Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste."

Transkript

1 Fakultetsstyret Det humanistiske fakultet INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 8. APRIL 2014, KL i Hagbard Line huset: HL A 214. Møte: 1/2014 (Styremedlemmene inviteres til lunsj fra kl på møterommet). FS HUM sak 01/14 INNKALLING OG SAKLISTE FS HUM sak 02/14 MØTEBOK FRA FAKULTETSSTYRETS MØTE FS HUM sak 03/14 TILBAKEMELDIG OG OPPFØLGING AV TIDLIGERE STYREVEDTAK FS HUM sak 04/14 ÅRSREGNSKAP 2013 MED DISPONERING AV MINDRE OG MERFORBRUK FS HUM sak 05/14 BUDSJETTINNSPILL/NYE SATSINGER FS HUM sak 06/14 STUDIEPORTEFØLJE OG OPPTAKSRAMMER FOR STUDIEÅRET FS HUM sak 07/14 ÅRSRAPPORT DET HUMANISTISKE FAKULTET FS HUM sak 08/14 KVALITETSRAPPORT 2013 MED TILTAKSLISTE FOR 2014 FS HUM sak 09/14 VALG AV STYRELEDER FS HUM sak 10/14 REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER FS HUM sak 11/14 EVENTUELT FS HUM sak 01/14 INNKALLING OG SAKSLISTE Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste. FS HUM sak 02/14 MØTEBOK FRA FAKULTETSSTYRETS MØTE Vedlegg: Møtebok fra Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner møtebok fra Fakultetsstyrets møte den 10. desember Fakultetsstyret HUM Innkalling Side 1 av 3

2 FS HUM sak 03/14 TILBAKEMELDIG OG OPPFØLGING AV TIDLIGERE STYREVEDTAK Vedlegg: Saksframlegg fra dekan og fakultetsdirektør av Vedlegg 1: Notat fra dekan og fakultetsdirektør av Vedlegg 2: Notat fra universitetsdirektøren av Forslag til vedtak: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet tar saken til orientering. FS HUM sak 04/14 ÅRSREGNSKAP 2013 MED DISPONERING AV MINDRE OG MERFORBRUK Vedlegg: Saksframlegg fra dekan og fakultetsdirektør av Forslag til vedtak: 1. Fakultetsstyret tar det framlagte regnskapet for 2013 til orientering. 2. Fakultetsstyret vedtar at hver enhet får overført sitt akkumulerte resultat til Fakultetsstyret støtter dekanens forslag til disponering av mindreforbruket ved fellesenhetene. FS HUM sak 05/14 BUDSJETTINNSPILL/NYE SATSINGER Vedlegg: Saksframlegg fra dekan og fakultetsdirektør av Forslag til vedtak: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet slutter seg til de foreslåtte innspillene til budsjett for FS HUM sak 06/14 STUDIEPORTEFØLJE OG OPPTAKSRAMMER FOR STUDIEÅRET Vedlegg: Saksframlegg fra dekan og fakultetsdirektør av Notat av Nedsetting av administrativ arbeidsgruppe Notat av Arbeidet med opptaksrammer 2015 justert framdriftsplan Opptaksrammer 2015 Mal for utfylling Søkerstatistikk pr 11. september 2013 Søkerstatistikk pr 14. september 2012 Forslag til vedtak: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet tar saken til orientering. Fakultetsstyret HUM Innkalling Side 2 av 3

3 FS HUM sak 07/14 ÅRSRAPPORT 2013 DET HUMANISTISKE FAKULTET Vedlegg: Saksframlegg fra dekan og fakultetsdirektør av Årsrapport med vedlegg. 2. Strategi for HUM Forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar Rapport 2013 for Det humanistiske fakultet til orientering. FS HUM sak 08/14 KVALITETSRAPPORT MED TILTAKSLISTE FOR 2014 Vedlegg: Saksframlegg fra dekan og fakultetsdirektør av Kvalitetsrapport med tiltaksliste for Strategi for Det humanistiske fakultet (vedlagt sak 7/14). Forslag til vedtak: 1. Fakultetsstyret tar kvalitetsrapport til orientering. 2. Fakultetsstyret godkjenner tiltaksliste for kvalitetsarbeid 2014 med kommentarer som fremkom i møtet. FS HUM sak 09/14 VALG AV STYRELEDER Vedlegg: Saksframlegg fra dekan og fakultetsdirektør av Oversikt over Fakultetsstyrets medlemmer/varamedlemmer. Reglement og mandat for Fakultetsstyret av FS HUM sak 10/14 REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER FS HUM sak 11/14 EVENTUELT Petter Nafstad (sign.) nestleder Elaine Munthe (sign.) dekan Fakultetsstyret HUM Innkalling Side 3 av 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Universitetet i Stavanger Utdanningsavdelingen NOTAT UTEN OPPFØLGING Til: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Det humanistiske fakultet, Enhet for studentservice, Utdanningsavdelingen, Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Sak: 2013/3673 Dato: Nedsetting av administrativ arbeidsgruppe I tråd med styrets vedtak i sak US 91/13 Studieporteføljen ved UiS om bruk av opptaksrammer i den strategiske styringen av studieporteføljen nedsettes med dette en administrativ arbeidsgruppe med følgende mandat og sammensetting: Arbeidsgruppens mandat er å besørge at de tre steg styresaken identifiserer blir gjennomført i tråd med tidsplanen som er satt opp. Gruppens arbeid skal ta utgangspunkt i opptaksrammerutinen som ble benyttet i fjor og i forfjor, men slik at modellen for porteføljevurderinger integreres i prosessen slik styret har bedt om, og skal utarbeide grunnlag som legges fram på rektormøte og prodekanmøte. Hvert fakultet utpeker en person (fakultær opptaksleder eller annen person med kjennskap til opptaksrammearbeidet) som deltaker i arbeidsgruppen, og informerer Utdanningsdirektøren innen om hvem som er utpekt. Fra Enhet for studentservice (ESS) deltar Karin Ånestad Fra Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring (AØV) deltar Martin Tjelta Fra Utdanningsavdelingen (UA) deltar Marit Cecilie Farsund og Stig Selmer-Anderssen Utdanningsavdelingens deltakere utgjør gruppens sekretariat og skal ved behov besørge gruppeledelse. Gruppen skal arbeide etter følgende plan: Utarbeide oversikt over programmer til hvert enkelt fakultet etter modell av tabellen som ble oversendt fakultetene i fjor og i forfjor, men slik at det også framgår hvilket utviklingspotensial det enkelte program har ut i fra porteføljevurderingen. Tabellene oversendes fakultetene innen Arbeidsgruppen legger fram plan og framdrift for prodekanmøte i februar. Fakultetene utarbeider sine innspill til dimensjonering, der også gjennomstrømning og tverrfaglig samarbeid er vurdert, slik rektor og styre har bedt om. Innspillene oversendes arbeidsgruppen innen Arbeidsgruppen utarbeider grunnlag for dimensjonering med utgangspunkt i innspillene fra fakultetene og de foreliggende porteføljevurderingene. Grunnlaget presenteres for rektormøte og prodekanmøte i mars, og harmoniseres i forhold til innspillene som kommer der, og oversendes deretter Universitetsdirektøren som arbeidsgruppens innspill i forhold til dimensjonering av studieprogrammene. Med vennlig hilsen Kristofer R. Henrichsen Utdanningssdirektør Saksbehandler: Stig Selmer-Anderssen Side: 1/1

29

30

31

32

33

34

35

36 Årsrapport 2013 Det humanistiske fakultet Universitetet i Stavanger 0

37 Forord Denne rapporten viser resultater fra 2013 for Det humanistiske fakultet innen noen sentrale områder. Områdene vi har valgt å rapportere på står i forhold til de områdene som er sentrale i Strategi for Det humanistiske fakultet som ble vedtatt av Fakultetsstyret i oktober Fakultetets strategi gjelder for årene , og vi rapporterer nå på resultater fra året før. Slik sett utgjør disse resultatene en form for «baseline» som vi kan vurdere arbeidet vårt ut fra. Resultatene er stort sett kvantitative mål. Bak hvert tall skjuler det seg mye kvalitet og mye hardt arbeid. Arbeidet er utført av administrativt ansatte, vitenskapelig ansatte og studenter. Vi vil benytte anledningen til å takke hver enkelt for deres innsats og engasjement. Rapporten er utarbeidet av fakultetsadministrasjonens interne gruppe for plan-, budsjett og rapportarbeid (PBR-gruppa). Vi vil også takke PBR-gruppen og saksbehandler Fredrik Skår for deres arbeid med å framskaffe og framstille resultatene på en måte som gjør det mulig for oss å få innsikt i virksomheten vår. Vi gjør oppmerksom på at resultatene er per mars Noen små justeringer kan forekomme på grunn av etterregistreringer. Dette gjelder bl.a. endelig rapportering på publikasjonspoeng for Hovedtrekkene skal imidlertid være på plass. Hagbard Line-huset 26. mars 2014 Elaine Munthe dekan Odd Folke Topland fakultetsdirektør 1

38 Innhold Forord... 1 Innhold Det humanistiske fakultet Innhold og organisering Ansatte ved fakultetet Utdanning og læringsmiljø Studentrekruttering Studiepoengproduksjon og gjennomstrømming i Mobilitet/utveksling IKT satsing Studiekvalitet og studieutvikling Forskerutdanning Antall stipendiater og disputaser Ph.d. kurs, seminarer, mobilitet, forskerskoler og kvalitet Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid Eksternt finansierte prosjekter på fakultetet Forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling Samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt Samarbeidsprosjekter med regionen Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Internasjonalt samarbeid Vedlegg

39 1. Det humanistiske fakultet 1.1 Innhold og organisering Det humanistiske fakultet er et av tre fakulteter ved UiS. Det humanistiske fakultet er organisert i fire institutter og to sentre: Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS), Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU), Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS), Institutt for musikk og dans (IMD), Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret) og Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret). Fakultetet har 300 ansatte. Antall studenter er 2473 i 2013, mot 2368 i 2012.og ca.2500 studenter Utdanningstilbud ved instituttene Institutt for Barnehagelærerutdanning (IBU) 3 årig barnehagelærerutdanning på heltid og deltid 2 årig masterprogram i barnehagevitenskap Etter og videreutdanning for barnehageansatte Institutt for Grunnskolelærerutdanning, Idrett og Spesialpedagogikk (IGIS) 4 årig / 5 årig grunnskolelærerutdanning for 1 7 trinn 4 årig / 5 årig grunnskolelærerutdanning for 5 10 trinn Bachelorprogram i idrett Masterprogram i utdanningsvitenskap PPU fagdidaktikk i instituttets fag Etter og videreutdanning for lærere i grunnskole Årsstudium i kunst og håndtverk Årsstudium i idrett og kroppsøving Institutt for Kultur og Språkvitenskap (IKS) Adjunkt og lektorprogram i humanistiske fag (5 årig lærerutdanning for 8 13 trinn) 1 årig PPU for allmenn og yrkesfaglærere Bachelorprogram nordisk Bachelorprogram engelsk Bachelorprogram historie Masterprogram i lesevitenskap Masterprogram i literacy Masterprogram i historiedidaktikk Institutt for musikk og dans (IMD) Bachelorprogram i utøvende musikk Bachelorprogram i dans med integrert PPU Masterprogram i utøvende musikk Postgraduate Diploma Music Performance Årsstudium i utøvende musikk Instrumentalemne og Jazz/Improvisasjon Instrumentalemne og ensembleledelse korps I Instrumentalemne og kammermusikk/teori Instrumentalemne og ensembleledelse korps II Videreutdanning i utøvende musikk Musikkproduksjon og opptaksteknikk ettårig videreutdanning Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) i musikk og dans 3

40 De to nasjonale sentrene Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (NSLA) 1. januar 2013 ble Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning etablert, da Senter for adferdsforskning (SAF) ved Universitetet i Stavanger og Lillegården kompetansesenter sammen dannet et nytt senter. Nasjonalt senter for læringsmiljø og adferdsforskning er et nasjonalt senter som skal drive målrettet forskning, formidling og utviklingsarbeid innen læringsmiljø. Senteret blir til daglig kalt Læringsmiljøsenteret og er administrativt underlagt Det humanistiske fakultet. Den faglige ledelsen er underlagt et eget styre hvor fakultetets dekan er styremedlem. Senteret har etter omleggingen 46 ansatte, hvorav 19 arbeider i Porsgrunn. Senteret er også involvert i undervisning og veiledning ved fakultetet, på Mastergrad i utdanningsvitenskap og innen grunnutdanning. Denne innsatsen tilsvarer 2 stillinger. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) I likhet med Læringsmiljøsenteret, er også Lesesenteret et nasjonalt senter, og markerer 10 år som nasjonalt senter i Lesesenteret skal drive målrettet forskning, formidling og utviklingsarbeid innen lesing og leseopplæring nasjonalt og har oppgaver knyttet til undervisning og veiledning på mastergradsnivå og undervisning i leseopplæring for grunnskolelærerstudenter. Innsatsen rettet mot undervisning og veiledning ved fakultetet tilsvarer 2 stillinger. Lesesenteret har rundt 50 ansatte, inkludert faste og midlertidige stillinger. Ph.D utdanningene Fakultetet har to doktorgradsprogrammer, Utdanningsvitenskap og Lesevitenskap. Doktorgradsutdanningne er organisert som fellesansvar for institutter og sentre ved fakultetet. Ved inngangen til 2014 er det 61 kandidater tatt opp i fakultetets programmer. Fakultetsadministrasjonen Fakultetsadministrasjonen har ansvar for forvaltning, rådgiving og saksbehandling på fakultetet. Dette innebærer utredning, saksbehandling og sekretæransvar for fakultetsstyret, kvalitetsutvalg, tilsettingsutvalg og doktorgradsutvalg. Fakultetsadministrasjonen består av følgende seksjoner: Fag- og studiesaker Human Relations/personalsaker Økonomi Forsknings- og forskerutdanningsadministrasjon Kvalitetskontor I tillegg er en stilling knyttet til flere oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet, bl.a. oppfølging av samarbeid innen SAK-region SørVest (UiA, HiT og UiS), Kompetanse for Kvalitet og til oppfølging av Utdanningsregion Rogaland. 4

41 1.2 Ansatte ved fakultetet Ved utgangen av 2013 var det til sammen årsverk ved Det humanistiske fakultet. Av disse er 27.2 eksternt finansierte. Det er pr statsfinansierte stillinger i kategorien undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger, i tillegg til 21.3 rekrutteringsstillinger. Andel ansatte i førstestillinger og høyere har økt fra 59.1% til 61.1 % i løpet av Dette er et skritt i riktig retning Tabellen nedenfor viser endring i andel kvinner i ulike stillingstyper ved fakultetet: Prosentandel kvinner førstestillinger og høyere Stillingstype jan 13 des 13 Leder 56,30 % 64,70 % Professor 29,50 % 27,20 % Førsteamanuensis 47,70 % 51,00 % Av de 277 årsverkene er 71.8 definert som støtte-, tekniske og administrative stillinger. Dette inkluderer alle lederstillinger og fakultetetets, instituttenes og sentrenes administrasjon. I tillegg er en rekke av stillingene knyttet til Læringsmiljøsenteret kategorisert i administrative stillingskoder, noe som påvirker balansen mellom undervisnings- og forskningspersonell i relativt stor grad. 2. Utdanning og læringsmiljø 2.1 Studentrekruttering Rekruttering til alle fakultetets studier er en kritisk suksessfaktor. Det humanistiske fakultet har mange utdanninger med stor samfunnsrelevans, men har opplevd en nedgang i søkertallene de siste årene. Antallet primærsøkere pr. studieplass er redusert fra 1,8 i 2012 til 1,6 i Vi vet også at mange av primærsøkerne ikke er kvalifisert til opptak (spesielt innen GLU som har en nedre grense for opptakskrav). Dette er en meget bekymringsfull trend. Det humanistiske fakultet tar dette alvorlig og har iverksatt en mediestrategi for i hvert fall å gjøre vårt til at vi skal være synlig som studiested. Mediestrategien handler om å framstille oss offensivt på internett gjennom våre egne sider og gjennom Facebook, samt å vise igjen i annen media i form av kronikker og innlegg. Høsten 2013 ble det vedtatt å ansette en kommunikasjonsmedarbeider i 50% stilling fra 01. januar 2014 slik at vi er mye mer synlig i tiden før studentene gjør sine valg. I tillegg har fakultetet - Flyttet emnerevisjonen til høstsemesteret for å sikre at studiene kan presenteres i endelig form i god tid før 1. februar, som er datoen for åpning av Samordna Opptaks søknadsweb - Deltatt aktivt i nasjonale rekrutteringskampanjer knyttet til GLU (Gnist) og BLU (Glød) 2.2 Studiepoengproduksjon og gjennomstrømming i 2013 Tabellen nedenfor viser økning i den totale studiepoengproduksjonen for studenter tatt opp før Vi ser en positiv utvikling for studiepoengproduksjon for alle instituttene bortsett fra IKS hvor det har vært en negativ utvikling siden Dette blir et viktig område å arbeide med i årene framover. 5

42 Total studiepoengproduksjon i 2013 (i 60 sp ekvivalenter) Institutt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Institutt for barnehagelærerutdanning 304,3 313,8 349,8 408,2 447,5 438,8 431,1 461,2 Institutt for grunnskolelærerutd., idrett og spesialpedagogikk 515,6 535,4 477,6 491,1 570,8 565,2 558,0 626,9 Institutt for kultur- og språkvitenskap 492,5 479,4 488,8 521,2 520,4 510,0 475,7 462,1 Institutt for musikk og dans 155,3 159,7 171,1 162,1 162,7 203,7 190,4 200,4 Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning ,8 Sum 1467,7 1488,5 1487,3 1582,6 1701,4 1717,7 1655,3 1751,4 Gjennomstrømming Gjennomstrømming, altså hvorvidt og i hvilket tempo studentene fullfører sin utdanning, er en sentral indikator innen høyere utdanning. Følgende tabell viser prosentvis gjennomføring i henhold til avtalt utdanningsplan på instituttene våre: Institutt Planlagte studiepoe ng Gjennomførte st.poeng Gjennomføri ngsprosent Planlagte studiepoe ng Gjennomførte st.poeng Gjennomføri ngsprosent Planlagte studiepoe ng Gjennomførte st.poeng Gjennomføri ngsprosent Institutt for barnehagelærerutdanning , , ,6 Institutt for grunnskolelærerutd., idrett og , , ,6 spesialpedagogikk Institutt for kultur- og språkvitenskap , , ,6 Institutt for musikk og dans , , ,6 Sum , , ,3 Studiepoengproduksjonen og gjennomstrømming målt som studiepoeng avlagt i henhold til avtalt utdanningsplan har hatt en marginal nedgang fra 84 til 83.3 % fra 2012 til IMD har meget god gjennomføring og har dermed også svært god studiepoengproduksjon per student. Vi ser at også studenter ved IBU og IGIS gjennomfører i høy grad i henhold til plan. HUM har den beste gjennomstrømmingen på UiS, marginalt bedre enn SV og betydelig bedre enn TekNat. Tallene for de andre fakultetene for 2012 og 2013 er som følger: TekNat: 75,5 og 73,8 og SV: 83,1 og 82,9. Landsgjennomsnittet for universitene er Mobilitet/utveksling Internasjonalisering skal være en integrert del av fakultetets primærvirksomhet. Dette innebærer at den internasjonale dimensjonen skal fremkomme tydelig i alle mål, planer og aktiviteter knyttet til utdanning, forskning, formidling og innovasjon. Vi registrerer en nedgang i studentmobilitet fra 2012 til Resultatene viser at antall studenter med elementer av utveksling i sin utdanningsplan har sunket fra 115 i 2012 til 86 i Volumet på studentmobilitet på fakultetet er fortsatt såpass lite at endringer knyttet til opptak til enkeltstudier kan gi store utslag i totaltallene. 6

43 Institutt for musikk og dans har i stor grad lykkes med utveksling som omfatter store studentgrupper, blant annet med nesten 100% utveksling for studentene ved bachelorgradsstudiet i dans. 2.4 IKT satsing Fakultetsstrategien sier at fakultetets studieportefølje, både den ordinære og etter- og videreutdanning skal tilby nettstøttede læringsformer, både gjennom bruk av nettbaserte læringsplattformer og gjennom synlighet på Internett. I 2013 har vi gjort følgende for å oppfylle målene: 2 workshops for utvikling av IKT-støttet undervisning 2 søknader til Norgesuniversitetet hvorav den ene fikk tilslag (se egen tekstboks om dette) Samarbeid med NettOp UiS, IT-avdelingen og det nasjonale Senter for IKT i utdanningen om utredning av nye digitale læringsformer Det har vært gjennomført flere pilotprosjekter på digital eksamen ved fakultetet IGIS har tilbud om IKT-kurs for alle grunnskolelærerstudenter Fakultetet arrangerte et seminar for vitenskapelig ansatte med innledere fra Høgskolen Stord/Haugesund med tema IKT i undervisningen impulser til undervisningshverdagen 2.5 Studiekvalitet og studieutvikling Kvalitetsrapporten for vil gi en mer utførlig beskrivelse av kvalitetsarbeidet ved Det humanistiske fakultet. Vi presenterer derfor bare noe av arbeidet her. NOKUT har i 2013 gjennomført tilsyn av to av våre mastergradsstudier; European Master in Migration and Intercultural Relations (EMMIR) ved IGIS og master i historiedidaktikk ved IKS. En komité fra NOKUT besøkte fakultetet 3. juni 2013 og gjennomførte intervjuer med lærere, studenter og ledere. NOKUTs styre vedtar 3. april 2014 om det skal føres nøyere tilsyn med studiene, eller om de beholder dagens akkreditering. Dekanen har vedtatt en prosedyre for programevaluering med virkning fra 2014 (nærmere beskrevet i kvalitetsrapporten). Fakultetet oppfyller dermed NOKUTs systemkrav på dette området. Programevaluering har deltakelse fra studenter og fra samfunnsområdene vi utdanner til. Hensikten med dette er å skjerpe det eksterne Digital dirigentutdanning Norgesuniversitetet tildelte i 2013 Universitetet i Stavanger 1,2 millioner kroner over tre år, for å gjennomføre et pilotprosjekt ved Institutt for musikk og dans (IMD). Prosjektleder er Morten Wensberg, dirigentlærer ved IMD. Institutt for musikk og dans (IMD) utvikle en videreutdanning i dirigering som er arbeidsmarkedstilpasset, teknologisk innovativ og fleksibel. Prosjektet er nyskapende både innen dirigentfaget og innen musikkutdanning generelt, i det betydelige deler av undervisningen skal foregå digitalt og desentralisert (som fjernundervising). EVU ved fakultetet Det humanistiske fakultet er en stor, sentral leverandør av videreutdanninger i regionen, blant annet gjennom ordningen Kompetanse for kvalitet. Våre utdanninger får svært gode tilbakemeldinger i nasjonale evalueringer basert på brukernes syn på faginnholdet og formidlingen av dette. Intensive program I august 2013 arrangerte IKS et såkalt Intensive Program med temaet Text, Memory and History, i samarbeid med Lunds Universitet og University of Lille III Charles de Gaulle. Programmet samlet over 60 studenter på master- og ph.d.-nivå og forskere fra flere land. blikket på utdanningene våre og kartlegge utdanningenes relevans i større grad enn dagens ordninger fanger opp. Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU) har tatt opp første kull studenter til den nye barnehagelærerutdanningen høsten Arbeidet med utvikling av det nye programmet, som er i tråd med ny Forskrift og Rammeplan for barnehagelærerutdanning, pågikk fra høsten

44 Institutt for Kultur og Språkvitenskap (IKS) startet arbeidet med utvikling av søknad om opprettelse av ny lektorutdanning i Nytt lektorprogram, i tråd med ny Forskrift og nye nasjonale retningslinjer, vil ta imot første kull i Institutt for Grunnskolelærerutdanning, Idrett og Spesialpedagogikk (IGIS) vil i studieåret uteksaminere det første kullet studenter i de nye lærerutdanningene for grunnskolen. 3. Forskerutdanning 3.1 Antall stipendiater og disputaser Fakultetet har to doktorgradsprogrammer, Utdanningsvitenskap og Lesevitenskap. Antall ph.d.- kandidater på hvert av fakultetets ph.d.-programmer per var: Ph.d.-kandidater på lesevitenskap 26 Ph.d.-kandidater på utdanningsvitenskap 35 I 2013 ble det gjennomført 9 disputaser ved Det humanistiske fakultet 1 : Ph.d. i lesevitenskap 3 Ph.d. i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk 6 1. June Junge (ph.d. i utdanningsvitenskap) Torsdag 10. januar «Læreres kollegasamtaler et rom for læring? En studie av samtaler i en studiegruppe med fire ungdomsskolelærere» 2. Klara Øverland (ph.d. i spesialpedagogikk) Fredag 1. februar Children of divorce in daycare. Exploring subjective experiences among daycare staff and children using Q methodology" 3. Margrethe Jernes (ph.d. i utdanningsvitenskap) Fredag 1. mars «Interaksjoner i digitale kontekster i barnehagen» 4. Hildegunn Støle (ph.d. i lesevitenskap) Fredag 22. mars «Interjections in Late Middle English Play Texts: A Multi-Variable Pragmatic Approach» 5. Dag Husebø (ph.d. i utdanningsvitenskap) Fredag 7. Juni Fagdidaktisk utprøving av en fortolkende kulturbevisst tilnærming til Religion, livssyn og etikkundervisning Om forholdet mellom teori og praksis i lærerutdanningsfaget og grunnskolefaget RLE 6. Berit Zachrisen (ph.d. i utdanningsvitenskap) Fredag 20. september «Interetniske møter i barnehagen. Vilkår for barns samhandling i lek» 7. Torstein T. Stray (ph.d. i spesialpedagogikk) Fredag 25. oktober «DAt-KON et verktøy for differensiering av atferds- og konsentrasjonsvansker hos barn» 8. Kjetil Vikhamar Thengs (ph.d. i lesevitenskap) Torsdag 7. november «English medieval documents of the Northwest Midlands: A study in the language of a real-space text corpus» 9. Anne Håland (ph.d. i lesevitenskap) Tirsdag 17. desember «Bruk av modelltekstar i sakprega skriving på mellomtrinnet. Ei undersøking av korleis modelltekstar set spor i elevtekstar og korleis elevar posisjonerer seg i ulike sakprega skrivesituasjonar» I løpet av 2013 startet 12 nye ph.d.-kandidater på doktorgradsutdanningene ved Det humanistiske fakultet. 1 Ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap het opprinnelig ph.d. i spesialpedagogikk, men skiftet navn i Av den grunn uteksamineres og kreeres det fortsatt doktorer i spesialpedagogikk ved fakultetet vårt. 8

45 Nye opptak til ph.d.-programmene i 2013: Atle Mjåtveit: "Kroppsøvingsstudenter og læringsklima: En studie av læringsklimabegrepet i kroppsøving og kvalifisering til å arbeide med læringsklima i faget kroppsøving" Wenche Elisabeth Thomassen: "Kunnskap om flerkultur i grunnskolelærerutdanningene". Ole Kallelid: "Naturen i politikkens tekster en komparativ diskursanalyse av politiske tekster i et norsk og et svensk vannkraftprosjekt" Per-Einar Sæbbe: "Profesjonskunnskap i matematikk i barnehagen" Hanne Egenæs Staurseth: "Kan man skrive seg til lesing når det gjelder non-lineære tekster?" Sidsel Undseth Bakke: «Hvem var Gud 23. juli? En studie av kollektivt religiøst minne i minnematerialet etter 22. juli» Geir Bergstrøm: "A study of the Medieval Documents of Cambridge Zahra Esmaeeli: "A longitudinal Study of Letter Knowledge, Phonological Awareness and Reading Comprehension" Silje Eikanger Kvalø: "Fysisk aktivitet og selvregulering" Joakim Evensen Hansen: "Kvalitet i barnehagen en casestudie" Ksenia Sofonova: "Teachers learning activities and learning outcomes in classroom management interventions" Fakultetet er nylig tildelt fire nye statlige stipendiatstillinger fra 2014, hvilket innebærer at vi totalt har 21 rekrutteringsstillinger (inkludert 1 postdoktorstilling). Det vil derfor bli en del utlysninger de kommende to årene (minst 17 stipendiatstillinger). 3.2 Ph.d. kurs, seminarer, mobilitet, forskerskoler og kvalitet Følgende ph.d.-kurs ble gjennomført i Antall deltakere oppgis for hvert kurs. DSP100 Philosophy of science and ethics 48 DLV110 Historical texts as linguistic evidence 3 DLV355 (IP) Text, Memory and History 9 DSP225 Ph.d. introduksjonsemne 11 DSP220 PhD-course in Educational Sciences 5 DLV130 Diskurs- og tekstanalyse 14 Fakultetet har innført krav om både 50%-seminar og 90%-seminar for å fremme gjennomføring. Seminaraktivitet i 2013: 50%- seminarer 12 90%-seminarer 13 2 I tillegg arrangerte fakultetet en NVIVO workshop i samarbeid med det samfunnsvitenskapelige fakultet, med deltakere fra begge fakulteter. 9

46 Mobilitet To av ph.d.-kandidatene våre gjennomførte utenlandsopphold på ca. 5 måneder i 2013, mens én reiste utenlands i 1 måned. Dette resultatet er ikke godt nok, og arbeidet med utveksling på PhD-nivå må intensiveres. 4. Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid Fakultetets forskning og kunstneriske utviklingsarbeid spenner over mange fagområder. I 2013 ble utdanningsvitenskap vedtatt som satsingsområde av UiS-styret. Utdanningsvitenskap er ett av fakultetets to doktorgradsprogram. Utdanningsvitenskap er en tverrfaglig vitenskap som forutsetter sterke disiplinfag i samarbeid med hverandre for å belyse spørsmål knyttet til utdanning. Spørsmål kan være av både historisk og samtidig art, kan innebære f.eks. komparasjon eller forsøk, og kan ha preg av grunnforskning eller anvendt forskning. Noen av fakultetets eksisterende forskningsprosjekter utvikler kunnskap om læringsmiljø og læreprosesser i ulike kontekster og fag, om profesjonskunnskap og kunnskapsutvikling for lærerprofesjon, om verdier i barnehage og skole, og om tidlig innsats i barnehage og skole. Fakultetets ni programområder for forskning: Læreres undervisningskunnskap (LUK)/ Teachers knowledge for teaching. Leder: Stein Erik Ohna (fra juni 2013). Elaine Munthe (til juni 2013). Læringskulturer i barnehagen (LiB)/Learning cultures in Early Childhood Education. Leder: Eva Johansson. Læringsmiljøet som støttende factor for læring og utvikling/the learning environment as promoting factor for learning and psycho-social development. Leder: Unni V. Midthassel. Lesevitenskap/Literacy studies er fakultetets andre doktorgradsprogram. Lesevitenskap er også et tverrvitenskapelig forskningsområde med prosjekter innen språk, religion og historie. Fakultetets tredje profil er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Her står forskning på utøverkunnskap innen musikk og dans sentralt, og det knyttes an til utviklingen i «artistic research» både nasjonalt og internasjonalt. 4.1 Eksternt finansierte prosjekter på fakultetet Fakultetets eksternt finansierte prosjektportefølje øker. I 2013 har fakultetet fått 26 nye prosjekter til en kontraktverdi på ca millioner kroner. I tillegg til disse nye kontraktene, har fakultetet flere eksisterende prosjekter som ikke går ut i Bl.a. er det flere NFRprosjekt (f.eks. Teachers as Students, IGIS; Preparing for School in Norwegian Daycare Centers, NSLA; The language and geography of Middle English documentary texts, IKS; Det lærende barnet/the Learning Child. Leder: Elin Reikerås. Literacy og læring (L&L)/Literacy and Learning, Leder: Per Henning Uppstad. Språkhistorie i Nordsjøområdet/North Sea Language History (NSLH) Leder: Merja Stenroos. Kultur- og minneforskning (KultMem)/Culture and Memory Research (CULTMEM) Leder: David Wagner (fra ). Alexandre Dessingué (tom ). Religion, kultur og globalisering (RKG)/Religion, culture and globalisation. Leder: Anne Kalvig. Utøverkunnskap i musikk og dans: Tradisjon Identitet Nyskaping/ Practitioner Knowledge in music and dance: Tradition - Identity Innovation. Leder: Per Dahl. ), prosjekter med finansiering fra Regionalt forskningfond Vestlandet (RFFVest), bilaterale EEUgrants (EØS-midler) og NordForsk. Innenfor barnehageforskning er det to større prosjekter sammen med Høgskolen i Oslo og Akershus, der vi blant annet har fått en stipendiatstilling. Fakultetet har to nordiske prosjekter finansiert fra NordForsk, ett der vi er hovedkoordinator (IBU) og ett der vi er partner (Lesesenteret). Det er for tiden ett stort internasjonalt COST-nettverk på fakultetet (innenfor minnestudier og transkulturalisme i Europa). 10

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015 FORSKNINGSMELDING, UTDANNINGSMELDING OG FORSKERUTDANNINGSMELDING

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden Årsrapport 2012 Møt studentene våre Utvikling for fremtiden 4 8 Forsiden: Ida Iki, tidligere musikkdesignstudent fra NKF driver eget studio. Les mer om henne på side 22. Årsrapport 2012 Vårt løfte er snart

Detaljer

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART HANDLINGSPLAN FOR FORSKERUTDANNING VED UiB 2008-2015 HØRINGSUTKAST Forord Utvalget som ble nedsatt av Rektor og Universitetsdirektør i august 2007 leverer med dette sitt

Detaljer

Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2011

Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2011 Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2011 2 Kunnskap om kunnskapsinstitusjoner er viktig Universiteter og høyskoler har stor betydning for landets kulturelle, sosiale og økonomiske utvikling.

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 18. Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Sammendrag

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Høyere utdanning 2015

Høyere utdanning 2015 Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Publikasjonskode: F-4406 B Omslagsillustrasjon: Gjerholm Design/Anne Leela Trykk: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 05/2015 - opplag

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren DET MULIGES KUNST Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren Fra Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen oppnevnt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet DET MULIGES KUNST Råd til

Detaljer