Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund"

Transkript

1 Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund

2 Velkommen til Bergen og 100-års jubileum! 2009 var et år med store forandringer. Det var et år med mange og spennende oppgaver for hovedstyret og sekretariatet. Den største forandringen i sekretariatet kom da Jon Røine valgte å gå av med pensjon etter mange års tjeneste i NGF. En takk til Jon for alt det arbeid han har lagt ned for organisasjonen. Katrine Røed Medberg ble ansatt som ny generalsekretær og vi ønsker henne lykke til i sin nye jobb. Mange av dere har sikkert allerede møtt Katrine på ulike arenaer. Hovedstyret har også i 2009 brukt mye tid på energiarbeidet. Dette er et viktig område for oss, slik at vi kan fremstå som en miljøbevist næring. - En grønn næring, enda grønnere, som en tidligere statsråd har uttalt. Tollvernet er den viktigste rammebetingelsen vi har. Det å ivareta tollvernet er alltid høyt prioritert i NGF. Mange andre oppgaver er også blitt ivaretatt, organisasjonen trenger det sekretariatet som er i dag for å gi medlemmene best mulig rammebetingelser. Hovedstyret har ment at det er viktig å markere 100 års jubileet. Jeg gleder meg til vi møtes i Bergen hvor vi skal feire fra 27. til 29. august. Jeg synes det er viktig å takke alle de framsynte og dyktige personene som har bidratt til at Norsk Gartnerforbund kan feire sine første hundre år som en livskraftig og aktiv jubilant. Jeg vil ønske dere alle et godt møte og et 100 års jubileum som dere vil huske med glede. La jubileet bli en inspirasjon til å bringe norsk gartnerinæring videre. La næringen fortsatt forsyne det norske markedet med gode og rene produkter produsert av kunnskapsrike og dyktige produsenter som har tro på framtiden. VELKOMMEN TIL BERGEN. Med hilsen fra Øystein Hanevold NGF i endring For meg som ny generalsekretær er det en glede å presentere årsmeldingen for 2009 i en ny og frisk drakt. NGF har gjennom 2009 hatt stor aktivitet, noe vi oppfatter som et sikkert tegn på at det er et klart behov for organisasjonens arbeid. Plantehelse og plantevern, energiarbeid og opptakten til jubileumsåret er stikkord for noen av oppgavene vi har holdt tak i. Kontakt og oppfølging av medlemmene våre likeså. Jeg er stolt av næringen, gartnernes arbeid og verdiskapning, og glad for at jeg har fått ansvar for å jobbe for næringens interesser. Jeg ønsker våre medlemmer lykke til fremover. Samtidig vil jeg ønske nye bedrifter velkommen. Håper at årsmeldingen faller i smak! 2 Med vennlig hilsen Katrine Røed Meberg (sign) Ny generalsekretær Jon Røine valgte i 2009 å gå av med pensjon, og avsluttet med dette mange år i gartnernes tjeneste. Katrine Røed Meberg ble ansatt som ny generalsekretær, som første kvinne i organisasjonens historie. Hun var tidligere ansatt i Landbruks- og matdepartementet. Katrine har tatt doktorgrad på CA-lagring av kjernefrukt og bær ved Norges Landbrukshøgskole (nå UMB) og har hovedfag i plantefysiologi fra Universitetet i Oslo. Med mann og tre raske gutter i alder fra er hun bosatt på Røa i Oslo.

3 NGFs sekretariat i det daglige Norsk Gartnerforbund er en faglig og næringspolitisk organisasjon spesielt for gartneri- og hagebruksnæringen. Organisasjonen har sitt hovedkontor og servicekontor lokalisert i Schweigaardsgate 34 F i Oslo. NGF er en medlemsorganisasjon, og finansieres av medlemsavgift. Bedriftsmedlemmer må også betale en avgift til servicekontoret. Avgiften er fradragsberettiget i medlemsbedriftenes regnskaper. NGF utgir fagblader i egne abonnement. Daglig tar enkeltmedlemmer kontakt for å få hjelp til store og små utfordringer de møter i sin hverdag som gartner. Sekretariatet har kompetanse innen mange fagfelt og brukes som fagpersoner og rådgivere av medlemmer. NGF blir konsultert av Mattilsynet og Statens landbruksforvaltning, tollmyndigheten og andre i spørsmål om fag, statistikk og politikk i hagebruksnæringen. NGF er høringsinstans i myndighetenes regelverksutforming innen våre ansvarsområder og deltar i ulike møter om forvaltning og regelverk. Vi bistår også våre medlemmer og lokallag med mange praktiske oppgaver, som utsendelse av innkallinger til årsmøter og fagdager, og hjelp og administrasjon i det daglige. Ivaretakelse av medlemmenes interesser er alltid hovedfokus i arbeidet, og medlemskapet i NGF skal gi medlemmene samhold, stolthet og styrke felles interesser! Avtaler som våre bedriftsmedlemmer kan benytte seg av: Ventelo mobil, telefoni og internett Gjensidige forsikringsordninger Alpiq leverandør av elektrisk kraft Statoil leverandør av olje, gass og kort Norsk Energirådgivning energistyring Enova miljøvennlig energibruk Kreditorforeningen inkassotjenester Informasjonsarbeid rettet mot medlemmer i NGF Sekretariatet i Norsk Gartnerforbund ser det som en særdeles viktig oppgave å være åpne og å overbringe informasjon. Dette gjøre vi blant annet gjennom faste informasjonskanaler. Alle medlemsbedrifter mottar hver uke e-postavisen Nytt fra NGF. Avisen sendes hver tirsdag ca. kl. 14 og informerer om daglig virksomhet i sekretariatet, møter, nyheter og arrangementer. Også energipriser bringes i Nytt fra NGF. Medlemmene våre har også anledning til å benytte seg av denne tjenesten og oppmuntres til det når det er behov for å spre informasjon som kan være relevant for alle. Nettsiden skriver utadrettet om saker vi ønsker å informere medlemmer, næringen og samfunnet om. Nettsiden inneholder også informasjon om lokallag, prosjekter og fokusområder i Norsk Gartnerforbunds arbeid. Gartneryrket og park & anlegg er selvstendig drevne fagblader, og er viktige kanaler for kunnskapsformidling. NGF har fast spalte i Gartneryrket til informasjon om nyhetssaker for organisasjonen. 3

4 En takk til avgått generalsekretær Jon Røine Jon Røine valgte våren 2009 å avslutte sitt arbeid som generalsekretær i Norsk Gartnerforbund. Da hadde han hatt denne rollen i over 20 år og blitt en velkjent og synlig leder for norsk gartneri- og hagebruksnæring. Mange husker ham i NRKs Holmgang, men politiske møter og kontakten med Landbruks- og matdepartementet var også svært viktig. Jon Røine har fått gjennomslag i mange saker. En av disse var etableringen av GPS, der han var en kreativ drivende kraft, og han har hele tiden ledet GPS sekretariat. NGFs rolle i GPS har utvilsomt hatt stor betydning for NGFs anseelse blant frilandsprodusentene og i stor grad styrket NGF som næringspolitisk aktør. Det har også blitt utviklet produsentsamarbeid i blomstersektoren. Samarbeidet/kontakten med Bondelaget er gradvis blitt utviklet til der vi er i dag, med bl.a. godt gjennomslag hos Bondelaget/Jordbrukets forhandlingsutvalg for forslag til jordbruksforhandlingene for gartneri/hagebruk. Formell samarbeidsavtale ble inngått i Fritak på avgifter på elkraft og senere gass og eiendomsskatt er svært viktig. Jon har betydd mye for organisasjonen, næringen og for menneskene rundt seg. Han har gjort mye og fått til mye. Vi takker for stort engasjement og godt arbeid utført for NGF. Schweigaardsgate 34 F møteplass for alle medlemmer Norsk Gartnerforbunds sekretariat holder til i Schweigaardsgate 34 F, på Grønland i Oslo. Her har vi sentral lokalisering som gjør det mulig å arrangere mange møter innen bransjen. Medlemmer, med ulike kurs- og møtebehov, er også velkommen til å benytte lokalene ved arrangementer, noe som også er blitt gjort i Målet er at kontoret skal være et knutepunkt, et torg der medlemmer kan møtes i faglige diskusjoner og der det er høy aktivt med medlemmene i fokus. Sekretariatet preges av høy faglig kompetanse kombinert med arbeidslyst og stor kapasitet. Et kontorfellesskap med åpne dører og godt samarbeid gir styrke. Takhøyden skal være stor og det skal være plass til ulike meninger. Trivsel, respekt og anerkjennelse for hverandre skal prege miljøet vi arbeider i. Vi skal gjøre hverandre gode til det beste for våre medlemmer! 4

5 NGFs deltakelse på messer og utstillinger Informasjonsarbeidet drives også på treffpunkter som messer og utstillinger. Sekretariatet var i 2009 til stede på mange arrangementer rundt om i landet, både i egen regi, i lokallagenes regi eller som inviterte til andre organisasjoners arrangementer. Hvert år i oktober arrangeres Gartnerdagene på Gjennestad. Dagen før arrangerer NGF energiseminar. Tema for seminaret i 2009 var mer teknisk faglig med foredragsholdere knyttet til UMBs prosjekt om miljøvennlig næringsutvikling i norsk veksthusproduksjon. Erfaringer fra gartnere som har konvertert til andre energikilder fikk stor oppmerksomhet. Mer enn 160 deltakere var med på seminaret, og de fleste deltok også på middag. NGF med samarbeidspartnere hadde stor stand, med hensikt å opplyse om organisasjonens arbeid og tilbud, og verve nye medlemmer. NGF deltok med stand på utstillingen til Gartnerhallens Gartnerkongress i november med stand. Hovedmålet var å verve grønnsaksprodusenter. Vi fikk mange nye kontakter og var godt fornøyd med deltakelsen. NGF var med OBP å lage og stå på stand på Gave- og Interiørmessen, Norges Varemesse store 4-dagers utstilling på Lillestrøm i januar og i august. Her traff vi innkjøpere og brukere av norske blomster og planter. Vi vil vise hva som finnes av norske produkter. Nye kontakter med presse og fagskoler i tillegg til innkjøpere og dekoratører ble knyttet. NGF deltar på mange messer og arrangementer i regi av næringen vår rundt om i landet gjennom året. Av de største er G3s Åpen dag i juni med utstilling av sommerblomster, Hjeltnesdagane i november og Nord-norsk gartnerforenings sommerkurs i september. Rogaland gartnerlag var medarrangør på Blomsterutstillingen i Stavanger i august. Dette kolliderte med annet NGF-arrangement dette året, men lokale krefter gjorde det til et flott arrangement. I tillegg er det et utall av gartnerivandringer som NGFs sekretariat eller leder er representert ved, i tillegg til julemesser arrangert av grossistene. NGFs sekretariat besøker også messer og utstillinger i inn- og utland når disse har spesiell faglig interesse som kan formidles videre til medlemmene. 5

6 Lokallagene Med våre 15 lokallag styrker medlemmene samarbeid med andre produsenter i sin egen region. Lokallagenes størrelse varierer både i antall medlemmer og i geografisk areal. Lokallagene har sine statutter, årsmøter og årsmeldinger med planer, regnskap og budsjett. Lagene velger eget styre, og styrets leder deltar i årsmøter og ledermøter i NGF sentralt. Lokallagenes aktivitet i 2009 omfattet ulike møter og kurs av både faglig og næringspolitisk karakter. Saker som har opptatt produsentene er blitt diskutert, og erfaringer utvekslet. Noen gartnerier har invitert til gartnerivandringer. Her har en fått innblikk og orientering om produksjonen, det har vært en arena for å diskutere saker som opptar medlemmene og har gitt inspirasjon og sosial samhørighet. Noen lag har også arrangert felles turer og hyggelige, sosiale treff. Lagene har også ivaretatt en svært viktig funksjon når de har bidratt med viktige innspill til sekretariatet. En gjensidig dialog og et aktivt samarbeid mellom lokallag og sekretariat i NGF er verdifullt og styrker organisasjonen totalt sett. NGFs 100-årsjubileum og boken som skrives, har opptatt mange lag, og NGF har mottatt gaver i form av økonomisk støtte, noe som er svært gledelig. NGF sentralt har blitt invitert og deltatt i mange årsmøter i igjen noe som har bidratt til tettere samarbeid. Kartet: Veksthusareal per fylke, tall fra 2006 (SSB). Mørkere farge indikerer større veksthusareal. 6 Ledermøtet 2009 Ledermøtet arrangeres hvert annet år. Møtet ble holdt 10. september 2009 i NGFs lokaler. 15 lokallag var representert i tillegg til hovedstyrets representanter og sekretariatet. Øystein Hanevold ledet møtet, og Brita Ladehaug og Ole Hogstad signerte protokollen. Årsmelding og regnskap for 2008 ble godkjent. Det samme ble budsjettforslag for 2010 og revidert handlingsplan for I forbindelse med handlingsplanen ble tema som plantehelse/plantevern, jordbruksoppgjøret, eiendomsskatt, FoU, med mer tatt opp. For øvrig orienterte sekretariatet om NGFs energiarbeid og om planer for jubileumsåret Organisasjonsutvikling og NGF fremover var en viktig sak. Hanevold presiserte at det er ønskelig å øke organisasjonens utadrettede virksomhet, og synlighet i samfunnet og overfor myndighetene. Katrine Røed Meberg reflekterte rundt arbeidet som generalsekretær og sa at det er viktig å se sakene fra medlemmenes ståsted og at NGF må prioritere arbeidet om de rette temaene. Hun trakk bl.a. fram merking av produktene som viktig for å opprettholde etterspørsel etter norske produkter og vektla at samarbeid på alle plan i næringen er viktig. Diskusjonene var interessante, og ledermøtet var i tillegg glad for å kunne ønske ny generalsekretær velkommen.

7 Utvalgenes store saker i 2009 NGFs har tre fagutvalg som rapporterer til hovedstyret. Blomster-, grønnsaks- og planteskoleutvalgets medlemmer velges i NGFs årsmøte. Utvalgene har to til fire møter årlig og leder sitter i hovedstyret. Blomsterutvalget (BU) har i 2009 spesielt arbeidet med Bioforskrapporten "Avrenning fra veksthus", presiseringer i regelverket om toll og arbeid med forenkling av tollkap 6. OBP fikk ny styringsmodell, som gjør BU til rådgivende organ for OBP. Det ble også arbeidet med organisering av Forum for produktinnovasjon, miljømerking av ikke-spiselige produkter, nytt økologisk regelverk og miljømerking av ikke-spiselige produkter. Produsentsamarbeid for blomster opprettholdes. Grønnsaksutvalget har i 2009 hatt to møter. Viktige saker har handlet mye om ulike deler av jordbruksavtalen, men også samarbeid mellom grøntutvalgene, arbeid med nye regler for økologisk produksjon, forskningsmidler og ulike orienteringssaker fra Hovedstyret. Aktuelle saker i planteskoleutvalget 2009 har vært transportavtale, veiledende prislister, informasjonsarbeid, invaderende arter og prosjektet Planter for norsk klima. Det har vært holdt ett møte, vinterkurs og blitt arbeidet med handlingsplan for utvalget. Kulturklubbene NGFs kulturklubber har varierende aktivitetsnivå. Agurk-, rose- og julestjerneklubben er med å finansiere UMBs forskningsprosjekt Miljøvennlig næringsutvikling i norsk veksthusnæring. Roseklubben bruker store ressurser på markedsføring av norske roser. I mars arrangerte klubben, sammen med OBP og Finn Schjøll et pressetreff som fikk mye oppmerksomhet. Klubben arrangerte fagtur til Tyskland i juni med tema nye rosesorter. Roseklubben er i løpet av meldingsperioden blitt redusert fordi gartnerier er lagt ned eller har sluttet å produsere snittroser. Roseklubbens medlemmer tror bunnen er nådd i år og ser positivt på fremtiden. Julestjerneklubben organiserer mye av aktiviteten rundt produsentsamarbeidet, i tillegg til julestjernekampanjen som finansieres av plantesortsorganisasjonen sammen med OBP. Campanulaklubben (bildet) og Kalanchoëklubben har kun årlige samlinger og telefonmøter for å planlegge mengder og priser for sesongene. Agurkklubben hadde årsmøte/fagdag i oktober, og det planlegges studietur til utlandet i I tillegg finnes det sovende klubber innen andre kulturer. 7

8 Satsingen på energiarbeidet NGF satser på energiarbeid i vid forstand. I tillegg til sekretariatets innsats har vi Anders Sand som innleid spesialrådgiver innen området som gir medlemmene de best mulige råd i spørsmål angående energisparing, konvertering til andre energikilder og hjelp til å søke om støtte til investeringene. NGFs avtale med Enova bidrar til at det raskt er gjennomført mange gode konverteringsprosjekter i vår næring. Innovasjon Norge og Enova bidrar også i prosjekter styrt av NGF. Disse bidrar til at hele næringen får økt kompetanse på mange områder innen energibruk, -sparing og konvertering. NGF har avtaler med energileverandører for å oppnå gunstige betingelser for medlemmene. Avtalen for elkraft med Enteca AS ble videreført av Energipartner AS, og endret senere navn til Alpiq Norway AS. Oppslutningen om elkraftavtalen er god. Avtalen om olje, gass og kortløsninger videreføres med Statoil. Oppslutningen om avtalen er god for gass, men bør bli bedre på olje og kort. NGF har avtale med Nordisk Energikontroll AS som leverer styringssystemer. Utkoblbar overføring Høring og endring av forskrift for utkoblbar overføringstariffer har krevd mye arbeid. I tillegg til innspill til høringen hadde NGF kontakt og møter med NVE og Olje- og energidepartementet hvor konsekvenser av mulige endringer ble presentert. NGF fikk tidlig svar på høringen fra Olje- og energiministeren og NGF kan ta mye av æren for at overgangsperioden ble så lang som 3 år. Prosjekt Energirådgivning Prosjektet har gitt norske gartnere et unikt energirådgivningstilbud, under mottoet Smartere bruk av energi Prosjektet, som er treårig, ble startet opp i 2009 med støtte over jordbruksavtalen. Konkret innebærer prosjektet Spesialrådgivning energi i veksthusnæringen: Tilbud om energianalyse/rådgivningspakke til veksthusgartnerier. Landsdekkende tilbud om energianalyse som munner ut i konkret tiltaksplan for det enkelte gartneriet med utredning av økonomiske konsekvenser. Det arbeides også med kunnskapsformidling og kompetanseoppbygging. Landsdekkende kursvirksomhet vedrørende energieffektivisering energikonvertering etc., og Pilotprosjektet Prosjektet for innsamling av erfaringer og driftsdata fra pilotanlegg biobrensel og varmepumper i veksthus er ett av energiprosjektene NGF administrerer. I prosjektet samles erfaringer og data fra bioenergiog varmepumpeanlegg som er i gang i ni ulike veksthusanlegg. Anleggene registrerer alt energiforbruk ukentlig gjennom hele året, og analyse og rapporter blir lagd. Resultater fra anleggene som har gjennomført registreringer, er interessante. Varmeforbruket varierer mye, opptil 60 % variasjon er registrert mellom anleggene. Representanter fra pilotanleggene var samlet til erfaringssamling i september. Her ble foreløpige resultater presentert og erfaringer diskutert. Resultater av prosjektet skal være å gi bedre veiledning om valg av alternativ energikilde på bakgrunn av økonomi og drift av anleggene. For 8 å få et bedre erfaringsgrunnlag vil prosjektet søkes utvidet.

9 Plantehelse og plantevern Å arbeide for å opprettholde en god plantehelsesituasjon i Norge er sentralt for NGF. Vi har derfor tett dialog med Mattilsynet og Landbruks- og matdepartementet (LMD), deltar i Strategisk forum for plantehelse, og følger opp en rekke PCN karanteneskadegjørere. Vi har revidert dokumentet Internkontroll plantehelse, som er et nyttig verktøy som tilbys alle NGFs medlemmer. NGFs konsulenter benyttes som sakkyndige ved verdiberegninger, og enkeltprodusenter får hjelp ved påvisning av karanteneskadegjørere. NGF er en samarbeidspartner og høringsinstans i plantevernsaker og har god kontakt med Mattilsynet, Bioforsk, Plantevernmiddelforeningen og LMD. NGF samarbeider tett med forsøksringene for å finne løsninger på plantevernspørsmål i gartneriene. Forbundet er søker og administrerer søknader om off-label og dispensasjon for bruk av plantevernmidler som ikke er ordinært godkjent. Økt fokus og bedre veiledning for bruk av biologisk plantevern er videreført gjennom prosjektet Biologisk plantevern i veksthus, som er finansiert av LMD og der NGF sitter i styringsgruppen NGF og Norges Bondelag samarbeider også om plantevern. På alle møtene har næringens store utfordringer innen plantevernområdet blitt diskutert. NGF har i flere år satt søkelys på forvaltningspraksisen for potetcystenematode (PCN) i planteskole og ferdigplen. Høsten 2009 satte Mattilsynet i gang et arbeid for å vurdere forvaltningspraksisen for PCN i potet snarest mulig. Høringsmøter og utkast til nye forvaltningsregimer var resultatet, og det ser ut til å gå mot en mer kunnskapsbasert og feltvis forvaltning av skadegjøreren. Klimagassregnskap for norske veksthusprodukter (LCA) Norsk Gartnerforbund og Bioforsk startet i 2008 opp et kartleggingsprosjekt angående klimagassutslipp fra norsk veksthusproduksjon. Prosjektet skal dokumentere klimagassutslipp for ulike innsatsfaktorer i forskjellige veksthusproduksjoner, og det skal lages livssyklusanalyser for et utvalg veksthusprodukter. Det ble i 2009 samlet inn produksjonsdata fra gartnerier med henholdsvis agurkproduksjon, tomatproduksjon, salatproduksjon og produksjon av potteplanter/utplantingsplanter. Disse dataene skal danne grunnlaget for klimagassberegningene og det vil bli laget modeller der det legges til grunn ulike energibærere (strøm, olje, gass, bioenergi etc). Prosjektet er støttet av jordbrukets klimaprogram (jordbruksavtalen), og sluttrapport kommer innen 30. juni Fritak for veksthusnæringen for avgifter på fossil gass Stortingets vedtak om statsbudsjett for 2010 innebærer at veksthusnæringen blir fritatt for energiavgift og CO 2 -avgift på fossil gass. Avgiftene skal innføres fra 1. april 2010, men det gjøres unntak for gass som leveres til bruk i jordbruksvirksomhet, herunder veksthusnæringen. Dette fordi jordbruk ikke er en del av EØS-avtalen. Veksthusnæringen har for øvrig fortsatt fullt fritak for forbruksavgiften på elektrisk kraft. 9

10 Rekruttering og kompetanseoppbygging Rekrutteringsarbeidet har vært viktig i 2009, og dette har sammenfalt med økt fokus også fra andre næringsorganisasjoner og myndigheter. Hos NGF er det viktigste resultatet nettsiden Vi har hatt tett kontakt med skolene som tilbyr gartnerutdanning, med myndigheter og næringsutøvere. Alle bedriftsmedlemmer fikk tilsendt spørreundersøkelse om utdanning og rekruttering, og resultatene fra undersøkelsen er benyttet i artikler i Gartneryrket og i diverse foredrag om rekrutteringsarbeidet. Vi har også deltatt i flere rekrutterings- og kompetansehevingsrelaterte møter i regi av NB, LMD og UMB. Målet for arbeidet i 2009 er stor økning av elevmassen til gartnerlinjene og til andre grønne utdanninger og at dette skal føre til økt kompetanse i gartnernæringen. FoU - Forskning og utvikling NGF har vært involvert i følgende brukerstyrte prosjekter i 2009: Planter for norsk klima Pythiumprosjektet (agurk) Ulike prosjekter omtalt ellers; LCA og energi I tillegg har NGF hatt dialog og/eller samarbeid med UMB, Bioforsk, Sintef og NTNU i forbindelse med prosjekter eller planer om prosjekter. NGF har en sentral rolle som støttespiller og bindeledd mellom produsentene og forskning/veiledning i hagebruket. NGF har et godt omdømme og blir av offentlige finansieringskanaler sett på som en god prosjekteier av brukerstyrte prosjekter på vegne av produsentene. NGFs FoU-fond gav økonomisk støtte til ni prosjekter i Fondet har en svært viktig effekt gjennom at næringen (produsentene) på denne måten sørger for privat finansiering til en rekke prosjekter; finansiering som igjen utløser offentlig finansiering. Fokus på sikkerhetsarbeidet NGF har i flere år tilbudt medlemmene HMS-kurs som medlemsfordel. I 2009 ble det gjennomført fire kurs. HMS-kursene ble godkjent som sikkerhetskurs i samarbeid med Gjensidige, og rabatt oppnås dersom bedriften kan dokumentere at internkontroll er etablert og blir gjennomført. HMS-relaterte spørsmål ble omtalt i Nytt fra NGF og andre av NGFs informasjonskanaler, og informasjon om en rekke ulike saker blitt innhentet. Samarbeid med Arbeidstilsynet har vi hatt blant annet gjennom forumet Jeg skulle bare. For øvrig har Arbeidstilsynet svart villig på de spørsmål vi har hatt og fått oversendt fra medlemmene. Dette har resultert i informasjonsark med tips og råd om Stoffkartotekforskriften, Legionellaproblematikken og råd om forskjøvet arbeidstid. Disse informasjonsarkene blir sendt til medlemmene etter behov. NGF startet i 2009 opp arbeidet med å utarbeide et beredskapsverktøy til bruk i bedriftene. Dette blir et nytt tilbud til våre medlemmer, et oppslagsverk til hjelp ved akutte situasjoner. 10

11 Jordbruksavtalen - Jordbruksforhandlingene NGF utarbeidet som tidligere år en uttalelse foran jordbruksforhandlingene etter behandling i lokallagene, grønnsaksutvalget og hovedstyret. Det var fem lokallag som ga innspill. Tidlig i april ble det holdt møte med Norges Bondelag. For gartneri-/hagebruksproduktene resulterte forhandlingene i at målprisene for grønnsaker og frukt ble økt med 4,4 %, og målprisen for poteter med 15 øre pr. kg. Distrikts- og kvalitetstilskudd for frukt og bær økt med 2,0 millioner kroner, og tilskudd til fruktlager ble økt med 1 mill. kr. Det ble også gitt tillegg i arealtilskudd for frukt og bær i sone 5, men ellers ble det ble ingen endringer i bevilgningene til øvrige tilskuddsordninger på gartneri- /hagebrukssektoren. NGF gikk inn for at øvre grense for arealtilskudd til frilandsgrønnsaker oppheves, at det innføres et eget tilskudd til økologiske veksthusgrønnsaker, at de øvre grenser for distriktsog kvalitetstilskudd heves, samt økninger i en del kollektive ordninger for gartneri/hagebruk. Dette fikk ikke gjennomslag. Rammen for bevilgninger til tiltak for gartneri/hagebruk ble også ved dette jordbruksoppgjøret ganske liten. Toll og tollvern NGF har sittet i en arbeidsgruppe som besto av representanter fra myndigheter og næringen. I utgangspunktet skulle gruppen gjennomgå og forenkle tolltariffens kap 6. Gruppen tok tak i flere konkrete problemstillinger og fant raskt løsninger som var nyttige for alle parter. NGF har et godt samarbeid med Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) og Statens Landbruksforvaltning (SLF). Endringer i tolltariffen og nye problemstillinger fra aktører i bransjen blir diskutert med NGF. Det har vært diskusjoner i forkant av nye forhandlinger av EØS-avtalen og WTO-avtalen med SLF og LMD. I tillegg har vi hatt flere henvendelser fra myndighetene om norsk produksjonsomfang for enkeltkulturer når det gjelder eventuell administrering av tollsatser. Medlemmer har også brukt NGF som rådgiver i konkrete saker. WTO-forhandlingene Det var ingen framdrift i forhandlingene om ny WTO-avtale (Doha-runden) i I skissen for tollreduksjoner m.m. som foreligger, foreslås at de høyeste av dagens tollsatser reduseres med %. Ca 6 % av varenumrene i den norske tolltariffen kunne velges ut som sensitive produkter. Disse vil få mye mindre tollnedsettelse, mot at det etableres importkvote. Noen gartneri-/hagebruksprodukter vil komme i betraktning som slike sensitive varer, og NGF har i drøftinger med Regjeringen pekt på at en del veksthusprodukter er veldig konkurranseutsatte og må være med som sensitive produkter. Forhandlinger med EU (EF) etter artikkel 19 i EØS-avtalen I 2009 ble det forhandlet videre med EU om ytterligere liberalisering av handelen med landbruksvarer. Disse forhandlingene ble tatt opp i 2006, og EU har inngitt krav om tollreduksjoner/eksportkvoter som berører flere viktige hagebruksprodukter. NGF har overfor Regjeringen hevdet at det må være helt uaktuelt for Norge å gjøre innrømmelser som svekker importvernet fundamentalt for produkter som er viktige i norsk produksjon. Det forelå ikke noe endelig forhandlingsresultat i løpet av

12 Resultater i Mange resultater er beskrevet under de ulike temaene i årsmeldingen, men vi trekker frem her; Etablering av dialog mellom ny generalsekretær i NGF og ledelsen i Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, KSL-Matmerk, Landbrukets arbeidsgiverorganisasjon (LA) og andre Gjensidig representasjon i Norges Bondelag og NGFs grønnsaksutvalg Koordinering av arbeidet med ny forvaltningspraksis for PCN mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og NGF Gjennom energiarbeidet har det blitt gjennomført konverteringer av varmekilder i veksthusanlegg tilsvarende 84 GWh i perioden. Av dette er 57 GWh konvertert til bioenergi. Det betyr av vi er kommet langt i forhold til de langsiktige målene vi har NGF koordinerte innspill fra flere landbruksorganisasjoner til høring under arbeidet med allmenngjøring av overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene. Forslaget fikk godt gjennomslag NGF skrev brev til Statsminister Jens Stoltenberg der vi ba ham om å oppmuntre til økt forbruk av norsk frukt, grønt, blomster og planter. Vi kan si oss fornøyde med svaret vi fikk Bedriftsbesøk med stastråd Lars Peder Brekk og representanter fra LMD som gjester Utstillinger på Gjennestad og Gartnerkongressen. Energiseminar. Aktivt deltakelse mht Mattilsynets prosess med områdeanalyse på plantehelse. KSL-Matmerk. Nyt Norge igangsatt prosess. Møte i LMD om profilering av ikke-spiselige produkter. Møte med Fagus om fremmede, invaderende arter. 12 Statsråd på Frosta og byråkrater på tur NGF har tradisjon for å få politikere og saksbehandlere i forvaltningen ut for å møte dem NGF jobber for, produsentene, på hjemmebane. I august arrangerte NGF i samarbeid med Frosta-gartnerne en fagtur for Landbruks- og matminister Brekk på Frosta. Turen ga statsråden et godt innblikk i ulike produksjoner og utfordringene produsentene har. Arrangementet fikk også bred pressedekning, og næringen framsto positivt. Det ble også arrangert fagturer i september for saksbehandlere i LMD i bedrifter i Østfold. Mattilsynets saksbehandlere var med på fagtur til produsenter i Østlandsområdet tidligere på året. Ved å få politikere og saksbehandlere ut på jordet og inn i veksthusene får de en bredere forståelse av næringens utfordringer og en god mulighet til å stille og få svar på alle slags spørsmål.

13 Produsentsamarbeid NGF er sekretariat for Grøntprodusentenes Samarbeidsråd GPS). Gjennom GPS samarbeider produsenter av frukt, bær, poteter og grønnsaker (friland og veksthus), på tvers av grossisttilhørighet, om markedstilpasning og prisanbefaling. Produsentsamarbeid innen blomster begrenser seg til enkelte veksthuskulturer. Flere produsentgrupper har samarbeid om mengder og priser som følger sesongene. Julestjerneprodusenter og primulaprodusenter har et opplegg med tett oppfølging og telefonmøter før, gjennom og etter sesongen. Andre grupper setter priser, informerer grossister og oppsummerer etter sesong. Samarbeidet på produsentnivå gir en god og åpen dialog om markedstilgang, lønnsomhet og muligheter. Planteskole, stauder og plen Markvandringer, konsulentbesøk, vinterkurs og fagturer er noen av aktivitetene innenfor planteskole. Det sendes ut e-post omtrent annenhver uke med aktuell informasjon og oppdateringer. NGFs planteskolekonsulent er et viktig bindeledd mellom produsentene. I Staudegruppa samarbeider produsentene om merking, markedsføring og hjemmesider. Årets Staude er en viktig markering, og produsentene møttes til fagtur og årsmøte på Grytøya. Ferdigplengruppa har også felles hjemmeside og gjennomførte en stor markedsføringskampanje i Produsentene møtes til fagdager og turer gjennom året. Årsmøte, markvandringer og maskindemonstrasjoner samler produsentene som også deltar på felles fagturer med nordiske ferdigplenprodusenter. Prosjektet Planter for norsk klima arbeider med utvalgsarbeid. Prosjektets målsetning er større mangfold og sikrere valg av grøntanleggsplanter for ulike klima- og bruksområder i Norge. I 2009 er det etablert flere staudefelt og plantet en rekke nye treslag i Treforsøksparken ved UMB og på Særheim på Jæren. Samarbeid med myndigheter og nettverksbygging Nettverksbygging er viktig for en organisasjon som arbeider med et bredt interesseområde og mange involverte og tilstøtende aktører. Det er viktig å skape allianser og forståelse, samtidig som at samarbeid og dialog gir flere opsjoner til gjensidig nytte. Samarbeid og dialog beriker oss med økt kunnskap, kompetanse og gir alle parter et bredere beslutningsgrunnlag. Gjennom dialog og konstruktivt samarbeid kan en forankre gode løsninger. NGF har også i 2009 vært aktiv i møter med myndighetene og mange organisasjoner, bedrifter, etater, grossister og andre aktører som har betydning for vår næring. Det ble avholdt møter med bl.a. LMD, Mattilsynet, Statens Landbruksforvaltning, Bioforsk, Tollmyndighetene, Enova, KSL-Matmerk, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Hageselskapet, Fagus og mange andre etater, bedrifter og organisasjoner. 13

14 Opplysningskontoret for blomster og planter (OBP) er et organ som uavhengig av omsetningsform, grossisttilknytning, eierskap og kjeder på vegne av norske produsenter skal drive informasjon og opplysning om blomster, planter og planteskoleprodukter. OBP har som formål å bidra til økt forbruk av norskproduserte snittblomster, potteplanter og planteskoleprodukter. Opplysningskontoret finansieres av norske produsenter og Blomstergrossistenes Landsforbund. I tillegg tilføres OBP midler til gjennomføring av ulike kampanjer. I 2009 har OBP vært driftet av daglig leder alene. I 2009 ble det gjennomført kampanjer for tulipan, blomsterløk og julestjerner. OBP har hatt et konstruktivt og godt samarbeid med produsenter, grossister, og andre med tilknytning til bransjen. Et lite kontor som OBP er helt avhengig av dette samarbeidet for å kunne gjøre en god jobb for næringen. Det ble sendt ut pressemeldinger i forbindelse med månedens blomst og annen blomsterrelatert informasjon. Pressemeldingene gir mange artikler i aviser, magasiner og på internett. OBP har i den siste tiden merket en betydelig økning i direkte henvendelser fra ulik media og presse, noe som er positivt. Internettsiden blir også stadig mer sentral. OBP deltok i samarbeid med Sidsel Bøckman i NGF med stand på Gave & Interiørmessa i januar og august. Målet var å informere innkjøpere i blomsterbutikker og hagesentre om norske blomster og planter samt Norsk-merket. Finn Schjøll og TV2 presenterer blomster og planter i potter på mandager og snittblomster på fredager. OBP har bidratt med fagstoff og planter til mange av sendingene i løpet av året. Nytt og morsomt var også bryllupsfest, 39 deltakere fra ulike deler av pressen deltok sammen med Toppen Bech og Finn Schjøll. Arrangementet var et samarbeid med Roseklubben, NGF. Å følge produktet helt til forbruker Gjennom året har vi sett en øking i interessen for riktig og tydelig merking av gartnerproduktene. Det viser seg at merking kan gi stadig større utslag i salgsprosessen. Merkingen kan vise forbrukerne tydelig hva de kjøper, og skape lojalitet både til norske produkter, produkter fra den enkelte produsent og produkter med spesielle kvaliteter som nærmarkedsfordeler, spesialiteter, økologisk produksjon og miljøvennlighet. NGF eier Norsk-merket (som vist til venstre), og dette merket kan benyttes av medlemmene for å markere at planten er produsert i Norge. I tillegg har blant annet NGFs blomsterutvalg ønsket merke for eksponering av kvalitet og miljøhensyn. Sekretariatet undersøkte derfor merkeordningene som eksisterer, og har kontakt med KSL- Matmerk for å undersøke om også ikke-spiselige produkter kan benytte Nyt Norge. KSL-Matmerk var positive, men saken er ikke avklart. 14 Det er interessant å se at flere medlemsbedrifter finner det verdifullt å lage private merkeordninger for å øke interesse og verdi på produktene sine.

15 Årsmelding for Gartneryrket 2009 var et godt år for Gartneryrket til tross for en liten nedgang i antall abonnenter. I takt med at gartnerier blir lagt ned, synker også abonnementsmassen, og det har vist seg vanskelig å verve nye. Ved årsskiftet var opplaget Redaksjonsrådet i Gartneryrket har hatt to møter dette året. Medlemmene representerer målgruppene for bladet, og bidrar med viktige forslag til hva redaksjonen skal fokusere på. De kjenner næringen godt og vet hva gartnerne i hele landet er opptatt av. Gartneryrket har god tilgang på stoff. Redaksjonen samarbeider godt med ulike forskningsinstitusjoner, forsøksstasjoner og forsøksringer, og forskere og veiledere er nyttige bidragsytere til bladet. Dette gjør Gartneryrket til et godt og nyttig fagblad for utøverne i næringen. Til tross for finanskrisen var annonsetilgangen til bladet god også i Om firmaer blir kjøpt opp eller opphører, kommer nye til på annonselisten. Tre ganger i året blir bladet sendt gratis til grøntprodusenter vi har adressen til, tidligere abonnenter og medlemmer som ikke abonnerer. Opplaget for disse utgavene er I tillegg lager vi en messeutgave til Gartnerdagene på Gjennestad. Denne blir delt ut på utstillingen for at nye lesere skal bli kjent med bladet. Både storutsendingene og messeutgaven er gode annonseblader, og ekstra salg betaler merutgiftene ved de store opplagene. Temaer for hver utgave er også positivt for annonsesalget. Gartneryrket kommer ut 12 ganger pr. år og hadde i 2009 et gjennomsnitt på 45,5 sider pr. blad. Abonnementsprisen var kr. 550,- for medlemmer i NGF og kr. 725,- for ikke-medlemmer. Årsmelding for park & anlegg Abonnementsmassen i park & anlegg er stabil ved årsskiftet var opplaget Redaksjonen får mange gode tilbakemeldinger på bladet, men likevel viser det seg vanskelig å øke opplaget. naml norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører abonnerer kollektivt på bladet. park & anlegg har et redaksjonsråd på ti medlemmer representanter for målgruppene for bladet. Rådet hadde tre møter i Medlemmene er viktige bidragsytere både som skribenter og ikke minst med informasjon om hva som rører seg i næringen over hele landet. Bladet har også en aktiv medlemsmasse som engasjerer seg og tipser om stoff og saker vi bør skrive om. Dette bidrar til at park & anlegg oppfattes som et viktig blad for yrkesutøvere og andre med interesse i grøntanleggssektoren. Annonsetilgangen til park & anlegg er mer konjunkturutsatt enn for Gartneryrket, og på grunn av finanskrisen var det vanskeligere å få annonsørene til å tegne årsavtaler i begynnelsen av året. De fleste kom likevel med etter hvert mange annonsører er med i hver utgave, og annonsetilgangen ble til slutt meget god. Gode og målrettede annonser er et pluss for et godt fagblad. Også annonsørene bidrar med tips om stoff til redaksjonelle artikler. park & anlegg kom ut med 10 utgaver i 2009 og hadde et gjennomsnitt i sidetall på 52, en liten nedgang fra året før. Abonnementsprisen for 2009 var kr. 550, - pr. år. Studentabonnement koster kr. 200, - og gaveabonnement kr. 300,- for begge bladene. Merkurtrykk As har ansvar for både utforming og trykking av både Gartneryrket og park & anlegg. De gjør et godt arbeid, og samarbeidet med trykkeriet er godt. Knut Rismyhr, HS Media gjør fortsatt en meget god jobb med annonsesalg. Han selger annonser for begge bladene, og samarbeidet med ham fungerer godt. Redaksjonen i Gartneryrket og park & anlegg har vært bemannet med redaktør 15og to journalister i meldingsperioden.

16 Hovedstyret Leder Øystein Hanevold Hanevold gartneri Nestleder Stig Arild Oldervik Vangberg gartneri Styremedlem Peder Stakkestad Linge gartneri Leder blomsterutvalget Styremedlem Per Magnus Berdal Berdal gartneri Leder grønnsaksutvalget Styremedlem Tore Seim Seim Trær og Planter Leder planteskoleutvalget 1. vara Kristin Bue Jahn Hofstad Gård 2. vara Kristin Schrader Schrader gartneri AS 3. vara Olav Folkvord Folkvord Planter Oversikt over lokallagsledere pr Østfold og Akershus Oslo Asker Buskerud og Omegn Vestfold Telemark Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Trondheim Nord-Trøndelag Nord-Norge Hedmark og Oppland Lisbeth Kullerud Torvald Vaage Johan Aalerud Brita Ladehaug Knut Bærland Thor Skautvedt Johan Kristiansen Magne Haga Ørjan Hjeltnes Peder Stakkestad Magnus Bredeli Torbjørn Guddingsmo Herstein Lunde Sissel Alvestad 16

17 Utvalg: NGFs grønnsaksutvalg Leder: Per Magnus Berdal Møre og Romsdal Medlem: Ragnhild L. Grimstad Østfold og Akershus Medlem: Andreas Wiig Rogaland Medlem: Hallstein Aase Rogaland Medlem. Ole Bård Rekstad Nord-Trøndelag 1. vararepresentant Kristin Bue Jahn Asker 2. vararepresentant: Brita Ladehaug Asker NGFs blomsterutvalg Leder: Peder Stakkestad Møre og Romsdal Nestleder: Kristin Schrader Rogaland Medlem: Trine Hogstad Trondheim Medlem Arvid Udo de Haes Hedmark og Oppland Medlem: Endre Selvåg Østfold og Akershus 1. vararepresentant: Thor Kullerud Østfold og Akershus 2. vararepresentant: Marit Solberg Dagsrud Telemark NGFs planteskoleutvalg Leder: Tore Seim Østfold og Akershus Nestleder: Olav Folkvord Rogaland Medlem: Sissel Amdal Nord-Trøndelag Medlem. Wenche Skajem Øwre Hedmark og Oppland Medlem: Håkon Børre Koltveit Rogaland 1. vararepresentant: Jørn Østvold Buskerud og omegn 2. vararepresentant: Steinar Johansen Østfold og Akershus NGFs vedtekts- og organisasjonskomité Leder: Inge Fredriksen Agder Medlem: Tor Våland Stavanger Medlem: Sten Brevik Vestfold Medlem: Narve Huseby Wiker Buskerud og omegn NGFs valgkomité Leder: Torbjørn Guddingsmo Nord-Trøndelag Medlem: Torvald Vaage Oslo Medlem: Martin Nilsen Asker Medlem: Kjell Olav Bjørke Hedmark og Oppland Medlem: Mette Olsen Elfstedt Østfold og Akershus 17

18 Kontaktinformasjon til ansatte i Norsk Gartnerforbund: Generalsekretær Katrine Røed Meberg Arbeidsområder: Daglig leder NGFs sekretariat, overordnet næringspolitikk, arbeidsgiverforhold, samarbeid med etater og organisasjoner, pressekontakt Telefon: / E-post: Sekretariat Norsk Gartnerforbund Avdelingsleder Morten N. Andersen Arbeidsområder: GPS, FoU, Rådgivningsprosjektet energi, sekretær for Hovedstyret NGF Telefon: / E-post: Administrasjonssekretær Eldbjørg Merkesdal Arbeidsområder: Kontoradministrasjon, medlemskontakt, faktura, møteplanlegging, kontakt avtalepartnere Telefon: E-post: Kontorassistent Elin Jonsen Arbeidsområder: Resepsjon, sekretæroppgaver, sentralbord Telefon: E-post: Konsulent Sidsel Bøckman Arbeidsområder: Energi, blomster, veksthus, toll, plantevern, medlemsavtaler energi, Blomsterutvalget, statistikk blomster og planter, Pilotprosjektet, produsentsamarbeid blomster, kulturklubber blomster, utstillinger, fagseminar Telefon: / E-post: Konsulent Inger Hilmersen Arbeidsområder: Planteskole, grøntanleggsplanter, ferdigplen, plantehelse, Planteskoleutvalget, staudegruppa, ferdigplengruppa, Planter for norsk klima Telefon: / E-post: 18

19 Konsulent Jon Laugen Arbeidsområder: Grønnsaker, utredning, statistikk, grønnsakutvalget, grønnsaksklubber, næringspolitikk, herunder jordbruksavtalen, skatt/avgift, plan- og bygningssaker Telefon: E-post: Konsulent Tove Ladstein Arbeidsområder: Rekruttering og utdanning, kommunikasjon, økologi, merkeordninger, HMS, beredskapsplaner, forsikring medlemmer, plantevern regelverk Telefon: / E-post: Opplysningskontoret for Blomster og Planter Daglig leder/ Informasjonsansvarlig Tonje Bergh Arbeidsområder: Informasjonsarbeid om blomster, planter og planteskolevarer Telefon: / E-post: Gartneryrket og park & anlegg Redaktør Asbjørg Røneid-Hansen Telefon: / E-post: Fagredaktør Ole Billing Hansen Telefon: / E-post: Journalist Dag Eivind Gangås Telefon: / E-post: 19

20 Norsk Gartnerforbund Schweigaardsgt. 34 F 0191 Oslo Tlf Fax E-post: 20

Årsmelding 2012 Norsk Gartnerforbund

Årsmelding 2012 Norsk Gartnerforbund Årsmelding 2012 Norsk Gartnerforbund 1 Velkommen til NGF! Servicekontoret holder høyt trykk på å arbeide frem gode medlemsavtaler. Aktuelle avtaler i 2012: Statoil Fuel & Retail Norge AS olje og kort Flogas

Detaljer

Årsmelding 2010 Norsk Gartnerforbund

Årsmelding 2010 Norsk Gartnerforbund Årsmelding 2010 Norsk Gartnerforbund 1 Jubileumsfeiring i Bergen 26.-28. august 2010 Alle foto er tatt av ansatte i NGF og Gartneryrket/park & anlegg 2 Forandring er liv Forandring er liv er tittelen på

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Norsk Gartnerforbund

ÅRSMELDING 2013. Norsk Gartnerforbund ÅRSMELDING 2013 Norsk Gartnerforbund Om NGF Norsk Gartnerforbund er en faglig og næringspolitisk organisasjon spesielt for gartneri- og hagebruksnæringen. Organisasjonen har sitt hovedkontor og servicekontor

Detaljer

Årsmelding 2011 Norsk Gartnerforbund

Årsmelding 2011 Norsk Gartnerforbund Årsmelding 2011 Norsk Gartnerforbund 1 Alle foto i årsmeldingen er tatt av ansatte i NGF, med mindre annet er angitt. 2 2011- et lite tilbakeblikk Nå bugner det av nye norske grønnsaker og blomster både

Detaljer

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter Hvordan vi jobber for medlemmene våre: Rådgiving Vi

Detaljer

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller krydderurter. Hvordan vi jobber for medlemmene våre:

Detaljer

Forventninger til NLR Gartneri og hagebruk «grøntproduksjon»

Forventninger til NLR Gartneri og hagebruk «grøntproduksjon» Forventninger til NLR Gartneri og hagebruk «grøntproduksjon» Gardermoen, 12. November 2014 Katrine Røed Meberg Generalsekretær Hva skal jeg snakke om? - Litt om NGF - Utfordringer i norsk grøntproduksjon

Detaljer

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere - ledende rådgivningstjeneste for gartnere NLR Veksthus driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter. Vi har kompetanse

Detaljer

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere - ledende rådgivningstjeneste for gartnere NLR Veksthus driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller krydderurter.

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget Lokallagsarbeid i Bondelaget Publisert fra 09.12.2011 til 12.01.2012 58 respondenter (58 unike) Filter: Nordland "I hvilket fylke bor du?" = "Nordland" 1. Er du Vi vil først stille noen spørsmål om deg

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2018 Samfunnsoppdrag Statens landbruksforvaltning setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og utredningsorgan for LMD Hovedmål 1. SLF skal forvalte virkemidlene

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (Avtalestyret) RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (Avtalestyret) RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (Avtalestyret) RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet med virkning fra 01.01.2005 1 Styret for forskningsmidler over

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no Økologisk sykehusmat Maiken Pollestad Sele oikos.no Bakgrunn: Delprosjekt under Grønt Sykehus - økologisk mat i helseforetakene Fordi regjeringen har et mål om at 15% av produksjon og forbruk skal være

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag Auka matproduksjon frå fjellandbruket Kristin Ianssen Norges Bondelag Næring med nasjonal betydning Norsk matproduksjon representerer en av Norges få komplette verdikjeder med betydelig verdiskaping i

Detaljer

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland 2017-2020 Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Innledning: Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Oppland

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Fastsatt av Styret 27.06.03 1 Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Fastsatt

Detaljer

Bioenergi - 2006 Status for den norske satsingen på bondevarme

Bioenergi - 2006 Status for den norske satsingen på bondevarme Bioenergi - 2006 Status for den norske satsingen på bondevarme Innovasjon Norge Stiftet 19. desember 2003 som særlovsselskap Startet sin virksomhet 1. januar 2004 Overtok virkemidlene fra SND, Norges Eksportråd,

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. møte i styrene for FFL og JA. torsdag 08. september 2011 kl

P R O T O K O L L. fra. møte i styrene for FFL og JA. torsdag 08. september 2011 kl P R O T O K O L L fra møte i styrene for FFL og JA torsdag 08. september 2011 kl. 10.00 i Statens landbruksforvaltning I forkant av styremøtet ble det holdt et møte med LMD fra 10:00 til 12:00. Styremøtet

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV. Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013

STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV. Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013 2013 STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013 STRATEGI INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning 2. Situasjonsbeskrivelse Sterke sider Svake sider Muligheter Trusler 3. Formål 4. Visjon

Detaljer

Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO. Tilskudd til Stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2015

Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO. Tilskudd til Stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2015 Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/910-16.02.2015 Tilskudd til Stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2015 Tilskudd til Stiftelsen Matmerk er for 2015 fastsatt til 52 mill. kroner,

Detaljer

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Statsråden Næringskomiteen Stortinget 0026 OSLO Deres ref MH/fg Vår ref Dato 14/787 06.06.2014 Spørsmål fra medlemmer i Arbeiderpartiet i Næringskomiteen- Vedr.

Detaljer

Vedtekter for FAGLIG UTVIKLINGSSENTER FOR GRØNTANLEGGSSEKTOREN FAGUS

Vedtekter for FAGLIG UTVIKLINGSSENTER FOR GRØNTANLEGGSSEKTOREN FAGUS Vedtekter for FAGLIG UTVIKLINGSSENTER FOR GRØNTANLEGGSSEKTOREN FAGUS 1. Organisasjon FAGUS er en selvstendig organisasjon. FAGUS har ikke økonomisk formål. Ansvaret er begrenset til FAGUS sine midler.

Detaljer

Sluttrapport for Gartneri F

Sluttrapport for Gartneri F PROSJEKT FOR INNSAMLING AV ERFARINGER OG DRIFTSDATA FRA PILOTANLEGG BIOBRENSEL OG VARMEPUMPER I VEKSTHUS. Sluttrapport for Gartneri F Gartneriet Veksthusanlegget er ca 6300 m2. Veksthus, form, tekkemateriale

Detaljer

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012 PROTOKOLL SENTRALSTYRET 7.-9-. september 2012 Sted: Thon Hotell, Åsgårdstrand Tid: Fredag 7. september kl. 13:00 til 18:00 Lørdag 8. september kl. 10:00 til 16:00 (møte med regionens fylkesledere og lokallag)

Detaljer

Fastsettelse av endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser og i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Fastsettelse av endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser og i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer Landbruksdirektoratet Postboks 8140 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1558-19.12.2014 Fastsettelse av endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser og i forskrift om fordeling av tollkvoter

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 06/

Deres ref Vår ref Dato 06/ Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO Deres ref Vår ref Dato 06/3030 24.01.2014 Tilskudd til Stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2014 Tilskudd til Stiftelsen Matmerk er for 2014 fastsatt til 56 mill.

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

Økologisk veksthusproduksjon i Norge

Økologisk veksthusproduksjon i Norge Økologisk veksthusproduksjon i Norge Dagens øko status i Norge Trenden går mer enn noen gang mot økologisk, lokalprodusert, usprøyta, produkter med en historie Flere forbrukere lager maten fra bunnen av,

Detaljer

Lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland

Lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland Lokalmatsatsingen i Oppland 2013-2016 Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland Innledning: Oppland fylkeskommune, Innovasjon Norge Oppland og Fylkesmannen i Oppland er alle offentlige aktører som har oppgaver

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. desember 2007 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6. desember 2007 kl. 10.00 til 7. desember kl. 15.00. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 59 Åpning av Landsstyret

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Aktuelle saker for Norges Bondelag 2009 / 2010. ledermøte Telemark

Aktuelle saker for Norges Bondelag 2009 / 2010. ledermøte Telemark Aktuelle saker for Norges Bondelag 2009 / 2010 ledermøte Telemark Brita Skallerud 2.nestleder i Norges Bondelag Vi får Norge til å gro! Næringspolitikk (1) Redusere den kronemessige inntektsavstanden vesentlig

Detaljer

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV 13 GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV 2 VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER 3 NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i

Detaljer

Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig

Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig Hvorfor er økologisk landbruk og mat viktig hva gjør myndighetene for å nå 15 %-målet? Line Meinert Rød Trondheim, 8. januar 2013 Hvorfor økologisk? Miljø: Økologisk produksjon som spydspiss for et mer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.06.2014 14/00223 +47 241421

MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.06.2014 14/00223 +47 241421 MØTEPROTOKOLL PST 3/2014 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 26.06.2014 14/00223 +4 241421 Møtedato/tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 kl. 09:00 mandag 16. juni 2014 kl. 12:00 Sted:

Detaljer

Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen

Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen Oversikt over NTFs organer og deres oppgaver ved Lin Muus Bendiksen NTFs vedtekter Foreningens formål er: 1. å samle norske tannleger for å ivareta tannlegestandens faglige, økonomiske og sosiale interesser

Detaljer

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2015 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 10.04.2015 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: torsdag 22. januar 2015 kl. 11:30 fredag 23. januar 2015 kl. 15:00 Sted:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Saksliste for det 4. sentralstyremøtet i NBU 2014/15

Saksliste for det 4. sentralstyremøtet i NBU 2014/15 Saksliste for det 4. sentralstyremøtet i NBU 2014/15 Tilstede: Forfall: Sted: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ola Venås, Sondre Klaseie, Ragnhild Duserud, Mathilde Dæhlin, Steffen Haugen, Martin Johnsbråten

Detaljer

Bondelagets rolle i arbeidet med utvikling av norsk økologisk landbruk!! Birte Usland Norges Bondelag Dialogmøte Gardermoen 22 okt 2015

Bondelagets rolle i arbeidet med utvikling av norsk økologisk landbruk!! Birte Usland Norges Bondelag Dialogmøte Gardermoen 22 okt 2015 Bondelagets rolle i arbeidet med utvikling av norsk økologisk landbruk!! Birte Usland Norges Bondelag Dialogmøte Gardermoen 22 okt 2015 Birte Usland, 42 år Melkeprodusent i Marnardal, Vest Agder Mange

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK)

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK) Skjetlein grønt kompetansesenter () BAKGRUNN Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok 1 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til : 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. møte i Styrene for FFL og JA. tirsdag 29. mars 2011 kl

P R O T O K O L L. fra. møte i Styrene for FFL og JA. tirsdag 29. mars 2011 kl P R O T O K O L L fra møte i Styrene for FFL og JA tirsdag 29. mars 2011 kl. 12.00-15.30 i Statens landbruksforvaltning Styrene for FFL og JA hadde invitert representanter for sentrale organisasjoner og

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

Protokoll fra møte i Østlandssamarbeidets rådmannsutvalg

Protokoll fra møte i Østlandssamarbeidets rådmannsutvalg Møteprotokoll Protokoll fra møte i Østlandssamarbeidets rådmannsutvalg 16.02 2017 Møtested: Akershus Fylkeskommune, møterom 275 Møtedato: 16.02.2017 Tid: 10:00-12:00 Sak nr. 01-12/17 Faste medlemmer som

Detaljer

Visjon: BAMA gjør Norge ferskere og sunnere

Visjon: BAMA gjør Norge ferskere og sunnere BAMA i korte trekk BAMA stiftet i 1886 Norsk produksjon siden 1970 BAMA Grønt etablert i 1986 1997 store markedsendringer Ny modell for verdikjedesamarbeid har skapt utvikling 1 Visjon: BAMA gjør Norge

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging

Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging Arild Olsbu Nettkonsult AS Norsk kommunalteknisk forening, Sandnes 29. mars 2007 Bakgrunn Kursserien

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

FAGUS i fremtiden- innstilling fra komiteen

FAGUS i fremtiden- innstilling fra komiteen FAGUS i fremtiden- innstilling fra komiteen Om komiteen og bakgrunn for komitèarbeidet Komiteen har bestått av representanter fra de ulike eierorganisasjonene i FAGUS: Bad, Park og Idrett- Helene Bugge

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

2018 Fakta om NITO 1

2018 Fakta om NITO 1 2018 Fakta om NITO 1 NITO finner du på 20 steder i landet vårt NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020 ØKOLOGISK SÅ KLART! Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015 15 % i 2020 / HVA ER økologisk landbruk? Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne

Detaljer

Lokallagas viktige oppgaver. Ledermøte Nordland Bondelag 2017

Lokallagas viktige oppgaver. Ledermøte Nordland Bondelag 2017 Lokallagas viktige oppgaver Ledermøte Nordland Bondelag 2017 Organisasjonen gir styrke 15 styremedlemmer påvirker sentralt 18 fylkeslag påvirker stortingsbenk og fylkesting 520 lokallag påvirker lokalt

Detaljer

Trond heim kommunes Energisparepris 2011. Hedrende omtale. Drivstua gartneri AS

Trond heim kommunes Energisparepris 2011. Hedrende omtale. Drivstua gartneri AS Trond heim kommunes Energisparepris 2011 Hedrende omtale Drivstua gartneri AS 2 Trondheim kommunes Energisparepris 2011 - HEDRENDE OMTALE Energispareprisen deles ut for femte gang i år. Statuttene for

Detaljer

Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae

Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae Hvordan kan vi sammen sørge for at NLR lykkes? Ivar Aae 1 Organisasjon NLR består av: 11 regionale enheter 29 000 medlemmer 330 regionalt ansatte Sentralenhet med 20 medarbeidere 2 NLR 2017 Medlemstall

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

Handlingsplan for Inn på tunet

Handlingsplan for Inn på tunet Handlingsplan for Inn på tunet Grete Gausemel, Fagsamling Inn på tunet, Oslo 9.november 2012 1 2 14. november 2012 Mål for norsk landbruks- og matpolitikk Matsikkerhet Landbruk over hele landet Økt verdiskaping

Detaljer

MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE AS

MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE AS MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE AS 02 MEDIEPLAN STUDENTAVISEN INSIDE Studentavisen INSIDE Studentavisen INSIDE er Norges eneste riksdekkende studentavis. I 2006 ble avisen et aksjeselskapet registret i

Detaljer

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro!

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Lokallagsarbeid Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Arbeidsmåter i lokallaget Lokalt arbeidsorgan 3 ledd i NB Engasjement positivt miljø god møteplass Sosialt felleskap kultur!

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Samarbeid med landbruksforvaltningen. KOLA VIKEN - samling 04.11.2015.

Samarbeid med landbruksforvaltningen. KOLA VIKEN - samling 04.11.2015. MATTILSYNET 2015 DET MODERNE MATTILSYNET Samarbeid med landbruksforvaltningen. KOLA VIKEN - samling 04.11.2015. Avdelingssjef Jan Egil Aronsen, Avdeling Telemark Seniorrådgiver Øivind Gaden, Stab Region

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter

Skjetlein grønt kompetansesenter Skjetlein grønt kompetansesenter - et regionalt knutepunkt for utvikling av grønne næringer Med utgangspunkt i landbruket og andre grønne næringer skal vi bidra til vekst og utvikling i distriktene. Vi

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Mesterbrevnemnda 2012

Mesterbrevnemnda 2012 Årsrapport 2012 Mesterbrevnemnda 2012 Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986 gir de viktigste rammene for Mesterbrevnemndas virksomhet. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Norske Elghundklubbers Forbund Møtested: Rica Hotel Hamar, Olrud Dato: 13.5.12 Tid: Møtestart kl. 9.00 Møteprotokoll Konstituerende møte Forbundsstyret Faste medlemmer som møtte: Nils-Erik Haagerud Kjell

Detaljer

Sak L10-14: Evaluering av Ren Mat

Sak L10-14: Evaluering av Ren Mat BEHANDLING: SAKSNR.: DATO: SAKSBEH.: ARKIV: Landsmøte 2014 L10-14 04.03.2014 Styret/ Daglig leder elektronisk Sak L10-14: Evaluering av Ren Mat 1. Rammevilkår/saksgang Landsstyret besluttet i 2011 å endre

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1 Årsberetning 2014 Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Side 1 Styret Leder: Hanne Østby Granmo Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Sven Inge Sunde Styremedlem:

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål Stortingsvalget 2009 Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål 10. august 2009 Politiske hovedkonklusjoner Dersom kandidatene stemmer i overensstemmelse med det de her har lovet velgerne,

Detaljer

Med blikk på grønt- og bærproduksjonene. Stø kurs og auka produksjon

Med blikk på grønt- og bærproduksjonene. Stø kurs og auka produksjon Hva sier egentlig: Med blikk på grønt- og bærproduksjonene Stø kurs og auka produksjon 1 Mål for norsk landbruks- og matpolitikk (fig 1.1) Matsikkerhet Landbruk over hele landet Økt verdiskaping Bærekraftig

Detaljer

Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007

Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007 Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007 Mål: Alle kommuner bør ha en langsiktig og bærekraftig strategi

Detaljer

Medlemskap i Oikos Økologisk Norge

Medlemskap i Oikos Økologisk Norge Medlemskap i Oikos Økologisk Norge Utredning av medlemskategorier Landsmøte 2016 1. Bakgrunn I vedtak under Sak L04-15: Kontingent for 2016 fra Landsmøtet 2015 står det at: «Landsmøtet ber styret utrede

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Trude Røsdal 15-11-11 Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Basert på materiale fra Indikatorrapporten 2011 FoU-statistikk med tall fra 2009 Indikatorrapporten 2011 Norges forskningsråd utgiver

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Landbrukspolitikk Økonomiske virkemidler. NMBU-studenter 23. November 2017 Anders J. Huus

Landbrukspolitikk Økonomiske virkemidler. NMBU-studenter 23. November 2017 Anders J. Huus Landbrukspolitikk Økonomiske virkemidler NMBU-studenter 23. November 2017 Anders J. Huus 95 79 91 91 GALSKAPEN VG 4. april 2002 Omkring 10 000 landbruksbyråkrater i Norge jobber for å håndtere de rundt

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

REFERAT PST 2/16 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 2/16 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 2/16 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.04.2016 16/00092 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: mandag 18. april kl. 11:00 til tirsdag 19. april kl. 13:00. Sted: Til

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer