PROSJEKT BESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKT BESKRIVELSE"

Transkript

1 PROSJEKT BESKRIVELSE ALTA SOUL OG BLUESFESTIVAL A L T A S O U L O G B L U E S F E S T I V A L A l t a, F I N N M A R K T e l e f o n : e - p o s t : s t i a l t a s o u l o g b l u e s. n o w w w. a l t a s o u l o g b l u e s. n o

2 L i t t o m A l t a s o u l o g b l u e s f e s t i v a l A l t a S o u l o g b l u e s f e s t i v a l ( A S B F ) b l e s t i f t e t i o g a r r a n g e r t e f e s t i v a l e n f o r 1 1. g a n g i F e s t i v a l e n e r b a s e r t p å f r i v i l l i g h e t. F e s t i v a l e n h a r f å t t g o d t f o t f e s t e i r e g i o n e n o g g i r k o n s e r t e r i f l e r e s j a n g r e m e n h o v e d s a k e l i g i n n e n s o u l o g b l u e s, o g e t p r o s j e k t s o m v i s a t s e r p å e r D E U N G E I B L U E S E N. S e e g e n o m t a l o m d e t i s ø k n a d e n. V i e r d e n s t ø r s t e b l u e s f e s t i v a l e n i N o r d N o r g e, n o e v i e r s t o l t e a v. V i h a r e t g o d t s a m a r b e i d e m e d I d r e t t s k l u b b e n B U L. D e r v i l e i e r h e l e d e r e s a n l e g g u n d e r f e s t i v a l e n, s a m t b a n e n d e r v i h a r s e l v e f e s t i v a l e n, d e s e r p å v å r t s a m a r b e i d e s o m e n v i k t i g i n n t j e n i n g i l ø p e t a v å r e d a v i b e t a l e r d e l e i e f o r a n e l g g e t o g v i l e i e r i n n r i g g e h j e l p f r a d e u n d e r f e s t i v a l e n, s å v i e r e n v i k t i g b r i k k e i B U L s i n ø k o n o m i, n o e d e e r m e g e t f o r n ø y d e m e d. F o r m å l o g f e s t i v a l e n k u n s t n e r i s k e m å l s e t t i n g e r. S e l s k a p e t s f o r m å l e r å g i e n k u l t u r e l l m u s i k k o p p l e v e l s e s a m t i d i g s o m v i ø n s k e r å s k a p e t r i v s e l o g ø k e d e n s a m f u n n s ø k o n o m i s k e v e r d i e n i v å r r e g i o n. ( m e d v å r r e g i o n m e n e r v i F i n n m a r k o g n o r d T r o m s ) F e s t i v a l e n s k a l v æ r e e n v i k t i g s c e n e f o r d e u n g e i v å r r e g i o n s o m d r i v e r m e d B L Å S I N N S T R U M E N T E R o g r e g i o n a l e m u s i k e r n e s a m t i d i g s o m v i s k a l p r e s e n t e r e s t o r e n a s j o n a l e o g i n t e r n a s j o n a l e a r t i s t e r. V i h a r s o m m å l s e t t i n g å g j ø r e f e s t i v a l e n b e d r e f o r d e u n g e, n o e s o m k a n g j ø r e d e s t o l t e a v d e t v i h a r i v å r r e g i o n. N o e v i s e r n u e t t e r a t v i h a r s a t s e t p å D E U N G E I B L U E S E N, d e g l e d e r s e g h v e r t å r f o r å k u n n e s t å p å v å r s t o r e s c e n e o g u t f ø r e d e t d e h a r ø v d p å i m n d v i s. F o r a t f e s t i v a l e n s k a l u t v i k l e s e g h a r f e s t i v a l e n s a t t s o m m å l o m å e t a b l e r e e n 5 0 % k u l t u r a r b e i d s p l a s s i s e l s k a p e t. D e t t e e r v i k t i g b å d e m o t v i d e r e u t v i k l i n g o g s a m a r b e i d e t A S B F h a r i n n g å t t m e d k u l t u r s k o l e o g s a t s n i n g p å D E U N G E I B L U E S E N s o m e r e t s a m a r b e i d m e l l o m A S B F, K u l t u r s k o l e n o g F i n n m a r k f y l k e s k o m m u n e. S e m e r i n f o r m a s j o n o m v å r t s a m a r b e i d m e d k u l t u r s k o l e n ( V e d l e g g 1 ) F e s t i v a l e n s k a l o g s å s k a p e s a m h o l d o g t i l h ø r i g h e t f o r a l l e f r i v i l l i g e o g v å r e s a m a r b e i d s p a r t n e r e. D e t t e v i l v æ r e v i k t i g b å d e f o r m a r k e d s s t ø t t e o g d e n f r i v i l l i g e i n n s a t s e n f e s t i v a l e n e r a v h e n g i g a v f o r å k u n n e g j e n n o m f ø r e s. F e s t i v a l e n h a r f å t t e t a b l e r t e t s t o r b a n d m e d h o v e d v e k t p å u n g e m u s i k e r e s o m s p i l l e r i s k o l e k o r p s. V i h a r v i d e r e u t v i k l e t d e t t e o g i i n s p i r e r t e v i 2 k o r p s i b y e n t i l å g å s a m m e n å s k a p e e n f o r e s t i l l i n g t i l f e s t i v a l e n. D e t t e r e s u l t e r t e i a t C o m m i t m e n s b l e o p p r e t t e t, m e d v o k a l i s t e r, d r i l l t r o p p o g 5 0 m u s i k e r e p å s c e n e n v a r d e t e n s t o r o p p l e v e l s e, d e t t e e r n u e n t r a d i s j o n a t v i h a r d u u n g e s o m s p i l l e r i k o r p s p å v å r s c e n e u n d e r f e s t i v a l e n, i å r s t o d e f o r s e l v e å p n i n g e n a v f e s t i v a l e n.. V i s e r a t f e s t i v a l e n s r o l l e m o t v å r e u n g e r e g i o n a l e m u s i k e r e s t a d i g b l i r v i k t i g e r e o g v i ø n s k e r å b i d r a m e d v i d e r e u t v i k l i n g e n a v v å r e u n g e t a l e n t e r. T i d l i g e r e å r h a r v i a r r a n g e r t w o r k s h o p f o r u n g d o m m e n n o e v i ø n s k e r å i g j e n o p p t a, d a m e d v å r e g j e s t e n d e a r t i s t e r o g v å r e u n g e m u s i k e r e i r e g i o n e n. D e t t e f o r å g i n y e m u s i k a l s k e i n p u t o g b e d r e f o r s t å e l s e f o r m u s i k k i n n e n u l i k e s j a n g e r m e d h o v e d t r y k k p å s o u l o g b l u e s. D e t t e e r n o e a v d e t v i ø n s k e r å v i d e r e u t v i k l e m e d f o r u t s e t n i n g a t v i f å r n ø d v e n d i g e t i l s k u d d f o r å f i n a n s i e r e d e t t e.

