Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER"

Transkript

1 . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg SVEIN UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF INNHOLDSFORTEGNELSE

2 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side 2 A ANBUDSSKJEMA B ANBUDSREGLER C KONTRAKTSBESTEMMELSER D ORIENTERING OM BYGGEARBEIDET E FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN F ORIENTERING OM ENTREPRISE ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER G TEKNISK BESKRIVELSE H TEGNINGSLISTE I FELLESYTELSER

3 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side 3 J ELKRAFTINSTALLASJONER 41 GENERELLE ELKRAFTANLEGG 411 Føringsveier 412 Jording 43 FORDELINGSANLEGG 431 Inntaks- og stigeledninger 432 Hovedfordeling 433 Underfordelinger 44 LYSANLEGG 441 Kursopplegg for lys og stikk 442 Belysningsutstyr 45 ELVARMEANLEGG 451 Kursopplegg for elvarme 452 Elvarmeutstyr 46 DRIFTTEKNISKE ANLEGG 461 Kursopplegg for drifttekniske anlegg 462 Kursopplegg for ventilasjons- og sentralvarmeanlegg 74 UTENDØRSANLEGG 741 Kursopplegg for elkraftanlegg K TELETEKNISKE INSTALLASJONER 51 GENERELLE TELEANLEGG 514 Telefordeling 52 BEDRIFTSKOMMUNIKASJON 521 Kursopplegg for data 53 TELEFONANLEGG 531 Kursopplegg for telefon 532 Utstyr for telefon 54 ALARM OG SIGNALANLEGG 541 Kursopplegg for brannalarmanlegg 542 Utstyr for brannalarmanlegg 544 Kursopplegg og utstyr for sykesignalanlegg 55 LYD OG BILLEDANLEGG 552 Utstyr for fellesantenneanlegg L TEGNINGER

4 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side 4 A ANBUDSSKJEMA 1. Anbudssammendrag De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av anbudsgrunnlaget, tilbys utført for; Pos. 10 Rigg og drift kr.... Pos. 41 Generelle elkraftanlegg kr.... Pos. 43 Fordelingsanlegg kr.... Pos. 44 Lysanlegg kr.... Pos. 45 Elvarmeanlegg kr.. Pos. 46 Drifttekniske anlegg kr.... Pos. 74 Utendørsanlegg kr.... Sum elektrotekniske anlegg kr.... Pos. 51 Generelle teleanlegg kr.... Pos. 52 Bedrifskommunikasjon kr.... Pos. 53 Telefonanlegg kr.... Pos. 54 Alarm- og signalanlegg kr.... Pos. 55 Lyd- og bildeanlegg kr.... Sum teletekniske anlegg kr.... Sum elektro- og teletekniske anlegg: kr % merverdiavgift kr. ANBUDSSUM kr. ==========

5 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side 5 2. Kostnadsfordelingsoppgave Anbudssummen fordeler seg som følger; Lønn...% Sosiale utgifter...% Materialer...% Administrasjon, risiko og fortjeneste...% 100% 3. Regulering av kontraktssummen Henvisning bok 0 4. Kurs- og tollendringer Det er en forutsetning for å få regulert for kurs- og tollendringer at man må ta forbehold om dette i anbudsbrevet. Når slikt forbehold er tatt, skal følgende opplyses; Valutaavhengig(e) andel(er) av anbudssummen Valutaer

6 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side 6 5. Regulering av masser Byggherren forbeholder seg rett til endringer av spesifiserte anbudsdokumenter iht NS 3430 pkt.28. Endringer. Medfører endringer økning eller reduksjon av mengder det er fastsatt enhetspriser for, legges disse priser til grunn for endringen. Det benyttes også enhetspriser dersom endringen gjelder arbeid som er likeartet med arbeider som er kontraktsfestet med enhetspriser. Forrykkes forutsetningene for å anvende enhetspriser, skal dette meddeles byggherren omgående, og spesifisert endring iverksettes. 6. Regningsarbeider Bestemmelsene gjelder når det på forhånd er avtalt at utførelsen delvis skal avregnes som regningsarbeid, når dette avtales under utførelsen, og når endringer i utførelsen skal avregnes som regningsarbeid. Lønn Både kalkulasjonsfaktor og timesats utfylles. Byggherren velger hvorledes oppgjør skal skje. Kalkulasjonsfaktor lønn Anbyderen oppgir en faktor hvor alle tillegg til netto utbetalt arbeidslønn er inkludert, herunder sosiale utgifter, administrasjon, reise, diett og fortjeneste. Enterprenøren kan fakturere netto utbetalt arbeidslønn multiplisert med faktoren pluss mva. Ka=... Timesats inkl. alle påslag, eks. mva.; a) Ingeniør kr.... pr. time b) Fagarbeider/montør kr.... pr. time c) Hjelpearbeider/lærling kr.... pr. time

7 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side 7 Timesats ved overtid inkl. alle påslag og administrasjon; a) Ingeniør 50% kr.... pr. time 100% kr.... pr. time b) Fagarbeider/montør 50% kr.... pr. time 100% kr.... pr. time c) Hjelpearbeider/lærling 50% kr.... pr. time 100% kr.... pr. time Materialer Anbyderen oppgir en faktor hvor alle tillegg til netto prisliste (grossist) på materialet er inkludert. Entreprenøren kan fakturere netto inntakskost multiplisert med faktoren pluss mva. Km = Påslagsprosenter for administrasjon og tiltransport Anbyder skal oppgi den prosentsatsen man vil kreve som vederlag for å administrere/ få tiltransportert ansvaret for de øvrige sideentreprenørene. Påslagsprosent for administrasjon... Påslagsprosent for tidsansvar... Påslagsprosent for tiltransport Garanti Garanti vil bli stillet gjennom;...

8 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side 8 9. Underentreprenører og samarbeidende entreprenører. Det er regnet med å benytte følgende underentreprenører; Ka./Arbeid Fagdisiplin Firma Referanseprosjekter Referanseprosjekt Kontaktperson/Firma Tlf Referanseprosjekter underentreprenører;

9 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side Byggeplassadministrasjon Anbyder tilbyr følgende personer som byggeplassadministrasjon; Ansvarlig byggeplass-sjef :... Tidsforbruk pr. uke... Referanseprosjekter :... Byggeplassingeniør :... Tidsforbruk pr. uke... Referanseprosjekter :... Formann :... Tidsforbruk pr. uke... Referanseprosjekter :... CV skal fremlegges ved kontraktsforhandlinger. 12. Godkjenning De elektrotekniske installasjoner utføres som beskrevet, og iht gjeldende forskrifter. Etter ny plan- og bygningslov og forskrift for Helse, miljø og sikkerhet kreves følgende godkjenning: UTF/KUT brannalarmanlegg tiltaksklasse 3 KUT ledesystem tiltaksklasse 3 SENTRAL GODKJENNING LOKAL GODKJENNING 13. Anbyders underskrift Firma :... Adresse :... Telefon :... Telefax:... Sted :... Dato: Anbyders underskrift B. ANBUDSREGLER Henvisning Bok 0

10 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side 10 C. KONTRAKTSBESTEMMELSER Henvisning Bok 0 D. ORIENTERING OM BYGGEARBEIDET Henvisning Bok 0 E. FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN Henvisning Bok 0 F. ORIENTERING OM ENTREPRISE - ELEKTROTEKNISKE ANLEGG De elektrotekniske anlegg forsynes fra frittstående transformatorkoisk i bygget. Driftspenning 400V TNS. Installasjonene omfatter lys, teknisk teletekniske anlegg. Det vannbårent varmeanlegg basert på elektro- og oljekjele. Fortrinnsvis er anlegget oppbygd med vertikale sjakter med føringer for elektro- og teletekniske anlegg. For øvrig er samtlige føringer forlagt i rør Innstøpt/nedlagt i betong. De lystekniske anlegg monteres innfelt/nedhengt i tilnærmet alle rom. Installasjoner for sentral driftskontroll inngår i egen entreprise. De teletekniske anlegg omfatter data, telefonanlegg, brannalarm og sykesignalanlegg. Bestående telefonanlegg med sentral type Alcatel 4400 utvides til å dekke forestående utvidelse. Nytt sykesignalanlegg bygger på utstyr med trådløs kommunikasjon. I telematikkrom monteres ny brannsentral med betjeningspanel ved hovedadkomst. alarm- og signalanlegg oppkoples mot felles alarmsender AL-TEL. G. TEKNISK BESKRIVELSE 1. Generelle tekniske bestemmelser Henvisning Denne beskrivelse er basert på NS Kodene til de spesifiserende tekstene viser til tekniske bestemmelser i Del I og mengdeberegningsregler i Del II. Kursopplegg i denne entreprise er basert på punktpriser ihht. NS 3421 veiledende punkt J77. De tekniske krav og spesifikasjoner skal inngå som en del av prisgrunnlaget for det enkelte produkt. Forøvrig vises til angitte anvisninger fra forskrifter NVE - FEL/NEK 400 for 2002, og til regelverk fra Statens Teleforvaltning (STF). Måleregler - Mengdekontroll Oppgitte mengder i teknisk spesifikasjon, (lengder for kabler etc.), er regnet netto ihht. målereglene i NS 3421, og kan derfor ikke uten videre benyttes som grunnlag for bestilling. Det påligger entrepenøren å kontrollere mengdene (kontroll- måle kabler etc.) på stedet før varen bestilles. Samtlige mengder er spesifisert fra database med grunnlag i uttegnet anlegg.

11 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side Merking Anlegget skal merkes iht. gjeldende forskrifter og etterfølgende tilføyelser og presiseringer. Fordelinger og sentraler skal merkes med graverte merkeskilter som skrus fast. I fordelinger med flere felt, skal hvert felt merkes. Jordskinner PE - gul/grønn Jordskinner SRJ - gul/rød Nøytralskinne N - blå Samleskinner R-L1 - sort S-L2 - brun T-L3 - hvit Kabler med fargemerket lederisolasjon skal kobles iht. oven-stående farger. Strømpe kan da sløyfes. Kabler skal merkes i begge ender med kabelnr. iht. kabel- tabell. Komponenter i fordelingene skal merkes ifølge strømveisskjema der dette er laget. Alle kabler skal merkes fysisk med varige merkeskilt og det benyttes system laminert tape med varierte farger for skrift og bakgrunn. Skiltene skal monteres i gjennomsiktig beskyttelseshylser som festes til kabelen med plaststrips/buntebånd. Merketape av type Dymo, Flexi Mark, Brother P-touch eller tilsvarende. Samtlige anlegg merkes iht framlagte plan- og skjemategninger. De ulike anlegg defineres iht NS Kabler merkes iht tilhørende anleggsdel (NS 3451). For samtlige fordelere benyttes angitt fordelingsnummer. For byggets FDV-dokumentasjon skal bygg- og etasjenummer inngå i anleggsdel som ikke er relatert til det plan en befinner seg generelt. For de teletekniske anlegg skal tegninger/skjema oppgraderes med rack/panelnummer etter ferdigstillet anlegg. Entreprenør påfører nødvendig dokumentasjon for ajourføring av arbeidstegninger. For de fordelelinger hvor det bare foreligger enlinjeskjema, skal el-entrepenøren selv sørge for en hensiktsmessig fortløpende merking. Komponenter plassert ute i anlegget skal merkes på en varig måte.

12 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side Dokumentasjon Prøving - kontroll Prøving og måling av apparater og ledninger skal utføres slik at hele kjeden fra objektet til sentralen (fordeling, alarm- sentral, osv.) blir kontrollert. All prøving og måling skal protokollføres og dokumenteres. For alle elektriske komponenter og annet utstyr måles startstrøm, driftsstrøm og spenningsforhold. De målte verdier settes opp i tabell sammen med opplysninger om merkestrøm, releinnstilling, sikringsstørrelse,ledningstverrsnitt etc. Prøveskjema, komplett utfylt og signert, skal foreligge før overlevering av anlegget. For de teletekniske anlegg skal anbyder medta kostnader for funksjonskontroll med utfylt prøveprotokoll. Ajourføring av tegningsoriginaler På enlinjeskjema påføres rekkeklemmenummer, komponentmerking, og evt. forandringer som er utført. Plantegninger og andre el- tegninger skal også ajourføres i overensstemmelse med utført anlegg. Dokumentasjon Dokumentasjon skal omfatte de deler som er angitt i beskrivelsen. Det skal leveres dokumentasjon som gir tilstrekkelig informasjon for en test, drift, feillokalisering og reparasjon skal kunne foretas. Underlag forøvrig som skal medtas, er spesifisert under hvert delpunkt i mengdebeskrivelsen. Anleggene er uttegnet med dataadministrert verktøy. Samtlige endringer foretatt av installatør skal meddeles elektrokonsulent skriftlig. Ved ferdigstilling av anlegget utarbeides ett sett nytt plot, samt to kopisett av hver tegning. Kostnader for dette dekkes av el-entreprenør.

13 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side Rigg og drift Midlertidige el-anlegg ORIENTERING Fra hovedentrepenørens hovedsentral utenfor bygget, skal provisoriske tilførselskabler legges til provisoriske sentraler i bygget. Det plasseres 4 uttakssentraler for hvert plan. - 1.plan - 2.plan I hver uttakssentral monteres: -1 stk. 3-fase 63A stikkontakt -1 stk. 3-fase 32A stikkontakt -6 stk. 1-fase 16A stikkontakt -1 stk. 3-fase 10A kurs med bryter for prov. lys. POS. NR BESKRIVELSE STK/M PRIS SUM Dette kapittel er basert på NS 3419 spesifikasjonsnivå. Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de ytelser som inngår. 01 D30 Rigging brakker for forlegninger, kontor og lager. RS E30 Drift forlegninger, kontor og brakker RS...

