Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 01/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 01/2009"

Transkript

1 Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 01/2009 Tid: kl Sted: Akersgata 35, 5. etg Til stede: Forfall: Andreas Behring, Annikken Thorsen, Hamsa Mohamed (fra 17.20), Marta Valdes, Rolf Vestvik, Audun Herning, og Ingunn Gjerstad (referent). Heikki Holmås, Heidi Sund, Nora Fjelddalen, Torgeir Holgersen og Ane Fidjestøl. Møtet satt med Andreas Behring som møteleder og Ingunn Gjerstad som referent. Sak 1/09 Godkjenning av protokoll fra FS 18/ kl Protokollen er ikke klar og saken utsettes. Sak 2/09 Årsmøtesaker Beretning utgår, jmf vedtak fra forrige FS. Uttalelser: Arbeidsutvalget innstiller på et begrenset antall uttalelser. Styret har en runde og gir innspill til tema. Vedtak: Sak 3/09 Vedtak: Det skrives følgende uttalelser: Internasjonalt: Rolf Vestvik Rettferd: Ingunn Gjerstad Miljø: Andreas Behring Oslo/Mot byrådet: Andreas Behring Kultur/inkludert Nasjonalmuseet: Annikken Thorsen Utkast sendes fylkesstyret innen søndag kl Innspill til arbeidsprogrammet Grunnet at fristen for innspill til arbeidsprogrammet var mandag hadde fylkesstyret i desember gitt arbeidsutvalget fullmakt til å behandle Oslo SVs forslag og eventuelt trekke de det ikke var enighet om i Fylkesstyret. Fylkesstyret gjennomgikk arbeidsutvalgets anbefalinger og vedtok å trekke noen av forslagene fra landsstyrets behandling. Endringer gjort av FS ift AUs innspill til arbeidsprogramkomiteen 1

2 FSs innstilling til dissensene i arbeidsprogrammet Dissens Side - linje FSs innstilling Avvises Avvises Avvises Støttes Avvises Delt innstilling = fristilling Støttes Støttes Avvises Støttes Avvises Støttes Avvises 14 A Avvises 14 B Avvises Avvises Avvises Avvises 18 A Avvises (Endret av FS) 18 B Støttes (Endret av FS) Avvises Delt innstilling = fristilles Avvises Avvises Avvises Støttes (Endret av FS) AUs innstilling til innkomne forslag Noen av de forslagene AU har sendt inn på vegne av Oslo SV til arbeidsprogrammet er i etterkant trukket tilbake av Fylkesstyret. Navn på forslagstiller til forslagene under skal derfra endres fra Oslo SV til enkeltmedlem NN. Kap 4 Velferd Forslag nr: 0620 Linjenummer: 1600 Tillegg av ny setning: Basert på erfaringer fra en rekke europeiske storbyer vil SV åpne for at sosial rehabilitering kan komme før rusmestring, og vil derfor gå inn for et prøveprosjekt med heroinutdeling. Prosjektet må evalueres. 2

3 Oslo SV trekker forslaget. Forslaget opprettholdes av Benjamin Larsen. Forslag nr: 0717 Linjenummer: 1954 Det opprettes et nytt underkapittel, med to nye avsnitt og til slutt det opprinnelige med foreslåtte endringer fra Oslo SV. 4.3: Ruspolitikk Innledning Rusproblemer er en av de største belastninger på folks helse og velferd, både globalt og i vårt land. Alkohol er en av de største risikofaktorene for dårlig helse og tidlig død. I tillegg kommer helse- og sosialproblemer knyttet til bruk av narkotiske stoffer. Rusproblemer rammer imidlertid langt flere enn brukerne selv. Rundt hver person med rusproblemer finnes andre som lider, enten det er ektefeller, barn, foreldre, søsken eller utenforstående som rammes av ulykker eller rusrelatert vold. Skader på tredjeperson er ikke bare knyttet til avhengighet eller langvarig høyt forbruk, men også til overstadig rus i enkeltsituasjoner. Denne utvidete forståelsen av rusproblemet må ligge til grunn for både forebygging og behandling av rusproblemer. Det absolutt største rusproblemet i Norge, som i de fleste andre land, er knyttet til alkohol. Andre rusmidler har en nokså beskjeden utbredelse her i landet, men i enkelte grupper fører avhengighet av slike rusmidler til levekår som er dramatisk mye verre enn i befolkningen forøvrig Forebyggende ruspolitikk SV mener den overordnede målsetningen for ruspolitikken er å redusere de negative konsekvensene som rusmiddelbruk har for enkeltpersoner og for samfunnet. Det er viktig for SV å bidra til at det forebyggende perspektivet blir prioritert i ruspolitikken. Den mest effektive måten å redusere de samlede russkadene i samfunnet på, er å hindre at skader får utvikle seg ved å sette inn forebyggende tiltak mot hele befolkningen eller målrettede tiltak mot problemer på et tidlig stadium. En slik tilnærming bidrar mest effektivt til reduksjon i menneskelige lidelser. Dette er videre en solidarisk tilnærming ved at hele befolkningen bidrar, samtidig som en unngår den stigmatisering av utsatte grupper som en ofte møter når rusproblemer har fått utvikle seg og hjelpetiltakene må settes inn på et sent stadium. Hovedlinjene i alkoholpolitikken må ligge fast med fokus på begrensning i tilgang og forbruk og dermed lavere forbruk og reduksjon i skader. Videre er det er viktig å satse på holdningskapende arbeid blant barn og unge for å heve debutalderen for alkohol. Det må satses på kampanjer som kan treffe ungdommen på deres egne premisser og med et språk og innhold som ungdom kan identifisere seg med. SV er opptatt av å styrke det rusforebyggende arbeidet, ikke minst i skolene. Rusforebyggende arbeid handler ikke bare om å forhindre overdreven eller tidlig rusbruk, men også om å styrke barns og unges selvtillit, solidaritet og mot til å sette egne grenser og 3

4 definere egne behov. Det forebyggende perspektivet må inngå i utdannelsen til berørte offentlige ansatte slik at kunnskap nivået heves. Dette gjelder blant annet lærere, førskolelærere, barnevernspedagoger, sosionomer, helsepersonell, miljøarbeidere, politi mfl. SV vil lovfeste det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom i form av ungdomsklubber, utekontakter etc. Det vil imidlertid alltid være behov for tiltak som bidrar til å løse rusproblemer som likevel har oppstått. Dette gjelder alt fra behandling, rehabilitering og integrering og til lavterskeltilbud og akutt hjelp for folk med tunge misbruksproblemer. Slike nødvendige hjelpetiltak blir mer effektive når den forebyggende politikken fungerer etter hensikten, samtidig som de menneskelige lidelsene blir betydelig redusert. Grunnmuren i den forebyggende politikken er tiltak som begrenser etterspørsel, tilgangen til og sosial aksept for rusmidler på befolkningsnivå. Dette gjelder for alkohol så vel som for narkotika. SV mener at offentlig informasjon om narkotiske stoffer bør være strengt vitenskapelig fundert og ha en form som gjør den troverdig og tilgjengelig. En restriktiv alkoholpolitikk og forbud mot omsetning (Oslo SV vil skyte inn og bruk ) av narkotika, bygd på FNs konvensjoner, er effektive tiltak som har bred oppslutning i befolkningen. Dette til tross for at slike tiltak krever noe av oss alle. Samtidig er dette styrken ved befolkningsrettede tiltak, der alle bidrar uten å stigmatisere dem som får problemer med rusmidler eller legge alt ansvar for problemene over på den enkelte bruker. Det er et hovedmål for SV å bidra til å opprettholde en slik solidarisk innretning på den forebyggende ruspolitikken, både på alkohol- og narkotikaområdet. Når det gjelder alkohol, har Norge tatt i bruk de fleste av reguleringene som internasjonal forskning har dokumentert er mest effektive (pris, monopol, aldersgrenser, bevillingsordninger osv). Dette gjør at Norge har et lavere forbruk enn de fleste andre vestlige land. Samtidig er situasjonen at vi ikke bruker de mest effektive virkemidlene på en mest mulig effektiv måte. Resultatet er at vi de siste årene har hatt et alkoholforbruk som er høyere enn noen gang tidligere i moderne tid. I et forebyggingsperspektiv er det viktig å opprettholde den narkotika-kritiske holdningen i det store flertall av befolkningen. SV vil i perioden innlede en dialog med frivillige organisasjoner, forskere og andre ressursmiljøer på rusfeltet for å utvikle partiets forebyggende ruspolitikk. Samtidig vil SV bidra til å skape økt oppslutning om tiltak som gir hjelp til dem som blir avhengige av narkotika og motarbeide alle tendenser til å marginalisere og stemple dem som får slike problemer. Narkotikavhengige har rett på sosialfaglig og medisinsk hjelp, på lik linje med andre grupper i samfunnet og tilpasset den situasjonen de er i. En restriktiv holdning til og et mål om reduksjon av total tilgang til rusmidler står ikke i strid med en politikk der besittelse av rusmidler til eget bruk og selve bruken er avkriminalisert. SV mener at de sosiale gevinstene ved å fjerne slik stigmatisering vil bidra til at flere vil kunne bli sosialt integrert. (Støtttes ikke av Oslo SV) Helhetlig ruspolitikk Alt for mange med rusproblemer får ikke hjelp. Rusomsorgen må styrkes. SV vil foreslå en tiårig forpliktende opptrappingsplan, slik det nå er gjennomført for psykisk helsevern. Planen må innebære øremerkede midler til rusfeltet både i kommunene og i de regionale helseforetakene. I tillegg skal behandlingskøene være fjernet i løpet av stortingsperioden 4

5 ved å utnytte eksisterende tilbud og opprette nye behandlingsplasser gjennom øremerkede midler. Det er viktig at det offentlige har et totalansvar og at det finnes et helhetlig tilbud innenfor offentlige rammer. Det er også viktig at man i utbyggingen av tilbudet legger til rette for et differensiert tilbud på brukernes premisser. Det må finnes døgnåpne akutte boligtilbud med tilstrekkelig kapasitet der det er behov for det. Tilbudene må være differensierte med hensyn til brukernes behov. SV mener at dømte med rusproblemer må få tilbud om alternativer til fengselsstraff, for eksempel soning i behandlingsinstitusjon, samfunnsstraff eller narkotikaprogram med domstolskontroll. Den vellykkede prøveordningen med domstolskontroll må gjøres permanent og utvides til å gjelde flere steder og flere dømte. Flere rusavhengige må få tilbud om et tilpasset behandlingsopplegg under soning. Alle med rusproblemer må få et raskt tilbud om avrusning, behandling uten opphold, samt oppfølging og rehabilitering. Spesielt må det settes inn et mer effektivt hjelpetilbud til brukermiljøene i sentrumsmiljøene i noen av de større byene og spesielt Oslo, der en tar hensyn til hele livssituasjonen til de tyngste rusavhengige. Disse må gis hjelp til et mer verdig liv gjennom mer systematisk og samordnet satsing på bolig, elementær helsehjelp, døgnåpen akutthjelp gjennom en rusakutt, væresteder, utekontakt, oppsøkende overdoseteam og jobbtilbud tilpasset arbeidsevne. LAR-tilbudet må videreutvikles ut fra erfaringer som er gjort. Forsøk med lavterskelvarianter av legemiddelassistert behandling, må gjøres permanente og bygges ut til å kunne dekke gruppene som har vanskeligst for å nyttiggjøre seg andre tilbud. Hjelpetilbudet fungerer for dårlig for disse gruppene i dag, noe som bidrar til at altfor mange av de tyngste blir stemplet som håpløse. Det er behov for både å fjerne systemsvakheter som gjør at de tyngste brukerne mislykkes. Det må utvikles tiltak som dekker behov som er udekket i dag. Samarbeidet med de ulike aktørene må styrkes slik at behandlingstilbudet blir bedre for personer som er psykisk syke og har rusproblemer. Det må foretas juridiske og økonomiske endringer som regulerer det samvirke som er nødvendig mellom ulike etater og nivåer for å unngå at rehabiliteringsprosessen blir avbrutt og sikre at oppfølging blir prioritert. Forpliktende tverretatlig og tverrfaglig samarbeid mellom etatene må pålegges gjennom lovverket og stimuleres av finansieringsordningen slik at rusavhengige sikres et helhetlig pasient- og rehabiliteringsforløp. Det må finnes tilbud til personer med mer komplekse sykdomsbilder og støttebehov. Mange pasienter får brudd i behandlingsforløpet. Opphold mellom de ulike stadiene i oppfølgingen fører til at mange faller ut av behandlingen. Rusavhengige som har vært til behandling, må få tett, individuelt tilpasset oppfølging. En slik oppfølging kan innebære skolegang, arbeidsmarkedstiltak, hjelp til å skaffe seg nytt nettverk, botilbud, fritids- og aktivitetstilbud og bistand med økonomi. De som ikke har et sted å bo skal slippe å måtte bo i et hospits eller hybelhus. Rusavhengige i fengsler må sikres god oppfølging både under og etter soning. Det bør etableres flere rusmestringsenheter. I tillegg må tilbakeføringsgarantien gjøres forpliktende. Rusavhengige må sikres et variert behandlingstilbud, herunder en økt satsing på medikamentfrie behandlingstilbud. Ventetiden for behandling med abstinensdempende legemidler som metadon og buprenorfin (såkalt legemiddelassistert rehabilitering, LAR) må fjernes. SV mener det skal ligge faglige kriterier til grunn for LARbehandlingen. LAR-pasienter må sikres sosialfaglig oppfølging. Basert på erfaringer fra en rekke europeiske storbyer vil SV åpne for at sosial rehabilitering kan komme før rusmestring, og vil derfor gå inn for et prøveprosjekt med heroinutdeling. Prosjektet må evalueres. Også mennesker i aktiv rus må sikres verdighet og hjelp, for eksempel gjennom lavterskel helsetilbud, væresteder, arbeid, aktivitetstilbud, gratis rettshjelp og andre skadebegrensende tiltak. SV ønsker å videreføre sprøyteromsprosjektet i Oslo, med utvidete åpningstider og tilgang for andre 5

6 brukergrupper enn rene heroinmisbrukere. SV mener den midlertidige loven om sprøyterom må gjøres permanent. Erfaringene fra Sprøyterommet i Oslo bør evalueres slik at man sikrer at erfaringene spres til andre kommuner hvor en opprettelse av sprøyterom er aktuelt. Rusakutten som opprettes i Oslo, et tiltak som sikrer rusavhengige muligheten til å gå inn i et behandlingsprogram uten foregående venting og med koordinering mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale etater, bør følges opp som en mulig modell for organisering av det akutte tilbudet til rusavhengige også andre steder i landet. Brukermedvirkning er viktig for at kvaliteten på behandlingen skal bli så god som mulig. Individuell plan må brukes i større utstrekning. Pasienten må også ha mulighet til å klage på ansvarsgruppa. Pårørende må sikres hjelp og veiledning. I dag vet vi for lite om hva slags behandling som virker. SV vil derfor prioritere effektstudier og sammenlignende studier både innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og i de kommunale tjenestetilbudene. Oslo SV støtter forslaget med unntak av de uthevede avsnittene. Dersom det ikke er mulig å gjøre endringer i forslagene trekker Oslo SV forslaget til fordel for Forslaget opprettholdes da av Benjamin Larsen Forslag nr: 0718 Innsendt av: Dag Endal Linjenummer: 1954 Forslag om å legge til noen avsnitt om forebyggende ruspolitikk og samle alt, både om forebygging og behandling av rusproblemer, i et nytt kapittel i arbeidsprogrammet. Forslag til tekst som settes inn etter linje 1954: 4.3 Ruspolitikk Rusproblemer er en av de største belastninger på folks helse og velferd, både globalt og i vårt land. Alkohol er en av de største risikofaktorene for dårlig helse og tidlig død. I tillegg kommer helse- og sosialproblemer knyttet til bruk av narkotiske stoffer. Rusproblemer rammer imidlertid langt flere enn brukerne selv. Rundt hver person med rusproblemer finnes andre som lider, enten det er ektefeller, barn, foreldre, søsken eller utenforstående som rammes av ulykker eller rusrelatert vold. Skader på tredjeperson er ikke bare knyttet til avhengighet eller langvarig høyt forbruk, men også til overstadig rus i enkeltsituasjoner. Denne utvidete forståelsen av rusproblemet må ligge til grunn for både forebygging og behandling av rusproblemer. Det absolutt største rusproblemet i Norge, som i de fleste andre land, er knyttet til alkohol. Andre rusmidler har en nokså beskjeden utbredelse her i landet, men i enkelte grupper fører avhengighet av slike rusmidler til levekår som er dramatisk mye verre enn i befolkningen forøvrig Forebyggende ruspolitikk SV mener den overordnede målsetningen for ruspolitikken er å redusere de negative konsekvensene som rusmiddelbruk har for enkeltpersoner og for samfunnet. Det er viktig for SV å bidra til at det forebyggende perspektivet blir prioritert i ruspolitikken. Den mest effektive måten å redusere de samlede russkadene i samfunnet på, er å hindre at skader får 6

7 utvikle seg ved å sette inn forebyggende tiltak mot hele befolkningen eller målrettede tiltak mot problemer på et tidlig stadium. En slik tilnærming bidrar mest effektivt til reduksjon i menneskelige lidelser. Dette er videre en solidarisk tilnærming ved at hele befolkningen bidrar, samtidig som en unngår den stigmatisering av utsatte grupper som en ofte møter når rusproblemer har fått utvikle seg og hjelpetiltakene må settes inn på et sent stadium. Hovedlinjene i alkoholpolitikken må ligge fast med fokus på begrensning i tilgang og forbruk og dermed lavere forbruk og reduksjon i skader. Videre er det er viktig å satse på holdningsskapende arbeid blant barn og unge for å heve debutalderen for alkohol. Det må satses på kampanjer som kan treffe ungdommen på deres egne premisser og med et språk og innhold som ungdom kan identifisere seg med. SV er opptatt av å styrke det rusforebyggende arbeidet, ikke minst i skolene. Rusforebyggende arbeid handler ikke bare om å forhindre overdreven eller tidlig rusbruk, men også om å styrke barns og unges selvtillit, solidaritet og mot til å sette egne grenser og definere egne behov. Det forebyggende perspektivet må inngå i utdannelsen til berørte offentlige ansatte slik at kunnskap nivået heves. Dette gjelder blant annet lærere, førskolelærere, barnevernspedagoger, sosionomer, helsepersonell, miljøarbeidere, politi mfl. SV vil lovfeste det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom i form av ungdomsklubber, utekontakter etc. Det vil imidlertid alltid være behov for tiltak som bidrar til å løse rusproblemer som likevel har oppstått. Dette gjelder alt fra behandling, rehabilitering og integrering og til lavterskeltilbud og akutt hjelp for folk med tunge misbruksproblemer. Slike nødvendige hjelpetiltak blir mer effektive når den forebyggende politikken fungerer etter hensikten, samtidig som de menneskelige lidelsene blir betydelig redusert. Grunnmuren i den forebyggende politikken er tiltak som begrenser etterspørsel, tilgangen til og sosial aksept for rusmidler på befolkningsnivå. Dette gjelder for alkohol så vel som for narkotika. SV mener at offentlig informasjon om narkotiske stoffer bør være strengt vitenskapelig fundert og ha en form som gjør den troverdig og tilgjengelig. En restriktiv alkoholpolitikk og forbud mot bruk og omsetning av narkotika, bygd på FNs konvensjoner, er effektive tiltak som har bred oppslutning i befolkningen. Dette til tross for at slike tiltak krever noe av oss alle. (Denne formuleringen støttes av Oslo SV) Samtidig er dette styrken ved befolkningsrettede tiltak, der alle bidrar uten å stigmatisere dem som får problemer med rusmidler eller legge alt ansvar for problemene over på den enkelte bruker. Det er et hovedmål for SV å bidra til å opprettholde en slik solidarisk innretning på den forebyggende ruspolitikken, både på alkohol- og narkotikaområdet. Når det gjelder alkohol, har Norge tatt i bruk de fleste av reguleringene som internasjonal forskning har dokumentert er mest effektive (pris, monopol, aldersgrenser, bevillingsordninger osv). Dette gjør at Norge har et lavere forbruk enn de fleste andre vestlige land. Samtidig er situasjonen at vi ikke bruker de mest effektive virkemidlene på en mest mulig effektiv måte. Resultatet er at vi de siste årene har hatt et alkoholforbruk som er høyere enn noen gang tidligere i moderne tid. I et forebyggingsperspektiv er det viktig å opprettholde den narkotika-kritiske holdningen i det store flertall av befolkningen. SV vil i perioden innlede en dialog med frivillige organisasjoner, forskere og andre ressursmiljøer på rusfeltet for å utvikle partiets forebyggende ruspolitikk. Samtidig vil SV bidra til å skape økt oppslutning om tiltak som gir hjelp til dem som blir avhengige av narkotika og motarbeide alle tendenser til å marginalisere og stemple dem som får slike problemer. Narkotikaavhengige har rett på sosialfaglig og medisinsk hjelp, på lik linje med andre grupper i samfunnet og tilpasset den situasjonen de er i. 7

8 4.3.2 Helhetlig rusomsorg (Nåværende avsnitt 4.1.5, linjene , i forslaget til arbeidsprogram, evt med endringsforslag som måtte bli vedtatt) De to siste forslagene er nesten likelydende. Oslo SV støtter 0718 dersom de to blir satt opp mot hverandre. Kap 5. Et rettferdig og inkluderende arbeidsliv Forslag nr: 0744 Linjenummer: Endringsforslag: Teksten i forslaget erstattes med følgende: SV vil styrke retten til økt stillingsbrøk for ansatte i situasjoner der nyansettelser i deltidsstillinger vurderes. Bruk av deltid/heltid Må avtales med tillitsvalgte. Presisering fra Oslo SV: Teksten i linje 2016 og 2017 fram til punktum skal stå. Kap 6. Kunnskap og mestring Forslag nr: 0855 Linjenummer: Det strykes noen linjer i avsnittet slik at linje 2344 til 2349 blir endret til Høyere lærertetthet, spesielt på 1. til 4. trinn, skal sørge for at alle elever får god hjelp og økt grad av tilpassa opplæring. Oslo SV trekker forslaget. Forslaget opprettholdes av Liv Jorunn Eriksen. Kap 7. En framtidsrettet Næringspolitikk Forslag nr: 1149 Linjenummer: 3225 L 3225 bør unngå engelsk open access strykes og erstattes av for eksempel med åpen adgang. 8

9 Oslo SV trekker forslaget. Forslaget opprettholdes av Marta Valdés. Kap 10 Fred og solidaritet Forslag nr: 1567 Linjenummer: 5504 (Kapittel 10.13): Legg til nytt avsnitt først i delkapitlet: Som en del av en forsterket solidarisk og samfunnsengasjert innsats vil SV forsøke å etablere sosiale og kulturelle tiltak gjennom egen organisasjon. Så lenge det ikke finnes tilstrekkelige offentlige tilbud når det gjelder alt fra medmenneskelig tilstedeværelse for innsatte i fengsler via lokale kulturelle og idrettslige tilbud til velkomstgrupper for nyankomne flyktninger vil SV forsøk å kompensere for dette ved å tilrettelegge for slik aktivitet innenfor rammene av partiet. Det er likevel helt vesentlig at en slik satsing skjer på en måte som er forenlig med faglige hensyn. Oslo SV trekker forslaget. Forslaget opprettholdes av Benjamin Larsen (?) Sak 4/09 Sak 5/09 Sak 6/09 Sak 7/09 Sak 8/09 Organisasjon og vedtektsutvalgets rapport Mandat (og eventuelle vedtektsendringer) for grupper og nettverk. (Eget sakspapir ettersendes fra AU). Saken ble utsatt da AU ikke hatt tid til å forberede dette. Landsmøtet Frist for å fremme forslag er 15. januar. Nytt punkt: Mandatfordeling. Det er klart at Oslo SV vil få 30 mandater. Andreas la fram arbeidsutvalgets innstilling:16 lag får 1 hver. De med får 1 ekstra hver. FS får 6, bystyregruppa 3. Delegatene fordeles representativt på kjønn og etnisitet og lokallagene oppfordres til å ivareta dette. Neste FS tirsdag 20.1 (etter møtet med lokallagslederne) Nye saker, ingen meldt Eventuelt: Møtet ble avsluttet kl og deltakerne deltok i massemønstring på Youngstorget med fakkeltog i protest mot krigen på Gaza. 9

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte 27.11.2016 Ordliste Avkriminalisering: betyr at det ikke lenger blir kriminelt å bruke eller besitte brukerdoser av rusmidler som i dag er illegale. Produksjon og omsetning

Detaljer

Eventyrlig fattigdom

Eventyrlig fattigdom Eventyrlig fattigdom Hva glimter der i det fjerne? Innstilling fra rus- og sosialpolitisk utvalg i Oslo SV, satt ned 31. oktober 2008, levert 17. desember 2008. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sosialpolitikk...

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 5/2008

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 5/2008 Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 5/2008 Tid: 060308 kl 19.30 Sted: Akersgata 35, 5. etg. Til stede: Heikki Holmås, Ingunn Gjerstad, Andreas Behring, Anniken Thorsen, Hamsa Mohamed, Torgeir Holgersen, Marta

Detaljer

Opptrappingsplan for rusfeltet

Opptrappingsplan for rusfeltet Stjørdal 22.05.17 Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 «Regjeringen vil ha en ny og forsterket innsats for mennesker med rus- og eller psykiske problemer, og vil derfor legge fram en ny opptrappingsplan

Detaljer

OVERDOSEFOREBYGGING SOM DEL AV EN HELHETLIG KOMMUNAL RUSMIDDELPOLITIKK

OVERDOSEFOREBYGGING SOM DEL AV EN HELHETLIG KOMMUNAL RUSMIDDELPOLITIKK OVERDOSEFOREBYGGING SOM DEL AV EN HELHETLIG KOMMUNAL RUSMIDDELPOLITIKK Kommunaldirektør Magne Ervik Lavterskelkonferansen 2017 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Satsninger i rusfeltet 2012 2017

Detaljer

Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet

Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 1 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken Redusere unødvendig og ikke- medisinsk

Detaljer

Se meg! Ny stortingsmelding om rusmiddelpolitikk

Se meg! Ny stortingsmelding om rusmiddelpolitikk Se meg! Ny stortingsmelding om rusmiddelpolitikk Ruskonferansen 2013, Trondheim 5. mars 2013 Regjeringens mål for en helhetlig rusmiddelpolitikk Å redusere negative konsekvenser av rusmiddelbruk for enkeltpersoner,

Detaljer

Opptrappingsplanen for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet

Opptrappingsplanen for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016 2020) Rus og psykisk helse satsingsområde for regjeringen Utpekt som satsingsområde før valget i 2013 Inngår i regjeringserklæringen

Detaljer

Opptrappingsplan for rusfeltet ( )

Opptrappingsplan for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet Opptrappingsplan for rusfeltet (2016 2020) Tore Sørensen Oslo 01.11.2016 Rus og psykisk helse satsingsområde for Regjeringen Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste

Detaljer

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Innledning til refleksjon og diskusjon Samling for helseledere i Trøndelag Scandic Hell 21.11.17 fylkeslege Jan Vaage Viktige dokumenter Opptrappingsplanen

Detaljer

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan 2014-2018 1 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. VERDIER Blå Kors er en felleskristen, diakonal

Detaljer

Opptrappingsplanen for rusfeltet ( )

Opptrappingsplanen for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet Forum for rus og psykisk helse i Vestfold Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016 2020) Sandro Moe Melgalvis Nettverkssamling rus/psykisk helse i Geiranger 25. mai Rus og

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

Ruspolitisk strategi- og handlingsplan Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering

Ruspolitisk strategi- og handlingsplan Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2015 Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering Forord Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2015 bygger på strategier og tiltak i rusplan 2006-2009,

Detaljer

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen Opptrappingsplaner psykisk helse og rus Direktør Bjørn-Inge Larsen Befolkningens psykiske helse Halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet 20-30 % har hatt en psykisk lidelse siste

Detaljer

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN Fra en helsetjeneste som er stykkevis og delt til et helsetilbud som er sammenhengende og helt. Et helhetlig og forutsigbart behandlingstilbud krever: En oversiktlig og

Detaljer

NYORG: Utviklingsplan 2014-2024

NYORG: Utviklingsplan 2014-2024 NYORG: Utviklingsplan 2014-2024 Samfunnsoppdrag NYORG skal bli en av Norges viktigste ruspolitiske organisasjoner. Utdyping og diskusjonspunkter Mulige utviklingsmål 2024 Vi må definere vår spesielle tilnærming

Detaljer

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 04/2009

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 04/2009 Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 04/2009 Møte FS 4/2009 Tid: 19.02.09 kl 18.00 Til stede: Forfall: Andreas Behring, Audun Herning, Per Østvold, Nora Fjelddalen, Randi Røvik, Anders Rindal (18:23), Ingunn

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet

Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet Kompetanseutvikling og nettverksamling innen rusfeltet Quality Grand Hotel Steinkjer 15. - 16. oktober 2009 Hva skal jeg si noe om: Utfordringer innenfor kommunalt rusarbeid Statlige føringer Forslag til

Detaljer

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Seniorrådgiver Lars Wikdahl Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken

Detaljer

En målretta ruspolitikk

En målretta ruspolitikk Sak 28/12 En målretta ruspolitikk Redaksjonskomiteens medlemmer: Ivar Johansen, Hanne Lyssand og Kim-André Åsheim Nr Fremmet av Forslag Linje / Endring Innstilling R1 Redkom 1 Ivar Johansen Ny tekst: Inn

Detaljer

STRATEGISK PLAN VEDTATT 2016 STRATEGISK PLAN FOR BLÅ KORS NORGE

STRATEGISK PLAN VEDTATT 2016 STRATEGISK PLAN FOR BLÅ KORS NORGE STRATEGISK PLAN 2014-2018 VEDTATT 2016 STRATEGISK PLAN FOR BLÅ KORS NORGE 2014-2018 Vedtatt på generalforsamlingen 27 28. mai 2016 BLÅ KORS' VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter

Detaljer

Politisk program for Juvente 2012-2014

Politisk program for Juvente 2012-2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Politisk program for Juvente 2012-2014 1 Innledning Juvente er en organisasjon for, av og med edru ungdom. Juventes visjon er en demokratisk verden basert

Detaljer

Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune

Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune 2011-2015 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 230113 sak 18-13 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar Statusrapport - Plan for psykisk

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Pasientens helsetjeneste

Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Helse- og omsorgsminister Bent Høie Urbanisering 2015 2030 Befolkning 2015: 5 167 475 2030 5 948 156 Demografi Eldre 2015: 503 051 2030 794 873 Mangfold 2030 Hva lever vi med og

Detaljer

Rus og psykisk helse. Eidsvoll kommune

Rus og psykisk helse. Eidsvoll kommune Rus og psykisk helse Orientering i Hovedutvalget for helse og omsorg 24.04.2017 side 1 Bakgrunn Kommunen har planlagt tjenestetilbudet med bakgrunn i: Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 «Sammen om

Detaljer

Oslo kommune Helseetaten. Helsebringende frivillighet Dialogmøte om samarbeidsmuligheter mellom NAV, Oslo Røde Kors og Helseetaten 07.11.

Oslo kommune Helseetaten. Helsebringende frivillighet Dialogmøte om samarbeidsmuligheter mellom NAV, Oslo Røde Kors og Helseetaten 07.11. Oslo kommune Helseetaten Helsebringende frivillighet Dialogmøte om samarbeidsmuligheter mellom NAV, Oslo Røde Kors og Helseetaten 07.11.14 «Helsebringende frivillighet» Er dette noe vi i kommunen skal

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

Politisk program 2014 2016

Politisk program 2014 2016 1 Politisk program 2014 2016 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 Innledning Juvente er en organisasjon for, av og med edru ungdom. Juventes visjon er en demokratisk verden basert på menneskeverd

Detaljer

Statsbudsjettet med særlig relevans for psykisk helse- og rusområdet. Kontaktmøte 9. november 2015

Statsbudsjettet med særlig relevans for psykisk helse- og rusområdet. Kontaktmøte 9. november 2015 Statsbudsjettet med særlig relevans for psykisk helse- og rusområdet Kontaktmøte 9. november 2015 Kompetanseløft 2020 regjeringens plan for rekruttering, fagutvikling og kompetanse Nasjonal lederutdanning

Detaljer

SAMMENHENGENDE TILTAKSKJEDE RUS VERDAL KOMMUNE REVIDERING AV RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN DRIFTSKOMITEEN

SAMMENHENGENDE TILTAKSKJEDE RUS VERDAL KOMMUNE REVIDERING AV RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN DRIFTSKOMITEEN SAMMENHENGENDE TILTAKSKJEDE RUS VERDAL KOMMUNE REVIDERING AV RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN DRIFTSKOMITEEN 16.09.09 MANDAT Utrede habile og stabile tiltak som ivaretar et helhetlig tilbud, og som gir en rett

Detaljer

Politisk program 2016 2018

Politisk program 2016 2018 Politisk program 2016 2018 1 Innledning Juvente er en organisasjon for, av og med edru ungdom. Juventes visjon er en demokratisk verden basert på menneskeverd og solidaritet der rusmidler ikke skaper problemer.

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

Et forsøk på å erstatte en statssekretær

Et forsøk på å erstatte en statssekretær Et forsøk på å erstatte en statssekretær Hvorfor ny opptrappingsplan Fortsatt mange utfordringer knyttet til: - Økt alkoholkonsum blant utvalgte grupper, spesielt blant kvinner og eldre - Vedvarende høye

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Inger Merete Skarpaas og Sigrunn Gjønnes, Helsedirektoratet Trondheim, 25.april

Detaljer

Sak 1. Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av dagsorden. Valg av møteledere og referenter

Sak 1. Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av dagsorden. Valg av møteledere og referenter Sak 1. Konstituering Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité og protokollunderskrivere

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Anne-Grete Strøm-Erichsen KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 201102674 Dato: 16.12.11 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

Velkommen til. Rusdag 2017

Velkommen til. Rusdag 2017 Velkommen til Rusdag 2017 https://www.nrk.no/rogaland/p opulaert-med-tommeglassflasker-1.13278864 Rusdag / 2017 Tysvær 23.10 2017 selvhjelp.no Selvhjelp i rusfeltet "Den største ressursen på rusfeltet

Detaljer

Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem?

Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem? Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem? Kommunaldirektør Tor Åm,10. november 2008 Utfordringer for velferdsstaten; 1. Økende press på tjenester 2.

Detaljer

Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger

Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger 22.01.2016 1 2.2.2016: «Flyktninger ikke garantert psykisk hjelp Det er helt opp til kommunene hvilken hjelp de vil gi flyktninger til å takle angst

Detaljer

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Fylkesmannen i Rogaland Avd. dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus 22.01.20161 Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse Stoltenbergutvalgets Rapport om narkotika Saksbehandler: E-post: Tlf.: Vibeke Veie-Rosvoll vibeke.veie-rosvoll@verdal.kommune.no 74048380 Arkivref: 2010/8115 -

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Nasjonal konferanse NSH okt 2010

Nasjonal konferanse NSH okt 2010 Fremtidens utfordringer psykisk helsevern og rus Nasjonal konferanse NSH okt 2010 Bjørg Gammersvik Seniorrådgiver Helsedirektoratet BGA, Psykisk helse NSH 2010 1 Vi har hatt en Opptrappingsplan for psykisk

Detaljer

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 06/2009

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 06/2009 Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 06/2009 Møte FS 6/2009 Tid: 26.03.09 kl 18.00 Til stede: Forfall: Heikki Holmås, Andreas Behring, Audun Herning, Per Østvold, Nora Fjelddalen, Randi Røvik, Rolf Vestvik,

Detaljer

Den kommunale skjenkepolitikken - Overordnet strategi for lokal folkehelse. 28.01.2014 Pål Iden Fylkeslege

Den kommunale skjenkepolitikken - Overordnet strategi for lokal folkehelse. 28.01.2014 Pål Iden Fylkeslege Den kommunale skjenkepolitikken - Overordnet strategi for lokal folkehelse 28.01.2014 Pål Iden Fylkeslege 1 En helhetlig rusmiddelpolitikk- Se meg - Stortingsmelding 30! Fortsatt restriktiv alkoholpolitikk.

Detaljer

Drammen Opptrappingsplanen for rusfeltet Fagdag Drammen 22.nov. 2016

Drammen Opptrappingsplanen for rusfeltet Fagdag Drammen 22.nov. 2016 Drammen Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020 Fagdag Drammen 22.nov. 2016 Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020 Planen ble vedtatt i stortinget 28 april 2016 Tiltaksdelen er spisset mot personer

Detaljer

Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015.

Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015. Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015. v/ seniorrådgiver Tore Sørensen 1 Langsiktige mål for psykisk helse og rusarbeid Fremme selvstendighet og mestring

Detaljer

UTKAST TIL FELLESRUNDSKRIV OM ANSVARSFORDELINGEN FOR INNSATTE OG DOMFELTE RUSMIDDELMISBRUKERE MELLOM HELSETJ/SOSIALTJ/KRIMINALOMS.

UTKAST TIL FELLESRUNDSKRIV OM ANSVARSFORDELINGEN FOR INNSATTE OG DOMFELTE RUSMIDDELMISBRUKERE MELLOM HELSETJ/SOSIALTJ/KRIMINALOMS. UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyrekomite oppvekst, utdanning og sosial Saksnr: 0035/05 Saksbeh. John Dutton Arkivsaksnr. 05/04657-003 Org.enhet Senter for rusforebygging Møtedato 13.09.2005 Utvalg Bystyrekomite

Detaljer

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge Rusrelaterte

Detaljer

Utfordringer på psykisk helsefeltet. Øystein Mæland, assisterende helsedirektør

Utfordringer på psykisk helsefeltet. Øystein Mæland, assisterende helsedirektør Utfordringer på psykisk helsefeltet Øystein Mæland, assisterende helsedirektør NSH 14.10.2013 Mål møte pasienter og pårørende Pasienter/brukere vet hvor de kan fåhjelp når de trenger det Tilgang pånødvendig

Detaljer

Alkoholpolitikk - og alkoholforvaltning. - som folkehelsearbeid

Alkoholpolitikk - og alkoholforvaltning. - som folkehelsearbeid Alkoholpolitikk - og alkoholforvaltning. - som folkehelsearbeid 07.05.2015 Skal snakke om.. 1. Alkoholkultur; tall og tendenser 2. Alkoholloven og formålsparagrafen 3. Alkoholpolitikk; næring vs. folkehelse

Detaljer

Alkoholloven i forebyggingsperspektiv. 21.11.12 Nina Sterner

Alkoholloven i forebyggingsperspektiv. 21.11.12 Nina Sterner Alkoholloven i forebyggingsperspektiv 21.11.12 Nina Sterner Alkoholforbruk I 1993 var totalomsetningen på 4,55 liter per innbygger fra 15 år og oppover, og i dag på ca 7 liter. Ølkonsumet har vært relativt

Detaljer

Innspill til ny Stortingsmelding om rus

Innspill til ny Stortingsmelding om rus Innspill til ny Stortingsmelding om rus Det er 15 år siden forrige Stortingsmelding om rus, og det er positivt at regjeringen har sett behovet for en ny melding. Samtidig er det viktig å ikke forhaste

Detaljer

Kommunaldirektør helse- og sosialavd. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.09.2010 ble godkjent.

Kommunaldirektør helse- og sosialavd. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.09.2010 ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Rådhuset. Blåsalen Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 12:00 14:00. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Lillian Eck Hansen Leder Einar Brodersen Nestleder Bjørn Hagen

Detaljer

ET ALTERNATIV TIL FENGSEL FOR KRIMINELLE RUSAVHENGIGE

ET ALTERNATIV TIL FENGSEL FOR KRIMINELLE RUSAVHENGIGE NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL (ND) ET ALTERNATIV TIL FENGSEL FOR KRIMINELLE RUSAVHENGIGE KORTVERSJON Pilotprosjekt for bykommunene Bergen og Oslo med start 01.01.06 Dom på ND-program= Alternativ

Detaljer

Valg av møteledere og referenter

Valg av møteledere og referenter Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité Sak 1.6 Valg av tellekorps 4 Fylkesstyrets

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan i Tromsø kommune. Inger Hilde Trandem Overlege sosialmedisin, Tromsø kommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan i Tromsø kommune. Inger Hilde Trandem Overlege sosialmedisin, Tromsø kommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan i Tromsø kommune Inger Hilde Trandem Overlege sosialmedisin, Tromsø kommune Alcohol: No ordinary commodity ingen ordinær vare Alkoholloven: 1-1. Lovens formål. Reguleringen

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning 3 1.1 Definisjon av rusmisbruk 3 1.2 Rusmiddelpolitiske nasjonale mål 3 1.3 Helse og omsorgsplan 4 2.0 Lovverket

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2016 SARK-456-201000063-36

Byrådssak /11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2016 SARK-456-201000063-36 Dato: 26. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2016 RUTJ SARK-456-201000063-36 Hva saken gjelder: Byrådet fremlegger Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2016.

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken Bolig for velferd Felles ansvar felles mål Programkommunesamling, Værnes 14.10.15 Inger Lise Skog Hansen, Husbanken 2 «Bolig er roten til alt godt» - Vi har flyttet mye etter at vi kom til Norge. Barna

Detaljer

Alkoholloven i et folkehelseperspektiv v/ ass.avdelingsdirektør Rigmor K. de Waard

Alkoholloven i et folkehelseperspektiv v/ ass.avdelingsdirektør Rigmor K. de Waard Alkoholloven i et folkehelseperspektiv v/ ass.avdelingsdirektør Rigmor K. de Waard 1 En helhetlig rusmiddelpolitikk- Se meg - Stortingsmelding 30! Fortsatt restriktiv alkoholpolitikk. Forebygging begrense

Detaljer

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2017 Hva er TSB Del av spesialisthelsetjenesten, på linje med psykisk helsevern og somatikk. Medisinsk-, psykolog- og sosialfaglig behandlingstilbud («tverrfaglig

Detaljer

Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn

Plan for psykisk helse Gode liv i et inkluderende samfunn Plan for psykisk helse 2016-2020 Gode liv i et inkluderende samfunn Bergen bystyre behandlet saken i møtet 191016 sak 267-16 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar Plan for psykisk helse 2016 2020

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

FOREKOMST FOREKOMST FOREKOMST. Rusmisbruk. Nasjonal faglig retningslinje for ROP IS Anbefalinger om kartlegging

FOREKOMST FOREKOMST FOREKOMST. Rusmisbruk. Nasjonal faglig retningslinje for ROP IS Anbefalinger om kartlegging Rusmisbruk Samarbeid mellom og allmennmedisineren 20.november 2012 FOREKOMST Lars Linderoth Overlege Rehabiliteringspoliklinikken, Bærum DPS, Vestre Viken HF Faglig rådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

VELKOMMEN TIL NÆRMILJØGRUPPE PÅ STRAX-HUSET KL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

VELKOMMEN TIL NÆRMILJØGRUPPE PÅ STRAX-HUSET KL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT VELKOMMEN TIL NÆRMILJØGRUPPE PÅ STRAX-HUSET 27.04.16. KL. 13.00. 15.00. KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Velkommen! Erlend Horn, Byråd for sosial, bolig og inkludering (BSBI) HANDLINGSPLAN MOT

Detaljer

4. Hvordan samhandle innenfor område med sentrale aktører?

4. Hvordan samhandle innenfor område med sentrale aktører? Gruppeoppgaver Bårdshaug 28.10.09 Oppgave gruppe 1-4 (områdegruppene): 1. Noen refleksjoner om hva som kjennetegner russituasjonen i området? 2. Hvordan utvikle robuste kommunale tjenester i området? 3.

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Et sted mellom 1av2 og 1av3 vil i løpet av livet få en psykisk lidelse. Legger vi til at de som rammes vil ha pårørende vil ingen i landet (eller

Et sted mellom 1av2 og 1av3 vil i løpet av livet få en psykisk lidelse. Legger vi til at de som rammes vil ha pårørende vil ingen i landet (eller Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Vi arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud. For å

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Ruspolitisk handlingsplan. Et kort sammendrag av innhold

Ruspolitisk handlingsplan. Et kort sammendrag av innhold Ruspolitisk handlingsplan Et kort sammendrag av innhold Hvorfor ruspolitisk handlingsplan Kommunen er pålagd å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan jf. alkoholloven 1-7d. Alkohollovens formålsparagraf,

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan

Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Status rusmiddelpolitisk handlingsplan Senter for rusforebygging - primærtjeneste for kommunens rusarbeid Ny stortingsmelding ( juni 2012) Stortingsmelding 30 ( 2011-2012) SE MEG! En helhetlig rusmiddelpolitikk

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

HVORFOR? HVORFOR? ROP-lidelser Å jobbe på pasientens arenaer 6.Mars 2014 HVORFOR FOKUS PÅ RUS OG PSYKISK LIDELSE?

HVORFOR? HVORFOR? ROP-lidelser Å jobbe på pasientens arenaer 6.Mars 2014 HVORFOR FOKUS PÅ RUS OG PSYKISK LIDELSE? ROP-lidelser Å jobbe på pasientens arenaer 6.Mars 2014 Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken HF Faglig rådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet

Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet Hovedpunkter OSS Kristiansand 27.mai 2015 Samhandlingskoordinator i Østre Agder Harry Svendsen Arendal Froland Åmli Tvedestrand

Detaljer

Innhold. Del 1 Forståelse og perspektiver på rusproblemer. Forord... 13

Innhold. Del 1 Forståelse og perspektiver på rusproblemer. Forord... 13 Innhold Forord... 13 1 Rusproblemer en utfordring for samfunnet, helsetjenesten og den enkelte... 15 Stian Biong og Siri Ytrehus Formålet med boka... 15 Målgrupper... 16 Myndighetskrav... 16 Begreper og

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Human rusmiddelpolitikk - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 26. mai 2012 Utredet av Pål Thygesen med bidrag fra Kristian Normand og Kristin

Detaljer

Etablering av Samhandlingsteam

Etablering av Samhandlingsteam 1 / 8 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 4 2 PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT BESKRIVELSE AV PROSJEKTET...

Detaljer

RUSMIDDELMISBRUK OG UTVIKLINGSHEMMING REGELVERK RETTIGHETER OG MULIGHETER

RUSMIDDELMISBRUK OG UTVIKLINGSHEMMING REGELVERK RETTIGHETER OG MULIGHETER RUSMIDDELMISBRUK OG UTVIKLINGSHEMMING REGELVERK RETTIGHETER OG MULIGHETER 18.10.16 1 2 Skulle si noe om: Rettigheter som utløses Konsekvenser for kommunale tilbud Tilgjengelighet av omsorgstjenester Bolig

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

Strategi for god psykisk helse ( )

Strategi for god psykisk helse ( ) Strategi for god psykisk helse (2017-2022) Lagt fram 25.8.17 - fokus på livskvalitet Mange av virkemidlene for å fremme livskvalitet finnes i andre sektorer enn helse De sektorene som har virkemidler,

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet LPP konferanse Gardemoen, 19.10.14 v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet Målet ligger fast Målet er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv (Det norske

Detaljer

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune Føringer på rehabiliteringsfeltet Grete Dagsvik Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid Før Rehabilitering «forbeholdt» spesialisthelsetjenesten Omsorgsfaglig kultur i kommunene Lite incentiver

Detaljer

Vedlegg 1 Informasjon om Rustelefonen. Konkurranse for kjøp av tjenester innen markedsføring og medieplassering

Vedlegg 1 Informasjon om Rustelefonen. Konkurranse for kjøp av tjenester innen markedsføring og medieplassering Vedlegg 1 Informasjon om Rustelefonen Konkurranse for kjøp av tjenester innen markedsføring og medieplassering 1. Historikk RUStelefonen skal inngå avtale om kjøp av kommunikasjons-, og markedsføringstjenester

Detaljer

Fylkesmannens-/Helsetilsynets arbeid med rusproblematikk

Fylkesmannens-/Helsetilsynets arbeid med rusproblematikk Fylkesmannens-/Helsetilsynets arbeid med rusproblematikk Fylkeslege Marit Dypdal Kverkild Fylkeslege Jan Vaage Rusrelaterte oppgaver Opptrappingsplanen for rusfeltet Folkehelsearbeid Rettighetsklager på

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 14/6754-2 Dato: 26.08.14 FRITT BEHANDLINGSVALG I SPESIALISTHELSETJENESTEN â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET

Detaljer

Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer

Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer om programmet Strategi for god psykisk helse (2017-2022)

Detaljer