ÅRSMELDING. For året driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING. For året 2012 34. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 -"

Transkript

1 ÅRSMELDING For året driftsår S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 -

2 Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann), Lars Lundal -2-

3 Dagleg leiar har ordet. SØK sitt hovudmål er å framstå som ein dyktig leverandør av nett- og breibandstenester til beste for kundane våre. Overskotet skal primært nyttast til vidareutvikling av føretaket. Me har på nytt lagt bak oss eit år med gode driftsmessige- og økonomiske resultat. NVE har i 2012 gjennomført tre skriftlege tilsyn. Tilsynet knytt til beredskapsforskrifta var det mest omfattande. Forsyningstryggleik har fått auka merksemd og viser kor avhengig samfunnet er blitt av sikker straumforsyning. Klimaendringar og naturulykker vil påverka våre nettanlegg. Av klimaplanen for Hordaland Fylke går det fram at det kan forventast auke i nedbørsmengd som kan føra til meir flaum, ras og skred. Kjem ekstremnedbøren i kombinasjon med sterk vind kan skadane på materiell verta betydelege og kan få alvorlege konsekvensar. Med andre ord viser observasjonar ein trend mot eit varmare og våtare klima og endringane har aldri vore raskare enn i vår tid. Vekstsesongen for skog aukar. Me veit kanskje ikkje alt, men me veit nok til å starta arbeidet med å tilpassa oss desse endringane. SØK er opptatt av å vera godt rusta for å oppretthalda dagens forsyningstryggleik framover. Me vil difor halda fram med å kartlegga alle faktorar som kan truga ei trygg straumforsyning. Ved hjelp av risiko- og sårbarheitsanalysar vil me på ein målretta måte setja i verk førebyggjande og konsekvensreduserande tiltak som vil gjera anlegga våre endå meir robuste. Beredskapstanken skal vera ein sjølvsagt del av den daglege drifta i SØK og gjennomsyra haldninga, kultur og lojalitet til oppgåvene våre. For å styrkja fagmiljøet i beredskapsarbeidet har me etablert eit beredskapsråd som møtest regelmessig og tek opp tema innan beredskap, bl.a. prioritering og gjennomføring av tiltak. For å sikra rekruttering og kompetanse innan energimontørfaget har me tatt inn tre lærlingar og for første gong er to av desse jenter. Slik arbeidsmarknaden no er blitt må me vera budd på å oppretthalda aktiviteten på lærlingar på dette nivået i åra som kjem. Me har utvida breibandsavdelinga med ein medarbeidar. Me legg dermed opp til auka vekst innan innan fiberkundar og i tillegg vil me lansera nytt produkt innan alarmtenester våren Kundelojaliteten til selskapet er i dag sterk. For å møta den auka konkurransen om kundane i kraftmarknaden og nye arbeidsoppgåver som vil komme innan AMS har me valt å styrkja administrasjonen med ein medarbeidar innan sal og kundekontakt. Samstundes pågår det eit prosjekt med utgreiing av sentralisert informasjonsmodell (hub konsept), som legg opp til at kraftleverandøren skal utføra samfakturering av kraft og nett og dermed i prinsippet ha kundekontakten. Dette vil medføra ei omlegging og endring i arbeidsoppgåvene for våre kundemedarbeidarar. I 2012 tok me i bruk nye driftslokale i Ølen, og det gamle anlegget i Eiodalen er selt. Utbygginga blei gjennomført innanfor budsjett og utan låneopptak. SØK har ein sunn og god økonomi. Me gir kjøpeutbytte til våre totalkundar og bidrar til lokal verdiskaping gjennom støtte til lag og organisasjonar i bygdene. Til slutt vil eg takka styret og tilsette for innsatsen og samarbeidet i Kristoffer Vannes Dagleg leiar - 3 -

4 ÅRSMELDING 2012 GENERELT SØK - Skånevik Ølen Kraftlag SA er eit samvirkeføretak der alle kundar med fast eigedom som er registrerte i Folkeregisteret med bustadadresse, verksemder registrerte i Føretaksregisteret med hovudkontor, eller kommunar innan Føretaket sitt konsesjonsområde som ynskjer å kopla seg til vårt straumnett, må vera medlemer av laget. Eigarar av fritidshus er ikkje medlemer av laget. SØK vart skipa ved samanslåing av tidlegare Skånevik Kraftlag og Ølen Bjoa Vikebygd Kraftlag. Selskapet har som hovudføremål å framstå som ein dyktig leverandør av nett- og breibandstenester til beste for kundane og bygdene våre. Vårt verdigrunnlag byggjer på: Tryggleik, Rettferd, Engasjert, Nær og Dyktig. SØK sitt konsesjonsområde er Skånevik, Åkrafjorden i Etne kommune og tidlegare Ølen Kommune i Vindafjord Kommune. ENØK Vår oppgåve er å krevja inn avgift til Energifondet i form av eit påslag på nettariffen til kundane. Ved å ringa Enova SF sitt telefonnummer for rådgiving om energisparing og energiomlegging, kan kundane få gratis råd og rettleiing. Enova SF sitt telefonnummer blir oppgitt på vår faktura og vår heimeside ENERGIUTGREIING SØK er pålagde å gjennomføra lokale energiutgreiingar for kvar kommune. Dei skal medverka til ei felles vurdering av framtidige energiløysingar. Energiutgreiinga skal oppdaterast anna kvart år, og det skal haldast eit offentleg møte. Energiutgreiinga skal innehalda energioversikt som viser kommunen sitt energisystem og samansetjing med statistikk for produksjon, overføring og bruk av energi, samt energietterspurnad fordelt på ulike energiberarar

5 SELSKAPSSTRUKTUR OG ORGANISASJON SØK er eit ålmennyttig samvirkelag med skiftande medlemstal og kapital. Gjennom årsmøtet utøver medlemene den øvste mynde. Berre medlemer har rett til å møta på årsmøtet. Årsmøtet skal mellom anna velja styreleiar, styremedlemer og varamedlemer, velja medlemer til valnemnda og godkjenna rekneskap og årsmelding. Styret leiar laget. Dagleg leiar står for dei daglege gjeremåla. Ved utgangen av året hadde SØK 16,75 årsverk fordelt på 17 tilsette. I tillegg har me tre lærlingar i elektrofaget kor to av desse er jenter. Dei tilsette sin gjennomsnittsalder er 43 år. I styret utgjer kvinnene 33,3% av styremedlemmene. Av dei tilsette utgjer kvinnene 11,2 % av samla årsverk. I tilsetjingssaker der mann og kvinne elles står likt, blir kvinne, som eit ledd i å betra likevekta, føretrekt. Dagleg leiar Fellestenester Nett Kunde Breiband - 5 -

6 STYRET Styret har i år gjennomført sju møte, og 24 saker har vore lagde fram. Styret har vore samansett slik: Kåre L. Berge Leiar valt 2012 for to år. Hjørdis Sævareid Nestleiar valt 2012 for to år. Gunnar Dalen Styremedlem valt 2011 for to år. Torun Hadland Susort Styremedlem valt 2012 for to år. Paul Tungesvik Styremedlem valt 2011 for to år. Lars E. Lundal 1. varamedlem valt 2012 for to år. Anne Skartland 2. varamedlem valt 2011 for to år. Tilsette har ein representant i styret, vald av dei tilsette, med stemmerett: Gunnar V. Molnes styremedlem valt 2011 for to år. Gerda J. Solberg varamedlem valt 2011 for to år. ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE Totalt sjukefråvær var 3,4% mot 5,85% i To verneombod og eit hovudverneombod er valde og me er tilslutta Sunnhordland HMS. Det blir gjennomført vernerunde og medarbeidarsamtalar. Sunnhordland HMS gjennomfører periodisk kartlegging av arbeidsmiljøet. Alle avvik skal registrerast, og korrigerande tiltak blir sette i verk i samsvar med gjeldande rutine. Verksemda har som mål å oppnå null arbeidsskadar. Me har inngått avtale om inkluderande arbeidsliv. Me har innarbeidd ein kultur som tar sikte på at det ikkje førekjem forskjellshandsaming grunna kjønn. Arbeidsmiljøet er godt. YTRE MILJØ Me har inngått avtale med Haugaland Gjenvinning AS om totalleveranse for alt avfall. SØK har ikkje hatt utslepp som forureinar det ytre miljø. RETTSTVISTAR SØK er ikkje involvert i rettstvistar. FRAMLEIS DRIFT I samsvar med rekneskapslova 3-3 stadfester styret at årsoppgjeret er avlagt under føresetnad av framleis drift av selskapet

7 EIGAR- OG MEDLEMSKAP I SAMSKIPNADER OG LAG SØK er medeigar i Sunnhordland Kraftlag (SKL) AS (2,6%), Akslandselva Kraft AS (21,1%) og Sunnhordland HMS. SØK er medlem i EnergiNorge og Kommunenes Sentralforbund. EIGEDOMAR SØK har hovudkontor i Skånevik og montørstasjon i Ølen. Me har dermed to velutrusta bygg med nødvendig lager og utstyr. TRANSFORMATORSTASJONAR SØK har ein koplingsstasjon i Vikebygd og ein koplingsstasjon i Skånevik, samt koplingsanlegg i SKL sin transformatorstasjon i Ølen. HØGSPENTLINJER SØK hadde fyrst på året 129,724 km 22 kv linjer i drift. Ved slutten av året var 129,724 km i drift. HØGSPENTKABLAR SØK hadde fyrst på året 61,991 km 22 kv kablar i drift. Ved slutten av året slutten av året var 63,048 km i drift. Me har i drift 5 km sjøkabel. LÅGSPENTNETTET SØK hadde fyrst på året 223,855 km lågspentlinjer i drift. Ved slutten av året var 223,902 km i drift. SØK hadde fyrst på året 51,237 km lågspentkablar i drift. Ved slutten av året var 53,594 km i drift. KOMMUNALE GATE- OG VEGLYS I Skånevik og Åkrafjorden er det 233 veglys i drift. I Vindafjord kommune er det 654 veglys i drift. Etter avtale med kommunane vert lysanlegga i vårt nettområde vedlikehaldne av SØK

8 NETTSTASJONAR SØK hadde fyrst på året 241 transformatorar fordelt på 236 nettstasjonar med ei samla yting på kva. Ved slutten av året var talet på transformatorar 242, fordelt på 237 nettstasjonar, med ei samla yting på kva. TRANSPORTMIDLAR, INVENTAR SØK har to lastebilar, ein liftbil og ni varebilar. SØK har og eit mobilt naudstraumsaggregat på 100 kva og er medeigar i eit på 300 kva. Bygget i Skånevik og Ølen er utstyrt med naudstraumsaggregat med automatisk oppstart. NETTDRIFTA Stabil aktivitet innan fornying av nettanlegg og eit godt vedlikehald gir ei straumforsyning med god forsyningstryggleik. Me brukar nettinformasjonssystem til å dokumentera tilstanden i nettet. Ved å identifisera problema og utbetra desse før dei får utvikla seg til ein større driftsfeil, vil omfanget av uventa feil og leveringsavbrot bli redusert. Me nærmar oss slutten med å få alle mastetransformatorar på bakken og aktiviteten innan fornying av 24 kv leidningsnett og kabelnett blir dermed auka kommande år. Arbeidet med fornying av 22 kv til Dalsbruket på Bjoa blir avslutta i For å få ein god oversikt over årleg behov og kva rammer me kan operere innanfor har me starta arbeidet med å utarbeida eit styringsdokument for modernisering og vedlikehald av våre anlegg. Det er registrert 4 veker med høgspentfeil, 4 veker med lågspentfeil og 4 veker med både høgspent- og lågspentfeil. 40 veker er registert utan feil, det beste me har oppnådd og som er 4 veker betre enn Den totale avbrotskostnaden vart 0,660 mill. kroner mot 0,909 mill. kroner i Avbrotskostnadane skuldast feil i eige nett

9 SAL AV KRAFTLEVERANSAR Sal av kraftleveranse til sluttbrukarar i 2012 var MWH som er ein reduksjon på 3,76% i høve SAL AV NETTLEVERANSAR Det blei gjennom året innmata frå regionalnettet og MWH frå lokal produksjon og andre nett, til saman MWH. Av dette utgjer nettap MWH, som er 4,70%. Avgiftspliktig effekt var 20,5 MW. Sal av nettleveranse til sluttbrukarar i 2012 var MWH som er ein reduksjon på 2,04% i høve til NETTKUNDAR Ved utgangen av 2011 hadde me registrert nettkundar. Med ein auke på 36 vert talet aktive nettkundar ved utgangen av

10 DET LOKALE ELTILSYN Det lokale el-tilsyn (DLE) ved SØK får kvart år tilsendt instruks frå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Instruksen regulerer og set rammer med retningslinjer for hovudsatsingsområda innan tilsynsaktiviteten rundt om i landet. Årsplan for 2012 er gjennomført som planlagt i samsvar med instruks. Det har vore utført tilsyn med 211 private anlegg, fordelt mellom bustadar og hytter. Det er utført tilsyn ved sjukeheim, forsamlingslokale, andre næringsverksemder og 13 gardsbruk. Det er gjennomført informasjonsretta tiltak til ulike målgrupper. DLE ved Skånevik Ølen Kraftlag, Etne Elektrisitetslag og Haugaland Kraft i samarbeid med brannførebyggjande avdeling i Etne og Vindafjord kommune tilbyr og gjennomfører årleg undervisning for 6. og 9. klassar ved alle grunnskular innanfor Etne- og Vindafjord kommune. Informasjonen og undervisningsopplegget handlar om eltryggleik og branntryggleik i heimen og er spesielt retta mot bruk av elektrisk utstyr og apparat. Over 40 prosent av bustadbrannane har samanheng med elektrisitet, enten tekniske feil på utstyr og installasjonar eller feil bruk av elektriske apparat. Undervisningsopplegget føregår i eit eige bygg kor det blir laga brannfeller som elevane skal identifisera.. Det er gjennom året ikkje observert tilhøve som har medført strafferettslege reaksjonar eller særskild rapportering til DSB. Tilsynsaktiviteten er gjennomført i samarbeid med DLE ved SKL Marked AS. BREIBAND SØK har inngått partnaravtale med Haugaland Kraft på levering av breibandstenester og kundeservice. Til private vert produktet Altibox, som består av internett, telefoni og TV, levert. Til verksemder vert det i hovudsak levert internett. Altibox styrkjer sin posisjon i marknaden og kjem godt ut i konkurransen samanlikna mot andre aktørar målt på pris og kapasitet. Gjennom året er det kopla opp 101 kundar og ved utgangen av året var det i drift 661 kundar. Arbeidet er utført med eigne tilsette. Drifta har vore stabil. I 2012 blei det inngått samarbeidsavtale om levering av alarmtenester. Vårt mål er at dette arbeidet aktivt skal starte opp våren SØK sin forretningsidé bygger på at me gjennom målretta utbygging skal leggja grunnlaget for at lokalsamfunna i vårt nettområde får tilgang til eit fiberoptisk nett. Denne aktiviteten vil i neste omgang styrkja kjerneverksemda

11 FRAMTIDIG UTVIKLING Framtidig inntening og finansiell stilling vert vurdert som god både på kort og lang sikt. Størst uvisse for det økonomiske resultatet framover vil framleis vera til rammevilkåra for nettdrift. Me har i dag ein reguleringsmodell for nettdrifta der effektiviteten og inntektsramma blir påverka av våre eigne kostnadar, kostnadar frå referanseselskapa, og kostnadar frå alle andre selskap som påverkar gjennomsnittseffektiviteten. Utviklinga i andre selskap er dermed avgjerande for utviklinga av vår inntektsramme. SØK eig 2,6 % i SKL AS, og utbyttet på aksjane er med på å gi oss stabile inntekter. Kraftmarknaden er prega av auka konkurranse og skjerpa krav. Slik me vurderer marknadssituasjonen i dag, er det grunn til å tru at utsiktene framover ser gode ut og at denne delen av verksemda vil bidra med gode inntekter i åra som kjem. For aktiviteten innan breiband har me som mål å kopla opp 150 nye kundar i året. Me ser at aktiviteten kjem nettverksemda til gode. Me har inngått samarbeidsavtale med SKL om bygging av småkraftverk i regionen. Aksland Kraft AS er under bygging om me har ein framdriftsplan som legg opp til at anlegget blir sett i drift våren Desse aktivitetane vil over tid vera med på å utvikla selskapet i positiv retning. SØK sin strategiplan slår fast at hovudføremålet til selskapet er å framstå som ein dyktig leverandør av nett- og breibandstenester til beste for kundane og bygdene våre. For selskapet er det etablert klare mål for ulike aktivitetar. Med tanke på framtidig investeringsnivå, vil dette vera avhengig av bemanning og selskapet sin finansieringsevne. Me har starta opp ein prosess med å utarbeida eit stytingsdokument for fornying og vedlikehald av våre anlegg. Dokumentet skal vera eit hjelpemiddel i å fastslå årleg reinvesteringsbehov og beskriva korleis anlegga skal vedlikehaldast. Framtidige nettinvesteringar vil bli meir retta mot høgspentlinjer og kablar. Investeringar i nett gir betre forsyningstryggleik og eit nett det er rimelegare å vedlikehalde. For 2013 er det budsjettert med eit resultat før skatt på 8,988 mill. kroner og 7,220 mill. kroner etter skatt. I investeringsbudsjettet er det sett av 7,105 mill. kroner til investering i distribusjonsnettet og 0,5 mill. kroner til AMS. Det er budsjettert med eit anleggstilskot på 0,5 mill. kroner. Til breiband er det sett av 3,708 mill. kroner. Det er sett av 0,68 mill. kroner til transportmiddel. For 2013 er det budsjettert med 2,0 mill. kroner til kjøpeutbytte. SØK ynskjer å vera med å ta eit lokalt samfunnsansvar og har difor sett av 0,6 mill. kroner til lag, organisasjonar og forsamlingslokale for

12 FINANSIELL RISIKO Me har ei bevisst haldning til handtering av finansiell risiko. Verksemda er kapitalintensiv, og har behov for kapital for gjennomføring av investeringar. Likviditetsrisiko må difor handterast. Selskapet driv med kjøp og sal av energi, transport av energi og breiband. Handtering av marknadsrisiko blir difor viktig. Me har følgjande marknadsrisiko: Prisrisiko og volumrisiko knytt til sal av energi på sikringsprodukt. Renterisiko knytt til inntektsramma for nettverksemda. Me har slik handtering av marknadsrisikoen: For sikringsprodukt vert prisrisiko handtert ved at det vert gjennomført sikringskjøp for selt volum i NOK. Renterisikoen er avgrensa. Inntekter frå nettverksemda (kapitalinntekter), er avhengig av rentenivået. Me har i dag inga renteberande gjeld å ta omsyn til slik at risikoeksponering er knytt opp til låg rente på nettkapital. Kredittrisikoen vert vurdert som avgrensa. Me har innført rutinar som inneber at alle kundar, med unnatak av fritidskundar og uttak for kortsiktig forbruk, blir fakturert kvar månad. Våre breibandskundar blir også fakturert kvar månad. Rutinane for innkrevjing av uteståande krav er utforma slik at inkassoselskapet no overtar fordringssakene etter hovudforfall. Me har rutinar for vurdering av motpartsrisiko; dvs kunden si evne til å ivareta sitt økonomiske ansvar. Likviditetsrisikoen vert vurdert som liten. Selskapet si drift og finansielle inntekter sikrar nødvendig tilgang på likvidar. Soliditeten er god. Eigenkapitalen er høg, og det er ingen lån som skal handterast. Våre investeringar er gjennomført utan låneopptak

13 RESULTATET Rekneskapen syner, etter ei omsetjing på 67,502 mill. kroner, eit resultat før skatt på 13,482 mill. kroner og eit årsresultat etter skatt på 10,039 mill. kroner. For 2011 var årsresultatet etter skatt 8,650 mill. kroner. Årsresultatet for 2012 samanlikna mot tilsvarande for 2011 er auka med 1,390 mill. kroner som skriv seg frå følgjande endringar: Auka dekningsbidrag 4,259 mill. kroner. Reduserte personalkostnadar 0,098 mill. kroner. Auka avskrivingar 0,567 mill. kroner. Auka andre driftskostnadar 0,352 mill. kroner. Redusert utbetaling utviklingsmidlar 0,24 mill. kroner. Redusert netto finansresultat 0,367 mill. kroner. Auka skattekostnad med 1,921 mill. kroner. Nettverksemda bidrar med eit driftsresultat på 7,788 mill. kroner. Kraftomsetninga bidrar med eit driftsresultat på 0,991 mill. kroner medan breiband har eit resultat på 0,085 mill. kroner. Øvrig verksemd har eit resultat på 0,760 mill. kroner. Me har sett av 0,3 mill. kroner til støtte av lag og organisasjonar, og 0,3 mill. kroner til støtte av grendehus og forsamlingslokale. Me legg opp til å utbetale dette dei neste to åra. BALANSEN OG LIKVIDITET Totalkapitalen var ved utgangen av året 151,314 mill. kroner, samanlikna med 144,469 mill. kroner året før. Den frie eigenkapitalen ved utgangen av året utgjer 124,621 mill. kroner. Sum eigenkapital ved årets slutt utgjer 129,250 mill. kroner som gir ein eigenkapitalprosent på 85,42 %, samanlikna med 84% året før. Investeringar i eigne anleggsmidlar er finansiert med eigne midlar. I 2012 blei det i distribusjonsnettet netto investert for 10,196 mill. kroner og 2,885 mill. kroner i breibandsnettet. Til saman er det brukt 2,498 mill. kroner i eigedom, transport, verktøy og inventar. Soliditeten er svært god, og eigenkapitalen på 85,42 % gir ei god finansiering av varige anleggsmidlar. Netto kontantstraumar frå operasjonelle aktivitetar har tilført 11,775 mill. kroner. Til investeringsaktivitetar er brukt 11,714 mill. kroner og til finansaktivitetar er brukt 1,941 mill. kroner. Likviditeten utgjorde ved utgangen av året 3,577 mill. kroner, som er 1,880 mill. kroner mindre samanlikna med året før. Styret meiner at årsrekneskapen gir eit rett bilde av utviklinga og resultatet i verksemda for året og stillinga ved årsskiftet, og det har ikkje hendt noko i tida etter at årsrekneskapen blei avlagt som har vesentleg innverknad på resultatet

14 RESULTATDISPONERING Vårt føremål er å vera ein dyktig nett- og breibandsleverandør til beste for kundane og bygdene våre. Vidare skal føretaket forvalta kapitalen sin på ein slik måte at dette gir grunnlag for samfunnsnyttig engasjement til beste for bygdene i laget sitt forsyningsområde. Me skal ha god finansiell handlefridom. Me skal gi kjøpeutbytte, og vera ein viktig bidragsytar til lokalsamfunnet, men slik at finansiering av framtidige investeringar framleis skal sikra god soliditet. Med bakgrunn i dette er det styret si meining at framlegget til resultatdisponering er i samsvar med våre mål. Styret sitt framlegg til disponering av årsresultatet for 2012: Avsett til annan eigenkapital: kr Avsett til kjøpeutbytte kr Sum overføring: kr

15 - 15 -

16 - 16 -

17 - 17 -

18 - 18 -

19 - 19 -

20 - 20 -

21 - 21 -

22 - 22 -

23 - 23 -

24 - 24 -

25 - 25 -

26 - 26 -

27 - 27 -

28 Dei tilsette Frå venstre bak: Bjørn Gunnar Vika, Harry Strøm, Roy Molnes, Gunnar Molnes, Sigbjørn Rafdal, Tor Even Pedersen, Martin Løhaugen, Einar Arefjord, Jon Helge Arefjord Frå venstre framme: Marit Solheim, Gerda Solberg, Tove Karin Sandvold, Siv Helen Hus Frå venstre: Jørn Kristian Thorstad, Daniel Hornenes, Josef Skålnes, Kåre Langeland, Espen Årvik, Svein Myklebust, Silje Marie Grønli var ikkje tilstade

29 - 29 -

30 - 30 -

31 - 31 -

32 S K Skånevik Ølen Kraftlag SKÅNEVIK Skånevik Telefon: Telefaks: E-post: Internett:

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013 www.sykkylvenenergi.no Årsmelding og rekneskap 213 1 Introduksjon av selskapet Merkeår Innhald 1918 Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta Introduksjon av selskapet... 3 verk tok til den

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014

Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 1 2 15 16 18 19 39 Hovudtrekk i rekneskapen Årsmelding 2014 Resultatrekneskap Balanse Kontantstraum Notar Tillitsvalde Voss Sparebank skapar verdiar

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2013 JORD Vinnarane av fotokonkurransen 2013 Jon-Arvid Himle Jord Vossabadet Signe Langballe Luft Ulvik Idrottslag Evy-Ann Berg-Lydvo Eld Vossabadet

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2002

Årsmelding og rekneskap 2002 Årsmelding og rekneskap 2002 www.lusterenergiverk.no Generalforsamling Generalforsamling for Luster Energiverk AS vert halden i Banksalen Gaupne måndag 05.05.03 kl. 16.00 SAKLISTE 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9.

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9. Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 INNHALD Dette er Fjord1 5 Fjord1s visjon og verdiar 6 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Selskapsleiinga 9 Året som gjekk 10 Aktiviteten vår 14 Verksemdstyring 20

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2014 Regnbogen Natur- og Kulturbarnehage kom på besøk! Bakgrunnen var at dei hadde sagt ja til å hjelpa oss med å dekorera årsmeldinga for 2014.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen Å R S O P P G J E R 2008 - med heile vegen Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2014 3 Samarbeidspartnarar 8 Økonomisk utvikling 9 Norsk økonomi 2014 9 Resultat og Balanse 2014 11 Risikotilhøve

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 Etne Elektrisitetslag. Nyvoll, 5590 Etne www.etneelag.no 1 Etne El-lag Årsmelding frå styret VALNEMND Valnemnda har i 2014 vore følgjande: Torunn Stålesen leiar. Alf Ove Birkenes

Detaljer

Truverdig Nær Tilgjengeleg

Truverdig Nær Tilgjengeleg 20 0 Truverdig Nær Tilgjengeleg årsrapport Leiar Historie, samspel og utvikling Bø Sparebank si historie strekk seg tilbake til ei stormnatt i februar 1849. Da bles kornmagasinet ned. Til da hadde dette

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 75. DRIFTSÅR 1940 2014 ÅRSMELDING 2014 INNHALD SELSKAPET... 3 STYREFORMANNEN HAR ORDET... 5 REKNESKAPEN 2014 STYRET SINE KOMMENTARAR... 5 KJØP OG SAL AV KRAFT... 6 NETTDRIFTA...

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår - 2 - - 3 - ÅRSMELDING 2014 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Norsk økonomi voks som normalt i fjor, med om lag uendra arbeidsløyse og ein prisvekst på 2,0 %.

Detaljer

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F IMEBANKEN UNGDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN F NKEN GRÜNDERBANKEN FJORDBANKEN SPAREBANKEN BYGG N SENIORBANKEN BYGDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEB GDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN UST FJORDBANKEN

Detaljer

Komfyrvakt vernar bustader mot brann

Komfyrvakt vernar bustader mot brann Konkurranse 14 Vinn ein dab-radio! Premiekryss 15 NR 2. HAUSTUTGÅVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt vernar bustader

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2012 147. forretningsår ÅRSMELDING 2012 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Verdsøkonomien slit enno med etterdønningane etter finanskrisa i 2008. Det er skrive fleire nye og spennande

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Årsmelding frå styret 2013

Årsmelding frå styret 2013 Årsmelding frå styret 2013 2013 blei nok eit godt driftsår for føretaka i Helse Vest. Føresetnadene er dei beste for å halde oppe og vidareutvikle trygge og gode helsetenester på Vestlandet, no og i tida

Detaljer

Energiutgreiing 2007. Austevoll kommune

Energiutgreiing 2007. Austevoll kommune Energiutgreiing 2007 Austevoll kommune Forord I følgje forskrift om energiutgreiingar utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Midtfjellet haustar vind

Midtfjellet haustar vind Konkurranse Premiekryss 14 Vinn ein ipad! 15 IMAX i stova 16 NR 2. HAUSTUTGÅVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT LOKALE ENERGISELSKAP Midtfjellet haustar vind Første vindparken i Hordaland gir

Detaljer