Etiske retningslinjer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etiske retningslinjer"

Transkript

1 Etiske retningslinjer

2 Hva er etikk? Etikk (av gr. ethos, skikk) er læren om de normer og verdier som skal styre våre handlinger med sikte på rett og galt, godt og ondt. Sagt på en annen måte er etikk de normer og regler som må etterleves for at fellesskapsverdier skal kunne realiseres. Vårt samfunnsoppdrag pålegger oss å forsvare og målbære disse normene og reglene. Pasientreiser ANS kan ikke handle rett eller galt. Det er menneskene i selskapet som til sammen gjennom sine valg og handlinger utgjør selskapet. 2 Pasientreiser ANS etiske retningslinjer

3 Etiske retningslinjer Etikk handler om å ha idealer og å ta ansvar. Etiske vurderinger inngår i de beslutningene vi tar hver dag. Som regel vet vi hva som er riktig, og vi foretar valg som vi alle kan være bekjent av. Men det hender også at vi er usikre. Dette dokumentet skal være et verktøy for å påvirke adferden og kulturen i bedriften vår. De etiske retningslinjene gjelder for Pasientreiser ANS medarbeidere på alle nivåer, inkludert midlertidige ansatte og oppdragstakere som utfører arbeid på vegne av Pasientreiser ANS. Retningslinjene beskriver forventninger til personlig adferd, slik at alle utfører arbeidsoppgavene sine på en etisk og forsvarlig måte. Alle som omfattes av retningslinjene skal gjøre seg kjent med dem og medvirke til at de blir fulgt. Ledere har et særlig ansvar for oppfølging av retningslinjene og skal fremstå som gode rollemodeller. Retningslinjene er ikke uttømmende, og dekker ikke alle etiske problemstillinger man kan møte. Er du i tvil må du søke veiledning hos din overordnede. De etiske retningslinjene gjelder sammen med eventuelle egne yrkesetiske retningslinjer du er underlagt. Pasientreiser ANS etiske retningslinjer 3

4 Verdigrunnlaget vårt De overordende verdiene for spesialisthelsetjenesten er kvalitet, respekt og trygghet. Pasientreiser ANS baserer seg på de nasjonale verdiene, og selskapet er videre tuftet på våre egne grunnleggende verdier; engasjert, imøtekommende og pålitelig. De grunnleggende verdiene skal prege kulturen i bedriften, og Pasientreiser ANS virke skal i alle sammenhenger være basert på verdigrunnlaget. Selskapets verdigrunnlag forteller hvordan vi ønsker å bli oppfattet av våre omgivelser og av hverandre. Grunnverdiene skal samtidig gjøre det enklere å treffe riktige valg og beslutninger, og å drive organisasjonen videre. Engasjert Vi er engasjerte i kundene våre, og tar ansvar for våre tildelte oppgaver. Vi er effektive, og har konstruktive og mulighetsorienterte medarbeidere som tar ansvar for hverandre og utviklingen av Pasientreiser ANS. Imøtekommende Vi er vennlige og imøtekommende i vår adferd. Vi gjør vårt ytterste for å yte god service til pasienter, pårørende, leverandører og kolleger. Vi tar vare på hverandre og er stolte av vår tilhørighet. Pålitelig Vi er forutsigbare og det er kvalitet på utførelsen av arbeidet vårt. Vi er tydelige og konsistente i kommunikasjonen vår, både innad og utad. Vi er resultatbevisste og har god økonomistyring. 4 Pasientreiser ANS etiske retningslinjer

5 Forholdet til brukere/pasienter Pasientreiser ANS leverer tjenester for hele landet som innbyggerne har krav på, uavhengig av økonomi, sosial status, alder, kjønn, seksuell legning, kulturell, religiøs eller etnisk bakgrunn. Viktige lover som definerer rammer for selskapet er spesialisthelsetjenesteloven, pasientrettighetsloven og helseregisterloven som ivaretar brukernes rettssikkerhet. I møte med våre samhandlingsaktører skal verken pasienter, pårørende, ledsagere, eksterne forbin- delser eller samfunnet for øvrig trekke selskapet eller den ansattes uavhengighet i tvil. Det er avgjørende for tilliten til selskapet at det ikke kan reises tvil om at en hver sak behandles og avgjøres på en upartisk måte. For å sikre en best mulig brukeropplevelse må vi forholde oss til regelverket, holde avtaler og oppfylle forpliktelser. I tillegg må vi fokuseres på god kommunikasjon og informasjon, og opplyse om feil og mangler. Pasientreiser ANS etiske retningslinjer 5

6 Samfunnsansvaret til Pasientreiser ANS Pasientreiser ANS er et offentlig selskap, eid av de fire regionale helseforetakene. Selskapet er en felles enhet for eierne, med formål om å oppfylle de regionale helseforetakenes sørge for ansvar på pasientreiseområdet. Fordi selskapet er offentlig eid, kommer driftsgrunnlaget indirekte fra fellesskapet som en direkte følge av felles regionale beslutninger og strategier. Dette medfører at vi må stille store krav til oss selv med hensyn til hvordan vi opptrer, og hvordan vi utnytter egne og andres ressurser til det beste for en ønsket og planlagt utvikling innen det definerte ansvarsområdet. Samfunnsansvaret innebærer at vi i samarbeid med eierne våre har et langsiktig ansvar for å utvikle gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Samfunnsansvaret utøves ved å vise åpen og etisk adferd som: bidrar til bærekraftig utvikling, herunder miljø, helse og velferd i samfunnet tar hensyn til forventningene fra interessenter er i samsvar med gjeldende lov og forenlig med internasjonale adferdsnormer er integrert i hele organisasjonen og praktiseres i organisasjonens ulike forhold Samfunnsansvaret omfattes også av at vi selv oppfyller lover og forskrifter som er relevante for vår virksomhet. Dette betyr at vi skal operere, eventuelt handle, i tråd med lovverket, og at vi tar et selvstendig ansvar for at aktørene rundt oss gjør det samme. Dette omfatter alle forhold, inkludert foretningsmessige forhold og informasjonssikkerhet. 6 Pasientreiser ANS etiske retningslinjer

7 Forholdet mellom medarbeidere Pasientreiser ANS er et arbeidsfelleskap der alle lojalt bidrar til å virkeliggjøre vår visjon, mål og verdier. Vår etikk og vårt miljø- og samfunnsansvar skal være synlig både internt og eksternt. Pasientreiser ANS er en IA-bedrift og har gode erfaringer med avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Selskapet skal være en helsefremmende arbeidsplass hvor arbeidsmiljø og samhold står i fokus. For at selskapet skal kunne være det sektoren har behov for, er vi avhengig av medarbeidere som tar ansvar for seg selv og hverandre. Forholdet mellom medarbeiderne skal preges av at: Vi spiller hverandre gode. Vi støtter og motiverer hverandre. Vi snakker med hverandre, ikke om hverandre. Vi har et medmenneskelig ansvar overfor hverandre. Vi bryr oss, også om det er vanskelig. Vi henter inn bistand raskt for å løse konflikter. Pasientreiser ANS etiske retningslinjer 7

8 Forholdet til leverandører Leverandørene våre må kunne forholde seg til en kjent og mest mulig langsiktig utviklingspolitikk, kjente og forutsigbare rammer og vilkår, og en rettferdig konkurransesituasjon. Også våre leverandører forventes å opptre etisk. Forhold som kun vedkommer oss og leverandør skal ikke gjøres kjent for andre. De kontrollspørsmål vi stiller til oss selv skal også stilles til våre leverandører. Tilbud om utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag (korrupsjon), skal uten opphold meldes via linjen eller via Pasientreiser ANS rutiner for varsling. Vi skal så langt det er mulig tilrettelegge for at leverandører til Pasientreiser ANS skal kunne gjennomføre sine leveranser på en kostnadseffektiv måte. Pasientreiser ANS betaler direkte for de tjenester som mottas, og motytelser eller gaver skal ikke inngå i regnestykket. 8 Pasientreiser ANS etiske retningslinjer

9 Generelle etiske retningslinjer Etisk råd Arbeidsmiljøutvalget (AMU) fungerer som etisk råd og kan drøfte problemstillinger av generell karakter. Miljø Miljøvurderinger og miljøkostnader skal inkluderes i alle beslutninger. Registrering i Outlook All virksomhet i arbeids medfør (representasjon, reiser, møter o.l.) skal registreres i en felles elektronisk kalender slik at sentralbordtjeneste og medarbeidere har god informasjon om tilstedeværelse og fravær. Pasientreiser ANS etiske retningslinjer 9

10 Kurs, kongresser og faglige møter Det er positivt om virksomheter, avdelingene, faggrupper og du som fagperson deltar eller bidrar faglig i kurs, kongresser og faglige møter. Invitasjonen skal gå til foretaket og det skal fremgå av invitasjonen hvem som arrangerer og betaler en aktivitet. Du som ansatt har ansvar for klarering, foretaket må godkjenne aktiviteten og skal kunne dokumentere godkjente aktiviteter. Reise- og oppholdsutgifter ved deltagelse på kurs og kongresser skal dekkes av selskapet. Kurs, seminarer, kongresser og faglige møter i regi av selskapet skal arrangeres uten økonomisk eller praktisk medvirkning fra leverandører eller mulige leverandører. Hvis Pasientreiser ANS på annen måte involveres i arrangementer, for eksempel når en fagforening, leverandør eller potensiell leverandør spør om faglig bistand, bruk av selskapets lokaler eller lignende, skal dette avklares i forkant og synliggjøres skriftlig. Møter med sosialt tilsnitt Der den faglige og/eller nettverksmessige gevinsten anses som høy, kan det være akseptabelt å delta i ulike leverandørfora. Pasientreiser ANS ansatte skal ikke delta i arrangementer i regi av leverandører som er potensielle tilbydere i pågående anskaffelser, fra kunngjøring til kontraktsinngåelse. I grensetilfelle avklares dette med lederen som er kontraktsansvarlig for avtalen. Gaver og oppmerksomhet Hovedregelen er at du ikke skal motta gaver, verken for deg selv eller andre. Dette omfatter også mottak av, eller legge til rette for å motta, reiser, hotellopphold, rabatter, lån eller andre ytelser eller fordeler som er egnet til å påvirke dine tjenestehandlinger. 10 Pasientreiser ANS etiske retningslinjer

11 Du skal heller ikke gi eller tilby gaver eller andre fordeler som er egnet eller ment til å påvirke mottakerens tjenestehandlinger, eller bruke din stilling til å skaffe deg eller andre en uberettiget fordel. Dette gjelder også i tilfeller hvor eventuelle fordeler ikke vil påvirke dine tjenestehandlinger. Påskjønnelser som eksempelvis blomster og annet som ikke har omsetningsverdi, og som åpenbart ikke har til hensikt å påvirke din tjenesteutøvelse kan du ta imot. Lojalitet Pasientreiser ANS ansatte skal være lojale overfor virksomhetens verdier og beslutninger. Lojalitet innebærer også å arbeide for selskapets beste i et langsiktig perspektiv. Habilitet Det er avgjørende for tilliten til Pasientreiser ANS virksomhet at det ikke kan reises tvil om at en hver sak behandles og avgjøres på en upartisk måte, upåvirket av dine personlige interesser. Du skal derfor gjøre deg kjent med habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven kapittel II, og forholde deg til disse. Samarbeid mellom Pasientreiser ANS og eksterne aktører skal foregå på en slik måte at verken pasienter, pårørende, eksterne forbindelser eller samfunnet for øvrig kan trekke foretaket eller din uavhengighet i tvil. Forvaltning av Pasientreiser ANS ressurser Selskapets ressurser skal forvaltes mest mulig rasjonelt. Enhver må vurdere om ressursene brukes på fornuftig og formålstjenlig måte. Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter gjelder for alle kjøp du gjennomfører eller er involvert i. Regelverket legger til rette for at du skal kunne opptre slik at allmennheten får tillit til at store og små innkjøp skjer på en riktig og samfunnstjenlig måte. Du er derfor forpliktet til å følge regelverket og være lojal til inngåtte avtaler. Pasientreiser ANS etiske retningslinjer 11

12 Bistillinger og bierverv Bistillinger eller andre oppgaver skal ikke skape tvil om din integritet eller ansettelse i Pasientreiser ANS. Dette betyr at du ikke kan gå inn i bistillinger som står i konkurranseforhold til egen virksomhet, eller har et omfang som gjør at det går ut over ditt ordinære arbeid. Tilsvarende skal ikke bierverv belaste egen virksomhets infrastruktur eller andre ressurser med mindre dette er avtalt på forhånd. Bistillinger og bierverv avklares i forkant med nærmeste leder. I tilfeller hvor dobbel lønn er aktuelt (honorar fra biarbeidsgiver + lønn fra hovedarbeidsgiver) skal eventuell trekk i lønn fra hovedarbeidsgiver avklares. Du må heller ikke ha eierskap eller styreverv i virksomhet som konkurrerer med, eller har et forretningsmessig forhold til, helseforetak eller virksomhet eid av helseforetak. Taushetsplikt Vær varsom når du omtaler våre brukere, partnere eller leverandører. Unngå spredning av negative budskap. Vær spesielt oppmerksom på opplysninger eller forhold som vil kunne påvirke verdipapirer. Slike skal ikke formidles og heller ikke utnyttes til privat vinning. Internett og informasjon Informasjon som kan virke krenkende eller utilbørlig, skal aldri lastes ned, lagres eller formidles. Opphavsrettigheter skal respekteres. Forholdet til mediene og allmennheten Pasientreiser ANS skal være en åpen, tilgjengelig og etterrettelig organisasjon. Det sikres best ved en konsistent og koordinert opptreden overfor omverdenen. 12 Pasientreiser ANS etiske retningslinjer

13 Området kommunikasjon har ansvar for all utadrettet kontakt selskapet har med mediene. Det er viktig at du som medarbeider kjenner til selskapets rutine ved henvendelser fra media. Varsling Alle ansatte som opplever at man står overfor etiske problemstillinger eller brudd på disse, plikter å drøfte dette med nærmeste leder, eller med dennes overordnede. Også HR, verneombud eller ansattrepresentanter/tillitsvalgte kan benyttes som kanal for å reise problemstillinger. Se utfyllende rutine for varsling. Overtredelse Overtredelse av de etiske retningslinjene til Pasientreiser ANS vil kunne medføre disiplinære reaksjoner, enten i form av advarsel, oppsigelse eller avskjed. Pasientreiser ANS etiske retningslinjer 13

14 Etikk i praksis Rettsregler, etiske retningslinjer og lederbeslutninger er noen ytre rammer som gjelder for medarbeidernes virke. Pasientreiser ANS ønsker å fremme en kultur med stolte og lojale medarbeidere. Lojalitetsplikt betyr ikke at man må følge pålegg som er ulovlige. Som grunnlag for alt vi foretar oss, må vi stille oss selv følgende spørsmål: Er det i tråd med lover og forskrifter? Er det i tråd med våre grunnverdier? Er det risiko for skade på miljøet? Hvis du opplever at noen av svarene som problematiske, plikter du å løfte problemstillingen til nærmeste leder/andre overordende, eller eventuelt i tråd med de rutiner som gjelder intern varsling. Utøvelse av etikk er tuftet på at vi stiller kontrollspørsmål og vurdere svarene. Åpenhet og dokumentasjon sikrer gjennomsiktighet og sporbarhet. 14 Pasientreiser ANS etiske retningslinjer

15 Aktuelle situasjoner og dilemmaer 1. Du har fått vite at en av kollegene dine har havnet i et etisk dilemma uten at vedkommende har adressert dette selv. Hva gjør du? 2. En leverandør arrangerer gratis fagseminar. Dette avsluttes med gratis middag sammen med andre fagfolk. Kan du delta? 3. På en konferanse lodder en leverandør ut attraktivt utstyr, som f.eks. en mobiltelefon. Ditt navn trekkes ut. Kan du ta i mot premien og bruke denne privat? 4. Etter en anbudskonkurranse har Pasientreiser ANS inngått avtale om kjøp av tjenester for en periode på tre år. Du forlenger kontrakten for nye tre år uten ny anbudskonkurranse fordi leverandøren nå kjenner Pasientreiser ANS behov og du er godt fornøyd med de tjenester som leveres. Er dette riktig? 5. En leverandør ønsker å gi deg kalendere, penner og blokker med deres logo. Kan du ta imot profilgaver av ubetydelige verdi? 6. Hvis du er i en forhandlingssituasjon, kan du motta personlige gaver i rollen som beslutningstaker eller premissleverandør? 7. Hvis du mottar en gave det er vanskelig å anslå verdien av må du særlig vurdere: Hva er formålet med gaven? Er du i en tilbud- eller forhandlingssituasjon? Finnes det atferdsregler for dette? Vil det påvirke Pasientreiser ANS omdømme om mottak av en slik gave blir kjent? Kan gaven så tvil om din habilitet? 8. Du inviteres på faglige arrangementer der reise og/eller opphold betales av andre enn arbeidsgiver. Kan du delta på dette? 9. Du blir ringt opp av en journalist som ønsker din kommentar til Pasientreiser ANS prioriteringer for neste år. Hva svarer du? 10. En kollega oppfører seg ufint mot en annen i avdelingen. Hvordan håndterer du dette? 11. Du har gjort en feil, og taushetsbelagt materiale er kommet på avveie. Hvordan håndterer du dette? 12. Du er i tvil om en gave du mottok fra en leverandør er i henhold til retningslinjene. Hva gjør du? Pasientreiser ANS etiske retningslinjer 15

16 Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Pasientreiser ANS visjon. Miljømerket trykksak Erik Tanche Nilssen AS Miljømerket trykksak Erik Tanche Nilssen AS Telefon: Besøksadresse: Leirvollen 23, 3736 Skien Postadresse: Postboks 2605 Kjørbekk, 3702 Skien E-post: - Nettside:

ETISKE RETNINGS- LINJER

ETISKE RETNINGS- LINJER ETISKE RETNINGS- LINJER FOR RIKSREVISJONEN VEDTATT AV RIKSREVISJONENS LEDER 15. MAI 2009 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN INNHOLD Forord 4 1 Generelle krav 6 2 Kompetent 7 3 Uavhengig 9 4 Objektiv

Detaljer

Etikk i Agder Energi

Etikk i Agder Energi Etikk i Agder Energi 1. Innledning...4 2. Etisk plattform...4 3. Taushetsplikt...4 4. Habilitet...5 5. Sikkerhet...5 6. Skikkelighet i informasjon, regnskap og rapportering...6 7. Skikkelighet i konkurranseforhold...6

Detaljer

Gjelder fra 01.01.2014. KLPs etiske retningslinjer

Gjelder fra 01.01.2014. KLPs etiske retningslinjer KLPs etiske retningslinjer Gjelder fra 01.01.2014 Godkjent av styret 5. desember 2013 Innhold 1. Introduksjon og formål 3 2. Hvem retningslinjene gjelder 4 3. Forhold som berøres av KLPs etiske retningslinjer

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Samarbeidsavtale mellom (helseregionen) og Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi 1 Avtalen, formål og parter Oppdatert avtale 01.01.14 1.1 Felleserklæring Mål med avtalen I denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

Et praktisk opplegg for trening, diskusjon og refleksjon rundt etikk, holdninger og ledelse i avdelinger og staber i forsvarssektoren

Et praktisk opplegg for trening, diskusjon og refleksjon rundt etikk, holdninger og ledelse i avdelinger og staber i forsvarssektoren Mye som virket OK før er uakseptabelt i dag!... over streken? Et praktisk opplegg for trening, diskusjon og refleksjon rundt etikk, holdninger og ledelse i avdelinger og staber i forsvarssektoren FFI Forsvarets

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken?

Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken? Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken? En veileder fra NHO for bedrifter i deres eget arbeid med holdninger og praksis knyttet til gaver, representasjon og utgiftsdekning for andre

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9 Etiske retningslinjer for atferd Versjon 2.9 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

Etikkhåndbok. Knowledge grows

Etikkhåndbok. Knowledge grows Etikkhåndbok Knowledge grows Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

Reglement for forretningsatferd + etikk

Reglement for forretningsatferd + etikk ET GLOBALT MEDIA- UNDERHOLDNINGSSELSKAP Reglement for forretningsatferd + etikk INTRODUKSJON Vi vil gjerne dele Clear Channels reglement med deg. Bob Pittman William Eccleshare I dette reglementet for

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for

VEIDEKKE ASA. Master policy. Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten. Krav til- og verktøy for VEIDEKKE ASA Master policy Redelig og rettmessig markedsatferd konkurranselovgivningens krav til virksomheten Krav til- og verktøy for ansattes overholdelse av konkurranselovgivningen 1 LÆR DEG DETTE:

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag...4 2. En åpen bedriftskultur...5 En åpen

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Grimstad kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er gitt betydelig

Grimstad kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er gitt betydelig ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I GRIMSTAD KOMMUNE Grimstad kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

Utfyllende tekst til Etisk regelverk med eksempler på spørsmål og svar

Utfyllende tekst til Etisk regelverk med eksempler på spørsmål og svar Etisk Regelverk Utfyllende tekst til Etisk regelverk med eksempler på spørsmål og svar Kapittel 2 Integritet Til punkt 2.2 Å ha en profesjonell avstand til kunden innebærer at man skaper en god relasjon

Detaljer