Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7"

Transkript

1 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: Vår ref. Tlf.: Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser til møteplanen og tidligare utsendingar om styremøte og kallar med dette inn til møte i styret for Høgskulen i Bergen. Møtetid: Torsdag 24. oktober kl til kl Møtestad: Møterom A 526 (styrerommet) Nygårdsgaten : Styremøte : Lunsj : Styremøtet held fram. Dersom du ikkje kan møte ber vi om at du gir melding til styresekretariatet v/ståle Berglund på , e-post: Parkering er eit generelt problem. Vi oppmodar dokker å parkere på Bystasjonen om dokker kjem i bil. Elles ber vi om at folk reiser kollektivt. Med venleg helsing Sign. Ole-Gunnar Søgnen Rektor Sign. Audun Rivedal høgskuledirektør Postadresse: Postboks 7030, N 5020 Bergen Tlf: Besøksadr. Nygårdsgt Bergen Bankgironr.: Fakturaadresse: Høgskolen i Bergen fakturamottak, Postboks 363 Alnabru, N-0614 Oslo

2 STYREMØTE: MØTE: 7/2013 SAKSLISTE: Sak 87/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 88/13 Møtebok frå møte 6/2013 Sak 89/13 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker - Oppdatering og orientering om Samlokaliseringsprosjekta. Sak 89B/13 - Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet Sak 90/13 Rekneskapstatus per 2. tertial 2013 Sak 91/13 Budsjettforslag 2015 Sak 92/13 Sak 93/13 Sak 94/13 Sak 95/13 Sak 96/13 Sak 97/13 Godkjenning av søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.-studiet «Kunnskapsbasert praksis i helsefag» ved Høgskolen i Bergen Utlysning av stilling som forskingsdirektør Oppnevning av fagansvarlig for ph.d.-studiet «Studier av danning og didaktiske praksiser» ved Høgskolen i Bergen (u.off) Tilsetting av professor innan leiing og innovasjon ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniørutdanning (u.off) Tilsetting av professor barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærarutdanning. (u.off) Tilsetting av professor i pedagogikk ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærarutdanning. (u.off) Eventuelt Dei som ynskjer å stille spørsmål under eventuelt, og få svar i møtet, må melde frå til Ståle Berglund seinast kl dagen før styremøtet.

3 SAK 89/13 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktsaker Orientering ved rektor og ved høgskoledirektør Utsendte referatsaker og orienteringssaker: Brev frå Språkrådet - Har høyskolen en individuelt tilpasset språkstrategi? Brev frå KD - Supplerende tilskuddsbrev - Statsbudsjettet Kap. 281 post 70 Utdanning for velferd, prosjekt Brev frå KD Rundskriv - Prøveordning for fagskoler Brev frå KD - Supplerende tildelingsbrev - Statsbudsjettet Kap. 281 post 01 og post 70 -Utdanning av veiledere for nyutdannede, nytilsatte lærere og førskolelærere - prosjekt Brev frå KD - Vedrørende implementering av Råd for samarbeid med arbeidslivet Brev frå Utd.dir. - Utbetalingsbrev Kompetanseløft for det flerkulturelle området Brev frå UHR Internasjonale søkere til masterutdanninger arbeidsgruppe (t.o.) Brev frå KD Rundskriv Forksrifter om rammeplaner for lektorutdanning for trinn 8-13, treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag, yrkesfaglærerutdanning for trinn 8-13 og praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13 Fullmaktsaker: 9. Fullmaktsak - Notat vedrørende intern utlysning av åremålsstilling som instituttleder ved institutt for økonomisk-administrative fag ved AI Orienteringssaker lagt ut i møtet: 10. Referat frå møte på verksemdsmål tirsdag

4 SAK 89B/2013 NASJONALT SENTER FOR MAT, HELSE OG FYSISK AKTIVITET Dokumenter i saken - Mandat for Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet brev fra KD Oppnevningsbrev og mandat for prosjektgruppe - Signert avtale mellom Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og HiB - Søknad med vedlegg brev fra HiB Invitasjon til å bli vertsinstitusjon brev fra KD Bakgrunn Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet inviterte i juni fire utvalgte institusjoner til å søke om å bli vertsinstitusjon for et nyopprettet nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Senteret skal ha barnehager og skoler som virkefelt, og opprettes som ledd i oppfølgingen av Meld. St. 20 ( ) På rett vei kvalitet og mangfold i fellesskolen, Meld. St. 34 ( ) Folkehelsemeldingen god helse felles ansvar og Meld. St. 24 ( ) Framtidens barnehage. HiB leverte sin søknad i august, og fikk etter møter med departementene tildelt ansvaret for senteret. 30. september signerte rektor og høgskoledirektør avtale med Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet om etablering og drift av senteret. Avtalen utgjør, sammen med fastsatt mandat for senteret og det opplegget som er skissert i søknaden fra HiB, rammene for organiseringen av senteret. Organisering Senteret vil bli organisert etter 1-4 i Lov om universiteter og høgskoler: 1-4 Særlig ansvar for enkelte institusjoner (4) Departementet kan i samråd med institusjonen legge driften av en nasjonal fellesoppgave til en bestemt institusjon, uten at institusjonens egne styringsorgan har ansvaret for den faglige virksomheten. Ansvaret for den faglige styringen og oppfølgingen er delegert fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet og fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet. Utdanningsdirektoratet vil følge opp senterets daglige drift etter avtale og i samarbeid med Helsedirektoratet. HiB får som vertsinstitusjon det administrative ansvaret med personalansvar for ansatte ved senteret. Etablering av senteret Høgskoledirektøren har, i tråd med søknaden, oppnevnt en prosjektgruppe bestående av førsteamanuensis Asle Holthe, førstelektor Oddrun Hallås, rådgiver Tone Reistad og førsteamanuensis Jon Hoem. Arbeidsgruppen vil fungere frem til fast senterleder er på plass,

5 og vil ha ansvar for å lyse ut stillinger, ivareta kontakten med oppdragsgivere og partnere, etablere faglig råd for senteret, utvikle nettside, utarbeide årsplan og budsjett for 2014 og profilere senteret utad. Forvaltningsmessig vil senteret forholde seg til høgskolens regelverk, med høgskoledirektøren som øverste forvaltningsmyndighet. Etablering av senteret vil være et ansvar for styret kun i de tilfeller der det opprettes professorstillinger knyttet til senteret. Utlysning av og tilsetting i slike stillinger skal, innenfor dagens regelverk, skje etter behandling i styret. For senterets del vil de eneste aktuelle stillinger av denne type være senterlederstillingen, dersom denne legges på professornivå, og eventuelle professor IIstillinger. Det er ellers understreket i søknaden og i mandatet at arbeidet i senteret skal gi synergier til beste for høgskolens faglige utvikling. Rapporter om faglige resultater vil derfor bli presentert for styret. Det er høyt prioritert fra de involverte departementene og direktoratenes side at senteret blir operativt snarest mulig. Høgskoledirektøren foreslår på denne bakgrunn at rektor får fullmakt til å godkjenne utlysningstekst for daglig leder av senteret. Forslag til vedtak Høgskoledirektøren viser til saksframlegget og dokumentene i saken, og fremmer følgende forslag til vedtak: Høgskolestyret tar tildelingen av oppdraget som vertsinstitusjon for nytt nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet til etterretning. Rektor får fullmakt til å godkjenne utlysningstekst for stillingen som senterleder. Audun Rivedal høgskoledirektør Even O. Sørland førstekonsulent

6 Sak 90/2013 REGNSKAPSSTATUS PER 2. TERTIAL 2013 (Ref 13/1755) Dokumenter i saken 1. St.prp. nr. 1 ( ) 2. Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2013 fra KD 3. Statsbudsjett 2013 tildelingsbrev Høgskolen i Bergen 4. Regnskap for 2012 og delårsrapportering i 2013 brev fra KD Delårsrapportering 2. tertial 2013 brev fra KD Styresak 100/2012 Budsjett 2013 foreløpig fordeling 7. Styresak 04/2013 Endelig budsjettfordeling Styresak 27/2013 Rapport og planer Styresak 16/2013 Godkjenning av foreløpig årsregnskap for Regnskapet per 2. tertial 2013 med ledelseskommentar (vedl 1) 11. Orientering om intern regnskapsstatus per august 2013 (vedl 2) 12. Omtale av økning antall stillinger fra (vedl 3) Saken gjelder I denne saken vil regnskapet per 2. tertial 2013 bli presentert og kommentert. Saken er basert på kommentarer fra enhetene og aktuelle nøkkeltall hentet fra regnskapet. Saken vil ta opp sentrale deler fra den eksterne tertialrapporteringen samt høgskolens internregnskap. Tertialregnskapet er sendt til Kunnskapsdepartementet (KD) innen fristen Vurdering Ekstern regnskapet per 2. tertial 2013 (jf. vedlegg 1) Høgskolen fikk for 2011 tildelt 85 mill. kr. i utstyrsbevilgning til høgskolens nybygg, 175,27 mill. kr i 2012 og 87,805 mill. kr i Disse midlene fører til at regnskapstallene ukorrigert ikke blir sammenlignbare. Per hadde høgskolen inntektsført om lag 317,243 mill. kr. av disse midlene, men kun forbrukt om lag 49 mill. kr, noe som fører til en uforholdsmessig høy avsetning i regnskapet sammenlignet med tidligere år. Høgskolen hadde per et positivt driftsresultat på om lag 63,35 mill. kr, mens resultatet for samme periode i 2012 var et resultat på om lag 112, mill. kr. Korrigert for årets tildeling og forbruk av utstyrsbevilgningen er resultatet for perioden om lag 22,9 mill. kr. Dette betyr at mindreforbruket i forhold til bevilgning, fratrukket utstyrsbevilgningen, har økt fra 3,7 % til 4,3 %. Inntektssiden har i perioden økt noe mer enn kostnadssiden, med hhv. 11,75 % og 9,22 %, når en sammenligner med samme periode i 2012 og korrigerer for utstyrsbevilgningen. Lønn og sosiale kostnader utgjør per 2. tertial 65,2 % av de samlede kostnader, korrigert for kostnader knyttet til nybygget, noe som er en økning på 0,2 % i forhold til årsregnskapet 2012, og en økning på 0,7 % i forhold til 2. tertial Den eksterne omsetningen (her: all inntekt unntatt bevilgninger fra KD) på om lag 39,5 mill. kr, som er en økning på 4,5 mill. kr. sammenliknet med 2. tertial 2012.

7 Periodens resultat, som her er overskuddet av oppdragsvirksomheten, er på 0,282 mill. kr, som er en resultatnedgang på om lag 0,24 mill. kr sammenliknet med Denne reduksjonen skyldes i hovedsak at man i 2013 ikke har avsluttet like mange prosjekter i første tertial som i samme periode i Tabell 1: Sammenlikning av resultatregnskapet 2. tertial 2012 og 2013 (alle tall i tusen kr) Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Tilskudd og overføringer fra andre Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Resultat av ordinære aktiviteter Avregninger Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet Sum avregninger Periodens resultat Høgskolen har som mål å øke avsetningene, bl.a. fordi høgskolen skal kunne legge til grunn et flerårig planleggingsperspektiv, ref. de finansielle utfordringer som er knyttet til samlokaliseringen på Kronstad/Møllendalsveien og universitetsambisjonen. Avsatt andel av tilskudd til statlig finansiert virksomhet var per om lag 366,28 mill. kr, ref. note 15 i vedlegg 1. Ser man bort fra avsetningen i forhold til utstyrsbevilgningen (268,1 mill. kr.) var avsatt andel 98,15 mill. kr. Dette er en økning på 25,4 mill. kr sammenliknet med , noe som er en økning på om lag 34,9 %. Det forventes at avsetningsnivået vil bli noe redusert i 3. tertial. Avsetningen per 2. tertial inkluderer en positiv saldo knyttet til metningsdykkerutdanningen, på om lag 8,3 mill. kr.

8 Tabell 2: Avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert virksomhet (alle tall i tusen kr) Avsetning pr Avsetning pr Endring i perioden Inntektsførte bevilgninger: Sum Kunnskapsdepartementet Sum Norges forskningsråd Direkte posterte statsinterne feriepengeforpliktelser - inkl. arbeidsgiveravgift (underkonto 2168) Sum andre bidragsytere Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver: Sum Kunnskapsdepartementet Sum Norges forskningsråd Sum andre bidragsytere Sum ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver mv Den eksterne omsetningen (her: all inntekt unntatt bevilgninger fra KD) på om lag 39,5 mill. kr, som er en økning på 4,5 mill. kr. sammenliknet med 2. tertial Tabell 3: Ekstern omsetning (eks. bevilgninger fra KD) ref. note 1 2. tertial tertial 2013 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltning utbetaling til andre Periodens tilskudd /overføring fra Utdanningsdirektoratet NFR Gaver Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet Oppdragsaktivitet Andre driftsinntekter Den oppdragsfinansierte virksomheten hadde en omsetning på om lag 4,8 mill. kr, som utgjør 0,9 % av de samlede driftsinntekter justert for utstyrsbevilgningen. Omsetningen er redusert med om lag 41,8 % sammenliknet med 2. tertial Avsluttede oppdragsprosjekter gav et resultat på 0,28 mill. kr, som gir en resultatgrad på 5,8 %, noe som er en reduksjon i forhold til 2.tertial 2012 (6,3 %). Dette resultatet fremkommer delvis på grunn av at flere prosjekter enn tidligere kommer innunder bidragsfinansiert virksomhet samt at oppdragsaktiviteten er noe mindre. Bidragsfinansiert virksomhet er også redusert i forhold til tidligere år. Avsluttede oppdragsprosjekter gav et resultat på 0,282 mill. kr. De fleste prosjekter avsluttes ikke før ved utgangen av året.

9 Trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader For å oppnå målet om budsjettbalanse for avdelingene samt et tilfredsstillende avsetningsnivå vil det gjennom hele 2013 være nødvendig å foreta sterkere prioriteringer i forhold til ressursbruk. Kostnadsnivået må reduseres for å kunne skape et større handlingsrom. Økt innsats for å skaffe inntekter ut over statstilskuddet vil også være strategisk avgjørende for at høgskolen skal ha kraft til å gjennomføre de overordnede målsettinger over tid. Antall årsverk har i perioden økt med 47 årsverk, fra 695 per til 742 per Denne markante økningen må sees i sammenheng med økt antall studieplasser/studenter som utløser et behov for mer personale. I tillegg har man vært nødt til å oppbemanne i administrative stillinger på grunn av de omfattende oppgavene som høgskolen står overfor de neste årene. De samlede personalkostnader bør ikke øke videre i 2013, uten at dette ses i sammenheng med forventet avgang i årene som kommer. Se videre omtale av økningen i årsverk i vedlegg 3. Høgskolens økonomiske stilling er blitt noe bedret også i 2. tertial Høgskolens likviditet er styrket, driftsresultatet er forbedret og avsetningene er økt. Den økonomiske situasjonen må likevel fortsatt betegnes som stram. Tiltak bør derfor bli satt i verk for å sikre budsjettbalanse og nødvendig handlingsrom fremover. Tabell 4: Sammenlikning av nøkkeltall 2. tertial 2012 og 2013 (alle tall i tusen kr) NØKKELTALL 2. tertial tertial 2013 Statstilskudd Avregninger (- = reduksjon i avsetningene) Avsetninger Avsetning i % av statstilskudd 42,09 % 66,46 % Driftsresultat Driftsresultat i % av statlig tilskudd 20,02 % 11,48 % Arbeidskapital (omløpsmidler-kortsiktig gjeld) Arbeidskapital i % av driftsinntekter 49,52 % 75,31 % Likviditetsgrad (omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 4,29 5,19 Lønn i % av totale driftskostnader 62,56 % 63,51 % Opptjent virksomhetskapital Beholdning Norges Bank (Tallene er her inkludert utstyrsbevilgningen og utgiftene knyttet til denne) Det vises ellers til vedleggene for ytterligere detaljer til regnskapet per 2. tertial.

10 Innstilling til vedtak 1. Styret tar redegjørelsen om regnskapsstatus per 2. tertial 2013 til etterretning. Audun Rivedal Høgskoledirektør Jan Ove Henriksen økonomidirektør

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 SAK 90/2013 Vedlegg 2 Til: Høgskolestyret Fra: Høgskoledirektør Dato: ORIENTERING OM ØKONOMISTATUS PER Internregnskapet per 2. tertial 2013 Høgskolen har per et regnskapsmessig mindreforbruk på om lag 36,5 mill. kr, som er om lag 7,2 % av det periodiserte budsjettet. Det tilsvarende resultatet på samme tidspunkt i 2012 var et mindreforbruk på om lag 32,5 mill. kr. Korrigert for kjente regnskapsmessige ukorrektheter og periodiseringsfeil har høgskolen et overskudd på om lag 3,9 mill. kr per 2. tertial. Nedenstående tabell viser totale driftsinntekter og -utgifter (eks. eksternt finansiert virksomhet) per fordelt på hver driftsenhet. Utstyrsbevilgningene er ikke inkludert i oppstillingene under. Tabell 1: Internregnskap per enhet (Alle tall i 1000) Kontokl. 1 Kontokl. 3 Driftsinntekter Invest. og vedlikehol d Kontokl. 5-9 Samlet regnskap Budsjett Avvik Korrigert avvik Prognose AL AI AHS SA MS DU MD HiB- Felles SUM Avvikstallene per 2. tertial inkluderer ikke høgskolens sentrale reserver/avsetninger. Ufordelte midler (54,89 mill. kr.), strategisk reserve (5 mill. kr) og akkumulert egenkapital (23 mill. kr.), totalt 82,88 mill. kr. er ikke inkludert i mindreforbruket. Reservene er i sin helhet budsjettert i periode Midlene er tatt med i prognosen for avvik per , ref. tabell 1. Mindreforbruket består i stor grad av ubrukte fellesmidler, men det er forventet at dette kun er budsjettmessige periodiseringsavvik og at utgiftene blir tilsvarende høyere i senere perioder. Samtlige budsjettenheter, med unntak av AL, SA og dykkerutdanningen, har et mindreforbruk i perioden.

43 Økningen i lønnsutgifter var på om lag 14,2 % fra august 2012 til august 2013, mens endringen i nettoforbruk var 9 %. Økningen i budsjett for den samme perioden var 9,5 %. Ordinære driftsinntekter var 22 % lavere enn i samme periode i Samlede lønnsutgifter utgjør 68,3% av de totale driftsutgiftene, mot 67,1 % for samme periode i Nedenfor følger noen kommentarer til den økonomiske situasjonen per fra budsjettenhetene. Avdeling for helse- og sosialfag Regnskapsrapporten viser et mindreforbruk på 3,5 mill. kr. Avdelingen har utfordringer med hensyn på lønnskostnader, spesielt med tanke på midlertidige stillinger. Merforbruket på lønn reduseres av høyere sykepengerefusjoner enn budsjettert, slik at avviket på lønnspostene blir 0,3 mill. kr. Avdelingens investeringsmidler er planlagt å gå til IKT-investeringer, samt til vitenskapelig utstyr og inventar i Avdelingens prognose per er et mindreforbruk på om lag 4,1 mill. kr. ved årsslutt, men det er knyttet stor usikkerhet til dette. Avdeling for ingeniørutdanning Regnskapsrapporten viser et mindreforbruk på om lag 6 mill. kr., og avdelingen skriver i sin rapport at det ligger an til et større mindreforbruk pr 31.12, uten å oppgi hvor mye. Mindreforbruket fordeler seg over både investeringer, lønn, andre driftskostnader og interne inntekter/kostnader. Avdelingen kommenterer med at kvalitetssikring av investeringer gjerne tar litt tid, så derfor ligger de bak i forhold til budsjett. Mindreforbruket på lønn skyldes at det ikke er tilsatt i stillinger det er budsjettert med. Avdelingen benytter seg av overtid og kjøper inn undervisningstjenester for å kunne gjennomføre undervisningen på en forsvarlig måte. AI har flere stillinger under tilsetting. Det er tenkt slik at et mindreforbruk ved avdelingen pr vil bli brukt til å styrke avdelingens faglige aktivitet og FoU-aktiviteten i 2014 og videre fremover. Regnskapet for Dykkerutdanningen (DU) viser et merforbruk på om lag 0,46 mill. pr Utstyrssituasjonen ved Dykkerutdanningen er fortsatt prekær, noe som fordyrer driften i form av dyre leieavtaler, kortsiktige installasjoner og arbeidstimer i planlegging av slike løsninger. Leie av dykkerbil/post er blitt forlenget, for at avdelingen skal kunne gjennomføre dykkerprogrammene i høst. Kostnadene for dette er oppgitt til ca 0,5 mill. kr på årets budsjett. Lønnsbudsjettet til Dykkerutdanningen er tilnærmet i balanse på grunn av at de har holdt tilbake ansettelser. Grunnet etterslep av merforbruk fra 2012, som budsjettet ennå ikke er korrigert for, medfører dette at det korrigerte resultatet per august er et merforbruk på om lag 1,43 mill. kr. Det er også sannsynlig at avdelingen ikke vil klare å spare inn dette budsjettkuttet i Prognose for årsslutt viser et merforbruk på om lag 1,9 mill.

44 Avdeling for lærerutdanning Avdelingen har et regnskapsmessig mindreforbruk på om lag 0,2 mill. kr. Dette skyldes, i hovedsak, periodiseringsfeil i budsjett i forhold til regnskap, mens det totale korrigerte avviket per er på om lag 0,4 mill. kr. Prognose mot tilsier et regnskap i tilnærmet balanse. Avdelingen har et totalt merforbruk på lønnsrelaterte poster på om lag 1,9 mill, som kan tilskrives kostnader knyttet til merarbeid knyttet til streiken i 2012, som for fullt har slått ut i 2013, forskjøvet FOU tid og lønn til prosjekter som avdelingen har fått midler til å gjennomføre, over interne tildelinger. Positive avvik på driftskostnader og interne transaksjoner gjør at det totale avviket ikke blir større. Avdelingen har sterk fokus på kostnadskontroll og forventer å komme noe under budsjett på andre driftskostnader. Dette, sammen med økte forventede inntekter fra EVO og en del fra inntekter fra Sentraladministrasjonen (SA) jfr. kommentar lønn, gjør at avdelingen forventer å gå tilnærmet i balanse pr Sentraladministrasjonen Regnskapet for Sentraladministrasjonen (SA) viser et ukorrigert merforbruk på drøye 4,8 mill. kr. Merforbruket skyldes både høyere kostnader på investeringer, lønn, og andre driftskostnader, på til sammen knappe 7 mill. kr. SA har fått inntektsført i alt 2,1 mill. kr mer i inntekter både interne og eksterne inntekter/refusjoner enn det som var budsjettert, noe som gjør at ukorrigert merforbruk ender på 4,8 mill. kr pr Korrigert for kostnader som SA ikke skal betale (utredning metningsdykker og erstatning) som er blitt ompostert i ettertid, er merforbruket på rundt 3,9 mill. kr. Det er i midlertid noe usikkerhet knyttet hvor stort avviket egentlig er i forhold til budsjett, på grunn av en del korrigeringer av regnskapet. Biblioteket (BIB) har et totalt merforbruk på ca 0,9 mill. kr som i hovedsak består av høyere kostnader til databasesøketjeneste og bøker, enn budsjettert. Mediesenterets (MS) samlede påløpte kostnader var på om lag 3,31 mill. kr., noe som gir et mindreforbruk på om lag 0,24 mill. kr. Mindreforbruket skyldes delvis lavere investeringsnivå på ITog videoutstyr og delvis mindre forbruk på strategiske tiltak og andre interne prosjekter enn budsjettert, hittil i år. Målet for 2013 er å generere en samlet fortjeneste på minimum 10 prosent av Mediesenterets oppdragsvirksomhet (dvs. om lag 0,37 mill. kr). Basert på inngåtte oppdrag anses det som mulig, men for å ta høyde for den iboende uforutsigbarheten og risikoen som knytter seg til et stort antall eksternt finansierte prosjekter, legges en prognose som tilsier et mindreforbruk på 0,1 mill for Den eksternt finansierte virksomheten Høgskolen hadde en omsetning innen bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet per april på om lag 36,2 mill. kr, noe som er en økning på om lag 5,2 mill. kr i forhold til samme periode i 2012.

45 Omsetning per enhet og totalt: Per august 2013 Per august 2012 AL AI AHS MS SA Totalt Tabellen under viser utviklingen i resultat/overskudd per enhet og totalt. Resultatet er lavere enn på samme tid i fjor. Det er avsluttet få prosjekter pr august 2013 og EVO setter nå inn ressurser in mot å få avsluttet så mange eksternt finansierte prosjekter som mulig før Utvikling resultat/overskudd per enhet og totalt Pr Pr AL AI AHS MS 0 0 SA Totalt Saksforbereder: Lasse Anti

46 Til: Høgskolestyret SAK 90/2013 Vedlegg 3 Fra: Høgskoledirektør Dato: ORIENTERING OM ØKNING I ÅRSVERK FRA 2012 TIL 2013 Antall årsverk har i henhold til statistikkene i DBH som registreres 01. oktober hvert år økt fra 702,6 i 2012 til 743,5 i 2013, og totalt er dette en økning på om lag 6 %. Til 2. tertialregnskapene registreres årsverkene per 31. august. Fra august 2012 til august 2013 var økningen på 47 årsverk, fra 695 til 742. Videre benyttes tallene og registreringstidspunktet fra DBH. Dette er en markant økning i antall årsverk selv om den må sees i sammenheng med økt antall studieplasser som utløser et behov for ekstra bemanning. Totalt antall ansatte, tabell 1: Avdeling Endring Endring Totalt Totalt årsverk i % Avdeling for helse og sosialfag 189, ,4 4 % Avdeling for ingeniørutdanning 185,8 186,6 0,8 0 % Avdeling for lærerutdanning 211,6 219,8 8,2 4 % Sentraladministrasjonen 115,5 140,2 24,7 18 % Sum 702,6 743,5 41,1 6 % Økningen i årsverk har vært størst i Sentraladministrasjonen, med 24,7 årsverk, noe som tilsvarer en økning på 18 %. Avdeling for ingeniørutdanning har ikke hatt en økning i antall årsverk, på tross av mange nye studieplasser. Det har vært vansker med rekruttering til ingeniørutdanningen, og stillinger står vakante. Faste ansatte, tabell 2: Avdeling 2012 Totalt 2013 Totalt Endring årsverk Endring Faste ansatte i % av totalt antall ansatte Faste ansatte i % av totalt antall ansatte i % Avdeling for helse og sosialfag 139,9 144,7 4,8 3 % 73,8 % 73,5 % Avdeling for ingeniørutdanning 147,4 145,1-2,3-2 % 79,3 % 77,8 % Avdeling for lærerutdanning 168,6 165,5-3,1-2 % 79,7 % 75,3 % Sentraladministrasjonen 99,3 119,6 20,3 17 % 86,0 % 85,3 % Sum 555,3 574,8 19,7 3 % 79,0 % 77,3 %

47 Midlertidig ansatte, tabell 3: Avdeling 2012 Totalt 2013 Totalt Endring årsverk Endring i % Midlertidig ansatte i % av totalt antall ansatte Midlertidig ansatte i % av totalt antall ansatte Avdeling for helse og sosialfag 49,7 52,3 2,6 5 % 26,2 % 26,5 % Avdeling for ingeniørutdanning 38,4 41,5 3,1 7 % 20,7 % 22,2 % Avdeling for lærerutdanning 43 54,3 11,3 21 % 20,3 % 24,7 % Sentraladministrasjonen 16,2 20,5 4,3 21 % 14,0 % 14,6 % Sum 147,3 168,6 21,3 13 % 21,0 % 22,7 % Økningen i antall årsverk gjelder både på midlertidige ansettelser og på faste ansettelser. Den prosentvise økningen er betydelig høyere når det gjelder midlertidige ansettelser enn faste, selv om økningen i antall årsverk er om lag likt fordelt. Midlertidige stillinger utgjør nå 21 % av de totale årsverkene. I tallene ovenfor er ikke konsulenter og innleide vikarer fra byrå inkludert. Eksternregnskapets note 3 viser også at konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne har økt fra 2012 til Per august 2012 var det påløpt 29,49 mill. kr. til kjøp av slike tjenester, og per august 2013 var dette beløpet 37,46 mill. kr. Justert for utgiftene på disse postene som tilhører Kronstadprosjektet var beløpet i ,27 mill. kr., og i mill. kr. Dette er en økning på om lag 5,73 mill. kr., noe som utgjør 19,6 %. Saksforbereder: Kristine Tangen

48 SAK 91/2013 BUDSJETTFORSLAG 2015 (ref. 13/4368) Dokumenter i saken 1. St. prp. nr 1 ( ) for budsjettåret Orientering om forslag til statsbudsjett 2013 for universiteter og høgskoler 3. Statsbudsjett 2013 tildelingsbrev Høgskolen i Bergen, KD brev datert Sak 77/2010 Strategisk plan Sak 48/2012 Universitetsstatus og fremtidig studieportefølje 6. Sak 74/2012 Budsjettforslag Sak 27/2013 Rapport og planer Sak 43/2013 Opptaksrammer og regulering av studier 9. AI - Innspill til satsningstiltak 2015 (vedlegg 1) 10. AHS - Innspill til satsningstiltak 2015 (vedlegg 2) Saken gjelder: Departementet har bedt høgskolen om å sende inn forslag til statsbudsjettet Budsjettforslaget skal kun beskrive fremtidige satsningsområder/-tiltak, dvs. tiltak som ikke kan finansieres innenfor ordinær budsjettramme. Satsningsforslagene benytter departementet i arbeidet med kommende statsbudsjett. Planene og prioriteringene må være i samsvar med fastlagte mål for sektoren og høgskolens særskilte forutsetninger og strategier. Satsningsforslagene skal kort beskrives og kostnadene tallfestes, ref. tildelingsbrevet for 2013, vedlegg 3. Departementet har bedt underliggende institusjoner om å sende inn budsjettforslag for 2015 innen Rapport for 2013 og planer for 2014 skal rapporteres innen Avdelingene er invitert til å komme med forslag til satsningstiltak. Det er kommet forslag fra Avd. for ingeniørutdanning og Avd. for helse og sosialfag, jf. vedlegg 1 og 2. Vurdering: Høgskolens budsjettforslag for 2014, som ble sendt departementet høsten 2012, hadde et forslag på totalt 90 studieplasser innenfor ulike mastergradsutdanninger, ref. sak 74/2012: Master i teknologifag 20 plasser Master som spesialiseringsemne innen omsorgsteknologi 20 plasser Master i helsefag 30 plasser Master innenfor lærerutdanningene 20 plasser

Innkalling til styremøte 23. januar - Møte 1

Innkalling til styremøte 23. januar - Møte 1 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.01.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 23. januar - Møte 1 Vi viser

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 03.04.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Innhold Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 1. Innledning...2 2. Sammendrag og konklusjoner...3 Undervisning og læring...3 Forsknings- og utviklingsarbeid...3

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 09.05.14 Dokumentdato 02.05.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 43/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Regnskap per andre tertial 2011

Regnskap per andre tertial 2011 Til: Styret Dato: 23. september 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-73/11 Møtedato: 29.9.2011 Saksbehandler: JEA Regnskap per andre tertial 2011 1 Styrebehandling av tertialregnskapet NVH rapporterer

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer