MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE"

Transkript

1 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/14 13/303 VENTILASJONSANLEGG HELSESENTER 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE 9/14 14/94 BÅTSFJORD KOMMUNE - UTBEDRING AV PÅLEGG FRA ARBEIDSTILSYNET 10/14 14/135 NØDNETT 11/14 14/76 LÆRLINGER I BÅTSFJORD KOMMUNE 12/14 14/228 GODKJENNING AV KASSAKREDITT TIL BÅTSFJORD HAVN 13/14 13/533 REVIDERING AV KOMMUNENS FINANSREGLEMENT 14/14 14/192 RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER I BÅTSFJORD 15/14 14/227 FISKERIHOVEDSTADEN - LOGO

2 Båtsfjord den Båtsfjord kommune Geir Knutsen ordfører

3 Sak 7/14 VENTILASJONSANLEGG HELSESENTER Saksbehandler: Trond Henriksen Arkiv: 663 Arkivsaksnr.: 13/303 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/14 Teknisk styre /14 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Alternativ 1 anbefales. Dette er den dyreste løsningen, men vil gi en varig løsning, god driftsøkonomi og ett godt inneklima. Innstilling: Alternativ 1 anbefales. Dette er den dyreste løsningen, men vil gi en varig løsning, god driftsøkonomi og ett godt inneklima. Behandling/vedtak i Teknisk styre den sak 2/14 Behandling: Forslag fra Båtsfjord Høyre: Båtsfjord Høyre foreslår at det utarbeides en fullstendig konsekvensutredning for hele vedtatte budsjett/økonomiplan der det er hensyntatt alle nye/omsøkte investeringer sammen med allerede vedtatte investeringer. Vi vil gjerne at denne utredningen viser nettokostnaden for avviket mellom allerede vedtatte investeringer i budsjettet og de omsøkte og eventuelt vedtatte investeringer i Vi foreslår derfor at saken utsettes og sendes direkte til kommunestyret der konsekvensutredningen følger med. Vi ser behovet for at dette prosjektet gjennomføres og at vi har ansvar for våre bygg. Men det øverste ansvaret ligger likevel på om dette er noe Båtsfjord kommune har økonomi til, særlig med tanke på de besparelsene som vi allerede har vedtatt å gjennomføre. Innstilling vedtatt mot 2 stemmer som stemte for Høyre slitt forslag. Vedtak: Teknisk sjef anbefaler at man går for alternativ 1 som er den dyreste løsningen, men vil gi en varig løsning, god driftsøkonomi og ett godt inneklima. Saksutredning: Viser til kommunestyre vedtak dato sak 62/11 det det bevilges inntil kr 2,5 millioner for nytt ventilasjonsaggregat ved Båtsfjord Helsesenter. Siden 27/ har man fått kartlagt en del utfordringer som ikke er omhandlet i utredningen. Bygget ble tatt i bruk rundt 1985 og det har ikke blitt utført større vedlikehold. Teknisk anlegg er nedslitt, samt at Side 3

4 Sak 7/14 bygningskomponenter som vinduer og dører har gått langt over sin levetid(20 år). Dette medfører store driftskostnader for Båtsfjordkommune, samt ett dårlig inneklima for brukere og ansatte. Utfordringer; - Vinter: Vi har problemer med å holde varmen i bygget, ved enkelte anledninger har det vært lagt inn byggestrøm for å besørge tilleggs oppvarming. Konsekvensen er økte driftskostnader(overtid/innleie av ekstern hjelp) og dårlig inneklima - Tidligere rapport peker på at det foreligger en del usikkerhet med tanke på det gamle automatikk anlegget. Har hatt Nordklima AS på befaring for å se på anlegget, de konkluderte med at det må skiftes ut. Vi vil ikke ha kontroll på kostnader med tanke på rehablitering av automatikksystem. - Oppvarmingssystem som brukes i dag har gått over sin levetid, dette medfører at man må legge om ventilasjonskanaler på til-luftsiden når oppvarmingssystem svikter. Dette vil gi økte kostnader hvis man går for alternativ 2 ved ombygging av anlegg man allerede har investert i. Med bakgrunn i de utfordringer som foreligger ønsker vi å gjøre følgende: - Etterisolere himling fløy C-D, fra 150mm til 400mm. - Skifte ut vinduer og dører i fløy C-D. - Nytt ventilasjonsanlegg komplett med rørføringer for fløy C-D. - Nye radiatorer og en gjennomgang av oppvarmingskilder. Dette vil være ett stort steg i for å heve bygget opp til dagens standard. Følgende Alternativ foreligger: 1. Vi igangsetter prosjektet med bevilgninger som foreligger på kr 2,5mill med etterisolering og vindusskift.. Reviderer rammer etter anbudsrunde og kvalitetssikring av utførelse for ventilasjon og oppvarmingssystemer. 2. Vi igangsette prosjektet som det foreligger med en ramme på 2,5 mill, vil ikke være en helhetlig løsning for helsesenteret med de utfordringer som foreligger. Budsjett Alternativ 1 - Konsulent bistand kr eks.mva - Riving av eks anlegg kr eks.mva - Bygningsmessige tiltak kr eks.mva - Ventilasjon kr eks.mva - VVS kr eks.mva - Elektro kr eks.mva Sum Prosjekt kostnader kr eks.mva 20% reserve kr eks.mva Sum Prosjekt kr eks.mva Bevilget 2014 kr Sum tilleggsbevilgning kr eks.mva Vi setter i gang prosjektet med en ramme på 10,44 millioner som i sin helt lånefinansies over Side 4 av 23

5 Sak 7/14 20 år. Dette tiltaket vil også gi lavere driftskostnader som energikostnader, innleie av eksten hjelp og egne ressurser som vaktmester. Reduksjon i kostander er estimert til kr årlig. Konklusjon: Teknisk Sjef anbefaler alternativ 1 som vil gi oss en varig løsning på helsesenteret, samt en årlig kostnadsreduksjon på rundt kr årlig. Alternativ 2 gir ingen helhetlig løsning på sikt og er i dette tilfelle en dårlig løsning. Generell del: Rapport/saksutredning fra Barlindhaug er fra 27/ , denne er utgått på dato i forhold til dagens utfordringer. Kostnadsmessig har det også forandret seg, vil tidligst kunne være i gang høsten Økonomiske konsekvenser: Prosjektet lånefinansieres med løpetid på 20 år som er beregnet levetid. Juridiske konsekvenser: Ingen kjent Organisasjonsmessige konsekvenser: Ingen kjente Helsemessige konsekvenser: Ingen kjente Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: Ingen kjente Beredskapsmessige konsekvenser: Ingen kjente. Side 5 av 23

6 Sak 8/14 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON ST-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Saksbehandler: Trond Henriksen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 14/29 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/14 Teknisk styre /14 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: det bevilges kr til utbedring av SD-anlegg etter forslag 1. Innstilling: Det bevilges kr til utbedring av SD-anlegg etter forslag 1. Behandling/vedtak i Teknisk styre den sak 8/14 Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt Vedtak: Vi ber om at det bevilges kr til utbedring av SD-anlegg etter forslag 1. Saksutredning: SD-Anlegg ved Nordskogen Barnehage fungerer ikke, dette medfører at Vaktmester må fysisk være til stede for å starte og stoppe ventilasjonsanlegg i aggregattrom. Man kan heller ikke fjernkjøre, kontrollere anlegget over nett. Intensjon med SD anlegg er nettopp programering av driftstid, programmering av energiforbruk etter bruksmønster på bygg. Vi har fått inn 2 tilbud på dette fra HOIST, det ene tilbudet medfører bruk av lokal entrepenør. Forslag 1: Levering av undersentraler kr eks.mva, itillegg kommer montering kr eks.mva fra Haugsnes elektro AS. Vi planlegger å få IT-avdeling ved Alf Gunnar til å være med på framtidige innstallasjoner av SD-Anlegg, da har vi kompetansen på huset for opplæring. Forslag 2: Hoist AS sender opp en servicemann som skifter komponenter, samt at man gir driftspersonalet opplæring, dette medfører en kostand på kr eks.mva Side 6

7 Sak 9/14 BÅTSFJORD KOMMUNE - UTBEDRING AV PÅLEGG FRA ARBEIDSTILSYNET Saksbehandler: Trond Henriksen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 14/94 Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/14 Teknisk styre /14 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Alternativ 1 anbefales selv om den er den dyreste løsningen, dette vil sende noen signaler om at vi tar tilsynssakene på alvor. Arbeidstilsynet vil da ha større forståelse for våre prioriteringer, må oversende en plan for en del av tiltakene innen Innstilling: Alternativ 1 anbefales selv om den er den dyreste løsningen, dette vil sende noen signaler om at vi tar tilsynssakene på alvor. Arbeidstilsynet vil da ha større forståelse for våre prioriteringer, må oversende en plan for en del av tiltakene innen Behandling/vedtak i Teknisk styre den sak 9/14 Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Teknisk styre anbefaler at man går for alternativ 1 som er den dyreste løsningen, dette vil sende noen signaler om at vi tar tilsynssakene på alvor. Arbeidstilsynet vil da ha større forståelse for våre prioriteringer, må oversende en plan for en del av tiltakene innen Saksutredning: Båtsfjordkommune har hatt tilsyn i form av miljørettet helsevern skole og barnehage i Båtsfjord kommune. Dette medførte en del pålegg som må utbedres innen gitte frister nærmere angitt i saksutredning. Ut fra tilsynsrapportene har jeg også lagt en strategi for å ta de tiltakene som vi også vil har nytte av med tanke på 1 skole/1 Barnehage, samt noen pålegg og saker som ikke kan utsettes. De saker som vi ikke ønsker å gjennomføre og som vi kan få utsettelse på er ventilasjon i Fløy A Båtsfjordskole og ventilasjon i Klausjorda Barnehage. Da Side 7

8 Sak 9/14 må vi har positive uttalelser fra verneombud på de forskjellige byggene. Generell del: Båtsfjordkommune har ikke noen strategi for en aktiv forvalting av sin bygningsmasse, noe som også er påpekt i brev fra Arbeidstilsynet datert 16/ , ref. pålegg 4. I tillegg er alle forslag til utbedring også hentet ut fra rapporter fra tilsyn, har man har vurdert kost/nytte i forhold til planen om 1 skole/1 barnehage, samt hvilke av de forskjellige påleggene som ikke er akseptable å vente med til man har kommet i mål med 1 skole/1 barnehage. Det har vært en løpende dialog med A-tilsynet om denne saken, en del kan vi utsette. Men vi er avhengig av medvirkning fra Verneombud eventuelt en representant fra de ansatte for å komme i mål med planen.. For å oppfylle dette kravet må Båtsfjordkommune iverksette arbeidet med å lage en vedlikeholdsplan for all bygningsmasse som vi besitter. Dette utgjør ca m2 total med arealer som det skal lages vedlikeholdsplaner for. Planen må utarbeides i felleskap med de forskjellige virksomhetsledere, basert på de krav som ligger i de forskjellige lov-verk som arbeidsmiljøloven, miljørettet helsevern etc. Dette medfører at vi får en forutsigbarhet i vedlikeholdet ved kommunale bygg og dermed kan planlegge årlig vedlikehold. Teknisk Etat setter av 60 % stilling i dette året for å komme i mål med vedlikeholdsplan. Dette betinger også at man bevilger nødvendige midler for dette for 2015 til å følge opp denne. Side 8 av 23

9 Sak 9/14 Vedlagt ligger en grafisk framstilling av kostander basert på løpende vedlikehold(uforutsette ting som oppstår) og periodisk vedlikehold. En kombinasjon av dette er det mest økonomiske og sett ut fra ett levetidsperspektiv. Båtsfjord Skole: Orientering om saken: ble det gjennomført miljørettet helsevern skole og barnehage- Båtsfjordskole fikk en del pålegg etter tilsyn Arbeidstilsynet er også involvert i saken og kan i ytterste konsekvens ilegge oss dagsbøter. Følgende pålegg ble gitt: - Plan for utbedring av fuktskader i Plan E, er utført. - Plan for solskjerming ferdigstilles innen Plan for ventilasjon framlegges , utsettes til 1 skole/1barnehage. - Tilfredsstillende ventilasjon må være på plass Tilfredsstillende solskjerming må være på plass Tillegg saker som må utbedres: - Utskifting av varmtvannstanker. - Opplæring på SD anlegg. Vi har vurdert de forskjellige alternativ ut fra kost/nytte: - Utvendige persienner anser vi ikke som hensiktsmessig(like dyrt som vindusskift), disse vil utløse vintervedlikehold og er samtidig en dyr løsning. Film på eksisterende vinduer er en nødløsning, med bakgrunn i at man får en oppvarming av glass som gjør at disse sprekker opp, vil medføre økte driftskostnader. - Innvendige persienner kan brukes i alle rom, men i de rom der det er elever bør man løse problemet med solskjerming på en annen måte. Pris pr vindu ligger på kr 1960 pr.vindu for persienner og kr 4400 pr.vindu for plisse gardin (http://www.luxaflex.no/produkter/luxaflex/plissegardiner/) Bruk at dette alternativet vil medføre en god del vedlikehold - Snitt pris pr vindu ferdig montert kr , da bruker vi såkalte smarte glass( ) som har like god skjerming som innv/utv persienner. Vinduene er rundt 25 år, de har gått over sin levetid og er klar for utskifting, dette gir oss mindre driftskostnader i form av: Fyringskostnader vil reduseres, bedre u-verdi på nye vinduer. Vi slipper vedlikeholdskostnader med persienner. Side 9 av 23

10 Sak 9/14 Vinduene har gått over sin levetid, må tas innen kort tid. Sum solskjerming kr eks.mva - Ventilasjonsanlegg fløy F/G er ikke i drift, dette ble montert i Således er det ikke gått over sin tekniske levetid som er beregnet til 20 år. Føringsrør for varme og forvarmingsbatteri må renses/eventuelt skiftes. Sett ut fra levealder vil det være fornuftig å få dette i drift igjen. Vil lukke avvik for manglende ventilasjon i denne fløyen, i fløy A søker vi om utsettelse med bakgrunn i 1 skole/1 barnehage. Etter samtale med A-tilsynet er dette mulig hvis vi får endringer i utformingen og bruken av lokalene. Vi må få verneombud med på dette og påse at alle vinduer lar seg åpne for lufting. Sum ventilasjon fløy F/G kr eks.mva Varmtvannstanker: eksisterende tanker lekker, dette medfører at varmesystem tappes for vann. Ved en brekkasje på disse vil skole mangle varme under utbedring av skaden, med tanke på konsekvensen vil det være fornuftig å skifte disse før man får en brekkasje. I verste fall kan dette skje en helg og da vil rørsystemer som fordeler varmen tømmes og bygget nedkjøles. Sum skifte av tanker kr eks.mva Opplæring SD-anlegg. Vi sliter i dag med full forståelse om hvordan SD anleggene fungerer, dette medfører at vi ikke får kjørt dette optimalt. Hvis vi kan redusere fyringskostnader for våre bygg med 3-5% vil dette utgjøre kr i året. De totale fyringskostnader for kommunale bygg ligger i størrelsesorden 2,5 Mill i olje og el. Sum kursing av vaktmester i SD anlegg kr eks.mva Nordskogen skole: Følgende pålegg ble gitt ved Nordskogen skole ved tilsyn ; - Gavlvegg mot barnehage; lekkasje rundtvinduer og gjennom utett vegg. Snø legger seg i vindusposter. - Tidligere lekkasje i Allrom. - Klage over tung luft fra de ansatte som benytter kjeller. - Se ellers arbeidstilsynets rapporter og inneklimamålinger gjort av Bedriftshelsetjenesten. - Radonundersøkelse er utdatert. Tilleggssaker: - Opplæring på SD anlegg kr eks.mva Nordskogen skole har lukket en del av avvikene ifølge. Vaktmester og rektor. Vi har vurdert de forskjellige alternativer ut fra kost/nytte - Utbedring av lekkasjer i gavlvegg, enten på vegen fuges på nytt eller så må man sjekke om tekking mot vegg er tett. I begge tilfeller må man skifte ut 3 stk. vinduer og muggbefengt materiale i innervegg. Kr eks.mva - Lekkasje i allrom er utbedret. - A-tilsynet sier at det er noe tvil om målinger og ønsker disse utført på nytt, vi tar inn BHH og får utført målinger på nytt kr 3000 eks.mva Side 10 av 23

11 Sak 9/14 - Radonmålinger for bygg vil bli gjort fortløpende og en rutine legges inn i den enkelte virksomhetens Ikt system, BHH hjelper til med utforming. Lager også en overordnet plan for alle kommunale bygg. Opplæring SD-anlegg. Vi sliter i dag med full forståelse om hvordan SD anleggene fungerer, dette medfører at vi ikke får kjørt dette optimalt. Hvis vi kan redusere fyringskostnader for våre bygg med 3-5% vil dette utgjøre kr i året. De totale fyringskostnader for kommunale bygg ligger i størrelsesorden 2,5 Mill i olje og el. Sum kursing av vaktmester i SD anlegg kr eks.mva Teknisk sjef innstiller på alle forslag med bakgrunn i at dette må utbedres hvis Nordskogen skole skal inngå i 1 skole/1 Barnehage. Sum kostander Nordskogen skole kr eks.mva Klausjorda Barnehage: Ved Klausjorda barnehage ble det gitt følgende pålegg ved miljørettet helsetilsyn 20/03-13: - Inneklima, mekaniskventilasjon; plan for innstallering lages innen desember 2013, eventuelt en langsiktigplan for alternativ bygg for Klausjorda barnehage. - Frist for utskifting av overflater i vaskerom Defekte kjøkkeninnredning settes i stand/skiftes slik at alle flater er hele og lett vaskbare, frist for utbedring Tilleggs saker - Utbedring av belysning i garderober og ganger kr eks.mva. - Montering av Radon sug kr eks.mva Vi har vurdert de forskjellige alternativ ut fra kost/nytte: - Inneklima, mekaniskventilasjon iverksettes ikke med bakgrunn i planen om 1 skole/1 barnehage. - Overflater i vaskerom utbedres med våtromplater på vegger og nytt belegg på gulv, totalt kr eks.mva - Utbedring av 3 stk. kjøkken kr , går for en enkel utgave da disse ikke trenger fullverdig levetid. - Utbedring av belysning i garderober og ganger; Eksisterende lysarmatur er gått langt over sin levetid, det er ikke økonomiskforsvarlig å utbedre disse med tanke på pris på nytt og arbeidspenger. Vi skifter ut armaturene i sin helhet kr eks.mva. - Klausjorda Barnehage har etter målinger konstatert at Radonverdiene er for høye, med bakgrunn i dette ble det kjøpt inn Radon sug. Dette må monteres, vi må leie hjelp til kjerneborring i gulv og vegger, samt framlegging av el.kurs til Radon sug. Kr eks.mva. Side 11 av 23

12 Sak 9/14 Nordskogen Barnehage. Orientering om saken: ble det gjennomført miljørettet helsevern skole og barnehage- Nordskogenskole fikk en del pålegg etter tilsyn Tilsynet for denne avdelingen var bra, dette med bygrunn i byggets alder(er av de nyeste byggene). Det ble gitt en del pålegg, virksomhetslederen har laget en handlingsplan for å rette opp i avvik. Det som gjenstår er å utbedre overflater på våtrom, Nordskogen Barnehage har fått kr til dette formål. Ved befaring av teknisk Sjef og ansvarlig vaktmester ble det konstatert at det også var brudd i vanntette belegg på gulvet. For at man skal oppfylle kravet til våtrom skal rommet være vanntett, eventuelle skader som oppstår med bakgrunn i dette må byggherre dekke selv. Så hvis vi har en dekningsmessig forsikringsskade vil vi får avkortning med bakgrunn i at våtrom ikke er tett. Teknisk sjef innstiller at det bevilges eks.mva for å skifte ut våtroms belegg slik at man tilfredsstiller kravene til våtrom. Sum kostnader kr eks.mva Følgende alternativ foreligger: 1. Vi utbedrer alle pålegg fra miljørettet tilsyn ved skoler og barnehager unntatt ventilasjon Klausjorda barnehage og fløy A Båtsfjordskole, samt tilleggssaker som foreligger kr eks.mva. 2. Vi utbedrer kun tiltak som vil gi oss varig verdi sett i lys av 1 skole/1 Barnehage kr eks.mva. Økonomiske konsekvenser: Tiltakene står i prioritert rekkefølge ut fra 1 skole/1barnehage, samt tidsfrister og alvorlighetsgrad fra tilsyn. 1.Båtsfjord skole: Vinduer med smarte glass kr eks.mva Persienner i fløy A(administrasjonsfløyen) kr eks.mva Igangkjøring av ventilasjon fløy F/G kr eks.mva Sum pålegg Tilsyn kr eks.mva Utskifting av varmtvannstanker kr eks.mva Kursing av vaktmester i SD anlegg kr eks.mva Sum kostander Båtsfjord skole kr eks.mva 2.Norskogen skole Utbedring lekkasjer gavelvegg kr eks.mva Radonmålinger kr eks.mva Sum pålegg sum kr eks.mva Opplæring SD anlegg kr eks.mva Sum kostnader Nordskogen skole kr eks.mva 3.Klausjorda Barnehage. Overflater i vaskerom(3 stk.) kr eks.mva Side 12 av 23

13 Sak 9/14 Utbedring av kjøkken 3 stk., kvalitet redusert kr eks.mva Sum pålegg tilsyn kr eks.mva Montering av radon sug kr eks.mva Utbedring av belysning. Kr eks.mva. Sum kostnader Klausjorda barnehage kr eks.mva 4.Nordskogen Barnehage Utbedring våtroms belegg Sum kostnader Nordskogen skole kr eks.mva kr eks.mva Sammendrag Båtsfjord skole kr eks.mva Nordskogen skole kr eks.mva Klausjorda Barnehage kr eks.mva Nordskogen Barnehage kr eks.mva Sum totalt utbedring kr eks.mva Konklusjon: Teknisk sjef innstiller til alternativ 1, fordi om man her gjør noen tiltak på bygningsmassen som ikke skal inngå i 1 Skole/1 Barnehage. Dette vil sende noen signaler både ovenfor tilsynsmyndigheter og våre egne ansatte at vi tar tilsynet på alvor. Sett i lys av at vi skal søke om utsettelse på en del punkter som vi både må ha medvirkning av arbeidstilsynet og verneombud er dette fornuftig. Side 13 av 23

14 Sak 10/14 NØDNETT Saksbehandler: Trond Henriksen Arkiv: N64 Arkivsaksnr.: 14/135 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/14 Teknisk styre /14 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Det bevilges kr for 2014 for innføring av det nye nødnettet, reguleres for 2015 når vi har kostnadene for dette året. Innstilling: Det bevilges kr for 2014 for innføring av det nye nødnettet, reguleres for 2015 når vi har kostnadene for dette året. Behandling/vedtak i Teknisk styre den sak 10/14 Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt Vedtak: Det bevilges kr for 2014 for innføring av det nye nødnettet, reguleres for 2015 når vi har kostnadene for dette året. Saksutredning Nytt nødnett skal igangsettes seint i 2015, starten på I den forbindelse er det igangsatt kursing og innkjøp av utstyr til brannvesenet. Generell del: Båtsfjord kommune har Kjetil Kristiansen som deltar på samling i forbindelse med innføring av nødnettet. Utstyr er bestilt med bakgrunn i frist 10/ for å få refundert 80 % av kostandene ved dette. Det skal være 3 samlinger til i forbindelse med innføringen, I tillegg kommer det kostnader med reise/diett for en superbruker og ved etablering av samarbeidsavtaler med nabokommuner. Eventuelle endringer på rådhuset med tanke på linjer antenner etc har man heller ikke medtatt i budsjett. Økonomiske konsekvenser: Det må påregnes at budsjettet reguleres da man i dag ikke vet hva de totale kostander vil være, dette må man ta når disse foreligger. Budsjett: Side 14

15 Sak 10/14 Reise/diett kr ( 3 samlinger Kjetil/Trond, kursing superbruker 14 dager) Utstyr kr (20% av estimert totalkostnad på kr ) Kostnader 2014 kr ( Båtsfjordkommunes andel av totalkostnader region Finnmark) Sum 2014 kr Lisenskostnader som er pålagt radiosamband er ikke fastsatt, disse vil komme i løpet av høsten 2015, De øvrige kostander i forbindelse med abonnement på nødnett er estimert til å ligge på samme nivå som i dag, men det kan også komme endringer her. Teknisk etat har ikke disse midlene på sitt budsjett for kursing og investering i nytt nødnett. Juridiske konsekvenser: Båtsfjord kommune er pålagt til å delta i Nødnett samarbeider. Organisasjonsmessige konsekvenser: Båtsfjord kommune må stille med en superbruker som skal ha ansvaret for opplæring, kursing og feilsøking. It avdelingen kan stille med en superbruker i samarbeid med brannvesenet. Helsemessige konsekvenser: Ingen kjente Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: Ingen kjente Beredskapsmessige konsekvenser: Ingen kjente. Side 15 av 23

16 Sak 11/14 LÆRLINGER I BÅTSFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Tor-Martin Larsen Arkiv: A56 Arkivsaksnr.: 14/76 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/14 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Kommunen legger til rette for at fire lærlinger gis et tilbud for perioden Kostnadene for kommunen i 2014 vil være kr 0,-. Innstilling: Kommunen legger til rette for at fire lærlinger gis et tilbud for perioden Kostnadene for kommunen i 2014 vil være kr 0,-. Saksutredning: Båtsfjord kommune er kontaktet av Opplæringskontoret Kyst Finnmark med anmodning om å ta inn fire (4) lærlinger i kommunen for perioden Hensikten er å tilby lærlingene en videregående opplæring for å kunne bli fagarbeidere innen de respektive fagområder her i Båtsfjord. Fagområdene er: barne-og ungdomsfag (1 elev) og helsefag (3 elever). Dette vil øke sjansen for at disse velger å bli i kommunen og dermed tilføre kommunen denne kompetansen. I tillegg rekrutterer vi lokal ungdom som ønsker videreutdanning og kommunen legger til rette for at noen ungdommer kan få en fagutdanning i kommunen. Det er også et politisk ønske om å tilby minst tre lærlinger denne fagutdanningen. Utdanningen er et fire årig utdanningsløp med 1 år teori og 3 år fagutdanning. Kommunen legger til rette for den 3-årige fagutdanningen. Administrasjon av lærlingene vil ivaretas av opplæringskontoret og fagutdanningen vil gjennomføres ved henholdsvis Helse-og omsorg og ved barnehagene. I henhold til opplysninger fra opplæringskontoret vil kommunen og opplæringskontoret motta et årlig beløp på kr ,- pr lærling som fordeler seg på ca ,- til kommunen og ,- for drift av opplæringskontoret. Rådmann innstiller at kommunen legger til rette for at fire lærlinger gis et tilbud for perioden Ut i fra opplysninger fra opplæringskontoret vil de tentative årlige kostnadene for kommunen utgjøre pr lærling; 2014/2015 kr 0,- 2015/2016 kr ,- 2016/2017 kr ,-. Hovedårsaken for kostnadene er at lønna til lærlingen økes gradvis gjennom utdanningsløpet, ref Hovedtariffavtalen kap Årlige veilederkurs gjennomføres for de som har lærlinger. Kostnaden for virksomhetene legges inn i de årlige virksomhetenes budsjett. Side 16

17 Sak 12/14 GODKJENNING AV KASSAKREDITT TIL BÅTSFJORD HAVN Saksbehandler: Tor-Martin Larsen Arkiv: 214 Arkivsaksnr.: 14/228 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/14 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Havnestyrets søknad på kassakreditt på kr ,- (En million kroner)godkjennes i henhold til Havnestyrets vedtak. Innstilling: Havnestyrets søknad på kassakreditt på kr ,- (En million kroner)godkjennes i henhold til Havnestyrets vedtak. Saksutredning: Viser til Hovedutskrift fra møte i Havnestyret 18. februar I sak 14/06, kassakredit, vedtar Havnestyret å søke på kr ,- i kassakreditt i Sparebank 1 Nord-Norge. Rådmann innstiller at Kommunestyret godkjenner denne søknaden. Side 17

18 Sak 13/14 REVIDERING AV KOMMUNENS FINANSREGLEMENT Saksbehandler: Sølvi Mathisen Arkiv: 202 &00 Arkivsaksnr.: 13/533 Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/14 Kommunestyret Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Båtsfjord kommunes finansreglement endres slik at pkt får følgende tekst: Vedtak om opptak av lån Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Vedtaket skal minimum angi lånebeløpet, dersom Kommunestyret ikke sier noe særskilt om nedbetalingstid er dette delegert til rådmannen jfr. pkt 12a. Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal det gjennomføres låneopptak, herunder godkjenning av lånevilkår, og for øvrig forvaltning av kommunens innlån etter de retningslinjer som framgår av dette reglementet, og i tråd med bestemmelsene i Kommunelovens 50 om låneopptak. Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld. Innstilling: Båtsfjord kommunes finansreglement endres slik at pkt får følgende tekst: Vedtak om opptak av lån Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Vedtaket skal minimum angi lånebeløpet, dersom Kommunestyret ikke sier noe særskilt om nedbetalingstid er dette delegert til rådmannen jfr. pkt 12a. Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal det gjennomføres låneopptak, herunder godkjenning av lånevilkår, og for øvrig forvaltning av kommunens innlån etter de retningslinjer som framgår av dette reglementet, og i tråd med bestemmelsene i Kommunelovens 50 om låneopptak. Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld. Saksutredning: I gjeldende finansreglement har vi 2 motstridende punker finansinstitusjonene har reagert på. Det gjelder punkt og punkt 12 a. I punkt står det at kommunestyrets vedtak skal inneholde nedbetalingstid, mens det i punkt 12 a står at dette er delegert til rådmannen. Side 18

19 Sak 13/ Vedtak om opptak av lån Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slik vedtak skal som minimum angi: Lånebeløp Nedbetalingstid Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal det gjennomføres låneopptak, herunder godkjenning av lånevilkår, og for øvrig forvaltning av kommunens innlån etter de retningslinjer som framgår av dette reglementet, og i tråd med bestemmelsene i Kommunelovens 50 om låneopptak. Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld. 12. Fullmakter til rådmannen Kommunestyret gir rådmannen følgende fullmakter: a. Opptak av lån (gjelder også refinansiering og sammenslåing av lån) Ta opp lån for lån innarbeidet i budsjettet som er vedtatt av kommunestyret Refinansiere eldre gjeld og til å sammenslå løpende lån innenfor de avdragsbetingelsene som har vært vedtatt ved første gangs låneopptak Velge låneinstitusjon, avdragstid og rentebetingelser Fullmakten gjelder innenfor rammene gitt i dette reglementets punkt På de lånene Båtsfjord kommune har tatt opp de siste årene har vi beregnet en vektet avdragstid i forhold til forventet levealder på investeringen. Dette samsvarer da med det vi må bokføre i minimumsavdrag. Men hvis kommunestyret ønsker at lånene skal betales ned med kortere nedbetalingstid må de si noe om det i sitt vedtak. Jeg foreslår at vi stryker punket i om at det skal stå nedbetalingstid i vedtaket. Da behøver det ikke å stå om nedbetalingstid i vedtaket, men hvis kommunestyret ønsker det kan de ta det inn i sitt vedtak. I tillegg kom det spørsmål fra formannskapet i desember om hvor mye lån vi hadde på fastrente og hvordan dette påvirker kommunens økonomi. I finansreglementet har vi følgende bestemmelser vedr. rentebinding: Valg av rentebindingsperiode bruk av sikringsinstrumenter Side 19 av 23

20 Sak 13/14 Styring av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i forhold til oppfatninger om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt risikonivå gitt et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnader. Forvaltningen skal legges opp i henhold til følgende; a) Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering/forfall b) Minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha flytende rente (rentebindig kortere enn ett år), minimum 1/3 skal ha fast rente, mens 1/3 skal vurderes ut i fra markedssituasjonen. Pr (eks. Havna) er kommunens lånegjeld ca kr. 212 mill. Vi har 2 lån (ca kr. 67 mill.) hvor vi har fast rente, den ene avtalen går ut høsten 2014 og den andre i Disse 2 lånene utgjør ca. 31% av kommunens totale lånegjeld. Rentesatsen her er ca 1 1,5 % høyere enn et lån med 3 mnd. nibor rente. Kostnaden er ca ,- høyere i 2014 med fastrente enn om vi hadde 3 mnd. nibor. Når vi har valgt å ha fastrente på et lån vet vi at prisen er høyere enn et lån med flytende rente. Men vi betaler en «forsikringspremie» for ikke komme i en vanskelig økonomisk situasjon hvis rentenivået øker, samt at vi har en forutsigbarhet i kommunens kostnadsnivå. I den siste tiden har rentene holdt seg stabilt lave så akkurat nå er det ikke økonomisk gunstig å ha lån med fast rente. Men for eksempel i 2008 (finanskrisen) var Norges Banks styringsrente 4,25 % høyere enn den er i dag. Norges Banks rentebane viser også at de forventer at rentene skal øke med ca 1 % fram mot Jeg anbefaler ikke å endre finansreglementet pga at jeg mener det er viktig med forutsigbarhet. Side 20 av 23

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.06.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Orientering om Status økonomi pr 31.08.12

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 20.12.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer