Ofoten ÅRSMELDING 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ofoten ÅRSMELDING 2008"

Transkript

1 Ofoten ÅRSMELDING 2008 Årsmelding Oversikt over tiltak/statistikk Regnskap 1

2 RKK OFOTEN - ÅRSMELDING 2008 RKK Ofoten er et regionalt kompetanseutviklingskontor for kommunene Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy. Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune er to av flere viktige samarbeidsparter for RKK. Målet med samarbeidet er å få bedre samordning og effekt innen kompetanse- og kvalitetsutviklingsarbeidet i regionen. STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Evald Skogvoll, Narvik (leder) Kolbjørn Pettersen, Evenes (nestleder) Willy Tømmerås, Hamarøy Rigmor Wangen, Tjeldsund Ivar Skoglund/Einar Danielsen, Ballangen Ann Irene Sæter/Robert Pettersen, Tysfjord Assisterende utdanningsdirektør Arve Veiåker vil være fylkesmannens RKK-kontakt, og vil få tilsendt kopi av referater fra styremøtene som informasjon. Styret har hatt 2 møter i 2008 og behandlet 18 saker. BEMANNING Idar Sørensen, RKK leder 100% stilling Idun Nerdal, RKK konsulent 80% stilling, ansatt fra Kontorsted for RKK Ofoten er kommunehuset på Oppeid, Hamarøy De ansatte på RKK-kontoret har deltatt på de faste samarbeidsmøtene (Planleggingsforum) med fylkesmannen, Nordland fylkeskommune, KS Nordland og de tre høgskolene i fylket, samt samarbeidsmøter med RKK-regionene, møter med ulike andre samarbeidspartnere, og relevante kurs og konferanser. RKK OFOTEN - ARBEIDSOMRÅDET RKK Ofoten har i stadig større grad organisert kompetansetiltak for hele den kommunale virksomheten. Det foreligger også vedtak fra 5 av de samarbeidende kommunene om dette. For å ha nødvendig forankring og oversikt er det kommet to nye nettverk i tillegg til det etablerte for skole/barnehage; Nettverk for helse og omsorg og nettverk for koordinering/personal. Nettverkene har vært sentrale i forhold til å få fram de konkrete kompetansebehov og få utarbeidet nødvendige planer og ressurssøknader. Opplisting av de ulike tiltak og gjennomførte kurs pr. kommune, se egen oversikt. SKOLE- BARNEHAGERELATERTE TILTAK KULTUR FOR LÆRING Arbeidet med en felles implementering av skolereformen Kultur for læring i grunnskoler og videregående skoler i regionen har vært organisert som et prosjekt. Dette har bl.a. ført til et nærmere samarbeid med Nordland fylkeskommune, Utdanningsavdelingen, og det er undertegnet en formell samarbeidsavtale. På bakgrunn av dette ble det utarbeidet en felles regional strategiplan for kvalitets- og kompetanseutvikling for perioden med varighet ut Denne inneholdt en strategisk del, prosjektdirektiv med milepæler, prosjektansvarskart og 2

3 budsjett, samt en rullerende tiltaksplan for hvert år. Planen har omfattet grunnskolene i Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy, de videregående skolene Knut Hamsun vgs og Narvik vgs (alle tre avdelingene), Opplæringskontorene og PP-tjenesten. Prosjektet har vært ledet av en Styringsgruppe med representanter for de seks samarbeidende kommunene, de videregående skolene, leder OFO (Ofoten Flerfaglige Opplæringskontoer), PPT. Styringsgruppen har også fungert som samarbeidsutvalg knyttet til samarbeidsavtalen mellom kommunene/rkk Ofoten og Nordland fylkeskommune. I tråd med prosjektdirektivet er det gjennomført en evaluering ved prosjektets utløp høsten Evalueringsarbeidet er blitt ledet av en arbeidsgruppe som har lagt fram en egen evalueringsrapport. Der går det fram at en generelt kan si at prosjektet Kultur for læring i Ofoten har bidratt til en positiv utvikling innenfor skolesektoren i regionen. Det regioanle samarbeidet som innebærer både erfaringsdeling og kompetanseheving på tvers av skoler og kommuner, kan sies å ha gitt god effekt. Det at dette arbeidet har vært gjennomført planmessig og systematisk kan ha hatt stor betydning for effekten i prosjektet. Datamateriellet som foreligger gir et godt grunnlag for den enkelt skole til å se sin utvikling i prosjektperioden og foreta prioriteringer for videre arbeid. Eierskapet til prosjektet kunne vært bedre. Med det menes en sterkere forankring i bl.a. kommuneledelsen og kanskje lenger ut2 i den enkelt skole med klarere prioriteringer derfra ut fra dokumenterte behov. Ut fra det foreliggende vurderingsmateriell og tilråding fra prosjektets referansegruppe, anbefales det at det framtidige skoleutviklingsarbeidet i Ofoten bygges på et systematisk og planmessig samarbeid i regionen etter felles mål og planer som har forankring i kommuneledelsen og skolene i den enkelte kommune. LP-PROSJEKTET (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) Prosjektet som setter fokus på læringsmiljø og pedagogisk analyse ble startet opp i 2006 og ved utgangen av 2008 var det totalt 12 skoler fra Hamarøy og Narvik som deltok i prosjektet. PPT Ofoten er en sentral aktør i prosjektet og deltar med samtlige fagansatte. Lillegården kompetansesenter er faglig ansvarlig, og prosjektet evalueres av høgskolen i Hedmark, Hamar. PRAKTISK PEDAGOGISK LEDELSE (videreutdanning 30 stp) I samarbeid med Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø er det gjennomført et videreutdanningstiltak i pedagogisk ledelse tilsvarende 30 stp. Studiet har vært lagt inn som en del av LIB/LUIS-satsingen i regionen og har omfattet barnehagestyrere, skoleledere på grunnskolenivå og kommunenivå, skoleledere i videregående opplæring og PPT-ansatte. I tillegg til deltakere som formaliserer med eksamen har det vært mulig å følge opplegget som et etterutdanningstilbud. Avsluttende eksamen våren SAMISK KULTURKUNNSKAP MED VEKT PÅ LULESAMISK OMRÅDE (videreutdanning 15 stp) I samarbeid med Tysfjord kommune og Universitetet i Tromsø ble det etablert et videreutdanningstilbud i samisk kulturkunnskap med hovedvekt på lulesamisk område. Studiet ble lokalisert til det lulesamiske senteret Àrran på Drag og hovedmålgruppe var ansatte i Tysfjord kommune. I tillegg var det deltakere fra Nordland fylkeskommune, Narvik og Hamarøy. Avsluttende eksamen våre I samarbeid med Tysfjord kommune og Àrran ble det også arrangert en to-dagers språk og foreldrekonferanse høsten

4 SKOLEFORUM OFOTEN Etablering av Skoleforum Ofoten ble vedtatt i januar 2007 med følgende mandat: Skoleforum Ofoten skal være et faglig nettverk for samarbeid og spredning av erfaringer innenfor fagområdene realfag, digital kompetanse/ikt og partnerskap/entreprenørskap. Skolefoum Ofoten skal innenfor nevnte fagområde også være et rådgivende nettverk for de samarbeidende parter i regionen. Disse er Høgskolen i Narvik, kommunene Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy ved grunnskolene, og de to videregående skolene Knut Hamsun vgs og Narvik vgs. I samsvar med mandatet forsøkte Skoleforum Ofoten å få initiert et større samarbeidsprosjekt mellom grunnskolen og videregående opplæring innenfor matematikkfaget. Faglig ansvarlig var Matematikksenteret. I Trondheim. Av ulike grunner ble oppslutningen fra grunnskolene såpass svak, og dette sammen med usikkerhet knyttet til framtidige kompetansemidler fra staten gjorde at styret i RKK Ofoten valgte å avvente med å sette i gang prosjektet i denne omgang. RÅDGIVERFORUM OFOTEN Rådgiverforumet er et nettverk av rådgivere i grunnskole og videregående opplæring i regionen, OT, OFO, PPT og Karrieresenteret i Ofoten. RKK er sekretariat. Nettverket har vært sentralt i å få utarbeidet planer og rutiner i forhold til karriereveiledning og skal også være en sentral arena for erfaringsutveksling og kompetanseheving for medlemmene. BARNEHAGETILTAK Kompetansehevingstiltakene for ansatte i barnehagene har i stor grad vært knyttet opp mot intensjonene i Ny rammeplan for barnehagene, samt sentrale føringer, jfr. fylkesmannens tildelingsbrev for statlige kompetansemidler. Kompetansetiltakene har vært forankret i en felles kompetanseplan for regionen og gjennomført i samsvar med denne. Ledere i barnehagene har deltatt i et felles videreutdanningsopplegg i pedagogisk ledelse (LIB/LUIS). KOMPETANSETILTAK ØVRIG KOMMUNAL SEKTOR BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (VOX) Hamarøy/Tysfjord I 2007/2008 gjennomførte RKK et BKA-prosjekt i Hamarøy og Tysfjord i samarbeid med VOX (Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet). Bakgrunn for prosjektet er en større nasjonal satsing for å tilrettelegge for økt kompetanse og ferdigheter innenfor lesing/skriving, matematikk og data hos befolkningen i Norge. Denne satsingen gjelder både innenfor offentlig og privat sektor. I det regionale prosjektet for Tysfjord og Hamarøy har en valgt å sette hovedfokus på datakompetansen, og kople på tiltak knyttet til de øvrige satsingsområdene etter behov. Prosjektet startet opp våren -07, og ble avsluttet november Etter søknad har VOX gitt et tilskudd på kr til gjennomføringen av prosjektet. Tjeldsund Høsten 2008 ble samme prosjektet startet opp i Tjeldsund kommune. Også her ble det valgt å sette hovedfokus på datakompetanse. Prosjektet varer ut Tilskudd til dette prosjektet er på kr. 4

5 NETTVERK FOR HELSE OG OMSORG Det er gjennomført 6 møter i nettverket og behandlet 22 saker. Nettverket har følgende sammensetning: Elise Hindahl, Narvik (leder) Mette Nygård, Narvik Lill Tove Hansen, Tysfjord Lisa Augensen, Tysfjord Ann-Jorun Winther, Hamarøy Sigmund Zylla, Evenes Janne Nilsen, Tjeldsund Geir Hugo Bolle, Ballangen NETTVERK FOR KOORDINERING/PERSONAL Det er gjennomført 4 møter i nettverket og behandlet 21 saker. Nettverket har følgende sammensetning: Willy Tømmerås, Hamarøy (leder) John Willy Edvardsen, Narvik Ingunn Foshaug, Tysfjord Liv Bratland, Evenes Kristina Lindahl, Tjeldsund Einar Danielsen, Ballangen Vedlegg: For mer detaljert informasjon om kurs og deltakelse, se vedlegg: Kursoversikt 2008 oversikt over arrangerte kurs med dato, omfang og antall deltakere Deltakere kommunevis og pr. arbeidsplass REGNSKAP 2008 Regnskapsavslutning 2008 Regnskapsoversikt drift 2008 Regnskapsoversikt prosjekt 2008 Salten Kommunerevisjon Revisjonsberetning mai 2009 Idar Sørensen RKK leder 5

6 KURSOVERSIKT 2008 RKK OFOTEN SAMLET I REGIONEN: Antall delt. Snitt/ delt. Sum egenand Dato Antall dager Kursnavn Antall delt. Sum egenand Deltakere Pedagogisk ledelse i Ofoten Møte helse- og sosial - FM - RKK LP-nettverksmøte i Narvik Kurs i elevvurdering LIB/LUIS - Pedagogisk ledelse Kurs 2/08-3D-modellering Fagdag LP - Jan Mossige Fagdag LP - Jan Mossige Interaktiv dataopplæring - DPL Kurs for PSU - S TH-kommunene Kurs i ny offentlighetslov pulje abcpc-kurs - 1. samling Kurs 2 veiledning for nyutd. lærere og styre LIB/LUIS - Ped. ledelse 2. samling pulje ABCpc -kurs - 2. samling "Barns utvikling" - barnehagekurs "Barns lek" - Barnehagekurs "Språk og kommunikasjon" - Barnehagekurs Dagskurs i naturfagdidtaktikk Fagdidaktisk kurs i engelsk pulje 3. fellessamling ABCpc Grunnopplæring i Terapeutisk Mestring av Aggresjon Grunnopplæring i Terapeutisk Mestring av Aggresjon Utvidet rådgiverforum Del Utvidet Rådgiverforum Ofoten del HMS-kurs for Tysfjord og Hamarøy LP-nettverk 06/07-skoler LP-nettverk 06-skoler Kurs i autisme og asperger syndrom Interaktiv dataopplæring 2. samling HMS-kurs Tysfjord og Hamarøy, 2. saml pulje - 1. samling interaktiv dataopplæring pulje/skutvik, 1. samling interaktiv dataoppl LP-dag m/arnt Ollestad Samisk kulturkunnskap - 1. samling Interaktiv dataoppl. Skutvik - 2. pulje Kurs i mappevurdering LIB/LUIS - Ped. ledelse 3. samling Lulesamisk foreldre- og språkkonferanse samling 2. pulje interaktiv dataoppl. BKA Kurs i Autisme og Asperger dagers HMS-kurs for ledere Rådgiverforum Friluftskurs for bh - del Friluftskurs for bh - del Samisk kulturkunnskap - 2. samling Kurs i Profil - vederlagsberegning Arbeids- og veiledningsseminar LP-nettverk 07 og 08 skoler Saksbehandlerkurs pleie og omsorg LP-dag - opplæring 08-skoler og nye lærere Inspirasjonsseminar med Torleif Lundquist samling BKA Tjeldsund - ABCpc Kurs i forflytningsteknikk Kurs i vurdering Avslutningssamling BKA-prosjekt LIB/LUIS - 4. samling ped. ledelse Oppfølgingskurs mappevurdering Planleggingsforum RKK/FM/KS/NFK/Høgskolene LP-nettverk for 07 og 08-skoler Fagdag for barnehager BKA Tjeldsund - 2. saml. ABCpc 1 0 6

7 DELTAKERE KOMMUNEVIS OG PR. ARBEIDSPLASS I 2008 RKK OFOTEN Kommunehuset 8294 Hamarøy Tlf.: Fax: SAMLET I REGIONEN: Antall delt. Snitt pr. delt. Sum egenand Kommune % av deltakerne Antall deltakere Snittpris Sum egenandel Ballangen 6% Ballagen barne-og ungdomsskole Ballangen barne- og ungdomsskole Ballangen barnehage Ballangen barne-og ungdomsskole Ballangen kommune Ballangen kommune (forelder) Bjørkå shøgda familiebarnehage Bøstrand skole Efjord barnehage enhetsleder institusjon Kjeldebotn barnehage Kjeldebotn skole Kultur og undervisning SFO Ballangen barne-0g ungdomsskole SFO Ballangen barne-og ungdomsskole Stollen barnehage Evene s 2% avd.spl. hjemmetjenesten avd.spl. Evenes syke- og b.heim Bogen skole Evene s kommune leder Evenes og Tjeldsund øk.avd Liland barnehage Liland skole personalkonsulent pleie-og omsorgsleder Hamarøy 18% daglig leder HABO Driftsoperatør enhetsleder pleie og omsorg enhetsleder, pleie og omsorg Fagforbundet Flykningetjenesten Flyktningetjenesten HABO Hamarøy kommune Hamarøy sentralskole Hamarøy sentralskole SFO Hjemmetejensten Hjemmetjenesten hjemmetjenesten, avd.leder Innhavet barnehage Innhavet skole kommunalrådgiver Kommunehuset, verneombud leder, kjøkken omsorg/instit leder, psykisk helse Lokalavisa NordSalten Marielund barnehage Mellombygda barnehage NAV Hamarøy NAV leder Om sorg/in sti tu sjon Omsorg/institusjon, avd.leder personalsjef PSU - ansatterepr PSU - politikerrepr psykisk helse Renholder RKK Ofoten Skutvik barnehage

8 Skutvik skole Ulvsvåg barnehage Ulvsvåg skole varaordfører, Hamarøy Vaskeri, sykehjemmet verneombud økonmiavd Karasjok 0% ABC-Company E-skuvla AS Kautokeino 0% Sametinget Samisk Høgskole Kåfjord 0% Fossen barnehage Kåfjord kommune Narvik 49% Ankene s barneskole Ankene s ungdomsskole Askeladden barnehage avd.leder, Narvik kommune Banktrollet barnehage Barnebo barnehage Barnehagen Tøffe Beisfjord skole Bjerkvik barnehage Bjerkvik skole Bjørkvang barnehage Emmenes barnehage Emmenes barnehage enhetsleder hjemmetjenesten enhetsleder rus og psykiatri enhetsleder, Narvik kommune Fagernes skole Flåklypa barnehage Framnes ungdomsskole Frivillighetssentralen i Narvik Frydenlund vgs Furugården dagsenter Furutoppen barnehage Grønnlia Gårdsbarnehage Høgskolen i Narvik Håkvik skole Håkvik skole Håkvik skole/narvik voksenoppl Håreksgt 68A Jaklamyra barnehage Malmklumpen barnehage Maurtua barnehage Måseveien barnehage Narvik kommune Narvik kommune, forelder Narvik Voksenopplæring Oppvekst og kultur Parken ungdomsskole Ping Vinn barnehage PPT Ofoten prosjektmedarbeider Narvik legevakt Rallar'n barnehage rådgiver Narvik kommune Seines skole Skarpen barnehage Skistua barnehage Skistua skole Skjomen skole og barnehage Skjomen skole og barnehage skolehelsetj., Framnes u.skole Soltoppen Flexibarnehage Soria Moria barnehage Spes.ped team Narvik Straumsne s skole

9 Trollhaugen familiebarnehage Tårnveien skole Veiledningssentret Villaveien barnehage Villaveien skole Nesseby kommune 0% Isak Saba senteret Nordland fylke skomm. 6% Arkiv i Nordland Bodin vgs Frydenlund vgs Karrieresenteret i Ofoten Knut Hamsun vgs Kunst i Nordland Narvik vgs, studeisted Frydenlund Narvik vgs, studiested Frydenlund Narvik vgs, studiested Solhaugen Narvik vgs Narvik vgs. - OT-ansvarlig Narvik vgs., studiested Frydenlund Narvik vgs., studiested Oscarsborg Narvik vgs., studiested Solhaugen Narvik vgs., stuidested Solhaugen Narvik vgs.., studie sted Oscarsborg Nordland fylke sbibliotek Pb Nordland Fylke skommune Opplæringssenteret Oscarsbo rg vgs Skolehelsetj., Narvik vgs., studiested Solhaugen Solhaugen vgs Utdanningsavd. Fylke shuse t Staten 0% Tysfjord lensmannskontor Steigen 0% personalsjef PSU - ansatterepr PSU - politikerrepr Steigen kommune Tjeldsund 5% Fjelldal skole Hjemmesykepleien Kanutten barnehage Kongsvik barnehage Kongsvik skole Om sorg omsorg, avd.leder PLU Ramsund barnehage Ramsund skole Ramsund skole/sfo Tjeldsund kommune Tjeldsund omsorgsenter Åpen Omsorg Tysfjord 12% Arran Árran Àrran avd.spl., sykehjemmet Barnevern- og sos.tjenesten distr.leder Tysfjord ve st distriktsleder, Kjøpsvik Drag barnehage Drag skole Drag stunet helse- og omsorgssjef Helse sø ster Kjøpsvik skole Kjøpsvik skole, SFO kommunelege 1, Tysfjord Leder AMU, Tysfjord kommune

10 leder kultur Leder psyk.tjenesten i Tysfjord Mu sken skole Oppvekstsjef ordfører Ordfører i Tysfjord personalleder Pleie og omsorg ve st Pleie og omsorgsavd Prestegårdstunet oms.senter PSU - ansattesrepr PSU - politikerrepr Psykiatritjenesten Pæsatun barnehage rådmann Sametinget Sametingets kulturavd Samisk foreldrenettverk Serviceavd Storjord barnehage Storjord Oppvekstsenter styrer, Drag barnehage Tolk Tysfjord Asvo Tysfjord bibliotek Tysfjord kommune Tysfjord kommune, verneombud Økonomiavd Åpen Omsorg Drag Åpen Omsorg Storjord

11 RKK Ofoten KOMMUNEHUSET 8294 HAMARØY Dato REGNSKAPSAVSLUTNING RKK OFOTEN 2008 Regnskap 2008 for RKK Ofoten viser følgende resultat: Drift RKK: Prosjektdel RKK: Tilskudd kr ,00 Kursavgifter kr ,80 Inntekter kr ,37 Sum inntekter kr ,80 Utgifter kr ,37 Forbruk kurs kr ,07 Driftsresultat kr. 0,00 Prosjektresultat - kr ,27 Bruk av fond drift kr. 0 Bruk av på fond prosjekt -kr ,27 Balanse kr. 0 Balanse kr. 0 Saldo pr skal etter dette vise: Konto Fond RKK prosjekt kr ,13 Konto Fond RKK drift kr ,31 Totalt kr ,44 Hamarøy, 16. mars 2009 Idun Aa. Nerdal RKK konsulent 11

12 12

13 13

14 RKK OFOTEN - REGNSKAPSOVERSIKT DRIFT 2008 Konto Tekst Regnskap 2007 Budsjett 2008 Regnskap Fast lønn Vikar m/refusjon Ekstrahjelp Overtid Pensjonsinnskudd VITAL Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning møter, kurs m.m Velferdstiltak Telefonutgifter Porto, frankering Representasjon, gaver Opplæringstiltak ansatte Utgifter til foreleser/kursh Reise diett ansatte Reise diett styret Reise diett andre Skyss/reiseutg.ikke oppg.pl Inventar/utstyr Overføring til kommuner Overføring til prosjekt Sum driftsutgifter Avsetning bundne driftsfond Avsetning bundne fond Sum finansieringsutgifter Salg av tjenester Prosjektmidler - adm Statstilskudd Refusjon fra staten Refusjon sykepenger Tilskudd fra fylkeskommunen Driftstilskudd fra fylket Refusjon fra kommuner Refusjon andre Renter av bankinnskudd Bruk av bundne driftsfond Bruk av bundne fond Sum driftsinntekter , , ,56 0, , , , , , , , , , , ,84 477,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 420,00 595, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,26 0, , , ,37 Driftsinntekter , ,37 Driftsutgiter , ,37 Resultat ,26 0,00 14

15 RKK Ofoten Regnskapsoversikt prosjektdelen Konto Tekst Saldo pr. Tilskudd Forbruk Inntekter Saldo pr (kursavg) LIB , , , , , Lederutvikling i Ofoten 0,00 0, ,44 0, , Skolepakken felles 0, , , ,00 0, Skolepakken Hamarøy , , ,08 0, , Skolepakken Tysfjord , , ,68 0, , Skolepakken Ballangen , , ,11 0, , Skolepakken Narvik , , ,62 0, , Skolepakken Evenes , , ,68 0, , Skolepakken Tjeldsund , , ,80 0, , LUIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LP-modellen, felles 0,00 0, , ,43 0, PILOT- RKK 61021,56 0, ,00 0, , KRL-faget 40500,00 0,00 0,00 0, , Kompetanseheving 30101,50 0, ,20 0, , Fremmedspråk, felles ,22 0, ,67 0, , Spansk 0,00 0, , ,67 0, Norsk 89796,50 0, ,00 0, , VOX - BKA Tjeldsund 0, , ,58 0, , VOX - Basiskompetanse 27559, , ,63 0, , Pedagogisk ledelse 0,00 0, , , , Aktivt utemiljø 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rådgivningstjenesten 0, , , ,00 0, Naturfag ,00 0,00 0,00 0, , Samiske midler - Tysfjord , , , , , Helse og sosial , , , , , Kommuner i omstilling 0, , , , ,26 Total: , , , , ,13 15

Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2008 HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI KULTUR ANNET

Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2008 HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI KULTUR ANNET Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2008 SKOLE BARNEHAGE HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI KULTUR ANNET Utfordringen er at kommunene i vesterålsregionen: Skal tilbys

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund rådhus Dato: 17.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 eller

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE FOR GRUNNSKOLEN I AUST AGDER (2011-2013)

ØKT LÆRINGSUTBYTTE FOR GRUNNSKOLEN I AUST AGDER (2011-2013) ØKT LÆRINGSUTBYTTE FOR GRUNNSKOLEN I AUST AGDER (2011-2013) Grunnskoleprosjekt initiert av Fylkesmannen i Aust Agder 1. Bakgrunn Det er godt dokumentert at elever går ut av grunnskolen uten å få realisert

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Samarbeidsprosjekter med eksterne aktører Del 1 kartlegging. - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 019

Samarbeidsprosjekter med eksterne aktører Del 1 kartlegging. - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 019 Samarbeidsprosjekter med eksterne aktører Del 1 kartlegging - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 019 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Formål, problemstillinger...1

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014

Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Tilstandsrapport for Ryggeskolen 2013/2014 Rygge,juni 2014 Innhold 0. Innledning side 3 1. Elever side 6 1.1 Elever/grunnlagsdata 1.2. Spesialundervisning og tidlig innsats 1.3 Veien videre- hovedmål 1,delmål

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Rapport fra tjenesteområdene måloppnåelse 2011...5 1.1 Administrasjon og politisk styring...5 1.2 Skoler...9 1.3 Barnehage...11 1.4 Helse, omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester...13

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Arbeidet med implementeringen av LPmodellen har hatt for stor variasjon og i for mange skoler en utilfredsstillende kvalitet.

Arbeidet med implementeringen av LPmodellen har hatt for stor variasjon og i for mange skoler en utilfredsstillende kvalitet. Arbeidet med implementeringen av LPmodellen har hatt for stor variasjon og i for mange skoler en utilfredsstillende kvalitet. LP-modellen Evaluering av LP-modellen 2006-2008 Thomas Nordahl. Anne Karin

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer