Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET. Forslag til VEDTAK:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 017 2014 KVALITET OG PASIENTSIKKERHET. Forslag til VEDTAK:"

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet til orientering. 2. Styret ber om at administrerende direktør iverksetter nødvendige tiltak for å ta inn føringene fra Helse Sør-Øst RHF Regional strategi for Kvalitet og pasientsikkerhet i Sykehuset Innlandets kvalitets- og pasientsikkerhetsstrategi. Administrerende direktør bes om å komme tilbake til styret med en sak om revidert strategi for kvalitet og pasientsikkerhet. 3. Styret ber om at administrerende direktør følger opp pasientsikkerhetsprogrammet med tilstrekkelig ledelseskraft og bred involvering av de kliniske miljøene. 4. Styret ber om å bli sterkere involvert i pasientsikkehetsarbeidet, med tertialvis oppdatering av status for programmet for pasientsikkerhet. Styret ønsker å arbeide aktivt med tiltakspakken som er utarbeidet for involverende styrearbeid i pasientsikkerhetsprogrammet. 5. Styret ber om å holdes oppdatert på utvikling, utfordringer og tiltak for å oppnå kvalitetsmål på prioriterte indikatorer for god pasientbehandling, og at administrerende direktør kommer tilbake til styret med en egen sak om kvalitetsbasert finansiering. Brumunddal, 13. februar 2014 Morten Lang-Ree administrerende direktør Saksbehandler: fagdirektør Toril Kolås avd. sjef Bjørg Ø. Simonsen.

2 SAKSFREMSTILLING SAK NR Bakgrunn Saken gjelder oppfølging av regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhetsprogrammet inkl. styrets rolle og oppfølging i kvalitetsarbeidet og nasjonale kvalitetsindikatorer. Målene som ble fastsatt i 2005 i og bedre skal det bli! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten ( ) er fortsatt gjeldende. Tjenester av god kvalitet er virkningsfulle er trygge og sikre involverer brukere og gir dem innflytelse er samordnet og preget av kontinuitet utnytter ressursene på en god måte er tilgjengelig og rettferdig fordelt Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender ( ) har introdusert systematiske forbedringsprosjekter innen innsatsområder som ble prioritert av norske fagmiljøer. Sentrale kriterier for valg av innsatsområdene var at de skulle ha et stort forbedringspotensial, tiltak som er dokumentert effektive og gode metoder for å evaluere effekt av tiltakene. Gjennomføring og forankring av forbedringsarbeid tar tid. Da Stortinget behandlet Meld. St. 10 God kvalitet Trygge tjenester i desember 2012 ble det vedtatt at tiltak og erfaringer fra den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen skulle videreføres i et 5-årig nasjonalt program for pasientsikkerhet. Målet med programmet er å redusere antall pasientskader og sikre trygge tjenester. Stortingsmeldingen legger vekt på at programmet skal følge opp tiltakspakkene fra pasientsikkerhetskampanjen. Det skal også videreutvikle tiltakene for å styrke kompetansen i forbedringsarbeid og pasientsikkerhet for ledere og ansatte, inkludert brukermedvirkning. Det er et mål å sikre at tiltakene i programmet tas i bruk idet daglige arbeidet i helsetjenesten, og er forankret hos ledelsen på alle nivåer. For å vite om tiltakene har effekt forutsetter Helse og Omsorgsdepartementet (HOD) at tiltakene i programmet er kunnskapsbasert, at det settes klare mål, samt at tiltakene og effekten av disse måles. Det må legges til rette for at metoder, verktøy og resultater gjøres tilgjenglig og følges opp av linjeledelsen. En stor del av uønskede hendelser er fortsatt knyttet til legemidler og infeksjoner. Det er derfor en forutsetning fra HOD at disse områdene ivaretas i programmet. Side 2 av 11

3 Saksframstilling Regional strategi for kvalitet Helse og omsorgstjenesten er pålagt å arbeide systematisk med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Helse Sør-Øst RHF har i sin regionale strategi for kvalitet og pasientsikkerhet ( ) framhevet noen strategiske valg og områder som må styrkes for at foretaksgruppen skal kunne virkeliggjøre overordnede føringer og strategier for kvalitet og pasientsikkerhet: Oppfølging og implementering av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet Ha god og reell medvirkning fra brukere Erkjenne kompleksitet og ha god styring, solid forankring i styre og linjeledelse Måling av resultater og åpenhet rundt disse Ha standardiserte pasientforløp og arbeidsprosesser Mobilisere de ansattes engasjement, klinisk engasjement, og gi tilgang til endringskompetanse på alle nivå, spesielt i pasientnær virksomhet Programmet for digital fornying er en viktig forutsetning for å lykkes på disse områdene. Utformingen av den regionale strategien for kvalitet og pasientsikkerhet er basert på overordnede nasjonale og regionale føringer for kvalitet og pasientsikkerhet samt det regionale brukerutvalgets syn på hva kvalitet og pasientsikkerhet innebærer. Strategien legger dermed et viktig grunnlag for å styrke, samordne og videreutvikle arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet i Sykehuset Innlandet. Pasientsikkerhetsprogrammet Målet med pasientsikkerhetskampanjen var tredelt: å redusere antall pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten. Pasientskader Global Trigger Tool (GTT) er benyttet for å avdekke skader og er en strukturert journalgjennomgang hvor en leter etter markører ( triggere ) for mulige pasientskader, som evt. verifiseres ved nærmere granskning. Sykehuset Innlandet har 10 team ved de ulike divisjonene som bruker GTT som metode for kvalitetsforbedring, mens de fleste helseforetakene har ett team for hele foretaket. Sykehuset Innlandets ledergruppe har uttalt at bruk av lokale team på avdelingsnivå er avgjørende for at resultatene kan brukes i klinisk forbedringsarbeid. Tiltaksområder Kampanjens mål skal nås ved å innføre forbedringstiltak på følgende utvalgte innsatsområder, der helseforetakene deltar på nasjonale læringsnettverk med egne team: Trygg Kirurgi Samstemming av medikamentlister Behandling av hjerneslag Forebygging av infeksjoner ved blærekateter Forebygge infeksjoner ved innlegging av sentralt venekateter Forebygge fall Forebygge trykksår Forebygge selvmord i institusjoner Forebygge overdose etter utskriving Ledelse av pasientsikkerhet. Side 3 av 11

4 Sykehuset Innlandet HF deltar med team som SI-piloter innen nesten alle innsatsområder. Unntaket er forebygging av infeksjoner ved innlegging av sentralt venekateter (SVK). De akuttmedisinske miljøene hadde akkurat avsluttet et eget prosjekt, og prevalensundersøkelser har vist at SI har mindre enn 0,5 % SVK-infeksjoner. Avdelingene vil implementere nasjonale prosedyrer når slike foreligger. Egne læringsnettverk for ledere ble startet opp i oktober 2013, og er beskrevet senere i dokumentet. Pasientsikkerhetskultur Pasientsikkerhetskulturundersøkelse ( Ta tempen ) ble gjennomført på alle divisjoner i sykehuset våren 2012, med 51 % oppslutning. Undersøkelsen fokuserer på tre dimensjoner: sikkerhetskultur, teamkultur og ledelsesfokus. Ta tempen vil bli gjentatt i februar Som ett oppfølgingstiltak for å øke ledelsesfokus på pasientsikkerhet har administrerende direktør gjennomført pasientsikkerhetsvisitter ved alle divisjoner. Ved SI Gjøvik og SI Lillehammer gjennomfører i tillegg divisjonsdirektøren pasientsikkerhetsvisitter. Fra kampanje til program Sykehuset Innlandet har deltatt med piloter på læringsnettverkene. Når det gjelder spredning og implementering av tiltakspakkene i resten av helseforetaket, er det bare forebygging av selvmord som er fullført i kampanjeperioden. Kampanjen har vært organisert med en egen kampanjeorganisasjon med deltakere fra alle divisjoner og koordinert fra stabsområde Helse. Når kampanjen går over i program er det naturlig å overføre ansvar for oppfølging til normal driftsorganisasjon, men opprettholde støtte og tilrettelegging fra stabsområde Helse. Ved overgang til program vil det være sentralt for å oppnå målene at arbeidet involverer bredt de kliniske miljøene og alle nivåer i organisasjonen. Iflg. foreløpige planer skal igangsatte tiltaksområder være implementert innen utgangen av Det er en erkjennelse at implementering og spredning vil ta tid og at ledelsens involvering og oppfølging vil være avgjørende for å lykkes. Som en metode for å se helheten i de ulike risikoområdene og tiltakspakkene har foretaket valgt å prøve tavlemøter på noen av våre divisjoner. Tavlemøter er en kort, tverrfaglig rapport rundt flere av de utvalgte innsatsområdene på aktuelle enheter. Det gjøres en helhetlig og fortløpende vurdering av risiko for fall, trykksår, underernæring, feilmedisinering og infeksjoner, og med mulighet for lokal tilpasning ut fra behov, f. eks. vurdering av delir. Avhengig av resultatet av en systematisk risikovurdering for hver pasient gjennomføres relevante tiltak som er utarbeidet i de ulike tiltakspakkene i kampanjen. Status for alle vurderinger og tiltak skrives opp på en stor tavle, derav navnet. SI Lillehammer deltar med kirurgisk og ortopedisk avdeling, SI Tynset med medisinsk avdeling og SI Elverum-Hamar med ortopedisk avdeling (Elverum). Forventet oppstart av pilotene er våren Innolab er involvert i utvikling av en elektronisk tavle, med siktemål å kunne integrere dokumentasjon og rapportering direkte fra tavlemøtet. En veiledende behandlingsplan (VBP) for pasienter over 65 år inngår også i implementeringsarbeidet for å beholde helhetsperspektivet overfor den enkelte pasient, og ikke for hver tiltakspakke separat. En VBP er et hjelpemiddel for å forenkle dokumentasjonsarbeidet og kvalitetssikre sykepleien, og omfatter en oversikt over sannsynlige sykepleiediagnoser/problemer og relevante tiltak for en pasientgruppe. En veiledende behandlingsplan inneholder også ønsket resultat og mål for pasienten. Side 4 av 11

5 Risikovurdering Satsingsområdene i Pasientsikkerhetskampanjen retter seg mot daglig klinisk praksis i møtet mellom pasient og behandler samt samarbeid mellom helsetjenestenivåer. For å lykkes med programmet må tiltakene motivere til forbedring og ikke oppleves som enda et pålegg om rapportering. Ledelsens involvering og engasjement i pasientsikkerhetsprogrammet og i oppfølging av pasientsikkerhet generelt må være gjennomgående. Det er avgjørende at ledere på alle nivåer etterspør, er engasjert og involvert i det videre arbeidet med det nasjonale programmet. Erfaringer fra kampanjen må danne grunnlaget for det videre arbeidet for forbedring i hele foretaket. Dette krever at ledere på alle nivåer har eierskap til, tar ansvar for og utnytter de muligheter som det nasjonale programmet gir. HSØ har varslet at rapportering fra pasientsikkerhetsprogrammet innarbeides i den vanlige rapporteringen fra helseforetakene til HSØ med en spesifikk rapportering på de ulike innsatsområder, GTT og pasientsikkerhetskampanjen. Det er viktig at foretaket ser på og lærer av hvilke kritiske suksessfaktorer som har ligget til grunn for arbeidet i de organisasjoner som har lykkes med forbedringsarbeid og pasientsikkerhet: Arbeidet må forankres og ha prioritet i hele organisasjonen fra styret til pasientnær virksomhet. Legene må ha en aktiv rolle. Etablering av infrastruktur som gir førstelinjen støtte til risiko- og årsaksanalyse, endring og forbedringsarbeid. Gode systemer for måling, analyser, tilbakemeldinger og publisering av kvalitetsmålinger i de kliniske prosessene. Ledelse av pasientsikkerhet For å sikre god kvalitet og trygge tjenester er forankring i ledelse et viktig suksesskriterium. I en undersøkelse i topplederprogrammet til Helse Sør-Øst svarte flertallet av deltakerne at de savnet mer kunnskap og verktøy innen kvalitet og pasientsikkerhet for å kunne lede arbeidet på en god måte. I sluttfasen av kampanjen ble det derfor etablert egne læringsnettverk for ledelse av pasientsikkerhet, etter samme mal som for de øvrige læringsnettverkene. Deltakende ledere kan velge mellom følgende sentrale tiltak: Styreinvolvering i pasientsikkerhet (nærmere presentert i avsnittet under). Pasientsikkerhetsvisitter: Direktøren går pasientsikkerhetsvisitter på ulike avdelinger. I pasientens fotspor: Toppleder følger en pasients møte med organisasjonen i praksis. Gjennomgang av 50 siste dødsfall: En retrospektiv gjennomgang for å identifisere og forebygge skader i behandlingskjeden Kartlegging av unødig ressursbruk i helsetjenesten (Waste Identification Tool) - Et verktøy for identifisering av ressurstap på institusjon Klinisk forbedringsprosjekt: Lederen velger selv et klinisk forbedringsarbeid innenfor pasientsikkerhet i egen virksomhet. Sykehuset Innlandet gjennomfører tiltak på fem av 6 temaer, tre av disse gjennom læringsnettverket. Side 5 av 11

6 Styrets rolle og oppfølging i kvalitetsarbeidet. Styret er ansvarlig for organisasjonens økonomi, målsetning, strategi, og styring, og for at helsetjenesten er sikker og god. Styret er direkte ansvarlig for organisasjonens oppdrag, som er å gi pasientene best mulig behandling og for å unngå å skade pasientene. Å sikre en trygg pasientbehandling utgjør kjernen i styrenes overordnede ansvar. Styreinvolvering i pasientsikkerhet inngår som et av tiltakene i pasientsikkerhetsprogrammet. Tiltaket vil bidra til å øke styrets oppmerksomhet, kunnskap og kompetanse i Sykehuset Innlandet. Tiltaket består av seks handlinger for å sikre styreinvolvering: 1. Sett et mål 2. Del fakta og pasienthistorier 3. Sett i gang og følg opp tiltakene på systemnivå 4. Forbedre pasientsikkerhetskulturen 5. Bygg kompetanse 6. Tydeliggjør toppledelsens ansvar Styrets oppfølging av disse seks tiltakene vil innebære: Mål for pasientsikkerhet Styret bør fastsette mål for reduksjon av pasientskader på bakgrunn av resultater fra metoden Global Trigger Tool (GTT). En anbefaling som er gitt i det nasjonale programmet for pasientsikkerhet er et mål om å redusere skader med 50 % innen 5 år er ut fra internasjonale erfaringer med tilsvarende program. Fakta og pasienthistorier Styret bør invitere en pasient inn på styremøte/seminar to ganger pr. år. Pasientsikkerhetsarbeidet bør være tuftet på åpenhet og transparens. Pasienthistoriene vil synliggjøre menneskene bak pasientskadetallene, man kan ta utgangspunkt i pasienter som selv klager eller som har meldt saker inn til Norsk Pasientskadeerstatning eller er meldt inn i SI avvikssystem. Oppfølging av resultater Pasientsikkerhet bør settes på dagsorden på styremøtene, og 25 % av alle sakene til styret skal omhandle kvalitet og pasientsikkerhet. Styret skal følge opp helseforetakets resultater og ha kjennskap til hvordan disse resultatene er i forhold til andre helseforetak. Videre skal styret velge retning for kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Sykehuset Innlandet. Pasientsikkerhetskultur Styret bør etterspørre om det er utarbeidet handlingsplaner for å følge opp bevarings- og forbedringspunkter. Side 6 av 11

7 Sykehuset Innlandet skal ha en policy for åpenhet og transparens når det gjelder pasientsikkerhetsdata og håndtering av feil og pasientskader. Gjennom kulturen avspeiles verdiene, holdningene, oppfatningene, kompetansen og adferdsmønstrene til ledere og ansatte som avgjør hvordan man lærer av og forebygger uønskede hendelser i helsetjenesten. Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Ta tempen skal undersøke om kampanjen og fokuset på pasientsikkerhet påvirker kulturen i helsevesenet. Første måling ble gjennomført i mai 2012 og den gjentas i mars Kompetanse For å kunne ivareta styrets overordnede ansvar for pasientsikkerhet bør det iverksettes tiltak for å øke styrets kompetanse innen kvalitet og pasientsikkerhet. For at styret skal følge opp kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet vil Sykehuset Innlandet bidra til at styret øker sin kompetanse på følgende områder: Styrets ansvar for kvalitet og pasientsikkerhet Status for arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Sykehuset Innlandet Strategi for å oppnå mål og drive kontinuerlig forbedring Andre relevante tema knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet I forbindelse med styreseminar 20. mars vil agenda være kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid. Samtidig bør det avsettes tilstrekkelig ressurser i kontinuerlig opplæring i pasientsikkerhet og forbedring for ledere og ansatte i Sykehuset Innlandet, noe som må sees i sammenheng med behandling av budsjettet. Ledelsesmessig ansvar Styret bør etterspørre initiativ, tiltak og resultater knyttet til lederopplæring, kvalitetsnettverk, kvalitet og pasientsikkerhetsutvalget (SIKPU) og hendelseshåndtering. Strategi for kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid forankres på alle ledernivå i SI. Det settes årlig mål for kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid ut fra kvalitet og pasientsikkerhetsstrategien. Mål for kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid synliggjøres med tiltak i handlingsplan som følges opp i lederavtaler og oppfølgingsmøter mellom de ulike ledernivåene. Nasjonale kvalitetsindikatorer En kvalitetsindikator er et indirekte mål, en pekepinn, på kvalitet og sier noe om kvaliteten på det området som måles. Formålet med de nasjonale kvalitetsindikatorene er å gi publikum og brukerne, helsepersonell, ledere og politikere informasjon om kvaliteten på tjenestetilbudet innen helsetjenesten. Helsedirektoratet har det overordnete fagansvaret for utvikling av de nasjonale indikatorene. Kvalitetsindikatorene inngår som en del av rapporteringen for virksomhetsstyring i Sykehuset Innlandet, og datagrunnlaget hentes fra elektronisk pasientjournal (DIPS), enten direkte eller via Nasjonalt pasientregister (NPR). Årlig utarbeider Helse Sør-Øst en definisjonskatalog som beskriver alle styringsparametere og nasjonale kvalitetsindikatorer medisin og helsefag. En oversikt over indikatorene for 2014 er lagt ved bakerst i dokumentet, med opplysninger om hvor dataene hentes fra og hvor hyppig de skal rapporteres. For å styrke kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet er det en forutsetning at avdelingene som er eiere av data som rapporteres holdes oppdatert på utviklingen, og at det arbeides for å få nyere data enn det som presenteres i nasjonale oversikter i ettertid. Side 7 av 11

8 Fra 2014 er det innført en forsøksordning med kvalitetsbasert finansiering på RHF-nivå, som blir videreført til HF-nivå fra Til sammen 29 indikatorer inngår i denne ordningen, inkludert de indikatorene som Sykehuset Innlandet rapporterer på i dag. Dette forsterker behovet for å snu rapporteringsstrømmen tilbake til fagmiljøene. Det er startet en kartlegging av hvordan kvalitetsindikatorene tas ut, bearbeides og rapporteres som et samarbeid mellom avdeling for kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet og avd. for virksomhetsstyring. Målsetningen er å beskrive flyten av informasjon for kvalitetsindikatorer for å sikre et korrekt innhold og komme fram til mulige forbedringer. Følgende resultater for oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet er foreslått valgt for sterkere styreinvolvering (henvisning til nr. i definisjonskatalogen): Epikrise innen 7 dager (4) Andel korridorpasienter (5) Fristbrudd (9) Lårhalsbrudd operasjon innen 48 t (12) Strykninger fra planlagt operasjonsprogram (14) Antall infeksjoner (prevalens, NOIS) (16) Tid fra henvisning til første behandling for tykktarm-, lunge-, og brystkreft (20-22) Fødselsrifter grad 3 og 4 (26) Andel trombolysebehandling for hjerneinfarkt (27) I tillegg årlig oppfølging av Pasientskader målt ved hjelp av GTT 30 dagers overlevelse etter hjerteinfarkt, hjerneslag, hoftebrudd og total overlevelse 5 års overlevelse for tykktarm-, endetarm-, lunge-, bryst- og prostatakreft. Brukerundersøkelser (PASOP, nasjonale brukerundersøkelser) Det pasientadministrative arbeidet Flere av de sentrale kvalitetsindikatorene beskriver hvordan det pasientadministrative arbeidet fungerer. To revisjoner fra Konsernrevisjonen i 2011 og 2013 avdekket betydelige svakheter og mangler ved det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Innlandet. Dette er fulgt opp med en vedtatt revidert handlingsplan fra Det er lagt ned en betydelig innsats med å rydde opp i feil og mangler. Ved inngangen til 2014 er det vedtatt obligatorisk opplæring for nyansatte i DIPS, og ulike roller og ansvar er spesifisert. Det er oppnådd gode forbedringer av flere av kvalitetsindikatorene, særlig for usignerte lab- og røntgensvar. Faren ved å ha oppnådd en grad av kontroll etter den omfattende ryddeprosessen er at en faller tilbake til gamle vaner hvis ikke trykket holdes oppe. Innsatsen må opprettholdes for å sikre varige endringer av rutiner. Det er foreløpig usikkert om divisjonskoordinator-funksjonene blir videreført. Side 8 av 11

9 Oppfølging av uønskede hendelser En viktig dimensjon av pasientsikkerhetsarbeidet som ikke kampanjen/programmet spesifikt har tatt inn er læring av uønskede hendelser. Omleggingen av meldeordningen i 2012 med avidentifiserte meldinger direkte til Kunnskapssenteret har gitt en 30 % økning i antall meldinger fra Sykehuset Innlandet. Helseforetaket leverer fortsatt en uforholdsmessig lav andel meldinger sammenlignet med andre. Noen meldinger blir nå løftet fra divisjonene og inn i sentralt kvalitetsog pasientsikkerhetsutvalg for å bidra til læring på tvers. For å videreutvikle meldekulturen i 2014 er det vesentlig at alle medarbeidere er kjent med deres plikter og rettigheter for melding av uønskede hendelser, og at meldingene blir analysert med hensikt å lære og forbedre våre helsetjenester. Det arbeides med å øke kompetansen i årsaksanalyse etter utvalgte uønskede hendelser, og stabsområde Helse har ressurser som kan bidra til gjennomføring av gode analyser lokalt. Et annet viktig bidrag til læring er gjennomføringen av mortalitetsanalyse ved alle divisjoner (50 siste dødsfall). Administrerende direktørs vurderinger Administrerende direktør anbefaler at styret tar Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet for Helse Sør - Øst RHF for perioden til orientering, og at den legger føringer for revidering av Sykehuset Innlandets strategi for kvalitet og pasientsikkerhet. Administrerende direktør vil legge fram Sykehuset Innlandet Strategi for kvalitet og pasientsikkert i mai 2014, hvor de nasjonale og regionale føringene er tatt inn. Pasientsikkerhetsprogrammet er et viktig virkemiddel for at kvalitetsforbedringstiltakene skal bli implementert i Sykehuset Innlandet på en måte som kan skape varige endringer. Det er vesentlig med en forståelse for at dette arbeidet tar tid og krever bred involvering og motivasjon fra alle som jobber i kontakt med pasientene. Administrerende direktør vil vektlegge dette gjennom en tydelig ledelsesforankring av det videre arbeidet. Videre vurderer administrerende direktør at klinikken må involveres sterkere i arbeidet med nasjonale kvalitetsindikatorer. De som har muligheten til å påvirke resultatene må også ha løpende kunnskap om status og utvikling, som motivasjon til klinisk forbedringsarbeid. Når det gjelder styrets involvering i pasientsikkerhetsarbeidet vurderer administrerende direktør det som et betydelig bidrag at styret opparbeider kompetanse på prosessene i kjernevirksomheten. Det vil være viktig for helseforetakets veivalg og strategiske utvikling. Vedlegg: Definisjonskatalog utdrag oversikt indikatorer 1. Regional strategi for Kvalitet og pasientsikkerhet Kvalitetsbasert finansiering 2014 Side 9 av 11

10 Side 10 av 11

11 Side 11 av 11

SAK NR 069 2014 IMPLEMENTERING AV PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR 069 2014 IMPLEMENTERING AV PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 069 2014 IMPLEMENTERING AV PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar orienteringen om implementering av pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 Innledning Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har vært en treårig kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. I trygge hender

Detaljer

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid

Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid Forankring av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeide ble beskrevet innført ved SunHF i forbindelse med endring i lov om spesialisthelsetjenesten

Detaljer

FRA PASIENTSIKKERHETSKAMPANJE TIL. Gro Sævil Helljesen, RHF kampanjeleder

FRA PASIENTSIKKERHETSKAMPANJE TIL. Gro Sævil Helljesen, RHF kampanjeleder FRA PASIENTSIKKERHETSKAMPANJE TIL 5-ÅRIG PROGRAM Gro Sævil Helljesen, RHF kampanjeleder Pasientsikkerhetskampanjen til 5-årig program MÅL: redusere pasientskader bygge varige systemer og kompetanse bedre

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

Strategiplan. Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet 2015-2018

Strategiplan. Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet 2015-2018 Strategiplan Enhet for kvalitet og pasientsikkerhet 2015-2018 Sunnaas sykehus HF, 17.11.2015 1 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 1.1 Nasjonale og regionale føringer for kvalitet og pasientsikkerhet... 3 1.2 Kvalitet

Detaljer

Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet 2014-2017. Handlingsplan 2014

Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet 2014-2017. Handlingsplan 2014 Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet 2014-2017 Handlingsplan 2014 Mai 2014 Fokusområde: System for kvalitetsstyring, jf strategien punkt 4.1 Forvaltningen av det helhetlige kvalitetssystemet forankres

Detaljer

Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger. Styresak 20. september 2017

Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger. Styresak 20. september 2017 Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet i Helse Stavanger Styresak 20. september 2017 Samkjøre og synliggjøre styringsmålene Lukke avvik Sørge for korrigerende tiltak Forbedre rutiner og prosedyrer 9 Korrigere

Detaljer

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Målområder Ikke startet 1. Virkningsfulle tjenester Skal starte senere enn opprinnelig planlagt 2. Trygge og sikre tjenester

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Pasientsikkerhetsvisitter

Pasientsikkerhetsvisitter Pasientsikkerhetsvisitter Sykehuset Østfold 2016 Leveregler i Sykehuset Østfold 1. Vi omgås pasienter, pårørende og hverandre med høflighet og respekt 2. Vi deltar i prosesser og er lojale til beslutninger

Detaljer

Ledelse av pasientsikkerhet Styreinvolvering

Ledelse av pasientsikkerhet Styreinvolvering Ledelse av pasientsikkerhet Styreinvolvering Styreinvolvering Sett et mål Del fakta og pasienthistorier Sett i gang og følg opp tiltak på systemnivå Forbedre pasientsikkerhetskulturen Bygg kompetanse Tydeliggjør

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR PLAN FOR INTERNE REVISJONER Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 11.02.16 SAK NR 003-2016 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2016 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i helse- og omsorgstjenesten Pasientsikkerhet handler om å forebygge unødvendige pasientskader. Hvert år

Detaljer

SAK NR ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER

SAK NR ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.02.17 SAK NR 017 2017 ORIENTERING OM ARBEIDET MED PASIENTSKADER OG UØNSKEDE HENDELSER Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen om status for arbeidet med uønskede

Detaljer

Måling av pasientskader, hvorfor det er viktig og hva gjør Helse- og omsorgsdepartementet for å bidra til mer åpenhet og læring?

Måling av pasientskader, hvorfor det er viktig og hva gjør Helse- og omsorgsdepartementet for å bidra til mer åpenhet og læring? Helse- og omsorgsdepartementet Måling av pasientskader, hvorfor det er viktig og hva gjør for å bidra til mer åpenhet og læring? Torunn Omland Granlund, seniorrådgiver Legeforeningens konferanse om pasientsikkerhet

Detaljer

Kvalitet og pasientsikkerhet

Kvalitet og pasientsikkerhet Kvalitet og pasientsikkerhet En statusrapport over pasientsikkerhetsarbeidet i Midt Norge Styremøte 12.03.2014 Status knyttet til mål i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet GTT Nasjonale innsatsområder

Detaljer

Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen

Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen Agenda 1. Pasientsikkerhet 2. Kampanjen 3. Brukermedvirkning 28.10.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 Hva er pasientsikkerhet?

Detaljer

SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.11.15 SAK NR 081 2015 GJENNOMGANG OM UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar gjennomgangen om uønskede hendelser i Sykehuset Innlandet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen er en nasjonal dugnad for å forebygge overdosedødsfall etter utskrivning fra institusjon.

Pasientsikkerhetskampanjen er en nasjonal dugnad for å forebygge overdosedødsfall etter utskrivning fra institusjon. Til alle RHF/HF Oslo, 21.06.13 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender, inviterer til deltakelse i nasjonalt læringsnettverk for innsatsområdet Forebygging av overdosedødsfall etter utskrivning fra

Detaljer

Den første av tre samlinger holdes på Radisson Blu Tromsø november De neste samlingene holdes i Tromsø 6. februar og 15. mai.

Den første av tre samlinger holdes på Radisson Blu Tromsø november De neste samlingene holdes i Tromsø 6. februar og 15. mai. Oslo, 1. oktober 2012 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender, i samarbeid med Helse Nord RHF, inviterer til deltakelse i nasjonalt læringsnettverk for innsatsområdet forebygging av SVK-relaterte blodbaneinfeksjoner.

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 030 2015 STATUSRAPPORT FOR HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF

Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 48/12 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF Dato: 26.09.2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar ny organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg ved SunHF.

Detaljer

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Adm. direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 31.10.2011 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Peder Olsen Olav Mugaas Petter Brelin Ambjørn Bjørnson Siv H Jacobsen Hans Jakobsen Gretha

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak 13.12.11 Ingress: Den

Detaljer

Handlingsplan kvalitets- og pasientsikkerhetsstrategi oppdatert 21.2.2011 v 04

Handlingsplan kvalitets- og pasientsikkerhetsstrategi oppdatert 21.2.2011 v 04 Handlingsplan kvalitets- og pasientsikkerhetsstrategi oppdatert 21.2. v 04 Målområde Delmål Beskrivelse Tiltak Ressursbehov Frist 1: Virkningsfulle - tjenester Sikre oppdatert kunnskapsgrunnlag og best

Detaljer

Kvalitetsbasert finansiering (KBF)

Kvalitetsbasert finansiering (KBF) Fredrik Arneberg Dagsmøte om Helseøkonomi (NSH) Agenda Bakgrunn Aktørbilde Modell Resultater Verktøy Veien videre 2 Hva betyr kvalitet for deg? Og bedre skal det bli. Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom avd. sjef og divisjonsdirektør Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015 Forslag til VEDTAK: Styret vedtar årsplan for styremøter i 2015. Brumunddal, 28. august 2014 Morten Lang-Ree

Detaljer

Trygghet Respekt Kvalitet. v/arnt Egil Hasfjord

Trygghet Respekt Kvalitet. v/arnt Egil Hasfjord Trygghet Respekt Kvalitet v/arnt Egil Hasfjord Pasientsikkerhet Jeg vil bruke mine evner for det beste for mine pasienter i samsvar med min dyktighet og min dømmekraft og aldri volde noe skade. Primus,

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK:

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER Forslag til VEDTAK: Styret tar status om organisering, ledelse, kompetanse og ressurser i

Detaljer

Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Vedlegg 3 til Styresak 27.02.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010 HF Saksbehandler: Anne Husebekk Kvalitetsstrategi STYRESAK Innstilling til vedtak Styret vedtar kvalitetsstrategien

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 73/11 Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015: Litt bedre i dag enn i går Saksbeh: Ingerid Gunnerød Arkivkode: 012 Saksmappe: 2011/16 Forslag til vedtak: 1. Styret

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen Møte med sonelederne i hjemmesykepleien, Bergen kommune 5.november 2013

Pasientsikkerhetskampanjen Møte med sonelederne i hjemmesykepleien, Bergen kommune 5.november 2013 Pasientsikkerhetskampanjen Møte med sonelederne i hjemmesykepleien, Bergen kommune 5.november 2013 Aslaug.brende@bergen.kommune.no www.pasientsikkerhetskampanjen.no Agenda Om kampanjen Læringsnettverk

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR REVIDERT REGIONAL STRATEGI FOR KVALITET, PASIENTSIKKERHET OG HMS

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR REVIDERT REGIONAL STRATEGI FOR KVALITET, PASIENTSIKKERHET OG HMS Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR 106-2017 REVIDERT REGIONAL STRATEGI FOR KVALITET, PASIENTSIKKERHET OG HMS Forslag til vedtak: Regional strategi for

Detaljer

Kvalitet og pasientsikkerhet. Lars Vorland Helse Nord RHF

Kvalitet og pasientsikkerhet. Lars Vorland Helse Nord RHF Kvalitet og pasientsikkerhet Lars Vorland Helse Nord RHF GTT 2011 og 2012 Helse Nord RHF per: August 2013 Foretak/sykehus Forebygge selvmord Trygg kirurgi Samst. legemiddelli ster Hjerneslag Urinveisinfe

Detaljer

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK:

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.10.15 SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 fra august

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 014-2015 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2015 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2015 til etterretning. 2. Revisjoner på foretaksnivå

Detaljer

Agenda og saksdokument til fagrådsmøte i pasientsikkerhetsprogrammet

Agenda og saksdokument til fagrådsmøte i pasientsikkerhetsprogrammet Agenda og saksdokument til fagrådsmøte i pasientsikkerhetsprogrammet Tid: Onsdag 4. mai kl. 10.00-14.00 Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Møterom 0206 Ordstyrer: Geir Bukholm, leder av fagrådet

Detaljer

Nanna Fredheim, kommunikasjonsansvarlig

Nanna Fredheim, kommunikasjonsansvarlig Nanna Fredheim, kommunikasjonsansvarlig 2 Pasientsikkerhet Forebygge pasientskader som kan unngås 4 For at noe ALDRI skal skje, må noe annet ALLTID gjøres James Orlikoff 5 Riktig legemiddelbruk i sykehjem

Detaljer

Den første av tre samlinger holdes på Radisson Blu Tromsø november De neste samlingene holdes i Tromsø 7. februar og 15. mai.

Den første av tre samlinger holdes på Radisson Blu Tromsø november De neste samlingene holdes i Tromsø 7. februar og 15. mai. Oslo, 1. oktober 2012 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender, i samarbeid med Helse Nord RHF, inviterer til deltakelse i nasjonalt læringsnettverk for innsatsområdet forebygging av kateterrelaterte

Detaljer

Hvordan sikre vedvarende forbedring og spredning av pasientsikkerhetsarbeidet? Ved Vibeke Bostrøm

Hvordan sikre vedvarende forbedring og spredning av pasientsikkerhetsarbeidet? Ved Vibeke Bostrøm Hvordan sikre vedvarende forbedring og spredning av pasientsikkerhetsarbeidet? Ved Vibeke Bostrøm Selvfølgeligheter Pasienter og brukere skal være i trygge hender når de trenger hjelp i helse- og omsorgstjenesten.

Detaljer

SAK NR STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK:

SAK NR STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.2014 SAK NR 020 2014 STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar risikovurdert statusrapport for innkjøp

Detaljer

Status Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Status Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Status Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av 3.11.14 fra Konsernrevisjonen

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Styret Helse Sør-Øst RHF Møtedato 14. mars.2013 SAK NR 024-2013 ORIENTERINGSSAK: VIDERE ARBEID MED KVALITET OG PASIENTSIKKERHET I HELSE SØR ØST OPPFØLGING AV STORTINGSMELDING10

Detaljer

Sted (gjelder alle samlinger): Fylkesmannen i Oppland, Gudbrandsdalsvegen 186, 2819 Lillehammer.

Sted (gjelder alle samlinger): Fylkesmannen i Oppland, Gudbrandsdalsvegen 186, 2819 Lillehammer. Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland, i samarbeid med Fylkesmannen og Pasientsikkerhetsprogrammet inviterer alle kommuner i Oppland til deltakelse i to læringsnettverk med ulike

Detaljer

Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet 2014-2017

Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet 2014-2017 Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet 2014-2017 Mai 2014 1. Innledning... 4 2. Visjon, verdier, holdninger og kvalitetspolitikk i Sykehuset Innlandet... 4 3. Overordnede styringskrav og mål, strategier

Detaljer

Hva handler pasientsikkerhet om og hvorfor må den bedres?

Hva handler pasientsikkerhet om og hvorfor må den bedres? Hva handler pasientsikkerhet om og hvorfor må den bedres? Anne-Grete Skjellanger Sekretariatsleder /avdelingsdirektør I trygge hender 24/7, Pasientsikkerhetsprogrammet Pasientsikkerhet: «Vern mot unødig

Detaljer

1. Styret tar gjennomgangen av implementering av pakkeforløp for kreft til orientering.

1. Styret tar gjennomgangen av implementering av pakkeforløp for kreft til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 005 2015 IMPLEMENTERING AV PAKKEFORLØP FOR KREFT Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar gjennomgangen av implementering av pakkeforløp for kreft til orientering.

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 4/2012 Saksbehandler: Administrasjonssjef Ole Martin Olsen Møtedato: 12. februar 2013 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2013 Administrerende direktørs forslag

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen riktig legemiddelbruk. 10. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen

Pasientsikkerhetskampanjen riktig legemiddelbruk. 10. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen Pasientsikkerhetskampanjen riktig legemiddelbruk 10. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen Gratulerer med oppstart av læringsnettverk 18. mars 2013! 22.02.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no

Detaljer

Sted: Kunnskapssenteret, Pilestredet Park 7, Oslo. Henvendelse resepsjonen i 2.etg.

Sted: Kunnskapssenteret, Pilestredet Park 7, Oslo. Henvendelse resepsjonen i 2.etg. Fagrådsmøte I trygge hender Tid: Fredag 3. mai kl. 10.00 14.00 Sted: Kunnskapssenteret, Pilestredet Park 7, Oslo. Henvendelse resepsjonen i 2.etg. Ordstyrer: Stig Harthug, leder av fagrådet Orienteringssaker

Detaljer

Ledelse av Pasientsikkerhet

Ledelse av Pasientsikkerhet Ledelse av Pasientsikkerhet Pasientsikkerhet: «vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser». Kari Sunnevåg Pasientsikkerhetsfilm Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG Risikostyring i Helse Sør-Øst Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen 12.09.08 og i LG 16.09.08 Prosess Risikovurderingen er basert på Helseforetakenes vurdering og innspill Vurdering i enhetene i det

Detaljer

Pasientsikkerhetsarbeid i norske sykehus status 2012 fokus på menneskelige faktorer. Unni Krogstad seniorforsker dr.philos

Pasientsikkerhetsarbeid i norske sykehus status 2012 fokus på menneskelige faktorer. Unni Krogstad seniorforsker dr.philos Pasientsikkerhetsarbeid i norske sykehus status 2012 fokus på menneskelige faktorer Unni Krogstad seniorforsker dr.philos Intervjuer med pasientsikkerhetsansvarlige ved 28 helseforetak i Norge - høsten

Detaljer

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak:

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015 VENTETIDER OG FRISTBRUDD Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om arbeidet med ventetid og fristbrudd

Detaljer

Strategi for kvalitet - og pasientsikkerhet 2014 2017 Handlingsplan for 2014 - forlenget ut 2015

Strategi for kvalitet - og pasientsikkerhet 2014 2017 Handlingsplan for 2014 - forlenget ut 2015 Strategi 2014 2017: Strategi for kvalitet - og pasientsikkerhet 2014 2017 Handlingsplan for 2014 - forlenget ut 2015 Fokusområde: System for kvalitetsstyring, jf strategien punkt 4.1 Forvaltningen av det

Detaljer

Regional strategi for Kvalitet og pasientsikkerhet

Regional strategi for Kvalitet og pasientsikkerhet Regional strategi for Kvalitet og pasientsikkerhet 2014-2016 2013 Innholdsfortegnelse 1.0 STRATEGISKE FORUTSETNINGER... 3 1.1 Overordnede føringer 3 1.2 Brukernes syn på kvalitet og pasientsikkerhet 5

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.10.2014 Sak nr: 056/2014 Sakstype: Orienteringssak Pasientsikkerhetsarbeidet med særlig fokus på pasientsikkerhetskulturen Hensikt med saken I møtet 19.06.14 fattet

Detaljer

Oslo, 2. oktober Til Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester,

Oslo, 2. oktober Til Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester, Oslo, 2. oktober 2012 Til Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester, Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender, i samarbeid med Helse Nord RHF, inviterer til deltakelse i nasjonalt læringsnettverk

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.06.2017 Sak nr: 037/2017 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2017 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar evalueringen av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar evalueringen av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 070 2014 EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET IENTADMINISTRATIVE ARBEIDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar evalueringen av tiltakene i Handlingsplan

Detaljer

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010

Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna. Styremøte 15.12.2010 Handlingsplan Klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna Styremøte 15.12.2010 Tiltak som er merket med * er enten påbegynt eller innført i deler av virksomheten. Tiltaket vil da dreie seg om å sikre enhetlig

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen og læringsnettverk. 4. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen

Pasientsikkerhetskampanjen og læringsnettverk. 4. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen Pasientsikkerhetskampanjen og læringsnettverk 4. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen Gratulerer med oppstart av læringsnettverk! 22.02.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no

Detaljer

VEDLEGG 1 TIL SAK 075-2010. Mål og budsjett 2011. Økonomisk langtidsplan 2011 2014. Mål for planperioden skisse til oppfølgingsplan for 2011

VEDLEGG 1 TIL SAK 075-2010. Mål og budsjett 2011. Økonomisk langtidsplan 2011 2014. Mål for planperioden skisse til oppfølgingsplan for 2011 VEDLEGG 1 TIL SAK 075-2010 Mål og budsjett 2011. Økonomisk langtidsplan 2011 2014 Mål for planperioden skisse til oppfølgingsplan for 2011 Mål for planperioden skisse til oppfølgingsplan for 2011 De foreslåtte

Detaljer

Styresak. Sølve Braut Styresak 56/14 O Pasientsikkerhet orientering om hvordan foretaket arbeider for å redusere antallet pasientskader.

Styresak. Sølve Braut Styresak 56/14 O Pasientsikkerhet orientering om hvordan foretaket arbeider for å redusere antallet pasientskader. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.09.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 2014/2 Sølve Braut Styresak 56/14 O Pasientsikkerhet orientering om hvordan foretaket

Detaljer

Styresak 146-2013 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender informasjon

Styresak 146-2013 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender informasjon Møtedato: 18. desember 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 Bodø, 6.12.2013 Styresak 146-2013 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender informasjon Bakgrunn Den nasjonale

Detaljer

Glemt av sykehuset. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid

Glemt av sykehuset. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret

Detaljer

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten Foto Morten Wanvik Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten Tredje samling - 9.3.2017 Kjersti Valde Kvalitetsrådgiver EFAS Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring Det

Detaljer

Faglig forsvarlige helsetjenester sikkerhet, styring og involvering

Faglig forsvarlige helsetjenester sikkerhet, styring og involvering Faglig forsvarlige helsetjenester sikkerhet, styring og involvering Høstkonferansen i Telemark Vrådal 21. oktober 2016 Assisterende direktør Heidi Merete Rudi, Statens helsetilsyn Statlige virkemidler

Detaljer

SAK NR ORIENTERING OM STATUS FOR PASIENTSIKKERHETSARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR ORIENTERING OM STATUS FOR PASIENTSIKKERHETSARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.03.12 SAK NR 025 2012 ORIENTERING OM STATUS FOR PASIENTSIKKERHETSARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret er tilfreds med oppdateringen av Handlingsplan

Detaljer

HVORDAN FORANKRE I EGEN VIRKSOMHET/KOMMUNE

HVORDAN FORANKRE I EGEN VIRKSOMHET/KOMMUNE HVORDAN FORANKRE I EGEN VIRKSOMHET/KOMMUNE Av Line Hurup Thomsen, fagrådgiver USHT Rogaland HVA ER VEDVARENDE FORBEDRINGER? IKKE LA DET BLI SLIK! NØKKELERFARINGER I UK FORBEDRINGSPROSJEKTER I HELSEVESENET

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Glemt av sykehuset kortnavnet er hentet fra medieoppslag

Glemt av sykehuset kortnavnet er hentet fra medieoppslag Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret

Detaljer

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013 Rullering av Strategi 2020 Styreseminar 30. januar 2013 Hvorfor rullere Eierskap til Strategi 2020 Kvalitetssikre Strategi 2020 ift. nye føringer og kunnskap Etablere en strategimodell Hva står vi foran

Detaljer

Presentasjon av innsatsområdet Ledelse av pasientsikkerhet. Hege Huseklepp, Prosjektleder for læringsnettverket

Presentasjon av innsatsområdet Ledelse av pasientsikkerhet. Hege Huseklepp, Prosjektleder for læringsnettverket Presentasjon av innsatsområdet Ledelse av pasientsikkerhet Hege Huseklepp, Prosjektleder for læringsnettverket Programmets 3 hovedmål: 1. Redusere pasientskader 2. Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet

Detaljer

Min forbedringsreise styreinvolvering og bruk av Dashbord. Barthold Vonen Viseadministrerende direktør Nordlandssykehuset HF

Min forbedringsreise styreinvolvering og bruk av Dashbord. Barthold Vonen Viseadministrerende direktør Nordlandssykehuset HF Min forbedringsreise styreinvolvering og bruk av Dashbord Barthold Vonen Viseadministrerende direktør Nordlandssykehuset HF Starten.. for meg Knut Schrøder sa: Vår 1988 yngste ass lege i kirurgi opplæring

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.11.2016 Sak nr: 059/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2016 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen Tiltaksarbeid etter revisjon

Detaljer

Meld. St. 10 ( ) God kvalitet trygge tjenester

Meld. St. 10 ( ) God kvalitet trygge tjenester Meld. St. 10 (2012-2013) God kvalitet trygge tjenester - forventinger til helsepersonell og ledere NSH lederkonferanse 8. februar 2013 Avdelingsdirektør Maiken Engelstad, D Phil, MPH 2 Hovedbudskap Meldingen

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.2016 Sak nr: 030/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016 Trykte vedlegg: ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 pr august 2015

Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 pr august 2015 Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring pr august Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av 3.11.14

Detaljer

Forskning og kvalitetsutvikling - 2 sider av samme sak? Gro Sævil Helljesen, prosessleder, RN, MSc Helse Sør-Øst RHF 26 august 2010

Forskning og kvalitetsutvikling - 2 sider av samme sak? Gro Sævil Helljesen, prosessleder, RN, MSc Helse Sør-Øst RHF 26 august 2010 Forskning og kvalitetsutvikling - 2 sider av samme sak? Gro Sævil Helljesen, prosessleder, RN, MSc Helse Sør-Øst RHF 26 august 2010 WHO (1993) fem hovedområder for å vurdere og evaluere kliniske virksomheter:

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.09.2015 SAK NR 063 PRESENTASJON AV PASOPP-UNDERSØKELSEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus til

Detaljer