Formannskapet. Innkalles til møte onsdag , kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna"

Transkript

1 Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag , kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om Tveide næringspark v/ Rådmann Gro Anitra Trøan og økonomisjef Tom Olstad orienterer om Tertialrapport januar august 2013 Statsbudsjettet 2014 SAKSLISTE 028/13 Godkjenning av møteprotokoll /13 Meldinger 030/13 Felles enhet for regnskap og lønn i Birkenes og Lillesand kommuner Eventuelt Saksdokumentene kan gjennomgås i Servicetorvet, i ekspedisjonstiden kl 09: Innkallingen finnes på hjemmesiden Forfall bes meldt over telefon Birkeland, Arild Windsland ordfører Gro Anita Trøan rådmann Side 1 av1

2 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet /13 Saksbehandler: Kari Kvifte Birkeland Arkiv/arkivsaksnr.:033 13/3328 Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen av godkjennes.

3 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet /13 Arkiv/arkivsaksnr.:033 13/3327 Meldinger Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 13/18048 U Norges Vassdrags - og energidirektorat Uttalelse - Høring av konsesjonssøknad vedr. anleggskonsesjon for oppgradert kraftoverføringsanlegg. Administrasjonens forslag til vedtak: Meldingen tas til orienntering.

4 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Administrasjonsutvalget /13 Formannskapet /13 Kommunestyret Saksbehandler: Tom Olstad Arkiv/arkivsaksnr.:&40 13/1198 Felles enhet for regnskap og lønn i Birkenes og Lillesand kommuner Saksopplysninger I Birkenes kommunes budsjett- og økonomiplan for er det gitt et generelt oppdrag til administrasjonen om å finne bedre og billigere måter å løse kommunens oppgaver på. I Lillesand kommunes vedtak for budsjett- og økonomiplan for er administrasjonen spesielt bedt om å se på mulig samarbeid med andre kommuner om administrative oppgaver. Oppfølging av ovennevnte vedtak startet med samtaler mellom rådmenn og økonomisjefene i Lillesand og Birkenes kommuner om samarbeid innen lønn og regnskap. Samtalene har vært basert på tidligere prosesser i Knutepunkt Sørlandet om samarbeid innen samme område. Hovedtillitsvalgte i begge kommuner har fått informasjon om samtalene i møte med rådmennene. Videre har ansatte som berøres blitt fortløpende orientert, og gitt innspill om innhold i samtalene og retningen på samarbeidet. Det er utarbeidet prosjektmandat som ble lagt frem som meldingssak i kommunestyre 7. mai Prosjektmandatet har vært førende i forhold til prosjektarbeidet som er utført frem til det som nå legges frem som forslag fra administrasjonen. Administrasjonens forslag til saksfremlegg og vedtak er utarbeidet likelydende i begge kommunene. Trykte vedlegg 1. Organisering av felles lønns- og regnskapsenhet i Lillesand og Birkenes kommune. 2. Vedtekter «Felles enhet for regnskap og lønn i Lillesand og Birkenes kommuner».

5 Administrasjonens forslag til vedtak: Det etableres et interkommunalt samarbeid om regnskap- og lønnstjenester for Lillesand og Birkenes kommuner. Samarbeidet hjemles i kommuneloven Kommunestyre gir sin tilslutning til at det etableres en felles samlokalisert regnskapsog lønnsenhet for Lillesand og Birkenes kommuner med hjemmel i kml Samarbeidet benevnes som «Felles enhet for regnskap og lønn i Lillesand og Birkenes kommuner» (arbeidstittel). 3. Vedtekter vedlagt saksframstillingen fastsettes som vedtekter for «Felles enhet for regnskap og lønn i Lillesand og Birkenes kommuner» (arbeidstittel) 4. Det overlates til styringsgruppen å finne hensiktsmessige lokaler, fremforhandle samt inngå leieavtale for lokaler.

6 Bakgrunn I Birkenes kommunes budsjett- og økonomiplan for er det gitt et generelt oppdrag til administrasjonen om å finne bedre og billigere måter å løse kommunens oppgaver på. I Lillesand kommunes vedtak for budsjett- og økonomiplan for er administrasjonen spesielt bedt om å se på mulig samarbeid med andre kommuner om administrative oppgaver. Oppfølging av ovennevnte vedtak startet med samtaler mellom rådmenn og økonomisjefene i Lillesand og Birkenes kommuner om samarbeid innen lønn og regnskap. Samtalene har vært basert på tidligere prosesser i Knutepunkt Sørlandet om samarbeid innen samme område. Hovedtillitsvalgte i begge kommuner har fått informasjon om samtalene i møte med rådmennene. Videre har ansatte som berøres blitt fortløpende orientert, og gitt innspill om innhold i samtalene og retningen på samarbeidet. Samtalene mellom Lillesand og Birkenes kommune på administrativt nivå førte fram til et utkast til prosjektskisse, som viste at det var grunnlag for et felles samlokalisert samarbeid innen lønn og regnskap. Prosjektskissen ble sendt til Fagforbundet, som den ene relevante fagforeningen, og til ansatte for drøfting så snart konklusjonen om å opprette et felles samlokalisert samarbeid forelå. Skissen er også drøftet på avdelingsmøter for økonomi i begge kommunene, og med Fagforbundet. I Birkenes er en ansatt på lønn medlem av Delta, og Rådmann har hatt drøftingsmøte med tillitsvalgt. Det er avtalt at Delta og Fagforbundet samsnakker før og etter styringsgruppemøtene, og at informasjon sendes til begge fagforeningene. I Lillesand er en ansatt på lønn medlem i Utdanningsforbundet. Det legges opp til en tilsvarende dialog/informasjonsflyt mellom Utdanningsforbundet og Fagforbundet, som mellom Delta og Fagforbundet i Birkenes kommune. Styringsgruppen, som består av rådmenn og tillitsvalgt fra Fagforbundet i respektive kommuner, sendte prosjektmandatet som orienteringssak til bystyre/kommunestyre i respektive kommuner i april i år. I ettertid er det nedsatt en prosjektgruppe, bestående av 2 ansatte fra hver kommune samt ekstern prosjektleder, som har arbeidet med nødvendige utredninger og veivalg (herunder blant annet organisering og vedtekter) for at et samarbeid skal kunne etableres og fungere etter intensjonen. Økonomisjefene i begge kommuner er prosjektansvarlige/ saksbehandlere, og har fulgt opp prosjektgruppens arbeid og rapportert til styringsgruppen. Denne saken oppsummerer arbeidet så langt, samt fremmer forslag til vedtak om opprettelse av felles regnskaps- og lønnsfunksjon i Birkenes og Lillesand kommuner. Prosjektets formål Prosjektet skal etablere en felles samlokalisert regnskaps- og lønnsfunksjon for kommunene Birkenes og Lillesand. Det er et mål om at ny organisasjon skal være i drift fra årsskiftet 2013/2014. Formålet med et interkommunalt samarbeid på regnskap og lønn er: Redusere sårbarhet Kravene til kompetanse og behovet for oppdatering øker både innen lønn og regnskap. Det er et viktig mål og krav til samarbeidet at det bidrar til redusert sårbarhet eksempelvis ved sykefravær. Fagområdene er etter hvert komplekse og det kreves spesialkompetanse på en rekke områder. Muligheten for tilfredsstillende backup-kompetanse på viktige områder øker med antall ansatte.

7 Øke kompetanse Mulighetene for å lære av hverandre er mange, og kompetanseutvikling muliggjøres ved samarbeid. Større fagmiljø åpner for å utvikle spisskompetanse på de forskjellige fagområdene, mens ansatte i små fagmiljøer i stor grad må være generalister. Større muligheter for kompetanseutvikling vil også kunne bidra til å bedre rekrutteringsmulighetene ved at det blir en mer attraktiv arbeidsplass. Øke kapasiteten til å fokusere på utvikling Det å kunne dele på prosjektressurser kan frigjøre tid, og gjør det enklere å investere og holde seg à jour mht. utstyr, løsninger, nye prosesser og mer effektiv oppgaveløsning. På lengre sikt kan det også blir aktuelt å utvide samarbeidet til andre oppgaver. Bygge robust arbeids-/fagmiljø Mindre overtid, mer attraktiv som arbeidsgiver, lettere å rekruttere og beholde nøkkelpersonell. Redusere kostnadene Mulighetene for å få utført tjenestene til en lavere kostnad i fellesskap enn hver enkelt kommune kan klare på egen hånd om enn noe frem i tid, når struktur er etablert. Dette omhandler effektivisering av drift så vel som samordning/ reduksjon av fag- og forsystemer (eksempelvis færre systemer og reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader). Ved samordning av fag- og forsystemer skal det foretas en kost/ nyttevurdering hvor investeringskostnad vurderes opp mot driftsbesparelser. Ny enhet vil antakelig kunne ta flere oppgaver med samme bemanning. Prosjektet legger opp til en rask gjennomføring og implementering av samarbeidet. Dette for å få forventede effekter så tidlig som mulig, samtidig som prosessen for selve etableringen ikke skal ta lengre tid enn nødvendig. Viktigheten av involvering av de ansatte som berøres av endringen, har derfor blitt tillagt stor betydning. Gjennom prosessen så langt har det kommet frem at de ansatte i stor grad er motivert og ser frem til å være ansatt i en større og mer robust enhet, hvor det er økt mulighet for kompetanseheving, spesialisering, samt bistå i aktivt i arbeidet med utvikling av tjenesteproduksjonen. Videre uttrykkes det klart at det er en forventning om at prosjektet blir gjennomført, og at den nye organisasjonen settes så raskt som mulig. Eventuelle utsettelser i prosessen kan gi motivasjonssvikt hos de ansatte, samtidig er det en fare for at prosessen i så fall må startes på nytt. Dagens situasjon Lønn og regnskap er i begge kommuner organisert som en del av økonomisjefens ansvarsområde. Skillet mellom regnskap, lønn og andre avdelinger (som for eksempel personal) er noe ulikt i de to kommunene. Dagens lønns- og regnskapsfunksjoner er lokalisert i respektive rådhus/kommunehus.

8 Ansatte Antall ansatte og årsverk i Lillesand i dag knyttet til: - Lønn 2 ansatte, 2 årsverk - Regnskap 5 ansatte, 4,8 årsverk Antall ansatte og årsverk i Birkenes i dag knyttet til: - Lønn 2 ansatte, 1,55 årsverk - Regnskap 2 ansatte, 1,9 årsverk Det legges til grunn at samtlige 11 ansatte overføres til ny felles enhet. Alle oppgaver som i dag ligger i eksisterende enheter for lønn og regnskap ble dokumentert i forbindelse med lønn- og regnskapsprosjektet i regi av Knutepunkt Sørlandet. Grensesnitt mot personal, innkjøp, budsjett, fakturering, controlling etc. er under utredning og skal beskrives, avgrenses og klargjøres før enheten etableres. Fremdrift Prosjektgruppens arbeid med å etablere enheten startet i praksis opp medio august Målsetting er at ny enhet flytter inn i egnede lokaler ved årsskiftet 2013/2014. Fremdriftsplan vurderes som stram. Arbeidet er delt inn i to hovedfaser: Fase 1 (arbeidet frem til enhet er etablert) Hovedfokus i denne fasen er aktiviteter knyttet til etablering av enhet samt avklare ambisjonsnivå på lengre sikt, herunder: 1. Bygge motivasjon og endringsvilje blant ansatte 2. Vurdering/ valg av organisasjonsform 3. Etablere vedtekter 4. Etablere avtaler og rutiner mot kommune/ kunde 5. Avklare grensesnitt mot fagområder som er igjen i kommune 6. Finne egnet lokalisering 7. Definere/ prioritere forbedringsprosjekter som gjøres etter etablering (fase 2) Fase 2 (når enhet er etablert og samlokalisert) I denne fasen arbeides det målrettet med forbedring og samordning av lønn- og regnskapsprosessene i kommunene. Arbeidet tar utgangspunkt i pkt. 7 overfor, herunder: 1. Forbedre/ samordne prosesser (harmonisering, ansatte betjener begge kommunene, generell effektivisering) 2. Etablere felles kontoplan/ parameter lønn 3. Vurdering av samordning mot for/ baksystemer 4. Videreutvikle organisasjon 5. Vurdere annen modell for prising av tjenestene Det har vært vurdert om det i forkant av etablering (fase 1) bør arbeides mer med å forberede/ ta ut synergier. Det er konkludert med at arbeidet med forbedringer og synergieffekter enklere lar seg gjennomføre når enheten er samlokalisert. Dette understøttes også av tidligere

9 vurderinger som er gjort i regi av Knutepunkt Sørlandet, se figur under, hvor det fremgår at besparelser først kan forventes tatt ut etter at samarbeidet har vært i drift en periode. Stram fremdrift frem mot etablering tilsier også at uttak av synergier først bør komme i fase 2. For å få ut størst mulig gevinst ved en samling av regnskap og lønn, er det viktig å ta hensyn til såvel systemer som prosesser og data. Alt henger sammen med alt og der i ligger også gevinstene. Å tenke helhet blir viktig og ligger til grunn for arbeidet i fase 2. Det ligger videre til grunn for arbeidet at uttak av synergier vil gjøres gjennom naturlig avgang eller at enheten tilføres nye oppgaver. Økonomi Utgangspunktet for enhetens driftsbudsjett vil være dagens driftsbudsjett relatert til disse tjenestene i begge kommunene. Videre må det legges til kostnader knyttet til lokaler samt til leder. Personalkostnader til leder av enhet søkes primært dekket ved at andel av ledige stillingshjemler i begge kommunene samles i en stilling. Stipulert kostnad knyttet til lokaler er i størrelsesorden kr eks. mva pr år. Dette inkluderer husleie, felleskostnader, samt drift av lokaler. Det må videre påregnes engangskostnader med å etablere tilstrekkelig internettforbindelse til valgte lokale. Etableringskostnad avhenger av hvor omfattende tiltak som må gjennomføres, herunder behov for grøfting, avstand til internettforbindelse etc. I tillegg må den enkelte kommune selv koste egne transaksjonskostnader, dvs. fysisk flytting og noe omlegging av IKT-struktur, samt eventuelt inventar. Organisering Det fremgår av prosjektmandatet at det skal etableres en felles, samlokalisert enhet. Organisasjonsformen skal baseres på de lover og forskrifter som er gjeldende for kommunal sektor, og som regulerer samarbeid mellom kommuner. Det er utarbeidet et notat som redegjør for mulige organisasjonsformer (vedlagt). Anbefalingen, som styringsgruppen sluttet seg til, i notatets punkt 10 er: «Ettersom aksjeselskapsformen gir minst grad av offentlig styring, har et økonomisk formål og er minst fleksibel organisasjonsform, anbefales det ikke å opprette den felles lønns- og regnskapsenheten som et aksjeselskap. Det anbefales at den felles lønns- og regnskapsenheten mellom Lillesand og Birkenes kommuner opprettes som et interkommunalt samarbeid etter 27. Dette primært fordi modellen gir mer fleksibilitet ifht. endringsmuligheter siden samarbeidet reguleres i en avtale og ikke i en lov, og at det vil være lettere å finne riktig «nivå» for samarbeidet enn å måtte benytte den strukturen som følger av IKS loven. Et interkommunalt samarbeid er også bedre egnet for et administrativt samarbeid enn IKS som er rettet mot forretningsmessige formål (hvor f.eks samarbeidet ville ha vært inntektsgenererende for deltakerkommunene). Det anbefales at samarbeidet organiseres som en egen rettslig enhet og at arbeidsgiveransvaret, kontraktsforpliktelser og fullt økonomiansvar overføres til enheten. Dette for å gjøre enheten mest mulig styringsdyktig, og for å unngå og måtte forholde seg til ulike regler/reglement for de som jobber i enheten. Anbefalingen forutsetter dermed at det gjøres et grundig arbeid i forkant av etableringen for å få på plass en tilfredsstillende avtale og vedtekter for samarbeidet, hvor bl.a. særlig deltakerkommunenes muligheter for administrativ styring og kontroll reguleres. Ved overdragelse av virksomheten fra kommunene til en ny enhet som er et eget rettssubjekt uansett organisasjonsform vil de ansatte etter arbeidsmiljøloven beholde sine rettigheter ihht. arbeidsavtalene og individuelle rettigheter i tariffavtalene, og kan gjøre gjeldende de

10 samme krav overfor ny arbeidsgiver som overfor tidligere arbeidsgiver. Det er full adgang til å avtale i den nye enhetens styringsdokumenter at de ansatte skal stilles likt med ansatte i deltakerkommunene. Etter arbeidsmiljøloven har arbeidstakerne reservasjonsrett (kan motsette seg å bli med over til ny arbeidsgiver), men som hovedregel ikke valgrett (velge å fastholde arbeidsavtalen med opprinnelig arbeidsgiver). Det anbefales å igangsettes en dialog med de ansatte, eventuelt deres tillitsvalgte, for å avklare hvorvidt det er ansatte som ønsker å benytte seg av reservasjonsretten og eventuelt valgretten». Notatet er gjennomgått i prosjektgruppen i forkant av behandling i styringsgruppen 18. september Videre ble alle ansatte orientert om foretatte vurderinger og anbefaling i et fellesmøte påfølgende dag. I løpet av behandlingene er det gitt innspill, fra både styringsgruppe og ansatte, om at prosjektgruppen skal ta følgende med i videre arbeid: - Enheten skal ha tilgang til administrative tjenester i kommunene - Vurdere eventuell sikring av omplasseringsmuligheter i kommunene for de ansatte i ny enhet - De ansatte skal beholde rettigheter ved internrekruttering - Nåværende ansatte viderefører de betingelser (lønn, pensjon, forsikringer) som de har i dag Anbefalte organisering er i stor grad sammenfallende med den organiseringsform som er valgt for SLIK-samarbeidet (Utvidet IKT-samarbeid mellom Songdalen, Lillesand, Iveland, Birkenes og Kristiansand). En forskjell er dog at samtlige ansatte i SLIK-samarbeidet flytter ansattforholdet til Kristiansand kommune. Styringsgruppen arbeider med internorganisering av enheten. Arbeidet skal avklare roller og ansvar for leder, fagleder etc. Arbeidet med ansettelse av leder avventes til eventuelt vedtak om etablering foreligger. Lokaler/beliggenhet Samlokalisering av ny felles enhet krever egnede lokaler. Det er utarbeidet en kravspesifikasjon som grunnlag for søk etter kommunalt eide lokaler. Det er ikke lagt føringer for i hvilken kommune enheten skal lokaliseres. Valg av lokale skal primært baseres på vilkår/ betingelser og beskaffenhet/ kvalitet. Konklusjonen er at det ikke finnes egnede kommunalt eide lokaler og at det derfor er nødvendig å leie lokaler i markedet. Det er foretatt søk etter egnede lokaler gjennom internett, meglere og nettverk. Tilbudet i markedet vurderes som godt. Markedet signaliserer et ønske om å inngå leieavtale med varighet på 3-5 år med opsjon på forlengelse. Ut fra en totalvurdering av tilgjengelige lokaler per i dag, er det 4 objekter som vurderes som egnede. Disse er plassert i Lillesand kommune. Det understrekes i denne forbindelse at vedlagte vedtekter (se omtale nedenfor) legger til grunn at geografisk plassering av enheten blir i en av de deltakende kommunene. Valg av lokale er ikke foretatt. Det anbefales at styringsgruppen får ansvar for å gjennomføre forhandlinger og inngå leieavtale.

11 Vedtekter Det er utarbeidet forslag til vedtekter for det interkommunale samarbeidet (vedlagt). Vedtektene baserer seg i stor grad på vedtektene som er utarbeidet for SLIK-samarbeidet. Følgende prinsipper/ temaer fremheves spesielt når det gjelder vedtektene: Likebehandling Vedtektene søker å likebehandle kommunene gjennom at kommunene gis likt antall stemmer/ representanter i styret. Styret består av 2 medlemmer utpekt av rådmann i den enkelte kommune. Det legges til grunn lik stemmevekt for styremedlemmene. På denne måten vil styret måtte komme til enighet i sakene som behandles. En fare ved dette er at det kan oppstå en låst situasjon ved uenighet mellom styremedlemmene. Dette er drøftet i styringsgruppen og vurdert slik at samarbeidet, som kun består av 2 deltakere, for å lykkes uansett er avhengig av å komme frem til enighet. Utviklingsorientert Vedtektene understreker at samarbeidet skal fremme utvikling av tjenesteproduksjon og administrative tjenester i deltakerkommunene. Arbeidsgiveransvaret Det er den felles lønns- og regnskapsenheten som har arbeidsgiveransvaret for samtlige ansatte som er tilknyttet samarbeidet. Vedtektsendringer I henhold til 13.1 skal vedtektsendringer vedtas av bystyre/ kommunestyre i hver av deltakerkommunene. Det kreves likelydende vedtak i begge kommuner. Forslag til endringer av vedtektene fremmes av styret og vedtas etter samme prosedyre. Nye medlemmer Enstemmig styre kan foreslå opptak av nye medlemmer i samarbeidet. Opptak av nye medlemmer krever godkjenning av bystyre/ kommunestyre i hver av deltakerkommunene. ServiceLeveringsAvtale (SLA) Styret skal fastsette en SLA som regulerer innhold, kvalitet og pris for oppgavene samarbeidet utfører for deltakende kommuner. Uttreden og oppløsning 15.1 regulerer at deltaker kan tre ut av arbeidet etter skriftlig varsel til styret. Uttreden kan tidligst finne sted 3 år etter at skriftlig varsel er mottatt av styret og iverksettes fra derpå følgende årsskiftet. Av 15.2 fremgår det at samarbeidet kan oppløses dersom deltakerne er enige i det gjennom vedtak i respektive kommuner.

12 VEDTEKTER for Felles lønns- og regnskapsenhet i Lillesand og Birkenes kommuner (arbeidstittel) gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og vedtatt av kommunene Lillesand (dato/år) og Birkenes (dato/år). 1 HJEMMEL, OPPRETTELSE M.V. 1. Disse vedtekter er fastsatt i medhold av kommunelovens 27 nr Felles lønns- og regnskapsenhet i Lillesand og Birkenes kommuner er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Lillesand og Birkenes. 3. Samarbeidet er underlagt kommuneloven, disse vedtekter og samarbeidets avtaleverk. 4. Felles lønns- og regnskapsenhet i Lillesand og Birkenes har sitt hovedkontor i en av deltakerkommunene. 2 RETTSLIG STATUS 1. Felles lønns- og regnskapsenhet i Lillesand og Birkenes er et eget rettssubjekt. 3 FORMÅL 1. Samarbeidet skal ivareta deltakerkommunenes oppgaver knyttet til lønn- regnskap og andre administrative tjenester. 2. Samarbeidet skal bidra til å fremme utvikling av tjenesteproduksjon og administrative tjenester i deltakerkommunene. 3. Samarbeidet kan også ivareta slike oppgaver for andre enn deltakerkommunene innenfor de rammer styret fastsetter. 4. Samarbeidet skal legge vekt på god forvaltning og ressursutnyttelse. 4 ORGANISERING 1. Felles lønns- og regnskapsenhet i Lillesand og Birkenes skal ha eget styre som skal ha det administrative og organisatoriske ansvaret for driften av samarbeidet. 2. Samarbeidet skal ha daglig leder med administrativt og faglig ansvar for driften av samarbeidet. 5 STYRE 1. Styret skal bestå av 2 medlemmer. Rådmannen i hver enkelt kommune utpeker sitt medlem og varamedlem(er).

13 2. Kommunene skal ha en stemme hver. Styret velger selv sin leder. 3. Styret konstituerer seg selv. Leder innkaller til møte så ofte lederen finner det nødvendig eller når minst 1 medlem krever det, likevel slik at det avholdes minst 2 møter i løpet av året. Det skal utarbeides protokoll fra møtene. 4. Styret er beslutningsdyktig når begge medlemmer er tilstede. 6 STYRETS OPPGAVER 1. Styret leder Felles lønns- og regnskapsenhet i Lillesand og Birkenes ut fra kommuneloven, disse vedtekter og samarbeidets avtaleverk. 2. Styret vedtar selv økonomiplan, budsjett, virksomhetsplan, regnskap og årsmelding. Budsjettet anses først endelig godkjent når det har vært fremlagt for den enkelte deltakerkommune. 3. Styret skal påse at Felles lønns- og regnskapsenhet i Lillesand og Birkenes sine regnskaper blir ført på tilfredsstillende måte. Styret utarbeider årsmelding. Vedtatt økonomiplan, virksomhetsplan, regnskap og årsmelding sendes deltakerkommunene til orientering. 4. Styret utpeker daglig leder og fastsetter nærmere retningslinjer for denne. 5. Styret kan delegere myndighet til daglig leder. Styrets instruksjonsmyndighet er ubegrenset. 6. Styret har ansvar for at Felles lønns- og regnskapsenhet i Lillesand og Birkenes har tilstrekkelige ressurser til å utføre pålagte og planlagte oppgaver. Styret skal påse at deltakerkommunene oppfyller sine avtalemessige og andre forpliktelser overfor Felles lønns- og regnskapsenhet i Lillesand og Birkenes. 7. Styret har ikke myndighet til å ta opp lån. 7 DAGLIG LEDER 1. Daglig leder har det daglige og løpende ansvaret for driften av samarbeidet. 2. Daglig leder er underlagt styret og har møte- og talerett i styrets møter. 8 PERSONALET 1. Daglig leder tilsetter øvrige ansatte, og ivaretar ellers de funksjoner som følger av arbeidsgiveransvaret. 2. Felles lønns- og regnskapsenhet i Lillesand og Birkenes har arbeidsgiveransvaret for samtlige arbeidstakere som er tilknyttet samarbeidet. 9 MØTE OG TALERETT FOR ORDFØRER OG ORGANISASJONENE 1. Ordfører i de deltakende kommuner har møte- og talerett i styrets møter jf. kommunelovens 9 nr De ansattes organisasjoner har møte- og talerett i styrets møter.

14 10 ANVISNING OG REVISJON 1. Daglig leder anviser samarbeidets utgifter, med unntak av utgifter som vedrører daglig leder. Slike utgifter anvises av styrets leder. 2. Samarbeidet ved styret inngår avtale med egnet revisjonsselskap om revisjon av Felles lønns- og regnskapsenhet i Lillesand og Birkenes. 11 ØKONOMISK ANSVAR OG EIERSKAP I FORMUESGODER 1. Det første driftsåret hefter deltakerne for samarbeidets forpliktelser basert på budsjett for tilsvarende tjenester som om forutsetningen var fortsatt drift i egen kommune. Deretter hefter deltakerne for samarbeidets forpliktelser etter en prosentvis fordeling basert på folketallet i deltakerkommunene. Folketallet pr legges til grunn. Fordelingsnøkkelen revideres hvert år, basert på folketall pr 1.7, eller når kommuner tiltrer eller går ut av samarbeidet. 2. De eiendeler den enkelte kommune tar inn i samarbeidet i forbindelse med stiftelsen, forblir denne kommunes eiendom. 12 SAMARBEIDETS OG DELTAKERNES FORPLIKTELSER 1. Samarbeidet utfører oppgaver og leverer tjenester til deltakerne etter retningslinjer fastsatt av styret. Nærmere innhold, kvalitet og pris for løpende tjenester skal fastsettes av styret i ServiceLeveringsAvtale. Retningslinjer og ServiceLeveringsAvtale inngår, etter styrets enstemmige vedtak, som del av samarbeidets avtaleverk etter Deltakerne betaler årlig inn midler til dekning av samarbeidets investerings-, lønns- og driftsutgifter på grunnlag av godkjent budsjett. Innbetalingene skjer ved engangsbeløp og ved vederlag for løpende tjenester. Retningslinjer for beregning og fordeling av kostnader skal fastsettes av styret og inngår, etter styrets enstemmige vedtak, som del av samarbeidets avtaleverk etter VEDTEKTSMYNDIGHET OG ENDRINGER AV VEDTEKTENE 1. Vedtektsendringer skal vedtas av kommunestyret i hver av deltakerkommunene. Det kreves likelydende vedtak i begge kommuner. Forslag til endringer av vedtektene fremmes av styret og vedtas etter samme prosedyre. 2. Mindre endringer av vedtektene i driftsperioden kan gjøres av et enstemmig styre. 14 NYE MEDLEMMER 1. Et enstemmig styre kan foreslå opptak av nye medlemmer. Opptak av nye medlemmer krever godkjenning av kommunestyret i hver av deltakerkommunene. 15 UTTREDEN OG OPPLØSNING 1. En deltaker kan tre ut av samarbeidet etter skriftlig varsel til styret. Uttreden kan tidligst finne sted tre år etter at skriftlig varsel er mottatt av styret og iverksettes fra det derpå følgende årsskifte. 2. Samarbeidet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det.

15 3. Vedtak om uttreden eller oppløsning gjøres av kommunestyret i den aktuelle deltakerkommune. 4. Den uttredende kommune fortsetter å hefte for sin andel av økonomiske forpliktelser det interkommunale styret måtte ha på det tidspunkt uttreden måtte finne sted. 5. Ved uttreden fastsettes utløsningssummen til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp, men ikke til mer enn verdien av de midler vedkommende kommune eller fylkeskommune har skutt inn jf. bestemmelsene i kommunelovens 27 nr Den uttredende kommune bærer alle kostnader knyttet til uttreden. 7. Uttreden og evt. oppløsning kan bringes inn for departementet jfr. kommunelovens 27 nr.3, annet ledd. Godkjenning: oooo Denne avtale er godkjent av de 2 samarbeidskommunene Lillesand og Birkenes Sted: Dato: Sted: Dato: ordfører Birkenes kommune ordfører Lillesand kommune

16 Notat Oppdragsgiver: Lillesand og Birkenes kommuner Oppdrag: Felles regnskaps- og lønnsfunksjon Faveo Prosjektledelse AS ORG. NR MVA Sted: Kristiansand Dato: Fra Til Info Firma v/ E-post x Faveo Prosjektledelse AS Jill Akselsen x Styringsgruppa x Faveo Prosjektledelse AS Prosjektleder Gisle Ekse Organisering av felles lønns- og regnskapsenhet i Lillesand og Birkenes kommune 1. Bakgrunn Det fremgår av prosjektmandatet at det skal etableres en felles, samlokalisert enhet. Organisasjonsformen skal baseres på de lover og forskrifter som er gjeldende for kommunal sektor, og som regulerer samarbeid mellom kommuner. Det er flere vurderinger som bør ligge til grunn for valg av organisasjonsform: Vurdering av risiko Risikovurdering i forhold til økonomi, markedsforhold, tjenestene/oppgavene selskapet skal forestå, forholdet til interessenter mv. Fleksibilitet på eiersiden Organisasjonsform er av betydning i forhold til hvor mange som kan være eiere og hvem som kan være eiere/deltakere (privat og offentlig). Det har også betydning for hvor enkelt/vanskelig det er å endre eierforholdene i et samarbeid. Behov og mulighet for eierstyring Organisasjonsform, herunder selskapslovgivningen, vil påvirke kommunens mulighet til å utøve eierstyring overfor virksomheten. Behovet for styring og kontroll med virksomheten må vurderes opp mot behovet for handlingsrom og kommunens ansvar knyttet til virksomhetens forpliktelser. Valg av organisasjonsform vil følgelig påvirkes av kommunens mål og strategier for virksomheten organisasjonen skal forestå. Delegasjon av myndighet Selskaps- og organisasjonsform vil påvirke muligheter/begrensninger i forhold til delegering av myndighet. Økonomiske forpliktelser Hvilket økonomisk ansvar er det ønskelig å ha knyttet til virksomhetens forpliktelser? Skal virksomheten drive forretningsmessig og ha inntekter? Vil virksomheten trenger finansiering og mulighet for låneopptak? Forholdet til lover og forskrifter

17 Organisasjonsform kan være av betydning i forhold til hvorvidt virksomheten er omfattet av ulike lover og forskrifter, som f.eks lov om offentlige anskaffelser, offentlighetsloven mv. Skatte- og avgiftsmessige forhold Organisasjonsform er av betydning for hvorvidt virksomheten er berettiget for momskompensasjon. Selskapsform kan også være av betydning ved vurdering av begrensninger i skatteplikt, herunder ved en helhetlig vurdering av hvorvidt selskapet har erverv til formål. I dette notatet går vi ikke nærmere inn på skatte- og avgiftsmessige forhold. 2. Beskrivelse av organisasjonsform 2.1 Overordnet og avgrensning Det går et hovedskille mellom interkommunalt samarbeid som har en organisatorisk overbygning og samarbeid uten slik overbygning: Samarbeid uten organisatorisk overbygning Samarbeid uten overbygning er kun basert på avtale mellom deltakerne, for eksempel kjøp og salg av tjenester mellom kommuner. Det behøves ikke lovhjemmel for denne typen samarbeid, og forholdet mellom partene reguleres fullt ut i den avtalen som inngås. Interkommunalt samarbeid med felles styringsorgan Ved denne formen for interkommunalt samarbeid etableres det en overbygning i form av et felles styringsorgan. Dette kan skje på flere måter. I det følgende legges det til grunn at det skal etableres et interkommunalt samarbeid med felles styringsorgan i en felles enhet. Vertskommune og samkommune vurderes ikke ettersom disse modellene primært er utviklet for samarbeid om lovpålagte oppgaver og utøvelse av forvaltningsmyndighet. Disse modellene anses ikke særlig godt egnet for utelukkende administrativt samarbeid. Det finnes følgende muligheter for organisasjonsmodeller og selskapsformer for samarbeid mellom kommuner: Side 2

18 Organisasjonsmodellene i figuren over spenner fra forvaltningsorganer, som juridisk sett er en del av kommunene, og til selskaper og stiftelser som er egne rettsubjekter. Etat og kommunal institusjon Etat og kommunal insitusjon vurderes ikke nærmere, ettersom det er besluttet at lønns- og regnskapsfunksjonen skal gjøres i et samarbeid mellom Lillesand og Birkenes kommuner, og disse formene utelukker samarbeid mellom flere kommuner. Kommunalt foretak Et kommunalt foretak er en utskilt og ganske frittstående del av kommunens forvaltning, men ikke et eget rettssubjekt. Organisasjonsformen kan bare nyttes for virksomheter som en kommune eier fullt ut, og er derfor ikke egnet modell for et samarbeid mellom flere kommuner. Stiftelser En stiftelse er et selveiende rettssubjekt og har derfor ikke eiere eller deltakere. Stiftelsen ledes av et styre oppnevnt i tråd med stiftelsens vedtekter. Stiftelsen må ha et bestemt formål og er en egnet organisasjonsform for løsning av bestemte oppgaver som man ønsker å skille ut og gi full selvstendighet. Ettersom stiftelser ikke er underlagt eierstyring, anses denne organisasjonsformen som uegnet for den felles lønns- og regnskapsenheten, og vil ikke bli kommentert ytterligere. 2.2 Nærmere om aktuelle modeller I det følgende gis en kortfattet oversikt over de mest aktuelle modellene for et samarbeid mellom Lillesand og Birkenes kommuner om lønn og regnskapstjenester. I etterfølgende punkter gjøres det en utdypende vurdering av modellene ifht økonomiske forpliktelser, forholdet til ansatte, eierskap og eierstyring, samt forholdet til andre lover. Side 3

19 Interkommunalt samarbeid (kommuneloven 27) Den vanligste samarbeidsformen mellom kommuner er interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27. Ved samarbeid etter 27 er det forutsatt at deltakerkommunene oppretter et eget styre til løsning av felles oppgaver. Hvert kommunestyret gjør selv vedtak om opprettelse av slikt styre. Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i det interkommunale samarbeidet og kreve seg utløst av det. Bestemmelsen gir stor frihet i organiseringen av samarbeidet, men begrenser kommunestyrets mulighet til å overføre myndighet til styret, til kun å treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. Så lenge det ikke er i strid med særlovgivningen, kan kommunene fritt delegere drifts- og organiseringsoppgaver. Det er ikke grunnlag for noen rettslig instruksjonsmyndighet fra en deltakerkommune overfor de valgte styremedlemmene. Samarbeidet reguleres i egen avtale. Styrets rolle og forhold til samarbeidskommunene må utformes i vedtektene. Vedtektene for det interkommunale styre skal minimum inneholde bestemmelser om: a) styrets sammensetning og hvordan det utpekes, b) området for styrets virksomhet, c) hvorvidt deltakerkommunene skal gjøre innskudd til virksomheten, d) hvorvidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne økonomiske forpliktelser, e) uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet. Et styre i et interkommunalt samarbeid etter 27 vil i noen tilfeller være et eget rettssubjekt og dermed ikke en del av kommunen, i andre tilfeller ikke. Om vi har med et eget rettssubjekt å gjøre må avgjøres ut fra en konkret helhetsvurdering der en rekke momenter er relevante, og der det også er rom for skjønn. Det skilles ofte mellom interkommunale samarbeid som er produksjonssamarbeid og samarbeid som har form som regionråd, se bl.a. Interkommunalt selskap (IKS) Lov av 29.januar 1999 nr.6 omhandler interkommunale selskaper (IKS). Interkommunale selskap er en egen selvstendig enhet som er rettslig og økonomisk skilt fra deltakerkommunene. Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapsformen er særskilt innrettet på offentlig sektor, og tilpasset virksomheter med et visst forretningsmessig preg. IKS-loven regulerer styringsstrukturen og myndighetsfordelingen, og gjelder for samarbeid som har karakter av et selskapsforhold. Private kan ikke delta. Det formelle styringsdokumentet er skriftlig selskapsavtale (vedtekter) som vedtas av kommunestyrene og omhandler blant annet formål, organisering og økonomisk ansvar (normalt proratarisk). Endringer må godkjennes av alle kommunestyrer. Selskapets øverste myndighet er representantskapet som består av minst ett medlem fra hver kommune. Representantskapet er eiernes organ, og deltakerkommunenes eiermyndighet utøves av representantskapet. Representantskapet velger styret i IKSet. Aksjeselskap (AS) Side 4

20 Et aksjeselskap er en selvstendig juridisk enhet, og reguleres av aksjeloven av Selskapsformen er tilpasset drift med økonomisk overskudd som formål. De formelle styringsdokumentene i et aksjeselskap er stiftelsesdokumentet, vedtekter og eventuelt aksjonæravtale. I vedtektene kan lovens normalløsninger på flere vesentlige punkt fravikes. Stiftelsesdokument og vedtekter, samt eventuelt aksjonæravtale, må vedtas av de enkelte kommunestyrene. Styret har det overordnede ansvar for forvaltningen av selskapet. Eierne utøver sin eiermyndighet gjennom generalforsamlingen. 3. Økonomiske forpliktelser Interkommunalt samarbeid etter kl 27 Hvorvidt et samarbeid etter kl 27 er en egen juridisk enhet eller ikke, vil være avhengig av en konkret vurdering av hvilke fullmakter som er delegert til samarbeidet. Det er adgang til å delegere økonomisk ansvar til samarbeidet, herunder budsjettansvar, ansvar for kontraktsforpliktelser, låneopptak og forvaltning av inntekter i samarbeidet. Dette forutsetter klare delegasjonsvedtak eller vedtektsregulering. Samarbeidet finansieres i utgangspunktet som en del av kommunens virksomhet, men som nevnt kan det gis delegert myndighet til å oppta lån (samarbeidet vil i så fall være en egen rettslig enhet). Deltakerne i et interkommunalt samarbeid etter kl 27 hefter ubegrenset for samarbeidets forpliktelser. Konkurs er dermed ikke aktuelt, og kommunene danner i praksis til sammen en konkursgaranti. Interkommunalt selskap (IKS) Et IKS er eget rettssubjekt, med egne forpliktelser. I et IKS hefter deltakerne, dvs. kommunene, ubegrenset for en del av selskapets forpliktelser, tilsvarende den eierandel hver deltaker har. Det er ingen innskuddsplikt i selskapet, med mindre dette er bestemt i selskapsavtalen etter avtale mellom deltakerne, eller det fremgår av loven. Ut over dette må det være inntatt i selskapsavtalen dersom deltakerne skal være pålagt å dekke eventuelt underskudd eller bidra med nye midler til selskapets drift. Et IKS kan dermed ikke slås konkurs, fordi deltakerne vil være ansvarlige for å dekke selskapets gjeld, og kommunene danner i praksis til sammen en konkursgaranti. Et IKS kan i begrenset grad ta opp lån, og da kun dersom det er særskilt fastsatt i selskapsavtalen og etter departementets godkjenning. Innlånskostnader i forbindelse med investeringer vil, på grunn av konkursgarantien som ligger i IKSstrukturen, kunne bli vesentlig lavere enn i en mer risikoutsatt organisasjonsform (som et aksjeselskap). Aksjeselskap Som juridisk person har et aksjeselskap sine egne forpliktelser. Aksjeeierne hefter ikke for disse, med mindre det foreligger et særskilt ansvarsgrunnlag, som for eksempel garanti. Aksjeeier hefter kun for den kapital som er skutt inn i selskapets egenkapital. Side 5

21 Siden bare aksjeselskapet hefter for selskapsforpliktelsene, krever aksjeloven at det fastsettes en aksjekapital på minst kr ,-, som finansieres av aksjeeierne. Sammen med antall aksjer gir aksjekapitalen den brøken som alle rettighetene i selskapet normalt er fordelt etter Etter kommuneloven 51 er det forbudt for en kommune å stille garanti for andres forpliktelser i næringsvirksomhet. Dette forbudet gjelder også når den andre er et aksjeselskap hvis aksjer eies av kommunen. Dog er ikke en kommune beskyttet mot såkalt ansvarsbrudd, dvs. at en aksjeeier unntaksvis kan komme til å hefte for alle aksjeselskapets forpliktelser. Organisering av virksomhet i aksjeselskap reduserer økonomisk risiko for kommunen. Ved å etablere et aksjeselskap vil eierne få redusert økonomisk risiko sammenlignet med IKS. Økonomien i et aksjeselskap vil være mer selvstendig og uavhengig av eierne, og det kan fritt ta opp lån, hvilket er begrenset for en kommune gjennom et interkommunalt samarbeid etter kl 27 eller et IKS. Et aksjeselskap kan, dersom forpliktelsene overstiger egenkapitalen, slås konkurs. 4. Eierstyring deltakerrettigheter og representasjon (forholdet mellom eierne og selskapet) 4.1.Gjennomgang av de enkelte modellene Interkommunalt samarbeid etter kl 27 Bestemmelsen i kl 27 gir stor frihet i organiseringen av samarbeidet, men begrenser kommunestyrets mulighet til å overføre myndighet til styret til kun å treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. Så lenge det ikke er i strid med særlovgivningen, kan kommunene fritt delegere drifts- og organiseringsoppgaver. Lønns- og regnskapsfunksjonen anses i denne sammenheng som driftsoppgaver, som fritt kan delegeres til samarbeidet. Deltakerkommunene utøver eierskapet direkte i styret gjennom sine representanter der (i motsetning til et IKS hvor deltakerkommunene ikke deltar direkte i styret, kun i representantskapet). Hvilket mandat, oppgaver og myndighet styret skal tillegges, kan i stor utstrekning reguleres i samarbeidsavtale og vedtekter. Det er ikke grunnlag for noen rettslig instruksjonsmyndighet fra en deltakerkommune overfor de valgte styremedlemmene. Disse har et selvstendig juridisk ansvar for hvordan de utøver sitt styreverv. Private aktører kan ikke delta i et interkommunalt samarbeid etter kl 27. Det er anledning til å ta inn nye offentlige deltakere i samarbeidet, noe som evt besluttes av kommunestyrene i deltakerkommunene. Interkommunalt selskap Et IKS er styrt av representantskapet som øverste myndighet, og av styret. I representantskapet skal alle deltakerne være representert med minst en representant, som er oppnevnt av deltakernes respektive kommunestyrer. Dette medfører at representantskapet som hovedregel består av kommunenes valgte politikere. Styret i et IKS velges av representantskapet, som også velger styreleder og nestleder, med mindre det er fastsatt i selskapsavtalen at styret skal velge dette selv. Det er ikke anledning til å delegere valg av styrerepresentanter til andre, for eksempel ved at deltakerne direkte oppnevner styremedlemmer. Styremedlemmer kan ikke samtidig være daglig leder eller medlem av representantskapet. Kommunestyret kan instruere sine representantskapsmedlemmer, men ikke sine styremedlemmer. Side 6

22 Den enkelte deltakerkommune kan altså ikke utøve eiermyndighet direkte overfor selskapets styre eller administrasjon. Styret er underordnet representantskapet, og daglig leder er underordnet styret. Deltakerkommunene kan imidlertid gjennom representantskapet treffe vedtak som binder styret, og representantskapet kan omgjøre vedtak som styret har truffet. Et IKS gir i forhold til aksjeselskap større innflytelse over forvaltningen av selskapet. Et IKS åpner ikke opp for privat eierskap. Det er anledning til å ta inn nye offentlige deltakere i IKS selskapet, noe som i tilfelle vedtas av kommunestyrene. Aksjeselskap Et AS er styrt av generalforsamling og styre. Deltakerne, dvs. aksjeeierne, deltar ikke direkte i noen av selskapets posisjoner, eiendeler, kontrakter mv. Deltakerrettigheten er knyttet til en eller flere aksjer. Aksjen er en andel av selskapets egenkapital, bestemt av forholdet mellom selskapets egenkapital og antall aksjer. Aksjen er også bærer av de økonomiske og organisatoriske rettigheter i selskapet, blant annet retten til å delta i møter i generalforsamlingen. Deltakerrettighetene er altså ikke knyttet direkte til en person. Som aksjeeier har kommunen alltid rett til å delta i generalforsamlingens møter, rett til å bli orientert om forberedelsen av disse møtene, rett til å få opplysninger og å delta i etterarbeidet etter møter i den grad det angår kommunen. I generalforsamlingens avstemninger gir hver aksje én stemme. I utgangspunktet må medlemmer av styret i et AS velges av generalforsamlingen. Valgretten kan for inntil 49 % av styret overføres til andre gjennom vedtektsbestemmelse. Valgretten kan ikke overføres til styret eller til medlem av styret. Organisering av samarbeid i et AS innebærer at den demokratiske styring og kontroll skjer indirekte gjennom generalforsamlingen og oppnevning av styret for virksomheten. Eierne har myndighet gjennom generalforsamlingen, dvs. at kommunen som aksjeeier ikke kan gi pålegg til selskapets styre uten at dette skjer i form av beslutning i generalforsamlingen. Dette innebærer at kommunestyrene i utgangspunktet ikke kan instruere selskapet direkte, men må utøve sin myndighet gjennom representanter i selskapenes styrende organer. Kommunestyret kan ved flertallsvedtak instruere kommunens representanter i generalforsamlingen om hvordan de skal stemme. Det kan vedtektsfestes at visse saker skal behandles av generalforsamlingen, og kommunestyret kan øve innflytelse på selskapets drift på andre måter, f.eks. gjennom å stille vilkår for evt kommunale tilskudd til selskapet. Dette kan også gjøres i en aksjonæravtale. Aksjonæravtalen er et privatrettslig dokument som gjelder aksjonærene i mellom, og brudd på denne kan danne grunnlag for erstatningsansvar. Et aksjeselskap åpner opp for privat eierskap. Muligheten til kjøp og salg av aksjer gjør det forholdsvis enkelt å endre på eierandeler dersom nye eiere skulle tiltre samarbeidet. Det vil være kommunestyret som beslutter evt kjøp og salg av aksjer. 4.2 Oversikt over styringsmuligheter Modell Formål Øverste organ Kommunens styringsrett Interkommunalt samarbeid eget styre Styret Hjemmel: kommuneloven 27 Utviklet med sikte på driftsmessige og administrativt samarbeid for å løse felles oppgaver Det enkelte kommunestyre kan ikke instruere styret som sådant, men velger styremedlemmer. Side 7

23 Interkommunalt selskap Hjemmel: lov om interkommunale selskaper Aksjeselskap Hjemmel: aksjeloven Utviklet for virksomhet med forretningsmessig preg Utviklet for virksomhet med økonomisk formål Representantskapet Generalforsamlingen Eierne utøver sin myndighet gjennom representantskapet. Det enkelte kommunestyre har instruksjonsrett overfor sine egne medlemmer i representantskapet, men ikke overfor i styremedlemmene Aksjeeierne utøver sin kompetanse gjennom vedtak i generalforsamlingen. Det enkelte kommunestyre har instruksjonsrett overfor kommunens representant på generalforsamlingen, men ikke overfor styremedlemmene 5. Forholdet til de ansatte 5.1 Arbeidsgiveransvaret Interkommunalt samarbeid etter kl 27 I et interkommunalt samarbeid etter kl 27 kan arbeidsgiveransvaret organiseres relativt fritt. Det kan delegeres til samarbeidet. Side 8

24 De vanligste formene for å organisere arbeidsgiveransvaret er: a) Samarbeidet har egne ansatte, noe som gir styret arbeidsgiveransvar. Styret ansetter i disse tilfellene også daglig leder b) De som til daglig jobber i samarbeidet er formelt sett ansatt i deltakerkommunene, som har arbeidsgiveransvaret. Denne formen for organisering kan ha betydelige uklarheter, f.eks. ifht hvem som skal stå for ansettelser, oppfølging, instruksjonsmyndighet c) Samarbeidet har ingen egne ansatte. Det kan enten være at samarbeidet kjøper inn ulike tjenester fra andre/deltakerkommunene (f.eks. på timebasis), eller at medlemskommunene har en ordning der ansvaret for administrasjon av samarbeidet roterer Dersom samarbeidet har egne ansatte, er de egne organisasjonsenhenter som skal registreres i enhetsregisteret i Brønnøysund og i NAVs arbeidsgiverregister. Interkommunalt selskap (IKS) I et interkommunalt selskap er arbeidstaker ansatt i selskapet, men kan gjennom selskapsavtalen gis rettigheter på linje med ansatte i kommunen. Aksjeselskap Et aksjeselskap vil ha arbeidsgiveransvaret for ansatte i virksomheten. 5.2 Virksomhetsoverdragelse Når virksomheten organiseres som et eget rettssubjekt, vil omdannelsen være omfattet av reglene om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljølovens (AML) kapittel 16. Som hovedregel følger de ansatte med virksomheten når den omdannes til et selskap. Hovedregelen om de overførte ansattes rettigheter følger av aml 16-2: (1) Tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt overdragelsen finner sted, overføres til den nye arbeidsgiver. Krav etter første punktum kan fortsatt gjøres gjeldende overfor den tidligere arbeidsgiver. (2) Ny arbeidsgiver blir bundet av tariffavtale som tidligere arbeidsgiver var bundet av. Dette gjelder ikke hvis ny arbeidsgiver senest innen tre uker etter overdragelsestidspunktet skriftlig erklærer overfor fagforeningen at ny arbeidsgiver ikke ønsker å bli bundet. De overførte arbeidstakerne har likevel rett til å beholde de individuelle arbeidsvilkår som følger av tariffavtale som den tidligere arbeidsgiver var bundet av. Dette gjelder inntil denne tariffavtalen utløper eller til det inngås ny tariffavtale som er bindende for den nye arbeidsgiver og de overførte arbeidstakere. (3) Arbeidstakernes rett til videre opptjening av alders-, etterlatte- og uførepensjon i henhold til kollektiv tjenestepensjon, overføres til ny arbeidsgiver etter reglene i første og andre ledd. Ny arbeidsgiver kan velge å gjøre allerede eksisterende pensjonsordninger gjeldende for de overførte arbeidstakerne. Dersom arbeidstakernes tidligere pensjonsordninger ikke kan videreføres etter overdragelsen, skal ny arbeidsgiver sørge for at de overførte arbeidstakerne sikres rett til videre opptjening etter en annen kollektiv pensjonsordning. Ved overdragelse av virksomheten fra kommunene til enten et interkommunalt samarbeid etter kl 27 (forutsatt eget rettssubjekt), et IKS eller et AS, vil de ansatte etter aml beholde sine rettigheter ihht arbeidsavtalene, og kan gjøre gjeldende de samme krav overfor ny arbeidsgiver som overfor tidligere arbeidsgiver. Dette gjelder også rettigheter som følger av tariffavtale, med mindre den nye enheten erklærer at den ikke ønsker å være bundet av tidligere arbeidsgiveres tariffavtaler. Uansett vil de individuelle rettighetene i tariffavtalene fortsatt gjelde inntil tariffavtalene utløper eller ny bindende tariffavtale er inngått. Side 9

25 Etter aml har arbeidstakere ha reservasjonsrett (arbeidstaker kan motsette seg å bli med over til ny arbeidsgiver). Men utgangspunktet etter norsk rett er at arbeidstaker i så fall ikke kan velge å fastholde arbeidsavtalen med opprinnelig arbeidsgiver (valgrett). I ifølge rettspraksis eksisterer en unntaksvis valgrett for arbeidstaker dersom overføringen til ny arbeidsgiver fører til ikke uvesentlige negative endringer i arbeidstakerens situasjon. Ansatte som benytter seg av reservasjonsretten og ikke ønsker å gå over til ny arbeidsgiver, men som ikke har rett til å kreve å fastholde arbeidsavtalen med opprinnelig arbeidsgiver, vil stå uten arbeid etter at virksomhetsoverdragelsen er gjennomført. Hvorvidt det er ansatte som ønsker å benytte seg av reservasjonsretten og valgretten bør avklares tidlig gjennom en kartlegging. Uavhengig av lovens krav er det helt avgjørende for kommunene å ha en løpende dialog med de ansatte for å sikre nødvendig medbestemmelse og medinnflytelse i omstillingsprosessen. Denne dialogen føres vanligvis gjennom de tillitsvalgte. Det er full adgang til å avtale i den nye enhetens styringsdokumenter at de ansatte skal stilles likt med ansatte i deltakerkommunene. Det følger av aml 16-4 at overdragelse av virksomhet til annen arbeidsgiver ikke i seg selv er grunn for oppsigelse fra tidligere eller ny arbeidsgiver. 6. Forholdet til andre lover 6.1.Kommunelovens saksbehandlingsregler I et 27 samarbeid er styret å betrakte som et folkevalgt organ ihht kommuneloven 29 nr 3, og saksbehandlingsreglene i kommuneloven gjelder dermed som utgangspunkt. Saksbehandlingsreglene gjelder ikke for IKS jfr kommuneloven 29 nr 5. Det følger egne saksebehandlingsregler i IKS loven. Et aksjeselskap som er heleid av kommuner, vil ikke være omfattet av kommunelovens saksbehandlingsregler. 6.2 Offentlighet og innsyn Hvilke organer som omfattes av offentlighetsloven angis i 1. Det fremgår at alle forvaltningsorgan, dvs ethvert organ for stat eller kommune, tilhører den krets som plikter å gi offentligheten innsyn i sine dokumenter. Offentligheten omfatter all virksomhet som drives i disse forvaltningsorganene. Innsynsretten er altså ikke begrenset til de tilfeller hvor organet utøver offentlig myndighet. Innsyn vil kunne kreves også i andre saker, for eksempel dokumenter som gjelder forvaltningsorganets forretningsmessige virksomhet. Også private rettssubjekt kan omfattes av offentlighetsloven. Forutsetningen er at disse treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift. Offentlighetsloven gjelder imidlertid bare den virksomhet som her er nevnt. Driver det private rettssubjekt også annen virksomhet vil denne virksomheten ikke omfattes av loven, og det vil da ikke være grunnlag for innsyn. Et kommunalt heleid AS vil klart regnes som et privat rettssubjekt i forhold til offentlighetsloven, slik at selskapet ikke faller inn under regelverket så lenge det ikke treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift. Et AS er ikke bundet av forvaltningsloven og offentlighetsloven for sin næringsvirksomhet. Det er egne regler i aksjeloven og regnskapsloven om tilgjengeliggjøring av regnskap og årsberetning i et AS. Side 10

26 IKS-loven inneholder ikke nærmere regler om innsynsrett for den enkelte deltaker eller offentligheten. Hvorvidt det skal være innsyn i et privat rettssubjekt avhenger av blant annet virksomhetens art, spesielt hvorvidt selskapet driver myndighetsutøving, graden av organisatorisk og økonomisk tilknytning til det offentlige, om virksomheten har faktisk eller rettslig monopol, og graden av politisk styring, det vil si i hvilken grad selskapet er redskap for offentlig politikk. 6.3 Regelverket om offentlige anskaffelser Både et interkommunalt samarbeid etter kl 27 og et interkommunalt selskap (IKS) vil være omfattet av regelverket om offentlige anskaffelser. Et aksjeselskap som eies av kommuner, vil som utgangspunkt også omfattes av anskaffelsesregelverket. Unntak kan gjelde dersom virksomheten er av «industriell eller forretningsmessig karakter». Det må gjøres en konkret vurdering av hvorvidt unntaket vil gjelde for den felles lønns- og regnskapsenheten. 7. Kort om overføring av kontraktsforpliktelser Dersom den felles lønns- og regnskapsenheten organiseres som et eget rettssubjekt, vil kontaktsforpliktelser som gjelder for virksomheten måtte overføres fra kommunene til den felles enheten. Kontrakter med leverandører, kunder og samarbeidspartnere kan inneholde bestemmelser som regulerer endring av juridisk enhet eller andre organisatoriske endringer (såkalte change-of-control bestemmelser). Opprettes den felles funksjonen som en egen rettslig enhet, må det gjøres en gjennomgang av eksisterende avtaler i begge organisasjoner. Trolig vil det i praksis ikke oppstå problemer med å overføre kontraktene, ettersom virksomheten fortsatt er underlagt offentlig kontroll, men kontraktspartene må orienteres om overføringen. Enkelte kontrakter kan gjelde større deler av kommunens virksomhet. Det må avklares om kontrakter må endres slik at deler av leveransen/tjenesten skal utgå og erstattes av ny kontrakt med den nye enheten. 8. Vurdering Aksjeselskap er en organisasjonsform som egner seg for virksomheter som har et økonomisk formål og skal skape overskudd for eierne. Aksjeselskapsformen gir minst grad av offentlig styring av de tre aktuelle modellene som er vurdert her. Ettersom det i dette tilfellet ikke er snakk om risikoutsatt virksomhet, er det heller ikke behov for den ansvarsbegrensningen for eierne som følger av aksjeloven. Av disse grunnene anbefales det ikke å opprette den felles lønns- og regnskapsenheten som et aksjeselskap. Sammensligning og vurdering av interkommunalt selskap (IKS) og interkommunalt samarbeid etter kl 27: Der et 27 samarbeid er et eget rettssubjekt er den reelle forskjellen fra IKS liten. I begge tilfelle har deltakerne tilsammen ubegrenset økonomisk ansvar. Det vil si at det ikke er noen forskjell på dette området. 27 samarbeid gir større frihet for deltakerne til å bestemme innholdet i vedtektene/selskapsavtalen enn i et IKS. Det krever endel forarbeid fra deltakernes side for å utarbeide vedtekter/selskapsavtale. Dette dokumentet vil være styrende for hva partene har avtalt og for tolkningen av spørsmål som måtte oppstå. Fordelen med et IKS er at dette følger et gjennomregulert lovverk. Både opprettelse, uttreden og avvikling er godt regulert i motsetning til et 27 samarbeid, hvor dette må reguleres i vedtektene/selskapsavtale mellom deltakerne Begge former kan tildeles samme type oppgaver og bidrar til klare roller og ansvarsavklaring Et 27 samarbeidet et fleksibelt ifht delegasjon, struktur og organisering, mens et IKS må følge de reglene som gjelder etter IKS loven Side 11

27 Ifht arbeidsgiveransvar er det få forskjeller, forutsatt at arbeidsgiveransvaret er klart delegert til samarbeidet. Et 27 samarbeid gir tradisjonelt større muligheter for politisk styring enn et IKS Et 27 samarbeid er det vanligste brukte formen for samarbeid om administrative oppgaver, mens et IKS mer er innrettet mot samarbeid som har forretningsmessige formål Utover dette er det i realiteten liten forskjell mellom de to formene, forutsatt at 27 samarbeidet organiseres som et eget rettssubjekt. Dersom samarbeidet ikke organiseres som et eget rettssubjekt, vil det være vesentlige forskjeller. Beslutningsveiene vil være langt tyngre i et 27 samarbeid, enn i et IKS, ettersom hver kommune skal treffe beslutninger, i motsetning til et styre eller et representantskap. Samarbeidet skal da ikke registreres i foretaksregisteret, slik et rettssubjekt er pliktig til. 9. Evalueringer av 27 samarbeid Det er gjort flere evalueringer av interkommunale samarbeid etter kl Jacobsen m.fl. En av disse er utført av Dag Ingvar Jacobsen m.fl i 2010: Om styring og demokrati uttales følgende: Side 12

28 Om effektivitet og kvalitet uttales følgende: Side 13

29 9.2.Værnessamarbeidet om lønn og regnskap I oktober 2010 ble det gjort en evaluering av lønn- og regnskapstjenesten i Værnesregionen: FwQFjAI&url=https%3A%2F%2Fwww.varnesregionen.no%2FDocuments%2FEvalueringsrapport%2520l%2 5C3%25B8nnregnskap%2520og%2520skatt%2520i%2520V%25C3%25A6rnesregionen.pdf&ei=rIgcUpnKOoHl4gTs3IHQ BQ&usg=AFQjCNEVCakZp3_ct92dL6Ge7LxztDfdFQ Samarbeidet er organisert med hjemmel i kl 27 og 28 b administrativt vertskommunesamarbeid. Ordningen er ikke et eget rettssubjekt. Evalueringen er foretatt ifht følgende målsettinger: - Kostnadseffektiv utførelse av tjenesten - En tjeneste med god service og tilgjengelighet for brukerne - Økt kvalitet og faglig kompetanse - Redusert sårbarhet i tjenesteytingen Konklusjonene er ikke entydige på alle punkter, men respondentene gir et klart svar om at samarbeidet bør fortsette. Spesielt organisering og ledelse anbefales at gjennomgås. Det henvises til evalueringsrapporten for ytterligere detaljer. 10. Anbefaling Ettersom aksjeselskapsformen gir minst grad av offentlig styring, har et økonomisk formål og er minst fleksibel organisasjonsform, anbefales det ikke å opprette den felles lønns- og regnskapsenheten som et aksjeselskap. Det anbefales at den felles lønns- og regnskapsenheten mellom Lillesand og Birkenes kommuner opprettes som et interkommunalt samarbeid etter kl 27. Dette primært fordi modellen gir mer fleksibilitet ifht endringsmuligheter siden samarbeidet reguleres i en avtale og ikke i en lov, og at det vil være lettere å finne riktig «nivå» for samarbeidet enn å måtte benytte den strukturen som følger av IKS loven. Et interkommunalt samarbeid er også bedre egnet for et administrativt samarbeid enn IKS som er rettet mot forretningsmessige formål (hvor f.eks samarbeidet ville ha vært inntektsgenererende for deltakerkommunene). Det anbefales at samarbeidet organiseres som en egen rettslig enhet og at arbeidsgiveransvaret, kontraktsforpliktelser og fullt økonomiansvar overføres til enheten. Dette for å gjøre enheten mest mulig styringsdyktig, og for å unnå å måtte forholde seg til ulike regler/reglement for de som jobber i enheten. Side 14

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle.

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle. VEDTEKTER for Setesdal IKT gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og vedtatt av kommunene Bygland 08.12.10, Bykle 28.10.10, Evje og Hornnes 15.10.10 og Valle 15.12.10. Iveland kommune inn som ny deltaker driftsåret

Detaljer

VEDTEKTER. for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene

VEDTEKTER. for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene VEDTEKTER for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene Drammen, bystyrets vedtak av Hurum, kommunestyrets vedtak av Nedre Eiker, kommunestyrets

Detaljer

Kommunestyret. Innkalles til ekstraordinært møte tirsdag 19.11.2013, kl. 18:00 i Gymsalen, Folkehøgskolen Sørlandet NB! Merk sted!

Kommunestyret. Innkalles til ekstraordinært møte tirsdag 19.11.2013, kl. 18:00 i Gymsalen, Folkehøgskolen Sørlandet NB! Merk sted! Birkenes kommune Kommunestyret nnkalles til ekstraordinært møte tirsdag 19.11.2013, kl. 18:00 i Gymsalen, Folkehøgskolen Sørlandet NB! Merk sted! Møtet er åpent for publikum. SAKSLSTE 056/13 Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder)

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) Rådmennenes forslag til: Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) 1 Parter og hjemmel Disse vedtekter er fastsatt i medhold av kommuneloven 27. IKT

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS 1 SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS 1. Navn Navnet på selskapet er Follo distriktsrevisjon IKS. 2. Deltakerne i selskapet Deltakere i selskapet er: Enebakk kommune, org.nr. 964 949 581, Prestegårdsvn.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS S E L S K A P S A V T A L E FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1 Selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

Samarbeidsavtale. for. RegionData

Samarbeidsavtale. for. RegionData Samarbeidsavtale for RegionData 1 Partene i avtalen 1. RegionData er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk. 2. Hovedkontoret skal ligge på Otta. 2 Bakgrunn

Detaljer

Vedtekter for DDV Strategi Det Digitale Vestre Agder

Vedtekter for DDV Strategi Det Digitale Vestre Agder Det Digitale Vestre Agder Flekkefjord, Farsund, Kvinesdal, Sirdal, Hægebostad, Lyngdal, Lindesnes, Mandal, Marnardal, Audnedal, Åseral Styringsgruppas innstilling til kommunestyrene vedtatt 18.1.2013 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 Selskapet. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

Indre Østfold Data IKS

Indre Østfold Data IKS Indre Østfold Data IKS Selskapsavtale Utabeidet av Prosjekt Eierskap v/ Åsmund Kobbevik 26.09.2014 VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 24.10.2014 1 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS)

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) 1 Selskapet KomSek Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1 Selskapsavtale Vedtatt i Eidskog kommunestyre den 18.09.2014 Kongsvinger kommunestyre den 24.09.2014 Nord-Odal kommunestyre den 29.10.2014 Sør-Odal kommunestyre den 09.09.2014 SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999 nr. 06 om interkommunale selskaper. Selskapet

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS.

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS er et selskap i henhold til Lov om Interkommunale Selskap (IKS-loven) 29.01.

Detaljer

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets

Detaljer

Avlastningshjemmet IKS

Avlastningshjemmet IKS Avlastningshjemmet IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale Indre Østfold Krisesenter IKS Selskapsavtale 15.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2 1.4. Selskapets

Detaljer

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Deres ref Vår ref Dato Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Virksomhetsoverdragelse Vi viser til tidligere informasjon, og informasjonsmøte dd.mm.åååå. Fra

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

Formannskapet Møteprotokoll 19.11.2013

Formannskapet Møteprotokoll 19.11.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 19.11.2013 033/13 Felles enhet for regnskap og lønn i Birkenes og Lillesand kommuner Birkenes kommune Formannskapet Tirsdag 19.112013, kl 17:00-17:30 holdt

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS)

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 18.09.15 SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Agder Kommunerevisjon IKS. 2 SELSKAPSFORM / EIERANDEL Selskapet

Detaljer

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv)

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) Vedlegg 1 Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) 1 Selskapet Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel

Detaljer

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Selskapsavtale Vedtatt i representantskapet i IØKR IKS 14.11.2013, og korrigert 24.04.2013 og 27.08.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

Kommunene Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral

Kommunene Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral Forslag fra DDV Styring 27.4.17 (vedtatt sak 5/2017): VEDTEKTER Kommunene Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral Innholdsfortegnelse: 1. HJEMMEL,

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S (revidert og godkjent av eierkommunene 20. mars 2014) 1 Selskapets navn Selskapets navn er Krisesenteret i Moss IKS. Organisasjonsnummer: 992836229 2 Formålsparagraf

Detaljer

Ulike kommunale samarbeidsformer i samhandlingsreformen

Ulike kommunale samarbeidsformer i samhandlingsreformen FAKTANOTAT Ulike kommunale samarbeidsformer i samhandlingsreformen Samhandlingsreformen krever at kommunene i stadig større grad samarbeider om å løse helseoppgavene både med helseforetak men ikke minst

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Aust-Agder Revisjon IKS 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap eid av kommunene Arendal, Birkenes,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold Saksnr.: 15/1487-24 VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16 Innhold Kapittel 1. Foretaket...2 1-1 Navn og forretningskontor...2 1-2 Formål...2 Kapittel 2. Ansvarsforhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Selskapsavtale (vedtekter) etter fusjon mellom Valdres kommunerevisjon og Kommunerevisjon IKS 01.01.2010 Godkjent av alle eierkommunenes kommunestyrer vedtatt fra desember 2009 til 6.mai 2010 Kommunerevisjon

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Driftsformer Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Karl Erik Steinbakk 21.Mars 2013 Disposisjon 4-delt gjennomgang av listen fra komiteens formålsbeskrivelse

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Gjeldende fra 29.4.2013 1/6 SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 1 Navn Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS. 2 Selskapets deltakere Selskapets

Detaljer

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid.

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid. 27. Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid. 1. To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

Lovfestede modeller for. Interkommunalt samarbeid

Lovfestede modeller for. Interkommunalt samarbeid Lovfestede modeller for Interkommunalt samarbeid Elen Schmedling Gimnæs Stavanger 29.05.13 Innhold 1. Innledning 2. Kommunal organisasjonsfrihet, rettslig skranker mv. 3. 27 samarbeid, IKS og AS 4. Vertskommunemodellen

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS

SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS Saksnr: 201207175-29 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Grieghallen IKS 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Kommunereformen og juridiske aspekter v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Oversikt over tema Kort hva kommunesammenslåing betyr Må det foretas «ny-valg» - og tidspunkt for kommunesammenslåing Nærmere

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 SELSKAPET Selskapets navn er Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er en interkommunal

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget

Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget 10.03.17 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Valdres brannvesen IKS. 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap

Detaljer

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS 12.10.2005 Rev. 23.02.2006 1 av 8 SELSKAPSAVTALE FOR Salten Brann IKS KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og deltakere Selskapets navn er Salten Brann IKS.

Detaljer

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS Vedlegg 5 selskapsavtalen for Øst 110-sentral IKS Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS 1. Selskapets navn Øst 110-sentral IKS, heretter kalt selskapet, er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold

Detaljer

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper.

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper. SELSKAPSAVTALE Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud Interkommunale selskap (IKS) Vedtatt 23.03.2000, Justert 25. mai 2004, Justert 28.mai 2008, Justert 22. april 2013, Justert 22. april 2015, Justert

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Saksfremlegg Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

V E D T E K T E R. 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er VESTFOLD KOMMUNEREVISJON

V E D T E K T E R. 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er VESTFOLD KOMMUNEREVISJON : V E D T E K T E R 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er VESTFOLD KOMMUNEREVISJON 2 SELSKAPSFORM/RETTSLIG STATUS Selskapet er et interkommunalt / fylkeskommunalt samarbeid og opprettet med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS

Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS [Skriv inn tekst] Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS Selskapsavtale Vedlegg 2, sak 11/14 Representantskapsmøte 24.oktober Innstilling styret 03.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon...

Detaljer

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS anbefales.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS anbefales. Kontrollutvalgan IS G KOMMUNE Lepi Eierkommunene for Kontrollutvalgan IS = 2Jc Ark S cele Kass3sjrs;.'rr JUL 201G 7. juli 2010 _ MELDING OM VEDTAK Fra styremøtet i Kontrollutvalgan IS den 22.03.2010. De

Detaljer

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Vedtekter Versjon 3.0 18.09.2013 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS Opprinnelige vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 20.3.90 med senere endringer. Interkommunalt Arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA IKS) er en videreføring

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6

SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6 1 SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6 1. Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR), med kontor i Kristiansund,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS (org.nr. 871 035 032) VEDTATT I: Stavanger kommune 26.03.01 Sandnes kommune 14.03.01 Sola kommune 16.11.00 Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Time kommune 27.02.01

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS KAP. 1. SELSKAPETS FIRMA 1.1 Krisesenteret i Follo IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999

Detaljer

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE Foredrag MEF arbeidsgiverkonferanse 25. mars 2015 Advokat Merete Furesund Advokatfullmektig Lise Berntsen Kvale Advokatfirma DA Hvem er vi? Fullservice forretningsjuridisk firma

Detaljer

mellom fylkeskommunene

mellom fylkeskommunene Vedlegg 2 SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene Akershus, Aust Agder, Buskerud, Finnmark/Finnmarkku fylkagielda, Hedemark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sogn

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VEST-TELEMARK PEDAGOGISK-PSYKOLOGISKE TENESTE (PPT) IKS

SELSKAPSAVTALE FOR VEST-TELEMARK PEDAGOGISK-PSYKOLOGISKE TENESTE (PPT) IKS SELSKAPSAVTALE FOR VEST-TELEMARK PEDAGOGISK-PSYKOLOGISKE TENESTE (PPT) IKS 1 Selskapet Vest- Telemark PPT IKS er et interkommunalt selskap oppretta med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29.01.1996

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Arkivsak: 10/2692-4 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

Endring av selskapsavtalen Envina IKS, torgstruktur og strategi

Endring av selskapsavtalen Envina IKS, torgstruktur og strategi Saksframlegg Arkivnr. M52 Saksnr. 2013/2509-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 35/14 26.05.2014 Kommunestyret 48/14 23.06.2014 Saksbehandler: Knut Dukane Endring av selskapsavtalen Envina IKS,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS Vedtatt i medhold av lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 (erstatter vedtekt for Romsdalshalvøya Interkommunale

Detaljer

VEDTEKTER OG VILJESERKLÆRING

VEDTEKTER OG VILJESERKLÆRING SAK 11/15 VEDTEKTER OG VILJESERKLÆRING Saksopplysning Regionrådet for Hallingdal tok i 1992/1993 initiativ til eit prosjekt for å utgreie event. eit meir forpliktande interkommunalt samarbeid. Prosjektet

Detaljer

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune

Plan for selskapskontroll Administrativt utkast Hemne kommune Plan for selskapskontroll 2017-2018 Administrativt utkast Hemne kommune 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1

Detaljer

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Org.nr. 987 635 460 Oversikt over endringer i selskapsavtalen foretatt etter registrering av selskapet 2 endret av representantskapet i møte

Detaljer

Arkivnr. 025 Saksnr. 2010/64-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. 025 Saksnr. 2010/64-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. 025 Saksnr. 2010/64-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Gauldal Skole og Kultursenter. Valg av medlemmer til samarbeidsstyret. Fastsetting

Detaljer

Endring av selskapsavtalen Envina IKS, torgstruktur og strategi

Endring av selskapsavtalen Envina IKS, torgstruktur og strategi Saksframlegg Arkivnr. M52 Saksnr. 2013/2509-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Endring av selskapsavtalen Envina IKS, torgstruktur og strategi Dokumenter i saken: 1 I

Detaljer

JUSTERING VEDTEKTER REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

JUSTERING VEDTEKTER REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL SAK 13/12 JUSTERING VEDTEKTER REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL Saksopplysning Regionrådet for Hallingdal handsama i sak 49/12 og 51/12 behov for endring/justering av vedtekter for Regionrådet for Hallingdal.

Detaljer

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE SAMMENDRAG Dokumentet beskriver bakgrunn, behov og gjennomføring for etableringen av en harmoniseringsmodell i Haugaland brann og redning iks. Dag Botnen brannsjef OG HARMONISERING

Detaljer

VEDTEKTER. av , endringsforslag av for. Drammensregionens Interkommunale Havnevesen (Drammen havn)

VEDTEKTER. av , endringsforslag av for. Drammensregionens Interkommunale Havnevesen (Drammen havn) VEDTEKTER av 29.08.97, endringsforslag av 03.03.08 for Drammensregionens Interkommunale Havnevesen (Drammen havn) Navn, selskapsform, kontor Selskapets navn er Drammensregionens Interkommunale Havnevesen

Detaljer

Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid

Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid Seniorrådgiver Oddny Ruud Nordvik 29. August 2011 Innhold Forelesningen er inndelt i følgende tema: o I Innledning o II Organisasjonsfrihet o III 27 samarbeid,

Detaljer

2. Rettslig status Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret.

2. Rettslig status Selskapet er et eget rettssubjekt. Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret. Selskapsavtale for Opera Rogaland 24.01.2014 1 Navn og deltagere Selskapets navn er Opera Rogaland IKS. Deltagere Org. nr Stavanger kommune Sandnes kommune 964 965 137 Andre kommuner, fylkeskommuner eller

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008) I -`) jul 200b Meraker kommune 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksornhet som

Detaljer

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Interkommunale friluftsråd er samarbeid mellom 2 eller flere kommuner om konkrete friluftslivsoppgaver. Gjennom regelverket til en tilskuddsordning fra Miljøverndepartementet

Detaljer

Notat om interkommunalt samarbeid med fokus på 28 i kommuneloven (vertskommunesamarbeid)

Notat om interkommunalt samarbeid med fokus på 28 i kommuneloven (vertskommunesamarbeid) Notat om interkommunalt samarbeid med fokus på 28 i kommuneloven (vertskommunesamarbeid) Innledning: Det finnes i dag 4 hovedtyper interkommunalt samarbeid: Vertskommunesamarbeid (KL 28A K) Samarbeid etter

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 04.09.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 04.09.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 04.09.2013 022/13 Godkjenning av møteprotokoll 05.06.2013 023/13 Delegasjonssaker 024/13 Meldinger 025/13 Utvidet IKT-samarbeid mellom Birkenes, Songdalen,

Detaljer

Forslag til ny selskapsavtale. Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS

Forslag til ny selskapsavtale. Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS Forslag til ny selskapsavtale Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS 1 Selskapet Konsek Trøndelag IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper. Selskapet har

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. Anbefalt av nedsatt styringsgruppe Vedtatt av representantskapet,

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. Anbefalt av nedsatt styringsgruppe Vedtatt av representantskapet, SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS Anbefalt av nedsatt styringsgruppe 00.00.2005. Vedtatt av representantskapet, 00.00.2005. IKRAFTTREDELSE 01.01.2006 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens

Detaljer

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN Et samarbeid mellom kommunene Ballangen, Narvik og Tysfjord SELSKAPSAVTALE VEDTEKTER 25.Mars-09 Ofoten interkommunale brann- og redningsvesen vedtekter,

Detaljer

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE SAMMENDRAG Dokumentet beskriver bakgrunn, behov og gjennomføring for etableringen av en harmoniseringsmodell i Haugaland brann og redning iks. Dag Botnen brannsjef OG HARMONISERING

Detaljer

VEDTEKTER FOR INNHERRED KOMMUNESAMARBEID, BRANN OG REDNING

VEDTEKTER FOR INNHERRED KOMMUNESAMARBEID, BRANN OG REDNING VEDTEKTER FOR INNHERRED KOMMUNESAMARBEID, BRANN OG REDNING KAP. 1. SAMARBEIDETS FIRMA/RETTSLIGE STATUS 1.1 Innherred kommunesamarbeid, brann og redning (heretter kalt Innherred brann og redning) er et

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

VEDTEKTER FOR DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET IKT ORKIDÉ FOR KOMMUNENE:

VEDTEKTER FOR DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET IKT ORKIDÉ FOR KOMMUNENE: VEDTEKTER FOR DET INTERKOMMUNALE IKT-SAMARBEIDET IKT ORKIDÉ FOR KOMMUNENE: AURE, AVERØY, EIDE, FRÆNA, GJEMNES, HALSA, KRISTIANSUND/FREI, NESSET, RINDAL, SMØLA, SUNNDAL, SURNADAL OG TINGVOLL 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø.

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø. S ELSKAPSAVTALE Vardø Båtsfjord Vadsø Berlevåg Nesseby Tana Sør-Varanger Utsjok Forslag til representantskapet 28.06.2012 Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1 Selskapsavtale

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Melding - Vestfold Festspillene AS

Melding - Vestfold Festspillene AS Arkivsak-dok. 201200524-34 Arkivkode ---/C30 Saksbehandler Monica Herstad Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 22.08.2013 98/13 Melding - Vestfold Festspillene AS Sammendrag Fylkestinget vedtok 20.06.13

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer