Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER"

Transkript

1 . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg SVEIN UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF INNHOLDSFORTEGNELSE

2 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side 2 A ANBUDSSKJEMA B ANBUDSREGLER C KONTRAKTSBESTEMMELSER D ORIENTERING OM BYGGEARBEIDET E FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN F ORIENTERING OM ENTREPRISE ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER G TEKNISK BESKRIVELSE H TEGNINGSLISTE I FELLESYTELSER

3 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side 3 J ELKRAFTINSTALLASJONER 41 GENERELLE ELKRAFTANLEGG 411 Føringsveier 412 Jording 43 FORDELINGSANLEGG 431 Inntaks- og stigeledninger 432 Hovedfordeling 433 Underfordelinger 44 LYSANLEGG 441 Kursopplegg for lys og stikk 442 Belysningsutstyr 45 ELVARMEANLEGG 451 Kursopplegg for elvarme 452 Elvarmeutstyr 46 DRIFTTEKNISKE ANLEGG 461 Kursopplegg for drifttekniske anlegg 462 Kursopplegg for ventilasjons- og sentralvarmeanlegg 74 UTENDØRSANLEGG 741 Kursopplegg for elkraftanlegg K TELETEKNISKE INSTALLASJONER 51 GENERELLE TELEANLEGG 514 Telefordeling 52 BEDRIFTSKOMMUNIKASJON 521 Kursopplegg for data 53 TELEFONANLEGG 531 Kursopplegg for telefon 532 Utstyr for telefon 54 ALARM OG SIGNALANLEGG 541 Kursopplegg for brannalarmanlegg 542 Utstyr for brannalarmanlegg 544 Kursopplegg og utstyr for sykesignalanlegg 55 LYD OG BILLEDANLEGG 552 Utstyr for fellesantenneanlegg L TEGNINGER

4 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side 4 A ANBUDSSKJEMA 1. Anbudssammendrag De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av anbudsgrunnlaget, tilbys utført for; Pos. 10 Rigg og drift kr.... Pos. 41 Generelle elkraftanlegg kr.... Pos. 43 Fordelingsanlegg kr.... Pos. 44 Lysanlegg kr.... Pos. 45 Elvarmeanlegg kr.. Pos. 46 Drifttekniske anlegg kr.... Pos. 74 Utendørsanlegg kr.... Sum elektrotekniske anlegg kr.... Pos. 51 Generelle teleanlegg kr.... Pos. 52 Bedrifskommunikasjon kr.... Pos. 53 Telefonanlegg kr.... Pos. 54 Alarm- og signalanlegg kr.... Pos. 55 Lyd- og bildeanlegg kr.... Sum teletekniske anlegg kr.... Sum elektro- og teletekniske anlegg: kr % merverdiavgift kr. ANBUDSSUM kr. ==========

5 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side 5 2. Kostnadsfordelingsoppgave Anbudssummen fordeler seg som følger; Lønn...% Sosiale utgifter...% Materialer...% Administrasjon, risiko og fortjeneste...% 100% 3. Regulering av kontraktssummen Henvisning bok 0 4. Kurs- og tollendringer Det er en forutsetning for å få regulert for kurs- og tollendringer at man må ta forbehold om dette i anbudsbrevet. Når slikt forbehold er tatt, skal følgende opplyses; Valutaavhengig(e) andel(er) av anbudssummen Valutaer

6 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side 6 5. Regulering av masser Byggherren forbeholder seg rett til endringer av spesifiserte anbudsdokumenter iht NS 3430 pkt.28. Endringer. Medfører endringer økning eller reduksjon av mengder det er fastsatt enhetspriser for, legges disse priser til grunn for endringen. Det benyttes også enhetspriser dersom endringen gjelder arbeid som er likeartet med arbeider som er kontraktsfestet med enhetspriser. Forrykkes forutsetningene for å anvende enhetspriser, skal dette meddeles byggherren omgående, og spesifisert endring iverksettes. 6. Regningsarbeider Bestemmelsene gjelder når det på forhånd er avtalt at utførelsen delvis skal avregnes som regningsarbeid, når dette avtales under utførelsen, og når endringer i utførelsen skal avregnes som regningsarbeid. Lønn Både kalkulasjonsfaktor og timesats utfylles. Byggherren velger hvorledes oppgjør skal skje. Kalkulasjonsfaktor lønn Anbyderen oppgir en faktor hvor alle tillegg til netto utbetalt arbeidslønn er inkludert, herunder sosiale utgifter, administrasjon, reise, diett og fortjeneste. Enterprenøren kan fakturere netto utbetalt arbeidslønn multiplisert med faktoren pluss mva. Ka=... Timesats inkl. alle påslag, eks. mva.; a) Ingeniør kr.... pr. time b) Fagarbeider/montør kr.... pr. time c) Hjelpearbeider/lærling kr.... pr. time

7 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side 7 Timesats ved overtid inkl. alle påslag og administrasjon; a) Ingeniør 50% kr.... pr. time 100% kr.... pr. time b) Fagarbeider/montør 50% kr.... pr. time 100% kr.... pr. time c) Hjelpearbeider/lærling 50% kr.... pr. time 100% kr.... pr. time Materialer Anbyderen oppgir en faktor hvor alle tillegg til netto prisliste (grossist) på materialet er inkludert. Entreprenøren kan fakturere netto inntakskost multiplisert med faktoren pluss mva. Km = Påslagsprosenter for administrasjon og tiltransport Anbyder skal oppgi den prosentsatsen man vil kreve som vederlag for å administrere/ få tiltransportert ansvaret for de øvrige sideentreprenørene. Påslagsprosent for administrasjon... Påslagsprosent for tidsansvar... Påslagsprosent for tiltransport Garanti Garanti vil bli stillet gjennom;...

8 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side 8 9. Underentreprenører og samarbeidende entreprenører. Det er regnet med å benytte følgende underentreprenører; Ka./Arbeid Fagdisiplin Firma Referanseprosjekter Referanseprosjekt Kontaktperson/Firma Tlf Referanseprosjekter underentreprenører;

9 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side Byggeplassadministrasjon Anbyder tilbyr følgende personer som byggeplassadministrasjon; Ansvarlig byggeplass-sjef :... Tidsforbruk pr. uke... Referanseprosjekter :... Byggeplassingeniør :... Tidsforbruk pr. uke... Referanseprosjekter :... Formann :... Tidsforbruk pr. uke... Referanseprosjekter :... CV skal fremlegges ved kontraktsforhandlinger. 12. Godkjenning De elektrotekniske installasjoner utføres som beskrevet, og iht gjeldende forskrifter. Etter ny plan- og bygningslov og forskrift for Helse, miljø og sikkerhet kreves følgende godkjenning: UTF/KUT brannalarmanlegg tiltaksklasse 3 KUT ledesystem tiltaksklasse 3 SENTRAL GODKJENNING LOKAL GODKJENNING 13. Anbyders underskrift Firma :... Adresse :... Telefon :... Telefax:... Sted :... Dato: Anbyders underskrift B. ANBUDSREGLER Henvisning Bok 0

10 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side 10 C. KONTRAKTSBESTEMMELSER Henvisning Bok 0 D. ORIENTERING OM BYGGEARBEIDET Henvisning Bok 0 E. FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN Henvisning Bok 0 F. ORIENTERING OM ENTREPRISE - ELEKTROTEKNISKE ANLEGG De elektrotekniske anlegg forsynes fra frittstående transformatorkoisk i bygget. Driftspenning 400V TNS. Installasjonene omfatter lys, teknisk teletekniske anlegg. Det vannbårent varmeanlegg basert på elektro- og oljekjele. Fortrinnsvis er anlegget oppbygd med vertikale sjakter med føringer for elektro- og teletekniske anlegg. For øvrig er samtlige føringer forlagt i rør Innstøpt/nedlagt i betong. De lystekniske anlegg monteres innfelt/nedhengt i tilnærmet alle rom. Installasjoner for sentral driftskontroll inngår i egen entreprise. De teletekniske anlegg omfatter data, telefonanlegg, brannalarm og sykesignalanlegg. Bestående telefonanlegg med sentral type Alcatel 4400 utvides til å dekke forestående utvidelse. Nytt sykesignalanlegg bygger på utstyr med trådløs kommunikasjon. I telematikkrom monteres ny brannsentral med betjeningspanel ved hovedadkomst. alarm- og signalanlegg oppkoples mot felles alarmsender AL-TEL. G. TEKNISK BESKRIVELSE 1. Generelle tekniske bestemmelser Henvisning Denne beskrivelse er basert på NS Kodene til de spesifiserende tekstene viser til tekniske bestemmelser i Del I og mengdeberegningsregler i Del II. Kursopplegg i denne entreprise er basert på punktpriser ihht. NS 3421 veiledende punkt J77. De tekniske krav og spesifikasjoner skal inngå som en del av prisgrunnlaget for det enkelte produkt. Forøvrig vises til angitte anvisninger fra forskrifter NVE - FEL/NEK 400 for 2002, og til regelverk fra Statens Teleforvaltning (STF). Måleregler - Mengdekontroll Oppgitte mengder i teknisk spesifikasjon, (lengder for kabler etc.), er regnet netto ihht. målereglene i NS 3421, og kan derfor ikke uten videre benyttes som grunnlag for bestilling. Det påligger entrepenøren å kontrollere mengdene (kontroll- måle kabler etc.) på stedet før varen bestilles. Samtlige mengder er spesifisert fra database med grunnlag i uttegnet anlegg.

11 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side Merking Anlegget skal merkes iht. gjeldende forskrifter og etterfølgende tilføyelser og presiseringer. Fordelinger og sentraler skal merkes med graverte merkeskilter som skrus fast. I fordelinger med flere felt, skal hvert felt merkes. Jordskinner PE - gul/grønn Jordskinner SRJ - gul/rød Nøytralskinne N - blå Samleskinner R-L1 - sort S-L2 - brun T-L3 - hvit Kabler med fargemerket lederisolasjon skal kobles iht. oven-stående farger. Strømpe kan da sløyfes. Kabler skal merkes i begge ender med kabelnr. iht. kabel- tabell. Komponenter i fordelingene skal merkes ifølge strømveisskjema der dette er laget. Alle kabler skal merkes fysisk med varige merkeskilt og det benyttes system laminert tape med varierte farger for skrift og bakgrunn. Skiltene skal monteres i gjennomsiktig beskyttelseshylser som festes til kabelen med plaststrips/buntebånd. Merketape av type Dymo, Flexi Mark, Brother P-touch eller tilsvarende. Samtlige anlegg merkes iht framlagte plan- og skjemategninger. De ulike anlegg defineres iht NS Kabler merkes iht tilhørende anleggsdel (NS 3451). For samtlige fordelere benyttes angitt fordelingsnummer. For byggets FDV-dokumentasjon skal bygg- og etasjenummer inngå i anleggsdel som ikke er relatert til det plan en befinner seg generelt. For de teletekniske anlegg skal tegninger/skjema oppgraderes med rack/panelnummer etter ferdigstillet anlegg. Entreprenør påfører nødvendig dokumentasjon for ajourføring av arbeidstegninger. For de fordelelinger hvor det bare foreligger enlinjeskjema, skal el-entrepenøren selv sørge for en hensiktsmessig fortløpende merking. Komponenter plassert ute i anlegget skal merkes på en varig måte.

12 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side Dokumentasjon Prøving - kontroll Prøving og måling av apparater og ledninger skal utføres slik at hele kjeden fra objektet til sentralen (fordeling, alarm- sentral, osv.) blir kontrollert. All prøving og måling skal protokollføres og dokumenteres. For alle elektriske komponenter og annet utstyr måles startstrøm, driftsstrøm og spenningsforhold. De målte verdier settes opp i tabell sammen med opplysninger om merkestrøm, releinnstilling, sikringsstørrelse,ledningstverrsnitt etc. Prøveskjema, komplett utfylt og signert, skal foreligge før overlevering av anlegget. For de teletekniske anlegg skal anbyder medta kostnader for funksjonskontroll med utfylt prøveprotokoll. Ajourføring av tegningsoriginaler På enlinjeskjema påføres rekkeklemmenummer, komponentmerking, og evt. forandringer som er utført. Plantegninger og andre el- tegninger skal også ajourføres i overensstemmelse med utført anlegg. Dokumentasjon Dokumentasjon skal omfatte de deler som er angitt i beskrivelsen. Det skal leveres dokumentasjon som gir tilstrekkelig informasjon for en test, drift, feillokalisering og reparasjon skal kunne foretas. Underlag forøvrig som skal medtas, er spesifisert under hvert delpunkt i mengdebeskrivelsen. Anleggene er uttegnet med dataadministrert verktøy. Samtlige endringer foretatt av installatør skal meddeles elektrokonsulent skriftlig. Ved ferdigstilling av anlegget utarbeides ett sett nytt plot, samt to kopisett av hver tegning. Kostnader for dette dekkes av el-entreprenør.

13 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side Rigg og drift Midlertidige el-anlegg ORIENTERING Fra hovedentrepenørens hovedsentral utenfor bygget, skal provisoriske tilførselskabler legges til provisoriske sentraler i bygget. Det plasseres 4 uttakssentraler for hvert plan. - 1.plan - 2.plan I hver uttakssentral monteres: -1 stk. 3-fase 63A stikkontakt -1 stk. 3-fase 32A stikkontakt -6 stk. 1-fase 16A stikkontakt -1 stk. 3-fase 10A kurs med bryter for prov. lys. POS. NR BESKRIVELSE STK/M PRIS SUM Dette kapittel er basert på NS 3419 spesifikasjonsnivå. Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de ytelser som inngår. 01 D30 Rigging brakker for forlegninger, kontor og lager. RS E30 Drift forlegninger, kontor og brakker RS...

14 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side 14 POS. NR BESKRIVELSE STK/M PRIS SUM MIDLERTIDIGE EL-ANLEGG Levering, leie og montering av: 03 Provisorisk uttakssentral komplett iht. beskrivelse 8stk kr Nødvendig kabelforsyning fra eksisterende provisorisk hovedsentral til uttakssentral inkl. montering og nødvendig koblingsutstyr. RS kr. 05 Nødvendig provisorisk belysning i korridorer og fellesarealer under byggeperioden RS kr 06 Kostnader for oppdatering av arbeidstegninger med nødvendige henvisninger/ skjema o.l. for krafttekniske anlegg. RS kr 07 Kostnader for oppdatering av arbeidstegninger med nødvendige henvisninger/ skjema for rack/panel og eksterne kontakter teletekniske anlegg. RS kr 08 Ajourføring og kopiering av arbeidstegninger for AS Built i 2 eksemplar. (Tjenesten utføres på regning av konsulent). kr ,- Sum pos 10 Rigg og drift overføres til anbudsskjema. kr.

15 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side 15 I. TEGNINGSLISTE Ny Tegn. nr. Dato Tegning tittel Målestokk Revisjon Dato E100.1 Lysplan 1.etg. fløy B og fløy C 1:50 E101.2 Lysplan 1.etg. fløy A 1:50 E101.3 Lysplan 1.etg.eksisterende bygning, fløy E 1:50 E102.1 Lysplan 2.etg. fløy B og fløy C 1:50 E102.2 Lysplan 2.etg. fløy A 1:50 E102.3 Lysplan2.etg. fløy D 1:50 E102.4 Lysplan 2.etg. eksisterende bygning, fløy E 1:50 E201.1 Teknisk plan 1.etg. fløy B og fløy C 1:50 E202.2 Teknisk plan 1.etg. fløy A 1:50 E201.3 Teknisk plan 1.etg.eksisterende bygning, fløy E 1:50 E202.1 Teknisk plan 2.etg. fløy B og fløy C 1:50 E202.2 Teknisk plan 2.etg. fløy A. 1:50 E202.3 Teknisk plan 2.etg. fløy D 1:50 E202.4 Teknisk plan 2.etg. eksisterende bygning, fløy E 1:50 E301.1 Teleplan 1.etg. fløy B og fløy C 1:50 E301.2 Teleplan 1.etg. fløy A 1:50 E301.3 Teleplan 1.etg.eksisterende bygning, fløy E 1:50 E302.1 Teleplan 2.etg. fløy B og fløy C 1:50 E302.2 Teleplan 2.etg. fløy A 1:50 E302.3 Teleplan 2.etg. fløy D 1:50 E302.4 Teleplan 2.etg.eksisterende bygning, fløy E 1:50 E401 E402 E403 E404 E405 E406 E407 E408 E409 Oversiktsskjema stigeledninger uprioritert Oversiktsskjema stigeledninger prioritert Oversiktsskjema jording Oversiktsskjema data Oversiktsskjema telefon Oversiktsskjema brannalarmanlegg Oversiktsskjema sykesignal, Oversiktsskjema SD-anlegg Skisse sykerom 3 E501 Enlinjeskjema fordeler A-11 E502 Enlinjeskjema fordeler AA-12

16 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side 16 Ny Tegn. nr. Dato Tegning tittel Målestokk Revisjon Dato E503 Enlinjeskjema fordeler AB 13 E504 Enlinjeskjema fordeler AC 14 E505 Enlinjeskjema fordeler AD 21 E506 Enlinjeskjema fordeler AE 22 E507 Enlinjeskjema fordeler AF 23 E508 Enlinjeskjema fordeler AV 25 E509 Enlinjeskjema fordeler AS 26 E601 Enlinjeskjema fordeler TA-11 E602 Enlinjeskjema fordeler TAB-12 E603 Enlinjeskjema fordeler TAC-13 E604 Enlinjeskjema fordeler TAD-14 E605 Enlinjeskjema fordeler TAE 21 E606 Enlinjeskjema fordeler TAF 22 E607 Enlinjeskjema fordeler TAG 23 E801 Heis. Plan 1. og 2.etg. + snitt sjakt 1:50 Tegninger bestående bygning; til orientering: Tegn. nr. Tegning tittel Vedlagte dokumentasjon til orientering

17 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side A-7 Skjema hovedsentral 273A-1A Sterkstrømsanlegg kjellerplan 273A-4A Svakstømsanlegg kjellerplan Kursfortegnelse BB-11 Kursfortegnelse Tavle C 273A-10 Skjema sentral C 301-C1 As built teleteknisk plan eksisterende sykeheim 301-C2 As built teleteknisk plan eksisterende sykeheim

18 PROSJEKT: VADSØ OMSORGSSENTER DATO: SIDE: 1 Svein Munkhaugen AS Vadsø Omsorgssenter 41 GENERELLE ELKRAFTANLEGG Post Nr -- Kode -- Beskrivelsestekst Mengde Enhet Enh. Pris Kostnad FØRINGSVEIER HENVISNING Se tegning nr. E og E ORIENTERING Stigekabler føres i rør under dekke, og i tilhørende sjakter. I korridor/gangsoner legges kablebro for spredenett iht. gjeldende forskrifter. I vaktrom monteres veggkanaler på yttervegg. Øvrige kabler legges i skjulte rør. Prisen under denne pos. skal omfatte føringsveier, ferdig montert med komplett opphengssystem. Utstyr for avgrening, skjøting og festing, samt uttaksbokser for veggkanalene, skal være med i prisen. Samtlige føringsveier er vist på tekniske planer. TEKNISKE BESTEMMELSER Alle stigekabler skal jordes. Brannsikre gjennomføringer skal tettes på en tilfredsstillende måte, godkjent av Statens Branninspeksjon. Gjennomføringer i lydisolerende konstruksjoner skal tettes slik at krav til lydisolasjon blir tilfredsstilt. Alle føringsveier tatt med under denne pos. skal ha nødvendige skillevegger for teletekniske installasjoner. DOKUMENTASJON Det leveres brosjyremateriell i 2 eksemplarer for leverte føringsveier ved overtakelsen av bygget. Brosjyremateriell skal ha skandinavisk tekst. Kostnaden for merking og dokumentasjon skal medregnes under hvert delpunkt, og omfatter spesifisert utstyr.

19 PROSJEKT: VADSØ OMSORGSSENTER DATO: SIDE: 2 Svein Munkhaugen AS Vadsø Omsorgssenter 41 GENERELLE ELKRAFTANLEGG Post Nr -- Kode -- Beskrivelsestekst Mengde Enhet Enh. Pris Kostnad FØRINGSVEIER fortsettelse J KABELSTIGE Kabelstige varmforsinket. Vangehøyde 55mm. Godstykkelse 1,25mm. Avstand mellom stigetrinnene 250mm. Fortrinnsvis benyttes veggfester. Bredde 400mm m.0101 J VEGGKANAL Montasjekanal Montasjekanal som Frontline bredde 120mm i hvit PVC med skillevegg for elektro- og teleinstallasjoner. Komplett montert utenpåliggende på brystning under vindu i kjøkken/kontor m.0102 BRANNTETTING Branntetting for gjennomføring i brannvegger (E160) med brannmasse iht gjeldende regelverk. Samtlige tettinger skal merkes, og ajourføres på tegning. BxH= 250x100mm 28 stk Total for 411 Føringsveier

20 PROSJEKT: VADSØ OMSORGSSENTER DATO: SIDE: 3 Svein Munkhaugen AS Vadsø Omsorgssenter 41 GENERELLE ELKRAFTANLEGG Post Nr -- Kode -- Beskrivelsestekst Mengde Enhet Enh. Pris Kostnad JORDING HENVISNING Se tegning nr. E , E , samt oversiktstegning nr. E403. ORIENTERING Det legges utvendig jording med spyd. I gulv på grunn tilkobles armeringsnett jordskinne. Samtlige komponenter som sluk, rør, ventilasjon og skap tilkobles utjevningsjord. TEKNISKE BESTEMMELSER Jordelektrode skal godkjennes av det stedlige tilsyn før tildekking. Som fundament jordelektrode under drenering benyttes 25mm² Cu-wire flatbånd. Forbindelse skal slagloddes eller presskjøtes med godkjent pressverktøy. EKVIPOTENSIALISERING I fordeling etableres en ekvipotensialskinne. Hovedjordskinne utføres av kobber med nettotverrsnitt min. 50 mm2. Hovedskinne plasseres i skap for effektbryter. Følgende anleggsdeler skal tilknyttes; - Jordelektrode - Jordingstråd for armeringsnett - Ventilasjonskanaler - Vannrør - Sluker Ved bruk av klemmer skal følgende påses; - Klemmer skal ikke være av edlere materiale enn røret - Rør og klemmer skal gjøres mekallisk rene - KONTROLL Jordelektrodens overgangsmotstand til jord skal måles før tilkoblingen til vann- og avløpsnett foretas. Utførelse av målingen skal avtales med rådgivende ingeniør og meldes ham skriftlig. Ved ferdigmelding av anlegget skal overgangsmotstanden oppgis til det stedlige el-tilsyn.

21 PROSJEKT: VADSØ OMSORGSSENTER DATO: SIDE: 4 Svein Munkhaugen AS Vadsø Omsorgssenter 41 GENERELLE ELKRAFTANLEGG Post Nr -- Kode -- Beskrivelsestekst Mengde Enhet Enh. Pris Kostnad JORDING fortsettelse J JORDELEKTRODE. VALGFRI TYPE Cu-wire forlagt fra hovedtavle, i betong med godkjent skjøt til armeringsjern stk.0101 J JORDSPYD Enhet 3 meter tilkoblet jordelektrode med termittsveis stk.0102 J JORDINGSBOLT Tilkobling av jording til ventilasjonskanal med godkjent jordbolt. Det benyttes kabel type PN 10mm² gul/grønn stk.0103 J JORDKLEMME Tilkobling vannrør med godkjent klemme. Det benyttes kabel type PN 10mm² gul/grønn stk.0104 J JORDELEKTRODE VALGFRI TYPE Som punkt regnes kabel PN gul/grønn 10mm2 fra fordeler fram til jordingspunkt på kabelstige stk.0105 JORDELEKTRODE VALGFRI TYPE Som punkt regnes kabel PN 6mm2 fra fordelder til sluk 1.plan stk Total for 412 Jordingsanlegg Total for 41 GENERELLE ELKRAFTANLEGG overføres anbudsskjema

22 PROSJEKT: VADSØ OMSORGSSENTER DATO: SIDE: 5 Svein Munkhaugen AS Vadsø Omsorgssenter 43 FORDELINGSANLEGG Post Nr -- Kode -- Beskrivelsestekst Mengde Enhet Enh. Pris Kostnad INNTAKS- OG STIGELEDNINGER HENVISNING Se tegning nr.e401, E402 ORIENTERING Fra ny transformator monteres i eget rom plan 1, føres en leder forsyningskabler til frittstående hovedtavle plassert i tilstående rom. Fra vist hovedtavle føres stigekabler i rør under betongdekke til de ulike stigesjakter. Forsyning i heis legges branntrygt i rør fram til sjakt, og føres til plan 2 innvendig i heissjakt. Installatøren skal utføre en del omlegging av forsyningskabler i bestående hovedtavle og tilhørende fyrrom i helsesenteret. Det bemerkes at bestående anlegg har forsyning fra egen transformator 230V IT. PRISGRUNNLAG Hovedkabler skal kontrollmåles på plassen før bestilling foretas. Utgifter i forbindelse med dette innkalkuleres i de enkelte poster. Prisen skal inneholde komplett levering og montering inkl. tilkobling. TEKNISKE BESTEMMELSER Stigekabler og andre hovedstrømkabler skal bare legges i en høyde på kabelbro m.v. Fortrinnsvis skal kablene forlegges med kabeldiameters avstand. Hvor ovennevnte kabelavstand ikke holdes, skal dimensjonering av kablene med tilhørende overstrømsvern tilpasses kablenes reduserte overføringsevne. Det benyttes kabler med Cu-leder for kabeltverrsnitt t.o.m. 16mm². For større kabeldimensjoner kabel med Al-ledere, hvis ikke annet er beskrevet. DOKUMENTASJON Under denne pos medtas kostnader med merking, prøving og kontroll iht. gjeldende forskrifter. Kostnadene skal være innkalkulert i enhetsprisene i mengdespesifikasjonene.

23 PROSJEKT: VADSØ OMSORGSSENTER DATO: SIDE: 6 Svein Munkhaugen AS Vadsø Omsorgssenter 43 FORDELINGSANLEGG Post Nr -- Kode -- Beskrivelsestekst Mengde Enhet Enh. Pris Kostnad INNTAKS- OG STIGELEDNINGER fortsettelse.0100 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x10CU forlagt fra hovedfordeler til fordeler AE-21 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0101 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x10CU forlagt fra hovedfordeler til fordeler AD-15 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0102 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x10CU forlagt fra hovedfordeler til fordeler AF-22. Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0103 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x10CU forlagt fra hovedfordeler til fordeler AC-14 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0104 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x10CU forlagt fra hovedfordeler til fordeler AS-26 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0105 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x10CU forlagt fra hovedfordeler til fordeler AG-24 Det medtas 2 stk tilkoblinger m

24 PROSJEKT: VADSØ OMSORGSSENTER DATO: SIDE: 7 Svein Munkhaugen AS Vadsø Omsorgssenter.0106 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x10CU forlagt fra hovedfordeler til fordeler AB-13 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0107 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x10CU forlagt fra hovedfordeler til fordeler AA-12 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0108 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x10CU forlagt fra hovedfordeler til fordeler AV-25 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0109 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x25AL forlagt fra hovedfordeler til fordeler AE-21 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0110 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x25AL forlagt fra hovedfordeler til fordeler AD-15 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0111 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x25AL forlagt fra hovedfordeler til fordeler AF-22. Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0112 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x25AL forlagt fra hovedfordeler til fordeler AC-14 Det medtas 2 stk tilkoblinger m

25 PROSJEKT: VADSØ OMSORGSSENTER DATO: SIDE: 8 Svein Munkhaugen AS Vadsø Omsorgssenter 0113 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x25AL forlagt fra hovedfordeler til fordeler AH-23 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0114 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x25AL forlagt fra hovedfordeler til fordeler AG-24 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0115 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x25AL forlagt fra hovedfordeler til fordeler AB-13 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0116 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x25AL forlagt fra hovedfordeler til fordeler AV-25 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0117 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x25AL forlagt fra hovedfordeler til fordeler AA-12 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0118 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK TxxP300mm2AL forlagt fra hovedfordeler til fordeler A-11 Det medtas 2 stk tilkoblinger m Total for 431 Inntaks- og stigeledninger

26 PROSJEKT: VADSØ OMSORGSSENTER DATO: SIDE: 9 Svein Munkhaugen AS Vadsø Omsorgssenter 43 FORDELINGSANLEGG Post Nr -- Kode -- Beskrivelsestekst Mengde Enhet Enh. Pris Kostnad FORDELING HENVISNING Skjema nr. 501, tegn nr:e201.1 ORIENTERING I tekniske rom plasseres hovedfordeler. Det leveres tavle i plateskap, for systemspenning 400V TNS. Samtlige kabler termineres i bunn av tavle. Det benyttes kun effektbrytere. Hovedtavle forsynes fra transformator plassert i tilstøtende rom med enleder kabler. Som vist på skjema er hovedtavle og tilhørende stigekabler forbredt for nødforsyning fra frittstående aggregat. TEKNISKE BESTEMMELSER Anlegget bygges for 400V TNS anlegg. Dimensjonerende kortsluttningsstrøm Ik eff 25kA for hovedtavle Hovedbryter og måleutstyr monteres i eget felt. For dimensjonerende belastningsstrøm benyttes følgende verdier for strømtetthet; Al-skinne ikke over 1,0 A/mm2 Cu-skinne ikke over 1,35 A/mm2 Samtlige skinner skal være malt Benyttes tiltrekkingsmoment for skrutilkoblinger av skjøtelasker, avgreininger o.l. skal dette ike være så stort at materialets flyteevne overskrides. NS3421/J52.2). Alle jerndeler skal være varmeforsinket eller rustbeskyttet, grunnet og malt etter bearbeiding. Tavleskapet dimensjoneres for min 30% utvidelse. DOKUMENTASJON Arrangementstegning skal forelegges rådgivende ingeniør til godkjenning før sentralen settes i produksjon. Oversiktstegninger og kabeltabell skal monteres i plastlomme ved sentralen. Det skal leveres driftsdokumentasjon med norsk tekst for levert utstyr. Kostnad for dokumentasjon og merking skal være innkalkulert i de oppgitte enhetsprisene i mengdespesifikasjonen.

27 PROSJEKT: VADSØ OMSORGSSENTER DATO: SIDE: 10 Svein Munkhaugen AS Vadsø Omsorgssenter 43 FORDELINGSANLEGG Post Nr -- Kode -- Beskrivelsestekst Mengde Enhet Enh. Pris Kostnad FORDELING fortsettelse J SKAP Hovedtavle A-11 tegning nr 501. Modulært oppbygd skapfordeler med total bredde 3000mm, montert med felles sokkel. Det benyttes stålskap med seksjonerte dører. Inntakskabler termineres i bunn tavle. Interne stigekabler termineres i bunn tavle. Fordeler leveres komplett iht. tegning 501. Det benyttes effektbrytere. Utstyr og kabler leveres og monteres iht. gjeldene forskrifter for sakkyndig betjening. Tilbudt type skap: Tilbudt type materiell: stk J SKAP: Underfordeler AA-12, skjema 502. Total bredde 1200mm på felles ramme som hovedtavle, og likhet i skaptype. Ytstyr og kabler leveres og monteres iht. gjeldene forskrifter fra sakkyndig betjening stk. TOTALٱ FOR 432 HOVEDFORDELER

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

Tilbudsgrunnlag februar 2008 K401 ELEKTRO- OG TELETEKNISKE ANLEGG. NORD-GUDBRANDSDAL DISTRIKTSMEDISINSK SENTER Sel kommune

Tilbudsgrunnlag februar 2008 K401 ELEKTRO- OG TELETEKNISKE ANLEGG. NORD-GUDBRANDSDAL DISTRIKTSMEDISINSK SENTER Sel kommune NORD-GUDBRANDSDAL DISTRIKTSMEDISINSK SENTER Sel kommune Tilbudsgrunnlag februar 2008 K401 ELEKTRO- OG TELETEKNISKE ANLEGG ELprosjekt Trøndelag as Rådgivende ingeniører elektrotekniske anlegg RIF Neptunveien

Detaljer

Svein Munkhaugen AS. Fygle skole. K 401 Elektro- og teletekniske anlegg. Vestvågøy Eiendom KF

Svein Munkhaugen AS. Fygle skole. K 401 Elektro- og teletekniske anlegg. Vestvågøy Eiendom KF Svein Munkhaugen AS Fygle skole K 401 Elektro- og teletekniske anlegg Vestvågøy Eiendom KF 10.10.2006 Side 00-1 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vestvågøy Eiendom KF innbyr vi Dem herved til å gi tilbud

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg ASAK KIRKESTUE Totalentreprise Elektrotekniske anlegg Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg Ing. EVENSEN AS 20.10.2010 Prosjektnr. 1039 ASAK KIRKESTUE Side 2 av 7 Orientering Bygget skal inneholde

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

ELprosjekt Trøndelag as. Grue skole. K 401 Elektro- og teletekniske anlegg. Grue kommune

ELprosjekt Trøndelag as. Grue skole. K 401 Elektro- og teletekniske anlegg. Grue kommune ELprosjekt Trøndelag as Grue skole K 401 Elektro- og teletekniske anlegg Grue kommune 13.07.2007 Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 TILBUDSINNBYDELSE... 00-1 A1 TILBUDSINNBYDELSE... 00-1 B1 TILBUDSSKJEMA...

Detaljer

Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405

Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405 Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405 Forsvarsbygg Utvikling Nord Bodø E0 For tilbud 11.11.09 OJ 1 Oppdatering

Detaljer

Årsak til endring: Nye oplysninger fra Fortum Distribution AS vedr. kabelanlegg i jord. Dato:.../... Sign:...

Årsak til endring: Nye oplysninger fra Fortum Distribution AS vedr. kabelanlegg i jord. Dato:.../... Sign:... Prosjekt: SPUNT, EL OG VVA I DEL AV FOSSEVEIEN ENDRINGSLISTE 1 22.03.2012 Nr: 1 Side 00-1 Konsekvens av endring: Mengder i følgende Poster er endret Ved: Tegn.nr. Siste korr.dato Korr. indeks Rådg. ing.

Detaljer

A039855 GRONG KOMMUNE 30.05.2013 COWI AS ENTREPRISE BYGG.

A039855 GRONG KOMMUNE 30.05.2013 COWI AS ENTREPRISE BYGG. Grong kommune Reservekraftanlegg adm. bygget/helsetunet og fjervarmesentral, BYGG. 1 Reservekraftaggregat Administrasjonsbygg / helsetun og fjernvarmeanlegg A039855 GRONG KOMMUNE 30.05.2013 Okkenhaugveien

Detaljer

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg :

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg : Regningsarbeider elektrotekniske anlegg For arbeider og leveranser hvor bestemmelsene om regningsarbeider i NS kommer til anvendelse, skal nedenstående timepriser for arbeid og påslag for materialer og

Detaljer

Forvaltning, Drift og Vedlikehold. FDV - Instruks

Forvaltning, Drift og Vedlikehold. FDV - Instruks Forvaltning, Drift og Vedlikehold FDV - Instruks Elektrotekniske anlegg. Til bruk for teknisk vedlikeholdspersonell. Sjølyststranda A-1 Utarbeidet av: 1. ADRESSELISTE. FDV Dokumentasjon. INNHOLDSFORTEGNELSE.

Detaljer

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr.

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr. Trondheim kommune Trondheim eiendom Side 1 av 7 Tilbudsskjema/Prissammendrag elektro og tele, samt heisanlegg TILBUDSSKJEMA Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader

Detaljer

Anskaffelseskatalog Elektro

Anskaffelseskatalog Elektro Anskaffelseskatalog Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 27.03.2012 avtales E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 01.10.2012 avtales E 4401 Belysningsutstyr 07.05.2012

Detaljer

Ysterhagan bofellesskap

Ysterhagan bofellesskap ELprosjekt Trøndelag AS Ysterhagan bofellesskap Elektro- og teletekniske anlegg Røros Kommune 17.12.2009 Side 00-1 001 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på:

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

Beskrivelse av MT modul Type C

Beskrivelse av MT modul Type C Beskrivelse av MT modul Type C Punkt: Side nr A Byggesystem 2 B) Presiseringer 2 C) Bygning 2-4 C1 Yttervegger C2 Innervegger C3 Gulv C4 Tak C5 Innredninger D) VVS 5 D1 Sanitær D2 Ventilasjon E) Elektrisk

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune TILBUD ENTREPRISE K401 ELEKTRO- OG TELETEKNISKE ANLEGG Prosjektnr.: 0713, Dato: 29.04.09 Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 ALMINNELIG DEL... 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE... 00-1

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER SIO STENSBERGSGATAN 13 Studentboliger FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 40 GENERELT... 3 41 GENERELLE ANLEGG... 4

Detaljer

Revisjon Anskaffelseskatalog Elektro Dato: 10.05.2012

Revisjon Anskaffelseskatalog Elektro Dato: 10.05.2012 Anskaffelseskatalog Versjon: 3 Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 20.06.2012 avtales 27.10.2011 E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 08.11.2012 avtales 10.05.2012

Detaljer

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune Tårnet barnehage Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune 15.10.2012 Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vikna kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Elektro- og teletekniske anlegg

Detaljer

Ing. Hallås Elverum AS 09.09.2014 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1

Ing. Hallås Elverum AS 09.09.2014 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1 Kapittel/fag: 521 KABLING FOR IKT 521 KABLING FOR IKT 521.1 ORIENTERING I dette kapittel medtas kursopplegg med punkter

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Malvik kommune PRO4741 Svebergmarka 2. Etappe del 2

Malvik kommune PRO4741 Svebergmarka 2. Etappe del 2 Del B www.malvik.kommune.no PROSJEKT OG UTBYGGING Malvik kommune PRO4741 Bok 0 Del B Teknisk beskrivelse Del B side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 B1. Tilbudsdokumenter... 2 B2. Tilbudsskjema...

Detaljer

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser.

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser. 4. ELKRAFTINSTALLASJONER 4.0 Generelle krav og bestemmelser. 4.0.1 Omfang. Prosjektet ved Festningsåsen barnehage omfatter følgende: Nybygg med tilhørende ombygging i eksisterende del. De ulike tiltak

Detaljer

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling.

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom/nisje i parkeringskjeller.

Detaljer

PROSJEKT: Hentelager og tilbygg 2014. Hagebyveien 26 AS, Skien Revidert den: 11.02.2014. Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder:

PROSJEKT: Hentelager og tilbygg 2014. Hagebyveien 26 AS, Skien Revidert den: 11.02.2014. Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder: 00.14.1 SVARDOKUMENT DOKUMENTASJON FRA TILBYDER 1.1 Generelle opplysninger Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder: Kontaktperson:.......... Tlf: Faks:.. E-post :.. 1.2 Attester fra myndigheter:

Detaljer

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil.

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil. Årvollbrinken Side 1 av 6 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom i kjeller. Hovedfordeling

Detaljer

TFF Boliger Alvdal TILBUD BOK 4.1 ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER. Tiltakshaver Alvdal kommune

TFF Boliger Alvdal TILBUD BOK 4.1 ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER. Tiltakshaver Alvdal kommune TFF Boliger Alvdal TILBUD BOK 4.1 ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER Tiltakshaver Alvdal kommune ---------------------------------- Utarbeidet Juli 2013 Ing. Hallås Elverum AS --------------------------- 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

Bærum kommune Eiendom Kgrl. Del III Tilbudsskjema 501613 Bekkestua skole Midl.paviljong Dato: 12.02.2014 Side 1 av 7

Bærum kommune Eiendom Kgrl. Del III Tilbudsskjema 501613 Bekkestua skole Midl.paviljong Dato: 12.02.2014 Side 1 av 7 Bærum kommune Kgrl. Del III Side 1 av 7 TILBUDSSKJEMA K200 TOTALENTREPRISE PROSJEKTNR: 501613 PROSJEKTNAVN: Bekkestua skole Midl. paviljong 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 05. Regningsarbeider Side 40 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Regningsarbeider ORIENTERING

Detaljer

Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 26.08.2013 Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Regningsarbeider

Detaljer

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E. Svardokumenter

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E. Svardokumenter Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E Svardokumenter 3 Prissammendrag revidert 10.03.2014 CD FMH CD 2 Konkurransegrunnlag revidert 28.02.2014 CD RL CD 1 Konkurransegrunnlag

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer 11899 Vabakkjen Kontraktsnummer K 490 Doculive-nummer 201403610-2

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer 11899 Vabakkjen Kontraktsnummer K 490 Doculive-nummer 201403610-2 TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Energibedriftenes landsforening. EBL Prøveseksjonen E K S A M. Installatørprøven. Prøvedato. E 16. november 2006 N

Energibedriftenes landsforening. EBL Prøveseksjonen E K S A M. Installatørprøven. Prøvedato. E 16. november 2006 N Energibedriftenes landsforening EBL Prøveseksjonen E K S A M Installatørprøven Prøvedato E 16. november 2006 N Eksamenstid: 6 timer Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler, som for eksempel.:

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS SOKNDAL SKULE. E6 Andre installasjoner. - FAG 621 Heisanlegg

Espen Aursand Arkitektkontor AS SOKNDAL SKULE. E6 Andre installasjoner. - FAG 621 Heisanlegg Espen Aursand Arkitektkontor AS SOKNDAL SKULE E6 Andre installasjoner - FAG 621 Heisanlegg Espen Aursand Arkitektkontor AS Prosjekt: Sokndal Skule, Heiseanlegg Side 0-3 På vegne av Sokndal kommune innbyr

Detaljer

Skap, kabel, grøft etc.

Skap, kabel, grøft etc. Skap, kabel, grøft etc. Oppsetting av skap - Nødvendig graving for fundament. - Oppsetting av fordelerskap, fundament og/eller nødvendige festejern. - Låsing/sikring iht. gjeldende bestemmelser. - Montering

Detaljer

Systemvalg. Elektrisk baserte. Systemer, produkter,overvåking. Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte

Systemvalg. Elektrisk baserte. Systemer, produkter,overvåking. Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte Systemvalg Elektrisk baserte Systemer, produkter,overvåking Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte Security & Technology VALG AV ARMATURER OG SYSTEMER DESENTRALISERTE

Detaljer

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015 7.32. 1 1.01 PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og "justert" TFM

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og justert TFM DEL 2 BYGG 21 253 Luker 211 Klargjøring av tomt 254 Gulv og overflate 212 Byggegrop 255 Himling og overflate 213 Forsterkning av grunn 257 Utstyr 214 Fundamenter 26 215 Bærelag 261 Primærkonstruksjoner

Detaljer

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT Denne og etterfølgende sider returneres i utfylt stand til oppdragsgiver. Det påføres initialer på hver side av person som har fullmakt

Detaljer

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva)

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva) Vedlegg 1 E3 TILBUDSSKJEMA E3.1 Samlet tilbudssum Tilbudsskjema skal utfylles i sin helhet. Undertegnede tilbyr med dette å utføre de arbeider og leveranser som følge av tilbudsinnbydelsen med tilhørende

Detaljer

Kvalitetssystem EB Nett

Kvalitetssystem EB Nett DEL A: (Fylles ut av EL-Entreprenør) NETTSTASJON: Driftsmerking: Fabrikat: Nettstasjonstype (sett kryss) Nettstasjon i bygg Frittstående Nettstasjon Mastefot Mastearrangement KOBLINGSANLEGG: Fabrikat:

Detaljer

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 24.01.2011 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM 1 Filnavn: Ver253 FEF dato: Side 1 av 10 Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Detaljer

54 Alarm og signalsystemer

54 Alarm og signalsystemer 521(555) 54 Alarm og signalsystemer 01.54.2.0 Orientering Se krav beskrevet under teknisk bygg øst. Det skal medtas en detekor som koples inn på brannsløyfe i bygg 2 Teknsik bygg øst. 01.54.2.1 KAPSLINGSGRAD:

Detaljer

VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE

VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE 1 (8) Oppdragsgiver Larvik kommune, Eiendom 2014-06-04 Rev C VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR HEISTEKNISK ANLEGG. ÅF NORGE AS Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult.

KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR HEISTEKNISK ANLEGG. ÅF NORGE AS Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult. KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR HEISTEKNISK ANLEGG Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult.com/no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 B TILBUDSSKJEMA... 3 B.1 HUS M1...

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer

HFKF (R22) 14V115K302.02

HFKF (R22) 14V115K302.02 TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

FUNKSJONS-, KVALITETS OG YTELSESBESKRIVELSE. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

FUNKSJONS-, KVALITETS OG YTELSESBESKRIVELSE. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG SULA KOMMUNE MÅSEIDVÅG BARNEHAGE FUNKSJONS-, KVALITETS OG YTELSESBESKRIVELSE. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Orientering. Dette kapittel omfatter elkraft-, tele- og automasjon og heisanlegg. INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING

PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt... 3 2 Grenser for lokalisering og systemer... 3 3 ID-nummerering på tegninger...

Detaljer

Nye Solvang. Nybygg TILBUD BOK 4.1 ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER. Tiltakshaver Øyer Kommune

Nye Solvang. Nybygg TILBUD BOK 4.1 ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER. Tiltakshaver Øyer Kommune Nye Solvang Nybygg TILBUD BOK 4.1 ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER Tiltakshaver Øyer Kommune ---------------------------------- Utarbeidet April 2012 Ing. Hallås Elverum AS --------------------------- 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre de komplette

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405. Akershus Myntgata 1 Temperatur og luftkvalitet Prosjektnummer: 2435183 Kontraktsnummer: 430331

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405. Akershus Myntgata 1 Temperatur og luftkvalitet Prosjektnummer: 2435183 Kontraktsnummer: 430331 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Akershus Myntgata 1 Temperatur og luftkvalitet Prosjektnummer: 2435183 Kontraktsnummer: 430331 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)...

Detaljer

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 131210 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskart. Utomhusarealer på den enkelte tomt: Utomhusarealene er

Detaljer

Vefsn kommune Innbyr til tilbudskonkurranse for Renovering Matias Bruns gt 12 - elektro K401 Elektrotekniske anlegg - 5110268 Bok 1

Vefsn kommune Innbyr til tilbudskonkurranse for Renovering Matias Bruns gt 12 - elektro K401 Elektrotekniske anlegg - 5110268 Bok 1 Vefsn kommune Innbyr til tilbudskonkurranse for Renovering Matias Bruns gt 12 - elektro K401 Elektrotekniske anlegg - 5110268 Bok 1 Prosjekt: Renovering Matias Bruns gt 12 - elektro Side 2 Kapittel/fag:

Detaljer

Prisskjema Vedlegg 2-4

Prisskjema Vedlegg 2-4 Feil! Ukjent Prisskjema Vedlegg 2-4 15/584 Konkurranse med forhandling for kjøp av: Totalentreprise for turn- og flerbrukshall på Kjenn Innhold 1 Generelt... 2 2 Tilbudsskjema... 2 3 Opsjoner... 3 4 Regningsarbeider...

Detaljer

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel:

Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Kapittel: Prosjekt: 2006-07 Fygle skole Side 00-2 G2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: 01 Felleskostnader... 11 Grunnarbeider... 12 Betongarbeider... 13 Stålarbeider... 14 Bærende trekonstruksjoner...

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL PORSGRUNN. Dato : mars 2015

ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL PORSGRUNN. Dato : mars 2015 Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER FLERBRUKSHALL POGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E56 SD beskrivelse Dato : mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Brevik Oppvekstsenter Anbudsdokumenter for Brevik

Detaljer

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb.

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb. SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL Rev. Dato Tekst Saksb. Kontr Godkj Oppdragsnavn: Omsorgsboliger - Notevarp Oppdragsgiver: Sauherad Kommune

Detaljer

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Mobil: 986 20 621 Trondheim, 05.11.2015 Til aktuelle entreprenører DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

Trondheim eiendom. Kjøpmannsgata 18 Drenering og oppgradering gårdsrom. Bilag D Vederlag Kjøpmannsgata 18

Trondheim eiendom. Kjøpmannsgata 18 Drenering og oppgradering gårdsrom. Bilag D Vederlag Kjøpmannsgata 18 Trondheim eiendom Kjøpmannsgata 18 Drenering og oppgradering gårdsrom BILAG D VEDERLAG Bilag D Vederlag Kjøpmannsgata 18 Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG...

Detaljer

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato:

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato: GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) ns innhold 1. Strukturert kabling UFS 102 1) Overordnet krav kap 2.1 2) Horisontal kabling kap 2.2 3) Vertikal kabling kap 2.3 4) Patching?

Detaljer

PA Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 02.02.09

PA Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 02.02.09 Entreprenøren skal tilby låser, beslag, dørautomatikk og adgangskontroll i henhold til beskrivelsen i dette kapitlet. Generelt: Beslagliste som viser konkret hvilket utstyr, også kortleser utstyr, som

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015 BJUGN KOMMUNE VA Myran Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA anlegg på Myran.

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Minifagprøve

Innholdsfortegnelse: Minifagprøve Innholdsfortegnelse: Minifagprøve Generell beskrivelse. 2 Totalt effektbehov for anlegg... 3 Koordinere kabel og vern. 4/5 Beregne OV og inntakskabel.. 6 Spenningsfall.7-8 Dokumentere beskyttelse ved kortslutning....

Detaljer

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett:

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: 1 Definisjoner... 2 2 Praktisk utførelse av stikkledninger... 2 2.1 elding om installasjonsarbeid (OI)... 2 2.2 Tilkobling/måleroppsett... 3 2.3 Stikkledning

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE. Konkurransegrunnlag EØS- anskaffelse Tjenestekontrakt

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE. Konkurransegrunnlag EØS- anskaffelse Tjenestekontrakt 1 Bok 4 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Konkurransegrunnlag EØS- anskaffelse Tjenestekontrakt Anbudskonkurranse for utførelse av internkontroll av de elektriske anlegg og utstyr i perioden 01.01.2015 31.12.2018

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6 Spesifikasjon 013-02 FELLESFØRING FIBEROPTISK KABEL I DISTRIBUSJONSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5 ELKRAFT TELETEKNISKE INSTALLASJONER

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5 ELKRAFT TELETEKNISKE INSTALLASJONER SIO MARSELIS GATE 24 SILOEN Avrop 283 Studentboliger FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5 ELKRAFT TELETEKNISKE INSTALLASJONER Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 40 GENERELT... 3 41 GENERELLE

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider

ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE - ANBUDSKJEMA Side 0-1 EIDEBAKKEN SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 Grunn, bestong og stålarb. - Bok 2 Bygningsmessige arbeider Del 1,2 og 3 - Bok 3 Rivingsarbeider

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG

BERGEN KOMMUNALE BYGG BERGEN KOMMUNALE BYGG INDRE ARNA SKOLE REHABILITERING AV SKOLENES FASADER Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 2 1 Generelt om prosjektet 21 2 Tilbudsskjema med mer.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Denne tekniske spesifikasjonen gjelder elektrotekniske krav til nettstasjoner av typene

INNHOLDSFORTEGNELSE. Denne tekniske spesifikasjonen gjelder elektrotekniske krav til nettstasjoner av typene Spesifikasjon 211-05 NETTSTASJON ROM I BYGG OG UNDERJORDISK - ELEKTROTEKNISKE KRAV Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Kim Ove Asklund Gyldig fra: 2015-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SL - energifordelinger med sikringslastskillebrytere SLBM og XLBM effektbryter type SACE

SL - energifordelinger med sikringslastskillebrytere SLBM og XLBM effektbryter type SACE SL - energifordelinger med sikringslastskillebrytere SLBM og XLBM effektbryter type SACE SL - energifordelinger med sikringslastskillebrytere SLBM og XLBM effektbryter type SACE Generelt SL-tavlene leveres

Detaljer

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap anbudsskjema Side 0-1 YSTERHAGAN BOFELLESSKAP K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 1 RIVING FELLES - Bok 2 BYGNING RIB Del 1 - Bok 2 DEL 2, 3 BYGNING ARK Prosjekt:

Detaljer

Dato 2012-06-29 TILBUDSFORESPØRSEL SARPSBORG KOMMUNE NØDSTRØMSAGGREGATER KRUSELØKKA SYKEHJEM, SARPSBORG SYKEHJEM OG TINGVOLL SYKEHJEM

Dato 2012-06-29 TILBUDSFORESPØRSEL SARPSBORG KOMMUNE NØDSTRØMSAGGREGATER KRUSELØKKA SYKEHJEM, SARPSBORG SYKEHJEM OG TINGVOLL SYKEHJEM Dato 2012-06-29 TILBUDSFORESPØRSEL SARPSBORG KOMMUNE NØDSTRØMSAGGREGATER KRUSELØKKA SYKEHJEM, SARPSBORG SYKEHJEM OG LPL Side: 1 av 6 1.0 Tilbudskjema med sammendrag 1.1 Tilbudsskjema I samsvar med tilbudsmaterialet

Detaljer

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 10 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 10 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00 Mate- og returkabel Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 GENERELT... 3 3 PRODUKSJON AV KABEL... 4 3.1 Generelt... 4 3.2 Prøver i fabrikk... 4 4 LEGGING AV KABEL... 5 4.1 Ingeniørarbeider... 5 4.2 Forlegning...5

Detaljer

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune Tilbudsbeskrivelse for Rammeavtale for vedlikehold Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer i Hå Kommune KAPITTEL : INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tilbud 3 1.1 Tilbudsinnbydelse 3 1.2 Særlige vilkår

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 6 Infrastruktur Regler for bygging Utgitt: 01.01. 07

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 6 Infrastruktur Regler for bygging Utgitt: 01.01. 07 Koblingsanlegg Side: 1 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BYGGING OG MONTASJE... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Ingeniørarbeider... 3 2.3 Montasje... 3 2.3.1 Generelt...3 2.3.2 Produksjon...3 2.3.3 Prøver i fabrikk...3

Detaljer

KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR ELEKTROTEKNISKE ANLEGG. ÅF NORGE AS Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult.

KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR ELEKTROTEKNISKE ANLEGG. ÅF NORGE AS Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult. KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult.com/no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 02. TILBUDSSKJEMA MED SAMMENSTILLING...

Detaljer

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11

Rev.: 3 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 Sonegrensebryter Side: 1 av 11 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PLASSERING... 3 3 UTFORMING... 4 4 TEKNISKE KRAV... 5 5 FUNKSJONSKRAV... 6 6 JORDING... 7 7 MERKING... 8 8 BYGNING OG INSTALLASJONER... 9 8.1 Bygning...

Detaljer

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997.

Kap. Innhold Side. Kringlebotn Skole ligger på Nesttun. Skolen er bygget i 2 byggetrinn, 1994, 1997. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 10 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Halse Eiendom AS Utdrag: Denne utredning omfatter heisanlegg for person og varetransport i BUEN- Nytt kulturhus i Mandal. Det er foretatt en forenklet vurdering av heiskapasitet

Detaljer