2. pris til Feltpleien ved Rusmiddeletaten i Oslo. 2. pris til Grorud-prosjektet i Grorud bydel i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. pris til Feltpleien ved Rusmiddeletaten i Oslo. 2. pris til Grorud-prosjektet i Grorud bydel i Oslo"

Transkript

1 2. pris til Feltpleien ved Rusmiddeletaten i Oslo 2. pris til Grorud-prosjektet i Grorud bydel i Oslo 2. pris til Primærmedisinsk verksted og Somalisk kvinneforening Kirkens bymisjon 2. pris til Tustna sjukeheim 2. pris til Hudavdelingen ved Ålesund sjukehus 1. pris til Bergen Røde Kors sykehjem Hospiceavdelingen

2 1. pris til Bergen Røde Kors sykehjem - Hospiceavdelingen 4 2. pris til Feltpleien ved Rusmiddeletaten i Oslo 8 2. pris til Grorud-prosjektet i Grorud bydel i Oslo pris til Primærmedisinsk verksted og Somalisk kvinneforening - Kirkens bymisjon pris til Tustna sjukeheim pris til Hudavdelingen ved Ålesund sjukehus 16 Verdt å merke seg: Helsesøster på ungdommens arena i Trondheim 18 Verdt å merke seg: Direkte henvisning fra primærlege til sykehus i Troms 19 Verdt å merke seg: Samarbeid på tvers av etater i Kongsvinger 20 Verdt å merke seg: Skoleelever går seg til bedre helse i Alvdal 22 Verdt å merke seg: Familiegruppe gir trygge foreldre i Stavanger 23 Det nytter Det nytter-magasinet er utgitt av Helsedepartementet og Kommunenes sentralforbund. Magasinet blir sendt som bilag til Liv og helse og Kommunal rapport. Ansvarlige redaktører: Helsedepartementet ved Gunnar Follesø og Tone Killingmo og Kommunenes Sentralforbund ved Kari Rolstad I redaksjonen: Per Halvorsen og Ingrid M.Høie Design og produksjon: Kirell Design & Almås Design Opplag: Forsidefoto: Samfoto Juryen Juryen har både kåret årets vinnere og plukket ut de som presenteres i magasinet. Den består av: Gunnar Follesø, avdelingsdirektør i Helsedepartementet Kari Rolstad, rådgiver i Kommunenes Sentralforbund Per Roland, fylkeshelsesjef i Møre og Romsdal Asbjørn Haugsbø, fylkeslege i Vestfold Liv Aarum, generalsekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Per Thorolf Røhr, fylkeslege i Oppland Brit Bod Baardsen, rådgiver i Sosialdepartementet

3 Det nytter-magasinet presenterer vinnerne av Det nytter-prisen I tillegg omtales enkelte av de mest spennende av andre søkere til prisen. Magasinet kommer ut en gang i året. Hensikten er å gi flere anledning til å ta del i arbeidsmåter og idéer som andre innen helse- og sosialsektoren er kommet fram til. I hver av presentasjonene finnes det et navn og et telefonnummer, slik at du kan ta kontakt for å få vite mer. Innsatsvilje og kreativitet i helseog omsorgssektoren På nasjonalt nivå har det siste året vært preget av store strukturendringer i sektoren innføringen av fastlegeordningen og den store sykehusreformen. Årets prisutdeling viser oss at lokal kraft og initiativ ikke stopper opp når det gjennomføres overordnede reformer, men tvert imot fortsetter med konkrete prosjekter for å møte nye utfordringer som oppstår i samfunnet. Dette gjenspeiles ikke minst blant årets søkere til «Det nytter prisen». Et fellestrekk for prisvinnerne er det at rasjonalisering eller effektivisering ikke har vært primære mål, selv om dette ofte er synergieffekter. Det dreier seg først og fremst om fokus på individet på brukeren. Årets prisvinnere viser oss at det er mange der ute i Helse-Norge som tar ansvar for at tilbudet til brukerne blir både riktig og godt. Utfordringene for helse- og omsorgssektoren er i endring parallelt med samfunnsendringer som befolkningssammensetning, urbanisering og kulturendringer. Dette krever endrings- og tilpasningsvilje både hos ledelse og personale i denne sektoren. Det krever også en åpenhet overfor dem som er annerledes, gamle eller nye kulturer. Helse- og omsorgssektoren er i seg selv en kultur i endring. Blant dette årets prisvinnere finner vi fremragende eksempler på nyskapning som gir håp om en positiv utvikling! Vi er til for brukerne Å dele ut den årlige «Det nytter»-prisen går jeg til med stor glede. Det gir meg muligheten til å møte mennesker som virkeliggjør visjoner og tanker, og som gir helseog sosialsektorens lover og regelverk et praktisk og levende innhold. Vi legger flere kriterier til grunn for «Det nytter-prisen». I år vil jeg særlig trekke fram ett: Brukerorientering. Dette litt vanskelige ordet, som vi foreløpig ikke har klart å definere på en fullgod måte, men som mange likevel har en forståelse av. Vi er til for brukerne av våre tjenester. De må møtes der de er og når de er der. Vi må tilpasse oss dem og ikke omvendt. Dette kan bety å tre et skritt tilbake, avgi rom til bruker og være dennes assistent i egen prosess. Så godt som alle av årets prisvinnere reflekterer slik tenkning og praksis i utformingen av sine tjenester. Dette gleder mange med meg. Neste gang er det en selv som vil være i behov av helse- eller sosialtjenester. Vi vil alle være opptatt av å bli tatt på alvor, og å bli møtt med respekt og ydmykhet. Gjennom «Det nytter»-magasinet får vi samlet og synliggjort mange av de gode idéene og den praksis som virkelig fungerer, slik at dette kan gi inspirasjon til andre. Vi har erfart at denne form for kontakt virker. Folk har skaffet seg spennende foredragsholdere til internseminarer, de har reist på studiebesøk, brukt andres erfaringer som grunnlag for egen kreativitet, og derved kanskje kommet enda lenger i utviklingen av egne tjenester. Det var i år 115 søkere til prisen. Mange av disse hadde fortjent ros i tillegg til de prosjektene som presenteres i årets magasin, der det bare er funnet plass til noen få utenom prisvinnerne. Jeg vil oppfordre alle til inspirert videre arbeid, og minner om at det til neste år skal deles ut nye priser! Kommunenes Sentralforbund Helsedepartementet

4 1. PRIS Det nytter 2002 til Bergen Røde Kors sykehjem - Hospiceavdelingen Respekt for døden Pasienter og personale ved BRKS. Foto: Bente Fasmer gir verdig 4 Det nytter 2002

5 fakta: Respekt for døden som en del av livet og et helhetlig syn på mennesket. Dette og tverrfaglig innsats fra en stab som er villig til å Omsorg ved livets slutt etter hospice-filosofien Rettet mot kreftpasienter og eldre alvorlig syke Smertelindring samt omsorg for menneskets psykososiale og åndelige behov Tverrfaglig innsats yte ekstra for en neglisjert pasientgruppe, gjør at eldre og alvorlig syke og døende får en verdig avslutning på livet ved Bergen Røde Kors Sykehjem, BRKS. avslutning på livet Slikt arbeid fortjener betegnelsen banebrytende i dagens Norge, og innbrakte sykehjemmet Det nytter-prisen for Vel så glad for prisen i seg selv, er direktør Britt Hysing Dahl for at den anerkjenner og synliggjør en glemt gruppe pasienter, de eldre og alvorlig syke og døende. De må løftes frem og få bedre forhold, mener hun. Hun har også et ønske om at arbeidet ved sykehjemmet kan virke som en motvekt mot fokuseringen på ytre, materielle krav i eldreomsorgen. Hva betyr enerom og pene gardiner hvis man er alene, lider og er redd? spør hun. Menneskets mange behov Arbeidet ved sykehjemmet bygger på hospice-filosofien. I det ligger et helhetlig syn på mennesket, og en tro på at døende kan ha et godt liv inn til det siste, hvis de får optimal behandling, ikke bare i form av lindring av fysiske smerter, men også omsorg for menneskets psykososiale og åndelige behov. Dette kalles palliativ medisin, av Verdens Helseorganisasjon definert som aktiv, helhetlig behandling, pleie og omsorg for pasienter med sykdommer som ikke responderer på kurativ behandling. Tradisjonelt har hospice-filosofien vært rettet mot kreftpasienter, men ved BRKS knytter man det også opp mot eldre. Vi har definert alle våre pasienter som pasienter i livets sluttfase. Hospicefilosofien skal gjennomsyre all vår virksomhet, sier Hysing Dahl. Hun konkretiserer bruk av hospice-filosofien i forhold til arbeid med demente. Hvor fører det oss hen? Jo, vi ser ikke bare en dement, en sykehistorie, men møter mennesket med alle dets behov. Det er et spørsmål om å åpne blikket for eldre mennesker som sådan, mener Hysing-Dahl. Det handler mye om døden og døende ved Bergen Røde Kors Sykehjem, som med sine 208 pasienter er landets største. I 2001 døde 181. Det betyr at vi må tørre å snakke om døden og hvordan vi håndterer avslutningen av livet. Målsettingen er at alle sykehjemspasientene skal få optimal palliativ behandling der de befinner seg, når de blir alvorlig syke og døende. Det handler om å bidra til at pasientene har best mulig kvalitet i det livet som gjenstår, sier sykehjemsdirektøren. Det er viktig å synliggjøre at det finnes en annen type smerte enn den fysiske. Det er et stort behov for sjelesorg og hjelp med psykososiale spørsmål, som vi ofte glemmer i vår iver etter å redde liv. Balansen mellom hjerne og hjerte er også viktig. Våre ansatte må ha høy faglig kompetanse, men må også kunne bruke hjertet. Det profesjonelle spørsmålet er: Hva gjør vi med følelsene? Vi kanaliserer dem tilbake i god omsorg, sier hun. Hospice-avdeling Tankene om og innsatsen for å gi eldre Det nytter

6 2. PRIS Det nytter 2002 til Grorud-prosjektet i Grorud bydel i Oslo Hvordan følge opp barn med språkvansker? Å besvare spørsmålet ble mer og mer påtrengende i Grorud bydel i Oslo, der familier med minoritetsspråklig bakgrunn i 2001 stod bak halvparten av fødslene. I mangel av gode nok verktøy for å kartlegge barns språkutvikling, tok bydelen saken i egne hender, og utviklet sitt eget. Utviklet verktøy for å kartlegge barns språk Den vesle, fargerike folderen i hendene på spesialpedagog og prosjektleder Astrid Dalin, er en miniatyrverden som fireåringer blir invitert inn i, med språket som fremkomstmiddel. Med helsesøster som los, blir barnet gjennom lek utfordret både på ord- og begrepsforståelse, språklig kreativitet, logikk og språklig hukommelse. Folderen er resultat av et nært samarbeid mellom prosjektleder, Erna Horn ved Institutt for spesialpedagogikk (Universitetet i Oslo) og helsestasjonen. Etter en prøveperiode i , der 269 barn ble kartlagt, er den i dag det viktigste redskapet for rutinemessig kartleg- 10 Det nytter 2002

7 ging av barns språk, under konsultasjonen som helsestasjonen har med alle fireåringer. Parallelt med folderen er det utviklet et skjema for registrering av barnas språkmestring. Brukerveiledning er under utarbeiding slik at materialet skal bli tilgjengelig for flere. Nå har vi fått et hendig lite verktøy som gjør at vi kan avdekke språkproblemer på et tidlig tidspunkt. Vi kan sette i verk individuelle tiltak for å forebygge negative virkninger av dårlig språk på kort og lang sikt, opplyser Astrid Dalin. Bred kartlegging Overhelsesøster Astri Prøsch forteller at bakgrunnen for prosjektet er flere års erfaringer med en stor andel flerspråklige barn som hadde problemer med å snakke norsk. På helsestasjonen økte bekymringen for at fremmedspråklige familier i liten grad forsto hva som blir sagt under konsultasjonene, og at barna ville overta foreldrenes begrensete ferdigheter i norsk. Bydelen fant ut at noe måtte gjøres. I et nært samarbeid med det pedagogiske fagmiljøet i bydelen, gjennomførte helsestasjonen derfor en språklig kartlegging blant fireåringene, forteller Prøsch. Helsestasjonen var det naturlig utgangspunkt for kartleggingen fordi den får nesten 100 prosent av barna og deres familier i tale. Kartleggingen avdekket blant annet at: * Tre ganger så mange barn som forventet, hang etter i norsk og/eller i minoritetsspråk * Flere av de flerspråklige barna var dårlige i norsk selv etter år i barnehage * Mange av barna med dårlig språk stod uten barnehageplass * 98 prosent av de flerspråklige barna var født i Norge. Barnehage ikke nok Den tradisjonelle oppfatningen har vært at bare barna fikk barnehageplass, løste språkproblemene seg av seg selv. I prosjektperioden fikk bydelen bekreftet at det er mer komplisert enn som så. Mange av barna som blir henvist til Støtte- og habiliteringsenheten, hadde gått mer enn ett år i barnehage uten at språkferdighetene var blitt nevneverdig bedre. Det forteller oss at barnehage i seg selv ikke nødvendigvis hjelper så mye. Barna må få supplerende oppfølging mens de er i barnehagen, understreker fakta: Bydel Grorud i Oslo har utviklet et billedverktøy for å kartlegge barns språkutvikling. Verktøyet, som kartlegger både ord- og begrepsforståelse, språklig kreativitet, logikk og språklig hukommelse, blir benyttet rutinemessig når barna kommer til fireårskontroll. Vil du vite mer, kontakt Astrid Dalin, tlf: Tove Jeppsson, leder for språkenheten i bydelen. Språkenheten disponerer blant annet tospråklige barnehageassistenter som kan settes inn når kartleggingen på helsestasjonen konkluderer med at det er behov. Assistentene vil nå kunne benyttes mer målrettet og effektivt enn før. Jeppsson og Dalin legger imidlertid vekt på at foreldrene selv er den viktigste ressursen i arbeidet for å stimulere barnas språkutvikling. Gjennom oppfølgingssamtaler blir foreldrene bevisstgjort sin rolle som barnas viktigste lærere. Foreldrene er nøkkelpersoner for å hjelpe barna i å bli flinke i morsmålet som er grunnleggende for å kunne tilegne seg gode norskkunnskaper. Vi har erfart at foreldre kan, sier de. Leder for språkenheten Tove Jeppsson, overhelsesøster Astri Prøsch og prosjektleder Astrid Dalin har standardisert kartleggingen av barns språk i Grorud bydel i Oslo. Økt samarbeid Språkprosjektet har ført til økt samarbeid mellom helsestasjon, barnehager og spesialpedagoger i bydelen. Ikke minst har barnehagene rettet økt oppmerksomhet mot barns språk og samarbeid med familiene. Den har også avdekket mangelfull sammenheng i bydelens tjenester. Eksterne hjelpetjenester har ikke nødvendig kapasitet eller kompetanse til å gi nødvendig hjelp. Det er også dokumentert at det i mange tilfeller tar for lang tid før hjelpen når frem. Dette kan føre til at barn i en viktig utviklingsfase ikke får den hjelpen som de har behov for. For en ting er å kartlegge behovene, en annen er å gi barna og familiene det tilbudet de faktisk trenger på det riktige tidspunktet, sier Dalin. Det nytter

8 2. PRIS Det nytter 2002 til Hudavdelingen ved Ålesund sjukehus Prosjektsykepleier Kjartan Lied, avdelingssjef Marie Gamlem og avdelingsoverlege Leif Ivar Hansen demonstrerer sol med kortbølget ultrafiolett lys (UVB-lys). Bringer solen ut til pasientene Hvordan effektivisere behandlingen av psoriasispasienter som må tilbakelegge store avstander for noen sekunders behandling med kunstige solstråler? Ved Ålesund sjukehus ber de pasientene holde seg hjemme, og sørger for at solen blir brakt til døren. Det er ikke alltid like lett å motivere seg til å sitte timevis i en bil og på en ferge for den korte tiden det tar å få behandling med kortbølget ultrafiolett lys (UVBlys). Dermed glipper flere pasienter unna, som ville ha opplevd betydelig helsegevinst og bedring i livskvalitet hvis de hadde fått regelmessig behandling og kyndig veiledning av helsepersonell. Det sier avdelingssjef Marie Gamlem ved Hudpoliklinikken ved Sentralsjukehuset i Møre og Romsdal i Ålesund. For å gjøre Hudpoliklinikkens behandlingstilbud mer tilgjengelig, har 28 pasienter fra de utvalgte kommunene Rauma og Herøy de siste halvannet året fått desentralisert lysbehandling, organisert på en måte som er unik i skandinavisk sammenheng. Fremfor å la pasienten tilbakelegge milevis på krokete sunnmørsveier og være avhengig av et sparsomt utbygd kollektivtilbud, sørger Ålesund sykehus for at behandlingen kommer hjem til psoriasispasienten. Hudpoliklinikken disponerer 16 UVB-soler som står ute hos den enkelte, de mellom fem og seks ukene behandlingen varer. Slipper sykehusinnleggelse Initiativet til prosjektet ble tatt av Norsk psoriasisforbund i Tillitsvalgt Thor 16 Det nytter 2002

9 Sætherø som selv er psoriasispasient, mener det er en stor fordel å slippe ekstrabelastningen ved lange reiser til behandling. Pasienter som slipper unna med mindre stress fordi behandlingsopplegget gjør færre inngrep i hverdagen, vil ofte oppleve bedre og raskere behandlingsresultater, og høynet livskvalitet, sier han. Han får støtte av Finn Remen (71), en av dem som har nytt godt av tilbudet: Det er veldig greit å slippe sykehusinnleggelse når det nå er mulig å få behandling i sitt eget hjem, sier han. Remen har opplevd å måtte reise de cirka 30 milene fra hjemplassen Rauma til Regionsykehuset i Trondheim for å få den samme behandlingen som han nå få hjemme i sin egen stue. Over tre uker kunne en sykehusinnleggelse vare. Etter første runde med innsatsen fra Hudpoliklinikken i Ålesund, var han fri for psoriasisplager i nesten tre måneder. Nå har flekkene med fortykkelser av rød og flassende hud vendt tilbake, slik vanlig er for psoriasis, som er en kronisk sykdom. Men Remen vet at behandlingstilbudet kan bringes til døren, slik at han langt på vei kan fortsette sine daglige rutiner uavbrutt av sykehusopphold. Før og etter behandling med ultrafiolett lys. (Foto: Ålesund sjukehus) Telemedisin Remen og de andre pasientene blir henvist fra primærlegen til Hudpoliklinikken, og vurdert for deltakelse i prosjektet. Under det første pasientbesøket blir lyskabinettet plassert på et egnet sted i pasientens hjem. Lysbehandlingen blir gitt i kombinasjon med påsmøring av salver og kremer. Ukentlig får pasienten besøk av prosjektsykepleier Kjartan Lied som fortløpende vurderer pasientens tilstand. Min oppgave er både å kvalitetssikre selve lysbehandlingen, gi supplerende behandling og vurdere sykdomsutviklingen, sier han. Han tror det kan ligge behandlingsgevinster i den tette oppfølgingen som gir unike muligheter for å gi individuell veiledning. Vi kan nærme oss pasienten på en annen måte enn før, gi umiddelbare tilbakemeldinger, vise bilder av hvordan de så ut før behandlingen startet osv. Dette styrker motivasjonen for å delta aktivt i behandlingen, sier Lied. Med seg har han alltid PC og kamera for digital fotografering av pasientens hud, slik at sykdomsutviklingen kan dokumenteres. Et eget dataprogram inneholder funksjoner som gjør det mulig å regne ut utbredelsen og fortykkelsen av psoriasiselementene. Dette etter en egen skåre (PASI-skåre). Oppdager Lied et utslett han ikke klarer å bedømme og trenger fagmedisinsk assistanse, kan han få elektronisk kontakt med dermatolog (hudspesialist), som vurderer bildefilene. Disse sendes over på bredbånd via Midtnorsk Helsenett. Nettet er konfidensielt. Etter at pasienten er ferdigbehandlet, blir lyskabinettet overflyttet til neste bruker. prosjektet til Ålesund sykehus. Motivasjonen var blant annet sterk tro på bruken av telemedisin i behandlingen av pasienter med hudsykdommer. Hansen ser flere økonomiske innsparinger i kjølvannet av prosjektet Tar man utgangspunkt i de 28 pasientene som til nå har deltatt, utgjør sparte reiseutgifter til sykehuset cirka kroner. Hjemmebehandlingen har dessuten kappet kroner i utgifter til sykepenger. I tillegg kommer mer effektiv bruk av legeressursene ved at prosjektsykepleier benytter telekommunikasjon, påpeker han Hansen mener prosjektet har betydelig overføringsverdi. Dette er et opplegg som egner seg alle steder med spredt bosetting og lange avstander til sykehus, sier han. Overføringsverdi Avdelingsoverlege Leif Ivar Hansen var sentral i arbeidet for å få lysbehandlingsfakta: Siden 2000 har Ålesund Sjukehus behandlet 28 psoriasispasienter hjemme ved hjelp av UVB-lys. Lysbehandlingen er blitt gitt i kombinasjon med veiledning og oppfølging av sykepleier, som via telenettet, kan opprette direkte kontakt med sykehusets hudlege. Pasientene blir spart for lange reiser til sykehus, samfunnet sparer utgifter til sykepenger og ved å benytte telemedisin, oppnår sykehuset mer effektiv bruk av legeressursene. For mer informasjon, kontakt avdelingssjef Marie Gamlem, tlf: Prosjektsykepleier Kjartan Lied og avdelingssjef Marie Gamlem bringer solen ut til psoriasispasienter som bor langt fra Ålesund sjukehus. Det nytter

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Se han snakker. Se han snakker. Evaluering av kartleggingsverktøyet SPRÅK 4. Oppdrag for IMDi. November 2008. Forfatter:

Se han snakker. Se han snakker. Evaluering av kartleggingsverktøyet SPRÅK 4. Oppdrag for IMDi. November 2008. Forfatter: Se han snakker Se han snakker Evaluering av kartleggingsverktøyet SPRÅK 4 Oppdrag for IMDi November 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s.

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 6 2011 Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi

Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi Psykisk helsearbeid i kommunene Av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Verdens helseorganisasjon vurderer at psykiske lidelser

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter Arbeid og psykisk helse Jobbmestrende oppfølging Informasjon om metoder og muligheter Viktig arbeid Hva du gjør sier noe om hvem du er. Å delta i arbeidslivet bidrar for de fleste til økt anerkjennelse

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer