BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: Tidspunkt: 18:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30"

Transkript

1 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Hunstad kultursenter Dato: Tidspunkt: 18:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg, Torill Kristiansen telefon , e-post: så tidlig at vararepresentant kan innkalles med rimelig varsel. Representanter fra studentorganisasjon og elevråder stiller på møtet. Saksliste Saksnr PS 09/6 PS 09/7 PS 09/8 PS 09/9 PS 09/10 Innhold Sykkeltilrettelegging Park i Mørkvedlia? Trafikale saker Trafikksikkerhetsplan Eventuelt Bodø, 11. februar 2009 Elin Irgens leder Torill Kristiansen sekretær

2 PS 09/6 Sykkeltilrettelegging Viser til målsetning/kulepunkt under tema 'Trafikk, skolevei og kollektivtilbud' i brosjyren for bydelsutvalget. Undertegnede er medlem av interimstyret for 'Bodøsyklistene', et lokallag av SLF-Syklistenes Landsforening. Bodøsyklistene er og med i ei arbeidsgruppe som - sammen med kommunens administrasjon - arbeider med en sykkelplan for Bodø. I dette arbeidet inngår også sykkeltilrettelegging på Mørkved. Planen skal legges fram for politisk nivå ila våren/forsommeren. I den forbindelse vil det være av interesse å høre hva Bydelsutvalget har diskutert mht sykkel for bydelen. Vil anta at dette må være et viktig tema for dere i Bydelsutvalget. Mvh Tor Magne Andreassen tel: skype: tormagne

3 PS 09/7 Park i Mørkvedlia? Som beboer på Mørkved har det slått meg at bydelen kunne trenge noe som knyter sammen det sentrale området bedre. Da tenker jeg på området Bodin vgs, Politihøgskolen, Høgskolen, handelssentrum, Mørkved sykehjem og Mørkvedlia idrettspark. Mitt forslag er å benytte området vest for Mørkvedhallen til park. Dette vil således bli en utvidelse av dagens idrettspark, og vil sånn sett bidra til å gi bydelen et mer helhetlig friluftsareal. Positive effekter man kan se for seg: - Friluftsareal sentralt på Mørkved, som gir gode muligheter til rekreasjon og turgåing. (ref. Kommunens arealdel, planbeskrivelse: 92 % av alle nordlendinger går på tur. Over 60 % går på tur mer enn en gang pr uke. I de bynære områdene i Bodø gås det ca 2,7 mill turer pr år.) - Man gir barnehager i nærområdet et naturlig område for uteaktiveiteter. - Studenter og elever på Høgskolen og på Bodin vgs får et lett tilgjengelig friluftsareal. - Høgskolen (snart universitetet) får et nærområde som er mer tiltalende, og således et positivt bidrag som kan benyttes i markedsføringsøyemed (i tillegg til øvrige opplagte effekter) - Boligfeltene sør for riksveien (for eksempel Brækkahaugen), vil knyttes nærmere det sentrale Mørkved. - Beboere på Mørkved som ikke har utsikt der de bor, vil i denne parken nyte godt av det nydelige panoramaet som Saltenfjorden og Børvasstindene gir. - Man gir Mørkved som stedvis er svært tettbebygd en grønn lunge, og forhinder dermed at nok en haug på Mørkved blir brukt til bebyggelse. - Mørkvedlia idrettspark blir et mer komplett samligspunkt for hele familien. Jeg mener dette vil gi bydelen Mørkved et betydelig løft, og er helt i tråd med målet om et friskere Bodø. Vedlagt er en illustrasjon av området jeg tenker på. Mvh Peter Skog Hansen

4

5

6 PS 09/8 Trafikale saker TIL INNSTRANDA BYDELSUTVALG. Har noen trafikale saker som vi håper dere kan ta opp i bydelsutvalget og ta det videre til kommunen. 1. STØRRE FARTSDUMPERE I HØGLIA ( fra Høgliveien og til Skavdalslia ) - De eksisterende er så små at de har ingen effekt. Det er mye trafikk her og fartsgrensa overholdes ikke. I tillegg er det en bussvei. 2. GANGFELT I HØGLIA. - Over veien opp til fotballbanen og i krysset Høglia - Høgliveien. 3. FORKJØRSVEI HØGLIVEIEN. - Bør ihvertfall være det om vinteren. 4. BRØYTING AV KOMMUNAL PARKERINGSPLASS. - Den ligger i krysset Høglia - Humleveien. Den er kommunal, men den blir aldri brøytet. Med Vennlig Hilsen for Kjellmyra Borettslag Marita Magnussen TLF:

7 PS 09/9 Trafikksikkerhetsplan På oppdrag fra kommunaldirektør Henrik Brækkan har en arbeidsgruppe bestående av Sissel C. Tverli, Kristin Aspelund, Harald Heieraas og undertegnede utarbeidet en ny utgave av kommunens trafikksikkerhetsplan gjeldende for perioden Planen er tenkt lagt fram til politisk behandling i løpet av våren -09. Som et ledd i arbeidet ønsker gruppa å sende planutkastet (vedlagt) ut på en intern høringsrunde. Vi ber derfor om at du følger opp planen i din avdeling/ditt nettverk, og at aktuelle medarbeidere og samarbeidspartnere får anledning til å gjøre seg kjent med den for å kunne komme med innspill og tilbakemeldinger. Om ønskelig kan undertegnede eller andre i gruppa være disponible for en gjennomgang av planen. Vi ber om tilbakemelding, gjerne pr. mail, innen onsdag 25. februar -09. Lykke til med arbeidet! Med vennlig hilsen For arbeidsgruppa Leif Håkestad Daglig leder Mob.: E-post:

8 TRAFIKKSIKKERHET I BODØ KOMMUNE LOKAL HANDLINGSPLAN Versjon 03/09

9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord Side 3 2. Sammendrag 4 3. Innledning 5 4. Forankring og organisering av trafikksikkerhetsarbeidet 6 5. Ulykkessituasjonen-/utviklingen i Bodø 8 6. Beskrivelse av satsingsområdene 10 Satsingsområde 1: Satsing på syklende og gående 11 Satsingsområde 2: Trafikksikkerhet rundt skolene - trygge soner 12 Satsingsområde 3: Trafikksikkerhet som en del av kommunens HMS-arbeid 13 Satsingsområde 4: System for varsling og oppfølging av trafikkfarlige punkter Økonomi Evaluering, rullering 15 Vedlegg 1: Oversikt over tiltak i planperioden Vedlegg 2: Registrerte behov (ikke prioriterte) for fortau og gang-/sykkelveier 17 Vedlegg 3: Oversikt over Trygge soner 19 2

10 1. FORORD V/ ordfører / kommunaldirektør tekn.avd. 3

11 2. SAMMENDRAG Bodø kommunes trafikksikkerhetsplan for perioden skal være styringsverktøy for et målrettet kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. I tillegg er denne planen en forutsetning for å komme i betraktning ved tildeling av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler (tidligere Aksjon Skoleveimidler). Planen er et element i regjeringens overordnede 0-visjonstenking; en visjon om at ingen skal bli drept eller varig skadd i trafikken. 0-visjonen har tre grunnpilarer: etikk, vitenskapelighet og ansvar. Bodø kommunes plan er grundig forankret i overordnede planer og har fokus på de myke trafikantene, spesielt barn og ungdom. Trafikkulykkenes samfunnsmessige kostnader er betydelige: for Bodø kommunes vedkommende utgjør de mer enn 200 mill. kr pr. år. Det er også verdt å merke seg at trafikkskader er den nest største forbruker av helseressurser i Norge, og den største helsetrusselen for barn og ungdom. Det er definert fire satsingsområder i denne planen: - Satsing på gående og syklende - Trafikksikkerhet rundt skolene - Trygge soner - Trafikksikkerhet som en del av kommunens HMS-arbeid - System for varsling og oppfølging av trafikkfarlige punkter i kommunen Hvert satsingsområde har tiltak som både er kostnadsberegnet og plassert inn i en årlig prioritering. Dette fordi planen skal være et mest mulig operativt verktøy i det daglige trafikksikkerhetsarbeidet i de forskjellige avdelingene i kommunen. Vedlegg 1 viser tiltak og kostnader fordelt på år. Tiltakene i planen er i hovedsak mindre kostnadskrevende, med unntak av bygging av fortau. Med utgangspunkt i de prioriteringene som er gjort ved Kommunalteknisk kontor er det lagt inn bygging av ett fortau pr. år. Selv om dette vil utløse fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler, vil det påføre kommunen en betydelig egenandel. Gjennomføringen av tiltakene i planen forutsetter derfor at kostnadene er innarbeidet og prioritert i økonomiplanen. Sett i forhold til de samfunnsmessige kostnadene er imidlertid den kommunale investeringen i trafikksikkerhet beskjeden. Kommunaldirektør Henrik Brækkan tok initiativet til dette planarbeidet høsten 2008, og oppnevnte en arbeidsgruppe bestående av Kristin Aspelund (Byplankontoret), Sissel Tverli (Kommunalteknisk kontor), Harald Heieraas (Trygg Trafikk) og Leif Håkestad (OKavdelingen) for utarbeidelse av selve planen. Underveis er det gjennomført interne høringsrunder samt dialog med eksterne samarbeidspartnere. 4

12 3. INNLEDNING Denne planen er fjerde generasjon trafikksikkerhetsplan for Bodø kommune. Den skiller seg noe fra de tidligere ved at den er mer kortfattet, men samtidig tilstrekkelig utfyllende til å fungere som et verktøy i det daglige trafikksikkerhetsarbeidet. En handlingsplan er et svært viktig styringsverktøy for et målrettet kommunalt trafikksikkerhetsarbeid, dersom planen har nødvendig politisk forankring og inneholder en realistisk og forpliktende tiltaksdel. Kommunen må ha en operativ plan for trafikksikkerhet for å komme i betraktning ved tildeling av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler (tidligere Aksjon Skoleveimidler). Dette understreker nødvendigheten av at arbeidet med en ny plan har høy prioritet i Bodø kommune. Utgangspunktet for denne planen er 0-visjonen, som tar utgangspunkt i det store antallet skadde og drepte i veitrafikken som et alvorlig samfunnsproblem. Derfor ligger det til grunn for regjeringens langsiktige trafikksikkerhetsarbeid en visjon om ingen drepte eller livsvarig skadde i vegtrafikken. Nullvisjonens tre grunnpilarer: Etikk mennesker er unike og uerstattelige og vi kan ikke akseptere de store tapene i vegtrafikken Vitenskapelighet menneskets fysiske og mentale forutsetninger og deres tåleevne er kjent og skal ligge til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet. Trafikantene skal ledes til sikker atferd og beskyttes mot fatale konsekvenser av normale feilhandlinger Ansvar trafikantene og myndighetene har begge et ansvar for trafikksikkerheten. Trafikantene har ansvar for egen atferd, mens myndighetene har ansvaret for veg- og trafikksystemet og for kontroll av trafikant og kjøretøy. Det er store samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til trafikkulykkene. For Bodø kommunes vedkommende utgjør kostnadene mer enn 200 millioner kr. pr. år. Sett i dette perspektivet er kommunens investeringer i trafikksikkerhet beskjeden. En stor utfordring i kommunalt planarbeid er å se det trafikksikkerhetsmessige perspektivet. Dette innebærer bl.a. at man ved utbygging og fortetting hele tiden må se de trafikksikkerhetsmessige konsekvensene og løsningene. Da unngår man å måtte foreta kostbare og ofte dårlige reparasjonsløsninger, dette er spesielt viktig i forbindelse med utbygging av nye skoler og barnehager. Det er et tydelig fokus på myke trafikanter i denne planen. Dette henger bl.a. sammen med at Bodø kommune utarbeider en egen sykkelplan, og disse to planene bør sees i sammenheng. I tillegg vil det bli foretatt store endringer i trafikkmønsteret inn til Bodø gjennom Vegpakke Salten. Dette er endringer av en slik karakter at det ikke har noen naturlig plass i en kommunal trafikksikkerhetsplan. I 2009 vil det bli startet opp et arbeid med en fylkes- og kommunedelplan for kollektivtrafikk i Bodø. Selv om kollektivtrafikk er relevant i forhold til trafikksikkerhet, blir dette feltet ikke berørt i denne planen. I 2009 vil det også bli igangsatt arbeid med hovedplan vei i regi av Kommunalteknisk kontor. Planen vil gi oversikt over kvaliteten på veiene og gi grunnlag for framtidige prioriteringer / investeringer i veinettet. 5

13 4. FORANKRING OG ORGANISERING AV TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET Nasjonal transportplan Nasjonal transportplan for perioden bygger fortsatt på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i transportsektoren. Målet for vegtrafikken i perioden er at antall personer som blir drept eller hardt skadde i vegtrafikken skal reduseres med minst en tredel innen Dette målet skal nås ved at: Det settes et minstekrav til sikkerhetsmessig standard på vegnettet for å redusere antall drepte eller hardt skadde i møteulykker og utforkjøringsulykker. Det settes inn tiltak for å redusere antall drepte og skadde syklister. Innsatsen for å påvirke trafikantene til mer trafikksikker atferd intensiveres. Det tas i bruk ny teknologi. Den nasjonale planen for trafikksikkerhet på veg Er utarbeidet av Vegdirektoratet, Politidirektoratet, Sosial- og helsedirektoratet og Trygg Trafikk. Denne planen understreker viktigheten av et aktivt tverretatlig trafikksikkerhetsarbeid på kommunenivå og presiserer betydningen av at alle kommuner utarbeider en trafikksikkerhetsplan. Handlingsplan for trafikksikkerhet i Nordland Planen er retningsgivende for arbeidet til Nordland fylkets trafikksikkerhetsutvalg (NFTU). Utvalget bevilger årlig omlag 12 millioner kroner til kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Midlene tildeles årlig etter søknad fra kommunene. Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg har vedtatt at kommuner som skal komme i betraktning mht tildeling av trafikksikkerhetsmidler må oppfylle følgende kriterier: - Planen må være politisk behandlet. - Planen må omhandle både fysiske og holdningsskapende tiltak. - Kommunen må vise vilje til gjennomføring av planens tiltak. Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Kommunale veier er ofte skoleveier og veier til fritidsaktiviteter, familie og venner. Kommunenes ansvar for trafikksikkerheten er derfor i stor grad knyttet til utformingen av et trygt lokalmiljø, til beskyttelse av myke trafikanter, fotgjengere og syklister, slik at befolkningen kan bevege seg trygt i sine nabolag. I tillegg til kommunenes rolle som veiholder, er trafikksikkerhet også knyttet til deres ansvar som skole- og barnehageeier, som transportør og transportkjøper og som arbeidsgiver. I motsetning til fylkets ansvar for trafikksikkerheten finnes det ingen hjemmel innen vegtrafikkloven som sier noe om kommunenes ansvar på dette området. Kommunenes ansvar for trafikksikkerhet går hovedsakelig via: - Forskrift for miljørettet helsevern - Opplæringsloven - Lov om helsetjenesten i kommunene Helse-, Miljø- og sikkerhetsarbeidet er også, i økende grad, en innfallsport til å arbeide med trafikksikkerhet både innen skoler, barnehager og ulik kommunal tjenesteyting. 6

14 Kommunale planer Kommuneplanens langtidsmål nr.2: Bodø kommune skal være en attraktiv kommune å bo og etablere seg i. For den arbeidsaktive aldersgruppen innebærer dette bl.a.: - Et velfungerende transportsystem hvor tiltak for myke trafikanter og en styrking av kollektivtrafikken vil være satsingsområder. Mål i klima- og energiplanen for Bodø Kommune: Nye utbyggingsområder skal lokaliseres slik at det samlede transportbehovet kan begrenses og bilbruken reduseres. Under bestemmelser til arealbruksområdene heter det i gang- og sykkelveger at temakart sykkel skal legges til grunn for all arealplanlegging i eksisterende og nye kommunedelplaner og reguleringsplaner. Trafikksikkerhetsplanen for Bodø kommune er førende for arealplanleggingen. Rådmannens forslag til økonomiplan Årsbudsjett 2009: Under tekniske tjenester er det satt opp mål og utfordringer for perioden Kommunale veier skal ha tilfredsstillende fremkommelighet og trafikksikkerhet. Tiltak for å opprettholde funksjonsevne, hindre nedbryting og begrense forfall skal prioriteres. - Trafikksikkerhetsplanen for tryggere skoleveier skal følges opp. Kommunal organisering av trafikksikkerhetsarbeidet Det er mange instanser som har en rolle i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet: - Teknisk avdeling har ansvar for planlegging og utvikling av byens fysiske miljø gjennom areal- og transportplanlegging, regulerings- og bebyggelsesplaner. Avdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier, utbedringer av veinettet, trafikkplanlegging, skilting m.m. - Helse- og sosialavdelingen har i hovedsak ansvar for forebygging av trafikkskader i den kommunale organisasjonen, eks. gjennom HMS-arbeid for kommunalt ansatte som bruker bil i jobben. Dessuten har avdelingen store oppgaver knyttet til rehabilitering og annen oppfølging av personer som er rammet av trafikkulykker. - Oppvekst- og kulturavdelingen (forebygging, opplæring m.m.): Barnehagene og skolene har tradisjonelt trafikkopplæring i sine planer, først og fremst knyttet til gåtrening og sykkelopplæring. Kravene i Kunnskapsløftet vil stille større krav til målrettet og systematisk opplæring. Bratten Aktivitetspark har et stort fokus på trafikkopplæring for barn og ungdom, og store deler av det fysiske anlegget har lagt til rette for dette. I tillegg utvikles det fortløpende pedagogiske opplegg rettet mot de enkelte alders- og trafikantgruppene. Ansvaret for oppfølging av planen samt koordinering av tiltak og ressurser er imidlertid ikke plassert hos noen bestemt instans eller funksjon. Dette er uheldig fordi dette kan medføre dårlig ressursutnyttelse samt manglende helhetstenking og samhandling. Andre trafikksikkerhetsaktører. Det er mange som arbeider med trafikksikkerhet i Bodø, f.eks. politiet, Trygg Trafikk, Statens vegvesen, Motororganisasjonene, Faglig Trafikkforum Bodø, Landsforeningen for trafikkskadde m.fl. Bodø Kommune har imidlertid ingen instruerende myndighet over disse aktørene, derfor er gjennomføringen av tiltakene i denne planen basert på innsats fra kommunens egne medarbeidere. Kommunen ønsker et nært samarbeid med eksterne trafikksikkerhetsaktører og vil invitere disse som bidragsytere til planlegging og gjennomføring av relevante tiltak i planen. 7

15 5. ULYKKESSITUASJONEN/-UTVIKLINGEN I BODØ Tabell 1: Antall personskader i Bodø kommune Tabellen viser at ulykkene i hovedsak skjer på RV80, men den viser også at en betydelig andel skjer på det kommunale veinettet. Antall personskader i Bodø kommune Fylkesvei Kommunal vei privat vei riksvei Tabell 2: Personer skadd i trafikkulykker. Tabellen viser fordelingen mellom hele Bodø kommune og Bodøhalvøya. Personer skadd i trafikkulykker Bodø kommune Bodøhalvøya untatt Rv

16 Tabell 3: Ulykkestyper i Bodø kommune, gjennomsnitt Tabellen viser at de dominerende ulykkestypene er kryssulykker og påkjøring bakfraulykker, og med utforkjøringsulykker på en god tredjeplass. Ulykkestyper i Bodø kommune gjennomsnitt Andre Samme kj.retn. Møteulykker Kryssulykker Fotgj.ulykker Utforkjøring 9

17 6. BESKRIVELSE AV SATSINGSOMRÅDENE I denne planen er det definert fire satsingsområder: - Satsing på gående og syklende - Trafikksikkerhet rundt skolene - trygge soner - Trafikksikkerhet som en del av kommunens HMS-arbeid - System for varsling og oppfølging av trafikkfarlige punkter i kommunen Hvert enkelt satsingsområde har sin egen målsetting, beskrivelse samt en oppstilling som viser hva kommunen skal gjøre i planperioden. Samtidig må satsingsområdene sees i sammenheng, fordi mange tiltak griper inn i hverandre. Denne planen har høyt fokus på myke trafikanter, spesielt barn og ungdom. Dette har bl.a. sammenheng med at trafikkskader er en av de største helsetruslene for denne aldersgruppa. I tillegg settes det fokus på trafikksikkerhet sett i en HMS-sammenheng; dette angår først og fremst de som bruker bil i gjennomføringen av sine arbeidsoppgaver i den kommunale organisasjonen. Det skal også utvikles gode verktøy og rutiner for varsling og oppfølging av trafikkfarlige forhold, her skal det legges spesielt til rette for at publikum raskt kan varsle om dette. Mange av de foreslåtte tiltakene kan gjennomføres innenfor eksisterende økonomiske rammer og ressurser, mens spesielt de fysiske tiltakene krever finansiering. Derfor er gjennomføringen av tiltakene satt opp i en tabell fordelt på de enkelte årene i planperioden, og de er også kostnadsberegnet (se vedlegg). Dette er dermed et godt egnet verktøy i forbindelse med prioriteringer i økonomiplanen. Bygging av fortau samt gang-/sykkelveger har sin egen prioriteringsliste, denne rulleres hvert år, og danner grunnlaget for søknad om fylkeskommunale TS-midler (tidligere Aksjon Skoleveimidler). 10

18 SATSINGSOMRÅDE 1: SATSING PÅ GÅENDE OG SYKLENDE Målsetting: Øke antall gående og syklende i Bodø gjennom tilrettelegging for disse trafikantgruppene. Beskrivelse av tiltaket Det er mange fordeler ved at flere går og sykler; presset på rushtrafikken dempes, likeså behovet for parkeringsplasser, det er miljøvennlig og ikke minst kan det gi en betydelig helsegevinst for den enkelte. Til tross for at det over tid har vært en positiv utvikling, har gående og syklende fortsatt en betydelig høyere risiko for å bli drept eller hardt skadd pr. km enn dem som kjører bil. Målet om å få flere til å gå og sykle gir derfor en særlig utfordring med hensyn til trafikksikker tilrettelegging. Bodø kommune utvikler en egen handlingsplan for sykkel. Under hovedmålsetting er blant annet foreslått: Et overordnet mål med handlingsplanen er å legge til rette for sykling slik at flere velger sykkel fremfor bil på korte reiser. Det er også foreslått at andelen syklister i Bodø på sikt bør økes til minst 5 % (det nasjonale målet for sykkelbyer er 8 %). Som et ledd i satsingen på gående og syklende bør man også ha fokus på forhold som gjør det mer attraktivt å ta seg fram til fots eller med sykkel. Dette kan være miljømessige forhold som beplantning, vindskjerming, belysning og lignende, men også bygging av snarveier for gående og syklende, skjermet for annen trafikk. Konkrete prosjekter basert på kjente eller innmeldte forhold vil kunne gi nyttige erfaringer og gode løsninger. Det er registrert et stort behov for nye fortau og gang-/sykkelveier i Bodø, og mange fortau i kommunen har dårlig standard. Bodø kommune må sørge for god framkommelighet for alle trafikanter gjennom sommer- og vintervedlikehold, og må rehabilitere og vedlikeholde eksisterende fortau. Gjennom gode rutiner skal man sikre at sikthemmende vegetasjon fjernes. Opplæring av syklistene er et viktig element i sykkelsatsingen. I Kunnskapsløftet er sykkelopplæring satt opp som kompetansemål på 4. og 7. trinn. Det er en spesiell utfordring å få satt denne opplæringen i system. Bodø kommune skal i planperioden Vedta en handlingsplan for sykkel, og sette av midler i økonomiplanen til oppfølging av denne planen Sette av økonomiske midler til gjennomføring av tiltak (jfr. prioriteringsliste fortau og gang-/sykkelveier) Bygge nye fortau og gang-/sykkelveier i henhold til prioriteringsliste Gjøre det attraktivt å gå og sykle (snarveier, beplantning, vindskjerming, belysning m.m.) Utarbeide rutiner for rydding av vegetasjon Gjennomføre trafikkopplæring i skolen i samsvar med kravene i Kunnskapsløftet 11

19 SATSINGSOMRÅDE 2: TRAFIKKSIKKERHET RUNDT SKOLENE - TRYGGE SONER Målsetting: - Redusere biltrafikken innenfor de trygge sonene - Øke antall gående og syklende skoleelever - Øke trafikksikkerheten for alle i de trygge sonene Beskrivelse av tiltaket Det er ønskelig at barn og ungdommer i størst mulig grad er fysisk aktive også på skoleveien, dette må sees i et folkehelseperspektiv. Men samtidig ønsker mange foresatte å kjøre sine barn helt fram til skolen. Dersom forholdene ikke er lagt til rette for det kan det medføre konflikter og farlige situasjoner. Derfor er det et mål å etablere trygge soner rundt skolene i Bodø kommune; soner hvor de gående og syklende har trygge stier og veier å bevege seg på. Innenfor de trygge sonene skal nødvendig biltrafikk til og fra skolene ledes inn på veier med lav fartsgrense, ev. supplert med fartsdempende tiltak slik at trafikken også her i størst mulig grad tar hensyn til de myke trafikantene. Dette tiltaket har to elementer: - Etablere trygge soner rundt skolene i kommunen (radius ca. 1 km) - Som en konsekvens av dette; etablere nødvendige tiltak på veiene i nærområdet rundt skolene (belysning, opphøyde gangfelt, separering m.m.) Utgangspunktet for tiltaket er en kartlegging av de faktiske forholdene, med vekt på bl.a.: Omfanget av foreldrekjøring - Barnas trafikkatferd (hvor går de, hvor mange er de, hvor langt går de m.m.) - Atferden langs skoleveien Det skal utarbeides en veileder for hvordan denne kartleggingen skal foregå, og hva man skal se etter. Det er ønskelig at både elever, foresatte og skolens ansatte deltar i dette arbeidet, og ansvaret for samordning av innkommet materiale ligger hos skolens administrasjon v/ rektor. Et viktig verktøy i kartleggingsarbeidet er beskrevet i Barnetråkk, utviklet av Norsk Form. Et tiltak som bidrar i kartleggingsarbeidet, og som gir de minste barna trygghet i forhold til skoleveien er å legge til rette for at foreldre følger barna til skolen. I første omgang gis kommunalt ansatte foreldre muligheter til dette ved at de får fri eks. 15. min. om morgenen. Dette er et rimelig tiltak, og kostnadene bør dekkes av den enkelte virksomheten. Bodø kommune skal i planperioden: Legge til rette for at samtlige skoler foretar en kartlegging av sitt nærområde, gjennom bruk av registreringsverktøyet Barnetråkk. Bearbeide og prioritere kartleggingsresultatene inkl. forslag til tiltak Innarbeide tiltakene med kostnader i en prioriteringsliste som rulleres årlig Gi tilbud til alle kommunalt ansatte foreldre til barn i 1. klasse om fri 15 min. for å følge barna til skolen. Bodø kommune dekker kostnadene. 12

20 SATSINGSOMRÅDE 3: TRAFIKKSIKKERHET SOM EN DEL AV KOMMUNENS HMS-ARBEID Målsetting: Påvirke kommunens ansatte til trafikksikker atferd Beskrivelse av tiltaket I arbeidet med å utvikle en sikkerhetskultur, er det viktig at ledelsen engasjerer seg og prioriterer sikkerhet. Studier over fraværsskader synes å indikere at sikkerhetspåvirkning og opplæring på arbeidsplassen påvirker de ansattes sikkerhetsatferd hjemme og på fritiden, og at skadetallet på de arenaene vil gå ned som en følge av det. Sentralt i det forebyggende arbeidet står tenkningen omkring 24 timersmennesket eller 24 timers-modellen. Dette tar hensyn til at ulykker skjer på alle arenaer gjennom døgnets 24 timer, og at ulykker på én arena gir lidelse og materielle tap også på andre områder, både for den enkelte som rammes, arbeidsgiver og for resten av samfunnet. Som enkeltindivider er det derfor viktig at vi kan håndtere risiko og farer på alle arenaer og ta med oss lærdom fra en arena over på en annen. For å konkretisere påvirkningen av voksne trafikanter bør kommunen i først omgang påvirke sine egne ansattes trafikkatferd. Det kjøres et betydelig antall km årlig i kommunens tjeneste, både med kommunale og private kjøretøy. Statistikker viser at kommunalt ansatte årlig blir skadet i trafikken under utførelse av tjenestoppdrag. I tillegg er omfanget av materiellskader betydelig. Et aktuelt tiltak her er å gjennomføre oppfriskingskurs for de kommunalt ansatte som bruker bil i tjenesten. Dette kan redusere skadeomfanget, og dessuten øke bevisstgjøringen omkring egen trafikkatferd. Bodø kommune skal i planperioden: Utarbeide og innføre en reisepolicy for kommunens ansatte Utarbeide en transportpolicy for kjøp av tjenester Gjennomføre et HMS kurs for en gruppe av kommunens ansatte som har bilkjøring som en betydelig del av arbeidshverdagen Gjennomføre oppfriskingskurs for ansatte som benytter bil i tjenesten 13

21 SATSINGSOMRÅDE 4: SYSTEM FOR VARSLING OG OPPFØLGING AV TRAFIKKFARLIGE PUNKTER I KOMMUNEN Målsetting: Sikre at trafikkfarlige forhold blir registrert, vurdert og fulgt opp. Beskrivelse av tiltaket Kommunen får mange henvendelser i løpet av året pr. telefon, e-post og brev om trafikkfarlige forhold på kommunale veier. Henvendelsene går til forskjellige kontorer og fora. For enklere å samordne henvendelsene legges det et skjema på kommunens hjemmeside som publikum kan benytte til varsling. Skjema sendes til Kommunalteknisk kontor som gir tilbakemelding om videre behandling av henvendelsen. Kommunalteknisk kontor vurderer henvendelsene, og eventuelle forslag til tiltak utarbeides. Kommunalteknisk kontor vil i hvert enkelt tilfelle vurdere om saken skal drøftes i Faglig trafikkforum. Er andre instanser riktig adressat, videreformidles henvendelsen. Bodø kommune skal i planperioden: Utvikle et effektivt system for registrering av trafikkfarlige forhold Utarbeide og ajourføre en oversikt over uløste trafikksikkerhetstiltak Sette av midler (en årlig pott) til utbedring av trafikkfarlige punkter 14

22 7. ØKONOMI Samfunnsøkonomiske kostnader ved trafikkulykker De ulykkeskostnadene som i dag brukes i blant annet nytte-/kostnadsanalyser omfatter medisinske kostnader, produksjonsbortfall, materielle kostnader, administrative kostnader og verdsetting av velferdstap ved trafikkskader. Kostnadene ved vegtrafikkskader i 2004-priser, regnet per skadd person og per materiellskade, er vist i tabell 1.2 nedenfor. Kostnadstallene for personskader gjelder per politirapportert skadd person. Ved beregning av kostnadene er det tatt utgangspunkt i de politirapporterte ulykkene. Kostnadstallene er imidlertid justert opp på bakgrunn av underrapporteringen slik at enhetskostnadene gjelder for alle skader, både de som rapporteres til politiet og de ikke-rapporterte. Ulykker i vegtrafikken koster samfunnet ca 28 milliarder kr årlig etter dagens prisnivå. Av de samlede kostnadene er ca 22 milliarder kr knyttet til personskadeulykker og ca 6 milliarder kr til rene materiellskadeulykker. Ulykkeskostnadene fordeler seg med 70 % på riksveger, 15 % på fylkesveger og 15 % på kommunale veger. Oslo, Akershus og Hordaland, som er de fylkene med flest innbyggere, er også de fylkene som har høyest ulykkeskostnader. Skadetilfelle Kostnader i 2004-priser Drepte Kr Hardt skadde Kr Lettere skadde Kr Personskade, gjennomsnitt Kr Materielle forsikringsskader, gjennomsnitt Kr Kilde: TØI/Trafikksikkerhetshåndboka og Vegdirektoratet Kommunal økonomi. Trafikksikkerhetstiltakene i denne planen skal innarbeides og prioriteres i økonomiplanen. Samtidig skal tiltak som går over flere år, samt tiltak med oppstart i handlingsplanperioden prioriteres i budsjettet hvert år fra 2010 til og med Trafikksikkerhetsmidler (Aksjon Skolevei-midler). Aksjon skolevei-midler er tilskudd som gis til fysiske tiltak langs kommunale og fylkeskommunale veier for å sikre barnas skolevei, og nærmiljøet der barn ferdes. Midlene gis også til planlegging av slike tiltak og til å lage lokale trafikksikkerhetsplaner. Det er Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg som tildeler midlene. Fra 2006 gis det kun tilskudd på inntil kr. 1,2 mill. til hvert enkelt prosjekt. Dette betyr at den kommunale andelen blir vesentlig høyere enn tidligere og at det må bevilges mer til egenandel. 8. EVALUERING, RULLERING. I prinsippet er det to måter å evaluere handlingsplanen på. Den ene er å måle effekten i forhold til trafikkulykkestallet i kommunen. Den andre metoden vil være å se hvorvidt de ulike tiltakene som er foreslått er gjennomført eller ikke, samt en generell vurdering av eget arbeid fra de ulike aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet. Begge elementer bør inngå i evalueringen. Det vil bli foretatt en årlig rapportering i henhold til ovenstående til bystyret. Teknisk avd. v/kommunaldirektøren er ansvarlig for at dette blir gjennomført. 15

TRAFIKKSIKKERHET I BODØ KOMMUNE LOKAL HANDLINGSPLAN 2010-2013. Versjon 05/09

TRAFIKKSIKKERHET I BODØ KOMMUNE LOKAL HANDLINGSPLAN 2010-2013. Versjon 05/09 TRAFIKKSIKKERHET I BODØ KOMMUNE LOKAL HANDLINGSPLAN 2010-2013 Versjon 05/09 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord Side 4 2. Sammendrag 5 3. Innledning 6 4. Forankring og organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHET I BODØ KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHET I BODØ KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHET I BODØ KOMMUNE LOKAL HANDLINGSPLAN 2010-2013 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord, politisk vedtak Side 4 2. Sammendrag 5 3. Innledning 6 4. Forankring og organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/8721-3 Dato: 09.08.2013 HØRING - STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023, HANDLINGSPROGRAM FTU 2014-2017 INNSTILLING

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhetsplan Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 2014-2017 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Muligheter og utfordringer Drepte i vegtrafikken i Norge 1946-2012 Drepte 1946-2012 Drepte i Europa 3 Utvikling i drepte og hardt skadde i hele landet 2000-2012 og forslag

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status tre år inn i prosjektet, Sundvolden februar 2017 Harald Heieraas seniorrådgiver Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Kommuneplan for Grane Kommune

Kommuneplan for Grane Kommune Kommuneplan for Grane Kommune Trafikksikkerhet i Grane Lokal handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i KS 18.06.2014 Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Årsbudsjett Regnskap Årsberetning

Detaljer

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet?

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Drepte 1946-2012 2 Drepte i møte og utforkjøringsulykker 3 Drepte fotgjengere og syklister 4 Ambisjon NTP 2014-2023 5 Drepte i Europa 6 Utfordringer

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status, tre år inn i prosjektet, nettverkstreff Stavanger Hans Martin Sørensen, Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q80 Arkivsaksnr.: 11/11618-29 Dato: 22.03.2012 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING AV MYKE TRAFIKANTER I DRAMMEN, HERUNDER SKOLEVEIER â INNSTILLING

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Planprogram Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2017-2020 Utarbeidet av Karmøy kommune, driftsavdelingen. 07.04.2016 Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Tverlandet lokalutvalg Møtested: Tverlandet samfunnshus Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: -

Møteprotokoll. Utvalg: Tverlandet lokalutvalg Møtested: Tverlandet samfunnshus Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: - Møteprotokoll Utvalg: Tverlandet lokalutvalg Møtested: Tverlandet samfunnshus Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: - Til stede: Navn Roald Danielsen Kirsten Limstrand Bodil Helmersen Kirsti H.R. Pettersen Birger

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Trafikksikker kommune- Et organisatorisk trafikksikkerhetstiltak Trafikksikker kommune- Et samarbeidstiltak i regi av fylkeskommunene og Trygg Trafikk Resultatkonferansen,

Detaljer

Planprogram for trafikksikkerhetsplan for Nesset kommune Høringsdokument med høringsfrist

Planprogram for trafikksikkerhetsplan for Nesset kommune Høringsdokument med høringsfrist Planprogram for trafikksikkerhetsplan for 2011-2014 Høringsdokument med høringsfrist 1.12.2010 Bilde fra s fotoarkiv Høringsdokument på planprogram for trafikksikkerhetsplan Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14 Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune Formannskapet 18.11.14 Bakgrunn Bestilling fra formannskapet om en generell orientering om kommunens arbeid med trafikksikkerhet Alvorlige ulykker i Buskerud

Detaljer

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Hemne kommune Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Sør-Trøndelag, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt

Detaljer

Hjertesone tryggere skolevei. Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme

Hjertesone tryggere skolevei. Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme Hjertesone tryggere skolevei Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme Trafikksikker oppvekst Hovedsatsningen til Trygg Trafikk er knyttet til: Barnas

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grøvigsgate 12 Møtedato: 11.10.2006 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Lier kommune Trafikksikkerhetsplan Strategidel. Vedtatt av Lier kommunestyre

Lier kommune Trafikksikkerhetsplan Strategidel. Vedtatt av Lier kommunestyre Lier kommune Trafikksikkerhetsplan 2017 2020 Strategidel Vedtatt av Lier kommunestyre 12.12.2016 Forord I følge forvaltningsavtalene mellom Viva Iks og Hurum, Lier og Røyken kommuner, er en av oppgavene

Detaljer

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Arkivsak: 10/1330 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - REVISJON Utarbeidet av Karmøy kommune 24.06.2010 1. INNLEDNING 1.1.

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 9046 Oteren Tlf 77 21 28 00 Fax 77 21 28 01 STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 31.05.2011. Offentlig ettersyn: 14.07.11-31.08.11 handlingsplan for trafikksikkerhet 2012-2013.

Detaljer

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1 Historikk... 4 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Hemnes kommune...

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/13 12/2297 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/13 12/2297 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 30.08.2013 Klokkeslett: 13.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i

Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i NAFs visjon Kommunevegdagene Steinkjer, 2.oktober 2007 Kristine Lind-Olsen, NAF Region Nord NAF - Norges Automobil-Forbund 08.10.2007

Detaljer

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Trafikksikker kommune Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Hordaland, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt skadde

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Utfordringer i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Trafikksikkerhetsarbeidet er ikke

Detaljer

Trafikksikker oppvekst

Trafikksikker oppvekst Trafikksikker oppvekst Hovedsatsningen til Trygg Trafikk er knyttet til: Barnas trafikklubb og trafikksikker barnehage Skolestart, Hjertesone, sykling og trafikksikker skole Valgfaget trafikk Videregående

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune Trafikksikkerhetsplan 2015-2018 Foto: Erlend Haarberg Dønna kommune Utkast 27.05.2015 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 3 3.1 Historikk... 3 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier Tove TS-konferanse i Tromsø 16.10. kl 1015: Tema: Hva kan vi bidra med for å nå TS-målene. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Som samferdselsråd

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for Trafikksikkerhet

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Forslag til planprogram Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Gjerstad, 27.11.2017 Innhold 1 Innledning...3 2 Bakgrunn...3 3 Overordnede planer...3 4 Mandat...3 5 Medvirkning og informasjon...4 6 Planprosess...4

Detaljer

Aktiv planlegging Haugesund 15.juni 2017 Harald Heieraas, seniorrådgiver Trygg Trafikk

Aktiv planlegging Haugesund 15.juni 2017 Harald Heieraas, seniorrådgiver Trygg Trafikk Aktiv planlegging Haugesund 15.juni 2017 Harald Heieraas, seniorrådgiver Trygg Trafikk Fra Nasjonale planer og mål til kommunale tiltak Drepte i trafikken i Norge 1947-2016 Handlingsplan for TS 2002-2005:

Detaljer

Sikkerhetsstyring i vegtrafikken

Sikkerhetsstyring i vegtrafikken Sikkerhetsstyring i vegtrafikken - en forutsetning for nullvisjonen Direktør Lars Erik Hauer Vegdirektoratet Nullvisjonen NTP 2014-2023 En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller

Detaljer

Kommunedelplan trafikksikkerhet

Kommunedelplan trafikksikkerhet Kommunedelplan trafikksikkerhet Forslag til planprogram 12.10.2016 Nes kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Hovedproblemstillinger i ny plan... 2 3. Utredningsbehov... 3 4. Mål i planen... 3 4.1. Resultatmål...

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE 1. INNLEDNING Lokal handlingsplan 2010 2013 Nullvisjonen. Visjonen for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er en tenkt fremtid der vegtrafikken ikke medfører at mennesker

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet , vedtatt av kommunestyret

Handlingsplan for trafikksikkerhet , vedtatt av kommunestyret Handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2019, vedtatt av kommunestyret 19.05.16 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid... 3 1.3 Organisering... 4 1.4 Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

Kommunedelplan for Trafikksikkerhet

Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Kommunedelplan for Trafikksikkerhet 2017-2020 Forslag til planprogram Innhold 1 Innledning... 2 2 Bakgrunn... 2 3 Overordnede planer... 2 4 Mandat... 3 5 Medvirkning og informasjon... 3 6 Planprosess...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET 2016-19 Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 00DREPTE HARDT SKADDE Innhold 1 Forord... 1 2 Målsetning og strategiske føringer... 1 3 Oppbygging... 1 4 Beskrivelse

Detaljer

Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene

Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhet Tiltaksplan for årene 2017-2018 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer plan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no e-post:

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM FOR KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM FOR KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN ETNEDAL KOMMUNE Plan og næring 16.01.2012 Innhold Innhold... 1 1 Innledning og bakgrunn for planarbeidet... 2 2 Kort beskrivelse av Etnedal kommune... 2 3

Detaljer

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen Presentasjon av ordningen AKSJON SKOLEVEG Trafikksikkerhetsmidler gjennom Fylkestrafikksikkerhetsutvalget FTU Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune AKSJON SKOLEVEI

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

Planprogram for Trafikksikkerhetsplan

Planprogram for Trafikksikkerhetsplan Nesna kommune Planprogram for Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 Tiltaksplan- Gjennomføring Myke trafikanter Skolevei Planprogram for trafikksikkerhetsplan formelt godkjent av Nesna kommunestyre. Behandlet

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016 Halden kommune Innhold 1 Innledning... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 4 3 Utredningsbehov... 4 4 Mål og hensikter med planen... 5 5 Planprosessen...

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune Kapittel 2 Planprosess Kapittel 3 Strategidel Kapittel 4 Handlingsdel - Tiltak

Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune Kapittel 2 Planprosess Kapittel 3 Strategidel Kapittel 4 Handlingsdel - Tiltak Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Hamarøy kommune... 3 1.1 Kommunen har ansvar for trafikksikkerheten... 3 1.2 Hvorfor skal Hamarøy kommune ha en trafikksikkerhetsplan?... 3 1.3 Organisering... 3 1.4

Detaljer

Sykkelbyen Sandefjord

Sykkelbyen Sandefjord Sandefjord Kommune Sykkelbyen Sandefjord Presentasjon 16.9.2015 Sykkelby nettverkssamling region nord 1 Hva er Sykkelbyen Sandefjord? 2 Organisering Styringsgruppe: Ordfører Sandefjord kommune Hovedutvalgsleder

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1 Del 1 = Generell del, handlingsplan for holdningsskapende tiltak og driftstiltak Del 2 = Handlingsplan for fysiske investeringstiltak Målselv har mange Gevinsten av

Detaljer

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse Sivilingeniør Helge Hopen AS Eidsvåg skole Bergen, 29.7.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 TRAFIKKSKAPNING FRA UTBYGGINGEN... 4 4 KONSEKVENSER... 4 4.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Søgne kommune Arkiv: Q80 Saksmappe: 2013/1207-26770/2014 Saksbehandler: Tonje Moen Dato: 27.08.2014 Saksframlegg Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Eldrerådet

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, 02.09.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Driftsutvalg. Rådhuset, Kommunestyresalen 10: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Driftsutvalg. Rådhuset, Kommunestyresalen 10: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale OPPDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Driftsutvalg Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Ved forfall Dato: 30.10.2013 Eventuelt forfall meldes til tlf 72 40 10 00 Tidspunkt: 10:00 Varamedlemmer: Varamedlemmer

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Vedtatt Nordre Land kommunestyre 17.11.205 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål

Detaljer

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak. Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet -og vegetatens tiltak Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen, Vegdirektoratet 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 01/12 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 13. februar 2012 kl. 18.30

Detaljer

Ulykkesstatistikk Buskerud

Ulykkesstatistikk Buskerud Ulykkesstatistikk Buskerud Tallene som er brukt i denne analysen tar i hovedsak for seg ulykkesutviklingen i Buskerud for perioden 2009-2012. For å kunne gjøre en sammenligning, og utfra det si noe om

Detaljer

Forslag til sluttbehandling

Forslag til sluttbehandling SAMFERDSEL Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023 Forslag til sluttbehandling Buskerud fylkeskommune Samferdsel oktober 2013 Forord Forslag til Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud 2014-2023

Detaljer

Hovedplan for vei og trafikk Prosessplan

Hovedplan for vei og trafikk Prosessplan Hovedplan for vei og trafikk 2017-2020 Prosessplan Vedtatt lagt ut til off. ettersyn av Utvalg for plan og samferdsel: 10.01.2017 Innhold 1. Innledning og bakgrunn... 1 2. Målsettinger - planbehov... 2

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 Rehabilitering av veilys på Kurland 0 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Ulykkessituasjonen... 3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet... 6 4. Holdningsskapende arbeider... 6 4.1.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2005/5026 - /Q80 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune

Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune - Kommuneplanutvalet 28.03.2017 1. Innledning Tysvær kommune sin trafikksikringsplan blei vedtatt i kommunestyret den 26.10.2010, og er gjeldande i

Detaljer

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter?

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Miljø- og trygghetsvandring - En veileder Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Materiell Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Trygghetsvandringer

Detaljer

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner.

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. Statens vegvesens håndbok 209, «veileder på kommunale trafikksikkerhetsplaner»

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk

Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Hva er målene i nullvisjonen? Visjonen om null drepte og hardt skadde angir bare en retning i trafikksikkerhetsarbeidet.

Detaljer

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Nullvisjonen innebærer at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre En visjon vi strekker oss mot i trafikksikkerhetsarbeidet 2 Personskadeulykker

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET. Med handlingsprogram for BØ KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET. Med handlingsprogram for BØ KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Med handlingsprogram for 2018 2021 BØ KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret den under K-sak: XXXXXX Vedtatt i KST xx.xx.xxxx 1/18 1.0 FORORD Trafikksikkerhet handler om å

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Tjeldsund kommune Handlingsprogram 2017 TJELDSUND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TJELDSUND KOMMUNE

Trafikksikkerhetsplan for Tjeldsund kommune Handlingsprogram 2017 TJELDSUND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TJELDSUND KOMMUNE TJELDSUND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TJELDSUND KOMMUNE Vedtatt handlingsprogram 2017 1 INNLEDNING: Trafikksikkerhetsplan for Tjeldsund kommune Trafikksikkerhetsplanen for Tjeldsund ble vedtatt 25.06.2013.

Detaljer

Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Ideell organisasjon - Trygg Trafikk er en landsdekkende paraplyorganisasjon for det frivillige

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Birkebeinersalen Møtedato: Tid: 09:00 11:30 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Birkebeinersalen Møtedato: Tid: 09:00 11:30 SAKLISTE Lillehammer kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Birkebeinersalen Møtedato: 11.09.2017 Tid: 09:00 11:30 Eventuelt

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet Ås kommune Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2016-2019 Foto: Erlend Pehrson Vedtatt av kommunestyret i Ås, XX.XX.2015 Forord Tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2016-2019 har fått en ny utforming. Planen

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

VEDTATT PLANPROGRAM TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LYNGDAL

VEDTATT PLANPROGRAM TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LYNGDAL VEDTATT PLANPROGRAM TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LYNGDAL 2016-2019 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Hovedproblemstillinger i ny plan... 5 3. Utredningsbehov...

Detaljer

Meld. St. 40 ( ) Trafikksikkerhetsarbeidet samordning og organisering

Meld. St. 40 ( ) Trafikksikkerhetsarbeidet samordning og organisering Meld. St. 40 (2015-2016) Trafikksikkerhetsarbeidet samordning og organisering Nordnorsk trafikksikkerhetskonferanse 2016 1.11.2016 Bedre trafikksikkerhet gjennom bedre samordning Oppfølging av Stortingets

Detaljer

Berg kommune. Planprogram. Trafikksikkerhetsplan Forslag Høringsdokument

Berg kommune. Planprogram. Trafikksikkerhetsplan Forslag Høringsdokument Berg kommune Planprogram Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 Forslag 13.12.2016 Høringsdokument 1 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer... 2 2.2 Regionale føringer...

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE TRAFIKKSIKKER KOMMUNE SLUTTRAPPORTERING Kommune: Lunner Ansvarlig for arbeidet i kommunen (navn, funksjon/stilling, e- post og mobil/tlf.): Anne Grønvold, rådgiver politikk og samfunn, ang@lunner.kommune.no,

Detaljer

Byrådssak 22/14. Trafikksikkerhetsplan for Bergen i perioden ESARK

Byrådssak 22/14. Trafikksikkerhetsplan for Bergen i perioden ESARK Byrådssak 22/14 Trafikksikkerhetsplan for Bergen i perioden 2014-2017 MASR ESARK-5631-201222251-273 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette fram sak om «Trafikksikkerhetsplan for Bergen 2014-2017»,

Detaljer

Fakta og statistikk veileder til presentasjon

Fakta og statistikk veileder til presentasjon Fakta og statistikk veileder til presentasjon Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen 1 Informasjon og tips Presentasjonen inneholder fakta om ulykkesstatistikk om eldre fotgjengere og mulige årsaker. Denne

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Utkast til uttalelse

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Utkast til uttalelse Saknr. 17/3878-7 Saksbehandler: Øystein Sjølie Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Utkast til uttalelse Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet 1 St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Regjeringen presenterer i Nasjonal transportplan mål og viktige

Detaljer