Årsmøtet i Telemark SV2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøtet i Telemark SV2015"

Transkript

1 Årsmøtet i Telemark SV2015 Sakspapirer Ådne

2

3 1.innkalling, vedlegg: Programkomiteens innstilling til fylkesprogram Å RSMØTE TELEMÅRK SV 28.februar Vi innkaller til årsmøte i Telemark SV på Brattrein Hotell i Notodden, lørdag 28.februar. På programmet står behandling av fylkesprogram , uttalelser, valg og årsmøtesaker. Brattrein Hotell, Notodden Lørdag 28.februar 2015, 10:00-18:00 Egenandel for lokallagets delegater: 395,- Send påmelding med til (med ev. allergier) FRIST FOR PÅMELDING: 20.februar FRIST FORSLAG TIL UTTALELSER: 14.februar FRIST FOR ENDRINGSFORSLAG TIL PROGRAM: 22.februar Endelige sakspapirer sendes påmeldte delegater 23.februar Fylkesstyret og representantskapsmedlemmer innkalles separat Lokallag og delegater til nominasjonsmøte i Telemark SV, per Vinje 3 Sauherad 2 Kragerø 4 Porsgrunn 6 Tokke 2 Bø 3 Bamble 2 Nissedal 2 Seljord 2 Nome 2 Siljan 2 Telemark SU 5 Tinn 5 Drangedal 2 Skien 8 Notodden 2 Totalt: 52

4 1. ÅPENT MØTE Møtet er åpent. Fylkesstyrets forslag til forretningsorden for Telemark SVs årsmøte lørdag 28.februar DELTAKERNES RETTIGHETER Forretningsorden for Telemark SVs årsmøte 2.1 Til årsmøtet gjelder full tale-, forslags- og stemmerett for: a) Delegater valgt av lokallagene og SU b) Fylkesstyret (ikke stemmerett ved behandling av beretning eller regnskap) c) Representantskapets medlemmer 2.2 Til årsmøtet gjelder tale og forslagsrett for: Alle medlemmer i Telemark SV og Telemark SU. 2.3 Til årsmøtet gjelder talerett for: Alle inviterte gjester. 3. KONSTITUERING SAK 1/14 Under konstituering vedtas først dagsorden og det foretas deretter valg av dirigenter og sekretærer. Dernest behandles forretningsorden og det foretas valg til komiteer som er nevnt i forretningsorden. 4. KOMITEER Årsmøtet velger ved møtets begynnelse det antall redaksjonskomiteer årsmøtet finner behov for. Årsmøtet velger ved møtets begynnelse en «trygghetskomite», jmf. vedtak om «Trygge møteplasser». 5. BEHANDLING AV FORSLAG 5.1. Generelt Alle forslag, unntatt til forretningsorden, skal leveres skriftlig. Alle forslag skal være undertegnet av den som fremmer det. Forslag kan ikke framsettes etter at strek er satt, unntatt til forretningsorden. Før strek settes, skal dirigenten referere forslag som ikke er framsatt fra talerstolen, og det skal gis anledning til å levere forslag Innkomne forslag Fylkesstyrets innstilling til innkomne forslag sendes delegatene og lokallaga seinest 6 dager før årsmøtet. 1

5 Lokallag kan fremme selvstendige forslag seinest fire uker før årsmøtets åpning. På årsmøtet kan deltakere med tale og forslagsrett kun opprettholde forslag som er fremmet før fristen. Frist for tillegg og endringsforslag til program er 6 dager før årsmøtet Uttalelser Forslag til uttalelser må være levert innen frist satt av fylkesstyret, mandag 23.februar. Etter fristen er det kun mulig å opprettholde forslag, eller foreslå endring- eller tilleggsforslag til forelagte uttalelsesforslag. Endringsforslag kan ikke framsettes etter at strek er satt. Før strek settes skal dirigenten referere forslag som ikke er framsatt fra talerstolen, og det skal gis anledning til å levere forslag. 6. AVSTEMMINGER Avstemminger skjer ved håndsopprekking med deltakerkort eller ved skriftlig avstemning. Avstemning gjennomføres skriftlig dersom minst en av deltakerne med stemmerett krever det. Valg skjer skriftlig dersom det kreves. Bortsett fra ved valg og endring av vedtektene krever vedtak alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Et forslag anses som falt dersom det er avgitt like mange stemmer for og mot forslaget. En kandidat er valgt dersom vedkommende får mer enn halvdelen av de avgitte stemmer, der blanke stemmer telles med. Ved stemmelikhet i siste valgomgang foretas det loddtrekning blant de kandidater som har fått like mange stemmer. Vedtekter kan bare endres av årsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Medlemmer av fylkesstyret har ikke stemmerett ved behandling av beretning eller regnskap. 7. TALETID Forslag som fremmes skal refereres av forslagsstiller innenfor tilmålt taletid. Dersom ikke annet er vedtatt, har hver representant rett til 2 innlegg pr. sak, et på inntil 3 minutter og et på inntil 2 minutter. Det er anledning til en replikk og en svarreplikk (på inntil 1 minutt) til hvert innlegg. Ordet kreves ved å vise delegatnummer til dirigenten. Ordet til forretningsorden må ikke overskride ett minutt. Ingen kan ta ordet mer enn to ganger til samme forretningsordendebatt. 2

6 Kl Kl Kl TELEMARK SV ÅRSMØTE 2015, 28.februar Brattrein Hotell, Notodden Oppmøte og registrering Åpning av fylkesårsmøtet v/fylkesleder Rolf Jørn Karlsen Sak 1/15 - Konstituering Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av 2 dirigenter, 2 sekretærer Redaksjonskomité for uttalelser 3 medlemmer Redaksjonskomité for program 3 medlemmer Trygghetskomite på 3 medlemmer 2 delegater til å underskrive protokollen Sak 2/15 Uttalelser og program Fremlegg Den politiske situasjonen v/ innstilt nestleder, Oddny Miljeteig Debatt Lunch Hilsninger Oppsummering debatt Pause Kl Kl Kl Kl Kl Kl Sak 3/15 - Årsberetning 2014 v/ fylkesleder Rolf Jørn Karlsen Sak 4/15 - Regnskap 2014 v/ Marit Nagel Rønningen Sak 5/15 Arbeids- og organisasjonsplan 2015 v/ Rolf Jørn Karlsen Sak 6/15 Budsjett 2015 v/ Marit Nagel Rønningen Kl Vedtak sak 2 Kl Fylkesprogram Uttalelser Sak 7/15 Valg og avslutning TELEMARK

7 1 1. Uttalelsesforslag # SV vil erstatte kontroll med tillit Telemark SV vil gå i bresjen for en tillitsreform i kommunene og fylkeskommunen der innbyggere, ansatte og folkevalgte går sammen for å skape bedre velferd, samfunn og lokaldemokrati. God utdanning, helse og velferd, og et levende folkestyre handler grunnleggende om tillit. Tillit til at folk gjør jobben sin etter beste evne, tillit til at barn har lyst til å lære, tillit til at mennesker får den hjelpen de trenger, tillit til at deltakende innbyggere bidrar positivt i folkestyret. Vårt svar på stadig mer kontroll, rapportering, byråkrati og markedstenkning i offentlig sektor, skal være mer tid og tillit til de ansatte og større medvirkning for brukerne. Vi vil verdsette de ansattes kompetanse, og slippe til de ansattes kreativitet og oppfinnsomhet. Arbeidsglede og yrkesstolthet må gjenreises, skal resultat bli best mulig for innbyggerne. Telemark SV har tillit til faglighet, og skal fortsatt være lydhøre for organisasjoner som representerer medlemmer i alle slags yrkesgrupper. Vi har tillit til at ansatte og deres organisasjoner fremmer representative krav på vegne av dem som best vet hvor skoen trykker i arbeidslivet. Vi skal slå ring om arbeidsmiljøloven i de forvaltningsorganer vi har innflytelse. Samtidig skal vi videreføre en god kontakt med næringslivet og arbeidsgivere, med tillit til fagmiljøene disse representerer. Telemark SV vil: Fjerne detaljreguleringen i arbeidshverdagen til offentlig ansatte. Redusere unødvendig og byråkratisert kommunal måling og testing. At barnehagelærere, lærere, sykepleiere, hjelpepleiere og andre fagfolk skal ha mer tid til å planlegge- og gjennomføre sine kjerneoppgaver sammen med barn, eldre, syke og omsorgstrengende Uttalelsesforslag # SV sier ja til folkestyre og deltakende demokrati Lokaldemokratiet bygger på tillit og nærhet mellom folk og folkevalgte. SV vil ha mer demokrati i norske kommuner. Innbyggerne må selv få ta direkte del i viktige demokratiske beslutninger. I dag blir for mange beslutninger langt fra folk, bak lukkede dører. Derfor ønsker SV å gi mennesker større direkte innflytelse i viktige enkeltsaker. I kommende kommunevalgperiode planlegges omfattende kommunesammenslåinger den største forvaltningsreformen i Norge på over 50 år. Når kommunene utreder mulig

8 sammenslåing er det viktig at det skjer i full åpenhet og at grunnlaget er vedtatt i kommunestyret. Folk og ansattes organisasjoner må få delta aktivt. Endelig beslutning må forankres i en folkeavstemming. Kommunene må ikke settes i en situasjon der sammenslåing blir en konsekvens av økonomisk tvang fra staten. Telemark SV vil: Utvikle demokratiet ved å involvere innbyggerne i beslutninger på nye måter, blant annet gjennom åpen budsjettering hvor innbyggerne er med å bestemme kommunebudsjett. Involvere innbyggerne i beslutninger på nye måter blant annet gjennom bruk av innbyggerpanel. I større grad bruke folkeavstemninger om viktige politiske spørsmål i kommunen, deriblant kommunesammenslåing. Si nei til enhver tvangssammenslåing av kommuner. Kommunesammenslåing må være en frivillig sak i den enkelte kommune. 15 Uttalelsesforslag # Bedre velferd i fellesskap Telemark SV vil at fellesskapet skal ha ansvaret for barnehage, skole og omsorg. Vi sier nei til privatisering og konkurranseutsetting i kommunene, fordi en god oppvekst, utdanning og omsorg er selve livene våre og ikke butikk. Velferden er til for å tjene innbyggerne, ikke for at private stor-entreprenører skal tjene seg rike på den. Alle barn har rett til en trygg og meningsfull oppvekst. Full barnehagedekning er bra for barn og bra for likestilling. Etter at SV har gått i spissen for at alle barn skal ha rett til en barnehageplass, er det nå tid for å sette søkelys på kvaliteten, og gjøre tilbudet enda bedre. I eldreomsorgen stjeler stoppeklokker og rapporteringskrav altfor mye tid fra eldre og syke, og dette fratar de ansatte muligheten til å gjøre den jobben de selv ønsker og som brukerne trenger. I neste kommuneperiode vil vi høyne kvaliteten i barnehagene, satse på en heldagsskole med flere lærere, og gi ansatte i eldreomsorgen og hjemmehjelpen tid til å gi omsorg. Telemark SV vil: Ha to barnehageopptak i året i kommuner hvor det bare er ett i dag. Stanse konkurranseutsetting og øke andelen kommunale barnehager. Pengene som brukes på barnehager skal gå til kvalitet ikke til fortjeneste for kommersielle selskap. Øke grunnbemanningen i barnehagene og øke andelen pedagogisk personale. Gi ansatte mer tid til omsorgstrengende med store hjelpebehov.

9 Innføre kommunal rett til heltid og fast stilling for ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester. Gjennomføre forsøk med redusert arbeidstid i belastende helse- og omsorgsyrker. Kreve større overføringer til kommunene 5 Uttalelsesforslag # Flere lærere per elev- den neste store læringsreformen Telemark SV mener heldagsskole med flere lærere for de minste elevene bør være den neste store læringsreformen. Målet er at hver elev skal få mer tid sammen med læreren, og at mer av leksene kan gjøres i skoletiden. Dessuten vil SV styrke skolehelsetjenesten, satse på mer fysisk aktivitet og gjeninnføre frukt og grønt i de kommunene som har kuttet dette. Næring gir læring! Telemark SV vil: Ha 15 elever per lærer i 1.-5.klasse, og maks 20 elever per lærer i klasse. Innføre gratis kjernetid i SFO. Redusere tester og rapportering i skolen. Øke antall lærlingplasser, blant annet ved at kommunene stiller krav om å ta inn flest mulig lærlinger i vilkårene for offentlige anbud. 19 Uttalelsesforslag # SV vil ha klimavennlige kommuner SV-kommunen tar klima og miljø på alvor. Vi vil skape grønne og moderne lokalmiljøer og byer som folk trives i. Vi skal satse grønt lokalt for å bidra til å løse de globale klima- og miljøproblemene, og gi innbyggerne grunnlag både for fornybar næringsutvikling og rike naturopplevelser. SV vil prioritere kollektivtransport og sykkel i byområder og tettsteder. At flere sykler til jobb vil både redusere klimagassutslippene, være bra for folkehelsa og gi økt livsglede for dem som liker å sykle. Telemark SV vil satse på energieffektivisering og omlegging fra fossil til fornybar energi i kommunale- og fylkeskommunale bygg. Vi ønsker å være pådrivere for energi- og miljøeffektivisering av offentlig eid bygningsmasse for å redusere unødig utslipp, og for å stimulere til økt aktivitet i den lokale bygningsbransjen. Både naturområder og dyrket mark bygges ned i stort tempo, og selv om bare 3 % av Norges landareal er dyrket mark, bygges det ned store mengder matjord hvert år. SVs

10 folkevalgte vil alltid ta miljøhensyn når det gjelder matjord. Vi vil ta vare på naturmangfold og friluftsopplevelser, og på landbruket som leverandør av trygg mat og fornybar energi. Vi vil at kommunene får fjernet alle villfyllinger, vi vil at det skal bygges ut langt flere ladestasjoner for elbiler, og at det satses langt sterkere på fornybar energi i kommunene og fylkeskommunen. Telemark SV vil motsette seg alle forsøk på å privatisere og kommersialisere den grunnleggende fellesressursen som vannet vårt er. Telemark SV vil: Satse på kollektivtransport og sykkelveier i tettbygde områder. Fjerne oljefyring i kommunale og fylkeskommunale bygg innen Energi- og miljøeffektivisere kommunale og fylkeskommunale bygg. Kjøre busser og biler på strøm og fornybart drivstoff. Verne matjord og sårbar natur fra utbygginger. Sikre offentlig eierskap av vannet 15 Uttalelsesforslag # En feministisk arbeidsgiver SV er et feministisk parti. Det betyr at vi mener byrder og goder er skjevt fordelt i samfunnet, og vi ønsker å gjøre noe med det. For oss er feminisme universell frigjøring, og kamp for like muligheter for alle, uavhengig kjønn, legning, etnisitet og religion. God velferd er også god kvinnepolitikk. Velferdstjenester er kvinnedominerte yrker, og tre av de fem yrkesgruppene med høyest sykefravær og lavest lønnsutvikling er sterkt kvinnedominerte. Trygge, offentlige tjenester er derfor viktig for kvinners deltakelse i arbeidslivet, og for å få tiden til å strekke til i hverdagen. Fortsatt er det slik at kvinner tjener 85 øre for hver krone en mann med tilsvarende utdanning, kompetanse og ansvar tjener. En styrking av lønn og rett til heltid i de tradisjonelle kvinnedominerte yrkene vil være et stort likestillingsløft, og føre til at flere vil finne det attraktivt å søke jobb og karriere innen helse, omsorg og oppvekst. Vi er alle avhengig av kvalitet i velferden; fra de yngste i barnehagene til de eldste på sykehjem. Telemark SV vil: Gjøre fylkeskommunen til en feministisk, rettferdig arbeidsgiver. Innføre likelønn og sikre rett til heltidsstillinger i offentlige virksomheter. Arbeide for større inkludering av minoritetskvinner i arbeidslivet. Jobbe mot seksuell trakassering og seksualisert mobbing i arbeidslivet, blant annet gjennom støtte til ressurssentre for seksualopplysning.

11 1 2 3 Stoppe privatisering av velferdstjenester som truer arbeidstakeres lønn- og pensjonsvilkår. Vi skal ikke bidra til å gjøre dagens kvinner til morgendagens minstepensjonister. 4 Uttalelsesforslag # Solidaritet med mennesker på flukt Telemark SV mener Norge kan gjøre mye mer for å avhjelpe den humanitære katastrofen som utspiller seg i Middelhavsområdet Norges yttergrense i Schengen. Retten til asyl må være reell det er bakmennene som må forfølges, ikke flyktningene. Situasjonen blir stadig verre for de hundretusener av flyktninger som forsøker å komme seg til Europa. Stadig flere mennesker blir tvunget på flukt fra sine hjemland, og i håp om et tryggere liv og bedre livsvilkår søker de til vårt kontinent. Under flukten er de prisgitt moralen til kyniske menneskesmuglere. Disse smuglerne utnytter mennesker i en sårbar situasjon på det groveste. Gravide kvinner og barn blir ikke hensynstatt. Det er galt at de landene som ligger nærmest flyktningenes opprinnelsesland skal bære de største byrdene alene. Det er dessuten uakseptabelt at flyktningene møtes av politi og militære, piggtråd og interneringsleire fra EUs side. EU-politistyrken Frontex, der Norge er med, må omgjøres til en humanitær organisasjon som ivaretar alle asylsøkeres rett til å få sine saker ordentlig undersøkt. I Norge har vi stor plass, og store ressurser. Vi er en fredsnasjon som setter menneskerettighetene høyt. Vi kan ikke snu oss bort og vise til at dette ikke er vårt problem menneskeheten er ett og vi er en del av den. Vi har dessuten et særlig ansvar som medlem av Schengen og Frontex. Telemark SV ber derfor Regjeringa og Stortinget om å intensivere arbeidet for å bedre situasjonen til mennesker på flukt. Vi mener at Norge skal øke bistanden til de landene som bærer størst byrde av flyktningstrømmen fra Eritrea, Somalia, Syria, Irak og Afghanistan. Vi mener at Norge skal bistå Tyrkia, Hellas, Italia og Spania i deres arbeid med mottak av flyktninger og la flere av krigsofrene søke asyl i Norge. Vi ber Regjeringa ta et initiativ slik at internasjonalt politisamarbeid konsentrere seg om kampen mot menneskehandel og menneskesmugling, ikke om å avvise, fengsle og returnere fattige mennesker på flukt.

12 1 Uttalelsesforslag # Telemark SV sier nei til ny postlov Telemark SV sier nei til regjeringens forslag til ny postlov, og innføring av EUs tredje postdirektiv i Norge. Vi krever at enhetsportoen opprettholdes, og at næringslivet i distrikts-norge får samme rammevilkår som i sentrale strøk. Gode posttjenester i hele Norge er en viktig del av infrastrukturen i samfunnet viktig både for næringslivet og hele lokalsamfunn. Telemark SV mener Regjeringas forslag om å konkurranseutsette all post under 50 gram vil føre til økt sentralisering, og ramme næringslivet i distriktene. Erfaringene fra andre land viser at full konkurranse på posttjenester fører til at de aller største bedriftene i sentrale strøk får redusert portoutgiftene, mens små og mellomstore bedrifter og befolkningen i det meste av landet får dårligere og dyrere posttjenester. EUs egne rapporter viser dessuten at en slik liberalisering av postmarkedet betyr dårligere vilkår for de ansatte, med økt midlertidighet og færre faste jobber. Det blir altså en konkurransevridning til fordel for bedrifter plassert rundt Oslo. Svekkede rammevilkår for næringslivet i distriktene fører til at bedrifter flytter til sentrale strøk eller blir lagt ned. Alternativt må det bevilges en milliard kroner mer pr. år for å opprettholde lik porto over hele landet. Postombæringen skal dessuten reduseres til fem dager i uken. Det rammer en betydelig del av avisdistribusjonen. Landsforeningen for lokalaviser (LLA) har gått hardt ut mot forslaget og anslår at 15 prosent av landets aviser ikke blir delt ut med regjeringens forslag. Dette er selvsagt et økonomisk problem for avisene, men også en betydelig svekkelse av det posttilbudet innbyggerne får. Vi ser her nok et eksempel på at en Høyre-ledet regjering som legger seg flatt for EUlovverk gjennom EØS-avtalen handler i strid med interessene til folk flest her i landet. E Telemark SV vil: Opprettholde et posttilbud som bidrar til næringsliv og arbeidsplasser i distriktene Opprettholde enhetsportoen lik pris over hele landet At lokalavisa fortsatt skal nå frem til leserne også i helgene At Stortinget avviser forslaget til ny postlov og implementering av EUs tredje postdirektiv 37 Uttalelsesforslag # INNFØR SKIENSMODELLEN MOT SOSIAL DUMPING I ALLE KOMMUNER OG FYLKER Situasjonen i det norske arbeidsmarkedet er bekymringsfull, og sosial dumping og svart økonomi truer flere faggrupper. Telemark SV mener at det offentlige må

13 iverksette mye strengere virkemidler for å bekjempe utviklingen mot sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og mafia i Norge. Det er skattebetalernes penger som brukes på offentlige byggprosjekter, da må vi sørge for at offentlige byggprosjekter kommer skattebetalerne til gode. Telemark SV vil ha en sterk fastlandsnæring som kan konkurrere om arbeidskraften med petroleumsnæringen. Da må vi bidra til å gjøre fastlandsnæringene attraktiv for unge arbeidstakere, og lønnsom for seriøse aktører i bransjen. I dag belønner vi skatte- og arbeidskriminalitet så lenge vi kun vektlegger pris i anbudsrundene. Vi sponser brudd på arbeidsmiljøloven og vi tillater kriminelle aktører å snyte på skatten. Sånn kan det ikke fortsette. Offentlige kjøp av varer og tjenester skal være en investering i lokalbefolkning, næringsliv og infrastruktur. Noe annet er kortsiktig pengebruk. Hverken borgere eller bransjer tjener på at anbudsvinnere får blåse i kvalitet eller droppe rekruttering. Vi må slutte å handle med dem som trekker ressurser ut av felleskapet, og bruke felleskapets penger på fremtidens arbeidsplasser. Det gjør vi ved å sette krav til anbudsforutsetninger, bruk av vikarbyråer og i ansettelsespolitikken. Vi trenger ikke reise langt for eksempler på gode krav. Skien kommune har vedtatt en rekke tiltak mot sosial dumping i bygg- og anleggsbransjen. Her setter det offentlige som byggherre tak på antall underentreprenører, krav til at arbeid skal utføres av folk med fagbrev og av faste ansatte, og at utbygg over en viss størrelse skal være aktive lærlingplasser. I tillegg kreves det at lønninger utbetales til norske bankkontoer slik at det blir vanskeligere å drive skattekriminalitet over lønnsslippen. Telemark SV vil at det offentlige er like frempå i alle kommuner og fylkeskommuner, og i alle bransjer som trues av det politi, skattemyndigheter og NAV kaller arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

14 Telemark SV TELEMARK SV ÅRSBERETNING 2014 BERETNING ÅRSMØTEPERIODEN 2014 Fylkesstyret og Representantskapets sammensetning i perioden. Fylkesstyret: Rolf Jørn Karlsen Leder Ådne Naper Nestleder Kari Rustberggård Styremedlem Per Atle Einan Styremedlem Sanja Pasovic Styremedlem Una Pasovic SU-representant Tuva Hope 1. vara Anne Lindgren 2. vara Ken-Roger Bastian Wølner 3. vara Ken-Roger B. Wølner trakk seg fra sine verv i september. Representantskapet: Bø Morten R. Arnesen Drangedal Åse Hamre Kragerø Bente Fjellheim Nissedal Leif Arild Sanden Nome Gunnar Sanden Notodden Berit Hersir Lund Porsgrunn Helge Mæland Sauherad Jan Phillips Olsen Seljord Gunn Marit Sandsdalen Siljan Jan Petter Gurholt Skien Eric Gabo Ekeberg Nilsen/ Synnøve Mæland Tinn Astrid Songedal Tokke Venke Bakke Vinje Veslemøy Wiese Telemark SU Flere har møtt Fylkestingsgruppa Sigbjørn Molvik Landsstyrerepresentant: Revisorer: Rolf Jørn Karlsen, Skien Medlem Arnulf Melgård, Skien Kari Rustberggard, Vinje Vara Øystein Høgetveit, Vinje Jan Egil Aronsen, Porsgrunn 2. vara Anne Evjen, Siljan 3. vara Programkomite: Ådne Naper Skien (leder) Veslemøy Wiese (Vinje) Ken-Roger Bastian Wølner (Notodden, t.o.m. september) Telemark

15 TELEMARK SV ÅRSBERETNING 2014 Leonora Coli (SU) Jan-Petter Gurholt (Siljan f.o.m. oktober) Rolf Jørn Karlsen (Skien/fylkesleder, f.o.m. oktober) Una Pasovic (Tinn/SU, f.o.m. oktober) o Programkomiteen arbeidet fra juni og frem til endelig innstilling ble ferdigstilt 30.november. Innstillingen har blitt distribuert og vært tilgjengelig for alle siden 4.desember. Nominasjonskomite: Ken-Roger Bastian Wølner (Notodden, leder t.o.m. september), Marit N. Rønningen (Skien, leder f.o.m. oktober), Una Pasovic (Tinn/SU), Jan Petter Gurholt (Siljan). o Nominasjonsmøte i Telemark SV ble holdt søndag 30.november på Rjukanhuset, Rjukan. Møtet ble holdt i forbindelse med representantskapsmøte og programseminar lørdag 29.november. Valgkomité: Arnulf Melgård, Skien (leder), Mette Sanden (Nome), Kjetil Djuve (Tinn). 2. Oppfølging av arbeidsplanen Politiske prioriteringer, jmf. revidert arbeids- og organisasjonsplan for 2015: «Fremtidens Telemark»: o Skolestruktur o Sykehusstruktur o Kommunestruktur «Trygg skole og livslang lære»: o Fagutdanning og lærlingordninger o Voksenopplæring o Realfagsløft «Rettferdige arbeidsplasser»: o Miljøvennlig næringsliv, industri og landbruk o Offentlige anbudsregimer og kampen mot sosial dumping o Rekruttering til helsefag og økt grunnbemanning i kommunene Utenriks- og militærpolitiske spørsmål De politiske prioriteringene har lagt føringer for politikkutviklingen i 2014, og dannet grunnlaget for programseminarene, utkast til fylkesprogram og dialogmøter med meningsbærende organisasjoner i høringsperioden for fylkesprogrammet. Unntaket er prioritering 4; «utenriks- og militærpolitiske spørsmål». Telemark SV har arbeidet målrettet med å videreutvikle kontakten med organisasjonslivet i fylket. I den sammenheng har det vært avholdt flere møter og aktiviteter med Fagforbundet, Fellesforbundet, LO, Nei til EU, Natur og Ungdom, NHO, Bondelaget, Telemark Idrettsråd og Utdanningsforbundet Telemark

16 TELEMARK SV ÅRSBERETNING 2014 Følgende har besøkt Telemark fra SV sentralt til utadvendt virksomhet i årsmøteperioden: Audun Lysbakken, Bamble, Sauherad, Bø og Notodden, Bård Vegar Solhjell, Skien, Dag Seierstad, Porsgrunn Kampen mot sosial dumping har også vært et prioritert satsingsområde for Telemark SV. «Skiensmodellen mot sosial dumping» har i stor grad vært båret frem av SV og leder og nestleder har vært aktive i å spre Skiensmodellen utover i organisasjonen. SV-lag i flere kommuner og fylkeskommuner har fremmet forslag og interpellasjoner om innføring av Skiensmodellen, og Skiensmodellen er også vedtatt sentral politikk, nedfelt i lokalvalgplattformen. SVs skoleringsarbeid Ansvarlig for skoleringsarbeidet i Telemark SV er fylkesnestleder i samarbeid med organisasjonssekretæren. Skoleringsarbeidet har vært gjennomført som programseminarer. 3. Møtevirksomhet i fylkesstyret og representantskapet. Fylkesstyret Fylkesstyret har i perioden hatt 12 møter og har behandlet 74 saker. Representantskap og programseminar 1) Representantskap med programseminar med tema: «Landbruk og distriktsnæringer» o Fredag 9.mai lørdag 10.mai, Vinjehuset og Groven Camping Innledning v/rolf Jørn Karlsen Innledning v/terje Kristoffersen, Nome VGS, avd. Søve Innledning v/ Arne Vinje Politikkutvikling i grupper, debatt i plenum Representantskapsmøte Middag og overnatting i regi av Vinje SV 2) Representantskap med programseminar med tema: «Struktur Kommune og sykehus» o Lørdag 21.juni, Langøytangen fyr, Bamble Innledning v/ Thor Egil Braadland, Tekna (tidl. SVs stortingssekretariat) Innledning v/ Lise Larsen, Fagforbundet Telemark Politikkutvikling i grupper, debatt i plenum 3) Representantskap med programseminar med tema: «Klima- og miljøpolitikk lokalt» o Torsdag 30.oktober, Bø Hotell Innledning v/ Silje Schei Tveitdal, partisekretær SV Innledning v/ Siri Karlsen Bellika, «Grønne Jenter» og Fremtiden i Våre Hender Innspill v/ Ingvild Andersen og Silje Strøm, Natur og Ungdom Debatt i plenum 4) Representantskap med programseminar med tema: «Tillit Tillitsreform, hva vil det si»? o Lørdag 29.november, Rjukanhuset Innledning v/ Ådne Naper Innledning v/ Ester Romme Bakka, NTL NAV Telemark

17 TELEMARK SV ÅRSBERETNING 2014 Innledning v/ Oddvar Gran, FO Debatt i plenum Middag og overnatting i regi av Tinn SV 4. Representasjon Landsstyrerepresentant o Rolf Jørn Karlsen er landsstyrerepresentant for Telemark SV o Kari Rustberggard er vara til landsstyret for Telemark SV o Arne Vinje er direkte valgt til landsstyret av landsmøtet Sentral representasjon o Ådne Naper har deltatt i lokalvalgutvalget, og skrevet partiets lokalvalgplattform vedtatt i landsstyret 30.november. o Rolf Jørn Karlsen har ledet forberedende valgkomite og innstilt på ny ledelse, oppnevnt av landsstyret. o Arne Vinje har deltatt i redaksjonskomiteen for revidering av prinsipprogram, oppnevnt av landsstyret. Fylkestingsrepresentanter o Sigbjørn Molvik, leder hovedutvalg for transport o Helle Hogner, nestleder hovedutvalg for kompetanse, og medlem i Administrasjonsutvalget o Steinar Miland er medlem hovedutvalg for kultur o Mari-Anne Sannes er medlem i hovedutvalg for næring 5. Kontakten med lokallaga/medlemmer Lokallaga er representert med hver sin representant i representantskapet. Ut over dette har det vært telefonkontakt og e-poster mellom partikontoret og de enkelte lokallag. Det går en jevn strøm av e-poster til lokallaga og representantskapets medlemmer. Dette er informasjon, orientering, utfordringer og spørsmål, som gjelder både lokale, fylkesrelaterte og sentrale saker. 6. Kontakten med fylkestingsgruppa Fylkestingsgruppa har møterett i fylkesstyret og representantskapet. Sigbjørn Molvik har som leder for gruppa redegjort for aktuelle saker til behandling og fått innspill fra representantskapet. Fylkestingsgruppa har dermed fått et breiere grunnlag for sitt arbeid. 7. Kontakten med stortingsgruppa og partiet sentralt Landsstyremøtene er den viktigste kanalen for å skaffe seg informasjon om hva som skjer sentralt og hvilke saker som blir behandlet. Landsstyrerepresentanten rapporterer jevnlig til fylkesstyre og representantskap. 1.kandidater uten stortingsplass har møterett til stortingsgruppas gruppemøter. 8. Organisatorisk status Telemark SV har per medlemmer Telemark

18 TELEMARK SV ÅRSBERETNING 2014 SV stiller til valg i de aller fleste kommunene som i I tillegg stiller SV egen liste i Notodden for første gang på over 20 år og liste i Bamble for første gang siden Dette har vært en viktig oppgave for både partiledelsen sentralt og fylkeslaget, og gir over nye velgere mulighet til å stemme SV i sin hjemkommune. Det er også gledelig å se en stor vekst i Tinn SV, og solide lister i de største kommunene. Likevel kommer vi ikke utenom at vi sliter i mange kommuner i vest-telemark. Fylkespartiets organisasjon er preget av slitasje etter redusert oppslutning over flere valg. Det er en utfordring å få kontakt med deler av lokalorganisasjonen, og rutinene for å melde endringer til fylkesparti og partikontoret sentralt varierer mye. Det aller meste av kommunikasjon foregår på e-post, og det er derfor en forutsetning at all kontaktinformasjon er oppdatert. Fylkesledelsen har gjennomført telefonrunder for både å oppdatere kontaktinfo og sjekke status/behov i lokallagene. Noen lokallag har gode rutiner og mye engasjement, men det er mye forbedringspotensiale. Telemark SV er fremdeles i samarbeid med Vestfold, Aust- og Vest-Agder, med til sammen tre ansatte og tilnærmet 160 % stillingsressurs. Org.sekr. har hatt redusert stilling hele året, og Ådne Naper er engasjert som distriktssekretær. Telemark SU har lokallag i Grenland og i Tinn, og har opprettholdt aktiviteten i Betydningen av en aktiv ungdomsorganisasjon kan ikke undervurderes, og det er viktig at lokalorganisasjonen i SV støtter opp om ungdommene for å bidra til en god kontinuitet Telemark

19 sv telemark NO Balanse avd. 71 Fylkeslaget Periode: Pr Avdeling: 71,72,75,76 Prosjekt: Kontonr: Konto Balanse EIENDELER 1500 Kundefordringer , , , , Kapitalkonto tsv - ny ,86 437,86 Sum eiendeler , ,36 GJELD OG EGENKAPITAL 2050 Annen egenkapital , , Leverandørgjeld , , Sum gjeld og egenkapital , ,36 Diff. eiendeler/gjeld og EK ,95 0,00 Utskrift fra Agro Økonomi, kjørt kl 11:18:09 av Telemark SV / MNR Side 1

20 sv telemark NO Balanse avd. 72 Fylkestingsgruppa Periode: Pr Avdeling: 71,72,75,76 Prosjekt: Kontonr: Konto Balanse EIENDELER 1925 Fylkestinggruppa - ny , ,59 Sum eiendeler , ,59 GJELD OG EGENKAPITAL 2050 Annen egenkapital , , Sum gjeld og egenkapital , ,59 Diff. eiendeler/gjeld og EK ,80 0,00 Utskrift fra Agro Økonomi, kjørt kl 11:18:09 av Telemark SV / MNR Side 2

21 sv telemark NO Balanse avd. 75 Prosjekt felles fylkessekretær Periode: Pr Avdeling: 71,72,75,76 Prosjekt: Kontonr: Konto Balanse EIENDELER 1500 Kundefordringer , , , , skattetrekkkonto ny , ,90 Sum eiendeler , ,39 GJELD OG EGENKAPITAL 2050 Annen egenkapital , , Leverandørgjeld , , Forskuddstrekk , , Påløpt arbeidsgiveravgift , , Skyldig arb.g.avg. av påløpt ferielønn , , Skyldig feriepenger , ,26 Sum gjeld og egenkapital , ,39 Diff. eiendeler/gjeld og EK ,48 0,00 Utskrift fra Agro Økonomi, kjørt kl 11:18:09 av Telemark SV / MNR Side 3

22 sv telemark NO Balanse avd. 76 Telemark SU Periode: Pr Avdeling: 71,72,75,76 Prosjekt: Kontonr: Konto Balanse EIENDELER 1500 Kundefordringer , , , ,45 Sum eiendeler , ,45 GJELD OG EGENKAPITAL 2050 Annen egenkapital , , Leverandørgjeld ,00 500, Sum gjeld og egenkapital , ,45 Diff. eiendeler/gjeld og EK ,92 0,00 Utskrift fra Agro Økonomi, kjørt kl 11:18:09 av Telemark SV / MNR Side 4

23 TELEMARK SV - FYLKESÅRSMØTE 2015 Notodden Regnskap og balanse 2013 Fylkeslaget (avd. 71) og Felles fylkessek. (avd. 75) Avd. 72. Fylkestingsgruppa og avd. 76. Telemark SU er til orientering. Fylkeslaget avd. 71 Regnskap og balanse Økonomien i TSV er ikke sterk men med nøkternt forbruk har fylkeslaget klart å få et resultat litt over budsjett, kr ,- i overskudd (budsjettert kr ,-) Balansen viser at TSV pr har kr ,45 i banken. Kundefordringer er kr fra autogirogaver høst 2014 som sentralt overfører i januar, og kurs.støtte vi er bevilget men som blir utbetalt så snart regnskap og rapport for aktiviteten er levert. Leverandørgjeld er faktura for leie av Rjukanhuset i november som tilhører regnskap 2014 men er betalt januar 2015, og faktura for fasttlf. og internett på kontoret i Skien 1. kvartal 2015, som er betalt i desember, men tilhører regnskapet for Inntekter Fylkeslagets offentlige tilskudd (post 3300) er litt under budsjett pga. justeringer i fordelingsøret for statsstøtta. Ordningen med autogiroavtale er etablert, tilskudd fra fylkestingsgruppa, kontingent og nominasjonstøtte omtrent som budsjettert Totalt litt under budsjett. Utgifter De fleste poster er omtrent som budsjettert, men noe poster er å kommentere. Service og vedlikehold (6440) Merforbruk pga. ekstra service og merforbruk av kopier/utskrift i forhold til serviceavtale. Datautstyr (6550) Merforbruk pga. betaling for utvida garanti for PC. Aviser,... (6840) Merforbruk fordi Varden har endra fakturaperiode for årsabonnement. Reiseutgifter etter regning (6867) For det meste reiseutgifter for politisk/fylkessekr. som tidligere ble regnskapsført på felles sekretærprosjekt. Nå bokføres disse direkte til det fylket som «utløser» aktiviteten. Kurs støtte (6864) Representantskapet (6870) Må sees i sammenheng da vi har søkt og fått innvilget støtte fra org.fondet sentralt, for programseminarene som er holdt i løpet av Telefon (6900) og Internett (6910) Mindreforbruk fordi det i 2014 er ført kun 3 terminer. 1. termin 2015 er betalt i desember me blir bokført i januar Ref. noter for leverandørgjeld. Til valgkamp 2011 (skal være 2013) (6990) Forsinket fakturering for to deltakere på sommerfestivalen i Grimstad/Arendal, august TELEMARK

24 Felles fylkessekretær avd. 75 Inntektene er i sin helhet overføringer fra de fire samarbeidende fylker og partiet sentralt. Alt etter avtalt fordelingsnøkkel, og alle parter har betalt inn sin andel. Pga. innskjerpet økonomi har sentralt redusert sitt bidrag til prosjektet med ,-. I samråd med de andre fylkene ble budsjettet justert utifra det. Utgiftene er i det alt vesentlige relatert til lønn, arbeidsgiveravgift, pålagte forsikringsordninger m.m. For 2014 går denne «avdelingen» med «overskudd» på kr ,-. Balanse avd. 75 Her kommer fram avsetning feriepenger og andre poster relatert til vårt ansvar som arbeidsgiver for 2 faste ansatte og 1 midlertidig ansatt. VESTFOLD

BERETNING ÅRSMØTEPERIODEN 2014

BERETNING ÅRSMØTEPERIODEN 2014 0 1 0 1 0 1 0 Telemark SV TELEMARK SV ÅRSBERETNING 0 BERETNING ÅRSMØTEPERIODEN 0 Fylkesstyret og Representantskapets sammensetning i perioden. Fylkesstyret: Rolf Jørn Karlsen Leder Ådne Naper Nestleder

Detaljer

Innkomne forslag til uttalelser

Innkomne forslag til uttalelser Innkomne forslag til uttalelser Forslag til uttalelser fra årsmøtet i Vestfold SV 0.0. . Uttalelsesforslag # Tillit til de ansatte Vestfold SV vil gå i bresjen for en tillitsreform i kommunene og fylkeskommunen

Detaljer

Regnskap2016 avd. 71 Fylkeslaget

Regnskap2016 avd. 71 Fylkeslaget Regnskap2016 avd. 71 Fylkeslaget nr: 1000-8999 3110 Kronerulling/Gaver....................... 35 800 21 700 32 200-10 500 67,4 3200 Medlemskontingent....................... 39 240 36 220 39 000-2 780 92,9

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Silje Schei Tveitdal, Ingrid Fiskaa, Anna Tresse, Gülay Kutal, Bjørn Kjensli og Bård Vegar Solhjell (fra 16:50). Forfall Rolf

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Årsmelding 2016 Telemark SV

Årsmelding 2016 Telemark SV Årsmelding 0 Telemark SV 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1. Fylkesstyret og representantskapets sammensetning i perioden 1.1 Fylkesstyret: Leder Ådne Naper - EU/EØS kontakt Nestleder Marianne Yndestad - kvinnepolitisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Arbeids- og organisasjonsplan for Telemark SV 01-00 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Telemark SVs langsiktige strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt.

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt. Sak 6: Vedtekter Vedtektskomiteen innstillinger: Komiteen har bestått av: Helle Linné Eriksen (leder), Trond Vatne, Ingvar Kolbjørnsen, Torhild Hellstrøm, og Ingrid Angvik. V1 Forslagstiller: Rælingen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2009 VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI SIST BEHANDLET AV LANDSMØTET 2009 Navn og formål 1 Partiets navn

Detaljer

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 1 2 3 Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2012-2015 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formål Dette er en arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV for perioden 2012-2015. Denne planen skal beskrive

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november Landsmøte 2015 Sarpsborg, 6. 8. november SAK 2 Konstituering Inneholder: 1) Landsstyrets forslag til forretningsorden for landsmøtet 2) Landsstyrets forslag til tidsplan 3) Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2008 Kontingent 2010 Budsjett 2009 2 Regnskap 2008, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Regnskap 2008 Budsjett 08 Regnskap 2007 Kontingent laga 520840,00

Detaljer

Sak 25/12 Godkjenning av innkalling og protokoller

Sak 25/12 Godkjenning av innkalling og protokoller Protokoll fra sentralstyremøte 5. mars 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Jan Olav Andersen, Olav Magnus Linge, Rolf Jørn Karlsen, Silje Schei Tveitdal og Ingrid Fiskaa, Signe Ann Jørgensen, Kristin Halvorsen,

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Fylkesstyrets innstilling til dagsorden for Oslo SVs årsmøte 2016: Fredag: 4.3 kl. 16.00-21.00 Åpning ved Benjamin E. Larsen Sak 1 Konstituering, forretningsorden

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT SIST ENDRET PÅ LANDSMØTET 2015 VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist behandlet av landsmøte 2015 Kapittel 1: Navn og

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

REGNSKAP 2016 BUDSJETT 2017

REGNSKAP 2016 BUDSJETT 2017 Nord-Trøndelag REGNSKAP 2016 BUDSJETT 2017 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2016 3 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Kontingent 1 91 200 94 000 83 165 Partistøtte

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 Nord-Trøndelag REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2015 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Kontingent 1 83 165 91 000 83 425 Partistøtte

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Kapittel 4: Lokallaget

Kapittel 4: Lokallaget Sist endret på årsmøtet 2017 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme -nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har Oslo SV også en bokstav B, C, D eller E. Kapitlene 1, 2

Detaljer

Byrå: Birkeland Regnskap AS Klient nr.: 084 Agder Venstre Dato: Side: 1 Organisasjonsnr.:

Byrå: Birkeland Regnskap AS Klient nr.: 084 Agder Venstre Dato: Side: 1 Organisasjonsnr.: Resultatrapport 4 Periode: 01.01.2013-31.12.2013 Tekst Denne periode Denne periode Akkumulert hittil Akkumulert hittil Akkumulert hittil i år % ifjor % i år % ifjor % avvik % 3100 Salgsinntekt handelsv.

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER Kapitel 1. Navn, formål og oppgaver 1-1. Navn Fylkeslagets navn er AUF i Buskerud. 1-2. Organisering Fylkeslaget er Arbeidernes Ungdomsfylkings

Detaljer

Valg av møteledere og referenter

Valg av møteledere og referenter Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité Sak 1.6 Valg av tellekorps 4 Fylkesstyrets

Detaljer

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag Årsmøte i Åsen Museum og Historielag 20.02.2017 Sak 5. Regnskap På neste sider følger balanse og samlet resultat før regnskapet er revidert. Revisors beretning blir framlagt på årsmøtet. Spesifikke tall

Detaljer

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS S E L S K A P S A V T A L E FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1 Selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2008 2 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Plassering 4-5 B Tekst Medlemsmøte Det øverste organet mellom årsmøtene er medlemsmøtet. Styret kan kalle inn til medlemsmøtet med minst

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

Hefte 3 innkomne forslag

Hefte 3 innkomne forslag Hefte 3 innkomne forslag 3-1 Forslag til årsmøte saken «VALG» Fra Marthe Hammer og Marianne Sæhle : Styret i Bergen SV bes om at det velges en kvinnepolitisk leder for Bergen SV. Styret i Bergen SV velger

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

SAK 2 Konstituering. Inneholder:

SAK 2 Konstituering. Inneholder: Landsmøte 2013 Trondheim, 30. august til 1. september SAK 2 Konstituering Inneholder: 1. Landsstyrets forslag til tidsplan 2. Landsstyrets forslag til forretningsorden 3. Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplanen

Arbeids- og organisasjonsplanen Hovedprioriteringer for Akershus SV i 2014 A. Bli en mer synlig politisk aktør i Akershus B. Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i C. Sikre lister og lag i alle kommuner til valget i

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap Kontingent 2009

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap Kontingent 2009 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2007 Kontingent 2009 Budsjett 2008 2 Regnskap 2007, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Regnskap 2007 Budsjett 07 Regnskap 2006 Kontingent laga 539 110,00

Detaljer

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling

Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 8 Saksnr: 8.01 Forberedende valgkomites innstilling Forslag til sammensetning av sentralstyre og direktevalgte landsstyrerepresentanter

Detaljer

Innkalling til representantskapet

Innkalling til representantskapet Innkalling til representantskapet Temark Representantskapet Nestleder av representantskapet kaller inn til representantskapsmøte for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Dato: 20.04.2016

Detaljer

LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE

LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LOVER FOR AKERSHUS UNGE HØYRE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT SIST ENDRET PÅ LANDSMØTET 2017

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT SIST ENDRET PÅ LANDSMØTET 2017 VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT SIST ENDRET PÅ LANDSMØTET 2017 Hagegata 22, 0653 Oslo post@ 1 VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist behandlet av landsmøtet

Detaljer

Årsregnskap 2005 tekst og talldel Om Budsjett vs. Regnskap 2005 Inntekter: Utgifter: alle avdelinger Avdeling 1 Administrasjon

Årsregnskap 2005 tekst og talldel Om Budsjett vs. Regnskap 2005 Inntekter: Utgifter: alle avdelinger Avdeling 1 Administrasjon Årsregnskap 2005 tekst og talldel Om Budsjett vs. Regnskap 2005 Landsstyret vedtok 29.04.05 et eget tilleggsbudsjett for valgarbeidet på ca. kr. 760.000, som er lagt inn i det landsmøtegodkjente budsjettet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultat avd. 70 Forening, prj. 0 Felles

Resultat avd. 70 Forening, prj. 0 Felles Resultat avd. 70 Forening, prj. 0 Felles 3420 Tilskudd Extrastiftelsen.............................................. -14 280,00 0,00 Offentlig tilskudd................................ -14 280,00 0,00 Sum

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 Driftsinntekter 3100 Kontingentinntekter 1 714 921 1 582 404 3110 Refusjon lønn arbeidskraft 1 355 129 982 3900 Diverse inntekter, støtte til valgkamp

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

komiteen. Komiteen skal være bredt sammensatt, også geografisk. Fylkesstyret skal ha én

komiteen. Komiteen skal være bredt sammensatt, også geografisk. Fylkesstyret skal ha én Sak 6. Vedtekter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Sak 6.1 Forslag til vedtektsendringer med innstilling fra fylkesstyret

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 01 KONSTITUERING 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Valg av dirigenter 1.3. Valg av referenter 1.4. Godkjenning av delegater 1.5. Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Kapitlene 1, 2 og 3 har ingen tillegg for Oslo SV.

Kapitlene 1, 2 og 3 har ingen tillegg for Oslo SV. Sist endret på årsmøtet 2016 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme -nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har Oslo SV også en bokstav B, C, D eller E. Kapitlene 1, 2

Detaljer

Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Vår ref. 13/202-2 033 /BOSL Representantskapet Dato 21.03.2013 Eierkommunene Representantskapet - Telemark Leder av representantskapet innkaller til representantskapsmøte for Telemark (Temark). Dato: tirsdag

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Kantinen i Herøya Næringspark, Porsgrunn kommune Tormod Gjestlands veg 16 4. juni 2012 kl. 18:30 4. juni 2012 ÅRSMØTE I GRENLAND

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter

Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter Innkomne forslag mht til vedtektsendringer: Forslag nr. 1 Forslag fremmet av AU 6.3. Nominasjonskomitè Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER 1 1 FORMÅL PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER Partiet De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn og som verner om de kristne grunnverdiene. Partiet De Kristne vil arbeide for et samfunn

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?»

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» «Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» Er den norske arbeidslivsmodellen truet? #1: Ja. #2: Ja, av den blåblå regjeringen #3: Ja, av manglende politisk utvikling Fra sak til verdi Flytter verdier velgere?

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015 VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet 14. 15. februar 2015 1. FORMÅL Nordland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer