Gj.snitt alder 43,7 (min; 24, max; 63) Gj.snitt - antall beh. 5,2 (SD:2,5) Median - antall

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J prosent Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS RESULTATER DEMOGRAFISK OVERSIKT DØGNREHAB: Avtaletyper 0 * 0 0 04 0 0 døgn døgn døgn døgn døgn døgn Antall brukere 8 Median oppholdsdøgn/dager Andel med

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J1.4

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J1.4 prosent DEMOGRAFISK OVERSIKT: DØGNREHAB og DAGREHAB Avtaletyper 00 00 00 0 døgn dag døgn dag døgn dag døgn dag Antall brukere 7 0 6 6 Median oppholdsdøgn/dager 7 0 0 0 0 døgn dag døgn dag døgn dag døgn

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe R1.6 «Arbeidsrettet rehabilitering» og Raskere tilbake prosjekt (RTJ og RTR)

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe R1.6 «Arbeidsrettet rehabilitering» og Raskere tilbake prosjekt (RTJ og RTR) LIVSKVALITET DEMOGRAFISK OVERSIKT: Avtaletyper 008 009 00 0 0 R RT R RT R RT R RT R RT Antall brukere - 8-7 - 05 5 5 7 Median oppholdsdøgn - - - 0 04 05 06 07 R RT R RT R RT R RT R RT Antall brukere 67

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe B1.2

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe B1.2 DEMOGRAFISK OVERSIKT: DØGNREHAB, DAGREHAB og RASKERE TILBAKE PROSJEKT Avtaletyper 008 009 00 0 døgn dag RT døgn dag RT døgn dag RT indv. gruppe Antall brukere 6 8 6-6 07 Median oppholdsdøgn/dager - døgn

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J1.6

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J1.6 prosent Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS DEMOGRAFISK OVERSIKT DØGNREHAB: Avtaletyper 0 * 0 0 0 0 06 07 døgn døgn døgn døgn døgn døgn døgn Antall brukere 7 7 6 7 Median oppholdsdøgn/dager Andel

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J1.6

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS Program for HSØ ytelsesgruppe J1.6 prosent DEMOGRAFISK OVERSIKT DØGNREHAB: Avtaletyper 0 * 0 0 0 0 06 07 0 døgn døgn døgn døgn døgn døgn døgn døgn Antall brukere 7 7 6 7 0 Median oppholdsdøgn/dager Andel med oppfølgingsopphold: (mulighet

Detaljer

De 60 som også var til 2-uker oppfølgingsopphold ca 6mnd etter det første (3-

De 60 som også var til 2-uker oppfølgingsopphold ca 6mnd etter det første (3- Effekt av Skogliopphold for pasienter med overvektsproblematikk Resultat av rehabiliteringsopphold målt ved avreise, ved 6mnd- og 12 mndoppfølgingsopphold og brevoppfølging 1 år etter opphold. Tidsperiode:

Detaljer

Kommer traumatiserte flyktninger for sent i behandling? Resultater fra en langtidsstudie.

Kommer traumatiserte flyktninger for sent i behandling? Resultater fra en langtidsstudie. Kommer traumatiserte flyktninger for sent i behandling? Resultater fra en langtidsstudie. Sverre Varvin og Marianne Opaas NKVTS JUBILEUMSSEMINAR, 19. november 2014: Et bedre liv for flyktninger i Norge

Detaljer

RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING. Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS

RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING. Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rapporten bygger på resultater fra spørreskjema som pasienter på ARR opphold

Detaljer

Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne

Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne Hjertesykdommer, Grønn gruppe (gruppebasert tilbud) Voksne pasienter (over 18 år) med hjertesykdommer mottar gruppebasert tilbud på Grønn gruppe.

Detaljer

Skogli Helse- og Rehabiliteringsenter AS

Skogli Helse- og Rehabiliteringsenter AS Skogli Helse- og Rehabiliteringsenter AS Etablert 1946 108 ansatte (ca. 74 årsverk) Ca. 100 pasienter HSØ (CFS/ME, smerte, hjerte, lunge, post.op, ARR, revma) Raskere tilbake Lillehammer kommune Iver Sørlie

Detaljer

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd.

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. Kjønn (4) 100 % Kvinne (0) 0 % Mann Alder 42-63 Måned & år skjema fylt ut april. 2015 Deltaker 1. Kvinne 45 år, sosionom i 100 % jobb. Hyppig

Detaljer

Fagpersoner som kan involveres:

Fagpersoner som kan involveres: Utredning og tverrfaglig behandling av ME Oslo 0801113 Presentasjon av Skogli Helse og Rehabiliteringssenter AS v/fagleder ergoterapi Nina Almås Hva møter våre brukere? Grønt team Hjerte/lunge Blått team

Detaljer

Fremstilling av resultatene

Fremstilling av resultatene Vedlegg 3 Fremstilling av resultatene Brukererfaringer med Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Resultater på alle spørsmålene fra spørreundersøkelse høsten 2009., frekvensfordeling

Detaljer

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse K3 2012-2014. 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet?

Datainnsamling. Pasienterfarings-undersøkelse K3 2012-2014. 2. Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet? Datainnsamling Pasienterfarings-undersøkelse -214 1 1 Pasient Innhentet Ikke.innhentet 7 % 4 % 2 % 213 214 År 1. Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? 2. Har du tillit til behandlernes faglige

Detaljer

Registreringsskjema. 1. Konsultasjonsdato (innleggelsesdato ved innleggelser) (dd.mm.yy):

Registreringsskjema. 1. Konsultasjonsdato (innleggelsesdato ved innleggelser) (dd.mm.yy): Registreringsskjema 1. Konsultasjonsdato (innleggelsesdato ved innleggelser) (dd.mm.yy): 2. Er dette første konsultasjon/innleggelse for det aktuelle? 3. Sykehus: RH Ullevål 4. Behandlende lege (som skrev

Detaljer

Registreringsskjema for institusjoner som jobber med ARR i spesialisthelsetjenesten

Registreringsskjema for institusjoner som jobber med ARR i spesialisthelsetjenesten Registreringsskjema for institusjoner som jobber med ARR i spesialisthelsetjenesten Vi vil gjerne vite mer om situasjonen til deg som skal i gang med et rehabiliteringstilbud. Målet er å gi oss økt kunnskap

Detaljer

Fjernundervisning i Alderspsykiatri. 27. August 2013 Siv Grav

Fjernundervisning i Alderspsykiatri. 27. August 2013 Siv Grav Fjernundervisning i Alderspsykiatri 27. August 2013 Siv Grav DISPOSISJON Bakgrunn Hovedmål Spesifikke mål Datamateriale Målinger/variabler Resultater Resultatenes betydning BAKGRUNN Forventede økningen

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Oversiktsdata 2018 Valnesfjord Helsesportssenter. Resultater fra data innsamlet via CheckWare på avdeling Rehabilitering voksne

Oversiktsdata 2018 Valnesfjord Helsesportssenter. Resultater fra data innsamlet via CheckWare på avdeling Rehabilitering voksne Oversiktsdata 2018 Valnesfjord Helsesportssenter Resultater fra data innsamlet via CheckWare på avdeling Rehabilitering voksne NEVROLOGI - VOKSNE Oversikt resultater fra spørreskjema og fysiske tester

Detaljer

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Meråker Sanitetsforenings Kurbad Oktober 2015. Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 31 Svarprosent: 69% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Opptreningssenteret i Finnmark August 2015. Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 38 Svarprosent: 86% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

SPØRRESKJEMA FOR PASIENT

SPØRRESKJEMA FOR PASIENT APPENDIX I SPØRRESKJEMA FOR PASIENT August 2006 Navn: Personnummer: Utdanning Universitet/høyskole Videregående skole Ungdomsskole Arbeid eller trygd I arbeid Sykmeldt Uføretrygdet Attføring Arbeidsledig

Detaljer

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Evjeklinikken AS Årsrapport 2015. Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 59 Svarprosent: 46% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rapporten bygger på resultater fra spørreskjema som pasienter på ARR opphold

Detaljer

SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE

SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE INSTRUKSJON: Dette spørreskjemaet handler om hvordan du ser på din egen helse. Disse opplysningene vil hjelpe oss til å få vite hvordan du har det og hvordan du er i stand til

Detaljer

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8 INNHOLD 1. Bakgrunn for evalueringen Side 1 2. Metode for evalueringen Side 1 3. Hvilke resultater har Rus-Netts virksomhet gitt 3.1 Klienter Side 2 3.2 Familie/pårørende Side 8 4. Kommentarer fra klienter

Detaljer

LIVSKVALITET VED INFLAMMATORISK TARMSYKDOM SPØRRESKJEMA (IBDQ)

LIVSKVALITET VED INFLAMMATORISK TARMSYKDOM SPØRRESKJEMA (IBDQ) LIVSKVALITET VED INFLAMMATORISK TARMSYKDOM SPØRRESKJEMA (IBDQ) Dette spørreskjemaet har til hensikt å finne ut hvordan du har hatt det de siste 2 ukene. Du får spørsmål om symptomer du har eller har hatt

Detaljer

Livskvalitet hos RFA-pasientene

Livskvalitet hos RFA-pasientene Livskvalitet hos RFA-pasientene 1 INNLEDNING Hensikten med spørreundersøkelsen er å få mer kunnskap om hvilken grad av livskvalitet pasienter opplever seks måneder etter radiofrekvensablasjon, og hvor

Detaljer

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING

Virke Rehab Stiftelsen CatoSenteret Januar 2015. Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING Virke Rehab Antall besvarelser: 45 Svarprosent: 80% BRUKEREVALUERING INTRODUKSJON 01 Denne figuren viser andelen som har ønsket å delta og andelen som ikke ønsker å delta. Summen av de to søylene utgjør

Detaljer

OPPLYSNINGER OM HVORDAN DU OPPLEVER AT DIN HELSE INNVIRKER PÅ HVERDAGEN.

OPPLYSNINGER OM HVORDAN DU OPPLEVER AT DIN HELSE INNVIRKER PÅ HVERDAGEN. OPPLYSNINGER OM HVORDAN DU OPPLEVER AT DIN HELSE INNVIRKER PÅ HVERDAGEN. Dette er spørsmål som prøver å belyse hvor godt eller dårlig du har det, det som kalles livskvalitetsmåling. I de fleste spørsmålene

Detaljer

Lokale brukerundersøkelse høsten 2014. fylkessammenligning

Lokale brukerundersøkelse høsten 2014. fylkessammenligning Lokale brukerundersøkelse høsten 2014 fylkessammenligning Hovedspørsmål - Jeg blir møtt med respekt når jeg henvender meg til NAV-kontoret 1 536 3 313 2 766 1 523 1 838 1 759 1 521 864 1 029 3 007 2 935

Detaljer

22/7-2011 Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe Oppdrag for Norsk Sykepleierforbund (NSF)

22/7-2011 Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe Oppdrag for Norsk Sykepleierforbund (NSF) Therese Andrews Nordlandsforskning 22/7-2011 Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe Oppdrag for Norsk Sykepleierforbund (NSF) Forskningsetiske komiteer, koordineringsgruppa for 22. juli

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Helse og trivsel - VGS. Psykisk helse, subjektiv livskvalitet og helseatferd

Helse og trivsel - VGS. Psykisk helse, subjektiv livskvalitet og helseatferd Helse og trivsel - VGS Psykisk helse, subjektiv livskvalitet og helseatferd Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 Antall:

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF

Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF Pasienterfaringsundersøkelse 2014. Resultater for ortopedisk poliklinikk, Helse Stavanger HF Innhold Bakgrunn:... 2 Gjennomføring:... 2 Om spørreskjemaet:... 2 Om resultatpresentasjonen:... 3 Om resultatene/kommentar

Detaljer

Evaluering av Rasker Tilbake. «Jeg er mer enn mitt arbeid» Bente Hamnes PhD, spl. FSR-seminaret 27.-28. november 2014

Evaluering av Rasker Tilbake. «Jeg er mer enn mitt arbeid» Bente Hamnes PhD, spl. FSR-seminaret 27.-28. november 2014 Evaluering av Rasker Tilbake «Jeg er mer enn mitt arbeid» Bente Hamnes PhD, spl. FSR-seminaret 27.-28. november 2014 Hva viser forskning om arbeidshelse Det er en sammenheng mellom arbeidsdeltakelse og

Detaljer

Forløp Pasienters erfaring. Sigrid Bjørnelv, overlege RKSF

Forløp Pasienters erfaring. Sigrid Bjørnelv, overlege RKSF Forløp Pasienters erfaring } Bruk av tvang ved spiseforstyrrelser har vært og er fortsatt kontroversielt } Få behandlingsstudier } Nødvendig for å unngå fatale utfall ved AN } Lite fokus på pasienterfaringer

Detaljer

Undersøkelse om hivpositives hverdag. Apeland 1.desember 2014

Undersøkelse om hivpositives hverdag. Apeland 1.desember 2014 Undersøkelse om hivpositives hverdag Apeland 1desember 2014 Om undersøkelse Utført mellom mai og november, nettbasert undersøkelse med 100 % anonymitet for respondentene 91 respondenter som er hivpositive

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Raskere Tilbake. Gjør deg fri fra andres misbruk LIVSMESTRINGSKURS. Avdeling for Rus og avhengighest behandling

Raskere Tilbake. Gjør deg fri fra andres misbruk LIVSMESTRINGSKURS. Avdeling for Rus og avhengighest behandling Raskere Tilbake Gjør deg fri fra andres misbruk LIVSMESTRINGSKURS Pårørende til rusavhengige plages ofte av: Bekymring/tankekjør Søvnproblemer Skam/skyld Uro/konsentrasjonsproblemer Irritabilitet Sorg

Detaljer

Barnearket vi blir kjent med barnets hverdag

Barnearket vi blir kjent med barnets hverdag Barnearket vi blir kjent med barnets hverdag Tone Sofie Hestmo Spesialpedagog Med barnespor i hjerte Molde 9.mai 2012 Avdeling for gravide og småbarnsfamilier (AGS), Lade BehandlingsSenter Rusinstitusjon

Detaljer

Arbeidsretta rehabilitering for overvektige ARRO

Arbeidsretta rehabilitering for overvektige ARRO Arbeidsretta rehabilitering for overvektige ARRO Muritunet v/ Anita Dyb Linge DISPOSISJON Litt om Muritunet Om prosjektet ARRO Kven er våre deltakarar? Kva har vi gjort? Kva har vi oppnådd? 1 Ålesund Volda

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid?

Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Benytter du deg vanligvis av elektronisk pasientjournal i ditt daglige kliniske arbeid? Frequency Valid Valid Ja

Detaljer

Fatigue og livsstil blant kreftoverlevere som skal delta på et ukeskurs på Montebellosenteret

Fatigue og livsstil blant kreftoverlevere som skal delta på et ukeskurs på Montebellosenteret Fatigue og livsstil blant kreftoverlevere som skal delta på et ukeskurs på Montebellosenteret Gunhild Maria Gjerset, post.dok, OUS KreftREHAB 16. april 2015 Bakgrunn Insidensen av kreft øker o Økt levealder

Detaljer

Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne

Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne Sykelig overvekt, Hvit gruppe (gruppebasert tilbud) Voksne pasienter (over 18 år) som er diagnostisert med sykelig overvekt mottar gruppebasert tilbud

Detaljer

Dysfunksjon i arm, skulder og hånd

Dysfunksjon i arm, skulder og hånd Poengberegning av DASH Dysfunksjon i arm, skulder og hånd Dysfunksjon/symptom (De første 30 spørsmålene) Svaralternativene for hvert spørsmål poengsettes fra 1 (ingen funksjonsnedsettelse/symptomer) til

Detaljer

Bekkenreservoar kirurgi ved Akershus Universitetssykehus i perioden 2000-2012. M. Sunde, A. E. Færden, T. Øresland

Bekkenreservoar kirurgi ved Akershus Universitetssykehus i perioden 2000-2012. M. Sunde, A. E. Færden, T. Øresland Bekkenreservoar kirurgi ved Akershus Universitetssykehus i perioden 2000-2012 M. Sunde, A. E. Færden, T. Øresland Metode Journalsøk: Alle pasienter operert med bekkenreservoar siden 2000 Pre-/peri-/postoperative

Detaljer

Tusen Takk! Rask Psykisk Helsehjelp: Evaluering av de første 12 pilotene i Norge Nasjonal konferanse

Tusen Takk! Rask Psykisk Helsehjelp: Evaluering av de første 12 pilotene i Norge Nasjonal konferanse 31.10.2016 Rask Psykisk Helsehjelp: Evaluering av de første 12 pilotene i Norge Nasjonal konferanse - 26.10.2016 Robert Smith Folkehelseinstituttet Område for psykisk og fysisk helse Tusen Takk! 1 Medforfattere

Detaljer

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene)

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene) Medarbeiderundersøkelse blant overleger ved OUS gjennomført fra mars til mai 2013 Alle overleger uten lederansvar invitert til å delta via e-post. 766 svar fra 1180 inviterte (64,9 %) Undersøkelsen er

Detaljer

For informasjon om rehabiliteringstilbudet til Nevrologi - voksne, les mer på vår hjemmeside.

For informasjon om rehabiliteringstilbudet til Nevrologi - voksne, les mer på vår hjemmeside. Gjennomsnittsalder I 2018 mottok 68 pasienter et rehabiliteringstilbud innen ytelsen Nevrologi voksne ved Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS). Denne oversikten gir en fremstilling av data fra utfylte

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

FRISKLIV FULLFØRT NEDENFOR FØLGER SPØRSMÅL OM ULIKE LEVEVANER FYSISK AKTIVITET/MOSJON. Dato: Navn: Fødselsår: Mann. Kvinne

FRISKLIV FULLFØRT NEDENFOR FØLGER SPØRSMÅL OM ULIKE LEVEVANER FYSISK AKTIVITET/MOSJON. Dato: Navn: Fødselsår: Mann. Kvinne Dato: Navn: Fødselsår: Kvinne Mann NEDENFOR FØLGER SPØRSMÅL OM ULIKE LEVEVANER FYSISK AKTIVITET/MOSJON 1. Hvor ofte driver du mosjon? Med «mosjon» mener vi at du f.eks. går tur, går på ski, svømmer, danser

Detaljer

Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt Separert

Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt Separert Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Kjønn: Mann Kvinne Fødselsår: Sivilstand; (sett bare et kryss) Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt

Detaljer

KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009

KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009 KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009 Publisert fra 04.03.2009 til 22.03.2009 199 respondenter 1. Jeg arbeider ved 2. Min primære arbeidsplass 1 2 3. Min funksjon 4. Ansettelsesforhold 3 5. Stillingsbrøk

Detaljer

Body Awareness Rating Questionnaire

Body Awareness Rating Questionnaire Body Awareness Rating Questionnaire Et spørreskjema om kroppsfornemmelser Kvinne Mann Alder... Høyde... Vekt... Yrke... Varighet av plager... I behandling : Ja Nei Under finner du en rekke påstander. Til

Detaljer

Evaluering av kurs i «Mindfulness/oppmerksomt nærvær for pårørende» i PIO-senteret - høst 2011

Evaluering av kurs i «Mindfulness/oppmerksomt nærvær for pårørende» i PIO-senteret - høst 2011 Evaluering av kurs i «Mindfulness/oppmerksomt nærvær for pårørende» i PIO-senteret - høst 2011 Bakgrunn PIO-senteret møter mange pårørende som opplever å leve i en vedvarende krisesituasjon med store følelsesmessige

Detaljer