Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall"

Transkript

1 årsrapport 2008

2 Innhold Innledning Organisasjon og personal Milepæler HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse Nøkkeltall Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk seksjon Terapienheten Hudpoliklinikken Teknisk avdeling Enhet for forskning, opplæring og utvikling Styrets beretning Resultatregnskap Noter Kontanstrømanalyse Revisors beretning Haugesund Sanitetsforening ble stiftet 12. juni 1906 med formål å stimulere til frivillig innsats i arbeidet for folkehelse og beredskap. Førre pleiehjem ble åpnet for tuberkuloserammede og sener omgjort til hjem for pleietrengende. Utdeling av melk til tuberkuløse barn startet. Første året ble det delt ut 2435 liter. Feriekoloni i Skjold for barn som trengte å komme på landet. Vårkoloni for for svake barn som trengte omsorg og mat. Disse barna la på seg inntil 5 kilo d uken de var her. I denne perioden drev foreningen helsestasjon for barn sammen med Skåre og Solvang, den første perioden i Haraldsgata 215. Stasjonen ga gratis bistand til vordende mødre, spedbarn og barn i alderen 1-7 år. Etter 40 år i Haraldsgata flyttet stasjoen inn i Breidablikkgata 63. I 1967 ble det også åpnet helsestasjon for nordre bydel, og denne holdt hus på Den høgre skole på Skeisvang (- 1983) (- 1976)

3 I denne perioden bodde over 400 Åpning av Haugesund Sanitets- tuberkuløsetruede barn på Hauge- forenings Revmatismesykehus (HSR). sund Sanitetsforenings barnehjem. I det store herskapelige huset i Wergelandsgate 19 kom barn i alderen 1 time til 18 år, og det var hele tiden fullt belegg. Noen av barna tilbragte Grunnsteinsnedleggelse til Hauge- Sykehotell for pasienter Den 24. mars er det innvielse av sen- hele sin barndom på barnehjemmet sund Sanitetsforenings Revmatismesy- og pårørende geavdeling med 120 senger over 3 og de ansatte med bestyrer Kristine kehus ved formann Gudrun Krosby. etasjer samt fysioterapiinstitutt. Koltvedt i spissen viste stor omsorg for barna (- 1954) ( -1989)

4 Sykehuset er et privat aksjeselskap med et ideelt formål. Haugesund Sanitetsforening eier alle aksjene og står også for driften av sykehuset med basis i driftsavtale med Helse Vest. Sykehusets formål: Selskapets virksomhet er å bidra til å virkeliggjøre de ideelle mål som til enhver tid er fastsatt i formålsparagrafen for Norske Kvinners Sanitetsforening. Slik virksomhet kan drives av selskapet selv, gjennom datterselskaper eller i samarbeid med andre offentlige eller private sel skaper og institusjoner. Selskapet skal samarbeide med andre deler av helse- og sosialtjenester. Innenfor rammen av det som er bestemt i første og annet ledd skal selskapet: 1. Drive sykehus i samsvar med den til enhver tid gjeldende formålsparagraf for Norske Kvinners Sanitetsforening. 2. Drive sykehus i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning og øvrige offentlige regelverk for drift av sykehus. Skisser av nytt sykehusbygg etter utbygging. Utarbeidet av Opus Arkitekter. 3. Sørge for at sykehusets pasienter møter faglig virksomhet og omsorg av høy og tidsmessig kvalitet, og bli sett i et helhetlig perspektiv. 4. Utføre spesialisthelsetjeneste innen revmatologi inkl. poliklinikk. 5. Utføre spesialisthelsetjeneste innen revma - kirurgi inkl. poliklinikk. 6. Utføre spesialisthelsetjeneste innen hud- og veneriske sykdommer. 7. Drive utdanning av helsepersonell. 8. Drive forskning. 9. Drive utvikling av medisinsk praksis, pleie, kompetanseheving og rehabilitering. 10. Drive opplæring av pasienter og pårørende. 11. Utvikle og sikre samhandling med kommunehelsetjenesten. 12. Samarbeide og koordinere med andre helseinstitusjoner. Ekspedisjon/ventesone ved inngangen i nytt sykehusbygg. (Illustrasjon) 13. Besørge forsvarlig drift og vedlikehold av bygninger, inventar og eiendom for øvrig.

5 Kompetanse og kvalitet Kompetanse og kvalitet står, og må alltid stå sentralt i en kunnskapsbedrift som et spesialsykehus er. Dette er ikke bare et krav i oppdragsdokumentet fra Helse Vest, men like mye en generell forventning til spesialisthelsetjenesten i vårt samfunn, både for myndigheter og pasienter. Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS tok initiativ overfor Diakonhjemmet Høgskole avdeling Rogaland og fikk etablert videreutdanning i tverrfaglig rehabilitering i samarbeid med Høgskolen Stord-Haugesund i Ni av våre dyktige fagfolk gjennomførte utdanningen ved siden av jobb sammen med ca 25 andre fra vår region. Livsstyrketrening og mastergradsstudier er andre viktige kompetanseprosjekter. Viktige tiltak og strålende innsats av den enkelte. H S R Å r s r a p p o r t Vårt egenutviklede og IT-baserte kvalitetssystem fra 2005/06 er dette året videreutviklet for å høyne brukervennligheten og derigjennom kvaliteten på tilbudet til våre pasienter. Det er nettopp våre behandlingstilbud som skal videreutvikles og sikres. 5 Kompetanse og kvalitet sammen med aktivt HMS-arbeid og godt arbeidsmiljø hører sammen for å oppnå det beste resultat. Vårt store «Sykefraværsprosjekt» med sterkt fokus på tilstedeværelse etablerte seg i 2008 og skal pågå ut Aktivt engasjement i de ulike enhetene skal bedre oppfølgingen ved sykefravær og styrke arbeidsmiljøet med høyest mulig tilstedeværelse som et av flere mål har vært et aktivt og godt driftsår ved sykehuset og det er gitt behandling til flere pasienter enn avtalen med Helse Vest tilsa både ved revmatologisk- og revmakirurgisk poliklinikk. For første gang har hudpoliklinikken dette året hatt 2 spesialister. Denne positive utviklingen blir ytterligere styrket kommende år. I det hele tatt et aktivt år med fokus på kompetanse, kvalitet og arbeidsmiljø. For et sykehus som står foran totalrenovering av bygningsmassen og utbygging av nytt rehabiliteringssenter er dette rett satsing. Jan Birger Medhaug

6 H S R Å r s r a p p o r t Sykehuset tilbyr mange forskjellige tverrfaglige tjenester. Her er sosialkonsulent Anita Nicolaysen i samtale med en pasient. Sosialkonsulenten er den del av terapienheten ved HSR.

7 Organisasjon og personal Sykehuset var i 2008 organisert på følgende måte: Styre Råd og utvalg Direktør Direktørens stab Prosjekter Økonomi Personal Teknisk 2 Avd. sykepleiere Sengeenhet Post 5 og 6 Enhetsleder (Avd. overlege) Enhetsleder Enhetsleder Enhetsleder Revmatologisk Revmakirurgisk inkl. Poliklinikker Sykehuset har kvalifiserte medarbeidere i alle stillinger. Det har vært et skifte av avdelingsoverlege i Bertha Storesund begynte 1. desember, og fra samme tidspunkt gikk tidligere avdelingsoverlege Berthe Rossebø tilbake til overlegestilling. Vi har tilbake en nyutdannet spesialist fra sentraltjeneste. Terapi Forskning, opplæring og utvikling Hudpoliklinikken I 2008 var det godkjent og budsjettert med 110,26 årsverk ved sykehuset fordelt på ca. 145 ansatte. Dette utgjør personalressurser som med høy kompetanse og lang erfaring - en særdeles viktig kapital for det utviklingsarbeid og den nytenkning som dagens sykehussituasjon og rammevilkår krever. H S R Å r s r a p p o r t I løpet av året har det vært jobbet intenst med å rekruttere flere hudleger, og vi har lykkes med å få på plass en tredje overlege på hudavdelingen samt én assistentlege. Begge vil begynne pr Det sykehuset og våre ansatte representerer, er likevel først og fremst viktig for de tjenester vi skal gi og for pasientene som vi skal tjene i det daglige. Tverrfaglig samhandling er en vesentlig del av tilbudet til pasientene ved HSR. Her representert med avdelingsmøte i terapienheten der deltakerne er ergoterapeut, fysioterapeut og sosialkonsulent.

8 8 H S R Å r s r a p p o r t Milepæler 2008 Kvalitetsstyring Vi har i 2008 arbeidet videre med kvalitetsstyring av hele sykehusets virksomhet. Dette innebærer å sette alle prosedyrer, instrukser, skjema og manualer inn i et felles kvalitetssystem som omfatter alt fra HMS til kliniske metoder og prosedyrer. Systemet bygger på ISO og innebærer blant annet en prosesstenkning som skal sikre våre handlinger fra vi tar imot pasienten i døren, til utskriving og oppfølging. Dette med ett eneste mål for øyet å sikre en optimal pasientbehandling uten feil. Det skal også fange opp endringer som skjer i forbindelse med utredning og behandling slik at kunnskap blir ført inn i alle deler av organisasjonen. Det forutsettes at hver enkelt ansatt skal bruke systemet aktivt i sitt daglige arbeid. Sikkerhet, brann og beredskap Sykehuset er stadig opptatt av å ivareta alle sider ved pasientenes sikkerhet. Det er utviklet beredskapsplaner vedrørende brann og redning. I denne forbindelse har alle ansatte gått gjennom regler og instrukser. Det er også utarbeidet en egen brosjyre som omhandler brannvern og sikkerhet som pasientene får ved innleggelse har de fleste av de ansatte vært gjennom en brannøvelse i regi av Haugesund Brannvesen.Øvelsene ble holdt på Årabrot, brannvesenet sitt eget anlegg. Videre har det vært holdt brannøvelse internt på sykehuset, og så og si alle ansatte har gjennomført kurs i hjerte- og lungeredning. Kompetanseplan med sentrale kompetansetiltak Sykehuset øremerket i 2008 kr til kompetansehevende tiltak i avdelingene. HSR AS initierte et samarbeid med Diakonhjemmet Høgskole i Rogaland, for å imøtekomme et behov om økt kompetanse innen et helhetlig rehabiliteringstilbud på tvers av fagprofesjoner. Dette for å kunne tilby nåværende og kommende brukere et fremtidig rehabiliteringstilbud ved sykehuset. I 2008 gjennomførte ni av våre ansatte videreutdanning i rehabilitering tilsvarende 30 studiepoeng. Tiltaket anses å ha stor verdi for det videre arbeid med organisering av tjenestetilbudet innen rehabilitering, særlig med tanke på driften etter den kommende utbyggingen av sykehuset. Via intern opplæring har ledelsen og de ansatte også foretatt et kunnskapsløft når det gjelder kvalitetssystemer, risikovurderinger og psykososialt arbeidsmiljø. Felles internundervisning med månedlige foredrag for de ansatte er videreført fra tidligere år. Alle nyansatte får en introduksjonsdag med undervisning/informasjon om plikter og rettigheter, HMS-ordninger, tillitsvalgte, IKT-retningslinjer, lønn m.v. Det blir også gitt en innføring i de vanligste sykdommene som behandles ved HSR. Vedtak om utbygging og rehabilitering Den gjorde styret vedtak om utbygging av sykehuset med ny rehabiliteringsavdeling og omfattende rehabilitering av dagens eksisterende bygningsmasse. I løpet av 2008 har det vært brukt mye tid og ressurser på detaljplanlegging med målsetting om å få ferdig anbudspapirer i løpet av tidlig vår Høy produksjon fornøyde pasienter 2008 har vært et år med stabile og gode arbeidsforhold. Vi har styrket bemanningen m.h.t. nøkkelpersonell, det har vært skifte i avdelingsoverlegestillingen på revmatologisk og vi har fått en ny overlege på hudpoliklinikken. Det er også blitt gjort tilpasninger i organiseringen av driften for å bedre utnyttelsen av personalressurser. Dette har gitt gunstige produksjonsdata og gode tilbakemeldinger fra pasienter. Personalsjef Torgeir Aarestad Hudpoliklinikken har styrket bemanningen betydelig gjennom 2008 med 3 nye leger. F.v. overlege Malte Hübner (ansatt hele 2008), assistentlege Regine Knudsen og overlege Florian Gatty. De to sistnevnte legene begynte

9 H S R Å r s r a p p o r t HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse Prioritert helt opp i organisasjonen Høsten 2007 vedtok styret ved HSR AS at det skulle nedsettes en prosjektgruppe med tanke på å redusere sykefraværet ved sykehuset. Dette skulle skje med fokus på arbeidsmiljø og samhandling med ansatte, verneombud og tillitsvalgte. Målsetting Sykefraværsprosjektets målsetting er todelt: Sykefraværet skal reduseres. Arbeidsmiljøet skal bli bedre. Sykefraværsarbeid handler hovedsakelig om ivaretaking og personalomsorg ikke kontroll. Hva ønsker vi skal skje på vår arbeidsplass? Fokus rettes på å fjerne og redusere de sider ved arbeidssituasjonen som kan føre til stress, skader og helseplager. Samtidig skal man legge tilrette for at den enkelte ansatte kan få utvikle seg, få økt selvtillit, lyst til å ta utfordringer og tåle de fysiske og psykiske belastningene som er normale i dagliglivet. Sykefraværsprosjektet Prosjektgruppen har hatt 10 møter i 2008 og tilrettelagt for og arbeidet med - følgende temaer og satsingsområder: I 2008 tok vi pulsen på virksomheten. 91 ansatte pluss ledere ved sykehuset deltok i en omfattende kartlegging av arbeidsmiljøet, der det var mest fokus på nærværsfaktorer. Gjennom seks gruppesamlinger ble det satt fokus på: Fysiske faktorer Organisatoriske forhold Mellommenneskelige forhold Ansatte arbeidet i grupper under ledelse av bedriftshelsetjenesten. Der ble det utarbeidet prioriterte tiltakslister fra hver gruppesamling. Sykepleier Anne Beth Høyvik tar imot og registrerer nye pasienter. Pasientene blir tatt godt imot når de ankommer sykehuset for innleggelse, opptrening, operasjon mv. Det er viktig at pasientene blir kjent med sykehuset og får god informasjon om sitt opphold.

10 10 H S R Å r s r a p p o r t Disse prioriteringene ble tatt med i kontaktmøtene med tillitsvalgte og verneombud, i ledermøtene, i AMU og som fast tema på HSR sine styremøter. Det ble bevilget penger og avsatt ressurser til gjennomføring av alle de 49 tiltakene over to perioder, henholdsvis i mai-juni og novemberdesember. Vi har områder som av økonomiske årsaker vanskelig lar seg gjennomføre på kort sikt. Dette gjelder spesielt byggtekniske utfordringer. Her har de ansatte alt i flere år vist ansvarlighet, nøkternhet og stor forståelse. Vi ser i felleskap fram mot utbygging av sykehuset Analyse av fraværsårsaker Ved gjennomgang av årsaker til fraværet for alle langtidssykemeldte i perioden januar - oktober 2008, så finner prosjektgruppen at mulige arbeidsrelaterte årsaker kan utgjøre fem av totalt 29 langtidsfravær. Ved nærmere gjennomgang av de fem fraværsårsakene, virker disse å være sammensatte. Arbeidsrelaterte årsaker antas å ha en mulig betydning for tre av fraværene og å være viktigste årsak i to tilfeller. Arbeid med bakenforliggende årsaker Gjennom kartlegging av de viktigste nærværsfaktorene for ansatte ved HSR AS kunne mye oppsummeres med følgende nøkkelord: God samhandling, åpenhet, tillit, trygghet, respekt for hverandre, positiv tone og synlig ledelse. Altså er det ikke de mest ressurs- og kostnadskrevende tiltak som betyr mest. Viktigere er god kontakt og et godt tillitsforhold mellom ansatte og ledere. Fokus på opplæring/kursing av ledere En fortløpende lederutvikling er avgjørende for at sykehusets målsetting skal være oppnåelig. For 2008 er det vært satset på kurs i medarbeidersamtaler gjennom bedriftshelsetjenesten, sykefraværsoppfølgingskurs og IA-opplæring gjennom NAV. Flere ledere har vært på kurs i arbeidsmiljøloven. Tilrettelegging for gravide i arbeid Det er ofte enkle tiltak som skal til for at den gravide klarer å være lengre i arbeid før hun går ut i svangerskapspermisjon. Viktige faktorer er at den enkelte får muligheten til å påvirke egen tilrettelegging, bli ivaretatt som enkeltindivid, og føle seg ønsket på jobb. Det er utarbeidet en egen veiledning for ledere og ansatte ved sykehuset. Satsing på bedriftsidrett og pausegymnastikk Målet er å få flest mulige av sykehusets ansatte ut i fysisk aktivitet på fritiden, gjerne innen ett eller flere områder av lagidrett. Videre arbeides det med tilrettelegging for regelmessig pausegymnastikk for ansatte med mye statisk arbeid. Informasjon ut i organisasjonen Saker og referat fra prosjektgruppen ligger på sykehusets intranettsider. For å gjøre arbeidet enda bedre kjent og gi ansatte et eierskap og skape en «grasrotbevegelse» for HMS-arbeidet, inviteres medlemmer fra prosjektgruppen med på avdelings-/ personalmøter. Her blir det satt fokus på nærværsfaktorer og HMS-spørsmål, samt evaluering av tidligere gruppesamlinger. Det legges også opp til invitasjon av bedrifter for å høre hvordan de har lykkes med å få ned sykefraværet. Psykisk helse Statistisk viser det seg at mye av sykefraværet har sin årsak i psykiske lidelser. Det kan også tenkes at slike årsaker ligger gjemt bak noe av fraværet vårt. Prosjektgruppaen vil samarbeide med bedriftshelsetjenesten for å finne tiltak for å bedre arbeidssituasjonen for medarbeidere som sliter psykisk. Et viktig virkemiddel vil være lederopplæring. Bedriftshelsetjeneste Etter flere år med tett samarbeid med Haugaland HMS, der vi tidligere kjøpte konsulenttjenester, gikk vi fra årsskiftet over til fullt medlemskap for alle våre ansatte. På Haugalandet er Haugaland HMS den klart ledende leverandør av bedriftshelse- og HMS-tjenester til private bedrifter og offentlig virksomhet. Gjennom en samarbeidsplan med Haugaland HMS blir sykehuset nå tilført ressurser og spisskompetanse innen HMS-området. Viktigst her er satsing på forebyggende arbeid. Nøkkeltall Utviklingen av sykehusets aktivitet kan selvsagt måles og presenteres på mange måter. Det kan for eksempel være selve produksjonen av forskjellige tjenester eller tilfredshet hos pasientene. Vi har valgt ut noen nøkkeltall som gir informasjon om deler av virksomheten.

11 Nøkkeltall Antall konsultasjoner ved poliklinikk + produsert DRG Nøkkeltall Bestilling 2008 Revmatologisk pol Revmakirurgisk pol Hudpoliklinikken DRG Revmatologisk poliklinikk Revmakirurgisk poliklinikk Hudpoliklinikken DRG-poeng Bestilling 2008 H S R Å r s r a p p o r t DRG-oversikt DRG-oversikt Bestilling DRG - totalt Prod. Revma/Rehab Hud Sum Prod Mer prod. total Prod. Revma Bestilling DRG Prod. Rev. Hud Sum Prod Mer prod. total Prod. Revma 72

12 H S R Å r s r a p p o r t Den kirurgiske virksomheten på sykehuset er stor. Over 200 operasjoner ble utført i I tillegg til egne operasjonsstuer, leier sykehuset plass hos Helse Fonna for innsetting av proteser. Sykehuset er bemannet med to svært dyktige kirurger.

13 Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk seksjon Hovedmål for 2008 var knyttet til epikrisetid, ventetider og å sette fokus på driftsdata og kvalitetsindikatorer. Epikrisetiden i 2008 har vært gjennomgående god. Gjennomsnitt for året ble 56 %. Månedlige driftsrapporter har nå funnet sin form og presentasjon og gir driftsdata med kommentarer hver måned. HSR har også for 2008 administrert betydelige økonomiske midler (vel 59 mill. kr.) til å dekke behandling med biologiske legemidler til våre revmatikere bosatt innen Helse-Stavanger sitt område, samt pasienter med revmatiske sykdommer og hudsykdommer bosatt i Helse-Fonna området. HSR har utviklet et meget velfungerende kvalitetsregister for biologiske Enhet for revmatologi/revmakirurgi Der har vært utskifting i avdelingsoverlegestillingen i Ny avdelingsoverlege, Bertha Storesund, begynte i desember og samtidig gikk tidligere avdelingsoverlege Berthe Rossebø tilbake til overlegestilling fra samme tidspunkt. Leger i enheten har ansvar for sengeposter og poliklinikker for revmatologi og revmakirurgi. Gjennomsnittlig liggetid i 2008 var 4,8 dager. Som utdanningsinstitusjon gruppe II for spesialiteten revmatologi, hadde enheten ved utgangen av 2008 seks leger i spesialisering. Et økende antall konsultasjoner medfører øket arbeidsmengde for sekretærene. Det har vært legemidler og dette brukes i det daglige kliniske arbeidet med månedlige rapporter. Det har i 2008 vært et betydelig merforbruk av disse biologiske medikamentene, målt i kr. forbruk, hvorav en ikke ubetydelig andel er blitt initiert av spesialister utenfor HSR. Vi har hatt god dialog med Helse Vest og det har vært lagt ned mye arbeid i å dokumentere bruken av disse midlene, men dessverre så har ikke Helse Vest funnet rom for å dekke inn merforbruket og HSR har vært nødt til å ta en del av dette på egen regning. Til sammen nesten tre mill.kr. er belastet vår drift i arbeidet kontinuerlig med forbedringer i epikrisetid og utsending av polikliniske notater. Erfarne sykepleiere deltar i poliklinikken med mottak av telefonhenvendelser fra pasienter og opplæring i bruk av injeksjonspreparater. Sykepleierne forbereder og deltar i legekonsultasjoner, tar EKG, assisterer ved leddpunksjoner og andre inngrep og undersøkelser samt deltar i driften av kvalitetsregisteret og ved medikamentutprøvingsstudier. Arbeidsmiljøet i avdelingene er preget av faglig dyktighet, godt samarbeid og humør, noe pasientene også gir oss tilbakemelding på. H S R Å r s r a p p o r t Antall innleggelser Gjennomsnittlig liggetid , ,5 6 5,5 5 4,5 4 7,3 6,6 6,2 4,

14 Revmatologisk sengepost 5. etasje Avdelingen har 19 senger og en infusjonsenhet med fire plasser. I 2008 er ett pasientrom omgjort til undersøkelserom for å lette legenes arbeid. Avdelingen er bemannet på fem døgnsbasis. Den har et pasientbelegg på ca 90 %. Det er hovedsakelig pasienter med betennelsesaktig revmatisk sykdom som legges inn til utredning eller medikamentell vurdering. Ti senger er satt av og øremerket rehabilitering/trenings- og skolepasienter. Sengeposten fikk ny avdelingssykepleier i desember da den forrige valgte å tre tilbake med pensjon. Stadig flere av de nye biologiske medikamentene gis i infusjonsform og hovedsakelig som dagbehandling på infusjonsenheten.vi har begynt med sykepleierstyrte infusjoner og vi har som mål at disse etter hvert skal utgjøre 80 % av alle infusjonene. Bemanningen består av avdelingssykepleier, sykepleiere, hjelpepleier og kjøkkenassistent. Overleger, assistentleger, fysioterapeuter, ergoterapeut og sosionom er knyttet til sengeposten i det daglige arbeidet. Ved utgangen av 2008 var alle stillingene besatt. Ansatte i sengepostene har vært med på å øke avdelingens generelle sykepleiefaglige kompetanse gjennom et aktivt undervisnings- og kursmiljø. Revmakirurgisk sengepost 6. etasje 14 H S R Å r s r a p p o r t Revmakirurgisk seksjon Bemanningen består av revmakirurger, operasjonssykepleiere, anestesisykepleier, assistent og sekretær. Seksjonen er veldrevet med god utnyttelse av operasjonsstuer og personalresurser og har produksjonstall som ligger over bestilling. Av 6. etasje har 19 senger, hvorav ti brukes til revmakirurgi og ni til ordinære revmatologiske pasienter som er innlagt til utredning, rehabilitering eller medikamentell vurdering. Posten er bemannet på sjudøgnsbasis. Beleggsprosent har vært på 84 %, gjennomsnitt 16 pasienter/døgn. I gjennomsnitt behandles 4,4 operasjonspasienter ukentlig ved avdelingen. Vi hadde i 2008 ingen registrerte postoperative infeksjoner. Høsten Høsten 2008 startet vi opp med tverrfaglig preoperativ dag for alle pasienter som skal opereres på Haugesund Sjukehus av våre revmakirurger. Dette bidrar til en bedre bruk av ressursene våre, pasientene slipper å tilbringe unødig tid i sykehuset, samtidig som vi tidlig nok får fanget opp eventuelle preoperative utfordringer. Første evaluering gir positive tilbakemeldinger fra faggruppene som er involvert. Bemanningen består av overlege, revmakirurg, assistentlege, avdelingssykepleier, sykepleiere og hjelpepleiere i tillegg til assistent og renholder. Andre faggrupper på sykehuset er i nært samarbeid med avdelingen. Ansatte i sengepostene har vært med på å øke avdelingens generelle sykepleiefaglige kompetanse gjennom et aktivt undervisnings og kursmiljø. To av sykepleierne ved sengeposten har i 2008 tatt videreutdanning i tverrfaglig rehabilitering. våre 201 utførte operasjoner på inneliggende pasienter i 2008, ble 103 utført ved egne operasjonsstuer og 98 ved leide operasjonstuer på Haugesund Sjukehus. Alle operasjoner er utført av våre egne revmakiruger. Bertha Storesund begynte som avdelingsoverlege i desember Biologiske medisiner gitt som intravenøs behandling (infusjon) er blitt en viktig del av det revmatologiske tilbudet ved HSR. Denne behandlingen blir gitt som et dagtilbud noe pasientene er svært fornøyd med.

15 H S R Å r s r a p p o r t

16 H S R Å r s r a p p o r t Rehabilitering av pasient etter en amputasjon. Her får en pasient ved fysioterapiinstituttet kyndig veiledning av fysioterapeutene Sladjana Krmpot og Torhild Stakland. Terapienheten Personalet består av enhetsleder, ergoterapeuter, fysioterapeuter, aktivitør/ bibliotekansvarlig, sosionom, hjelpepleiere, assistenter og sekretær. Sykehusets prestetjeneste har også tilhørighet i enheten. Terapienhetens ansatte er mest i kontakt med pasienter innlagt i sengepostene. Fysioterapeutenes instruksjon og behandling gis dels individuelt, dels i grupper. Fysioterapitilbudet består for det meste av aktiv trening, med tillegg av varmeterapi og elektroterapi ved behov. Nytt fra april 2008 er mulighet for egentrening i basseng en kveld i uka. Dette har vist seg å være et meget populært tilbud. I tillegg holdes treningssalen åpen hver ettermiddag og kveld. Ergoterapeutene tilbyr individuell oppfølging i tillegg til håndtrening i grupper og de suppleres av aktiviteter i regi av aktivitør. Sosionomen veileder i trygde- og rettighetssaker og samtaler med pasienten ved behov. Sosionomen fullførte våren 2008 videreutdanning i Livsstyrketrening. Dermed kunne hun i samarbeid med sykepleier med tilsvarende kompetanse starte planlegging av slikt tilbud til pasientene.

17 To ergoterapeuter og fire fysioterapeuter fullførte i 2008 videreutdanning innen rehabilitering, tilsvarende 30 studiepoeng.aktivitør startet høsten 2008 på toårig deltidsutdanning i rehabilitering i regi av RKK Fagskolen. Også i 2008 har enheten hatt veiledning av to siste års fysioterapistudenter i ti uker og veiledning hele året av fysioterapeuter i turnus. Ergoterapistudenter har hospitert enkelte dager, likeså student i sportsrehabilitering og fysioterapeuter som har vært i turnus ved Haugesund Sjukehus. Andre ansatte på sykehuset tilbys om å hospitere en dag i Terapienheten. I 2008 har fem ansatte benyttet seg av dette. Sykehuset driver et fysioterapiinstitutt med driftstilskudd fra Haugesund Kommune. To av fysioterapeutene er tilknyttet instituttet som har tilbud om individuell behandling og trening i polikliniske grupper. Enheten fikk i 2008 en flott gave fra Haugesund Sanitetsforening på vel kr til innkjøp av to stk Terapimaster, som er et godt treningstilbud til pasientene. Terapienheten gjennomførte i løpet av en seksukers periode høsten 2008 en første undersøkelse om pasienttilfredshet vedrørende enhetens tjenester. Terapienhetens ansatte er aktivt med i ulike oppgaver som f.eks sykefraværsprosjekt, utsmykkingskomite, tverrfaglig ungdomsteam, læringsopphold, prosjektgruppe angående tverrfaglig videreutdanning i rehabilitering, referansegruppe til regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering og deltagere i Nordisk Ekspertpanel for skulderproteseopererte.to fysioterapeuter har hatt utadrettet virksomhet i form av foredrag. I løpet av sommeren 2008 ble det gjennomført en intern flyttting i avdelingen som resulterte i at fysioterapeutene flyttet fra felleskontor til egne kombinerte kontor/behandlingsrom. Ortopediteknikk Ortopediteknikk fra Sandnes kommer til HSR en dag i uka. Dette har vist seg å være et ettertraktet tilbud for sykehusets pasienter. Ordningen administreres av ergoterapiavdelingen. Alle i enheten har vist stort engasjement og interesse vedrørende planløsing/romprogrammering i nybygg. Vi opplever et godt arbeidsmiljø i enheten og det jobbes aktivt for at alle skal trives på jobb. H S R Å r s r a p p o r t Fysioterapeut Dagfinn Dahle rettleder pasient under opptrening i slyngesal. Utstyret, Terapimaster, er forøvrig en gave fra sykehusets eier i Livsstyrketrening er et godt utviklet tilbud ved sykehuset. Kursene/undervisningen holdes av egne ansatte, sosialkonsulent Anita Nicolaysen og sykepleier Lindis Lokna, som begge har tilleggsutdanning innen fagområdet.

18 Hudpoliklinikken 18 H S R Å r s r a p p o r t Året 2008 har bl.a. vært preget av arbeidet med å rekruttere nye hudleger. Arbeidet ble vellykket da vi i løpet av året fikk ansatt en ny spesialist. I januar 2008 tiltrådte dr. Malte Hübner. I løpet av året har Hübner profilert sine kirurgiske ferdigheter, og i samarbeide med patologen på Helse Fonna, har han perfeksjonert hudkreftoperasjoner på en slik måte at dette teamarbeidet har allerede vakt berettiget oppsikt i fagmiljøet. Vi har videokonferanser med kolleger i Stavanger og har med stor regularitet gjennomført disse annenhver uke. Pasientene har uttrykt positive opplevelser av de intense diskusjoner med panelet fra Hudavdelingen SUS, og video-konferansene vil fortsette. Hudpoliklinikken ved avdelingssykepleier, kontorleder og avdelingsoverlege har hatt månedlige driftsmøter med ledelsen ved HSR. Dette er svært nyttige samtalearenaer, ikke minst med tanke på den oppbygging av poliklinikken som pågår. Fra 2009 vil hudavdelingen ha fire legehjemler; en avdelingsoverlege, to spesialister og én assistentlege. En ny tysk hudspesialist, dr. Florian Gatty, vil starte straks etter nyttår samen med ny assistentlege i utdanningsstilling, dr. Regine Knudsen. Hun er godt kjent på huset fra sitt tidligere arbeide ved revmatologisk avdeling. Avdelingen vil i løpet av en 12 måneders periode øke fra énn til fire legehjemler noe som må karakteriseres som historisk. I 2008 har to sykepleiere startet på videreutdanning innen sårbehandling ved HSH AS. En sykepleier har fått godkjenning til å starte opp med Mantoux-testing for hele sykehuset. På sekretærsiden har vi ved nyansettelser og utvidelse av stillingsandel lykkes å få en tilfredsstillende grunnbemanning for på best mulig måte møte framtidige krav til økt effektivitet og service både internt og eksternt. Hudavdelingen er i vekst og ser frem til spennende oppgaver i de kommende årene, ikke minst til ombyggingen som vil gi mer tidsriktige lokaliteter. Avdelingsoverlege Morten Borup har i over 20 år drevet Hudpoliklinikken så å si alene. I 2008 er tilsatt 3 nye leger som er klar til å overta og videreføre Borup sitt arbeid. Borup vil gå av med pensjon i løpet av Til høyre vises et apparat som benyttes til digital registrering/visning av kliniske bilder.

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer