VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon"

Transkript

1 VERSJON BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon

2 Velkomen som kunde FYRST AV ALT vil eg takke for at Du har valt Enivest som leverandør og ynskjer deg velkomen som kunde. EINVEST SIN VISJON er å være den viktigaste breibandsleverandøren i Sogn og Fjordane - oftast uttrykt gjennom valspråket vårt - breiband i Sogn og Fjordane. VI ER GLADE OVER å ha medverka til at breibandstilbodet er kome så langt som det er i dag. Ved utgongen av 2009 har over 99 prosent av alle husstandar og verksemder i Sogn og Fjordane tilbod om breiband. Det er på likt nivå med resten av landet. VÅR SATSING på innhald ser du gjennom fi bersatsinga vår, der mellom anna digitale teneste som TV og video er sentrale element. Anna nyhende er tilgong til sikker lagring gjennom vårt nye produkt Enivest Sikker Lagring. VI SKAL LEVERE minst like gode produkt som våre konkurrentar, med den ekstra fordel at vi også har ein nærleik til deg som kunde. Ein nærleik som forpliktar. Vi skal være tilgjengleg, og til å prate med. I tillegg vil du oppleve at vi støttar kultur, idrett, organisasjonar og anna frivillig arbeid i lokalsamfunnet. VI ER SIKRE PÅ at alle i framtidsfylket Sogn og Fjordane er levande opptekne av at vi har gode bygdeog bysamfunn. Enivest er fylket sin eigen tilretteleggjar for framtidas digitale infrastruktur. Vi meiner det er ein viktig del av eit moderne samfunn, som skal være med å leggje grunnlag for vekst, kreativitet, trivsel og glede. I DENNE BRUKARRETTLEIINGA vil du fi nne omfattande innhald om ditt nye produkt. Treng du rettleiing utover det som du fi nn i dette hefte eller på våre nettsider, er du velkommen til å ta kontakt med vårt kundesenter. HÅPER DU VERT FORNØGD med ditt nye produkt og Enivest som din leverandør. Lukke til!

3 ENIVEST ER Nær Enivest er forankra i Sogn og Fjordane; vi som arbeider og eig verksemda kjem frå og bur i fylket. Denne lokale forankringa gjer oss til ein engasjert og viktig aktør for positiv samfunnsutviklig i Sogn og Fjordane. Innovativ Enivest har unge, kompetente og omstillingsdyktige menneske i sin organisasjon. Vår lokale forankring og sterke eigarar, gir oss engasjement og kapasitet til å vere ein innovativ pådrivar for samfunnsutviklinga i Sogn og Fjordane. Sterk Enivest er eigd av lokale e-verk og byggjer moderne innfrastruktur for IT-kommunikasjon over heile Sogn og Fjordane. Dette gjer oss til ein sterk og langsiktig partnar for folk og næringsliv i fylket.

4 INNHALD KOM I GANG - generelt for alle Enivest kundar...6 Kundeservice og hjelp...6 Kva hjelper vi deg med?...7 Andre spørsmål...7 Faktura...7 Endring av abonnement...8 Gode råd og tips...8 Dine inkluderte tenester...10 E-post...10 Sikkerheit...10 Enivest Trådlaus Sone (Hotspot)...11 Oppsett av datamaskin...12 Innstillingar i Internet Explorer...12 Windows Vista...14 Windows XP...16 Mac OS X...18 Oppsett av trådlaust nettverk...19 Sende og ta imot e-post...20 Enivest e-post...20 Oppsett av e-postkonto på datamaskina di...20 Oppsett av e-postkonto for Windows Mail (Vista)...20 Oppsett av e-postkonto for Microsoft Outlook...22 Oppsett av e-postkonto for mail på Mac OS X...24 Dei mest vanlege årsakene til feilmelding ved sending/mottak av e-post.. 26 FIBER...28 Levering av Fiber...28 Installasjon av PC, TV og Telefon...28 Aktivering av tenestene...29 Feilsøk...29

5 ADSL...30 Før du byrjar...30 Når må du ha montør?...30 Når anbefalar vi montør?...30 Installasjonsrettleiing: - abonnentar med ISDN abonnentar med ein enkelt analog telefon (ikkje ISDN) abonnentar med fl eire analoge telefonar abonnentar utan fasttelefon...34 SHDSL...35 Feilsøk...35 RADIO...36 Installasjon av radio...36 Feilsøk...36 BREIBANDSTELEFONI OG DIGITAL-TV...38 Breibandstelefoni...38 Overgang til breibandstelefoni...38 Tenester tilgjengeleg for breibandstelefoni...39 Installasjon av breibandstelefoni...39 Feilsøk...39 Digital-TV...40 Dette får du med digital-tv frå Get...40 Installasjon av Digital TV...41 Feilsøk...41 ANNA INFORMASJON...42 Få full nytte av ditt nye breiband...42 Kontaktinformasjon...43

6 Kom i gang For å ha mest mulig glede med ditt nye abonnement frå Enivest anbefalar vi at du tek deg tid til å lese gjennom brukarrettleiinga. Her har vi samla all informasjon som er viktig for deg for å kome i gang og kunne få full nytte av abonnementet ditt, anten du har fi ber, ADSL, radio, breibandstelefoni eller digital TV frå GET. Brosjyren er inndelt i fargekodar så du lett kan fi nne fram. I den første delen som er merka grønt fi nn du generell informasjon, deretter fi nn du spesifi kk informasjon om dei forskjellige aksessløysingane vi tilbyr. Fiber er merka svart, ADSL oransje, Radio lilla og dersom du har tilleggsprodukta Breibandstelefoni og/eller digital TV fi nn du dei merka med gult. Til sist i brosjyren vil du fi nne ein installasjonsguide vedlagt. Her fi nn du sjekkliste for det utstyret du får med i pakken frå Enivest. I installasjonsguiden fi nn du og teknisk informasjon om modemet og oppkopling. Vi ynskjer deg lykke til med ditt nye breibandsabonnement frå Enivest, din lokale leverandør. KUNDESERVICE OG HJELP Enivest kundeservice er tilgjengeleg på telefon og e-post. E-post: Telefon: For å gjere det enkelt for deg å få rask og effektiv hjelp kan du dessutan nytte spesialtilpassa kontaktskjema som du fi nn på heimesida Enivest AS er lokalisert med hovudkontor (sjå kart) i Førde og avdelingskontor på Sandane. Hovudkontor - Førde Firdavegen 5 Postboks Førde Avdelingskontor - Sandane Bukta Postboks Sandane Opningstider: Måndag til fredag kl Laurdag og søndag: stengt Enivest kundeservice er opent for alle henvendingar i kjernetida frå til 16.00, og tek imot bestillingar og feilmelding av internett, TV og telefon fram til

7 Kva hjelper vi deg med? Enivest vil hjelpe deg med følgjande: Installering av modem Tilkopling til Internett Oppsett av e-postkonto Fakturaspørsmål Informasjon om våre produkt og tenester Andre spørsmål Dersom du treng hjelp til å løyse vanlige dataproblem anbefalar vi deg å ta kontakt med din PC-leverandør. Dette kan vere problem som: Antivirus og brannmur Nettverk Trådlaust Skjerm Skrivarar Skannar Programvare med meir Dette er ting Enivest kundeservice normalt ikkje kan hjelpe deg med, men som våre forhandlarar i mange tilfeller kan yte hjelp til. Oversikt over forhandlarar fi nn du på våre nettsider Utanom opningstida har vi døgnbemanna vakt for feil i nettet. Dersom feilen gjeld større delar av nettet, vert feilretting sett i verk så snart feilen er registrert. Feil som gjeld enkeltsamband i nettet vert handsama av kundeservice påfylgjande arbeidsdag. For å melde feil i tilkoplinga di kan du ringe og legge att ein telefonbeskjed om feilen. FAKTURA Abonnementet vert fakturert på førehand for tre månadar med fast fakturering i januar, april, juli og oktober. Endring i abonnementet som medfører endring i fakturering vil kome med på neste faktura. Enivest tilbyr også AvtaleGiro. Faktura vert då sendt til e-postadressa som er tildelt frå Enivest. Ta kontakt med banken din eller bruk nettbank dersom du vil teikne avtale om AvtaleGiro.Du kan også få faktura på e-post sjølv om du ikkje har AvtaleGiro, eller få faktura til annan e-postadresse. Om du ynskjer faktura på e-post kan du melde ifrå ved hjelp av kontaktskjema som du fi nn på våre nettsider. Kundar med faktura på e-post med eller utan AvtaleGiro slepp papirgebyr for faktura. 7

8 ENDRING AV ABONNEMENT Dersom du ynskjer å endre på abonnementet kan du melde ifrå til Enivest via våre kontaktskjema på Slike endringar kan for eksempel vere fl ytting av abonnement, eigarskifte av abonnement og endring av type abonnement. Skjemaene er tilpassa dei ulike endringane du måtte ynskje å gjere. Ved å fylle ut skjemaet får Enivest alle opplysningar som trengs og kan dermed utføre endringane raskt og effektivt. Vi anbefalar å melde inn endring av abonnement 4 veker i forkant, dette er spesielt viktig ved fl ytting av abonnement. Ynskjer du å bestille fl eire tenester til fi berabonnementet ditt, til dømes Digital-TV og breibandstelefoni, kan du gjere dette på bestillingssidene for fi ber på heimesida til Enivest. Her har du også høve til å bestille fl eire dekodarar og endre kanalpakker for Digital-TV. Det skal vere lønsamt for deg å oppgradere til Fiberpakken; Internett, Telefon og Digital-TV, då du med dette vil få rabatterte prisar. GODE RÅD OG TIPS Programvare på PC. Dersom du har hatt Internett frå ein annan leverandør tidlegare er det viktig å fjerne programvare som blei installert i samband med den tilkoplinga (eks.: PPPoE klienten som enkelte andre breibandsleverandørar brukar). Ingen brukarnamn eller passord. Når du skal bruke Internett frå Enivest treng du ikkje noko brukarnamn eller passord, alt går gjennom modemet. Problem med å kome på nett? Dersom du har problem med å kople deg opp på nett, så kontroller om du har kopla opp utstyret riktig. Les om oppkopling i delen som er for den aksesstypen du har(fiber s. 28, ADSL s. 30 eller Radio s. 36), og på installasjonsguiden til sist i brosjyren. Innstillingar på PC. Sett maskina di til å ta imot IP-adresse automatisk (sjå side 14 18). Modemet du har fått tilsendt har DHCP-server innebygd. Dette betyr at modemet deler ut IP-adresser til alle maskinene som er tilkopla så lenge dei er sett opp til å ta imot IP-adresse automatisk. Anna modem/nettverksruter. Dersom du nyttar eit anna modem enn det du får frå Enivest kan vi ikkje garantere at du vil få kontakt med internett og heller ikkje gje deg kundestøtte på eventuelle problem med internett-tilkoplinga.det er sjølvsagt ikkje noko i vegen for å nytte ein trådlaus eller annan nettverksruter dersom du ønskjer det, men denne må i så fall koplast etter modemet frå Enivest (dvs. koplas til LAN-porten på vårt modem). Ruteren din kan heller ikkje ha same LAN-IP som modemet frå Enivest. Treng du hjelp med å setje opp dette må du ta kontakt med produsenten eller leverandøren av ruteren din, ikkje Enivest. Linjeleige. Dersom du har bestilt ADSL på ei linje der det ligg fasttelefon, og seinare seier opp abonnementet på fasttelefon så vil du få ein ekstra kostnad på kr 78,- pr. mnd. for linjeleige på ADSL linja. Linjeleige blir krevd av linjeeigar for bruk av telefonkabelen når det ikkje er fasttelefon på linja. Dersom du har bestilt ADSL på ei linje utan fasttelefon og seinare bestiller deg eit abonnement på fasttelefon, får ikkje vi automatisk melding om dette frå telefonileverandørane. For å unngå å bli fakturert for den ekstra linjeleiga er det viktig at du gir beskjed til Enivest etter at fasttelefonen er kopla opp. Dersom du har levert breiband via Radio eller Fiber vil du ikkje bli fakturert linjeleige, då det er Enivest sjølv som eig infrastrukturen desse teknologiane er levert på. 8

9 Pass opp for torevêr! Alt utstyr du har fått i samband med ADSL er ømfi ntleg for lynnedslag. Vi oppfordrar deg til å trekkje ut straum- og telekabel når det er fare for lyn og torevêr, og også når du reiser bort for ein lengre periode. Fiber- og radiomodem kan og bli skada av lynnedslag, men berre via straumkabelen. Hugs at utstyret du låner av Enivest er ditt ansvar, og vert det øydelagt grunna aktløyse, lyt du sjølv dekkje kostnad ved erstatning av utstyr. Dersom du ikkje har høve til trekkje ut kontaktar kvar gong i periodar med torevêr, kan du kontakte Enivest for å kjøpe lynvern som vernar utstyret. Verv kundar! Kanskje du kjenner nokon som lurer på å skaffe seg breiband, men dei treng hjelp til å bestemme seg? Vi gir deg som eksisterande kunde mogelegheit til å verve nye kundar for oss og slik få rabatt på din neste faktura. Du får kr 200,- per kunde du vervar. Dersom du vervar over 10 kundar får du kr 500,- for den kunden osv. Vi tek atterhald om dei som blir verva faktisk kan få levert breiband frå Enivest. For å sikre at vervejobben din blir registrert, MÅ bestillinga frå den nye kunden innehalde Verva av og namnet ditt. Etter at den nye kunden har fått levert breibandet vil du få rabatten med på fakturaen din. Oppseiing av abonnement frå tidlegare leverandørar. Lurer du på korleis og kva tid du skal melde oppseiing til din tidlegare leverandør når du byter til Enivest? Her fylgjer tips til korleis du går fram. ADSL: Dersom du hadde ADSL hos tidlegare leverandør og skal ha levert ADSL på same adresse frå Enivest, er det vi som ordnar med oppseiing til din tidlegare leverandør. Ved bestilling må Enivest få beskjed frå deg om at du har ADSL frå før, og vi vil då be om ei fullmakt frå deg til å sende oppseiing. Din tidlegare leverandør vil informere deg om ev tilbakesending av utstyr og sluttfakturering. Frå ADSL til ny teknolog eller adresse: Dersom du har ADSL frå tidlegare leverandør og skal ha ADSL på ny adresse frå Enivest må du sjølv sende oppseiing til tidlegare leverandør. Dette gjeld også om du har ADSL frå tidlegare leverandør og går over til fi ber- eller radioteknologi hos Enivest. Vi anbefalar at du venter med å seie opp tidlegare abonnement til du har fått levert nytt abonnement frå Enivest, så du slepp å du å bli utan internett i ein periode. Telefoni: Dersom du ynskjer å behalde det same telefonnummeret som du har aktivt hos tidlegare leverandør, ordnar Enivest med oppseiing hjå tidlegare leverandør. Dersom du skal ha nytt nummer og vil at det gamle hjå tidlegare leverandør skal avsluttast må du melde inn oppseiing sjølv. TV: Når du går over til Digital TV hos Enivest må du sjølv melde inn oppseiing til din tidlegare TV-leverandør. Vi anbefalar at du venter med å seie opp tidlegare abonnement til du har fått levert nytt abonnement frå Enivest, så du slepp å du å bli utan TV i ein periode. Det beste internettabonnementet? Ofte kan ein føle at ein blir nedringt av seljarar som kjem med tilsynelatande gode tilbod for å lokke deg til å byte leverandør. Dette kan skape mykje forvirring og tvil om ein verkeleg har det beste tilbodet på internett i Sogn og Fjordane. Dersom du kjem i ein slik situasjon vil vi råde deg til å lytte til kva tilbod seljaren kjem med og deretter be om litt tid å tenkje på det. Kontakt så Enivest for ein uforpliktande prat om abonnementet ditt. Kundehandsamarane du kjem til hos Enivest jobbar ikkje som pågåande seljarar, og vil ta deg seriøst og vere ærleg mot deg. Enivest vil alltid ha gode tilbod for eksisterande så vel som nye kundar. Vi jobbar for å kunne gje kundane våre i Sogn og Fjordane det beste tilbodet på marknaden til ein gunstig pris. Vi held sjølv til i fylket og er opptatt av mykje av det same som deg vi er den nære, lokale leverandøren, og det at du er fornøgd betyr mykje for oss! Som oftast vil du oppdage at internettabonnementet du har hos Enivest kan matche tilbodet du har fått av seljaren som har ringt deg. Er du framleis usikker kan du sjekke på nettsida til ein nøytral aktør som utførar pris samanlikningar over leverandørar som tilbyr mest for pengane. Enivest er rangert høgt på lista over leverandørar som tilbyr mest for pengane i Sogn og Fjordane. På våre nettsider kan du sjå oversikt over gjeldande kampanjar. Hugs at du kan oppnå rabattar ved å til dømes oppgradere til å bli Totalkunde eller bestille Fiberpakken! Ved å snakke med ein av våre kundehandsamarar kan du få gode råd for korleis tilpasse abonnementet riktig for deg, slik at du får gunstigast tilbod til gunstigast pris. 9

10 DINE INKLUDERTE TENESTER Abonnementet ditt frå Enivest gir deg ikkje berre tilgong til internett,( telefoni og TV). Du får i tillegg ei rekke inkluderte tenester utan kostnad. Her gir vi ei oversikt over desse. E-post Som Enivest-kunde får du ei eiga e-postadresse med 150Mb lagringsplass. Du fi nn e-postadressa di og opplysningar om brukarkontoen i velkomstbrevet frå Enivest. Eit godt tips er å merke seg brukarnamn og passord som du får, dette kan du bruke for å logge deg inn på andre tenester som Enivest tilbyr, for eksempel Trådlaus sone og Sikker Lagring, som du kan lese meir om nedanfor. Du kan ha opptil 5 e-postkontoar inkludert i abonnementet, så dersom du ynskjer fl eire e-postadresser til t. d andre i familien kan du ta kontakt med Enivest Kundesenter så ordnar vi det. Hugs å oppgje namn på den som skal ha e-postadressa, våre namnereglar er For informasjon om korleis du kan sende og ta imot e-post sjå s. 20. Sikkerheit Som brukar av internett bør du tenke over korleis du best muleg kan beskytte datamaskina mot farar som kan true på nettet. Det anbefalast og på det sterkaste å sikre innhaldet på datamaskina mot å gå tapt, som for eksempel bilete, musikk og andre viktige dokument du vil ta vare på. Enivest har gjort vala dine enkle og tilbyr løysingar for sikkerheit inkludert i internettabonnementet. Enivest Sikker Lagring: I dag er det vanleg å oppbevare alle bilda sine digitalt og lagra på PC en. Med det aukar og risikoen for at bilete kan gå tapt for alltid, dersom ein skulle vere uheldig å oppleve at harddisken ryk på grunn av virusangrep, straumbrot, lynnedslag eller i verste fall brann. Med Enivest si teneste, Sikker Lagring, treng du ikkje lenger å bekymre deg over korleis du best muleg kan ta vare på bilete og andre viktige data. Inkludert i abonnementet ditt frå Enivest får du 1 GB lagringsplass for bilete, dokument, musikk og andre fi ler som er viktige for deg på trygge servere. Tenesta er lettvindt og rask å bruke og krev liten innsats av deg. For å ta i bruk tenesta går du berre på og fylgjer dei enkle instruksane for Enivest Sikker Lagring. Skulle du ha behov for det har du mogelegheit til å oppgradere til større lagringsplass. Antivirus og spamfilter: Enivest har inngått eit samarbeid med ALWIL Software og tilbyr alle privatkundar gratis antivirusprogramvare som inkluderar jamlege oppdateringar. Du fi nn lenkje til Avast! Antivirus på heimesida til Enivest, Her kan du laste ned programmet som heiter avast! Home Editition Free Download. Andre versjonar enn denne vert ikkje dekka av Enivest. Alle e-postadresser som vert levert saman med internettabonnementet frå Enivest vert fi ltrert gjennom vår eigen anti-spam løysing. Spamfi lteret fjernar det meste av spam og virus, og ligg mellom internett 10

11 og din PC. Dette betyr at du som kunde ikkje treng å gjere noko for å aktivere dette på eiga hand. Skulle e-post feilaktig verte stoppa i fi lteret, vil avsendar få melding om dette. Barnepornofilter Enivest har i samarbeid med KRIPOS eit fi lter mot barneporno på Internett. Filteret hindrar tilgong til Internettsider som inneheld overgrepsmateriale mot born. Enivest står ansvarleg for den tekniske løysinga, og KRIPOS gir Enivest oppdatert oversikt over nettstader som formidlar barnepornografi sk materiale. Filteret gjeld for alle Enivest-kundar. Prøver ein å besøke ei side med barnepornografi sk innhald, kjem det opp ei sperreside med informasjon om fi lteret, samt ei lenkje til KRIPOS. Enivest Trådlaus Sone (HotSpot) Som Enivest kunde får du ikkje berre tilgong til internett i heimen din, du kan og nytte trådlaust internett på utvalde offentlege møteplassar, utan ekstra kostnad. Vi jobbar med å byggje ut våre trådlause soner fl eire stadar i fylket for å tilby våre kundar internett, også utanfor heimen. Skal du ut på reis i fylket, kan det altså vere lurt å undersøke om det kanskje er tilgjengeleg trådlaust nett frå Enivest i området. Du fi nn ei oversikt over kva områder vi til ei kvar tid har bygd ut med trådlaus sone på våre nettsider Her vil du også kunne lese meir om framgangsmåten for å logge på nettet. For å ta tenesta i bruk nyttar du same brukarnamn og passord som du nyttar til e-postkontoen din hos Enivest 11

12 OPPSETT AV DATAMASKIN For å ta i bruk internett frå Enivest treng du ikkje å installere noko program på PC en din. Sidan du får levert di internettoppkopling som ein lokal nettverkstilknytning (LAN), skal du heller ikkje bruke noko brukarnamn eller passord for å kople deg til. Når du koplar til breiband frå Enivest via nettverkskabel direkte frå modemet til datamaskina di, vil som regel datamaskina kople seg til Internett automatisk. Du kan følgje med på ikonet med to datamaskiner i oppgåvelinja (i høgre hjørne på skrivebordet) for å sjå status på tilkoplinga di. Er det raudt kryss på ikonet vil det indikere at tilkoplinga ikkje er oppretta endå. Når datamaskina arbeidar med å fi nne nett vil du sjå at krysset endrar seg og det beveger og blinkar i ikonet. Gi det nokre minutt før du forsøker å opne nettlesaren din. Skulle du ikkje kome automatisk på internett, kan du sjå kva innstillingar du må gjere for å kome på nett på dei påfølgande sidene Innstillingar i Internet Explorer Dersom du har hatt ein Internettilkopling frå ein annan leverandør tidlegare så bør denne tilkoplinga slettast. Start opp Internet Explorer. Trykk på Verktøy -> Alternativer for Internett. 12

13 Vel «Tilkoblinger». Dersom det ligg nokre tidlegare oppkoplingar i feltet «Innstillinger for oppringing og virtuelt privat nettverk» så markerer du desse og trykkjer på knappen «Fjern». Når dette feltet er tomt for oppkoplingar så trykkjer du på knappen «LANinnstillinger». Her skal det vere tomt i alle boksane. Trykk «OK» og «OK» igjen. No er Internet Explorer ferdig konfi gurert for ADSL frå Enivest. Du kan prøve å gå inn på ei internettside, til dømes Dersom du ikkje kjem på internett så må du mest sannsynleg stille inn nettverkskortet til å ta imot IPadresse automatisk, korleis du gjer det vert vist på dei påfølgjande sidene. Her blir det vist framgangsmåte for nokre av dei mest vanlege operativsystema. Dersom du ikkje fi nn rettleiing som passar til ditt system her kan du ta kontakt med din PC leverandør som kan fortelje deg korleis du går fram. Ei slik rettleiing følgjer også med nettverkskort og nyare PC ar. 13

14 Windows Vista Denne delen viser korleis du stiller inn PC-en din til å ta imot IP-adresse automatisk dersom du brukar WindowsVista Når du skrur på modemet og koplar det til datamaskina, skal Windows Vista automatisk oppdage at eit nettverk er innanfor rekkevidde. Følg med på ikonet med to datamaskiner nede i hjørnet på skrivebordet. Tilkopla Internett Ikkje tilkopla Internett Dersom du ikkje automatisk kjem på internett lyt du sjekke nokre innstillingar på PC-en. Ved å klikke med musepeikaren på ikonet med to datamaskiner, kjem du inn i eit lite dialogvindauge som syner status på tilkoplinga, samt gir deg valet å kikke nærmare på tilkoplinga di. Trykk deg då inn på «Nettverks- og delingssenter» og eit nytt dialog-vindauge vert opna. Her kan du sjå nærare på blant anna tilgongen til internett. Vi skal gå vidare inn i eit anna vindauget, klikk med musepeikaren på «Administrer nettverkstilkoblinger» dette valet fi nn du i venstre marg. 14

15 Her vert nettverkstilkoplingane du har tilgjengeleg synt i ei liste. Vel her di lokale nettverkstilkopling, høgreklikk på denne og gå inn på «Egenskaper». Eit dialogvindauge som dette vert då opna. Her blar du deg nedover i lista og markerer «Internet Protocol versjon 4 (TCP/IPv4)». Trykk så knappen «Egenskaper». I vindauget som då vert opna skal det står avhaka for at IP-adresse blir mottatt automatisk, samt at DNSserveradresse blir mottatt automatisk. Trykk «OK» og lukk så alle programma heilt til du kjem tilbake til skrivebordet. 15

16 Windows XP Denne delen syner korleis du stiller inn datamaskina di til å mota IP-adresse automatisk dersom du brukar Microsoft Windows XP. Gå inn på «Start»-menyen >>«Koble til» >> «Vis alle tilkoblinger». Eit dialogvindauge med datamaskina sine nettverkstilkoplingar vert opna. Du markerer her ikonet for «Lokal tilkobling» (eventuelt tilkoplinga med det Ethernetgrensesnittet du har), høgreklikkar og vel «Egenskaper». 16

17 I dialogvindauget som no opnar seg, skrollar du ned i lista som syner elementa for tilkoplinga, og markerer «Internett protokoll (TCP/IP)». Trykk deg inn på «Egenskaper». Pass på at det er avhaka for «Motta IP-adresse automatisk» og «Motta DNS-serveradresse automatisk». Trykk «Ok» heilt til du er tilbake til startvindauget. 17

18 MAC OS X Gå til valet «Systemvalg» under eplemenyen. Vel «Nettverk» under gruppa «Internett og nettverk» Marker «Innebygget ethernet» i menyen til venstre. I feltet «Konfi gurer» hak av for «Med DHCP» i nedfallsmenyen. Trykk på «Ta i bruk». Tilkoplinga er i orden når du ser at «Innebygd Ethernet»-ikonet har grønt lys, status står som «Tilkoblet» og du har fått tildelt IP-adresse. Du kan då lukke vindauget og opne nettlesaren for å gå på internett. 18

19 OPPSETT AV TRÅDLAUST NETTVERK Om du har trådlaust nettverk, ver klar over at dette kan gjere deg meir utsett for at andre, til dømes naboar, kan bruke breibandslinja di. Dette kan føre til at farten i nettet ditt går ned, fordi fl eire brukar det. Verre konsekvens er at du ikkje kan kontrollere kva andre brukar nettet til. Difor er det viktig at du sikrar ditt trådlause nett med passord, slik at du får kontroll over kven som nyttar internettilgongen på ditt abonnement. Trådlause modem frå Enivest er sikkerhetskryptert før dei blir sendt ut. Dersom du nytter trådlaus ruter frå annan leverandør kan du be leverandøren hjelpe deg med sikkerhetskryptering eller sjå i brukarmanualen som følgjer med ruteren. Ver merksam på at hastigheita på breibandet kan bli nedsett når ein surfar via trådlaust nett. Dette kan skuldast signalstyrken og at mottak av trådlaust signal er variabel alt etter kva utstyr ein har, og korleis det er plassert. Der det er høve for det kan det difor vere lurt å kople ved hjelp av nettverkskablar. Mottak av trådlause signal kan også bli påverka av lang avstand mellom det trådlause utstyret og datamaskina. Typiske apparat som mikrobølgjeomn, frysar, varmvasstankar, samt fysiske hindringar som t.d. glas og mur kan blokkere signal og føre til at det trådlause utstyret og di datamaskin ikkje kommuniserer godt med kvarandre. Nettilgangen vert i slike tilfelle ustabil og du kan misse tilgangen til internett. For tips om korleis du sett opp eit trådlaust nettverk på PC en din sjå 19

20 SENDE OG TA IMOT E-POST Du har som privatkunde tilgong til inntil 5 e-postadresser tilknytt ditt abonnement, kvar med 150 MB lagringsplass. Du kan velje om du vil lese e-posten din frå Enivest sin nettbaserte e-postlesar, eller om du vil sette opp e-postkontoen i e-postprogrammet på datamaskina di. Her fylgjer ei skildring på dei to måtane du har tilgong til e-post frå. Enivest E-post Dersom du er ute og reiser eller ikkje har tilgong til eigen datamaskin er Enivest sin nettbaserte e-postlesar eit godt alternativ. Så lenge du har nettilgong kan du logge deg inn på Enivest E-post for å sende og ta imot e-post. Du logger inn via heimesida til Enivest, klikk deg vidare til Enivest E-post og logg inn med brukarnamn og passord som du har fått tildelt frå Enivest. Minner om at brukarnamn skal fyllast inn framfor. Dersom du ynskjer kan du endre passordet ditt når du står på innloggingssida til Enivest E-post Oppsett av e-postkonto på datamaskina di Her viser vi korleis du kan sette opp e-postkonto på datamaskina di med dei mest vanlege operativsystema; Windows Mail (Vista) / Microsoft Outlook / Mail(Mac OS X) Oppsett av e-postkonto for Windows Mail (Vista) Start opp e-postprogrammet Windows Mail. Du får automatisk spørsmål om å opprette ein e-postkonto. Vel «Legg til» for å registrere e-postkontoen frå Enivest. 20

21 Vel så kontotype «E-postkonto» og trykk «Neste». Fyll inn «Visningsnavn» som er det som vert vist som avsendar når du sender e-post. Trykk «Neste» for å gå vidare. I neste steg fyller du inn e-postadressa du har fått tildelt frå Enivest. (Som regel er dette: enivest.net). E-postadressa har du fått opplyst i velkomstbrevet. Gå vidare med «Neste». Så legg du inn servernamn for inn- og utgåande e-post. Servertype er «POP3». I feltet «innkommende e-post» fyller du inn «pop.enivest.net». I feltet for «utgående e-post» fyller du inn «smtp.enivest.net». «Neste» for å gå vidare. For at du skal få tilgong til rett postkasse lyt du i neste steg fylle inn brukarnamn og passord. Dette er opplyst om i velkomstbrevet. Set hake for at passordet vert hugsa til seinare. Trykk «Neste» og vidare «Fullfør» i siste vindauge. Du har no fullført oppsettet for å kunne laste ned e-post på din e-postkonto frå Enivest. 21

22 Oppsett av e-postkonto for Microsoft Outlook Start e-postprogrammet ditt, Microsoft Outlook eller Microsoft Outlook Express. Gå på menyen «Verktøy» >> «Kontoer» Du får no opp kontovindauget. Her fi nn du innstillingar for henting av e-post frå ein bestemt e-postkonto. Du kan også legge til nye kontoar. Trykk på knappen «Legg til» >> «E-post» Du får no opp ein vegvisar for oppretting av den nye e-post kontoen din. I «Visningsnamn» skriv du inn det namnet som skal visast hos mottakarane av e-post som du sender. Det vanlige er å bruke fornamn og etternamn. Trykk på «Neste». Skriv inn e-postadressa du har fått frå Enivest. Denne adressa fi nn du i informasjonsbrevet som du har motteke frå Enivest. Dersom du ynskjer fl eire adresser hos Enivest, kan du sende ein e-post til med namn på dei som skal ha e-postadresse. Enivest vil då lage desse adressene og sende informasjonen tilbake. Trykk «Neste». 22

23 Det første valet her er kva slags e-postserver du brukar. Hos Enivest er dette POP3. I feltet «Innkommande e-post» skal det stå pop.enivest.net. I feltet «Server for utgående e-post» skal det stå smtp.enivest.net. Trykk «Neste». I feltet «Kontonavn» skriv du inn brukarnamnet ditt, i «Passord» skriv du inn passordet ditt. Både brukarnamn og passord fi nn du i informasjonsbrevet som du har fått tilsendt frå Enivest. Dersom du set hake ved «Husk passord» så slepp du å skrive inn passordet kvar gong du skal sjekke e-posten din. Du skal ikkje setje hake ved «Logg på med sikker godkjenning av passord (SPA)» når du brukar e-postkontoen frå Enivest.Trykk «Neste». Det er ikkje alle maskiner som har dette vindauget, men dersom du får det opp så vel du «Koble til via det lokale nettverket (LAN)». Trykk «Neste». Trykk «Fullfør». E-postkontoen din er no oppretta og klar til bruk. Send ei e-postmelding til deg sjølv for å sjekke om alt fungerar. 23

BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon

BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon Gratulerer med ditt val av breibandsleverandør! Vår målsetnad er å vere blant dei aller beste breibandsleverandørane. Med gode produkt, samt konkurransedyktige

Detaljer

FÅ VERDA HEIM TIL DEG. NÅR DU VIL. TUSSAFIBER KOPLING AV RUTER. FRITZ Box 7360/7390

FÅ VERDA HEIM TIL DEG. NÅR DU VIL. TUSSAFIBER KOPLING AV RUTER. FRITZ Box 7360/7390 FÅ VERDA HEIM TIL DEG. NÅR DU VIL. TUSSAFIBER KOPLING AV RUTER FRITZ Box 7360/7390 2 TUSSAFIBER MONTERINGSRETTLEIING FOR INTERNETT OG TELEFONI Denne rettleiinga skal hjelpe deg å kome raskt og enkelt i

Detaljer

tussa Breiband Monteringsrettleiing for breiband og breibandstelefoni tussa.no

tussa Breiband Monteringsrettleiing for breiband og breibandstelefoni tussa.no tussa Breiband Monteringsrettleiing for breiband og breibandstelefoni tussa.no Velkomen til Tussa Breiband Denne rettleiinga skal hjelpe deg å kome raskt og enkelt i gang med breiband frå Tussa. Vi tilrår

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

TUSSA RADIOLINK RUTER - FRITZ BOX 3490/7490 TUSSA BREIBAND MONTERINGSRETTLEIING FOR KOPLING AV RUTER. tussa.no

TUSSA RADIOLINK RUTER - FRITZ BOX 3490/7490 TUSSA BREIBAND MONTERINGSRETTLEIING FOR KOPLING AV RUTER. tussa.no TUSSA RADIOLINK RUTER - FRITZ BOX 3490/7490 TUSSA BREIBAND MONTERINGSRETTLEIING FOR KOPLING AV RUTER tussa.no VELKOMEN TIL TUSSA BREIBAND Denne rettleiinga skal hjelpe deg å kome raskt og enkelt i gang

Detaljer

TUSSAFIBER KOPLING AV RUTERMODEM RETTLEIING FOR KABEL-TV

TUSSAFIBER KOPLING AV RUTERMODEM RETTLEIING FOR KABEL-TV KOPLING AV RUTERMODEM RETTLEIING FOR KABEL-TV MONTERINGSRETTLEIING FOR INTERNETT OG TELEFONI Denne rettleiinga skal hjelpe deg å kome raskt og enkelt i gang med internett og telefoni. Vi tilrår at du les

Detaljer

TUSSA RADIOLINK RUTER - FRITZ BOX 3490/7490 TUSSA BREIBAND MONTERINGSRETTLEIING FOR KOPLING AV RUTER. tussa.no

TUSSA RADIOLINK RUTER - FRITZ BOX 3490/7490 TUSSA BREIBAND MONTERINGSRETTLEIING FOR KOPLING AV RUTER. tussa.no TUSSA RADIOLINK RUTER - FRITZ BOX 3490/7490 TUSSA BREIBAND MONTERINGSRETTLEIING FOR KOPLING AV RUTER tussa.no VELKOMEN TIL TUSSA BREIBAND Denne rettleiinga skal hjelpe deg å kome raskt og enkelt i gang

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

FIBER TIL HEIMEN. Utbygging av fiber. Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga. til din bustad.

FIBER TIL HEIMEN. Utbygging av fiber. Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga. til din bustad. FIBER TIL HEIMEN Utbygging av fiber Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga til din bustad. Fiber til heimen F Ø L G J A N D E V I L S K J E F R A M O V E R Entreprenøren legg ned fiberkabel

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

VELKOMEN SOM FIBERKUNDE HOS TUSSA BRUKARRETTLEIING FOR ZHONE FIBERMODEM FRÅ TUSSA

VELKOMEN SOM FIBERKUNDE HOS TUSSA BRUKARRETTLEIING FOR ZHONE FIBERMODEM FRÅ TUSSA VELKOMEN SOM FIBERKUNDE HOS TUSSA BRUKARRETTLEIING FOR ZHONE FIBERMODEM FRÅ TUSSA 2 TUSSAFIBER MONTERINGSRETTLEIING FOR INTERNETT, DIGITAL-TV OG TELEFONI Denne rettleiinga skal hjelpe deg å kome raskt

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

VELKOMEN SOM FIBERKUNDE HOS TUSSA BRUKARRETTLEIING FOR ZHONE FIBERMODEM FRÅ TUSSA

VELKOMEN SOM FIBERKUNDE HOS TUSSA BRUKARRETTLEIING FOR ZHONE FIBERMODEM FRÅ TUSSA VELKOMEN SOM FIBERKUNDE HOS TUSSA BRUKARRETTLEIING FOR ZHONE FIBERMODEM FRÅ TUSSA 2 TUSSAFIBER MONTERINGSRETTLEIING FOR INTERNETT, DIGITAL-TV OG TELEFONI Denne rettleiinga skal hjelpe deg å kome raskt

Detaljer

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

Bredbånd og pc Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr Bredbånd og pc Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 Klar 2 Tips 3 Oppkobling 4 Koble 5 Koble 6 Opprette 7 Sikkerhet for Altibox fra Lyse?

Detaljer

DataGuard. Installasjonsguide. Internett. Thomson Speedtouch 585i v7

DataGuard. Installasjonsguide. Internett. Thomson Speedtouch 585i v7 DataGuard Internett Thomson Speedtouch 585i v7 Installasjonsguide Oppkobling med analog telefon 1.Ta ledningen til telefonapparatet som går inn i veggkontakten ut og flytt den over til splitter boksen.

Detaljer

Thomson 784i TUSSA BREIBAND MONTERINGSRETTLEIING FOR BREIBAND OG BREIBANDSTELEFONI. tussa.no

Thomson 784i TUSSA BREIBAND MONTERINGSRETTLEIING FOR BREIBAND OG BREIBANDSTELEFONI. tussa.no Thomson 784i TUSSA BREIBAND MONTERINGSRETTLEIING FOR BREIBAND OG BREIBANDSTELEFONI tussa.no VELKOMEN TIL TUSSA BREIBAND Denne rettleiinga skal hjelpe deg å kome raskt og enkelt i gang med breiband frå

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune Ipad som politisk verktøy Surnadal kommune Bruk av Ipad Surnadal kommune har ei ordning med bruk av Ipad i samband med politiske møte Dette er ei frivillig ordning Det er fullt mogleg å bruke eige utstyr

Detaljer

Installasjonsrettleiing for antivirusprogram Avast!

Installasjonsrettleiing for antivirusprogram Avast! Installasjonsrettleiing for antivirusprogram Avast! Programmet Avast! Home Edition kan lastast ned via Enivest sine heimesider. Alternativt kan ein gå direkte til www.avast.com. Vel menyen Products og

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

VELKOMEN SOM FIBERKUNDE HOS TUSSA BRUKARRETTLEIING FOR TUSSAFIBER HEIMESENTRAL

VELKOMEN SOM FIBERKUNDE HOS TUSSA BRUKARRETTLEIING FOR TUSSAFIBER HEIMESENTRAL VELKOMEN SOM FIBERKUNDE HOS TUSSA BRUKARRETTLEIING FOR TUSSAFIBER HEIMESENTRAL 2 TUSSAFIBER MONTERINGSRETTLEIING FOR INTERNETT, DIGITAL-TV OG TELEFONI Denne rettleiinga skal hjelpe deg å kome raskt og

Detaljer

Brukerveiledning. for 3nets tjenester

Brukerveiledning. for 3nets tjenester Brukerveiledning for 3nets tjenester Tilkobling fibersentralen...side 2 Oppsett av Internett...side 4 Oppsett internett på ruter...side 4 Oppsett av epost- Outlook...side 7 Get TV App...side 8 Kanalvalg

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Sognefrukt Medlemsportal - Introduksjon

Sognefrukt Medlemsportal - Introduksjon Sognefrukt Medlemsportal - Introduksjon Programmet installerast ved å lasta det ned frå www.sognefrukt.no sine heimesider, du finn programmet under "Programvare" menyen på venstre side Installasjon: Last

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppsett av trådløs router og brannmur i hjemmesentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Windows Vista 4 Koble opp mot e-post/oppsett

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhald Kva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovudvindauget...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvindauget...6

Detaljer

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635 DIR-635 TRÅDLØS ROUTER Brukerveiledning for D-Link DIR-635 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Get har lansert en trådløs router (WLAN) som

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Brukarmanual. www.osberget.no

Brukarmanual. www.osberget.no www.osberget.no Brukarmanual Velkomen Takk for at du valde Osberget GO Dette er verktøyet for deg som ynskjer å oppgradere og halde ved like nettstaden din på ein raks og effektiv måte. Osberget GO er

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon

Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon Telefrukt AS. Medlemsportal - Introduksjon Programmet installerast ved å lasta det ned frå www.telefrukt.no sine heimeside. Installasjon: Last ned programvaren frå Hardanger Fjordfrukt lagre / opne eller

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

Brukarrettleiing. For bruk av datamaskin/projektor i undervisningsrom

Brukarrettleiing. For bruk av datamaskin/projektor i undervisningsrom Brukarrettleiing For bruk av datamaskin/projektor i undervisningsrom Auditorium 1:... 2 Auditorium 2... 4 Auditorium 3... 5 Auditorium 4... 6 371 (Glassburet)... 7 405 (Praktikum)... 8 Alle andre rom...

Detaljer

Multimodem Inteno DG301

Multimodem Inteno DG301 Multimodem Inteno DG30 Bruksanvisning, versjon.02 www. Innhold Velkommen som kunde!...2 Innhold i esken...2 Trådløs tilkobling...3 Fiber fra Eidsiva bredbånd... 4 ADSL/VDSL med IP-telefoni fra Eidsiva

Detaljer

Kom i gang med SKYLAGRING. Frå Serit Fjordane IT

Kom i gang med SKYLAGRING. Frå Serit Fjordane IT Kom i gang med SKYLAGRING Frå Serit Fjordane IT 1 Innhald 1. Innhald... 2 2. Kom i gang - sjekkliste... 3 3. Kontaktinformasjon... 5 4. Konto... 4 2 2 Kom i gang - sjekkliste Opprette brukarkonto Logg

Detaljer

Selvhjelp for HemneNett s ADSL-kunder

Selvhjelp for HemneNett s ADSL-kunder Selvhjelp for HemneNett s ADSL-kunder Har du mistet tilgangen til internett, kan du følge dette dokumentet for å prøve å løse problemet. Dette dokumentet forutsetter at du har norsk versjon av Windows

Detaljer

Legge til brukar. Legge til ein lærar Då det er lite utskifting på lærarar så legg eg til dei manuelt 1. Klikk Kontoredigering Legg til Manuelt

Legge til brukar. Legge til ein lærar Då det er lite utskifting på lærarar så legg eg til dei manuelt 1. Klikk Kontoredigering Legg til Manuelt Legge til brukar Legge til ein lærar Då det er lite utskifting på lærarar så legg eg til dei manuelt 1. Klikk Kontoredigering Legg til Manuelt 2. Skriv inn Fornamn, Etternamn og Klasse. Dersom programmet

Detaljer

Hurtigguide for ditt nye multimodem

Hurtigguide for ditt nye multimodem Hurtigguide for ditt nye multimodem ZyXEL P-2601HN ADSL2+ Modem Oppdatert 09.10.2013 Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innhold i esken... 2 Aktivere/deaktivere trådløs tilkobling... 3 Kode - til trådløst

Detaljer

Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen.

Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen. Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen. All på melding til individuelle renn skjer via «Min idrett»: https://minidrett.nif.no/ Når det gjeld stafettar, er det Trude som må melda på. Send då melding

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 Kvinnherad kommune Juni 2014 Utfylling av søknad Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

Bredbånd fra Telenor

Bredbånd fra Telenor Bredbånd fra Telenor Velkommen som bredbåndskunde hos Telenor Denne lille guiden skal hjelpe deg med å få mest mulig glede og nytte av ditt nye bredbåndsabonnement. Her finner du verdifulle tips om det

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Oppkobling av modem Zhone 1512 Innholdsfortegnelse Velkommen som HomeNet-kunde! Takk for at du har valgt HomeNet. Denne installasjonsveiledning gir deg en innføring i hvordan du

Detaljer

Opprydding i mapper og filer

Opprydding i mapper og filer Opprydding i mapper og filer Office 2013/2016 1. Filer og mapper Ei fil inneheld informasjon, for eksempel tekst, bilde eller musikk. På datamaskina kan du vise filene som ikon, og kjenne att ei filtype

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Hurtigguide for ditt nye multimodem

Hurtigguide for ditt nye multimodem Hurtigguide for ditt nye multimodem ZyXEL P-2812HNU ADSL2+/VDSL/Ethernet IAD Modem - DSL VERSJON Oppdatert 10.10.2013 Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innhold i esken... 2 Trådløst... 3 Aktivere/deaktivere

Detaljer

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET AD Travel Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET Oppbygging av brukarmanualen Oppbygging av brukarmanualen... 3 Pålogging og forklaring til hovudbilete... 4 Første

Detaljer

Innhold. Epostprogrammer og webmail.

Innhold. Epostprogrammer og webmail. Innhold Epostprogrammer og webmail 1 Microsoft Outlook 2003 2 Microsoft Outlook 2007 6 Microsoft Outlook 2008 10 Windows Live Mail (Vista/Windows 7) 15 Outlook Express (98/2000/2003/XP) 17 Mac Mail 22

Detaljer

Partifinansiering 2016, RA Rettleiing: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk

Partifinansiering 2016, RA Rettleiing: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk SSB, Partifinansiering rapport for 2016, 27.03.2017, s. 1 Partifinansiering 2016, RA-0604. Rettleiing: Web-skjema Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk Innhald

Detaljer

Installasjonsrettleiing

Installasjonsrettleiing Installasjonsrettleiing Legg mappa «RomRes» på server. Mappa «RomRes» skal innehalda filene: RomRes.exe Timer_RomRes.exe RomRes.exe er reservasjonsprogrammet. Timer_RomRes.exe er eit program som vert køyrt

Detaljer

Overføre/kopiere bilde(filer) frå kamera/mobil til PC

Overføre/kopiere bilde(filer) frå kamera/mobil til PC Overføre/kopiere bilde(filer) frå kamera/mobil til PC Det finst mange bildeprogram som kan overføre bilde frå kamera nærmast automatisk. Også Windows har eit slikt alternativ. Men vi skal bruke ein metode

Detaljer

POLITISKE SAKSDOKUMENT:

POLITISKE SAKSDOKUMENT: POLITISKE SAKSDOKUMENT: FRÅ PAPIR TIL PC Installasjons- og brukarrettleiing Politikar-PC Surnadal kommune 1 2 Innhald 1 Last ned PDF-XChange Viewer... 4 2 Installere PDF-XChange Viewer... 5 3 Anbefalt

Detaljer

Installasjon av SK Admin 6.11

Installasjon av SK Admin 6.11 Installasjon av SK Admin 6.11 1. Lag ei mappe på c-disken på server. 2. Kopier fila SK_Admin.exe til denne mappa. 3. Start programmet SK_Admin.exe Tre nye mapper blir oppretta i mappa som programmet SK_Admin.exe

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Multimodem ZyXEL P-2812

Multimodem ZyXEL P-2812 Multimodem ZyXEL P-2812 Bruksanvisning, versjon 1.01 www. 1 Innhold Velkommen som kunde!...3 Innhold i esken...3 ADSL/VDSL og bredbåndstelefoni fra Eidsiva bredbånd... 4 ADSL/VDSL fra Eidsiva bredbånd

Detaljer

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR:

NOTUS PORTAL 1. BRUK AV NOTUS PORTAL FOR TILSETTE/VIKARAR: Notus Portal er ein Internett-portal med presentasjon av ledige vakter, førespurnad om å ta vakter og bekreftelse av vakter via Internett og SMS! Når ei vakt er ledig i Notus, kan denne publiserast som

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Multimodem ZyXEL VMG8924

Multimodem ZyXEL VMG8924 Multimodem ZyXEL VMG8924 Bruksanvisning, versjon 1.01 www. 1 Innhold Velkommen som kunde!...2 Innhold i esken...2 ADSL/VDSL og bredbåndstelefoni fra Eidsiva bredbånd...3 ADSL/VDSL fra Eidsiva bredbånd

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få tak i

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med DSL fra Telenor Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter til Telenors nett og til

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN

PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN Utdanningsdirektoratet oktober 2015 PGS - Eksamen Side 1 Brukarrettleiing for skolen 1 GENERELT... 3 1.1 IP-ADRESSER OG INFO OM NETTLESARAR VED EKSAMEN OG PRØVAR...

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Hurtigguide for ditt nye multimodem

Hurtigguide for ditt nye multimodem Hurtigguide for ditt nye multimodem ZyXEL P-2601HN ADSL2+ Modem Oppdatert 11.6.2012-jt Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innhold i eske... 2 Oversikt over bakside av modem... 3 Oversikt over forside av modem...

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no

osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no Innhald 03. Velkomen 05. Innlogging 06. Arkfanene 07. Redigering av nettside 09. Artikkel 10. Bilde 11. Galleri 12. Del 12. Legg til meny 13. Meir 15. Meny - redigering

Detaljer

Hurtigguide for ditt nye multimodem

Hurtigguide for ditt nye multimodem Hurtigguide for ditt nye multimodem ZyXEL P-2812HNU ADSL2+/VDSL/Ethernet IAD Modem - DSL VERSJON Oppdatert 2.3.2012-jt Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innhold i eske... 2 Oversikt over bakside av modem...

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Kva er vilbli.no? vilbli.no er søkjaranes hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal søkjarane til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Få betre trådlaus dekning med Premium WiFi!

Få betre trådlaus dekning med Premium WiFi! Få betre trådlaus dekning med Premium WiFi! TUSSA BREIBAND INSTALLASJONSRETTLEIING FOR PREMIUM WIFI - AIRTIES AIR 4920 tussa.no 2 TUSSA BREIBAND INSTALLASJON AV PREMIUM WIFI Denne rettleiinga skal hjelpe

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn

Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn Rettleiar for utfylling av søknad om opptak i fiskarmanntal - Altinn Korleis finne skjema Gå inn på Altinn si startside (http://www.altinn.no) og vel fana Skjema og tenester. Du kan finne skjemaet ved

Detaljer

JULI 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JULI 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JULI 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 10 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

JULI 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JULI 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JULI 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 10 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no

Vegvisar til vilbli.no Vegvisar til vilbli.no Kva er vilbli.no? vilbli.no er di hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal du til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra informasjon. På grunnlag

Detaljer

Du må ha tilgang til trådlaust nettverk (wifi) eller mobilt datanettverk for å kunne laste ned saker.

Du må ha tilgang til trådlaust nettverk (wifi) eller mobilt datanettverk for å kunne laste ned saker. 12.11.2012 ipad-oppskrifter Innhald 1. Skaff deg mobil datatilgang... 1 2. Hent siste versjon av operativsystemet (ios)... 1 3. Opprett konto i App Store... 2 4. Last ned app frå App Store... 3 5. Last

Detaljer

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter Installasjonsveiledning Phonzoadapter Side 1av 8 Copyright Phonzo AS Installasjonsveiledning Phonzoadapter Dato: 08.02.2006 Versjon 2.0 Innhold 1 INTRODUKSJON... 2 2 DERSOM DU HAR LEDIG NETTVERKSKONTAKT...

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Hurtigguide for ditt nye modem

Hurtigguide for ditt nye modem Hurtigguide for ditt nye modem ZyXEL P-870H-53A VDSL Modem Oppdatert 2.3.2012-jt Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innhold i eske... 2 Oversikt over bakside av modem... 3 Oversikt over forside av modem...

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Januar 2015 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruk av Altibox Fiberbredbånd 1 1 Koble til hjemmesentral S 3 2 Oppsett

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

LOS Bynett. Tilkobling og intern kabling i huset

LOS Bynett. Tilkobling og intern kabling i huset LOS Bynett Tilkobling og intern kabling i huset Tilkobling av fiber i bolig Når du har bestilt fiber fra LOS Bynett, og området du bor i er vedtatt utbygd, vil du bli kontaktet av montør fra vår entreprenør.

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer