Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER"

Transkript

1 . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg SVEIN UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF INNHOLDSFORTEGNELSE

2 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side 2 A ANBUDSSKJEMA B ANBUDSREGLER C KONTRAKTSBESTEMMELSER D ORIENTERING OM BYGGEARBEIDET E FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN F ORIENTERING OM ENTREPRISE ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER G TEKNISK BESKRIVELSE H TEGNINGSLISTE I FELLESYTELSER

3 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side 3 J ELKRAFTINSTALLASJONER 41 GENERELLE ELKRAFTANLEGG 411 Føringsveier 412 Jording 43 FORDELINGSANLEGG 431 Inntaks- og stigeledninger 432 Hovedfordeling 433 Underfordelinger 44 LYSANLEGG 441 Kursopplegg for lys og stikk 442 Belysningsutstyr 45 ELVARMEANLEGG 451 Kursopplegg for elvarme 452 Elvarmeutstyr 46 DRIFTTEKNISKE ANLEGG 461 Kursopplegg for drifttekniske anlegg 462 Kursopplegg for ventilasjons- og sentralvarmeanlegg 74 UTENDØRSANLEGG 741 Kursopplegg for elkraftanlegg K TELETEKNISKE INSTALLASJONER 51 GENERELLE TELEANLEGG 514 Telefordeling 52 BEDRIFTSKOMMUNIKASJON 521 Kursopplegg for data 53 TELEFONANLEGG 531 Kursopplegg for telefon 532 Utstyr for telefon 54 ALARM OG SIGNALANLEGG 541 Kursopplegg for brannalarmanlegg 542 Utstyr for brannalarmanlegg 544 Kursopplegg og utstyr for sykesignalanlegg 55 LYD OG BILLEDANLEGG 552 Utstyr for fellesantenneanlegg L TEGNINGER

4 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side 4 A ANBUDSSKJEMA 1. Anbudssammendrag De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av anbudsgrunnlaget, tilbys utført for; Pos. 10 Rigg og drift kr.... Pos. 41 Generelle elkraftanlegg kr.... Pos. 43 Fordelingsanlegg kr.... Pos. 44 Lysanlegg kr.... Pos. 45 Elvarmeanlegg kr.. Pos. 46 Drifttekniske anlegg kr.... Pos. 74 Utendørsanlegg kr.... Sum elektrotekniske anlegg kr.... Pos. 51 Generelle teleanlegg kr.... Pos. 52 Bedrifskommunikasjon kr.... Pos. 53 Telefonanlegg kr.... Pos. 54 Alarm- og signalanlegg kr.... Pos. 55 Lyd- og bildeanlegg kr.... Sum teletekniske anlegg kr.... Sum elektro- og teletekniske anlegg: kr % merverdiavgift kr. ANBUDSSUM kr. ==========

5 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side 5 2. Kostnadsfordelingsoppgave Anbudssummen fordeler seg som følger; Lønn...% Sosiale utgifter...% Materialer...% Administrasjon, risiko og fortjeneste...% 100% 3. Regulering av kontraktssummen Henvisning bok 0 4. Kurs- og tollendringer Det er en forutsetning for å få regulert for kurs- og tollendringer at man må ta forbehold om dette i anbudsbrevet. Når slikt forbehold er tatt, skal følgende opplyses; Valutaavhengig(e) andel(er) av anbudssummen Valutaer

6 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side 6 5. Regulering av masser Byggherren forbeholder seg rett til endringer av spesifiserte anbudsdokumenter iht NS 3430 pkt.28. Endringer. Medfører endringer økning eller reduksjon av mengder det er fastsatt enhetspriser for, legges disse priser til grunn for endringen. Det benyttes også enhetspriser dersom endringen gjelder arbeid som er likeartet med arbeider som er kontraktsfestet med enhetspriser. Forrykkes forutsetningene for å anvende enhetspriser, skal dette meddeles byggherren omgående, og spesifisert endring iverksettes. 6. Regningsarbeider Bestemmelsene gjelder når det på forhånd er avtalt at utførelsen delvis skal avregnes som regningsarbeid, når dette avtales under utførelsen, og når endringer i utførelsen skal avregnes som regningsarbeid. Lønn Både kalkulasjonsfaktor og timesats utfylles. Byggherren velger hvorledes oppgjør skal skje. Kalkulasjonsfaktor lønn Anbyderen oppgir en faktor hvor alle tillegg til netto utbetalt arbeidslønn er inkludert, herunder sosiale utgifter, administrasjon, reise, diett og fortjeneste. Enterprenøren kan fakturere netto utbetalt arbeidslønn multiplisert med faktoren pluss mva. Ka=... Timesats inkl. alle påslag, eks. mva.; a) Ingeniør kr.... pr. time b) Fagarbeider/montør kr.... pr. time c) Hjelpearbeider/lærling kr.... pr. time

7 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side 7 Timesats ved overtid inkl. alle påslag og administrasjon; a) Ingeniør 50% kr.... pr. time 100% kr.... pr. time b) Fagarbeider/montør 50% kr.... pr. time 100% kr.... pr. time c) Hjelpearbeider/lærling 50% kr.... pr. time 100% kr.... pr. time Materialer Anbyderen oppgir en faktor hvor alle tillegg til netto prisliste (grossist) på materialet er inkludert. Entreprenøren kan fakturere netto inntakskost multiplisert med faktoren pluss mva. Km = Påslagsprosenter for administrasjon og tiltransport Anbyder skal oppgi den prosentsatsen man vil kreve som vederlag for å administrere/ få tiltransportert ansvaret for de øvrige sideentreprenørene. Påslagsprosent for administrasjon... Påslagsprosent for tidsansvar... Påslagsprosent for tiltransport Garanti Garanti vil bli stillet gjennom;...

8 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side 8 9. Underentreprenører og samarbeidende entreprenører. Det er regnet med å benytte følgende underentreprenører; Ka./Arbeid Fagdisiplin Firma Referanseprosjekter Referanseprosjekt Kontaktperson/Firma Tlf Referanseprosjekter underentreprenører;

9 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side Byggeplassadministrasjon Anbyder tilbyr følgende personer som byggeplassadministrasjon; Ansvarlig byggeplass-sjef :... Tidsforbruk pr. uke... Referanseprosjekter :... Byggeplassingeniør :... Tidsforbruk pr. uke... Referanseprosjekter :... Formann :... Tidsforbruk pr. uke... Referanseprosjekter :... CV skal fremlegges ved kontraktsforhandlinger. 12. Godkjenning De elektrotekniske installasjoner utføres som beskrevet, og iht gjeldende forskrifter. Etter ny plan- og bygningslov og forskrift for Helse, miljø og sikkerhet kreves følgende godkjenning: UTF/KUT brannalarmanlegg tiltaksklasse 3 KUT ledesystem tiltaksklasse 3 SENTRAL GODKJENNING LOKAL GODKJENNING 13. Anbyders underskrift Firma :... Adresse :... Telefon :... Telefax:... Sted :... Dato: Anbyders underskrift B. ANBUDSREGLER Henvisning Bok 0

10 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side 10 C. KONTRAKTSBESTEMMELSER Henvisning Bok 0 D. ORIENTERING OM BYGGEARBEIDET Henvisning Bok 0 E. FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN Henvisning Bok 0 F. ORIENTERING OM ENTREPRISE - ELEKTROTEKNISKE ANLEGG De elektrotekniske anlegg forsynes fra frittstående transformatorkoisk i bygget. Driftspenning 400V TNS. Installasjonene omfatter lys, teknisk teletekniske anlegg. Det vannbårent varmeanlegg basert på elektro- og oljekjele. Fortrinnsvis er anlegget oppbygd med vertikale sjakter med føringer for elektro- og teletekniske anlegg. For øvrig er samtlige føringer forlagt i rør Innstøpt/nedlagt i betong. De lystekniske anlegg monteres innfelt/nedhengt i tilnærmet alle rom. Installasjoner for sentral driftskontroll inngår i egen entreprise. De teletekniske anlegg omfatter data, telefonanlegg, brannalarm og sykesignalanlegg. Bestående telefonanlegg med sentral type Alcatel 4400 utvides til å dekke forestående utvidelse. Nytt sykesignalanlegg bygger på utstyr med trådløs kommunikasjon. I telematikkrom monteres ny brannsentral med betjeningspanel ved hovedadkomst. alarm- og signalanlegg oppkoples mot felles alarmsender AL-TEL. G. TEKNISK BESKRIVELSE 1. Generelle tekniske bestemmelser Henvisning Denne beskrivelse er basert på NS Kodene til de spesifiserende tekstene viser til tekniske bestemmelser i Del I og mengdeberegningsregler i Del II. Kursopplegg i denne entreprise er basert på punktpriser ihht. NS 3421 veiledende punkt J77. De tekniske krav og spesifikasjoner skal inngå som en del av prisgrunnlaget for det enkelte produkt. Forøvrig vises til angitte anvisninger fra forskrifter NVE - FEL/NEK 400 for 2002, og til regelverk fra Statens Teleforvaltning (STF). Måleregler - Mengdekontroll Oppgitte mengder i teknisk spesifikasjon, (lengder for kabler etc.), er regnet netto ihht. målereglene i NS 3421, og kan derfor ikke uten videre benyttes som grunnlag for bestilling. Det påligger entrepenøren å kontrollere mengdene (kontroll- måle kabler etc.) på stedet før varen bestilles. Samtlige mengder er spesifisert fra database med grunnlag i uttegnet anlegg.

11 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side Merking Anlegget skal merkes iht. gjeldende forskrifter og etterfølgende tilføyelser og presiseringer. Fordelinger og sentraler skal merkes med graverte merkeskilter som skrus fast. I fordelinger med flere felt, skal hvert felt merkes. Jordskinner PE - gul/grønn Jordskinner SRJ - gul/rød Nøytralskinne N - blå Samleskinner R-L1 - sort S-L2 - brun T-L3 - hvit Kabler med fargemerket lederisolasjon skal kobles iht. oven-stående farger. Strømpe kan da sløyfes. Kabler skal merkes i begge ender med kabelnr. iht. kabel- tabell. Komponenter i fordelingene skal merkes ifølge strømveisskjema der dette er laget. Alle kabler skal merkes fysisk med varige merkeskilt og det benyttes system laminert tape med varierte farger for skrift og bakgrunn. Skiltene skal monteres i gjennomsiktig beskyttelseshylser som festes til kabelen med plaststrips/buntebånd. Merketape av type Dymo, Flexi Mark, Brother P-touch eller tilsvarende. Samtlige anlegg merkes iht framlagte plan- og skjemategninger. De ulike anlegg defineres iht NS Kabler merkes iht tilhørende anleggsdel (NS 3451). For samtlige fordelere benyttes angitt fordelingsnummer. For byggets FDV-dokumentasjon skal bygg- og etasjenummer inngå i anleggsdel som ikke er relatert til det plan en befinner seg generelt. For de teletekniske anlegg skal tegninger/skjema oppgraderes med rack/panelnummer etter ferdigstillet anlegg. Entreprenør påfører nødvendig dokumentasjon for ajourføring av arbeidstegninger. For de fordelelinger hvor det bare foreligger enlinjeskjema, skal el-entrepenøren selv sørge for en hensiktsmessig fortløpende merking. Komponenter plassert ute i anlegget skal merkes på en varig måte.

12 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side Dokumentasjon Prøving - kontroll Prøving og måling av apparater og ledninger skal utføres slik at hele kjeden fra objektet til sentralen (fordeling, alarm- sentral, osv.) blir kontrollert. All prøving og måling skal protokollføres og dokumenteres. For alle elektriske komponenter og annet utstyr måles startstrøm, driftsstrøm og spenningsforhold. De målte verdier settes opp i tabell sammen med opplysninger om merkestrøm, releinnstilling, sikringsstørrelse,ledningstverrsnitt etc. Prøveskjema, komplett utfylt og signert, skal foreligge før overlevering av anlegget. For de teletekniske anlegg skal anbyder medta kostnader for funksjonskontroll med utfylt prøveprotokoll. Ajourføring av tegningsoriginaler På enlinjeskjema påføres rekkeklemmenummer, komponentmerking, og evt. forandringer som er utført. Plantegninger og andre el- tegninger skal også ajourføres i overensstemmelse med utført anlegg. Dokumentasjon Dokumentasjon skal omfatte de deler som er angitt i beskrivelsen. Det skal leveres dokumentasjon som gir tilstrekkelig informasjon for en test, drift, feillokalisering og reparasjon skal kunne foretas. Underlag forøvrig som skal medtas, er spesifisert under hvert delpunkt i mengdebeskrivelsen. Anleggene er uttegnet med dataadministrert verktøy. Samtlige endringer foretatt av installatør skal meddeles elektrokonsulent skriftlig. Ved ferdigstilling av anlegget utarbeides ett sett nytt plot, samt to kopisett av hver tegning. Kostnader for dette dekkes av el-entreprenør.

13 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side Rigg og drift Midlertidige el-anlegg ORIENTERING Fra hovedentrepenørens hovedsentral utenfor bygget, skal provisoriske tilførselskabler legges til provisoriske sentraler i bygget. Det plasseres 4 uttakssentraler for hvert plan. - 1.plan - 2.plan I hver uttakssentral monteres: -1 stk. 3-fase 63A stikkontakt -1 stk. 3-fase 32A stikkontakt -6 stk. 1-fase 16A stikkontakt -1 stk. 3-fase 10A kurs med bryter for prov. lys. POS. NR BESKRIVELSE STK/M PRIS SUM Dette kapittel er basert på NS 3419 spesifikasjonsnivå. Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de ytelser som inngår. 01 D30 Rigging brakker for forlegninger, kontor og lager. RS E30 Drift forlegninger, kontor og brakker RS...

14 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side 14 POS. NR BESKRIVELSE STK/M PRIS SUM MIDLERTIDIGE EL-ANLEGG Levering, leie og montering av: 03 Provisorisk uttakssentral komplett iht. beskrivelse 8stk kr Nødvendig kabelforsyning fra eksisterende provisorisk hovedsentral til uttakssentral inkl. montering og nødvendig koblingsutstyr. RS kr. 05 Nødvendig provisorisk belysning i korridorer og fellesarealer under byggeperioden RS kr 06 Kostnader for oppdatering av arbeidstegninger med nødvendige henvisninger/ skjema o.l. for krafttekniske anlegg. RS kr 07 Kostnader for oppdatering av arbeidstegninger med nødvendige henvisninger/ skjema for rack/panel og eksterne kontakter teletekniske anlegg. RS kr 08 Ajourføring og kopiering av arbeidstegninger for AS Built i 2 eksemplar. (Tjenesten utføres på regning av konsulent). kr ,- Sum pos 10 Rigg og drift overføres til anbudsskjema. kr.

15 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side 15 I. TEGNINGSLISTE Ny Tegn. nr. Dato Tegning tittel Målestokk Revisjon Dato E100.1 Lysplan 1.etg. fløy B og fløy C 1:50 E101.2 Lysplan 1.etg. fløy A 1:50 E101.3 Lysplan 1.etg.eksisterende bygning, fløy E 1:50 E102.1 Lysplan 2.etg. fløy B og fløy C 1:50 E102.2 Lysplan 2.etg. fløy A 1:50 E102.3 Lysplan2.etg. fløy D 1:50 E102.4 Lysplan 2.etg. eksisterende bygning, fløy E 1:50 E201.1 Teknisk plan 1.etg. fløy B og fløy C 1:50 E202.2 Teknisk plan 1.etg. fløy A 1:50 E201.3 Teknisk plan 1.etg.eksisterende bygning, fløy E 1:50 E202.1 Teknisk plan 2.etg. fløy B og fløy C 1:50 E202.2 Teknisk plan 2.etg. fløy A. 1:50 E202.3 Teknisk plan 2.etg. fløy D 1:50 E202.4 Teknisk plan 2.etg. eksisterende bygning, fløy E 1:50 E301.1 Teleplan 1.etg. fløy B og fløy C 1:50 E301.2 Teleplan 1.etg. fløy A 1:50 E301.3 Teleplan 1.etg.eksisterende bygning, fløy E 1:50 E302.1 Teleplan 2.etg. fløy B og fløy C 1:50 E302.2 Teleplan 2.etg. fløy A 1:50 E302.3 Teleplan 2.etg. fløy D 1:50 E302.4 Teleplan 2.etg.eksisterende bygning, fløy E 1:50 E401 E402 E403 E404 E405 E406 E407 E408 E409 Oversiktsskjema stigeledninger uprioritert Oversiktsskjema stigeledninger prioritert Oversiktsskjema jording Oversiktsskjema data Oversiktsskjema telefon Oversiktsskjema brannalarmanlegg Oversiktsskjema sykesignal, Oversiktsskjema SD-anlegg Skisse sykerom 3 E501 Enlinjeskjema fordeler A-11 E502 Enlinjeskjema fordeler AA-12

16 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side 16 Ny Tegn. nr. Dato Tegning tittel Målestokk Revisjon Dato E503 Enlinjeskjema fordeler AB 13 E504 Enlinjeskjema fordeler AC 14 E505 Enlinjeskjema fordeler AD 21 E506 Enlinjeskjema fordeler AE 22 E507 Enlinjeskjema fordeler AF 23 E508 Enlinjeskjema fordeler AV 25 E509 Enlinjeskjema fordeler AS 26 E601 Enlinjeskjema fordeler TA-11 E602 Enlinjeskjema fordeler TAB-12 E603 Enlinjeskjema fordeler TAC-13 E604 Enlinjeskjema fordeler TAD-14 E605 Enlinjeskjema fordeler TAE 21 E606 Enlinjeskjema fordeler TAF 22 E607 Enlinjeskjema fordeler TAG 23 E801 Heis. Plan 1. og 2.etg. + snitt sjakt 1:50 Tegninger bestående bygning; til orientering: Tegn. nr. Tegning tittel Vedlagte dokumentasjon til orientering

17 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side A-7 Skjema hovedsentral 273A-1A Sterkstrømsanlegg kjellerplan 273A-4A Svakstømsanlegg kjellerplan Kursfortegnelse BB-11 Kursfortegnelse Tavle C 273A-10 Skjema sentral C 301-C1 As built teleteknisk plan eksisterende sykeheim 301-C2 As built teleteknisk plan eksisterende sykeheim

18 PROSJEKT: VADSØ OMSORGSSENTER DATO: SIDE: 1 Svein Munkhaugen AS Vadsø Omsorgssenter 41 GENERELLE ELKRAFTANLEGG Post Nr -- Kode -- Beskrivelsestekst Mengde Enhet Enh. Pris Kostnad FØRINGSVEIER HENVISNING Se tegning nr. E og E ORIENTERING Stigekabler føres i rør under dekke, og i tilhørende sjakter. I korridor/gangsoner legges kablebro for spredenett iht. gjeldende forskrifter. I vaktrom monteres veggkanaler på yttervegg. Øvrige kabler legges i skjulte rør. Prisen under denne pos. skal omfatte føringsveier, ferdig montert med komplett opphengssystem. Utstyr for avgrening, skjøting og festing, samt uttaksbokser for veggkanalene, skal være med i prisen. Samtlige føringsveier er vist på tekniske planer. TEKNISKE BESTEMMELSER Alle stigekabler skal jordes. Brannsikre gjennomføringer skal tettes på en tilfredsstillende måte, godkjent av Statens Branninspeksjon. Gjennomføringer i lydisolerende konstruksjoner skal tettes slik at krav til lydisolasjon blir tilfredsstilt. Alle føringsveier tatt med under denne pos. skal ha nødvendige skillevegger for teletekniske installasjoner. DOKUMENTASJON Det leveres brosjyremateriell i 2 eksemplarer for leverte føringsveier ved overtakelsen av bygget. Brosjyremateriell skal ha skandinavisk tekst. Kostnaden for merking og dokumentasjon skal medregnes under hvert delpunkt, og omfatter spesifisert utstyr.

19 PROSJEKT: VADSØ OMSORGSSENTER DATO: SIDE: 2 Svein Munkhaugen AS Vadsø Omsorgssenter 41 GENERELLE ELKRAFTANLEGG Post Nr -- Kode -- Beskrivelsestekst Mengde Enhet Enh. Pris Kostnad FØRINGSVEIER fortsettelse J KABELSTIGE Kabelstige varmforsinket. Vangehøyde 55mm. Godstykkelse 1,25mm. Avstand mellom stigetrinnene 250mm. Fortrinnsvis benyttes veggfester. Bredde 400mm m.0101 J VEGGKANAL Montasjekanal Montasjekanal som Frontline bredde 120mm i hvit PVC med skillevegg for elektro- og teleinstallasjoner. Komplett montert utenpåliggende på brystning under vindu i kjøkken/kontor m.0102 BRANNTETTING Branntetting for gjennomføring i brannvegger (E160) med brannmasse iht gjeldende regelverk. Samtlige tettinger skal merkes, og ajourføres på tegning. BxH= 250x100mm 28 stk Total for 411 Føringsveier

20 PROSJEKT: VADSØ OMSORGSSENTER DATO: SIDE: 3 Svein Munkhaugen AS Vadsø Omsorgssenter 41 GENERELLE ELKRAFTANLEGG Post Nr -- Kode -- Beskrivelsestekst Mengde Enhet Enh. Pris Kostnad JORDING HENVISNING Se tegning nr. E , E , samt oversiktstegning nr. E403. ORIENTERING Det legges utvendig jording med spyd. I gulv på grunn tilkobles armeringsnett jordskinne. Samtlige komponenter som sluk, rør, ventilasjon og skap tilkobles utjevningsjord. TEKNISKE BESTEMMELSER Jordelektrode skal godkjennes av det stedlige tilsyn før tildekking. Som fundament jordelektrode under drenering benyttes 25mm² Cu-wire flatbånd. Forbindelse skal slagloddes eller presskjøtes med godkjent pressverktøy. EKVIPOTENSIALISERING I fordeling etableres en ekvipotensialskinne. Hovedjordskinne utføres av kobber med nettotverrsnitt min. 50 mm2. Hovedskinne plasseres i skap for effektbryter. Følgende anleggsdeler skal tilknyttes; - Jordelektrode - Jordingstråd for armeringsnett - Ventilasjonskanaler - Vannrør - Sluker Ved bruk av klemmer skal følgende påses; - Klemmer skal ikke være av edlere materiale enn røret - Rør og klemmer skal gjøres mekallisk rene - KONTROLL Jordelektrodens overgangsmotstand til jord skal måles før tilkoblingen til vann- og avløpsnett foretas. Utførelse av målingen skal avtales med rådgivende ingeniør og meldes ham skriftlig. Ved ferdigmelding av anlegget skal overgangsmotstanden oppgis til det stedlige el-tilsyn.

21 PROSJEKT: VADSØ OMSORGSSENTER DATO: SIDE: 4 Svein Munkhaugen AS Vadsø Omsorgssenter 41 GENERELLE ELKRAFTANLEGG Post Nr -- Kode -- Beskrivelsestekst Mengde Enhet Enh. Pris Kostnad JORDING fortsettelse J JORDELEKTRODE. VALGFRI TYPE Cu-wire forlagt fra hovedtavle, i betong med godkjent skjøt til armeringsjern stk.0101 J JORDSPYD Enhet 3 meter tilkoblet jordelektrode med termittsveis stk.0102 J JORDINGSBOLT Tilkobling av jording til ventilasjonskanal med godkjent jordbolt. Det benyttes kabel type PN 10mm² gul/grønn stk.0103 J JORDKLEMME Tilkobling vannrør med godkjent klemme. Det benyttes kabel type PN 10mm² gul/grønn stk.0104 J JORDELEKTRODE VALGFRI TYPE Som punkt regnes kabel PN gul/grønn 10mm2 fra fordeler fram til jordingspunkt på kabelstige stk.0105 JORDELEKTRODE VALGFRI TYPE Som punkt regnes kabel PN 6mm2 fra fordelder til sluk 1.plan stk Total for 412 Jordingsanlegg Total for 41 GENERELLE ELKRAFTANLEGG overføres anbudsskjema

22 PROSJEKT: VADSØ OMSORGSSENTER DATO: SIDE: 5 Svein Munkhaugen AS Vadsø Omsorgssenter 43 FORDELINGSANLEGG Post Nr -- Kode -- Beskrivelsestekst Mengde Enhet Enh. Pris Kostnad INNTAKS- OG STIGELEDNINGER HENVISNING Se tegning nr.e401, E402 ORIENTERING Fra ny transformator monteres i eget rom plan 1, føres en leder forsyningskabler til frittstående hovedtavle plassert i tilstående rom. Fra vist hovedtavle føres stigekabler i rør under betongdekke til de ulike stigesjakter. Forsyning i heis legges branntrygt i rør fram til sjakt, og føres til plan 2 innvendig i heissjakt. Installatøren skal utføre en del omlegging av forsyningskabler i bestående hovedtavle og tilhørende fyrrom i helsesenteret. Det bemerkes at bestående anlegg har forsyning fra egen transformator 230V IT. PRISGRUNNLAG Hovedkabler skal kontrollmåles på plassen før bestilling foretas. Utgifter i forbindelse med dette innkalkuleres i de enkelte poster. Prisen skal inneholde komplett levering og montering inkl. tilkobling. TEKNISKE BESTEMMELSER Stigekabler og andre hovedstrømkabler skal bare legges i en høyde på kabelbro m.v. Fortrinnsvis skal kablene forlegges med kabeldiameters avstand. Hvor ovennevnte kabelavstand ikke holdes, skal dimensjonering av kablene med tilhørende overstrømsvern tilpasses kablenes reduserte overføringsevne. Det benyttes kabler med Cu-leder for kabeltverrsnitt t.o.m. 16mm². For større kabeldimensjoner kabel med Al-ledere, hvis ikke annet er beskrevet. DOKUMENTASJON Under denne pos medtas kostnader med merking, prøving og kontroll iht. gjeldende forskrifter. Kostnadene skal være innkalkulert i enhetsprisene i mengdespesifikasjonene.

23 PROSJEKT: VADSØ OMSORGSSENTER DATO: SIDE: 6 Svein Munkhaugen AS Vadsø Omsorgssenter 43 FORDELINGSANLEGG Post Nr -- Kode -- Beskrivelsestekst Mengde Enhet Enh. Pris Kostnad INNTAKS- OG STIGELEDNINGER fortsettelse.0100 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x10CU forlagt fra hovedfordeler til fordeler AE-21 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0101 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x10CU forlagt fra hovedfordeler til fordeler AD-15 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0102 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x10CU forlagt fra hovedfordeler til fordeler AF-22. Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0103 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x10CU forlagt fra hovedfordeler til fordeler AC-14 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0104 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x10CU forlagt fra hovedfordeler til fordeler AS-26 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0105 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x10CU forlagt fra hovedfordeler til fordeler AG-24 Det medtas 2 stk tilkoblinger m

24 PROSJEKT: VADSØ OMSORGSSENTER DATO: SIDE: 7 Svein Munkhaugen AS Vadsø Omsorgssenter.0106 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x10CU forlagt fra hovedfordeler til fordeler AB-13 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0107 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x10CU forlagt fra hovedfordeler til fordeler AA-12 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0108 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x10CU forlagt fra hovedfordeler til fordeler AV-25 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0109 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x25AL forlagt fra hovedfordeler til fordeler AE-21 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0110 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x25AL forlagt fra hovedfordeler til fordeler AD-15 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0111 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x25AL forlagt fra hovedfordeler til fordeler AF-22. Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0112 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x25AL forlagt fra hovedfordeler til fordeler AC-14 Det medtas 2 stk tilkoblinger m

25 PROSJEKT: VADSØ OMSORGSSENTER DATO: SIDE: 8 Svein Munkhaugen AS Vadsø Omsorgssenter 0113 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x25AL forlagt fra hovedfordeler til fordeler AH-23 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0114 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x25AL forlagt fra hovedfordeler til fordeler AG-24 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0115 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x25AL forlagt fra hovedfordeler til fordeler AB-13 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0116 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x25AL forlagt fra hovedfordeler til fordeler AV-25 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0117 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x25AL forlagt fra hovedfordeler til fordeler AA-12 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0118 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK TxxP300mm2AL forlagt fra hovedfordeler til fordeler A-11 Det medtas 2 stk tilkoblinger m Total for 431 Inntaks- og stigeledninger

26 PROSJEKT: VADSØ OMSORGSSENTER DATO: SIDE: 9 Svein Munkhaugen AS Vadsø Omsorgssenter 43 FORDELINGSANLEGG Post Nr -- Kode -- Beskrivelsestekst Mengde Enhet Enh. Pris Kostnad FORDELING HENVISNING Skjema nr. 501, tegn nr:e201.1 ORIENTERING I tekniske rom plasseres hovedfordeler. Det leveres tavle i plateskap, for systemspenning 400V TNS. Samtlige kabler termineres i bunn av tavle. Det benyttes kun effektbrytere. Hovedtavle forsynes fra transformator plassert i tilstøtende rom med enleder kabler. Som vist på skjema er hovedtavle og tilhørende stigekabler forbredt for nødforsyning fra frittstående aggregat. TEKNISKE BESTEMMELSER Anlegget bygges for 400V TNS anlegg. Dimensjonerende kortsluttningsstrøm Ik eff 25kA for hovedtavle Hovedbryter og måleutstyr monteres i eget felt. For dimensjonerende belastningsstrøm benyttes følgende verdier for strømtetthet; Al-skinne ikke over 1,0 A/mm2 Cu-skinne ikke over 1,35 A/mm2 Samtlige skinner skal være malt Benyttes tiltrekkingsmoment for skrutilkoblinger av skjøtelasker, avgreininger o.l. skal dette ike være så stort at materialets flyteevne overskrides. NS3421/J52.2). Alle jerndeler skal være varmeforsinket eller rustbeskyttet, grunnet og malt etter bearbeiding. Tavleskapet dimensjoneres for min 30% utvidelse. DOKUMENTASJON Arrangementstegning skal forelegges rådgivende ingeniør til godkjenning før sentralen settes i produksjon. Oversiktstegninger og kabeltabell skal monteres i plastlomme ved sentralen. Det skal leveres driftsdokumentasjon med norsk tekst for levert utstyr. Kostnad for dokumentasjon og merking skal være innkalkulert i de oppgitte enhetsprisene i mengdespesifikasjonen.

27 PROSJEKT: VADSØ OMSORGSSENTER DATO: SIDE: 10 Svein Munkhaugen AS Vadsø Omsorgssenter 43 FORDELINGSANLEGG Post Nr -- Kode -- Beskrivelsestekst Mengde Enhet Enh. Pris Kostnad FORDELING fortsettelse J SKAP Hovedtavle A-11 tegning nr 501. Modulært oppbygd skapfordeler med total bredde 3000mm, montert med felles sokkel. Det benyttes stålskap med seksjonerte dører. Inntakskabler termineres i bunn tavle. Interne stigekabler termineres i bunn tavle. Fordeler leveres komplett iht. tegning 501. Det benyttes effektbrytere. Utstyr og kabler leveres og monteres iht. gjeldene forskrifter for sakkyndig betjening. Tilbudt type skap: Tilbudt type materiell: stk J SKAP: Underfordeler AA-12, skjema 502. Total bredde 1200mm på felles ramme som hovedtavle, og likhet i skaptype. Ytstyr og kabler leveres og monteres iht. gjeldene forskrifter fra sakkyndig betjening stk. TOTALٱ FOR 432 HOVEDFORDELER

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

Tilbudsgrunnlag februar 2008 K401 ELEKTRO- OG TELETEKNISKE ANLEGG. NORD-GUDBRANDSDAL DISTRIKTSMEDISINSK SENTER Sel kommune

Tilbudsgrunnlag februar 2008 K401 ELEKTRO- OG TELETEKNISKE ANLEGG. NORD-GUDBRANDSDAL DISTRIKTSMEDISINSK SENTER Sel kommune NORD-GUDBRANDSDAL DISTRIKTSMEDISINSK SENTER Sel kommune Tilbudsgrunnlag februar 2008 K401 ELEKTRO- OG TELETEKNISKE ANLEGG ELprosjekt Trøndelag as Rådgivende ingeniører elektrotekniske anlegg RIF Neptunveien

Detaljer

Levanger kommune Rundkjøring Gjemblevegen Sivs veg

Levanger kommune Rundkjøring Gjemblevegen Sivs veg Rundkjøring Gjemblevegen Sivs veg ANBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: Norconsult AS Dato: Januar 2016 Sign: Kjell Amund Prestmo Anbud del B side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE B1. Anbudsdokumenter...

Detaljer

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord GENERELLE PUNKTER Det skal monteres et nytt nødstrømsaggregat som dekker behovet til Austjord. Nødstrømsaggregatet monteres utvendig ved trafo for hele anlegget. Det er beregnet å støpe en betongplate

Detaljer

Svein Munkhaugen AS. Fygle skole. K 401 Elektro- og teletekniske anlegg. Vestvågøy Eiendom KF

Svein Munkhaugen AS. Fygle skole. K 401 Elektro- og teletekniske anlegg. Vestvågøy Eiendom KF Svein Munkhaugen AS Fygle skole K 401 Elektro- og teletekniske anlegg Vestvågøy Eiendom KF 10.10.2006 Side 00-1 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vestvågøy Eiendom KF innbyr vi Dem herved til å gi tilbud

Detaljer

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: 1 Rigg, drift og prosjektering 2

Detaljer

Bindal kommune Fv.801 Gang- og sykkelveg Terråk-Fallbekkvatnet.

Bindal kommune Fv.801 Gang- og sykkelveg Terråk-Fallbekkvatnet. . ANBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: Norconsult AS Dato: Januar 2015 Sign: Kjell Amund Prestmo \Del B -anbud-bindal.doc Anbud del B side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE B1. Anbudsdokumenter...

Detaljer

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema Hammerfest kommune Hammerfest avløpsrenseanlegg E03: Bygg Renseanlegg Tilbudsforespørsel - DEL B - Anbudsskjema Innholdsfortegnelse 1 Anbudssammendrag... 3 2 Framdrift... 4 3 Regulering av kontraktssummen

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering

BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering Trondheim eiendom BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering Bilag B Vederlag Entreprise E 4101 Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG...

Detaljer

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg ASAK KIRKESTUE Totalentreprise Elektrotekniske anlegg Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg Ing. EVENSEN AS 20.10.2010 Prosjektnr. 1039 ASAK KIRKESTUE Side 2 av 7 Orientering Bygget skal inneholde

Detaljer

ELprosjekt Trøndelag as. Grue skole. K 401 Elektro- og teletekniske anlegg. Grue kommune

ELprosjekt Trøndelag as. Grue skole. K 401 Elektro- og teletekniske anlegg. Grue kommune ELprosjekt Trøndelag as Grue skole K 401 Elektro- og teletekniske anlegg Grue kommune 13.07.2007 Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 TILBUDSINNBYDELSE... 00-1 A1 TILBUDSINNBYDELSE... 00-1 B1 TILBUDSSKJEMA...

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema

FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema 1 FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema PROSJEKT : Grunnarbeid, omlegging av VA, vegomlegging, grøfter elektro i forbindelse med ny flerbrukshall Eikelandsosen. Revisjonsnr.

Detaljer

OSCARSBORG FESTNING TAKARBEIDER

OSCARSBORG FESTNING TAKARBEIDER FORSVARSBYGG OSCARSBORG FESTNING TAKARBEIDER 14.01.2013 ELEKTRISKE ANLEGG Prosjekt: FORSVARSBYGG - OSCARSBORG FESTNING - TAKARBEIDER Side 2 LI LI.1 STE OVER TEGNINGER Følgende dokumenter er utarbeidet

Detaljer

Årsak til endring: Nye oplysninger fra Fortum Distribution AS vedr. kabelanlegg i jord. Dato:.../... Sign:...

Årsak til endring: Nye oplysninger fra Fortum Distribution AS vedr. kabelanlegg i jord. Dato:.../... Sign:... Prosjekt: SPUNT, EL OG VVA I DEL AV FOSSEVEIEN ENDRINGSLISTE 1 22.03.2012 Nr: 1 Side 00-1 Konsekvens av endring: Mengder i følgende Poster er endret Ved: Tegn.nr. Siste korr.dato Korr. indeks Rådg. ing.

Detaljer

Prisen skal også omfatte bistand til elektroentreprenør ved legging og uttrekk av eksisterende kabler som ikke skal benyttes vedere.

Prisen skal også omfatte bistand til elektroentreprenør ved legging og uttrekk av eksisterende kabler som ikke skal benyttes vedere. 03 Grøfter og groper for tekniske installasjoner Eksisterende stigekabler til sorteringsanlegget skal suppleres med to stk nye kabler. Prisen for gravearbeidene skal være komplett med tilbakefylling av

Detaljer

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405

Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405 Prosjekt 2455194 FOH Reitan kommandoplass Tilbud / kontrakt 450490 Entreprise E07 Elektrotekniske installasjoner rom 612 NS8405 Forsvarsbygg Utvikling Nord Bodø E0 For tilbud 11.11.09 OJ 1 Oppdatering

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

A039855 GRONG KOMMUNE 30.05.2013 COWI AS ENTREPRISE BYGG.

A039855 GRONG KOMMUNE 30.05.2013 COWI AS ENTREPRISE BYGG. Grong kommune Reservekraftanlegg adm. bygget/helsetunet og fjervarmesentral, BYGG. 1 Reservekraftaggregat Administrasjonsbygg / helsetun og fjernvarmeanlegg A039855 GRONG KOMMUNE 30.05.2013 Okkenhaugveien

Detaljer

Forvaltning, Drift og Vedlikehold. FDV - Instruks

Forvaltning, Drift og Vedlikehold. FDV - Instruks Forvaltning, Drift og Vedlikehold FDV - Instruks Elektrotekniske anlegg. Til bruk for teknisk vedlikeholdspersonell. Sjølyststranda A-1 Utarbeidet av: 1. ADRESSELISTE. FDV Dokumentasjon. INNHOLDSFORTEGNELSE.

Detaljer

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg :

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg : Regningsarbeider elektrotekniske anlegg For arbeider og leveranser hvor bestemmelsene om regningsarbeider i NS kommer til anvendelse, skal nedenstående timepriser for arbeid og påslag for materialer og

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. PROSJEKTNR/NAVN: Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter

TILBUDSSKJEMA. PROSJEKTNR/NAVN: Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter TILBUDSSKJEMA PROSJEKTNR/NAVN: 211288 Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter Komplett manuell utfylling av hele tilbudsskjemaet, pkt. 1 pkt. 10. 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette

Detaljer

Boligbygg Oslo KF. Vedlegg 1a: Tilbudsskjema for Trondheimsveien 403 og 405

Boligbygg Oslo KF. Vedlegg 1a: Tilbudsskjema for Trondheimsveien 403 og 405 AF ENERGI & MILJØTEKNIKK AS Boligbygg Oslo KF Tilbudsskjema Trondheimsveien 403 og 405 Vedlegg 1a til tilbudsdokumenter. 30.04.15 Underlaget er utarbeidet av: Kvalitetssikret av: Energiingeniør Anders

Detaljer

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema Bruviksveien 9 A og B Renovering av tomannsbolig Prisskjema Revisjoner (publisert 24.10.2016 på Doffin): Prisskjema er revidert iht. ulike faser beskrevet i revidert prisskjema. BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING

Detaljer

BODØ HAVN KF VENTEROM BODØ HAVN KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROARBEIDER

BODØ HAVN KF VENTEROM BODØ HAVN KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROARBEIDER BODØ HAVN KF KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROARBEIDER MAI 2014 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE KRAVSPESIFIKASJON 4 ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER 3 401 Generell informasjon 3 402 Krav til leveransen 3 403 Prosjektering

Detaljer

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr.

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr. Trondheim kommune Trondheim eiendom Side 1 av 7 Tilbudsskjema/Prissammendrag elektro og tele, samt heisanlegg TILBUDSSKJEMA Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Ysterhagan bofellesskap

Ysterhagan bofellesskap ELprosjekt Trøndelag AS Ysterhagan bofellesskap Elektro- og teletekniske anlegg Røros Kommune 17.12.2009 Side 00-1 001 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på:

Detaljer

Beskrivelse av MT modul Type C

Beskrivelse av MT modul Type C Beskrivelse av MT modul Type C Punkt: Side nr A Byggesystem 2 B) Presiseringer 2 C) Bygning 2-4 C1 Yttervegger C2 Innervegger C3 Gulv C4 Tak C5 Innredninger D) VVS 5 D1 Sanitær D2 Ventilasjon E) Elektrisk

Detaljer

Anskaffelseskatalog Elektro

Anskaffelseskatalog Elektro Anskaffelseskatalog Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 27.03.2012 avtales E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 01.10.2012 avtales E 4401 Belysningsutstyr 07.05.2012

Detaljer

TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: TILBUDSKJEMA PROSJEKTNR: 1000003 PROSJEKTNAVN: Bekkestua Bibliotek 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Kapittel 0:

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL SØRFOLD KOMMUNE NØDSTRØMSAGGREGAT SØRFOLD ELDRESENTER

TILBUDSFORESPØRSEL SØRFOLD KOMMUNE NØDSTRØMSAGGREGAT SØRFOLD ELDRESENTER TILBUDSFORESPØRSEL SØRFOLD KOMMUNE NØDSTRØMSAGGREGAT SØRFOLD ELDRESENTER 1 Tilbudskjema med sammendrag Tilbudsskjema I samsvar med tilbudsmaterialet og eventuelle opplysninger og forbehold gitt i medfølgende

Detaljer

TILBUDSSKJEMA ENTREPRISE - ANLEGG. PROSJEKTNR/NAVN: Lønnås barnehage - Drenering

TILBUDSSKJEMA ENTREPRISE - ANLEGG. PROSJEKTNR/NAVN: Lønnås barnehage - Drenering GJELDER FRA: 01.02.2013 REV.NR.: 1.00 SIDE 1 av 5 TILBUDSSKJEMA ENTREPRISE - ANLEGG PROSJEKTNR/NAVN: 502007-04 Lønnås barnehage - Drenering 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser

Detaljer

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider Omsorgsboliger Leira PRISSKJEMA SOM SKAL MEDFØLGE TILBUD: O. Sammenstilling A. Hovedkapitler Kapittel 1 Generelle kostnader 1.1 Kapitalytelser 1.2 Tilrigging 1.3 Drift 1.4 Nedrigging 1.5 Prosjektering

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

1 Kongsvinger ishall Kongshallen Anbudsskjema. Anbudsskjemaer

1 Kongsvinger ishall Kongshallen Anbudsskjema. Anbudsskjemaer 1 Anbudsskjemaer 2 Anbudsskjemaer. Herved tilbyr vi oss i full overensstemmelse med de mottatte anbudsdokumenter, som totalentreprenør å levere det komplette anlegg; Kongsvinger ishall for totalt:... Siver

Detaljer

Malvik kommune PRO1119 Malvikstien

Malvik kommune PRO1119 Malvikstien Del B www.malvik.kommune.no PROSJEKT OG UTBYGGING Malvik kommune PRO1119 Tilbudsgrunnlag Del B Teknisk beskrivelse Del B side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 B1. Tilbudsdokumenter... 2 B2.

Detaljer

Søråsen separering, Entreprise 1 Oppdragsbeskrivelse B.2.1 TILBUDSSKJEMA

Søråsen separering, Entreprise 1 Oppdragsbeskrivelse B.2.1 TILBUDSSKJEMA 211373 Søråsen separering, Entreprise 1 Oppdragsbeskrivelse B.2.1 TILBUDSSKJEMA 211373 Søråsen separering, Entreprise 1 B.2.1 Tilbudsskjema side: 1 av 5 B.2.1 TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette

Detaljer

Stavanger eiendom. Sist lagret: 8. mars 2012 Side 1 av 6

Stavanger eiendom. Sist lagret: 8. mars 2012 Side 1 av 6 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 4 ELKRAFT... 4 40 ELKRAFT, GENERELT... 4 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT... 4 411 SYSTEMER FOR KABELFØRING... 4 412 SYSTEMER FOR JORDING... 4 42 HØYTSPENT

Detaljer

VEDERLAG TILBUDSSKJEMA

VEDERLAG TILBUDSSKJEMA Omsorgsboliger i Aure Aure kommune Konkurransegrunnlag Del II Bilag B 1 VEDERLAG TILBUDSSKJEMA Totalentreprise Innhold 1 Tilbudssammendrag...3 1.1 Hovedsammendrag 3 1.2 Kapittelsammendrag ARK RIB 4 1.3

Detaljer

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER B.3.1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er beskrevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TOTALENTREPRISEKONKURRANSE DEL II TILBUDSSKJEMA 24.01.2011 II TILBUDSSKJEMA 1. HOVEDSAMMENSTILLING AV TILBUDSSUM 1 Kap. 0 Felleskostnader

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER SIO STENSBERGSGATAN 13 Studentboliger FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 40 GENERELT... 3 41 GENERELLE ANLEGG... 4

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sametinget. Tilbygg K201 Totalentreprise DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Sametinget. Tilbygg K201 Totalentreprise DL TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune TILBUD ENTREPRISE K401 ELEKTRO- OG TELETEKNISKE ANLEGG Prosjektnr.: 0713, Dato: 29.04.09 Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 ALMINNELIG DEL... 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE... 00-1

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - Bibliotek

TILBUDSSKJEMA - Bibliotek TILBUDSSKJEMA - Bibliotek For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

BESKRIVELSE ELEKTRO - INNHOLDSFORTEGNELSE. Innholdsfortegnelse

BESKRIVELSE ELEKTRO - INNHOLDSFORTEGNELSE. Innholdsfortegnelse BESKRIVELSE ELEKTRO - INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 4 ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER... 2 40 ELKRAFT... 2 40.1 ORIENTERING... 2 40.2 GENERELLE BESTEMMELSER... 2 40.3 LEVERINGSOMFANG... 2 40.4 DOKUMENTASJON...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise HVO, Kaarstad-bygget K110 Undervisningsrigg

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise HVO, Kaarstad-bygget K110 Undervisningsrigg TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. PROSJEKTNR/NAVN: Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter

TILBUDSSKJEMA. PROSJEKTNR/NAVN: Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter TILBUDSSKJEMA PROSJEKTNR/NAVN: 211288 Storengveien øst Overvann: Entreprise E2 Konvensjonelle VA-grøfter Komplett manuell utfylling av hele tilbudsskjemaet, pkt. 1 pkt. 10. 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette

Detaljer

Reservekraftanlegg. Fitjar kommune TILBUDSFORESPØRSEL RESERVEKRAFTANLEGG VEDLEGG 2 - TILBUDSSKJEMA

Reservekraftanlegg. Fitjar kommune TILBUDSFORESPØRSEL RESERVEKRAFTANLEGG VEDLEGG 2 - TILBUDSSKJEMA anlegg Fitjar kommune TILBUDSFORESPØRSEL RESERVEKRAFTANLEGG VEDLEGG 2 - TILBUDSSKJEMA 12.01.2017 Vedlegg 2 TILBUDSSKJEMA: Entreprenør tilbyr seg å levere komplett ferdig prosjekt med tilhørende anlegg

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Revisjon Anskaffelseskatalog Elektro Dato: 10.05.2012

Revisjon Anskaffelseskatalog Elektro Dato: 10.05.2012 Anskaffelseskatalog Versjon: 3 Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 20.06.2012 avtales 27.10.2011 E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 08.11.2012 avtales 10.05.2012

Detaljer

Ing. Hallås Elverum AS 09.09.2014 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1

Ing. Hallås Elverum AS 09.09.2014 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1 Kapittel/fag: 521 KABLING FOR IKT 521 KABLING FOR IKT 521.1 ORIENTERING I dette kapittel medtas kursopplegg med punkter

Detaljer

04 Beskrivelse med prisbærende poster Beskrivelsen er utarbediet av:

04 Beskrivelse med prisbærende poster Beskrivelsen er utarbediet av: Postnr: Beskrivelsestekst 01 ENTREPRENØRENS RIGG OG DRIFT Entreprenøren skal i sitt tilbud medta alle kostnader for rigg og drift som er nødvendig for å kunne utføre arbeidene. Entreprenøren plikter å

Detaljer

BILAG B VEDERLAG E 2402 Mur, puss og flis

BILAG B VEDERLAG E 2402 Mur, puss og flis Trondheim eiendom BILAG B VEDERLAG E 2402 Mur, puss og flis Bilag B Vederlag Entreprise E 24032 Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING

Detaljer

I kjelleretasje, tekniske rom, underordnede rom, trapper, og over himling benyttes hvitt materiell.

I kjelleretasje, tekniske rom, underordnede rom, trapper, og over himling benyttes hvitt materiell. K401 Spørsmål og svar pr 12.01.17.16 (Spørsmål 1-24 er besvart tidligere) Spørsmål nr 25 Spm. Ang krav om farge: Etter RAL-koder. Lakkering av komponenter skal inkluderes i prisen. Spørsmålet gjelder alle

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

Prosjekt: Utbygging Salangen Skole E01 - Anleggsrigg. Anbudspesifikasjon. Salangen Kommune

Prosjekt: Utbygging Salangen Skole E01 - Anleggsrigg. Anbudspesifikasjon. Salangen Kommune Prosjekt: Utbygging Salangen Skole E01 - Anleggsrigg Anbudspesifikasjon Salangen Kommune Side: 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 TILBUDSSKJEMA... 3 1 RIGGING... 6 2 BYGNING... 6 Side: 3 av 9 0 TILBUDSSKJEMA

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Fastpristillegg eks mva NOK... Benyttet Statsbyggs mal: Godkjent dato: DocuLive nr

TILBUDSSKJEMA. Fastpristillegg eks mva NOK... Benyttet Statsbyggs mal: Godkjent dato: DocuLive nr TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Statens Vegvesen Samlelisens G-Prog Prosjekt: D1 Beskrivelse Stralekabel tunnel Sor Trondelag Side E3.1. Hovedprosess 3: Tunneler

Statens Vegvesen Samlelisens G-Prog Prosjekt: D1 Beskrivelse Stralekabel tunnel Sor Trondelag Side E3.1. Hovedprosess 3: Tunneler Statens Vegvesen Samlelisens G-Prog 18.11.213 Prosjekt: D1 Beskrivelse Stralekabel tunnel Sor Trondelag Side E3.1 3 Tunneler 36 BELYSNING, VENTILASJON OG SIKKERHETS-UTRUSTNING b) Omfatter levering, montering

Detaljer

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune Tårnet barnehage Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune 15.10.2012 Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vikna kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Elektro- og teletekniske anlegg

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema.

TILBUDSSKJEMA. Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. 1 REGNINGSARBEIDER (NS 8406 pkt 23.4) 1.1 Lønn for egne ansatte TIMESATSER

Detaljer

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil.

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil. Årvollbrinken Side 1 av 6 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom i kjeller. Hovedfordeling

Detaljer

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling.

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom/nisje i parkeringskjeller.

Detaljer

Malvik kommune PRO4741 Svebergmarka 2. Etappe del 2

Malvik kommune PRO4741 Svebergmarka 2. Etappe del 2 Del B www.malvik.kommune.no PROSJEKT OG UTBYGGING Malvik kommune PRO4741 Bok 0 Del B Teknisk beskrivelse Del B side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 B1. Tilbudsdokumenter... 2 B2. Tilbudsskjema...

Detaljer

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA Dato: 18.06.2014 SFO Lillås A ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA A.1 ANBUDSINNBYDELSE Horten kommune ønsker anbud på: Totalentreprise på SFO Lillås. Anbudsgrunnlaget består av: Anbudsinnbydelse med anbudsskjema,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

TFF Boliger Alvdal TILBUD BOK 4.1 ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER. Tiltakshaver Alvdal kommune

TFF Boliger Alvdal TILBUD BOK 4.1 ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER. Tiltakshaver Alvdal kommune TFF Boliger Alvdal TILBUD BOK 4.1 ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER Tiltakshaver Alvdal kommune ---------------------------------- Utarbeidet Juli 2013 Ing. Hallås Elverum AS --------------------------- 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KAP. 4 ELKRAFT KAP. 5 TELE OG AUTOMATISERING

KAP. 4 ELKRAFT KAP. 5 TELE OG AUTOMATISERING KAP. 4 ELKRAFT KAP. 5 TELE OG AUTOMATISERING Byggherre/tiltakshaver: NANNESTAD KIRKELIGE FELLESRÅD Dato: 21.03.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 4 EL-KRAFT 40 ORIENTERING 3 41 BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT 4

Detaljer

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser.

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser. 4. ELKRAFTINSTALLASJONER 4.0 Generelle krav og bestemmelser. 4.0.1 Omfang. Prosjektet ved Festningsåsen barnehage omfatter følgende: Nybygg med tilhørende ombygging i eksisterende del. De ulike tiltak

Detaljer

Jendem skole Nybygg og ombygging

Jendem skole Nybygg og ombygging Fræna kommune Jendem skole og ombygging Elektrotekniske anlegg og heis Forprosjekt og kalkyle Oppdragsnr.: 5166968 Dokumentnr.: 5166968_Forprosjekt_RIE Versjon: D01 2017-09-20 Oppdragsgiver: Fræna kommune

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema.

TILBUDSSKJEMA. Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. 1 REGNINGSARBEIDER (NS 8406 pkt 23.4) 1.1 Lønn for egne ansatte TIMESATSER

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer Berg fengsel, nytt sauefjøs Doculive-nummer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer Berg fengsel, nytt sauefjøs Doculive-nummer TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

ÅSE OMSORGSSENTER OG NY LEGEVAKT, TEKNISKE FAG: TILLEGGSOPPLYSNINGER, SPØRSMÅL OG SVAR. V.2

ÅSE OMSORGSSENTER OG NY LEGEVAKT, TEKNISKE FAG: TILLEGGSOPPLYSNINGER, SPØRSMÅL OG SVAR. V.2 Spørsmålsnr Gjelder entreprise Spørsmål Svar Signert tilbyder 1 RØR 08:01:15: Sprinklerhoder. For post 33.34.3.3 kan benevnelsen på produktet føre til misforståelse. Vi mener rett benevnelse er: Sprinklerhode

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Drammen fengsel Pr.nr ST1 Doculive-nummer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Drammen fengsel Pr.nr ST1 Doculive-nummer TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS HØGSKOLEN i ØSTFOLD K200 UTSKIFTING GOLV/DØRER Doculive nr.

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS HØGSKOLEN i ØSTFOLD K200 UTSKIFTING GOLV/DØRER Doculive nr. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

Bok 3. Bok 3 Vederlag Ole Richters gate 45 Totalentreprise. Prisskjema Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt

Bok 3. Bok 3 Vederlag Ole Richters gate 45 Totalentreprise. Prisskjema Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt 06.06.2014 Bok 3 425914 Ole Richters gate 45 Totalentreprise Prisskjema INNHOLDSFORTEGNELSE Bok 3 Vederlag Åpen anbudskonkurranse for byggeprosjekt Innholdsfortegnelse 1 PRISSAMMENDRAG... 4 A. BYGG:...

Detaljer

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E. Svardokumenter

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E. Svardokumenter Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL E Svardokumenter 3 Prissammendrag revidert 10.03.2014 CD FMH CD 2 Konkurransegrunnlag revidert 28.02.2014 CD RL CD 1 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Prosjekt: Kalnes vgs - Varmesentral - Elektrotekniske anlegg Side 1. Orientering

Prosjekt: Kalnes vgs - Varmesentral - Elektrotekniske anlegg Side 1. Orientering Prosjekt: Kalnes vgs - Varmesentral - Elektrotekniske anlegg Side 1 Orientering Tilbyder skal medregne detaljering utover denne beskrivelse for sine anlegg. Beskrevne poster skal avregnes. Vedr. strømforsyning

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 1 (5) OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE for DX-Kjøling Ullersmo fengsel 19.06.2013 ÅF Infrastruktur AS Haslevangen 15 0512 Oslo Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 2 (5) 3. VVS-ANLEGG

Detaljer

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN

REGULERING AV KONTRAKTSSUMMEN TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider,

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema Entreprise Basis NS Høgskolen i Harstad,Kantine K203 Generalentreprise DL TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

1 PRISBETINGELSER Generelt Kontraktssum Opsjoner 2 2 PRISTILBUD TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5

1 PRISBETINGELSER Generelt Kontraktssum Opsjoner 2 2 PRISTILBUD TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5 Støahagen Totalentreprise side 1 Innholdsfortegnelse 1 PRISBETINGELSER 2 1.1 Generelt 2 1.2 Kontraktssum 2 1.3 Opsjoner 2 2 PRISTILBUD 4 2.1 TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5 2.2 Opsjoner

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG

KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE TILBYGG KARLSØY SYKEHJEM KARLSØY KOMMUNE DEL I - BILAG B0 VEDERLAG 01.05.13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 4 2.1 INDEKSREGULERING...

Detaljer

Tilbudsskjema. Oppdraget skal i prosjekteringsfasen honoreres etter medgått tid, på grunnlag av timeprisene som fylles inn i pkt. 1.1.

Tilbudsskjema. Oppdraget skal i prosjekteringsfasen honoreres etter medgått tid, på grunnlag av timeprisene som fylles inn i pkt. 1.1. 1 AV 5 Tilbudsskjema 1 TILBUD Oppdraget skal i prosjekteringsfasen honoreres etter medgått tid, på grunnlag av timeprisene som fylles inn i pkt. 1.1. Arbeid utført i utførelsesfasen skal honoreres etter

Detaljer

ANBUDSSUM Herved tilbys levert/utført entreprise for tekniske anlegg i samsvar med anbudsinnbydelse datert april 2014 og følgende dokumenter:

ANBUDSSUM Herved tilbys levert/utført entreprise for tekniske anlegg i samsvar med anbudsinnbydelse datert april 2014 og følgende dokumenter: ANBUDSSKJMA Rev. Dato: 21.5.24 KONTRAKT 214193- NTRPRIS TKNISK ANLGG ANBUDSSUM Herved tilbys levert/utført entreprise for tekniske anlegg i samsvar med anbudsinnbydelse datert april 24 og følgende dokumenter:

Detaljer

PROSJEKT: Hentelager og tilbygg 2014. Hagebyveien 26 AS, Skien Revidert den: 11.02.2014. Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder:

PROSJEKT: Hentelager og tilbygg 2014. Hagebyveien 26 AS, Skien Revidert den: 11.02.2014. Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder: 00.14.1 SVARDOKUMENT DOKUMENTASJON FRA TILBYDER 1.1 Generelle opplysninger Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder: Kontaktperson:.......... Tlf: Faks:.. E-post :.. 1.2 Attester fra myndigheter:

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Kongsvinger fengsel, ny celleavdeling K201 Totalentreprise Doculive nr.

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Kongsvinger fengsel, ny celleavdeling K201 Totalentreprise Doculive nr. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Beskrivelse av det anbudsunderlaget for det elektriske på utvidelsen av Vatnestrøm Oppvekstsenter

Beskrivelse av det anbudsunderlaget for det elektriske på utvidelsen av Vatnestrøm Oppvekstsenter Beskrivelse av det anbudsunderlaget for det elektriske på utvidelsen av Vatnestrøm Oppvekstsenter Generelt. Anlegget skal prosjekteres av el installatøren ut fra denne beskrivelse. Det skal i god tid før

Detaljer