Tilknytning til Internett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilknytning til Internett"

Transkript

1 Tilknytning til Internett

2

3 Tilknytning til Internett Behovskartlegging, kravspesifisering og anskaffelse av tekniske løsninger Statskonsult

4 Utgitt av Statskonsult 2000 Omslagsdesign: Anisdahl, Sand & Partnere Sats: Prepress as Trykk: Gjøvik Trykkeri AS ISBN

5 Forord Internett er allerede blitt en sentral del av den tekniske infrastrukturen til offentlige virksomheter, og vil få stadig større betydning i tiden som kommer. Offentlige virksomheter vil bruke Internett til å formidle informasjon og tilby tjenester til eksterne brukere på stadig flere arbeidsområder, og medarbeiderne vil i økende grad selv benytte Internett til innhenting av informasjon fra andre virksomheter. Videre vil Internett og Internett-teknologi i mange virksomheter bli en integrert del av også den interne tekniske infrastrukturen for utveksling av informasjon og kommunikasjon. Derfor vil det bli stadig viktigere for virksomhetene å se eksterne og interne IT- og kommunikasjonsløsninger i sammenheng, både teknisk og organisatorisk. Denne veilederen skal være et hjelpemiddel for IT-personell i offentlige virksomheter. Den gir en innføring i hva Internett er, sett i et teknisk perspektiv, og gjennomgår grundig de viktigste tekniske problemstillingene en virksomhet står overfor når den skal etablere nye eller oppgradere eksisterende løsninger for tilknytning til og bruk av Internett, for å møte de behov virksomheten vil få i tiden som kommer. Den gir konkrete forslag om hvordan man kan gå fram for å avklare hvilke behov de tekniske løsningene skal tilfredsstille, og den drøfter grundig hva virksomheten bør tenke på, og hvordan man kan gå fram for å spesifisere og anskaffe de løsningene som skal implementeres. For å formidle metodene i veilederen refereres det flere steder til konkrete produsenter, produkter og tekniske spesifikasjoner. Dette er gjort på de steder i prosessen hvor vi mener det er naturlig for en IT-ansvarlig å referere til virksomhetens eksisterende IT-infrastruktur, eller å vurdere nærmere hvilke produkter som finnes i markedet. Statskonsult understreker at de eksemplene som er valgt, er mer eller mindre tilfeldige, og at referansene

6 6 FORORD på ingen måte innebærer noen som helst form for preferanser eller anbefalinger. I eksemplene kunne vi like gjerne brukt en annen produsent, andre produkter og andre tekniske spesifikasjoner. Slike vurderinger må den enkelte virksomhet selv stå for, ut fra sin egen virkelighet og de produkter som til enhver tid er tilgjengelige i markedet. Som kjent er dette et felt hvor produkt- og markedsutviklingen skjer svært fort, og de eksemplene som her er nevnt, vil raskt være utdatert. Vi tror imidlertid at metodene som er det viktige i denne veilederen vil ha en noe lengre holdbarhetsdato. Denne veilederen kan med fordel ses i sammenheng med veilederen Verdensveven formidling av offentlig informasjon, utgitt av Statens informasjonstjeneste, som tar for seg hvorfor og hvordan offentlige virksomheter kan etablere eksterne vevtjenester. Statskonsult ønsker å bidra til at offentlige virksomheter etablerer vevtjenester som både gir forvaltningens brukere et bedre informasjons- og tjenestetilbud, og samtidig effektiviserer den interne oppgaveløsningen i virksomhetene. Det vil bli stadig mer aktuelt å etablere vevtjenester som samspiller med virksomhetens interne IT-systemer, blant annet som grensesnitt mot brukerne i forbindelse med elektronisk saksbehandling, innrapportering til det offentlige, eller andre arbeidsområder som hører inn under virksomhetens kjernevirksomhet. Statskonsult ønsker med denne veilederen å bidra til at offentlige virksomheter etablerer tekniske løsninger som tar høyde også for disse og andre kommende bruksområder av Internett og Internett-teknologi. Veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe under ledelse av rådgiver Vidar Holmane. Seniorkonsulent Steinar Kjærnsrød i Infostream AS har skrevet det meste i de tre første kapitlene. Det siste kapittelet er i hovedsak skrevet av seniorrådgiver Per- Kristian Lindberg i Statens forvaltningstjeneste og seniorrådgiver Erik Bollestad i Statskonsult. Rådgiver Frode Løbersli i Statskonsult har stått sentralt i kvalitetssikringen av veilederen. Oslo, januar 2000 Jon Blaalid

7 Innhold Innledning 9 1. Introduksjon til Internett Struktur og oppbygging Ansvar Grunntjenester og anvendelser Mulige tilknytningsformer Sikkerhetsaspekter Mulige tjenestemodeller Navn og adresser på Internett Internett i Norge Kartlegging av informasjons- og kommunikasjonsbehov To eksempelvirksomheter og deres behov og forutsetninger Kartlegging av behov og rammebetingelser Systematisering av resultater fra kartleggingen Systematisering av resultater fra kartleggingen for eksempelvirksomhetene Spesifikasjon av løsninger Hva skal spesifiseres? Mulige framgangsmåter for å gjøre de overordnete valgene Avveininger og diskusjoner fram mot overordnet kravspesifikasjon Utarbeide overordnet kravspesifikasjon for eksempelvirksomhetene 92

8 8 INNHOLD 4. Anskaffelsesprosessen Lov- og regelverk for anskaffelser i offentlige virksomheter Virksomhet A individuelt kjøp i egen regi Virksomhet B kjøp over rammeavtale 114 Vedlegg 1: Systematisering av rammebetingelser og behov Rammebetingelser Behov 124 Vedlegg 2: Ordliste 127 Vedlegg 3: Online-referanser 138

9 Innledning Hensikten med denne veilederen er å bistå IT-personell i små og mellomstore offentlige virksomheter i valg av tilknytningsform, tjenestemodell og andre sentrale elementer når virksomheten skal etablere eller oppgradere sine løsninger for tilknytning til Internett. Veilederen tar ikke opp hvorfor en virksomhet vil ønske å knytte seg til Internett. Men fordi valg av de tekniske løsningene bør knyttes opp til virksomhetens behov, vil veilederen likevel diskutere og antyde en del typiske behov offentlige virksomheter kan tenkes å ha, og synliggjøre problemstillinger og mulige angrepsmåter knyttet til disse. Kapittel 1 Introduksjon til Internett tar for seg en rekke forhold det er nyttig å vite noe om når en virksomhet skal velge løsningsmodell for aktuelle tjenester. Det forutsettes at leseren har noe kjennskap til Internett fra før. Kapittel 2 Kartlegging av informasjons- og kommunikasjonsbehov tar for seg hvordan virksomhetene kan gå fram for å skaffe seg et best mulig beslutningsunderlag for valg av tjenestemodell og tekniske løsninger. I kapittelet introduseres to eksempelvirksomheter, som blir brukt gjennom resten av veilederen. Eksempelvirksomhetene er forskjellige både i størrelse, organisering og behov. Kapittel 3 Spesifikasjon av løsninger tar for seg hvordan virksomhetene kan bruke beslutningsunderlaget for å spesifisere hvilke tekniske og organisatoriske løsninger som skal etableres, og presenterer noen modeller for hvordan virksomheten kan gjøre de nødvendige avveiningene. Eksempelvirksomhetene introdusert i kapittel 2 brukes for å anskueliggjøre hvordan dette kan gjennomføres.

10 10 INNLEDNING Kapittel 4 Anskaffelsesprosessen skisserer kort hvordan virksomheten kan gå fram for å anskaffe de løsningene som er spesifisert, enten ved å gjennomføre en anskaffelsesprosess i egen regi, eller ved kjøp etter forhandlinger over et sett rammeavtaler som er etablert for offentlig sektor. Rekkefølgen av og innholdet i kapitlene er ment å gjenspeile en naturlig progresjon i forhold til hvordan man konkret går fram for å etablere virksomhetens tilknytning til Internett. Figuren under illustrerer dette. Muligheter Behov Spesifikasjon Anskaffelse Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Veilederen refererer til annen informasjon der den er aktuell og enkelt tilgjengelig. Dette omfatter både andre publikasjoner fra Statskonsult og annen informasjon. Referansene presenteres i et eget vedlegg til slutt, både i form av en liste med online-referanser samt en liste med vanlige bibliografiske referanser. Der det finnes en eller flere online-referanser eller bibliografiske referanser av spesiell interesse for et avsnitt i teksten, angis dette med et symbol i margen, slik som for dette avsnittet. Veilederen inneholder også et vedlegg med en fyldig liste med forklaring av ord og begreper. Ord eller begreper som er forklart i dette vedlegget, er angitt med en spesiell utheving første gang de forekommer i teksten.

11 1 Introduksjon til Internett Det er i dag relativt enkelt rent teknisk å knytte en virksomhet til Internett. Mulighetene og tilbudene er mange, og kombinert med oppmerksomheten Internett har fått som medium, har dette ført til mange uoverveide og forhastede satsinger. Tilknytning til Internett bør definitivt ikke gjøres etter prøveog-feile-metoden. Man bør tenke igjennom konsekvensene, og valg av tjenestemodell og tilknytningsform må gjøres ut fra en helhetsvurdering der både virksomhetens behov og mulige konsekvenser av en tilknytning til Internett vurderes mot hverandre. Konsekvensene vil kunne variere avhengig av hvordan man faktisk knytter virksomheten til Internett. Dette kapittelet forklarer Internett med fokus på forhold og områder det er viktig å vite noe om for å kunne foreta kvalifiserte valg av tilknytningsform og tjenestemodell. Uten å gå i noen tekniske detaljer, vil vi først se på hvordan nettet rent logisk er bygd opp. Dette er det nyttig å vite noe om for å kunne forstå ansvarsfordelingen mellom de ulike aktørene på nettet Struktur og oppbygging Et internett betyr egentlig bare sammenkopling av nett, og Internett med stor «I» er navnet på verdens største internett. Ofte snakkes det også om Internett-teknologi, og med det forstår man gjerne det settet med kommunikasjonsprotokoller og tilhørende tjenester som Internett gjennom tiden har avlet. All kommunikasjon i Internett hviler på de såkalte Internett-protokollene (IP), ofte benevnt som TCP/IP. For å kunne knytte et eksisterende nett eller en enkelt maskin til Internett, er det derfor nødvendig at de enkelte datamaskinene er i stand til å kommunisere ved hjelp av IP-protokollene. Gitt den store

12 12 INTRODUKSJON TIL INTERNETT utbredelsen disse protokollene har fått, vil nesten enhver datamaskin på markedet ha slike muligheter mer eller mindre innebygd. Men for å kunne kommunisere kreves det en part i den andre enden, og det kreves kommunikasjonslinjer å kommunisere over. Ulike former for tilknytning til Internett blir forklart i avsnitt Internett-aksessleverandørens rolle For å knytte seg til Internett må man benytte en såkalt Internettaksessleverandør, ofte bare kalt en ISP (Internet Service Provider). En selvstendig Internett-aksessleverandør i Norge vil ha etablert sin egen utenlandsforbindelse via en større tilbyder utenfor Norge. De fleste tilbyderne i Norge kjøper internasjonal samtrafikk av internasjonale aktører som holder til i Stockholm. Store tilbydere (som Telenor Nextel og EUnet) har internasjonale tilkoplinger i flere land rundt om i verden. Internt i Norge er det viktig med full samtrafikk mellom alle de store norske leverandørene. Uten en slik samtrafikkavtale kan man risikere at to norske kommunikasjonsparter som er knyttet til hver sin norske leverandør, må gå via utlandet for å kommunisere. Trafikknutepunktet i Norge drives av de store leverandørene i fellesskap, og kalles NIX (Norwegian Internet Exchange). Et forenklet bilde av sammenbindingen av den norske infrastrukturen er vist i figur 1. Figur 1. NIX Internett-trafikknutepunktet i Norge Powertech Global One Daxnet EUnet IBM.net Uninett NIX Interpost Telenor Taide Telia SOL = ruter Tele2

13 INTRODUKSJON TIL INTERNETT 13 Alle de større leverandørene har en linje inn i NIX-punktet, slik at interntrafikken i Norge kan flyte raskt. Rent fysisk er NIX en såkalt svitsj, og det norske stamnettet er, som figur 2 viser, fysisk ikke noe annet enn innsiden av denne svitsjen. Figur 2. Logisk oppbygging av Internett, à la «kinesiske esker» Resten av Internett Stamnettet i Norge Internett tilbyder NIX Lokalnett Figur 2 viser hvordan vi rent logisk (ikke nettverkstopologisk) kan betrakte Internett som en samling kinesiske esker, hvor det innerste nivået er ens egen PC eller arbeidsstasjon. Denne kan være plassert inne i virksomhetens lokalnett, som er knyttet til en Internett-aksessleverandør. Det er antydet en kopling gjennom den hvite boksen på figuren, og koplingen representerer altså en eller annen av de tilknytningsformene som diskuteres senere i dette kapittelet. Av figur 2 framgår det også at aksess-leverandøren både har egen forbindelse mot Internett og har knyttet sitt nett til den norske infrastrukturen via en innkopling mot NIX-punktet. Det finnes også mindre norske tilbydere som videreselger båndbredde de selv har kjøpt fra, eller tilbyr på vegne av, en større tilbyder som er til stede i Norge. Disse har ingen egen infrastruktur ut av landet, og som oftest heller ingen tilkopling til samtrafikkpunktet NIX. Bortsett fra slike teknisk/merkantile forhold er disse tilbyderne potensielt helt likeverdige med de store aktørene når det gjelder tjenestespekter o.a. Slike aktører kan være spesialister innenfor et begrenset geografisk område, eller fokusere på en spesiell kundegruppe. Det kan være mange flere logiske nivåer i eskestrukturen slik den er vist i figur 2. For eksempel kan en virksomhet med stor geografisk spredning både ha flere regionale lokalnett, og et virksomhetsnett som binder alle disse lokalnettene sammen.

14 14 INTRODUKSJON TIL INTERNETT Knytter man virksomheten til Internett, kan man gjøre det for alle regionskontorene samlet ved å knytte hele virksomhetsnettet til Internett, ikke hvert av lokalnettene enkeltvis. På figuren over kunne dette vært anskueliggjort ved en ny «eske» mellom lokalnettet og Internett-aksessleverandøren. På samme måte vil hver aksessleverandør ha en nasjonal infrastruktur bestående av flere regionale knutepunkter for effektiv tilknytning av kunder i denne regionen. Enda et nivå utenfor finnes det multinasjonale nettsammenknytninger som noen aksessleverandører deltar i. For eksempel finnes det slike i London, Amsterdam og Stockholm. Figur 3. Mulig nett-topologi for en tenkt del av Internett Topologisk oppbygning I figur 2 ser vi hvordan nettet logisk er bygd opp. Hvordan ser så dette ut fysisk og nett-topologisk? Hva slags utstyr og kommunikasjonslinjer binder alle de ulike nettene sammen, og hvordan rutes trafikk riktig mellom sender og mottaker? Internett stiller ingen spesielle krav til den fysiske kommunikasjonsteknologien. Hva som settes opp mellom to punkter i nettet, kan styres av behovet for tilgjengelighet og båndbredde mellom disse punktene. ATM, ADSL, Frame Relay, fiber, satellittkommunikasjon, leide telelinjer og ISDN er alle eksempler på teknologi som er i bruk i nettet. For å knytte en sluttbruker (virksomhet eller enkeltperson) til Internett-aksessleverandørens nett, vil vanligvis en fast leid linje, Frame Relay, ISDN eller eventuelt bare et modemsamband være å foretrekke. Frame Relay Satellitt Fast, digital linje Ruter ISDN Ruter Modempool Ruter Fiber Terminalserver Lokalnett (Ethernet)

15 INTRODUKSJON TIL INTERNETT 15 Sammenbindingen av de enkelte nettene gjøres ved hjelp av rutere (eng.: router). Ruterne er Internettets livsnerver, og fungerer som fysiske sammenknytningspunkter, men minst like viktig er den funksjonen ruterne har ved å sende IP-trafikken videre i riktig retning. Ruterne kan kommunisere seg imellom, og kan velge å sende trafikk en alternativ vei gjennom nettet basert på kunnskap om at linjer er ute av drift et sted. Hele Internett-infrastrukturen er således bygd opp av rutere, og mellom hvert av lagene i figur 2 vil det inngå en eller flere rutere. Figur 3 viser hvordan en tenkt del av Internett kan se ut med rutere som binder sammen de enkelte nettene, men basert på ulike former for kommunikasjonsteknologi Ansvar Internett favner millioner av mennesker og datamaskiner i alle verdenshjørner, og kommunikasjonen krysser en rekke geografiske, politiske og kulturelle skillelinjer. Hvordan får man dette til å fungere rent administrativt og teknisk? Hvem bestemmer over hva? Sitter det en organisasjon på toppen som tar avgjørelser på vegne av alle? Hvor kan jeg henvende meg med mine behov og spørsmål etter at jeg er knyttet til Internett og det er noe jeg lurer på? Dette er naturlige spørsmål å stille når man vet at Internett uten sammenlikning er verdens største distribuerte datasystem. For å forstå hvordan ansvaret er fordelt og distribuert, kan det være greit med et lite historisk tilbakeblikk: Internett var i mange år et rent militært, forsknings- og utdanningsnettverk, finansiert ved hjelp av slike midler. Hovedfinansieringen kom først og fremst fra den amerikanske regjering, og midlene ble for en stor del brukt til å bygge opp en kraftig og rask infrastruktur i USA. Dette fikk hele Internett nyte godt av, siden denne infrastrukturen fungerte som knutepunkt og stamnett for svært mye av trafikken. Det var de tilknyttede institusjonene som hadde ansvaret for å håndheve den såkalte Acceptable Use Policy (AUP). Dette var sjelden formaliserte dokumenter, de gikk i korthet ut på at Internett ikke skulle brukes til kommersielle formål. Her oppstod det etter hvert mange gråsoner med rom for fortolkning, i og med at mange av de tilknyttede institusjonene hadde eller fikk et kommersielt tilsnitt. På 1980-tallet skilte man ut de militære aktivitetene i egne nett, og på midten av 1990-tallet bestemte den amerikanske regjeringen, som følge av den tiltakende kommersialiseringen av nettet, å stoppe tilførselen av midler til å bygge og vedlikeholde Internett infrastrukturen i USA. Ansvaret for dette ble gradvis overført til

16 16 INTRODUKSJON TIL INTERNETT kommersielle nettleverandører. I USA er for eksempel telegiganter som SprintLink, MCI og Pacific Bell store panamerikanske infrastrukturbyggere og knutepunkt-operatører. I dag er Internett åpent for alle, men kommersielle aksessleverandører dominerer i tjenestebildet og bedrifter dominerer når man ser på demografien for brukerne. Tross dette kommersielle tyngdepunktet er åpenhet og brukerstyring det som preger nettet. Styringsstrukturen for Internett utgår fra ISOC (Internet Society). Denne gruppen er åpen for alle privatpersoner og bedrifter som ønsker å delta på et eller annet nivå i utformingen av administrative og tekniske sider ved fremtidens Internett. Figur 4 på side 19 gir en oversikt over de viktigste Internett-styringsgruppene Teknisk ansvar Internett er fundamentert på åpenhet og tilgang til informasjon på alle nivåer. Det tekniske rammeverket som ligger i bunnen, har blitt til ved omfattende testing, modning og videreutvikling gjennom en årrekke, og det er fortsatt under utvikling. I tillegg er enhver Internett-standard solid dokumentert og åpent tilgjengelig for alle som har lyst til å implementere den. Dette regnes for eksempel som en av de viktigste årsakene til at Microsoft, etter å ha vendt Internett ryggen i flere år, raskt var i stand til å komme på banen med en nettleser og mye annen Internett-relatert programvare på midten av 1990-tallet. Enhver Internett-standard, draft-standard eller foreslått standard er tilgjengelig via et såkalt RFC-dokument. RFC er forkortelse for Request For Comments, og navnet har historiske årsaker og stammer fra slutten av 1960-tallet. Det som skiller etableringen av en Internett-standard fra svært mange andre standarder, er kravet fra IETF til at standarden skal ha dokumentert sin funksjon gjennom minst to uavhengige og solide implementeringer. Resultatet er at Internett utgjør et svært robust og tilpasningsdyktig system til tross for de mange ulikhetene når det gjelder kommunikasjonsteknologi og maskin- og operativsystemplattformer. Den formelle kontrollen med standardene utøves av egne komiteer og grupper (se punkt 1.2.4), og det kan være greit å vite at disse ikke representerer noen felles overordnet kommersiell virksomhet de er brukerstyrte Administrativ delegering Det er umulig å utøve en sentral kontroll over alle delene av et så stort distribuert system som Internett. Samtidig er det viktig at

17 INTRODUKSJON TIL INTERNETT 17 regler og konvensjoner av både teknisk og administrativ art følges av alle aktørene på nettet. En ting er å sørge for at nettet fungerer godt i alle ledd rent teknisk her har man tross alt veldokumenterte standarder og vel utprøvd teknologi å støtte seg til. Men i tillegg til det tekniske er det en del utfordringer av administrativ art. Det er for eksempel viktig med et globalt og distribuert apparat for tildeling av såkalte IP-adresser og domenenavn (se avsnitt 1.7.2). Videre er det viktig at alle aktører følger regler for god skikk og bruk på nettet, og dette er faktisk en av hovedutfordringene i dag. Den enorme tilstrømningen av nye aktører og sluttbrukere uten noen som helst erfaring med nettkultur, fører til mye støy og dessuten til misbruk av ressurser og andre personers tid. Det er de som slipper nye brukergrupper ut på nettet som har ansvaret for å informere om skikk og bruk. Dette ansvaret faller i første linje på Internettleverandørene, og dernest på virksomhetene selv. Den administrative delegeringen følger på mange måter de kinesiske eskene i figur 2. I tillegg finnes det for eksempel globale komiteer og grupper for aksessleverandører og tjenesteleverandører hvis formål er å samordne og hjelpe medlemmene til å opptre riktig på nettet. En svært viktig rolle i så måte har Internett-aksessleverandøren, se neste punkt Aksessleverandørens ansvar I de aller fleste tilfeller vil man oppsøke Internett-aksessleverandøren når det er noe man lurer på eller er misfornøyd med i forbindelse med Internett-abonnementet. Dette gjelder for privatpersoner såvel som bedrifter og organisasjoner. Imidlertid er det nyttig å vite hva det faktisk er man kan forvente av aksessleverandøren og hva det er denne har ansvaret for. Valg av aksessleverandør for tilknytning til nettet bør basere seg vel så mye på leverandørens evner til å oppfylle ansvar og forventninger som pris på produkter og tjenester. Tabell 1 viser noen av de kravene man må kunne stille til en Internett-aksessleverandør. Listen viser bare noen eksempler, og ikke nødvendigvis de samme tingene som de forskjellige leverandørene selv synes er viktigst. Vurder virksomhetens behov nøye ved valg av leverandør.

18 18 INTRODUKSJON TIL INTERNETT Tabell 1. Internettaksessleverandørens mulige ansvar og plikter Internett-aksessleverandørens mulige ansvar og plikter Båndbredde Leverandøren har plikt til å dimensjonere tilgjengelig båndbredde i sin nasjonale infrastruktur og mot utlandet i tråd med trafikkvekst og kundetilstrømming. Tilgjengelighet Leverandøren er overfor kunden vanligvis ansvarlig for at den fysiske aksesslinjen mellom kunde og leverandør fungerer (men kunden er i sin ende ansvarlig for at eventuelt utstyr er forsvarlig tatt hånd om). Om et eventuelt linjebrudd skyldes tredje part, er allikevel leverandøren ansvarlig for å følge opp mot kundene og informere om når sambandet er forventet å være operativt igjen. Tilsvarende er leverandøren ansvarlig for å holde sin nasjonale og internasjonale konnektivitet under oppsyn, og informere kundene om driftsforstyrrelser som måtte oppstå. Adresser, Leverandøren bør være ansvarlig for å hjelpe domenenavn kunden med å sette opp IP-infrastruktur (men dette kan det hende at man må betale timepris for), og iallfall informere om hvordan kunden kan skaffe seg såkalt domenenavn. De fleste store leverandører tilbyr seg å ordne dette på vegne av kunden. Sikkerhets- Leverandøren bør være i stand til å gi kunden råd problematikk om hvordan kunden bør innrette seg for å ivareta kravet til sikkerhet i forhold til tilknytningsformen som er valgt. Dette innebærer minst å informere om brannveggteknologi og gi henvisinger hvis man ikke selv tilbyr tjenester rundt dette. Generell Leverandøren bør ha et fysisk og online supportsupport tilbud for å hjelpe kunden med alle problemer og spørsmål i tilknytning til Internett. Om leverandøren ikke selv tilbyr alle former for post, news og vevtjenester, bør det allikevel finnes henvisninger online til hvordan kunden kan skaffe seg dette. Dersom leverandøren tilbyr slike tjenester i en eller annen form, bør leverandøren informere om hva som er skikk og bruk og akseptabel bruk av slike tjenester, for bedrifter såvel som privatpersoner Internasjonale og nasjonale aktører Internettet preges av brukerstyring og åpenhet, men det er i høy grad behov for komiteer og organisasjoner som kan ivareta brukernes interesser. For brukerne er det rimeligvis viktig at det tekniske fundamentet Internettet består av er stabilt, men at det samtidig videreutvikles i takt med stadig nye behov. Etter flere år med økende kommersialisering av nettet ser man for eksempel nå et økende

19 INTRODUKSJON TIL INTERNETT 19 ISOC Internet Society Nasjonale chapters Nasjonale ISOC Andre: ISO, W3C, ITU m.fl. IAB Internet Architecture Board IESG Internet Engineering Steering Group RFC-Editor IETF Internet Engineering Task Force IANA Internet Assigned Numbers Authority User Services Applications Internet Routing Transport General Operations and Management WG Security Figur 4. Internettstyringskomiteer behov for å bruke nettet som en forretningskritisk infrastruktur. Dette har satt fokus på alt som har med sikkerhet å gjøre, og mye skjer da også når det gjelder protokoller, standarder, rammeverk og applikasjoner. The Internet Society (ISOC) er i dag organisasjonen som fungerer som en overordnet kontroll og kvalitetssikrer for både de tekniske og administrative sidene ved Internett. ISOC samarbeider med andre organisasjoner som ISO, W3C (World Wide Web-konsortiet, ITU (Den Internasjonale Teleunionen) mfl., og har dessuten sitt eget hierarki med komiteer og grupper å støtte seg til. ISOC har flere nasjonale såkalte «chapters», og i 1998 ble det norske chapteret av ISOC stiftet, ISOC-NO. Figur 4 viser de viktigste gruppene og komiteene innenfor teknisk og administrativ standardisering. Hva de enkelte gruppene står for, kan man best finne ut ved å besøke de respektive vevtjenestene.

20 20 INTRODUKSJON TIL INTERNETT 1.3. Grunntjenester og anvendelser Ordet Internett brukes i dag om nær sagt hva som helst som har med Internett å gjøre. Som nevnt er Internett en sammenbinding av nett verden over, og således bare en rå global infrastruktur for datakommunikasjon. Infrastrukturen tilbyr kraftige mekanismer for kommunikasjon ved hjelp av IP-protokollene, men for å kunne bruke dette til noe fornuftig, må man ta i bruk en eller flere av grunntjenestene som er lagt over infrastrukturen. Ved hjelp av grunntjenestene kan man realisere forskjellige anvendelser, som selvstendige dataprogrammer eller i form av en sammensetning av forskjellige programmer og grunntjenester. Det vil alltid være de faktiske anvendelsene som er det interessante sett fra sluttbrukerens ståsted, enten det er en privatperson eller en bedrift. Det dukker for øvrig stadig opp nye anvendelser på nettet, uten at mye ny grunnteknologi nødvendigvis er klekket ut for å realisere anvendelsen. Nye anvendelser er bare nye, gode ideer som er satt ut i livet ved hjelp av den åpne Internett-teknologien. Vi skal nå se på de viktigste grunntjenestene og en del anvendelser av disse Grunntjenester De eldste grunntjenestene har eksistert siden nettets tidlige barndom, men er etter hvert blitt noe modifisert og forbedret. Allikevel har det dukket opp påfallende lite nytt som kan karakteriseres som grunntjenester på Internett. Elektronisk post Elektronisk post, e-post, er en av de eldste grunntjenestene. Tjenesten er vanligvis realisert via protokollen SMTP (Simple Mail Transfer Protocol RFC821), som beskriver hvordan «konvolutten» ser ut, og hvordan postmeldingene kommuniseres over nettet. I tillegg finnes det forskjellige standarder for det som ligger inni konvolutten, der standarden beskrevet i RFC822 er den mest kjente. Tjenesten har i årenes løp fått sine påbygg og utvidelser, noe som i dag blant annet gjør det mulig å sende helt vilkårlige dokumenter som vedlegg til postmeldinger, og det er mulig å kryptere og signere innholdet av meldingene digitalt. I tilknytning til elektronisk post støter man også ofte på protokollene POP (Post Office Protocol RFC1939) og IMAP (Internet Message Access Protocol RFC1730). POP er en protokoll beregnet på å laste ned e-post-meldinger fra et postkontor og til en vilkårlig lokal maskin som brukeren sit-

21 INTRODUKSJON TIL INTERNETT 21 ter ved i øyeblikket, for å lese og svare på posten her. IMAP er en tilsvarende, men mer avansert protokoll. De fleste e-post-programmer støtter begge disse. Filoverførsel Filoverførsel er en grunntjeneste som gjør det mulig å overføre vilkårlige filer fra en datamaskin til en annen ved hjelp av Internett-protokollene. Filoverførsel-protokollen på Internett heter FTP (File Transfer Protocol). Fjerninnlogging Fjerninnlogging er en tjeneste som gjør det mulig å «logge inn» på en annen maskin over nettet. Internett-tjenesten for dette kalles Telnet. News Kjært barn har mange navn, andre navn på denne tjenesten er NetNews, USENET, USENET News, diskusjonsgrupper, elektroniske oppslagstavler m m. News er et distribuert system for å realisere diskusjonsgrupper online. Grupper kan settes opp så de er synlige over hele Internettet for alle med tilgang til news, eller de kan settes opp lokalt for en virksomhet eller lokalt for vilkårlige nivåer i eskestrukturen antydet i figur 2. Dette antallet diskusjonsgrupper som er åpent tilgjengelig på Internett, kaller man ofte USENET. På samme måte som med e-post er kommunikasjonen i news-gruppene asynkron. Det betyr at sender og mottaker (leser) ikke behøver å være til stede samtidig. Den vanligste Internett-protokollen i forbindelse med news er NNTP Network News Transfer Protocol. IRC IRC er forkortelse for Internet Relay Chat. På sett og vis kan denne tjenesten sammenliknes med news: Det er en distribuert diskusjonstjeneste med muligheter for ulike grader av lukking og lokalisering. Den store forskjellen er likevel at kommunikasjonen er synkron. Den foregår altså i sann tid, og deltakerne må derfor være fysisk til stede samtidig. Verdensveven World Wide Web (www) Verdensveven, eller World Wide Web på engelsk, ofte forkortet www, er et informasjonsrammeverk for IP-baserte nett som gjør

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

1. INNLEDNING...2 2. BEHOV FOR INFRASTRUKTUR - KRAV TIL SIKKERHET...2 3. TEKNISK BAKGRUNN OG TILLIT...4

1. INNLEDNING...2 2. BEHOV FOR INFRASTRUKTUR - KRAV TIL SIKKERHET...2 3. TEKNISK BAKGRUNN OG TILLIT...4 "!#$ &% '()%*!"+,#' -. / /0 '12 3-0 - "!4'0 57698;:=83?A@CB D=69EC@CFHG#?JIK8L?M@N?M8KOPECQL

Detaljer

Kapittel 3. Anvendelser av Internett, applikasjonslaget

Kapittel 3. Anvendelser av Internett, applikasjonslaget Kapittel 3 Anvendelser av Internett, applikasjonslaget Læringsmål: Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hvordan webtjenesten fungerer forstå hvordan e-posttjenesten fungerer forstå hvordan navnetjenesten

Detaljer

Robust elektronisk kommunikasjon

Robust elektronisk kommunikasjon Robust elektronisk kommunikasjon - veiledning og råd til kommuner November 2014 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Innhold 1 Om veilederen... 4 2 ROS i kommunene... 5 3

Detaljer

Innendørs trådløse nett i skolen

Innendørs trådløse nett i skolen Innendørs trådløse nett i skolen Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til å iverksette

Detaljer

Internett for fagforeningsfolk

Internett for fagforeningsfolk Internett for fagforeningsfolk En kort innføring i historien, teknikken og mulighetene Rune Mathisen 17. mars 2000 The Net is a unique creation of human intelligence. The Net is the

Detaljer

Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg. Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand

Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg. Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand 1 Forord Denne rapporten er en masteroppgave i informasjonssystemer

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Videobaserte tjenester i Nasjonalt helsenett og krav til tjenestekvalitet

Videobaserte tjenester i Nasjonalt helsenett og krav til tjenestekvalitet Videobaserte tjenester i Nasjonalt helsenett og krav til tjenestekvalitet Tatjana M. Burkow, Per Atle Bakkevoll, Eva Henriksen og Jan-Hugo Olsen Nasjonalt Senter for Telemedisin Desember 2002. Tittel Videobaserte

Detaljer

Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering -

Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering - i Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering - ii Oppgaveteksten BRUK AV VERDENS-VEVEN TIL Å ETABLERE ET SAMARBEIDSFORUM FOR PROSJEKTERING AV ET FORSKNINGSFARTØY Kandidatens

Detaljer

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor OMNI/03/99 Jon Ølnes Desember 1999 NR-notat/NR Note Tittel/Title: Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Dato/Date: 10. desember

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

2. Intranett tjenester

2. Intranett tjenester Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intranett tjenester Arne B. Mikalsen, oppdatert av Ole Christian Eidheim 01.09.2014 Lærestoffet er utviklet for faget LV464D Lokale informasjonstjenester

Detaljer

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy ssystem som læringsverktøy Stipendiat Jon Hoem, Høgskolen i Bergen, Mediesenteret Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

Elektroniske spor. Rapport. Rapportnr 1008. Forfattere

Elektroniske spor. Rapport. Rapportnr 1008. Forfattere Elektroniske spor Rapport Rapportnr 1008 Forfattere Jerker Danielsson, Arne-Kristian Groven, Thor Kristoffersen, Hans Jakob Rivertz, Åsmund Skomedal Dato 6. juni 2005 ISBN ISBN-13 : 978-82-53-90516-7 ISBN-10

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet 2014 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Oppsummering av hovedfunn og anbefalinger 4 3 Risikobildet 5 Trusselvurdering fra Kripos 5

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

NOTAT/NOTE. Sammenligning av SIP og H.323. IMiS Kernel 6,3 IMEDIA/10/98. Eirik Maus Peter D. Holmes. Oslo October 1998

NOTAT/NOTE. Sammenligning av SIP og H.323. IMiS Kernel 6,3 IMEDIA/10/98. Eirik Maus Peter D. Holmes. Oslo October 1998 Sammenligning av SIP og H.323 Norwegian Computing Center / Applied Research and Development NOTAT/NOTE 6,3,3 + IMEDIA/10/98 Eirik Maus Peter D. Holmes Oslo October 1998 IMiS Kernel NR-notat/NR Note Tittel/Title:

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-270-9 Grafisk produksjon:

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE KOMMUNIKASJONS- LØSNINGER

5TIPS TIL BEDRE KOMMUNIKASJONS- LØSNINGER Effektive nettsamfunn Spar tid ved å bruke tjenester på nettet DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Effektivt med chat Chatfunksjon gir mer fornøyde bankkunder Konstant overvåking Kontinuerlig

Detaljer

Forretningsmodeller for trådløsutbygging langs vei

Forretningsmodeller for trådløsutbygging langs vei Forretningsmodeller for trådløsutbygging langs vei Bjørn-Viggo Hagan Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Steinar Andresen, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM HOVEDPROSJEKT:2003 SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM FORFATTERE: VIDAR GRØNLAND RAGNAR HAUGLAND TARJEI WESTRUM SVEN ARE FINNEVOLDEN Dato: 19.05.2003 Sammendrag av hovedprosjekt Tittel: Skolelinux Overvåkningssystem

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren Juni 2003 En utredning for programstyret i HØYKOM Tove Kristiansen Solfrid Grøndahl Doris Jorde Magnus Kvingedal Ingrid Melve/Gunnar Bøe Torbjørn Moe Arne Vegard Sveen Morten Søby Vibeke Kløvstad Skole

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Rapport IS-2225 Offentlig dokument Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Publikasjonens tittel: Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Utgitt:

Detaljer