-ÅRSRAPPORT HOVEDTREKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-ÅRSRAPPORT 2007- HOVEDTREKK"

Transkript

1 -ÅRSRAPPORT HOVEDTREKK DANSE- OG TEATERSENTRUMS årsrapport refererer til handlingsplanen og de mål denne formulerer og tilsagnsbrevet fra Norsk kulturråd der følgende målsettinger er formulert for virksomheten i 2007: Å fremme teater og dans som kunstnerisk uttrykksmiddel Å stimulere til økt interesse for dans og teater med spesiell vekt på barn og unge STYRET Det har det vært avholdt 6 styremøter og 2 styreseminarer, hvorav ett løpende gjennom hele året med fokus på organisasjonsutvikling. Styret har bestått av: Leder: Torbjørn Gabrielsen, Teater Nor Styremedlemmer: Gunnar Thon Lossius, gtl management Kristin Eriksen Bjørn, Ferske Scener Janne Langaas, Barske Glæder Jo Strømgren, Jo Strømgren Kompani frem til 4. mai 2007 Anne Ekenes, Panta Rei Danseteater fra 4. mai 2007 DTS har ivaretatt lovfestet krav om minst 40% kvinneandel i styret. MEDLEMSFORHOLD Pr. 31. desember 2007 var det 83 medlemsgrupper i Danse- og teatersentrum. To kompanier meldte seg ut i 2007: Gruvekompaniet og Dårekisten. Seks kompanier meldte seg inn i 2007: Cirkus Xanti, Oberon, Fabula Rasa, Scenerommet, Soria under Moria teater og Wakka Wakka. ØKONOMI Danse- og teatersentrum mottok kr ,- i statstilskudd for 2007 og forvaltet ,- i reisestøttemidler delegert fra Utenriksdepartementet. I tillegg fikk organisasjonen tildelt prosjektmidler i forbindelse med scenekunstkritikker på scenekunst.no i samarbeid med Norsk teater- og orkesterforening og Danseinformasjonen, et treårig Ibsenprosjekt i Vietnam, et utvekslingsprosjekt/konsulentprosjekt i Burkina Faso samt et teaterutvekslingsprosjekt i Nepal. ADMINISTRASJONEN Administrasjonen har i 2007 bestått av daglig leder Tove Bratten, avdelingsleder Ådne Sekkelsten, formidlingskoordinator Hege J. Emilsen, fagkonsulentene Christina Friis og Guri Birkeland, samt redaktør Julie M Løddesøl. Guri Birkeland var ute i svangerskapspermisjon frem til april 2007 og Christina Friis vikarierte i denne perioden som fagkonsulent. Etter april 2007 gikk vikariatet over i et engasjement som fagkonsulent. Det har vært kjøpt konsulenttjenester både innen data og regnskap. Sikkerheten ved virksomheten er på et tilfredsstillende nivå. Virksomheten forurenser ikke

2 det ytre miljø. Tove Bratten Daglig leder Torbjørn Gabrielsen Styreleder HOVEDDEL SETT OPP MOT HANDLINGSPLAN VISJON Danse- og teatersentrum samler hele det profesjonelle frie scenekunstmiljøet under sitt virke som medlems- og kompetanseorganisasjon. Organisasjonen skal være en pådriver for å bedre den frie scenekunstens profesjonelle vilkår og legge til rette for dens kunstneriske utvikling og formidling. Det legges særlig vekt på de frie produksjonsenhetenes arbeidsgiverside. MÅL Danse- og teatersentrum skal tilby et profesjonelt drevet organisasjons- og kompetansesenter forankret i fri profesjonell scenekunst, og være et levende møtepunkt som speiler kunstnerisk og organisatorisk mangfold. Organisasjonen arbeider etter delmål formulert i handlingsplanen innenfor følgende områder: medlemmer/serviceapparat/organisasjon informasjonsarbeid scenekunstpolitisk arbeid Norsk scenekunstbruk Internasjonalt arbeid MEDLEMSSERVICE/ORGANISASJON Det er en stor pågang av henvendelser til Danse- og teatersentrum både av medlemmer og andre. Medlemmene blir prioritert og får tettere oppfølging, andre har fått en mer generell oppfølging. Scenekunstkompanier uten midler til å ha egne administrativt ansatte, opplever det som vanskelig å være oppdatert på alle formelle krav om profesjonell drift. Informasjon og rådgivning har vært viktig, noe som kan gjøre det administrative arbeidet lettere og mer effektivt. Behovet for mer systematisert produsentkompetanse i feltet er økende og er blitt mer tydeliggjort gjennom utvikling og økt profesjonalisering av arrangørnettverkene. Danse- og teatersentrum har bistått med råd og veiledning i forbindelse med medlemmers arbeidsvilkår. Organisasjonsutvikling Administrasjon og styret har hatt en gjennomgang av organisasjonen og dens virksomhet. Som et resultat av dette arbeidet har man gjennomgått virksomheten med mål om fornyelse av organisasjonens planverktøy. DTS har fortsatt arbeidet med et fylkesråd i Scenekunstbruket, som bidrar til en strategisk utvikling av Scenekunstbruket. Rådet arbeider etter organisasjonens visjoner og mål. Resultatet av organisasjonsarbeidet i 2007 videreføres i Målet er å både styrke medlemsorganisasjonen og alle deler av virksomheten. Et grep i dette arbeidet vil være å skille ut andre oppgaver DTS i dag gjør i en egen virksomhet, adskilt fra medlems- og interesseorganisasjonen. Slike oppgaver vil være Norsk scenekunstbruk (formidling) forvaltning (administreringen av Utenriksdepartementets reisestøtteordning) internasjonal utvekslings- og prosjektarbeid, informasjon og lignende. INFORMASJONSARBEID INTERNETT

3 scenekunst.no Danse- og teatersentrum samarbeider med Norsk teater- og orkesterforening om nyhetssiden scenekunst.no, utgitt etter redaktørplakat. Begge foreningene står som ansvarlig utgiver. Scenekunst.no fungerer både som en nyhetstjeneste og en portal for profesjonell scenekunst i Norge. Det ble i fellesskap med Senter for Dansekunst (Danseinformasjonen) søkt om kr ,- kr til et kritikkprosjekt. Dette ble gjennomført i presenterte 40 kritikker, fordelt på 22 kritikker på dans og 18 på øvrig scenekunst. Internett, databaseløsninger og arkiv Organisasjonens hjemmesider og databaseløsning fungerer godt administrativt, og er et verktøy for medlemmene. Det gis informasjon om organisasjonens daglig virksomhet på hjemmesiden. Engelsk versjon av sidene ble ferdigstilt i Danse- og teatersentrum har satt i gang arbeidet med å administrative retningslinjer til hjelp for medlemskompaniene i forhold til drift, produksjon og turné. Dette arbeidet skal konkluderes i en verktøykasse på Internett tilgjengelig for alle. Aktivitet Seminarer og arrangementer Danse- og teatersentrum/norsk scenekunstbruk har arrangert to seminarer/arrangementer i 2007: Ut på tur, veien fra idé til turné, september 2007, Oslo Ny barndom, ny scenekunst? under Showbox, november 2007, Oslo Danse- og teatersentrum/norsk scenekunstbruk arrangerte scenekunstfestivalen Showbox i november Seminar- og møtedeltagelser Organisasjonen har i 2007 deltatt/bidratt på bl.a. følgende seminarer og møter: Nystemt, DKS konferanse, Bergen Markedet for scenekunst i Sandefjord Assitej-festivalen i Kristiansand Nettverksmøter/samlinger i Den kulturelle skolesekken Ulike samlinger og møter i Utenriksdepartementets regi Diverse politiske møter med Storting, Regjering enkeltpartier osv. Faglig kontakt med Norsk kulturtråd Showbox (Scenekunstbruket), Oslo Rapportering og statistikk Medlemmene legger selv inn sine årsrapporter i vår database. I tillegg innhenter vi statistisk materialet om turnévirksomhet og annen virksomhet knyttet til det frie sceniske feltet. Danse- og teatersentrum leverer statistisk materiale til Statistisk sentralbyrå. Underrapporteringen gjør at det er behov for en gjennomgang av rapporteringsrutinene. Tallene for 2006 var nedslående og kun 34 av 81 kompanier rapporterte til DTS. Danse- og teatersentrum har i tillegg levert inn innhentet tallmateriell til Kulturdepartementet i forbindelse med den nye Scenekunstmeldingen. SCENEKUNSTPOLITIKK Danse- og teatersentrum har i 2007 hatt jevnlig kontakt med Stortinget, politiske miljøer,

4 Kulturdepartementet, Norsk kulturråd og media for å fremme fri scenekunst. Det har vært god kontakt mellom organisasjonens ledelse og kulturdepartementets politiske ledelse, samt øvrige organisasjoner. NORSK SCENEKUNSTBRUK I DTS tildelingsbrev står det at organisasjonen skal arbeide for å fremme dans og teater som kunstneriske uttrykksmiddel, samt arbeide for å utvikle nye publikumsgrupper, særlig med vekt på barn og unge. Formidlingsnettverket Norsk scenekunstbruk, er en virksomhet i DTS som konkretiserer dette målet. Scenekunstbruket mottok kr ,- i statstilskudd for 2007 og forvaltet kr ,- i spillemidler gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS). Scenekunstbruket er den nasjonale aktøren og kompetansesenteret for scenekunst i Den kulturelle skolesekken, og 97% av vår totale formidling i 2007 var innenfor DKS. Det ble i 2007 spilt 2191 forestillinger, fordelt på 68 produksjoner til tilskuere. Dette er en publikumsnedgang fra 2006 og viser tydelig at Scenekunstbruket har nådd toppen av aktivitetsnivået for de allerede begrensede midlene ordningen har. Dette til tross, befester aktiviteten nok en gang Scenekunstbruket som den største og viktigste formidler av scenekunst for aldersgruppen 0-26 år. Det vises for øvrig til egen rapport om Norsk scenekunstbruk. KOMPETANSESENTERET Kontaktflaten er stor og økende. Aktiviteten i både Danse- og teatersentrum og Scenekunstbruket utvikler seg stadig, noe som presser en liten administrasjon. Henvendelsene spenner over et stort register, fra regnskapsmessig rådgivning, til kunstneriske spørsmål. Overtid har vært kompensert for både i form av noe overtidsbetaling og avspasering. INTERNASJONALT ARBEID Danse- og teatersentrum administrerer Utenriksdepartementets støtteordning for profesjonelle scenekunstnere til utlandet, samt UDs støtteordning til utvekslingsprosjekter med land i Sør for dette arbeidet. Samlet tildeling fra UD i 2007 var på kr ,- Tildelingen skjer i et særskilt oppnevnt fagutvalg som i 2007 har bestått av: Kristin Eriksen Bjørn, Sverre Waage, Odd Johan Fritzøe og Tove Bratten. Sistnevnte er leder for utvalget. I tillegg til den delegerte støtteordningen har aktiviteten økt i forbindelse med internasjonalt prosjektsamarbeid. Vi har også registrert økning i henvendelsene og kontakten med de norske utenriksstasjonene. Burkina Faso: Danse- og teatersentrum gjennomførte en evalueringsreise til teaterorganisasjonen CITO i Burkina Faso i forbindelse med Norge sitt engasjement i Vest- Afrika. I tillegg har DTS administrert et utvekslingsprosjekt mellom Norge og Burkina Faso. Vietnam: Etter initiativ fra den norske ambassaden i Hanoi og Academy og Theatre and Cinema ble det i 2007 inngått et 3-årig samarbeidsprosjekt mellom akademiet, Den Norske Ambassaden i Hanoi, Filminstituttet og Danse- og teatersentrum. Gjennom tre år skal norske kunstnere fra film og scenekunstfeltet arbeide med studenter ved akademiet i Vietnam. DTS administrerer et teaterutvekslingsprosjekt i Nepal. DTS har nær dialog med sin søsterorganisasjon Teatercentrum i Sverige. DTS er medlem i IETM (Informal European Theatre Meeting), ENICPA( European Network of Information Centres for the Performing Arts), EON (European Off Network). ANNET Danse- og teatersentrum deler kontor med Norsk teater- og orkesterforening (NTO).

5 Samlokaliseringen styrker dialogen mellom ulike produksjonsmiljøer i norsk scenekunst og det har i løpet av 2007 vært en god dialog mellom organisasjonene. Vi arbeider med å fremme samarbeid og kompetanseutvikling innen hele det profesjonelle scenekunstfeltet. Produksjonsmiljøene nærmer seg stadig hverandre i og med at flere går inn som medlemmer i NTO. Dette gjelder Black Box Teater, BIT-Teatergarasjen, Teaterhuset AvantGarden, Dansens hus, Opera Vest og Opera Sør. Arbeidsmiljø og sykefravær Det stilles store krav til medarbeidernes evner innen kompetanseutvikling, serviceinnstilling, endringsdyktighet, kommunikasjon, og til å håndtere en hverdag med mange og varierte arbeidsoppgaver. Tiltak for å styrke motivasjonen, samarbeid og faglige utviklingsmuligheter har vært gitt medarbeidere gjennom deltakelse på seminarer, konferanser og festivaler. Det gjennomføres årlig medarbeidersamtaler. DTS/daglig leder vil i 2008 gjennomføre lovpålagte HMS- kurs. MEDLEMMER I 2007 An Aufbauproject Barske Glæder Produksjoner Bergen Byspill Bergen Familieteater Boa Scenekunst Chimera Cirka Teater Cirkus Xanti Dans og Toner Dans Theater Dee De Damene De Utvalgte display/marie Nerland Dukkernikkerne Dybwik Dans Dårekisten Teater Ellen Johannesen/Karmaconsult Fabula Fabula Rasa Ferske Scener Gorgon Produksjoner Grenland Friteater Grusomhetens Teater Gruvekompaniet Henriette Pedersen/ Nartmanstiftelsen herstay House of Stories Inclusive Dance-company Jo Strømgren Kompani karen foss quiet works Karslvogna Teater Karstein Solli Produksjoner Katma Kattas Figurteaterensemble Klomadu Teater Kompani B.Valiente Kultur Kompaniet Kulturproduksjoner Laffen Levende Dukker Lisbeth Rønning Molitrix Scenekunst Månefjes Produksjoner New International Theatre Encounter (NIE) Oberon Teater Odd Johan Fritzøe Opera Omnia Oslo Familieteater Pain Solution Panta Rei Danseteater Per s Turneteater Plire Multi Dance Samovarteatret Sampo Teater Scenekompaniet Scenerommet Skuespillerkompaniet Soria under Moria teater Stella Polaris Stellaris DansTeater Stigespillerne Tara Teateret Teater Dybbuk Teater Grimsborken Teater Joker Teater M Teater NOR Teater Radix Teater Spillebrikkene Teater Tøs Teatergruppen Krabatene Temte Productions tg.performance.ritual Thoring Tore Vagn Lid/Transiteatret-Bergen Torgunn Produksjoner Toyboys Turnékompaniet Ulv Sceneproduksjon Verdensteatret Verk Produksjoner Visjoner Teater Wakka Wakka Øyvind Jørgensen Produksjoner

INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder.

INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder. Oslo 15.08.2014 INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder. OM DANSE- OG TEATERSENTRUM Stiftelsen Danse- og teatersentrum er et nasjonalt

Detaljer

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen

Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Etablering av Skuespiller- og danseralliansen Faglige og organisatoriske vurderinger Oktober 2011 Av Tone Øvrebø Johannessen 0 Innholdsfortegnelse Side Forord 3 Kap 1 Innledning og bakgrunn for utredningen

Detaljer

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere Innkalling til Generalforsamling for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger lørdag 11. april 2015 Registrering fra kl. 11:30, møtet starter kl.12:00 Sted: Welhavens gt. 1.

Detaljer

Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT

Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT Mari Wieberg Døhli, Svorskuomi. Foto: DansiT Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Organisasjon 4 2.1. Organisasjonsform 4 2.2. Oppdrag, formål, visjon og verdier 4 2.3. DansiTs administrasjon

Detaljer

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 1 INDEKS: Indeks side 1 Innledning side 2 I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 II. Andre forhold, avtaler og dokument av viktighet for avtalenside 3 a) 1. Kommuneavtalen

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

lan for kultur i nordområdene

lan for kultur i nordområdene es landsdel - Handlingsplan lan for kultur i nordområdene Mulighetenes landsdel - handlingsplan for kultur i Nordområdene Kart over det baltiske området. Cartographer/Designer Philippe Rekacewicz, UNEP/GRID-Arendal

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Multiplié dansefestival 2012. Foto: Mari Flønes

Multiplié dansefestival 2012. Foto: Mari Flønes Multiplié dansefestival 2012. Foto: Mari Flønes Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse 1. Utvikling av egen organisasjon 4 1.1. DansiTs styre 4 1.2. DansiTs administrasjon 5 1.3. Organisasjonsform 5 2. Kulturpolitisk

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER ÅRSBERETNING

STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER ÅRSBERETNING STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER ÅRSBERETNING 2014 Fra Dans. Et sted 2014: «Papirvinger»/Ine Terese Hogstad Foto: Sabine Popp www.bergen-dansesenter.no BERGEN DANSESENTERS FORMÅL: Bergen Dansesenter har som

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 300 342. Inntektskapitler: 3300 3342

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 300 342. Inntektskapitler: 3300 3342 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 Innhold Del I Innledning... 9 1 Kulturløftet gjennomføres... 11 2 Forslag til kultur- og kirkebudsjett...

Detaljer

(forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014. Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen

(forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014. Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen (forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014 Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Kvalitetsarbeid handler om å ha gode rutiner og bred deltakelse for å nå Kunsthøgskolens

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6 Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2013 Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER...8 5. UTDANNING...10

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Årsrapport 2001. Bergen senter for elektronisk kunst

Årsrapport 2001. Bergen senter for elektronisk kunst Årsrapport 2001 Bergen senter for elektronisk kunst INNHOLD 1. INNLEDNING 1 2. DRIFT OG ORGANISASJON 2 2.1. Målsetting 2 2.2. Organisasjon 3 2.3. Økonomi 4 2.4. Informasjon 5 3. SAMARBEID 7 3.1. Utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Stiftelsen Antidoping Norge. Årsrapport 2008

Stiftelsen Antidoping Norge. Årsrapport 2008 Stiftelsen Antidoping Norge Årsrapport 2008 15. april 2009 Innhold Årsberetning og økonomisk beretning fra styret for 2008... 3 Regnskap med noter... 6 Revisjonsberetning... 10 Virksomhetsberetning for

Detaljer

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Føringer 3. Mål 4. Organisering og økonomi 6. Lokal plan 7. Eksempler 2 1. FORORD

Detaljer

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng Oslo, mars 2014 AL. 2013 Landsstyrets årsmeldïng (j)adhd Norge 3.2 Sekretariat 7 4.2 Ny generalsekretær 8 4.7 Crosswall 9 4.8 BBB-samarbeidet 3.3 Fylkes- og lokallag 8 4.3 Ungdomssatsing 9 4.4 Nytt medlemssystem

Detaljer

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst BEK - Bergen senter for elektronisk kunst 26. februar 2008

Detaljer

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 ÅRSBERETNING For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 Fra GramArts 20 års jubileum mai 2009 Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT OVER GRAMARTS ARBEID 4 3 STYRET... 4 4

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Årsrapport 2014 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Innhold Årsrapport 2014... 1 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek... 1 Del I. Leders beretning... 2 Del II. Introduksjon til virksomhetens hovedtall...

Detaljer

Den internasjonale del av Ibsenåret 2006

Den internasjonale del av Ibsenåret 2006 Den internasjonale del av Ibsenåret 2006 Rapport og vurdering Fokus på UD/utenriksstasjonenes bidrag. Anders Wirak (DECO AS) Janne Lexow (DECO AS) Oslo Mai 2008 1 Innhold Forord... 4 Oppsummering... 5

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 Innhold Del I Innledning... 1 Utfordringer på kultur og kirkefeltet... 2 Regjeringens politikk på kultur

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer