BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: Tidspunkt: 18:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30"

Transkript

1 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Hunstad kultursenter Dato: Tidspunkt: 18:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg, Torill Kristiansen telefon , e-post: så tidlig at vararepresentant kan innkalles med rimelig varsel. Representanter fra studentorganisasjon og elevråder stiller på møtet. Saksliste Saksnr PS 09/6 PS 09/7 PS 09/8 PS 09/9 PS 09/10 Innhold Sykkeltilrettelegging Park i Mørkvedlia? Trafikale saker Trafikksikkerhetsplan Eventuelt Bodø, 11. februar 2009 Elin Irgens leder Torill Kristiansen sekretær

2 PS 09/6 Sykkeltilrettelegging Viser til målsetning/kulepunkt under tema 'Trafikk, skolevei og kollektivtilbud' i brosjyren for bydelsutvalget. Undertegnede er medlem av interimstyret for 'Bodøsyklistene', et lokallag av SLF-Syklistenes Landsforening. Bodøsyklistene er og med i ei arbeidsgruppe som - sammen med kommunens administrasjon - arbeider med en sykkelplan for Bodø. I dette arbeidet inngår også sykkeltilrettelegging på Mørkved. Planen skal legges fram for politisk nivå ila våren/forsommeren. I den forbindelse vil det være av interesse å høre hva Bydelsutvalget har diskutert mht sykkel for bydelen. Vil anta at dette må være et viktig tema for dere i Bydelsutvalget. Mvh Tor Magne Andreassen tel: skype: tormagne

3 PS 09/7 Park i Mørkvedlia? Som beboer på Mørkved har det slått meg at bydelen kunne trenge noe som knyter sammen det sentrale området bedre. Da tenker jeg på området Bodin vgs, Politihøgskolen, Høgskolen, handelssentrum, Mørkved sykehjem og Mørkvedlia idrettspark. Mitt forslag er å benytte området vest for Mørkvedhallen til park. Dette vil således bli en utvidelse av dagens idrettspark, og vil sånn sett bidra til å gi bydelen et mer helhetlig friluftsareal. Positive effekter man kan se for seg: - Friluftsareal sentralt på Mørkved, som gir gode muligheter til rekreasjon og turgåing. (ref. Kommunens arealdel, planbeskrivelse: 92 % av alle nordlendinger går på tur. Over 60 % går på tur mer enn en gang pr uke. I de bynære områdene i Bodø gås det ca 2,7 mill turer pr år.) - Man gir barnehager i nærområdet et naturlig område for uteaktiveiteter. - Studenter og elever på Høgskolen og på Bodin vgs får et lett tilgjengelig friluftsareal. - Høgskolen (snart universitetet) får et nærområde som er mer tiltalende, og således et positivt bidrag som kan benyttes i markedsføringsøyemed (i tillegg til øvrige opplagte effekter) - Boligfeltene sør for riksveien (for eksempel Brækkahaugen), vil knyttes nærmere det sentrale Mørkved. - Beboere på Mørkved som ikke har utsikt der de bor, vil i denne parken nyte godt av det nydelige panoramaet som Saltenfjorden og Børvasstindene gir. - Man gir Mørkved som stedvis er svært tettbebygd en grønn lunge, og forhinder dermed at nok en haug på Mørkved blir brukt til bebyggelse. - Mørkvedlia idrettspark blir et mer komplett samligspunkt for hele familien. Jeg mener dette vil gi bydelen Mørkved et betydelig løft, og er helt i tråd med målet om et friskere Bodø. Vedlagt er en illustrasjon av området jeg tenker på. Mvh Peter Skog Hansen

4

5

6 PS 09/8 Trafikale saker TIL INNSTRANDA BYDELSUTVALG. Har noen trafikale saker som vi håper dere kan ta opp i bydelsutvalget og ta det videre til kommunen. 1. STØRRE FARTSDUMPERE I HØGLIA ( fra Høgliveien og til Skavdalslia ) - De eksisterende er så små at de har ingen effekt. Det er mye trafikk her og fartsgrensa overholdes ikke. I tillegg er det en bussvei. 2. GANGFELT I HØGLIA. - Over veien opp til fotballbanen og i krysset Høglia - Høgliveien. 3. FORKJØRSVEI HØGLIVEIEN. - Bør ihvertfall være det om vinteren. 4. BRØYTING AV KOMMUNAL PARKERINGSPLASS. - Den ligger i krysset Høglia - Humleveien. Den er kommunal, men den blir aldri brøytet. Med Vennlig Hilsen for Kjellmyra Borettslag Marita Magnussen TLF:

7 PS 09/9 Trafikksikkerhetsplan På oppdrag fra kommunaldirektør Henrik Brækkan har en arbeidsgruppe bestående av Sissel C. Tverli, Kristin Aspelund, Harald Heieraas og undertegnede utarbeidet en ny utgave av kommunens trafikksikkerhetsplan gjeldende for perioden Planen er tenkt lagt fram til politisk behandling i løpet av våren -09. Som et ledd i arbeidet ønsker gruppa å sende planutkastet (vedlagt) ut på en intern høringsrunde. Vi ber derfor om at du følger opp planen i din avdeling/ditt nettverk, og at aktuelle medarbeidere og samarbeidspartnere får anledning til å gjøre seg kjent med den for å kunne komme med innspill og tilbakemeldinger. Om ønskelig kan undertegnede eller andre i gruppa være disponible for en gjennomgang av planen. Vi ber om tilbakemelding, gjerne pr. mail, innen onsdag 25. februar -09. Lykke til med arbeidet! Med vennlig hilsen For arbeidsgruppa Leif Håkestad Daglig leder Mob.: E-post:

8 TRAFIKKSIKKERHET I BODØ KOMMUNE LOKAL HANDLINGSPLAN Versjon 03/09

9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord Side 3 2. Sammendrag 4 3. Innledning 5 4. Forankring og organisering av trafikksikkerhetsarbeidet 6 5. Ulykkessituasjonen-/utviklingen i Bodø 8 6. Beskrivelse av satsingsområdene 10 Satsingsområde 1: Satsing på syklende og gående 11 Satsingsområde 2: Trafikksikkerhet rundt skolene - trygge soner 12 Satsingsområde 3: Trafikksikkerhet som en del av kommunens HMS-arbeid 13 Satsingsområde 4: System for varsling og oppfølging av trafikkfarlige punkter Økonomi Evaluering, rullering 15 Vedlegg 1: Oversikt over tiltak i planperioden Vedlegg 2: Registrerte behov (ikke prioriterte) for fortau og gang-/sykkelveier 17 Vedlegg 3: Oversikt over Trygge soner 19 2

10 1. FORORD V/ ordfører / kommunaldirektør tekn.avd. 3

11 2. SAMMENDRAG Bodø kommunes trafikksikkerhetsplan for perioden skal være styringsverktøy for et målrettet kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. I tillegg er denne planen en forutsetning for å komme i betraktning ved tildeling av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler (tidligere Aksjon Skoleveimidler). Planen er et element i regjeringens overordnede 0-visjonstenking; en visjon om at ingen skal bli drept eller varig skadd i trafikken. 0-visjonen har tre grunnpilarer: etikk, vitenskapelighet og ansvar. Bodø kommunes plan er grundig forankret i overordnede planer og har fokus på de myke trafikantene, spesielt barn og ungdom. Trafikkulykkenes samfunnsmessige kostnader er betydelige: for Bodø kommunes vedkommende utgjør de mer enn 200 mill. kr pr. år. Det er også verdt å merke seg at trafikkskader er den nest største forbruker av helseressurser i Norge, og den største helsetrusselen for barn og ungdom. Det er definert fire satsingsområder i denne planen: - Satsing på gående og syklende - Trafikksikkerhet rundt skolene - Trygge soner - Trafikksikkerhet som en del av kommunens HMS-arbeid - System for varsling og oppfølging av trafikkfarlige punkter i kommunen Hvert satsingsområde har tiltak som både er kostnadsberegnet og plassert inn i en årlig prioritering. Dette fordi planen skal være et mest mulig operativt verktøy i det daglige trafikksikkerhetsarbeidet i de forskjellige avdelingene i kommunen. Vedlegg 1 viser tiltak og kostnader fordelt på år. Tiltakene i planen er i hovedsak mindre kostnadskrevende, med unntak av bygging av fortau. Med utgangspunkt i de prioriteringene som er gjort ved Kommunalteknisk kontor er det lagt inn bygging av ett fortau pr. år. Selv om dette vil utløse fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler, vil det påføre kommunen en betydelig egenandel. Gjennomføringen av tiltakene i planen forutsetter derfor at kostnadene er innarbeidet og prioritert i økonomiplanen. Sett i forhold til de samfunnsmessige kostnadene er imidlertid den kommunale investeringen i trafikksikkerhet beskjeden. Kommunaldirektør Henrik Brækkan tok initiativet til dette planarbeidet høsten 2008, og oppnevnte en arbeidsgruppe bestående av Kristin Aspelund (Byplankontoret), Sissel Tverli (Kommunalteknisk kontor), Harald Heieraas (Trygg Trafikk) og Leif Håkestad (OKavdelingen) for utarbeidelse av selve planen. Underveis er det gjennomført interne høringsrunder samt dialog med eksterne samarbeidspartnere. 4

12 3. INNLEDNING Denne planen er fjerde generasjon trafikksikkerhetsplan for Bodø kommune. Den skiller seg noe fra de tidligere ved at den er mer kortfattet, men samtidig tilstrekkelig utfyllende til å fungere som et verktøy i det daglige trafikksikkerhetsarbeidet. En handlingsplan er et svært viktig styringsverktøy for et målrettet kommunalt trafikksikkerhetsarbeid, dersom planen har nødvendig politisk forankring og inneholder en realistisk og forpliktende tiltaksdel. Kommunen må ha en operativ plan for trafikksikkerhet for å komme i betraktning ved tildeling av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler (tidligere Aksjon Skoleveimidler). Dette understreker nødvendigheten av at arbeidet med en ny plan har høy prioritet i Bodø kommune. Utgangspunktet for denne planen er 0-visjonen, som tar utgangspunkt i det store antallet skadde og drepte i veitrafikken som et alvorlig samfunnsproblem. Derfor ligger det til grunn for regjeringens langsiktige trafikksikkerhetsarbeid en visjon om ingen drepte eller livsvarig skadde i vegtrafikken. Nullvisjonens tre grunnpilarer: Etikk mennesker er unike og uerstattelige og vi kan ikke akseptere de store tapene i vegtrafikken Vitenskapelighet menneskets fysiske og mentale forutsetninger og deres tåleevne er kjent og skal ligge til grunn for trafikksikkerhetsarbeidet. Trafikantene skal ledes til sikker atferd og beskyttes mot fatale konsekvenser av normale feilhandlinger Ansvar trafikantene og myndighetene har begge et ansvar for trafikksikkerheten. Trafikantene har ansvar for egen atferd, mens myndighetene har ansvaret for veg- og trafikksystemet og for kontroll av trafikant og kjøretøy. Det er store samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til trafikkulykkene. For Bodø kommunes vedkommende utgjør kostnadene mer enn 200 millioner kr. pr. år. Sett i dette perspektivet er kommunens investeringer i trafikksikkerhet beskjeden. En stor utfordring i kommunalt planarbeid er å se det trafikksikkerhetsmessige perspektivet. Dette innebærer bl.a. at man ved utbygging og fortetting hele tiden må se de trafikksikkerhetsmessige konsekvensene og løsningene. Da unngår man å måtte foreta kostbare og ofte dårlige reparasjonsløsninger, dette er spesielt viktig i forbindelse med utbygging av nye skoler og barnehager. Det er et tydelig fokus på myke trafikanter i denne planen. Dette henger bl.a. sammen med at Bodø kommune utarbeider en egen sykkelplan, og disse to planene bør sees i sammenheng. I tillegg vil det bli foretatt store endringer i trafikkmønsteret inn til Bodø gjennom Vegpakke Salten. Dette er endringer av en slik karakter at det ikke har noen naturlig plass i en kommunal trafikksikkerhetsplan. I 2009 vil det bli startet opp et arbeid med en fylkes- og kommunedelplan for kollektivtrafikk i Bodø. Selv om kollektivtrafikk er relevant i forhold til trafikksikkerhet, blir dette feltet ikke berørt i denne planen. I 2009 vil det også bli igangsatt arbeid med hovedplan vei i regi av Kommunalteknisk kontor. Planen vil gi oversikt over kvaliteten på veiene og gi grunnlag for framtidige prioriteringer / investeringer i veinettet. 5

13 4. FORANKRING OG ORGANISERING AV TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET Nasjonal transportplan Nasjonal transportplan for perioden bygger fortsatt på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i transportsektoren. Målet for vegtrafikken i perioden er at antall personer som blir drept eller hardt skadde i vegtrafikken skal reduseres med minst en tredel innen Dette målet skal nås ved at: Det settes et minstekrav til sikkerhetsmessig standard på vegnettet for å redusere antall drepte eller hardt skadde i møteulykker og utforkjøringsulykker. Det settes inn tiltak for å redusere antall drepte og skadde syklister. Innsatsen for å påvirke trafikantene til mer trafikksikker atferd intensiveres. Det tas i bruk ny teknologi. Den nasjonale planen for trafikksikkerhet på veg Er utarbeidet av Vegdirektoratet, Politidirektoratet, Sosial- og helsedirektoratet og Trygg Trafikk. Denne planen understreker viktigheten av et aktivt tverretatlig trafikksikkerhetsarbeid på kommunenivå og presiserer betydningen av at alle kommuner utarbeider en trafikksikkerhetsplan. Handlingsplan for trafikksikkerhet i Nordland Planen er retningsgivende for arbeidet til Nordland fylkets trafikksikkerhetsutvalg (NFTU). Utvalget bevilger årlig omlag 12 millioner kroner til kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Midlene tildeles årlig etter søknad fra kommunene. Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg har vedtatt at kommuner som skal komme i betraktning mht tildeling av trafikksikkerhetsmidler må oppfylle følgende kriterier: - Planen må være politisk behandlet. - Planen må omhandle både fysiske og holdningsskapende tiltak. - Kommunen må vise vilje til gjennomføring av planens tiltak. Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Kommunale veier er ofte skoleveier og veier til fritidsaktiviteter, familie og venner. Kommunenes ansvar for trafikksikkerheten er derfor i stor grad knyttet til utformingen av et trygt lokalmiljø, til beskyttelse av myke trafikanter, fotgjengere og syklister, slik at befolkningen kan bevege seg trygt i sine nabolag. I tillegg til kommunenes rolle som veiholder, er trafikksikkerhet også knyttet til deres ansvar som skole- og barnehageeier, som transportør og transportkjøper og som arbeidsgiver. I motsetning til fylkets ansvar for trafikksikkerheten finnes det ingen hjemmel innen vegtrafikkloven som sier noe om kommunenes ansvar på dette området. Kommunenes ansvar for trafikksikkerhet går hovedsakelig via: - Forskrift for miljørettet helsevern - Opplæringsloven - Lov om helsetjenesten i kommunene Helse-, Miljø- og sikkerhetsarbeidet er også, i økende grad, en innfallsport til å arbeide med trafikksikkerhet både innen skoler, barnehager og ulik kommunal tjenesteyting. 6

14 Kommunale planer Kommuneplanens langtidsmål nr.2: Bodø kommune skal være en attraktiv kommune å bo og etablere seg i. For den arbeidsaktive aldersgruppen innebærer dette bl.a.: - Et velfungerende transportsystem hvor tiltak for myke trafikanter og en styrking av kollektivtrafikken vil være satsingsområder. Mål i klima- og energiplanen for Bodø Kommune: Nye utbyggingsområder skal lokaliseres slik at det samlede transportbehovet kan begrenses og bilbruken reduseres. Under bestemmelser til arealbruksområdene heter det i gang- og sykkelveger at temakart sykkel skal legges til grunn for all arealplanlegging i eksisterende og nye kommunedelplaner og reguleringsplaner. Trafikksikkerhetsplanen for Bodø kommune er førende for arealplanleggingen. Rådmannens forslag til økonomiplan Årsbudsjett 2009: Under tekniske tjenester er det satt opp mål og utfordringer for perioden Kommunale veier skal ha tilfredsstillende fremkommelighet og trafikksikkerhet. Tiltak for å opprettholde funksjonsevne, hindre nedbryting og begrense forfall skal prioriteres. - Trafikksikkerhetsplanen for tryggere skoleveier skal følges opp. Kommunal organisering av trafikksikkerhetsarbeidet Det er mange instanser som har en rolle i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet: - Teknisk avdeling har ansvar for planlegging og utvikling av byens fysiske miljø gjennom areal- og transportplanlegging, regulerings- og bebyggelsesplaner. Avdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier, utbedringer av veinettet, trafikkplanlegging, skilting m.m. - Helse- og sosialavdelingen har i hovedsak ansvar for forebygging av trafikkskader i den kommunale organisasjonen, eks. gjennom HMS-arbeid for kommunalt ansatte som bruker bil i jobben. Dessuten har avdelingen store oppgaver knyttet til rehabilitering og annen oppfølging av personer som er rammet av trafikkulykker. - Oppvekst- og kulturavdelingen (forebygging, opplæring m.m.): Barnehagene og skolene har tradisjonelt trafikkopplæring i sine planer, først og fremst knyttet til gåtrening og sykkelopplæring. Kravene i Kunnskapsløftet vil stille større krav til målrettet og systematisk opplæring. Bratten Aktivitetspark har et stort fokus på trafikkopplæring for barn og ungdom, og store deler av det fysiske anlegget har lagt til rette for dette. I tillegg utvikles det fortløpende pedagogiske opplegg rettet mot de enkelte alders- og trafikantgruppene. Ansvaret for oppfølging av planen samt koordinering av tiltak og ressurser er imidlertid ikke plassert hos noen bestemt instans eller funksjon. Dette er uheldig fordi dette kan medføre dårlig ressursutnyttelse samt manglende helhetstenking og samhandling. Andre trafikksikkerhetsaktører. Det er mange som arbeider med trafikksikkerhet i Bodø, f.eks. politiet, Trygg Trafikk, Statens vegvesen, Motororganisasjonene, Faglig Trafikkforum Bodø, Landsforeningen for trafikkskadde m.fl. Bodø Kommune har imidlertid ingen instruerende myndighet over disse aktørene, derfor er gjennomføringen av tiltakene i denne planen basert på innsats fra kommunens egne medarbeidere. Kommunen ønsker et nært samarbeid med eksterne trafikksikkerhetsaktører og vil invitere disse som bidragsytere til planlegging og gjennomføring av relevante tiltak i planen. 7

15 5. ULYKKESSITUASJONEN/-UTVIKLINGEN I BODØ Tabell 1: Antall personskader i Bodø kommune Tabellen viser at ulykkene i hovedsak skjer på RV80, men den viser også at en betydelig andel skjer på det kommunale veinettet. Antall personskader i Bodø kommune Fylkesvei Kommunal vei privat vei riksvei Tabell 2: Personer skadd i trafikkulykker. Tabellen viser fordelingen mellom hele Bodø kommune og Bodøhalvøya. Personer skadd i trafikkulykker Bodø kommune Bodøhalvøya untatt Rv

16 Tabell 3: Ulykkestyper i Bodø kommune, gjennomsnitt Tabellen viser at de dominerende ulykkestypene er kryssulykker og påkjøring bakfraulykker, og med utforkjøringsulykker på en god tredjeplass. Ulykkestyper i Bodø kommune gjennomsnitt Andre Samme kj.retn. Møteulykker Kryssulykker Fotgj.ulykker Utforkjøring 9

17 6. BESKRIVELSE AV SATSINGSOMRÅDENE I denne planen er det definert fire satsingsområder: - Satsing på gående og syklende - Trafikksikkerhet rundt skolene - trygge soner - Trafikksikkerhet som en del av kommunens HMS-arbeid - System for varsling og oppfølging av trafikkfarlige punkter i kommunen Hvert enkelt satsingsområde har sin egen målsetting, beskrivelse samt en oppstilling som viser hva kommunen skal gjøre i planperioden. Samtidig må satsingsområdene sees i sammenheng, fordi mange tiltak griper inn i hverandre. Denne planen har høyt fokus på myke trafikanter, spesielt barn og ungdom. Dette har bl.a. sammenheng med at trafikkskader er en av de største helsetruslene for denne aldersgruppa. I tillegg settes det fokus på trafikksikkerhet sett i en HMS-sammenheng; dette angår først og fremst de som bruker bil i gjennomføringen av sine arbeidsoppgaver i den kommunale organisasjonen. Det skal også utvikles gode verktøy og rutiner for varsling og oppfølging av trafikkfarlige forhold, her skal det legges spesielt til rette for at publikum raskt kan varsle om dette. Mange av de foreslåtte tiltakene kan gjennomføres innenfor eksisterende økonomiske rammer og ressurser, mens spesielt de fysiske tiltakene krever finansiering. Derfor er gjennomføringen av tiltakene satt opp i en tabell fordelt på de enkelte årene i planperioden, og de er også kostnadsberegnet (se vedlegg). Dette er dermed et godt egnet verktøy i forbindelse med prioriteringer i økonomiplanen. Bygging av fortau samt gang-/sykkelveger har sin egen prioriteringsliste, denne rulleres hvert år, og danner grunnlaget for søknad om fylkeskommunale TS-midler (tidligere Aksjon Skoleveimidler). 10

18 SATSINGSOMRÅDE 1: SATSING PÅ GÅENDE OG SYKLENDE Målsetting: Øke antall gående og syklende i Bodø gjennom tilrettelegging for disse trafikantgruppene. Beskrivelse av tiltaket Det er mange fordeler ved at flere går og sykler; presset på rushtrafikken dempes, likeså behovet for parkeringsplasser, det er miljøvennlig og ikke minst kan det gi en betydelig helsegevinst for den enkelte. Til tross for at det over tid har vært en positiv utvikling, har gående og syklende fortsatt en betydelig høyere risiko for å bli drept eller hardt skadd pr. km enn dem som kjører bil. Målet om å få flere til å gå og sykle gir derfor en særlig utfordring med hensyn til trafikksikker tilrettelegging. Bodø kommune utvikler en egen handlingsplan for sykkel. Under hovedmålsetting er blant annet foreslått: Et overordnet mål med handlingsplanen er å legge til rette for sykling slik at flere velger sykkel fremfor bil på korte reiser. Det er også foreslått at andelen syklister i Bodø på sikt bør økes til minst 5 % (det nasjonale målet for sykkelbyer er 8 %). Som et ledd i satsingen på gående og syklende bør man også ha fokus på forhold som gjør det mer attraktivt å ta seg fram til fots eller med sykkel. Dette kan være miljømessige forhold som beplantning, vindskjerming, belysning og lignende, men også bygging av snarveier for gående og syklende, skjermet for annen trafikk. Konkrete prosjekter basert på kjente eller innmeldte forhold vil kunne gi nyttige erfaringer og gode løsninger. Det er registrert et stort behov for nye fortau og gang-/sykkelveier i Bodø, og mange fortau i kommunen har dårlig standard. Bodø kommune må sørge for god framkommelighet for alle trafikanter gjennom sommer- og vintervedlikehold, og må rehabilitere og vedlikeholde eksisterende fortau. Gjennom gode rutiner skal man sikre at sikthemmende vegetasjon fjernes. Opplæring av syklistene er et viktig element i sykkelsatsingen. I Kunnskapsløftet er sykkelopplæring satt opp som kompetansemål på 4. og 7. trinn. Det er en spesiell utfordring å få satt denne opplæringen i system. Bodø kommune skal i planperioden Vedta en handlingsplan for sykkel, og sette av midler i økonomiplanen til oppfølging av denne planen Sette av økonomiske midler til gjennomføring av tiltak (jfr. prioriteringsliste fortau og gang-/sykkelveier) Bygge nye fortau og gang-/sykkelveier i henhold til prioriteringsliste Gjøre det attraktivt å gå og sykle (snarveier, beplantning, vindskjerming, belysning m.m.) Utarbeide rutiner for rydding av vegetasjon Gjennomføre trafikkopplæring i skolen i samsvar med kravene i Kunnskapsløftet 11

19 SATSINGSOMRÅDE 2: TRAFIKKSIKKERHET RUNDT SKOLENE - TRYGGE SONER Målsetting: - Redusere biltrafikken innenfor de trygge sonene - Øke antall gående og syklende skoleelever - Øke trafikksikkerheten for alle i de trygge sonene Beskrivelse av tiltaket Det er ønskelig at barn og ungdommer i størst mulig grad er fysisk aktive også på skoleveien, dette må sees i et folkehelseperspektiv. Men samtidig ønsker mange foresatte å kjøre sine barn helt fram til skolen. Dersom forholdene ikke er lagt til rette for det kan det medføre konflikter og farlige situasjoner. Derfor er det et mål å etablere trygge soner rundt skolene i Bodø kommune; soner hvor de gående og syklende har trygge stier og veier å bevege seg på. Innenfor de trygge sonene skal nødvendig biltrafikk til og fra skolene ledes inn på veier med lav fartsgrense, ev. supplert med fartsdempende tiltak slik at trafikken også her i størst mulig grad tar hensyn til de myke trafikantene. Dette tiltaket har to elementer: - Etablere trygge soner rundt skolene i kommunen (radius ca. 1 km) - Som en konsekvens av dette; etablere nødvendige tiltak på veiene i nærområdet rundt skolene (belysning, opphøyde gangfelt, separering m.m.) Utgangspunktet for tiltaket er en kartlegging av de faktiske forholdene, med vekt på bl.a.: Omfanget av foreldrekjøring - Barnas trafikkatferd (hvor går de, hvor mange er de, hvor langt går de m.m.) - Atferden langs skoleveien Det skal utarbeides en veileder for hvordan denne kartleggingen skal foregå, og hva man skal se etter. Det er ønskelig at både elever, foresatte og skolens ansatte deltar i dette arbeidet, og ansvaret for samordning av innkommet materiale ligger hos skolens administrasjon v/ rektor. Et viktig verktøy i kartleggingsarbeidet er beskrevet i Barnetråkk, utviklet av Norsk Form. Et tiltak som bidrar i kartleggingsarbeidet, og som gir de minste barna trygghet i forhold til skoleveien er å legge til rette for at foreldre følger barna til skolen. I første omgang gis kommunalt ansatte foreldre muligheter til dette ved at de får fri eks. 15. min. om morgenen. Dette er et rimelig tiltak, og kostnadene bør dekkes av den enkelte virksomheten. Bodø kommune skal i planperioden: Legge til rette for at samtlige skoler foretar en kartlegging av sitt nærområde, gjennom bruk av registreringsverktøyet Barnetråkk. Bearbeide og prioritere kartleggingsresultatene inkl. forslag til tiltak Innarbeide tiltakene med kostnader i en prioriteringsliste som rulleres årlig Gi tilbud til alle kommunalt ansatte foreldre til barn i 1. klasse om fri 15 min. for å følge barna til skolen. Bodø kommune dekker kostnadene. 12

20 SATSINGSOMRÅDE 3: TRAFIKKSIKKERHET SOM EN DEL AV KOMMUNENS HMS-ARBEID Målsetting: Påvirke kommunens ansatte til trafikksikker atferd Beskrivelse av tiltaket I arbeidet med å utvikle en sikkerhetskultur, er det viktig at ledelsen engasjerer seg og prioriterer sikkerhet. Studier over fraværsskader synes å indikere at sikkerhetspåvirkning og opplæring på arbeidsplassen påvirker de ansattes sikkerhetsatferd hjemme og på fritiden, og at skadetallet på de arenaene vil gå ned som en følge av det. Sentralt i det forebyggende arbeidet står tenkningen omkring 24 timersmennesket eller 24 timers-modellen. Dette tar hensyn til at ulykker skjer på alle arenaer gjennom døgnets 24 timer, og at ulykker på én arena gir lidelse og materielle tap også på andre områder, både for den enkelte som rammes, arbeidsgiver og for resten av samfunnet. Som enkeltindivider er det derfor viktig at vi kan håndtere risiko og farer på alle arenaer og ta med oss lærdom fra en arena over på en annen. For å konkretisere påvirkningen av voksne trafikanter bør kommunen i først omgang påvirke sine egne ansattes trafikkatferd. Det kjøres et betydelig antall km årlig i kommunens tjeneste, både med kommunale og private kjøretøy. Statistikker viser at kommunalt ansatte årlig blir skadet i trafikken under utførelse av tjenestoppdrag. I tillegg er omfanget av materiellskader betydelig. Et aktuelt tiltak her er å gjennomføre oppfriskingskurs for de kommunalt ansatte som bruker bil i tjenesten. Dette kan redusere skadeomfanget, og dessuten øke bevisstgjøringen omkring egen trafikkatferd. Bodø kommune skal i planperioden: Utarbeide og innføre en reisepolicy for kommunens ansatte Utarbeide en transportpolicy for kjøp av tjenester Gjennomføre et HMS kurs for en gruppe av kommunens ansatte som har bilkjøring som en betydelig del av arbeidshverdagen Gjennomføre oppfriskingskurs for ansatte som benytter bil i tjenesten 13

21 SATSINGSOMRÅDE 4: SYSTEM FOR VARSLING OG OPPFØLGING AV TRAFIKKFARLIGE PUNKTER I KOMMUNEN Målsetting: Sikre at trafikkfarlige forhold blir registrert, vurdert og fulgt opp. Beskrivelse av tiltaket Kommunen får mange henvendelser i løpet av året pr. telefon, e-post og brev om trafikkfarlige forhold på kommunale veier. Henvendelsene går til forskjellige kontorer og fora. For enklere å samordne henvendelsene legges det et skjema på kommunens hjemmeside som publikum kan benytte til varsling. Skjema sendes til Kommunalteknisk kontor som gir tilbakemelding om videre behandling av henvendelsen. Kommunalteknisk kontor vurderer henvendelsene, og eventuelle forslag til tiltak utarbeides. Kommunalteknisk kontor vil i hvert enkelt tilfelle vurdere om saken skal drøftes i Faglig trafikkforum. Er andre instanser riktig adressat, videreformidles henvendelsen. Bodø kommune skal i planperioden: Utvikle et effektivt system for registrering av trafikkfarlige forhold Utarbeide og ajourføre en oversikt over uløste trafikksikkerhetstiltak Sette av midler (en årlig pott) til utbedring av trafikkfarlige punkter 14

22 7. ØKONOMI Samfunnsøkonomiske kostnader ved trafikkulykker De ulykkeskostnadene som i dag brukes i blant annet nytte-/kostnadsanalyser omfatter medisinske kostnader, produksjonsbortfall, materielle kostnader, administrative kostnader og verdsetting av velferdstap ved trafikkskader. Kostnadene ved vegtrafikkskader i 2004-priser, regnet per skadd person og per materiellskade, er vist i tabell 1.2 nedenfor. Kostnadstallene for personskader gjelder per politirapportert skadd person. Ved beregning av kostnadene er det tatt utgangspunkt i de politirapporterte ulykkene. Kostnadstallene er imidlertid justert opp på bakgrunn av underrapporteringen slik at enhetskostnadene gjelder for alle skader, både de som rapporteres til politiet og de ikke-rapporterte. Ulykker i vegtrafikken koster samfunnet ca 28 milliarder kr årlig etter dagens prisnivå. Av de samlede kostnadene er ca 22 milliarder kr knyttet til personskadeulykker og ca 6 milliarder kr til rene materiellskadeulykker. Ulykkeskostnadene fordeler seg med 70 % på riksveger, 15 % på fylkesveger og 15 % på kommunale veger. Oslo, Akershus og Hordaland, som er de fylkene med flest innbyggere, er også de fylkene som har høyest ulykkeskostnader. Skadetilfelle Kostnader i 2004-priser Drepte Kr Hardt skadde Kr Lettere skadde Kr Personskade, gjennomsnitt Kr Materielle forsikringsskader, gjennomsnitt Kr Kilde: TØI/Trafikksikkerhetshåndboka og Vegdirektoratet Kommunal økonomi. Trafikksikkerhetstiltakene i denne planen skal innarbeides og prioriteres i økonomiplanen. Samtidig skal tiltak som går over flere år, samt tiltak med oppstart i handlingsplanperioden prioriteres i budsjettet hvert år fra 2010 til og med Trafikksikkerhetsmidler (Aksjon Skolevei-midler). Aksjon skolevei-midler er tilskudd som gis til fysiske tiltak langs kommunale og fylkeskommunale veier for å sikre barnas skolevei, og nærmiljøet der barn ferdes. Midlene gis også til planlegging av slike tiltak og til å lage lokale trafikksikkerhetsplaner. Det er Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg som tildeler midlene. Fra 2006 gis det kun tilskudd på inntil kr. 1,2 mill. til hvert enkelt prosjekt. Dette betyr at den kommunale andelen blir vesentlig høyere enn tidligere og at det må bevilges mer til egenandel. 8. EVALUERING, RULLERING. I prinsippet er det to måter å evaluere handlingsplanen på. Den ene er å måle effekten i forhold til trafikkulykkestallet i kommunen. Den andre metoden vil være å se hvorvidt de ulike tiltakene som er foreslått er gjennomført eller ikke, samt en generell vurdering av eget arbeid fra de ulike aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet. Begge elementer bør inngå i evalueringen. Det vil bli foretatt en årlig rapportering i henhold til ovenstående til bystyret. Teknisk avd. v/kommunaldirektøren er ansvarlig for at dette blir gjennomført. 15

TRAFIKKSIKKERHET I BODØ KOMMUNE LOKAL HANDLINGSPLAN 2010-2013. Versjon 05/09

TRAFIKKSIKKERHET I BODØ KOMMUNE LOKAL HANDLINGSPLAN 2010-2013. Versjon 05/09 TRAFIKKSIKKERHET I BODØ KOMMUNE LOKAL HANDLINGSPLAN 2010-2013 Versjon 05/09 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord Side 4 2. Sammendrag 5 3. Innledning 6 4. Forankring og organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhetsplan Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 2014-2017 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Muligheter og utfordringer Drepte i vegtrafikken i Norge 1946-2012 Drepte 1946-2012 Drepte i Europa 3 Utvikling i drepte og hardt skadde i hele landet 2000-2012 og forslag

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet?

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Drepte 1946-2012 2 Drepte i møte og utforkjøringsulykker 3 Drepte fotgjengere og syklister 4 Ambisjon NTP 2014-2023 5 Drepte i Europa 6 Utfordringer

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Tverlandet lokalutvalg Møtested: Tverlandet samfunnshus Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: -

Møteprotokoll. Utvalg: Tverlandet lokalutvalg Møtested: Tverlandet samfunnshus Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: - Møteprotokoll Utvalg: Tverlandet lokalutvalg Møtested: Tverlandet samfunnshus Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: - Til stede: Navn Roald Danielsen Kirsten Limstrand Bodil Helmersen Kirsti H.R. Pettersen Birger

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14 Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune Formannskapet 18.11.14 Bakgrunn Bestilling fra formannskapet om en generell orientering om kommunens arbeid med trafikksikkerhet Alvorlige ulykker i Buskerud

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE 1. INNLEDNING Lokal handlingsplan 2010 2013 Nullvisjonen. Visjonen for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er en tenkt fremtid der vegtrafikken ikke medfører at mennesker

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017

HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 HEMNES KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014-2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1 Historikk... 4 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Hemnes kommune...

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune Trafikksikkerhetsplan 2015-2018 Foto: Erlend Haarberg Dønna kommune Utkast 27.05.2015 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 3 3.1 Historikk... 3 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 9046 Oteren Tlf 77 21 28 00 Fax 77 21 28 01 STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 31.05.2011. Offentlig ettersyn: 14.07.11-31.08.11 handlingsplan for trafikksikkerhet 2012-2013.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Trafikksikker kommune Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Hordaland, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt skadde

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Utfordringer i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Trafikksikkerhetsarbeidet er ikke

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i

Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i NAFs visjon Kommunevegdagene Steinkjer, 2.oktober 2007 Kristine Lind-Olsen, NAF Region Nord NAF - Norges Automobil-Forbund 08.10.2007

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2005/5026 - /Q80 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1 Del 1 = Generell del, handlingsplan for holdningsskapende tiltak og driftstiltak Del 2 = Handlingsplan for fysiske investeringstiltak Målselv har mange Gevinsten av

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12

Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 01/12 Oslo kommune Bydel Østensjø bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 01/12 Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite Møtested: Plenumssal 4. etg. Ryensvingen 1 Møtetid: mandag 13. februar 2012 kl. 18.30

Detaljer

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner.

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. Statens vegvesens håndbok 209, «veileder på kommunale trafikksikkerhetsplaner»

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 Rehabilitering av veilys på Kurland 0 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Ulykkessituasjonen... 3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet... 6 4. Holdningsskapende arbeider... 6 4.1.

Detaljer

Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk

Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Hva er målene i nullvisjonen? Visjonen om null drepte og hardt skadde angir bare en retning i trafikksikkerhetsarbeidet.

Detaljer

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Søgne kommune Arkiv: Q80 Saksmappe: 2013/1207-26770/2014 Saksbehandler: Tonje Moen Dato: 27.08.2014 Saksframlegg Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Eldrerådet

Detaljer

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE TRAFIKKSIKKER KOMMUNE SLUTTRAPPORTERING Kommune: Lunner Ansvarlig for arbeidet i kommunen (navn, funksjon/stilling, e- post og mobil/tlf.): Anne Grønvold, rådgiver politikk og samfunn, ang@lunner.kommune.no,

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Nullvisjonen innebærer at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre En visjon vi strekker oss mot i trafikksikkerhetsarbeidet 2 Personskadeulykker

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET Kommunedelplan for TRAFIKKSIKKERHET Øyer, den 26.02.2010 Etter vedtak i Øyer kommunestyre, Sak 10/10 den 25.02.2010 121211 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Øyer kommune Handlingsprogram 2010 2013 Øyer, 09.02.2010

Detaljer

Ulykkessituasjonen i Oslo

Ulykkessituasjonen i Oslo Ulykkessituasjonen i Oslo 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Relativ utvikling fra 1989 ( Index 1990 = 100

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret den 24.02.2011 i sak 8/11 2 INNHOLD Forord....s.3 Vedlikehold av planen...s.3 Del 1. Generelt om trafikksikkerhet..s.4 Generelt om Gausdal kommune..s.5

Detaljer

Bruk av reduserte fartsgrenser i byer og tettsteder

Bruk av reduserte fartsgrenser i byer og tettsteder Sammendrag: Bruk av reduserte fartsgrenser i byer og tettsteder TØI rapport 1401/2015 Forfattere: Torkel Bjørnskau, Astrid H. Amundsen Oslo 2015 72 sider Statens vegvesens NA-rundskriv 05/17 fra 2005 gir

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast for planperiode 2013 2016 29.04.2013 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Medvirkning... 4 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore og Uvdal kommune...

Detaljer

Sykkelbyen Sandefjord

Sykkelbyen Sandefjord Sandefjord Kommune Sykkelbyen Sandefjord Presentasjon 16.9.2015 Sykkelby nettverkssamling region nord 1 Hva er Sykkelbyen Sandefjord? 2 Organisering Styringsgruppe: Ordfører Sandefjord kommune Hovedutvalgsleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Prioritering og tildeling av midler innenfor trafikksikkerhet og miljøvennlig transport

Prioritering og tildeling av midler innenfor trafikksikkerhet og miljøvennlig transport Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.09.2009 49921/2009 2009/5849 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/59 Plan, næring og miljø 19.11.09 09/180 Bystyret 09.12.2009 Prioritering og tildeling

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter?

Miljø- og trygghetsvandring. - En veileder. Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Miljø- og trygghetsvandring - En veileder Innhold: Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Metoder og gjennomføring Hva skal vi se etter? Materiell Hva er en miljø- og trygghetsvandring? Trygghetsvandringer

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 Fotograf: Lars Christian Frilseth 0 1 Innhold 1. Innledning...2 2. Ulykkessituasjonen...3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet...5 4. Holdningsskapende arbeider...6 4.1. Trafikkopplæring

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Vedtatt i kommunestyret 24.6.2013 for planperiode 2013 2016 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Medvirkning... 4 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore og Uvdal

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 24.09.2015

Detaljer

Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn

Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn Dato: 14.05.12, rev. 11.07.12 Prosessbeskrivelse Side 1 Mai 2012 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Prosjektoppgave

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer

Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025

Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025 Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025 Målselv kommune 2 Innhold H OV E D P L A N VEG 2015-2 0 2 5... 1 1. FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 2.1 Situasjonsbeskrivelse... 5 2.2 Utfordringer... 5 3. STATUS...

Detaljer

Oppdragsbeskrivelsen sier følgende om det som angår sykkeltransport:

Oppdragsbeskrivelsen sier følgende om det som angår sykkeltransport: Forord Trondheim kommune har i juni 2008 vedtatt en miljøpakke for transport i Trondheim. I St.prp. nr. 85 i 2009 samtykket Stortinget i at bompengeselskapet får løyve til å sette i gang innkreving av

Detaljer

Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Komite for samferdsel Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet rår fylkestinget å vedta følgende reglement for trafikksikkerhetsutvalget:

Detaljer

Remy Furevik og Tore Bergundhaugen, Region vest Gangfeltprosjektet i Bergen

Remy Furevik og Tore Bergundhaugen, Region vest Gangfeltprosjektet i Bergen Remy Furevik og Tore Bergundhaugen, Region vest Gangfeltprosjektet i Bergen Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide Foto: Tove Eivindsen Trafikksikkerhetsarbeid i Bergen Kort om andre viktige prosjekter Landåsprosjektet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Bakgrunn.4 1.2 Plandokument..4 1.3 Deltakere.4 1.4 Kostnader og finansiering...5

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Visjon og målsetting... 4 2.1. Visjon... 4 2.2. Delmål... 4 3. Organisering... 5 3.1. Politisk organisering... 5 3.2. Administrativ

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer

Trafikkulykker i gangfelt i Hordaland

Trafikkulykker i gangfelt i Hordaland i Hordaland Ulykkesanalyse Statens vegvesen Region vest Trond Hollekim, Plan og forvaltning Bergen 4.2.2015 Om analysen Litt om generell ulykkesutvikling Om registrering av ulykker Analyse gangfeltrelaterte

Detaljer

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Rune Gjøs, 22 47 30 33 Dato: 30. juni 2012 Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Sykkeltrafikkens

Detaljer

Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak

Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak Bjørn Kåre Steinset SVRØ Romerike distrikt Disposisjon Nullvisjonen - bakgrunn og idegrunnlag Trafikksikkerhetsdelen i etatenes forslag til

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Aktive og trygge barn på skolevei

Aktive og trygge barn på skolevei Aktive og trygge barn på skolevei Bergen 10. mars 2015 Distriktsleder Øivind Støle Trygg Trafikk Hordaland stole@tryggtrafikk.no 977 21 124 Hva Trygg Trafikk jobber med og for Sykling er viktig Sykling

Detaljer

LEKA KOMMUNE. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN m/tiltaksplan 2013 17.1.2013

LEKA KOMMUNE. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN m/tiltaksplan 2013 17.1.2013 LEKA KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN m/tiltaksplan 2013 17.1.2013 Kilder: Statens vegtilsyn-dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2011- Region midt TØI (trafikkøkonomisk institutt) Rapport 1053C/2010

Detaljer

Dagsorden I forbindelse med sak 08/28 Asylmottak på Tverlandet vil representant fra Bodø kommune stille på møtet.

Dagsorden I forbindelse med sak 08/28 Asylmottak på Tverlandet vil representant fra Bodø kommune stille på møtet. BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Tverlandet lokalutvalg Møtested: Dato: 26.08.2008 Samfunnshuset, Tverlandet Tidspunkt: Kl. 19:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Oppland fylkeskommune

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Oppland fylkeskommune Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Oppland fylkeskommune Foto: Nasjonal turistveg Valdresfl ya, Helge Stikbakke, Statens vegvesen INNHOLD FORORD... 2 INNLEDNING... 2 ULYKKESSITUASJONEN... 4 NULLVISJONEN...

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 10.06.2014 Foto: Statens vegvesen St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Med utgangspunkt i Nasjonal transportplan 2014-2023 vil hovedaktørene

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q21 Arkivsaksnr: 2008/5234-3 Saksbehandler: Julie Bjugan Samlet saksframstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 29/09 09.12.2009 Formannskapet 176/09 10.12.2009 Kommunestyret

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 for Hattfjelldal kommune - endelig vedtak

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 for Hattfjelldal kommune - endelig vedtak Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 8 FE-127 14/295 15/571 Steinar Lund. 20.01.2015 Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 for Hattfjelldal kommune - endelig

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Tromsø kommune Byutvikling SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Martha Stalsberg Telefon: 77 79 03 46 01.11.2006 Saken skal behandles i følgende utvalg: PLAN

Detaljer

Utfordringer knyttet til ubeskyttede trafikanter

Utfordringer knyttet til ubeskyttede trafikanter Utfordringer knyttet til ubeskyttede trafikanter Gyda Grendstad Utbyggingsavdelingen Statens vegvesen Vegdirektoratet Største utfordringer mht sykling og gange - øke status og oppmerksomhet Lite kompetanse

Detaljer

VEFSN KOMMUNES TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2019

VEFSN KOMMUNES TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2019 VEFSN KOMMUNES TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2019 HØRINGSUTKAST 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord side 3 2. Sammendrag side 4 3. Innledning side 5 4. Forankring og organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL BERLEVÅG KOMMUNE Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Innhold: STRATEGIDEL 1. Innledningog overordnede målsettinger 2. Status 3. Målsettinger HANDLINGSDEL 4. Handlingsplan 5. Prioritering 1 1.

Detaljer

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 1. Innledning 2 Planaktivitet Eksisterende Trafikksikkerhetsplan for Søndre Land kommune gjaldt for perioden 2006 2010 Planen har nå vært under revisjon

Detaljer

Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017

Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017 Rogaland FTU / Trygg Trafikk Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017 10.06.2014 Stefan Kersting, Transportplanavdelingen Nasjonal tiltaksplan «Formålet

Detaljer

Vedlegg: Tiltaksoversikt, mottatte forslag til trafikksikringstiltak i Ski kommune pr. august 2013.

Vedlegg: Tiltaksoversikt, mottatte forslag til trafikksikringstiltak i Ski kommune pr. august 2013. Innhold: Forord Side 2 Mål/visjon " 3 Trygge lokalsamfunn " 4 Ulykkestall, utvikling personskadeulykker " 8 Kart personskadeulykker, alvorlighetsgrad " 11-12 Større trafikksikringsprosjekter " 13 Sikring

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av hvordan skolebarn

Detaljer

Trafikksikker Kommune

Trafikksikker Kommune Kommunalt Trafikksikkerhetsarbeid Trafikksikker Kommune Levanger 02.03.16 Frode Tiller Skjervø Distriktsleder Trygg Trafikk Nord-Trøndelag Levanger en Trafikksikker Kommune? Trygg Trafikk sitt ønske om

Detaljer

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20

Byrådssak 1110 /14. Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. ESARK-7112-201333992-20 Byrådssak 1110 /14 Årstad, gnr 159, bnr 80 m.fl. Sykkeltilrettelegging i Fabrikkgaten. Forslag om høring. NIHO ESARK-7112-201333992-20 Hva saken gjelder: Høsten 2014 vil den nye høyskolen på Kronstad stå

Detaljer

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Sykkelregnskap Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Forord Sandefjord kommune gir for andre gang ut et helhetlig sykkelregnskap. Det gjør vi for å sette fokus på sykkelens vilkår i byen, og for at vi

Detaljer

FORKJØRSREGULERING AV FYLKESVEIER OG BUSSTRASEER I STAVANGER KOMMUNE

FORKJØRSREGULERING AV FYLKESVEIER OG BUSSTRASEER I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MJV-14/14026-2 68815/14 29.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 25.09.2014

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg BROMSTADVEGEN. FARTSGRENSE 30 KM/T VED STRINDHEIM SKOLE OG KRYSSET BROMSTADVEGEN/BRØSETVEGEN Arkivsaksnr.: 06/37294 Saksbehandler: Ivar Arne Devik Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune

Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016 2019 Sarpsborg kommune Høringsutkast av 28. mai 2015 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Hvorfor og hvordan jobbe med trafikksikkerhet... 5 2.1. Ansvar...

Detaljer

Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms

Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms - i lys av ny kommunestruktur? Avdelingsdirektør Vegavdeling Troms Rigmor Thorsteinsen 05.12.2014 Infrastruktur Planer for vegutbygging i Troms 26.11.2014

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE BYUTVIKLING OG KULTUR

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE BYUTVIKLING OG KULTUR DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE BYUTVIKLING OG KULTUR Møtedato: 03.09.2013 Fra saksnr.: 31/13 Fra/til kl. 17.00/19.30 Til saksnr.: 37/13 Møtested: Formannskapssalen kl 17.00 Utvalgets medlemmer:

Detaljer

Høringsdokument trafikksikkerhetsplan for Alta kommune handlingsplan 2013. Datert 14.1.2013 INNLEDNING

Høringsdokument trafikksikkerhetsplan for Alta kommune handlingsplan 2013. Datert 14.1.2013 INNLEDNING Høringsdokument trafikksikkerhetsplan for Alta kommune handlingsplan 2013. Datert 14.1.2013 INNLEDNING Oppbygging av planen Trafikksikkerhetsplan for Alta kommune er delt i to dokumenter med mål og satsingsområder

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT:

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Mulighet for etablering av miljøgater i Øvregaten - Nye Sandviksvei - Sandviksveien Prosess og kostnader 18.03.2014 Etat for plan og geodata Forord Konsekvensutredning

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer