Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7"

Transkript

1 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: Vår ref. Tlf.: Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser til møteplanen og tidligare utsendingar om styremøte og kallar med dette inn til møte i styret for Høgskulen i Bergen. Møtetid: Torsdag 24. oktober kl til kl Møtestad: Møterom A 526 (styrerommet) Nygårdsgaten : Styremøte : Lunsj : Styremøtet held fram. Dersom du ikkje kan møte ber vi om at du gir melding til styresekretariatet v/ståle Berglund på , e-post: Parkering er eit generelt problem. Vi oppmodar dokker å parkere på Bystasjonen om dokker kjem i bil. Elles ber vi om at folk reiser kollektivt. Med venleg helsing Sign. Ole-Gunnar Søgnen Rektor Sign. Audun Rivedal høgskuledirektør Postadresse: Postboks 7030, N 5020 Bergen Tlf: Besøksadr. Nygårdsgt Bergen Bankgironr.: Fakturaadresse: Høgskolen i Bergen fakturamottak, Postboks 363 Alnabru, N-0614 Oslo

2 STYREMØTE: MØTE: 7/2013 SAKSLISTE: Sak 87/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 88/13 Møtebok frå møte 6/2013 Sak 89/13 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker - Oppdatering og orientering om Samlokaliseringsprosjekta. Sak 89B/13 - Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet Sak 90/13 Rekneskapstatus per 2. tertial 2013 Sak 91/13 Budsjettforslag 2015 Sak 92/13 Sak 93/13 Sak 94/13 Sak 95/13 Sak 96/13 Sak 97/13 Godkjenning av søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.-studiet «Kunnskapsbasert praksis i helsefag» ved Høgskolen i Bergen Utlysning av stilling som forskingsdirektør Oppnevning av fagansvarlig for ph.d.-studiet «Studier av danning og didaktiske praksiser» ved Høgskolen i Bergen (u.off) Tilsetting av professor innan leiing og innovasjon ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniørutdanning (u.off) Tilsetting av professor barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærarutdanning. (u.off) Tilsetting av professor i pedagogikk ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærarutdanning. (u.off) Eventuelt Dei som ynskjer å stille spørsmål under eventuelt, og få svar i møtet, må melde frå til Ståle Berglund seinast kl dagen før styremøtet.

3 SAK 89/13 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktsaker Orientering ved rektor og ved høgskoledirektør Utsendte referatsaker og orienteringssaker: Brev frå Språkrådet - Har høyskolen en individuelt tilpasset språkstrategi? Brev frå KD - Supplerende tilskuddsbrev - Statsbudsjettet Kap. 281 post 70 Utdanning for velferd, prosjekt Brev frå KD Rundskriv - Prøveordning for fagskoler Brev frå KD - Supplerende tildelingsbrev - Statsbudsjettet Kap. 281 post 01 og post 70 -Utdanning av veiledere for nyutdannede, nytilsatte lærere og førskolelærere - prosjekt Brev frå KD - Vedrørende implementering av Råd for samarbeid med arbeidslivet Brev frå Utd.dir. - Utbetalingsbrev Kompetanseløft for det flerkulturelle området Brev frå UHR Internasjonale søkere til masterutdanninger arbeidsgruppe (t.o.) Brev frå KD Rundskriv Forksrifter om rammeplaner for lektorutdanning for trinn 8-13, treårige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag, yrkesfaglærerutdanning for trinn 8-13 og praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13 Fullmaktsaker: 9. Fullmaktsak - Notat vedrørende intern utlysning av åremålsstilling som instituttleder ved institutt for økonomisk-administrative fag ved AI Orienteringssaker lagt ut i møtet: 10. Referat frå møte på verksemdsmål tirsdag

4 SAK 89B/2013 NASJONALT SENTER FOR MAT, HELSE OG FYSISK AKTIVITET Dokumenter i saken - Mandat for Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet brev fra KD Oppnevningsbrev og mandat for prosjektgruppe - Signert avtale mellom Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og HiB - Søknad med vedlegg brev fra HiB Invitasjon til å bli vertsinstitusjon brev fra KD Bakgrunn Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet inviterte i juni fire utvalgte institusjoner til å søke om å bli vertsinstitusjon for et nyopprettet nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Senteret skal ha barnehager og skoler som virkefelt, og opprettes som ledd i oppfølgingen av Meld. St. 20 ( ) På rett vei kvalitet og mangfold i fellesskolen, Meld. St. 34 ( ) Folkehelsemeldingen god helse felles ansvar og Meld. St. 24 ( ) Framtidens barnehage. HiB leverte sin søknad i august, og fikk etter møter med departementene tildelt ansvaret for senteret. 30. september signerte rektor og høgskoledirektør avtale med Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet om etablering og drift av senteret. Avtalen utgjør, sammen med fastsatt mandat for senteret og det opplegget som er skissert i søknaden fra HiB, rammene for organiseringen av senteret. Organisering Senteret vil bli organisert etter 1-4 i Lov om universiteter og høgskoler: 1-4 Særlig ansvar for enkelte institusjoner (4) Departementet kan i samråd med institusjonen legge driften av en nasjonal fellesoppgave til en bestemt institusjon, uten at institusjonens egne styringsorgan har ansvaret for den faglige virksomheten. Ansvaret for den faglige styringen og oppfølgingen er delegert fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet og fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet. Utdanningsdirektoratet vil følge opp senterets daglige drift etter avtale og i samarbeid med Helsedirektoratet. HiB får som vertsinstitusjon det administrative ansvaret med personalansvar for ansatte ved senteret. Etablering av senteret Høgskoledirektøren har, i tråd med søknaden, oppnevnt en prosjektgruppe bestående av førsteamanuensis Asle Holthe, førstelektor Oddrun Hallås, rådgiver Tone Reistad og førsteamanuensis Jon Hoem. Arbeidsgruppen vil fungere frem til fast senterleder er på plass,

5 og vil ha ansvar for å lyse ut stillinger, ivareta kontakten med oppdragsgivere og partnere, etablere faglig råd for senteret, utvikle nettside, utarbeide årsplan og budsjett for 2014 og profilere senteret utad. Forvaltningsmessig vil senteret forholde seg til høgskolens regelverk, med høgskoledirektøren som øverste forvaltningsmyndighet. Etablering av senteret vil være et ansvar for styret kun i de tilfeller der det opprettes professorstillinger knyttet til senteret. Utlysning av og tilsetting i slike stillinger skal, innenfor dagens regelverk, skje etter behandling i styret. For senterets del vil de eneste aktuelle stillinger av denne type være senterlederstillingen, dersom denne legges på professornivå, og eventuelle professor IIstillinger. Det er ellers understreket i søknaden og i mandatet at arbeidet i senteret skal gi synergier til beste for høgskolens faglige utvikling. Rapporter om faglige resultater vil derfor bli presentert for styret. Det er høyt prioritert fra de involverte departementene og direktoratenes side at senteret blir operativt snarest mulig. Høgskoledirektøren foreslår på denne bakgrunn at rektor får fullmakt til å godkjenne utlysningstekst for daglig leder av senteret. Forslag til vedtak Høgskoledirektøren viser til saksframlegget og dokumentene i saken, og fremmer følgende forslag til vedtak: Høgskolestyret tar tildelingen av oppdraget som vertsinstitusjon for nytt nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet til etterretning. Rektor får fullmakt til å godkjenne utlysningstekst for stillingen som senterleder. Audun Rivedal høgskoledirektør Even O. Sørland førstekonsulent

6 Sak 90/2013 REGNSKAPSSTATUS PER 2. TERTIAL 2013 (Ref 13/1755) Dokumenter i saken 1. St.prp. nr. 1 ( ) 2. Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2013 fra KD 3. Statsbudsjett 2013 tildelingsbrev Høgskolen i Bergen 4. Regnskap for 2012 og delårsrapportering i 2013 brev fra KD Delårsrapportering 2. tertial 2013 brev fra KD Styresak 100/2012 Budsjett 2013 foreløpig fordeling 7. Styresak 04/2013 Endelig budsjettfordeling Styresak 27/2013 Rapport og planer Styresak 16/2013 Godkjenning av foreløpig årsregnskap for Regnskapet per 2. tertial 2013 med ledelseskommentar (vedl 1) 11. Orientering om intern regnskapsstatus per august 2013 (vedl 2) 12. Omtale av økning antall stillinger fra (vedl 3) Saken gjelder I denne saken vil regnskapet per 2. tertial 2013 bli presentert og kommentert. Saken er basert på kommentarer fra enhetene og aktuelle nøkkeltall hentet fra regnskapet. Saken vil ta opp sentrale deler fra den eksterne tertialrapporteringen samt høgskolens internregnskap. Tertialregnskapet er sendt til Kunnskapsdepartementet (KD) innen fristen Vurdering Ekstern regnskapet per 2. tertial 2013 (jf. vedlegg 1) Høgskolen fikk for 2011 tildelt 85 mill. kr. i utstyrsbevilgning til høgskolens nybygg, 175,27 mill. kr i 2012 og 87,805 mill. kr i Disse midlene fører til at regnskapstallene ukorrigert ikke blir sammenlignbare. Per hadde høgskolen inntektsført om lag 317,243 mill. kr. av disse midlene, men kun forbrukt om lag 49 mill. kr, noe som fører til en uforholdsmessig høy avsetning i regnskapet sammenlignet med tidligere år. Høgskolen hadde per et positivt driftsresultat på om lag 63,35 mill. kr, mens resultatet for samme periode i 2012 var et resultat på om lag 112, mill. kr. Korrigert for årets tildeling og forbruk av utstyrsbevilgningen er resultatet for perioden om lag 22,9 mill. kr. Dette betyr at mindreforbruket i forhold til bevilgning, fratrukket utstyrsbevilgningen, har økt fra 3,7 % til 4,3 %. Inntektssiden har i perioden økt noe mer enn kostnadssiden, med hhv. 11,75 % og 9,22 %, når en sammenligner med samme periode i 2012 og korrigerer for utstyrsbevilgningen. Lønn og sosiale kostnader utgjør per 2. tertial 65,2 % av de samlede kostnader, korrigert for kostnader knyttet til nybygget, noe som er en økning på 0,2 % i forhold til årsregnskapet 2012, og en økning på 0,7 % i forhold til 2. tertial Den eksterne omsetningen (her: all inntekt unntatt bevilgninger fra KD) på om lag 39,5 mill. kr, som er en økning på 4,5 mill. kr. sammenliknet med 2. tertial 2012.

7 Periodens resultat, som her er overskuddet av oppdragsvirksomheten, er på 0,282 mill. kr, som er en resultatnedgang på om lag 0,24 mill. kr sammenliknet med Denne reduksjonen skyldes i hovedsak at man i 2013 ikke har avsluttet like mange prosjekter i første tertial som i samme periode i Tabell 1: Sammenlikning av resultatregnskapet 2. tertial 2012 og 2013 (alle tall i tusen kr) Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Tilskudd og overføringer fra andre Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Avskrivninger Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Resultat av ordinære aktiviteter Avregninger Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet Sum avregninger Periodens resultat Høgskolen har som mål å øke avsetningene, bl.a. fordi høgskolen skal kunne legge til grunn et flerårig planleggingsperspektiv, ref. de finansielle utfordringer som er knyttet til samlokaliseringen på Kronstad/Møllendalsveien og universitetsambisjonen. Avsatt andel av tilskudd til statlig finansiert virksomhet var per om lag 366,28 mill. kr, ref. note 15 i vedlegg 1. Ser man bort fra avsetningen i forhold til utstyrsbevilgningen (268,1 mill. kr.) var avsatt andel 98,15 mill. kr. Dette er en økning på 25,4 mill. kr sammenliknet med , noe som er en økning på om lag 34,9 %. Det forventes at avsetningsnivået vil bli noe redusert i 3. tertial. Avsetningen per 2. tertial inkluderer en positiv saldo knyttet til metningsdykkerutdanningen, på om lag 8,3 mill. kr.

8 Tabell 2: Avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert virksomhet (alle tall i tusen kr) Avsetning pr Avsetning pr Endring i perioden Inntektsførte bevilgninger: Sum Kunnskapsdepartementet Sum Norges forskningsråd Direkte posterte statsinterne feriepengeforpliktelser - inkl. arbeidsgiveravgift (underkonto 2168) Sum andre bidragsytere Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver: Sum Kunnskapsdepartementet Sum Norges forskningsråd Sum andre bidragsytere Sum ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver mv Den eksterne omsetningen (her: all inntekt unntatt bevilgninger fra KD) på om lag 39,5 mill. kr, som er en økning på 4,5 mill. kr. sammenliknet med 2. tertial Tabell 3: Ekstern omsetning (eks. bevilgninger fra KD) ref. note 1 2. tertial tertial 2013 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltning utbetaling til andre Periodens tilskudd /overføring fra Utdanningsdirektoratet NFR Gaver Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet Oppdragsaktivitet Andre driftsinntekter Den oppdragsfinansierte virksomheten hadde en omsetning på om lag 4,8 mill. kr, som utgjør 0,9 % av de samlede driftsinntekter justert for utstyrsbevilgningen. Omsetningen er redusert med om lag 41,8 % sammenliknet med 2. tertial Avsluttede oppdragsprosjekter gav et resultat på 0,28 mill. kr, som gir en resultatgrad på 5,8 %, noe som er en reduksjon i forhold til 2.tertial 2012 (6,3 %). Dette resultatet fremkommer delvis på grunn av at flere prosjekter enn tidligere kommer innunder bidragsfinansiert virksomhet samt at oppdragsaktiviteten er noe mindre. Bidragsfinansiert virksomhet er også redusert i forhold til tidligere år. Avsluttede oppdragsprosjekter gav et resultat på 0,282 mill. kr. De fleste prosjekter avsluttes ikke før ved utgangen av året.

9 Trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader For å oppnå målet om budsjettbalanse for avdelingene samt et tilfredsstillende avsetningsnivå vil det gjennom hele 2013 være nødvendig å foreta sterkere prioriteringer i forhold til ressursbruk. Kostnadsnivået må reduseres for å kunne skape et større handlingsrom. Økt innsats for å skaffe inntekter ut over statstilskuddet vil også være strategisk avgjørende for at høgskolen skal ha kraft til å gjennomføre de overordnede målsettinger over tid. Antall årsverk har i perioden økt med 47 årsverk, fra 695 per til 742 per Denne markante økningen må sees i sammenheng med økt antall studieplasser/studenter som utløser et behov for mer personale. I tillegg har man vært nødt til å oppbemanne i administrative stillinger på grunn av de omfattende oppgavene som høgskolen står overfor de neste årene. De samlede personalkostnader bør ikke øke videre i 2013, uten at dette ses i sammenheng med forventet avgang i årene som kommer. Se videre omtale av økningen i årsverk i vedlegg 3. Høgskolens økonomiske stilling er blitt noe bedret også i 2. tertial Høgskolens likviditet er styrket, driftsresultatet er forbedret og avsetningene er økt. Den økonomiske situasjonen må likevel fortsatt betegnes som stram. Tiltak bør derfor bli satt i verk for å sikre budsjettbalanse og nødvendig handlingsrom fremover. Tabell 4: Sammenlikning av nøkkeltall 2. tertial 2012 og 2013 (alle tall i tusen kr) NØKKELTALL 2. tertial tertial 2013 Statstilskudd Avregninger (- = reduksjon i avsetningene) Avsetninger Avsetning i % av statstilskudd 42,09 % 66,46 % Driftsresultat Driftsresultat i % av statlig tilskudd 20,02 % 11,48 % Arbeidskapital (omløpsmidler-kortsiktig gjeld) Arbeidskapital i % av driftsinntekter 49,52 % 75,31 % Likviditetsgrad (omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 4,29 5,19 Lønn i % av totale driftskostnader 62,56 % 63,51 % Opptjent virksomhetskapital Beholdning Norges Bank (Tallene er her inkludert utstyrsbevilgningen og utgiftene knyttet til denne) Det vises ellers til vedleggene for ytterligere detaljer til regnskapet per 2. tertial.

10 Innstilling til vedtak 1. Styret tar redegjørelsen om regnskapsstatus per 2. tertial 2013 til etterretning. Audun Rivedal Høgskoledirektør Jan Ove Henriksen økonomidirektør

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 SAK 90/2013 Vedlegg 2 Til: Høgskolestyret Fra: Høgskoledirektør Dato: ORIENTERING OM ØKONOMISTATUS PER Internregnskapet per 2. tertial 2013 Høgskolen har per et regnskapsmessig mindreforbruk på om lag 36,5 mill. kr, som er om lag 7,2 % av det periodiserte budsjettet. Det tilsvarende resultatet på samme tidspunkt i 2012 var et mindreforbruk på om lag 32,5 mill. kr. Korrigert for kjente regnskapsmessige ukorrektheter og periodiseringsfeil har høgskolen et overskudd på om lag 3,9 mill. kr per 2. tertial. Nedenstående tabell viser totale driftsinntekter og -utgifter (eks. eksternt finansiert virksomhet) per fordelt på hver driftsenhet. Utstyrsbevilgningene er ikke inkludert i oppstillingene under. Tabell 1: Internregnskap per enhet (Alle tall i 1000) Kontokl. 1 Kontokl. 3 Driftsinntekter Invest. og vedlikehol d Kontokl. 5-9 Samlet regnskap Budsjett Avvik Korrigert avvik Prognose AL AI AHS SA MS DU MD HiB- Felles SUM Avvikstallene per 2. tertial inkluderer ikke høgskolens sentrale reserver/avsetninger. Ufordelte midler (54,89 mill. kr.), strategisk reserve (5 mill. kr) og akkumulert egenkapital (23 mill. kr.), totalt 82,88 mill. kr. er ikke inkludert i mindreforbruket. Reservene er i sin helhet budsjettert i periode Midlene er tatt med i prognosen for avvik per , ref. tabell 1. Mindreforbruket består i stor grad av ubrukte fellesmidler, men det er forventet at dette kun er budsjettmessige periodiseringsavvik og at utgiftene blir tilsvarende høyere i senere perioder. Samtlige budsjettenheter, med unntak av AL, SA og dykkerutdanningen, har et mindreforbruk i perioden.

43 Økningen i lønnsutgifter var på om lag 14,2 % fra august 2012 til august 2013, mens endringen i nettoforbruk var 9 %. Økningen i budsjett for den samme perioden var 9,5 %. Ordinære driftsinntekter var 22 % lavere enn i samme periode i Samlede lønnsutgifter utgjør 68,3% av de totale driftsutgiftene, mot 67,1 % for samme periode i Nedenfor følger noen kommentarer til den økonomiske situasjonen per fra budsjettenhetene. Avdeling for helse- og sosialfag Regnskapsrapporten viser et mindreforbruk på 3,5 mill. kr. Avdelingen har utfordringer med hensyn på lønnskostnader, spesielt med tanke på midlertidige stillinger. Merforbruket på lønn reduseres av høyere sykepengerefusjoner enn budsjettert, slik at avviket på lønnspostene blir 0,3 mill. kr. Avdelingens investeringsmidler er planlagt å gå til IKT-investeringer, samt til vitenskapelig utstyr og inventar i Avdelingens prognose per er et mindreforbruk på om lag 4,1 mill. kr. ved årsslutt, men det er knyttet stor usikkerhet til dette. Avdeling for ingeniørutdanning Regnskapsrapporten viser et mindreforbruk på om lag 6 mill. kr., og avdelingen skriver i sin rapport at det ligger an til et større mindreforbruk pr 31.12, uten å oppgi hvor mye. Mindreforbruket fordeler seg over både investeringer, lønn, andre driftskostnader og interne inntekter/kostnader. Avdelingen kommenterer med at kvalitetssikring av investeringer gjerne tar litt tid, så derfor ligger de bak i forhold til budsjett. Mindreforbruket på lønn skyldes at det ikke er tilsatt i stillinger det er budsjettert med. Avdelingen benytter seg av overtid og kjøper inn undervisningstjenester for å kunne gjennomføre undervisningen på en forsvarlig måte. AI har flere stillinger under tilsetting. Det er tenkt slik at et mindreforbruk ved avdelingen pr vil bli brukt til å styrke avdelingens faglige aktivitet og FoU-aktiviteten i 2014 og videre fremover. Regnskapet for Dykkerutdanningen (DU) viser et merforbruk på om lag 0,46 mill. pr Utstyrssituasjonen ved Dykkerutdanningen er fortsatt prekær, noe som fordyrer driften i form av dyre leieavtaler, kortsiktige installasjoner og arbeidstimer i planlegging av slike løsninger. Leie av dykkerbil/post er blitt forlenget, for at avdelingen skal kunne gjennomføre dykkerprogrammene i høst. Kostnadene for dette er oppgitt til ca 0,5 mill. kr på årets budsjett. Lønnsbudsjettet til Dykkerutdanningen er tilnærmet i balanse på grunn av at de har holdt tilbake ansettelser. Grunnet etterslep av merforbruk fra 2012, som budsjettet ennå ikke er korrigert for, medfører dette at det korrigerte resultatet per august er et merforbruk på om lag 1,43 mill. kr. Det er også sannsynlig at avdelingen ikke vil klare å spare inn dette budsjettkuttet i Prognose for årsslutt viser et merforbruk på om lag 1,9 mill.

44 Avdeling for lærerutdanning Avdelingen har et regnskapsmessig mindreforbruk på om lag 0,2 mill. kr. Dette skyldes, i hovedsak, periodiseringsfeil i budsjett i forhold til regnskap, mens det totale korrigerte avviket per er på om lag 0,4 mill. kr. Prognose mot tilsier et regnskap i tilnærmet balanse. Avdelingen har et totalt merforbruk på lønnsrelaterte poster på om lag 1,9 mill, som kan tilskrives kostnader knyttet til merarbeid knyttet til streiken i 2012, som for fullt har slått ut i 2013, forskjøvet FOU tid og lønn til prosjekter som avdelingen har fått midler til å gjennomføre, over interne tildelinger. Positive avvik på driftskostnader og interne transaksjoner gjør at det totale avviket ikke blir større. Avdelingen har sterk fokus på kostnadskontroll og forventer å komme noe under budsjett på andre driftskostnader. Dette, sammen med økte forventede inntekter fra EVO og en del fra inntekter fra Sentraladministrasjonen (SA) jfr. kommentar lønn, gjør at avdelingen forventer å gå tilnærmet i balanse pr Sentraladministrasjonen Regnskapet for Sentraladministrasjonen (SA) viser et ukorrigert merforbruk på drøye 4,8 mill. kr. Merforbruket skyldes både høyere kostnader på investeringer, lønn, og andre driftskostnader, på til sammen knappe 7 mill. kr. SA har fått inntektsført i alt 2,1 mill. kr mer i inntekter både interne og eksterne inntekter/refusjoner enn det som var budsjettert, noe som gjør at ukorrigert merforbruk ender på 4,8 mill. kr pr Korrigert for kostnader som SA ikke skal betale (utredning metningsdykker og erstatning) som er blitt ompostert i ettertid, er merforbruket på rundt 3,9 mill. kr. Det er i midlertid noe usikkerhet knyttet hvor stort avviket egentlig er i forhold til budsjett, på grunn av en del korrigeringer av regnskapet. Biblioteket (BIB) har et totalt merforbruk på ca 0,9 mill. kr som i hovedsak består av høyere kostnader til databasesøketjeneste og bøker, enn budsjettert. Mediesenterets (MS) samlede påløpte kostnader var på om lag 3,31 mill. kr., noe som gir et mindreforbruk på om lag 0,24 mill. kr. Mindreforbruket skyldes delvis lavere investeringsnivå på ITog videoutstyr og delvis mindre forbruk på strategiske tiltak og andre interne prosjekter enn budsjettert, hittil i år. Målet for 2013 er å generere en samlet fortjeneste på minimum 10 prosent av Mediesenterets oppdragsvirksomhet (dvs. om lag 0,37 mill. kr). Basert på inngåtte oppdrag anses det som mulig, men for å ta høyde for den iboende uforutsigbarheten og risikoen som knytter seg til et stort antall eksternt finansierte prosjekter, legges en prognose som tilsier et mindreforbruk på 0,1 mill for Den eksternt finansierte virksomheten Høgskolen hadde en omsetning innen bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet per april på om lag 36,2 mill. kr, noe som er en økning på om lag 5,2 mill. kr i forhold til samme periode i 2012.

45 Omsetning per enhet og totalt: Per august 2013 Per august 2012 AL AI AHS MS SA Totalt Tabellen under viser utviklingen i resultat/overskudd per enhet og totalt. Resultatet er lavere enn på samme tid i fjor. Det er avsluttet få prosjekter pr august 2013 og EVO setter nå inn ressurser in mot å få avsluttet så mange eksternt finansierte prosjekter som mulig før Utvikling resultat/overskudd per enhet og totalt Pr Pr AL AI AHS MS 0 0 SA Totalt Saksforbereder: Lasse Anti

46 Til: Høgskolestyret SAK 90/2013 Vedlegg 3 Fra: Høgskoledirektør Dato: ORIENTERING OM ØKNING I ÅRSVERK FRA 2012 TIL 2013 Antall årsverk har i henhold til statistikkene i DBH som registreres 01. oktober hvert år økt fra 702,6 i 2012 til 743,5 i 2013, og totalt er dette en økning på om lag 6 %. Til 2. tertialregnskapene registreres årsverkene per 31. august. Fra august 2012 til august 2013 var økningen på 47 årsverk, fra 695 til 742. Videre benyttes tallene og registreringstidspunktet fra DBH. Dette er en markant økning i antall årsverk selv om den må sees i sammenheng med økt antall studieplasser som utløser et behov for ekstra bemanning. Totalt antall ansatte, tabell 1: Avdeling Endring Endring Totalt Totalt årsverk i % Avdeling for helse og sosialfag 189, ,4 4 % Avdeling for ingeniørutdanning 185,8 186,6 0,8 0 % Avdeling for lærerutdanning 211,6 219,8 8,2 4 % Sentraladministrasjonen 115,5 140,2 24,7 18 % Sum 702,6 743,5 41,1 6 % Økningen i årsverk har vært størst i Sentraladministrasjonen, med 24,7 årsverk, noe som tilsvarer en økning på 18 %. Avdeling for ingeniørutdanning har ikke hatt en økning i antall årsverk, på tross av mange nye studieplasser. Det har vært vansker med rekruttering til ingeniørutdanningen, og stillinger står vakante. Faste ansatte, tabell 2: Avdeling 2012 Totalt 2013 Totalt Endring årsverk Endring Faste ansatte i % av totalt antall ansatte Faste ansatte i % av totalt antall ansatte i % Avdeling for helse og sosialfag 139,9 144,7 4,8 3 % 73,8 % 73,5 % Avdeling for ingeniørutdanning 147,4 145,1-2,3-2 % 79,3 % 77,8 % Avdeling for lærerutdanning 168,6 165,5-3,1-2 % 79,7 % 75,3 % Sentraladministrasjonen 99,3 119,6 20,3 17 % 86,0 % 85,3 % Sum 555,3 574,8 19,7 3 % 79,0 % 77,3 %

47 Midlertidig ansatte, tabell 3: Avdeling 2012 Totalt 2013 Totalt Endring årsverk Endring i % Midlertidig ansatte i % av totalt antall ansatte Midlertidig ansatte i % av totalt antall ansatte Avdeling for helse og sosialfag 49,7 52,3 2,6 5 % 26,2 % 26,5 % Avdeling for ingeniørutdanning 38,4 41,5 3,1 7 % 20,7 % 22,2 % Avdeling for lærerutdanning 43 54,3 11,3 21 % 20,3 % 24,7 % Sentraladministrasjonen 16,2 20,5 4,3 21 % 14,0 % 14,6 % Sum 147,3 168,6 21,3 13 % 21,0 % 22,7 % Økningen i antall årsverk gjelder både på midlertidige ansettelser og på faste ansettelser. Den prosentvise økningen er betydelig høyere når det gjelder midlertidige ansettelser enn faste, selv om økningen i antall årsverk er om lag likt fordelt. Midlertidige stillinger utgjør nå 21 % av de totale årsverkene. I tallene ovenfor er ikke konsulenter og innleide vikarer fra byrå inkludert. Eksternregnskapets note 3 viser også at konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne har økt fra 2012 til Per august 2012 var det påløpt 29,49 mill. kr. til kjøp av slike tjenester, og per august 2013 var dette beløpet 37,46 mill. kr. Justert for utgiftene på disse postene som tilhører Kronstadprosjektet var beløpet i ,27 mill. kr., og i mill. kr. Dette er en økning på om lag 5,73 mill. kr., noe som utgjør 19,6 %. Saksforbereder: Kristine Tangen

48 SAK 91/2013 BUDSJETTFORSLAG 2015 (ref. 13/4368) Dokumenter i saken 1. St. prp. nr 1 ( ) for budsjettåret Orientering om forslag til statsbudsjett 2013 for universiteter og høgskoler 3. Statsbudsjett 2013 tildelingsbrev Høgskolen i Bergen, KD brev datert Sak 77/2010 Strategisk plan Sak 48/2012 Universitetsstatus og fremtidig studieportefølje 6. Sak 74/2012 Budsjettforslag Sak 27/2013 Rapport og planer Sak 43/2013 Opptaksrammer og regulering av studier 9. AI - Innspill til satsningstiltak 2015 (vedlegg 1) 10. AHS - Innspill til satsningstiltak 2015 (vedlegg 2) Saken gjelder: Departementet har bedt høgskolen om å sende inn forslag til statsbudsjettet Budsjettforslaget skal kun beskrive fremtidige satsningsområder/-tiltak, dvs. tiltak som ikke kan finansieres innenfor ordinær budsjettramme. Satsningsforslagene benytter departementet i arbeidet med kommende statsbudsjett. Planene og prioriteringene må være i samsvar med fastlagte mål for sektoren og høgskolens særskilte forutsetninger og strategier. Satsningsforslagene skal kort beskrives og kostnadene tallfestes, ref. tildelingsbrevet for 2013, vedlegg 3. Departementet har bedt underliggende institusjoner om å sende inn budsjettforslag for 2015 innen Rapport for 2013 og planer for 2014 skal rapporteres innen Avdelingene er invitert til å komme med forslag til satsningstiltak. Det er kommet forslag fra Avd. for ingeniørutdanning og Avd. for helse og sosialfag, jf. vedlegg 1 og 2. Vurdering: Høgskolens budsjettforslag for 2014, som ble sendt departementet høsten 2012, hadde et forslag på totalt 90 studieplasser innenfor ulike mastergradsutdanninger, ref. sak 74/2012: Master i teknologifag 20 plasser Master som spesialiseringsemne innen omsorgsteknologi 20 plasser Master i helsefag 30 plasser Master innenfor lærerutdanningene 20 plasser

Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2

Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 11.02.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 14. februar - Møte 2 Vi viser

Detaljer

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad.

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad. Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2015 Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Møtestad: Til stades: Forfall: Sekretær: Referent: Dessutan møtte: Styrerommet, Campus Kronstad. Rektor

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE1/2014

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE1/2014 STYRET Vår ref. 2014/568 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE1/2014 Møtetid: Torsdag 05. januar kl. 09.00-11.50 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A525. Tilstade: Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson Brenna, Kristian Helland,,

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 14. oktober 2011 VEDTAKSSAK Saksnr: FSFH-sak 10/2011 Journalnr.: 2011/3310 Saksbehandler: Martin Engesrønning BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG A. Satsingsforslag innenfor

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Innkalling til styremøte 27. september - Møte 5

Innkalling til styremøte 27. september - Møte 5 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 19.09.2012 Vår ref. 2012/67-0 Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemmane i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 27. september -

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013 STYRET Vår ref. 2013/378 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013 Møtetid: Torsdag 14. november kl. 09.00-13.40 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A526. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson Brenna,

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Møtetid: Onsdag 22. oktober kl Styrerommet, Campus Kronstad

Møtetid: Onsdag 22. oktober kl Styrerommet, Campus Kronstad Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2014 Møtetid: Onsdag 22. oktober kl. 09.00 Møtestad: Tilstade: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design.

Budsjettforslag 2015. Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. Budsjettforslag 2015 Berit Katrine Aasbø - Tilstand av natur - flyte, stige, sveve. Substans 2013, Masterutstillingen i design. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg og brukerutstyr... 2

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John Erik Larsen 2006/1393 SØKNAD OM AKKREDITERING AV DOKTORGRADSSTUDIUM I GASS- OG ENERGISYSTEMER Saken i korte

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II. Til styret Dato: 26. februar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 9/2014 Journalnr.: 2013/2537 Saksbehandler: Anne Berit Grindstad m/fl ØKONOMIRAPPORT FOR 2013 I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til

Detaljer

Møtetid: Onsdag 05. november kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad

Møtetid: Onsdag 05. november kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2014 Møtetid: Onsdag 05. november kl. 09.00 Møtestad: Tilstade: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret Høgskolen i Bergen. Dato: kl. 9:00 Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret Høgskolen i Bergen. Dato: kl. 9:00 Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Høgskolen i Bergen Dato: 19.10.2016 kl. 9:00 Sted: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 Tilstede: Ole-Gunnar Søgnen (rektor), Sonja Irene Dyrkorn (sekretær),

Detaljer

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL Resultatregnskap BFV pr 201512 for avdeling AITeL Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201512 Budsjett pr 201512 Avvik Regnskap i fjor pr 201412 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger -34 282-34 282

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Stabekk, 12. februar 2015 Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Institusjonens form en kortfattet beskrivelse av institusjonens form opplysninger om annen virksomhet eller aktivitet

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 21.06.2007 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2006/388 Innstilling fra utredningsgruppe til å utrede spørsmål om satsing på Henrik Ibsen Saken

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2014

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2014 Vår ref. MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2014 Møtetid: Torsdag 13. mars kl. 09.00-15.40 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A526. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar Søgnen, Daniel Benjaminsen (vara for Pernille Marie Våge),

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 15.03.2010 Arkiv: 10/723 SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 26.03.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen A-sak 08/10: BUDSJETTREVISJON

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.14 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

MØTEPROTOKOLL STYREMØTE 03/16

MØTEPROTOKOLL STYREMØTE 03/16 MØTEPROTOKOLL STYREMØTE 03/16 Høgskolestyret 2016 Høgskolen i Bergen Dato: 10.03.2016 kl. 9.00 Sted: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

Kort om risikovurderinger i plan og budsjettarbeidet ved HiST.

Kort om risikovurderinger i plan og budsjettarbeidet ved HiST. INTERNT NOTAT Kort om risikovurderinger i plan og budsjettarbeidet ved HiST. Risikovurderinger Kunnskapsdepartementet (KD) har pålagt alle underliggende enheter å gjennomføre risikovurderinger for å kartlegge

Detaljer

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008.

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.04.2009 A-møte: 14.05.2009 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 18/09 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 3(revidert ramme) - 2008 Regnskap

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tilskuddsbrevet og rapporteringskravene for 2015.

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 08.02.2011 Arkiv: SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 25.03.2011 Fra: Dekan A-sak: 02/2011 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Budsjettrevisjon

Detaljer

Innkalling til styremøte 6. Mars- Møte 3

Innkalling til styremøte 6. Mars- Møte 3 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 27.02.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 6. Mars- Møte 3 Vi viser til

Detaljer

STYREMØTE: 12.06.2014 MØTE: 4/2014. SAKSLISTE: Godkjenning av innkalling og sakliste. Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker

STYREMØTE: 12.06.2014 MØTE: 4/2014. SAKSLISTE: Godkjenning av innkalling og sakliste. Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker STYREMØTE: 12.06.2014 MØTE: 4/2014 SAKSLISTE: Sak36/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak37/14 Møtebok frå møte 2/2014 Sak38/14 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker - Orientering om Regjeringas

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært styremøte 29. september 2014 - møte 6

Innkalling til ekstraordinært styremøte 29. september 2014 - møte 6 Rektor/Styret ved Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 55 58 75 72 Styrets medlemmer og varaer Vår dato: 25.09.2014 Vår ref: 2014/1794 Deres dato: Deres ref: Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

opplysninger om annen virksomhet eller aktivitet under samme selskap eller høyskolesom ikke mottar statstilskudd over kap.

opplysninger om annen virksomhet eller aktivitet under samme selskap eller høyskolesom ikke mottar statstilskudd over kap. Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) 14 mars 2014 HLT ble formelt opprettet 14. januar 2009. Skolen eies av Baptistenes Teologiske Seminar og Menigheten Filadelfia, Oslo. Skolen

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2012

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2012 STYRET MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2012 Vår ref. 2012/67 Møtetid: Torsdag 13. desember kl. 09.00-16.30 Møtestad: Tilstade: Fråfall: Dessutan møtte: Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgaten 112, rom A 526

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 5/2012

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 5/2012 STYRET MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 5/2012 Vår ref. 2012/67 Møtetid: Torsdag 27. september kl. 09.00-16.30 Møtestad: Tilstade: Fråfall: Dessutan møtte: Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgaten 112, rom A

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 21.10.04 04/00416-121 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2004 Bakgrunn Jeg legger med dette frem regnskapsrapport

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 1/2012

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 1/2012 STYRET Vår ref. 2012/67 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 1/2012 Møtetid Onsdag 15. februar. kl. 12.15-17.00. Arbeidsmiljødag Styret deltok 8.00-11.40. Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgt. 112, rom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret Høgskolen i Bergen. - Unntatt offentlighet. Dato: kl. 9:00 Sted:

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret Høgskolen i Bergen. - Unntatt offentlighet. Dato: kl. 9:00 Sted: MØTEPROTOKOLL - Unntatt offentlighet Høgskolestyret Høgskolen i Bergen Dato: 27.04.2016 kl. 9:00 Sted: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole

Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole Fastsatt av høgskolens styre 17. september 2013, og erstatter retningslinjer 10. oktober 2010 Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Utkast pr. 4.6.2010 Porsgrunn kommune Pb. 128, 3901 Porsgrunn Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Det vises til omfattende dialog med Porsgrunn kommune i forbindelse med Høgskolen

Detaljer

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Dato: 04.06.2014 1 1 Innledning Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er virksomhet som ikke

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET /KK I:Avdstyre/2006/protokoll/apro1403.

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET /KK I:Avdstyre/2006/protokoll/apro1403. 15.03.06/KK I:Avdstyre/2006/protokoll/apro1403.doc PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 14.03.05 Tilstede fra Avdelingsstyret: Dekan Arnulf Omdal, stipendiat Carl Fredrik Dons, professor Frode Rønning,

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

Høgskolen i Oslo og Akershus side 2 Til fakultetsstyret Dato: 4. juni 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 15/2013 Journalnr.: 2013/2590 Saksbehandler: Stefan André Johnsen ØKONOMISK RAPPORT PR 30.4.13 FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG TIL VEDTAK:

Detaljer

Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015.

Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-26.08.2015 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Institusjonene

Detaljer

Budsjettforslag 2016

Budsjettforslag 2016 Budsjettforslag 2016 Forberedelser av kulisser til designutstillingen 100% Norway i London i september 2014. Fotograf: Kjetil Helland INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 2 2. Nytt bygg husleie... 2 2.1.

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag

Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet: Opprettet 01.01.16 tidligere Høgskolen i Nesna, Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord- Trøndelag

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder Saknr. 62/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ORGANISERING AV HEDMARK FAGSKOLE FRA 01.01.2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fra 1. februar

Detaljer

PHD I DANNING 5 ÅR OPPTAK FØRSTE KULL DATATEKNOLOGI AKKREDITERING PHD HELSEVIT. AKKREDITERING PHD INNOVASJON SØKNADSFRIST PHD I HELSEVIT.

PHD I DANNING 5 ÅR OPPTAK FØRSTE KULL DATATEKNOLOGI AKKREDITERING PHD HELSEVIT. AKKREDITERING PHD INNOVASJON SØKNADSFRIST PHD I HELSEVIT. 1.1.2014 1.5.2014 1.9.2014 1.1.2015 1.5.2015 1.9.2015 1.1.2016 1.5.2016 1.9.2016 1.1.2017 1.5.2017 1.9.2017 1.1.2018 1.5.2018 1.9.2018 1.1.2019 1.5.2019 1.9.2019 1.1.2020 1.5.2020 1.9.2020 1.1.2021 1.5.2021

Detaljer

Orienteringssak: Notat fra Gunnar Egil Røv vedrørende lokale lønnsforhandlinger 1999.

Orienteringssak: Notat fra Gunnar Egil Røv vedrørende lokale lønnsforhandlinger 1999. Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret 13.12.99/KR PROTOKOLL MØTE I HØGSKOLESTYRET 09.12.1999 Møtested: Scandic Hotel, Trondheim. Tilstede fra Høgskolestyret: Rektor Nina Kath. Ford Prorektor Thorleif

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04. Høgskolen i Østfold Studieporteføljen Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.2014 1 Tema Rammer for studieporteføljen Studieporteføljens relevans og utvikling

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret HS-V-031/09. Referatsaker. Saksframlegg Dato: 29.05.2009. Til: Høgskolestyret Fra: Rektor

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret HS-V-031/09. Referatsaker. Saksframlegg Dato: 29.05.2009. Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Saksframlegg Dato: 29.05.2009 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-031/09 Saksbehandler/-sted: Helene Muri Skalmerås, LED Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser. for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen

Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser. for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen vedtatt av høgskolestyret 23.04.2013 Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.-utdanning ved Høgskolen

Detaljer

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2011 27211/2011 2011/3491 Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Sammendrag Styret for Team Bodø KF behandlet tertialrapport 1/2011 i styremøte

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266 Innkalling Innkalling til styremøte 12. mars 2013 Vår ref.: 2013/266 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M.

Detaljer

Styret vil ha seg forelagt nytt saksfremlegg knyttet til oppstart og finansiering

Styret vil ha seg forelagt nytt saksfremlegg knyttet til oppstart og finansiering Rapport prosjekt teater juni 2014 Saksbehandler: Jørn Johannessen, Oslo 06.06.14 Bakgrunnen for prosjektet. Den 20.02.12 ble det gjort styrevedtaket,sak 11/12, om opprettelse av mastergradstudiumet i teater.

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 4/2010

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 4/2010 STYRET Vår ref. 2010/5 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 4/2010 Møtetid Onsdag 21. april 2010 kl. 0900-1500 Møtestad Avdeling for helse- og sosialfag Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Til Sak 28 møtte Eli Bergsvik,

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Møtedag/-dato: mandag 21. september 2015 Møtetid og -sted: fra kl til 15.30, Campus Kronstad, rom A720

Møtedag/-dato: mandag 21. september 2015 Møtetid og -sted: fra kl til 15.30, Campus Kronstad, rom A720 REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET Møtedag/-dato: mandag 21. september 2015 Møtetid og -sted: fra kl 13.30 til 15.30, Campus Kronstad, rom A720 Tilstede: prorektor for utdanning Bjørg Kristin Selvik

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 8. mars 2003 TIL: Høgskolestyret Arkiv: 03/14 FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 26/2003 SAK: FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGER FINANSIERT AV

Detaljer