VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon"

Transkript

1 VERSJON BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon

2 Velkomen som kunde FYRST AV ALT vil eg takke for at Du har valt Enivest som leverandør og ynskjer deg velkomen som kunde. EINVEST SIN VISJON er å være den viktigaste breibandsleverandøren i Sogn og Fjordane - oftast uttrykt gjennom valspråket vårt - breiband i Sogn og Fjordane. VI ER GLADE OVER å ha medverka til at breibandstilbodet er kome så langt som det er i dag. Ved utgongen av 2009 har over 99 prosent av alle husstandar og verksemder i Sogn og Fjordane tilbod om breiband. Det er på likt nivå med resten av landet. VÅR SATSING på innhald ser du gjennom fi bersatsinga vår, der mellom anna digitale teneste som TV og video er sentrale element. Anna nyhende er tilgong til sikker lagring gjennom vårt nye produkt Enivest Sikker Lagring. VI SKAL LEVERE minst like gode produkt som våre konkurrentar, med den ekstra fordel at vi også har ein nærleik til deg som kunde. Ein nærleik som forpliktar. Vi skal være tilgjengleg, og til å prate med. I tillegg vil du oppleve at vi støttar kultur, idrett, organisasjonar og anna frivillig arbeid i lokalsamfunnet. VI ER SIKRE PÅ at alle i framtidsfylket Sogn og Fjordane er levande opptekne av at vi har gode bygdeog bysamfunn. Enivest er fylket sin eigen tilretteleggjar for framtidas digitale infrastruktur. Vi meiner det er ein viktig del av eit moderne samfunn, som skal være med å leggje grunnlag for vekst, kreativitet, trivsel og glede. I DENNE BRUKARRETTLEIINGA vil du fi nne omfattande innhald om ditt nye produkt. Treng du rettleiing utover det som du fi nn i dette hefte eller på våre nettsider, er du velkommen til å ta kontakt med vårt kundesenter. HÅPER DU VERT FORNØGD med ditt nye produkt og Enivest som din leverandør. Lukke til!

3 ENIVEST ER Nær Enivest er forankra i Sogn og Fjordane; vi som arbeider og eig verksemda kjem frå og bur i fylket. Denne lokale forankringa gjer oss til ein engasjert og viktig aktør for positiv samfunnsutviklig i Sogn og Fjordane. Innovativ Enivest har unge, kompetente og omstillingsdyktige menneske i sin organisasjon. Vår lokale forankring og sterke eigarar, gir oss engasjement og kapasitet til å vere ein innovativ pådrivar for samfunnsutviklinga i Sogn og Fjordane. Sterk Enivest er eigd av lokale e-verk og byggjer moderne innfrastruktur for IT-kommunikasjon over heile Sogn og Fjordane. Dette gjer oss til ein sterk og langsiktig partnar for folk og næringsliv i fylket.

4 INNHALD KOM I GANG - generelt for alle Enivest kundar...6 Kundeservice og hjelp...6 Kva hjelper vi deg med?...7 Andre spørsmål...7 Faktura...7 Endring av abonnement...8 Gode råd og tips...8 Dine inkluderte tenester...10 E-post...10 Sikkerheit...10 Enivest Trådlaus Sone (Hotspot)...11 Oppsett av datamaskin...12 Innstillingar i Internet Explorer...12 Windows Vista...14 Windows XP...16 Mac OS X...18 Oppsett av trådlaust nettverk...19 Sende og ta imot e-post...20 Enivest e-post...20 Oppsett av e-postkonto på datamaskina di...20 Oppsett av e-postkonto for Windows Mail (Vista)...20 Oppsett av e-postkonto for Microsoft Outlook...22 Oppsett av e-postkonto for mail på Mac OS X...24 Dei mest vanlege årsakene til feilmelding ved sending/mottak av e-post.. 26 FIBER...28 Levering av Fiber...28 Installasjon av PC, TV og Telefon...28 Aktivering av tenestene...29 Feilsøk...29

5 ADSL...30 Før du byrjar...30 Når må du ha montør?...30 Når anbefalar vi montør?...30 Installasjonsrettleiing: - abonnentar med ISDN abonnentar med ein enkelt analog telefon (ikkje ISDN) abonnentar med fl eire analoge telefonar abonnentar utan fasttelefon...34 SHDSL...35 Feilsøk...35 RADIO...36 Installasjon av radio...36 Feilsøk...36 BREIBANDSTELEFONI OG DIGITAL-TV...38 Breibandstelefoni...38 Overgang til breibandstelefoni...38 Tenester tilgjengeleg for breibandstelefoni...39 Installasjon av breibandstelefoni...39 Feilsøk...39 Digital-TV...40 Dette får du med digital-tv frå Get...40 Installasjon av Digital TV...41 Feilsøk...41 ANNA INFORMASJON...42 Få full nytte av ditt nye breiband...42 Kontaktinformasjon...43

6 Kom i gang For å ha mest mulig glede med ditt nye abonnement frå Enivest anbefalar vi at du tek deg tid til å lese gjennom brukarrettleiinga. Her har vi samla all informasjon som er viktig for deg for å kome i gang og kunne få full nytte av abonnementet ditt, anten du har fi ber, ADSL, radio, breibandstelefoni eller digital TV frå GET. Brosjyren er inndelt i fargekodar så du lett kan fi nne fram. I den første delen som er merka grønt fi nn du generell informasjon, deretter fi nn du spesifi kk informasjon om dei forskjellige aksessløysingane vi tilbyr. Fiber er merka svart, ADSL oransje, Radio lilla og dersom du har tilleggsprodukta Breibandstelefoni og/eller digital TV fi nn du dei merka med gult. Til sist i brosjyren vil du fi nne ein installasjonsguide vedlagt. Her fi nn du sjekkliste for det utstyret du får med i pakken frå Enivest. I installasjonsguiden fi nn du og teknisk informasjon om modemet og oppkopling. Vi ynskjer deg lykke til med ditt nye breibandsabonnement frå Enivest, din lokale leverandør. KUNDESERVICE OG HJELP Enivest kundeservice er tilgjengeleg på telefon og e-post. E-post: Telefon: For å gjere det enkelt for deg å få rask og effektiv hjelp kan du dessutan nytte spesialtilpassa kontaktskjema som du fi nn på heimesida Enivest AS er lokalisert med hovudkontor (sjå kart) i Førde og avdelingskontor på Sandane. Hovudkontor - Førde Firdavegen 5 Postboks Førde Avdelingskontor - Sandane Bukta Postboks Sandane Opningstider: Måndag til fredag kl Laurdag og søndag: stengt Enivest kundeservice er opent for alle henvendingar i kjernetida frå til 16.00, og tek imot bestillingar og feilmelding av internett, TV og telefon fram til

7 Kva hjelper vi deg med? Enivest vil hjelpe deg med følgjande: Installering av modem Tilkopling til Internett Oppsett av e-postkonto Fakturaspørsmål Informasjon om våre produkt og tenester Andre spørsmål Dersom du treng hjelp til å løyse vanlige dataproblem anbefalar vi deg å ta kontakt med din PC-leverandør. Dette kan vere problem som: Antivirus og brannmur Nettverk Trådlaust Skjerm Skrivarar Skannar Programvare med meir Dette er ting Enivest kundeservice normalt ikkje kan hjelpe deg med, men som våre forhandlarar i mange tilfeller kan yte hjelp til. Oversikt over forhandlarar fi nn du på våre nettsider Utanom opningstida har vi døgnbemanna vakt for feil i nettet. Dersom feilen gjeld større delar av nettet, vert feilretting sett i verk så snart feilen er registrert. Feil som gjeld enkeltsamband i nettet vert handsama av kundeservice påfylgjande arbeidsdag. For å melde feil i tilkoplinga di kan du ringe og legge att ein telefonbeskjed om feilen. FAKTURA Abonnementet vert fakturert på førehand for tre månadar med fast fakturering i januar, april, juli og oktober. Endring i abonnementet som medfører endring i fakturering vil kome med på neste faktura. Enivest tilbyr også AvtaleGiro. Faktura vert då sendt til e-postadressa som er tildelt frå Enivest. Ta kontakt med banken din eller bruk nettbank dersom du vil teikne avtale om AvtaleGiro.Du kan også få faktura på e-post sjølv om du ikkje har AvtaleGiro, eller få faktura til annan e-postadresse. Om du ynskjer faktura på e-post kan du melde ifrå ved hjelp av kontaktskjema som du fi nn på våre nettsider. Kundar med faktura på e-post med eller utan AvtaleGiro slepp papirgebyr for faktura. 7

8 ENDRING AV ABONNEMENT Dersom du ynskjer å endre på abonnementet kan du melde ifrå til Enivest via våre kontaktskjema på Slike endringar kan for eksempel vere fl ytting av abonnement, eigarskifte av abonnement og endring av type abonnement. Skjemaene er tilpassa dei ulike endringane du måtte ynskje å gjere. Ved å fylle ut skjemaet får Enivest alle opplysningar som trengs og kan dermed utføre endringane raskt og effektivt. Vi anbefalar å melde inn endring av abonnement 4 veker i forkant, dette er spesielt viktig ved fl ytting av abonnement. Ynskjer du å bestille fl eire tenester til fi berabonnementet ditt, til dømes Digital-TV og breibandstelefoni, kan du gjere dette på bestillingssidene for fi ber på heimesida til Enivest. Her har du også høve til å bestille fl eire dekodarar og endre kanalpakker for Digital-TV. Det skal vere lønsamt for deg å oppgradere til Fiberpakken; Internett, Telefon og Digital-TV, då du med dette vil få rabatterte prisar. GODE RÅD OG TIPS Programvare på PC. Dersom du har hatt Internett frå ein annan leverandør tidlegare er det viktig å fjerne programvare som blei installert i samband med den tilkoplinga (eks.: PPPoE klienten som enkelte andre breibandsleverandørar brukar). Ingen brukarnamn eller passord. Når du skal bruke Internett frå Enivest treng du ikkje noko brukarnamn eller passord, alt går gjennom modemet. Problem med å kome på nett? Dersom du har problem med å kople deg opp på nett, så kontroller om du har kopla opp utstyret riktig. Les om oppkopling i delen som er for den aksesstypen du har(fiber s. 28, ADSL s. 30 eller Radio s. 36), og på installasjonsguiden til sist i brosjyren. Innstillingar på PC. Sett maskina di til å ta imot IP-adresse automatisk (sjå side 14 18). Modemet du har fått tilsendt har DHCP-server innebygd. Dette betyr at modemet deler ut IP-adresser til alle maskinene som er tilkopla så lenge dei er sett opp til å ta imot IP-adresse automatisk. Anna modem/nettverksruter. Dersom du nyttar eit anna modem enn det du får frå Enivest kan vi ikkje garantere at du vil få kontakt med internett og heller ikkje gje deg kundestøtte på eventuelle problem med internett-tilkoplinga.det er sjølvsagt ikkje noko i vegen for å nytte ein trådlaus eller annan nettverksruter dersom du ønskjer det, men denne må i så fall koplast etter modemet frå Enivest (dvs. koplas til LAN-porten på vårt modem). Ruteren din kan heller ikkje ha same LAN-IP som modemet frå Enivest. Treng du hjelp med å setje opp dette må du ta kontakt med produsenten eller leverandøren av ruteren din, ikkje Enivest. Linjeleige. Dersom du har bestilt ADSL på ei linje der det ligg fasttelefon, og seinare seier opp abonnementet på fasttelefon så vil du få ein ekstra kostnad på kr 78,- pr. mnd. for linjeleige på ADSL linja. Linjeleige blir krevd av linjeeigar for bruk av telefonkabelen når det ikkje er fasttelefon på linja. Dersom du har bestilt ADSL på ei linje utan fasttelefon og seinare bestiller deg eit abonnement på fasttelefon, får ikkje vi automatisk melding om dette frå telefonileverandørane. For å unngå å bli fakturert for den ekstra linjeleiga er det viktig at du gir beskjed til Enivest etter at fasttelefonen er kopla opp. Dersom du har levert breiband via Radio eller Fiber vil du ikkje bli fakturert linjeleige, då det er Enivest sjølv som eig infrastrukturen desse teknologiane er levert på. 8

9 Pass opp for torevêr! Alt utstyr du har fått i samband med ADSL er ømfi ntleg for lynnedslag. Vi oppfordrar deg til å trekkje ut straum- og telekabel når det er fare for lyn og torevêr, og også når du reiser bort for ein lengre periode. Fiber- og radiomodem kan og bli skada av lynnedslag, men berre via straumkabelen. Hugs at utstyret du låner av Enivest er ditt ansvar, og vert det øydelagt grunna aktløyse, lyt du sjølv dekkje kostnad ved erstatning av utstyr. Dersom du ikkje har høve til trekkje ut kontaktar kvar gong i periodar med torevêr, kan du kontakte Enivest for å kjøpe lynvern som vernar utstyret. Verv kundar! Kanskje du kjenner nokon som lurer på å skaffe seg breiband, men dei treng hjelp til å bestemme seg? Vi gir deg som eksisterande kunde mogelegheit til å verve nye kundar for oss og slik få rabatt på din neste faktura. Du får kr 200,- per kunde du vervar. Dersom du vervar over 10 kundar får du kr 500,- for den kunden osv. Vi tek atterhald om dei som blir verva faktisk kan få levert breiband frå Enivest. For å sikre at vervejobben din blir registrert, MÅ bestillinga frå den nye kunden innehalde Verva av og namnet ditt. Etter at den nye kunden har fått levert breibandet vil du få rabatten med på fakturaen din. Oppseiing av abonnement frå tidlegare leverandørar. Lurer du på korleis og kva tid du skal melde oppseiing til din tidlegare leverandør når du byter til Enivest? Her fylgjer tips til korleis du går fram. ADSL: Dersom du hadde ADSL hos tidlegare leverandør og skal ha levert ADSL på same adresse frå Enivest, er det vi som ordnar med oppseiing til din tidlegare leverandør. Ved bestilling må Enivest få beskjed frå deg om at du har ADSL frå før, og vi vil då be om ei fullmakt frå deg til å sende oppseiing. Din tidlegare leverandør vil informere deg om ev tilbakesending av utstyr og sluttfakturering. Frå ADSL til ny teknolog eller adresse: Dersom du har ADSL frå tidlegare leverandør og skal ha ADSL på ny adresse frå Enivest må du sjølv sende oppseiing til tidlegare leverandør. Dette gjeld også om du har ADSL frå tidlegare leverandør og går over til fi ber- eller radioteknologi hos Enivest. Vi anbefalar at du venter med å seie opp tidlegare abonnement til du har fått levert nytt abonnement frå Enivest, så du slepp å du å bli utan internett i ein periode. Telefoni: Dersom du ynskjer å behalde det same telefonnummeret som du har aktivt hos tidlegare leverandør, ordnar Enivest med oppseiing hjå tidlegare leverandør. Dersom du skal ha nytt nummer og vil at det gamle hjå tidlegare leverandør skal avsluttast må du melde inn oppseiing sjølv. TV: Når du går over til Digital TV hos Enivest må du sjølv melde inn oppseiing til din tidlegare TV-leverandør. Vi anbefalar at du venter med å seie opp tidlegare abonnement til du har fått levert nytt abonnement frå Enivest, så du slepp å du å bli utan TV i ein periode. Det beste internettabonnementet? Ofte kan ein føle at ein blir nedringt av seljarar som kjem med tilsynelatande gode tilbod for å lokke deg til å byte leverandør. Dette kan skape mykje forvirring og tvil om ein verkeleg har det beste tilbodet på internett i Sogn og Fjordane. Dersom du kjem i ein slik situasjon vil vi råde deg til å lytte til kva tilbod seljaren kjem med og deretter be om litt tid å tenkje på det. Kontakt så Enivest for ein uforpliktande prat om abonnementet ditt. Kundehandsamarane du kjem til hos Enivest jobbar ikkje som pågåande seljarar, og vil ta deg seriøst og vere ærleg mot deg. Enivest vil alltid ha gode tilbod for eksisterande så vel som nye kundar. Vi jobbar for å kunne gje kundane våre i Sogn og Fjordane det beste tilbodet på marknaden til ein gunstig pris. Vi held sjølv til i fylket og er opptatt av mykje av det same som deg vi er den nære, lokale leverandøren, og det at du er fornøgd betyr mykje for oss! Som oftast vil du oppdage at internettabonnementet du har hos Enivest kan matche tilbodet du har fått av seljaren som har ringt deg. Er du framleis usikker kan du sjekke på nettsida til ein nøytral aktør som utførar pris samanlikningar over leverandørar som tilbyr mest for pengane. Enivest er rangert høgt på lista over leverandørar som tilbyr mest for pengane i Sogn og Fjordane. På våre nettsider kan du sjå oversikt over gjeldande kampanjar. Hugs at du kan oppnå rabattar ved å til dømes oppgradere til å bli Totalkunde eller bestille Fiberpakken! Ved å snakke med ein av våre kundehandsamarar kan du få gode råd for korleis tilpasse abonnementet riktig for deg, slik at du får gunstigast tilbod til gunstigast pris. 9

10 DINE INKLUDERTE TENESTER Abonnementet ditt frå Enivest gir deg ikkje berre tilgong til internett,( telefoni og TV). Du får i tillegg ei rekke inkluderte tenester utan kostnad. Her gir vi ei oversikt over desse. E-post Som Enivest-kunde får du ei eiga e-postadresse med 150Mb lagringsplass. Du fi nn e-postadressa di og opplysningar om brukarkontoen i velkomstbrevet frå Enivest. Eit godt tips er å merke seg brukarnamn og passord som du får, dette kan du bruke for å logge deg inn på andre tenester som Enivest tilbyr, for eksempel Trådlaus sone og Sikker Lagring, som du kan lese meir om nedanfor. Du kan ha opptil 5 e-postkontoar inkludert i abonnementet, så dersom du ynskjer fl eire e-postadresser til t. d andre i familien kan du ta kontakt med Enivest Kundesenter så ordnar vi det. Hugs å oppgje namn på den som skal ha e-postadressa, våre namnereglar er For informasjon om korleis du kan sende og ta imot e-post sjå s. 20. Sikkerheit Som brukar av internett bør du tenke over korleis du best muleg kan beskytte datamaskina mot farar som kan true på nettet. Det anbefalast og på det sterkaste å sikre innhaldet på datamaskina mot å gå tapt, som for eksempel bilete, musikk og andre viktige dokument du vil ta vare på. Enivest har gjort vala dine enkle og tilbyr løysingar for sikkerheit inkludert i internettabonnementet. Enivest Sikker Lagring: I dag er det vanleg å oppbevare alle bilda sine digitalt og lagra på PC en. Med det aukar og risikoen for at bilete kan gå tapt for alltid, dersom ein skulle vere uheldig å oppleve at harddisken ryk på grunn av virusangrep, straumbrot, lynnedslag eller i verste fall brann. Med Enivest si teneste, Sikker Lagring, treng du ikkje lenger å bekymre deg over korleis du best muleg kan ta vare på bilete og andre viktige data. Inkludert i abonnementet ditt frå Enivest får du 1 GB lagringsplass for bilete, dokument, musikk og andre fi ler som er viktige for deg på trygge servere. Tenesta er lettvindt og rask å bruke og krev liten innsats av deg. For å ta i bruk tenesta går du berre på og fylgjer dei enkle instruksane for Enivest Sikker Lagring. Skulle du ha behov for det har du mogelegheit til å oppgradere til større lagringsplass. Antivirus og spamfilter: Enivest har inngått eit samarbeid med ALWIL Software og tilbyr alle privatkundar gratis antivirusprogramvare som inkluderar jamlege oppdateringar. Du fi nn lenkje til Avast! Antivirus på heimesida til Enivest, Her kan du laste ned programmet som heiter avast! Home Editition Free Download. Andre versjonar enn denne vert ikkje dekka av Enivest. Alle e-postadresser som vert levert saman med internettabonnementet frå Enivest vert fi ltrert gjennom vår eigen anti-spam løysing. Spamfi lteret fjernar det meste av spam og virus, og ligg mellom internett 10

11 og din PC. Dette betyr at du som kunde ikkje treng å gjere noko for å aktivere dette på eiga hand. Skulle e-post feilaktig verte stoppa i fi lteret, vil avsendar få melding om dette. Barnepornofilter Enivest har i samarbeid med KRIPOS eit fi lter mot barneporno på Internett. Filteret hindrar tilgong til Internettsider som inneheld overgrepsmateriale mot born. Enivest står ansvarleg for den tekniske løysinga, og KRIPOS gir Enivest oppdatert oversikt over nettstader som formidlar barnepornografi sk materiale. Filteret gjeld for alle Enivest-kundar. Prøver ein å besøke ei side med barnepornografi sk innhald, kjem det opp ei sperreside med informasjon om fi lteret, samt ei lenkje til KRIPOS. Enivest Trådlaus Sone (HotSpot) Som Enivest kunde får du ikkje berre tilgong til internett i heimen din, du kan og nytte trådlaust internett på utvalde offentlege møteplassar, utan ekstra kostnad. Vi jobbar med å byggje ut våre trådlause soner fl eire stadar i fylket for å tilby våre kundar internett, også utanfor heimen. Skal du ut på reis i fylket, kan det altså vere lurt å undersøke om det kanskje er tilgjengeleg trådlaust nett frå Enivest i området. Du fi nn ei oversikt over kva områder vi til ei kvar tid har bygd ut med trådlaus sone på våre nettsider Her vil du også kunne lese meir om framgangsmåten for å logge på nettet. For å ta tenesta i bruk nyttar du same brukarnamn og passord som du nyttar til e-postkontoen din hos Enivest 11

12 OPPSETT AV DATAMASKIN For å ta i bruk internett frå Enivest treng du ikkje å installere noko program på PC en din. Sidan du får levert di internettoppkopling som ein lokal nettverkstilknytning (LAN), skal du heller ikkje bruke noko brukarnamn eller passord for å kople deg til. Når du koplar til breiband frå Enivest via nettverkskabel direkte frå modemet til datamaskina di, vil som regel datamaskina kople seg til Internett automatisk. Du kan følgje med på ikonet med to datamaskiner i oppgåvelinja (i høgre hjørne på skrivebordet) for å sjå status på tilkoplinga di. Er det raudt kryss på ikonet vil det indikere at tilkoplinga ikkje er oppretta endå. Når datamaskina arbeidar med å fi nne nett vil du sjå at krysset endrar seg og det beveger og blinkar i ikonet. Gi det nokre minutt før du forsøker å opne nettlesaren din. Skulle du ikkje kome automatisk på internett, kan du sjå kva innstillingar du må gjere for å kome på nett på dei påfølgande sidene Innstillingar i Internet Explorer Dersom du har hatt ein Internettilkopling frå ein annan leverandør tidlegare så bør denne tilkoplinga slettast. Start opp Internet Explorer. Trykk på Verktøy -> Alternativer for Internett. 12

13 Vel «Tilkoblinger». Dersom det ligg nokre tidlegare oppkoplingar i feltet «Innstillinger for oppringing og virtuelt privat nettverk» så markerer du desse og trykkjer på knappen «Fjern». Når dette feltet er tomt for oppkoplingar så trykkjer du på knappen «LANinnstillinger». Her skal det vere tomt i alle boksane. Trykk «OK» og «OK» igjen. No er Internet Explorer ferdig konfi gurert for ADSL frå Enivest. Du kan prøve å gå inn på ei internettside, til dømes Dersom du ikkje kjem på internett så må du mest sannsynleg stille inn nettverkskortet til å ta imot IPadresse automatisk, korleis du gjer det vert vist på dei påfølgjande sidene. Her blir det vist framgangsmåte for nokre av dei mest vanlege operativsystema. Dersom du ikkje fi nn rettleiing som passar til ditt system her kan du ta kontakt med din PC leverandør som kan fortelje deg korleis du går fram. Ei slik rettleiing følgjer også med nettverkskort og nyare PC ar. 13

14 Windows Vista Denne delen viser korleis du stiller inn PC-en din til å ta imot IP-adresse automatisk dersom du brukar WindowsVista Når du skrur på modemet og koplar det til datamaskina, skal Windows Vista automatisk oppdage at eit nettverk er innanfor rekkevidde. Følg med på ikonet med to datamaskiner nede i hjørnet på skrivebordet. Tilkopla Internett Ikkje tilkopla Internett Dersom du ikkje automatisk kjem på internett lyt du sjekke nokre innstillingar på PC-en. Ved å klikke med musepeikaren på ikonet med to datamaskiner, kjem du inn i eit lite dialogvindauge som syner status på tilkoplinga, samt gir deg valet å kikke nærmare på tilkoplinga di. Trykk deg då inn på «Nettverks- og delingssenter» og eit nytt dialog-vindauge vert opna. Her kan du sjå nærare på blant anna tilgongen til internett. Vi skal gå vidare inn i eit anna vindauget, klikk med musepeikaren på «Administrer nettverkstilkoblinger» dette valet fi nn du i venstre marg. 14

15 Her vert nettverkstilkoplingane du har tilgjengeleg synt i ei liste. Vel her di lokale nettverkstilkopling, høgreklikk på denne og gå inn på «Egenskaper». Eit dialogvindauge som dette vert då opna. Her blar du deg nedover i lista og markerer «Internet Protocol versjon 4 (TCP/IPv4)». Trykk så knappen «Egenskaper». I vindauget som då vert opna skal det står avhaka for at IP-adresse blir mottatt automatisk, samt at DNSserveradresse blir mottatt automatisk. Trykk «OK» og lukk så alle programma heilt til du kjem tilbake til skrivebordet. 15

16 Windows XP Denne delen syner korleis du stiller inn datamaskina di til å mota IP-adresse automatisk dersom du brukar Microsoft Windows XP. Gå inn på «Start»-menyen >>«Koble til» >> «Vis alle tilkoblinger». Eit dialogvindauge med datamaskina sine nettverkstilkoplingar vert opna. Du markerer her ikonet for «Lokal tilkobling» (eventuelt tilkoplinga med det Ethernetgrensesnittet du har), høgreklikkar og vel «Egenskaper». 16

17 I dialogvindauget som no opnar seg, skrollar du ned i lista som syner elementa for tilkoplinga, og markerer «Internett protokoll (TCP/IP)». Trykk deg inn på «Egenskaper». Pass på at det er avhaka for «Motta IP-adresse automatisk» og «Motta DNS-serveradresse automatisk». Trykk «Ok» heilt til du er tilbake til startvindauget. 17

18 MAC OS X Gå til valet «Systemvalg» under eplemenyen. Vel «Nettverk» under gruppa «Internett og nettverk» Marker «Innebygget ethernet» i menyen til venstre. I feltet «Konfi gurer» hak av for «Med DHCP» i nedfallsmenyen. Trykk på «Ta i bruk». Tilkoplinga er i orden når du ser at «Innebygd Ethernet»-ikonet har grønt lys, status står som «Tilkoblet» og du har fått tildelt IP-adresse. Du kan då lukke vindauget og opne nettlesaren for å gå på internett. 18

19 OPPSETT AV TRÅDLAUST NETTVERK Om du har trådlaust nettverk, ver klar over at dette kan gjere deg meir utsett for at andre, til dømes naboar, kan bruke breibandslinja di. Dette kan føre til at farten i nettet ditt går ned, fordi fl eire brukar det. Verre konsekvens er at du ikkje kan kontrollere kva andre brukar nettet til. Difor er det viktig at du sikrar ditt trådlause nett med passord, slik at du får kontroll over kven som nyttar internettilgongen på ditt abonnement. Trådlause modem frå Enivest er sikkerhetskryptert før dei blir sendt ut. Dersom du nytter trådlaus ruter frå annan leverandør kan du be leverandøren hjelpe deg med sikkerhetskryptering eller sjå i brukarmanualen som følgjer med ruteren. Ver merksam på at hastigheita på breibandet kan bli nedsett når ein surfar via trådlaust nett. Dette kan skuldast signalstyrken og at mottak av trådlaust signal er variabel alt etter kva utstyr ein har, og korleis det er plassert. Der det er høve for det kan det difor vere lurt å kople ved hjelp av nettverkskablar. Mottak av trådlause signal kan også bli påverka av lang avstand mellom det trådlause utstyret og datamaskina. Typiske apparat som mikrobølgjeomn, frysar, varmvasstankar, samt fysiske hindringar som t.d. glas og mur kan blokkere signal og føre til at det trådlause utstyret og di datamaskin ikkje kommuniserer godt med kvarandre. Nettilgangen vert i slike tilfelle ustabil og du kan misse tilgangen til internett. For tips om korleis du sett opp eit trådlaust nettverk på PC en din sjå 19

20 SENDE OG TA IMOT E-POST Du har som privatkunde tilgong til inntil 5 e-postadresser tilknytt ditt abonnement, kvar med 150 MB lagringsplass. Du kan velje om du vil lese e-posten din frå Enivest sin nettbaserte e-postlesar, eller om du vil sette opp e-postkontoen i e-postprogrammet på datamaskina di. Her fylgjer ei skildring på dei to måtane du har tilgong til e-post frå. Enivest E-post Dersom du er ute og reiser eller ikkje har tilgong til eigen datamaskin er Enivest sin nettbaserte e-postlesar eit godt alternativ. Så lenge du har nettilgong kan du logge deg inn på Enivest E-post for å sende og ta imot e-post. Du logger inn via heimesida til Enivest, klikk deg vidare til Enivest E-post og logg inn med brukarnamn og passord som du har fått tildelt frå Enivest. Minner om at brukarnamn skal fyllast inn framfor. Dersom du ynskjer kan du endre passordet ditt når du står på innloggingssida til Enivest E-post Oppsett av e-postkonto på datamaskina di Her viser vi korleis du kan sette opp e-postkonto på datamaskina di med dei mest vanlege operativsystema; Windows Mail (Vista) / Microsoft Outlook / Mail(Mac OS X) Oppsett av e-postkonto for Windows Mail (Vista) Start opp e-postprogrammet Windows Mail. Du får automatisk spørsmål om å opprette ein e-postkonto. Vel «Legg til» for å registrere e-postkontoen frå Enivest. 20

21 Vel så kontotype «E-postkonto» og trykk «Neste». Fyll inn «Visningsnavn» som er det som vert vist som avsendar når du sender e-post. Trykk «Neste» for å gå vidare. I neste steg fyller du inn e-postadressa du har fått tildelt frå Enivest. (Som regel er dette: enivest.net). E-postadressa har du fått opplyst i velkomstbrevet. Gå vidare med «Neste». Så legg du inn servernamn for inn- og utgåande e-post. Servertype er «POP3». I feltet «innkommende e-post» fyller du inn «pop.enivest.net». I feltet for «utgående e-post» fyller du inn «smtp.enivest.net». «Neste» for å gå vidare. For at du skal få tilgong til rett postkasse lyt du i neste steg fylle inn brukarnamn og passord. Dette er opplyst om i velkomstbrevet. Set hake for at passordet vert hugsa til seinare. Trykk «Neste» og vidare «Fullfør» i siste vindauge. Du har no fullført oppsettet for å kunne laste ned e-post på din e-postkonto frå Enivest. 21

22 Oppsett av e-postkonto for Microsoft Outlook Start e-postprogrammet ditt, Microsoft Outlook eller Microsoft Outlook Express. Gå på menyen «Verktøy» >> «Kontoer» Du får no opp kontovindauget. Her fi nn du innstillingar for henting av e-post frå ein bestemt e-postkonto. Du kan også legge til nye kontoar. Trykk på knappen «Legg til» >> «E-post» Du får no opp ein vegvisar for oppretting av den nye e-post kontoen din. I «Visningsnamn» skriv du inn det namnet som skal visast hos mottakarane av e-post som du sender. Det vanlige er å bruke fornamn og etternamn. Trykk på «Neste». Skriv inn e-postadressa du har fått frå Enivest. Denne adressa fi nn du i informasjonsbrevet som du har motteke frå Enivest. Dersom du ynskjer fl eire adresser hos Enivest, kan du sende ein e-post til med namn på dei som skal ha e-postadresse. Enivest vil då lage desse adressene og sende informasjonen tilbake. Trykk «Neste». 22

23 Det første valet her er kva slags e-postserver du brukar. Hos Enivest er dette POP3. I feltet «Innkommande e-post» skal det stå pop.enivest.net. I feltet «Server for utgående e-post» skal det stå smtp.enivest.net. Trykk «Neste». I feltet «Kontonavn» skriv du inn brukarnamnet ditt, i «Passord» skriv du inn passordet ditt. Både brukarnamn og passord fi nn du i informasjonsbrevet som du har fått tilsendt frå Enivest. Dersom du set hake ved «Husk passord» så slepp du å skrive inn passordet kvar gong du skal sjekke e-posten din. Du skal ikkje setje hake ved «Logg på med sikker godkjenning av passord (SPA)» når du brukar e-postkontoen frå Enivest.Trykk «Neste». Det er ikkje alle maskiner som har dette vindauget, men dersom du får det opp så vel du «Koble til via det lokale nettverket (LAN)». Trykk «Neste». Trykk «Fullfør». E-postkontoen din er no oppretta og klar til bruk. Send ei e-postmelding til deg sjølv for å sjekke om alt fungerar. 23

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Internett, Telefon, TV Utgave/revisjon: 3/1 2010-09-01 Web: www.3net.no E-post: kunde@3net.no Kundeservice: 77 77 04 99 Faks: 77 77 04 01 3net AS Bjørklysvingen

Detaljer

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM GAN Forlag AS, Oslo 2003 2. utgåve/1. opplag ISBN 82-492-0398-4 Redaktør: Mai Gythfeldt Biletredaktør: Mai Gythfeldt Til nynorsk ved Jan R. Tislevoll Grunndesign:

Detaljer

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I Vestlandsforsking notat nr. 3/2011 KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I KOMMUNESEKTOREN: FJALER Sluttrapport Guttorm Flatabø og Ingjerd Skogseid side 2 Vestlandsforsking notat Tittel Kunnskap kryssar grenser i kommunesektoren:

Detaljer

Sjølvbetjent Campingplass

Sjølvbetjent Campingplass Sjølvbetjent Campingplass Automatisk innsjekkingsautomat for campingplass av (12) Roy Arve Hetle (4) Jens Førsund (9) Eivind N. Inderøy (10) Sander Falkenstein Avdeling for ingeniør og naturfag Ingeniørfag

Detaljer

FIBER. Bruksanvisning for etablering av bredbånd privat. For kunder med Allied Telesyn 613LH. Trollfjord Bredbånd AS Side 1

FIBER. Bruksanvisning for etablering av bredbånd privat. For kunder med Allied Telesyn 613LH. Trollfjord Bredbånd AS Side 1 Trollfjord Bredbånd AS Side 1 FIBER Bruksanvisning for etablering av bredbånd privat. For kunder med Allied Telesyn 613LH Trollfjord Bredbånd AS Side 2 Innholdsfortegnelse: Velkommen som abonnent hos Trollfjord

Detaljer

Bredbånd via tv-kabelen Brukermanual for ditt bredbåndsabonnement. Gjør det selv. Internett GDS inst.brosjyre mars 2012 v2.indd 1

Bredbånd via tv-kabelen Brukermanual for ditt bredbåndsabonnement. Gjør det selv. Internett GDS inst.brosjyre mars 2012 v2.indd 1 Bredbånd via tv-kabelen Brukermanual for ditt bredbåndsabonnement Gjør det selv 16 1 Internett GDS inst.brosjyre mars 2012 v2.indd 1 01.03.12 11.50 Internett GDS inst.brosjyre mars 2012 v2.indd 2 01.03.12

Detaljer

Internet Explorer med JAWS 15 og 16

Internet Explorer med JAWS 15 og 16 Internet Explorer med JAWS 15 og 16 Internet Explorer med JAWS 15 og 16 Statped Telefon: 02196 Utgave 2015. (Tidlegare utg. 2010 med tittel: Internet Explorer og JAWS 10 og 11) ISBN elektronisk utgåve:

Detaljer

Komfyrvakt vernar bustader mot brann

Komfyrvakt vernar bustader mot brann Konkurranse 14 Vinn ein dab-radio! Premiekryss 15 NR 2. HAUSTUTGÅVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt vernar bustader

Detaljer

1. Handbok for videokonferanse-system som læringsarena i internett

1. Handbok for videokonferanse-system som læringsarena i internett HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Handbok for pedagogisk bruk av læringsarena i internett Arvid Staupe, Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Thorleif Hjeltnes, Geir Maribu og Knut Arne Strand 24.02.2011 Dokumentasjonen

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Oppkobling av modem Zhone 1512 Innholdsfortegnelse Velkommen som HomeNet-kunde! Takk for at du har valgt HomeNet. Denne installasjonsveiledning gir deg en innføring i hvordan du

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet 1 vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i

Detaljer

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Helen Berg Bjarte Alnes Rigmor Einang Alnes Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 3/2014 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Nettbrett i Fjell kommunestyre Ver 1.1

Nettbrett i Fjell kommunestyre Ver 1.1 Nettbrett i Fjell kommunestyre Ver 1.1 Gratulerer med ny ipad! Du har nå ein ipad 2, 32Gb Wi-Fi + 3G. Maskina har standardoppsett med programmet iannotate som tillegg. Utstyret er klar til bruk i trådlaust

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Våren 2013 Kundemagasin for Voss Sparebank

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Våren 2013 Kundemagasin for Voss Sparebank Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Våren 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet vossabanken.no Våren 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i dine

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22 Årsmelding 2005 Innhald Navet i elektronisk forvaltning. Direktøren sin leiar side 4 Brønnøysundregistra ein viktig del av næringspolitikken side 7 Fokus på styring av verksemder side 8 Sikkerhetsportalen

Detaljer

Midtfjellet haustar vind

Midtfjellet haustar vind Konkurranse Premiekryss 14 Vinn ein ipad! 15 IMAX i stova 16 NR 2. HAUSTUTGÅVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT LOKALE ENERGISELSKAP Midtfjellet haustar vind Første vindparken i Hordaland gir

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet

Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet Omsorgsteknologi i kommunene Lindåsprosjektet Halvvegsrapport / August 2014 FORORD Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland (USHT) utgir denne rapporten om omsorgsteknologi i Lindås

Detaljer

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad 24.06.2015 Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad Denne oppskrifta viser korleis du kan gjere ipad-en din klar for å laste ned politiske saksdokument slik at du kan lese dei i GoodReader.

Detaljer