Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA"

Transkript

1 Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA

2 Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er laget for nye arbeidsledere som har valgt Bærum kommune som leverandør av tjenesten, men vi tror også den vil være nyttig for de som har hatt ordningen en stund. Innholdet i Arbeidslederpermen er satt sammen på en slik måte at du som arbeidsleder skal få støtte i din rolle som arbeidsleder og så enkelt som mulig kunne følge opp rettigheter og plikter som følger med ordningen. Du får en kort innføring i blant annet relevant lovverk, gjeldende regler, ansvarsfordeling, prosedyrer ved ansettelser, arbeidsplan og turnus, rutiner ved sykdom/permisjoner m.v. Videre ønsker vi å gi svar på spørsmål som ofte blir stilt til Bærum kommune. Vi ønsker å ta vare på fleksibiliteten og kvaliteten som er tenkt for ordningen, innenfor de rammene som er satt for tjenesten. Som arbeidsleder må du ha god kjennskap til hvilke rettigheter og plikter du og dine assistenter har. Lykke til som arbeidsleder! 1

3 1. ORGANISERING AV BPA-ORDNINGEN Organisasjonskart: Din avdeling/virksomhet: Pleie og omsorg Kontorfellesskap, BPA Adresse: Bærum kommune, Pleie og omsorg/plob, 1304 Sandvika Telefonnummer til Bærum kommune: Kommunens mailadresse: Hjemmesiden til BPA i Bærum kommune: organisasjon, Pleie og omsorg, Tildelingskontoret, Informasjon om BPA 2

4 Begrepsavklaring: Saksbehandlerne ved Tildelingskontoret i Bærum kommune vurderer søknader og fatter vedtak om tjenester. BPA-konsulenten er din samarbeidspartner i oppstart og videre drift av tjenesten. Arbeidsgiver er Bærum kommune. BPA-konsulentene forvalter arbeidsgiveransvaret for ansatte assistenter. Arbeidsleder er bruker som har ansvar for daglig drift og oppfølging av sin egen ordning herunder opplæring, organisering av egne assistenter og ellers forefallende administrasjon av ordningen. RO er forkortelse for Ressurssenter for omstilling i kommunene som ligger i Stjørdal. De ordner bl a kurs for alle parter i BPA. 3

5 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grunnlag 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse? Tildeling og utførermodellen 5 2. Etablering 2.1 Forberedelser til oppstart av BPA-ordningen Individuell avtale Ansettelse Annonsering Behandling av søknadene Intervju, utvelgelse og innstilling Arbeidsplan Timekonto Taushetsplikt 8 3. Drift 3.1 Arbeidsavtalen Andre formaliteter i ansettelsesprosessen Arbeidstidsbestemmelser og arbeidsplan/turnus Arbeidsplan/turnus Noen hovedprinsipper Godkjenningsprosedyrer for arbeidsplanen Opplæring av assistentene Reiseavtaler Ferietur for bruker Kjøring og bruk av egen bil Føring av timelister Utbetaling av lønn Personalforhold 4.1 Arbeidsmiljø Permisjoner og fravær Ferie Yrkesskade/sykdom Oppsigelse Attest Personalmøter og medarbeidersamtaler Oppsummering ansvarsfordeling 16 Sluttord 17 4

6 1.Grunnlag 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse? Målet med ordningen er å bidra til at brukere med sammensatte og omfattende hjelpebehov får et aktivt og mest mulig selvstendig liv i og utenfor hjemmet. Muligheten for økt samfunnsdeltakelse i arbeid, skole, organisasjoner m.v og fellesskap med andre vektlegges. Hovedmålgruppen er brukere som selv kan vurdere å definere sine behov, har evne og vilje til å planlegge sin egen hverdag og som kan fungere som arbeidsleder for assistentene jfr. rundskriv I-20/2000, kapittel 3. Vedtakene er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-8 jfr 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b og Lov om pasient- og brukerrettigheter 2-1a annet ledd. Bruker er vanligvis arbeidsleder for assistentene og påtar seg ansvaret for organisering, innhold og kvalitet på hjelpen innenfor de timene som kommunen innvilger. Arbeidsleder har det daglige ansvaret for at innholdet i tjenesten er faglig forsvarlig og at assistentene har et forsvarlig arbeidsmiljø jfr. arbeidsmiljøloven, ferieloven, forskrift om helse, miljø og sikkerhet (HMS) mv. Hjemmesykepleie eller andre helsetjenester som krever fagkompetanse, vil ikke inngå i BPAordningen, men være helsefaglig bistand som ved behov ytes av kommunens hjemmesykepleie. Bistand på jobb eller skole omfattes heller ikke av ordningen, men kan samordnes med funksjonsassistenter som innvilges av NAV. Bistandsformene kan kombineres. Dersom brukeren selv ikke kan mestre oppgavene helt eller delvis er det mulighet for at andre, som for eksempel familie/andre nærstående eller verge kan påta seg arbeidslederansvaret, jfr. rundskriv I-15/2005. Arbeidslederrollen er ulønnet. Arbeidsleder har ansvar for å utarbeide forslag til stillingsbeskrivelse for assistentene, delta i ansettelsesprosessen, lage forslag til turnus/arbeidsplan, planlegge vikarbehov, lære opp assistentene i daglige gjøremål samt organisere personalmøter mv. Kommunen har personalansvaret for assistentene. Kommunen har det overordnede faglige ansvaret for tjenestene og derved også ansvar for å følge med på at tjenesten er forsvarlig. 1.2 Tildeling og drift av tjenester Bærum kommune har valgt å skille mellom tildeling av tjenester og utøvende virksomhet - selve assistansen. Det vil være en saksbehandler på Tildelingskontoret i Bærum kommune som behandler din søknad om tjenester, og BPA-konsulent i kommunen eller hos annen leverandør av tjenesten som følger opp når den er innvilget. Bruker/arbeidsleder velger selv hvem som skal ha arbeidsgiveransvar for sine assistenter og det er mulig å bytte leverandør. 5

7 2. Etablering 2.1 Forberedelser til oppstart av BPA-ordningen Når vedtak om BPA er fattet vil BPA-konsulenten får beskjed fra saksbehandler. Det er en del forberedelser før ordningen kommer i gang: - Arbeidslederrollen avklares er det bruker eller noen i brukers sted som skal være arbeidsleder i ordningen? - Arbeidsleder forplikter seg til å delta på arbeidslederkurs. Det finnes også andre kurs som er nyttige. Bærum kommune v/bpa-konsulent melder på og sørger for dekning av utgifter i forbindelse med kurs. - Med utgangspunkt i vedtaket lages oversikt over når hjelpen trengs i løpet av dagen og uken. Store ordninger vil kreve en turnus/arbeidsplan for assistentene. Planlagt turnus skal leveres til BPA- konsulenten for godkjenning. Det lages en oversikt over oppgavene som de personlige assistentene skal utføre. Oversikten blir en arbeidsplan for assistenten. - Assistentene må kunne utføre de oppgavene det trengs hjelp til og som er beskrevet i arbeidsplanen. - Det skal ikke settes opp oppgaver som det er urimelig at assistent fra kommunen skal utføre (oppgaver som oppussing, gå på tak, flytting og lignende som er momsbelagte tjenester og/eller som er brudd på Arbeidsmiljøloven/HMS-regler). 2.2 Individuell avtale Ved oppstart av ordningen inngås en individuell avtale mellom arbeidsleder og Bærum Kommune. Avtalen beskriver arbeidsfordeling og ansvarsforhold i forbindelse med gjennomføring av BPA-ordningen. Den skal sikre at arbeidsleders rettigheter blir ivaretatt i henhold til ordningens formål, herunder blant annet brukerstyring, nødvendig opplæring og fleksibilitet. 2.3 Ansettelse Assistenter kan ansettes uten foregående utlysning av ledig stilling hos arbeidsleder når det finnes en aktuell kandidat. BPA-konsulenten vil ha en samtale med den aktuelle kandidaten. Hensikten er å opplyse om organisering og tydeliggjøre vilkårene i arbeidet. Det skal alltid innhentes 2 referanser. Nær familie kan ikke ansettes som assistenter. Dersom kommunen aksepterer ansettelse av familie/nærstående skal dette kun være i en begrenset stillingsprosent på inntil 20 % av vedtakets størrelse. Det må foreligge skriftlig godkjenning fra saksbehandler. Ledig stilling skal godkjennes av kommunen. Det skal vurderes om deltidsansatte assistenter i egen BPA-ordning eller andre ansatte i kommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen, jfr. Arbeidsmiljøloven 14-2 og Den som ansettes må være egnet for stillingen. Normalt ansettes assistentene i mindre antall timer enn de timer som arbeidsleder har fått tildelt i vedtaket. Det anbefales ikke å ansette venner/nære bekjente som assistenter ut fra konsekvensene det kan få for relasjonen mellom bruker/arbeidsleder og privat nettverk. 6

8 En felles utfordring er å rekruttere tilstrekkelig med tilkallingsvikarer når din assistenene blir syke, har ferie, har sluttet før man har fått rekruttert nye assistenter ol. Bærum kommune har ikke en vikar-pool Krav til assistenten Bærum kommune har følgende krav til assistentene: - at de har bestått norsk B1 (tilsvarende norskprøve 3) muntlig og skriftlig. - at de har gyldig oppholds- og arbeidstillatelse for de som trenger det - personlig egnethet. I tillegg til Bærum kommunes krav, må arbeidsleder tenke gjennom og gjerne lage en liste over hvilke krav det er ønskelig at stilles til assistenter som ansettes og utarbeide forslag til utlysningstekst. Kravene bør fremkomme i annonsen som utarbeides i samarbeid med BPAkonsulenten. 2.4 Annonsering Bærum kommune er behjelpelig med å lage annonse. Vi bruker kommunens maler for ledige stillinger. Annonsen blir lagt ut på kommunes hjemmeside og oversendt til NAV. Arbeidsleder må være delaktig i utforming av annonsen. Kommunens konsulent vil stå som kontaktperson. Interesserte søker elektronisk i kommunens rekrutteringssystem. Arbeidsleder kan annonsere på egen hånd og dekker da utgiftene selv. Bærum kommune er også i dette tilfelle ansvarlig for ansettelsen Behandling av søknadene Søknadsfristen er minimum 14 dager etter utlysning. Fristen kan forlenges dersom det er hensiktsmessig. Søknadene behandles etter rutiner i Bærum kommune og sendes til arbeidsleder etter avtale. Referanser skal innhentes fra tidligere arbeidsgivere/skole ikke familie/venner Intervju, utvelgelse og innstilling Arbeidsleder og arbeidsgiver vurderer i fellesskap hvem som skal innkalles til intervju. Alle intervjuer skjer ved personlig oppmøte. Intervju med aktuelle søkere kan gjennomføres hjemme hos bruker eller i kommunen. Konsulentene bistår ved intervju dersom ønskelig. Arbeidsleder og BPA-konsulent blir i forkant av enige om rollefordelingen under intervjuet. Når arbeidsleder har erfaring og føler seg trygg kan arbeidsleder selv styre intervjuet. Opplysninger om stillingen som er viktige å gi allerede under intervjuet, er organiseringen av BPA, ansettelsesvilkår, taushetsplikt, prøvetid, helsesituasjon til bruker, begrensninger, oppmøtested, arbeidstid, krav til fleksibilitet, lønnsbetingelser samt arbeidsoppgaver. Det kan være lurt å tenke over inntrykkene fra intervjurunden med aktuelle søkere et par dager. Ut fra brukers vurdering av egnethet og erfaringer fra intervjuet innstiller arbeidsleder/bruker aktuelle kandidater. En assistent som ansettes kan ha flere stillinger i Bærum kommunen, men de kan til sammen ikke overgå 100 %. Arbeidsleder må sikre at ledig kapasitet hos assistenten dekker behovet 7

9 for hjelp. Se mer om dette under turnus/arbeidstid (regelverk). Dersom assistenter også har arbeid i andre kommuner eller for andre arbeidsgivere, plikter de å opplyse om det. 2.5 Arbeidsplan Det er arbeidsleder som definerer når hjelpen trengs. Oppgavene er beskrevet i vedtaket. Å samle oppgaver for assistenten vil gjøre arbeidstiden for assistenten og arbeidsleders hverdag mer forutsigbar. Arbeidstiden på en vakt bør ikke være på under 2 timer. Eksempelet under viser en måte å gå igjennom uka på: Oversikt over bistandsbehov mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag tid o.s.v. gjøremål Stå opp, dusj, personlig hjelp og frokost Stå opp, dusj, personlig hjelp og frokost osv Trening Matlaging Stå opp, dusj, personlig hjelp og frokost og tilrettelegging I samarbeid mellom arbeidsleder og assistent lages en arbeidsplan som beskriver hvilke arbeidsoppgaver assistenten skal utføre. BPA-konsulenten og assistenten skal ha hver sin kopi. 2.6 Timekonto Arbeidsleder må selv sikre at vedtatt antall timer for BPA blir hensiktsmessig brukt, slik at hjelpebehovet dekkes og assistansen samsvarer med hensikten i vedtaket om BPA. Videre må arbeidsleder holde oversikt over brukte timer slik at regnskapet går opp per hvert år. Arbeidsleder har mulighet til å holde % av vedtaket utenfor oppsatt arbeidsplan/turnus. Oppsparte timer kan brukes til f eks uforutsette behov. Vær oppmerksom på at timer på timekonto kun kan disponeres i inneværende år. Oppsparte timer som ikke er brukt innenfor regnskapsåret blir avsluttet. 2.7 Taushetsplikt Assistentene har taushetsplikt om alle forhold som vedrører arbeidsleder. Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidsforholdet opphører. Assistenten gjøres kjent med taushetsplikten allerede ved intervju og ved ansettelse, hvilke forhold og opplysninger som omfattes. Brudd på taushetsplikten kan medføre straffeansvar, jf Straffeloven 121. Taushetserklæring må være undertegnet før assistenten starter i arbeid. BPA-konsulenten har ansvar for at dette blir gjort. Regler om taushetsplikt er hjemlet i Forvaltningsloven, 13-13f. En bør være forsiktig med å frita assistentene for taushetsplikt på generelt grunnlag, da forståelsen for etikk og normer kan være ulik. Dersom det er nødvendig å frita assistenten for taushetsplikten - vær konkret på akkurat hva det gjelder. Slik unngås misforståelser som kan føre til uheldige situasjoner senere. 8

10 Assistenten har ikke taushetsplikt overfor BPA-konsulenten i Bærum kommune (arbeidsgiver). Dette gjelder fremst forhold i arbeidssituasjonen. BPA konsulenten har taushetsplikt. 3. Drift 3.1 Arbeidsavtalen - Assistenten blir ansatt i Bærum kommune med arbeidssted hos arbeidsleder. Dersom oppdraget hos arbeidsleder avsluttes eller opphører midlertidig, plikter arbeidsgiver å finne annet passende arbeid som assistenten kan utføre. Det gis kun et tilbud og arbeidstiden kan endres. Dette gjelder assistenter med fast stilling. - Arbeidstiden opplyses i arbeidsavtalen. - Lønnsplassering og stillingskode oppgis i arbeidsavtalen. Lønn etter tariffavtalen justeres hvert år og finnes tilgjengelig på Internettsidene til Bærum kommune, BPA. - Det opplyses i arbeidskontrakten at den ansatte trekkes 2 % til pensjonsinnskudd av brutto lønn fra tiltredelsesdato. - Stillingen reguleres for øvrig av gjeldende arbeidstidsbestemmelser. - Arbeidskontrakten påpeker at arbeidstiden kan endres med 14 dagers varsel. 3.2 Andre formaliteter i ansettelsesprosessen - taushetserklæring skal være undertegnet og returnert arbeidsgiver - eventuell tuberkulosekontroll må være forskriftsmessig utført - politiattest kreves ved arbeid hos barn eller personer med utviklingshemming - arbeidstillatelse må fremlegges fra de som kommer fra land utenfor EØS-området - bankkontonummer i eget navn oppgis - kopi av attester og vitnemål innleveres for beregning av ansiennitet. 3.3 Arbeidstidsbestemmelsene og arbeidsplan/turnus Arbeidsplan/turnus Turnus defineres som: En systematisk, rullerende arbeidsplan for ansatte i turnusarbeid, d v s at man arbeider etter kl om kvelden og/eller minst hver tredje søndag. Arbeidsplanen dekker flere interesser: - Sikre arbeidsleders behov for å vite hvem som kommer på jobb når og at innvilgede timer utnyttes best mulig for å skape en passende døgnrytme for vedkommende. - Ansatte får et bedre arbeidsmiljø gjennom forutsigbar arbeidstid og jevn fordeling av vakter. Arbeidstaker/assistenter har rett til planlagt arbeidstid. Kravet til arbeidsplan er hjemlet i Arbeidsmiljøloven 10-3 og skal gi en oversikt over når assistenten(e) skal arbeide og når de skal ha fri. Arbeidstidene settes opp i arbeidsplan/turnus. Arbeidsplan/turnus rullerer inntil eventuelt ny arbeidsplan/turnus iverksettes. Hvis arbeidstiden endres på en vakt i forbindelse med en spesiell aktivitet, trengs det ikke varsling til arbeidsgiver, så fremt dette er en frivillig avtale mellom assistent og arbeidsleder. Dette kan ikke pålegges assistenten. Det er viktig at både assistent og arbeidsleder har gjensidig respekt for hverandre når det avtales fleksibilitet i forhold til arbeidstiden. 9

11 3.3.2 Noen hovedprinsipper Arbeidstid er den tiden en arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Den alminnelige arbeidstiden skal ikke overstige 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av 7 dager. Det skal være 11 timer hviletid i løpet av 24 timer. Dette er også grunnlaget for arbeidsplanen. Assistenten skal ha en arbeidsfri periode på 35 timer i løpet av sju dager. Arbeidstaker som har utført søn- og helgedagsarbeid skal ha arbeidsfri følgende søn- og helgedagsdøgn. Arbeidstaker skal ha en pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Pausene skal til sammen være en halv time hvis den daglige arbeidstid er åtte timer. Dersom arbeidstaker ikke fritt kan forlate arbeidsplassen under pausen eller der det ikke finnes tilfredsstillende pauserom, skal pausen regnes som en del av arbeidstiden. Når forholdene gjør det nødvendig, kan pausen forskyves. Jf. Arbeidsmiljøloven 10-8 og Arbeidsmiljølovens 10-4 gir etter en helt konkret vurdering av enkeltsituasjoner mulighet for forlengelse av arbeidstiden når arbeidet i det vesentlige er av passiv karakter. Arbeidsgiver skal godkjenne denne vurderingen, og må i noen tilfeller søke arbeidstilsynet om godkjenning. Bærum kommune har dispensasjon fra noen av reglene. Gjennomsnittsberegning kan lages i ordninger der det er ansatt flere assistenter og der behovet for assistanse er stort. Det forutsetter at det foreligger en rullerende godkjent turnus. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale at den alminnelige arbeidstid kan ordnes slik at den i løpet av en periode på høyst 52 uker i gjennomsnitt ikke blir lenger enn foreskrevet i Arbeidsmiljølovens 10-4, men slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger ni timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager. Hvilende (natte)vakt: Arbeid mellom kl som er hvilende nattevakt lønnes med 20 minutter pr arbeidet time, jf. Hovedtariffavtalen kapittel 4. Helligdagsturnus/hjelpeturnus: lages i tillegg til grunnturnus (som stoppes i perioden) for å kunne legge til rette for fridager og arbeid på helligdager. Der hvor assistentene arbeider annenhver helg og i store stillinger mellom 50 % og 100 % kan det være nødvendig å lage hjelpeturnus i jul, påske og andre høytider. Ta kontakt med BPA - konsulent for veiledning i god tid. En hjelpeturnus skal være kjent for ansatte minimum 4 uker før den iverksettes. Det er å anbefale at vanlig arbeidsplan/turnus rullerer også i høytider og helligdager. Det er forutsigbart både for arbeidsleder og assistenter. Eventuelt kan arbeidsleder godkjenne interne bytter, hvis det skulle være behov. Byttet må ikke stride mot arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeids- og hviletid. Forskjøvet arbeidstid er når partene lokalt er enige om å forskyve vakten. Det betales 50 % tillegg for den tiden som faller utenom den ansattes ordinære arbeidstid. Tidspunkt for 100 % tillegg forskyves tilsvarende. Varsel om forskjøvet arbeidstid skal så vidt mulig gis tre dager i forveien, og aldri mindre enn en dag i forveien. Det er kun arbeidsgiver dvs. kommunen som kan pålegge arbeidstaker forskjøvet arbeidstid. Delt dagsverk benyttes kun i de tilfeller hvor det er nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift. Dersom delt dagsverk unntaksvis er nødvendig, utbetales en timelønn ekstra pr. arbeidsdag. Hvis arbeidstaker må møte flere enn to ganger hver arbeidsdag, er 10

12 godtgjørelsen ytterligere 1 1/2 timelønn pr. arbeidsdag. Det er kun arbeidsgiver dvs. kommunen som kan pålegge arbeidstaker delt dagsverk. Dersom det er behov for spesielle arbeidstidsordninger gjøres dette i tett samarbeid med BPAkonsulenten for å finne gode løsninger Godkjenningsprosedyrer for arbeidsplanen Det er arbeidsleders ansvar å sette opp forslag til arbeidsplan innenfor de innvilgede timene og arbeidstakernes rettigheter i lovverket og hovedtariffavtalen, eventuelt med veiledning fra arbeidsgiver/kontaktperson. En arbeidsplan skal utarbeides i samarbeid med de ansatte. Arbeidsgiver skal godkjenne arbeidsplanen. Endring av arbeidsplan/turnus krever at det er saklige grunner i driften for å endre en arbeidsplan og varsel om endring må komme minst 2 uker før iverksetting jfr. Arbeidsmiljøloven Assistentene er ofte ansatt i deltidsstilling og kombinerer arbeidet som personlig assistent med annet arbeid, studier og privatliv. Endring av arbeidsplan/turnus kan gi endring av lønn og tillegg. 3.4 Opplæring av assistentene Nye assistenter har krav på opplæring før de kan pålegges å ta ansvar for oppgavene de skal utføre. Arbeidsleder kan velge å lære opp nye assistenter selv eller la den nye assistenten være sammen med en allerede opplært assistent på en arbeidsøkt. Det er viktig at assistentene lærer å gjøre arbeidsoppgavene slik som arbeidsleder ønsker de utført. 3.5 Reiseavtaler Ferietur for bruker Ferietur er ingen pliktytelse etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-2 første ledd nr. 6, bokstav b. Det er derfor ikke kommunens ansvar å finansiere og organisere ferieturer for brukere. BPA-mottakere kan spare opp (fleksible) timer til f eks ferietur i løpet av et kalenderår. Det må utarbeides en ferieturnus som strekker seg over en lengre periode. Denne turnusen skal godkjennes på ordinær måte. Kommunen dekker ikke ekstrautgifter for bruker eller ansatte som f.eks. tillegg til grunnlønn, overtid, turtillegg, reiseutgifter, kost, oppholdsutgifter ol som en ferietur vanligvis vil medføre. Ansatte kan ikke pålegges å reise på ferietur med brukere. Deltakelse baseres på frivillighet. Under forutsetning av frivillighet, skal fast ansatte med høy stillingsbrøk spørres først for å få dekket opp mest mulig i grunnturnusen. For ansatte som ikke har mulighet til å være med på tur, skal arbeidsgiver tas med i drøftinger om ferieavvikling eller avspasering ved endring av turnus. Lov- og avtaleverk skal følges også på ferieturer. Det vises til Arbeidsmiljølovens kap 10, 11

13 Hovedtariffavtalen 4 og særavtale SGS nr Det innebærer skriftlig godkjenning av ferieturnus av arbeidsgiver. Vedlegg til ferieturnusen skal gi en oversikt over hvilke ansatte som skal på turen og antall arbeidstimer. Reisetid på ferieturer er arbeidstid. Lengre ferieturer meldes på forhånd til saksbehandler på Tildelingskontoret. Ansatte er forsikret i arbeidstiden dersom ferieturen er avtalt med saksbehandler på forhånd. Andre forsikringer blir ansatt og arbeidsleder enige om. Behandlingsreiser: Under opphold i sykehus eller andre behandlings- og rehabiliteringsinstitusjoner (kommunale, statlige eller private) vil sykehuset/behandlings- eller rehabiliteringsstedet bistå deg med den hjelp du trenger. Vedtak om BPA opphører da midlertidig. Ved planlagte innleggelser skal arbeidsleder varsle assistent og BPA-konsulenten så fort som mulig og minst 14 dager i forkant. Dersom assistentene ikke ønsker ferie eller permisjon uten lønn, prøver kommunen å finne annet arbeid til assistenten i perioden (se punkt 3.1). Ved akutte innleggelser ved sykehus, hvor ikke varslingsfristen på 14 dager kan overholdes, disponerer kommunen assistentene. Assistent og BPA-konsulent vil da fortløpende sammen se på muligheter for å benytte assistenten i annet arbeid i kommunen. Dersom det er behov for BPA-assistanse under innleggelse avtales dette med saksbehandler/bpa-konsulent. 3.6 Kjøring og bruk av egen bil Bærum kommune har ikke avtale om tjenestekjøring eller godtgjøring for bruk av privatbil i BPA ordningen. Dersom assistenten bruker egen bil i tjenesten anbefales det at det blir utbetalt kilometergodtgjørelse fra arbeidsleder. Lag en skriftlig avtale på forhånd om hvordan utgiftene skal dekkes. Assistenten kan ikke pålegges å bruke egen bil i tjenesten. 3.7 Føring av timelister Assistenten fører sine timelister og arbeidsleder godkjenner ved å underskrive. Timelistene danner grunnlag for lønnsutbetaling til assistenten og kontroll av forbruk av vedtatte timer for arbeidsleder. Timelistene må være BPA-konsulenten i hende innen gitt frist, som oppgis på Internettsidene, for at lønn skal bli utbetalt påfølgende lønnsutbetaling. Timelister som er innkommet for sent blir behandlet neste måned. Det er arbeidstakers ansvar å levere timelistene og det kan være praktisk at arbeidsleder leverer timelistene samlet for sine assistenter. Timelistene føres pr måned, d v s en liste for hver kalendermåned. Lønn utbetales 12. i hver måned etter kontroll og anvisning. 3.8 Utbetaling av lønn Hvis utbetalingsdato faller på en lørdag, søndag eller helligdag vil lønnen bli utbetalt nærmeste hverdag før fridag. Lønnsenheten skal sende ut lønnslipp til assistentens hjemmeadresse, det er derfor viktig å melde adresseendring og nytt kontotnummer. 12

14 Lønnsslippen gir oversikt over feriepengegrunnlaget, skattetrekk og andre trekk. Ansatte plikter å melde fra om eventuelle feil i lønnsutbetalingen. 4. Personalforhold Som arbeidsleder er du kommunens representant i daglig oppfølging av de ansatte assistentene. Dette gjør du i tett samarbeid med og veiledning fra BPA-konsulenten. Personalog HMS-håndboken i kommunen følges. 4.1 Arbeidsmiljø Krav til arbeidsmiljø fremgår av Arbeidsmiljølovens kapittel 4. Arbeidsleder må påse at assistentene arbeider under gode fysisk og psykososiale arbeidsforhold. Ta kontakt med BPAkonsulent eller henvis assistenten videre til konsulenten hvis arbeidsmiljøet ikke oppleves godt nok. Et godt arbeidsmiljø vil forbygge fravær. Kontakt med verneombud formidles via BPA-konsulenten ved behov. 4.2 Permisjoner og fravær Søknader om permisjon behandles i henhold til personalreglementet i Bærum kommune. Hvis assistenten blir syk, må vedkommende gi beskjed så fort som mulig til arbeidslederen og levere egenmelding snarest mulig. Assistenten kan ellers miste retten til sykepenger. Egenmelding kan ikke benyttes før assistenten har vært ansatt i 2 måneder. - Ved fravær på grunn av sykt barn, må assistenten ha vært ansatt i 14 dager. - Ved sykdom inntil 8 kalenderdager leveres skriftlig egenmelding så snart som mulig. Helg/helligdager i perioden medregnes. - Ved sykdom utover 8 kalenderdager må det leveres sykemelding fra lege snarest mulig. - Ved bruk av egenmelding er det tak på 24 kalenderdager i løpet av de siste 12 måneder. - Misbruk av egenmeldinger medfører tilbakebetaling av for mye utbetalt lønn og kan medføre at vedkommende mister retten til å bruke egenmeldinger. - Arbeidsgiver har hovedansvaret for formell oppfølging av sykemeldte. Alt fravær må dokumenteres og noteres på timelisten. 4.3 Ferie Arbeidsleder skal i god tid før ferien drøfte og sette opp ferielister sammen med medarbeiderne. Arbeidsleder planlegger og styrer ferieavviklingen samt skaffer ferievikarer slik at driften ikke rammes. Hovedferie skal varsles 2 måneder før. Det formelle rundt ferieavvikling for assistentene gjøres i samarbeid med BPA-konsulenten. Alle arbeidstakere skal avvikle årlig ferie uavhengig av om arbeidstaker har hovedstilling, bistilling eller arbeider deltid. Stillingsstørrelse har ingen betydning, heller ikke arbeidsforholdets varighet. Med andre ord skal samtlige arbeidstakere avvikle ferie. Dette gjelder alle arbeidstakere i faste og midlertidige stillinger (engasjementer/vikariater), faste helgevikarer og eventuelt andre som har faste vakter/avtaler. Det enkelte ferieår løper fra 1.januar til 31.desember. Opptjeningsåret for feriepenger er det året som ligger forut for ferieåret. Det er opptjeningsåret som danner grunnlaget for utbetaling av feriepenger, dvs. at arbeidstaker først må ha hatt inntekt i opptjeningsåret for å få utbetalt 13

15 feriepenger i ferieåret. Dette gjelder uavhengig av hos hvilke(n) arbeidsgiver(e) inntekten er opptjent. Ferie avvikles med 6 virkedager ferie (mandag lørdag) per uke. 6 virkedager ferie = 1 uke ferie (mandag lørdag). 1 uke ferie kan også avvikles for eksempel fra og med onsdag til og med tirsdag (= 6 virkedager ferie). Opparbeidede turnusfridager (for eksempel F1 dager), seniordager eller fridager på grunn av deltidsarbeid som faller i ferien, regnes som feriedager. Arbeidstaker ikke har krav på ny fritid som erstatning for at slike fridager faller sammen med feriedager. Arbeidstakere: 5 uker (30 virkedager) lov- og avtalefestet ferie. 60 år i løpet av ferieåret 1.januar 31.desember: Dersom arbeidstaker fyller 60 år i løpet av året, skal vedkommende ha 1 uke ekstraferie (6 virkedager). Tiltredelse 1.januar 30.september: Arbeidstaker som tiltrer i perioden skal ha 5 uker (30 virkedager) ferie, eventuelt 6 uker (36 virkedager) dersom arbeidstaker fyller 60 år innen 31.desember. Tiltredelse 1.oktober 31.desember: Arbeidstaker som tiltrer i perioden skal ha 1 uke (6 virkedager) ferie. Dette forutsetter at arbeidstaker kan dokumentere at full ferie ikke allerede er avviklet hos annen arbeidsgiver tidligere i året. Ved endring av avtalt ferie, krever ferieloven at leder må drøfte dette med medarbeider. Ved 100 % sykmelding før ferien, har arbeidstaker rett til å utsette ferien til senere i året. Sykefraværet må dokumenteres med legeerklæring og leveres til tjenesteleder senest siste arbeidsdag som arbeidstaker skulle hatt før ferien. Dersom arbeidstaker er delvis sykmeldt, løper avtalt ferie som om arbeidstaker er friskmeldt. Erstatningsferie gjelder kun ved hel sykmelding. Ved 100 % sykmelding i minst 1 virkedag i ferien, har arbeidstaker rett til å utsette tilsvarende antall virkedager ferie til senere i ferieåret. Det må dokumenteres med sykmelding, som leveres tjenesteleder uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt. Dersom arbeidstaker er delvis sykmeldt, løper avtalt ferie som om arbeidstaker er friskmeldt. Erstatningsferie gjelder kun ved hel sykmelding. Når arbeidstaker er på ferie i land utenfor EØS, har arbeidstaker ved eventuell sykdom under ferieoppholdet ikke krav på sykelønn verken for arbeidsgiverperioden eller eventuelt utover denne, jf rundskriv til folketrygdlovens 8-9. Når arbeidstaker er tilbake i Norge eller et annet EØS-land, vil vedkommende igjen ha krav på sykelønn. Dersom ferien i land utenfor EØS er avtalt å være med lønn, vil denne lønnen løpe som avtalt selv om arbeidstaker skulle bli syk under ferieoppholdet. Dette forutsetter at arbeidstaker ikke 14

16 søker om erstatningsferie pga sykdom under ferien. I tilfelle arbeidstaker gjør det vil erstatningsferien være med lønn, mens ferieoppholdet der arbeidstaker var syk være uten lønn. Assistenten kan ikke jobbe på et annet tjenestested i kommunen når han/hun avvikler ferie. 4.4 Yrkesskade/sykdom Alle ulykker som inntreffer i forbindelse med arbeidet, og som medfører større eller mindre personskade, (eller sykdom) skal registreres på RTV-blankett 11.01A. Blanketten sendes arbeidsgiver så fort som mulig sammen med kvitteringer for eventuelle legebesøk og andre utgifter i forbindelse med skaden. Kommunens forsikringsordning gjelder ikke risikofylt arbeid som ikke er pålagt av arbeidsgiver. Arbeidsledere som ber sine assistenter om å utføre denne type arbeid, kan pådra seg et erstatningsansvar. 4.5 Oppsigelse Arbeidsmiljøloven, kapitel 15 og Hovedtariffavtalen, 3 regulerer opphør av arbeidsforhold. Oppsigelse følger vanlige bestemmelser og rutiner i kommunen. Arbeidsavtaler i Bærum kommune har 6 måneders prøvetid, hvor gjensidig oppsigelsesfrist er 14 dager. Det er gjort fordi det skal det være mulig å slutte i stillingen med 14 dagers varsel. Mener arbeidsleder at assistenten ikke fungerer ut fra ansettelsesvilkårene må BPA-konsulenten kontaktes slik at en finner en god løsning allerede i prøvetiden. Det er kun arbeidsgiver, Bærum kommune, som kan si opp/avskjedige ansatte. Arbeidsleders rolle er å varsle BPA-konsulenten i kommunen så snart det oppstår konflikter/misnøye, som arbeidsleder ikke selv kan håndtere. Arbeidsleder må være kjent med at Arbeidsmiljølovens 15-7 krever saklige grunner for en oppsigelse. Disse grunnene må kunne dokumenteres, forholdene skal ha vært tatt opp med den ansatte og det er krav til formelle drøftinger med arbeidstaker og dennes tillitsvalgte. Når assistenten selv sier opp må det leveres skriftlig oppsigelse til arbeidsgiver med påført informasjon om siste arbeidsdag. Arbeidsleder må også gi beskjed når tilkallingsvikarer slutter. 4.6 Attest Alle som slutter har krav på tjenestebevis fra Bærum kommune. Hvis assistenten ønsker en mer detaljert attest, med beskrivelse av arbeidsoppgaver, kan arbeidsleder lage en slik attest til vedkommende. Assistenten kan be arbeidsleder være referanse i forbindelse med søknad på nytt arbeid. BPA-konsulent kjenner ikke assistenten, men kan være en utfyllende referanse i forhold til fravær, personaloppfølging og generell beskrivelse av stillingen som BPA-assistent. Hvis assistenten ønsker BPA-konsulent som referanse må dette etterspørres i hvert enkelt tilfelle. 15

17 4.7 Personalmøter og medarbeidersamtaler Personalmøter er hensiktsmessig i store ordninger der det kreves mye planlegging og gjensidig informasjon. Det anbefales likevel at det gjennomføres medarbeidersamtaler, da dette er en gjensidig dialog som gir en mer sturkurert og forberedt samtale mellom nærmeste overordnede og den ansatte om arbeidssituasjonen. BPA-konsulent kan bistå i personalmøter og medarbeidersamtaler. Det samme er mulig ved vanskelige samtaler. 5 Oppsummering ansvarsfordeling Kommunen sitt ansvar. Bærum kommune er arbeidsgiver for assistentene som ansettes og har således det formelle arbeidsgiveransvaret. Arbeidslederen avgjør når og hvordan oppgavene skal utføres. Bærum kommune har ansvar for at arbeidsmiljøbestemmelsene følges, avtale lønn, skrive kontrakter, og ta seg av det rent formelle ved f eks ansettelser. Kommunen tar også ansvar for at opplæring blir gitt til arbeidsleder og dekker utgiftene for det, og følger opp kontrakten som er signert av arbeidsleder og kommunen. Arbeidsgiver hjelper også til ved konflikter/uoverensstemmelser. Arbeidsleders ansvar. Arbeidsleder skal organisere BPA-ordningen sin. Arbeidsleder skal ha ansvar for den daglige oppfølgning og opplæring av assistentene. Arbeidsleder skal rekruttere sine egne assistenter. Arbeidsleder forplikter seg til å følge arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Arbeidsleder skal melde ifra ved evt. avvik. Arbeidsleder skal attestere på timelistene til assistentene. Assistentenes ansvar. Assistentene skal være lojale mot taushetsplikten, arbeidsleder og arbeidsgiver. Assistenten skal følge arbeidsinstruksene og rutinene på arbeidsplassen. Assistentene skal melde ifra ved evt. avvik. 16

18 Sluttord: Vi håper med dette at arbeidsleder har fått innføring i og informasjon om BPA-ordningen og administrasjonen som kreves for å sikre gode tjenester for arbeidsleder og gode arbeidsvilkår for assistentene. På Bærum kommune sin Internettside ligger det utdypende informasjon, denne oppdateres jevnlig. Det kan oppstå spørsmål underveis. Ta gjerne kontakt med BPA-konsulentene for råd og veiledning så fort noe er uklart. Gi oss også gjerne ris og ros underveis! 17

SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)

SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) ALTA KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) Mellom arbeidsleder. (navn) (fødselsdato) og Alta kommune ved virksomhet for bistand 1. FORMÅL Brukerstyrt personlig assistanse er

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/8-2013 Dokument nr.: 13/01571-1 Arkivkode: 0 Dato: 22.10.2013 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeid og fritid i helge- og høytider På bakgrunn

Detaljer

INDVIDUELL AVTALE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)

INDVIDUELL AVTALE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) INDVIDUELL AVTALE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) mellom Navn Bruker/Arbeidsleder.. Brukers f.nr. Arbeidsleder: (Fylles kun ut dersom en annen enn bruker er Arbeidsleder.) og Navn Leverandør.

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport.

Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport. Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport. Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 10. juni 2005 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 21 annet ledd og lov 17.

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM OG Arbeidstaker: 1. Partene HAV AS (Arbeidsgiver) Postboks 91 Nydalen 0409 Oslo Organisasjons nr. 986587098 og Navn: 19. jan. 2015 ID: Adresse: Postnr: Sted:

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Kravspesifikasjon. Bilag 1

Kravspesifikasjon. Bilag 1 Bilag 1 Kravspesifikasjon 1. Innledning... 2 2. Om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)... 2 3. Tjenestekontoret... 3 4. Krav til leverandøren... 5 4.1 Bruker/arbeidsleder... 5 4.2 Assistenter... 5 4.3

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE RAMMEAVTALE OM ÅRSARBEIDSTID OG FLEKSIBEL ARBEIDSTID Det ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Hurum kommune på den ene siden og Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende:

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 06.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 28.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Storbykonferanse «Kunsten å leve et selvstendig liv» september 2016 BPA i Stavanger kommune

Storbykonferanse «Kunsten å leve et selvstendig liv» september 2016 BPA i Stavanger kommune Storbykonferanse «Kunsten å leve et selvstendig liv» 28.-29. september 2016 BPA i Stavanger kommune Ragnhild Øvrebø, jurist, fagstab Oppvekst og levekår Ingrid Johansen Omdal, virksomhetsleder, Hundvåg

Detaljer

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 2, 22. april 2010 kl. 10.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 14.00, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser:

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

VEILEDER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE FOR ARBEIDSLEDERE (BRUKERE)

VEILEDER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE FOR ARBEIDSLEDERE (BRUKERE) VEILEDER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE FOR ARBEIDSLEDERE (BRUKERE) Et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen I Vestfold og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Vestfold v/sandefjord kommune

Detaljer

Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS

Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 01.11.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gunn-Berit Gjevestad, tlf. 91102722 GORAN'S HJØRNE AS Hestehoven 1 3930 PORSGRUNN Orgnr 916162588 Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS Vi viser

Detaljer

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE Sentralt regelverk Ferieloven Kapittel 11.2: Ferieloven m/ kommentarer Statens personalhåndbok Kapittel 7.6: Avtalefestet ferie Kapittel 9.16: Særavtale om ferie for statstjenestemenn

Detaljer

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune Arbeidsavtale fast stilling ARBEIDSAVTALE FAST STILLING Jeg inngår med dette følgende arbeidsavtale med Tingvoll : Tilsettingsforhold, prøvetid og oppsigelsesfrister: Fast tilsetting. Stillingsprosent

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT Den nye endringen er vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1. Definisjon Med kommune menes i dette reglementet kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak. 2.

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Arbeidsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest...

Detaljer

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn Kurs i ferie Fagleder Hege Øhrn Regulering av ferie Ferieloven Arbeidstidsdirektivet artikkel 7 Hovedtariffavtalen Kap. 1 7 Ferielovens formål Sikre arbeidstakere årlig ferie og feriepenger, jf. feriel.

Detaljer

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Tema for innlegget Muligheter og utfordringer i arbeidstidsbestemmelsene Ny bestemmelse om deltidsansattes

Detaljer

Vi har per dags dato ikke mottat noen form for dokumentasjon fra virksomheten og det blir derfor vedtatt tvangsmulkt i denne saken.

Vi har per dags dato ikke mottat noen form for dokumentasjon fra virksomheten og det blir derfor vedtatt tvangsmulkt i denne saken. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 26.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Overtids- og ulempetillegg. Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup

Overtids- og ulempetillegg. Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup Overtids- og ulempetillegg Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup 09.01.2017 Overtids- og mertidstillegg Hvor står det om overtid i loven? Arbeidsmiljøloven 10-6 Aml. 10-6 Overtid (1) Arbeid utover avtalt

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

Personalhåndbok. for ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS. Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider.

Personalhåndbok. for ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS. Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider. Personalhåndbok for ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider. Her vil du få en del praktiske opplysninger og en god del informasjon

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Gamvik kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Revisjon. Versjon 23.5.2016 til ADU Innhold 1. HVEM REGLEMENTET OMFATTER. 3 2. ANSETTELSESVILKÅR. 3 1. Arbeidssted. 3 2. Innhold i stilling/arbeidsinstruks.

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

Forhandlerturnus Rammeavtale om fleksibel arbeidstid

Forhandlerturnus Rammeavtale om fleksibel arbeidstid Forhandlerturnus Rammeavtale om fleksibel arbeidstid Avtalen gjelder for perioden 28.03.16 26.03.17. Formålet: ivareta brukernes behov og sikre tjenesteleveransen er å ivareta ansattes individuelle ønsker

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Formål/hensikt Hensikten med denne prosedyren er å beskrive saksgangen ved nyansettelser og definisjon av de tjenesteforhold den enkelte ansettes under. Målgruppe Ledergruppen

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 1. Hensikt 2. Gyldighetsområde 3. Arbeidstid 3.1 Ukentlig arbeidstid 3.2 Daglig arbeidstid 3.3 Delt dagsverk 3.4 Nattjeneste 3.5 Fritid 4. Reisetid 4.1 Forholdet

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

VELKOMMEN SOM AVLASTER I MANDAL KOMMUNE

VELKOMMEN SOM AVLASTER I MANDAL KOMMUNE VELKOMMEN SOM AVLASTER I MANDAL KOMMUNE Hva er avlastning Avlastning er en ordning som skal gi familier med særlig tyngende omsorgsarbeid regelmessig fritid og ferie, mens barnet får tilfredsstillende

Detaljer

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere.

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere. Ferie Legeforeningen får mange spørsmål om ferie. Flere av temaene som det redegjøres for nedenfor, har vært berørt i tidligere artikler i Overlegen. Of ser imidlertid stadig behov for artikler om ferie

Detaljer

EGENMELDING VED EGEN SYKDOM

EGENMELDING VED EGEN SYKDOM Publisert juli 2015 (ver-1.4) De viktigste tingene du som arbeidsgiver trenger å vite om: EGENMELDING VED EGEN SYKDOM INNHOLD Om denne e-boken Hva er egenmelding? Når må egenmeldingen gis? Hva er egenerklæring?

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

VEILEDER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Grimstad kommune

VEILEDER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Grimstad kommune VEILEDER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Grimstad kommune Forord Veilederen er ment å gi svar på spørsmål som vil dukke opp underveis. Mange kommuner har hatt ordningen i flere år, mens noen er helt nye.

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E O S L O Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 2 23. april kl. 10:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk 1. time: Løsning av gruppeoppgaver uten hjelp (kan spørre om uklarheter rundt oppgavene/spørsmålene) 2. time: Sjekk av løsningene, samt diverse oppslag og evt innlegg

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

Elverum, 1. desember 2016

Elverum, 1. desember 2016 Elverum, 1. desember 2016 Norsk Sykepleierforbunds arbeidstidskurs for ledere Program 09.00-09.10 Innledning og presentasjon 09.10-10.00 Forelesning 10.00-10.15 Kaffepause 10.15-12.00 Forelesning 12.00-13.00

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser. ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN PRAKSIS I LILLEHAMMER KOMMUNE Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli 2015. Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3.

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3. Ferieloven Tittel: Lov om ferie Dato: 29.04.1988 Sist endret: 01.07.2003 Publikasjon: ISBN 82-504-1497-7 Departement: Arbeids- og administrasjonsdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kap I. Alminnelige

Detaljer

Arbeidstid. NFF-F tariffkonferanse 8. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist

Arbeidstid. NFF-F tariffkonferanse 8. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Arbeidstid NFF-F tariffkonferanse 8. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Arbeidstid i aml. Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn 00-06 NATT NATT NATT NATT NATT NATT HELG 06 HELG 07 AML 10-4 og 10-8

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 19.02.2015 2015/438-1847/2015 Arkivkode: Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023 Charlotte

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT. Dialogue BPA AS

ARBEIDSREGLEMENT. Dialogue BPA AS ARBEIDSREGLEMENT Dialogue BPA AS 1 Ansettelse Arbeidstakerne ansettes av bedriften Dialogues ledelse eller den i personalavdelingen lederen gir fullmakt til. Ved ansettelse opprettes det en skriftlig ansettelseskontrakt

Detaljer

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010 Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010 Krav II 15. april 2010 kl. 11.00 Unios KRAV NR.2, 15. APRIL KL. 11.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 1200, og opprettholder disse med følgende

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Revidert Administrasjonsutvalget 28.1.2016 (Sak 2/16, Esa sak:15/2314). Innholdsfortegnelse

Detaljer

Informasjonshefte til støttekontakter

Informasjonshefte til støttekontakter Informasjonshefte til støttekontakter Sørum Aktivitetssenter 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er så en støttekontakt?... 4 Veiledning av støttekontaktene...

Detaljer

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722032 19.05.2016

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722032 19.05.2016 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 06.06.2016 2016/306-7741/2016 Arkivkode: A56 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722032 19.05.2016

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Forslag Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Innholdsfortegnelse Retningslinjene følger arbeidsmiljøloven og IA-avtalen

Detaljer

Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter. Samling for HTV/FTV 15. juni 2015

Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter. Samling for HTV/FTV 15. juni 2015 Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter Samling for HTV/FTV 15. juni 2015 Oversikt over dagen 09.00 Forelesning 11.30 Lunch 12.00 Forelesning og gruppeoppgaver 14.00 Kaffepause 14.15 Forelesning

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL

Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL Endringer i ferieloven fra 01.07.2014 Reglene som ga anledning til å utbetale feriedager som ikke var avviklet på grunn av sykdom

Detaljer

SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER. mellom

SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER. mellom Særavtale til Tjenesteavtale 7 SAMARBEID OM OPPLÆRING AV HELSEFAGARBEIDER-LÆRLINGER mellom Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale sykehus og kommuner innenfor Helse Bergen sitt foretaksområde Denne avtalen

Detaljer

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. 10. april 2014 Jon

Detaljer

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør VIKGTIG INFORMASJON Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør *Det er lærlingens ansvar å ta opp igjen fag som ikke er

Detaljer