14 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side 14 POS. NR BESKRIVELSE STK/M PRIS SUM MIDLERTIDIGE EL-ANLEGG Levering, leie og montering av: 03 Provisorisk uttakssentral komplett iht. beskrivelse 8stk kr Nødvendig kabelforsyning fra eksisterende provisorisk hovedsentral til uttakssentral inkl. montering og nødvendig koblingsutstyr. RS kr. 05 Nødvendig provisorisk belysning i korridorer og fellesarealer under byggeperioden RS kr 06 Kostnader for oppdatering av arbeidstegninger med nødvendige henvisninger/ skjema o.l. for krafttekniske anlegg. RS kr 07 Kostnader for oppdatering av arbeidstegninger med nødvendige henvisninger/ skjema for rack/panel og eksterne kontakter teletekniske anlegg. RS kr 08 Ajourføring og kopiering av arbeidstegninger for AS Built i 2 eksemplar. (Tjenesten utføres på regning av konsulent). kr ,- Sum pos 10 Rigg og drift overføres til anbudsskjema. kr.

15 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side 15 I. TEGNINGSLISTE Ny Tegn. nr. Dato Tegning tittel Målestokk Revisjon Dato E100.1 Lysplan 1.etg. fløy B og fløy C 1:50 E101.2 Lysplan 1.etg. fløy A 1:50 E101.3 Lysplan 1.etg.eksisterende bygning, fløy E 1:50 E102.1 Lysplan 2.etg. fløy B og fløy C 1:50 E102.2 Lysplan 2.etg. fløy A 1:50 E102.3 Lysplan2.etg. fløy D 1:50 E102.4 Lysplan 2.etg. eksisterende bygning, fløy E 1:50 E201.1 Teknisk plan 1.etg. fløy B og fløy C 1:50 E202.2 Teknisk plan 1.etg. fløy A 1:50 E201.3 Teknisk plan 1.etg.eksisterende bygning, fløy E 1:50 E202.1 Teknisk plan 2.etg. fløy B og fløy C 1:50 E202.2 Teknisk plan 2.etg. fløy A. 1:50 E202.3 Teknisk plan 2.etg. fløy D 1:50 E202.4 Teknisk plan 2.etg. eksisterende bygning, fløy E 1:50 E301.1 Teleplan 1.etg. fløy B og fløy C 1:50 E301.2 Teleplan 1.etg. fløy A 1:50 E301.3 Teleplan 1.etg.eksisterende bygning, fløy E 1:50 E302.1 Teleplan 2.etg. fløy B og fløy C 1:50 E302.2 Teleplan 2.etg. fløy A 1:50 E302.3 Teleplan 2.etg. fløy D 1:50 E302.4 Teleplan 2.etg.eksisterende bygning, fløy E 1:50 E401 E402 E403 E404 E405 E406 E407 E408 E409 Oversiktsskjema stigeledninger uprioritert Oversiktsskjema stigeledninger prioritert Oversiktsskjema jording Oversiktsskjema data Oversiktsskjema telefon Oversiktsskjema brannalarmanlegg Oversiktsskjema sykesignal, Oversiktsskjema SD-anlegg Skisse sykerom 3 E501 Enlinjeskjema fordeler A-11 E502 Enlinjeskjema fordeler AA-12

16 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side 16 Ny Tegn. nr. Dato Tegning tittel Målestokk Revisjon Dato E503 Enlinjeskjema fordeler AB 13 E504 Enlinjeskjema fordeler AC 14 E505 Enlinjeskjema fordeler AD 21 E506 Enlinjeskjema fordeler AE 22 E507 Enlinjeskjema fordeler AF 23 E508 Enlinjeskjema fordeler AV 25 E509 Enlinjeskjema fordeler AS 26 E601 Enlinjeskjema fordeler TA-11 E602 Enlinjeskjema fordeler TAB-12 E603 Enlinjeskjema fordeler TAC-13 E604 Enlinjeskjema fordeler TAD-14 E605 Enlinjeskjema fordeler TAE 21 E606 Enlinjeskjema fordeler TAF 22 E607 Enlinjeskjema fordeler TAG 23 E801 Heis. Plan 1. og 2.etg. + snitt sjakt 1:50 Tegninger bestående bygning; til orientering: Tegn. nr. Tegning tittel Vedlagte dokumentasjon til orientering

17 Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret. Elektro- og teletekniske anlegg Side A-7 Skjema hovedsentral 273A-1A Sterkstrømsanlegg kjellerplan 273A-4A Svakstømsanlegg kjellerplan Kursfortegnelse BB-11 Kursfortegnelse Tavle C 273A-10 Skjema sentral C 301-C1 As built teleteknisk plan eksisterende sykeheim 301-C2 As built teleteknisk plan eksisterende sykeheim

18 PROSJEKT: VADSØ OMSORGSSENTER DATO: SIDE: 1 Svein Munkhaugen AS Vadsø Omsorgssenter 41 GENERELLE ELKRAFTANLEGG Post Nr -- Kode -- Beskrivelsestekst Mengde Enhet Enh. Pris Kostnad FØRINGSVEIER HENVISNING Se tegning nr. E og E ORIENTERING Stigekabler føres i rør under dekke, og i tilhørende sjakter. I korridor/gangsoner legges kablebro for spredenett iht. gjeldende forskrifter. I vaktrom monteres veggkanaler på yttervegg. Øvrige kabler legges i skjulte rør. Prisen under denne pos. skal omfatte føringsveier, ferdig montert med komplett opphengssystem. Utstyr for avgrening, skjøting og festing, samt uttaksbokser for veggkanalene, skal være med i prisen. Samtlige føringsveier er vist på tekniske planer. TEKNISKE BESTEMMELSER Alle stigekabler skal jordes. Brannsikre gjennomføringer skal tettes på en tilfredsstillende måte, godkjent av Statens Branninspeksjon. Gjennomføringer i lydisolerende konstruksjoner skal tettes slik at krav til lydisolasjon blir tilfredsstilt. Alle føringsveier tatt med under denne pos. skal ha nødvendige skillevegger for teletekniske installasjoner. DOKUMENTASJON Det leveres brosjyremateriell i 2 eksemplarer for leverte føringsveier ved overtakelsen av bygget. Brosjyremateriell skal ha skandinavisk tekst. Kostnaden for merking og dokumentasjon skal medregnes under hvert delpunkt, og omfatter spesifisert utstyr.

19 PROSJEKT: VADSØ OMSORGSSENTER DATO: SIDE: 2 Svein Munkhaugen AS Vadsø Omsorgssenter 41 GENERELLE ELKRAFTANLEGG Post Nr -- Kode -- Beskrivelsestekst Mengde Enhet Enh. Pris Kostnad FØRINGSVEIER fortsettelse J KABELSTIGE Kabelstige varmforsinket. Vangehøyde 55mm. Godstykkelse 1,25mm. Avstand mellom stigetrinnene 250mm. Fortrinnsvis benyttes veggfester. Bredde 400mm m.0101 J VEGGKANAL Montasjekanal Montasjekanal som Frontline bredde 120mm i hvit PVC med skillevegg for elektro- og teleinstallasjoner. Komplett montert utenpåliggende på brystning under vindu i kjøkken/kontor m.0102 BRANNTETTING Branntetting for gjennomføring i brannvegger (E160) med brannmasse iht gjeldende regelverk. Samtlige tettinger skal merkes, og ajourføres på tegning. BxH= 250x100mm 28 stk Total for 411 Føringsveier

20 PROSJEKT: VADSØ OMSORGSSENTER DATO: SIDE: 3 Svein Munkhaugen AS Vadsø Omsorgssenter 41 GENERELLE ELKRAFTANLEGG Post Nr -- Kode -- Beskrivelsestekst Mengde Enhet Enh. Pris Kostnad JORDING HENVISNING Se tegning nr. E , E , samt oversiktstegning nr. E403. ORIENTERING Det legges utvendig jording med spyd. I gulv på grunn tilkobles armeringsnett jordskinne. Samtlige komponenter som sluk, rør, ventilasjon og skap tilkobles utjevningsjord. TEKNISKE BESTEMMELSER Jordelektrode skal godkjennes av det stedlige tilsyn før tildekking. Som fundament jordelektrode under drenering benyttes 25mm² Cu-wire flatbånd. Forbindelse skal slagloddes eller presskjøtes med godkjent pressverktøy. EKVIPOTENSIALISERING I fordeling etableres en ekvipotensialskinne. Hovedjordskinne utføres av kobber med nettotverrsnitt min. 50 mm2. Hovedskinne plasseres i skap for effektbryter. Følgende anleggsdeler skal tilknyttes; - Jordelektrode - Jordingstråd for armeringsnett - Ventilasjonskanaler - Vannrør - Sluker Ved bruk av klemmer skal følgende påses; - Klemmer skal ikke være av edlere materiale enn røret - Rør og klemmer skal gjøres mekallisk rene - KONTROLL Jordelektrodens overgangsmotstand til jord skal måles før tilkoblingen til vann- og avløpsnett foretas. Utførelse av målingen skal avtales med rådgivende ingeniør og meldes ham skriftlig. Ved ferdigmelding av anlegget skal overgangsmotstanden oppgis til det stedlige el-tilsyn.

21 PROSJEKT: VADSØ OMSORGSSENTER DATO: SIDE: 4 Svein Munkhaugen AS Vadsø Omsorgssenter 41 GENERELLE ELKRAFTANLEGG Post Nr -- Kode -- Beskrivelsestekst Mengde Enhet Enh. Pris Kostnad JORDING fortsettelse J JORDELEKTRODE. VALGFRI TYPE Cu-wire forlagt fra hovedtavle, i betong med godkjent skjøt til armeringsjern stk.0101 J JORDSPYD Enhet 3 meter tilkoblet jordelektrode med termittsveis stk.0102 J JORDINGSBOLT Tilkobling av jording til ventilasjonskanal med godkjent jordbolt. Det benyttes kabel type PN 10mm² gul/grønn stk.0103 J JORDKLEMME Tilkobling vannrør med godkjent klemme. Det benyttes kabel type PN 10mm² gul/grønn stk.0104 J JORDELEKTRODE VALGFRI TYPE Som punkt regnes kabel PN gul/grønn 10mm2 fra fordeler fram til jordingspunkt på kabelstige stk.0105 JORDELEKTRODE VALGFRI TYPE Som punkt regnes kabel PN 6mm2 fra fordelder til sluk 1.plan stk Total for 412 Jordingsanlegg Total for 41 GENERELLE ELKRAFTANLEGG overføres anbudsskjema

22 PROSJEKT: VADSØ OMSORGSSENTER DATO: SIDE: 5 Svein Munkhaugen AS Vadsø Omsorgssenter 43 FORDELINGSANLEGG Post Nr -- Kode -- Beskrivelsestekst Mengde Enhet Enh. Pris Kostnad INNTAKS- OG STIGELEDNINGER HENVISNING Se tegning nr.e401, E402 ORIENTERING Fra ny transformator monteres i eget rom plan 1, føres en leder forsyningskabler til frittstående hovedtavle plassert i tilstående rom. Fra vist hovedtavle føres stigekabler i rør under betongdekke til de ulike stigesjakter. Forsyning i heis legges branntrygt i rør fram til sjakt, og føres til plan 2 innvendig i heissjakt. Installatøren skal utføre en del omlegging av forsyningskabler i bestående hovedtavle og tilhørende fyrrom i helsesenteret. Det bemerkes at bestående anlegg har forsyning fra egen transformator 230V IT. PRISGRUNNLAG Hovedkabler skal kontrollmåles på plassen før bestilling foretas. Utgifter i forbindelse med dette innkalkuleres i de enkelte poster. Prisen skal inneholde komplett levering og montering inkl. tilkobling. TEKNISKE BESTEMMELSER Stigekabler og andre hovedstrømkabler skal bare legges i en høyde på kabelbro m.v. Fortrinnsvis skal kablene forlegges med kabeldiameters avstand. Hvor ovennevnte kabelavstand ikke holdes, skal dimensjonering av kablene med tilhørende overstrømsvern tilpasses kablenes reduserte overføringsevne. Det benyttes kabler med Cu-leder for kabeltverrsnitt t.o.m. 16mm². For større kabeldimensjoner kabel med Al-ledere, hvis ikke annet er beskrevet. DOKUMENTASJON Under denne pos medtas kostnader med merking, prøving og kontroll iht. gjeldende forskrifter. Kostnadene skal være innkalkulert i enhetsprisene i mengdespesifikasjonene.

23 PROSJEKT: VADSØ OMSORGSSENTER DATO: SIDE: 6 Svein Munkhaugen AS Vadsø Omsorgssenter 43 FORDELINGSANLEGG Post Nr -- Kode -- Beskrivelsestekst Mengde Enhet Enh. Pris Kostnad INNTAKS- OG STIGELEDNINGER fortsettelse.0100 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x10CU forlagt fra hovedfordeler til fordeler AE-21 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0101 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x10CU forlagt fra hovedfordeler til fordeler AD-15 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0102 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x10CU forlagt fra hovedfordeler til fordeler AF-22. Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0103 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x10CU forlagt fra hovedfordeler til fordeler AC-14 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0104 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x10CU forlagt fra hovedfordeler til fordeler AS-26 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0105 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x10CU forlagt fra hovedfordeler til fordeler AG-24 Det medtas 2 stk tilkoblinger m

24 PROSJEKT: VADSØ OMSORGSSENTER DATO: SIDE: 7 Svein Munkhaugen AS Vadsø Omsorgssenter.0106 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x10CU forlagt fra hovedfordeler til fordeler AB-13 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0107 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x10CU forlagt fra hovedfordeler til fordeler AA-12 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0108 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x10CU forlagt fra hovedfordeler til fordeler AV-25 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0109 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x25AL forlagt fra hovedfordeler til fordeler AE-21 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0110 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x25AL forlagt fra hovedfordeler til fordeler AD-15 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0111 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x25AL forlagt fra hovedfordeler til fordeler AF-22. Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0112 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x25AL forlagt fra hovedfordeler til fordeler AC-14 Det medtas 2 stk tilkoblinger m

25 PROSJEKT: VADSØ OMSORGSSENTER DATO: SIDE: 8 Svein Munkhaugen AS Vadsø Omsorgssenter 0113 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x25AL forlagt fra hovedfordeler til fordeler AH-23 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0114 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x25AL forlagt fra hovedfordeler til fordeler AG-24 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0115 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x25AL forlagt fra hovedfordeler til fordeler AB-13 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0116 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x25AL forlagt fra hovedfordeler til fordeler AV-25 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0117 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK PFSP 4x25AL forlagt fra hovedfordeler til fordeler AA-12 Det medtas 2 stk tilkoblinger m.0118 J KABEL FOR KRAFTTEKNIKK TxxP300mm2AL forlagt fra hovedfordeler til fordeler A-11 Det medtas 2 stk tilkoblinger m Total for 431 Inntaks- og stigeledninger

26 PROSJEKT: VADSØ OMSORGSSENTER DATO: SIDE: 9 Svein Munkhaugen AS Vadsø Omsorgssenter 43 FORDELINGSANLEGG Post Nr -- Kode -- Beskrivelsestekst Mengde Enhet Enh. Pris Kostnad FORDELING HENVISNING Skjema nr. 501, tegn nr:e201.1 ORIENTERING I tekniske rom plasseres hovedfordeler. Det leveres tavle i plateskap, for systemspenning 400V TNS. Samtlige kabler termineres i bunn av tavle. Det benyttes kun effektbrytere. Hovedtavle forsynes fra transformator plassert i tilstøtende rom med enleder kabler. Som vist på skjema er hovedtavle og tilhørende stigekabler forbredt for nødforsyning fra frittstående aggregat. TEKNISKE BESTEMMELSER Anlegget bygges for 400V TNS anlegg. Dimensjonerende kortsluttningsstrøm Ik eff 25kA for hovedtavle Hovedbryter og måleutstyr monteres i eget felt. For dimensjonerende belastningsstrøm benyttes følgende verdier for strømtetthet; Al-skinne ikke over 1,0 A/mm2 Cu-skinne ikke over 1,35 A/mm2 Samtlige skinner skal være malt Benyttes tiltrekkingsmoment for skrutilkoblinger av skjøtelasker, avgreininger o.l. skal dette ike være så stort at materialets flyteevne overskrides. NS3421/J52.2). Alle jerndeler skal være varmeforsinket eller rustbeskyttet, grunnet og malt etter bearbeiding. Tavleskapet dimensjoneres for min 30% utvidelse. DOKUMENTASJON Arrangementstegning skal forelegges rådgivende ingeniør til godkjenning før sentralen settes i produksjon. Oversiktstegninger og kabeltabell skal monteres i plastlomme ved sentralen. Det skal leveres driftsdokumentasjon med norsk tekst for levert utstyr. Kostnad for dokumentasjon og merking skal være innkalkulert i de oppgitte enhetsprisene i mengdespesifikasjonen.

27 PROSJEKT: VADSØ OMSORGSSENTER DATO: SIDE: 10 Svein Munkhaugen AS Vadsø Omsorgssenter 43 FORDELINGSANLEGG Post Nr -- Kode -- Beskrivelsestekst Mengde Enhet Enh. Pris Kostnad FORDELING fortsettelse J SKAP Hovedtavle A-11 tegning nr 501. Modulært oppbygd skapfordeler med total bredde 3000mm, montert med felles sokkel. Det benyttes stålskap med seksjonerte dører. Inntakskabler termineres i bunn tavle. Interne stigekabler termineres i bunn tavle. Fordeler leveres komplett iht. tegning 501. Det benyttes effektbrytere. Utstyr og kabler leveres og monteres iht. gjeldene forskrifter for sakkyndig betjening. Tilbudt type skap: Tilbudt type materiell: stk J SKAP: Underfordeler AA-12, skjema 502. Total bredde 1200mm på felles ramme som hovedtavle, og likhet i skaptype. Ytstyr og kabler leveres og monteres iht. gjeldene forskrifter fra sakkyndig betjening stk. TOTALٱ FOR 432 HOVEDFORDELER

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012 4 ELKRAFTINSTALLASJONER B2 4 ELKRAFTINSTALLASJONER PRIS (KR) 40 GENERELT 41 GENERELLE INSTALLASJONER 42 HØYSPENNINGSANLEGG 43 FORDELINGSANLEGG 44 LYSANLEGG 45 ELVARMEANLEGG 46 DRIFTSTEKNISKE ANLEGG 47

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

Elektrotekniske installasjoner i boliger.

Elektrotekniske installasjoner i boliger. 2. utgave år 2000 ICS -------- Søkeord: bolig, inntak, teknisk sentral, føringssoner, punkter, uttak, lys, varme, IKT, alarm, signal, merking, dokumentasjon Descriptors: dwelling, service line, controlpanel,

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

22 andelsleiligheter

22 andelsleiligheter 22 andelsleiligheter Leveransebeskrivelse 30.09.2009 Oasen Borettslag er et konsept basert på arkitektens signatur. Det å bo er å høre til å bo er å identifisere seg med stedet. Det burde være en selvsagt

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene.

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene. Kort om prosjektet: Prosjektet Nyhavn ved gamle Bergen er et unikt prosjekt beliggende på bryggekanten i Byfjorden. Prosjektet vil bestå av totalt 47moderne eierleiligheter fordelt på 2 bygg ( bygg 2 og

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG PA 8 RENT TØRT BYGG REV. 20.09.09 Side 1 av 11 Innhold Innhold...2 1 Orientering...4 2 Hindre fuktskader...5 2.1 Sikring av uferdig bygning mot fukt...5 3 Renhold

Detaljer

SANDVIKEN SJØFRONT PRISLISTE

SANDVIKEN SJØFRONT PRISLISTE SANDVIKEN SJØFRONT PRISLISTE BYGG: LEILNR.: ETASJE: BRA: PRIS: OPPDRAGSNR.: 1 1301 3 m/hems 132 m 2 SOLGT! 1 1302 3 m/hems 51 m 2 SOLGT! 1 1303 3 m/hems 51 m 2 SOLGT! 1 1304 3 m/hems 88 m 2 SOLGT! 1 1305

Detaljer

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5

Sønderhagen. Innovative og spennende boliger i Stange. Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden BYGGETRINN 5 Follaug & Kvanvik Eiendom vi bygger for fremtiden Sønderhagen Innovative og spennende boliger i Stange BYGGETRINN 5 Føl deg hjemme Stedet du bor blir en del av deg. Trives man hjemme får man ny energi

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 Illustrasjoner avvik vil forekomme. Velkommen til Sjøsia Ønsker du deg innendørs parkering med heis til leiligheten, balkong mot sør, fjell og sjø fra stuevinduet? I vårt nye

Detaljer

35 nye sentrumsnære leiligheter

35 nye sentrumsnære leiligheter 35 nye sentrumsnære leiligheter STAVANGER/TASTA Adresse: Tastagata 54 (Kaptein Mejlænders gate) BRA fra - til: Leilighetene vil være fra ca. 55-185 kvm. fra kr 3.0-13,5 mill. STAVANGER/TASTA Sentrumsnære

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR UNINETT Fagspesifikasjon RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR UFS nr.: 121 Versjon: Versjon 1 Status: Godkjent Dato: 23. 06. 2010 Tittel: Retningslinjer for prosjektering

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet)

PA 0802 Tverrfaglig Merkesystem (TFM-systemet) PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet) Prosjekteringsanvisning Anvisning for praktisk bruk av TFM-systemet (Basert på FoU-prosjekt nr 50083 - "Tverrfaglig merkesystem for bygninger") Innledning:

Detaljer

Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS

Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Målgruppe: Elektrokonsulenter Elektroentreprenører Tavlebyggere Vår hjemmeside www.eidsivaenergi.no nett/nettleie

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG

PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG PA 5601 PROSJEKTERINGSANVISNING PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG Godkjent dato: 2012-05-25 DocuLive nr: 200300705-13 Dokumenteier: B-direktør Utgiver: FS Dokumentansvarlig: FE Side 1 av 13 PA 5601 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING Utgave mars 2015 Side 2av 70 REVISJONSOVERSIKT... 5 0 GENERELT... 7 0.1 GYLDIGHET... 7 0.2 KRAV... 7 0.2.1 NS8407:2011... 7 0.2.2 Korrespondanse, varsel og krav... 7 0.2.3

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Finansiering gjennom Husbanken FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Arnesen Bygg AS PRAKTISK HYGGELIG MODERNE GILLS- VANNET JUSTNES- HALVØYA EIDET E18 LUND 452 TOPDALS- FJORDEN SØM E18 FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Rev. Beskrivelse Dato Sign A Tekst for referanser til overflater og materialer er

Detaljer