NKRFs fagkonferanse Regnskapsmessige utfordringer med samarbeidsløsninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NKRFs fagkonferanse 2013. Regnskapsmessige utfordringer med samarbeidsløsninger"

Transkript

1 NKRFs fagkonferanse 2013 Regnskapsmessige utfordringer med samarbeidsløsninger

2 Samarbeidsformer Organisatoriske Interkommunale samarbeid etter koml 27 Eget rettssubjekt Ikke eget rettssubjekt Vertskommunesamarbeid (koml 28 a-c) Samkommune (koml kap 5B) Interkommunalt selskap (IKS) Aksjeselskap (AS) Avtalebaserte samarbeid (ikke etablering av egen organisatorisk enhet) Kjøp av tjenester «Spleiselag» Forskuttering 2

3 Organisasjonsformer for kommunal virksomhet Forvaltningsorgan Selvstendige rettssubjekt Kommunal etat / institusjon (koml 10-11) Kommunalt foretak (koml kap 11) Interkomm. samarbeid (koml 27) Vertskomm. samarbeid (koml 28 a-c) (Stiftelsesloven) Samkommune (koml kap 5B) Interkomm. selskap (IKS-lov) Aksjeselskap (AS-lov) Stiftelse Kommunale eiere Offentlige og private eiere Ingen eiere 3

4 Når kan ulike samarbeidsformer anvendes? Samarbeid mellom kommuner eller mellom fylkeskommuner Alle organisasjonsformer tilgjengelige Samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner 27-samarbeid, IKS, AS Verts- og samkommune ikke mulig Samarbeid mellom kommuner og andre (stat, private) Aksjeselskap Ulike former for avtalebasert samarbeid 4

5 Omfanget av samarbeid og selskaper Kilde: Konsekvenser av interkommunalt samarbeid for norske kommuner, Rapport IRIS 2013/008 5

6 Oppgaver og tjenester i interkommunale samarbeid Kilde: Konsekvenser av interkommunalt samarbeid for norske kommuner, Rapport IRIS 2013/008 6

7 Revisjon- og regnskapsbestemmelser Regnskap 27 eget rettssubjekt Kan ha eget særregnskap 27 ikke eget rettssubjekt Inngår i kontorkommunens (jf. FKR 12) Vertskommune Inngår i vertskommunens Regnskapsprinsipp Revisjonsplikt GKRS Trolig K GKRS GKRS Dekkes av revisjon av kontorkommunen Dekkes av revisjon av kontorkommunen Samkommune Ja GKRS Ja K Hvem kan velges som revisor? IA IA IKS Ja GRS (ev. GKRS) Ja K/P AS Ja GRS Ja (små kan fravelge) P Stiftelse Ja GRS Ja P (K) K = Revisorer valgbare iht. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner P = Revisor etter revisorloven 7

8 Regnskap for interkommunale samarbeid ( 27-samarbeid) Ikke eget rettssubjekt (FKR 12) Regnskapet inngår i kontorkommunens regnskap Dersom eget rettssubjekt (FKR 1) Kan avlegge eget særregnskap Deltakerne (ev. styret) avgjør selv Om er eget rettssubjekt Om skal avlegge særregnskap Særregnskapet avlegges iht. IKS-forskriften NB! Bare kommunale regnskapsprinsipper 8

9 Regnskap for interkommunale samarbeid ( 27-samarbeid) Regnskapsforskriften 12 For regnskapet og beretningen for interkommunalt eller interfylkeskommunalt samarbeid etter kommuneloven 27 gjelder følgende særregler: Regnskapet skal inngå i årsregnskapet til kontorkommunen Styret vedtar selv samarbeidets regnskap og beretning på grunnlag av innstilling fra samarbeidets administrasjon. Note i kontorkommunens årsregnskap som angir overføringer til/fra samarbeidet og de deltakende kommunene og fylkeskommunene, samarbeidets egne inntekter i regnskapsåret samt disponeringen av overføringer og inntekter som nevnt. I årsberetningen til kontorkommunen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme samarbeidets stilling og resultat Hva betyr dette? Ikke eget særregnskap, men inngår i kontorkommunens regnskap Hva omfatter det regnskapet styret skal vedta? Fullstendig årsregnskap med drift, investering, balanse og noter? Tilstrekkelig med et «avdelingsregnskap», jf. begrepsbruken «regnskap» i nr. 2 og «årsregnskap» i nr. 1, 3 og 4 9

10 Regnskap for interkommunale samarbeid KOSTRA-funksjon 290 Interkommunale samarbeid ( 27/28a - samarbeid) Anbefales benyttet av vertskommunen for samlet føring av alle utgifter og inntekter knyttet til 27/28a samarbeid som ikke er egne rettssubjekter og som ikke skal føre særregnskap Finansieringsbidrag fra samarbeidskommuner inntektsføres som refusjon (art 750) på funksjon 290 Utgifter tilsvarende finansieringsbidraget fra vertskommunen fordeles fra funksjon 290 til korrekt funksjon på korrekte arter (artene ) Funksjon 290 krediteres for intern fordeling av utgifter Funksjonen skal i likhet med funksjon 190 «gå i null». 10

11 Regnskap for interkommunale samarbeid Vertskommunesamarbeid Vertskommunen utfører oppgaver på vegne av de andre kommunene Vertskommunesamarbeid inngår i vertskommunens virksomhet og følgelig også i vertskommunens årsregnskap Ikke egne regnskapsbestemmelser Kan anvende deler av regnskapsforskriften 12 tilsvarende? Naturlig at det settes opp «avdelingsregnskap» for samarbeidet Notekravene i nr. 3 og 4 kan anvendes tilsvarende Samkommuner Egne rettssubjekter Eget årsregnskap og årsberetning Regnskapsbestemmelsene i KL 48 nr. 2 og bestemmelsene om kontrollutvalg og revisjon gjelder for samkommunen, jf. KL 28-2a nr. 4 Kommunenes regnskapsforskrift gjelder tilsvarende for samkommuner, men det er gitt noen særregler i forskriften, jf. f.eks. 9 siste ledd. 11

12 Samarbeid og merverdiavgift Felles driftsmiddel fordeles på flere kommuner og/eller private En eller få fakturaer F.eks. leverandør holder kurs for 3 kommuner og sender en faktura Fordelingsbrev vedlagt kopi av faktura, hver kommune krever komp Mange fakturaer Utgiftsføres med fradrag av inngående avgift på direkte utgifter til andre og faktureres med utgående avgift til partnerne ( 3-28/ 8-2) Indirekte kostnader = komp. 27 samarbeid (vertskommune) med salg av tjenester/varer Vertskommunen får fradrag inngående avgift beregner utgående avgift av omsetning og uttak Egen virksomhet i kommuneregnskapet Hovedsakelig mer enn 20% til andre IKS og 27 samarbeid som egen juridisk enhet Egne kompensasjonskrav (egne regnskap) Omsetning utenom fellesskapet < 20% Eierkommunene blir ikke andre og betaler uten mva. Omsetning utenom fellesskapet > 20% Utg. mva og inng. mva på alt 12

13 NAV (jf. einfo 12/3) Fordeling av fellesutgifter tre metoder som gir kommunen kompensasjon (Skatt Øst ) 1) Leverandørene sender to fakturaer, en til kommunen og en til NAV Stat, hvor beløpet er fordelt iht. avtalt fordeling. 2) Leverandørene sender faktura på hele beløpet til kommunen som krever kompensasjon for merverdiavgiften på sin andel og belaster/fakturerer NAV Stat for dennes andel inkl. merverdiavgift. 3) Leverandøren sender faktura på hele beløpet til NAV Stat. NAV Stat krever kommunen for dennes andel inkl. merverdiavgift og spesifiserer hvor mye av beløpet som er merverdiavgift. Kommunen krever kompensasjon for sin andel iht. spesifikasjon fra NAV Stat. Lokaler Kompensasjon avhengig av at kommunen betaler husleie inkl. mva. Utleier kan frivillig registreres etter mval 2-3 for utleie til kommunen, men ikke NAV Stat Fordelaktig mht. mva. at kommunen er leietaker eller eier lokalene Arbeids- og velferdsdirektoratet anbefaler Én av partene står ansvarlig for husleiekontrakten Dersom det er viktig for kommunen å sikre seg merverdiavgiftskompensasjon, bør kommunen stå som formell avtalepart. Ønske om å sikre seg mva-kompensasjon bør imidlertid ikke være eneste vurderingstema i forbindelse med fordelingen av ansvaret for denne type avtaler. F.eks. kan Arbeids- og velferdsetatens stordriftsfordeler og kommunenes eventuelle kostnader til bl.a. avtaleadministrasjon, medføre at kommunen kan se seg bedre tjent med at statlig del av NAVkontoret står som avtalepart. 13

14 Merverdiavgiftsloven 3-28 Kommune A Kommune B Kommune C Fellesskap Fylkes kommune D Kommune E Ikke med MVA FRITT 3-28 MVA PLIKTIG 2-1 Privat AS 14

15 Samarbeid med andre - fellesskap Samarbeidsformer som kan være fellesskap 27 / 28 samarbeid? Reell felles drift? 27 samarbeid eigen juridisk enhet IKS Samarbeidsformer som ikke er fellesskap Samarbeid med en vertskommune Tjenester som faktureres Dekning av merkostnader Avtalt pris uten ansvar for resultat av driften En kommune står for produksjon og selger tjenestene til kommunene i samarbeidet. (timepris) Hvem er ikke andre Kommunen som juridisk enhet Kommunale foretak KF Deltakere i fellesskap Andre Kommunale AS Stiftelser Private Andre kommuner Fellesskap 15

16 Distriktsmedisinsk senter samarbeid kommuner og helseforetak Privat legekontor Kommunelege/ kommunal fysioterapi Sengepost (felles for kommunene og HF) Poliklinikk/ Røntgen Fødestue Interkommunal legevakt Apotek Tenkt eksempel: - Kommunen eier bygget - Kommunelegen og fysioterapitjenesten har kontorer i bygget - Interkommunalt samarbeid om legevakt for tre kommuner - Utleie til privat legekontor og apotek - Helseforetaket disponerer lokaler til spesialisttjenester - Felles sengepost for kommunene og HF = Kompensasjon = Ikke komp./fradrag = Fradrag inng. mva frivillig registrering (mval 2-3) 16

17 Eksempel: Samarbeid om idrettshall Kommune og fylkeskommune går sammen om å bygge idrettshall Fylkeskommunen byggherre og formell eier Kommunen bidrar til investeringen og er leietaker Total byggekostnad inkl. mva: Kommunens bidrag Spillemidler (forskutterer) Egne midler eks. mva Betales tilbake via årlig leie i 40 år I tillegg dekkes FDV-utgifter gjennom egen leieavtale Problemstillinger Hva er realiteten i disse transaksjonene? Kommunens bidrag anses som utlån til fylkeskommunen Kan kommunen lånefinansiere sin andel av investeringsutgiften? Anses som forskuttering av andres investeringer, jf. KL 50 nr. 6 Hvordan håndtere dette i praksis? 17

18 Samarbeid om idrettshall regnskapsmessig løsning A. Investeringstidspunktet Fylkeskommunen Kommunen Investeringsutgifter inkl. mva IR Utlån til FK IR Momskompensasjon IR Utlån til FK spillemidler IR Bruk av lån IR Bruk av lån fra kommunen IR Motpost kapitalkonto Bruk av lån fra komm. spillemidler IR Motpost kapitalkonto Anleggsfordring FK BAL Annen finansiering IR Anleggsfordring FK spillemidler BAL Innlån BAL Innlån fra kommunen BAL Motpost bank Innlån fra komm. spillemidler BAL Motpost bank B. Utbetaling av spillemidler Tilskudd spillemidler IR Mottatt avdrag utlån til FK spillem IR Avdrag lån fra komm. spillemider IR Betalt avdrag på innlån IR Innlån fra komm. spillemidler BAL Motpost kapitalkonto Anleggsfordring FK spillemidler BAL Innlån BAL C. Årlig leie (hvert år i 40 år) Leieinntekter eks. mva DR I tillegg kommer mva. Leieutgifter inkl. mva. 312,5 DR Avdrag innlån fra SK 250 DR håndtering Momskompensasjon -62,5 DR Innlån fra SK 250 BAL Motpost kapitalkonto Mottatt avdrag utlån til AFK -250 IR Betalt avdrag på innlån 250 IR Anleggsfordring AFK Innlån -250 BAL 250 BAL 18

19 Eksempel: Samarbeid om skole Samlokalisering av ungdomsskole og videregående skole Det bygges ny skole som skal huse både ungdomsskole og videregående skole Kommunen formell byggherre og eier av bygningene Fylkeskommunen dekker En andel av utbyggingskostnaden gjennom en engangssum En andel av driftsutgiftene gjennom årlig leie Problemstillinger Kan fylkeskommunen lånefinansiere sitt investeringsbidrag? Hvordan sikre at merverdiavgift ikke blir en kostnad? Er det motstrid mellom disse hensynene? 19

20 Samarbeid om skole Spørsmålet om lånefinansiering KL 50 nr. 1 Kan lånefinansiere investeringer i varige driftsmidler til eget bruk Avgjørende er om fylkeskommunen kan anses som reell (med)eier, jf. KRS 4 pkt 3.1 nr. 2 og Ot.prp 43 ( ) Utdypet i «Målselv-brevet» ( ) FK kan anses som reell medeier dersom Fylkeskommunen har disposisjonsrett Bygningene det investeres i skal brukes i fylkeskommunens tjenesteproduksjon (videregående skole) Fylkeskommunen har ansvar for forpliktelser Dekker andel av årlige driftsutgifter ved bygget gjennom husleie Fylkeskommunens bruk står i et rimelig forhold til bidraget Eks. dersom bruker halve arealet og dekker halve utbyggingskostnaden 20

21 Samarbeid om skole Spørsmålet om merverdiavgift Kommunen registreres for utleien til fylkeskommunen etter mval 2-3 Forutsetter at det er et reelt leieforhold Leieavtalen må utformes med alminnelige vilkår ikke fremstå som rent proforma Motstrid mellom reell eier og reell leieavtale? Bør ikke være noe problem Konseptet er velkjent jf. finansiell leasing 21

22 Eksempel: Driftsbygning kirkegård Kommunalt AS bygger driftsbygning som skal leies ut til kirkelig fellesråd Problemstilling Mval 2-3 åpner ikke for frivillig registrering av utleie til kirkelig fellesråd Løsning AS-et leier ut til kommunen og registrerer seg for denne utleien. Kommunen stiller bygget til fellesrådets disposisjon gjennom tjenesteytingsavtale. Kommunen kan da kreve kompensasjon Kommunalt tjenesteyting etter kirkeloven 15 anses ikke som omsetning i avgiftsmessig forstand (SKD/FIN 1997) Kommunens utgifter til anskaffelser som skjer iht tjenesteytingsavtale med kirkelig fellesråd likestilles med egen bruk for kommunen mht. kompensasjon (SKD/Østfold fylkesskattekontor 2005) 22

23 Takk for oppmerksomheten! 2 3

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Veileder. Rapportering av transaksjoner mellom kommune, kommunalt foretak og interkommunalt selskap i KOSTRA. (Kvalitetssikring av konserntall)

Veileder. Rapportering av transaksjoner mellom kommune, kommunalt foretak og interkommunalt selskap i KOSTRA. (Kvalitetssikring av konserntall) Veileder Rapportering av transaksjoner mellom kommune, kommunalt foretak og interkommunalt selskap i KOSTRA (Kvalitetssikring av konserntall) KRD, november 2011 Forord Denne veilederen er utarbeidet av

Detaljer

Ny lov om momskompensasjon fra 1. januar 2004

Ny lov om momskompensasjon fra 1. januar 2004 for: Kommuner Fylkeskommuner Barnehager Kirkelig fellesråd Private og ideelle virksomheter som utfører visse lovpålagte oppgaver for kommuner og fylkeskommuner Momskompensasjon 3 Ny lov om momskompensasjon

Detaljer

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 Forord Nytt kapittel [15] i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr regulerer kommunens administrative tilnærming

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08 Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT K-sak 08/220 den 12.03.08 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Formål 5 2. UTARBEIDELSE, FORDELING, BEHANDLING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA

NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA NORDRE LAND KOMMUNE - 0538 2870 DOKKA Vedtatt av Nordre Land kommunestyre den 11.12.01 Revidert 05.09.07, K-sak 048/07 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2. UTARBEIDELSE,

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx side 2 av 46 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET Bakgrunn Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 med tilhørende forskrifter

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1.Innledning... 4 1.1Hensikten med en eierskapsmelding...

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Brukerveiledningen er tilgjengelig både som en integrert versjon i BASIL og i et separat dokument med link i innledningen.

Brukerveiledningen er tilgjengelig både som en integrert versjon i BASIL og i et separat dokument med link i innledningen. BASIL veiledning 1. Innledning 1.1 Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager Opplysningene om inntekter og kostnader i ikke-kommunale barnehager samles inn av Utdanningsdirektoratet. Opplysningene

Detaljer

1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6

1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2 KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM 6 2.1 INNLEDNING 6 2.2. ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 8 2.2.1 UTARBEIDELSE 8 2.2.1.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE. 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006.

HATTFJELLDAL KOMMUNE. 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006. HATTFJELLDAL KOMMUNE 2.utgave. Økonomireglement, vedtatt 20.12.2006. Innhold: Økonomireglement for Hattfjelldal kommune 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2 KOMMUNENS

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

REGNSKAPSFØRING AV LÅN

REGNSKAPSFØRING AV LÅN REGNSKAPSFØRING AV LÅN - Presentasjon av revidert KRS nr. 3 Knut Erik Lie Utredningsleder GKRS Seniorrådgiver NKRF KRS nr. 3 Regnskapsføring av lån Gammel KRS nr. 3 (F) Avdrag på lån når skal avdrag føres

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

Faglig veiledning Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2013

Faglig veiledning Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2013 BASIL Barnehage-Statistikk-InnrapporteringsLøsning Faglig veiledning Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager 2013 Generelt om føring av Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager Regnskapet

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS . Styresaknr 9/2007 REF: 2007/000088 ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS Saksbehandler: Finn Borgvatn og Jørn G. Stemland, Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Trykt vedlegg: Rapport 08.06.06 fra

Detaljer

Regnskap. Herunder bevilgningsregnskap (drift og investering), balanseregnskap, kontorregnskap, prosjektregnskap, investeringsregnskap, årsregnskap

Regnskap. Herunder bevilgningsregnskap (drift og investering), balanseregnskap, kontorregnskap, prosjektregnskap, investeringsregnskap, årsregnskap Regnskap Herunder bevilgningsregnskap (drift og investering), balanseregnskap, kontorregnskap, prosjektregnskap, investeringsregnskap, årsregnskap Elin Nystuen, regnskapssjef Litt overordnet om regnskap

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS Forvaltningsrevisjonsprosjekt Selvkost - ØRAS Forord Forord Denne rapporten oppsummerer funnene fra revisjonens undersøkelse av virksomheten til Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS), om hvorvidt selskapet

Detaljer

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT

MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT MOLDE KOMMUNE I OMSTILLING HOVEDPROSJEKT Delprosjekt: Formålsbygg og kommunens utleiebygg Delrapport nr 1 Eiendomsselskap for kommunens utleiebygg Februar 2003 Molde kommune i omstilling Side 2 Innhold

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer