Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste."

Transkript

1 Fakultetsstyret Det humanistiske fakultet INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 8. APRIL 2014, KL i Hagbard Line huset: HL A 214. Møte: 1/2014 (Styremedlemmene inviteres til lunsj fra kl på møterommet). FS HUM sak 01/14 INNKALLING OG SAKLISTE FS HUM sak 02/14 MØTEBOK FRA FAKULTETSSTYRETS MØTE FS HUM sak 03/14 TILBAKEMELDIG OG OPPFØLGING AV TIDLIGERE STYREVEDTAK FS HUM sak 04/14 ÅRSREGNSKAP 2013 MED DISPONERING AV MINDRE OG MERFORBRUK FS HUM sak 05/14 BUDSJETTINNSPILL/NYE SATSINGER FS HUM sak 06/14 STUDIEPORTEFØLJE OG OPPTAKSRAMMER FOR STUDIEÅRET FS HUM sak 07/14 ÅRSRAPPORT DET HUMANISTISKE FAKULTET FS HUM sak 08/14 KVALITETSRAPPORT 2013 MED TILTAKSLISTE FOR 2014 FS HUM sak 09/14 VALG AV STYRELEDER FS HUM sak 10/14 REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER FS HUM sak 11/14 EVENTUELT FS HUM sak 01/14 INNKALLING OG SAKSLISTE Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste. FS HUM sak 02/14 MØTEBOK FRA FAKULTETSSTYRETS MØTE Vedlegg: Møtebok fra Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner møtebok fra Fakultetsstyrets møte den 10. desember Fakultetsstyret HUM Innkalling Side 1 av 3

2 FS HUM sak 03/14 TILBAKEMELDIG OG OPPFØLGING AV TIDLIGERE STYREVEDTAK Vedlegg: Saksframlegg fra dekan og fakultetsdirektør av Vedlegg 1: Notat fra dekan og fakultetsdirektør av Vedlegg 2: Notat fra universitetsdirektøren av Forslag til vedtak: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet tar saken til orientering. FS HUM sak 04/14 ÅRSREGNSKAP 2013 MED DISPONERING AV MINDRE OG MERFORBRUK Vedlegg: Saksframlegg fra dekan og fakultetsdirektør av Forslag til vedtak: 1. Fakultetsstyret tar det framlagte regnskapet for 2013 til orientering. 2. Fakultetsstyret vedtar at hver enhet får overført sitt akkumulerte resultat til Fakultetsstyret støtter dekanens forslag til disponering av mindreforbruket ved fellesenhetene. FS HUM sak 05/14 BUDSJETTINNSPILL/NYE SATSINGER Vedlegg: Saksframlegg fra dekan og fakultetsdirektør av Forslag til vedtak: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet slutter seg til de foreslåtte innspillene til budsjett for FS HUM sak 06/14 STUDIEPORTEFØLJE OG OPPTAKSRAMMER FOR STUDIEÅRET Vedlegg: Saksframlegg fra dekan og fakultetsdirektør av Notat av Nedsetting av administrativ arbeidsgruppe Notat av Arbeidet med opptaksrammer 2015 justert framdriftsplan Opptaksrammer 2015 Mal for utfylling Søkerstatistikk pr 11. september 2013 Søkerstatistikk pr 14. september 2012 Forslag til vedtak: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet tar saken til orientering. Fakultetsstyret HUM Innkalling Side 2 av 3

3 FS HUM sak 07/14 ÅRSRAPPORT 2013 DET HUMANISTISKE FAKULTET Vedlegg: Saksframlegg fra dekan og fakultetsdirektør av Årsrapport med vedlegg. 2. Strategi for HUM Forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar Rapport 2013 for Det humanistiske fakultet til orientering. FS HUM sak 08/14 KVALITETSRAPPORT MED TILTAKSLISTE FOR 2014 Vedlegg: Saksframlegg fra dekan og fakultetsdirektør av Kvalitetsrapport med tiltaksliste for Strategi for Det humanistiske fakultet (vedlagt sak 7/14). Forslag til vedtak: 1. Fakultetsstyret tar kvalitetsrapport til orientering. 2. Fakultetsstyret godkjenner tiltaksliste for kvalitetsarbeid 2014 med kommentarer som fremkom i møtet. FS HUM sak 09/14 VALG AV STYRELEDER Vedlegg: Saksframlegg fra dekan og fakultetsdirektør av Oversikt over Fakultetsstyrets medlemmer/varamedlemmer. Reglement og mandat for Fakultetsstyret av FS HUM sak 10/14 REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER FS HUM sak 11/14 EVENTUELT Petter Nafstad (sign.) nestleder Elaine Munthe (sign.) dekan Fakultetsstyret HUM Innkalling Side 3 av 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Universitetet i Stavanger Utdanningsavdelingen NOTAT UTEN OPPFØLGING Til: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Det humanistiske fakultet, Enhet for studentservice, Utdanningsavdelingen, Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Sak: 2013/3673 Dato: Nedsetting av administrativ arbeidsgruppe I tråd med styrets vedtak i sak US 91/13 Studieporteføljen ved UiS om bruk av opptaksrammer i den strategiske styringen av studieporteføljen nedsettes med dette en administrativ arbeidsgruppe med følgende mandat og sammensetting: Arbeidsgruppens mandat er å besørge at de tre steg styresaken identifiserer blir gjennomført i tråd med tidsplanen som er satt opp. Gruppens arbeid skal ta utgangspunkt i opptaksrammerutinen som ble benyttet i fjor og i forfjor, men slik at modellen for porteføljevurderinger integreres i prosessen slik styret har bedt om, og skal utarbeide grunnlag som legges fram på rektormøte og prodekanmøte. Hvert fakultet utpeker en person (fakultær opptaksleder eller annen person med kjennskap til opptaksrammearbeidet) som deltaker i arbeidsgruppen, og informerer Utdanningsdirektøren innen om hvem som er utpekt. Fra Enhet for studentservice (ESS) deltar Karin Ånestad Fra Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring (AØV) deltar Martin Tjelta Fra Utdanningsavdelingen (UA) deltar Marit Cecilie Farsund og Stig Selmer-Anderssen Utdanningsavdelingens deltakere utgjør gruppens sekretariat og skal ved behov besørge gruppeledelse. Gruppen skal arbeide etter følgende plan: Utarbeide oversikt over programmer til hvert enkelt fakultet etter modell av tabellen som ble oversendt fakultetene i fjor og i forfjor, men slik at det også framgår hvilket utviklingspotensial det enkelte program har ut i fra porteføljevurderingen. Tabellene oversendes fakultetene innen Arbeidsgruppen legger fram plan og framdrift for prodekanmøte i februar. Fakultetene utarbeider sine innspill til dimensjonering, der også gjennomstrømning og tverrfaglig samarbeid er vurdert, slik rektor og styre har bedt om. Innspillene oversendes arbeidsgruppen innen Arbeidsgruppen utarbeider grunnlag for dimensjonering med utgangspunkt i innspillene fra fakultetene og de foreliggende porteføljevurderingene. Grunnlaget presenteres for rektormøte og prodekanmøte i mars, og harmoniseres i forhold til innspillene som kommer der, og oversendes deretter Universitetsdirektøren som arbeidsgruppens innspill i forhold til dimensjonering av studieprogrammene. Med vennlig hilsen Kristofer R. Henrichsen Utdanningssdirektør Saksbehandler: Stig Selmer-Anderssen Side: 1/1

29

30

31

32

33

34

35

36 Årsrapport 2013 Det humanistiske fakultet Universitetet i Stavanger 0

37 Forord Denne rapporten viser resultater fra 2013 for Det humanistiske fakultet innen noen sentrale områder. Områdene vi har valgt å rapportere på står i forhold til de områdene som er sentrale i Strategi for Det humanistiske fakultet som ble vedtatt av Fakultetsstyret i oktober Fakultetets strategi gjelder for årene , og vi rapporterer nå på resultater fra året før. Slik sett utgjør disse resultatene en form for «baseline» som vi kan vurdere arbeidet vårt ut fra. Resultatene er stort sett kvantitative mål. Bak hvert tall skjuler det seg mye kvalitet og mye hardt arbeid. Arbeidet er utført av administrativt ansatte, vitenskapelig ansatte og studenter. Vi vil benytte anledningen til å takke hver enkelt for deres innsats og engasjement. Rapporten er utarbeidet av fakultetsadministrasjonens interne gruppe for plan-, budsjett og rapportarbeid (PBR-gruppa). Vi vil også takke PBR-gruppen og saksbehandler Fredrik Skår for deres arbeid med å framskaffe og framstille resultatene på en måte som gjør det mulig for oss å få innsikt i virksomheten vår. Vi gjør oppmerksom på at resultatene er per mars Noen små justeringer kan forekomme på grunn av etterregistreringer. Dette gjelder bl.a. endelig rapportering på publikasjonspoeng for Hovedtrekkene skal imidlertid være på plass. Hagbard Line-huset 26. mars 2014 Elaine Munthe dekan Odd Folke Topland fakultetsdirektør 1

38 Innhold Forord... 1 Innhold Det humanistiske fakultet Innhold og organisering Ansatte ved fakultetet Utdanning og læringsmiljø Studentrekruttering Studiepoengproduksjon og gjennomstrømming i Mobilitet/utveksling IKT satsing Studiekvalitet og studieutvikling Forskerutdanning Antall stipendiater og disputaser Ph.d. kurs, seminarer, mobilitet, forskerskoler og kvalitet Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid Eksternt finansierte prosjekter på fakultetet Forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling Samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt Samarbeidsprosjekter med regionen Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Internasjonalt samarbeid Vedlegg

39 1. Det humanistiske fakultet 1.1 Innhold og organisering Det humanistiske fakultet er et av tre fakulteter ved UiS. Det humanistiske fakultet er organisert i fire institutter og to sentre: Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS), Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU), Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS), Institutt for musikk og dans (IMD), Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret) og Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret). Fakultetet har 300 ansatte. Antall studenter er 2473 i 2013, mot 2368 i 2012.og ca.2500 studenter Utdanningstilbud ved instituttene Institutt for Barnehagelærerutdanning (IBU) 3 årig barnehagelærerutdanning på heltid og deltid 2 årig masterprogram i barnehagevitenskap Etter og videreutdanning for barnehageansatte Institutt for Grunnskolelærerutdanning, Idrett og Spesialpedagogikk (IGIS) 4 årig / 5 årig grunnskolelærerutdanning for 1 7 trinn 4 årig / 5 årig grunnskolelærerutdanning for 5 10 trinn Bachelorprogram i idrett Masterprogram i utdanningsvitenskap PPU fagdidaktikk i instituttets fag Etter og videreutdanning for lærere i grunnskole Årsstudium i kunst og håndtverk Årsstudium i idrett og kroppsøving Institutt for Kultur og Språkvitenskap (IKS) Adjunkt og lektorprogram i humanistiske fag (5 årig lærerutdanning for 8 13 trinn) 1 årig PPU for allmenn og yrkesfaglærere Bachelorprogram nordisk Bachelorprogram engelsk Bachelorprogram historie Masterprogram i lesevitenskap Masterprogram i literacy Masterprogram i historiedidaktikk Institutt for musikk og dans (IMD) Bachelorprogram i utøvende musikk Bachelorprogram i dans med integrert PPU Masterprogram i utøvende musikk Postgraduate Diploma Music Performance Årsstudium i utøvende musikk Instrumentalemne og Jazz/Improvisasjon Instrumentalemne og ensembleledelse korps I Instrumentalemne og kammermusikk/teori Instrumentalemne og ensembleledelse korps II Videreutdanning i utøvende musikk Musikkproduksjon og opptaksteknikk ettårig videreutdanning Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) i musikk og dans 3

40 De to nasjonale sentrene Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (NSLA) 1. januar 2013 ble Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning etablert, da Senter for adferdsforskning (SAF) ved Universitetet i Stavanger og Lillegården kompetansesenter sammen dannet et nytt senter. Nasjonalt senter for læringsmiljø og adferdsforskning er et nasjonalt senter som skal drive målrettet forskning, formidling og utviklingsarbeid innen læringsmiljø. Senteret blir til daglig kalt Læringsmiljøsenteret og er administrativt underlagt Det humanistiske fakultet. Den faglige ledelsen er underlagt et eget styre hvor fakultetets dekan er styremedlem. Senteret har etter omleggingen 46 ansatte, hvorav 19 arbeider i Porsgrunn. Senteret er også involvert i undervisning og veiledning ved fakultetet, på Mastergrad i utdanningsvitenskap og innen grunnutdanning. Denne innsatsen tilsvarer 2 stillinger. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) I likhet med Læringsmiljøsenteret, er også Lesesenteret et nasjonalt senter, og markerer 10 år som nasjonalt senter i Lesesenteret skal drive målrettet forskning, formidling og utviklingsarbeid innen lesing og leseopplæring nasjonalt og har oppgaver knyttet til undervisning og veiledning på mastergradsnivå og undervisning i leseopplæring for grunnskolelærerstudenter. Innsatsen rettet mot undervisning og veiledning ved fakultetet tilsvarer 2 stillinger. Lesesenteret har rundt 50 ansatte, inkludert faste og midlertidige stillinger. Ph.D utdanningene Fakultetet har to doktorgradsprogrammer, Utdanningsvitenskap og Lesevitenskap. Doktorgradsutdanningne er organisert som fellesansvar for institutter og sentre ved fakultetet. Ved inngangen til 2014 er det 61 kandidater tatt opp i fakultetets programmer. Fakultetsadministrasjonen Fakultetsadministrasjonen har ansvar for forvaltning, rådgiving og saksbehandling på fakultetet. Dette innebærer utredning, saksbehandling og sekretæransvar for fakultetsstyret, kvalitetsutvalg, tilsettingsutvalg og doktorgradsutvalg. Fakultetsadministrasjonen består av følgende seksjoner: Fag- og studiesaker Human Relations/personalsaker Økonomi Forsknings- og forskerutdanningsadministrasjon Kvalitetskontor I tillegg er en stilling knyttet til flere oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet, bl.a. oppfølging av samarbeid innen SAK-region SørVest (UiA, HiT og UiS), Kompetanse for Kvalitet og til oppfølging av Utdanningsregion Rogaland. 4

41 1.2 Ansatte ved fakultetet Ved utgangen av 2013 var det til sammen årsverk ved Det humanistiske fakultet. Av disse er 27.2 eksternt finansierte. Det er pr statsfinansierte stillinger i kategorien undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger, i tillegg til 21.3 rekrutteringsstillinger. Andel ansatte i førstestillinger og høyere har økt fra 59.1% til 61.1 % i løpet av Dette er et skritt i riktig retning Tabellen nedenfor viser endring i andel kvinner i ulike stillingstyper ved fakultetet: Prosentandel kvinner førstestillinger og høyere Stillingstype jan 13 des 13 Leder 56,30 % 64,70 % Professor 29,50 % 27,20 % Førsteamanuensis 47,70 % 51,00 % Av de 277 årsverkene er 71.8 definert som støtte-, tekniske og administrative stillinger. Dette inkluderer alle lederstillinger og fakultetetets, instituttenes og sentrenes administrasjon. I tillegg er en rekke av stillingene knyttet til Læringsmiljøsenteret kategorisert i administrative stillingskoder, noe som påvirker balansen mellom undervisnings- og forskningspersonell i relativt stor grad. 2. Utdanning og læringsmiljø 2.1 Studentrekruttering Rekruttering til alle fakultetets studier er en kritisk suksessfaktor. Det humanistiske fakultet har mange utdanninger med stor samfunnsrelevans, men har opplevd en nedgang i søkertallene de siste årene. Antallet primærsøkere pr. studieplass er redusert fra 1,8 i 2012 til 1,6 i Vi vet også at mange av primærsøkerne ikke er kvalifisert til opptak (spesielt innen GLU som har en nedre grense for opptakskrav). Dette er en meget bekymringsfull trend. Det humanistiske fakultet tar dette alvorlig og har iverksatt en mediestrategi for i hvert fall å gjøre vårt til at vi skal være synlig som studiested. Mediestrategien handler om å framstille oss offensivt på internett gjennom våre egne sider og gjennom Facebook, samt å vise igjen i annen media i form av kronikker og innlegg. Høsten 2013 ble det vedtatt å ansette en kommunikasjonsmedarbeider i 50% stilling fra 01. januar 2014 slik at vi er mye mer synlig i tiden før studentene gjør sine valg. I tillegg har fakultetet - Flyttet emnerevisjonen til høstsemesteret for å sikre at studiene kan presenteres i endelig form i god tid før 1. februar, som er datoen for åpning av Samordna Opptaks søknadsweb - Deltatt aktivt i nasjonale rekrutteringskampanjer knyttet til GLU (Gnist) og BLU (Glød) 2.2 Studiepoengproduksjon og gjennomstrømming i 2013 Tabellen nedenfor viser økning i den totale studiepoengproduksjonen for studenter tatt opp før Vi ser en positiv utvikling for studiepoengproduksjon for alle instituttene bortsett fra IKS hvor det har vært en negativ utvikling siden Dette blir et viktig område å arbeide med i årene framover. 5

42 Total studiepoengproduksjon i 2013 (i 60 sp ekvivalenter) Institutt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Institutt for barnehagelærerutdanning 304,3 313,8 349,8 408,2 447,5 438,8 431,1 461,2 Institutt for grunnskolelærerutd., idrett og spesialpedagogikk 515,6 535,4 477,6 491,1 570,8 565,2 558,0 626,9 Institutt for kultur- og språkvitenskap 492,5 479,4 488,8 521,2 520,4 510,0 475,7 462,1 Institutt for musikk og dans 155,3 159,7 171,1 162,1 162,7 203,7 190,4 200,4 Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning ,8 Sum 1467,7 1488,5 1487,3 1582,6 1701,4 1717,7 1655,3 1751,4 Gjennomstrømming Gjennomstrømming, altså hvorvidt og i hvilket tempo studentene fullfører sin utdanning, er en sentral indikator innen høyere utdanning. Følgende tabell viser prosentvis gjennomføring i henhold til avtalt utdanningsplan på instituttene våre: Institutt Planlagte studiepoe ng Gjennomførte st.poeng Gjennomføri ngsprosent Planlagte studiepoe ng Gjennomførte st.poeng Gjennomføri ngsprosent Planlagte studiepoe ng Gjennomførte st.poeng Gjennomføri ngsprosent Institutt for barnehagelærerutdanning , , ,6 Institutt for grunnskolelærerutd., idrett og , , ,6 spesialpedagogikk Institutt for kultur- og språkvitenskap , , ,6 Institutt for musikk og dans , , ,6 Sum , , ,3 Studiepoengproduksjonen og gjennomstrømming målt som studiepoeng avlagt i henhold til avtalt utdanningsplan har hatt en marginal nedgang fra 84 til 83.3 % fra 2012 til IMD har meget god gjennomføring og har dermed også svært god studiepoengproduksjon per student. Vi ser at også studenter ved IBU og IGIS gjennomfører i høy grad i henhold til plan. HUM har den beste gjennomstrømmingen på UiS, marginalt bedre enn SV og betydelig bedre enn TekNat. Tallene for de andre fakultetene for 2012 og 2013 er som følger: TekNat: 75,5 og 73,8 og SV: 83,1 og 82,9. Landsgjennomsnittet for universitene er Mobilitet/utveksling Internasjonalisering skal være en integrert del av fakultetets primærvirksomhet. Dette innebærer at den internasjonale dimensjonen skal fremkomme tydelig i alle mål, planer og aktiviteter knyttet til utdanning, forskning, formidling og innovasjon. Vi registrerer en nedgang i studentmobilitet fra 2012 til Resultatene viser at antall studenter med elementer av utveksling i sin utdanningsplan har sunket fra 115 i 2012 til 86 i Volumet på studentmobilitet på fakultetet er fortsatt såpass lite at endringer knyttet til opptak til enkeltstudier kan gi store utslag i totaltallene. 6

43 Institutt for musikk og dans har i stor grad lykkes med utveksling som omfatter store studentgrupper, blant annet med nesten 100% utveksling for studentene ved bachelorgradsstudiet i dans. 2.4 IKT satsing Fakultetsstrategien sier at fakultetets studieportefølje, både den ordinære og etter- og videreutdanning skal tilby nettstøttede læringsformer, både gjennom bruk av nettbaserte læringsplattformer og gjennom synlighet på Internett. I 2013 har vi gjort følgende for å oppfylle målene: 2 workshops for utvikling av IKT-støttet undervisning 2 søknader til Norgesuniversitetet hvorav den ene fikk tilslag (se egen tekstboks om dette) Samarbeid med NettOp UiS, IT-avdelingen og det nasjonale Senter for IKT i utdanningen om utredning av nye digitale læringsformer Det har vært gjennomført flere pilotprosjekter på digital eksamen ved fakultetet IGIS har tilbud om IKT-kurs for alle grunnskolelærerstudenter Fakultetet arrangerte et seminar for vitenskapelig ansatte med innledere fra Høgskolen Stord/Haugesund med tema IKT i undervisningen impulser til undervisningshverdagen 2.5 Studiekvalitet og studieutvikling Kvalitetsrapporten for vil gi en mer utførlig beskrivelse av kvalitetsarbeidet ved Det humanistiske fakultet. Vi presenterer derfor bare noe av arbeidet her. NOKUT har i 2013 gjennomført tilsyn av to av våre mastergradsstudier; European Master in Migration and Intercultural Relations (EMMIR) ved IGIS og master i historiedidaktikk ved IKS. En komité fra NOKUT besøkte fakultetet 3. juni 2013 og gjennomførte intervjuer med lærere, studenter og ledere. NOKUTs styre vedtar 3. april 2014 om det skal føres nøyere tilsyn med studiene, eller om de beholder dagens akkreditering. Dekanen har vedtatt en prosedyre for programevaluering med virkning fra 2014 (nærmere beskrevet i kvalitetsrapporten). Fakultetet oppfyller dermed NOKUTs systemkrav på dette området. Programevaluering har deltakelse fra studenter og fra samfunnsområdene vi utdanner til. Hensikten med dette er å skjerpe det eksterne Digital dirigentutdanning Norgesuniversitetet tildelte i 2013 Universitetet i Stavanger 1,2 millioner kroner over tre år, for å gjennomføre et pilotprosjekt ved Institutt for musikk og dans (IMD). Prosjektleder er Morten Wensberg, dirigentlærer ved IMD. Institutt for musikk og dans (IMD) utvikle en videreutdanning i dirigering som er arbeidsmarkedstilpasset, teknologisk innovativ og fleksibel. Prosjektet er nyskapende både innen dirigentfaget og innen musikkutdanning generelt, i det betydelige deler av undervisningen skal foregå digitalt og desentralisert (som fjernundervising). EVU ved fakultetet Det humanistiske fakultet er en stor, sentral leverandør av videreutdanninger i regionen, blant annet gjennom ordningen Kompetanse for kvalitet. Våre utdanninger får svært gode tilbakemeldinger i nasjonale evalueringer basert på brukernes syn på faginnholdet og formidlingen av dette. Intensive program I august 2013 arrangerte IKS et såkalt Intensive Program med temaet Text, Memory and History, i samarbeid med Lunds Universitet og University of Lille III Charles de Gaulle. Programmet samlet over 60 studenter på master- og ph.d.-nivå og forskere fra flere land. blikket på utdanningene våre og kartlegge utdanningenes relevans i større grad enn dagens ordninger fanger opp. Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU) har tatt opp første kull studenter til den nye barnehagelærerutdanningen høsten Arbeidet med utvikling av det nye programmet, som er i tråd med ny Forskrift og Rammeplan for barnehagelærerutdanning, pågikk fra høsten

44 Institutt for Kultur og Språkvitenskap (IKS) startet arbeidet med utvikling av søknad om opprettelse av ny lektorutdanning i Nytt lektorprogram, i tråd med ny Forskrift og nye nasjonale retningslinjer, vil ta imot første kull i Institutt for Grunnskolelærerutdanning, Idrett og Spesialpedagogikk (IGIS) vil i studieåret uteksaminere det første kullet studenter i de nye lærerutdanningene for grunnskolen. 3. Forskerutdanning 3.1 Antall stipendiater og disputaser Fakultetet har to doktorgradsprogrammer, Utdanningsvitenskap og Lesevitenskap. Antall ph.d.- kandidater på hvert av fakultetets ph.d.-programmer per var: Ph.d.-kandidater på lesevitenskap 26 Ph.d.-kandidater på utdanningsvitenskap 35 I 2013 ble det gjennomført 9 disputaser ved Det humanistiske fakultet 1 : Ph.d. i lesevitenskap 3 Ph.d. i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk 6 1. June Junge (ph.d. i utdanningsvitenskap) Torsdag 10. januar «Læreres kollegasamtaler et rom for læring? En studie av samtaler i en studiegruppe med fire ungdomsskolelærere» 2. Klara Øverland (ph.d. i spesialpedagogikk) Fredag 1. februar Children of divorce in daycare. Exploring subjective experiences among daycare staff and children using Q methodology" 3. Margrethe Jernes (ph.d. i utdanningsvitenskap) Fredag 1. mars «Interaksjoner i digitale kontekster i barnehagen» 4. Hildegunn Støle (ph.d. i lesevitenskap) Fredag 22. mars «Interjections in Late Middle English Play Texts: A Multi-Variable Pragmatic Approach» 5. Dag Husebø (ph.d. i utdanningsvitenskap) Fredag 7. Juni Fagdidaktisk utprøving av en fortolkende kulturbevisst tilnærming til Religion, livssyn og etikkundervisning Om forholdet mellom teori og praksis i lærerutdanningsfaget og grunnskolefaget RLE 6. Berit Zachrisen (ph.d. i utdanningsvitenskap) Fredag 20. september «Interetniske møter i barnehagen. Vilkår for barns samhandling i lek» 7. Torstein T. Stray (ph.d. i spesialpedagogikk) Fredag 25. oktober «DAt-KON et verktøy for differensiering av atferds- og konsentrasjonsvansker hos barn» 8. Kjetil Vikhamar Thengs (ph.d. i lesevitenskap) Torsdag 7. november «English medieval documents of the Northwest Midlands: A study in the language of a real-space text corpus» 9. Anne Håland (ph.d. i lesevitenskap) Tirsdag 17. desember «Bruk av modelltekstar i sakprega skriving på mellomtrinnet. Ei undersøking av korleis modelltekstar set spor i elevtekstar og korleis elevar posisjonerer seg i ulike sakprega skrivesituasjonar» I løpet av 2013 startet 12 nye ph.d.-kandidater på doktorgradsutdanningene ved Det humanistiske fakultet. 1 Ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap het opprinnelig ph.d. i spesialpedagogikk, men skiftet navn i Av den grunn uteksamineres og kreeres det fortsatt doktorer i spesialpedagogikk ved fakultetet vårt. 8

45 Nye opptak til ph.d.-programmene i 2013: Atle Mjåtveit: "Kroppsøvingsstudenter og læringsklima: En studie av læringsklimabegrepet i kroppsøving og kvalifisering til å arbeide med læringsklima i faget kroppsøving" Wenche Elisabeth Thomassen: "Kunnskap om flerkultur i grunnskolelærerutdanningene". Ole Kallelid: "Naturen i politikkens tekster en komparativ diskursanalyse av politiske tekster i et norsk og et svensk vannkraftprosjekt" Per-Einar Sæbbe: "Profesjonskunnskap i matematikk i barnehagen" Hanne Egenæs Staurseth: "Kan man skrive seg til lesing når det gjelder non-lineære tekster?" Sidsel Undseth Bakke: «Hvem var Gud 23. juli? En studie av kollektivt religiøst minne i minnematerialet etter 22. juli» Geir Bergstrøm: "A study of the Medieval Documents of Cambridge Zahra Esmaeeli: "A longitudinal Study of Letter Knowledge, Phonological Awareness and Reading Comprehension" Silje Eikanger Kvalø: "Fysisk aktivitet og selvregulering" Joakim Evensen Hansen: "Kvalitet i barnehagen en casestudie" Ksenia Sofonova: "Teachers learning activities and learning outcomes in classroom management interventions" Fakultetet er nylig tildelt fire nye statlige stipendiatstillinger fra 2014, hvilket innebærer at vi totalt har 21 rekrutteringsstillinger (inkludert 1 postdoktorstilling). Det vil derfor bli en del utlysninger de kommende to årene (minst 17 stipendiatstillinger). 3.2 Ph.d. kurs, seminarer, mobilitet, forskerskoler og kvalitet Følgende ph.d.-kurs ble gjennomført i Antall deltakere oppgis for hvert kurs. DSP100 Philosophy of science and ethics 48 DLV110 Historical texts as linguistic evidence 3 DLV355 (IP) Text, Memory and History 9 DSP225 Ph.d. introduksjonsemne 11 DSP220 PhD-course in Educational Sciences 5 DLV130 Diskurs- og tekstanalyse 14 Fakultetet har innført krav om både 50%-seminar og 90%-seminar for å fremme gjennomføring. Seminaraktivitet i 2013: 50%- seminarer 12 90%-seminarer 13 2 I tillegg arrangerte fakultetet en NVIVO workshop i samarbeid med det samfunnsvitenskapelige fakultet, med deltakere fra begge fakulteter. 9

46 Mobilitet To av ph.d.-kandidatene våre gjennomførte utenlandsopphold på ca. 5 måneder i 2013, mens én reiste utenlands i 1 måned. Dette resultatet er ikke godt nok, og arbeidet med utveksling på PhD-nivå må intensiveres. 4. Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid Fakultetets forskning og kunstneriske utviklingsarbeid spenner over mange fagområder. I 2013 ble utdanningsvitenskap vedtatt som satsingsområde av UiS-styret. Utdanningsvitenskap er ett av fakultetets to doktorgradsprogram. Utdanningsvitenskap er en tverrfaglig vitenskap som forutsetter sterke disiplinfag i samarbeid med hverandre for å belyse spørsmål knyttet til utdanning. Spørsmål kan være av både historisk og samtidig art, kan innebære f.eks. komparasjon eller forsøk, og kan ha preg av grunnforskning eller anvendt forskning. Noen av fakultetets eksisterende forskningsprosjekter utvikler kunnskap om læringsmiljø og læreprosesser i ulike kontekster og fag, om profesjonskunnskap og kunnskapsutvikling for lærerprofesjon, om verdier i barnehage og skole, og om tidlig innsats i barnehage og skole. Fakultetets ni programområder for forskning: Læreres undervisningskunnskap (LUK)/ Teachers knowledge for teaching. Leder: Stein Erik Ohna (fra juni 2013). Elaine Munthe (til juni 2013). Læringskulturer i barnehagen (LiB)/Learning cultures in Early Childhood Education. Leder: Eva Johansson. Læringsmiljøet som støttende factor for læring og utvikling/the learning environment as promoting factor for learning and psycho-social development. Leder: Unni V. Midthassel. Lesevitenskap/Literacy studies er fakultetets andre doktorgradsprogram. Lesevitenskap er også et tverrvitenskapelig forskningsområde med prosjekter innen språk, religion og historie. Fakultetets tredje profil er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Her står forskning på utøverkunnskap innen musikk og dans sentralt, og det knyttes an til utviklingen i «artistic research» både nasjonalt og internasjonalt. 4.1 Eksternt finansierte prosjekter på fakultetet Fakultetets eksternt finansierte prosjektportefølje øker. I 2013 har fakultetet fått 26 nye prosjekter til en kontraktverdi på ca millioner kroner. I tillegg til disse nye kontraktene, har fakultetet flere eksisterende prosjekter som ikke går ut i Bl.a. er det flere NFRprosjekt (f.eks. Teachers as Students, IGIS; Preparing for School in Norwegian Daycare Centers, NSLA; The language and geography of Middle English documentary texts, IKS; Det lærende barnet/the Learning Child. Leder: Elin Reikerås. Literacy og læring (L&L)/Literacy and Learning, Leder: Per Henning Uppstad. Språkhistorie i Nordsjøområdet/North Sea Language History (NSLH) Leder: Merja Stenroos. Kultur- og minneforskning (KultMem)/Culture and Memory Research (CULTMEM) Leder: David Wagner (fra ). Alexandre Dessingué (tom ). Religion, kultur og globalisering (RKG)/Religion, culture and globalisation. Leder: Anne Kalvig. Utøverkunnskap i musikk og dans: Tradisjon Identitet Nyskaping/ Practitioner Knowledge in music and dance: Tradition - Identity Innovation. Leder: Per Dahl. ), prosjekter med finansiering fra Regionalt forskningfond Vestlandet (RFFVest), bilaterale EEUgrants (EØS-midler) og NordForsk. Innenfor barnehageforskning er det to større prosjekter sammen med Høgskolen i Oslo og Akershus, der vi blant annet har fått en stipendiatstilling. Fakultetet har to nordiske prosjekter finansiert fra NordForsk, ett der vi er hovedkoordinator (IBU) og ett der vi er partner (Lesesenteret). Det er for tiden ett stort internasjonalt COST-nettverk på fakultetet (innenfor minnestudier og transkulturalisme i Europa). 10

Årsrapport 2014 Det humanistiske fakultet Universitetet i Stavanger 0 Forord Denne rapporten viser resultater fra 2014 for Det humanistiske fakultet innen sentrale områder. Områdene vi har valgt å rapportere

Detaljer

Årsrapport 2014. Det humanistiske fakultet Universitetet i Stavanger

Årsrapport 2014. Det humanistiske fakultet Universitetet i Stavanger Årsrapport 2014 Det humanistiske fakultet Universitetet i Stavanger 0 Forord Denne rapporten viser resultater fra 2014 for Det humanistiske fakultet innen sentrale områder. Områdene vi har valgt å rapportere

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Strategidokument NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning. Programstyreleder / Professor Elaine Munthe

Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning. Programstyreleder / Professor Elaine Munthe Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning Programstyreleder / Professor Elaine Munthe Utfordringer og muligheter for lærerutdanningene i lys av Forskningsrådets satsinger de siste ti årene. Forskningsrådets

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 89/13 Fakultetenes og Arkeologisk museums strategier for 2014-2017 ephortesak: 2011/5151 Saksansvarlig: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Møtedag: 27.11.2013

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

REFERAT LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET

REFERAT LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET REFERAT LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET Uke: 47/2015 Tirsdag 17.november 2015 kl 09.00 10.30 på møterom A 214 i Hagbard Lines-huset Tilstede: Elaine, Åse Kari, Alexandre, Dag Jostein, Elin, Aslaug,

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest Rektor Sigmund Grønmo Regional næringsutvikling korleis gjer vi det i Hordaland i 2008 Bergen 27. mars 2008 Universitets- og høgskolenettet

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Byrådssak 1493/12 Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 IFOS SARK-03-201100106-66 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte 31.8.2012 ut til høring forslag

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Strategisk plan 2011-2015

Strategisk plan 2011-2015 Strategisk plan 2011-2015 Strategisk Plan 2011-2015 Hvorfor NIH? Idrett og fysisk aktivitet har stort omfang i norsk samfunns- og kulturliv. Alle barn møter kroppsøvingsfaget i skolen. Tre av fire barn

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5. 10. trinn ved Samisk høgskole i VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder samisk grunnskolelærerutdanning som tilbys

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

MØTEBOK FOR MØTE I INSTITUTTSTYRET INSTITUTT FOR KULTUR- OG SPRÅKVITENSKAP

MØTEBOK FOR MØTE I INSTITUTTSTYRET INSTITUTT FOR KULTUR- OG SPRÅKVITENSKAP MØTEBOK FOR MØTE I INSTITUTTSTYRET INSTITUTT FOR KULTUR- OG SPRÅKVITENSKAP Møte 05/ Dato: 17. desember Tid: 14.00 16.00 Sted: Rom O-249, Hulda Garborgs hus Til stede: Benedikt Jager Merja Stenroos Alexandre

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

Kommentarer til noen kapitler: Verdier

Kommentarer til noen kapitler: Verdier STi-sak 13/11 NTNUs strategi - høringssvar Vedtak: Høringssvar til Rektor NTNU strategi Studenttinget NTNU setter stor pris på å ha fått lov til å påvirke NTNUs strategiprosess. Strategien skal legge føringene

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. Muligheter og ansvar for å løfte befolkningens utdanningsnivå

Høgskolen i Hedmark. Muligheter og ansvar for å løfte befolkningens utdanningsnivå Høgskolen i Hedmark. Muligheter og ansvar for å løfte befolkningens utdanningsnivå Skolefaglig dag i Hedmark. Dialogmøtet med kunnskapsminister Kristin Halvorsen, 22.5.2012 v/ rektor Lise Iversen Kulbrandstad,

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter.

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Profileringsseminaret 2011 Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Hilde Haaland-Kramer Studieadministrativ avdeling, UiB Innhold Strategi rammer for rekruttering og profilering

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Politisk dokument Studiekvalitet

Politisk dokument Studiekvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Studiekvalitet «Vedtatt av NSOs landsstyre 31. mai 2015.» 20XX0000X Politisk dokument om studiekvalitet

Detaljer

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon. Overordnet mål: Høy kvalitet i forskning, utdanning og formidling

Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon. Overordnet mål: Høy kvalitet i forskning, utdanning og formidling Strategiplan for Det helsevitenskapelige fakultet 2014-2020 Visjon Helsefak forsker og utdanner for framtida og leverer kloke hoder, varme hjerter og trygge hender til nordområdene Verdigrunnlag Helsefaks

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO?

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Viserektor Ragnhild Hennum UiOs ambisjoner - midlertidighet Strategi 2020 om midlertidig ansatte: I strategiperioden

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING

Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 KUNNSKAP KULTUR NYSKAPING STRATEGI FOR UTVIKLING AV BIBLIOTEKET 2011-2015 Strategi for utvikling av biblioteket 2011-2015 er forankret i Strategisk plan

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2017 Institutt for spesialpedagogikk

ÅRSPLAN 2015-2017 Institutt for spesialpedagogikk INNLEDNING Institutt for spesialpedagogikks årsplan for perioden 2015-2017 baserer seg på UiOs strategiske plan 2020, UVs strategiske plan 2020, UiOs rullerende årsplan for 2015-2017 og UVs årsplan for

Detaljer

Strategirådets innspill til Styringsgruppen, 7. mars 2016. Visjoner. Satsningsområder

Strategirådets innspill til Styringsgruppen, 7. mars 2016. Visjoner. Satsningsområder Strategirådets innspill til Styringsgruppen, 7. mars 2016. Strategirådet har hatt tre møter hvorav to substansmøter på innholdet i strategien. Det første av disse møtene har fokusert på visjoner og det

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

KVALITET BREDDE SAMSPILL 2015

KVALITET BREDDE SAMSPILL 2015 KVALITET BREDDE SAMSPILL 2015 Strategiplan for Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse for årene 2011 2015 FORORD Fakultetets strategiplan for årene 2011 til og med 2015 Kvalitet Bredde Samspill

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen

Kvalitet i forskerutdanningen Kvalitet i forskerutdanningen Solveig Fossum-Raunehaug Forskningsavdelingen Seminar i Forskningsutvalget 9. september 2014 Kvalitet i forskerutdanningen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør)

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør) MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 20.03.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Orientering fra Utdanningsdirektoratet v/ Anne-Ma Grønlie og Jørgen Nicolaysen Avdeling for skoleutvikling Kompetanse for kvalitet t Rektorutdanningen Lederutdanning

Detaljer

Politisk dokument om internasjonalisering.

Politisk dokument om internasjonalisering. Politisk dokument om internasjonalisering. Vedtatt: 27. januar 2015 Med dagens utvikling i samfunnet spiller det internasjonale perspektivet en større rolle for norsk høyere utdanning enn noen gang tidligere,

Detaljer

STRATEGI FOR UNIVERSITETET I STAVANGER 2013 2020. University of Stavanger

STRATEGI FOR UNIVERSITETET I STAVANGER 2013 2020. University of Stavanger STRATEGI FOR UNIVERSITETET I STAVANGER 2013 2020 University of Stavanger Bilde: Medlemmene i European Consortium of Innovative Universities Vedtatt av UiS-styret 130613 1 Forord Vår institusjon har vært

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 09.05.2011 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 5. mai 2011, kl 13.15-15, rom

Detaljer

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Vår visjon: Å fremme menneskets, miljøets og samfunnets helse gjennom nyskapende forskning, engasjerende formidling og utdanning av kunnskapsrike

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole

3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole 3.1.1 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole Periode: 2014-2016 Vedtatt av høgskolestyret 18. mars 2014 Forskningsstrategi for Ansgar Teologiske Høgskole... 1 1 Visjon og målsetting... 2 2 Forskningsstrategiske

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Lektorprogram i norsk for trinn 8-13 06.03.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1

Lektorprogram i norsk for trinn 8-13 06.03.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Lektorprogram i norsk for trinn 8-13 06.03.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Rundskriv F-06-13 bemerker følgende om krav til lektorutdanningen for trinn 8-13: For at utdanningen

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I HISTORIE (IHR)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I HISTORIE (IHR) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I HISTORIE (IHR) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1946 Professor 1953 Professor 1951 Førsteamanuensis 1947 Professor 1948 Professor 1945 Professor 1949

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014 Til Fakultetsstyret for Miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 Ås Kopi til Vår ref. 14/00750 Vår saksbehandler Deres ref. Jan Olav Aasbø, tlf. jan-olav.aasbo@nmbu.no Vår dato 25.11.2014 Møtebok

Detaljer

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt STRATEGIPLAN Senter for profesjonsstudier 2011 2014 overordnet mål grunnlag og mål forskning forskerutdanning formidling og samfunnskontakt internasjonalisering personal- og organisasjonsutvikling Overordnet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1957 Professor* 1969 Førsteamanuensis Professor* 1948 Førstelektor Førsteamanuensis (50%) 1948 1955

Detaljer

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Anestesisykepleie - videreutdanning Arrangering/komponering - videreutdanning Videreutdanning, 15 sp per semester 6646 Bachelor i dans med praktisk-pedagogisk

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 5 10

Forslag til Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 5 10 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 5 10 1 Virkeområde og formål Forskriftens virkeområde er utdanning som kvalifiserer for tilsetting som lektor på 5. 10. trinn i grunnskolen,

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Strategiplan 2005-2008. Lesesenteret

Strategiplan 2005-2008. Lesesenteret Strategiplan 2005-2008 Lesesenteret Innhold 1. Innledning 2. Fagområde 3. Organisering 4. Strategi a. Formål b. Visjon c. Verdier 5. Forhold til Universitetsstrategien 6. Hovedmål og strategiske føringer

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05 Sted: Pilestredet 46, Oslo Tid: Fra kl 10.00 til kl 12.30 Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger-Ann Hansen (nestleder) Julie Feilberg Dagny Blom Torstein Rekkedal

Detaljer