KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - RAMMEAVTALE PÅ SERVERE TIL NGUS DATANETT. 3 årig rammeavtale med mulighet for 2 år (1 + 1) forlengelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - RAMMEAVTALE PÅ SERVERE TIL NGUS DATANETT. 3 årig rammeavtale med mulighet for 2 år (1 + 1) forlengelse"

Transkript

1 - KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - RAMMEAVTALE PÅ SERVERE TIL NGUS DATANETT 3 årig rammeavtale med mulighet for 2 år (1 + 1) forlengelse

2 Innhold 1 OM KONKURRANSEN Oppdragsgiver Anskaffelsens omfang Kontraktsbestemmelser Kunngjøring Anbyders kontaktperson Tilleggsopplysninger Oppdragsgivers kontaktperson Framdriftsplan ALMINNELIGE REGLER FOR GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN Regler for konkurransen Anskaffelsesprosedyre KRAV TIL LEVERANDØREN TILDELINGSKRITERIER FOR VALG AV LEVERANDØR Systemstruktur Priser, levering og betaling Leverandørkvalitet, service og oppfølging Krav til utførelse av service- og driftsavtaler Krav til responstid Miljøaspekt Leveringstid/leveringspresisjon Referanser KRAV TIL TILBUDETS UTFORMING OG LEVERING Innleveringssted Tilbudsfrist Vedståelsesfrist Tilbuds-/prisskjema Forbehold Endre og tilbakekalle tilbud Tilbudets utforming Språkkrav AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN

3 1 OM KONKURRANSEN 1.1 Oppdragsgiver Kort om NGU NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. NGU er en etat under Nærings- og handelsdepartementet (NHD). NGU skal aktivt bidra til at geofaglig kunnskap utnyttes til en effektiv og bærekraftig forvaltning av landets naturressurser og miljø. NGUs kompetanse kan også utnyttes i bistandsprosjekter. Som forskningsbasert forvaltningsorgan er NGU også de andre departementenes faginstans i geofaglige spørsmål. NGU har som hovedoppgaver å samle, bearbeide og formidle kunnskap om de fysiske, kjemiske og mineralogiske egenskapene til landets berggrunn, løsmasser og grunnvann. I sitt arbeid skal NGU legge hovedvekt på brukernes behov for: Oppbygging, drift og vedlikehold av nasjonale databaser og kartverk om geologiske egenskaper og prosesser. Geologisk kartlegging av Norges land- og sjøområder. Anvendt forskning og metodeutvikling. Rådgivning og informasjon. NGU hadde i 2004 en omsetning på 148 millioner kroner. NGU mottok 104 millioner kroner over statsbudsjettet via NHD. Resten finansieres eksternt gjennom samfinansieringsprosjekter og oppdrag. NGU har 213 ansatte, hvorav ca. 60 prosent er vitenskapelig personale. Strategiplanen for setter som hovedmål at NGU skal bidra til: Bedre kunnskap om natur og miljø Økt verdiskaping i mineralindustrien Bedre planlegging og arealforvaltning Effektiv bistandsvirksomhet For mer informasjon, se NGU`s nettside: 3

4 1.2 Anskaffelsens omfang Produktområde Anbudet gjelder kjøp, installasjon, service og vedlikehold av servere til NGUs datanett Status April Internet nedkoblet Hemmelig_1 IP: / Router mot internet (Står hos Uninett) nedkoblet SonicWall VPN konsentrator Oslo / / Hemmelig_2 IP: / BV IP: / DMZ Sone IP: / SonicWall VPN konsentrator FW Nedkoblet Løkken ISDN/Analog dial-in DMZ-2 IP: / ArcIMS1 ArcIMS DNS aps FW1 Versjon 2.0 Terje Nonås ETERRA Versjon 3.0 Jostein Holthe NGU Versjon 4.0 Jostein Holthe seismo ICA-SG April 2005 Radius Internt nett / AD/NT Compaq Filtj1 Compaq Agresso Compaq ledig Compaq ledig Compaq PDC Compaq ArcSDE Compaq Oracle Compaq diverse Compaq ICA Compaq ICA1 Compaq ICA2 ISA Radius NGUCLN NGUCLN Dell Diverse (lisens) SMS Diverse (lisens) Agresso SIFT Dell Diverse Dell Oracle test Dell BMS GBS-tst Public360 GBS-drift Public360 4

5 Norges geologiske undersøkelse har et datanett med ca 200 brukere. Nettet inneholder ca 15 servere som sammen yter de ulike tjenestene i nettet. Disse maskinene er av meget varierende størrelse og alder. NGU har som mål å holde en forholdsvis jevn utskiftingstakt av utstyret og programvaren som brukes for derved å sikre tilgang på hensiktsmessige verktøy for å løse primæroppgavene til institusjonen. NGU bruker i all hovedsak Windows /Intel plattform slik: Servere Type: Compaq og Dell Leverandør: Ementor og Dell Opereativsys Windows NT, Windows 2000 og Windows Struktur: De viktigste står i cluster. De nyeste i type 2003 Vedlikehold: NGU har vedlikeholdsavtale på de viktigste serverne. Avtalene er i hovedsak inngått med leveranddøren. Av praktiske grunner er dette et argument for å holde seg til et fåtall leverandører. I de senere årene har NGU skiftet ut 2-3 servere pr år. Serverne som er anskaffet er dels frittstående og dels montert i 19 skap. Etter hvert som teknologien endrer seg er det viktig for oss å utnytte nye muligheter med tanke på utnyttelse av plass, kraftforsyning og orden på datarommene. Vi vil legge vekt på at leverandørene vi bruker gjør sitt beste for å foreslå leveringer som holder muligheten åpen for å ta i bruk nyvinninger både program og utstyrsmessig slik at vi får en effektiv drift med høy driftssikkerhet. 1.3 Kontraktsbestemmelser Avtaleforholdet reguleres av følgende avtaleformular; Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelser av IT av mindre omfang. Det antas at denne er kjent av leverandøren. Eventuell vedlikeholdsavtale skal benytte Statens standardavtale om vedlikehold og service i mindre omfang av IT-utstyr og programmer Anbyder skal gjøre Oppdragsgiver oppmerksom på eventuelle forhold som ikke er tatt med i denne spesifikasjonen, når dette kan ha innvirkning på den praktiske gjennomføringen av avtalen. Eventuelle forbehold må prissettes av anbyder. 1.4 Kunngjøring Anskaffelsen er kunngjort i DOFFIN-basen. 5

6 1.5 Anbyders kontaktperson Oppdragsgiveren ber anbyder innen kort tid etter å ha hentet ut dette konkurransegrunnlaget på vår nettside å sende inn navn og adresse på kontaktperson. Dette vil lette vårt arbeide dersom det skulle oppstå behov for å formidle korrigeringer eller tilleggsopplysninger knyttet til konkurransegrunnlaget. 1.6 Tilleggsopplysninger Oppdragsgivers kontaktperson Dersom anbyder finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger hos Jostein Holthe på følgende e-postadresse; Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter innen rimelig tid før tilbudsfristens utløp. Slike justeringer vil bli meddelt alle som har mottatt konkurransegrunnlaget i henhold til pkt. 1.5 og oppgitt kontaktperson. Opplysningene som Oppdragsgiver gir på forespørsel fra èn anbyder, vil umiddelbart også bli gitt til alle de øvrige. 1.7 Framdriftsplan Vi tar sikte på følgende framdriftsplan: Kunngjøring: Tilbudsfrist: kl 15:00 Tildelings av kontrakt innen: Avtalestart: umiddelbart etter kontraktsinngåelse 2 ALMINNELIGE REGLER FOR GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN 2.1 Regler for konkurransen Konkurransen er definert som åpen anbudskonkurranse i hht Lov og offentlige anskaffelser av 16. juli 1999, jfr del I og II i Forskrift om offentlige anskaffelser av Anskaffelsesprosedyre Denne anskaffelsen følger prosedyren åpen anbudskonkurranse. Dette er en anskaffelsesprosedyre som åpner for at alle interesserte leverandører kan gi tilbud, men der forhandlinger ikke er tillatt. 3 KRAV TIL LEVERANDØREN Oppdragsgiver stiller følgende kvalifikasjonskrav for deltakelse i konkurransen: 6

7 1. Leverandøren må ikke være i pågående gjeldsakkord eller konkursforhandlinger. 2. Leverandøren må ha en finansiell stilling som gjør det mulig for Oppdragsgiver å ha et samarbeide med leverandøren i hele kontraktsperioden. 3. Leverandøren må kunne legge frem CV for det personell som skal utføre installasjon og service. 4. Det vil være en fordel, men ikke et absolutt krav om leverandøren i utstrakt grad har folk i Trondheimsområde som kan gjennomføre det meste av arbeidet Anbyderne må være forberedt på at Oppdragsgiver kan be om dokumentasjon på disse kravene i form av: Attest for betalt skatt og trygdeavgifter Attest utstedt av den kompetente myndighet som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og trygdeavgifter (henvendelse til kemner/kommunekasserer for skjema RF-1244). Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder. Attest for betalt merverdiavgift Attest utstedt av den kompetente myndighet, som bekrefter at leverandøren har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av merverdiavgift (henvendelse til skattefogd for skjema RF-1244). Attesten må ikke være eldre enn 6 måneder. Årsberetning og regnskapstall Som dokumentasjon på leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet ønskes; - foretakets siste årsberetning til Brønnøysundregisteret og nyere opplysninger som har relevans til foretakets regnskapstall, - framleggelse av foretakets årsregnskap eller utdrag av dette samt - erklæring om foretakets omsetning de siste årene som har betydning for denne kontrakten. Dersom disse dokumentene ikke kan framskaffes på forespørsel innen utløpet av en kort frist, vil tilbudet bli avvist. 4 TILDELINGSKRITERIER FOR VALG AV LEVERANDØR Evaluering og innstilling av leverandør vil bli gjort av en intern brukergruppe på NGU Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forkaste alle tilbud. Valg av leverandør vil bli gjort etter en totalvurdering av det økonomiske mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av nedenstående kriterium. Kriteriene er oppført i uprioritert rekkefølge; 7

8 4.1 Systemstruktur slik den vil bli etter høstens oppgraderinger og med forslag til videreføring 4.2 Priser, levering og betaling 4.3 Driftskostnader 4.4 Leverandørkvalitet, service og oppfølging 4.5 Miljøaspekt 4.6 Leveringstid/leveringspresisjon 4.7 Referanser 4.1 Systemstruktur Høstens utbygging skal omfatte: Utfasing av disksystem av typen NetApp F700 series med ca 0.5 terrabyte lagringsplass. Det skal erstattes med ca 2 terrabyte. Utbyggingen skal skje som en oppgradering av eksisterende SAN system av typen MA8000 fra HP eller som starten på en ny felles lagringsenhet. Utfasing av et MS cluster som dekker funksjonene fil/print server og Agresso server. Eksisterende Agresso server betjener både selve økonomisystemet og tilhørende Oracle lagringssystem. Av lisenshensyn vil databasen bli flyttet over til en av de andre serverne. Det vi trenger er altså en høvelig server for økonomisystemet. Denne kan det være aktuelt å plassere som et medlem av vårt Windows 2003 cluster. Vi ser heller ikke bort fra at det kan være en mulighet for å introdusere en virtuell server. Det forutsettes at ny server skal være montert og operativsystem av typen Win 2003 skal være satt i drift. Installasjon av Agresso programvare inngår ikke i avtalen. Flytting av fil/print inngår heller ikke i denne avtalen. Det forutsettes også at leverandøren vurderer hvordan skapene og skapplassen vi har kan best benyttes de nærmeste årene Revurdering av vedlikeholdsavtaler for alt eksisterende utstyr. Det er opp til leverandøren å foreslå hvilke deler som naturlig bør omfattes av en avtale og hva som bør håndteres av Oppdragsgiver. Målet skal være å holde en hensiktsmessig beredskap til en rimelig pris. Skissen under pkt 1.2 viser grovt hvordan dagens system er bygd opp. Tabellen nedenfor viser det samme på en annen måte. Navn Kommentar Nettverk Hovedsakelig kobber, fiber mellom husene og mot Internett Brannmur: Firewall 1 på Proliant ML 370 med Linux Nettverksutstyr type 3Com: 1 sw4924, 2 sw4007, 2 sw4250, 4 sw4300, 8 sw3300 Modem Cisco 3640 Dell3/www Ekstern WEB PowerEdge 1800 Dell6/DNS DNS og SMTP gateway, Proliant DL360 WEBfilter Filter mot uønsket web-trafikk, Proliant DL360 ASP Oracle Application server PowerEdge

9 ArcIMS1 Kartpresentasjon på Internett. 2 stk Proliant DL380 ArcIMS2 Compaq1 Fil og print Proliant Cluster1 Compaq2 Agresso server. Proliant 5500, Cluster1 Compaq5/PDC Primær domenekontroller Proliant D380 Compaq8/Oracle Oracle server. Proliant dl380 cluster3 Compaq9/SDE SDE server Proliant dl380 cluster3 Compaq10 Diverse Proliant Compaq20/ICA Citrix server Proliant dl360 Compaq21/ICA1 Citrix server Proliant Compaq22/ICA2 Citrix server Proliant dl360 ISA ISA server Proliant dl360 Radius Radius server Proliant DL360 NGUCLN01 Proliant DL380 cluster 4 NGUCLN02 Proliant DL380 cluster 4 Dell1 Diverse test PowerEdge 1300 Sms Diverse lisensserver Cinet sp-150 Dell4 Diverse programbibliotek PowerEdge 1300 Agresso2 SIFT Cinet mp-200 Dell7/BMS Public360 PowerEdge1800 GBS-drift BMS fra Corporator PowerEdge 1600sc 4.2 Priser, levering og betaling Prisene skal angis i norske kroner ekskl. mva. Det forutsettes at de oppgitte priser dekker levering, installasjon og igangkjøring. Fakturerings- og ekspedisjonsgebyr skal ikke beregnes. Nødvendig opplæring skal også være inkludert i prisen. Prisene skal være fast for utstyr og arbeid som leveres høsten Av hensyn til fremtidig oppgraderinger ønsker vi en retningsgivende rabatsats på den til enhver tid gjeldende listepris hvis vi velger å avrope på rammeavtalen fremfor en utlysing av konkurranse. Leveringsbetingelsene er fritt levert til Oppdragsgivers lokaliseringer : Norges geologiske undersøkelse Leiv Eirikssons vei Trondheim 4.3 Driftskostnader NGU kjøper vedlikeholdsavtale på de mest kritiske systemene Vi ønsker oppgitt pris på en slik avtale for de nye systemene som installeres. Det vil også være ønskelig med forslag til en serviceavtale som omfatter alt vi har av sentralt IT utstyr 9

10 4. 4 Leverandørkvalitet, service og oppfølging Det vil bli lagt vekt på om leverandøren har et tilfredsstillende kvalitetsstyringssystem. Vi ber derfor om beskrivelse og/eller dokumentasjon på dette. Vi ber også om beskrivelse av hvordan salgs- og servicearbeidet skal organiseres overfor Oppdragsgiver, med opplysninger om oppbyggingen av servicenettet og dets ressurser og kompetanse. Dersom anbyders organisasjon også består av frittstående forhandlere skal forhandlerstrukturen oppgis. Vi gjør oppmerksom på at anbyder må være i stand til å gi statistikk pr leveringssted, også på vegne av forhandlerne Krav til utførelse av service- og driftsavtaler Leverandøren skal holde et nærlager av reservedeler som skal kunne dekke behovet for å kunne tilfredsstille krav til responstid slik det fremgår av vedlikeholdsavtaler og normale garantier Ved bruk av underleverandører (og forhandlere) av service, deler, eller hele maskiner er det leverandøren som bærer ansvaret for feil, eller annet misforhold som kan oppstå i forbindelse med underleverandørs arbeid med oppdragsgiver. Leverandøren skal i størst mulig grad søke å benytte faste teknikere hos den enkelte virksomhet, dette for å opprettholde best mulig kjennskap til oppdragsgiver maskinpark Krav til responstid Med responstid mener vi den tid som medgår fra servicemelding er gitt til leverandørens tekniker er fysisk tilstede, ved den gjeldende maskin. Avtalen skal inneholde data om responstid for alle komponenter inklusive de som bare omfattes av garanti. 4.5 Miljøaspekt Oppdragsgiver vektlegger miljøaspektet i valg av leverandører. Anbyder bør derfor være i stand til å gi en selvdeklarering i henhold til miljødeklarasjonen utarbeidet av IKT-Norge. Som dokumentasjon ønsker vi derfor at denne miljødeklarasjonen innleveres som del av anbudsbesvarelsen. For mer informasjon ta derfor kontakt med: IKT-Norge (tidligere KDL) Postboks 546 Skøyen 0214 OSLO Telefonnummer: Internett: Vi ber også om beskrivelse av hvilke rutiner som nyttes ved avhending og kassering av maskiner og deler. Herunder systemer for resirkulering og gjenbruk av materialer og deler, 10

11 samt destruksjonsmåter for miljøskadelig avfall. I den grad maskiner blir levert eller returnert gjennom forhandlere, ønskes en beskrivelse av hva slags miljøprofil disse følger. 4.6 Leveringstid/leveringspresisjon Det vil bli lagt vekt på at leverandøren sannsynliggjør at han er i stand til å følge oppsatte tidsplaner. 4.7 Referanser Det skal legges ved en kort oversikt som viser aktuelle kunder av de viktigts produktene i anbudet. Oversikten må inneholde kontaktperson og telefonnummer. Oppdragsgiver vil ta kontakt med referansekunder uten nærmere informasjon til anbyder. 5 KRAV TIL TILBUDETS UTFORMING OG LEVERING 5.1 Innleveringssted Tilbudet bes sendes: Norges geologiske undersøkelse V/ Jostein Holthe 7491 Trondheim Tilbudet kan leveres direkte til leveringsadressen eller sendes med post. Tilbudet skal være oss i hende på denne adresse innen fristen. 5.2 Tilbudsfrist Frist for innlevering av tilbud er kl 15:00. Tilbudet skal være Oppdragsgiver i hende på innleveringsstedet, før utløpet av tilbudsfristen. For sent innkomne tilbud vil bli avvist. 5.3 Vedståelsesfrist Anbyder er bundet av tilbudet i 3 måneder etter tilbudsfristen. 5.4 Tilbuds-/prisskjema Anbyder utarbeider eget tilbudsskjema som innleveres i utfylt stand, og skal være datert, underskrevet og stemplet med firmaets navn. 11

12 5.5 Forbehold Forbehold må presiseres og fremgå klart i tilbudsbrevet. Forbehold skal være presise og entydige slik at Oppdragsgiver kan vurdere disse uten kontakt med anbyderen. Det vises spesielt til vedlegg Endre og tilbakekalle tilbud Et tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekalling skal skje skriftlig. Endring av tilbudet er å betrakte som et nytt tilbud og skal utformes i samsvar med pkt Tilbudets utforming Vi ber om at tilbudet settes inn i en perm/hefte og merkes med firmanavn. Tilbudet skal leveres i ett papir eksemplar. Vi mottar gjerne et eksemplar på digital form, men papirutgaven ansees som originalen. Produktbrosjyrer/kataloger eventuelle vareprøver leveres separat. 5.8 Språkkrav Tilbudet skal skrives på norsk. 6 AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn. Oppdragsgiver kan forkaste alle tilbudene Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt, vil bli varslet skriftlig til alle deltakerne samtidig i rimelig tid før kontrakt inngås. 12

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for KONKURRANSEGRUNNLAG Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015 for Bergen kommune Tilbudsfrist: 22. november 2010 Rådgiver: Side 1 av 31 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 4 2.0 Generell konkurranseinformasjon...

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Nettstedet data.norge.no. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av

Nettstedet data.norge.no. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering) for anskaffelse av Nettstedet data.norge.no For levering til

Detaljer

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK Utarbeidet av: Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet Dato: 26.mars 2014 Sist revidert av: Godkjent av: Dato: Innkjøpshåndbok for Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) 1 Forord... 4 1.

Detaljer

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Konkurransegrunnlag SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET 2009-2013 Overhalla kommune Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/59 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/59 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten 28. januar 2013 Dato 25. januar 2013 Referanse 12/974 VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/208 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/208 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0 Invitasjon til kvalifikasjon Konkurranse om Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om oppdragsgiver... 3 3 Definisjoner... 3 4 Tidsfrister... 4 5 Omfang av oppdraget... 4 6 Bussanlegg og bussmateriell...

Detaljer

Selskapskontroll. Hadeland Energi AS. Hadeland Kraft AS

Selskapskontroll. Hadeland Energi AS. Hadeland Kraft AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Hadeland Energi AS og Hadeland Kraft AS Rapport 2012 nr 4 J.nr./Referanse: 2012-797/KL 1 2 SAMMENDRAG Rapporten er delt i tre deler: Forholdet til lov om offentlige

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av inntil 100

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av inntil 100 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av inntil 100 institusjonsplasser for barn og ungdom med behov for omsorg og/eller behandling.

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede er tilsluttet en rammeavtale med.flere leverandører om levering av blant annet mobiltelefoni. Ved tildeling av kontrakt under rammeavtalen gjennomførte

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013 KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektering og leie av deponigasspumpestasjon med fakkel (testanlegg). Prosjektering og etablering av tilkoblingspunkt til eksisterende deponigassanlegg. Opsjon 1: Etablere overføringsledning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for anskaffelse av mobiltelefoner. Tildelingskriteriene var ikke oppført i prioritert rekkefølge

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR GRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i Gran den 14.06.2012 Ksak 67/12 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Ansvar... 5 1.4 Opplæring/informasjon

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser COWI AS Att: Regiondirektør Sverre Ottesen Postboks 6051 Bedriftssenteret 5892 BERGEN Deres referanse Vår referanse Dato 2010/290 27.01.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser Veileder Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 2 1 Innledning 9 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 10 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 10 2.1.1 Stat, fylkeskommune

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer