Styrets beretning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning 2014"

Transkript

1 Årsregnskap 2014

2 Styrets beretning 2014 Vardia Insurance Group ASA (Vardia ASA) er morselskap i et norsk, uavhengig skadeforsikringskonsern etablert i Morselskapet eier fem heleide datterselskaper som tegner forretning som agenter. Vardia ASA definerer Skandinavia som sitt hjemmemarked og har konsesjon for alle grupper av skadeforsikringer med unntak av kreditt- og kausjonsforsikringer. Selskapet betjener privatmarkedet og mindre bedrifter med forsikringsløsninger. Distribusjon skjer gjennom direkte telefonsalg eller via agenter/formidlere. Selskapet distribuerer også gjennom partnere der produktene fremstår som partnerens merkevare. Spesielle fokusområder for selskapet er: Forenkling for kundene langs hele verdikjeden Effektiv distribusjon/salg Kostnadseffektiv drift Konkurransedyktige priser. Selskapet ble børsnotert 8. april 2014 på Oslo Børs under navnet Vardia Insurance Group ASA. Selskapet har omtrent 500 ansatte i konsernet og kontor på følgende steder i Norge: Oslo, Sortland, Hamar, Porsgrunn, Molde og Lysaker. I Sverige har konsernet kontorer i Stockholm, Luleå, Skellefteå og Sundsvall. I Danmark er konsernet etablert i København og Aalborg. Hovedkontoret er i Oslo. Vardia ASA har tegnet skadeforsikring i Sverige som grenseoverskridende virksomhet siden mai 2011 og i Danmark siden februar I Norge har selskapet tegnet skadeforsikring siden august 2012 i Norge. Vardia ASA kjøpte samtlige aksjer i Rein Forsikring AS i januar I forbindelse med revisjon av årsregnskapet for 2014, og kort tid før dette skulle vært ferdigstilt, ble det konstatert at Vardia måtte foreta endringer i føringen av aktiverte salgskostnader på konsernnivå som medførte en vesentlig svekkelse av selskapets kapitaldekning. Balanseføring av direkte variable salgskostnader i tidligere årsregnskap var ikke i tråd med regnskapsregulering på dette området. På konsernnivå bestod feilen i at aktivert beløp i selskapsregnskapet til morselskapet var videreført i konsernregnskap, noe som resulterte i en aktivering av kostnader i selskapsregnskapet som ikke anses som direkte variable salgskostnader på konsernnivå. Forholdet ble påpekt av BDO, og kom uventet og overraskende både på administrasjonen og styret. Selskapet har hatt samme revisor siden oppstart i Det ble avlagt ren revisjonsberetnig for årsregnskapet for 2013, og konsernets regnskaper ble i tillegg grundig gjennomgått av andre, eksterne rådgivere i forbindelse med børsnoteringen i 2014 uten at det har fremkommet merknader til de aktuelle postene. Selskapet har drøftet problemstillingen rundt de aktuelle regnskapsreglene med flere forskjellige fagmiljøer. Både omfanget av kvalifiserende kostnader er vurdert, samt perioden for utgiftsføring av aktiverte kostnader. Styret registrerer at forskjellige fagmiljøer har forskjellige oppfatninger om omfanget av kvalifiserende kostnader, og at BDOs tolkning må anses som svært streng. Etter en grundig vurdering avlegger styret regnskapene i henhold til BDOs fortolkning av regelverket. Videre er det, i forbindelse med gjennomgangen på konsernnivå, gjort ytterligere analyser av behandling i aktiverte salgskostnader i Vardia ASA i forhold til uopptjent premie pr og forretning som trer i kraft etter Gjennomgang avdekket at gjennomført periodisering ikke tok tilstrekkelig høyde for annullasjoner. Konklusjonen er at denne posten måtte omarbeides, noe som medføre en reduksjon av bokført verdi med MNOK 144,0. Styret er overrasket over at dette heller ikke har vært avdekket tidligere, ettersom selskapet har hatt samme revisor siden 2009, og revisor senest i slutten av februar 2015 skriftlig bekreftet at prinsippene benyttet for selskapsregnskapet var korrekt. På konsolidert nivå er den aktuelle regnskapsposten korrigert med NOK 279,5 millioner, noe som påvirker konsernets resultat i negativ retning. Se for øvrig mer detaljer om dette under punktet kapital/kontantstrøm. Konsernets resultat før skatt for 2014 ble MNOK 187,1 og totalresultatet ble MNOK -188,8. Resultatregnskapet preget av at konsernet er i en etableringsfase med sterk vekst. Endringen av balanseføring av direkte variable salgskostnader er innarbeidet retrospektivt, slik at tidligere perioder er sammenlignbare. I forhold til tidligere rapportere regnskapstall er resultatet påvirket negativt av korreksjonene nevnt ovenfor. Dette er det redegjort for nedenfor. Premieinntekter Konsernets forretningsmessige utvikling i 2014 har vært meget positiv. Brutto forfalt premie for konsernet i 2014 ble MNOK 1 166,6, som er en vekst på 104 % i forhold til Brutto opptjent premie pr ble MNOK 919,2, en vekst på 133,5 %. Opptjent premie for egen regning pr ble MNOK 224,3 som er en vekst på hele 128,7 %.

3 Av den brutto forfalte premien på MNOK 1 166,6 gjelder MNOK 684,4 Norge, MNOK 473,7 Sverige og MNOK 8,5 Danmark. Pr utgjorde andelen privatforsikringer ca. 75 % og andel næringslivsforsikringer ca. 25 %. Brutto opptjent premie fordeler seg med MNOK 531,0 i Norge, MNOK 385,7 i Sverige og MNOK 2,5 i Danmark. Resultat og disponering Konsernets tekniske resultat før endring i minstekrav til sikkerhetsavsetninger mv. utgjorde MNOK -183,0. Skadeutviklingen har vært positiv og brutto skadeprosent ble 88,3 % mens skadeprosent for egen regning ble 82,6 %. Tilsvarende tall pr var 86,5 % (brutto) og 93,6 % (f.e.r.). Brutto erstatningsavsetning var MNOK 431,4 pr hvorav MNOK 165 gjelder IBNR-avsetninger. Kostnadsandelen f.e.r. pr utgjorde 108,7 %. Tilsvarende tall pr var 162,9 %. Netto finansinntekter beløp seg til MNOK 14,4. Selskapet har hatt mer aktiva enn passiva i SEK og DKK gjennom 2014 og har dermed bokført en netto agiogevinst. Konsernets finansielle eiendeler er plassert på høyrentekonto i bank. I tillegg kommer andre inntekter på ca. MNOK 18,4, som gjelder agentinntekter fra blant annet Vardia Agencies AS og Movestic i Sverige. Sikkerhetsavsetningen er økt med MNOK 15,3 i Årets totalresultat ble MNOK -188,8. Underskuddet er ført mot annen opptjent egenkapital. Kapital/kontantstrøm Konsernets aktivaside består i hovedsak av bankinnskudd på MNOK 185,0, reassurandørenes andel av forsikringstekniske bruttoavsetninger på MNOK 792,0, utestående fordringer i forbindelse med direkte forsikring på MNOK 399,7 og forskuddsbetalte kostnader på MNOK 97,2. Konsernets netto kontantstrøm fra operasjonell aktivitet er MNOK -65,6, netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter er MNOK -42,3, netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter er MNOK 161 og netto forandring i kontanter og kontant-ekvivalenter er MNOK 53,9. I forbindelse med børsnoteringen i 2014 ble det gjennomført emisjoner med brutto kapitaløkning på MNOK 172,2, med en netto kontant innbetaling på MNOK 160,9 etter kostnader direkte relatert til emisjonen på MNOK 11,4. Vardia ASA har i etableringsfasen hentet inn ny egenkapital i takt med ekspansjonen og i tråd med regulatoriske krav. Som en konsekvens av den betydelige korreksjonen i balanseføringen av interne salgskostnader utgjorde konsernets solvensmarginkapital pr MNOK -122,5 og solvensmarginen for konsernet var -107,3 %. Kapitaldekningen for konsernet var -26,5 %. Myndighetenes krav til kapitaldekning er 8 %. Den negative solvensmarginen og kapitaldekningen skyldes bl.a. den tidligere omtalte endringen i forhold til aktivering av direkte variable salgskostnader. Endringen innebærer at salgskostnader som tidligere ble aktivert over balansen i konsernregnskapet, nå balanseføres med en mye mindre andel. Samtidig er det gjort en vurdering av denne periodiseringen i Vardia ASA i forhold til uopptjent premie pr og forretning som trer i kraft etter Konklusjonen er at denne posten samlet reduseres med MNOK 279,5 for alle regnskapsår. Justeringene har ingen effekt i regnskapene for datterselskapene, men får store konsekvenser når regnskapet konsolideres på konsernnivå. På selskapsnivå er solvensmarginkapitalen NOK 133 millioner, solvensmarginkapitalkravet NOK 114,2 millioner, solvensmarginen 116,5 % og kapitaldekningen 16,99 %. Endelig avklaring av aktiveringen av direkte variable salgskostnader medførte at styret ble klar over at konsernet ikke ville oppfylle myndighetenes minstekrav til konsolidert kapitaldekningen og solvensmarginen. På bakgrunn av dette ble det straks besluttet og iverksatt en plan for igjen å opprette minstekravet med god margin. Selskapet har vært i tett og god dialog med Finanstilsynet og Oslo Børs om den oppståtte situasjonen. Som en følge av endringen må selskapet styrke egenkapitalen med 275 millioner kroner. Selskapets styre foreslår at generalforsamlingen vedtar en kapitalforhøyelse med bruttoproveny på NOK 275 millioner ved utstedelse av nye aksjer, med fortrinnsrett til tegning for eksisterende aksjeeiere (Emisjonen). Selskapets finansielle rådgiver fikk også i oppdrag å få på plass et garantikonsortium, som i løpet av kort tid garanterte for emisjonsbeløpet på NOK 275 millioner. Emisjonen er derfor garantert fulltegnet. Emisjonen vil behandles på ordinær generalforsamling 9. april 2015, og tegningsperioden forventes å starte i midten av april. Emisjonen forventes gjennomført i slutten av april / begynnelsen av mai. Finanstilsynet har gitt Vardia ASA dispensasjon fra kapitalkravet frem til utløpet av mai måned. Datterselskapene Vardia Forsikring AS, Vardia Försäkring AB, Vardia Agencies AS, Vardia Forsikringsagentur A/S, Vardia Eksterne Kanaler (tidl. Saga Forsikring AS) og Rein Forsikring AS er alle oppført i Vardia ASAs balanse til kostpris. Konsernets eiendeler har i 2014 økt fra MNOK 852,3 til MNOK 1 632,7. Økningen skyldes emisjoner og vekst i forsikringsbestand. Regnskapsprinsipper Det avlegges konsernregnskap etter IFRS. Se note 1 vedrørende regnskapsprinsipper.

4 Selskapet og konsernet er i en oppbyggingsperiode og har i den forbindelse opparbeidet betydelige fremførbare underskudd. Analytikerne som følger selskapet forventer imidlertid et betydelig overskudd kommende år. Basert på forventning om at selskapet vil gå med betydelige overskudd, mener styret at de fremførbare underskuddene vil komme til anvendelse, og at det derfor burde vært grunnlag for balanseføring av fremførbart underskudd. Revisor har påpekt at det er strenge kriterier for balanseføring av utsatt skattefordel relatet til fremførbare underskudd etter IAS 12, og revisor anser ikke kravene for å være oppfylt. Styret avlegger derfor regnskapene i henhold til BDOs fortolkning av regelverket. Reassuranse Selskapets reassuranse er bygget opp med tanke på å gi en tilfredsstillende risikoavlastning sett i forhold til tilgjengelig kapital. Fra oppstarten av selskapet er det løpende etablert kvotekontrakter innenfor alle bransjer etter behov. Selskapet reforhandlet de fleste kontraktene våren 2014, med tilfredsstillende dekningsomfang for en periode på minimum 11 måneder slik at ny hovedforfallsdato blir I tillegg ble det kjøpt Excess of Loss programmer for å beskytte egenregningen innenfor de forskjellige bransjene. Risikoprofil og risikohåndtering Selskapet er gjennom sin virksomhet eksponert for viktige risiko-kategorier som forsikringsrisiko, motpartsrisiko, konsentrasjonsrisiko, operasjonell risiko, likviditetsrisiko og finansiell markedsrisiko. Selskapets kapasitet til å ta risiko for egen regning blir løpende vurdert ut fra selskapets kapitalsituasjon. Det har vært fokus på å sikre risikoforståelse og risikomåling i organisasjonen. Selskapets styre vedtar årlig en risikoappetitt og et prinsippdokument for risikostyring og internkontroll som gir føringer for de underliggende retningslinjene knyttet til risikostyring. Risikostyringssystemet vurderes løpende og skal være hensiktsmessig utformet og i tråd med selskapets risikosituasjon, estimert kapitalbehov og ambisjonsnivå. Selskapets rutiner og prosedyrer for risikostyring er gjenstand for en årlig gjennomgang i styret, samt at revisor bekrefter selskapets internkontrollprosess iht. internkontrollforskriften.det er også etablert en risikostyringsfunksjon iht Solvency II kravene. De viktigste risikoklassene for Vardia er: Forsikringsrisiko Som et skadeforsikringsselskap er det forsikringsrisikoer som er den viktigste risikoklassen og som representerer kjernevirksomheten. Forsikringsrisiko er risiko for at de faktiske erstatningsutbetalingene overskrider den forventede skadeutbetalingen som utgjør hoveddelen av den forhåndsfastsatte premien (underwriting). Gjennom reassuranse er den ubeskyttede risiko for egen regning beregnet pr. enkelt-hendelse. Selskapets ubeskyttede egenregningsrisiko pr. skade varierer mellom de ulike bransjeprogrammer. Denne risikoen er redusert gjennom etableringen av et omfattende reassuranseprogram med totalt 12 deltakere med meget god kredittvurdering. Premie- og reserverisiko er risiko for at premie-/erstatningsavsetningene ikke er tilstrekkelige som følge av tap eller ugunstig endring i verdien av forsikringsforpliktelsene. Herunder så er premierisiko knyttet til fremtidige skader og reserverisiko knyttet til kostnadene for allerede inntrufne skader. Avgangsrisiko er risikoen knyttet til at kunden ikke fornyer kontrakten som forutsatt i beregningen av avsetninger Katastroferisiko er risikoen for tap som følge av ekstreme eller irregulære naturskadehendelser. Vardia har etablerte prosesser, it-systemer, verktøy og rutiner for styring av forsikringsrisikoene som skal sørge for at oppståtte og fremtidige skader reserveres på en slik måte at selskapet med stor grad av sikkerhet er i stand til å oppfylle sine forpliktelser. Vardia oppdaterer retningslinjene slik at de også vil være i tråd med de kommende Solvency II kravene. Motpartsrisiko, kredittrisiko og konsentrasjonsrisiko Motparts- og kredittrisiko i Vardia er risiko for tap som følge av at motparter ved bankinnskudd, ved inngåtte gjenforsikringsavtaler, samt kunder og øvrige fordringshavere ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser. Konsentrasjonsrisiko er for Vardia ASA risikoen for tap som følge av konsentrasjon: - av motparter for bankinnskudd - av reassurandører - på forsikringsområdet om store enkeltkunder, enkelte bransjer og geografiske områder For å ha kontroll på disse risikoene har selskapet etablert styrevedtatte retningslinjer med krav til bl.a. soliditet hos motpartene, samt toleransegrenser for maksimal eksponering per motpart. Eksempelvis så skal minimum rating for en reassurandør på alle kontrakter være «A-». Retningslinjene angir også bl.a. krav til styring, måling og rapportering av risikoene. Operasjonell risiko Operasjonell risiko er risiko for tap og uønskede hendelser som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser eller systemer, feil begått av ansatt, eller eksterne hendelser. Operasjonell risiko omfatter også juridisk/compliance risiko.

5 Gjennom en effektiv organisasjon og klart definerte ansvarsområder søker selskapet å redusere denne risikoen, i tillegg til at selskapet driver et kontinuerlig forbedringsarbeid. Selskapet har etablert et hendelsesregister for å kartlegge uønskede hendelser og avvik slik at tiltak kan iverksettes i tide. Selskapet jobber i 2015 med å sikre at retningslinjene for operasjonell risikostyring tilfredsstiller de kommende Solvency II kravene, herunder at de også er i tråd med selskapets overordnede risikoappetitt. Compliancerisiko er risikoen for at Vardia ASA pådrar seg økonomisk tap, sanksjoner fra myndighetene eller tap av omdømme som følge av manglende etterlevelse av regelverk. Selskapet har etablert en compliancefunksjon iht. Solvency II kravene, samt skriftlige styrevedtatte retningslinjer for compliancefunksjonen. Selskapets ledelse evaluerer årlig selskapets compliancerisiko som igjen blir utgangspunktet for en compliance årsplan. Compliancefunksjonen har ansvar for å koordinere complianceaktivitetene og gjennomfører, sammen med andre uavhengige funksjoner, complianceaktiviteter i konsernet. Likviditetsrisiko Med denne risikoen menes risikoen for at selskapet ikke klarer å oppfylle sine betalingsforpliktelser ved forfall eller ved at selskapet må realisere investeringer med ekstra kostnader for å kunne gjennomføre betalinger. Selskapet vurderer denne risikoen som liten da selskapet får betalt premien på forskudd og skadebetalinger meldes i rimelig tid før utbetaling finner sted. For tiden er finansplasseringene kun i bank og kan derfor realiseres på meget kort varsel. Selskapet prioriterer å ta lav risiko innenfor finansplasseringene for å kunne disponere tilgjengelig kapital til å finansiere planlagt vekst i forsikringsvirksomheten. Det er etablert styrevedtatte retningslinjer for likviditetsrisikoen for å sikre en effektiv, hensiktsmessig og forsvarlig likviditetsstyring. Finansiell markedsrisiko Denne risikoen er definert som risikoen for at verdien av aktiva/portefølje av eiendeler endres som følge av svingninger i de finansielle markedene (aksjer, renter, kredittspreader og valuta). Vardia har styrevedtatte retningslinjer for styring av markedsrisiko (policy for kapitalforvaltning), med eksponeringsrammer, samt strategisk eksponering. Vardia har en konservativ risikoprofil knyttet til markedsrisiko. Forberedelser Solvency II Vardia Insurance Group ASA arbeider løpende med Solvency II forberedelser. I 2014 arbeidet selskapet mye med å oppdatere og utvikle retningslinjer for governance og risikostyring, samt gjennomføre ORSA prosessen. I tillegg ble det lagt mye arbeid i forberedelser knyttet til pilar 3, herunder datavarehusløsninger og rapporteringsprosesser. Selv om det fortsatt gjenstår en del implementeringsarbeid i 2015 er vi i rute med forberedelsene. Utvikling/forskning Selskapet har i 2014 fortsatt arbeidet med videreutvikling av IT-systemene. Det ble i tillegg ansatt egen IT-ansvarlig fra Aksjonærforhold Vardia ASAs aksjekapital er pr NOK ,04 fordelt på utestående aksjer med pålydende verdi på NOK 0,08 pr. aksje. Den bokførte egenkapitalen i konsernet er på samme tidspunkt MNOK 26,7 Selskapet hadde omtrent aksjonærer ved utløpet av desember Noen av disse ligger bak nominee- og depotkontoer. Personal og likestilling Selskapets hovedkontor ligger i Oslo. Ved utløpet av 2014 hadde morselskapet 17 ansatte, mens konsernet tilsammen hadde omtrent 500 ansatte. Antall ansatte fordeler seg i konsernet med 72 i Danmark, 190 i Sverige og 234 i Norge. Styret består av 2 kvinner og 4 menn, hvorav en mann er ansattvalgt. Konsernet tar sikte på å ha kjønnsbalanse på tvers av de ulike nivåer i organisasjonen. Den norske diskrimineringsloven har som mål å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter, og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og tro. Konsernet arbeider aktivt, bestemt og systematisk for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Inkludert i aktivitetene er rekruttering, lønn og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Arbeidsmiljø Det er styrets vurdering at arbeidsmiljøet er godt, og det er lagt til rette for trivsel og gode arbeidsforhold for de ansatte. Konsernets mål er å være en arbeidsplass uten diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, og arbeide aktivt for å designe og implementere de fysiske forholdene på best mulig måte for arbeids-takere eller nye søkere med redusert funksjonsevne. Det samlede sykefraværet i Vardia ASA i løpet av 2014 utgjorde 4,3% (7,0 %). Korttids sykefravær utgjorde 2,1 % (2,9 %) og langtids sykefravær 2,3% (4,1 %). Ingen skader ble registrert i gruppen i løpet av Styret anser arbeidsmiljøet i konsernet til å være bra, men vil opprettholde fokuset på å ytterligere bedre arbeidsmiljøet. Selskapets virksomhet medfører ikke forurensning av det ytre miljø.

6

7 Konsolidert oppstilling av finansiell stilling Vardia Insurance Group ASA I 1000 NOK Note Eiendeler Goodwill Andre immaterielle eiendeler Eiendeler ved utsatt skatt 2, Anlegg og ustyr Finansielle eiendeler Investering i aksjer og andeler Gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser Fordringer i forbindelse med direkte forsikring og gjenfors Andre fordringer Forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter 2, Kontanter og kontantekvavivalenter Sum eiendeler Egenkapital og forpliktelser Aksjekapital Tegnet, ikke registrert kapital Overkurs Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Avsetning til naturskadefondet Avsetning til garantiordningen Sum egenkapital 9, Avsetning for forpliktelser Avsetning for ikke opptjent bruttopremie Brutto erstatningsavsetning Andre forsikringstekniske avsetninger Pensjonsforpliktelser 4, Andre avsetninger for forpliktelser - - Finansielle forpliktelser - Andre forpliktelser Forpliktelse ved periodeskatt Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring og gjenfors Påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter Sum forpliktelser Sum egenkapital og forpliktelser

8 Konsolidert resultatregnskap Vardia Insurance Group ASA I 1000 NOK Note Premieinntekter Forfalt bruttopremie Avgitte gjenforsikringspremier Forfalt premie for egen regning 5, Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie Gjenforsikringsandel Sum premieinntekter for egen regning 5, Allokert investeringsavkastning overført fra ikke - teknisk regnskap Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatningskostnader Betalte bruttoerstatninger Gjenforsikringsandel Endring i brutto erstatningsavsetning Gjenforsikringsandel Sum erstatningskostnader egen regning 5, Premierabatter og gevinstavtaler - - Forsikringsrelaterte driftskostnader Salgskostnader 2, Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader Mottatte provisjoner Sum forsikringsrelaterte driftskostnader for egen regning Resultat av teknisk regnskap før sikkerhetsavsetninger Endring i sikkehetsavsetning mv. Endring i avsetning for ikke avløpt risiko - - Endring i sikkerhetsavsetning Sum endring i sikkerhetsavsetning mv Resultat av teknisk regnskap Netto inntekter fra investeringer Inntekter fra investeringer i datterforetak - - Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Rentekostnader på investeringer - - Sum netto inntekter fra investeringer Allokert investeringsavkastning overført til teknisk regnskap Resultat av ikke - teknisk regnskap Resultat før skattekostnad Skattekostnad 2, Resultat før andre resultatkomponenter Andre resultatkomponenter Inntekter vedr. anleggsmidler klassifisert som hold for salg Verdiregulering Valutakursdifferanser Aktuarielle gevinster og tap på pensjon Skatt på andre resultatkomponenter Sum andre inntekter og kostnader Årets totalresultat

9 Oversikt egenkapital Aksjekapital Ved utgangen av året bestod aksjekapitalen i henhold til vedtektene av ordinære aksjer, hver pålydende 0,08 kroner. Alle utstedte aksjer er fullt ut innbetalt. Eierne av ordinære aksjer har utbytte og stemmerett. Selskapet eier per ingen egne aksjer. Antall utstedte aksjer per 1 januar, pålydende nok 0, per 31 desember, pålydende nok 0,08 (etter aksjespleis) Overkurs Overkursfond består av innbetalte midler og kan benyttes. Per utgjør overkursfondet TNOK Annen innskutt egenkapital Annen innskutt egenkapital består av lønnskostnad som er innregnet i resultatregnskapet som følge av opsjonsprogram for selskapets ansatte. Annen opptjent egenkapital Annen opptjent egenkapital består av årets resultat og tidligere års resultater. Beløpet per er negativ med TNOK Naturskadefondet Driftsoverskudd fra den obligatoriske naturskadeforsikringen skal avsettes til et eget naturskadefond. Avsetningen kan bare benyttes til erstatninger etter naturskader. Selskapet startet egen forsikringsvirksomhet i Norge i august 2012 og driftsoverskuddet på TNOK 428 er avsatt naturskadefondet per Avsetning til garantiordning Avsetningen til garantiordningen skal gi sikkerhet for at de sikrede etter direkte skadeforsikringsavtaler avsluttet i Norge mottar riktig oppfyllelse av forsikringskrav som følger av avtalen. Per er det avsatt TNOK til garantiordningen.

10 Oppstilling over endringer i egenkapital 2014 Konsolidert oppstilling av endringer i egenkapitalen Vardia Insurance Group ASA Over - Annen Annen I 1000 NOK Aksje - kurs - innskutt opptjent kapital fond egenkapital egenkapital Naturskadefondet Garantiordningen Sum Egenkapital pr Økning i egenkapitalen Endring pålydende pr. aksje Endring i avsetninger Kostnadsførte opsjoner Resultat før OCI Andre resultatkomponenter Verdireguleringer Valutakursdifferanser Aktuarielle gevinster og tap pensjon Egenkapital pr Over - Annen Annen I 1000 NOK Aksje - kurs - innskutt opptjent kapital fond egenkapital egenkapital Naturskadefondet Garantiordningen Sum Egenkapital pr Økning i egenkapitalen Emisjon Emisjonskostnader Endring i avsetninger Kostnadsførte opsjoner Resultat før OCI Andre resultatkomponenter Verdireguleringer Valutakursdifferanser Aktuarielle gevinster og tap pensjon Egenkapital pr

11 Kontantstrømoppstilling konsern (i 1000 NOK) Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetalte premier Utbetalte erstatninger Netto gjenforsikringspremier Utbetaling til drift, inklusive provisjoner Utbetaling til ansatte,pensjonsinnretninger,arbeidsgiveravgift m.v Netto renter / finansinntekter Netto andre innbetalinger / utbetalinger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetaling / utbetaling ved kjøp og salg av datterselskaper -512 Innbetaling / utbetaling ved kjøp og salg av tilknyttede selskaper -500 Netto kontantstrøm ved kjøp av driftsmidler og immaterielle eiendeler Innbetaling av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Utbetaling av utbytte Netto innbetaling / utbetaling ved annen kortsiktig gjeld Utbetalinger relatert til konserninterne egenkapitaltransaksjoner Netto innbetalinger ved utstedelse av aksjekapital Netto kontantstrøm av finansieringsaktiviteter Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per Netto kontantstrøm for perioden Spesifikasjon av beholdning av kontanter og kontantekvivalenter Kasse, bank Sum beholdning av kontanter og kontantekvivalenter

12 Note 1 Regnskapsprinsipper Rapporteringsenhet Vardia Insurance Group ASA (Vardia ASA) er et aksjeselskap lokalisert i Norge. Selskapet benytter full IFRS fra 2013, og vi henviser til note 2 som viser regnskapsmessige konsekvenser som følge av prinsippendringer ved overgang fra god regnskapsskikk og forskrift om årsregnskap for forsikringsselskaper til IFRS. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Haakon VII`s gate 2, Oslo, Norge. Konsernregnskapet til Vardia Insurance Group ASA (konsernet) per 31. desember 2014 og for året som helhet består av Vardia Insurance Group ASA og datterselskaper. Aktiviteten i konsernet er relatert til skadeforsikring. Konsernet driver virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Regnskapsprinsippene som benyttes i konsernregnskapet er beskrevet nedenfor. Vedrørende prinsippbruk i datterselskaper viser vi til øvrige selskapsregnskaper. Datterselskapene benytter ikke IFRS i sine selskapsregnskaper, men god regnskapsskikk i sine respektive land og konsolideres i regnskapet i tråd med IFRS. Grunnlag for utarbeidelse Samsvarserklæring Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med IFRS godkjent av EU og tilhørende fortolkningsuttalelser som skal anvendes per 31. desember 2014, samt de ytterligere opplysningskrav som følger av årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper (FOR nr 1241) gitt med hjemmel i regnskapsloven. Nye og endrede standarder implementert i 2014 I 2014 var det ingen nye eller endrede IFRSer eller IFRIC-fortolkninger som trådte i kraft som fikk en vesentlig påvirkning på selskapets årsregnskap. Standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder som ikke er trådt i kraft og hvor selskapet ikke har valgt tidlig anvendelse Selskapet har ikke valgt tidlig anvendelse av nye og endrede IFRSer eller IFRIC-fortolkninger. De endringene som har størst betydning for konsernet er: IFRS 9 Finansielle instrumenter IFRS 9 Financial Instruments regulerer klassifisering, måling og regnskapsføring av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. Den komplette versjonen av IFRS 9 ble utgitt i juli Den erstatter IAS 39. Etter IFRS 9 klassifiseres finansielle eiendeler i tre kategorier, virkelig verdi over utvidet resultat, virkelig verdi over resultat og amortisert kost. Målekategoriene bestemmes ved førstegangsregnskapsføring. Klassifisering avhenger av foretaket forretningsmodell for styring av sine finansielle instrumenter og karakteristika av kontantstrømmene. For finansielle forpliktelser videreføres i hovedsak reguleringen fra IAS 39. IFRS 9 forenkler kravene til sikringsbokføring noe i forhold til gjeldende regler under IAS 39. Standarden trer i kraft for regnskap som begynner eller senere. Konsernet har fortsatt ikke fullført vurderingen av hvilken virkning IFRS 9 vil ha for Konsernet.

13 IFRS 15 Inntekter fra kundekontrakter IFRS 15 erstatter eksisterende standarder for inntektsføring (IAS 11 og IAS 18) med virkning fra IFRS 15 introduserer en 5 stegs metode for regnskapsføring av inntekt: 1. Identifisering av kontrakten med kunden, 2. Identifisering av leveranseforpliktelsene, 3. Fastsettelse av transaksjonspris, 4 Allokering av transaksjonsprisen og 5 Regnskapsføring av inntekt etter hvert som leveranseforpliktelsene innfris. Standarden kan medføre endringer i forhold til tidspunkt for inntektsføring. Forsikringskontrakter er unntatt fra IFRS 15, men standarden vil eventuelt få betydning for andre inntekter i konsernet i fremtidige regnskapsperioder Øvrige endringer i standarder, fortolkninger som er vedtatt av IASB forventes ikke å ha innvirkning av betydning på konsernregnskapet til Vardia Insurance Group ASA. Omarbeidelse av tidligere perioder Vardia Insurance Group ASA har foretatt en omarbeidelse av regnskapet for tidligere perioder knyttet til håndtering av salgsutgifter. Bakgrunnen og effekten av omarbeidelsen er nærmere beskrevet i note 2 til konsernregnskapet. Grunnlag for måling Konsernregnskapet er utarbeidet på grunnlag av historisk kost, med unntak av følgende: finansielle instrumenter til virkelig verdi måles over resultatet til virkelig verdi finansielle eiendeler tilgjengelige for salg måles til virkelig verdi Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Konsernregnskapet presenteres i norske kroner. Vardia ASA har tre funksjonelle valutaer: norske, svenske og danske kroner. All finansiell informasjon er presentert i norske kroner, med mindre annet er angitt. Som følge av avrundingsdifferanser kan det være at tall og prosentsatser ikke alltid lar seg summere helt nøyaktig. Segmentrapportering I henhold til IFRS 8 fastsettes virksomhetssegmentene basert på konsernets interne organisasjonsmessige ledelsesstruktur og den interne rapporteringsstrukturen til konsernets øverste beslutningstaker. I Vardia ASA er konsern-ledelsen ansvarlig for å evaluere og følge opp segmentenes resultater og er definert som konsernets øverste beslutningstaker i betydningen til IFRS 8. Vardia ASA rapporterer tre virksomhetssegmenter, som uavhengig følges opp av ledere som er ansvarlige for de respektive segmentene avhengig av hvilke produkter og tjenester som tilbys, distribusjons- og oppgjørskanaler, merkenavn og kundeprofiler. Identifikasjonen av segmentene baseres på at det finnes ledere per segment som rapporterer direkte til konsernledelsen /konsernsjef og som er ansvarlige for segmentresultatene under deres ledelse. Basert på dette presenterer Vardia ASA følgende virksomhetssegmenter Skadeforsikring Norge Skadeforsikring Sverige Skadeforsikring Danmark Prinsipper for innregning og måling i Vardia Insurance Groups segmentrapportering baseres på regnskapsprinsippene etter IFRS slik de er fastsatt i konsernregnskapet.

14 Prisfastsetting mellom segmentene gjennomføres på armlengdes avstand. Konsolideringsprinsipper Datterselskaper Datterselskaper er selskaper der Vardia Insurance Group har bestemmende innflytelse, som vil være selskaper der Vardia Insurance Group enten direkte eller indirekte via datterselskaper eier mer enn 50 prosent av de stemmeberettigede aksjene. Datterselskapene inkluderes i konsernregnskapet fra den dagen kontroll oppnås og til den opphører. Datterselskapenes regnskapsprinsipper er endret ved behov, for å samsvare med konsernets valgte prinsipper. Transaksjoner eliminert ved konsolidering Konserninterne mellomværende og transaksjoner, samt urealiserte inntekter og kostnader fra konserninterne transaksjoner, elimineres i konsernregnskapet. Virksomhetssammenslutninger Virksomhetskjøp regnskapsføres etter oppkjøpsmetoden. Anskaffelseskost for virksomhetskjøpet måles til virkelig verdi, på dato for overtakelsen, av overtatte eiendeler, pådratte forpliktelser og egenkapitalinstrumenter utstedt av konsernet i bytte for kontroll av overtatte selskap, kjøpsutgifter resultatføres direkte når de påløper. Hvis verdien, etter en revurdering av konsernets andel i netto virkelig verdi av identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser overstiger anskaffelseskostnaden ved virksomhetskjøpet, innregnes det overskytende umiddelbart i resultatregnskapet. Kontantstrømoppstillingen Kontantstrømmer fra driftsaktiviteter presenteres etter den direkte metoden, som gir opplysninger om vesentlige klasser av inn- og utbetalinger. Innregning av inntekter og kostnader Driftsinntekter og driftskostnader består av inntekter og kostnader i tilknytning til driften av morselskapet Vardia Insurance Group ASA (Vardia ASA) og datterselskapene Vardia Forsikring AS, Vardia Agencies AS, Vardia Eksterne kanaler AS, Rein Forsikring AS, Vardia Försäkring AB og Vardia Forsikringsagentur A/S. Premieinntekter fra skadeforsikring Forsikringspremier inntektsføres i takt med forsikringsperioden. Premieinntekter fra skadeforsikring omfatter forfalte bruttopremier og premier for gjenforsikring. Forfalte bruttopremier omfatter alle beløp selskapet har mottatt eller har tilgode for forsikringsavtaler hvor forsikringsperioden er påbegynt før periodens avslutning. Ved periodeslutt foretas en tidsavgrensning hvor forfalt premie som vedrører neste periode periodiseres. Premie for avgitt gjenforsikring reduserer forfalte bruttopremier og periodiseres i takt med forsikringsperioden. Premie for mottatt gjenforsikring klassifiseres som forfalte bruttopremier, og periodiseres i takt med forsikringsperioden. Inntektene i datterselskapene gjelder hovedsakelig provisjonsinntekter i forbindelse med virksomhet som forsikringsagentur. I tillegg drives det i Vardia Forsikring AS noe annen salgsvirksomhet som ikke er omfattet av forsikringsvirksomheten i morselskapet.

15 Erstatningskostnader Erstatningskostnadene består av betalte bruttoerstatninger redusert med gjenforsikringsandel, i tillegg til endring i bruttoerstatningsavsetning, også redusert med gjenforsikringsandel. Direkte og indirekte skadebehandlingskostnader inngår i erstatningskostnadene. Erstatningskostnadene inneholder avviklingstap/-gevinst på tidligere års avsetninger. Driftskostnader Driftskostnader består av lønns-, administrasjons- og provisjonskostnader. Forsikringsrelaterte driftskostnader består av forsikringsrelaterte administrasjonskostnader inkludert provisjoner for mottatt gjenforsikring og provisjonskostnader, redusert med mottatte provisjoner for avgitt gjenforsikring og gevinstandeler. Salgskostnader Direkte variable salgskostnader som påløper i forbindelse med tegning av forsikringer balanseføres og periodiseres i takt med inntektsføring av premien. Balanseførte salgskostnader består i hovedsak av variable lønn og provisjoner til eksterne agenter. Netto inntekter fra investeringer Finansinntekter består av renteinntekter på finansielle investeringer, mottatt utbytte, realiserte gevinster knyttet til finansielle eiendeler, endring i virkelig verdi av finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet. Valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til funksjonell valuta for de respektive konsernselskapene med valutakurs på transaksjonstidspunktet. Monetære valutaposter omregnes til funksjonell valuta med valutakurs på rapporteringstidspunktet. Ikkemonetære poster i utenlandsk valuta som måles til historisk kost omregnes til funksjonell valuta med valutakurs på transaksjonstidspunktet. Ikke- monetære poster i utenlandsk valuta som måles til virkelig verdi omregnes til funksjonell valuta med valutakurs på det tidspunkt da virkelig verdi ble fastsatt. I forsikringsvirksomheten er resultattransaksjoner i utenlandsk valuta omregnet til norske kroner etter gjennomsnittskurser. Balanseposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner etter periodesluttkurser ved at det foretas en revaluering. Det tilstrebes at eiendeler og gjeld i hver valuta skal være på samme nivå. Resultatet av revalueringen av balansepostene bokføres som agio i resultatregnskapet. Materielle eiendeler Anlegg og utstyr Innregning og måling Anlegg og utstyr vurderes til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger og akkumulerte tap ved verdifall. Anskaffelseskost inkluderer utgifter som er direkte henførbare til kjøp av eiendelen. Når utstyr eller vesentlige enkeltdeler har ulik utnyttbar levetid, regnskapsføres de som separate komponenter. Etterfølgende utgifter Etterfølgende utgifter innregnes i eiendelens balanseførte verdi hvis det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene tilknyttet eiendelen vil tilflyte

16 konsernet, og utgiften tilknyttet eiendelen kan måles pålitelig. Hvis den etterfølgende utgiften er påløpt for å erstatte en del av anlegg og utstyr, balanseføres utgiften og det som erstattes fraregnes. Avskrivning Anlegg og utstyr avskrives lineært over estimert utnyttbar levetid. Den forventede utnyttbare levetiden for inneværende og sammenlignbare perioder er som følger: anlegg og utstyr 5 år Avskrivningsmetode og forventet utnyttbar levetid fastsettes jevnlig. En eiendels balanseførte verdi nedskrives hvis gjenvinnbart beløp er lavere enn balanseført verdi. Immaterielle eiendeler Goodwill Goodwill som oppstår ved overtakelse av datterselskaper representerer anskaffelseskost ved overtakelsen fratrukket virkelig verdi av konsernets andel av det overtatte selskapets identifiserbare eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser på oppkjøpstidspunktet. Goodwill innregnes første gang til kostpris og vurderes i etterfølgende perioder til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte tap ved verdifall. Goodwill som oppstår ved overtakelse av datterselskaper avskrives ikke, men testes for verdifall årlig eller oftere, dersom det er indikasjoner på verdifall. Andre immaterielle eiendeler Andre immaterielle eiendeler som omfatter varemerker og internt utviklede IT-systemer, samt andre immaterielle eiendeler som er anskaffet separat eller som en gruppe, vurderes til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger og akkumulerte tap ved verdifall. Nye immaterielle eiendeler balanseføres kun i den grad fremtidige økonomiske fordeler knyttet til eiendelen er sannsynlig og kostnad knyttet til eiendelen kan måles pålitelig. Utviklingskostnader (både internt og eksternt generert) balanseføres bare dersom utviklingskostnaden kan måles pålitelig, produktet eller prosessen er teknisk og økonomisk mulig, det vil generere fremtidige økonomiske fordeler og konsernet har intensjon om og tilstrekkelige ressurser til å ferdigstille utviklingen og til å bruke eller selge eiendelen. Avskrivning Immaterielle eiendeler, med unntak av goodwill og varemerke, avskrives lineært over forventet utnyttbar levetid, fra det tidspunkt de er tilgjengelige for bruk. Den estimerte utnyttbare levetiden for inneværende og sammenlignbare perioder er som følger Varemerke testes for verdifall internt utviklede IT-systemer 5 7 år Avskrivningsperiode og avskrivningsmetode revurderes årlig. Eiendelen nedskrives dersom gjenvinnbart beløp er lavere enn balanseført verdi. Verdifall på ikke-finansielle Eiendeler Indikatorer på verdifall knyttet til balanseført verdi av materielle og immaterielle eiendeler vurderes på hvert rapporteringstidspunkt. Dersom slike indikatorer eksisterer, estimeres gjenvinnbart beløp for en eiendel eller en kontantstrømgenererende enhet.

17 Indikatorer som vurderes som vesentlige for konsernet og som kan utløse testing for verdifall er som følger: vesentlig resultatsvikt i forhold til historiske eller forventede fremtidige resultater vesentlige endringer i konsernets bruk av eiendelene eller overordnet strategi for virksomheten vesentlige negative trender for bransjen eller økonomien andre eksterne eller interne indikatorer Goodwill testes for verdifall årlig. Den årlige testingen av goodwill utføres i annet halvår. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi fratrukket salgsutgifter og bruksverdi. Ved vurdering av bruksverdi neddiskonteres estimerte fremtidige kontantstrømmer til nåverdi med en markedsbasert diskonteringsrente før skatt, som reflekterer tidsverdien av penger og eiendelsspesifikk risiko. I vurderingen grupperes eiendeler i den minste identifiserbare gruppen av eiendeler som genererer inngående kontantstrømmer som i all vesentlighet er uavhengige av inngående kontantstrømmer fra andre eiendeler eller grupper av eiendeler (kontantstrømgenererende enhet). Goodwill allokeres til den kontantstrømgenererende enheten som forventes å få fordeler av virksomhetssammenslutningen. Tap ved verdifall innregnes i resultatet dersom balanseført verdi for en eiendel eller kontantstrømgenererende enhet overstiger beregnet gjenvinnbart beløp. Ved innregning av tap ved verdifall knyttet til kontantstrømgenererende enheter reduseres først balanseført verdi av goodwill og deretter foretas en forholdsmessig fordeling på balanseført verdi av hver enkelt eiendel i den kontantstrømgenererende enheten. Tidligere innregnede tap ved verdifall reverseres dersom forutsetningene for tap ved verdifall ikke lenger er til stede. Tap ved verdifall reverseres kun i den utstrekning gjenvinnbart beløp ikke overstiger det som ville vært balanseført verdi på reverseringstidspunktet dersom et tap ved verdifall ikke hadde vært innregnet. Tap ved verdifall på goodwill reverseres ikke i etterfølgende perioder. Ved avhendelse av en kontantstrømgenererende enhet vil tilhørende goodwill inkluderes i beregningen av gevinst eller tap ved avhendelse. Leieavtaler En leieavtale klassifiseres som finansiell leieavtale dersom den i det vesentlige overfører risiko og avkastning forbundet med eierskap. Øvrige leieavtaler klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Selskapet har ingen finansielle leieavtaler. Forsikringstekniske avsetninger De forsikringstekniske avsetningene er beregnet i henhold til forsikringsloven av 10. Juni 2005, spesielt lovens 12-3 (forsikringstekniske avsetninger). Beregningen er basert på forskrifter om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring fastsatt av Finansdepartementet 10. mai 1991 og utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk fastsatt av finanstilsynet 18. November Avsetning for ikke opptjent bruttopremie Avsetningen for ikke opptjent bruttopremie er en periodisering av forfalte premier. Avsetningen er relatert

18 til de uopptjente delene av den forfalte premien. Det er ikke gjort fradrag for kostnader av noe slag før den forfalte premien er periodisert. Brutto erstatningsavsetning Erstatningsavsetningen skal dekke forventede fremtidige erstatningsutbetalinger for skadetilfeller som på rapporteringstidspunktet er inntruffet, men ikke ferdig oppgjort. Dette inkluderer både meldte saker (RBNS reported but not settled) og skader som er inntruffet, men ikke meldt (IBNR incurred but not reported). Avsetningene knyttet til kjente skader er individuelt vurdert av oppgjørsapparatet, mens IBNRavsetningene er basert på erfaringstall, hvor man tar utgangspunkt i den tiden det tar fra en skade inntreffer (skadedato) til den meldes (meldt dato). Basert på erfaringer og porteføljens utvikling utarbeides det en statistisk modell for å beregne omfanget av etteranmeldte skader. Modellens godhet måles ved å beregne avvik mellom tidligere etteranmeldte skader og etteranmeldte skader som er estimert av modellen. Neddiskontering av erstatningsavsetninger gjennomføres ikke. Erstatningsavsetningen inneholder et element som skal dekke administrasjonskostnader som påløper i forbindelse med skadeoppgjør. Sikkerhetsavsetning Sikkerhetsavsetningen er en avsetning som skal beskytte selskapets økonomi mot en uforutsett negativ utvikling i erstatningsutbetalingene med bakgrunn i enten en uheldig utvikling i skadefrekvens eller tilstedeværelse av storskader. Summen av premie, erstatnings og sikkerhetsavsetning skal med minst 99 % sannsynlighet dekke selskapets forpliktelser for egen regning på balansedagen. I bransjen ettårige risikoforsikringer er det lovbestemt krav til sikkerhetsfond. Dette inngår som en del av sikkerhetsavsetningen under næringslivsbetonte forsikringer. Tilstrekkelighetstest Det gjennomføres tilstrekkelighetstester i 2., 3. og 4. kvartal for å kontrollere at nivået på avsetningene er tilstrekkelige sammenlignet med selskapets forpliktelser. Gjeldende estimat på fremtidige erstatningsutbetalinger for det forsikringsansvaret selskapet har på rapporteringstidspunktet, samt tilhørende kontantstrømmer benyttes ved utførelsen av testen. Dette omfatter både skader som er inntruffet før rapporteringstidspunktet (erstatningsavsetningen) og skader som inntreffer fra rapporteringstidspunktet til neste hovedforfall (premieavsetningen). Eventuelt avvik mellom opprinnelig avsetning og tilstrekkelighetstesten medfører avsetning for ikke avløpt risiko. Gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelse i skadeforsikring Gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser i skadeforsikring klassifiseres som en eiendel i balansen. Gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie og gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetning inkluderes i gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser i skadeforsikring. Gjenforsikringsandelen reduseres med forventet tap på krav basert på objektive bevis for verdifall. Allokert investeringsavkastning Ved beregning av den investeringsavkastningen som skal

19 overføres fra ikke teknisk til teknisk regnskap for skadeforsikring, skal det benyttes et beregningsgrunnlag svarende til gjennomsnittet av summen av de forsikringstekniske avsetninger gjennom året. Som forsikringsteknisk rente, skal anvendes regnskapsårets gjennomsnittlige rente på statsobligasjoner med gjenstående løpetid lik 3 år. Gjennomsnittlig forsikringsteknisk rente for 2014 er av finanstilsynet beregnet til 1,55 %. Finansielle instrumenter Selskapets og konsernets finansielle eiendeler er per plassert som bankinnskudd. Øvrige pengeposter fremgår som kundefordringer eller leverandørgjeld. Kundefordringer står bokført til nominelt beløp fratrukket estimerte tapsavsetninger. Utbytte Utbytte fra investeringer innregnes når konsernet har en ubetinget rett til å motta utbyttet. Foreslått utbytte innregnes som en forpliktelse fra det tidspunkt generalforsamlingen vedtar utbytteutdelingen. Avsetninger Avsetninger innregnes når konsernet har en lovmessig eller underforstått plikt som et resultat av en tidligere hendelse, det er sannsynlig at dette vil medføre en utbetaling eller overføring av andre eiendeler for å gjøre opp forpliktelsen, og forpliktelsen kan måles pålitelig. Betingede eiendeler opplyses om i note dersom en tilførsel av økonomiske fordeler er sannsynlig. En betinget forpliktelse opplyses om i note med mindre det er lite sannsynlig at den medfører en utgående kapitalstrøm. Pensjoner Vardia Insurance Group ASA har både innskuddsbaserte og ytelsesbaserte pensjonsordninger for sine ansatte. Den ytelsesbaserte pensjonsordningen er lagt i en egen pensjonsordning i Nordea og er lukket for nyansatte. Den innskuddsbaserte pensjonsordningen er en ordning hvor Vardia ASA betaler faste innskudd til et fond som forvaltes av selskapets pensjonspartner, og hvor det ikke foreligger noen juridisk eller underforstått forpliktelse til å betale ytterligere innskudd. Pliktige innskudd innregnes som personalkostnader i resultatet når de påløper. Den ytelsesbaserte pensjonsordningen er en ordning som gir de ansatte kontraktsmessige rettigheter til fremtidige pensjonsytelser. Pensjonsforpliktelser beregnes basert på en lineær opptjening og benytter forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, samt aktuarielle forutsetninger for dødelighet, frivillig avgang med mer. Pensjonsmidler måles til virkelig verdi, og er fratrukket i netto pensjonsforpliktelse i balansen. Alle aktuarielle gevinster og tap relatert til den ytelsesbaserte pensjonsordningen innregnes i andre inntekter og kostnader. Aksjebasert betaling Virkelig verdi på tildelingstidspunktet for aksjebaserte betalingsordninger tildelt de ansatte innregnes som personalkostnad, med en tilsvarende

20 økning i egenkapital. Aksjebaserte betalingsordninger som innvinnes umiddelbart innregnes på tildelingstidspunktet. Innvinningsbetingelser tas i betraktning ved å justere antallet aksjer som blir inkludert i målingen av transaksjonsbeløpet, slik at det beløpet som til slutt innregnes skal være basert på antallet aksjer som til slutt innvinnes. Ikke-innvinningsbetingelser reflekteres ved måling av virkelig verdi og det foretas ingen justering av innregnet beløp ved faktisk manglende oppfyllelse av slike betingelser. Skatt Skattekostnad består av summen av periodeskatt og utsatt skatt. Periodeskatt Periodeskatt er betalbar skatt på skattepliktig inntekt for året, basert på skattesatser som var vedtatt eller i hovedsak vedtatt på rapporteringstidspunktet, og eventuelle endringer i beregnet periodeskatt for tidligere år. Utsatt skatt Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av forskjeller mellom balanseførte verdier og skattemessige verdier av eiendeler og forpliktelser på rapporteringstidspunktet. Forpliktelser ved utsatt skatt innregnes for alle skatteøkende midlertidige forskjeller. Eiendeler ved utsatt skatt innregnes for alle skattereduserende midlertidige forskjeller i den grad det er sannsynlig at det oppstår fremtidige skattepliktige inntekter som de skattereduserende midlertidige forskjellene kan utnyttes mot. Dersom utsatt skatt oppstår i forbindelse med førstegangsinnregning av en forpliktelse eller eiendel overtatt i en transaksjon som ikke er en virksomhetssammenslutning, og den ikke påvirker det finansielle eller skattepliktige resultatet på transaksjonstidspunktet, blir den ikke innregnet. Forpliktelser ved utsatt skatt innregnes for midlertidige forskjeller som følge av investeringer i datterselskaper unntatt i de tilfeller hvor konsernet er i stand til å kontrollere reversering av midlertidige forskjeller, og det er sannsynlig at den midlertidige forskjellen ikke vil reverseres i overskuelig fremtid. Eiendeler ved utsatt skatt som oppstår fra skattereduserende midlertidige forskjeller ved slike investeringer innregnes kun i den grad det er sannsynlig at det vil være tilstrekkelig skattepliktig inntekt til å utnytte fordelen av den midlertidige forskjellen, og de er forventet å reversere i overskuelig fremtid. Periodeskatt og utsatt skatt Periodeskatt og utsatt skatt innregnes som kostnad eller inntekt i resultatregnskapet, med unntak av utsatt skatt på poster som er innregnet i andre inntekter og kostnader, hvor skatten da innregnes i andre inntekter og kostnader, eller i de tilfeller hvor den oppstår som følge av en virksomhetssammenslutning. Ved virksomhetssammenslutninger beregnes utsatt skatt på differansen mellom virkelig verdi av eiendeler og forpliktelser overtatt i virksomhetssammenslutning og deres balanseførte verdi. Goodwill innregnes netto uten avsetning for utsatt skatt. Transaksjoner med nærstående Parter Konserninterne mellomværende og transaksjoner elimineres ved utarbeidelse av det konsoliderte regnskapet. Identifiserte funksjoner som kategoriseres som kjerneaktiviteter

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2014 YTD Q3 2013 QTD Q3 2014 QTD Q3 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 2 070 124 2 368 317 71 231 138

Detaljer

Innhold. Styrets beretning. Konsolidert oppstilling av finansiell stilling. Konsolidert resultatregnskap. Oversikt egenkapital

Innhold. Styrets beretning. Konsolidert oppstilling av finansiell stilling. Konsolidert resultatregnskap. Oversikt egenkapital Årsregnskap 2014 Innhold Styrets beretning Konsolidert oppstilling av finansiell stilling Konsolidert resultatregnskap Oversikt egenkapital Oppstilling over endringer i egenkapital 2014 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2014 YTD Q2 2013 QTD Q2 2014 QTD Q2 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 998 893 2 230 175 1 693 427 1 754

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2014 YTD Q1 2013 QTD Q1 2014 QTD Q1 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 305 466 475 553 305 466 475 553 2

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2015 YTD Q1 2014 QTD Q1 2015 QTD Q1 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 389 458 305 466 389 458 305 466 2

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 2. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2015 YTD Q3 2014 QTD Q3 2015 QTD Q3 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 752 343 2 070 124-192 598 71

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2015 YTD Q2 2014 QTD Q2 2015 QTD Q2 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 944 941 1 998 893 1 555 483 1 693

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 4. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 Tall i tusen kroner Note 01.10-31.12 01.10-31.12

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert)

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS - et selskap i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) 5 DNB SKADEFORSIKRING AS 1. KVARTAL 2014 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2014 STYREST BERETNING 1. KVARTAL

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS

DNB SKADEFORSIKRING AS Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS et selskap i i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2015 (Urevidert) 3 DNB SKADEFORSIKRING AS 1.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2016 2015 2015 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 173 717 137 421 584 585 Avgitte gjenforsikringspremier -134 133-104 061-436 526 Forfalt

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) Selskapet har i første halvår 2017 startet tegning av forsikringer i egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige, Danmark og Norge. I 2017 vil

Detaljer

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet TREDJE KVARTALSRAPPORT 2016 3 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert) Watercircles Forsikring ASA Selskapet har i første kvartal 2017 startet tegning av forsikringer i egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige,

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Resultater 1. Kvartal 2007

Resultater 1. Kvartal 2007 Resultater 1. Kvartal 2007 Revidert resultat 1Q 2007 I forbindelsen med den forestående notering på Oslo Børs/Oslo Axess og utarbeidelse av prospekt, er den regnskapsmessige effekten av Finansdepartementets

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2016 YTD Q1 2015 QTD Q1 2016 QTD Q1 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 391 073 545 322 391 073 545 322 1

Detaljer

FØRSTE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

FØRSTE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet FØRSTE KVARTALSRAPPORT 2016 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 1. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2016

Delårsregnskap 3. kvartal 2016 Delårsregnskap 3. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.07-30.09 01.07-30.09 01.01-30.09 01.01-30.09

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert) I 2017 tegner selskapet forsikringer på egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige, Danmark og Norge. I 2017 vil konsernet fremdeles ha hoveddelen

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2016 YTD Q2 2015 QTD Q2 2016 QTD Q2 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 775 990 1 037 525 384 917 492 203

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2016

Delårsregnskap 2. kvartal 2016 Delårsregnskap 2. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06 01.01-30.06 01.01-30.06

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 1. kvartal

Detaljer

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert)

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert) Q2 DNB FORSIKRING AS et selskap i DNB-konsernet Rapport for 2. kvartal 2015 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS 2.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2015 REDEGJØRELSE

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 165,5 mill. kroner per 1. kvartal, mot 50,3 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

ANDRE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

ANDRE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet ANDRE KVARTALSRAPPORT 2016 2 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 2. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 136 734 945 162 293 987 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2016 YTD Q3 2015 QTD Q3 2016 QTD Q3 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 1 110 012 1 476 670 334 022

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS

Knif Trygghet Forsikring AS Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) 3 Note Act Q2 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 234 933 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert)

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert) DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL - 2017 STYRETS BERETNING 1.KVARTAL 2017 - DNB FORSIKRING AS REDEGJØRELSE FOR

Detaljer

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert)

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert) Q3 DNB FORSIKRING AS et selskap i DNB-konsernet Rapport for 3. kvartal 2015 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS 3.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2015 REDEGJØRELSE

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 250 299 190 215 430 423 374 943 411 - Avgitte gjenforsikringspremier -124 106 805-81

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS

Knif Trygghet Forsikring AS Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) 3 Note Act Q3 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 260 730 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

Konsernsjefens brev. Sikre kunder, ansatte og aksjonærer

Konsernsjefens brev. Sikre kunder, ansatte og aksjonærer INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Konsernsjefens brev 2. Styrets årsberetning for 2015 3. Årsregnskap og noter 4. Samfunnsansvar 5. Eierstyring og selskapsledelse Konsernsjefens brev Sikre kunder, ansatte og aksjonærer

Detaljer

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS -

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS - Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 3 555 000 2 592 500 52 302 847 - Avgitte gjenforsikringspremier -1 008 786-1 168

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. halvår 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 3/2011. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 3/2011. Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 3/2011 Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold - Resultat 2 - Balansesammendrag 3 - Cppstilling over endringer i egenkapital 4 - Kontantstrømoppstilling 4 - Noter til regnskapet 5 KLP

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

GIEK Kredittforsikring AS

GIEK Kredittforsikring AS GIEK Kredittforsikring AS 31.03.2015 GIEK Kredittforsikring AS Rapport for 3. kvartal 2015 GIEK Kredittforsikring AS hadde i 3. kvartal et resultat etter skatt på MNOK -3,7. Akkumulert pr. 3. kvartal var

Detaljer

Resultatregnskap. Ly Forsikring AS TEKNISK REGNSKAP. Note 1.kvartal kvartal TEKNISK REGNSKAP

Resultatregnskap. Ly Forsikring AS TEKNISK REGNSKAP. Note 1.kvartal kvartal TEKNISK REGNSKAP Resultatregnskap Note 1.kvartal 2017 1.kvartal 2016 2016 TEKNISK REGNSKAP TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Opptjente bruttopremier 35 526 167 20 470 811 107 653 588 - Gjenforsikringsandel av opptjente

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Kvartalsregnskap 1/2015 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap Delårsregnskap tredje kvartal 2017 Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP Q3 2017 Q3 2016 01.01.- 30.09.2017 01.01.- 30.09.2016 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Opptjente

Detaljer

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap Delårsregnskap andre kvartal 2017 Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP Q2 2017 Q2 2016 01.01.- 30.06.2017 01.01.- 30.06.2016 ÅRET 2016 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Eiendeler= 459 mill.kr

Eiendeler= 459 mill.kr 2. kvartal 2015 Eiendeler= 459 mill.kr Egenkapital Aksjefond Korte renter Andre fordringer Sikkerhetsavsetning Premieavsetning Erstatningsavsetning Andre forpliktelser 2 Sryners BeneTNING FOR 2. KVARTAL

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

GIEK Kredittforsikring AS

GIEK Kredittforsikring AS GIEK Kredittforsikring AS Rapport for 1. kvartal 2017 GIEK Kredittforsikring AS hadde i 1. kvartal, et resultat etter skatt på 1,1 mill. kroner. Resultatet er bedre enn for samme periode i fjor (-0,7 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport - 3/2017

Kvartalsrapport - 3/2017 Kvartalsrapport - 3/2017 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet RAPPORT ETTER TREDJE KVARTAL 2017 Resultater og drift

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2017 (Urevidert)

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2017 (Urevidert) DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2017 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL - 2017 STYRETS BERETNING 2.KVARTAL 2017 - DNB FORSIKRING AS REDEGJØRELSE FOR

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Halvårsregnskap Q2 2015

Halvårsregnskap Q2 2015 Halvårsregnskap Q2 2015 1 Halvårsregnskap Q2 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Delårsrapport for 1. kvartal 2013. Eika Forsikring

Delårsrapport for 1. kvartal 2013. Eika Forsikring Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Eika Forsikring Hovedpunkter Resultat før skatt 53 74 O m Q1 2012 Q1 2013 s e Premievekst f.e.r på 8,1 % Skadeprosent f.e.r på 69,6 % Finansavkastning på 2,5 % Egenkapitalavkastning

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 2. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 2. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 2. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 235,9 mill. kroner per 2.kvartal, mot 106,5 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer