For året driftsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For året 2014 36. driftsår"

Transkript

1 For året driftsår

2 Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann), Lars Lundal -2-

3 Dagleg leiar har ordet. SØK sitt hovudmål er å framstå som ein dyktig leverandør av nett- og breibandstenester til beste for kundane våre. Overskotet skal primært nyttast til vidareutvikling av føretaket. Driftsåret har vore spesielt på to måtar. Me må attende til 2009 for å finna eit år med lågare forbruk. Årsaka til dette skuldast det milde vêret kombinert med lågare aktivitet i næringslivet. Det andre er at me har lagt bak oss eit år kor me har registrert langt fleire veker med feil i straumforsyninga, noko som også blant anna skuldast vêret. Samfunnet er avhengig av stabil straumforsyning og kundane sine forventningar til kvalitet, tilgjengelegheit og forsyningstryggleik aukar. For å innfri desse forventningane må me bli enda dyktigare innanfor systematisk vedlikehald og gjennomføra dei rette nettinvesteringane. Det er i dag etablert ein god nettstruktur med moglegheit for fleire innmatingar som reduserer konsekvensane i drift- og feil situasjonar. Det er stort fokus på framtidig straumforsyning og selskapsstruktur. Myndigheitene ynskjer ei strukturendring i retning av færre og meir robuste nettselskap. Det blei, i administrasjonen og i styrerommet, arbeidd godt med høyringssvaret til Olje- og energidepartementet sin rapport om «eit betre organisert straumnett». Den største utfordringa for små selskap, er eit eventuelt krav om selskapsmessig- og funksjonelt skilje av drifta. Små selskap og då spesielt selskap som er organisert som samvirkeselskap, har leveringssikkerhet og beredskap som overordna fokus. Lokalt eigarskap er viktig for oss, og god lokalkunnskap gir oss det beste utgangspunktet for trygg straumforsyning i all slags vêr. Lokalt eigarskap forpliktar, og me vil styra og forvalta ressursane i SØK på ein måte som både på kort og lang sikt er til det beste for næringsliv og innbyggjarar i området vårt. Små selskap er gjennomgåande prega av godt vedlikehald og langsiktige investeringar, fordi eigarane prioriterer eit nett med høg kvalitet i lokalsamfunnet og ikkje kortsiktig profitt. Me fryktar at konsentrasjon av avgjerdsmakt i store, by-dominerte selskap vil føre til nedprioritering av distrikta, med redusert leveringskvalitet og svekka beredskap som resultat. Me er budd på at endringar vil komme og det er difor viktig at me held god orden i eige hus og møter godt førebudde til nye utfordringar, til beste for selskapet og kundane våre. Me undersøkjer kundelojaliteten kvart år og i 2014 oppnådde me ein relasjonsscore på 72 og ein lokalscore på 88. Me står sterkt i lokalsamfunnet. SØK har ein sunn og god økonomi. Me gir kjøpeutbytte og bidrar til lokal verdiskaping gjennom støtte til lag og organisasjonar i bygdene. Til slutt vil eg takka styret og tilsette for innsatsen og samarbeidet i Kristoffer Vannes Dagleg leiar - 3 -

4 ÅRSMELDING 2014 GENERELT SØK - Skånevik Ølen Kraftlag SA er eit samvirkeføretak der alle kundar med fast eigedom som er registrerte i Folkeregisteret med bustadadresse, verksemder registrerte i Føretaksregisteret med hovudkontor, eller kommunar innan Føretaket sitt konsesjonsområde som ynskjer å kopla seg til vårt straumnett, må vera medlemer av laget. Eigarar av fritidshus er ikkje medlemer av laget. SØK vart skipa ved samanslåing av tidlegare Skånevik Kraftlag og Ølen Bjoa Vikebygd Kraftlag. Selskapet har som hovudføremål å framstå som ein dyktig leverandør av nett- og breibandstenester til beste for kundane og bygdene våre. Vårt verdigrunnlag byggjer på: Tryggleik, Rettferd, Engasjert, Nær og Dyktig. SØK sitt konsesjonsområde er Skånevik, Åkrafjorden i Etne kommune og tidlegare Ølen Kommune i Vindafjord Kommune. ENØK Vår oppgåve er å krevja inn avgift til Energifondet i form av eit påslag på nettariffen til kundane. Ved å ringa Enova SF sitt telefonnummer for rådgiving om energisparing og energiomlegging, kan kundane få gratis råd og rettleiing. Enova SF sitt telefonnummer blir oppgitt på vår faktura og vår heimeside ENERGIUTGREIING SØK er pålagde å gjennomføra lokale energiutgreiingar for kvar kommune. Dei skal medverka til ei felles vurdering av framtidige energiløysingar. Energiutgreiinga skal oppdaterast anna kvart år, og det skal haldast eit offentleg møte. Energiutgreiinga skal innehalda energioversikt som viser kommunen sitt energisystem og samansetjing med statistikk for produksjon, overføring og bruk av energi, samt energietterspurnad fordelt på ulike energiberarar

5 SELSKAPSSTRUKTUR OG ORGANISASJON SØK er eit ålmennyttig samvirkelag med skiftande medlemstal og kapital. Gjennom årsmøtet utøver medlemene den øvste mynde. Berre medlemer har rett til å møta på årsmøtet. Årsmøtet skal mellom anna velja styreleiar, styremedlemer og varamedlemer, velja medlemer til valnemnda og godkjenna rekneskap og årsmelding. Styret leiar laget. Dagleg leiar står for dei daglege gjeremåla. Ved utgangen av året hadde SØK 22,35 årsverk inklusiv fire lærlingar, fordelt på 23 personar. Dei tilsette sin gjennomsnittsalder er 45 år. I styret utgjer kvinnene 33,3 % av styremedlemmene. Av dei tilsette utgjer kvinnene 12,81 % av samla årsverk. I tilsetjingssaker der mann og kvinne elles står likt, blir kvinne, som eit ledd i å betra likevekta, føretrekt. Dagleg leiar Fellestenester Nett Kunde Breiband - 5 -

6 STYRET Styret har i år gjennomført seks møte, og 23 saker har vore oppe til handsaming. Styret har vore samansett slik: Kåre L. Berge Leiar valt 2014 for to år. Hjørdis Sævareid Nestleiar valt 2014 for to år. Gunnar Dalen Styremedlem valt 2013 for to år. Torun Hadland Susort Styremedlem valt 2014 for to år. Paul Tungesvik Styremedlem valt 2013 for to år. Lars E. Lundal 1. varamedlem valt 2014 for to år. Anne Skartland 2. varamedlem valt 2013 for to år. Tilsette har ein representant i styret, vald av dei tilsette, med stemmerett: Espen Årvik styremedlem valt 2013 for to år. Harry Strøm varamedlem valt 2013 for to år. ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE Totalt sjukefråvær var 4,5 % mot 2,4 % i To verneombod og eit hovudverneombod er valde og me er tilslutta Haugaland HMS. Det blir gjennomført vernerunde og medarbeidarsamtalar. Haugaland HMS gjennomfører periodisk kartlegging av arbeidsmiljøet. Alle avvik skal registrerast, og korrigerande tiltak blir sette i verk i samsvar med gjeldande rutine. Verksemda har som mål å oppnå null arbeidsskadar. Me har inngått avtale om inkluderande arbeidsliv. Me har innarbeidd ein kultur som tar sikte på at det ikkje førekjem forskjellshandsaming grunna kjønn. Arbeidsmiljøet er godt. YTRE MILJØ Me har inngått avtale med Stena Recycling AS om leveranse av elektroavfall og Etne Containerservice AS anna avfall. SØK har ikkje hatt utslepp som forureinar det ytre miljø. RETTSTVISTAR SØK er ikkje involvert i rettstvistar. FRAMLEIS DRIFT I samsvar med rekneskapslova 3-3 stadfester styret at årsoppgjeret er avlagt under føresetnad av framleis drift av selskapet

7 EIGAR- OG MEDLEMSKAP I SAMSKIPNADER OG LAG SØK er medeigar i Sunnhordland Kraftlag (SKL) AS (2,6 %), Akslandselva Kraft AS (21,1%) og Valider AS (0,91%). SØK er medlem i EnergiNorge og Kommunenes Sentralforbund. EIGEDOMAR SØK har hovudkontor i Skånevik og montørstasjon i Ølen. Me har dermed to velutrusta bygg med nødvendig lager og utstyr. TRANSFORMATORSTASJONAR SØK har ein koplingsstasjon i Vikebygd og ein koplingsstasjon i Skånevik. HØGSPENTLINJER SØK hadde fyrst på året 133,090 km 22 kv linjer i drift. Ved slutten av året var 131,990 km i drift. HØGSPENTKABLAR SØK hadde fyrst på året 65,594 km 22 kv kablar i drift. Ved slutten av året var 68,375 km i drift. Me har i drift 5 km sjøkabel. LÅGSPENTNETTET SØK hadde fyrst på året 235,220 km lågspentlinjer i drift. Ved slutten av året var 233,751 km i drift. SØK hadde fyrst på året 54,788 km lågspentkablar i drift. Ved slutten av året var 57,668 km i drift. KOMMUNALE GATE- OG VEGLYS I Skånevik og Åkrafjorden er det 267 veglys i drift. I Vindafjord kommune er det 751 veglys i drift. Etter avtale med kommunane vert lysanlegga i vårt nettområde vedlikehaldne av SØK

8 NETTSTASJONAR SØK hadde fyrst på året 245 transformatorar fordelt på 238 nettstasjonar med ei samla yting på kva. Ved slutten av året var talet på transformatorar 248, fordelt på 240 nettstasjonar, med ei samla yting på kva. TRANSPORTMIDLAR, INVENTAR SØK har to lastebilar, ein liftbil og ni varebilar. SØK har og eit mobilt naudstraumsaggregat på 100 kva og er medeigar i eit på 300 kva. Bygget i Skånevik og Ølen er utstyrt med naudstraumsaggregat med automatisk oppstart. NETTDRIFTA Me har ein nettstruktur med høgt innslag av redundante nettløysingar som reduserer konsekvensane i feilsituasjonar. Stabil aktivitet innan fornying av nettanlegg og eit godt vedlikehald, kombinert med ein nettstruktur med høgt innslag av redundante nettløysingar, gir ei straumforsyning med god forsyningstryggleik. Me brukar nettinformasjonssystem til å dokumentera tilstanden i nettet. Ved å identifisera problema og utbetra desse før dei får utvikla seg til ein større driftsfeil, vil omfanget av uventa feil og leveringsavbrot bli redusert. Me nærmar oss slutten med å få alle mastetransformatorar på bakken og aktiviteten innan fornying av 22 kv leidningsnett og kabelnett vil dermed auka kommande åra. Arbeidet med å planlegge ny straumforsyning til Marine Harvest sitt settefiskanlegg i Fjæra er starta opp og arbeidet vil truleg ta til første halvår Det er registrert 17 veker med høgspentfeil, 9 veker med lågspentfeil og 6 veker med både høgspent- og lågspentfeil. 20 veker er registert utan feil, mot 34 veker i Den totale avbrotskostnaden vart 2,359 mill. kroner mot 1,543 mill. kroner i Av totale avbrotskostnadar er 0,440 mill. kroner forårsaka av andre nettselskap. Netto avbrotskostnad blir 1,919 mill. kroner

9 SAL AV KRAFTLEVERANSAR Sal av kraftleveranse til sluttbrukarar i 2014 var MWH som er ein reduksjon på 10,68 % i høve SAL AV NETTLEVERANSAR Det blei gjennom året innmata frå regionalnettet og MWH frå lokal produksjon og andre nett, til saman MWH. Av dette utgjer nettap MWH, som er 4,5 %. Avgiftspliktig effekt var 17,669 MW. Sal av nettleveranse til sluttbrukarar i 2014 var MWH som er ein reduksjon på 8,63 % i høve til NETTKUNDAR Ved utgangen av 2013 hadde me registrert nettkundar. Med ein auke på 99 vert talet aktive nettkundar ved utgangen av året

10 DET LOKALE ELTILSYN Det lokale el-tilsyn (DLE) ved SØK får kvart år tilsendt instruks frå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Instruksen regulerer og set rammer med retningslinjer for hovudsatsingsområda innan tilsynsaktiviteten rundt om i landet. Årsplan for 2014 er gjennomført som planlagt i samsvar med instruks. Det har vore utført tilsyn med 112 private anlegg, fordelt mellom bustadar, hytter og gatelysanlegg. Det er utført tilsyn ved trearbeidande industri, idrettsanlegg, forsamlingslokale, andre næringsverksemder og 13 gardsbruk. Sum vekting av utført tilsyn er 181 mot målet som var 179. Det er gjennomført informasjonsretta tiltak til ulike målgrupper. DLE ved Skånevik Ølen Kraftlag, Etne Elektrisitetslag og Haugaland Kraft i samarbeid med brannførebyggjande avdeling i Etne og Vindafjord kommune tilbyr og gjennomfører årleg undervisning for 6. og 9. klassar ved alle grunnskular innanfor Etne- og Vindafjord kommune. Informasjonen og undervisningsopplegget handlar om eltryggleik og branntryggleik i heimen og er spesielt retta mot bruk av elektrisk utstyr og apparat. Over 40 prosent av bustadbrannane har samanheng med elektrisitet, enten tekniske feil på utstyr og installasjonar eller feil bruk av elektriske apparat. Undervisningsopplegget føregår i eit eige bygg kor det blir laga brannfeller som elevane skal identifisera. Det er gjennom året ikkje observert tilhøve som har medført strafferettslege reaksjonar eller særskild rapportering til DSB. Tilsynsaktiviteten er gjennomført i samarbeid med DLE ved SKL Nett AS. BREIBAND SØK har inngått partnaravtale med Haugaland Kraft på levering av breibandstenester og kundeservice. Til private vert produktet Altibox, som består av internett, telefoni og TV, levert. Til verksemder vert det i hovudsak levert internett. Altibox styrkjer sin posisjon i marknaden og kjem godt ut i konkurransen samanlikna mot andre aktørar målt på pris og kapasitet. Gjennom året er det kopla opp 88 kundar og ved utgangen av året var det i drift 824 kundar. Arbeidet er utført med eigne tilsette. Drifta har vore stabil. Me har inngått samarbeidsavtale om levering av alarmtenester, men aktiviteten er her inntil vidare lagt på vent. SØK sin forretningsidé bygger på at me gjennom målretta utbygging skal leggja grunnlaget for at lokalsamfunna i vårt nettområde får tilgang til eit fiberoptisk nett

11 FAMTIDIG UTVIKLING Våren 2015 la «Reitenutvalet» fram sin rapport «Eit betre organisert straumnett». Største utfordringa i dette forslaget er for oss krav om selskapsmessig- og funksjonelt skilje. Forslag om et selskapsmessigog funksjonelt skilje medfører utfordringar og auka kostnader. Dersom dette blir innført vil dette innebera at SØK må etablera eit morselskap og dotterselskap for dei ulike aktivitetsområda. Framtidig inntening og finansiell stilling vert vurdert som god både på kort og lang sikt. Størst uvisse for det økonomiske resultatet framover vil framleis vera til rammevilkåra for nettdrift. Me har i dag ein reguleringsmodell for nettdrifta der effektiviteten og inntektsramma blir påverka av våre eigne kostnadar, kostnadar frå referanseselskapa, og kostnadar frå alle andre selskap som påverkar gjennomsnittseffektiviteten. Utviklinga i andre selskap er dermed avgjerande for utviklinga av vår inntektsramme. Kraftmarknaden er prega av auka konkurranse og nye krav. Slik me vurderer marknadssituasjonen i dag, er det grunn til å tru at utsiktene framover ser gode ut og at denne delen av verksemda vil bidra med gode inntekter i åra som kjem. Me ynskjer å sjå på tiltak for å oppretthalda lønsomheita på dagens nivå. For aktiviteten innan breiband har me som mål å kopla opp 100 nye kundar i året. Me ser at aktiviteten kjem nettverksemda til gode i beredskapssituasjonar. Me må sjå på og vurdera tiltak som framover kan betra innteninga for dette forretningsområdet. SØK eig 2,6 % i SKL AS, og utbyttet på aksjane er med på å gi oss stabile inntekter. Me har inngått samarbeidsavtale med SKL om bygging av småkraftverk i regionen. Aksland Kraft AS, kor SØK eig 21,1%, vart sett i drift sommaren SØK sin strategiplan slår fast at hovudføremålet til selskapet er å framstå som ein dyktig leverandør av nett- og breibandstenester til beste for kundane og bygdene våre. Investeringane i nettverksemda vil stige dei kommande åra, blant anna som følgje av myndigheitene sine pålegg om å innføra avansert måle- og styringssystem (AMS), med nye smarte målarar hos alle kundar, innan SØK deltek i utbyggingsprosjektet via Haugaland Kraft AS som er tilknytt Soria. SØK er med i Valider AS som skal drifte sentralsystemet. Investeringane innan breiband vil halda fram på dagens nivå. Framtidige nettinvesteringar vil framover bli meir retta mot høgspentlinjer og kablar, utskifting av eldre brytaranlegg og fornying av eldre lågspentanlegg. Me vil også på enkelte høgspentavgangar vurdera å installera mindre effektbrytaranlegg ute i nettet kor driftsfeil gir høge KILE kostnadar. For 2015 er det budsjettert med eit resultat før skatt på 6,152 mill. kroner og 4,409 mill. kroner etter skatt. I investeringsbudsjettet er det sett av 13,047 mill. kroner til investering i distribusjonsnettet og 0,5 mill. kroner til AMS. Det er budsjettert med eit anleggstilskot på 1,1 mill. kroner. Til breiband er det sett av 4,417 mill. kroner kor 0,5 mill. kroner er sett av til transportmiddel. For 2015 er det budsjettert med 1,0 mill. kroner til kjøpeutbytte. SØK ynskjer å vera med å ta eit lokalt samfunnsansvar og har difor sett av 0,3 mill. kroner til lag, organisasjonar og forsamlingslokale

12 FINANSIELL RISIKO Me har ei bevisst haldning til handtering av finansiell risiko. Verksemda er kapitalintensiv, og har behov for kapital for gjennomføring av investeringar. Likviditetsrisiko må difor handterast. Selskapet driv med kjøp og sal av energi, transport av energi og breiband. Handtering av marknadsrisiko blir difor viktig. Me har følgjande marknadsrisiko: Prisrisiko og volumrisiko knytt til sal av energi på sikringsprodukt. Renterisiko knytt til inntektsramma for nettverksemda. Me har slik handtering av marknadsrisikoen: For sikringsprodukt vert prisrisiko handtert ved at det vert gjennomført sikringskjøp for selt volum i NOK. Renterisikoen er avgrensa. Inntekter frå nettverksemda (kapitalinntekter), er avhengig av rentenivået. Me har i dag inga renteberande gjeld å ta omsyn til slik at risikoeksponering er knytt opp til låg rente på nettkapital. Kredittrisikoen vert vurdert som avgrensa. Me har innført rutinar som inneber at alle kundar, med unnatak av fritidskundar og uttak for kortsiktig forbruk, blir fakturert kvar månad. Våre breibandskundar blir også fakturert kvar månad. Rutinane for innkrevjing av uteståande krav er utforma slik at inkassoselskapet no overtar fordringssakene etter hovudforfall. Me har rutinar for vurdering av motpartsrisiko; dvs kunden si evne til å ivareta sitt økonomiske ansvar. Likviditetsrisikoen vert vurdert som liten. Selskapet si drift og finansielle inntekter sikrar nødvendig tilgang på likvidar. Soliditeten er god. Eigenkapitalen er høg, og det er ingen lån som skal handterast. Våre investeringar er gjennomført utan låneopptak

13 RESULTATET Rekneskapen syner, etter ei omsetjing på 64,139 mill. kroner, eit resultat før skatt på 9,338mill. kroner og eit årsresultat etter skatt på 6,950 mill. kroner. For 2013 var årsresultatet etter skatt 4,423 mill. kroner. Årsresultatet for 2014 samanlikna mot tilsvarande for 2013 er auka med 2,526 mill. kroner som skriv seg frå følgjande endringar: Redusert dekningsbidrag 0,085 mill. kroner. Redusert personalkostnadar 3,475 mill. kroner. Auka avskrivingar 0,532 mill. kroner. Auka andre driftskostnadar 2,245 mill. kroner. Redusert utbetaling utviklingsmidlar 0,250 mill. kroner. Auka netto finansresultat 1,936 mill. kroner. Auka skattekostnad med 0,273 mill. kroner. Kraftomsetninga bidrar med eit driftsresultat på 1,391mill. kroner og nettverksemda bidrar med eit driftsresultat på 4,151 mill. kroner. Verksemdsområdet Tele har eit resultat på -0,379 mill. kroner medan øvrig verksemd har eit resultat på 0,651mill. kroner. Me har avsett skuldig sponsor med 0,3 mill. kroner til støtte av lag, organisasjonar og forsamlingshus. BALANSEN OG LIKVIDITET Totalkapitalen var ved utgangen av året 171,766 mill. kroner, samanlikna med 161,358 mill. kroner året før. Den frie eigenkapitalen ved utgangen av året utgjer 135,429 mill. kroner. Sum eigenkapital ved årets slutt utgjer 140,093 mill. kroner som gir ein eigenkapitalprosent på 81,56 %, samanlikna med 82,5 % året før. Investeringar i eigne anleggsmidlar er finansiert med eigne midlar. I 2014 blei det i distribusjonsnettet netto investert for 15,889 mill. kroner og 3,669 mill. kroner i breibandsnettet. Til saman er det brukt 1,545 mill. kroner i transportmidlar, maskinar, inventar og bygningar. Soliditeten er svært god, og eigenkapitalen på 81,56 % gir ei god finansiering av varige anleggsmidlar. Netto kontantstraumar frå operasjonelle aktivitetar har tilført 17,606 mill. kroner. Til investeringsaktivitetar er brukt 18,334 mill. kroner og til finansaktivitetar er brukt 0,0148 mill. kroner. Likviditeten utgjorde ved utgangen av året 5,989 mill. kroner, som er 0,713 mill. kroner lågare samanlikna med året før. Styret meiner at årsrekneskapen gir eit rett bilde av utviklinga og resultatet i verksemda for året og stillinga ved årsskiftet, og det har ikkje hendt noko i tida etter at årsrekneskapen blei avlagt som har vesentleg innverknad på resultatet

14 RESULTATDISPONERING Vårt føremål er å vera ein dyktig nett- og breibandsleverandør til beste for kundane og bygdene våre. Vidare skal føretaket forvalta kapitalen sin på ein slik måte at dette gir grunnlag for samfunnsnyttig engasjement til beste for bygdene i laget sitt forsyningsområde. Me skal ha god finansiell handlefridom. Me skal gi kjøpeutbytte, og vera ein viktig bidragsytar til lokalsamfunnet, men slik at finansiering av framtidige investeringar framleis skal sikra god soliditet. Med bakgrunn i dette er det styret si meining at framlegget til resultatdisponering er i samsvar med våre mål. Styret sitt framlegg til disponering av årsresultatet for 2014: Avsett til annan eigenkapital: kr Avsett til kjøpeutbytte kr. 0 Sum overføring: kr

15 - 15 -

16 - 16 -

17 - 17 -

18 Noter til regnskapet 2014 NOTE 3 - VARELAGER Lager materiell er vurdert til anskaffelseskostnad for innkjøpte varer. NOTE 4 - PENSJONSKOSTNADER Selskapets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordningen i Kommunal Landspensjonskasse. Denne ordningen gir en definert ytelse i henhold til tariffavtalen (Hovedtariffavtalen for energiverk og datterselskap med selvstendig medlemskap i KS Bedrift), og tilfredsstiller kriteriene for det som betegnes som en "Multiemployer plan". Antall personer som er omfattet av pensjonsordningen er pr stk. Aldersfordeling for de personer som er omfattet av ordningen er gjennomsnittlig 45 år. I tillegg til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av avtalefestet pensjon til aldersgruppene fra 62 til 65 år. Disse ytelsene har av partene i kommunal sektor vært ansett å ha en midlertidig form. Av den grunn er de heller ikke tatt inn i tjenestepensjonsordningen, men dekkes på pay-as-you-go basis en utligningsordning der alle arbeidsgivere innenfor den enkelte arbeidsgiverorganisasjone betaler samme tilskudd i prosent av pensjonsgrunnlaget. De fremtidige utgifter til disse ytelsene er beheftet med særlig stor usikkerhet. Disse utgiftene var 0,70% av pensjongrunnlaget frem til Fra endret KLP tilslutningsordingen for AFP. SØK har valgt 100% utligningsordning. Uttak fom år 2001 har en egenandel som utgjør 50% av utbetalt pensjon. En har dessuten løpende pensjonsforpliktelse for 1 person. Nåverdien av pensjonsforpliktelsen er beregnet ut i fra forutsetning om forventet levetid, diskonteringsrente på 5% og årlig pensjonsstigning på 2,0%. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om tjenestepensjon. Selskapet sin pensjonsordning oppfyller kravet til denne loven Pensjonsforpliktelse Arbeidsgiveravgift Sum pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 2,30 % 4,00 % Forventet avkastning 3,20 % 4,40 % Forventet lønnsregulering 2,75 % 3,75 % Forventet pensjonsregulering 1,73 % 2,72 % Forventet G-regulering 2,50 % 3,50 % Forventet uttakstilbøylighet AFP 0 % 0 % Tjenestepensjon Midler > Midler > forpliktelser forpliktelser Opptjente pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Periodisert arbeidsgiveravgift Ikke resultatført virkning av estimatavvik Netto pensjonsforpliktelse (+) / forskuddsbetalt pensjon (-) Netto pensjonsforpliktelse (+) / forskuddsbetalt pensjon (-)

19 Noter til regnskapet 2014 NOTE 5 - UTSATT SKATT / SKATTEKOSTNAD Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Det er beregnet utsatt skatt av følgende poster: Midlertidige forskjeller er knyttet til: Endring Fordringer Anleggsmidler Pensjonsforpliktelser Gevinst og tapskonto Underskudd til fremføring Grunnlag for beregning av utsatt skatt Anvendt skattesats 27% : Utsatt skatt: Utsatt skattefordel 0 0 I henhold til foreløpig regnskapsstandard for behandling av skatt er midlertidige negative og positive forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode, utlignet og nettoført. Nedenfor er det gitt en spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag. Resultat før skattekostnad /- permanente forskjeller /- avsetning til kjøpeutbytte 0 +/- skattemessig underskudd tidligere år 0 +/- midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Skattekostnad i regnskapet består av følgende poster: Betalbar inntektsskatt For mye(-) for lite(+) avsatt tidligere år Betalbar formueskatt 3 promille Endring i utsatt skatt Sum skattekostnad NOTE 6 - MARKEDSBASERTE OBLIGASJONER Markedsbaserte obligasjoner har en anskaffelseskostnad på kr ,-. Urealisert tap utgjør kr 6 323,-. Markedsbasert verdi pr blir etter dette kr ,

20 Noter til regnskapet 2014 NOTE 7 - OVERSIKT OVER VARIGE DRIFTSMIDLER Transportmidler Maskiner/ Bygninger m.v. Tomter m.v. Fordelingsanlegg inventar o.l høgspent Anskaffelskostnad Tilgang i året Avgang til anskaffelseskostnad Anskaffelskostnad Samlet avskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Prosentsats ordinære avskrivninger 10,0-20,0% 10,0-33,3% 2-10% 0 2,9 % Nettstasjoner Tele Anlegg under m/trafo nett utførelse SUM Anskaffelskostnad Tilgang i året Avgang til anskaffelseskostnad Anskaffelskostnad Samlet avskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Prosentsats ordinære avskrivninger 4,0 % 5,0-20,0% 0 Varige driftsmidler er vurdert til historisk anskaffelseskostnader, det er benyttet linære avskrivninger. NOTE 8 - ANSATTE, GODTGJØRELSER M.V. Lønnskostnader m.m. består av følgende poster: Lønn Pensjonskostnader Folketrygdavgift Annen personalkostnad Sum Gjennomsnittlig antall årsverk 20,95 16,9 Utbetalt lønn til daglig leder utgjør kr samt betalt pensjonspremie kr Godtgjørelse til styret er i år 2014 utbetalt med kr Kostnadsført godtgjørelse til Deloitte AS for revisjonsrelaterte tjenester utgjør kr I tillegg kommer andre tjenester revisor med kr NOTE 9 - UTVIKLINGSMIDLER (KOSTNAD) Avsatt, skyldig sponsor til lag og organisasjoner Avsatt, skyldig sponsor til privat eide grendahus Sum

21 Noter til regnskapet 2014 NOTE 10 - MER-/MINDREINNTEKT 2014 For 2014 har Skånevik Ølen Kraftlag fått tildelt en maksimal tillatt inntekt av NVE inkludert KILE på kr c) Beregnet KILE kostnad år Maksimal tillatt inntekt etter at beregnet KILE kostnad er fratrukket a) Årets inntekt nett (driftsinntekt) Andre permanente forskjeller 0 Årets inntekt nett (finansinntekt) Årets varekjøp vedrørende nettdrift Årets kostnader overliggende nett, eiendomsskatt m.v. d) Sum avvik avskrivninger og avkastningsgrunnlag i år 2014 mot år 2012 e) b) Mer-inntekt år 2014 a-b Mindreinntekt pr Beregnet rente år 2014 (gjennomsnitt året) 2,00 % Renter på mindreinntekt pr Mindreinntekt pr godkjent av NVE Renter på mindreinntekt pr godkjent av NVE Mindre inntekt er ikke inntektsført. Den er heller ikke innarbeidet i regnskapets balanse. I år 2015 skal 25 % av tillatt inntekt eks. KILE avskrives jf. krav fra NVE. En slik beregning utføres på følgende måte: Grunnlag (tillatt inntekt + kostnader overliggende nett, eiendomsskatt m.v. + avvik avskr/avkatn.grunnlag) c-d-e Foreløpig beregning tillatt merinntekt 25 % Mindreinntekt / renter mindreinntekt pr Beløp utover 25 % av tillatt inntekt Avkastningsgrunnlag: Gj.snitt Driftsmidler Nettoarbeidskapital 1% Sum avkastningsgrunnlag Driftsresultat distribusjon Avkastning i % 4,16 % KILE: Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi innebærer at nettariffene over tid vil bli påvirket av omfanget av ikke levert energi. Norges vassdrags- og energidirektorat tildeler årlig kilekostnad for SØK. Dersom kostnaden med for mange strømbrudd overstiger tildelt kilekostnad vil dette kunne medføre at vi må yte kompensasjon til våre kunder i form av redusert nettariff. NOTE 11 - EGENKAPITAL Ansvarskapital Annen egenkapital Egenkapital pr Innskutt selskapskapital Utbetalt kjøpeutbytte som tidligere er vedtatt Årets resultat, disponert til annen egenkapital Egenkapital pr Sum NOTE 12 - BANKINNSKUDD Bankinnskudd omfatter bundne skattetrekksmidler kr

22 Noter til regnskapet 2014 NOTE 13 - SALGSINNTEKTER Per virksomhetsområde: Kraftomsetning Distribusjon Tele Andre tjenester Sum NOTE 14 - INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER Balanseført Markeds- Eierandel verdi verdi Sunnhordland Kraftlag AS 2,6 % Akslandselva Kraftverk AS 21,1 % Stiftinga Kompetanse E Fase Vest Validær AS Egenkapitalinnskudd KLP Sum

23 Skånevik Ølen Kraftlag SA Kontantstrømoppstilling KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Årsresultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Andre tidsavgrensningsposter Pensjonskostnad uten kontanteffekt Endring i varer Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER: Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER: Innbetaling av egenkapital Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr

24 Resultat virksomhetsområder KRAFTOMSETNING: Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Driftsinntekter Varekostnad Lønn, arbeidsgiveravgift m.v Ordinære avskrivningar Andre driftskostnadar Tap fordring Sum driftskostnadar Driftsresultat DISTRIBUSJON: Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Driftsinntekter Varekostnad Lønn, arbeidsgiveravgift m.v Ordinære avskrivningar Andre driftskostnadar Tap fordring Sum driftskostnadar Driftsresultat TELE: Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Driftsinntekter Varekostnad Lønn, arbeidsgiveravgift m.v Ordinære avskrivningar Andre driftskostnadar Tap fordring 18 Sum driftskostnadar Driftsresultat ØVRIG VIRKSOMHET: Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Driftsinntekter Varekostnad Lønn, arbeidsgiveravgift m.v Ordinære avskrivningar Andre driftskostnadar Tap fordring Sum driftskostnadar Driftsresultat SUM SELSKAP: Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Driftsinntekter Varekostnad Lønn, arbeidsgiveravgift m.v Ordinære avskrivningar Andre driftskostnadar Tap fordring Sum driftskostnadar Driftsresultat

25 - 25 -

26 - 26 -

27 DEI TILSETTE Bak frå venstre: Gerda J. Solberg, Tove Sandvold, Einar Arefjord, Roy Molnes, Martin Løhaugen, Daniel Sæle, Siv Helen Riebesen, Tor Even Pedersen Framme frå venstre: Kristoffer Vannes, Marit Solheim, Gunnar Molnes, Jon Helge Garvik Arefjord, Harry Strøm Bak frå venstre: Svein Myklebust, Bjørn Gunnar Vika, Gisle Sørheim, Jørn Kristian Thorstad, Framme frå venstre: Cathrine Fosso Sortland, Kåre Langeland, Josef Skålnes, Daniel Hornenes

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013 www.sykkylvenenergi.no Årsmelding og rekneskap 213 1 Introduksjon av selskapet Merkeår Innhald 1918 Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta Introduksjon av selskapet... 3 verk tok til den

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2012 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /3/ Selskapet og organisasjonen /12/ Styreleder med styre /18/ Teknisk årsrapport /28/ Resultatregnskap /6/ Adm. direktørs beretning /14/ Styrets

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2002

Årsmelding og rekneskap 2002 Årsmelding og rekneskap 2002 www.lusterenergiverk.no Generalforsamling Generalforsamling for Luster Energiverk AS vert halden i Banksalen Gaupne måndag 05.05.03 kl. 16.00 SAKLISTE 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F IMEBANKEN UNGDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN F NKEN GRÜNDERBANKEN FJORDBANKEN SPAREBANKEN BYGG N SENIORBANKEN BYGDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEB GDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN UST FJORDBANKEN

Detaljer

Truverdig Nær Tilgjengeleg

Truverdig Nær Tilgjengeleg 20 0 Truverdig Nær Tilgjengeleg årsrapport Leiar Historie, samspel og utvikling Bø Sparebank si historie strekk seg tilbake til ei stormnatt i februar 1849. Da bles kornmagasinet ned. Til da hadde dette

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Notodden Energi 1 2 Notodden Energi Årsrapport 2011 INNHOLD Eierstyring og virksomhetsledelse Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Virksomheten og det lokale eltilsyn Bredbånd

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2013 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 75. DRIFTSÅR 1940 2014 ÅRSMELDING 2014 INNHALD SELSKAPET... 3 STYREFORMANNEN HAR ORDET... 5 REKNESKAPEN 2014 STYRET SINE KOMMENTARAR... 5 KJØP OG SAL AV KRAFT... 6 NETTDRIFTA...

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

Valdres Energiverk AS Spikarmoen 16 N 2900 Fagernes telefon: +47 61 36 60 00 e-post: veas@veas.no valdresenergi.no. 3 Selskapet og organisasjon

Valdres Energiverk AS Spikarmoen 16 N 2900 Fagernes telefon: +47 61 36 60 00 e-post: veas@veas.no valdresenergi.no. 3 Selskapet og organisasjon årsrapport 2009 Gråkampen. Foto: Anne Haalien Fra Bitihorn. Foto: Bjørn Hebæk Våre lokaler på Spikarmoen. Foto: Valdres Energiverk AS Innhold Selskapet og organisajon 3 Selskapet og organisasjon 4 Styret

Detaljer

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør»

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør» 2 INNHOLD Overordnet strategi 04 Dette er HelgelandsKraft AS 05 Styrets beretning 06 Presentasjon av styret 13 Nøkkeltall 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 18 Noter i regnskapet

Detaljer

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2003 FOR L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK Organisasjon: L/L Rollag elektrisitetsverk er et privat distribusjonsselskap som har vært i drift siden 1947. Det er et privat luteierlag der

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no Årsmelding 2010 1951-2011 60. driftsår www.hemnekraftlag.no 2 Kjære leser Kraftlagets rapport for 2010 inneholder foruten styrets beretning og regnskapstall for 2010, også mye informasjon om de ulike aktiviteter

Detaljer