3 M i l j ø b e v i s t f e s t i v a l F e s t i v a l e n t a r s i t t a n s v a r i n n e n m i l j ø o g a v f a l l. F e s t i v a l e n h a r s ø p p e l s o r t e r i n g o g i n n l e v e r i n g a v s p e s i a l a v f a l l. D e t s e t t e s u t u l i k e s ø p p e l d u n k e r i f e s t i v a l o m r å d e t, m e d o p p f o r d r i n g t i l v å r e g j e s t e r o m å v i s e h e n s y n t i l m i l j ø e t. F o r å k v a l i t e t s s i k r e a l l a v f a l l f ø r l e v e r i n g s o r t e r e s a l l a v f a l l f r a t o m g o d s. D a m e n e s o m p å 1 1. å r e t S ø r g e r f o r s ø p p e l s o r t e r i n g s ø n d a g e t t e r f e s t i v a l e n M å l g r u p p e F e s t i v a l e n s m å l g r u p p e h a r t i d l i g e r e h o v e d s a k e l i g v æ r t v o k s e n p u b l i k u m. V i h a r j o b b e t f o r å t i l r e t t e l e g g e f o r a t d e n n e f e s t i v a l e n s k a l h a e t t i l b u d t i l a l l e. V i s e r a t s t a d i g f l e r e y n g r e ø n s k e r å b e s ø k e f e s t i v a l e n. S t a d i g v a n l i g e r e e r d e t å s e b e s t e m o r, m o r o g d a t t e r h y g g e s e g i l a g v e d s a m m e s c e n e o g h ø r e s a m m e m u s i k k. I v a r d e t e t s t o r t a n t a l l u n g e p å v å r f e s t i v a l, g r u n n e n e r a t v i h a r s a t s e t p å D E U N G E I B L U E S E, d a v i h a d d e m u s i k k / a r t i s t e r s o m t i l t r e k k e t s s e g u n g t o g v o k s e n t p u b l i k u m. V i g i r d e a l l e r y n g s t e o g s å m u l i g h e t e n t i l å b l i k j e n t m e d f e s t i v a l e n v e d å h o l d e f a m i l i e f o r e s t i l l i n g m e d h j e m m e l a g d e k a k e r, k a f f e o g b r u s. M e d f a m i l i e f o r e s t i l l i n g e n g i r v i h e l e f a m i l i e n u n d e r h o l d n i n g. V i g i r h e r a n l e d n i n g o g i n s p i r a s j o n t i l m u s i k k k o r p s e n e o g u n g e s o l i s t e r i b y e n t i l å k j ø r e p r o s j e k t g j e n n o m h e l e å r e t f o r å o p p t r e u n d e r f e s t i v a l e n s f a m i l i e f o r e s t i l l i n g. D e r v i å h a r e t s t o r t n o r s k i d o l p å s c e n e n f o r d e u n g e. V i g i r o g s å u n g d o m m e n k o n s e r t e r p å d a g t i d. D e t t e s e r v i h a r s t o r v e r d i f o r d e n a l d e r s g r u p p e n d a d e i k k e h a r d e t t e t i l b u d e t p å a n d r e s c e n e r i r e g i o n, m e d k j e n t e a r t i s t e r s o m a p p e l l e r e r t i l u n g d o m m e n. D e t t e e r n o e u n g d o m m e n s e t t e r s t o r p r i s p å o g v i s e r a t d e t t e p å v i r k e r o g g i r n y e i m p u l s e r. T i d l i g e r e v a r k j e n t e a r t i s t e r k u n n o e v å r e u n g d o m i r e g i o n e n s å p å T V. I å r h a d d e v i C i r C u z p å s c e n e n e t a v n o r g e s s t ø r s t e r a p p e r b a n d, s a m t a t v i h a d d e e t l o k a l t b o y b a n d p å s c e n e n b a n d e t E k k o E k k o D e t g i s f r i a d g a n g f o r l e d s a g e r e m e d l e d s a g e r b e v i s. D e e l d r e p å f e s t i v a l : i 2014 innviterer vi de elder på festival vi ordner transport, ledsager for hver eldre, vi gir de gratis billett til åpningskonserten, vi gir de gratis mat og minneralvann, dette var en kjempe suksess i år, de eldre stor koste seg på konserten, den eldste var 94 år, så dette var en prosjekt vi vil bruke mye tid på til å få gjennomført på nytt, et tiltak alle syntes var meget hyggelig av festivalen å gjøre. Vi vil at de elder og skal kunne gå på festival. Vi vil i 2015 å sattse på de eldre i vårt samfund de som sitter på eldre sentrer og ikke har så mye tilbud ang kulturelle innsalg, vi vil innvitere de til festival i 2015 å.

4 A - e t a t A l t a I v i l v i g i d e b a r n o g u n g d o m s o m i k k e h a r ø k o n o m i s k e f o r u t s e t n i n g e r t i l å b e s ø k e f e s t i v a l e n, f r i a d g a n g t i l f a m i l i e f o r e s t i l l i n g e n v å r b i l l e t t e r. D e t t e g j o r d e v i i o g 2014 v e d e t s a m a r b e i d m e d B U F e t a t / N A V i k o m m u n e n v å r. V i s e r a t d e t s t a d i g b l i r f l e r e b a r n s o m i k k e f å r o p p l e v e k u l t u r a r r a n g e m e n t p g a d å r l i g ø k o n o m i. D e t e r d i s s e b a r n a v i ø n s k e r s k a l k u n n e o p p l e v e d e t s a m m e s o m v e n n e r o g k l a s s e k a m e r a t e r, s e l v o m i k k e f o r e l d r e n e s ø k o n o m i s t r e k k e r t i l. D i s s e b a r n a b l e a n o n y m i s e r t, v i f o r m i d l e t o g u t l e v e r e b i l l e t t e r t i l N A V A l t a o g d e f i k k u t b i l l e t t e n e i s i t t s y s t e m, u t e n a t f e s t i v a l e n e l l e r p u b l i k u m ø v r i g f å r n o e n i n n b l i k k i h v e m d i s s e b a r n a e r. D e t t e b l e e n s t o r s u k s e s s, v i f i k k t i l b a k e m e l d i n g f r a N A V a t d e t t e s a t t d e s t k s o m f i k k b i l l e t t e r u t r o l i g s t o r p r i s p å, d e h a d d e a l d r i h a t t m u l i g h e t å g å p å v å r f e s t i v a l o m i k k e v i h a d d e g i t t d e g r a t i s b i l l e t t e r, d e t t e e r n o e v i k o m m e r t i l å f o r t s e t t m e d i f r a m t i d e n f o r s l i k e t i n g e r m e d p å å f å a l l e i v å r t s a m f u n n t i l å k o m m e p å v å r f e s t i v a l o g d a s p e s i e l t b a r n a. N a v A l t a h a r s n a k k e t o m d e t t e i m a n g e f o r a e r, s å d e t t e v a r e n k a n o n i d e a v o s s, n o e v i e r u t r o l i g s t o l t e a v å k u n n e v æ r e m e d p å o g g i. I n f o r m a s j o n o g m a r k e d s f ø r i n g s t i l t a k F o r u t e n t r a d i s j o n e l l m a r k e d s f ø r i n g s o m p l a k a t e r o g a n n o n s e r i l o k a l o g r e g i o n a l m e d i a, b r u k e r v i s o s i a l e m e d i e r s o m h a r v i s t s e g å g i e n s t o r e f f e k t f o r f e s t i v a l e n. V i h a r e g e n F a c e b o o k s i d e, e g e n h j e m m e s i d e ( w w w. a l t a s o u l o g b l u e s. n o ). V i k j ø r e r T V r e k l a m e p å l o k a l T V ( T V n o r d ). F e s t i v a l e n h a r b e r e d d e k n i n g i f o r k a n t a v f e s t i v a l e n i r e d a k s j o n e l t s t o f f b å d e l o k a l o g r e g i o n a l e a v i s e r. V i s e r o g s å a t d e t e r s t a d i g f l e r e l o k a l r a d i o s t a s j o n e r i r e g i o n e n s o m g i r o s s r e d a k s j o n e l l p l a s s o g v i s e r i n t e r e s s e f o r f e s t i v a l e n, d e t t e i f o r m a v i n f o r m a s j o n o g k o n k u r r a n s e r. F e s t i v a l e n u t a r b e i d e t o g s å i e g e n f e s t i v a l a p p t i l s m a r t t e l e f o n e r v i a D a g b l a d e t. D a d e t a l l e r m e s t e a v f o r a r b e i d e t m o t f e s t i v a l e n g j ø r e s p å d u g n a d s b a s i s e r d e t t e e n a v v å r e s t o r e u t f o r d r i n g e r. Arr a n g ø r t e k n i s k e f o r h o l d F e s t i v a l e n l e i e r k o n t o r i A l t a p å å r s b a s i s, d e t t e k o n t o r e t b r u k e s a v a l l e i s t y r i n g s g r u p p e n o g t i l g j e n n o m f ø r i n g a v m ø t e r. F e s t i v a l a r e n a h a r v æ r t m i d t i A l t a S e n t r u m o g h a r v æ r t å b e t e g n e s o m e n b y f e s t i v a l. D e t h a r b l i t t l e i d i n n s t o r t e l t f r a O s l o, ø v r i g t e l t r i g g l e i e s f r a l o k a l u t l e i e r. F e s t i v a l e n i b l e f l y t t e t t i l B U L B a n e n h v o r d e t b l e b y g g e t o p p f e s t i v a l p å c o o p a r e n a m e d f l e r e t e l t o g s t o r u t e s c e n e o g e g e t m a t t e l t. L y d o g l y s l e i e s f r a T r o m s ø. D e t a t u t s t y r m å h e n t e s f r a a n d r e s t e d e r i N o r g e g i r o s s e n e k s t r a u t f o r d r i n g p å f r a k t k o s t n a d e r. F e s t i v a l e n h a r 5 s c e n e r o g g j e n n o m f ø r t e i k o n s e r t e r i l ø p e t a v f e s t i v a l h e l g e n. M e d b a k g r u n n i l a n g e a v s t a n d e r h a r o g s å f e s t i v a l e n s t o r e u t f o r d r i n g e r m e d h ø y e r e i s e k o s t n a d e r p å a r t i s t e r. O r g a n i s a s j o n s f o r m o g s t y r e t s s a m m e n s e t n i n g. S e l s k a p e t h a r e n s t y r i n g s g r u p p e s o m j o b b e r d u g n a d p å å r s b a s i s. S t y r i n g s g r u p p e n b e s t å r a v 8 p e r s o n e r m e d h v e r t s i t t a n s v a r s o m r å d e. F e s t i v a l e n h a r d e 3 s i s t e å r d e k t t a p t a r b e i d s f o r t j e n e s t e t i l v å r f e s t i v a l k o o r d i n a t o r s o m h a r t a t t f r i f r a j o b b 2 u k e r i f o r k a n t a v f e s t i v a l f o r å s i k r e g o d g j e n n o m f ø r i n g o g l o g i s t i k k. F e s t i v a l e n s D a g l i g l e d e r e r o g s å i l ø n n e t, m e n d a f e s t i v a l e n s ø k o n o m i i k k e v a r t i l s t r e k k e l i g

5 m å t t e d e n n e p e r i o d e n n e d s e t t e s f r a 6 t i l 3 m å n e d e r. D e t t e e r n o e n a v d e s t ø r s t e u t f o r d r i n g e n e f o r f e s t i v a l e n. I t i l l e g g t i l s t y r i n g s g r u p p e n o g d a g l i g l e d e r h a r v i f r i v i l l i g e s o m j o b b e r d u g n a d i f o r k a n t, u n d e r o g i e t t e r k a n t a v f e s t i v a l e n. T i l s a m m e n l e g g e s d e t i n n m e l l o m d u g n a d s t i m e r i f e s t i v a l e n h v e r t å r. D e n f r i v i l l i g e i n n s a t s e n e r v i k t i g f o r g j e n n o m f ø r i n g a v f e s t i v a l e n. S o m t a k k f o r i n n s a t s a r r a n g e r e s f r i v i l l i g f e s t h v e r t å r. T i d l i g e r e å r h a r v i g i t t i n t i m k o n s e r t m e d e n a v f e s t i v a l e n s a r t i s t e r. I a r r a n g e r t e v i f r i v i l l i g f e s t m e d t e m a t e a m b u i l d i n g, n o e s o m v a r s v æ r t v e l l y k k e t. F e s t i v a l e n s e t t e r s t o r f o k u s r u n d t d e f r i v i l l i g e v e d å h o l d e d e i n f o r m e r t o m f e s t i v a l e n g j e n n o m h e l e å r e t v i a S M S t j e n e s t e r o g f a c e b o o k, d e t t e f o r å s k a p e t i l h ø r i g h e t. 7 0 % a v d e s o m j o b b e r f o r f e s t i v a l e n s o m f r i v i l l i g h a r j o b b e t 5 å r e l l e r f l e r e. V i h a r e t a l d e r s s p e n n p å d e f r i v i l l i g e f r a 7 4 å r t i l 1 4 å r n o e s o m g i r e n p o s i t i v v i r k i n g p å s a m h o l d e t. D e n n e f e s t i v a l e n g i r f r i v i l l i g e e n a r e n a å m ø t e a n d r e m e n n e s k e r, d e t e r b l i t t e n v i k t i g n e t t v e r k s b y g g i n g b l a n t m a n g e a v v å r e f r i v i l l i g e. V i f å r s t a d i g t i l b a k e m e l d i n g f r a v å r e f r i v i l l i g e a t d e n n e h e l g e n e n å r e t s h ø y d e p u n k t, d e f ø l e r t i l h ø r i g h e t i f e s t i v a l e n o g h a r k n y t t e t v e n n s k a p. F e s t i v a l p e r i o d e o g v a r i g h e t F e s t i v a l e n b l e a r r a n g e r t f o r f ø r s t e g a n g m a i , d e s i s t e å r e n e h a r f e s t i v a l e n b l i t t a v h o l d t f ø r s t e h e l g i j u n i, i f l y t t e r v i f e s t i v a l e n t o u k e r u t i j u n i p å g r u n n a v s j a n s e n p å b e d r e v æ r e r t i l s t e d e. D a t o e r j u n i f o r n e s t e å r s f e s t i v a l. F e s t i v a l e n f o r e g å r o v e r f i r e d a g e r m e d å p n i n g s k o n s e r t p å t o r s d a g, d a g s k o n s e r t e r m e d f r i i n n g a n g f r e d a g o g l ø r d a g, f a m i l i e f o r e s t i l l i n g l ø r d a g, k v e l d s k o n s e r t e r p å h o v e d s c e n e f r e d a g o g l ø r d a g f o r d e v o k s e n e. V i h a r t i d l i g e r e å r a v h o l d t k i r k e k o n s e r t s ø n d a g s o m e n a v s l u t n i n g. D e n n e k o n s e r t e n b l e i k k e a v h o l d t i d a d e t i k k e v a r a r r a n g ø r t e k n i s k m u l i g h e t o g ø k o n o m i f o r d e n n e g j e n n o m f ø r i n g e n. D e n n e k o n s e r t e n h å p e r v i å f å a r r a n g e r t i , d a v i n u f å r h e l t n y k i r k e i A l t a s o m b l i r A l t a s m o n u m e n t s o m d e t f o r v e n t e s m y e a v i f r e m t i d e n. D e n n e k o n s e r t e n e r o g s å u t g å t t p g a. f e s t i v a l e n s u t f o r d r i n g e r m e d f o r a r b e i d p å d u g n a d s b a s i s, n o e s o m k u n n e v æ r t u n n g å t t d e r s o m f e s t i v a l e n h a d d e n ø d v e n d i g ø k o n o m i s k t i l s k u d d. B e g r u n n e l s e f o r s ø k n a d s b e l ø p e t F e s t i v a l e n e r d r e v e t f u l t p å d u g n a d s b a s i s b o r t s e t t f r a 3 m å n e d e r i V i s e r a t d e t t e a r r a n g e m e n t e t s t a d i g v o k s e r o g t a r m e r t i d, m e d d e t t e s e r v i a t v i m å a n s e t t e e n i 5 0 % s t i l l i n g f o r å k u n n e v i d e r e u t v i k l e o g d r i f t e d e n n e f e s t i v a l e n v i d e r e. V i e r n å i d e n s i t u a s j o n e n a t v i i k k e k a n h a e n s i t t e n d e m e d u s i k r e t l ø n n o g a r b e i d e t m o t f e s t i v a l e n v i l u t e n n ø d v e n d i g t i l s k u d d b l i p å f u l l d u g n a d s b a s i s p å k v e l d s t i d n o e s o m v a n s k e l i g g j ø r o g g j ø r a t a r b e i d e t m e d u t v i k l i n g e n i k k e g å r l i k e f o r t s o m v i ø n s k e r. T r a d i s j o n : Vi ser og at festivalen er blitt en tradisjon får vårt publikum og dette er meget viktig at vi skal klare og holde på dette, det har rett og slett noe med trifsels faktoren og gjøre, at vi kan være stolte av og komme fra Alta, og at vi er med på å bygge opp blues musikken som sjanger innen for musikk, der vi ser at de unge i Alta er meget dyktig på Blues musikk, vi har oppfostret en knippe unge Artister fra våre scene i løpet av de 11 åran vi har hatt festival. I år hadde vi vinneren av ukm i finnmak på selve åpningskonserten hun heter Tara Nicolaisen meget dyktig ung dame skriver egen låter og fremmfører de med stor suksess, hun ble faktisk innvitert av Damene i Blues Martgit Bakken og Rita Engedalen til å opptre med de en gang det passer seg. de hadde vi på samme scene som Tara under åpningen av festivalen i 2014.

6 F e s t i v a l e n h a r o g s å e n u t f o r d r i n g i f o r h o l d t i l r e i s e k o s t n a d e r p å v å r e a r t i s t e r o g f r a k t a v u t s t y r p g a v å r b e l i g g e n h e t. Ø k o n o m i s i t u v a s j o n e n e r v a n s k e l i g d a v i i k k e h a r k l a r t å t j e n e i n n e n o r d e n t l i g b u f f e r i b u n n e n, d a d e t k a n k o m m e v a n s k e l i g e å r i f r a m t i d e n. s å v i l d e t l e t t e u t r o l i g m y e o m v i f å r d e t i l s k u d d e n e v i s ø k e r o m, d e n ø k o n o m i s k e b i t e n e r d e t t ø f f e s t e å j o b b e m e d n å r d e t g j e l d e r f e s t i v a l e n. F o r å k u n n e o p p r e t t h o l d e v å r t t i l b u d t i l d e u n g e i b l u e s e n o g i g j e n o p p r e t t e w o r k s h o p v i l v i v æ r e a v h e n g i g a v d e t t e t i l s k u d d e t. S k a l v i k l a r e å f å t i l o r d e n t l i g e t i l b u d t i l d e u n g e i b l u e s e n o g v i d e r e f ø r e k i r k e k o n s e r t e r o g h o l d e d e n k u l t u r e l l e n i v å e t v i l i g g e r p å i d a g e r v i a v h e n g i g a v e t s t ø r r e t i l s k u d d i S a m t a t v i h a r e t s t o r t ø n s k e o m a t v i k a n f å l ø n n e t d - l e d e r i m e r e n 3 m n d s l i k a t v i f å r e t o r d e n t l i g l ø f t n u i , v i h a r h o l d t p å i 1 1 å r p å d u g n a d, n u ø n s k e r v i å l ø f t e f e s t i v a l e n n o e n h a k k, f o r å b l i e n d a b e d r e p å a l t i f e s t i v a l v e r d e n. V i h å p e r p å e n p o s i t i v t i l b a k e m e l d i n g d a d e n n e f e s t i v a l e n e r v i k t i g f o r v å r t s a m f u n n o g u n g e r e g i o n a l e m u s i k e r e. V e d l e g g : V e d l e g g P r o g r a m s k i s s e f o r V e d l e g g N A V A l t a v å r s a m a r b e i d e M e d h i l s e n A l t a S o u l o g b l u e s f e s t i v a l S t i g A n t o n E l i a s s e n D a g l i g l e d e r

MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D v / Filmveksthuset TVIBIT

MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D v / Filmveksthuset TVIBIT MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D v / Filmveksthuset TVIBIT Foto: Tvibit Den kulturelle skolesekken på turné til Kvalsund og Nordkapp 7.-18. mars 2016 side 1 Om produksjonen Tilbudet Musikkvideoverksted forener

Detaljer

Rockebussen Finnmark 2016

Rockebussen Finnmark 2016 Rockebussen Finnmark 2016 Navn på prosjekt: Rockebussen Finnmark til Rock Mot Rus 2016 Prosjekt leder: Per Inge Olsen +4745415714 rockebussenfinnmark@gmail.com Rockebussen Finnmark Prosjekt periode: Oktober

Detaljer

Den kulturelle spaserstokken i Sel 2013

Den kulturelle spaserstokken i Sel 2013 Den kulturelle spaserstokken i Sel Rapport for 2013 Godkjent i Kulturforumet 03.03.2014 (Sak 3) Arrangement 1: HYLJARHILDRING, 08.03. Otta Kulturhus Antall deltakere: 25 personer Minnekonsert for spellmann

Detaljer

Telefylkets Musikkorps

Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps Sponsorprogram for 2013/2014 Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps (TMK) er janitsjarkorps. Korpset er et av Grenlands eldste korps og ble stiftet i 1893 på Bakken i Skien.

Detaljer

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012!

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012 Gratulerer! Du har blitt plukket ut til å representere ditt fylke på UKM-festivalen. Det er fylkeskontakten for UKM som ordner alt det

Detaljer

Telefylkets Musikkorps

Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps Sponsorprogram for 2016 Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps (TMK) er janitsjarkorps. Korpset er et av Grenlands eldste korps og ble stiftet i 1893 på Bakken i Skien. Vi

Detaljer

MUSIKKBRUNCH FREDRIKSTAD

MUSIKKBRUNCH FREDRIKSTAD MUSIKKBRUNCH FREDRIKSTAD Program 2017 Kulturopplevelser på dagtid Det er godt dokumentert at gode kulturopplevelser er viktig for menneskers livsglede. Gjennom Den kulturelle spaserstokken ønsker Fredrikstad

Detaljer

Musikalsk CV CAROLINE RØSTE. Fra Os i Østerdalen Sanger

Musikalsk CV CAROLINE RØSTE. Fra Os i Østerdalen Sanger Musikalsk CV CAROLINE RØSTE Fra Os i Østerdalen Sanger Mål og drømmer Langsiktig mål Hovedmålet mitt har til nå først og fremst vært å ha det gøy med musikken. Min største drøm er å nå så langt som mulig

Detaljer

ÅRSMØTE. 09.mars 2013 kl. 19:00 på Royal Garden. Vedlegg: Saksliste Styrets beretning Regnskap Valgkomitéens innstilling

ÅRSMØTE. 09.mars 2013 kl. 19:00 på Royal Garden. Vedlegg: Saksliste Styrets beretning Regnskap Valgkomitéens innstilling ÅRSMØTE 09.mars 2013 kl. 19:00 på Royal Garden Vedlegg: Saksliste Styrets beretning Regnskap Valgkomitéens innstilling ÅRSMØTE 2012 Saksliste 1 Åpning 2 Godkjenning av innkalling 3 Godkjenning av stemmerett

Detaljer

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015!

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! - I N V I T A S J O N - Kjære festivaldeltaker med følge! Det nærmer seg

Detaljer

VELKOMMEN TIL KULTURSKOLENS SOMMERFESTIVAL!

VELKOMMEN TIL KULTURSKOLENS SOMMERFESTIVAL! SOMMERFESTIVAL 2014 VELKOMMEN TIL KULTURSKOLENS SOMMERFESTIVAL! I løpet av 12 dager kan du oppleve en rekke produksjoner under mottoet GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP Totalt byr vi på rundt femti ulike arrangementer:

Detaljer

Blues for barna. Har du en dårlig dag, spill en blues, så blir det kanskje bedre? Konsert for 1. - 7. årstrinn

Blues for barna. Har du en dårlig dag, spill en blues, så blir det kanskje bedre? Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Blues for barna Har du en dårlig dag, spill en blues, så blir det kanskje bedre? Konsert for 1. - 7. årstrinn : Blues for barna programmet - Dette er en sang om sånne dager da du aldri skulle

Detaljer

MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D v / Filmveksthuset TVIBIT

MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D v / Filmveksthuset TVIBIT MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D v / Filmveksthuset TVIBIT Foto: Tvibit Den kulturelle skolesekken på turné til 7. klasse side 1 Om produksjonen Tilbudet Musikkvideoverksted forener to gode ting: filmtilbudet

Detaljer

Bjarne Riesto dokumenterer vindpark! SURSTOFF - endelig klart for en felles møteplass!

Bjarne Riesto dokumenterer vindpark! SURSTOFF - endelig klart for en felles møteplass! Nyhetsbrev Nyhetsbrev August 2014 Bjarne Riesto dokumenterer vindpark! Han har vandret mellom svære maskiner og voldsomme vindmøller under tøffe værforhold for å få de beste bildene. - Det er spennende

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den kl. 10:00. på Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den kl. 10:00. på Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 01.12.2016 kl. 10:00 på Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum NB! Pent antrekk Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45

Detaljer

Livsgledeuken 2015 22. 28. August

Livsgledeuken 2015 22. 28. August Livsgledeuken 2015 22. 28. August Velkommen til Livsgledeuken 2015 Livsgledeuken 2015 vil i år gå gjennom flott natur og fjorder i Ryfylke og Hardanger noe av det vakreste. Men vi starter LIVSGLEDEUKEN

Detaljer

FØRDEFESTIVALEN 2015

FØRDEFESTIVALEN 2015 FØRDEFESTIVALEN 2015 WORLD ConneXions Else og Siri har vært på Førdefestivalen mange ganger, men nå var det fem år siden sist. Mye har skjedd i Førde siden vi var her; nydelig parkanlegg langs elven, helt

Detaljer

Gode melodier Ola Fjellvikås - sang Merethe Trøan - sang

Gode melodier Ola Fjellvikås - sang Merethe Trøan - sang Gode melodier Ola Fjellvikås - sang Merethe Trøan - sang Konsert for 1. - 7. årstrinn PROGRAMMET Ola og Merethe er på jakt etter den gode melodien. De har samlet ett knippe gode melodier som de vil spille

Detaljer

Gateakademiet Noen trenger et springbrett, mens andre trenger en fallskjerm

Gateakademiet Noen trenger et springbrett, mens andre trenger en fallskjerm Gateakademiet Noen trenger et springbrett, mens andre trenger en fallskjerm Samsen kulturhus Samsen kulturhus - Gateakademiet Gateakademiet er et dagtilbud for unge mennesker i aldersgruppen 16-25 år,

Detaljer

Blues og rock som egenhabilitering under og etter soning Blues Factory AS

Blues og rock som egenhabilitering under og etter soning Blues Factory AS Fra Blues Behind Bars og Blueshus til Jailhouse Stage Blues og rock som egenhabilitering under og etter soning Blues Factory AS Utgangspunktet for Blues Behind Bars At deltakelse i kulturaktiviteter er

Detaljer

Konserten Sviskekompott med Jorid Vorum fiolin/gitar,kari Heggås gitar/fiolin og Hilde Wåseth på fløyte.

Konserten Sviskekompott med Jorid Vorum fiolin/gitar,kari Heggås gitar/fiolin og Hilde Wåseth på fløyte. RAPPORT 2011/12. Januar: Konserten Sviskekompott med Jorid Vorum fiolin/gitar,kari Heggås gitar/fiolin og Hilde Wåseth på fløyte. Ble fremført og visualisert gjennom bruk av gjenstander og kjente sanger.god

Detaljer

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1 2016 Kortet som gir barn og ungdom opplevelser Opplevelseskortet 2016 Side 1 Innhold 1. KLIPPEKORTET... 4 1.1 Hitrahallene - Svømmehall... 4 1.2 Hitrahallene - Bowlingen... 4 1.3 Hitrahallene - Treningsstudio...

Detaljer

Last ned Tenke sjæl - Trond-Viggo Torgersen. Last ned

Last ned Tenke sjæl - Trond-Viggo Torgersen. Last ned Last ned Tenke sjæl - Trond-Viggo Torgersen Last ned Forfatter: Trond-Viggo Torgersen ISBN: 9788279003007 Format: PDF Filstørrelse:26.97 Mb Trond-Viggo Torgersen er en mann med et usedvanlig allsidig talent.

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Musikk

Brukerhåndbok Nokia Musikk Brukerhåndbok Nokia Musikk 1.0. utgave NO Komme i gang med Nokia Musikk-appen Med Nokia Musikk kan du oppdage ny musikk og lytte til gamle favoritter. Du kan laste ned Nokia Musikk gratis fra Store. Du

Detaljer

Last ned Crazy cryin' blues - Hilde Beate Lia. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Crazy cryin' blues Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Crazy cryin' blues - Hilde Beate Lia. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Crazy cryin' blues Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Crazy cryin' blues - Hilde Beate Lia Last ned Forfatter: Hilde Beate Lia ISBN: 9788293039570 Antall sider: 263 Format: PDF Filstørrelse: 10.74 Mb Hilde Beate Lia (f.1951), er cand. Phil. i engelsk

Detaljer

Velkommen til. "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli)

Velkommen til. Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg (Hans Børli) Velkommen til KULTURSKOLEN i eidskog "Det magiske ordet er: Jeg vil! Med dette Sesam-Sesam kan du lukke opp de største berg" (Hans Børli) Det du lærer hos oss kan du få brukt i mange sammenhenger. Foruten

Detaljer

www.ukm.no/pl3730 @UKMTromso UKM Tromsø Program 934 19 278 22-28.Feb

www.ukm.no/pl3730 @UKMTromso UKM Tromsø Program 934 19 278 22-28.Feb Program 22-28.Feb 22.-24. Feb 13:00 konferansierkurs Lær deg å snakke til publikum på scenen! Kurset er ikke bare for de som ønsker å være konferansier under UKM, men for alle som ønsker å lære mer om

Detaljer

Kultur, rus og behandling.

Kultur, rus og behandling. Kultur, rus og behandling. Er det behov for kulturtilbud i institusjonene? Terje Turøy Phoenix Haga Sarpsborg 7. september 2017 Velkommen til Phoenix Haga Husfilosofien Vi er her fordi det til syvende

Detaljer

Bassoversveis. Jørun Bøgeberg. Konsert for 1. - 7. årstrinn

Bassoversveis. Jørun Bøgeberg. Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Bassoversveis Jørun Bøgeberg Konsert for 1. - 7. årstrinn : Bassoversveis Om programmet Denne musikalske fortellingen handler om gutten Lilleputt, som egentlig er en litt mutt og lat fyr, men

Detaljer

Twitter for musikanter

Twitter for musikanter Twitter for musikanter En kort innføring og noen enkle regler Innhold Hvorfor Twitter? Å komme igang Twitterbegreper du må kunne Du bør... Du bør ikke... Hvorfor Twitter? Promotion, Nettverk, Insideinfo

Detaljer

Side 1. Medlemsinfo FREDAG 6. SEPTEMBER BLIR DET IGJEN LANDSKAMP I FOTBALL NORGE KYPROS. SE SIDE 3. NY LAYOUT PÅ NETTSIDEN SE SIDE 5.

Side 1. Medlemsinfo FREDAG 6. SEPTEMBER BLIR DET IGJEN LANDSKAMP I FOTBALL NORGE KYPROS. SE SIDE 3. NY LAYOUT PÅ NETTSIDEN SE SIDE 5. Side 1 Nr.2.2013 INNHOLD: Side 1 Invitasjon til Vårtreff og fotballkamp Grasrotandel. Side 2 Lederen, Invitasjon Vårtreff 1. Juni. Side 3 Årsmøte m/ bilder Fotballkamp 6/9. INNBYDELSE TIL VÅRTREFF OG FOTBALLKAMP

Detaljer

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall

Kulturkortet KODE - konsekvens av statlig bortfall Saksnr.: 2010/376 Løpenr.: 33604/2015 Klassering: C00 Saksbehandler: Espen Gimle Holtan Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 21.04.2015 Kulturkortet

Detaljer

Med bl.a. Stella Mvangi, Asle Beck og lokale krefter

Med bl.a. Stella Mvangi, Asle Beck og lokale krefter Grorud bydelsdager 2010 AMMERUDDAGENE 10. 12. september på og utenfor Ammerudhjemmet Med bl.a. Stella Mvangi, Asle Beck og lokale krefter Ammerudhjemmet bo- og kultursenter, Ammerudfaret borettslag, Ammerudenga

Detaljer

INTERNASJONAL UKE I BERGEN OKTOBER 2012 PLATTFORM

INTERNASJONAL UKE I BERGEN OKTOBER 2012 PLATTFORM INTERNASJONAL UKE I BERGEN 21.-27.- OKTOBER 2012 PLATTFORM Arrangører/bakgrunn Internasjonal Uke (IU) i Bergen blir i 2012 arrangert for niende gang. Første gang ble uken arrangert med støtte fra UD, og

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: CAFE STING - VALBERGET 3 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ETTER EIERSKIFTE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: CAFE STING - VALBERGET 3 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ETTER EIERSKIFTE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-15/2841-11 45333/15 06.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 19.05.2015

Detaljer

MUNTRE MUSIKANTER. konserter med elevmedvirkning. Konsert for 1. - 7. årstrinn. Forsvarets musikk

MUNTRE MUSIKANTER. konserter med elevmedvirkning. Konsert for 1. - 7. årstrinn. Forsvarets musikk 2012 2013 MUNTRE MUSIKANTER konserter med elevmedvirkning Konsert for 1. - 7. årstrinn Forsvarets musikk OM programmet Forsvarets musikk og Rikskonsertene har gått sammen om å lage skolekonserter og familiekonserter

Detaljer

IBESTAD KULTURHUS PROGRAM FOR VÅREN 2015

IBESTAD KULTURHUS PROGRAM FOR VÅREN 2015 PROGRAM FOR VÅREN 2015 OFFENTLIG SVØMMING IBESTAD KULTURHUS SVØMMEHALLEN 2015 ALLE TORSDGAER TIL FØLGENDE TIDER: Familie m/barn kl 17.00 18.00 Offentlig svømming kl 18.00 20.00 Damesvømming kl 20.00 21.00

Detaljer

HER ER HANDY INFORMASJON OM DET ÅRLIGE BLUESCRUISET MED MS "FREIKOLL" TIL NOTODDEN BLUES FESTIVAL!

HER ER HANDY INFORMASJON OM DET ÅRLIGE BLUESCRUISET MED MS FREIKOLL TIL NOTODDEN BLUES FESTIVAL! HER ER HANDY INFORMASJON OM DET ÅRLIGE BLUESCRUISET MED MS "FREIKOLL" TIL NOTODDEN BLUES FESTIVAL! HVEM, HVA, HVOR, HVORFOR? Les videre! Under finner du generell informasjon om turen - om møtested, avgang,

Detaljer

konserter med elevmedvirkning

konserter med elevmedvirkning 2012 2013 konserter med elevmedvirkning Konsert for 1. - 7. årstrinn OM programmet Forsvarets musikk og Rikskonsertene har gått sammen om å lage skolekonserter og familiekonserter basert på Thorbjørn Egners

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON. 1. Navn på arrangør. 2. Kontaktperson. 3. E postadresse. Page 1

KONTAKTINFORMASJON. 1. Navn på arrangør. 2. Kontaktperson. 3. E postadresse. Page 1 KONTAKTINFORMASJON 1. Navn på arrangør 2. Kontaktperson 3. E postadresse Page 1 OM SCENEN 4. Hvor lenge har scenen eksistert? Når ble den stiftet, eller når ble det først arrangert konserter på jevnlig

Detaljer

PROGRAM Torsdag 12. søndag 15. juni 2014

PROGRAM Torsdag 12. søndag 15. juni 2014 PROGRAM Torsdag 12. søndag 15. juni 2014 Kjære publikum! Velkommen til Byfesten i Lillestrøm 2014 den 17. i rekken! Byfesten ble til da Lillestrøm fikk bystatus og har gradvis vokst seg stor og attraktiv.

Detaljer

Oppsummering spørsmål 5 - borddialog 24. november 2016

Oppsummering spørsmål 5 - borddialog 24. november 2016 Oppsummering spørsmål 5 - borddialog 24. november 2016 Kortversjon spørsmål 5: Hvordan kan amatørkulturen styrke det profesjonelle kulturlivet, og hvordan kan det Amatører og profesjonelle bør samarbeide.

Detaljer

SØKNAD OM LEVANGER KOMMUNES KULTURSTIPEND

SØKNAD OM LEVANGER KOMMUNES KULTURSTIPEND Silje Ingebrigtsen Tveråli 31.10.2016 05.09.1992 Oslo E-mail: silje.tverali@baardar.no Tlf: 97088677 Maridalsveien 11 B 0178 Oslo SØKNAD OM LEVANGER KOMMUNES KULTURSTIPEND Min Bakgrunn og min drøm: Mitt

Detaljer

Blues og rock som egenhabilitering under og etter soning BLUES FACTORY AS

Blues og rock som egenhabilitering under og etter soning BLUES FACTORY AS Fra Blues Behind Bars til Blueshus og Jailhouse Stage Blues og rock som egenhabilitering under og etter soning BLUES FACTORY AS BLUES FACTORY AS Kriminalomsorgen - Fengsel med høyt sikkerhetsnivå (Trinn

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Deltakere i år blir Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Bodø Sinfonietta, Bodøkoret Ylajali, Bjørn Simensen og Sveinar Aase.

FAUSKE KOMMUNE. Deltakere i år blir Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Bodø Sinfonietta, Bodøkoret Ylajali, Bjørn Simensen og Sveinar Aase. SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE 09/8653 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 09/823 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalg Sakm.: 060/09 I DRIFTSUTV ALG Dato: 07.0.2009 I SØKNAD

Detaljer

Telefylkets Musikkorps

Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps Sponsorprogram for 2013/2014 Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps (TMK) er janitsjarkorps. Korpset er et av Grenlands eldste korps og ble stiftet i 1893 på Bakken i Skien.

Detaljer

Fra Peer Gynt av Henrik Ibsen

Fra Peer Gynt av Henrik Ibsen «Hvor er jeg som meg selv, den hele, den sanne?» Fra Peer Gynt av Henrik Ibsen «Peer for alle 2011» Foto: Borgny Berglund Tekst: Dag Balavoine Prosjektleder «Hvor er jeg som meg selv, den hele, den sanne?»,

Detaljer

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og MORGENGRY POSTEN! Nr.1 januar 2012. MÅNEDSBREV FOR JANUAR Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Månedsbrev: Hva skjedde i desember? Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

www.facebook.com/ungdomshusetg60

www.facebook.com/ungdomshusetg60 www.facebook.com/ungdomshusetg60 www.drammen.kommune.no/g60 HØSTPROGRAM 2013 G60 er en møteplass for ungdom som ønsker å gjøre noe kreativt på fritiden. Her finner du møteplass, seks bandrom, lydstudio,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet. Møtested: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Dato: Tidspunkt: 15:00

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet. Møtested: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Dato: Tidspunkt: 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Dato: 31.05.2017 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

PROGRAM Festivaluka 2016

PROGRAM Festivaluka 2016 PROGRAM Festivaluka 2016 Fredag 3. juni: Ungdomskveld på Ammerudklubben Shuffleboard, bordtennis, biljard, dans, playstation med mer. Salg av mat. Tid: Kl 18.00 22.30 Alder: 8. trinn til 18 år (for deg

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE KOMMUNALE KULTURMIDLER 2011- SÆRSKILTE TILTAK - FAUSKE BLUESKLUBB

FAUSKE KOMMUNE KOMMUNALE KULTURMIDLER 2011- SÆRSKILTE TILTAK - FAUSKE BLUESKLUBB SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/2819 i I Arkiv JournalpostID: sakid.: 11/677 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 024111 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 30.03.2011

Detaljer

RESULTATVURDERING 2010

RESULTATVURDERING 2010 Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 42/11 vedlegg RESULTATVURDERING 2010 SANDNES KULTURSKOLE Kulturskolen er et bra sted :-) (elevuttalelse ved brukerundersøkelse) 1 INNLEDNING Visjon En modig kulturskole

Detaljer

våren 2009 2009neråv

våren 2009 2009neråv ren 2009 våren 2009 Hva er G60? Et kulturtilbud til ungdom mellom 13-20 år som ønsker å gjøre noe kreativt på fritida Tilbyr kurs og lokaler til aktiviteter som band, foto, tekstil, keramikk, grafikk m.m.

Detaljer

Heme dine alt smaker bedre ute

Heme dine alt smaker bedre ute Heme dine alt smaker bedre ute Prosjektbeskrivelse 2017 Hva er Heme dine? Heme dine er et dialektuttrykk og kan oversettes til hjemme hos deg. Heme dine er en årlig kultur- og friluftsfestival som arrangeres

Detaljer

Livsgledeuka i Grimstad

Livsgledeuka i Grimstad Livsgledeuka i Grimstad 5. - 10. juni 2010 Byfrokost Lørdag 5. juni kl. 10.00-12.00 11.00: Offisiell åpning ved ordfører Hans Antonsen Reidun på Knibeheia kommer! Reidun er selskapsdame for enhver anledning.

Detaljer

Transjoik og Sher Miandad Khan. Transjoik lager musikk som er opphissende, vital og kraftfull! Konsert for 8. - 10. årstrinn

Transjoik og Sher Miandad Khan. Transjoik lager musikk som er opphissende, vital og kraftfull! Konsert for 8. - 10. årstrinn 2011 2012 Transjoik og Sher Miandad Khan Transjoik lager musikk som er opphissende, vital og kraftfull! Konsert for 8. - 10. årstrinn PROGRAMMET OG UTØVERNE Transjoik lager musikk som er opphissende, vital

Detaljer

Folkehelsa. God Sommer

Folkehelsa. God Sommer En del av arbeidet med Folkehelsa i Levanger kommune I Levanger kommune se God Sommer INTERKOMMUNALT KULTURSAMARBEID - FUNKSJONSHEMMEDE 2013 Et velkjent fritidstilbud spesielt tilrettelagt for mennesker

Detaljer

Innspillingsdager: Det er 7 innspillinger i 2017: Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag 09.

Innspillingsdager: Det er 7 innspillinger i 2017: Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag 09. Arrangementsinformasjon: Ta med familien til et spektakulært TV-show på Fredriksten festning i Halden. Nok en gang skal kjente og kjære, norske og internasjonale artister, dra i gang allsangstemning sammen

Detaljer

HazelBand fra Møre og Romsdal besøker Musik Direkt i Sverige. Reisebrev

HazelBand fra Møre og Romsdal besøker Musik Direkt i Sverige. Reisebrev HazelBand fra Møre og Romsdal besøker Musik Direkt i Sverige. Reisebrev Musik direkt er Sveriges største og mest omfattende musikkonkurranse for unge musikere. Over 5000 artister og musikere deltar årlig.

Detaljer

SAV SA ALEN 25. - 27. 25. - 27. apr il 2014

SAV SA ALEN 25. - 27. 25. - 27. apr il 2014 Fjellspell SAVALEN 25. - 27. april 2014 Velkommen til Fjellspell på Savalen - et folkemusikalsk nordlys vakkert og uforutsigbart! Et tett møte med musikere, dansere og publikum, der trivsel, humor og de

Detaljer

Arrangementer på Ås stasjon

Arrangementer på Ås stasjon Arrangementer på Ås stasjon Booking på Ås stasjon... 2 Bookingmeny på Ås Stasjon... 3 Konsert på Ås stasjon... 4 Oppdragsavtale... 5 Utstilling på Ås stasjon... 6 Avtale om utstilling... 7 Dok.nr.: P-4.3.9.3.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kulturfond Søknader til vurdering mars 2009 Arkivsaksnr.: 09/719. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kulturfond Søknader til vurdering mars 2009 Arkivsaksnr.: 09/719. Forslag til vedtak: Kulturfond 2009 - Søknader til vurdering mars 2009 Arkivsaksnr.: 09/719 Saksframlegg Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar å innvilge følgende tilskudd fra Kulturfondet 2009: Prosjekt Kulturfond 2009

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for kultur, frivillighet og 27.01.2015

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for kultur, frivillighet og 27.01.2015 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 15.10.2014 2014/22998-1 Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for kultur, frivillighet og 27.01.2015 folkehelse Oppsummering av Grunnlovsjubileet 2014 Innstilling Informasjon

Detaljer

Halvårsrapport for Sceneinstruktør (SIN) i Vesterålen

Halvårsrapport for Sceneinstruktør (SIN) i Vesterålen Halvårsrapport for Sceneinstruktør (SIN) i Vesterålen Søren Frank, høsten 2012 Andøy «Workshop for voksne» I Andøy kommune lanserte man dette prosjekt slik: «-et lekent helgetilbud til kreative voksne,

Detaljer

Kristine (25) har lagd en reinofon

Kristine (25) har lagd en reinofon Meny ONSDAG 2. SEPTEMBER 2015 KULTUR FESTSPILLENE I NORD-NORGE KRISTINE HANSEN NORDGAREN Kristine (25) har lagd en reinofon Av ANJA LILLERUD 05. juli 2015, kl. 05:00 Hun er oppvokst i Halden, men slagverker

Detaljer

PROGRAM. Mandag 27.06 Mandag 27.06 Tirsdag 28.06. Tirsdag 28.06 Tirsdag 28.06

PROGRAM. Mandag 27.06 Mandag 27.06 Tirsdag 28.06. Tirsdag 28.06 Tirsdag 28.06 PROGRAM Oppdatert 19/06.2011 Dato Kl.slett Aktivitet Alder Mandag 27.06 Mandag 27.06 Pelles mini trafikkskole Pris Kr.50, Kl.1200-1800 Kl.1230-1430 Oda Oter Skating Alle aldre Kr.50, Tordag 30.06 Torsdag

Detaljer

Visninger av filmene A taste of Cherry fra 1997 og Noah. Filmene vil ha innledning.

Visninger av filmene A taste of Cherry fra 1997 og Noah. Filmene vil ha innledning. Tromsø internasjonale kirkefestival 2014: Søndag 26. oktober kl. 19.30 i Tromsø domkirke Jesu syv siste ord på korset - åpningskonsert med Kammerorkesteret og Gunnar Stålsett Denne kvelden får vi høre

Detaljer

PULS. Lenge leve. drømmen

PULS. Lenge leve. drømmen PULS Lenge leve drømmen Du behøver ikke si opp jobben for å følge drømmen din. Møt Jannice og Katrin som gir alt for det de virkelig elsker utenfor arbeidstid. Tekst: Marta Holstein-Beck Foto: Gry Traaen

Detaljer

Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad

Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2017 I år har Livsglede for Eldre 10-års jubileum og markerer dette med et rikholdig program i årets livsgledeuke. Fra 24. mai -til

Detaljer

Dagens tekst: 20 Rekordfisker Rekordlistene omfatter fisk som er tatt på våre klubbturer og festivaler i Norge som er påmeldt i Norgescupen.

Dagens tekst: 20 Rekordfisker Rekordlistene omfatter fisk som er tatt på våre klubbturer og festivaler i Norge som er påmeldt i Norgescupen. Forslag 1. Dagens tekst: 20 Rekordfisker Rekordlistene omfatter fisk som er tatt på våre klubbturer og festivaler i Norge som er påmeldt i Norgescupen. Forslag til ny tekst: 20 Rekordfisker Rekordlistene

Detaljer

Arrangementspromotering på Facebook. Anne Nordheim, AF/SKS

Arrangementspromotering på Facebook. Anne Nordheim, AF/SKS Arrangementspromotering på Facebook Anne Nordheim, AF/SKS Netlife Research: Om Facebook og arrangementer i 2017: Nordmenns bruksmønster på Facebook anno 2017: Generell scrolling + kundeservice/ brukerstøtte».

Detaljer

Referat folkemøter Arctic Race of Norway - Nesna

Referat folkemøter Arctic Race of Norway - Nesna Referat folkemøter Arctic Race of Norway - Nesna Takk for deltagelse på hvert av folkemøtene 12.-, 13. og 14. april - det har vært en engasjert gjeng som har møtt opp! Det som har blitt diskutert er markedsføring

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

MEDLEMSMØTEPROTOKOLL FOR KOR OG ANDRE FORENINGER TIRSDAG 15. JANUAR 2013. Møtet satt kl. 18:10 av styrets leder Irene Birgitte Arnesen

MEDLEMSMØTEPROTOKOLL FOR KOR OG ANDRE FORENINGER TIRSDAG 15. JANUAR 2013. Møtet satt kl. 18:10 av styrets leder Irene Birgitte Arnesen Øraveien 2, 1630 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad MEDLEMSMØTEPROTOKOLL FOR KOR OG ANDRE FORENINGER TIRSDAG 15. JANUAR 2013 Møtet satt kl. 18:10 av styrets leder Irene Birgitte Arnesen

Detaljer

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2017 Side 1

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2017 Side 1 2017 Kortet som gir barn og ungdom opplevelser Opplevelseskortet 2017 Side 1 Innhold 1. KLIPPEKORTET... 4 1.1 Hitrahallene - Svømmehall... 4 1.2 Hitrahallene - Bowlingen... 4 1.3 Hitrahallene - Treningsstudio...

Detaljer

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Gjennomført av Synovate April 2009 Synovate 2009 1 Prosjektinformasjon Formål Kartlegge bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk-norge.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Presentasjon av Festivalguiden.no

Presentasjon av Festivalguiden.no Fesivalguiden.no skal være en guide for festivalhungrie mennesker. Hos oss skal brukeren finne nyheter, festivalkalender, guider, festivalprofiler, bilder og informasjon. Festivalfakta 52% av alle 16-24

Detaljer

LEIEPRISER HOVET 2013

LEIEPRISER HOVET 2013 LEIEPRISER HOVET 2013 LAG OG FORENINGER I HOLTÅLEN KOMMUNE 1/3 hall 160 kr per time 2/3 hall 210 kr per time 275 kr per time kl. 1500-2200 1 600 kr hel dag helg 2 750 kr hele helga 4 800 kr 160 kr per

Detaljer

Livsgledeuka i Grimstad

Livsgledeuka i Grimstad Livsgledeuka i Grimstad 28. mai - 9. juni 2011 Byfrokost på Bietorvet Besøk av Skipper Terkelsen Lørdag 28. mai klokken 10.00-12.00 Skuespiller Lars Emil Nielsen forteller om skipper Terkelsen som redder

Detaljer

Gode Melodier. [Musikk I 1. trinn - 7. trinn] Rikskonsertenes skolekonsertordning. Hva er en god melodi? Hvorfor er den god? Hva gjør den med oss?

Gode Melodier. [Musikk I 1. trinn - 7. trinn] Rikskonsertenes skolekonsertordning. Hva er en god melodi? Hvorfor er den god? Hva gjør den med oss? t. DKS i Nord-Trøndelag Side 1 av Faktaar Gode Melodier [Musikk 1. trinn - 7. trinn] Rikskonsertenes skolekonsertordning Ola og Ashild er på jakt etter den gode melodien. De har samlet ett knippe gode

Detaljer

Last ned Tårer fra en stein; samtaler med Pål Waaktaar Savoy - Ørjan Nilsson. Last ned

Last ned Tårer fra en stein; samtaler med Pål Waaktaar Savoy - Ørjan Nilsson. Last ned Last ned Tårer fra en stein; samtaler med Pål Waaktaar Savoy - Ørjan Nilsson Last ned Forfatter: Ørjan Nilsson ISBN: 9788293039679 Antall sider: 280 Format: PDF Filstørrelse: 22.44 Mb Pål Waaktaar Savoy

Detaljer

Ørland Bluesfestival, 2. 3.oktober 2009. Artistomtale Bilder

Ørland Bluesfestival, 2. 3.oktober 2009. Artistomtale Bilder Ørland Bluesfestival, 2. 3.oktober 2009. Artistomtale Bilder Bjørn Saksgård & DNB feat. Bank n Blæs Den gamle bluesmannen Saksgård er etterhvert mest kjent for å skrive og framføre tekster på Rugeldalsdialekt

Detaljer

9.-10. august 2013 NESETDAGANE. www.neset-telemark.no

9.-10. august 2013 NESETDAGANE. www.neset-telemark.no 9.-10. august 2013 NESETDAGANE www.neset-telemark.no PROGRAM 2013 FREDAG 9. AUGUST 14.00 Naturstig opp til Tehytta 17.00 Omvisning på tunet 19.00 Norskamerikaneren - Hillborg Romtveit og Trygve K.Vågen,

Detaljer

BULDREBLUES OG BLÅSUS. Arle Hjelmeland vokal, munnspill Stein Urheim strengeinnstrumenter, vokal. Konsert for 1. - 7. årstrinn

BULDREBLUES OG BLÅSUS. Arle Hjelmeland vokal, munnspill Stein Urheim strengeinnstrumenter, vokal. Konsert for 1. - 7. årstrinn 2010 2011 BULDREBLUES OG BLÅSUS Arle Hjelmeland vokal, munnspill Stein Urheim strengeinnstrumenter, vokal Konsert for 1. - 7. årstrinn programmet I dette programmet får vi oppleve to av landets fremste

Detaljer

FORELØPIG KONFERANSEPROGRAM Med forbehold om endringer

FORELØPIG KONFERANSEPROGRAM Med forbehold om endringer FOREDRAG I PLENUM : MAKING MUSIC ACCESSIBLE TO ALL (torsdag) Marcel Pusey er en prisvinnende og kritikerrost pedagog, bassist og komponist. Han er aktiv i utvikling av teknologi for musikkundervisning

Detaljer

UKM KICK OFF konsert

UKM KICK OFF konsert Meld deg på som Ung Arrangør eller Scenetekniker! og bli med å lage: UKM KICK OFF konsert 26.- 27. November 2016 i Molde! Mer info på ukm.no/moreogromsdal Eller hos din lokale UKM- kommunekontakt Satsing

Detaljer

Klubbkvelden: 7. mai: Da spilte bandene Sverre Faaberg & Forever Young Ones og 2nd Power Unit

Klubbkvelden: 7. mai: Da spilte bandene Sverre Faaberg & Forever Young Ones og 2nd Power Unit NYHETSBREV mai 2014 Klubbkvelden: 7. mai: Da spilte bandene Sverre Faaberg & Forever Young Ones og 2nd Power Unit Nok en strålende kveld på klubben. Denne gangen ble det litt omrokeringer på bandene som

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia MixRadio

Brukerhåndbok Nokia MixRadio Brukerhåndbok Nokia MixRadio 1.0. utgave NO Komme i gang med Nokia MixRadio-appen Med Nokia MixRadio kan du finne ny musikk og lytte til gamle favoritter. Du kan laste ned Nokia MixRadio-appen gratis fra

Detaljer

DKS ved Rørvik skole HVORDAN VI JOBBER MED DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

DKS ved Rørvik skole HVORDAN VI JOBBER MED DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN DKS ved Rørvik skole HVORDAN VI JOBBER MED DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Innhold: Rørvik skole teknisk info Kulturkontakten VRIMMEL 2011 Elevarrangør VRIMMEL 2014 Rørvik skole, Vikna kommune 1-10 skole, fordelt

Detaljer

SONGS AND SWEET POTATOES

SONGS AND SWEET POTATOES 2009 2010 SONGS AND SWEET POTATOES Jeg tenker at slik som livet er, slik er musikken. Musikken er full av stemninger, rytme og følelser. Den er noen ganger stillestående som en grå hverdagsmandag. Andre

Detaljer

Konsertinformasjon. Musikk fra en blå dal. Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Turneen er et samarbeid mellom. Carl Petter Opsahl og Åsmund Reistad

Konsertinformasjon. Musikk fra en blå dal. Rikskonsertenes Skolekonsertordning. Turneen er et samarbeid mellom. Carl Petter Opsahl og Åsmund Reistad Konsertinformasjon Rikskonsertenes Skolekonsertordning Carl Petter Opsahl og Åsmund Reistad Musikk fra en blå dal Klassetrinn: 1.-7. Om programmet og musikerne Langt langt borte, dit du bare kan komme

Detaljer

Veien mot «Band Show»

Veien mot «Band Show» Veien mot «Band Show» ! TSMK 2006 Et korps med lav selvtillit Problemet i starten var mangel på selvtillit blant musikere og foreldre. Mange av de eldste hadde akkurat sluttet Vi var 15 musikere i HK (startet

Detaljer

Aktiviteter på Dansebandfestivalen. Dænsebændet med Arnstein i spissen sørget for at det ble liv på dansegulvet på Cafeen.

Aktiviteter på Dansebandfestivalen. Dænsebændet med Arnstein i spissen sørget for at det ble liv på dansegulvet på Cafeen. Aktiviteter på Dansebandfestivalen Dænsebændet med Arnstein i spissen sørget for at det ble liv på dansegulvet på Cafeen. Torsdagen 7/7-05 Denne uken ble turen lagt til Telemark, bestemt Seljord. Dansebandfestivalen

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

FAGLIG PROGRAM. Erfaringsmessig kommer likevel tre fjerdedeler den siste uka Dette er en god mulighet til å senere bli med i JavaZone s progamkomité

FAGLIG PROGRAM. Erfaringsmessig kommer likevel tre fjerdedeler den siste uka Dette er en god mulighet til å senere bli med i JavaZone s progamkomité JavaZone 05 PARTNERMØTE # 9. MARS 05 FAGLIG PROGRAM FAGWORKSHOP FOR PARTNERE BLE HOLDT I JANUAR Fagpersoner fra partnere og communities brukte en ettermiddag på å hjelpe oss å sette retningen for JavaZone

Detaljer

PROGRAM VÅRKONSERT I ST.MIKAEL KATOLSKE KIRKE I MOSS 09.04.2016 kl. 16:00

PROGRAM VÅRKONSERT I ST.MIKAEL KATOLSKE KIRKE I MOSS 09.04.2016 kl. 16:00 PROGRAM VÅRKONSERT I ST.MIKAEL KATOLSKE KIRKE I MOSS 09.04.2016 kl. 16:00 Hjertelig velkommen alle sangervenner og publikum Mannskoret MAS inviterer til vårkonsert og har i den forbindelse invitert Moss

Detaljer