MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE"

Transkript

1 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/14 13/303 VENTILASJONSANLEGG HELSESENTER 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE 9/14 14/94 BÅTSFJORD KOMMUNE - UTBEDRING AV PÅLEGG FRA ARBEIDSTILSYNET 10/14 14/135 NØDNETT 11/14 14/76 LÆRLINGER I BÅTSFJORD KOMMUNE 12/14 14/228 GODKJENNING AV KASSAKREDITT TIL BÅTSFJORD HAVN 13/14 13/533 REVIDERING AV KOMMUNENS FINANSREGLEMENT 14/14 14/192 RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER I BÅTSFJORD 15/14 14/227 FISKERIHOVEDSTADEN - LOGO

2 Båtsfjord den Båtsfjord kommune Geir Knutsen ordfører

3 Sak 7/14 VENTILASJONSANLEGG HELSESENTER Saksbehandler: Trond Henriksen Arkiv: 663 Arkivsaksnr.: 13/303 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/14 Teknisk styre /14 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Alternativ 1 anbefales. Dette er den dyreste løsningen, men vil gi en varig løsning, god driftsøkonomi og ett godt inneklima. Innstilling: Alternativ 1 anbefales. Dette er den dyreste løsningen, men vil gi en varig løsning, god driftsøkonomi og ett godt inneklima. Behandling/vedtak i Teknisk styre den sak 2/14 Behandling: Forslag fra Båtsfjord Høyre: Båtsfjord Høyre foreslår at det utarbeides en fullstendig konsekvensutredning for hele vedtatte budsjett/økonomiplan der det er hensyntatt alle nye/omsøkte investeringer sammen med allerede vedtatte investeringer. Vi vil gjerne at denne utredningen viser nettokostnaden for avviket mellom allerede vedtatte investeringer i budsjettet og de omsøkte og eventuelt vedtatte investeringer i Vi foreslår derfor at saken utsettes og sendes direkte til kommunestyret der konsekvensutredningen følger med. Vi ser behovet for at dette prosjektet gjennomføres og at vi har ansvar for våre bygg. Men det øverste ansvaret ligger likevel på om dette er noe Båtsfjord kommune har økonomi til, særlig med tanke på de besparelsene som vi allerede har vedtatt å gjennomføre. Innstilling vedtatt mot 2 stemmer som stemte for Høyre slitt forslag. Vedtak: Teknisk sjef anbefaler at man går for alternativ 1 som er den dyreste løsningen, men vil gi en varig løsning, god driftsøkonomi og ett godt inneklima. Saksutredning: Viser til kommunestyre vedtak dato sak 62/11 det det bevilges inntil kr 2,5 millioner for nytt ventilasjonsaggregat ved Båtsfjord Helsesenter. Siden 27/ har man fått kartlagt en del utfordringer som ikke er omhandlet i utredningen. Bygget ble tatt i bruk rundt 1985 og det har ikke blitt utført større vedlikehold. Teknisk anlegg er nedslitt, samt at Side 3

4 Sak 7/14 bygningskomponenter som vinduer og dører har gått langt over sin levetid(20 år). Dette medfører store driftskostnader for Båtsfjordkommune, samt ett dårlig inneklima for brukere og ansatte. Utfordringer; - Vinter: Vi har problemer med å holde varmen i bygget, ved enkelte anledninger har det vært lagt inn byggestrøm for å besørge tilleggs oppvarming. Konsekvensen er økte driftskostnader(overtid/innleie av ekstern hjelp) og dårlig inneklima - Tidligere rapport peker på at det foreligger en del usikkerhet med tanke på det gamle automatikk anlegget. Har hatt Nordklima AS på befaring for å se på anlegget, de konkluderte med at det må skiftes ut. Vi vil ikke ha kontroll på kostnader med tanke på rehablitering av automatikksystem. - Oppvarmingssystem som brukes i dag har gått over sin levetid, dette medfører at man må legge om ventilasjonskanaler på til-luftsiden når oppvarmingssystem svikter. Dette vil gi økte kostnader hvis man går for alternativ 2 ved ombygging av anlegg man allerede har investert i. Med bakgrunn i de utfordringer som foreligger ønsker vi å gjøre følgende: - Etterisolere himling fløy C-D, fra 150mm til 400mm. - Skifte ut vinduer og dører i fløy C-D. - Nytt ventilasjonsanlegg komplett med rørføringer for fløy C-D. - Nye radiatorer og en gjennomgang av oppvarmingskilder. Dette vil være ett stort steg i for å heve bygget opp til dagens standard. Følgende Alternativ foreligger: 1. Vi igangsetter prosjektet med bevilgninger som foreligger på kr 2,5mill med etterisolering og vindusskift.. Reviderer rammer etter anbudsrunde og kvalitetssikring av utførelse for ventilasjon og oppvarmingssystemer. 2. Vi igangsette prosjektet som det foreligger med en ramme på 2,5 mill, vil ikke være en helhetlig løsning for helsesenteret med de utfordringer som foreligger. Budsjett Alternativ 1 - Konsulent bistand kr eks.mva - Riving av eks anlegg kr eks.mva - Bygningsmessige tiltak kr eks.mva - Ventilasjon kr eks.mva - VVS kr eks.mva - Elektro kr eks.mva Sum Prosjekt kostnader kr eks.mva 20% reserve kr eks.mva Sum Prosjekt kr eks.mva Bevilget 2014 kr Sum tilleggsbevilgning kr eks.mva Vi setter i gang prosjektet med en ramme på 10,44 millioner som i sin helt lånefinansies over Side 4 av 23

5 Sak 7/14 20 år. Dette tiltaket vil også gi lavere driftskostnader som energikostnader, innleie av eksten hjelp og egne ressurser som vaktmester. Reduksjon i kostander er estimert til kr årlig. Konklusjon: Teknisk Sjef anbefaler alternativ 1 som vil gi oss en varig løsning på helsesenteret, samt en årlig kostnadsreduksjon på rundt kr årlig. Alternativ 2 gir ingen helhetlig løsning på sikt og er i dette tilfelle en dårlig løsning. Generell del: Rapport/saksutredning fra Barlindhaug er fra 27/ , denne er utgått på dato i forhold til dagens utfordringer. Kostnadsmessig har det også forandret seg, vil tidligst kunne være i gang høsten Økonomiske konsekvenser: Prosjektet lånefinansieres med løpetid på 20 år som er beregnet levetid. Juridiske konsekvenser: Ingen kjent Organisasjonsmessige konsekvenser: Ingen kjente Helsemessige konsekvenser: Ingen kjente Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: Ingen kjente Beredskapsmessige konsekvenser: Ingen kjente. Side 5 av 23

6 Sak 8/14 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON ST-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Saksbehandler: Trond Henriksen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 14/29 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/14 Teknisk styre /14 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: det bevilges kr til utbedring av SD-anlegg etter forslag 1. Innstilling: Det bevilges kr til utbedring av SD-anlegg etter forslag 1. Behandling/vedtak i Teknisk styre den sak 8/14 Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt Vedtak: Vi ber om at det bevilges kr til utbedring av SD-anlegg etter forslag 1. Saksutredning: SD-Anlegg ved Nordskogen Barnehage fungerer ikke, dette medfører at Vaktmester må fysisk være til stede for å starte og stoppe ventilasjonsanlegg i aggregattrom. Man kan heller ikke fjernkjøre, kontrollere anlegget over nett. Intensjon med SD anlegg er nettopp programering av driftstid, programmering av energiforbruk etter bruksmønster på bygg. Vi har fått inn 2 tilbud på dette fra HOIST, det ene tilbudet medfører bruk av lokal entrepenør. Forslag 1: Levering av undersentraler kr eks.mva, itillegg kommer montering kr eks.mva fra Haugsnes elektro AS. Vi planlegger å få IT-avdeling ved Alf Gunnar til å være med på framtidige innstallasjoner av SD-Anlegg, da har vi kompetansen på huset for opplæring. Forslag 2: Hoist AS sender opp en servicemann som skifter komponenter, samt at man gir driftspersonalet opplæring, dette medfører en kostand på kr eks.mva Side 6

7 Sak 9/14 BÅTSFJORD KOMMUNE - UTBEDRING AV PÅLEGG FRA ARBEIDSTILSYNET Saksbehandler: Trond Henriksen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 14/94 Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/14 Teknisk styre /14 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Alternativ 1 anbefales selv om den er den dyreste løsningen, dette vil sende noen signaler om at vi tar tilsynssakene på alvor. Arbeidstilsynet vil da ha større forståelse for våre prioriteringer, må oversende en plan for en del av tiltakene innen Innstilling: Alternativ 1 anbefales selv om den er den dyreste løsningen, dette vil sende noen signaler om at vi tar tilsynssakene på alvor. Arbeidstilsynet vil da ha større forståelse for våre prioriteringer, må oversende en plan for en del av tiltakene innen Behandling/vedtak i Teknisk styre den sak 9/14 Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Teknisk styre anbefaler at man går for alternativ 1 som er den dyreste løsningen, dette vil sende noen signaler om at vi tar tilsynssakene på alvor. Arbeidstilsynet vil da ha større forståelse for våre prioriteringer, må oversende en plan for en del av tiltakene innen Saksutredning: Båtsfjordkommune har hatt tilsyn i form av miljørettet helsevern skole og barnehage i Båtsfjord kommune. Dette medførte en del pålegg som må utbedres innen gitte frister nærmere angitt i saksutredning. Ut fra tilsynsrapportene har jeg også lagt en strategi for å ta de tiltakene som vi også vil har nytte av med tanke på 1 skole/1 Barnehage, samt noen pålegg og saker som ikke kan utsettes. De saker som vi ikke ønsker å gjennomføre og som vi kan få utsettelse på er ventilasjon i Fløy A Båtsfjordskole og ventilasjon i Klausjorda Barnehage. Da Side 7

8 Sak 9/14 må vi har positive uttalelser fra verneombud på de forskjellige byggene. Generell del: Båtsfjordkommune har ikke noen strategi for en aktiv forvalting av sin bygningsmasse, noe som også er påpekt i brev fra Arbeidstilsynet datert 16/ , ref. pålegg 4. I tillegg er alle forslag til utbedring også hentet ut fra rapporter fra tilsyn, har man har vurdert kost/nytte i forhold til planen om 1 skole/1 barnehage, samt hvilke av de forskjellige påleggene som ikke er akseptable å vente med til man har kommet i mål med 1 skole/1 barnehage. Det har vært en løpende dialog med A-tilsynet om denne saken, en del kan vi utsette. Men vi er avhengig av medvirkning fra Verneombud eventuelt en representant fra de ansatte for å komme i mål med planen.. For å oppfylle dette kravet må Båtsfjordkommune iverksette arbeidet med å lage en vedlikeholdsplan for all bygningsmasse som vi besitter. Dette utgjør ca m2 total med arealer som det skal lages vedlikeholdsplaner for. Planen må utarbeides i felleskap med de forskjellige virksomhetsledere, basert på de krav som ligger i de forskjellige lov-verk som arbeidsmiljøloven, miljørettet helsevern etc. Dette medfører at vi får en forutsigbarhet i vedlikeholdet ved kommunale bygg og dermed kan planlegge årlig vedlikehold. Teknisk Etat setter av 60 % stilling i dette året for å komme i mål med vedlikeholdsplan. Dette betinger også at man bevilger nødvendige midler for dette for 2015 til å følge opp denne. Side 8 av 23

9 Sak 9/14 Vedlagt ligger en grafisk framstilling av kostander basert på løpende vedlikehold(uforutsette ting som oppstår) og periodisk vedlikehold. En kombinasjon av dette er det mest økonomiske og sett ut fra ett levetidsperspektiv. Båtsfjord Skole: Orientering om saken: ble det gjennomført miljørettet helsevern skole og barnehage- Båtsfjordskole fikk en del pålegg etter tilsyn Arbeidstilsynet er også involvert i saken og kan i ytterste konsekvens ilegge oss dagsbøter. Følgende pålegg ble gitt: - Plan for utbedring av fuktskader i Plan E, er utført. - Plan for solskjerming ferdigstilles innen Plan for ventilasjon framlegges , utsettes til 1 skole/1barnehage. - Tilfredsstillende ventilasjon må være på plass Tilfredsstillende solskjerming må være på plass Tillegg saker som må utbedres: - Utskifting av varmtvannstanker. - Opplæring på SD anlegg. Vi har vurdert de forskjellige alternativ ut fra kost/nytte: - Utvendige persienner anser vi ikke som hensiktsmessig(like dyrt som vindusskift), disse vil utløse vintervedlikehold og er samtidig en dyr løsning. Film på eksisterende vinduer er en nødløsning, med bakgrunn i at man får en oppvarming av glass som gjør at disse sprekker opp, vil medføre økte driftskostnader. - Innvendige persienner kan brukes i alle rom, men i de rom der det er elever bør man løse problemet med solskjerming på en annen måte. Pris pr vindu ligger på kr 1960 pr.vindu for persienner og kr 4400 pr.vindu for plisse gardin (http://www.luxaflex.no/produkter/luxaflex/plissegardiner/) Bruk at dette alternativet vil medføre en god del vedlikehold - Snitt pris pr vindu ferdig montert kr , da bruker vi såkalte smarte glass( ) som har like god skjerming som innv/utv persienner. Vinduene er rundt 25 år, de har gått over sin levetid og er klar for utskifting, dette gir oss mindre driftskostnader i form av: Fyringskostnader vil reduseres, bedre u-verdi på nye vinduer. Vi slipper vedlikeholdskostnader med persienner. Side 9 av 23

10 Sak 9/14 Vinduene har gått over sin levetid, må tas innen kort tid. Sum solskjerming kr eks.mva - Ventilasjonsanlegg fløy F/G er ikke i drift, dette ble montert i Således er det ikke gått over sin tekniske levetid som er beregnet til 20 år. Føringsrør for varme og forvarmingsbatteri må renses/eventuelt skiftes. Sett ut fra levealder vil det være fornuftig å få dette i drift igjen. Vil lukke avvik for manglende ventilasjon i denne fløyen, i fløy A søker vi om utsettelse med bakgrunn i 1 skole/1 barnehage. Etter samtale med A-tilsynet er dette mulig hvis vi får endringer i utformingen og bruken av lokalene. Vi må få verneombud med på dette og påse at alle vinduer lar seg åpne for lufting. Sum ventilasjon fløy F/G kr eks.mva Varmtvannstanker: eksisterende tanker lekker, dette medfører at varmesystem tappes for vann. Ved en brekkasje på disse vil skole mangle varme under utbedring av skaden, med tanke på konsekvensen vil det være fornuftig å skifte disse før man får en brekkasje. I verste fall kan dette skje en helg og da vil rørsystemer som fordeler varmen tømmes og bygget nedkjøles. Sum skifte av tanker kr eks.mva Opplæring SD-anlegg. Vi sliter i dag med full forståelse om hvordan SD anleggene fungerer, dette medfører at vi ikke får kjørt dette optimalt. Hvis vi kan redusere fyringskostnader for våre bygg med 3-5% vil dette utgjøre kr i året. De totale fyringskostnader for kommunale bygg ligger i størrelsesorden 2,5 Mill i olje og el. Sum kursing av vaktmester i SD anlegg kr eks.mva Nordskogen skole: Følgende pålegg ble gitt ved Nordskogen skole ved tilsyn ; - Gavlvegg mot barnehage; lekkasje rundtvinduer og gjennom utett vegg. Snø legger seg i vindusposter. - Tidligere lekkasje i Allrom. - Klage over tung luft fra de ansatte som benytter kjeller. - Se ellers arbeidstilsynets rapporter og inneklimamålinger gjort av Bedriftshelsetjenesten. - Radonundersøkelse er utdatert. Tilleggssaker: - Opplæring på SD anlegg kr eks.mva Nordskogen skole har lukket en del av avvikene ifølge. Vaktmester og rektor. Vi har vurdert de forskjellige alternativer ut fra kost/nytte - Utbedring av lekkasjer i gavlvegg, enten på vegen fuges på nytt eller så må man sjekke om tekking mot vegg er tett. I begge tilfeller må man skifte ut 3 stk. vinduer og muggbefengt materiale i innervegg. Kr eks.mva - Lekkasje i allrom er utbedret. - A-tilsynet sier at det er noe tvil om målinger og ønsker disse utført på nytt, vi tar inn BHH og får utført målinger på nytt kr 3000 eks.mva Side 10 av 23

11 Sak 9/14 - Radonmålinger for bygg vil bli gjort fortløpende og en rutine legges inn i den enkelte virksomhetens Ikt system, BHH hjelper til med utforming. Lager også en overordnet plan for alle kommunale bygg. Opplæring SD-anlegg. Vi sliter i dag med full forståelse om hvordan SD anleggene fungerer, dette medfører at vi ikke får kjørt dette optimalt. Hvis vi kan redusere fyringskostnader for våre bygg med 3-5% vil dette utgjøre kr i året. De totale fyringskostnader for kommunale bygg ligger i størrelsesorden 2,5 Mill i olje og el. Sum kursing av vaktmester i SD anlegg kr eks.mva Teknisk sjef innstiller på alle forslag med bakgrunn i at dette må utbedres hvis Nordskogen skole skal inngå i 1 skole/1 Barnehage. Sum kostander Nordskogen skole kr eks.mva Klausjorda Barnehage: Ved Klausjorda barnehage ble det gitt følgende pålegg ved miljørettet helsetilsyn 20/03-13: - Inneklima, mekaniskventilasjon; plan for innstallering lages innen desember 2013, eventuelt en langsiktigplan for alternativ bygg for Klausjorda barnehage. - Frist for utskifting av overflater i vaskerom Defekte kjøkkeninnredning settes i stand/skiftes slik at alle flater er hele og lett vaskbare, frist for utbedring Tilleggs saker - Utbedring av belysning i garderober og ganger kr eks.mva. - Montering av Radon sug kr eks.mva Vi har vurdert de forskjellige alternativ ut fra kost/nytte: - Inneklima, mekaniskventilasjon iverksettes ikke med bakgrunn i planen om 1 skole/1 barnehage. - Overflater i vaskerom utbedres med våtromplater på vegger og nytt belegg på gulv, totalt kr eks.mva - Utbedring av 3 stk. kjøkken kr , går for en enkel utgave da disse ikke trenger fullverdig levetid. - Utbedring av belysning i garderober og ganger; Eksisterende lysarmatur er gått langt over sin levetid, det er ikke økonomiskforsvarlig å utbedre disse med tanke på pris på nytt og arbeidspenger. Vi skifter ut armaturene i sin helhet kr eks.mva. - Klausjorda Barnehage har etter målinger konstatert at Radonverdiene er for høye, med bakgrunn i dette ble det kjøpt inn Radon sug. Dette må monteres, vi må leie hjelp til kjerneborring i gulv og vegger, samt framlegging av el.kurs til Radon sug. Kr eks.mva. Side 11 av 23

12 Sak 9/14 Nordskogen Barnehage. Orientering om saken: ble det gjennomført miljørettet helsevern skole og barnehage- Nordskogenskole fikk en del pålegg etter tilsyn Tilsynet for denne avdelingen var bra, dette med bygrunn i byggets alder(er av de nyeste byggene). Det ble gitt en del pålegg, virksomhetslederen har laget en handlingsplan for å rette opp i avvik. Det som gjenstår er å utbedre overflater på våtrom, Nordskogen Barnehage har fått kr til dette formål. Ved befaring av teknisk Sjef og ansvarlig vaktmester ble det konstatert at det også var brudd i vanntette belegg på gulvet. For at man skal oppfylle kravet til våtrom skal rommet være vanntett, eventuelle skader som oppstår med bakgrunn i dette må byggherre dekke selv. Så hvis vi har en dekningsmessig forsikringsskade vil vi får avkortning med bakgrunn i at våtrom ikke er tett. Teknisk sjef innstiller at det bevilges eks.mva for å skifte ut våtroms belegg slik at man tilfredsstiller kravene til våtrom. Sum kostnader kr eks.mva Følgende alternativ foreligger: 1. Vi utbedrer alle pålegg fra miljørettet tilsyn ved skoler og barnehager unntatt ventilasjon Klausjorda barnehage og fløy A Båtsfjordskole, samt tilleggssaker som foreligger kr eks.mva. 2. Vi utbedrer kun tiltak som vil gi oss varig verdi sett i lys av 1 skole/1 Barnehage kr eks.mva. Økonomiske konsekvenser: Tiltakene står i prioritert rekkefølge ut fra 1 skole/1barnehage, samt tidsfrister og alvorlighetsgrad fra tilsyn. 1.Båtsfjord skole: Vinduer med smarte glass kr eks.mva Persienner i fløy A(administrasjonsfløyen) kr eks.mva Igangkjøring av ventilasjon fløy F/G kr eks.mva Sum pålegg Tilsyn kr eks.mva Utskifting av varmtvannstanker kr eks.mva Kursing av vaktmester i SD anlegg kr eks.mva Sum kostander Båtsfjord skole kr eks.mva 2.Norskogen skole Utbedring lekkasjer gavelvegg kr eks.mva Radonmålinger kr eks.mva Sum pålegg sum kr eks.mva Opplæring SD anlegg kr eks.mva Sum kostnader Nordskogen skole kr eks.mva 3.Klausjorda Barnehage. Overflater i vaskerom(3 stk.) kr eks.mva Side 12 av 23

13 Sak 9/14 Utbedring av kjøkken 3 stk., kvalitet redusert kr eks.mva Sum pålegg tilsyn kr eks.mva Montering av radon sug kr eks.mva Utbedring av belysning. Kr eks.mva. Sum kostnader Klausjorda barnehage kr eks.mva 4.Nordskogen Barnehage Utbedring våtroms belegg Sum kostnader Nordskogen skole kr eks.mva kr eks.mva Sammendrag Båtsfjord skole kr eks.mva Nordskogen skole kr eks.mva Klausjorda Barnehage kr eks.mva Nordskogen Barnehage kr eks.mva Sum totalt utbedring kr eks.mva Konklusjon: Teknisk sjef innstiller til alternativ 1, fordi om man her gjør noen tiltak på bygningsmassen som ikke skal inngå i 1 Skole/1 Barnehage. Dette vil sende noen signaler både ovenfor tilsynsmyndigheter og våre egne ansatte at vi tar tilsynet på alvor. Sett i lys av at vi skal søke om utsettelse på en del punkter som vi både må ha medvirkning av arbeidstilsynet og verneombud er dette fornuftig. Side 13 av 23

14 Sak 10/14 NØDNETT Saksbehandler: Trond Henriksen Arkiv: N64 Arkivsaksnr.: 14/135 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/14 Teknisk styre /14 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Det bevilges kr for 2014 for innføring av det nye nødnettet, reguleres for 2015 når vi har kostnadene for dette året. Innstilling: Det bevilges kr for 2014 for innføring av det nye nødnettet, reguleres for 2015 når vi har kostnadene for dette året. Behandling/vedtak i Teknisk styre den sak 10/14 Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt Vedtak: Det bevilges kr for 2014 for innføring av det nye nødnettet, reguleres for 2015 når vi har kostnadene for dette året. Saksutredning Nytt nødnett skal igangsettes seint i 2015, starten på I den forbindelse er det igangsatt kursing og innkjøp av utstyr til brannvesenet. Generell del: Båtsfjord kommune har Kjetil Kristiansen som deltar på samling i forbindelse med innføring av nødnettet. Utstyr er bestilt med bakgrunn i frist 10/ for å få refundert 80 % av kostandene ved dette. Det skal være 3 samlinger til i forbindelse med innføringen, I tillegg kommer det kostnader med reise/diett for en superbruker og ved etablering av samarbeidsavtaler med nabokommuner. Eventuelle endringer på rådhuset med tanke på linjer antenner etc har man heller ikke medtatt i budsjett. Økonomiske konsekvenser: Det må påregnes at budsjettet reguleres da man i dag ikke vet hva de totale kostander vil være, dette må man ta når disse foreligger. Budsjett: Side 14

15 Sak 10/14 Reise/diett kr ( 3 samlinger Kjetil/Trond, kursing superbruker 14 dager) Utstyr kr (20% av estimert totalkostnad på kr ) Kostnader 2014 kr ( Båtsfjordkommunes andel av totalkostnader region Finnmark) Sum 2014 kr Lisenskostnader som er pålagt radiosamband er ikke fastsatt, disse vil komme i løpet av høsten 2015, De øvrige kostander i forbindelse med abonnement på nødnett er estimert til å ligge på samme nivå som i dag, men det kan også komme endringer her. Teknisk etat har ikke disse midlene på sitt budsjett for kursing og investering i nytt nødnett. Juridiske konsekvenser: Båtsfjord kommune er pålagt til å delta i Nødnett samarbeider. Organisasjonsmessige konsekvenser: Båtsfjord kommune må stille med en superbruker som skal ha ansvaret for opplæring, kursing og feilsøking. It avdelingen kan stille med en superbruker i samarbeid med brannvesenet. Helsemessige konsekvenser: Ingen kjente Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: Ingen kjente Beredskapsmessige konsekvenser: Ingen kjente. Side 15 av 23

16 Sak 11/14 LÆRLINGER I BÅTSFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Tor-Martin Larsen Arkiv: A56 Arkivsaksnr.: 14/76 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/14 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Kommunen legger til rette for at fire lærlinger gis et tilbud for perioden Kostnadene for kommunen i 2014 vil være kr 0,-. Innstilling: Kommunen legger til rette for at fire lærlinger gis et tilbud for perioden Kostnadene for kommunen i 2014 vil være kr 0,-. Saksutredning: Båtsfjord kommune er kontaktet av Opplæringskontoret Kyst Finnmark med anmodning om å ta inn fire (4) lærlinger i kommunen for perioden Hensikten er å tilby lærlingene en videregående opplæring for å kunne bli fagarbeidere innen de respektive fagområder her i Båtsfjord. Fagområdene er: barne-og ungdomsfag (1 elev) og helsefag (3 elever). Dette vil øke sjansen for at disse velger å bli i kommunen og dermed tilføre kommunen denne kompetansen. I tillegg rekrutterer vi lokal ungdom som ønsker videreutdanning og kommunen legger til rette for at noen ungdommer kan få en fagutdanning i kommunen. Det er også et politisk ønske om å tilby minst tre lærlinger denne fagutdanningen. Utdanningen er et fire årig utdanningsløp med 1 år teori og 3 år fagutdanning. Kommunen legger til rette for den 3-årige fagutdanningen. Administrasjon av lærlingene vil ivaretas av opplæringskontoret og fagutdanningen vil gjennomføres ved henholdsvis Helse-og omsorg og ved barnehagene. I henhold til opplysninger fra opplæringskontoret vil kommunen og opplæringskontoret motta et årlig beløp på kr ,- pr lærling som fordeler seg på ca ,- til kommunen og ,- for drift av opplæringskontoret. Rådmann innstiller at kommunen legger til rette for at fire lærlinger gis et tilbud for perioden Ut i fra opplysninger fra opplæringskontoret vil de tentative årlige kostnadene for kommunen utgjøre pr lærling; 2014/2015 kr 0,- 2015/2016 kr ,- 2016/2017 kr ,-. Hovedårsaken for kostnadene er at lønna til lærlingen økes gradvis gjennom utdanningsløpet, ref Hovedtariffavtalen kap Årlige veilederkurs gjennomføres for de som har lærlinger. Kostnaden for virksomhetene legges inn i de årlige virksomhetenes budsjett. Side 16

17 Sak 12/14 GODKJENNING AV KASSAKREDITT TIL BÅTSFJORD HAVN Saksbehandler: Tor-Martin Larsen Arkiv: 214 Arkivsaksnr.: 14/228 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/14 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Havnestyrets søknad på kassakreditt på kr ,- (En million kroner)godkjennes i henhold til Havnestyrets vedtak. Innstilling: Havnestyrets søknad på kassakreditt på kr ,- (En million kroner)godkjennes i henhold til Havnestyrets vedtak. Saksutredning: Viser til Hovedutskrift fra møte i Havnestyret 18. februar I sak 14/06, kassakredit, vedtar Havnestyret å søke på kr ,- i kassakreditt i Sparebank 1 Nord-Norge. Rådmann innstiller at Kommunestyret godkjenner denne søknaden. Side 17

18 Sak 13/14 REVIDERING AV KOMMUNENS FINANSREGLEMENT Saksbehandler: Sølvi Mathisen Arkiv: 202 &00 Arkivsaksnr.: 13/533 Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/14 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Båtsfjord kommunes finansreglement endres slik at pkt får følgende tekst: Vedtak om opptak av lån Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Vedtaket skal minimum angi lånebeløpet, dersom Kommunestyret ikke sier noe særskilt om nedbetalingstid er dette delegert til rådmannen jfr. pkt 12a. Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal det gjennomføres låneopptak, herunder godkjenning av lånevilkår, og for øvrig forvaltning av kommunens innlån etter de retningslinjer som framgår av dette reglementet, og i tråd med bestemmelsene i Kommunelovens 50 om låneopptak. Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld. Innstilling: Båtsfjord kommunes finansreglement endres slik at pkt får følgende tekst: Vedtak om opptak av lån Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Vedtaket skal minimum angi lånebeløpet, dersom Kommunestyret ikke sier noe særskilt om nedbetalingstid er dette delegert til rådmannen jfr. pkt 12a. Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal det gjennomføres låneopptak, herunder godkjenning av lånevilkår, og for øvrig forvaltning av kommunens innlån etter de retningslinjer som framgår av dette reglementet, og i tråd med bestemmelsene i Kommunelovens 50 om låneopptak. Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld. Saksutredning: I gjeldende finansreglement har vi 2 motstridende punker finansinstitusjonene har reagert på. Det gjelder punkt og punkt 12 a. I punkt står det at kommunestyrets vedtak skal inneholde nedbetalingstid, mens det i punkt 12 a står at dette er delegert til rådmannen. Side 18

19 Sak 13/ Vedtak om opptak av lån Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slik vedtak skal som minimum angi: Lånebeløp Nedbetalingstid Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal det gjennomføres låneopptak, herunder godkjenning av lånevilkår, og for øvrig forvaltning av kommunens innlån etter de retningslinjer som framgår av dette reglementet, og i tråd med bestemmelsene i Kommunelovens 50 om låneopptak. Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld. 12. Fullmakter til rådmannen Kommunestyret gir rådmannen følgende fullmakter: a. Opptak av lån (gjelder også refinansiering og sammenslåing av lån) Ta opp lån for lån innarbeidet i budsjettet som er vedtatt av kommunestyret Refinansiere eldre gjeld og til å sammenslå løpende lån innenfor de avdragsbetingelsene som har vært vedtatt ved første gangs låneopptak Velge låneinstitusjon, avdragstid og rentebetingelser Fullmakten gjelder innenfor rammene gitt i dette reglementets punkt På de lånene Båtsfjord kommune har tatt opp de siste årene har vi beregnet en vektet avdragstid i forhold til forventet levealder på investeringen. Dette samsvarer da med det vi må bokføre i minimumsavdrag. Men hvis kommunestyret ønsker at lånene skal betales ned med kortere nedbetalingstid må de si noe om det i sitt vedtak. Jeg foreslår at vi stryker punket i om at det skal stå nedbetalingstid i vedtaket. Da behøver det ikke å stå om nedbetalingstid i vedtaket, men hvis kommunestyret ønsker det kan de ta det inn i sitt vedtak. I tillegg kom det spørsmål fra formannskapet i desember om hvor mye lån vi hadde på fastrente og hvordan dette påvirker kommunens økonomi. I finansreglementet har vi følgende bestemmelser vedr. rentebinding: Valg av rentebindingsperiode bruk av sikringsinstrumenter Side 19 av 23

20 Sak 13/14 Styring av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i forhold til oppfatninger om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt risikonivå gitt et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnader. Forvaltningen skal legges opp i henhold til følgende; a) Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering/forfall b) Minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha flytende rente (rentebindig kortere enn ett år), minimum 1/3 skal ha fast rente, mens 1/3 skal vurderes ut i fra markedssituasjonen. Pr (eks. Havna) er kommunens lånegjeld ca kr. 212 mill. Vi har 2 lån (ca kr. 67 mill.) hvor vi har fast rente, den ene avtalen går ut høsten 2014 og den andre i Disse 2 lånene utgjør ca. 31% av kommunens totale lånegjeld. Rentesatsen her er ca 1 1,5 % høyere enn et lån med 3 mnd. nibor rente. Kostnaden er ca ,- høyere i 2014 med fastrente enn om vi hadde 3 mnd. nibor. Når vi har valgt å ha fastrente på et lån vet vi at prisen er høyere enn et lån med flytende rente. Men vi betaler en «forsikringspremie» for ikke komme i en vanskelig økonomisk situasjon hvis rentenivået øker, samt at vi har en forutsigbarhet i kommunens kostnadsnivå. I den siste tiden har rentene holdt seg stabilt lave så akkurat nå er det ikke økonomisk gunstig å ha lån med fast rente. Men for eksempel i 2008 (finanskrisen) var Norges Banks styringsrente 4,25 % høyere enn den er i dag. Norges Banks rentebane viser også at de forventer at rentene skal øke med ca 1 % fram mot Jeg anbefaler ikke å endre finansreglementet pga at jeg mener det er viktig med forutsigbarhet. Side 20 av 23

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.03.2014 Fra: 1800 Til: 2000 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavsson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Frode Grønberg, Alf Magne

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret den 17.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Risikoprofil... 4 5. Finansiell

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: Møtested: MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Rådhuset Møtedato: 30.08.2011 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm Anne Olavson og Morten Andersen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Stein Kollstrøm Anne Olavson og Morten Andersen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 13.09.2012 Fra: 09:00 Til: 09:55 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.06.2013 Fra: 18:00 Til: 19:20 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Møteinnkalling - tilleggsliste Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.09.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21, el. E-post: bjorg.ebeltoft@stokke.kommune.no

Detaljer

ÅRSBUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR

ÅRSBUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN FOR Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonisthuset : 29.01.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Pensjonisten Møtedato: 19.11.2009 Tid: 1800 Kommunestyret SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 81/09 09/168 SAKSPROTOKOLL: VALG AV PENSJONSLEVERANDØR

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Chris- Johnny Jørgensen.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Chris- Johnny Jørgensen. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 21.11.2012 Fra: 09:00 Til: 11:00 Tilstede: Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Chris- Johnny

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/10 10/251 DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR VARANGERHALVØYA NASJONALPARK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 56/10 10/251 DELTAKELSE I NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRE FOR VARANGERHALVØYA NASJONALPARK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 01.12.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 04 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAKSLISTE - Tilleggssaker

SAKSLISTE - Tilleggssaker MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.30 (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) SAKSLISTE - Tilleggssaker Saksnr. Tittel

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Helse- og omsorgstyre Møtested: Møterom i 3. etasje rådhus Møtedato: 29.05.2013 Fra: 0900 Til: 1100 Tilstede: Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Roe Knutsen, Hege Anita Nilsen, Tor

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Mandag 22.03.2004 Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

PROSJEKT FOR ETABLERING AV ET PROFESJONELT MUSEUM

PROSJEKT FOR ETABLERING AV ET PROFESJONELT MUSEUM Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 27.11.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tilleggssak - SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 17.04.2012 Fra: 10:00 Til: 11:30 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen (erklært inhabil

Detaljer

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 7.1. Hjemmel Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9.juni 2009. 7.2 Forvaltning

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.02.2011 Fra: 18.00 Til: 19.30 Tilstede: Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm, Torfinn Sørnes, Bjørn Are Lund, Geir Knutsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Anne Grethe Strandheim.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Anne Grethe Strandheim. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 29.01.2014 Fra: 09:00 Til: 09:40 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ørjan Vevle, Stein Kollstrøm og Anne Grethe Strandheim.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 08.04.2010 Fra: 0900 Til: 1115 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Pål Forbergskog, Geir Knutsen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 03.06.2010 Fra: 0900 Til: 1000 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Geir Knutsen, Anne Olavson

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 28.04.2011 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 6/4/2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.03.2006 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: Ragnar Olsen AP,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2006 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie KrF Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato : 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0015/08 08/00151 OMSTILLINGSSTYRETS STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR 2008

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0015/08 08/00151 OMSTILLINGSSTYRETS STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR 2008 Sak 0014/08 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 23.04.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Før møtestart blir det befaring i Idrettsveien 14 A og B (Morten Borger)

Før møtestart blir det befaring i Idrettsveien 14 A og B (Morten Borger) SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR NÆRING OG TEKNIKK Møtested: Herredshuset : 27.04.2010 Tid: kl.18.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret på tlf. 69806000 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl, Ellbjørg Mathisen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl, Ellbjørg Mathisen HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.03.2011 Tid: 08.30 09.45 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl, Ellbjørg Mathisen Forfall: Pernille

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av Frosta kommunestyre i møte 15.06.2010, sak 47/10 H:\Økonomireglemet\Finansreglement 2010 (gjeldende fra 01.07.10) - Oversendelse revisjonen.doc

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.05.2006 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.17 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar Olsen AP, ordfører

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2012 Tid: kl.12:00-15:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 03.09. 2015 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2009 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.09.2014 Tid: 18:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.09.2014 Tid: 18:00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.09.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 08:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 52 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4. Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 4. Formannskap MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2010 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Navn Roy Mienna Gunnar Mauseth

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ MØTEINNKALLING Fast byggekomité Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 7/13 13/738 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ - 8.3.2013 8/13

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN

VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 16.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 14.04.2011 Fra: 18:00 Til: 21:30 Tilstede: Forfall: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm, Bjørn Are

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 29/13 13/251 ØNSKE OM NY SAMARBEIDSAVTALE PGA ENDREDE ØKONOMISKE FORUTSETNINGER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 29/13 13/251 ØNSKE OM NY SAMARBEIDSAVTALE PGA ENDREDE ØKONOMISKE FORUTSETNINGER Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 11.09.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR.

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.05.2011 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING I forkant av møtet vil

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.04.2010 Fra: 18:00 Til: 20:50 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Kjell Olaf Larsen,

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/13 13/307 RULERING "PLAN FOR IDRETT- OG FRILUFTSLIV 2014-2017"

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/13 13/307 RULERING PLAN FOR IDRETT- OG FRILUFTSLIV 2014-2017 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Bystyresalen rådhuset Møtedato: 12.12.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MERK TIDSPUNKTET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2006 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. OBS:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD

UTBYGGING AV BREDBÅND - STAMNETT PÅ FIBER TIL INDRE KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.09.05 Tid: 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2011 Tid: 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 09.06.2011 Tid: kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.01 Tid: 11.

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.01 Tid: 11. Gáivuona suohkan Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Anne Olavson, Ståle Andreas Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Anne Olavson, Ståle Andreas Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 14.08.2013 Fra: 0900 Til: 1045 Tilstede: Anne Olavson, Ståle Andreas Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Fra administrasjonen

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 24.11.2009 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: TROMSØ - WITH HOTELL Møtedato: 19.04.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Svein

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer