Årsmøtet i Telemark SV2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøtet i Telemark SV2015"

Transkript

1 Årsmøtet i Telemark SV2015 Sakspapirer Ådne

2

3 1.innkalling, vedlegg: Programkomiteens innstilling til fylkesprogram Å RSMØTE TELEMÅRK SV 28.februar Vi innkaller til årsmøte i Telemark SV på Brattrein Hotell i Notodden, lørdag 28.februar. På programmet står behandling av fylkesprogram , uttalelser, valg og årsmøtesaker. Brattrein Hotell, Notodden Lørdag 28.februar 2015, 10:00-18:00 Egenandel for lokallagets delegater: 395,- Send påmelding med til (med ev. allergier) FRIST FOR PÅMELDING: 20.februar FRIST FORSLAG TIL UTTALELSER: 14.februar FRIST FOR ENDRINGSFORSLAG TIL PROGRAM: 22.februar Endelige sakspapirer sendes påmeldte delegater 23.februar Fylkesstyret og representantskapsmedlemmer innkalles separat Lokallag og delegater til nominasjonsmøte i Telemark SV, per Vinje 3 Sauherad 2 Kragerø 4 Porsgrunn 6 Tokke 2 Bø 3 Bamble 2 Nissedal 2 Seljord 2 Nome 2 Siljan 2 Telemark SU 5 Tinn 5 Drangedal 2 Skien 8 Notodden 2 Totalt: 52

4 1. ÅPENT MØTE Møtet er åpent. Fylkesstyrets forslag til forretningsorden for Telemark SVs årsmøte lørdag 28.februar DELTAKERNES RETTIGHETER Forretningsorden for Telemark SVs årsmøte 2.1 Til årsmøtet gjelder full tale-, forslags- og stemmerett for: a) Delegater valgt av lokallagene og SU b) Fylkesstyret (ikke stemmerett ved behandling av beretning eller regnskap) c) Representantskapets medlemmer 2.2 Til årsmøtet gjelder tale og forslagsrett for: Alle medlemmer i Telemark SV og Telemark SU. 2.3 Til årsmøtet gjelder talerett for: Alle inviterte gjester. 3. KONSTITUERING SAK 1/14 Under konstituering vedtas først dagsorden og det foretas deretter valg av dirigenter og sekretærer. Dernest behandles forretningsorden og det foretas valg til komiteer som er nevnt i forretningsorden. 4. KOMITEER Årsmøtet velger ved møtets begynnelse det antall redaksjonskomiteer årsmøtet finner behov for. Årsmøtet velger ved møtets begynnelse en «trygghetskomite», jmf. vedtak om «Trygge møteplasser». 5. BEHANDLING AV FORSLAG 5.1. Generelt Alle forslag, unntatt til forretningsorden, skal leveres skriftlig. Alle forslag skal være undertegnet av den som fremmer det. Forslag kan ikke framsettes etter at strek er satt, unntatt til forretningsorden. Før strek settes, skal dirigenten referere forslag som ikke er framsatt fra talerstolen, og det skal gis anledning til å levere forslag Innkomne forslag Fylkesstyrets innstilling til innkomne forslag sendes delegatene og lokallaga seinest 6 dager før årsmøtet. 1

5 Lokallag kan fremme selvstendige forslag seinest fire uker før årsmøtets åpning. På årsmøtet kan deltakere med tale og forslagsrett kun opprettholde forslag som er fremmet før fristen. Frist for tillegg og endringsforslag til program er 6 dager før årsmøtet Uttalelser Forslag til uttalelser må være levert innen frist satt av fylkesstyret, mandag 23.februar. Etter fristen er det kun mulig å opprettholde forslag, eller foreslå endring- eller tilleggsforslag til forelagte uttalelsesforslag. Endringsforslag kan ikke framsettes etter at strek er satt. Før strek settes skal dirigenten referere forslag som ikke er framsatt fra talerstolen, og det skal gis anledning til å levere forslag. 6. AVSTEMMINGER Avstemminger skjer ved håndsopprekking med deltakerkort eller ved skriftlig avstemning. Avstemning gjennomføres skriftlig dersom minst en av deltakerne med stemmerett krever det. Valg skjer skriftlig dersom det kreves. Bortsett fra ved valg og endring av vedtektene krever vedtak alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Et forslag anses som falt dersom det er avgitt like mange stemmer for og mot forslaget. En kandidat er valgt dersom vedkommende får mer enn halvdelen av de avgitte stemmer, der blanke stemmer telles med. Ved stemmelikhet i siste valgomgang foretas det loddtrekning blant de kandidater som har fått like mange stemmer. Vedtekter kan bare endres av årsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Medlemmer av fylkesstyret har ikke stemmerett ved behandling av beretning eller regnskap. 7. TALETID Forslag som fremmes skal refereres av forslagsstiller innenfor tilmålt taletid. Dersom ikke annet er vedtatt, har hver representant rett til 2 innlegg pr. sak, et på inntil 3 minutter og et på inntil 2 minutter. Det er anledning til en replikk og en svarreplikk (på inntil 1 minutt) til hvert innlegg. Ordet kreves ved å vise delegatnummer til dirigenten. Ordet til forretningsorden må ikke overskride ett minutt. Ingen kan ta ordet mer enn to ganger til samme forretningsordendebatt. 2

6 Kl Kl Kl TELEMARK SV ÅRSMØTE 2015, 28.februar Brattrein Hotell, Notodden Oppmøte og registrering Åpning av fylkesårsmøtet v/fylkesleder Rolf Jørn Karlsen Sak 1/15 - Konstituering Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av 2 dirigenter, 2 sekretærer Redaksjonskomité for uttalelser 3 medlemmer Redaksjonskomité for program 3 medlemmer Trygghetskomite på 3 medlemmer 2 delegater til å underskrive protokollen Sak 2/15 Uttalelser og program Fremlegg Den politiske situasjonen v/ innstilt nestleder, Oddny Miljeteig Debatt Lunch Hilsninger Oppsummering debatt Pause Kl Kl Kl Kl Kl Kl Sak 3/15 - Årsberetning 2014 v/ fylkesleder Rolf Jørn Karlsen Sak 4/15 - Regnskap 2014 v/ Marit Nagel Rønningen Sak 5/15 Arbeids- og organisasjonsplan 2015 v/ Rolf Jørn Karlsen Sak 6/15 Budsjett 2015 v/ Marit Nagel Rønningen Kl Vedtak sak 2 Kl Fylkesprogram Uttalelser Sak 7/15 Valg og avslutning TELEMARK

7 1 1. Uttalelsesforslag # SV vil erstatte kontroll med tillit Telemark SV vil gå i bresjen for en tillitsreform i kommunene og fylkeskommunen der innbyggere, ansatte og folkevalgte går sammen for å skape bedre velferd, samfunn og lokaldemokrati. God utdanning, helse og velferd, og et levende folkestyre handler grunnleggende om tillit. Tillit til at folk gjør jobben sin etter beste evne, tillit til at barn har lyst til å lære, tillit til at mennesker får den hjelpen de trenger, tillit til at deltakende innbyggere bidrar positivt i folkestyret. Vårt svar på stadig mer kontroll, rapportering, byråkrati og markedstenkning i offentlig sektor, skal være mer tid og tillit til de ansatte og større medvirkning for brukerne. Vi vil verdsette de ansattes kompetanse, og slippe til de ansattes kreativitet og oppfinnsomhet. Arbeidsglede og yrkesstolthet må gjenreises, skal resultat bli best mulig for innbyggerne. Telemark SV har tillit til faglighet, og skal fortsatt være lydhøre for organisasjoner som representerer medlemmer i alle slags yrkesgrupper. Vi har tillit til at ansatte og deres organisasjoner fremmer representative krav på vegne av dem som best vet hvor skoen trykker i arbeidslivet. Vi skal slå ring om arbeidsmiljøloven i de forvaltningsorganer vi har innflytelse. Samtidig skal vi videreføre en god kontakt med næringslivet og arbeidsgivere, med tillit til fagmiljøene disse representerer. Telemark SV vil: Fjerne detaljreguleringen i arbeidshverdagen til offentlig ansatte. Redusere unødvendig og byråkratisert kommunal måling og testing. At barnehagelærere, lærere, sykepleiere, hjelpepleiere og andre fagfolk skal ha mer tid til å planlegge- og gjennomføre sine kjerneoppgaver sammen med barn, eldre, syke og omsorgstrengende Uttalelsesforslag # SV sier ja til folkestyre og deltakende demokrati Lokaldemokratiet bygger på tillit og nærhet mellom folk og folkevalgte. SV vil ha mer demokrati i norske kommuner. Innbyggerne må selv få ta direkte del i viktige demokratiske beslutninger. I dag blir for mange beslutninger langt fra folk, bak lukkede dører. Derfor ønsker SV å gi mennesker større direkte innflytelse i viktige enkeltsaker. I kommende kommunevalgperiode planlegges omfattende kommunesammenslåinger den største forvaltningsreformen i Norge på over 50 år. Når kommunene utreder mulig

8 sammenslåing er det viktig at det skjer i full åpenhet og at grunnlaget er vedtatt i kommunestyret. Folk og ansattes organisasjoner må få delta aktivt. Endelig beslutning må forankres i en folkeavstemming. Kommunene må ikke settes i en situasjon der sammenslåing blir en konsekvens av økonomisk tvang fra staten. Telemark SV vil: Utvikle demokratiet ved å involvere innbyggerne i beslutninger på nye måter, blant annet gjennom åpen budsjettering hvor innbyggerne er med å bestemme kommunebudsjett. Involvere innbyggerne i beslutninger på nye måter blant annet gjennom bruk av innbyggerpanel. I større grad bruke folkeavstemninger om viktige politiske spørsmål i kommunen, deriblant kommunesammenslåing. Si nei til enhver tvangssammenslåing av kommuner. Kommunesammenslåing må være en frivillig sak i den enkelte kommune. 15 Uttalelsesforslag # Bedre velferd i fellesskap Telemark SV vil at fellesskapet skal ha ansvaret for barnehage, skole og omsorg. Vi sier nei til privatisering og konkurranseutsetting i kommunene, fordi en god oppvekst, utdanning og omsorg er selve livene våre og ikke butikk. Velferden er til for å tjene innbyggerne, ikke for at private stor-entreprenører skal tjene seg rike på den. Alle barn har rett til en trygg og meningsfull oppvekst. Full barnehagedekning er bra for barn og bra for likestilling. Etter at SV har gått i spissen for at alle barn skal ha rett til en barnehageplass, er det nå tid for å sette søkelys på kvaliteten, og gjøre tilbudet enda bedre. I eldreomsorgen stjeler stoppeklokker og rapporteringskrav altfor mye tid fra eldre og syke, og dette fratar de ansatte muligheten til å gjøre den jobben de selv ønsker og som brukerne trenger. I neste kommuneperiode vil vi høyne kvaliteten i barnehagene, satse på en heldagsskole med flere lærere, og gi ansatte i eldreomsorgen og hjemmehjelpen tid til å gi omsorg. Telemark SV vil: Ha to barnehageopptak i året i kommuner hvor det bare er ett i dag. Stanse konkurranseutsetting og øke andelen kommunale barnehager. Pengene som brukes på barnehager skal gå til kvalitet ikke til fortjeneste for kommersielle selskap. Øke grunnbemanningen i barnehagene og øke andelen pedagogisk personale. Gi ansatte mer tid til omsorgstrengende med store hjelpebehov.

9 Innføre kommunal rett til heltid og fast stilling for ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester. Gjennomføre forsøk med redusert arbeidstid i belastende helse- og omsorgsyrker. Kreve større overføringer til kommunene 5 Uttalelsesforslag # Flere lærere per elev- den neste store læringsreformen Telemark SV mener heldagsskole med flere lærere for de minste elevene bør være den neste store læringsreformen. Målet er at hver elev skal få mer tid sammen med læreren, og at mer av leksene kan gjøres i skoletiden. Dessuten vil SV styrke skolehelsetjenesten, satse på mer fysisk aktivitet og gjeninnføre frukt og grønt i de kommunene som har kuttet dette. Næring gir læring! Telemark SV vil: Ha 15 elever per lærer i 1.-5.klasse, og maks 20 elever per lærer i klasse. Innføre gratis kjernetid i SFO. Redusere tester og rapportering i skolen. Øke antall lærlingplasser, blant annet ved at kommunene stiller krav om å ta inn flest mulig lærlinger i vilkårene for offentlige anbud. 19 Uttalelsesforslag # SV vil ha klimavennlige kommuner SV-kommunen tar klima og miljø på alvor. Vi vil skape grønne og moderne lokalmiljøer og byer som folk trives i. Vi skal satse grønt lokalt for å bidra til å løse de globale klima- og miljøproblemene, og gi innbyggerne grunnlag både for fornybar næringsutvikling og rike naturopplevelser. SV vil prioritere kollektivtransport og sykkel i byområder og tettsteder. At flere sykler til jobb vil både redusere klimagassutslippene, være bra for folkehelsa og gi økt livsglede for dem som liker å sykle. Telemark SV vil satse på energieffektivisering og omlegging fra fossil til fornybar energi i kommunale- og fylkeskommunale bygg. Vi ønsker å være pådrivere for energi- og miljøeffektivisering av offentlig eid bygningsmasse for å redusere unødig utslipp, og for å stimulere til økt aktivitet i den lokale bygningsbransjen. Både naturområder og dyrket mark bygges ned i stort tempo, og selv om bare 3 % av Norges landareal er dyrket mark, bygges det ned store mengder matjord hvert år. SVs

10 folkevalgte vil alltid ta miljøhensyn når det gjelder matjord. Vi vil ta vare på naturmangfold og friluftsopplevelser, og på landbruket som leverandør av trygg mat og fornybar energi. Vi vil at kommunene får fjernet alle villfyllinger, vi vil at det skal bygges ut langt flere ladestasjoner for elbiler, og at det satses langt sterkere på fornybar energi i kommunene og fylkeskommunen. Telemark SV vil motsette seg alle forsøk på å privatisere og kommersialisere den grunnleggende fellesressursen som vannet vårt er. Telemark SV vil: Satse på kollektivtransport og sykkelveier i tettbygde områder. Fjerne oljefyring i kommunale og fylkeskommunale bygg innen Energi- og miljøeffektivisere kommunale og fylkeskommunale bygg. Kjøre busser og biler på strøm og fornybart drivstoff. Verne matjord og sårbar natur fra utbygginger. Sikre offentlig eierskap av vannet 15 Uttalelsesforslag # En feministisk arbeidsgiver SV er et feministisk parti. Det betyr at vi mener byrder og goder er skjevt fordelt i samfunnet, og vi ønsker å gjøre noe med det. For oss er feminisme universell frigjøring, og kamp for like muligheter for alle, uavhengig kjønn, legning, etnisitet og religion. God velferd er også god kvinnepolitikk. Velferdstjenester er kvinnedominerte yrker, og tre av de fem yrkesgruppene med høyest sykefravær og lavest lønnsutvikling er sterkt kvinnedominerte. Trygge, offentlige tjenester er derfor viktig for kvinners deltakelse i arbeidslivet, og for å få tiden til å strekke til i hverdagen. Fortsatt er det slik at kvinner tjener 85 øre for hver krone en mann med tilsvarende utdanning, kompetanse og ansvar tjener. En styrking av lønn og rett til heltid i de tradisjonelle kvinnedominerte yrkene vil være et stort likestillingsløft, og føre til at flere vil finne det attraktivt å søke jobb og karriere innen helse, omsorg og oppvekst. Vi er alle avhengig av kvalitet i velferden; fra de yngste i barnehagene til de eldste på sykehjem. Telemark SV vil: Gjøre fylkeskommunen til en feministisk, rettferdig arbeidsgiver. Innføre likelønn og sikre rett til heltidsstillinger i offentlige virksomheter. Arbeide for større inkludering av minoritetskvinner i arbeidslivet. Jobbe mot seksuell trakassering og seksualisert mobbing i arbeidslivet, blant annet gjennom støtte til ressurssentre for seksualopplysning.

11 1 2 3 Stoppe privatisering av velferdstjenester som truer arbeidstakeres lønn- og pensjonsvilkår. Vi skal ikke bidra til å gjøre dagens kvinner til morgendagens minstepensjonister. 4 Uttalelsesforslag # Solidaritet med mennesker på flukt Telemark SV mener Norge kan gjøre mye mer for å avhjelpe den humanitære katastrofen som utspiller seg i Middelhavsområdet Norges yttergrense i Schengen. Retten til asyl må være reell det er bakmennene som må forfølges, ikke flyktningene. Situasjonen blir stadig verre for de hundretusener av flyktninger som forsøker å komme seg til Europa. Stadig flere mennesker blir tvunget på flukt fra sine hjemland, og i håp om et tryggere liv og bedre livsvilkår søker de til vårt kontinent. Under flukten er de prisgitt moralen til kyniske menneskesmuglere. Disse smuglerne utnytter mennesker i en sårbar situasjon på det groveste. Gravide kvinner og barn blir ikke hensynstatt. Det er galt at de landene som ligger nærmest flyktningenes opprinnelsesland skal bære de største byrdene alene. Det er dessuten uakseptabelt at flyktningene møtes av politi og militære, piggtråd og interneringsleire fra EUs side. EU-politistyrken Frontex, der Norge er med, må omgjøres til en humanitær organisasjon som ivaretar alle asylsøkeres rett til å få sine saker ordentlig undersøkt. I Norge har vi stor plass, og store ressurser. Vi er en fredsnasjon som setter menneskerettighetene høyt. Vi kan ikke snu oss bort og vise til at dette ikke er vårt problem menneskeheten er ett og vi er en del av den. Vi har dessuten et særlig ansvar som medlem av Schengen og Frontex. Telemark SV ber derfor Regjeringa og Stortinget om å intensivere arbeidet for å bedre situasjonen til mennesker på flukt. Vi mener at Norge skal øke bistanden til de landene som bærer størst byrde av flyktningstrømmen fra Eritrea, Somalia, Syria, Irak og Afghanistan. Vi mener at Norge skal bistå Tyrkia, Hellas, Italia og Spania i deres arbeid med mottak av flyktninger og la flere av krigsofrene søke asyl i Norge. Vi ber Regjeringa ta et initiativ slik at internasjonalt politisamarbeid konsentrere seg om kampen mot menneskehandel og menneskesmugling, ikke om å avvise, fengsle og returnere fattige mennesker på flukt.

12 1 Uttalelsesforslag # Telemark SV sier nei til ny postlov Telemark SV sier nei til regjeringens forslag til ny postlov, og innføring av EUs tredje postdirektiv i Norge. Vi krever at enhetsportoen opprettholdes, og at næringslivet i distrikts-norge får samme rammevilkår som i sentrale strøk. Gode posttjenester i hele Norge er en viktig del av infrastrukturen i samfunnet viktig både for næringslivet og hele lokalsamfunn. Telemark SV mener Regjeringas forslag om å konkurranseutsette all post under 50 gram vil føre til økt sentralisering, og ramme næringslivet i distriktene. Erfaringene fra andre land viser at full konkurranse på posttjenester fører til at de aller største bedriftene i sentrale strøk får redusert portoutgiftene, mens små og mellomstore bedrifter og befolkningen i det meste av landet får dårligere og dyrere posttjenester. EUs egne rapporter viser dessuten at en slik liberalisering av postmarkedet betyr dårligere vilkår for de ansatte, med økt midlertidighet og færre faste jobber. Det blir altså en konkurransevridning til fordel for bedrifter plassert rundt Oslo. Svekkede rammevilkår for næringslivet i distriktene fører til at bedrifter flytter til sentrale strøk eller blir lagt ned. Alternativt må det bevilges en milliard kroner mer pr. år for å opprettholde lik porto over hele landet. Postombæringen skal dessuten reduseres til fem dager i uken. Det rammer en betydelig del av avisdistribusjonen. Landsforeningen for lokalaviser (LLA) har gått hardt ut mot forslaget og anslår at 15 prosent av landets aviser ikke blir delt ut med regjeringens forslag. Dette er selvsagt et økonomisk problem for avisene, men også en betydelig svekkelse av det posttilbudet innbyggerne får. Vi ser her nok et eksempel på at en Høyre-ledet regjering som legger seg flatt for EUlovverk gjennom EØS-avtalen handler i strid med interessene til folk flest her i landet. E Telemark SV vil: Opprettholde et posttilbud som bidrar til næringsliv og arbeidsplasser i distriktene Opprettholde enhetsportoen lik pris over hele landet At lokalavisa fortsatt skal nå frem til leserne også i helgene At Stortinget avviser forslaget til ny postlov og implementering av EUs tredje postdirektiv 37 Uttalelsesforslag # INNFØR SKIENSMODELLEN MOT SOSIAL DUMPING I ALLE KOMMUNER OG FYLKER Situasjonen i det norske arbeidsmarkedet er bekymringsfull, og sosial dumping og svart økonomi truer flere faggrupper. Telemark SV mener at det offentlige må

13 iverksette mye strengere virkemidler for å bekjempe utviklingen mot sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og mafia i Norge. Det er skattebetalernes penger som brukes på offentlige byggprosjekter, da må vi sørge for at offentlige byggprosjekter kommer skattebetalerne til gode. Telemark SV vil ha en sterk fastlandsnæring som kan konkurrere om arbeidskraften med petroleumsnæringen. Da må vi bidra til å gjøre fastlandsnæringene attraktiv for unge arbeidstakere, og lønnsom for seriøse aktører i bransjen. I dag belønner vi skatte- og arbeidskriminalitet så lenge vi kun vektlegger pris i anbudsrundene. Vi sponser brudd på arbeidsmiljøloven og vi tillater kriminelle aktører å snyte på skatten. Sånn kan det ikke fortsette. Offentlige kjøp av varer og tjenester skal være en investering i lokalbefolkning, næringsliv og infrastruktur. Noe annet er kortsiktig pengebruk. Hverken borgere eller bransjer tjener på at anbudsvinnere får blåse i kvalitet eller droppe rekruttering. Vi må slutte å handle med dem som trekker ressurser ut av felleskapet, og bruke felleskapets penger på fremtidens arbeidsplasser. Det gjør vi ved å sette krav til anbudsforutsetninger, bruk av vikarbyråer og i ansettelsespolitikken. Vi trenger ikke reise langt for eksempler på gode krav. Skien kommune har vedtatt en rekke tiltak mot sosial dumping i bygg- og anleggsbransjen. Her setter det offentlige som byggherre tak på antall underentreprenører, krav til at arbeid skal utføres av folk med fagbrev og av faste ansatte, og at utbygg over en viss størrelse skal være aktive lærlingplasser. I tillegg kreves det at lønninger utbetales til norske bankkontoer slik at det blir vanskeligere å drive skattekriminalitet over lønnsslippen. Telemark SV vil at det offentlige er like frempå i alle kommuner og fylkeskommuner, og i alle bransjer som trues av det politi, skattemyndigheter og NAV kaller arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

14 Telemark SV TELEMARK SV ÅRSBERETNING 2014 BERETNING ÅRSMØTEPERIODEN 2014 Fylkesstyret og Representantskapets sammensetning i perioden. Fylkesstyret: Rolf Jørn Karlsen Leder Ådne Naper Nestleder Kari Rustberggård Styremedlem Per Atle Einan Styremedlem Sanja Pasovic Styremedlem Una Pasovic SU-representant Tuva Hope 1. vara Anne Lindgren 2. vara Ken-Roger Bastian Wølner 3. vara Ken-Roger B. Wølner trakk seg fra sine verv i september. Representantskapet: Bø Morten R. Arnesen Drangedal Åse Hamre Kragerø Bente Fjellheim Nissedal Leif Arild Sanden Nome Gunnar Sanden Notodden Berit Hersir Lund Porsgrunn Helge Mæland Sauherad Jan Phillips Olsen Seljord Gunn Marit Sandsdalen Siljan Jan Petter Gurholt Skien Eric Gabo Ekeberg Nilsen/ Synnøve Mæland Tinn Astrid Songedal Tokke Venke Bakke Vinje Veslemøy Wiese Telemark SU Flere har møtt Fylkestingsgruppa Sigbjørn Molvik Landsstyrerepresentant: Revisorer: Rolf Jørn Karlsen, Skien Medlem Arnulf Melgård, Skien Kari Rustberggard, Vinje Vara Øystein Høgetveit, Vinje Jan Egil Aronsen, Porsgrunn 2. vara Anne Evjen, Siljan 3. vara Programkomite: Ådne Naper Skien (leder) Veslemøy Wiese (Vinje) Ken-Roger Bastian Wølner (Notodden, t.o.m. september) Telemark

15 TELEMARK SV ÅRSBERETNING 2014 Leonora Coli (SU) Jan-Petter Gurholt (Siljan f.o.m. oktober) Rolf Jørn Karlsen (Skien/fylkesleder, f.o.m. oktober) Una Pasovic (Tinn/SU, f.o.m. oktober) o Programkomiteen arbeidet fra juni og frem til endelig innstilling ble ferdigstilt 30.november. Innstillingen har blitt distribuert og vært tilgjengelig for alle siden 4.desember. Nominasjonskomite: Ken-Roger Bastian Wølner (Notodden, leder t.o.m. september), Marit N. Rønningen (Skien, leder f.o.m. oktober), Una Pasovic (Tinn/SU), Jan Petter Gurholt (Siljan). o Nominasjonsmøte i Telemark SV ble holdt søndag 30.november på Rjukanhuset, Rjukan. Møtet ble holdt i forbindelse med representantskapsmøte og programseminar lørdag 29.november. Valgkomité: Arnulf Melgård, Skien (leder), Mette Sanden (Nome), Kjetil Djuve (Tinn). 2. Oppfølging av arbeidsplanen Politiske prioriteringer, jmf. revidert arbeids- og organisasjonsplan for 2015: «Fremtidens Telemark»: o Skolestruktur o Sykehusstruktur o Kommunestruktur «Trygg skole og livslang lære»: o Fagutdanning og lærlingordninger o Voksenopplæring o Realfagsløft «Rettferdige arbeidsplasser»: o Miljøvennlig næringsliv, industri og landbruk o Offentlige anbudsregimer og kampen mot sosial dumping o Rekruttering til helsefag og økt grunnbemanning i kommunene Utenriks- og militærpolitiske spørsmål De politiske prioriteringene har lagt føringer for politikkutviklingen i 2014, og dannet grunnlaget for programseminarene, utkast til fylkesprogram og dialogmøter med meningsbærende organisasjoner i høringsperioden for fylkesprogrammet. Unntaket er prioritering 4; «utenriks- og militærpolitiske spørsmål». Telemark SV har arbeidet målrettet med å videreutvikle kontakten med organisasjonslivet i fylket. I den sammenheng har det vært avholdt flere møter og aktiviteter med Fagforbundet, Fellesforbundet, LO, Nei til EU, Natur og Ungdom, NHO, Bondelaget, Telemark Idrettsråd og Utdanningsforbundet Telemark

16 TELEMARK SV ÅRSBERETNING 2014 Følgende har besøkt Telemark fra SV sentralt til utadvendt virksomhet i årsmøteperioden: Audun Lysbakken, Bamble, Sauherad, Bø og Notodden, Bård Vegar Solhjell, Skien, Dag Seierstad, Porsgrunn Kampen mot sosial dumping har også vært et prioritert satsingsområde for Telemark SV. «Skiensmodellen mot sosial dumping» har i stor grad vært båret frem av SV og leder og nestleder har vært aktive i å spre Skiensmodellen utover i organisasjonen. SV-lag i flere kommuner og fylkeskommuner har fremmet forslag og interpellasjoner om innføring av Skiensmodellen, og Skiensmodellen er også vedtatt sentral politikk, nedfelt i lokalvalgplattformen. SVs skoleringsarbeid Ansvarlig for skoleringsarbeidet i Telemark SV er fylkesnestleder i samarbeid med organisasjonssekretæren. Skoleringsarbeidet har vært gjennomført som programseminarer. 3. Møtevirksomhet i fylkesstyret og representantskapet. Fylkesstyret Fylkesstyret har i perioden hatt 12 møter og har behandlet 74 saker. Representantskap og programseminar 1) Representantskap med programseminar med tema: «Landbruk og distriktsnæringer» o Fredag 9.mai lørdag 10.mai, Vinjehuset og Groven Camping Innledning v/rolf Jørn Karlsen Innledning v/terje Kristoffersen, Nome VGS, avd. Søve Innledning v/ Arne Vinje Politikkutvikling i grupper, debatt i plenum Representantskapsmøte Middag og overnatting i regi av Vinje SV 2) Representantskap med programseminar med tema: «Struktur Kommune og sykehus» o Lørdag 21.juni, Langøytangen fyr, Bamble Innledning v/ Thor Egil Braadland, Tekna (tidl. SVs stortingssekretariat) Innledning v/ Lise Larsen, Fagforbundet Telemark Politikkutvikling i grupper, debatt i plenum 3) Representantskap med programseminar med tema: «Klima- og miljøpolitikk lokalt» o Torsdag 30.oktober, Bø Hotell Innledning v/ Silje Schei Tveitdal, partisekretær SV Innledning v/ Siri Karlsen Bellika, «Grønne Jenter» og Fremtiden i Våre Hender Innspill v/ Ingvild Andersen og Silje Strøm, Natur og Ungdom Debatt i plenum 4) Representantskap med programseminar med tema: «Tillit Tillitsreform, hva vil det si»? o Lørdag 29.november, Rjukanhuset Innledning v/ Ådne Naper Innledning v/ Ester Romme Bakka, NTL NAV Telemark

17 TELEMARK SV ÅRSBERETNING 2014 Innledning v/ Oddvar Gran, FO Debatt i plenum Middag og overnatting i regi av Tinn SV 4. Representasjon Landsstyrerepresentant o Rolf Jørn Karlsen er landsstyrerepresentant for Telemark SV o Kari Rustberggard er vara til landsstyret for Telemark SV o Arne Vinje er direkte valgt til landsstyret av landsmøtet Sentral representasjon o Ådne Naper har deltatt i lokalvalgutvalget, og skrevet partiets lokalvalgplattform vedtatt i landsstyret 30.november. o Rolf Jørn Karlsen har ledet forberedende valgkomite og innstilt på ny ledelse, oppnevnt av landsstyret. o Arne Vinje har deltatt i redaksjonskomiteen for revidering av prinsipprogram, oppnevnt av landsstyret. Fylkestingsrepresentanter o Sigbjørn Molvik, leder hovedutvalg for transport o Helle Hogner, nestleder hovedutvalg for kompetanse, og medlem i Administrasjonsutvalget o Steinar Miland er medlem hovedutvalg for kultur o Mari-Anne Sannes er medlem i hovedutvalg for næring 5. Kontakten med lokallaga/medlemmer Lokallaga er representert med hver sin representant i representantskapet. Ut over dette har det vært telefonkontakt og e-poster mellom partikontoret og de enkelte lokallag. Det går en jevn strøm av e-poster til lokallaga og representantskapets medlemmer. Dette er informasjon, orientering, utfordringer og spørsmål, som gjelder både lokale, fylkesrelaterte og sentrale saker. 6. Kontakten med fylkestingsgruppa Fylkestingsgruppa har møterett i fylkesstyret og representantskapet. Sigbjørn Molvik har som leder for gruppa redegjort for aktuelle saker til behandling og fått innspill fra representantskapet. Fylkestingsgruppa har dermed fått et breiere grunnlag for sitt arbeid. 7. Kontakten med stortingsgruppa og partiet sentralt Landsstyremøtene er den viktigste kanalen for å skaffe seg informasjon om hva som skjer sentralt og hvilke saker som blir behandlet. Landsstyrerepresentanten rapporterer jevnlig til fylkesstyre og representantskap. 1.kandidater uten stortingsplass har møterett til stortingsgruppas gruppemøter. 8. Organisatorisk status Telemark SV har per medlemmer Telemark

18 TELEMARK SV ÅRSBERETNING 2014 SV stiller til valg i de aller fleste kommunene som i I tillegg stiller SV egen liste i Notodden for første gang på over 20 år og liste i Bamble for første gang siden Dette har vært en viktig oppgave for både partiledelsen sentralt og fylkeslaget, og gir over nye velgere mulighet til å stemme SV i sin hjemkommune. Det er også gledelig å se en stor vekst i Tinn SV, og solide lister i de største kommunene. Likevel kommer vi ikke utenom at vi sliter i mange kommuner i vest-telemark. Fylkespartiets organisasjon er preget av slitasje etter redusert oppslutning over flere valg. Det er en utfordring å få kontakt med deler av lokalorganisasjonen, og rutinene for å melde endringer til fylkesparti og partikontoret sentralt varierer mye. Det aller meste av kommunikasjon foregår på e-post, og det er derfor en forutsetning at all kontaktinformasjon er oppdatert. Fylkesledelsen har gjennomført telefonrunder for både å oppdatere kontaktinfo og sjekke status/behov i lokallagene. Noen lokallag har gode rutiner og mye engasjement, men det er mye forbedringspotensiale. Telemark SV er fremdeles i samarbeid med Vestfold, Aust- og Vest-Agder, med til sammen tre ansatte og tilnærmet 160 % stillingsressurs. Org.sekr. har hatt redusert stilling hele året, og Ådne Naper er engasjert som distriktssekretær. Telemark SU har lokallag i Grenland og i Tinn, og har opprettholdt aktiviteten i Betydningen av en aktiv ungdomsorganisasjon kan ikke undervurderes, og det er viktig at lokalorganisasjonen i SV støtter opp om ungdommene for å bidra til en god kontinuitet Telemark

19 sv telemark NO Balanse avd. 71 Fylkeslaget Periode: Pr Avdeling: 71,72,75,76 Prosjekt: Kontonr: Konto Balanse EIENDELER 1500 Kundefordringer , , , , Kapitalkonto tsv - ny ,86 437,86 Sum eiendeler , ,36 GJELD OG EGENKAPITAL 2050 Annen egenkapital , , Leverandørgjeld , , Sum gjeld og egenkapital , ,36 Diff. eiendeler/gjeld og EK ,95 0,00 Utskrift fra Agro Økonomi, kjørt kl 11:18:09 av Telemark SV / MNR Side 1

20 sv telemark NO Balanse avd. 72 Fylkestingsgruppa Periode: Pr Avdeling: 71,72,75,76 Prosjekt: Kontonr: Konto Balanse EIENDELER 1925 Fylkestinggruppa - ny , ,59 Sum eiendeler , ,59 GJELD OG EGENKAPITAL 2050 Annen egenkapital , , Sum gjeld og egenkapital , ,59 Diff. eiendeler/gjeld og EK ,80 0,00 Utskrift fra Agro Økonomi, kjørt kl 11:18:09 av Telemark SV / MNR Side 2

21 sv telemark NO Balanse avd. 75 Prosjekt felles fylkessekretær Periode: Pr Avdeling: 71,72,75,76 Prosjekt: Kontonr: Konto Balanse EIENDELER 1500 Kundefordringer , , , , skattetrekkkonto ny , ,90 Sum eiendeler , ,39 GJELD OG EGENKAPITAL 2050 Annen egenkapital , , Leverandørgjeld , , Forskuddstrekk , , Påløpt arbeidsgiveravgift , , Skyldig arb.g.avg. av påløpt ferielønn , , Skyldig feriepenger , ,26 Sum gjeld og egenkapital , ,39 Diff. eiendeler/gjeld og EK ,48 0,00 Utskrift fra Agro Økonomi, kjørt kl 11:18:09 av Telemark SV / MNR Side 3

22 sv telemark NO Balanse avd. 76 Telemark SU Periode: Pr Avdeling: 71,72,75,76 Prosjekt: Kontonr: Konto Balanse EIENDELER 1500 Kundefordringer , , , ,45 Sum eiendeler , ,45 GJELD OG EGENKAPITAL 2050 Annen egenkapital , , Leverandørgjeld ,00 500, Sum gjeld og egenkapital , ,45 Diff. eiendeler/gjeld og EK ,92 0,00 Utskrift fra Agro Økonomi, kjørt kl 11:18:09 av Telemark SV / MNR Side 4

23 TELEMARK SV - FYLKESÅRSMØTE 2015 Notodden Regnskap og balanse 2013 Fylkeslaget (avd. 71) og Felles fylkessek. (avd. 75) Avd. 72. Fylkestingsgruppa og avd. 76. Telemark SU er til orientering. Fylkeslaget avd. 71 Regnskap og balanse Økonomien i TSV er ikke sterk men med nøkternt forbruk har fylkeslaget klart å få et resultat litt over budsjett, kr ,- i overskudd (budsjettert kr ,-) Balansen viser at TSV pr har kr ,45 i banken. Kundefordringer er kr fra autogirogaver høst 2014 som sentralt overfører i januar, og kurs.støtte vi er bevilget men som blir utbetalt så snart regnskap og rapport for aktiviteten er levert. Leverandørgjeld er faktura for leie av Rjukanhuset i november som tilhører regnskap 2014 men er betalt januar 2015, og faktura for fasttlf. og internett på kontoret i Skien 1. kvartal 2015, som er betalt i desember, men tilhører regnskapet for Inntekter Fylkeslagets offentlige tilskudd (post 3300) er litt under budsjett pga. justeringer i fordelingsøret for statsstøtta. Ordningen med autogiroavtale er etablert, tilskudd fra fylkestingsgruppa, kontingent og nominasjonstøtte omtrent som budsjettert Totalt litt under budsjett. Utgifter De fleste poster er omtrent som budsjettert, men noe poster er å kommentere. Service og vedlikehold (6440) Merforbruk pga. ekstra service og merforbruk av kopier/utskrift i forhold til serviceavtale. Datautstyr (6550) Merforbruk pga. betaling for utvida garanti for PC. Aviser,... (6840) Merforbruk fordi Varden har endra fakturaperiode for årsabonnement. Reiseutgifter etter regning (6867) For det meste reiseutgifter for politisk/fylkessekr. som tidligere ble regnskapsført på felles sekretærprosjekt. Nå bokføres disse direkte til det fylket som «utløser» aktiviteten. Kurs støtte (6864) Representantskapet (6870) Må sees i sammenheng da vi har søkt og fått innvilget støtte fra org.fondet sentralt, for programseminarene som er holdt i løpet av Telefon (6900) og Internett (6910) Mindreforbruk fordi det i 2014 er ført kun 3 terminer. 1. termin 2015 er betalt i desember me blir bokført i januar Ref. noter for leverandørgjeld. Til valgkamp 2011 (skal være 2013) (6990) Forsinket fakturering for to deltakere på sommerfestivalen i Grimstad/Arendal, august TELEMARK

24 Felles fylkessekretær avd. 75 Inntektene er i sin helhet overføringer fra de fire samarbeidende fylker og partiet sentralt. Alt etter avtalt fordelingsnøkkel, og alle parter har betalt inn sin andel. Pga. innskjerpet økonomi har sentralt redusert sitt bidrag til prosjektet med ,-. I samråd med de andre fylkene ble budsjettet justert utifra det. Utgiftene er i det alt vesentlige relatert til lønn, arbeidsgiveravgift, pålagte forsikringsordninger m.m. For 2014 går denne «avdelingen» med «overskudd» på kr ,-. Balanse avd. 75 Her kommer fram avsetning feriepenger og andre poster relatert til vårt ansvar som arbeidsgiver for 2 faste ansatte og 1 midlertidig ansatt. VESTFOLD

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

!"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$

! # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ ! "! #$ !"" # $% &'' %'' ( & ) * # $% +, (&'' - &'' #. /0 ' & *0 %&' &())(**. 0 12 0 1#3 $4*54( ' 0 3 $4*4 & + 5+ $156 $ 72 0 85$$$$ #5$$$$ 9 )**+,-. -. -$ %% -).%%! --! /01 3 )**+,-. Oslo s fylkesstyre

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister

Vi i KOMMUNEVALGET. Det er viktig å stemme! Godt valg! Landslaget for Offentlige Pensjonister Vi i Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Nr. 3-2011 - Årg. 66 KOMMUNEVALGET Landslaget 2011 for Offentlige Pensjonister Det er viktig å stemme! Godt valg! VI i LOP nr. 3 2011 Medlemsblad

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet:

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: Sak 8. Årsmelding 2014/2015 Sak 9. Regnskap 2014 Sak 10. Rammebudsjett for 2016 1 Saksliste for Norges

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014 Trondheim 7. 8. februar Rica Nidelven Hotell, Trondheim 1 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør Trøndelag Venstre 2014 # Navn Delegasjon 1 Trond Åm Fylkesstyret

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 1 UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 2012 2 ORGANISASJONSUTTALELSE Vi bygger framtida Oppland Arbeiderparti opplevde som de andre fylkespartiene i Ap i 2011 en sterk medlemsvekst. Totalt

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo Landsmøte 15.-17. mars 2013 Universitetsgata 20, Oslo Innholdsfortegnelse 1. Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g................ 5 Sak 1.1 Åpning og opprop... 6 Sak 1.2 Godkjenning av innkalling...

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Endelig forslag April 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste

Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger. Saksliste Generalforsamling i Landsgruppen av Helsesøstre NSF 24. april 2014 Stavanger Forum, Stavanger Saksliste Kl.1230 - Åpning ved leder av Landsgruppen av Helsesøstre NSF Astrid Grydeland Ersvik Sak nr. 1 -

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer