Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7"

Transkript

1 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: Vår ref. Tlf.: Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser til møteplanen og tidligare utsendingar om styremøte og kallar med dette inn til møte i styret for Høgskulen i Bergen. Møtetid: Torsdag 24. oktober kl til kl Møtestad: Møterom A 526 (styrerommet) Nygårdsgaten : Styremøte : Lunsj : Styremøtet held fram. Dersom du ikkje kan møte ber vi om at du gir melding til styresekretariatet v/ståle Berglund på , e-post: Parkering er eit generelt problem. Vi oppmodar dokker å parkere på Bystasjonen om dokker kjem i bil. Elles ber vi om at folk reiser kollektivt. Med venleg helsing Sign. Ole-Gunnar Søgnen Rektor Sign. Audun Rivedal høgskuledirektør Postadresse: Postboks 7030, N 5020 Bergen Tlf: Besøksadr. Nygårdsgt Bergen Bankgironr.: Fakturaadresse: Høgskolen i Bergen fakturamottak, Postboks 363 Alnabru, N-0614 Oslo

2 STYREMØTE: MØTE: 7/2013 SAKSLISTE: Sak 87/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 88/13 Møtebok frå møte 6/2013 Sak 89/13 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker - Oppdatering og orientering om Samlokaliseringsprosjekta. Sak 89B/13 - Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet Sak 90/13 Rekneskapstatus per 2. tertial 2013 Sak 91/13 Budsjettforslag 2015 Sak 92/13 Sak 93/13 Sak 94/13 Sak 95/13 Sak 96/13 Sak 97/13 Godkjenning av søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.-studiet «Kunnskapsbasert praksis i helsefag» ved Høgskolen i Bergen Utlysning av stilling som forskingsdirektør Oppnevning av fagansvarlig for ph.d.-studiet «Studier av danning og didaktiske praksiser» ved Høgskolen i Bergen (u.off) Tilsetting av professor innan leiing og innovasjon ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniørutdanning (u.off) Tilsetting av professor barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærarutdanning. (u.off) Tilsetting av professor i pedagogikk ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærarutdanning. (u.off) Eventuelt Dei som ynskjer å stille spørsmål under eventuelt, og få svar i møtet, må melde frå til Ståle Berglund seinast kl dagen før styremøtet.

3 SAK 89/13 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktsaker Orientering ved rektor og ved høgskoledirektør Utsendte referatsaker og orienteringssaker: Brev frå Språkrådet - Har høyskolen en individuelt tilpasset språkstrategi? Brev frå KD - Supplerende tilskuddsbrev - Statsbudsjettet Kap. 281 post 70 Utdanning for velferd, prosjekt Brev frå KD Rundskriv - Prøveordning for fagskoler Brev frå KD - Supplerende tildelingsbrev - Statsbudsjettet Kap. 281 post 01 og post 70 -Utdanning av veiledere for nyutdannede, nytilsatte lærere og førskolelærere - prosjekt Brev frå KD - Vedrørende implementering av Råd for samarbeid med arbeidslivet Brev frå Utd.dir. - Utbetalingsbrev Kompetanseløft for det flerkulturelle området Brev frå UHR Internasjonale søkere til masterutdanninger arbeidsgruppe (t.o.) Brev frå KD Rundskriv Forksrifter om rammeplaner for lektorutdanning for trinn 8-13, treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag, yrkesfaglærerutdanning for trinn 8-13 og praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13 Fullmaktsaker: 9. Fullmaktsak - Notat vedrørende intern utlysning av åremålsstilling som instituttleder ved institutt for økonomisk-administrative fag ved AI Orienteringssaker lagt ut i møtet: 10. Referat frå møte på verksemdsmål tirsdag

4 SAK 89B/2013 NASJONALT SENTER FOR MAT, HELSE OG FYSISK AKTIVITET Dokumenter i saken - Mandat for Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet brev fra KD Oppnevningsbrev og mandat for prosjektgruppe - Signert avtale mellom Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og HiB - Søknad med vedlegg brev fra HiB Invitasjon til å bli vertsinstitusjon brev fra KD Bakgrunn Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet inviterte i juni fire utvalgte institusjoner til å søke om å bli vertsinstitusjon for et nyopprettet nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Senteret skal ha barnehager og skoler som virkefelt, og opprettes som ledd i oppfølgingen av Meld. St. 20 ( ) På rett vei kvalitet og mangfold i fellesskolen, Meld. St. 34 ( ) Folkehelsemeldingen god helse felles ansvar og Meld. St. 24 ( ) Framtidens barnehage. HiB leverte sin søknad i august, og fikk etter møter med departementene tildelt ansvaret for senteret. 30. september signerte rektor og høgskoledirektør avtale med Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet om etablering og drift av senteret. Avtalen utgjør, sammen med fastsatt mandat for senteret og det opplegget som er skissert i søknaden fra HiB, rammene for organiseringen av senteret. Organisering Senteret vil bli organisert etter 1-4 i Lov om universiteter og høgskoler: 1-4 Særlig ansvar for enkelte institusjoner (4) Departementet kan i samråd med institusjonen legge driften av en nasjonal fellesoppgave til en bestemt institusjon, uten at institusjonens egne styringsorgan har ansvaret for den faglige virksomheten. Ansvaret for den faglige styringen og oppfølgingen er delegert fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet og fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet. Utdanningsdirektoratet vil følge opp senterets daglige drift etter avtale og i samarbeid med Helsedirektoratet. HiB får som vertsinstitusjon det administrative ansvaret med personalansvar for ansatte ved senteret. Etablering av senteret Høgskoledirektøren har, i tråd med søknaden, oppnevnt en prosjektgruppe bestående av førsteamanuensis Asle Holthe, førstelektor Oddrun Hallås, rådgiver Tone Reistad og førsteamanuensis Jon Hoem. Arbeidsgruppen vil fungere frem til fast senterleder er på plass,

5 og vil ha ansvar for å lyse ut stillinger, ivareta kontakten med oppdragsgivere og partnere, etablere faglig råd for senteret, utvikle nettside, utarbeide årsplan og budsjett for 2014 og profilere senteret utad. Forvaltningsmessig vil senteret forholde seg til høgskolens regelverk, med høgskoledirektøren som øverste forvaltningsmyndighet. Etablering av senteret vil være et ansvar for styret kun i de tilfeller der det opprettes professorstillinger knyttet til senteret. Utlysning av og tilsetting i slike stillinger skal, innenfor dagens regelverk, skje etter behandling i styret. For senterets del vil de eneste aktuelle stillinger av denne type være senterlederstillingen, dersom denne legges på professornivå, og eventuelle professor IIstillinger. Det er ellers understreket i søknaden og i mandatet at arbeidet i senteret skal gi synergier til beste for høgskolens faglige utvikling. Rapporter om faglige resultater vil derfor bli presentert for styret. Det er høyt prioritert fra de involverte departementene og direktoratenes side at senteret blir operativt snarest mulig. Høgskoledirektøren foreslår på denne bakgrunn at rektor får fullmakt til å godkjenne utlysningstekst for daglig leder av senteret. Forslag til vedtak Høgskoledirektøren viser til saksframlegget og dokumentene i saken, og fremmer følgende forslag til vedtak: Høgskolestyret tar tildelingen av oppdraget som vertsinstitusjon for nytt nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet til etterretning. Rektor får fullmakt til å godkjenne utlysningstekst for stillingen som senterleder. Audun Rivedal høgskoledirektør Even O. Sørland førstekonsulent

6 Sak 90/2013 REGNSKAPSSTATUS PER 2. TERTIAL 2013 (Ref 13/1755) Dokumenter i saken 1. St.prp. nr. 1 ( ) 2. Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2013 fra KD 3. Statsbudsjett 2013 tildelingsbrev Høgskolen i Bergen 4. Regnskap for 2012 og delårsrapportering i 2013 brev fra KD Delårsrapportering 2. tertial 2013 brev fra KD Styresak 100/2012 Budsjett 2013 foreløpig fordeling 7. Styresak 04/2013 Endelig budsjettfordeling Styresak 27/2013 Rapport og planer Styresak 16/2013 Godkjenning av foreløpig årsregnskap for Regnskapet per 2. tertial 2013 med ledelseskommentar (vedl 1) 11. Orientering om intern regnskapsstatus per august 2013 (vedl 2) 12. Omtale av økning antall stillinger fra (vedl 3) Saken gjelder I denne saken vil regnskapet per 2. tertial 2013 bli presentert og kommentert. Saken er basert på kommentarer fra enhetene og aktuelle nøkkeltall hentet fra regnskapet. Saken vil ta opp sentrale deler fra den eksterne tertialrapporteringen samt høgskolens internregnskap. Tertialregnskapet er sendt til Kunnskapsdepartementet (KD) innen fristen Vurdering Ekstern regnskapet per 2. tertial 2013 (jf. vedlegg 1) Høgskolen fikk for 2011 tildelt 85 mill. kr. i utstyrsbevilgning til høgskolens nybygg, 175,27 mill. kr i 2012 og 87,805 mill. kr i Disse midlene fører til at regnskapstallene ukorrigert ikke blir sammenlignbare. Per hadde høgskolen inntektsført om lag 317,243 mill. kr. av disse midlene, men kun forbrukt om lag 49 mill. kr, noe som fører til en uforholdsmessig høy avsetning i regnskapet sammenlignet med tidligere år. Høgskolen hadde per et positivt driftsresultat på om lag 63,35 mill. kr, mens resultatet for samme periode i 2012 var et resultat på om lag 112, mill. kr. Korrigert for årets tildeling og forbruk av utstyrsbevilgningen er resultatet for perioden om lag 22,9 mill. kr. Dette betyr at mindreforbruket i forhold til bevilgning, fratrukket utstyrsbevilgningen, har økt fra 3,7 % til 4,3 %. Inntektssiden har i perioden økt noe mer enn kostnadssiden, med hhv. 11,75 % og 9,22 %, når en sammenligner med samme periode i 2012 og korrigerer for utstyrsbevilgningen. Lønn og sosiale kostnader utgjør per 2. tertial 65,2 % av de samlede kostnader, korrigert for kostnader knyttet til nybygget, noe som er en økning på 0,2 % i forhold til årsregnskapet 2012, og en økning på 0,7 % i forhold til 2. tertial Den eksterne omsetningen (her: all inntekt unntatt bevilgninger fra KD) på om lag 39,5 mill. kr, som er en økning på 4,5 mill. kr. sammenliknet med 2. tertial 2012.

7 Periodens resultat, som her er overskuddet av oppdragsvirksomheten, er på 0,282 mill. kr, som er en resultatnedgang på om lag 0,24 mill. kr sammenliknet med Denne reduksjonen skyldes i hovedsak at man i 2013 ikke har avsluttet like mange prosjekter i første tertial som i samme periode i Tabell 1: Sammenlikning av resultatregnskapet 2. tertial 2012 og 2013 (alle tall i tusen kr) Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Tilskudd og overføringer fra andre Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Resultat av ordinære aktiviteter Avregninger Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet Sum avregninger Periodens resultat Høgskolen har som mål å øke avsetningene, bl.a. fordi høgskolen skal kunne legge til grunn et flerårig planleggingsperspektiv, ref. de finansielle utfordringer som er knyttet til samlokaliseringen på Kronstad/Møllendalsveien og universitetsambisjonen. Avsatt andel av tilskudd til statlig finansiert virksomhet var per om lag 366,28 mill. kr, ref. note 15 i vedlegg 1. Ser man bort fra avsetningen i forhold til utstyrsbevilgningen (268,1 mill. kr.) var avsatt andel 98,15 mill. kr. Dette er en økning på 25,4 mill. kr sammenliknet med , noe som er en økning på om lag 34,9 %. Det forventes at avsetningsnivået vil bli noe redusert i 3. tertial. Avsetningen per 2. tertial inkluderer en positiv saldo knyttet til metningsdykkerutdanningen, på om lag 8,3 mill. kr.

8 Tabell 2: Avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert virksomhet (alle tall i tusen kr) Avsetning pr Avsetning pr Endring i perioden Inntektsførte bevilgninger: Sum Kunnskapsdepartementet Sum Norges forskningsråd Direkte posterte statsinterne feriepengeforpliktelser - inkl. arbeidsgiveravgift (underkonto 2168) Sum andre bidragsytere Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver: Sum Kunnskapsdepartementet Sum Norges forskningsråd Sum andre bidragsytere Sum ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver mv Den eksterne omsetningen (her: all inntekt unntatt bevilgninger fra KD) på om lag 39,5 mill. kr, som er en økning på 4,5 mill. kr. sammenliknet med 2. tertial Tabell 3: Ekstern omsetning (eks. bevilgninger fra KD) ref. note 1 2. tertial tertial 2013 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltning utbetaling til andre Periodens tilskudd /overføring fra Utdanningsdirektoratet NFR Gaver Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet Oppdragsaktivitet Andre driftsinntekter Den oppdragsfinansierte virksomheten hadde en omsetning på om lag 4,8 mill. kr, som utgjør 0,9 % av de samlede driftsinntekter justert for utstyrsbevilgningen. Omsetningen er redusert med om lag 41,8 % sammenliknet med 2. tertial Avsluttede oppdragsprosjekter gav et resultat på 0,28 mill. kr, som gir en resultatgrad på 5,8 %, noe som er en reduksjon i forhold til 2.tertial 2012 (6,3 %). Dette resultatet fremkommer delvis på grunn av at flere prosjekter enn tidligere kommer innunder bidragsfinansiert virksomhet samt at oppdragsaktiviteten er noe mindre. Bidragsfinansiert virksomhet er også redusert i forhold til tidligere år. Avsluttede oppdragsprosjekter gav et resultat på 0,282 mill. kr. De fleste prosjekter avsluttes ikke før ved utgangen av året.

9 Trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader For å oppnå målet om budsjettbalanse for avdelingene samt et tilfredsstillende avsetningsnivå vil det gjennom hele 2013 være nødvendig å foreta sterkere prioriteringer i forhold til ressursbruk. Kostnadsnivået må reduseres for å kunne skape et større handlingsrom. Økt innsats for å skaffe inntekter ut over statstilskuddet vil også være strategisk avgjørende for at høgskolen skal ha kraft til å gjennomføre de overordnede målsettinger over tid. Antall årsverk har i perioden økt med 47 årsverk, fra 695 per til 742 per Denne markante økningen må sees i sammenheng med økt antall studieplasser/studenter som utløser et behov for mer personale. I tillegg har man vært nødt til å oppbemanne i administrative stillinger på grunn av de omfattende oppgavene som høgskolen står overfor de neste årene. De samlede personalkostnader bør ikke øke videre i 2013, uten at dette ses i sammenheng med forventet avgang i årene som kommer. Se videre omtale av økningen i årsverk i vedlegg 3. Høgskolens økonomiske stilling er blitt noe bedret også i 2. tertial Høgskolens likviditet er styrket, driftsresultatet er forbedret og avsetningene er økt. Den økonomiske situasjonen må likevel fortsatt betegnes som stram. Tiltak bør derfor bli satt i verk for å sikre budsjettbalanse og nødvendig handlingsrom fremover. Tabell 4: Sammenlikning av nøkkeltall 2. tertial 2012 og 2013 (alle tall i tusen kr) NØKKELTALL 2. tertial tertial 2013 Statstilskudd Avregninger (- = reduksjon i avsetningene) Avsetninger Avsetning i % av statstilskudd 42,09 % 66,46 % Driftsresultat Driftsresultat i % av statlig tilskudd 20,02 % 11,48 % Arbeidskapital (omløpsmidler-kortsiktig gjeld) Arbeidskapital i % av driftsinntekter 49,52 % 75,31 % Likviditetsgrad (omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 4,29 5,19 Lønn i % av totale driftskostnader 62,56 % 63,51 % Opptjent virksomhetskapital Beholdning Norges Bank (Tallene er her inkludert utstyrsbevilgningen og utgiftene knyttet til denne) Det vises ellers til vedleggene for ytterligere detaljer til regnskapet per 2. tertial.

10 Innstilling til vedtak 1. Styret tar redegjørelsen om regnskapsstatus per 2. tertial 2013 til etterretning. Audun Rivedal Høgskoledirektør Jan Ove Henriksen økonomidirektør

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 SAK 90/2013 Vedlegg 2 Til: Høgskolestyret Fra: Høgskoledirektør Dato: ORIENTERING OM ØKONOMISTATUS PER Internregnskapet per 2. tertial 2013 Høgskolen har per et regnskapsmessig mindreforbruk på om lag 36,5 mill. kr, som er om lag 7,2 % av det periodiserte budsjettet. Det tilsvarende resultatet på samme tidspunkt i 2012 var et mindreforbruk på om lag 32,5 mill. kr. Korrigert for kjente regnskapsmessige ukorrektheter og periodiseringsfeil har høgskolen et overskudd på om lag 3,9 mill. kr per 2. tertial. Nedenstående tabell viser totale driftsinntekter og -utgifter (eks. eksternt finansiert virksomhet) per fordelt på hver driftsenhet. Utstyrsbevilgningene er ikke inkludert i oppstillingene under. Tabell 1: Internregnskap per enhet (Alle tall i 1000) Kontokl. 1 Kontokl. 3 Driftsinntekter Invest. og vedlikehol d Kontokl. 5-9 Samlet regnskap Budsjett Avvik Korrigert avvik Prognose AL AI AHS SA MS DU MD HiB- Felles SUM Avvikstallene per 2. tertial inkluderer ikke høgskolens sentrale reserver/avsetninger. Ufordelte midler (54,89 mill. kr.), strategisk reserve (5 mill. kr) og akkumulert egenkapital (23 mill. kr.), totalt 82,88 mill. kr. er ikke inkludert i mindreforbruket. Reservene er i sin helhet budsjettert i periode Midlene er tatt med i prognosen for avvik per , ref. tabell 1. Mindreforbruket består i stor grad av ubrukte fellesmidler, men det er forventet at dette kun er budsjettmessige periodiseringsavvik og at utgiftene blir tilsvarende høyere i senere perioder. Samtlige budsjettenheter, med unntak av AL, SA og dykkerutdanningen, har et mindreforbruk i perioden.

43 Økningen i lønnsutgifter var på om lag 14,2 % fra august 2012 til august 2013, mens endringen i nettoforbruk var 9 %. Økningen i budsjett for den samme perioden var 9,5 %. Ordinære driftsinntekter var 22 % lavere enn i samme periode i Samlede lønnsutgifter utgjør 68,3% av de totale driftsutgiftene, mot 67,1 % for samme periode i Nedenfor følger noen kommentarer til den økonomiske situasjonen per fra budsjettenhetene. Avdeling for helse- og sosialfag Regnskapsrapporten viser et mindreforbruk på 3,5 mill. kr. Avdelingen har utfordringer med hensyn på lønnskostnader, spesielt med tanke på midlertidige stillinger. Merforbruket på lønn reduseres av høyere sykepengerefusjoner enn budsjettert, slik at avviket på lønnspostene blir 0,3 mill. kr. Avdelingens investeringsmidler er planlagt å gå til IKT-investeringer, samt til vitenskapelig utstyr og inventar i Avdelingens prognose per er et mindreforbruk på om lag 4,1 mill. kr. ved årsslutt, men det er knyttet stor usikkerhet til dette. Avdeling for ingeniørutdanning Regnskapsrapporten viser et mindreforbruk på om lag 6 mill. kr., og avdelingen skriver i sin rapport at det ligger an til et større mindreforbruk pr 31.12, uten å oppgi hvor mye. Mindreforbruket fordeler seg over både investeringer, lønn, andre driftskostnader og interne inntekter/kostnader. Avdelingen kommenterer med at kvalitetssikring av investeringer gjerne tar litt tid, så derfor ligger de bak i forhold til budsjett. Mindreforbruket på lønn skyldes at det ikke er tilsatt i stillinger det er budsjettert med. Avdelingen benytter seg av overtid og kjøper inn undervisningstjenester for å kunne gjennomføre undervisningen på en forsvarlig måte. AI har flere stillinger under tilsetting. Det er tenkt slik at et mindreforbruk ved avdelingen pr vil bli brukt til å styrke avdelingens faglige aktivitet og FoU-aktiviteten i 2014 og videre fremover. Regnskapet for Dykkerutdanningen (DU) viser et merforbruk på om lag 0,46 mill. pr Utstyrssituasjonen ved Dykkerutdanningen er fortsatt prekær, noe som fordyrer driften i form av dyre leieavtaler, kortsiktige installasjoner og arbeidstimer i planlegging av slike løsninger. Leie av dykkerbil/post er blitt forlenget, for at avdelingen skal kunne gjennomføre dykkerprogrammene i høst. Kostnadene for dette er oppgitt til ca 0,5 mill. kr på årets budsjett. Lønnsbudsjettet til Dykkerutdanningen er tilnærmet i balanse på grunn av at de har holdt tilbake ansettelser. Grunnet etterslep av merforbruk fra 2012, som budsjettet ennå ikke er korrigert for, medfører dette at det korrigerte resultatet per august er et merforbruk på om lag 1,43 mill. kr. Det er også sannsynlig at avdelingen ikke vil klare å spare inn dette budsjettkuttet i Prognose for årsslutt viser et merforbruk på om lag 1,9 mill.

44 Avdeling for lærerutdanning Avdelingen har et regnskapsmessig mindreforbruk på om lag 0,2 mill. kr. Dette skyldes, i hovedsak, periodiseringsfeil i budsjett i forhold til regnskap, mens det totale korrigerte avviket per er på om lag 0,4 mill. kr. Prognose mot tilsier et regnskap i tilnærmet balanse. Avdelingen har et totalt merforbruk på lønnsrelaterte poster på om lag 1,9 mill, som kan tilskrives kostnader knyttet til merarbeid knyttet til streiken i 2012, som for fullt har slått ut i 2013, forskjøvet FOU tid og lønn til prosjekter som avdelingen har fått midler til å gjennomføre, over interne tildelinger. Positive avvik på driftskostnader og interne transaksjoner gjør at det totale avviket ikke blir større. Avdelingen har sterk fokus på kostnadskontroll og forventer å komme noe under budsjett på andre driftskostnader. Dette, sammen med økte forventede inntekter fra EVO og en del fra inntekter fra Sentraladministrasjonen (SA) jfr. kommentar lønn, gjør at avdelingen forventer å gå tilnærmet i balanse pr Sentraladministrasjonen Regnskapet for Sentraladministrasjonen (SA) viser et ukorrigert merforbruk på drøye 4,8 mill. kr. Merforbruket skyldes både høyere kostnader på investeringer, lønn, og andre driftskostnader, på til sammen knappe 7 mill. kr. SA har fått inntektsført i alt 2,1 mill. kr mer i inntekter både interne og eksterne inntekter/refusjoner enn det som var budsjettert, noe som gjør at ukorrigert merforbruk ender på 4,8 mill. kr pr Korrigert for kostnader som SA ikke skal betale (utredning metningsdykker og erstatning) som er blitt ompostert i ettertid, er merforbruket på rundt 3,9 mill. kr. Det er i midlertid noe usikkerhet knyttet hvor stort avviket egentlig er i forhold til budsjett, på grunn av en del korrigeringer av regnskapet. Biblioteket (BIB) har et totalt merforbruk på ca 0,9 mill. kr som i hovedsak består av høyere kostnader til databasesøketjeneste og bøker, enn budsjettert. Mediesenterets (MS) samlede påløpte kostnader var på om lag 3,31 mill. kr., noe som gir et mindreforbruk på om lag 0,24 mill. kr. Mindreforbruket skyldes delvis lavere investeringsnivå på ITog videoutstyr og delvis mindre forbruk på strategiske tiltak og andre interne prosjekter enn budsjettert, hittil i år. Målet for 2013 er å generere en samlet fortjeneste på minimum 10 prosent av Mediesenterets oppdragsvirksomhet (dvs. om lag 0,37 mill. kr). Basert på inngåtte oppdrag anses det som mulig, men for å ta høyde for den iboende uforutsigbarheten og risikoen som knytter seg til et stort antall eksternt finansierte prosjekter, legges en prognose som tilsier et mindreforbruk på 0,1 mill for Den eksternt finansierte virksomheten Høgskolen hadde en omsetning innen bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet per april på om lag 36,2 mill. kr, noe som er en økning på om lag 5,2 mill. kr i forhold til samme periode i 2012.

45 Omsetning per enhet og totalt: Per august 2013 Per august 2012 AL AI AHS MS SA Totalt Tabellen under viser utviklingen i resultat/overskudd per enhet og totalt. Resultatet er lavere enn på samme tid i fjor. Det er avsluttet få prosjekter pr august 2013 og EVO setter nå inn ressurser in mot å få avsluttet så mange eksternt finansierte prosjekter som mulig før Utvikling resultat/overskudd per enhet og totalt Pr Pr AL AI AHS MS 0 0 SA Totalt Saksforbereder: Lasse Anti

46 Til: Høgskolestyret SAK 90/2013 Vedlegg 3 Fra: Høgskoledirektør Dato: ORIENTERING OM ØKNING I ÅRSVERK FRA 2012 TIL 2013 Antall årsverk har i henhold til statistikkene i DBH som registreres 01. oktober hvert år økt fra 702,6 i 2012 til 743,5 i 2013, og totalt er dette en økning på om lag 6 %. Til 2. tertialregnskapene registreres årsverkene per 31. august. Fra august 2012 til august 2013 var økningen på 47 årsverk, fra 695 til 742. Videre benyttes tallene og registreringstidspunktet fra DBH. Dette er en markant økning i antall årsverk selv om den må sees i sammenheng med økt antall studieplasser som utløser et behov for ekstra bemanning. Totalt antall ansatte, tabell 1: Avdeling Endring Endring Totalt Totalt årsverk i % Avdeling for helse og sosialfag 189, ,4 4 % Avdeling for ingeniørutdanning 185,8 186,6 0,8 0 % Avdeling for lærerutdanning 211,6 219,8 8,2 4 % Sentraladministrasjonen 115,5 140,2 24,7 18 % Sum 702,6 743,5 41,1 6 % Økningen i årsverk har vært størst i Sentraladministrasjonen, med 24,7 årsverk, noe som tilsvarer en økning på 18 %. Avdeling for ingeniørutdanning har ikke hatt en økning i antall årsverk, på tross av mange nye studieplasser. Det har vært vansker med rekruttering til ingeniørutdanningen, og stillinger står vakante. Faste ansatte, tabell 2: Avdeling 2012 Totalt 2013 Totalt Endring årsverk Endring Faste ansatte i % av totalt antall ansatte Faste ansatte i % av totalt antall ansatte i % Avdeling for helse og sosialfag 139,9 144,7 4,8 3 % 73,8 % 73,5 % Avdeling for ingeniørutdanning 147,4 145,1-2,3-2 % 79,3 % 77,8 % Avdeling for lærerutdanning 168,6 165,5-3,1-2 % 79,7 % 75,3 % Sentraladministrasjonen 99,3 119,6 20,3 17 % 86,0 % 85,3 % Sum 555,3 574,8 19,7 3 % 79,0 % 77,3 %

47 Midlertidig ansatte, tabell 3: Avdeling 2012 Totalt 2013 Totalt Endring årsverk Endring i % Midlertidig ansatte i % av totalt antall ansatte Midlertidig ansatte i % av totalt antall ansatte Avdeling for helse og sosialfag 49,7 52,3 2,6 5 % 26,2 % 26,5 % Avdeling for ingeniørutdanning 38,4 41,5 3,1 7 % 20,7 % 22,2 % Avdeling for lærerutdanning 43 54,3 11,3 21 % 20,3 % 24,7 % Sentraladministrasjonen 16,2 20,5 4,3 21 % 14,0 % 14,6 % Sum 147,3 168,6 21,3 13 % 21,0 % 22,7 % Økningen i antall årsverk gjelder både på midlertidige ansettelser og på faste ansettelser. Den prosentvise økningen er betydelig høyere når det gjelder midlertidige ansettelser enn faste, selv om økningen i antall årsverk er om lag likt fordelt. Midlertidige stillinger utgjør nå 21 % av de totale årsverkene. I tallene ovenfor er ikke konsulenter og innleide vikarer fra byrå inkludert. Eksternregnskapets note 3 viser også at konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne har økt fra 2012 til Per august 2012 var det påløpt 29,49 mill. kr. til kjøp av slike tjenester, og per august 2013 var dette beløpet 37,46 mill. kr. Justert for utgiftene på disse postene som tilhører Kronstadprosjektet var beløpet i ,27 mill. kr., og i mill. kr. Dette er en økning på om lag 5,73 mill. kr., noe som utgjør 19,6 %. Saksforbereder: Kristine Tangen

48 SAK 91/2013 BUDSJETTFORSLAG 2015 (ref. 13/4368) Dokumenter i saken 1. St. prp. nr 1 ( ) for budsjettåret Orientering om forslag til statsbudsjett 2013 for universiteter og høgskoler 3. Statsbudsjett 2013 tildelingsbrev Høgskolen i Bergen, KD brev datert Sak 77/2010 Strategisk plan Sak 48/2012 Universitetsstatus og fremtidig studieportefølje 6. Sak 74/2012 Budsjettforslag Sak 27/2013 Rapport og planer Sak 43/2013 Opptaksrammer og regulering av studier 9. AI - Innspill til satsningstiltak 2015 (vedlegg 1) 10. AHS - Innspill til satsningstiltak 2015 (vedlegg 2) Saken gjelder: Departementet har bedt høgskolen om å sende inn forslag til statsbudsjettet Budsjettforslaget skal kun beskrive fremtidige satsningsområder/-tiltak, dvs. tiltak som ikke kan finansieres innenfor ordinær budsjettramme. Satsningsforslagene benytter departementet i arbeidet med kommende statsbudsjett. Planene og prioriteringene må være i samsvar med fastlagte mål for sektoren og høgskolens særskilte forutsetninger og strategier. Satsningsforslagene skal kort beskrives og kostnadene tallfestes, ref. tildelingsbrevet for 2013, vedlegg 3. Departementet har bedt underliggende institusjoner om å sende inn budsjettforslag for 2015 innen Rapport for 2013 og planer for 2014 skal rapporteres innen Avdelingene er invitert til å komme med forslag til satsningstiltak. Det er kommet forslag fra Avd. for ingeniørutdanning og Avd. for helse og sosialfag, jf. vedlegg 1 og 2. Vurdering: Høgskolens budsjettforslag for 2014, som ble sendt departementet høsten 2012, hadde et forslag på totalt 90 studieplasser innenfor ulike mastergradsutdanninger, ref. sak 74/2012: Master i teknologifag 20 plasser Master som spesialiseringsemne innen omsorgsteknologi 20 plasser Master i helsefag 30 plasser Master innenfor lærerutdanningene 20 plasser

Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2

Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 11.02.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2 Vi viser

Detaljer

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad.

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad. Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2015 Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Møtestad: Til stades: Forfall: Sekretær: Referent: Dessutan møtte: Styrerommet, Campus Kronstad. Rektor

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE1/2014

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE1/2014 STYRET Vår ref. 2014/568 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE1/2014 Møtetid: Torsdag 05. januar kl. 09.00-11.50 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A525. Tilstade: Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson Brenna, Kristian Helland,,

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2013

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2013 STYRET Vår ref. 2013/378 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2013 Møtetid: Torsdag 24. oktober kl. 09.00-14.10 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A526. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar Søgnen, Kristian Helland, Anders Kvernmo

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Innkalling til styremøte 27. september - Møte 5

Innkalling til styremøte 27. september - Møte 5 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 19.09.2012 Vår ref. 2012/67-0 Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemmane i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 27. september -

Detaljer

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 14. oktober 2011 VEDTAKSSAK Saksnr: FSFH-sak 10/2011 Journalnr.: 2011/3310 Saksbehandler: Martin Engesrønning BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG A. Satsingsforslag innenfor

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer

Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Universitetsledelsen Avdeling for økonomi Arkivref: Dato: 10.2.2016 Årsregnskap 2015, Universitetet i Tromsø - Ledelseskommentarer Virksomhetens formål: Virksomheten ved UIT Norges arktiske universitet

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013 STYRET Vår ref. 2013/378 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013 Møtetid: Torsdag 14. november kl. 09.00-13.40 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A526. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson Brenna,

Detaljer

Møtetid: Onsdag 22. oktober kl Styrerommet, Campus Kronstad

Møtetid: Onsdag 22. oktober kl Styrerommet, Campus Kronstad Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2014 Møtetid: Onsdag 22. oktober kl. 09.00 Møtestad: Tilstade: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 10/2004 Høgskolestyret /

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 10/2004 Høgskolestyret / HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 10 INNKALLING Møtedato: 14. desember 2004 Møtetidspunkt: 15.00-19.00 Møtedato: 15. desember 2004 Møtetidspunkt: 09.00-15.30 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15, inngang D.

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 04/2006 Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 04/2006 Høgskolestyret HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2006 INNKALLING Møtedato: 22. mars 2006 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15 Møtetidspunkt: Kl. 09.00-15.30 Saksliste: 017/2006: Handlingsplan økonomi og regnskap 2006 018/2006:

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag Torsdag 8. november kl på Kjeller, rom KC239

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag Torsdag 8. november kl på Kjeller, rom KC239 Dato: 08.11.2012 Vår ref.: 2012/2484 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag Torsdag 8. november kl. 12-16 på Kjeller, rom KC239

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12. februar 2016 FSHUM sak 3/16 ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER OG MINDRFORBRUK Årsregnskapet per 31. desember 2015 for Det humanistiske

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Møtebok frå styremøte 09/2015

Møtebok frå styremøte 09/2015 Møtebok frå styremøte 09/2015 Møtetid: Onsdag 04. november, kl. 09.00 Møtestad: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Til stades: Forfall Sekretær Referent Andre Ole-Gunnar Søgnen, Aina M. Berg, Sissel Johansson

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnummer: 47/2015 ephorte: Møtedato: 02. desember 2015 Notatdato: 20. november 2015

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/1946 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 16.9.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising RO-sak 03-10/c Regnskap for AFT 2. tertial 2010 Vedlegg:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP S 5/2014 Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen Arkiv nr: 14/00480 Vedlegg 1.

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

Møtetid: Onsdag 05. november kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad

Møtetid: Onsdag 05. november kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2014 Møtetid: Onsdag 05. november kl. 09.00 Møtestad: Tilstade: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John Erik Larsen 2006/1393 SØKNAD OM AKKREDITERING AV DOKTORGRADSSTUDIUM I GASS- OG ENERGISYSTEMER Saken i korte

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER

DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER Kunst- og designhgskoien Rergen Bergc Acdemy uf Art and Design DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER Innhold 1. Disponibel bevilgningsramme 2016 2 2. Resultatbudsjett i forhold til resultatregnskap

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2011

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2011 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 01.06.2011 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2011 HS-V-028/11 Saksbehandler/-sted: Geir Ove Frostad / SØR Tidligere

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Saksnr.: 33/14 Fra: Instituttleder Møtedato: 1. desember 2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: 27.

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav

Detaljer

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 15.06.2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7.6.2010 O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT Vedlegg: Resultatregnskap

Detaljer

N O T A T. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Sør-Trøndelag til Kunnskapsdepartementet

N O T A T. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Sør-Trøndelag til Kunnskapsdepartementet NTNU S-sak 11/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02.03.2016 Saksansvarlig: Helge Klungland Saksbehandler: Ingrid Volden og Kirsten B. Prestøy N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsrapport

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 21.06.2007 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2006/388 Innstilling fra utredningsgruppe til å utrede spørsmål om satsing på Henrik Ibsen Saken

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL Resultatregnskap BFV pr 201512 for avdeling AITeL Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201512 Budsjett pr 201512 Avvik Regnskap i fjor pr 201412 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger -34 282-34 282

Detaljer

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd.

SAMMENDRAG Totaløkonomien Kostnadskontrollen ved UM er god og prognosen pr juli kan tilsi at vi også i år vil avslutte regnskapet med overskudd. UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 16/2017 Saksnr.: 2017/5053 Møte: mandag 4. september 2017 Økonomirapport-Regnskap per 31. juli 2017 GRUNNLAGSDOKUMENTER I SAKEN a) UM styresak

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 30.10.2015 kl. 9:00 Møtet ble holdt Campus Drammen Til stede Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Sverre Gotaas, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver,

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 30.03.06 05/01003-123.1 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 MED ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Bakgrunn

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL STYREMØTE 03/16

MØTEPROTOKOLL STYREMØTE 03/16 MØTEPROTOKOLL STYREMØTE 03/16 Høgskolestyret 2016 Høgskolen i Bergen Dato: 10.03.2016 kl. 9.00 Sted: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS

Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS Kunnskapsdepartementet Regnskapsanalyse: Kontroll- og nøkkeltallsberegninger Versjon RPS 20090506 Institusjonen: Universitetet/Høyskolen i xx Alle de hvite boksene skal fylles ut av institusjonen. - De

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret Høgskolen i Bergen. Dato: kl. 9:00 Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret Høgskolen i Bergen. Dato: kl. 9:00 Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Høgskolen i Bergen Dato: 19.10.2016 kl. 9:00 Sted: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 Tilstede: Ole-Gunnar Søgnen (rektor), Sonja Irene Dyrkorn (sekretær),

Detaljer

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Stabekk, 12. februar 2015 Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Institusjonens form en kortfattet beskrivelse av institusjonens form opplysninger om annen virksomhet eller aktivitet

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II. Til styret Dato: 26. februar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 9/2014 Journalnr.: 2013/2537 Saksbehandler: Anne Berit Grindstad m/fl ØKONOMIRAPPORT FOR 2013 I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

En utvikling på høgskolenes premisser?

En utvikling på høgskolenes premisser? En utvikling på høgskolenes premisser? Muligheter og begrensninger for styrket FoU-aktivitet 21/11-08 Rektor Eli Bergsvik, Høgskolen i Bergen Om forsking i høgskulesektoren Forskningsrådets policy for

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2014

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2014 Vår ref. MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2014 Møtetid: Torsdag 13. mars kl. 09.00-15.40 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A526. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar Søgnen, Daniel Benjaminsen (vara for Pernille Marie Våge),

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: S 1/7/15 Møtenr.: 7/215 Møtedato: 9. november 215 Notatdato: 2. november 215 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.14 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 15.1.214 Notatdato: 8.1.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN/IR/KR

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008.

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.04.2009 A-møte: 14.05.2009 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 18/09 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 3(revidert ramme) - 2008 Regnskap

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2010

LEDELSESKOMMENTARER DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2010 LEDELSESKOMMENTARER DELÅRSREGNSKAP FOR 2. TERTIAL 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Institusjonens formål... 2 2. Disponibel bevilgningsramme 2010... 2 3. Resultatbudsjett i forhold til resultatregnskap...

Detaljer

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tilskuddsbrevet og rapporteringskravene for 2015.

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015.

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015. Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 16.06.2015 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Delårsregnskap pr. 1. tertial 2015. HS-V-19/15 Saksbehandler/-sted: Ingrid Volden / SØR Tidligere

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 15.03.2010 Arkiv: 10/723 SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 26.03.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen A-sak 08/10: BUDSJETTREVISJON

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 08.02.2011 Arkiv: SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 25.03.2011 Fra: Dekan A-sak: 02/2011 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Budsjettrevisjon

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 2. tertial 2011

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Delårsregnskap pr. 2. tertial 2011 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 07.10.2011 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Delårsregnskap pr. 2. tertial 2011 HS-V-042/11 Saksbehandler/-sted: Geir Ove Frostad / SØR Tidligere

Detaljer

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 17.04.01 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 SAK: FORDELING AV STUDIEPLASSER Tidl. sak(er): HS-sak 13/2001

Detaljer

ILU 3/17 Budsjett 2017

ILU 3/17 Budsjett 2017 1 av 6 Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Institutt for lærerutdanning Notat Til: Utvidet ledergruppe for Institutt for lærer utdanning Kopi til: Fra: Signatur: Instituttleder MP og KJ ILU 3/17

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Tertialrapportering 1. tertial 2017

Tertialrapportering 1. tertial 2017 Tertialrapportering 1. tertial 2017 Oversikten under viser det opprinnelige budsjettet for 2017. Det ble budsjettert med et overskudd på RD på 8,373 mill. som i hovedsak var knyttet til estimert tildeling

Detaljer