Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Innledning. Organisasjon og personal. Milepæler. HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse. Nøkkeltall"

Transkript

1 årsrapport 2008

2 Innhold Innledning Organisasjon og personal Milepæler HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse Nøkkeltall Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk seksjon Terapienheten Hudpoliklinikken Teknisk avdeling Enhet for forskning, opplæring og utvikling Styrets beretning Resultatregnskap Noter Kontanstrømanalyse Revisors beretning Haugesund Sanitetsforening ble stiftet 12. juni 1906 med formål å stimulere til frivillig innsats i arbeidet for folkehelse og beredskap. Førre pleiehjem ble åpnet for tuberkuloserammede og sener omgjort til hjem for pleietrengende. Utdeling av melk til tuberkuløse barn startet. Første året ble det delt ut 2435 liter. Feriekoloni i Skjold for barn som trengte å komme på landet. Vårkoloni for for svake barn som trengte omsorg og mat. Disse barna la på seg inntil 5 kilo d uken de var her. I denne perioden drev foreningen helsestasjon for barn sammen med Skåre og Solvang, den første perioden i Haraldsgata 215. Stasjonen ga gratis bistand til vordende mødre, spedbarn og barn i alderen 1-7 år. Etter 40 år i Haraldsgata flyttet stasjoen inn i Breidablikkgata 63. I 1967 ble det også åpnet helsestasjon for nordre bydel, og denne holdt hus på Den høgre skole på Skeisvang (- 1983) (- 1976)

3 I denne perioden bodde over 400 Åpning av Haugesund Sanitets- tuberkuløsetruede barn på Hauge- forenings Revmatismesykehus (HSR). sund Sanitetsforenings barnehjem. I det store herskapelige huset i Wergelandsgate 19 kom barn i alderen 1 time til 18 år, og det var hele tiden fullt belegg. Noen av barna tilbragte Grunnsteinsnedleggelse til Hauge- Sykehotell for pasienter Den 24. mars er det innvielse av sen- hele sin barndom på barnehjemmet sund Sanitetsforenings Revmatismesy- og pårørende geavdeling med 120 senger over 3 og de ansatte med bestyrer Kristine kehus ved formann Gudrun Krosby. etasjer samt fysioterapiinstitutt. Koltvedt i spissen viste stor omsorg for barna (- 1954) ( -1989)

4 Sykehuset er et privat aksjeselskap med et ideelt formål. Haugesund Sanitetsforening eier alle aksjene og står også for driften av sykehuset med basis i driftsavtale med Helse Vest. Sykehusets formål: Selskapets virksomhet er å bidra til å virkeliggjøre de ideelle mål som til enhver tid er fastsatt i formålsparagrafen for Norske Kvinners Sanitetsforening. Slik virksomhet kan drives av selskapet selv, gjennom datterselskaper eller i samarbeid med andre offentlige eller private sel skaper og institusjoner. Selskapet skal samarbeide med andre deler av helse- og sosialtjenester. Innenfor rammen av det som er bestemt i første og annet ledd skal selskapet: 1. Drive sykehus i samsvar med den til enhver tid gjeldende formålsparagraf for Norske Kvinners Sanitetsforening. 2. Drive sykehus i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning og øvrige offentlige regelverk for drift av sykehus. Skisser av nytt sykehusbygg etter utbygging. Utarbeidet av Opus Arkitekter. 3. Sørge for at sykehusets pasienter møter faglig virksomhet og omsorg av høy og tidsmessig kvalitet, og bli sett i et helhetlig perspektiv. 4. Utføre spesialisthelsetjeneste innen revmatologi inkl. poliklinikk. 5. Utføre spesialisthelsetjeneste innen revma - kirurgi inkl. poliklinikk. 6. Utføre spesialisthelsetjeneste innen hud- og veneriske sykdommer. 7. Drive utdanning av helsepersonell. 8. Drive forskning. 9. Drive utvikling av medisinsk praksis, pleie, kompetanseheving og rehabilitering. 10. Drive opplæring av pasienter og pårørende. 11. Utvikle og sikre samhandling med kommunehelsetjenesten. 12. Samarbeide og koordinere med andre helseinstitusjoner. Ekspedisjon/ventesone ved inngangen i nytt sykehusbygg. (Illustrasjon) 13. Besørge forsvarlig drift og vedlikehold av bygninger, inventar og eiendom for øvrig.

5 Kompetanse og kvalitet Kompetanse og kvalitet står, og må alltid stå sentralt i en kunnskapsbedrift som et spesialsykehus er. Dette er ikke bare et krav i oppdragsdokumentet fra Helse Vest, men like mye en generell forventning til spesialisthelsetjenesten i vårt samfunn, både for myndigheter og pasienter. Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS tok initiativ overfor Diakonhjemmet Høgskole avdeling Rogaland og fikk etablert videreutdanning i tverrfaglig rehabilitering i samarbeid med Høgskolen Stord-Haugesund i Ni av våre dyktige fagfolk gjennomførte utdanningen ved siden av jobb sammen med ca 25 andre fra vår region. Livsstyrketrening og mastergradsstudier er andre viktige kompetanseprosjekter. Viktige tiltak og strålende innsats av den enkelte. H S R Å r s r a p p o r t Vårt egenutviklede og IT-baserte kvalitetssystem fra 2005/06 er dette året videreutviklet for å høyne brukervennligheten og derigjennom kvaliteten på tilbudet til våre pasienter. Det er nettopp våre behandlingstilbud som skal videreutvikles og sikres. 5 Kompetanse og kvalitet sammen med aktivt HMS-arbeid og godt arbeidsmiljø hører sammen for å oppnå det beste resultat. Vårt store «Sykefraværsprosjekt» med sterkt fokus på tilstedeværelse etablerte seg i 2008 og skal pågå ut Aktivt engasjement i de ulike enhetene skal bedre oppfølgingen ved sykefravær og styrke arbeidsmiljøet med høyest mulig tilstedeværelse som et av flere mål har vært et aktivt og godt driftsår ved sykehuset og det er gitt behandling til flere pasienter enn avtalen med Helse Vest tilsa både ved revmatologisk- og revmakirurgisk poliklinikk. For første gang har hudpoliklinikken dette året hatt 2 spesialister. Denne positive utviklingen blir ytterligere styrket kommende år. I det hele tatt et aktivt år med fokus på kompetanse, kvalitet og arbeidsmiljø. For et sykehus som står foran totalrenovering av bygningsmassen og utbygging av nytt rehabiliteringssenter er dette rett satsing. Jan Birger Medhaug

6 H S R Å r s r a p p o r t Sykehuset tilbyr mange forskjellige tverrfaglige tjenester. Her er sosialkonsulent Anita Nicolaysen i samtale med en pasient. Sosialkonsulenten er den del av terapienheten ved HSR.

7 Organisasjon og personal Sykehuset var i 2008 organisert på følgende måte: Styre Råd og utvalg Direktør Direktørens stab Prosjekter Økonomi Personal Teknisk 2 Avd. sykepleiere Sengeenhet Post 5 og 6 Enhetsleder (Avd. overlege) Enhetsleder Enhetsleder Enhetsleder Revmatologisk Revmakirurgisk inkl. Poliklinikker Sykehuset har kvalifiserte medarbeidere i alle stillinger. Det har vært et skifte av avdelingsoverlege i Bertha Storesund begynte 1. desember, og fra samme tidspunkt gikk tidligere avdelingsoverlege Berthe Rossebø tilbake til overlegestilling. Vi har tilbake en nyutdannet spesialist fra sentraltjeneste. Terapi Forskning, opplæring og utvikling Hudpoliklinikken I 2008 var det godkjent og budsjettert med 110,26 årsverk ved sykehuset fordelt på ca. 145 ansatte. Dette utgjør personalressurser som med høy kompetanse og lang erfaring - en særdeles viktig kapital for det utviklingsarbeid og den nytenkning som dagens sykehussituasjon og rammevilkår krever. H S R Å r s r a p p o r t I løpet av året har det vært jobbet intenst med å rekruttere flere hudleger, og vi har lykkes med å få på plass en tredje overlege på hudavdelingen samt én assistentlege. Begge vil begynne pr Det sykehuset og våre ansatte representerer, er likevel først og fremst viktig for de tjenester vi skal gi og for pasientene som vi skal tjene i det daglige. Tverrfaglig samhandling er en vesentlig del av tilbudet til pasientene ved HSR. Her representert med avdelingsmøte i terapienheten der deltakerne er ergoterapeut, fysioterapeut og sosialkonsulent.

8 8 H S R Å r s r a p p o r t Milepæler 2008 Kvalitetsstyring Vi har i 2008 arbeidet videre med kvalitetsstyring av hele sykehusets virksomhet. Dette innebærer å sette alle prosedyrer, instrukser, skjema og manualer inn i et felles kvalitetssystem som omfatter alt fra HMS til kliniske metoder og prosedyrer. Systemet bygger på ISO og innebærer blant annet en prosesstenkning som skal sikre våre handlinger fra vi tar imot pasienten i døren, til utskriving og oppfølging. Dette med ett eneste mål for øyet å sikre en optimal pasientbehandling uten feil. Det skal også fange opp endringer som skjer i forbindelse med utredning og behandling slik at kunnskap blir ført inn i alle deler av organisasjonen. Det forutsettes at hver enkelt ansatt skal bruke systemet aktivt i sitt daglige arbeid. Sikkerhet, brann og beredskap Sykehuset er stadig opptatt av å ivareta alle sider ved pasientenes sikkerhet. Det er utviklet beredskapsplaner vedrørende brann og redning. I denne forbindelse har alle ansatte gått gjennom regler og instrukser. Det er også utarbeidet en egen brosjyre som omhandler brannvern og sikkerhet som pasientene får ved innleggelse har de fleste av de ansatte vært gjennom en brannøvelse i regi av Haugesund Brannvesen.Øvelsene ble holdt på Årabrot, brannvesenet sitt eget anlegg. Videre har det vært holdt brannøvelse internt på sykehuset, og så og si alle ansatte har gjennomført kurs i hjerte- og lungeredning. Kompetanseplan med sentrale kompetansetiltak Sykehuset øremerket i 2008 kr til kompetansehevende tiltak i avdelingene. HSR AS initierte et samarbeid med Diakonhjemmet Høgskole i Rogaland, for å imøtekomme et behov om økt kompetanse innen et helhetlig rehabiliteringstilbud på tvers av fagprofesjoner. Dette for å kunne tilby nåværende og kommende brukere et fremtidig rehabiliteringstilbud ved sykehuset. I 2008 gjennomførte ni av våre ansatte videreutdanning i rehabilitering tilsvarende 30 studiepoeng. Tiltaket anses å ha stor verdi for det videre arbeid med organisering av tjenestetilbudet innen rehabilitering, særlig med tanke på driften etter den kommende utbyggingen av sykehuset. Via intern opplæring har ledelsen og de ansatte også foretatt et kunnskapsløft når det gjelder kvalitetssystemer, risikovurderinger og psykososialt arbeidsmiljø. Felles internundervisning med månedlige foredrag for de ansatte er videreført fra tidligere år. Alle nyansatte får en introduksjonsdag med undervisning/informasjon om plikter og rettigheter, HMS-ordninger, tillitsvalgte, IKT-retningslinjer, lønn m.v. Det blir også gitt en innføring i de vanligste sykdommene som behandles ved HSR. Vedtak om utbygging og rehabilitering Den gjorde styret vedtak om utbygging av sykehuset med ny rehabiliteringsavdeling og omfattende rehabilitering av dagens eksisterende bygningsmasse. I løpet av 2008 har det vært brukt mye tid og ressurser på detaljplanlegging med målsetting om å få ferdig anbudspapirer i løpet av tidlig vår Høy produksjon fornøyde pasienter 2008 har vært et år med stabile og gode arbeidsforhold. Vi har styrket bemanningen m.h.t. nøkkelpersonell, det har vært skifte i avdelingsoverlegestillingen på revmatologisk og vi har fått en ny overlege på hudpoliklinikken. Det er også blitt gjort tilpasninger i organiseringen av driften for å bedre utnyttelsen av personalressurser. Dette har gitt gunstige produksjonsdata og gode tilbakemeldinger fra pasienter. Personalsjef Torgeir Aarestad Hudpoliklinikken har styrket bemanningen betydelig gjennom 2008 med 3 nye leger. F.v. overlege Malte Hübner (ansatt hele 2008), assistentlege Regine Knudsen og overlege Florian Gatty. De to sistnevnte legene begynte

9 H S R Å r s r a p p o r t HMS - Arbeidsmiljø - Tilstedeværelse Prioritert helt opp i organisasjonen Høsten 2007 vedtok styret ved HSR AS at det skulle nedsettes en prosjektgruppe med tanke på å redusere sykefraværet ved sykehuset. Dette skulle skje med fokus på arbeidsmiljø og samhandling med ansatte, verneombud og tillitsvalgte. Målsetting Sykefraværsprosjektets målsetting er todelt: Sykefraværet skal reduseres. Arbeidsmiljøet skal bli bedre. Sykefraværsarbeid handler hovedsakelig om ivaretaking og personalomsorg ikke kontroll. Hva ønsker vi skal skje på vår arbeidsplass? Fokus rettes på å fjerne og redusere de sider ved arbeidssituasjonen som kan føre til stress, skader og helseplager. Samtidig skal man legge tilrette for at den enkelte ansatte kan få utvikle seg, få økt selvtillit, lyst til å ta utfordringer og tåle de fysiske og psykiske belastningene som er normale i dagliglivet. Sykefraværsprosjektet Prosjektgruppen har hatt 10 møter i 2008 og tilrettelagt for og arbeidet med - følgende temaer og satsingsområder: I 2008 tok vi pulsen på virksomheten. 91 ansatte pluss ledere ved sykehuset deltok i en omfattende kartlegging av arbeidsmiljøet, der det var mest fokus på nærværsfaktorer. Gjennom seks gruppesamlinger ble det satt fokus på: Fysiske faktorer Organisatoriske forhold Mellommenneskelige forhold Ansatte arbeidet i grupper under ledelse av bedriftshelsetjenesten. Der ble det utarbeidet prioriterte tiltakslister fra hver gruppesamling. Sykepleier Anne Beth Høyvik tar imot og registrerer nye pasienter. Pasientene blir tatt godt imot når de ankommer sykehuset for innleggelse, opptrening, operasjon mv. Det er viktig at pasientene blir kjent med sykehuset og får god informasjon om sitt opphold.

10 10 H S R Å r s r a p p o r t Disse prioriteringene ble tatt med i kontaktmøtene med tillitsvalgte og verneombud, i ledermøtene, i AMU og som fast tema på HSR sine styremøter. Det ble bevilget penger og avsatt ressurser til gjennomføring av alle de 49 tiltakene over to perioder, henholdsvis i mai-juni og novemberdesember. Vi har områder som av økonomiske årsaker vanskelig lar seg gjennomføre på kort sikt. Dette gjelder spesielt byggtekniske utfordringer. Her har de ansatte alt i flere år vist ansvarlighet, nøkternhet og stor forståelse. Vi ser i felleskap fram mot utbygging av sykehuset Analyse av fraværsårsaker Ved gjennomgang av årsaker til fraværet for alle langtidssykemeldte i perioden januar - oktober 2008, så finner prosjektgruppen at mulige arbeidsrelaterte årsaker kan utgjøre fem av totalt 29 langtidsfravær. Ved nærmere gjennomgang av de fem fraværsårsakene, virker disse å være sammensatte. Arbeidsrelaterte årsaker antas å ha en mulig betydning for tre av fraværene og å være viktigste årsak i to tilfeller. Arbeid med bakenforliggende årsaker Gjennom kartlegging av de viktigste nærværsfaktorene for ansatte ved HSR AS kunne mye oppsummeres med følgende nøkkelord: God samhandling, åpenhet, tillit, trygghet, respekt for hverandre, positiv tone og synlig ledelse. Altså er det ikke de mest ressurs- og kostnadskrevende tiltak som betyr mest. Viktigere er god kontakt og et godt tillitsforhold mellom ansatte og ledere. Fokus på opplæring/kursing av ledere En fortløpende lederutvikling er avgjørende for at sykehusets målsetting skal være oppnåelig. For 2008 er det vært satset på kurs i medarbeidersamtaler gjennom bedriftshelsetjenesten, sykefraværsoppfølgingskurs og IA-opplæring gjennom NAV. Flere ledere har vært på kurs i arbeidsmiljøloven. Tilrettelegging for gravide i arbeid Det er ofte enkle tiltak som skal til for at den gravide klarer å være lengre i arbeid før hun går ut i svangerskapspermisjon. Viktige faktorer er at den enkelte får muligheten til å påvirke egen tilrettelegging, bli ivaretatt som enkeltindivid, og føle seg ønsket på jobb. Det er utarbeidet en egen veiledning for ledere og ansatte ved sykehuset. Satsing på bedriftsidrett og pausegymnastikk Målet er å få flest mulige av sykehusets ansatte ut i fysisk aktivitet på fritiden, gjerne innen ett eller flere områder av lagidrett. Videre arbeides det med tilrettelegging for regelmessig pausegymnastikk for ansatte med mye statisk arbeid. Informasjon ut i organisasjonen Saker og referat fra prosjektgruppen ligger på sykehusets intranettsider. For å gjøre arbeidet enda bedre kjent og gi ansatte et eierskap og skape en «grasrotbevegelse» for HMS-arbeidet, inviteres medlemmer fra prosjektgruppen med på avdelings-/ personalmøter. Her blir det satt fokus på nærværsfaktorer og HMS-spørsmål, samt evaluering av tidligere gruppesamlinger. Det legges også opp til invitasjon av bedrifter for å høre hvordan de har lykkes med å få ned sykefraværet. Psykisk helse Statistisk viser det seg at mye av sykefraværet har sin årsak i psykiske lidelser. Det kan også tenkes at slike årsaker ligger gjemt bak noe av fraværet vårt. Prosjektgruppaen vil samarbeide med bedriftshelsetjenesten for å finne tiltak for å bedre arbeidssituasjonen for medarbeidere som sliter psykisk. Et viktig virkemiddel vil være lederopplæring. Bedriftshelsetjeneste Etter flere år med tett samarbeid med Haugaland HMS, der vi tidligere kjøpte konsulenttjenester, gikk vi fra årsskiftet over til fullt medlemskap for alle våre ansatte. På Haugalandet er Haugaland HMS den klart ledende leverandør av bedriftshelse- og HMS-tjenester til private bedrifter og offentlig virksomhet. Gjennom en samarbeidsplan med Haugaland HMS blir sykehuset nå tilført ressurser og spisskompetanse innen HMS-området. Viktigst her er satsing på forebyggende arbeid. Nøkkeltall Utviklingen av sykehusets aktivitet kan selvsagt måles og presenteres på mange måter. Det kan for eksempel være selve produksjonen av forskjellige tjenester eller tilfredshet hos pasientene. Vi har valgt ut noen nøkkeltall som gir informasjon om deler av virksomheten.

11 Nøkkeltall Antall konsultasjoner ved poliklinikk + produsert DRG Nøkkeltall Bestilling 2008 Revmatologisk pol Revmakirurgisk pol Hudpoliklinikken DRG Revmatologisk poliklinikk Revmakirurgisk poliklinikk Hudpoliklinikken DRG-poeng Bestilling 2008 H S R Å r s r a p p o r t DRG-oversikt DRG-oversikt Bestilling DRG - totalt Prod. Revma/Rehab Hud Sum Prod Mer prod. total Prod. Revma Bestilling DRG Prod. Rev. Hud Sum Prod Mer prod. total Prod. Revma 72

12 H S R Å r s r a p p o r t Den kirurgiske virksomheten på sykehuset er stor. Over 200 operasjoner ble utført i I tillegg til egne operasjonsstuer, leier sykehuset plass hos Helse Fonna for innsetting av proteser. Sykehuset er bemannet med to svært dyktige kirurger.

13 Revmatologisk avdeling med revmakirurgisk seksjon Hovedmål for 2008 var knyttet til epikrisetid, ventetider og å sette fokus på driftsdata og kvalitetsindikatorer. Epikrisetiden i 2008 har vært gjennomgående god. Gjennomsnitt for året ble 56 %. Månedlige driftsrapporter har nå funnet sin form og presentasjon og gir driftsdata med kommentarer hver måned. HSR har også for 2008 administrert betydelige økonomiske midler (vel 59 mill. kr.) til å dekke behandling med biologiske legemidler til våre revmatikere bosatt innen Helse-Stavanger sitt område, samt pasienter med revmatiske sykdommer og hudsykdommer bosatt i Helse-Fonna området. HSR har utviklet et meget velfungerende kvalitetsregister for biologiske Enhet for revmatologi/revmakirurgi Der har vært utskifting i avdelingsoverlegestillingen i Ny avdelingsoverlege, Bertha Storesund, begynte i desember og samtidig gikk tidligere avdelingsoverlege Berthe Rossebø tilbake til overlegestilling fra samme tidspunkt. Leger i enheten har ansvar for sengeposter og poliklinikker for revmatologi og revmakirurgi. Gjennomsnittlig liggetid i 2008 var 4,8 dager. Som utdanningsinstitusjon gruppe II for spesialiteten revmatologi, hadde enheten ved utgangen av 2008 seks leger i spesialisering. Et økende antall konsultasjoner medfører øket arbeidsmengde for sekretærene. Det har vært legemidler og dette brukes i det daglige kliniske arbeidet med månedlige rapporter. Det har i 2008 vært et betydelig merforbruk av disse biologiske medikamentene, målt i kr. forbruk, hvorav en ikke ubetydelig andel er blitt initiert av spesialister utenfor HSR. Vi har hatt god dialog med Helse Vest og det har vært lagt ned mye arbeid i å dokumentere bruken av disse midlene, men dessverre så har ikke Helse Vest funnet rom for å dekke inn merforbruket og HSR har vært nødt til å ta en del av dette på egen regning. Til sammen nesten tre mill.kr. er belastet vår drift i arbeidet kontinuerlig med forbedringer i epikrisetid og utsending av polikliniske notater. Erfarne sykepleiere deltar i poliklinikken med mottak av telefonhenvendelser fra pasienter og opplæring i bruk av injeksjonspreparater. Sykepleierne forbereder og deltar i legekonsultasjoner, tar EKG, assisterer ved leddpunksjoner og andre inngrep og undersøkelser samt deltar i driften av kvalitetsregisteret og ved medikamentutprøvingsstudier. Arbeidsmiljøet i avdelingene er preget av faglig dyktighet, godt samarbeid og humør, noe pasientene også gir oss tilbakemelding på. H S R Å r s r a p p o r t Antall innleggelser Gjennomsnittlig liggetid , ,5 6 5,5 5 4,5 4 7,3 6,6 6,2 4,

14 Revmatologisk sengepost 5. etasje Avdelingen har 19 senger og en infusjonsenhet med fire plasser. I 2008 er ett pasientrom omgjort til undersøkelserom for å lette legenes arbeid. Avdelingen er bemannet på fem døgnsbasis. Den har et pasientbelegg på ca 90 %. Det er hovedsakelig pasienter med betennelsesaktig revmatisk sykdom som legges inn til utredning eller medikamentell vurdering. Ti senger er satt av og øremerket rehabilitering/trenings- og skolepasienter. Sengeposten fikk ny avdelingssykepleier i desember da den forrige valgte å tre tilbake med pensjon. Stadig flere av de nye biologiske medikamentene gis i infusjonsform og hovedsakelig som dagbehandling på infusjonsenheten.vi har begynt med sykepleierstyrte infusjoner og vi har som mål at disse etter hvert skal utgjøre 80 % av alle infusjonene. Bemanningen består av avdelingssykepleier, sykepleiere, hjelpepleier og kjøkkenassistent. Overleger, assistentleger, fysioterapeuter, ergoterapeut og sosionom er knyttet til sengeposten i det daglige arbeidet. Ved utgangen av 2008 var alle stillingene besatt. Ansatte i sengepostene har vært med på å øke avdelingens generelle sykepleiefaglige kompetanse gjennom et aktivt undervisnings- og kursmiljø. Revmakirurgisk sengepost 6. etasje 14 H S R Å r s r a p p o r t Revmakirurgisk seksjon Bemanningen består av revmakirurger, operasjonssykepleiere, anestesisykepleier, assistent og sekretær. Seksjonen er veldrevet med god utnyttelse av operasjonsstuer og personalresurser og har produksjonstall som ligger over bestilling. Av 6. etasje har 19 senger, hvorav ti brukes til revmakirurgi og ni til ordinære revmatologiske pasienter som er innlagt til utredning, rehabilitering eller medikamentell vurdering. Posten er bemannet på sjudøgnsbasis. Beleggsprosent har vært på 84 %, gjennomsnitt 16 pasienter/døgn. I gjennomsnitt behandles 4,4 operasjonspasienter ukentlig ved avdelingen. Vi hadde i 2008 ingen registrerte postoperative infeksjoner. Høsten Høsten 2008 startet vi opp med tverrfaglig preoperativ dag for alle pasienter som skal opereres på Haugesund Sjukehus av våre revmakirurger. Dette bidrar til en bedre bruk av ressursene våre, pasientene slipper å tilbringe unødig tid i sykehuset, samtidig som vi tidlig nok får fanget opp eventuelle preoperative utfordringer. Første evaluering gir positive tilbakemeldinger fra faggruppene som er involvert. Bemanningen består av overlege, revmakirurg, assistentlege, avdelingssykepleier, sykepleiere og hjelpepleiere i tillegg til assistent og renholder. Andre faggrupper på sykehuset er i nært samarbeid med avdelingen. Ansatte i sengepostene har vært med på å øke avdelingens generelle sykepleiefaglige kompetanse gjennom et aktivt undervisnings og kursmiljø. To av sykepleierne ved sengeposten har i 2008 tatt videreutdanning i tverrfaglig rehabilitering. våre 201 utførte operasjoner på inneliggende pasienter i 2008, ble 103 utført ved egne operasjonsstuer og 98 ved leide operasjonstuer på Haugesund Sjukehus. Alle operasjoner er utført av våre egne revmakiruger. Bertha Storesund begynte som avdelingsoverlege i desember Biologiske medisiner gitt som intravenøs behandling (infusjon) er blitt en viktig del av det revmatologiske tilbudet ved HSR. Denne behandlingen blir gitt som et dagtilbud noe pasientene er svært fornøyd med.

15 H S R Å r s r a p p o r t

16 H S R Å r s r a p p o r t Rehabilitering av pasient etter en amputasjon. Her får en pasient ved fysioterapiinstituttet kyndig veiledning av fysioterapeutene Sladjana Krmpot og Torhild Stakland. Terapienheten Personalet består av enhetsleder, ergoterapeuter, fysioterapeuter, aktivitør/ bibliotekansvarlig, sosionom, hjelpepleiere, assistenter og sekretær. Sykehusets prestetjeneste har også tilhørighet i enheten. Terapienhetens ansatte er mest i kontakt med pasienter innlagt i sengepostene. Fysioterapeutenes instruksjon og behandling gis dels individuelt, dels i grupper. Fysioterapitilbudet består for det meste av aktiv trening, med tillegg av varmeterapi og elektroterapi ved behov. Nytt fra april 2008 er mulighet for egentrening i basseng en kveld i uka. Dette har vist seg å være et meget populært tilbud. I tillegg holdes treningssalen åpen hver ettermiddag og kveld. Ergoterapeutene tilbyr individuell oppfølging i tillegg til håndtrening i grupper og de suppleres av aktiviteter i regi av aktivitør. Sosionomen veileder i trygde- og rettighetssaker og samtaler med pasienten ved behov. Sosionomen fullførte våren 2008 videreutdanning i Livsstyrketrening. Dermed kunne hun i samarbeid med sykepleier med tilsvarende kompetanse starte planlegging av slikt tilbud til pasientene.

17 To ergoterapeuter og fire fysioterapeuter fullførte i 2008 videreutdanning innen rehabilitering, tilsvarende 30 studiepoeng.aktivitør startet høsten 2008 på toårig deltidsutdanning i rehabilitering i regi av RKK Fagskolen. Også i 2008 har enheten hatt veiledning av to siste års fysioterapistudenter i ti uker og veiledning hele året av fysioterapeuter i turnus. Ergoterapistudenter har hospitert enkelte dager, likeså student i sportsrehabilitering og fysioterapeuter som har vært i turnus ved Haugesund Sjukehus. Andre ansatte på sykehuset tilbys om å hospitere en dag i Terapienheten. I 2008 har fem ansatte benyttet seg av dette. Sykehuset driver et fysioterapiinstitutt med driftstilskudd fra Haugesund Kommune. To av fysioterapeutene er tilknyttet instituttet som har tilbud om individuell behandling og trening i polikliniske grupper. Enheten fikk i 2008 en flott gave fra Haugesund Sanitetsforening på vel kr til innkjøp av to stk Terapimaster, som er et godt treningstilbud til pasientene. Terapienheten gjennomførte i løpet av en seksukers periode høsten 2008 en første undersøkelse om pasienttilfredshet vedrørende enhetens tjenester. Terapienhetens ansatte er aktivt med i ulike oppgaver som f.eks sykefraværsprosjekt, utsmykkingskomite, tverrfaglig ungdomsteam, læringsopphold, prosjektgruppe angående tverrfaglig videreutdanning i rehabilitering, referansegruppe til regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering og deltagere i Nordisk Ekspertpanel for skulderproteseopererte.to fysioterapeuter har hatt utadrettet virksomhet i form av foredrag. I løpet av sommeren 2008 ble det gjennomført en intern flyttting i avdelingen som resulterte i at fysioterapeutene flyttet fra felleskontor til egne kombinerte kontor/behandlingsrom. Ortopediteknikk Ortopediteknikk fra Sandnes kommer til HSR en dag i uka. Dette har vist seg å være et ettertraktet tilbud for sykehusets pasienter. Ordningen administreres av ergoterapiavdelingen. Alle i enheten har vist stort engasjement og interesse vedrørende planløsing/romprogrammering i nybygg. Vi opplever et godt arbeidsmiljø i enheten og det jobbes aktivt for at alle skal trives på jobb. H S R Å r s r a p p o r t Fysioterapeut Dagfinn Dahle rettleder pasient under opptrening i slyngesal. Utstyret, Terapimaster, er forøvrig en gave fra sykehusets eier i Livsstyrketrening er et godt utviklet tilbud ved sykehuset. Kursene/undervisningen holdes av egne ansatte, sosialkonsulent Anita Nicolaysen og sykepleier Lindis Lokna, som begge har tilleggsutdanning innen fagområdet.

18 Hudpoliklinikken 18 H S R Å r s r a p p o r t Året 2008 har bl.a. vært preget av arbeidet med å rekruttere nye hudleger. Arbeidet ble vellykket da vi i løpet av året fikk ansatt en ny spesialist. I januar 2008 tiltrådte dr. Malte Hübner. I løpet av året har Hübner profilert sine kirurgiske ferdigheter, og i samarbeide med patologen på Helse Fonna, har han perfeksjonert hudkreftoperasjoner på en slik måte at dette teamarbeidet har allerede vakt berettiget oppsikt i fagmiljøet. Vi har videokonferanser med kolleger i Stavanger og har med stor regularitet gjennomført disse annenhver uke. Pasientene har uttrykt positive opplevelser av de intense diskusjoner med panelet fra Hudavdelingen SUS, og video-konferansene vil fortsette. Hudpoliklinikken ved avdelingssykepleier, kontorleder og avdelingsoverlege har hatt månedlige driftsmøter med ledelsen ved HSR. Dette er svært nyttige samtalearenaer, ikke minst med tanke på den oppbygging av poliklinikken som pågår. Fra 2009 vil hudavdelingen ha fire legehjemler; en avdelingsoverlege, to spesialister og én assistentlege. En ny tysk hudspesialist, dr. Florian Gatty, vil starte straks etter nyttår samen med ny assistentlege i utdanningsstilling, dr. Regine Knudsen. Hun er godt kjent på huset fra sitt tidligere arbeide ved revmatologisk avdeling. Avdelingen vil i løpet av en 12 måneders periode øke fra énn til fire legehjemler noe som må karakteriseres som historisk. I 2008 har to sykepleiere startet på videreutdanning innen sårbehandling ved HSH AS. En sykepleier har fått godkjenning til å starte opp med Mantoux-testing for hele sykehuset. På sekretærsiden har vi ved nyansettelser og utvidelse av stillingsandel lykkes å få en tilfredsstillende grunnbemanning for på best mulig måte møte framtidige krav til økt effektivitet og service både internt og eksternt. Hudavdelingen er i vekst og ser frem til spennende oppgaver i de kommende årene, ikke minst til ombyggingen som vil gi mer tidsriktige lokaliteter. Avdelingsoverlege Morten Borup har i over 20 år drevet Hudpoliklinikken så å si alene. I 2008 er tilsatt 3 nye leger som er klar til å overta og videreføre Borup sitt arbeid. Borup vil gå av med pensjon i løpet av Til høyre vises et apparat som benyttes til digital registrering/visning av kliniske bilder.

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS Innhold: 03 Innledning 04 05 06 07 08 09 10 12 13 13 14 16 16 18 22 23 24 25 28 29 30 31 32 Årsrapport for

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS KOMPETANSE. med hjertevarme

ÅRSRAPPORT 2005 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS KOMPETANSE. med hjertevarme ÅRSRAPPORT 2005 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS I N N H O L D MED HJERTEVARME DIREKTØRENS KOMMENTAR Direktørens kommentar side 3 Styrets beretning side 4 Regnskap og balanse side 6 Utvalgte noter side 7

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Notodden Energi 1 2 Notodden Energi Årsrapport 2011 INNHOLD Eierstyring og virksomhetsledelse Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Virksomheten og det lokale eltilsyn Bredbånd

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Tettere på markedet Årsrapport 2005

Tettere på markedet Årsrapport 2005 Tettere på markedet Årsrapport 2005 Nøkkeltall Nøkkeltall Russland Danmark Nederland Tyskland Polen Ukraina Kina Japan De største markedene for pelagisk fisk i 2005 Nøkkeltall Russland Japan Ukraina Kina

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug

ÅRSMELDING 2013. med årsberetning. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug med årsberetning Forsiden: KAs styre, Foto: Hilde Kristin Klungrehaug Årsrmeldingen er utarbeidet av sekretariatet i KA Grafisk utforming: Hilde Kristin Klungrehaug Opplag: 600 Mars 2014 KA Kirkelig arbeidsgiver-

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer