Eli Torild Hellandsjø Bu Arne Klyve Dag Rekve. 2Idrett og alkohol NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eli Torild Hellandsjø Bu Arne Klyve Dag Rekve. 2Idrett og alkohol NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE"

Transkript

1 Eli Torild Hellandsjø Bu Arne Klyve Dag Rekve 2Idrett og alkohol NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

2

3 Eli Torild Hellandsjø Bu STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE OG NORGES IDRETTSHØGSKOLE Arne Klyve STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE Dag Rekve WORLD HEALTH ORGANIZATION Idrett og alkohol 2 Hvorfor og hvordan benytte idrettsarenaen til forebygging av alkoholmisbruk? NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Oslo 2001

4 Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité 2001 Illustratør: Helga Bu Grafisk produksjon: Bodoni AS Trykk: Aase Grafiske AS, Stavanger 2001 Materialet i dette heftet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Henvendelser om dette heftet kan rettes til: Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Serviceboks 1, Ullevål Stadion 0840 OSLO ISBN

5 Innhold Om forfatterne Forord Idrett og alkohol Planlegging, gjennomføring og evaluering Innledning Hvorfor benytte idrettsarenaen til forebygging av alkoholmisbruk?.. 13 Retningslinjer alkohol og idrett Alkohollovens 9-2. Reklame for alkoholholdig drikk Idrettens organisering «den brukervennlige modellen» Idrettens utbredelse Geografi og tverrkultur Sosioøkonomisk spennvidde Kontrollspørsmål Viktige begrep innen forebygging Primærforebygging Sekundærforebygging Tertiærforebygging Kontrollspørsmål Organisering og nettverkssamarbeid Arne Klyve Hvordan organisere forebygging av alkoholmisbruk blant idrettsutøvere? Idretten trekkes inn som sentral aktør i en lokalt basert tilnærming Nettverkssamarbeid med andre instanser Anbefalt rusforebyggende mål og strategi Kontrollspørsmål IDRETT OG ALKOHOL 3

6 Tiltak på ulike nivåer Mikro står for tiltak rettet mot den enkelte idrettsutøver Meso står for tiltak rettet mot personer i miljøet rundt idrettsutøveren. 32 Makro står for massemedier, lover og regler, kontrolltiltak, samt avholds- og ideelle organisasjoners arbeid Kontrollspørsmål Alkoholreklamens makt i idretten Dag Rekve Idrettens betydning for alkoholindustrien Case 1: Bruk av idrettsstjerner i alkoholreklame Case 2: Alkoholservering ved idrettsarrangement Forebygging etter «årsaksmodellen» Målgruppe og risikofaktorer Viktige strategier for valg av tiltak Kontrollspørsmål «KOKEBOKA» Retningslinjer for en trinnvis planlegging, gjennomføring og evaluering av forebyggende tiltak i idrettslaget Vurdere behovene Utarbeide mål for forebygging Bestemme indikatorer (tiltak) Kartlegge nødvendige ressurser Finne finansieringsmåter Fordele oppgaver Gjennomføring Evaluering Justering av tiltak og rapportering Oppsummering Kontrollspørsmål Appendiks Øvingsoppgaver 4 historier fra virkeligheten Sjekkliste for en god søknad Anbefalt tilleggslitteratur Stikkordliste for hefte 1 og IDRETT OG ALKOHOL

7 Om forfatterne Eli Torild Hellandsjø Bu (f. 1948) trådte sine barnesko i Nord-Norge, nærmere bestemt Tromsdalen. Slalåmbakken var hennes nærmeste nabo, noe som skulle vise seg å sette varige spor. Som veteran holder hun fremdeles koken i bratt lende. På fritida er hun imidlertid oftest å se joggende med mini-disc, hellig overbevist om at trening er godt for det meste. Etter å ha jaget rundt en tid for å finne ut hvordan hun skulle bruke sitt voksne liv, endte hun til slutt opp som psykolog med doktorgrad fra Universitetet i Bergen. For tiden arbeider hun som forsker ved Stiftelsen Bergensklinikkene og Norges Idrettshøgskole, og hennes to kjepphester skal være rusproblematikk og idrettspsykologi. Arne Klyve (f. 1950) er en bergenser med lidenskapelig interesse for fotball, politikk og rusforebyggende arbeid. Han jobber som undervisningssjef ved Stiftelsen Bergensklinikkene og er utdannet cand.polit. med hovedfag i pedagogikk. Han har lang erfaring fra arbeid med rusbelastede og ruseksprimenterende unge og har skrevet en rekke hefter og artikler om forebyggende arbeid. Når han snakker om rusforebygging, vender han stadig tilbake til de «uforløste» kreftene i det sivile samfunn: foreldrene og organisasjonslivet. Arne Klyve har bidratt med kapitlet som tar for seg organisering og nettverkssamarbeid. Dag Rekve (f. 1961) er en urbanisert siviløkonom med sterke røtter i Lærdal. Mange vil assosiere ham med AlkoKutt. Han er mannen som alltid snakker engasjerende om idretten som en av åtte rusfrie soner. Samtidig er han vår viktigste observatør av bryggerienes inntog på idrettsarenaene. For tiden arbeider han i World Health Organizations europeiske avdeling i København, der han blant annet forbereder konferansen som skal bane vei for innføringen av rusfrie soner i samfunnet på tvers av landegrensene. Dag Rekve har bidratt med kapitlet om alkoholreklamens makt i idretten. IDRETT OG ALKOHOL 5

8 6 IDRETT OG ALKOHOL

9 Forord Dette andre studieheftet om idrett og alkohol skal si noe om hvorfor og hvordan vi kan benytte idrettsarenaen til å forebygge alkoholmisbruk. Innholdet er hovedsakelig basert på erfaringer med alkoholforebyggende tiltak blant ungdom generelt, og ikke idrettsungdom spesielt. Manglende erfaringer med alkoholforebyggende tiltak i idrettsmiljøet er forklaringen på det. Nyere forskning har påvist et meget nyansert drikkemønster blant idrettsungdom og samtidig sagt noe om årsakene til dette (Bu, 1999). Ved hjelp av årsaksforklaringer har det da likevel vært mulig å tilpasse noen av tiltakene til idrettsungdom spesielt. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har gitt sitt bidrag til dette heftet. Spesielt vil jeg takke Arne Klyve, Stiftelsen Bergensklinikkene og Dag Rekve, World Health Organization, for deres bidrag med kapitlene Organisering og nettverkssamarbeid ved forebyggende tiltak i idretten, og Alkoholreklamens makt i idretten. Dernest vil jeg rette en stor takk til Odd Kjørmo (Norges idrettshøgskole), Gerhard Relling (Vestmo behandlings- og kompetansesenter), Britt Unni Wilhelmsen (Høgskolen i Bergen), Erik Iversen (Stiftelsen Bergensklinikkene) og Jon Nystedt (Rusmiddeldirektoratet), som alle har tatt seg tid til å lese gjennom manuset og komme med kommentarer. Jeg vil også takke Ingvild Reitan i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité, som har koordinert mye av arbeidet mellom forfattere, kunstner og trykkeri, og sørget for at timeplanen ble fulgt rimelig godt. Også i dette andre heftet om idrett og alkohol har kunstneren Helga Bu gitt sitt billedlige bidrag, som gjør innholdet mer spennende og interessant for leserne. Sist, men ikke minst, vil jeg takke min kjære ektemann Torgils Bu, som har vist interesse for dette arbeidet ved blant annet å delta i diskusjoner om innholdet ut fra rollen som aktiv mosjonist. Bergen, februar 2001 Eli Torild Hellandsjø Bu IDRETT OG ALKOHOL 7

10 8 IDRETT OG ALKOHOL

11 Idrett og alkohol Utviklingen av nytt studiemateriell om idrett og alkohol er et samarbeid mellom Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité og Eli Torild Hellandsjø Bu ved Stiftelsen Bergensklinikkene og Norges Idrettshøgskole. Arne Klyve og Dag Rekve har bidratt med de kapitlene i hefte 2 som tar opp henholdsvis organisering og nettverkssamarbeid med andre instanser, og alkoholreklamens makt i idretten. Studieopplegget er samlet i to studie-/arbeidshefter som bygger på hverandre: Hefte 1: Idrett og alkohol Utbredelse, årsaker og konsekvenser Hvor utbredt er drikking av alkohol blant idrettsungdom, og hva er årsaken til at enkelte drikker mer enn andre? Hvilke skadevirkninger har alkohol, og får dette konsekvenser for idrettsprestasjonene? Hefte 2: Idrett og alkohol Hvorfor og hvordan benytte idrettsarenaen til forebygging av alkoholmisbruk? Forebygging i teori og praksis tiltak på ulike nivåer med «KOKEBOKA» som inneholder retningslinjer for en trinnvis planlegging, gjennomføring og evaluering av forebyggende tiltak i idrettslaget. Fremgangsmåte behovsanalyse, mål, tiltaksnivå, finansiering, nettverkssamarbeid, gjennomføring, evaluering, justering og rapportering Tiltak informasjon, støtte, motivering, rollemodeller, holdninger, sosiale tiltak, alkoholreklame, kommunikasjon og regelverk Heftene er utarbeidet slik at de kan benyttes som studiemateriell gjennom Idrettens Studieforbund (ISF). IDRETT OG ALKOHOL 9

12 Planlegging, gjennomføring og evaluering Når du har vært igjennom dette heftet, skal du vite noe om: planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak som forebygger alkoholmisbruk blant utøvere i ditt idrettslag, for eksempel hvordan du avdekker behovet for forebyggende tiltak i ditt idrettsmiljø hvordan det kan være hensiktsmessig å organisere arbeidet med tiltak som forebygger alkoholmisbruk blant grupper av utøvere i ditt idrettslag samarbeid med foreldre, skolen, kommunale kontor og andre fritidsorganisasjoner hva som er typiske årsaker (risikofaktorer) til høyt alkoholforbruk blant idrettsutøvere valg av tiltak på ulike nivåer alkoholreklamens makt i idretten hva som er effektive strategier ved gjennomføring av tiltak hva en trinnvis plan for gjennomføring og evaluering av tiltak bør inneholde 10 IDRETT OG ALKOHOL

13 Innledning For mange av oss vil rusforebygging fortone seg som et mangetydig og diffust begrep. Mye av forklaringen på det er utstrakt bruk av ulike tiltak uten at man kan dokumentere effekten av dem. Slik har rusforebyggende tiltak fått utvikle seg, uten noen kontrollinstans med krav om tilfredsstillende dokumentasjon av tiltakenes effekt og nytteverdi. Følgende påstand kan derfor stå som en bekreftelse på hvordan rusforebygging har fungert frem til i dag: Rusforebygging ligner ofte politikk: Alle har sine egne meninger om det. Hovedansvaret for at vi mangler kunnskap om effekten og nytteverdien av rusforebyggende tiltak, ligger i stor grad på våre sentrale myndigheter, som forvalter og prioriterer bruken av offentlige midler til forskningsformål. Frem til i dag har forskningen på feltet hovedsakelig vært konsentrert om å avdekke utbredelsen av rusmiddelbruk/misbruk, mens årsaker og konsekvenser av et usunt drikkemønster og/eller bruk av narkotiske stoffer får stå så godt som uavklart. Folk siger vel at Jeppe drikker, men de siger ikke, hvorfor Jeppe drikker. Skal vi forebygge slike drikkeproblemer, er det ikke tilstrekkelig å ha kjennskap til utbredelsen. Vi må ha informasjon om årsakene til drikkingen og konsekvensene av den for å kunne sette sammen effektive forebyggende tiltak. Dernest blir det også viktig å evaluere effekt og nytteverdi av tiltakene som iverksettes for å svare på spørsmålet: Hva nytter, for hvem? Evaluering av rusforebyggende tiltak har tilsynelatende stått nederst på så vel politikernes som forskernes liste over prioriterte forskningsfelt. Dagens IDRETT OG ALKOHOL 11

14 faglige og politiske strømninger gir imidlertid et visst håp om at rusforebyggende tiltak kan bli et prioritert forskningsfelt i tida framover. I dette heftet vil vi legge mest vekt på forebygging av alkoholmisbruk, og ikke rusmiddelmisbruk generelt, da vi per i dag har liten eller ingen dokumentert kunnskap om utbredelse, årsaker og konsekvenser av stoffog medikamentbruk blant idrettsutøvere. Tiltakene og strategiene som presenteres, har forankring i en lokalsamfunnsmodell, noe som innebærer at forebyggingen skjer i idrettsutøvernes nærmiljø, nærmere bestemt idrettslaget eller klubben. Fremgangsmåten er prosjektbasert, og det tilsier at tiltakene gjennomføres innen en på forhånd gitt tidsramme og med en avslutning der man vurderer effekten av tiltakene og avgjør hvordan man skal dra nytte av de erfaringene som er gjort gjennom prosjektet. Målgruppa for dette heftet er først og fremst idrettsledere og trenere innenfor barne- og ungdomsidretten, der forebygging av alkoholmisbruk er et relativt nytt og ukjent fenomen. Vi har derfor valgt «kokebokformen», med mest mulig konkretisering av hvordan et prosjekt for å forebygge alkoholmisbruk kan planlegges og gjennomføres i idrettslaget. All erfaring viser at effekten og nytteverdien av forebyggende tiltak varierer med hva som kjennetegner miljøet og de personene tiltaket rettes mot. Det eksisterer ikke ett tiltak som fungerer for alle! God forebygging inkluderer derfor også en metode som over tid evaluerer virkningene av tiltaket. Slik vil det være mulig å justere/tilpasse tiltakene etter de behovene som det lokale idrettslaget til enhver tid har, og da gjerne innenfor spesielle grupper av idrettsungdom (ulike aldersgrupper og kjønn, ulike typer idrett, ulike prestasjonsnivåer, ulike motiver for å drive idrett etc.). Metoder for evaluering inngår derfor som en naturlig del av retningslinjene for planlegging og gjennomføring av de tiltakene som er beskrevet i dette heftet. 12 IDRETT OG ALKOHOL

15 Hvorfor benytte idrettsarenaen til forebygging av alkoholmisbruk? Tradisjonelt har oppgavene til idrettslederen og treneren ikke vært forbundet med forebygging av alkoholmisbruk. Ikke desto mindre har vi erfart at mange debuterer med alkohol i idrettsmiljøet, og at enkelte får ødelagt idrettskarrieren sin på grunn av alkohol. All forskning på feltet konkluderer med: Jo tidligere drikkedebut, desto mer og oftere drikkes det i ungdomstiden, og desto større er risikoen for å pådra seg alvorlige alkoholskader seinere i livet. Som et paradoks, og stikk i strid med manges oppfatninger, dokumenterte Bu (1999) at norsk idrettsungdom i gjennomsnitt hadde høyere alder ved alkoholdebuten enn ungdom utenfor den organiserte idretten. Som forventet var da også drikkemengden totalt sett lavere hos idrettsungdommen enn hos annen ungdom. Men undersøkelsen falt ikke bare positivt ut for idretten: Bu dokumenterte også at antall ungdommer (tenåringer) som drikker alkohol, er det samme i og utenfor idretten, og at mengden og hyppighet av drikkingen varierer med så vel type idrett som prestasjonsnivå, kjønn, treningsmengde og motivasjon for å drive idrett. Det skulle vise seg at utøvere av styrkebaserte og eksplosive idretter drakk forholdsvis mye og ofte, det vil si at de hadde et gjennomsnittlig årlig inntak på 6 liter rein alkohol (tilsvarer 420 flasker pils). Når det gjaldt prestasjoner, oppfattet de seg selv som blant de dårligste eller beste i landet. Utøvere uten klare motiver for å drive sin idrett, skilte seg også ut med et relativt høyt alkoholinntak, mens de utøverne som hadde ett eller flere motiver for å drive sin idrett og trente forholdsvis mye, drakk relativt lite. Medaljen har med andre ord også en bakside som det er viktig for idretten å forholde seg til. Idrettsungdommens relativt høye alder for alkoholdebut kan og må betraktes som en ressurs i arbeidet med å forebygge alkoholmisbruk, men ressursene synes å være ulikt fordelt. Spørsmålet blir da: Hvordan skal vi forholde oss til denne ulikheten, hva kan vi gjøre, og hvordan bør vi gjøre det? Det er positivt å kunne registrere IDRETT OG ALKOHOL 13

16 at ledere og trenere viser en klart økende forståelse for at idretten har et medansvar for planlegging og gjennomføring av tiltak for å forebygge alkoholmisbruk. Idrettsstyrets vedtak om retningslinjer for alkoholens plass i idretten (8. mai 1998) bekrefter nettopp det. Retningslinjer alkohol og idrett (Vedtatt av Idrettsstyret 8. mai 1998) 1 Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. 2 Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alderen. 3 Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø. 4 Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. Tilskuere skal derfor ikke nyte alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private. 5 Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikker/produkter. Alle organisasjonsledd pålegges å følge norsk alkohollov med forskrifter og retningslinjer. Særforbund og kretser informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag. Arenareklame og utstyrsreklame utføres i henhold til gjeldende lovverk. Det er ikke ønskelig at aldersbestemte klasser (under 18 år) skal reklamere for produkter eller tjenester som inneholder alkohol, selv om reklamen i seg selv vil være i henhold til norsk lov. Alkohollovens 9-2. Reklame for alkoholholdig drikk Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Forbudet gjelder også reklame for andre varer med samme merke eller kjennetegn som drikk som inneholder over 2,50 volumprosent alkohol. Slike varer må heller ikke inngå i reklame for andre varer eller tjenester. Departementet gir forskrifter om avgrensning, utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i første ledd. Departementet kan gjøre unntak fra forbudet når særlige grunner foreligger. 14 IDRETT OG ALKOHOL

17 Vår alkoholpolitikk er utformet med det siktemålet å planlegge for gjennomføring av tiltak som begrenser omfanget av alkoholskader i den norske befolkningen (begrenset tilgang ved kontroll over antall utsalg, statlige avgifter som begrenser salget av alkoholholdige drikkevarer pga. høye priser, nedre aldersgrense for kjøp av alkohol, forbud mot alkoholreklame m.m.). Slik sett vil norsk lov sette klare begrensninger for hva slags alkoholholdige drikkevarer som er tilgjengelig for hvem i ulike situasjoner. Ovennevnte retningslinjer fra NIF om alkohol og idrett kan derfor sies å avspeile og å videreføre vårt lovverk inn i idretten. Retningslinjene bekrefter dessuten at idretten som organisasjon vil motarbeide alkoholdrikking i idrettslig sammenheng ved å innføre alkoholfrie soner. Intensjonen om å bidra med tiltak som forebygger alkoholmisbruk, er med andre ord til stede i idretten, og er et første og svært viktig skritt i retning av å benytte idrettsarenaen til forebygging av alkoholmisbruk. Kan idrettens organisering og utbredelse, samt dens geografiske, kulturelle og sosioøkonomiske mangfold være en ressurs i arbeidet med å forebygge alkoholmisbruk? (sosioøkonomisk mangfold: folk fra ulike sosiale og økonomiske grupper) Idrettens organisering «den brukervennlige modellen» Idrettens organisatoriske oppbygning har, for de fleste av oss, fremstått som en konservativ og relativt udemokratisk modell med ansvar og beslutningsmyndighet lagt til lederne/trenerne, og med utøverne «på sidelinjen». Denne udemokratiske styreformen har imidlertid endret seg noe i den seinere tid, og barn og unge har nå fått større innflytelse på hvordan idretten bør tilrettelegges. Med andre ord har vi en mer brukervennlig idrettsorganisasjon. Sett fra et forebyggingsperspektiv vil en brukervennlig idrettsorganisasjon være et gunstigere utgangspunkt enn den gamle konservative modellen, da den delegerer større ansvar til utøverne for egen atferd, herunder drikkeatferd. Slik sett vil idretten, også sett fra et organisatorisk ståsted, være en gunstig arena for forebygging av alkoholmisbruk. IDRETT OG ALKOHOL 15

18 Idrettens utbredelse Ingen annen fritidsorganisasjon favner så vidt som idretten. Ifølge medlemsregistre i Norges Idrettsforbund (NIF) deltar bortimot 70 % av den norske befolkning tidvis i organisert idrett, og da særlig i tilknytning til barne- og ungdomsidretten. Dette er en unik utgangsposisjon for å nå flest mulig unge med tiltak som kan forebygge alkoholmisbruk. Kun hjem og skole kan skilte med tilsvarende kontaktflate med de unge. Mange vil likevel hevde at vi lever i en tid da stadig flere driver fysisk aktivitet uten «koblinger» til det lokale idrettslaget. Hva med disse såkalt uorganiserte? Faller de utenfor tiltaksapparatet vårt? Ja, det er riktig at vi etter hvert har fått stadig flere i denne gruppa, men de er gjerne noe eldre enn dem som representerer barne- og ungdomsidretten. Typisk her er de som benytter treningsstudioer. Denne gruppa består hovedsakelig av mer eller mindre etablerte voksne som har lagt bak seg den viktigste utviklingsfasen av sosialiseringen til alkohol og drikking. Slik sett blir idrettslagene likevel stående i en særstilling når det gjelder muligheter for å nå unge mennesker i en viktig fase av livet, en fase da vi generelt lett lar oss påvirke av omgivelsene, og da vi ifølge forskningen har våre første og viktigste erfaringer med alkoholdrikking. Geografi og tverrkultur Idrettslagene våre er også spredt over hele landet. Derfor er deltakelse i idrett i liten grad avhengig av hvor i landet du bor, selv om utvalget av ulike idrettsaktiviteter er mindre på bygda enn i byen. Den geografiske spredningen medvirker også til at idretten gjennom idrettslagene engasjerer mennesker på tvers av kulturelle skillelinjer som for eksempel mellom by- og bygdemiljø. 16 IDRETT OG ALKOHOL

19 Sosioøkonomisk spennvidde Den ideologiske modellen vår idrettsorganisasjon fungerer etter, med mye bruk av frivillige tjenester, har som en av sine sterkeste sider et «minimumkost-system» som gjør at idrett som fritidsaktivitet også skal være et tilbud til ungdom på tvers av ulike samfunnslag. Det innebærer at ungdom som lever i familier med dårlig økonomi, også skal ha mulighet til å benytte dette fritidstilbudet. Gitt at denne delen av idrettens ideologi følges i praksis, vil et system som integrerer ungdom på tvers av sosioøkonomiske skillelinjer, være forebyggende i seg selv, og dermed et unikt utgangspunkt for å gjennomføre tiltak som forebygger alkoholmisbruk. Men hva skjer i praksis? Følger vi opp idrettens ideologi? Får alle muligheten til å drive idrett, eller er økonomi likevel en barriere som gjør at de ressurssvake faller utenfor? IDRETT OG ALKOHOL 17

20 Skal vi trekke veksler på idrettens utbredelse og dens tverrkulturelle og sosioøkonomiske spennvidde i forebyggingen av alkoholmisbruk, er det en klar fordel å kjenne miljøet vi skal jobbe med. Første utfordringen til ledere og trenere som er engasjert i barne- og ungdomsidretten, blir derfor: Bli best mulig kjent med det lokale idrettsmiljøet ditt på godt og vondt! Spørsmål til å bli klokere av, kan da være: Hvor stor andel av barn og unge i mitt lokalmiljø er medlemmer av idrettslaget? Hva kjennetegner dem som ikke er medlemmer, og har disse eventuelt andre fritidstilbud som engasjerer dem? Hvem bestemmer hva vi skal satse på i mitt idrettslag? Har for eksempel ungdommen vært forespurt om hvilke idrettsaktiviteter de helst skulle ønske å drive med? Følger mitt idrettslag ideologien om at idretten er til for alle? Hvis svaret blir nei, hva er årsaken til det? Er «min lokale idrettsarena», ut fra det som her er nevnt, et velegnet sted for å gjennomføre tiltak som forebygger alkoholmisbruk? Kontrollspørsmål 1 Idrettsstyret vedtok i 1998 å innføre egne retningslinjer for drikking av alkohol i idrettslig sammenheng. Gjør rede for innholdet i disse retningslinjene. 2 Mange vil hevde at idretten forvalter ressurser som det er viktig å benytte i arbeidet med å forebygge alkoholmisbruk. Hva underbygger denne påstanden? 18 IDRETT OG ALKOHOL

21 Viktige begrep innen forebygging Primær-, sekundær- og tertiærforebygging Forebygging av alkoholmisbruk har som mål å ivareta og eventuelt bedre vår fysiske og mentale helse, eller sagt på en annen måte: å redusere omfanget av alkoholens skadevirkninger. Primær-, sekundær-, og tertiærforebygging er begreper vi stadig støter på i diskusjoner om forebygging. For å kunne «sortere» tiltakene etter den enkeltes behov, og for å kunne erkjenne egen inkompetanse må derfor de som arbeider med forebygging, kjenne disse begrepene. Med primærforebygging menes gjennomføring av tiltak før et helseproblem har oppstått. I vårt tilfelle vil det si å bryte kjeden av årsaker som kan føre til alkoholmisbruk blant idrettsungdom, ved å fjerne ett eller flere ledd. Primærforbygging omfatter med andre ord tiltak med sikte på å påvirke utøvernes holdninger til alkoholdrikking. Dette gjøres blant annet ved å motivere for et atferdsmønster og en livsstil der informasjon om alkoholens skadevirkninger og konsekvenser for idrettsprestasjonene spiller en avgjørende rolle. Målet kan være å utsette drikkedebuten og/eller redusere omfanget av drikkingen ved blant annet å forholde seg til idretten som en alkoholfri sone. Målet kan også være å gjøre idrettsutøveren bedre i stand til å kontrollere sine impulser, samt å bevisstgjøre ham/henne om hvilke konsekvenser et usunt drikkemønster kan ha både for utøveren selv og for andre. Det er også mulig å lære unge mennesker hvordan de best kan ivareta egen integritet i møte med en usunn drikkekultur. Med sekundærforebygging menes gjennomføring av tiltak rettet mot et helseproblem som er under utvikling, men som ennå ikke er klinisk synlig. Sekundærforbyggende tiltak fungerer ved at vi registrerer farene som oppstår når vi «kjører på gult lys». Et typisk eksempel her kan være en idrettsungdom som drikker regelmessig (hver uke), og som har problemer med konsentrasjonen, ofte er trøtt og uopplagt og finner på dårlige bortforklaringer når den sportslige fremgangen uteblir. I slike tilfeller anbefales sekundærforebyggende tiltak der man samarbeider med fagpersoner som lege, sosionom eller psykolog. IDRETT OG ALKOHOL 19

22 Tertiærforbygging har som hovedhensikt å hindre tilbakefall av sykdom. Denne formen for forebygging er vanligvis nær knyttet til et behandlingsopplegg og krever av den grunn faglig innsikt og samarbeid med helse- og sosialtjenesten. Dette er en lite aktuell problemstilling blant unge idrettsutøvere. Forebyggende tiltak rettet mot alkoholmisbruk blant idrettsutøvere gjelder hovedsakelig primærforebygging, selv om det ikke alltid er hensiktsmessig eller gjennomførbart å trekke skarpe grenser mot sekundære- og tertiære forebyggingstiltak. Kontrollspørsmål 1 Hva menes med begrepene primær-, sekundær-, og tertiærforebygging? 2 Hvilken type forebyggingstiltak mener du er mest aktuelt å anvende overfor unge idrettsutøvere? Gi din begrunnelse! 20 IDRETT OG ALKOHOL

23 Organisering og nettverkssamarbeid av Arne Klyve Hvordan organisere forebygging av alkoholmisbruk blant idrettsutøvere? Forebygging av alkoholmisbruk skal foregå lokalt, den skal være langsiktig, og den skal være kvalifisert. Vi må erkjenne at det offentlige ikke er i stand til å demme opp for den økende drikkingen en ser i de fleste lokalmiljøer. Derfor fokuseres det nå sterkere på det sivile samfunns mulig-heter, ikke minst i samspill med offentlige tiltak. En ønsker å forsterke de uformelle sosiale prosessene og revitalisere det sivile samfunn (St.meld. nr. 69, ). Det må kunne hevdes at idrettslag, som organiserer utallige unge mennesker, og som bygger sin virksomhet på et skyhøyt antall timer ubetalt vokseninnsats, i seg selv har en viktig forebyggende rolle. Arbeidet som utføres av frivillige krefter gjennom idrettslag, klubber og organisasjoner, er en del av det sivile samfunn og samtidig et viktig fotfeste for svært mange barn og unge. Ved sin virksomhet fungerer de potensielt «ruskonkurrerende» på den måten at aktivitetene i seg selv, når de utføres, er uforenlige med drikking. Nå er det ikke slik at deltakelse i fritidsaktiviteter i seg selv er forebyggende. Funn tyder på at mange idrettsmiljøer er ganske fuktige, men gir samtidig vern mot illegale rusmidler (Pedersen, 1993). Idretten skal være en rusfri sone. Det betyr at alt som skjer i idrettens regi blant både utøvere, ledersjikt og støtteapparat skal være en rusfri møteplass innenfor en gitt ramme. Innenfor denne rammen eller sonen skal all bruk av alkohol regnes som misbruk. Likevel vil vi i denne sammenheng forstå alkoholmisbruk som «bruk som fører til skade» for en selv, de nære omgivelsene eller lokalsamfunnet. Nedenfor skisseres to organisatoriske grep for å integrere idrettens alkoholskadeforebyggende arbeid i lokalmiljøet. IDRETT OG ALKOHOL 21

Foreldrerollen. i det rusforebyggende arbeidet. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Foreldrerollen. i det rusforebyggende arbeidet. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2012 Foreldrerollen i det rusforebyggende arbeidet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 FORELDREROLLEN I DET RUSFOREBYGGENDE

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

15-åringer hvem drikker?

15-åringer hvem drikker? ISBN 978-82-7894-341-0 ISSN 0808-5013 En undersøkelse av tiendeklassinger i Oslo 2009 Tormod Øia Åse Strandbu 1/2010 Rapport nr 1/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt.

Detaljer

Veileder i rushåndtering i ungdomsskolen

Veileder i rushåndtering i ungdomsskolen Veileder i rushåndtering i ungdomsskolen Kapittel 1: Rus i sammenheng 1 Samfunns- og rusutvikling >> 4 2 Fakta; internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Dramatikk og debut >> 4 3 Hva er normalt/unormalt, og

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Russituasjonen blant ungdom i Nord-Trøndelag Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus) Er ett av syv regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge. Vi arbeider

Detaljer

En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet

En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet FoU rapport nr. 6/2013 En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet Forfattere: Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Universitetet i Agder og Agderforskning August

Detaljer

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05 GOD RUSFOREBYGGING Et temamagasin om kommuner og rusarbeid RUSFOREBYGGENDE ARBEID EN DEL AV FOLKEHELSEARBEIDET S 04 VEILEDER til støtte og hjelp S 08 Kommunene og alkoholpolitikken s 05 Tidlig intervensjon

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap

Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Utenfor, men innenfor.

Utenfor, men innenfor. Høgskolen i Telemark Avdeling for helse- og sosialfag Utenfor, men innenfor. Marginalisert ungdom som viser alvorlige atferdsproblemer og deres opplevelse av sin egen situasjon. Jane Tove Gravklev og Anniken

Detaljer

Et glass vin etter jobben?

Et glass vin etter jobben? Rusmiddelvaner i det kvinnedominerte arbeidslivet Prosjektrapport Arvid Skutle*, Kristin Buvik** og Erik Iversen* *Stiftelsen Bergensklinikkene **Akan Kompetansesenter ISBN 978-82-8224-014-7 Rusmiddelvaner

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE Personal og service den gode og inkluderende møteplass Rusplan 2011 2014 www.skien.kommune.no Innhold DEL 1 1. Forord...5 2. Innledning...9 3. Mål...9 3.1 Hovedmål...9 3.2 Målgrupper...9

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder

OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder Landsforeningen Landsforeningen for oppsøkende for oppsøkende sosialt sosialt ungdomsarbeid ungdomsarbeid Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid

Detaljer

IS-1978. Støttemateriell Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen forslag til læringsaktiviteter

IS-1978. Støttemateriell Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen forslag til læringsaktiviteter IS-1978 Støttemateriell Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen forslag til læringsaktiviteter INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1. Begrepsavklaringer... 7 1.2. Skolen som arena for forebyggende arbeid...

Detaljer

Fra papp til pynt? dialog med ansatte og ledere om et kvinneperspektiv på arbeidsrelatert alkoholbruk. Kristin Buvik og Kjetil Frøyland

Fra papp til pynt? dialog med ansatte og ledere om et kvinneperspektiv på arbeidsrelatert alkoholbruk. Kristin Buvik og Kjetil Frøyland Fra papp til pynt? dialog med ansatte og ledere om et kvinneperspektiv på arbeidsrelatert alkoholbruk Kristin Buvik og Kjetil Frøyland AKAN publikasjon nr. 1/2010 AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 3/2011 Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Ingunn Kvamme og Nina Jentoft Tittel Vi vil, vi vil men får vi det til?

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

FRI TI D? FUNKSJONSHEMMET UNGDO M OG FRITID. F r a m b u senter for sjeldne f u n k s j o n s h e m n i n g e r. Senter for sjeldne sykdommer

FRI TI D? FUNKSJONSHEMMET UNGDO M OG FRITID. F r a m b u senter for sjeldne f u n k s j o n s h e m n i n g e r. Senter for sjeldne sykdommer Senter for sjeldne sykdommer og syndromer F r a m b u senter for sjeldne f u n k s j o n s h e m n i n g e r Senter for sjeldne sykdommer og synd ro m e r, SSSS, er en avdeling på Rikshospitalet. Frambu

Detaljer

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer