Årsmelding og regnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og regnskap"

Transkript

1 AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai

2 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning Britt Stokke Inger Øksenvåg Brynjar Jacobsen Marit Skarvøy Iren Gimnes Berit Ludvigsen Anita Larsen Tekniske tjenester Johan Grønvik Pål Sæther Eivind Gjerde Roger Storsæther KBBL eiendomsmegling Heidi Knutsen Rune Johansen Karen Heggset Monge Mali Ørbog Ansgar Løvold Berit Bjercke Randi Kvisvik Hansen Marked- og medlem Liv Berit Bach Tina Helen Sakshaug Adm. dir. Kontorleder Regnskapsansvarlig Teknisk sjef Fagansvarlig Leder marked- og medlem TILLITSVALGTE 2013/2014 Styret Medlemmer Valgt Anders Marthinussen 2013 Monika Eeg 2013 Kristin Roksvåg* 2012 Liv Rosenlund 2013 Ture Haugen* 2012 Heidi Knutsen (ansattes representant) 2013 Hedda E. Nielsen (kommunens representant) 2011 Varamedlemmer Valgt Vidar Fagerheim* 2013 Astrid Rønning* 2013 Erik Aasprong* 2013 Gunn Eva Mjønes* 2013 Inger Øksenvåg (ansattes representant) 2013 Torbjørn Sagen (kommunens representant) 2011 Valgkomitéen Medlemmer Sigurd Marsteen 2013 Steinar Betten 2013 Gro Løvik 2013 Gunn Tove Myrseth 2013 Anders Marthinussen (styrets representant) 2013 Varamedlemmer Inger Lise Berg 2013 Jan Reitan 2013 styrets representant 2013 Noen representanter har sittet i flere perioder før denne. De som er markert med stjerne, er på valg i Vestre Bydel I Borettslag. (Foto: Terje Holm) AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor i Kristiansund er et samvirkeforetak som har til hovedmål å skaffe boliger til andelseierne gjennom borettslag eller på annen måte - samt å forvalte boliger for andelseierne. Hovedtrekk I 2013 fikk KBBL med datterselskaper et samlet negativt resultat på kr Dette skyldes i hovedsak en skjerpet konkurransesituasjon i markedet for eiendomsmegling. Det har vært ferdigstilt mange boliger i 2013 og det er igangsatt en rekke boliger som ferdigstilles i Ved årsskiftet hadde KBBL 4357 medlemmer. Økningen i medlemsmassen de senere årene viser at mange finner det formålstjenlig å være medlem i boligbyggelaget. Likeledes er det fortsatt etablerte boligselskap som ønsker å benytte KBBL som forretningsfører. Arbeidsmiljø Styret er av den oppfatning at arbeidsmiljøet i selskapet er godt, og de ansatte uttrykker at de trives på jobb. Det har ikke vært skader eller ulykker i Samlet sykefravær utgjør 5,6 %. Sykefraværet gjelder i hovedsak en langtidssykemelding. Likestilling Pr hadde bedriften tjuefire fast ansatte, hvorav åtte menn og seksten kvinner. Styret består av tre menn og fire kvinner. Styret har ut fra vurdering av antall ansatte og stillingskategorier så langt ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling, men det kan være behov for dette framover om skjevfordelingen forsterker seg. Forside: I Skolegata 14 kan KBBL nå tilby møte- og selskapslokalet Kafé Kristiansund for utleie (Foto: Fotograf André) 2

3 Kristiansund Boligbyggelag har satt spor siden 1946 med utvikling av mange store boligprosjekter i gjenreisningsbyen. KBBL har også vært en sentral aktør i byfornyelsen langs Marcussundet på Nordlandet. Her med Nordlandet kirke i bakgrunnen for øvrig 100 år i (Foto: Terje Holm) Ytre miljø Bedriften driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Etiske retningslinjer KBBL har fokus på gode rutiner og retningslinjer for etikk og forretningsskikk. Det foretas årlige vurderinger om at selskapets etiske retningslinjer og andre rutiner er hensiktsmessige og i bruk. Styret anser at organisasjonen har tilfredsstillende fokus på bl.a. korrupsjon og nærstående problematikk, og mener å ha dekkende rutiner for å sikre seg mot uønskede hendelser. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Siden 2010 har KBBL lagt ned store ressurser i forskningsog utviklingsaktiviteter i forhold til framtidig boligbygging, og vært i forkant av nye standarder og krav. Utviklingsprosjektet om «passivhus» har gitt kunnskap og grunnlag for å møte de utfordringer en vil få på boligsiden framover. KBBL ligger allerede i første rekke blant utbyggere nasjonalt innenfor dette området. I tillegg jobber vi i KBBL mye med å utvikle gode boliger for folk flest, med høy fokus på kostnadseffektiv boligplanlegging og byggekost. Økonomi og forvaltning KBBL er en seriøs aktør i markedet og stadig flere ser merverdien av å ha et boligbyggelag som hjelper styrene med hele den forvaltningsmessige delen og ikke bare det regnskapsmessige. Det blir gitt service på mange plan, blant annet sekretærtjenester, deltakelse i styremøter, generalforsamlinger og opplæring av tillitsvalgte. Våre ansatte er alltid beredt til å hjelpe styrene med de utfordringene de måtte ha, og vi har også NBBLs ekspertise å støtte oss til om det skulle være nødvendig. For å lette arbeidet for de tillitsvalgte blir det nettverkbaserte verktøyet «Styreportalen» tilbudt de som ønsker det. KBBL arbeider stadig for å få gode tilbud for våre medlemmer og boligselskap. På grunn av vår store forvaltningsportefølje har vi blant annet klart å fremforhandle et meget godt banktilbud, noe som gir lavere rente på lån og høyere avkastning på innskudd enn det boligselskapene ville ha fått ved å stå alene. I tillegg til at nybyggingen har gitt KBBL flere forvaltningsoppdrag, kommer det stadig henvendelser om forretningsførsel fra frittstående borettslag og sameier. KBBL har i 2013 utført forretningsførsel for totalt enheter. Av disse var 271 leiligheter i frittstående borettslag og 139 i sameie, aksjeselskap og stiftelser. I tillegg til forvaltning og regnskap for boligselskap har avdelingen også regnskapstjenester for fem aksjeselskap, samt sekretær- og regnskapstjenester for alle datterselskapene, tilknyttede selskap og KBBLs eget regnskap. KBBL eiendomsmegling Fra å være markedsleder målt i markedsandeler i primærområdet, gikk KBBL eiendomsmegling ut av 2013 på andreplass med samme målekriterier. Dette skyldes både tilspisset konkurranse i meglerbransjen, markedssvingninger og endringer i organisasjonen internt. Nye ansettelser i løpet av året gjør at flere er i en opplæringssituasjon, men vi mener organisasjonen nå er godt rustet for fremtiden. KBBL eiendomsmegling inngikk i løpet av året en White-label-avtale med boligsamvirkets meglerkjede Garanti. Implementeringen til nye systemer trådde i kraft fra 1.januar Avtalen innebærer bruk av Garantikjedens tjenesteinnhold, systemer, kurs, fagdager, salgskonkurranser mm, samtidig som eget merkenavn, KBBL eiendomsmegling, beholdes. Den friske konkurransen mellom meglerfirmaene vedvarer og det er en målsetning å øke KBBL eiendomsmeglings posisjon i det kommende året. 3

4 Tekniske tjenester KBBL leverer de fleste tekniske konsulenttjenester til boligselskapene og KBBLs datterselskaper - men også til andre samarbeidspartnere ved behov. I 2013 har aktiviteten vært rimelig stor i forbindelse med rehabilitering av eksisterende borettslag, ferdigstillelse og igangsetting av flere nye byggeprosjekter. I tillegg kommer oppfølging av prosjektet Kafé Kristiansund, ulike forsikringsskader, samt skadeforebyggende tiltak ute i borettslagene og sameiene. Teknisk avdeling har i de senere år brukt mye av sine resurser på oppfølging av nyprosjekt. For å også møte et økende behov innen rehabiliteringer av borettslagene er teknisk avdeling nå utvidet med to mann som har lang byggeteknisk erfaring og byggmesterutdannelse. Begge skal i all hovedsak jobbe med rehabilitering og vedlikeholdsplanlegging for våre borettslag. Det er også et satsingsområde for KBBL og for vår tekniske avdeling at vi skal bidra til å øke kunnskapen i byggebransjen i vårt nærmiljø. Særlig er dette viktig for at vi skal få mindre byggefeil og bedre rutiner for håndtering av reklamasjoner. I denne forbindelse, arrangerte teknisk avdeling i juni kurs for i alt 60 entreprenører og utbyggere på Nordmøre. Slike kurs øker sannsynligheten for at utbyggere og entreprenører følger samme rutiner og spilleregler når vi møtes på byggeplassene, og kursene får mange positive tilbakemeldinger. Energimerking Teknisk avdeling tilbyr bistand ved den lovpålagte energimerkingen av boliger ved kjøp, salg og utleie. Trykktesting og byggtermografering Teknisk avdeling tilbyr lovpålagt trykktesting av nye boliger, samt byggtermografering til byggebransjen og borettslagene. Uavhengig kontroll I forbindelse med nye byggeregler er det innført krav om uavhengig kontroll innenfor viktige og kritiske områder i et byggetiltak. Teknisk avdeling har sentral godkjenning og systemer for å ivareta den uavhengige kontrollen, og tilbyr dette som en ny tjeneste fra januar Rehabiliteringer ferdigstilt i 2013 Bendiksens gate Borettslag, Talgøenga lag 5 Borettslag, Gomalandets Borettslag, Kariveien Borettslag, Vestre Bydel 1 Borettslag og Makrellsvingen Borettslag. Rehabiliteringer påbegynt i 2013 som ferdigstilles i 2014 Talgøenga lag 4 Borettslag, Myra Borettslag, Talgøenga lag 2 Borettslag, Nedre Enggate 13 Borettslag. Nye boliger I 2013 ble 35 boliger ferdigstilt. 32 boliger i Nergata 8 Borettslag og 3 boliger i Ormtunga Borettslag. Nye boliger igangsatt i boliger i Wesselsgata 10 Borettslag og 6 boliger i Flintegata Borettslag. Regnskap/økonomi Driftsinntekter Driftsresultat Årsresultat Balansesum Egenkapital Egenkapitalprosent 58,11 % 53,46% 57,60 % Talgøenga Borettslag. (Foto: KBBL) Regnskapet for 2013 viser et negativt driftsresultat på kr ,-. Med årsresultater i datterselskaper og selskaper hvor KBBL har eierandeler blir underskuddet kr ,-. Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte årsregnskapet. Regnskapet er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. 4

5 Flintegata Borettslag. (Foto: Terje Holm) Kariveien Borettslag. (Foto: Terje Holm) Gomalandet Borettslag. (Foto: Terje Holm) Nedre Enggate Borettslag. (Foto: Terje Holm) Årsresultat og disponering: Styret finner framlagte resultatregnskap og balanse med noter tilfredsstillende og foreslår at underskuddet på kr ,- disponeres ved overføring fra fond for vurderingsforskjeller og annen egenkapital. Samfunnsengasjement De siste årene har KBBL hatt følgende visjon: «KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen blir verdens beste bosted!» For KBBL er det viktig å være en virksomhet som er en samfunnsengasjert støttespiller og initiativtaker til positive tiltak i nærmiljøet, og å være med å støtte sunn aktivitet for barn og unge. Idrett og kultur er arenaer vi både deltar i, støtter økonomisk og er positive ambassadører for. De siste årene har aktiviteter som Nordic Light, KBK og sponsing av aktiviteter for barn og unge vært de bærende elementer i vår rolle som støttespiller. Dette året var KBBL bl.a. kampsponsor for KBKs første hjemmekamp i Adeccoligaen. KBBL har sponset idrett og kultur med om lag i Møter Styret har avholdt 7 møter og behandlet i alt 52 protokollførte saker. Valgkomiteen har hatt ett møte. Godtgjørelser I henhold til generalforsamlingsvedtak fra 10. juni 2013 har de tillitsvalgtes godtgjørelse vært som følger: Styreleders honorar...kr ,- Styremedlemmers honorar...kr ,- Møtegodtgjørelse pr. møte...kr 1.200,- Styrets medlemmer utgjør også styret for datterselskapene KBBL Prosjekt AS og KBBL Utleieboliger AS. For dette styrearbeidet får de halve av ovennevnte honorar. Kostnader i forbindelse med godtgjørelser til tillitsvalgte ble i 2013 utgiftsført med kr ,-. Medlemsmassen I løpet av 2013 er det tegnet 248 nye medlemmer i KBBL. Utmeldinger og strykninger har kommet til fradrag i medlemstallet med 41. Ved årets utgang har KBBL totalt 4357 medlemmer. 5

6 Medlemsfordeler Forkjøpsretten er tradisjonelt den viktigste fordelen med et medlemskap i KBBL. I tillegg arbeides det kontinuerlig med å tilby tilpassede og konkurransedyktige avtaler for KBBL sine medlemmer. Det er i dag inngått avtaler med 18 lokale samarbeidspartnere. Vi arbeider stadig med å forbedre tilbudene, og avtalene skal være eksklusive for KBBLs medlemmer. På nasjonalt plan har Boligbyggelagenes Partner AS i kraft av sin størrelse forhandlet fram flere svært gunstige tilbud, og i 2013 ble de nasjonale avtalene bl.a. forsterket med gode tilbud innen reiseliv og eget forsikringsselskap; Boligbyggelagenes Forsikring. Vi utvidet de lokale medlemsavtalene med en ny leverandør: Nordmørskafeen. Det er viktig for oss å tilby gode aktiviteter for våre medlemmer og i 2013 ble det bl.a. gjennomført medlemstur til Talgøs fabrikker i Todalen i samarbeid med Maxbo Backer. 7 av våre lokale leverandører av medlemstilbud stod også sammen med oss på stand på Boligmessen i Braatthallen i oktober med spesielle tilbud til KBBL-medlemmer. Vi oppfordrer fremdeles våre medlemmer om å aktivere sitt «Fordelskort». Man vil da få flere tilbud og opptjent bonus på de nasjonale medlemsfordelene samt hos flere av våre lokale samarbeidspartnere. Medlemsbladet og hjemmesiden Medlemsbladet «Bomagasinet» kommer ut fire ganger i året til samtlige medlemmer, samarbeidspartnere og offentlige instanser i Kristiansund - og har et opplag på rundt Bomagasinet er bindeleddet mellom KBBL og det enkelte medlem, og her publiseres artikler om både juridiske spørsmål, byggteknisk informasjon, renteopplysninger og medlemsfordeler og andre aktuelle saker. I løpet av året har flere av våre borettslag blitt presentert i bladet. Medlemstur til Talgø fabrikker. Boligmessen (Foto: KBBL) (Foto: KBBL) På hjemmesidene våre legges det ut nyheter fra både KBBL, NBBL, borettslagene og medlemmene. Her finnes opplysninger om bl.a. nye prosjekter, medlemsfordeler og samarbeidspartnere - samt omtale av borettslagene. Alle boliger som til enhver tid er for salg hos KBBL eiendomsmegling blir også lagt ut her. Vår webadresse ble i 2013 endret fra til I tillegg er også KBBL eiendomsmegling tilstede i sosiale medier da de har egen side på Facebook. Kursvirksomhet I februar ble det invitert til kurs i gjennomføring av generalforsamling og regnskap, et aktuelt tema før generalforsamlingene skulle gjennomføres. Nye styreledere i boligselskapene fikk som vanlig en kveld i juni med aktuelle ting som man må ha kjennskap til i tillitsvervet. I desember ble det gjennomført kurs om styrets ansvar for borettslagets bygninger, vedlikehold og langtidsplanlegging, i tillegg til styrets ansvar med HMS- Internkontroll. Advokat Finn Stormfeldt fra NBBL var foredragsholder ved dette kurset, mens de øvrige kursene ble holdt av ansatte. Vi har nå tatt i bruk vårt nye konferanselokale «Kafè Kristiansund» i Skolegata 14, til både kurs, møter og andre tilstelninger. Sameiet KBBL Servicesentral Servicesentralen fikk en uønsket negativ utvikling på slutten av året. Daglig leder sluttet brått i november og i samme periode hadde man en liten oppdragsreserve. Styret besluttet å redusere fra 7 ansatte til 3 ansatte fra , og i tiden fremover kun utføre rene vaktmesteroppgaver. KBBLs tekniske avdeling vil i tiden fremover Kurs for styremedlemmer. (Foto: KBBL) 6

7 være tilbyder av tjenesten om tilsynsrapporter for borettslagene. En viser forøvrig til Sameiet KBBL Servicesentral sin egen årsmelding. Datterselskaper KBBL Utleieboliger AS består av 17 boligenheter som leies ut, bl.a. i to bygårder i Skolegata 12 og Skolegata 14. I bygårdene er det også fem butikker. Beliggenheten i Skolegata er strategisk både i forhold til kontorene i Langveien 16 og eventuelt framtidig kulturhus. I desember ble «Drengestua» på Innlandet kjøpt fra Tollbodenbygningen AS, samtidig som KBBL solgte seg ut av dette selskapet. Driften i selskapet er god, og det vil i tiden framover også bli arbeidet med å vurdere ulike prosjekt for utvidelse av utleievirksomheten. KBBL Prosjekt AS foretar utbygging av prosjekter i egenregi, og er i tillegg deleier i selskaper hvor vi samarbeider med andre utbyggere om prosjektutvikling. Selskapet er 50 % eier i KBBL Bygg AS og Kristiansund Boligutvikling, 33,3 % eier i Skorpa Eiendom AS og 20 % i Nergata 8 AS. Selskapene har som formål å foreta investeringer av eiendommer for videreutvikling til blant annet boliger. KBBL Servicesentral AS ble stiftet i 2012, og kom i ordinær drift fra 1. september samme år. Selskapets virksomhet er å tilby vaktmester- og håndverkertjenester ut over hva Sameiet KBBL Servicesentralen kan ta på seg. I 2013 stiftet vi KBBL Mino AS i samarbeid med Mino AS. Selskapet har boligbygging som formål, og KBBL har 50% eierandel i selskapet. Planer fremover Både gjennom vår ordinære forretningsdrift og gjennom vår rolle som samfunnsengasjert støttespiller, ønsker vi å signalisere at vi sikter høyt, søker kvalitet i alt vi gjør, og ønsker å fortsette med å utgjøre en forskjell i nærmiljøet vårt. KBBL har som mål å opprettholde sin stilling som en sentral og foretrukket samarbeidspartner både innen nybygging og rehabilitering, primært gjennom egen organisasjon I 2013 startet salget på Skorpa. men også ved bruk av gode samarbeidspartnere. Vi ser også at vi må styrke muligheten til å levere tekniske tjenester i egen organisasjon, da tilgangen på eksterne som kan levere etter vårt behov er redusert. KBBL vil fortsette å ha fokus på utvikling av nye tjenester og videreutvikling av tilbudene til våre medlemmer. Samfunns- og markedsutviklingen gir små boligbyggelag en del utfordringer i årene som kommer. Vi i KBBL ønsker i løpet av 2014 å ta en grundig gjennomgang av strategier for fremtiden, og skal bl.a. gjøre en vurdering om en fusjon med et større boligbyggelag er veien å gå inn i fremtiden. Boligbygging er et hovedformål for KBBL, og vi mener å ha en god posisjon i markedet med langsiktige prosjekter under planlegging. Hele tiden har vi fokus på spennende utbyggingsprosjekter som vi mener lokalsamfunnet har behov for. Vi håper å kunne realisere byggestart på Skorpa i løpet av 2014, etter lang ventetid. Styret vil til slutt benytte anledningen til å takke forbindelser, andelseiere, tillitsvalgte og de ansatte for et godt samarbeid i 2013! Kristiansund, 15. mai I styret for AL Kristiansund Boligbyggelag Anders Marthinussen (styreleder) Monika Eeg (nestleder) Kristian Roksvåg (styremedlem) Ture Haugen (styremedlem) Liv Rosenlund (styremedlem) Hedda Evjen Nielsen (kommunens representant) Heidi Knutsen (ansattes repr.) Vidar Solli (adm. dir.) 7

8 Regnskap 2013 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Noter Resultat 2013 Resultat 2012 Driftsinntekter Forretningsførerhonorar Andre inntekter forvaltning / teknisk Meglerinntekter Medlemsinntekter Salg av anleggsmidler Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Personalkostnader 1, Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT ( ) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Inntekt på investering i datterselskap Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Nedskr. av andre finansielle oml. midler ( ) 0 Annen rentekostnad Kostnad på investering i datterselskap Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD ( ) Skattekostnad på ordinært resultat 5 ( ) ORDINÆRT RESULTAT ( ) ÅRSRESULTAT ( ) OVERF. OG DISPONERINGER Overf. fond for vurderingsforskjeller Overføringer annen egenkapital ( ) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER ( )

9 Regnskap 2013 Balanse EIENDELER Noter ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Forretningsbygg / eiendommer 3, Andre varige driftsmidler 3, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 3, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer (20 035) Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Andelskapital Overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Kristiansund, den / Anders Marthinussen Kristian Ove Roksvåg Liv Rosenlund Styrets formann Styremedlem Styremedlem Monika Garshol Eeg Ture Henning Haugen Hedda Evjen Nielsen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Heidi Knutsen Vidar Solli Styremedlem (ansattes representant) Adm. dir. 9

10 Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Aksjer og andeler i datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet Definisjon av datterselskaper framgår av regnskapslovens 1-3, tilknyttet selskap i 1-4 og felles kontrollert virksomhet i Aksjer i datterselskaper, tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet er vurdert etter egenkapitalmetoden. Spesifikasjon av investeringene er vist i egen note til regnskapsposten. Vår andel av resultatet fra selskapene er ført opp som inntekt etter fradrag for avskrivninger på henførbare merverdier og goodwill. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Note 1 - Lønnskostnad Selskapet har hatt 24,0 årsverk i regnskapsåret. Spesifikasjon av lønnskostnader I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Ytelser til ledende personer og revisor Daglig leder Styremedlemmer Revisjonshonorar ekskl. merverdiavgift, som består av: Revisjon *) Attestasjonsoppgaver Andre tjenester Samlet honorar til revisor Note 2 - Annen kortsiktig gjeld Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Selskapet har AFP ordning. Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Pensjonsforpliktelsen er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremie anses som årets pensjonskostnad. Ordningen omfatter alle ansatte. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ydelse fra folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygging organisert i et forsikringsselskap Antall personer som omfattes Aldersfordeling: <30 år år år år 4 2 >60 år 2 2 Note 3 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom Forretningsbygg- Andre varige Driftsløsøre i Sum eiendommer driftsmidler verktøy/kontor Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr. 31/ Oppskrivning pr. 1/ Avgang Oppskrivning pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Ordinære avskrivninger Avskr. på oppskrivning Tilbakeført avskrivning Ekstraord nedskrivninger Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord.avskr Note 4 - Investeringer i datterselskap Datterselskap og konsernmellomværende Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens 1-6, og har med hjemmel i regnskapslovens 3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap. Datterselskapene og de tilknyttede selskapene er bokført i regnskapet etter egenkapitalmetoden. Firma / kontorsted Anskaffelseskost Balanseført Eier- og Egenkapital stemmeandel KBBL Prosjekt AS ,00% KBBL Utleieboliger AS ,00% KBBL Servicesentral AS ,00% Totalt Balanseført verdi er ført opp etter egenkapitalmetoden, og framkommer slik: KBBL KBBL KBBL Service Prosjekt AS Utleieboliger AS Sentral AS Inngående balanse pr /- Inntektsført resultat Utbytte mv i året Innbetalt aksje- og selskapskapital /- Andre egenkapitaltransaksjoner = Utgående balanse pr Selskapene har Kristiansund Boligbyggelag AL vært med i siden stiftelsen. Det foreligger derfor ingen mer-/mindreverdier ved bruk av egenkapitalmetoden. Fordringer og gjeld med datterselskaper, tilknyttede selskaper og felles kontrollert virksomhet spesifisert for hver post i balansen (Gjeld angitt med negativt fortegn): Regnskapspost: Virksomhetstype: Pr i år Pr i fjor Kortsiktig fordring Datterselskap 0 0 Langsiktig fordring Datterselskap Pantstillelse, annen sikkerhetsstillelse samt garantier o.l. Datterselskap 0 0 Note 5 - Skattekostnad på ordinært resultat Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnader Permanente og andre forskjeller Endring i midlertidige forskjeller = Inntekt Netto skattbar formue (avrundet) Spesifikasjon av årets skattekostnad: Beregnet skatt av årets resultat 0 + Formueskatt = Sum betalbar skatt /- Endring i utsatt skatt (regnskapsført) /- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført) = Ordinær skattekostnad Skattesats Betalbar skatt i balansen består av Sum betalbar skatt = Betalbar skatt i balansen Note 6 - Øvrig langsiktig gjeld Gjeld, pantsettelser og garantiansvar Pantsettelser I år I fjor Gjeld sikret med pant Pantsatte eiendeler: Forretningsbygg Langveien 16 Gnr. 6, Bnr Øvrig driftstilbehør Driftsløsøre Sum pantsatte eiendeler

11 Note 7 - Investeringer i aksjer og andeler Aksjer i Boligbyggelagenes Partner AS kr Aksjer i Rullebaneutvidelse AS kr Aksjer i BBL DK kr Aksjer i Kvernberget Vekst AS kr Aksjer i Nordic Light AS kr Grunnkapital Stiftelsen Frei utleieboliger kr Andel i Sameiet KBBL Servicesentral kr Sum investeringer i aksjer og andeler kr Note 8 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Skattetrekkinnskudd utgjør pr i år kr og utgjorde pr i fjor kr Note 9 - Andelskapital Aksjekapital / Overkurs Fond for Annen EK / selskapskapital fond vurderings- udekket tap forskjeller Pr Fra årets resultat /-Andre transaksjoner: =Pr Andre transaksjoner består av: Utmeldinger og nytegning av andeler. Note 10 - Utsatt skatt Driftsmidler inkl. goodwill Utestående fordringer Leasingavtaler (ikke skm. aktivert) Gevinst- og tapskonto Andre avsetninger for forpliktelser Skattem. fremf. underskudd som utlignes = Grunnlag utsatt skatt Utsatt skatt Negativt grunnlag utsatt skatt = Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Kristiansund Boligbyggelag AL, som består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap som viser et underskudd på kr for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Kristiansund Boligbyggelag AL per 31. desember 2013 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Kristiansund, den Statsautorisert revisor André Hansø AS André Hansø Statsautorisert revisor 11

12 Boligselskap og andre selskap tilsluttet KBBL som forretningsfører Boligområder, næringsområder, fjell, fjord og hav! Panoramautsikt fra Kvernberget. (Foto: Terje Holm) Nedre Enggate 13 Borettslag Vestre Bydel 1 Borettslag Vestre Bydel 2 Borettslag Talgøenga felles Talgøenga lag 1 Borettslag Talgøenga lag 2 Borettslag Talgøenga lag 3 Borettslag Talgøenga lag 4 Borettslag Talgøenga lag 5 Borettslag Stavnesveien Borettslag Bendixensgate Borettslag Allanengen Borettslag Skonnert/Schjetnansgate Borettslag Galeas/Skonnertgate Borettslag Undervisningspersonalets Borettslag Knudtzondalen Borettslag Tors vei Borettslag Fløya Terrasse Borettslag Teistholmveien Borettslag Gomalandets Borettslag Storenggata 1-6 Borettslag Gomagata Borettslag Gomagata Borettslag Dalegata 40 Borettslag Kvennberggata Borettslag Kvennberggata Borettslag Grendalsgata Borettslag Grendalsgate 6-22 Borettslag Grendalsgata 1-5 Borettslag Dalegata 3-5 Borettslag Nordlandet Borettslag Ganger Rolfsgate Borettslag Omagata Borettslag Innlandets Borettslag Bentnesveien Borettslag Roligheten 2 Borettslag Hegerberget Borettslag Hegerberget 2-8 Borettslag Storgata Borettslag H. Brinchmannsvei Borettslag Kariveien Borettslag Kokkolaveien Borettslag Härnösandveien Borettslag Solsvingen Borettslag Grindalsenga Borettslag Myra Borettslag Milnveien 1 Borettslag Makrellsvingen Borettslag Karihola Borettslag Havgapet Borettslag Nordvesten Terrasse Borettslag Liabø Borettslag Draget Borettslag Liatun Borettslag Borettslaget «Det Knudtzonske Hus» Boxaspenenga Borettslag Wesselsgate 10 Borettslag Flintegata Borettslag Roligheten Borettslag Storskarven Borettslag Karitunet Borettslag Horisonten Borettslag Kirkelandet Borettsalg Jørihaugen Borettslag Kroghkaia Borettslag Rensviktunet Borettslag Ole Jullumsgate Borettslag Røsandåsen Borettslag Marcussundet Borettslag Jørihaugen Terrasse Borettslag Kjørsetorget Borettslag Lyhsalmenningen Borettslag Jøritunet Borettslag Rådhustunet Borettslag Brattøya Sjøstuer Borettslag Breilisikten Borettslag Bremsneshatten Borettslag Midtbyen Hage Borettslag Hauggt.22 Borettslag Dahlbakken Borettslag Furuveien Borettslag Røsand Byhagen Kristiansund Borettslag AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Nergata 8 Borettslag Ormtunga Borettslag Lyhsalmenningen II Borettslag Lille Skaugum Borettslag Marstrandsgata 17 Borettslag Dalegata 54bcd Borettslag Sørsundveien 37 Borettslag Borettslaget Måseveien 20 Dalegata 21 Borettslag Fredericiaveien Borettslag Rensvik Borettslag Storbakken Borettslag Parken Borettslag Fredriciaveien 41 Borettslag Norfinn Bo & Ro Borettslag Ørnvika Borettslag Havsikten Borettslag Marstrandsgata 19 Borettslag Karo 1 Borettslag Grindhaugen Borettslag Sameiet Freiveien 79 Sameiet Storgata 18 Terrasseveien Velforening Stift. Frei Trygdeboliger Stift. Omsundet Trygdeboliger Stift. Frei Utleieboliger Folkets Hus Kristiansund SA Nordic Light Events AS Nordvest Eiendomsutvikling AS Faktisk AS Din nye Bolig AS Sameiet KBBL Servicesentral Kristiansund Boligutvikling AS Skorpa Eiendom AS KBBL Bygg AS Nergata 8 AS KBBL Mino AS KBBL Servicesentral AS KBBL Utleieboliger AS KBBL Prosjekt AS AL Kristiansund Boligbyggelag EKH.no miljømerket trykksak

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes.

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG Stavanger Boligbyggelag

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer