Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste."

Transkript

1 Fakultetsstyret Det humanistiske fakultet INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 8. APRIL 2014, KL i Hagbard Line huset: HL A 214. Møte: 1/2014 (Styremedlemmene inviteres til lunsj fra kl på møterommet). FS HUM sak 01/14 INNKALLING OG SAKLISTE FS HUM sak 02/14 MØTEBOK FRA FAKULTETSSTYRETS MØTE FS HUM sak 03/14 TILBAKEMELDIG OG OPPFØLGING AV TIDLIGERE STYREVEDTAK FS HUM sak 04/14 ÅRSREGNSKAP 2013 MED DISPONERING AV MINDRE OG MERFORBRUK FS HUM sak 05/14 BUDSJETTINNSPILL/NYE SATSINGER FS HUM sak 06/14 STUDIEPORTEFØLJE OG OPPTAKSRAMMER FOR STUDIEÅRET FS HUM sak 07/14 ÅRSRAPPORT DET HUMANISTISKE FAKULTET FS HUM sak 08/14 KVALITETSRAPPORT 2013 MED TILTAKSLISTE FOR 2014 FS HUM sak 09/14 VALG AV STYRELEDER FS HUM sak 10/14 REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER FS HUM sak 11/14 EVENTUELT FS HUM sak 01/14 INNKALLING OG SAKSLISTE Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste. FS HUM sak 02/14 MØTEBOK FRA FAKULTETSSTYRETS MØTE Vedlegg: Møtebok fra Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner møtebok fra Fakultetsstyrets møte den 10. desember Fakultetsstyret HUM Innkalling Side 1 av 3

2 FS HUM sak 03/14 TILBAKEMELDIG OG OPPFØLGING AV TIDLIGERE STYREVEDTAK Vedlegg: Saksframlegg fra dekan og fakultetsdirektør av Vedlegg 1: Notat fra dekan og fakultetsdirektør av Vedlegg 2: Notat fra universitetsdirektøren av Forslag til vedtak: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet tar saken til orientering. FS HUM sak 04/14 ÅRSREGNSKAP 2013 MED DISPONERING AV MINDRE OG MERFORBRUK Vedlegg: Saksframlegg fra dekan og fakultetsdirektør av Forslag til vedtak: 1. Fakultetsstyret tar det framlagte regnskapet for 2013 til orientering. 2. Fakultetsstyret vedtar at hver enhet får overført sitt akkumulerte resultat til Fakultetsstyret støtter dekanens forslag til disponering av mindreforbruket ved fellesenhetene. FS HUM sak 05/14 BUDSJETTINNSPILL/NYE SATSINGER Vedlegg: Saksframlegg fra dekan og fakultetsdirektør av Forslag til vedtak: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet slutter seg til de foreslåtte innspillene til budsjett for FS HUM sak 06/14 STUDIEPORTEFØLJE OG OPPTAKSRAMMER FOR STUDIEÅRET Vedlegg: Saksframlegg fra dekan og fakultetsdirektør av Notat av Nedsetting av administrativ arbeidsgruppe Notat av Arbeidet med opptaksrammer 2015 justert framdriftsplan Opptaksrammer 2015 Mal for utfylling Søkerstatistikk pr 11. september 2013 Søkerstatistikk pr 14. september 2012 Forslag til vedtak: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet tar saken til orientering. Fakultetsstyret HUM Innkalling Side 2 av 3

3 FS HUM sak 07/14 ÅRSRAPPORT 2013 DET HUMANISTISKE FAKULTET Vedlegg: Saksframlegg fra dekan og fakultetsdirektør av Årsrapport med vedlegg. 2. Strategi for HUM Forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar Rapport 2013 for Det humanistiske fakultet til orientering. FS HUM sak 08/14 KVALITETSRAPPORT MED TILTAKSLISTE FOR 2014 Vedlegg: Saksframlegg fra dekan og fakultetsdirektør av Kvalitetsrapport med tiltaksliste for Strategi for Det humanistiske fakultet (vedlagt sak 7/14). Forslag til vedtak: 1. Fakultetsstyret tar kvalitetsrapport til orientering. 2. Fakultetsstyret godkjenner tiltaksliste for kvalitetsarbeid 2014 med kommentarer som fremkom i møtet. FS HUM sak 09/14 VALG AV STYRELEDER Vedlegg: Saksframlegg fra dekan og fakultetsdirektør av Oversikt over Fakultetsstyrets medlemmer/varamedlemmer. Reglement og mandat for Fakultetsstyret av FS HUM sak 10/14 REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER FS HUM sak 11/14 EVENTUELT Petter Nafstad (sign.) nestleder Elaine Munthe (sign.) dekan Fakultetsstyret HUM Innkalling Side 3 av 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Universitetet i Stavanger Utdanningsavdelingen NOTAT UTEN OPPFØLGING Til: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Det humanistiske fakultet, Enhet for studentservice, Utdanningsavdelingen, Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Sak: 2013/3673 Dato: Nedsetting av administrativ arbeidsgruppe I tråd med styrets vedtak i sak US 91/13 Studieporteføljen ved UiS om bruk av opptaksrammer i den strategiske styringen av studieporteføljen nedsettes med dette en administrativ arbeidsgruppe med følgende mandat og sammensetting: Arbeidsgruppens mandat er å besørge at de tre steg styresaken identifiserer blir gjennomført i tråd med tidsplanen som er satt opp. Gruppens arbeid skal ta utgangspunkt i opptaksrammerutinen som ble benyttet i fjor og i forfjor, men slik at modellen for porteføljevurderinger integreres i prosessen slik styret har bedt om, og skal utarbeide grunnlag som legges fram på rektormøte og prodekanmøte. Hvert fakultet utpeker en person (fakultær opptaksleder eller annen person med kjennskap til opptaksrammearbeidet) som deltaker i arbeidsgruppen, og informerer Utdanningsdirektøren innen om hvem som er utpekt. Fra Enhet for studentservice (ESS) deltar Karin Ånestad Fra Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring (AØV) deltar Martin Tjelta Fra Utdanningsavdelingen (UA) deltar Marit Cecilie Farsund og Stig Selmer-Anderssen Utdanningsavdelingens deltakere utgjør gruppens sekretariat og skal ved behov besørge gruppeledelse. Gruppen skal arbeide etter følgende plan: Utarbeide oversikt over programmer til hvert enkelt fakultet etter modell av tabellen som ble oversendt fakultetene i fjor og i forfjor, men slik at det også framgår hvilket utviklingspotensial det enkelte program har ut i fra porteføljevurderingen. Tabellene oversendes fakultetene innen Arbeidsgruppen legger fram plan og framdrift for prodekanmøte i februar. Fakultetene utarbeider sine innspill til dimensjonering, der også gjennomstrømning og tverrfaglig samarbeid er vurdert, slik rektor og styre har bedt om. Innspillene oversendes arbeidsgruppen innen Arbeidsgruppen utarbeider grunnlag for dimensjonering med utgangspunkt i innspillene fra fakultetene og de foreliggende porteføljevurderingene. Grunnlaget presenteres for rektormøte og prodekanmøte i mars, og harmoniseres i forhold til innspillene som kommer der, og oversendes deretter Universitetsdirektøren som arbeidsgruppens innspill i forhold til dimensjonering av studieprogrammene. Med vennlig hilsen Kristofer R. Henrichsen Utdanningssdirektør Saksbehandler: Stig Selmer-Anderssen Side: 1/1

29

30

31

32

33

34

35

36 Årsrapport 2013 Det humanistiske fakultet Universitetet i Stavanger 0

37 Forord Denne rapporten viser resultater fra 2013 for Det humanistiske fakultet innen noen sentrale områder. Områdene vi har valgt å rapportere på står i forhold til de områdene som er sentrale i Strategi for Det humanistiske fakultet som ble vedtatt av Fakultetsstyret i oktober Fakultetets strategi gjelder for årene , og vi rapporterer nå på resultater fra året før. Slik sett utgjør disse resultatene en form for «baseline» som vi kan vurdere arbeidet vårt ut fra. Resultatene er stort sett kvantitative mål. Bak hvert tall skjuler det seg mye kvalitet og mye hardt arbeid. Arbeidet er utført av administrativt ansatte, vitenskapelig ansatte og studenter. Vi vil benytte anledningen til å takke hver enkelt for deres innsats og engasjement. Rapporten er utarbeidet av fakultetsadministrasjonens interne gruppe for plan-, budsjett og rapportarbeid (PBR-gruppa). Vi vil også takke PBR-gruppen og saksbehandler Fredrik Skår for deres arbeid med å framskaffe og framstille resultatene på en måte som gjør det mulig for oss å få innsikt i virksomheten vår. Vi gjør oppmerksom på at resultatene er per mars Noen små justeringer kan forekomme på grunn av etterregistreringer. Dette gjelder bl.a. endelig rapportering på publikasjonspoeng for Hovedtrekkene skal imidlertid være på plass. Hagbard Line-huset 26. mars 2014 Elaine Munthe dekan Odd Folke Topland fakultetsdirektør 1

38 Innhold Forord... 1 Innhold Det humanistiske fakultet Innhold og organisering Ansatte ved fakultetet Utdanning og læringsmiljø Studentrekruttering Studiepoengproduksjon og gjennomstrømming i Mobilitet/utveksling IKT satsing Studiekvalitet og studieutvikling Forskerutdanning Antall stipendiater og disputaser Ph.d. kurs, seminarer, mobilitet, forskerskoler og kvalitet Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid Eksternt finansierte prosjekter på fakultetet Forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling Samarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt Samarbeidsprosjekter med regionen Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Internasjonalt samarbeid Vedlegg

39 1. Det humanistiske fakultet 1.1 Innhold og organisering Det humanistiske fakultet er et av tre fakulteter ved UiS. Det humanistiske fakultet er organisert i fire institutter og to sentre: Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS), Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU), Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS), Institutt for musikk og dans (IMD), Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret) og Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret). Fakultetet har 300 ansatte. Antall studenter er 2473 i 2013, mot 2368 i 2012.og ca.2500 studenter Utdanningstilbud ved instituttene Institutt for Barnehagelærerutdanning (IBU) 3 årig barnehagelærerutdanning på heltid og deltid 2 årig masterprogram i barnehagevitenskap Etter og videreutdanning for barnehageansatte Institutt for Grunnskolelærerutdanning, Idrett og Spesialpedagogikk (IGIS) 4 årig / 5 årig grunnskolelærerutdanning for 1 7 trinn 4 årig / 5 årig grunnskolelærerutdanning for 5 10 trinn Bachelorprogram i idrett Masterprogram i utdanningsvitenskap PPU fagdidaktikk i instituttets fag Etter og videreutdanning for lærere i grunnskole Årsstudium i kunst og håndtverk Årsstudium i idrett og kroppsøving Institutt for Kultur og Språkvitenskap (IKS) Adjunkt og lektorprogram i humanistiske fag (5 årig lærerutdanning for 8 13 trinn) 1 årig PPU for allmenn og yrkesfaglærere Bachelorprogram nordisk Bachelorprogram engelsk Bachelorprogram historie Masterprogram i lesevitenskap Masterprogram i literacy Masterprogram i historiedidaktikk Institutt for musikk og dans (IMD) Bachelorprogram i utøvende musikk Bachelorprogram i dans med integrert PPU Masterprogram i utøvende musikk Postgraduate Diploma Music Performance Årsstudium i utøvende musikk Instrumentalemne og Jazz/Improvisasjon Instrumentalemne og ensembleledelse korps I Instrumentalemne og kammermusikk/teori Instrumentalemne og ensembleledelse korps II Videreutdanning i utøvende musikk Musikkproduksjon og opptaksteknikk ettårig videreutdanning Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) i musikk og dans 3

40 De to nasjonale sentrene Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (NSLA) 1. januar 2013 ble Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning etablert, da Senter for adferdsforskning (SAF) ved Universitetet i Stavanger og Lillegården kompetansesenter sammen dannet et nytt senter. Nasjonalt senter for læringsmiljø og adferdsforskning er et nasjonalt senter som skal drive målrettet forskning, formidling og utviklingsarbeid innen læringsmiljø. Senteret blir til daglig kalt Læringsmiljøsenteret og er administrativt underlagt Det humanistiske fakultet. Den faglige ledelsen er underlagt et eget styre hvor fakultetets dekan er styremedlem. Senteret har etter omleggingen 46 ansatte, hvorav 19 arbeider i Porsgrunn. Senteret er også involvert i undervisning og veiledning ved fakultetet, på Mastergrad i utdanningsvitenskap og innen grunnutdanning. Denne innsatsen tilsvarer 2 stillinger. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) I likhet med Læringsmiljøsenteret, er også Lesesenteret et nasjonalt senter, og markerer 10 år som nasjonalt senter i Lesesenteret skal drive målrettet forskning, formidling og utviklingsarbeid innen lesing og leseopplæring nasjonalt og har oppgaver knyttet til undervisning og veiledning på mastergradsnivå og undervisning i leseopplæring for grunnskolelærerstudenter. Innsatsen rettet mot undervisning og veiledning ved fakultetet tilsvarer 2 stillinger. Lesesenteret har rundt 50 ansatte, inkludert faste og midlertidige stillinger. Ph.D utdanningene Fakultetet har to doktorgradsprogrammer, Utdanningsvitenskap og Lesevitenskap. Doktorgradsutdanningne er organisert som fellesansvar for institutter og sentre ved fakultetet. Ved inngangen til 2014 er det 61 kandidater tatt opp i fakultetets programmer. Fakultetsadministrasjonen Fakultetsadministrasjonen har ansvar for forvaltning, rådgiving og saksbehandling på fakultetet. Dette innebærer utredning, saksbehandling og sekretæransvar for fakultetsstyret, kvalitetsutvalg, tilsettingsutvalg og doktorgradsutvalg. Fakultetsadministrasjonen består av følgende seksjoner: Fag- og studiesaker Human Relations/personalsaker Økonomi Forsknings- og forskerutdanningsadministrasjon Kvalitetskontor I tillegg er en stilling knyttet til flere oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet, bl.a. oppfølging av samarbeid innen SAK-region SørVest (UiA, HiT og UiS), Kompetanse for Kvalitet og til oppfølging av Utdanningsregion Rogaland. 4

41 1.2 Ansatte ved fakultetet Ved utgangen av 2013 var det til sammen årsverk ved Det humanistiske fakultet. Av disse er 27.2 eksternt finansierte. Det er pr statsfinansierte stillinger i kategorien undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger, i tillegg til 21.3 rekrutteringsstillinger. Andel ansatte i førstestillinger og høyere har økt fra 59.1% til 61.1 % i løpet av Dette er et skritt i riktig retning Tabellen nedenfor viser endring i andel kvinner i ulike stillingstyper ved fakultetet: Prosentandel kvinner førstestillinger og høyere Stillingstype jan 13 des 13 Leder 56,30 % 64,70 % Professor 29,50 % 27,20 % Førsteamanuensis 47,70 % 51,00 % Av de 277 årsverkene er 71.8 definert som støtte-, tekniske og administrative stillinger. Dette inkluderer alle lederstillinger og fakultetetets, instituttenes og sentrenes administrasjon. I tillegg er en rekke av stillingene knyttet til Læringsmiljøsenteret kategorisert i administrative stillingskoder, noe som påvirker balansen mellom undervisnings- og forskningspersonell i relativt stor grad. 2. Utdanning og læringsmiljø 2.1 Studentrekruttering Rekruttering til alle fakultetets studier er en kritisk suksessfaktor. Det humanistiske fakultet har mange utdanninger med stor samfunnsrelevans, men har opplevd en nedgang i søkertallene de siste årene. Antallet primærsøkere pr. studieplass er redusert fra 1,8 i 2012 til 1,6 i Vi vet også at mange av primærsøkerne ikke er kvalifisert til opptak (spesielt innen GLU som har en nedre grense for opptakskrav). Dette er en meget bekymringsfull trend. Det humanistiske fakultet tar dette alvorlig og har iverksatt en mediestrategi for i hvert fall å gjøre vårt til at vi skal være synlig som studiested. Mediestrategien handler om å framstille oss offensivt på internett gjennom våre egne sider og gjennom Facebook, samt å vise igjen i annen media i form av kronikker og innlegg. Høsten 2013 ble det vedtatt å ansette en kommunikasjonsmedarbeider i 50% stilling fra 01. januar 2014 slik at vi er mye mer synlig i tiden før studentene gjør sine valg. I tillegg har fakultetet - Flyttet emnerevisjonen til høstsemesteret for å sikre at studiene kan presenteres i endelig form i god tid før 1. februar, som er datoen for åpning av Samordna Opptaks søknadsweb - Deltatt aktivt i nasjonale rekrutteringskampanjer knyttet til GLU (Gnist) og BLU (Glød) 2.2 Studiepoengproduksjon og gjennomstrømming i 2013 Tabellen nedenfor viser økning i den totale studiepoengproduksjonen for studenter tatt opp før Vi ser en positiv utvikling for studiepoengproduksjon for alle instituttene bortsett fra IKS hvor det har vært en negativ utvikling siden Dette blir et viktig område å arbeide med i årene framover. 5

42 Total studiepoengproduksjon i 2013 (i 60 sp ekvivalenter) Institutt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Institutt for barnehagelærerutdanning 304,3 313,8 349,8 408,2 447,5 438,8 431,1 461,2 Institutt for grunnskolelærerutd., idrett og spesialpedagogikk 515,6 535,4 477,6 491,1 570,8 565,2 558,0 626,9 Institutt for kultur- og språkvitenskap 492,5 479,4 488,8 521,2 520,4 510,0 475,7 462,1 Institutt for musikk og dans 155,3 159,7 171,1 162,1 162,7 203,7 190,4 200,4 Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning ,8 Sum 1467,7 1488,5 1487,3 1582,6 1701,4 1717,7 1655,3 1751,4 Gjennomstrømming Gjennomstrømming, altså hvorvidt og i hvilket tempo studentene fullfører sin utdanning, er en sentral indikator innen høyere utdanning. Følgende tabell viser prosentvis gjennomføring i henhold til avtalt utdanningsplan på instituttene våre: Institutt Planlagte studiepoe ng Gjennomførte st.poeng Gjennomføri ngsprosent Planlagte studiepoe ng Gjennomførte st.poeng Gjennomføri ngsprosent Planlagte studiepoe ng Gjennomførte st.poeng Gjennomføri ngsprosent Institutt for barnehagelærerutdanning , , ,6 Institutt for grunnskolelærerutd., idrett og , , ,6 spesialpedagogikk Institutt for kultur- og språkvitenskap , , ,6 Institutt for musikk og dans , , ,6 Sum , , ,3 Studiepoengproduksjonen og gjennomstrømming målt som studiepoeng avlagt i henhold til avtalt utdanningsplan har hatt en marginal nedgang fra 84 til 83.3 % fra 2012 til IMD har meget god gjennomføring og har dermed også svært god studiepoengproduksjon per student. Vi ser at også studenter ved IBU og IGIS gjennomfører i høy grad i henhold til plan. HUM har den beste gjennomstrømmingen på UiS, marginalt bedre enn SV og betydelig bedre enn TekNat. Tallene for de andre fakultetene for 2012 og 2013 er som følger: TekNat: 75,5 og 73,8 og SV: 83,1 og 82,9. Landsgjennomsnittet for universitene er Mobilitet/utveksling Internasjonalisering skal være en integrert del av fakultetets primærvirksomhet. Dette innebærer at den internasjonale dimensjonen skal fremkomme tydelig i alle mål, planer og aktiviteter knyttet til utdanning, forskning, formidling og innovasjon. Vi registrerer en nedgang i studentmobilitet fra 2012 til Resultatene viser at antall studenter med elementer av utveksling i sin utdanningsplan har sunket fra 115 i 2012 til 86 i Volumet på studentmobilitet på fakultetet er fortsatt såpass lite at endringer knyttet til opptak til enkeltstudier kan gi store utslag i totaltallene. 6

43 Institutt for musikk og dans har i stor grad lykkes med utveksling som omfatter store studentgrupper, blant annet med nesten 100% utveksling for studentene ved bachelorgradsstudiet i dans. 2.4 IKT satsing Fakultetsstrategien sier at fakultetets studieportefølje, både den ordinære og etter- og videreutdanning skal tilby nettstøttede læringsformer, både gjennom bruk av nettbaserte læringsplattformer og gjennom synlighet på Internett. I 2013 har vi gjort følgende for å oppfylle målene: 2 workshops for utvikling av IKT-støttet undervisning 2 søknader til Norgesuniversitetet hvorav den ene fikk tilslag (se egen tekstboks om dette) Samarbeid med NettOp UiS, IT-avdelingen og det nasjonale Senter for IKT i utdanningen om utredning av nye digitale læringsformer Det har vært gjennomført flere pilotprosjekter på digital eksamen ved fakultetet IGIS har tilbud om IKT-kurs for alle grunnskolelærerstudenter Fakultetet arrangerte et seminar for vitenskapelig ansatte med innledere fra Høgskolen Stord/Haugesund med tema IKT i undervisningen impulser til undervisningshverdagen 2.5 Studiekvalitet og studieutvikling Kvalitetsrapporten for vil gi en mer utførlig beskrivelse av kvalitetsarbeidet ved Det humanistiske fakultet. Vi presenterer derfor bare noe av arbeidet her. NOKUT har i 2013 gjennomført tilsyn av to av våre mastergradsstudier; European Master in Migration and Intercultural Relations (EMMIR) ved IGIS og master i historiedidaktikk ved IKS. En komité fra NOKUT besøkte fakultetet 3. juni 2013 og gjennomførte intervjuer med lærere, studenter og ledere. NOKUTs styre vedtar 3. april 2014 om det skal føres nøyere tilsyn med studiene, eller om de beholder dagens akkreditering. Dekanen har vedtatt en prosedyre for programevaluering med virkning fra 2014 (nærmere beskrevet i kvalitetsrapporten). Fakultetet oppfyller dermed NOKUTs systemkrav på dette området. Programevaluering har deltakelse fra studenter og fra samfunnsområdene vi utdanner til. Hensikten med dette er å skjerpe det eksterne Digital dirigentutdanning Norgesuniversitetet tildelte i 2013 Universitetet i Stavanger 1,2 millioner kroner over tre år, for å gjennomføre et pilotprosjekt ved Institutt for musikk og dans (IMD). Prosjektleder er Morten Wensberg, dirigentlærer ved IMD. Institutt for musikk og dans (IMD) utvikle en videreutdanning i dirigering som er arbeidsmarkedstilpasset, teknologisk innovativ og fleksibel. Prosjektet er nyskapende både innen dirigentfaget og innen musikkutdanning generelt, i det betydelige deler av undervisningen skal foregå digitalt og desentralisert (som fjernundervising). EVU ved fakultetet Det humanistiske fakultet er en stor, sentral leverandør av videreutdanninger i regionen, blant annet gjennom ordningen Kompetanse for kvalitet. Våre utdanninger får svært gode tilbakemeldinger i nasjonale evalueringer basert på brukernes syn på faginnholdet og formidlingen av dette. Intensive program I august 2013 arrangerte IKS et såkalt Intensive Program med temaet Text, Memory and History, i samarbeid med Lunds Universitet og University of Lille III Charles de Gaulle. Programmet samlet over 60 studenter på master- og ph.d.-nivå og forskere fra flere land. blikket på utdanningene våre og kartlegge utdanningenes relevans i større grad enn dagens ordninger fanger opp. Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU) har tatt opp første kull studenter til den nye barnehagelærerutdanningen høsten Arbeidet med utvikling av det nye programmet, som er i tråd med ny Forskrift og Rammeplan for barnehagelærerutdanning, pågikk fra høsten

44 Institutt for Kultur og Språkvitenskap (IKS) startet arbeidet med utvikling av søknad om opprettelse av ny lektorutdanning i Nytt lektorprogram, i tråd med ny Forskrift og nye nasjonale retningslinjer, vil ta imot første kull i Institutt for Grunnskolelærerutdanning, Idrett og Spesialpedagogikk (IGIS) vil i studieåret uteksaminere det første kullet studenter i de nye lærerutdanningene for grunnskolen. 3. Forskerutdanning 3.1 Antall stipendiater og disputaser Fakultetet har to doktorgradsprogrammer, Utdanningsvitenskap og Lesevitenskap. Antall ph.d.- kandidater på hvert av fakultetets ph.d.-programmer per var: Ph.d.-kandidater på lesevitenskap 26 Ph.d.-kandidater på utdanningsvitenskap 35 I 2013 ble det gjennomført 9 disputaser ved Det humanistiske fakultet 1 : Ph.d. i lesevitenskap 3 Ph.d. i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk 6 1. June Junge (ph.d. i utdanningsvitenskap) Torsdag 10. januar «Læreres kollegasamtaler et rom for læring? En studie av samtaler i en studiegruppe med fire ungdomsskolelærere» 2. Klara Øverland (ph.d. i spesialpedagogikk) Fredag 1. februar Children of divorce in daycare. Exploring subjective experiences among daycare staff and children using Q methodology" 3. Margrethe Jernes (ph.d. i utdanningsvitenskap) Fredag 1. mars «Interaksjoner i digitale kontekster i barnehagen» 4. Hildegunn Støle (ph.d. i lesevitenskap) Fredag 22. mars «Interjections in Late Middle English Play Texts: A Multi-Variable Pragmatic Approach» 5. Dag Husebø (ph.d. i utdanningsvitenskap) Fredag 7. Juni Fagdidaktisk utprøving av en fortolkende kulturbevisst tilnærming til Religion, livssyn og etikkundervisning Om forholdet mellom teori og praksis i lærerutdanningsfaget og grunnskolefaget RLE 6. Berit Zachrisen (ph.d. i utdanningsvitenskap) Fredag 20. september «Interetniske møter i barnehagen. Vilkår for barns samhandling i lek» 7. Torstein T. Stray (ph.d. i spesialpedagogikk) Fredag 25. oktober «DAt-KON et verktøy for differensiering av atferds- og konsentrasjonsvansker hos barn» 8. Kjetil Vikhamar Thengs (ph.d. i lesevitenskap) Torsdag 7. november «English medieval documents of the Northwest Midlands: A study in the language of a real-space text corpus» 9. Anne Håland (ph.d. i lesevitenskap) Tirsdag 17. desember «Bruk av modelltekstar i sakprega skriving på mellomtrinnet. Ei undersøking av korleis modelltekstar set spor i elevtekstar og korleis elevar posisjonerer seg i ulike sakprega skrivesituasjonar» I løpet av 2013 startet 12 nye ph.d.-kandidater på doktorgradsutdanningene ved Det humanistiske fakultet. 1 Ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap het opprinnelig ph.d. i spesialpedagogikk, men skiftet navn i Av den grunn uteksamineres og kreeres det fortsatt doktorer i spesialpedagogikk ved fakultetet vårt. 8

45 Nye opptak til ph.d.-programmene i 2013: Atle Mjåtveit: "Kroppsøvingsstudenter og læringsklima: En studie av læringsklimabegrepet i kroppsøving og kvalifisering til å arbeide med læringsklima i faget kroppsøving" Wenche Elisabeth Thomassen: "Kunnskap om flerkultur i grunnskolelærerutdanningene". Ole Kallelid: "Naturen i politikkens tekster en komparativ diskursanalyse av politiske tekster i et norsk og et svensk vannkraftprosjekt" Per-Einar Sæbbe: "Profesjonskunnskap i matematikk i barnehagen" Hanne Egenæs Staurseth: "Kan man skrive seg til lesing når det gjelder non-lineære tekster?" Sidsel Undseth Bakke: «Hvem var Gud 23. juli? En studie av kollektivt religiøst minne i minnematerialet etter 22. juli» Geir Bergstrøm: "A study of the Medieval Documents of Cambridge Zahra Esmaeeli: "A longitudinal Study of Letter Knowledge, Phonological Awareness and Reading Comprehension" Silje Eikanger Kvalø: "Fysisk aktivitet og selvregulering" Joakim Evensen Hansen: "Kvalitet i barnehagen en casestudie" Ksenia Sofonova: "Teachers learning activities and learning outcomes in classroom management interventions" Fakultetet er nylig tildelt fire nye statlige stipendiatstillinger fra 2014, hvilket innebærer at vi totalt har 21 rekrutteringsstillinger (inkludert 1 postdoktorstilling). Det vil derfor bli en del utlysninger de kommende to årene (minst 17 stipendiatstillinger). 3.2 Ph.d. kurs, seminarer, mobilitet, forskerskoler og kvalitet Følgende ph.d.-kurs ble gjennomført i Antall deltakere oppgis for hvert kurs. DSP100 Philosophy of science and ethics 48 DLV110 Historical texts as linguistic evidence 3 DLV355 (IP) Text, Memory and History 9 DSP225 Ph.d. introduksjonsemne 11 DSP220 PhD-course in Educational Sciences 5 DLV130 Diskurs- og tekstanalyse 14 Fakultetet har innført krav om både 50%-seminar og 90%-seminar for å fremme gjennomføring. Seminaraktivitet i 2013: 50%- seminarer 12 90%-seminarer 13 2 I tillegg arrangerte fakultetet en NVIVO workshop i samarbeid med det samfunnsvitenskapelige fakultet, med deltakere fra begge fakulteter. 9

46 Mobilitet To av ph.d.-kandidatene våre gjennomførte utenlandsopphold på ca. 5 måneder i 2013, mens én reiste utenlands i 1 måned. Dette resultatet er ikke godt nok, og arbeidet med utveksling på PhD-nivå må intensiveres. 4. Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid Fakultetets forskning og kunstneriske utviklingsarbeid spenner over mange fagområder. I 2013 ble utdanningsvitenskap vedtatt som satsingsområde av UiS-styret. Utdanningsvitenskap er ett av fakultetets to doktorgradsprogram. Utdanningsvitenskap er en tverrfaglig vitenskap som forutsetter sterke disiplinfag i samarbeid med hverandre for å belyse spørsmål knyttet til utdanning. Spørsmål kan være av både historisk og samtidig art, kan innebære f.eks. komparasjon eller forsøk, og kan ha preg av grunnforskning eller anvendt forskning. Noen av fakultetets eksisterende forskningsprosjekter utvikler kunnskap om læringsmiljø og læreprosesser i ulike kontekster og fag, om profesjonskunnskap og kunnskapsutvikling for lærerprofesjon, om verdier i barnehage og skole, og om tidlig innsats i barnehage og skole. Fakultetets ni programområder for forskning: Læreres undervisningskunnskap (LUK)/ Teachers knowledge for teaching. Leder: Stein Erik Ohna (fra juni 2013). Elaine Munthe (til juni 2013). Læringskulturer i barnehagen (LiB)/Learning cultures in Early Childhood Education. Leder: Eva Johansson. Læringsmiljøet som støttende factor for læring og utvikling/the learning environment as promoting factor for learning and psycho-social development. Leder: Unni V. Midthassel. Lesevitenskap/Literacy studies er fakultetets andre doktorgradsprogram. Lesevitenskap er også et tverrvitenskapelig forskningsområde med prosjekter innen språk, religion og historie. Fakultetets tredje profil er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Her står forskning på utøverkunnskap innen musikk og dans sentralt, og det knyttes an til utviklingen i «artistic research» både nasjonalt og internasjonalt. 4.1 Eksternt finansierte prosjekter på fakultetet Fakultetets eksternt finansierte prosjektportefølje øker. I 2013 har fakultetet fått 26 nye prosjekter til en kontraktverdi på ca millioner kroner. I tillegg til disse nye kontraktene, har fakultetet flere eksisterende prosjekter som ikke går ut i Bl.a. er det flere NFRprosjekt (f.eks. Teachers as Students, IGIS; Preparing for School in Norwegian Daycare Centers, NSLA; The language and geography of Middle English documentary texts, IKS; Det lærende barnet/the Learning Child. Leder: Elin Reikerås. Literacy og læring (L&L)/Literacy and Learning, Leder: Per Henning Uppstad. Språkhistorie i Nordsjøområdet/North Sea Language History (NSLH) Leder: Merja Stenroos. Kultur- og minneforskning (KultMem)/Culture and Memory Research (CULTMEM) Leder: David Wagner (fra ). Alexandre Dessingué (tom ). Religion, kultur og globalisering (RKG)/Religion, culture and globalisation. Leder: Anne Kalvig. Utøverkunnskap i musikk og dans: Tradisjon Identitet Nyskaping/ Practitioner Knowledge in music and dance: Tradition - Identity Innovation. Leder: Per Dahl. ), prosjekter med finansiering fra Regionalt forskningfond Vestlandet (RFFVest), bilaterale EEUgrants (EØS-midler) og NordForsk. Innenfor barnehageforskning er det to større prosjekter sammen med Høgskolen i Oslo og Akershus, der vi blant annet har fått en stipendiatstilling. Fakultetet har to nordiske prosjekter finansiert fra NordForsk, ett der vi er hovedkoordinator (IBU) og ett der vi er partner (Lesesenteret). Det er for tiden ett stort internasjonalt COST-nettverk på fakultetet (innenfor minnestudier og transkulturalisme i Europa). 10

Institutt for musikk og dans. IS-IMD sak 15/13 HØRINGSSAK: IMDs innspill til fakultetets strategi

Institutt for musikk og dans. IS-IMD sak 15/13 HØRINGSSAK: IMDs innspill til fakultetets strategi Institutt for musikk og dans 17. september 2013 IS-IMD sak 15/13 HØRINGSSAK: IMDs innspill til fakultetets strategi Dokumenter i saken (fra fakultetet): 1) Høringsbrev fakultetsstrategien 0609 2013 2)

Detaljer

Institutt for musikk og dans. IS-IMD sak 15/13 HØRINGSSAK: IMDs innspill til fakultetets strategi

Institutt for musikk og dans. IS-IMD sak 15/13 HØRINGSSAK: IMDs innspill til fakultetets strategi Institutt for musikk og dans 17. september 2013 IS-IMD sak 15/13 HØRINGSSAK: IMDs innspill til fakultetets strategi Dokumenter i saken (fra fakultetet): 1) Høringsbrev fakultetsstrategien 0609 2013 2)

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

(Valgfritt relevant bilde/illustrasjon)

(Valgfritt relevant bilde/illustrasjon) STRATEGI FOR FAKULTETET/AM (NAVN) 2014 (Valgfritt relevant bilde/illustrasjon) Vedtatt av fakultetsstyret/am-styret (navn) dato 1 Forord (dekanen/museumsdirektøren velger teksten her) Bilde av dekan/museumsdirektør

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader.

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader. UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12.02.2016 FS-HUM sak 4/16 ENDELIG BUDSJETT 2016 Det humanistiske fakultet Vedlegg: - Internt tildelingsbrev fra Universitetsdirektøren datert

Detaljer

Praksisnær forskning i barnehage, skole og lærerutdanning

Praksisnær forskning i barnehage, skole og lærerutdanning Praksisnær forskning i barnehage, skole og lærerutdanning Elaine Munthe Dekan, professor Universitetet i Stavanger uis.no Utvikling av praksisnær forskning over 30 år! NSLA Mobbing, Sosialemosjonell læringsmiljø

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU Foto: Elin Iversen Foto: Thnkstock NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt 20.12.2016 Foto: Maxime Landrot/NTNU Innhold Forord av Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes 4 NTNUs

Detaljer

Årsrapport 2014 Det humanistiske fakultet Universitetet i Stavanger 0 Forord Denne rapporten viser resultater fra 2014 for Det humanistiske fakultet innen sentrale områder. Områdene vi har valgt å rapportere

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Årsrapport 2014. Det humanistiske fakultet Universitetet i Stavanger

Årsrapport 2014. Det humanistiske fakultet Universitetet i Stavanger Årsrapport 2014 Det humanistiske fakultet Universitetet i Stavanger 0 Forord Denne rapporten viser resultater fra 2014 for Det humanistiske fakultet innen sentrale områder. Områdene vi har valgt å rapportere

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning. Programstyreleder / Professor Elaine Munthe

Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning. Programstyreleder / Professor Elaine Munthe Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning Programstyreleder / Professor Elaine Munthe Utfordringer og muligheter for lærerutdanningene i lys av Forskningsrådets satsinger de siste ti årene. Forskningsrådets

Detaljer

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Strategi 2014-2017 VISJON Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis HSL-fakultetet skal ha synlige og aktuelle fagmiljø som gjør

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017

Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017 Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017 NRLU rådsmøte 16.02.17 Lene Karin Wiberg Avdelingsdirektør Avdeling for barnehage og lærerutdanninger Virksomhetsmål

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Strategidokument NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud

Detaljer

US 52/10 Etablering av grunnskolelærerutdanninger

US 52/10 Etablering av grunnskolelærerutdanninger Styret US 52/10 Etablering av grunnskolelærerutdanninger ephortesak: 2010/1459 Møtedag: 10. juni Saksansvarlig: Kristofer R. Henrichsen Informasjonsansvarlig: Kristofer R. Henrichsen Saken gjelder: Det

Detaljer

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Kvantitativ styringsparameter: gjennomføring på normert tid Styringsparameter 2014 2015

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 89/13 Fakultetenes og Arkeologisk museums strategier for 2014-2017 ephortesak: 2011/5151 Saksansvarlig: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Møtedag: 27.11.2013

Detaljer

Ph.d. i studier av profesjonspraksis

Ph.d. i studier av profesjonspraksis NO EN Ph.d. i studier av profesjonspraksis Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

REFERAT LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET

REFERAT LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET REFERAT LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET Uke: 47/2015 Tirsdag 17.november 2015 kl 09.00 10.30 på møterom A 214 i Hagbard Lines-huset Tilstede: Elaine, Åse Kari, Alexandre, Dag Jostein, Elin, Aslaug,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12. februar 2016 FSHUM sak 3/16 ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER OG MINDRFORBRUK Årsregnskapet per 31. desember 2015 for Det humanistiske

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Stillingsnr Underenhet Overordnet Stillingskategori Fagområde Pst Innplassert HV 1-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Arne

Detaljer

STRATEGI FOR HANDELSHØGSKOLEN VED UIS

STRATEGI FOR HANDELSHØGSKOLEN VED UIS STRATEGI FOR HANDELSHØGSKOLEN VED UIS 2018-2020 Vedtatt av styret ved HH-UiS 18.12.17 Innholdsfortegnelse Side DEL I: UiS: Samfunnsoppdrag, visjon, profil, verdier og tverrgående satsingsområder 3 Del

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

DET SAMFUNNS- VITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNS- VITENSKAPELIGE FAKULTET DET SAMFUNNS- VITENSKAPELIGE FAKULTET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 STRATEGI 2016 2022 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET 3 STRATEGI 2016 2022 VISJON: KUNNSKAP SOM FORMER SAMFUNNET Vi

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet

FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak 21/16 Foreløpig BUDSJETTILDELING 2017 Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for musikk og dans Bjergsted, 17. november 2016 IS-IMD SAK 23/16 FORELØPIG BUDSJETT 2017 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Vedlegg: FS-HUM sak

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 96/16 Strategiprosessen ved UiS 2016-2017 Saksnr: 16/05864-5 Saksansvarlig: Anne Selnes, Strategi- og kommunikasjonsdirektør Møtedag: 01.12.2016

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Odd Morten Mjøen Dato: 30.10.07 Innledning Hensikten med dette saksframlegget er å drøfte framtidige tiltak ved våre masterstudier i lys av den bekymringsfulle

Detaljer

Samhandling med næringslivet

Samhandling med næringslivet Samhandling med næringslivet Prorektor Dag Husebø og Leder for senter for entreprenørskap Minnah F. Haniffa Universitetet i Stavanger uis.no 17. oktober 2017 Mål for innlegg 1. UiS og regionen, i dag og

Detaljer

Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen.

Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen. Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen. Mål for den nye ingeniørutdanningen i i Litt bakgrunn 1. januar 1977 overtok

Detaljer

Visjon. Regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig

Visjon. Regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig Strategi 2017-2021 Visjon Regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig HSN er et internasjonalt orientert, regionalt forankret og entreprenørielt universitet. Universitetet har høy internasjonal

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest

UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest UiBs rolle og regionale betydning sett i lys av UH-nett Vest Rektor Sigmund Grønmo Regional næringsutvikling korleis gjer vi det i Hordaland i 2008 Bergen 27. mars 2008 Universitets- og høgskolenettet

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Byrådssak 1493/12 Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 IFOS SARK-03-201100106-66 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte 31.8.2012 ut til høring forslag

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Risikovurdering av handlingsplan April 2009

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Risikovurdering av handlingsplan April 2009 RISIKOVURDERING AV HANDLINGSPLAN DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET 2009-2011 UNDER ARBEID! Hovedstrategi: UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ Sikre sammenheng mellom studentopptak og antall ansatte for å videreutvikle

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010

Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010 Til: Arve Aleksandersen, FA Bente Lindberg Kraabøl 6 58 29.09.2010 2009/14150 Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010 Det juridiske fakultet har blitt bedt om å komme med innspill til

Detaljer

Innspill til Stortingsmelding om Kvalitet i utdanningene høringsuttalelse fra Det humanistiske fakultet (HUM)

Innspill til Stortingsmelding om Kvalitet i utdanningene høringsuttalelse fra Det humanistiske fakultet (HUM) Universitetet i Stavanger Det humanistiske fakultet Innspill til Stortingsmelding om Kvalitet i utdanningene høringsuttalelse fra Det humanistiske fakultet (HUM) Innledning Høringsinstansene er blitt bedt

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for de samiske grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april

Detaljer

Strategisk plan UTKAST

Strategisk plan UTKAST Strategisk plan 15.11.2007 UTKAST Prosess 30. oktober styrebehandling. Styret ønsket en kort strategisk plan og en mer omfattende handlingsplan. November høring internt med behandling i avdelinger, administrasjonen

Detaljer

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 2016 Nærhet til kunnskap Vedtatt av styret i HiNT 7. juni 2012 2 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart Høgskolen i Nord-Trøndelags samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

ILU 19/17 Strategi for Institutt for lærerutdanning

ILU 19/17 Strategi for Institutt for lærerutdanning 1 av 5 Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Institutt for lærerutdanning 2017/1691 Notat Til: Kopi til: Fra: Signatur: Utvidet ledergruppe ved Institutt for lærerutdanning Instituttleder ILU 19/17

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Tromsø får et nytt universitet i januar 2009 en institusjon som vokser frem gjennom fusjon av dagens universitet og høgskole. Dette danner

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 1 Tanker om hvordan UMBs satsing på entreprenørskap kan realiseres på utdanningssiden 3 Utvikling av studiekvalitet Utdanningsløpene Studieplanene

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Utvidet ledermøte Institutt for lærerutdanning. Moholt

Utvidet ledermøte Institutt for lærerutdanning. Moholt Utvidet ledermøte Institutt for lærerutdanning Moholt 12.06.2017 ILU 17/17: Orientering om virksomheten A. Nasjonal politikk B. Utdanning C. Forskning D. Administrasjon, inkludert arbeid med strategisk

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5. 10. trinn ved Samisk høgskole i VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder samisk grunnskolelærerutdanning som tilbys

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Utdanning og læringsmiljø. Mai 2013

Utdanning og læringsmiljø. Mai 2013 1 Utdanning og læringsmiljø 2 Utdanningsmål Relevant og anerkjent høy kompetanse Kvalitet på høyt internasjonalt nivå Utvikle kritisk refleksjon Interesse for forskning og nyskaping Motivert og utdannet

Detaljer