-ÅRSRAPPORT HOVEDTREKK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-ÅRSRAPPORT 2007- HOVEDTREKK"

Transkript

1 -ÅRSRAPPORT HOVEDTREKK DANSE- OG TEATERSENTRUMS årsrapport refererer til handlingsplanen og de mål denne formulerer og tilsagnsbrevet fra Norsk kulturråd der følgende målsettinger er formulert for virksomheten i 2007: Å fremme teater og dans som kunstnerisk uttrykksmiddel Å stimulere til økt interesse for dans og teater med spesiell vekt på barn og unge STYRET Det har det vært avholdt 6 styremøter og 2 styreseminarer, hvorav ett løpende gjennom hele året med fokus på organisasjonsutvikling. Styret har bestått av: Leder: Torbjørn Gabrielsen, Teater Nor Styremedlemmer: Gunnar Thon Lossius, gtl management Kristin Eriksen Bjørn, Ferske Scener Janne Langaas, Barske Glæder Jo Strømgren, Jo Strømgren Kompani frem til 4. mai 2007 Anne Ekenes, Panta Rei Danseteater fra 4. mai 2007 DTS har ivaretatt lovfestet krav om minst 40% kvinneandel i styret. MEDLEMSFORHOLD Pr. 31. desember 2007 var det 83 medlemsgrupper i Danse- og teatersentrum. To kompanier meldte seg ut i 2007: Gruvekompaniet og Dårekisten. Seks kompanier meldte seg inn i 2007: Cirkus Xanti, Oberon, Fabula Rasa, Scenerommet, Soria under Moria teater og Wakka Wakka. ØKONOMI Danse- og teatersentrum mottok kr ,- i statstilskudd for 2007 og forvaltet ,- i reisestøttemidler delegert fra Utenriksdepartementet. I tillegg fikk organisasjonen tildelt prosjektmidler i forbindelse med scenekunstkritikker på scenekunst.no i samarbeid med Norsk teater- og orkesterforening og Danseinformasjonen, et treårig Ibsenprosjekt i Vietnam, et utvekslingsprosjekt/konsulentprosjekt i Burkina Faso samt et teaterutvekslingsprosjekt i Nepal. ADMINISTRASJONEN Administrasjonen har i 2007 bestått av daglig leder Tove Bratten, avdelingsleder Ådne Sekkelsten, formidlingskoordinator Hege J. Emilsen, fagkonsulentene Christina Friis og Guri Birkeland, samt redaktør Julie M Løddesøl. Guri Birkeland var ute i svangerskapspermisjon frem til april 2007 og Christina Friis vikarierte i denne perioden som fagkonsulent. Etter april 2007 gikk vikariatet over i et engasjement som fagkonsulent. Det har vært kjøpt konsulenttjenester både innen data og regnskap. Sikkerheten ved virksomheten er på et tilfredsstillende nivå. Virksomheten forurenser ikke

2 det ytre miljø. Tove Bratten Daglig leder Torbjørn Gabrielsen Styreleder HOVEDDEL SETT OPP MOT HANDLINGSPLAN VISJON Danse- og teatersentrum samler hele det profesjonelle frie scenekunstmiljøet under sitt virke som medlems- og kompetanseorganisasjon. Organisasjonen skal være en pådriver for å bedre den frie scenekunstens profesjonelle vilkår og legge til rette for dens kunstneriske utvikling og formidling. Det legges særlig vekt på de frie produksjonsenhetenes arbeidsgiverside. MÅL Danse- og teatersentrum skal tilby et profesjonelt drevet organisasjons- og kompetansesenter forankret i fri profesjonell scenekunst, og være et levende møtepunkt som speiler kunstnerisk og organisatorisk mangfold. Organisasjonen arbeider etter delmål formulert i handlingsplanen innenfor følgende områder: medlemmer/serviceapparat/organisasjon informasjonsarbeid scenekunstpolitisk arbeid Norsk scenekunstbruk Internasjonalt arbeid MEDLEMSSERVICE/ORGANISASJON Det er en stor pågang av henvendelser til Danse- og teatersentrum både av medlemmer og andre. Medlemmene blir prioritert og får tettere oppfølging, andre har fått en mer generell oppfølging. Scenekunstkompanier uten midler til å ha egne administrativt ansatte, opplever det som vanskelig å være oppdatert på alle formelle krav om profesjonell drift. Informasjon og rådgivning har vært viktig, noe som kan gjøre det administrative arbeidet lettere og mer effektivt. Behovet for mer systematisert produsentkompetanse i feltet er økende og er blitt mer tydeliggjort gjennom utvikling og økt profesjonalisering av arrangørnettverkene. Danse- og teatersentrum har bistått med råd og veiledning i forbindelse med medlemmers arbeidsvilkår. Organisasjonsutvikling Administrasjon og styret har hatt en gjennomgang av organisasjonen og dens virksomhet. Som et resultat av dette arbeidet har man gjennomgått virksomheten med mål om fornyelse av organisasjonens planverktøy. DTS har fortsatt arbeidet med et fylkesråd i Scenekunstbruket, som bidrar til en strategisk utvikling av Scenekunstbruket. Rådet arbeider etter organisasjonens visjoner og mål. Resultatet av organisasjonsarbeidet i 2007 videreføres i Målet er å både styrke medlemsorganisasjonen og alle deler av virksomheten. Et grep i dette arbeidet vil være å skille ut andre oppgaver DTS i dag gjør i en egen virksomhet, adskilt fra medlems- og interesseorganisasjonen. Slike oppgaver vil være Norsk scenekunstbruk (formidling) forvaltning (administreringen av Utenriksdepartementets reisestøtteordning) internasjonal utvekslings- og prosjektarbeid, informasjon og lignende. INFORMASJONSARBEID INTERNETT

3 scenekunst.no Danse- og teatersentrum samarbeider med Norsk teater- og orkesterforening om nyhetssiden scenekunst.no, utgitt etter redaktørplakat. Begge foreningene står som ansvarlig utgiver. Scenekunst.no fungerer både som en nyhetstjeneste og en portal for profesjonell scenekunst i Norge. Det ble i fellesskap med Senter for Dansekunst (Danseinformasjonen) søkt om kr ,- kr til et kritikkprosjekt. Dette ble gjennomført i presenterte 40 kritikker, fordelt på 22 kritikker på dans og 18 på øvrig scenekunst. Internett, databaseløsninger og arkiv Organisasjonens hjemmesider og databaseløsning fungerer godt administrativt, og er et verktøy for medlemmene. Det gis informasjon om organisasjonens daglig virksomhet på hjemmesiden. Engelsk versjon av sidene ble ferdigstilt i Danse- og teatersentrum har satt i gang arbeidet med å administrative retningslinjer til hjelp for medlemskompaniene i forhold til drift, produksjon og turné. Dette arbeidet skal konkluderes i en verktøykasse på Internett tilgjengelig for alle. Aktivitet Seminarer og arrangementer Danse- og teatersentrum/norsk scenekunstbruk har arrangert to seminarer/arrangementer i 2007: Ut på tur, veien fra idé til turné, september 2007, Oslo Ny barndom, ny scenekunst? under Showbox, november 2007, Oslo Danse- og teatersentrum/norsk scenekunstbruk arrangerte scenekunstfestivalen Showbox i november Seminar- og møtedeltagelser Organisasjonen har i 2007 deltatt/bidratt på bl.a. følgende seminarer og møter: Nystemt, DKS konferanse, Bergen Markedet for scenekunst i Sandefjord Assitej-festivalen i Kristiansand Nettverksmøter/samlinger i Den kulturelle skolesekken Ulike samlinger og møter i Utenriksdepartementets regi Diverse politiske møter med Storting, Regjering enkeltpartier osv. Faglig kontakt med Norsk kulturtråd Showbox (Scenekunstbruket), Oslo Rapportering og statistikk Medlemmene legger selv inn sine årsrapporter i vår database. I tillegg innhenter vi statistisk materialet om turnévirksomhet og annen virksomhet knyttet til det frie sceniske feltet. Danse- og teatersentrum leverer statistisk materiale til Statistisk sentralbyrå. Underrapporteringen gjør at det er behov for en gjennomgang av rapporteringsrutinene. Tallene for 2006 var nedslående og kun 34 av 81 kompanier rapporterte til DTS. Danse- og teatersentrum har i tillegg levert inn innhentet tallmateriell til Kulturdepartementet i forbindelse med den nye Scenekunstmeldingen. SCENEKUNSTPOLITIKK Danse- og teatersentrum har i 2007 hatt jevnlig kontakt med Stortinget, politiske miljøer,

4 Kulturdepartementet, Norsk kulturråd og media for å fremme fri scenekunst. Det har vært god kontakt mellom organisasjonens ledelse og kulturdepartementets politiske ledelse, samt øvrige organisasjoner. NORSK SCENEKUNSTBRUK I DTS tildelingsbrev står det at organisasjonen skal arbeide for å fremme dans og teater som kunstneriske uttrykksmiddel, samt arbeide for å utvikle nye publikumsgrupper, særlig med vekt på barn og unge. Formidlingsnettverket Norsk scenekunstbruk, er en virksomhet i DTS som konkretiserer dette målet. Scenekunstbruket mottok kr ,- i statstilskudd for 2007 og forvaltet kr ,- i spillemidler gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS). Scenekunstbruket er den nasjonale aktøren og kompetansesenteret for scenekunst i Den kulturelle skolesekken, og 97% av vår totale formidling i 2007 var innenfor DKS. Det ble i 2007 spilt 2191 forestillinger, fordelt på 68 produksjoner til tilskuere. Dette er en publikumsnedgang fra 2006 og viser tydelig at Scenekunstbruket har nådd toppen av aktivitetsnivået for de allerede begrensede midlene ordningen har. Dette til tross, befester aktiviteten nok en gang Scenekunstbruket som den største og viktigste formidler av scenekunst for aldersgruppen 0-26 år. Det vises for øvrig til egen rapport om Norsk scenekunstbruk. KOMPETANSESENTERET Kontaktflaten er stor og økende. Aktiviteten i både Danse- og teatersentrum og Scenekunstbruket utvikler seg stadig, noe som presser en liten administrasjon. Henvendelsene spenner over et stort register, fra regnskapsmessig rådgivning, til kunstneriske spørsmål. Overtid har vært kompensert for både i form av noe overtidsbetaling og avspasering. INTERNASJONALT ARBEID Danse- og teatersentrum administrerer Utenriksdepartementets støtteordning for profesjonelle scenekunstnere til utlandet, samt UDs støtteordning til utvekslingsprosjekter med land i Sør for dette arbeidet. Samlet tildeling fra UD i 2007 var på kr ,- Tildelingen skjer i et særskilt oppnevnt fagutvalg som i 2007 har bestått av: Kristin Eriksen Bjørn, Sverre Waage, Odd Johan Fritzøe og Tove Bratten. Sistnevnte er leder for utvalget. I tillegg til den delegerte støtteordningen har aktiviteten økt i forbindelse med internasjonalt prosjektsamarbeid. Vi har også registrert økning i henvendelsene og kontakten med de norske utenriksstasjonene. Burkina Faso: Danse- og teatersentrum gjennomførte en evalueringsreise til teaterorganisasjonen CITO i Burkina Faso i forbindelse med Norge sitt engasjement i Vest- Afrika. I tillegg har DTS administrert et utvekslingsprosjekt mellom Norge og Burkina Faso. Vietnam: Etter initiativ fra den norske ambassaden i Hanoi og Academy og Theatre and Cinema ble det i 2007 inngått et 3-årig samarbeidsprosjekt mellom akademiet, Den Norske Ambassaden i Hanoi, Filminstituttet og Danse- og teatersentrum. Gjennom tre år skal norske kunstnere fra film og scenekunstfeltet arbeide med studenter ved akademiet i Vietnam. DTS administrerer et teaterutvekslingsprosjekt i Nepal. DTS har nær dialog med sin søsterorganisasjon Teatercentrum i Sverige. DTS er medlem i IETM (Informal European Theatre Meeting), ENICPA( European Network of Information Centres for the Performing Arts), EON (European Off Network). ANNET Danse- og teatersentrum deler kontor med Norsk teater- og orkesterforening (NTO).

5 Samlokaliseringen styrker dialogen mellom ulike produksjonsmiljøer i norsk scenekunst og det har i løpet av 2007 vært en god dialog mellom organisasjonene. Vi arbeider med å fremme samarbeid og kompetanseutvikling innen hele det profesjonelle scenekunstfeltet. Produksjonsmiljøene nærmer seg stadig hverandre i og med at flere går inn som medlemmer i NTO. Dette gjelder Black Box Teater, BIT-Teatergarasjen, Teaterhuset AvantGarden, Dansens hus, Opera Vest og Opera Sør. Arbeidsmiljø og sykefravær Det stilles store krav til medarbeidernes evner innen kompetanseutvikling, serviceinnstilling, endringsdyktighet, kommunikasjon, og til å håndtere en hverdag med mange og varierte arbeidsoppgaver. Tiltak for å styrke motivasjonen, samarbeid og faglige utviklingsmuligheter har vært gitt medarbeidere gjennom deltakelse på seminarer, konferanser og festivaler. Det gjennomføres årlig medarbeidersamtaler. DTS/daglig leder vil i 2008 gjennomføre lovpålagte HMS- kurs. MEDLEMMER I 2007 An Aufbauproject Barske Glæder Produksjoner Bergen Byspill Bergen Familieteater Boa Scenekunst Chimera Cirka Teater Cirkus Xanti Dans og Toner Dans Theater Dee De Damene De Utvalgte display/marie Nerland Dukkernikkerne Dybwik Dans Dårekisten Teater Ellen Johannesen/Karmaconsult Fabula Fabula Rasa Ferske Scener Gorgon Produksjoner Grenland Friteater Grusomhetens Teater Gruvekompaniet Henriette Pedersen/ Nartmanstiftelsen herstay House of Stories Inclusive Dance-company Jo Strømgren Kompani karen foss quiet works Karslvogna Teater Karstein Solli Produksjoner Katma Kattas Figurteaterensemble Klomadu Teater Kompani B.Valiente Kultur Kompaniet Kulturproduksjoner Laffen Levende Dukker Lisbeth Rønning Molitrix Scenekunst Månefjes Produksjoner New International Theatre Encounter (NIE) Oberon Teater Odd Johan Fritzøe Opera Omnia Oslo Familieteater Pain Solution Panta Rei Danseteater Per s Turneteater Plire Multi Dance Samovarteatret Sampo Teater Scenekompaniet Scenerommet Skuespillerkompaniet Soria under Moria teater Stella Polaris Stellaris DansTeater Stigespillerne Tara Teateret Teater Dybbuk Teater Grimsborken Teater Joker Teater M Teater NOR Teater Radix Teater Spillebrikkene Teater Tøs Teatergruppen Krabatene Temte Productions tg.performance.ritual Thoring Tore Vagn Lid/Transiteatret-Bergen Torgunn Produksjoner Toyboys Turnékompaniet Ulv Sceneproduksjon Verdensteatret Verk Produksjoner Visjoner Teater Wakka Wakka Øyvind Jørgensen Produksjoner

ÅRSRAPPORT 2014 STIFTELSEN DANSE- OG TEATERSENTRUM

ÅRSRAPPORT 2014 STIFTELSEN DANSE- OG TEATERSENTRUM ÅRSRAPPORT 2014 STIFTELSEN DANSE- OG TEATERSENTRUM INNLEDNING Stiftelsen Danse- og teatersentrum er et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter organisert som en nettverksorganisasjon man kan tegne

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006 1 www.scenekunstbruket.no Norsk scenekunstbruk formidlet i 2006 forestillinger til i alt 228 383 tilskuere. Dette store volumet, samt omfanget av arbeidet Scenekunstbruket bidrar med gjennom

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 1 www.scenekunstbruket.no Norsk scenekunstbruk formidlet i 2007 forestillinger til i alt 211 434 tilskuere. Dette er en publikumsnedgang fra 2006 og viser tydelig at Scenekunstbruket har

Detaljer

- ÅRSRAPPORT Kompetanse Kompetansehevende tiltak står sentralt, og arrangering av Showbox og seminar er viktige virkemidler.

- ÅRSRAPPORT Kompetanse Kompetansehevende tiltak står sentralt, og arrangering av Showbox og seminar er viktige virkemidler. - ÅRSRAPPORT 2006 - Norsk scenekunstbruk formidlet i 2006 forestillinger til i alt 228 383 tilskuere. Dette store volumet, samt omfanget av arbeidet Scenekunstbruket bidrar med gjennom sitt nettverk av

Detaljer

Oslo, 15. August 2012. Innspill til ny handlingsplan for kultur og næring. Fra : Danse-og teatersentrum, att daglig leder Tove Bratten

Oslo, 15. August 2012. Innspill til ny handlingsplan for kultur og næring. Fra : Danse-og teatersentrum, att daglig leder Tove Bratten Oslo, 15. August 2012 Innspill til ny handlingsplan for kultur og næring. Fra : Danse-og teatersentrum, att daglig leder Tove Bratten Danse- og teatersentrum ble etablert som interesseorganisasjon i 1977,

Detaljer

www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge

www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge www.scenekunstbruket.no Vår visjon: Scenekunst i hele Norge scenekunstbruket feb2013 - formidle forvalte kompetanse www.scenekunstbruket.no Stikkord til slide 2 Hvem er Scenekunstbruket: Den største landsdekkende

Detaljer

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund SØKNAD TIL KUNSTLØFTET Videreføring av prosjektet: Norsk Barneteaterakademi Søknadssum: 580 000 Bakgrunn: Vi viser til vår

Detaljer

Oslo, april 2012 Til Enger-utvalget Fra Danse- og teatersentrum v/daglig leder Tove Bratten. Jeg viser til hyggelig møte før påske.

Oslo, april 2012 Til Enger-utvalget Fra Danse- og teatersentrum v/daglig leder Tove Bratten. Jeg viser til hyggelig møte før påske. Oslo, april 2012 Til Enger-utvalget Fra Danse- og teatersentrum v/daglig leder Tove Bratten Jeg viser til hyggelig møte før påske. For å kunne sette Regjeringens Kulturløfte og dets virkninger i perspektiv,

Detaljer

5. Scenekunst, teater og dans

5. Scenekunst, teater og dans Kulturstatistikk Scenekunst, teater og dans Liv Taule 5. Scenekunst, teater og dans Institusjonsteatra hadde til saman nær,4 millionar tilskodarar på 7 773 framsyningar i. I gjennomsnitt var det 77 tilskodarar

Detaljer

ÅRSMELDING. 2012 for

ÅRSMELDING. 2012 for ÅRSMELDING 2012 for DAGLIG LEDERS ÅRSRAPPORT ASSITEJ Norges mål er å styrke sin rolle som internasjonal døråpner og faglig møteplass. ASSITEJ Norge har i tråd med Strategisk plan arbeidet for å nå målene

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN DANSE- OG TEATERSENTRUM

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN DANSE- OG TEATERSENTRUM ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN DANSE- OG TEATERSENTRUM INNLEDNING Stiftelsen Danse- og teatersentrum er et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter organisert som en nettverksorganisasjon man kan tegne

Detaljer

Uttalelse fra Norsk teater- og orkesterforening om Meld. St. 19 ( ) Regjeringens internasjonale kulturinnsats

Uttalelse fra Norsk teater- og orkesterforening om Meld. St. 19 ( ) Regjeringens internasjonale kulturinnsats Vår ref.:10/65/st Dato: 19. april 2013 Til Utenriks- og forsvarskomitéen Uttalelse fra Norsk teater- og orkesterforening om Meld. St. 19 (2012-2013) Regjeringens internasjonale kulturinnsats Norsk teater-

Detaljer

Oslo, april 2012 Til Enger-utvalget Fra Danse- og teatersentrum v/daglig leder Tove Bratten

Oslo, april 2012 Til Enger-utvalget Fra Danse- og teatersentrum v/daglig leder Tove Bratten Oslo, april 2012 Til Enger-utvalget Fra Danse- og teatersentrum v/daglig leder Tove Bratten Jeg viser til hyggelig møte før påske. For å kunne sette Regjeringens Kulturløfte og dets virkninger i perspektiv,

Detaljer

A. Visjon B. Formål C. Virksomhetsområder 1. Nettverk og fagarena 2. Formidling 3. Informasjon 4. Forvaltning og økonomi 5.

A. Visjon B. Formål C. Virksomhetsområder 1. Nettverk og fagarena 2. Formidling 3. Informasjon 4. Forvaltning og økonomi 5. ÅRSRAPPORT 2009 1 Norsk scenekunstbruk AS formidlet i 2009 danse- og teaterforestillinger til hele 239 214 tilskuere. De fleste av disse er barn og ungdom innenfor Den kulturelle skolesekken (DKS), som

Detaljer

Innspill til Forsvars og utenrikskomiteen Meld St 19 (2012 2013) Regjeringens internasjonale kulturinnsats

Innspill til Forsvars og utenrikskomiteen Meld St 19 (2012 2013) Regjeringens internasjonale kulturinnsats Innspill til Forsvars og utenrikskomiteen Meld St 19 (2012 2013) Regjeringens internasjonale kulturinnsats Åpen Høring : Mandag 29. April 2013 Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum - en av de syv forvalterorganisasjonene

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. UDs tilskuddsordninger og prosjektmidler for scenekunst

ÅRSRAPPORT 2011. UDs tilskuddsordninger og prosjektmidler for scenekunst ÅRSRAPPORT 2011 UDs tilskuddsordninger og prosjektmidler for scenekunst INNLEDNING Danse- og teatersentrum har siden 2003 forvaltet Utenriksdepartementet sin reisestøtteordning, og vært rådgiver for departementet

Detaljer

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk Dramatikkens Hus 1. Bakgrunn Kulturdepartementets scenekunstmelding konkluderer med at opprettelsen av Dramatikkens Hus vil være et hensiktsmessig grep for å bedre vilkårene for ny norsk og samisk scenetekst/dramatikk.

Detaljer

INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder.

INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder. Oslo 15.08.2014 INNSPILL TIL UTREDNING OM KUNSTNERØKONOMI Fra Stiftelsen Danse-og teatersentrum Att: Tove Bratten, daglig leder. OM DANSE- OG TEATERSENTRUM Stiftelsen Danse- og teatersentrum er et nasjonalt

Detaljer

Norsk scenekunstbruk Storgt. 10b 0155 Oslo T: 23100983 post@scenekunstbruket.no www.scenekunstbruket.no

Norsk scenekunstbruk Storgt. 10b 0155 Oslo T: 23100983 post@scenekunstbruket.no www.scenekunstbruket.no ÅRSRAPPORT 2012 1 Omslag: Bakeriet Katma Foto: Mariell Amelie Lind-Hansen Denne siden: Faust for kids Klassikere for Kids Foto: StinniFoto Norsk scenekunstbruk Storgt. 10b 0155 Oslo T: 23100983 post@scenekunstbruket.no

Detaljer

St.meld. nr. 32 (2007 2008) Bak kulissene

St.meld. nr. 32 (2007 2008) Bak kulissene St.meld. nr. 32 (2007 2008) 2 St.meld. nr.? 2007 2008 scenekunst i Norge St.meld. nr. 32 (2007 2008) Tilråding fra Kultur- og kirkedepartementet av 20. juni 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

NTO 11. desember 2013. Vi viser til e-post fra TeaterTanken av 25. november som lyder:

NTO 11. desember 2013. Vi viser til e-post fra TeaterTanken av 25. november som lyder: NTO 11. desember 2013 Vi viser til e-post fra TeaterTanken av 25. november som lyder: Regjeringen vil prioritere det frie feltet og frilansere. Vi anser dette som et lykkelig resultat av en klar anbefaling

Detaljer

Melding til Stortinget om den internasjonale kulturinnsatsen innspill fra Norsk teater- og orkesterforening

Melding til Stortinget om den internasjonale kulturinnsatsen innspill fra Norsk teater- og orkesterforening Utenriksdepartementet avdeling for kultur, norgesfremme og protokoll Kopi: Kulturdepartementet Vår ref.:10/65/ud/st Dato: 15. november 2012 Melding til Stortinget om den internasjonale kulturinnsatsen

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus

Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus Kort om Bærum Kulturhus Organisert som kommunal driftsenhet Programmere og drifte: Bærum Kulturhus,

Detaljer

Måloppnåelse og resultater

Måloppnåelse og resultater Årsrapport 2010 Innledning 2010 ble et år med store økonomiske utfordringer, god utvikling av publikum, og arbeid med utvikling av organisasjonen og stab. Påtroppende kunstnerisk leder Arne Fagerholt trakk

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Bergen 25. mai 2009,Vestlandkse Kunstindustrimuseum, Kinasamlingen Arrangør Bergen kommune

Bergen 25. mai 2009,Vestlandkse Kunstindustrimuseum, Kinasamlingen Arrangør Bergen kommune Referat Scenekunst Exit Norge Konferanse om eksport av norsk scenekunst Bergen 25. mai 2009,Vestlandkse Kunstindustrimuseum, Kinasamlingen Arrangør Bergen kommune Velkommen til et spørrende og undersøkende

Detaljer

DANSENS HUS ÅRSRAPPORT 2009

DANSENS HUS ÅRSRAPPORT 2009 DANSENS HUS ÅRSRAPPORT 2009 dansenshus.com Dansens Hus, april 2009, foyer og Akerselv i ett Foto fra Sweet&Tender/Living House 1 SAMMENDRAG Dansens Hus (DH) flyttet i februar 2008 inn i eget hus på Vulkantomten

Detaljer

Danse- og teatersentrums videoarkiv Kunstner/-gruppe/-festival Kompani/gruppe Tittel på produksjon Premiereår

Danse- og teatersentrums videoarkiv Kunstner/-gruppe/-festival Kompani/gruppe Tittel på produksjon Premiereår Kunstner/-gruppe/-festival Kompani/gruppe Tittel på produksjon Premiereår Berg Per-Øyvind Per's Turneteater Strindberg - En jævla kar (vhs)? Between Sky 6 Sea 2 international performance festival på Herdla,

Detaljer

Norsk scenekunstbruk Storgt. 10b 0155 Oslo T:

Norsk scenekunstbruk Storgt. 10b 0155 Oslo T: ÅRSRAPPORT 2011 1 Norsk scenekunstbruk Storgt. 10b 0155 Oslo T: 23100983 post@scenekunstbruket.no www.scenekunstbruket.no Omslag: Appelsiner og sitroner Rohdeaass produksjoner as Foto: Synlig.no Grafisk

Detaljer

Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Totalt Teater og opera Frie danse- og teatergrupper

Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Totalt Teater og opera Frie danse- og teatergrupper Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127 5. Scenekunst 2,7 millionar besøk på teater- og danseframsyningar 5.1. Nokre resultat Teater og opera og dans ser ut til å vere attraktive tilbod innanfor

Detaljer

Scenestatistikk.no 2015: Teater Innlandet

Scenestatistikk.no 2015: Teater Innlandet Scenestatistikk.no 215: Teater Innlandet Status: Sendt inn per: 25.6.216 7:3 Utfylt av Navn Janne Langaas E-post janne.langaas@teaterinnlandet.no Telefon 9769269 Egne produksjoner i 215 Skriv inn tittel

Detaljer

ASSITEJ - NORGE. Mie Berg Simonsen. Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74.

ASSITEJ - NORGE. Mie Berg Simonsen. Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74. ASSITEJ - NORGE Mie Berg Simonsen Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74. Januar 2005 1 Innhold Målsettinger 3 Økonomiske rammer 4 Organisering 4 Målgrupper og brukere 5 Aktivitet 5

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Norsk scenekunstbruk Storgt. 10b 0155 Oslo T:

Norsk scenekunstbruk Storgt. 10b 0155 Oslo T: ÅRSRAPPORT 2011 1 Norsk scenekunstbruk Storgt. 10b 0155 Oslo T: 23100983 post@scenekunstbruket.no www.scenekunstbruket.no Omslag: Appelsiner og sitroner Rohdeaass produksjoner as Foto: Synlig.no Grafisk

Detaljer

Internasjonal strategi Kulturrådet

Internasjonal strategi Kulturrådet Internasjonal strategi Kulturrådet 2014-2018 INTERN VERSJON Hovedmål for Kulturrådets internasjonale arbeid 2014-2018: Kulturrådet skal støtte og stimulere internasjonalisering av kunst- og kulturlivet

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

UTTALELSE FRA NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING (NTO) I FORBINDELSE MED UTARBEIDELSEN AV St PROP 1 FOR BUDSJETTÅRET 2013

UTTALELSE FRA NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING (NTO) I FORBINDELSE MED UTARBEIDELSEN AV St PROP 1 FOR BUDSJETTÅRET 2013 Kulturdepartementet Postbok 8030 Dep 0030 Oslo Oslo 6. juni 2012 UTTALELSE FRA NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING (NTO) I FORBINDELSE MED UTARBEIDELSEN AV St PROP 1 FOR BUDSJETTÅRET 2013 NTO ønsker som

Detaljer

Handlingsplan FOR SCENEKUNST 2007-2010

Handlingsplan FOR SCENEKUNST 2007-2010 Handlingsplan FOR SCENEKUNST 2007-2010 INNHOLD Innledning...5 1. Visjon og målsettinger...6 1.1 Visjon 1.2 Målsetninger 2. Om planen...7 2.1 Begrepsavklaring 2.2 Definisjon av Scenekunst 2.3 Begrensning

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 3 HOVEDMÅLSETTING 3 SATSINGSOMRÅDER 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE?

Detaljer

Foto: Ivar Kvaal Musikerordningen Formål: Stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, og styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere Profesjonelle utøvere, ensembler, grupper og artister

Detaljer

4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004

4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004 Kulturstatistikk 2004 Scenekunst, teater og dans 4. Fleire framsyningar ved teater og opera i 2004 I 2004 hadde norske teater og opera 8 149 framsyningar, ein auke på 627 i forhold til 2003. Samstundes

Detaljer

Scenestatistikk.no 2014: Scenekunst Østfold

Scenestatistikk.no 2014: Scenekunst Østfold Scenestatistikk.no 04: Scenekunst Østfold Status: Sendt inn per: 09.07.06 3:04 Utfylt av Navn Kjell Moberg E-post kjemob@ostfoldfk.no Telefon 933389 Egne produksjoner i 04 Med Egne produksjoner menes:

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Sak 3. Årsberetning 2008 Innhold 1. Organisasjon 2. Administrasjon 3. Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid 4. Økonomi 5. Personell, miljø og sikkerhet 6. Likestilling

Detaljer

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/2556-19.06.2015 Den kulturelle skolesekken fordeling av spillemidler for skoleåret 2015 2016 Ved kongelig resolusjon av 24.

Detaljer

SAKSNR 13/13027-8 Årsberetning 2014 for UNIMA Norge ÅRSBERETNING 2014. for UNIMA Norge - forening for figurteater

SAKSNR 13/13027-8 Årsberetning 2014 for UNIMA Norge ÅRSBERETNING 2014. for UNIMA Norge - forening for figurteater ÅRSBERETNING 2014 for UNIMA Norge - forening for figurteater STYRETS ÅRSBERETNING I 2014 har styret fortsatt arbeidet med å profesjonalisere UNIMA Norge. I 2014 opprettet vi en 30% redaktørstilling for

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017

Handlingsprogram 2014 2017 Handlingsprogram 2014 2017 Vedtatt i styremøte 6. desember 2013 Barn Kunst, kultur og kreativitet Kristiansand kommune har etablert stiftelsen Cultiva med en kapitalbase på 1 500 MNOK. Cultiva vil bidra

Detaljer

EØS-midlene. 14 milliarder kroner. 15 land. Utjevne økonomiske og sosiale forskjeller. Styrke bilaterale relasjoner (Norge/mottakerlandene)

EØS-midlene. 14 milliarder kroner. 15 land. Utjevne økonomiske og sosiale forskjeller. Styrke bilaterale relasjoner (Norge/mottakerlandene) EØS-midlene 14 milliarder kroner 15 land Utjevne økonomiske og sosiale forskjeller Styrke bilaterale relasjoner (Norge/mottakerlandene) Mottakerstyrte midler 32 tematiske områder Kulturrådets rolle Programpartner

Detaljer

Samarbeidsavtalen 2012-2015

Samarbeidsavtalen 2012-2015 BODØPILOTEN Samarbeidsavtalen 2012-2015 Formål Sammen skal vi øke barn og unges motivasjon og interesse for læring, ved å stimulere kreativitet og bruk av estetiske sans i opplæringen i skolene og barnehagene

Detaljer

ÅRSRAPPORT Årsrapport

ÅRSRAPPORT Årsrapport ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapport 2013 1 Askeladden på nye eventyr Absence Crew Foto: Andreas Roksvåg Grafisk design: Halvor Bodin Norsk scenekunstbruk Storgt. 10b 0155 Oslo T: 23100983 post@scenekunstbruket.no

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/990-22.02.2016 Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 INNHOLD: 1. Kort om virksomheten --------------------- s. 2 Formål --------------------- s. 2 Samfunnsoppdrag --------------------- s. 2 Visjon ---------------------

Detaljer

Forvaltningsstatistikken

Forvaltningsstatistikken Forvaltningsstatistikken 2012 Forvaltningsstatistikken 2012 For å gi styret en oversikt over hvem som bruker LNUs ordninger, har forvaltningsteamet (FOT) utarbeidet denne forvaltningsstatistikken. Dette

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon for musikere (profesjonelle og studenter), storband, klubber, festivaler og regionale jazzsentre.

Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon for musikere (profesjonelle og studenter), storband, klubber, festivaler og regionale jazzsentre. STRATEGIPLAN 2011-2015 ERT REVIDZZFORUMS A RSK J E AV NO SMØT LAND 13.04.20 1 2. 19 Innledning Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon for musikere (profesjonelle og studenter), storband, klubber,

Detaljer

Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 21. juni 2013. Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere

Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no. Oslo, 21. juni 2013. Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere Kulturdepartementet e-post: postmottak@kud.dep.no Oslo, 21. juni 2013 Innspill til Kulturløftet 3 fra Norske Dansekunstnere Norske Dansekunstnere, forbundet for dansere, koreografer og pedagoger, (NoDa)

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

Profesjonalitet og samarbeid

Profesjonalitet og samarbeid Profesjonalitet og samarbeid Utredning av Teatermodell for Teater Innlandet gtl Management Gunnar Thon Lossius September 2008 Forord Arbeidet med å utrede en anbefalt teatermodell for Teater Innlandet

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Katedral, paviljong og børs

Katedral, paviljong og børs Katedral, paviljong og børs En evaluering av UDs delegerte støtteordninger og av støtten til Music Export Norway Ole Marius Hylland og Ola K. Berge Mandat og utgangspunkt En evaluering av UDs delegerte

Detaljer

Hovedpunkter i strategien

Hovedpunkter i strategien 1 Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord Dialogmøte i Tromsø om Visuell kunst 03.11.2010 Nå er vi kommet til strategien. Bakgrunnen er, som jeg sa tidligere i dag, Den nordnorske kulturavtalen 2010

Detaljer

Strategiplan NJF 2007-2011 1

Strategiplan NJF 2007-2011 1 Strategiplan NJF 2007-2011 1 Innledning Strategiplanen for Norsk jazzforum har frem til 2006 vært to-årig. Fra 2007 ble planperioden utvidet til å gjelde fram til 2011. Handlingsplanen baseres på strategiplanen,

Detaljer

Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 2,5 % 1c Tildelinger fra

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015

Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2015 1. Innledning Årsplanen peker ut bevegelsens prioriteringer og satsinger, med utgangspunkt i strategiplanen. Årsplanen legger særlig føringer for styret og

Detaljer

Scenekunsten i Kulturløftet. av Anne Britt Gran og Sigrid Røyseng

Scenekunsten i Kulturløftet. av Anne Britt Gran og Sigrid Røyseng 1 Scenekunsten i Kulturløftet av Anne Britt Gran og Sigrid Røyseng 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Scenekunstfeltets opplevelse av Kulturløftet - hva sier høringsuttalelsene?... 4 2.1 Scenekunstens

Detaljer

d-trøndelag Teater AS

d-trøndelag Teater AS Presentasjon d-trøndelag Teater AS Ketil Kolstad -teatersjef- Stiklestad, 01.12.2014 Om virksomheten historikk/bakgrunn - «Den nordtrønderske modellen» - Startet som teaterverksted 1983 - Navneskifte på

Detaljer

UTTALELSE FRA NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING (NTO) I FORBINDELSE MED PROP. 1 S FOR BUDSJETTÅRET 2013

UTTALELSE FRA NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING (NTO) I FORBINDELSE MED PROP. 1 S FOR BUDSJETTÅRET 2013 Til Stortingets familie- og kulturkomité UTTALELSE FRA NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING (NTO) I FORBINDELSE MED PROP. 1 S FOR BUDSJETTÅRET 2013 NTO registrerer med tilfredshet at budsjettet på overordnet

Detaljer

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i 2009. Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 ØST FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet 2014

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. UDs tilskuddsordninger og prosjektmidler for scenekunst

ÅRSRAPPORT 2013. UDs tilskuddsordninger og prosjektmidler for scenekunst ÅRSRAPPORT 2013 UDs tilskuddsordninger og prosjektmidler for scenekunst INNLEDNING Danse- og teatersentrum har siden 2003 forvaltet Utenriksdepartementet sin reisestøtteordning, og vært rådgiver for departementet

Detaljer

Innst. S. nr. 157. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Bak kulissene

Innst. S. nr. 157. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Bak kulissene Innst. S. nr. 157 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 32 (2007 2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Bak kulissene Innst. S. nr. 157 (2008

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Musikk- og scenekunstinstitusjonenes internasjonale virksomhet

Musikk- og scenekunstinstitusjonenes internasjonale virksomhet Utenriksdepartementet avdeling for kultur, norgesfremme og protokoll Kopi: Kulturdepartementet Vår ref.:10/65/ud/st Dato: 6. desember 2012 Musikk- og scenekunstinstitusjonenes internasjonale virksomhet

Detaljer

Utviklingsmidler - Den kulturelle skolesekken 2015 / 2016 (2017)

Utviklingsmidler - Den kulturelle skolesekken 2015 / 2016 (2017) Saknr. 15/888-31 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Utviklingsmidler - Den kulturelle skolesekken 2015 / 2016 (2017) Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene for 2015/2016

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks2350Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 13/571- Dato 17.06.2013 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS Strategiplan 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. IKA TRØNDELAGS MÅLSETTING... 3 3. MÅLSETNINGER... 4 1. Innledning Det strategiske arbeidet i IKA Trøndelag er forankret i selskapets visjon,

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2012-2016 Vedtatt på årsmøtet i Karasjok, 2012. INNHOLD SIDE 1. OVERORDNEDE STRATEGISKE MÅL 2 2. RULLERING / FREMDRIFT 3 3. TILTAK 2012-2016 4 LANDSFORENINGEN KUNSTSENTRENE I NORGE ER ET NETTVERK

Detaljer

ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S

ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S ROM FOR DANSS JUBILEUMSÅRET 2015S ÅPNING AV JUBILEUMSÅRET Rom for Dans feirer 10 år! Det blir fest, kunstneriske innslag, taler og lansering av jubileumsbok. For: åpent for alle (begrenset antall plasser!)

Detaljer

04.februar 2012. Side 1 av 7

04.februar 2012. Side 1 av 7 Årsrapport 2011 04.februar 2012 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2011 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted i Lyngdal, mens ungdomssamlingen ble

Detaljer

Områdeplan for scenekunst 2016

Områdeplan for scenekunst 2016 Områdeplan for scenekunst 2016 Beskrivelse av feltet Utvidelse er et sentralt kjennetegn ved utviklingen i det frie scenekunstfeltet. Mangfoldet av kunstneriske tilnærminger til scenekunstproduksjon har

Detaljer

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Februar 2009 Innhold 1.0 Kunnskapsutvikling og - deling i prosjektene... 3 1.1 Formål... 3 2.0 Kontaktperson og prosjektoppfølging...

Detaljer

1. Den kulturelle skolesekken: lærernes estetiske kompetanse er utdanningssektorens ansvar

1. Den kulturelle skolesekken: lærernes estetiske kompetanse er utdanningssektorens ansvar Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Stortinget Dato: 08.11.2004 Vår ref: SHA/2004 Deres ref: Lærernes estetiske kompetanse må heves! Denne henvendelsen er aktualisert av budsjettproposisjonen fra

Detaljer

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Innhold FORORD FORMÅLET MED PLANEN HOVEDMÅL TEMAPLAN KLASSETRINN ORGANISERING KULTURKONTAKTENES ROLLE OG ANSVAR PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

- et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter.

- et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter. 2014 - et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter. Kompani13 Etablert 13.09.2013 Kompani13 ble etablert i forbindelse med forestillingen

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

EØS-midlene. 14 milliarder kroner. 15 land. Utjevne økonomiske og sosiale forskjeller. Styrke bilaterale relasjoner (Norge/mottakerlandene)

EØS-midlene. 14 milliarder kroner. 15 land. Utjevne økonomiske og sosiale forskjeller. Styrke bilaterale relasjoner (Norge/mottakerlandene) EØS-midlene 14 milliarder kroner 15 land Utjevne økonomiske og sosiale forskjeller Styrke bilaterale relasjoner (Norge/mottakerlandene) Mottakerstyrte midler 32 tematiske områder Kulturrådets og Riksantikvarens

Detaljer

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST

FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST FILMKRAFT ROGALAND AS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2020 UTKAST Pr januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Bakgrunn for strategiarbeidet... 3 Om Filmkraft Rogaland... 3 Vår visjon...

Detaljer

Velkommen til. Den nye scenekunstfestivalen for eldre Porsgrunn 16. - 18. februar 2011. En rustfri festival med, om og av eldre - for alle!

Velkommen til. Den nye scenekunstfestivalen for eldre Porsgrunn 16. - 18. februar 2011. En rustfri festival med, om og av eldre - for alle! Velkommen til RUSTFRITT Den nye scenekunstfestivalen for eldre Porsgrunn 16. - 18. februar 2011 En rustfri festival med, om og av eldre - for alle! Porsgrunn kommune, Pensjonistforbundet og Grenland Friteater

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Saknr. 3254/08 Løpenr.14824/08 Ark.nr Saksbehandler: Turid Lie ELVERUM MUSIC ACADEMY - SØKNAD OM STØTTE 2008

Saknr. 3254/08 Løpenr.14824/08 Ark.nr Saksbehandler: Turid Lie ELVERUM MUSIC ACADEMY - SØKNAD OM STØTTE 2008 Saknr. 3254/08 Løpenr.14824/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Turid Lie ELVERUM MUSIC ACADEMY - SØKNAD OM STØTTE 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2013. NTO 6. juni 2014

NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2013. NTO 6. juni 2014 1 NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2013 NTO 6. juni 2014 Hovedtall 2013 Siden 2005 har Norsk teater- og orkesterforening (NTO) utarbeidet årlige oversikter over medlemmenes sponsor- og

Detaljer

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602)

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Søknadssum: 50000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og kulturhus / 982766184 Postboks

Detaljer