Ofoten ÅRSMELDING 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ofoten ÅRSMELDING 2008"

Transkript

1 Ofoten ÅRSMELDING 2008 Årsmelding Oversikt over tiltak/statistikk Regnskap 1

2 RKK OFOTEN - ÅRSMELDING 2008 RKK Ofoten er et regionalt kompetanseutviklingskontor for kommunene Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy. Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune er to av flere viktige samarbeidsparter for RKK. Målet med samarbeidet er å få bedre samordning og effekt innen kompetanse- og kvalitetsutviklingsarbeidet i regionen. STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Evald Skogvoll, Narvik (leder) Kolbjørn Pettersen, Evenes (nestleder) Willy Tømmerås, Hamarøy Rigmor Wangen, Tjeldsund Ivar Skoglund/Einar Danielsen, Ballangen Ann Irene Sæter/Robert Pettersen, Tysfjord Assisterende utdanningsdirektør Arve Veiåker vil være fylkesmannens RKK-kontakt, og vil få tilsendt kopi av referater fra styremøtene som informasjon. Styret har hatt 2 møter i 2008 og behandlet 18 saker. BEMANNING Idar Sørensen, RKK leder 100% stilling Idun Nerdal, RKK konsulent 80% stilling, ansatt fra Kontorsted for RKK Ofoten er kommunehuset på Oppeid, Hamarøy De ansatte på RKK-kontoret har deltatt på de faste samarbeidsmøtene (Planleggingsforum) med fylkesmannen, Nordland fylkeskommune, KS Nordland og de tre høgskolene i fylket, samt samarbeidsmøter med RKK-regionene, møter med ulike andre samarbeidspartnere, og relevante kurs og konferanser. RKK OFOTEN - ARBEIDSOMRÅDET RKK Ofoten har i stadig større grad organisert kompetansetiltak for hele den kommunale virksomheten. Det foreligger også vedtak fra 5 av de samarbeidende kommunene om dette. For å ha nødvendig forankring og oversikt er det kommet to nye nettverk i tillegg til det etablerte for skole/barnehage; Nettverk for helse og omsorg og nettverk for koordinering/personal. Nettverkene har vært sentrale i forhold til å få fram de konkrete kompetansebehov og få utarbeidet nødvendige planer og ressurssøknader. Opplisting av de ulike tiltak og gjennomførte kurs pr. kommune, se egen oversikt. SKOLE- BARNEHAGERELATERTE TILTAK KULTUR FOR LÆRING Arbeidet med en felles implementering av skolereformen Kultur for læring i grunnskoler og videregående skoler i regionen har vært organisert som et prosjekt. Dette har bl.a. ført til et nærmere samarbeid med Nordland fylkeskommune, Utdanningsavdelingen, og det er undertegnet en formell samarbeidsavtale. På bakgrunn av dette ble det utarbeidet en felles regional strategiplan for kvalitets- og kompetanseutvikling for perioden med varighet ut Denne inneholdt en strategisk del, prosjektdirektiv med milepæler, prosjektansvarskart og 2

3 budsjett, samt en rullerende tiltaksplan for hvert år. Planen har omfattet grunnskolene i Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy, de videregående skolene Knut Hamsun vgs og Narvik vgs (alle tre avdelingene), Opplæringskontorene og PP-tjenesten. Prosjektet har vært ledet av en Styringsgruppe med representanter for de seks samarbeidende kommunene, de videregående skolene, leder OFO (Ofoten Flerfaglige Opplæringskontoer), PPT. Styringsgruppen har også fungert som samarbeidsutvalg knyttet til samarbeidsavtalen mellom kommunene/rkk Ofoten og Nordland fylkeskommune. I tråd med prosjektdirektivet er det gjennomført en evaluering ved prosjektets utløp høsten Evalueringsarbeidet er blitt ledet av en arbeidsgruppe som har lagt fram en egen evalueringsrapport. Der går det fram at en generelt kan si at prosjektet Kultur for læring i Ofoten har bidratt til en positiv utvikling innenfor skolesektoren i regionen. Det regioanle samarbeidet som innebærer både erfaringsdeling og kompetanseheving på tvers av skoler og kommuner, kan sies å ha gitt god effekt. Det at dette arbeidet har vært gjennomført planmessig og systematisk kan ha hatt stor betydning for effekten i prosjektet. Datamateriellet som foreligger gir et godt grunnlag for den enkelt skole til å se sin utvikling i prosjektperioden og foreta prioriteringer for videre arbeid. Eierskapet til prosjektet kunne vært bedre. Med det menes en sterkere forankring i bl.a. kommuneledelsen og kanskje lenger ut2 i den enkelt skole med klarere prioriteringer derfra ut fra dokumenterte behov. Ut fra det foreliggende vurderingsmateriell og tilråding fra prosjektets referansegruppe, anbefales det at det framtidige skoleutviklingsarbeidet i Ofoten bygges på et systematisk og planmessig samarbeid i regionen etter felles mål og planer som har forankring i kommuneledelsen og skolene i den enkelte kommune. LP-PROSJEKTET (Læringsmiljø og pedagogisk analyse) Prosjektet som setter fokus på læringsmiljø og pedagogisk analyse ble startet opp i 2006 og ved utgangen av 2008 var det totalt 12 skoler fra Hamarøy og Narvik som deltok i prosjektet. PPT Ofoten er en sentral aktør i prosjektet og deltar med samtlige fagansatte. Lillegården kompetansesenter er faglig ansvarlig, og prosjektet evalueres av høgskolen i Hedmark, Hamar. PRAKTISK PEDAGOGISK LEDELSE (videreutdanning 30 stp) I samarbeid med Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø er det gjennomført et videreutdanningstiltak i pedagogisk ledelse tilsvarende 30 stp. Studiet har vært lagt inn som en del av LIB/LUIS-satsingen i regionen og har omfattet barnehagestyrere, skoleledere på grunnskolenivå og kommunenivå, skoleledere i videregående opplæring og PPT-ansatte. I tillegg til deltakere som formaliserer med eksamen har det vært mulig å følge opplegget som et etterutdanningstilbud. Avsluttende eksamen våren SAMISK KULTURKUNNSKAP MED VEKT PÅ LULESAMISK OMRÅDE (videreutdanning 15 stp) I samarbeid med Tysfjord kommune og Universitetet i Tromsø ble det etablert et videreutdanningstilbud i samisk kulturkunnskap med hovedvekt på lulesamisk område. Studiet ble lokalisert til det lulesamiske senteret Àrran på Drag og hovedmålgruppe var ansatte i Tysfjord kommune. I tillegg var det deltakere fra Nordland fylkeskommune, Narvik og Hamarøy. Avsluttende eksamen våre I samarbeid med Tysfjord kommune og Àrran ble det også arrangert en to-dagers språk og foreldrekonferanse høsten

4 SKOLEFORUM OFOTEN Etablering av Skoleforum Ofoten ble vedtatt i januar 2007 med følgende mandat: Skoleforum Ofoten skal være et faglig nettverk for samarbeid og spredning av erfaringer innenfor fagområdene realfag, digital kompetanse/ikt og partnerskap/entreprenørskap. Skolefoum Ofoten skal innenfor nevnte fagområde også være et rådgivende nettverk for de samarbeidende parter i regionen. Disse er Høgskolen i Narvik, kommunene Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy ved grunnskolene, og de to videregående skolene Knut Hamsun vgs og Narvik vgs. I samsvar med mandatet forsøkte Skoleforum Ofoten å få initiert et større samarbeidsprosjekt mellom grunnskolen og videregående opplæring innenfor matematikkfaget. Faglig ansvarlig var Matematikksenteret. I Trondheim. Av ulike grunner ble oppslutningen fra grunnskolene såpass svak, og dette sammen med usikkerhet knyttet til framtidige kompetansemidler fra staten gjorde at styret i RKK Ofoten valgte å avvente med å sette i gang prosjektet i denne omgang. RÅDGIVERFORUM OFOTEN Rådgiverforumet er et nettverk av rådgivere i grunnskole og videregående opplæring i regionen, OT, OFO, PPT og Karrieresenteret i Ofoten. RKK er sekretariat. Nettverket har vært sentralt i å få utarbeidet planer og rutiner i forhold til karriereveiledning og skal også være en sentral arena for erfaringsutveksling og kompetanseheving for medlemmene. BARNEHAGETILTAK Kompetansehevingstiltakene for ansatte i barnehagene har i stor grad vært knyttet opp mot intensjonene i Ny rammeplan for barnehagene, samt sentrale føringer, jfr. fylkesmannens tildelingsbrev for statlige kompetansemidler. Kompetansetiltakene har vært forankret i en felles kompetanseplan for regionen og gjennomført i samsvar med denne. Ledere i barnehagene har deltatt i et felles videreutdanningsopplegg i pedagogisk ledelse (LIB/LUIS). KOMPETANSETILTAK ØVRIG KOMMUNAL SEKTOR BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (VOX) Hamarøy/Tysfjord I 2007/2008 gjennomførte RKK et BKA-prosjekt i Hamarøy og Tysfjord i samarbeid med VOX (Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet). Bakgrunn for prosjektet er en større nasjonal satsing for å tilrettelegge for økt kompetanse og ferdigheter innenfor lesing/skriving, matematikk og data hos befolkningen i Norge. Denne satsingen gjelder både innenfor offentlig og privat sektor. I det regionale prosjektet for Tysfjord og Hamarøy har en valgt å sette hovedfokus på datakompetansen, og kople på tiltak knyttet til de øvrige satsingsområdene etter behov. Prosjektet startet opp våren -07, og ble avsluttet november Etter søknad har VOX gitt et tilskudd på kr til gjennomføringen av prosjektet. Tjeldsund Høsten 2008 ble samme prosjektet startet opp i Tjeldsund kommune. Også her ble det valgt å sette hovedfokus på datakompetanse. Prosjektet varer ut Tilskudd til dette prosjektet er på kr. 4

5 NETTVERK FOR HELSE OG OMSORG Det er gjennomført 6 møter i nettverket og behandlet 22 saker. Nettverket har følgende sammensetning: Elise Hindahl, Narvik (leder) Mette Nygård, Narvik Lill Tove Hansen, Tysfjord Lisa Augensen, Tysfjord Ann-Jorun Winther, Hamarøy Sigmund Zylla, Evenes Janne Nilsen, Tjeldsund Geir Hugo Bolle, Ballangen NETTVERK FOR KOORDINERING/PERSONAL Det er gjennomført 4 møter i nettverket og behandlet 21 saker. Nettverket har følgende sammensetning: Willy Tømmerås, Hamarøy (leder) John Willy Edvardsen, Narvik Ingunn Foshaug, Tysfjord Liv Bratland, Evenes Kristina Lindahl, Tjeldsund Einar Danielsen, Ballangen Vedlegg: For mer detaljert informasjon om kurs og deltakelse, se vedlegg: Kursoversikt 2008 oversikt over arrangerte kurs med dato, omfang og antall deltakere Deltakere kommunevis og pr. arbeidsplass REGNSKAP 2008 Regnskapsavslutning 2008 Regnskapsoversikt drift 2008 Regnskapsoversikt prosjekt 2008 Salten Kommunerevisjon Revisjonsberetning mai 2009 Idar Sørensen RKK leder 5

6 KURSOVERSIKT 2008 RKK OFOTEN SAMLET I REGIONEN: Antall delt. Snitt/ delt. Sum egenand Dato Antall dager Kursnavn Antall delt. Sum egenand Deltakere Pedagogisk ledelse i Ofoten Møte helse- og sosial - FM - RKK LP-nettverksmøte i Narvik Kurs i elevvurdering LIB/LUIS - Pedagogisk ledelse Kurs 2/08-3D-modellering Fagdag LP - Jan Mossige Fagdag LP - Jan Mossige Interaktiv dataopplæring - DPL Kurs for PSU - S TH-kommunene Kurs i ny offentlighetslov pulje abcpc-kurs - 1. samling Kurs 2 veiledning for nyutd. lærere og styre LIB/LUIS - Ped. ledelse 2. samling pulje ABCpc -kurs - 2. samling "Barns utvikling" - barnehagekurs "Barns lek" - Barnehagekurs "Språk og kommunikasjon" - Barnehagekurs Dagskurs i naturfagdidtaktikk Fagdidaktisk kurs i engelsk pulje 3. fellessamling ABCpc Grunnopplæring i Terapeutisk Mestring av Aggresjon Grunnopplæring i Terapeutisk Mestring av Aggresjon Utvidet rådgiverforum Del Utvidet Rådgiverforum Ofoten del HMS-kurs for Tysfjord og Hamarøy LP-nettverk 06/07-skoler LP-nettverk 06-skoler Kurs i autisme og asperger syndrom Interaktiv dataopplæring 2. samling HMS-kurs Tysfjord og Hamarøy, 2. saml pulje - 1. samling interaktiv dataopplæring pulje/skutvik, 1. samling interaktiv dataoppl LP-dag m/arnt Ollestad Samisk kulturkunnskap - 1. samling Interaktiv dataoppl. Skutvik - 2. pulje Kurs i mappevurdering LIB/LUIS - Ped. ledelse 3. samling Lulesamisk foreldre- og språkkonferanse samling 2. pulje interaktiv dataoppl. BKA Kurs i Autisme og Asperger dagers HMS-kurs for ledere Rådgiverforum Friluftskurs for bh - del Friluftskurs for bh - del Samisk kulturkunnskap - 2. samling Kurs i Profil - vederlagsberegning Arbeids- og veiledningsseminar LP-nettverk 07 og 08 skoler Saksbehandlerkurs pleie og omsorg LP-dag - opplæring 08-skoler og nye lærere Inspirasjonsseminar med Torleif Lundquist samling BKA Tjeldsund - ABCpc Kurs i forflytningsteknikk Kurs i vurdering Avslutningssamling BKA-prosjekt LIB/LUIS - 4. samling ped. ledelse Oppfølgingskurs mappevurdering Planleggingsforum RKK/FM/KS/NFK/Høgskolene LP-nettverk for 07 og 08-skoler Fagdag for barnehager BKA Tjeldsund - 2. saml. ABCpc 1 0 6

7 DELTAKERE KOMMUNEVIS OG PR. ARBEIDSPLASS I 2008 RKK OFOTEN Kommunehuset 8294 Hamarøy Tlf.: Fax: SAMLET I REGIONEN: Antall delt. Snitt pr. delt. Sum egenand Kommune % av deltakerne Antall deltakere Snittpris Sum egenandel Ballangen 6% Ballagen barne-og ungdomsskole Ballangen barne- og ungdomsskole Ballangen barnehage Ballangen barne-og ungdomsskole Ballangen kommune Ballangen kommune (forelder) Bjørkå shøgda familiebarnehage Bøstrand skole Efjord barnehage enhetsleder institusjon Kjeldebotn barnehage Kjeldebotn skole Kultur og undervisning SFO Ballangen barne-0g ungdomsskole SFO Ballangen barne-og ungdomsskole Stollen barnehage Evene s 2% avd.spl. hjemmetjenesten avd.spl. Evenes syke- og b.heim Bogen skole Evene s kommune leder Evenes og Tjeldsund øk.avd Liland barnehage Liland skole personalkonsulent pleie-og omsorgsleder Hamarøy 18% daglig leder HABO Driftsoperatør enhetsleder pleie og omsorg enhetsleder, pleie og omsorg Fagforbundet Flykningetjenesten Flyktningetjenesten HABO Hamarøy kommune Hamarøy sentralskole Hamarøy sentralskole SFO Hjemmetejensten Hjemmetjenesten hjemmetjenesten, avd.leder Innhavet barnehage Innhavet skole kommunalrådgiver Kommunehuset, verneombud leder, kjøkken omsorg/instit leder, psykisk helse Lokalavisa NordSalten Marielund barnehage Mellombygda barnehage NAV Hamarøy NAV leder Om sorg/in sti tu sjon Omsorg/institusjon, avd.leder personalsjef PSU - ansatterepr PSU - politikerrepr psykisk helse Renholder RKK Ofoten Skutvik barnehage

8 Skutvik skole Ulvsvåg barnehage Ulvsvåg skole varaordfører, Hamarøy Vaskeri, sykehjemmet verneombud økonmiavd Karasjok 0% ABC-Company E-skuvla AS Kautokeino 0% Sametinget Samisk Høgskole Kåfjord 0% Fossen barnehage Kåfjord kommune Narvik 49% Ankene s barneskole Ankene s ungdomsskole Askeladden barnehage avd.leder, Narvik kommune Banktrollet barnehage Barnebo barnehage Barnehagen Tøffe Beisfjord skole Bjerkvik barnehage Bjerkvik skole Bjørkvang barnehage Emmenes barnehage Emmenes barnehage enhetsleder hjemmetjenesten enhetsleder rus og psykiatri enhetsleder, Narvik kommune Fagernes skole Flåklypa barnehage Framnes ungdomsskole Frivillighetssentralen i Narvik Frydenlund vgs Furugården dagsenter Furutoppen barnehage Grønnlia Gårdsbarnehage Høgskolen i Narvik Håkvik skole Håkvik skole Håkvik skole/narvik voksenoppl Håreksgt 68A Jaklamyra barnehage Malmklumpen barnehage Maurtua barnehage Måseveien barnehage Narvik kommune Narvik kommune, forelder Narvik Voksenopplæring Oppvekst og kultur Parken ungdomsskole Ping Vinn barnehage PPT Ofoten prosjektmedarbeider Narvik legevakt Rallar'n barnehage rådgiver Narvik kommune Seines skole Skarpen barnehage Skistua barnehage Skistua skole Skjomen skole og barnehage Skjomen skole og barnehage skolehelsetj., Framnes u.skole Soltoppen Flexibarnehage Soria Moria barnehage Spes.ped team Narvik Straumsne s skole

9 Trollhaugen familiebarnehage Tårnveien skole Veiledningssentret Villaveien barnehage Villaveien skole Nesseby kommune 0% Isak Saba senteret Nordland fylke skomm. 6% Arkiv i Nordland Bodin vgs Frydenlund vgs Karrieresenteret i Ofoten Knut Hamsun vgs Kunst i Nordland Narvik vgs, studeisted Frydenlund Narvik vgs, studiested Frydenlund Narvik vgs, studiested Solhaugen Narvik vgs Narvik vgs. - OT-ansvarlig Narvik vgs., studiested Frydenlund Narvik vgs., studiested Oscarsborg Narvik vgs., studiested Solhaugen Narvik vgs., stuidested Solhaugen Narvik vgs.., studie sted Oscarsborg Nordland fylke sbibliotek Pb Nordland Fylke skommune Opplæringssenteret Oscarsbo rg vgs Skolehelsetj., Narvik vgs., studiested Solhaugen Solhaugen vgs Utdanningsavd. Fylke shuse t Staten 0% Tysfjord lensmannskontor Steigen 0% personalsjef PSU - ansatterepr PSU - politikerrepr Steigen kommune Tjeldsund 5% Fjelldal skole Hjemmesykepleien Kanutten barnehage Kongsvik barnehage Kongsvik skole Om sorg omsorg, avd.leder PLU Ramsund barnehage Ramsund skole Ramsund skole/sfo Tjeldsund kommune Tjeldsund omsorgsenter Åpen Omsorg Tysfjord 12% Arran Árran Àrran avd.spl., sykehjemmet Barnevern- og sos.tjenesten distr.leder Tysfjord ve st distriktsleder, Kjøpsvik Drag barnehage Drag skole Drag stunet helse- og omsorgssjef Helse sø ster Kjøpsvik skole Kjøpsvik skole, SFO kommunelege 1, Tysfjord Leder AMU, Tysfjord kommune

10 leder kultur Leder psyk.tjenesten i Tysfjord Mu sken skole Oppvekstsjef ordfører Ordfører i Tysfjord personalleder Pleie og omsorg ve st Pleie og omsorgsavd Prestegårdstunet oms.senter PSU - ansattesrepr PSU - politikerrepr Psykiatritjenesten Pæsatun barnehage rådmann Sametinget Sametingets kulturavd Samisk foreldrenettverk Serviceavd Storjord barnehage Storjord Oppvekstsenter styrer, Drag barnehage Tolk Tysfjord Asvo Tysfjord bibliotek Tysfjord kommune Tysfjord kommune, verneombud Økonomiavd Åpen Omsorg Drag Åpen Omsorg Storjord

11 RKK Ofoten KOMMUNEHUSET 8294 HAMARØY Dato REGNSKAPSAVSLUTNING RKK OFOTEN 2008 Regnskap 2008 for RKK Ofoten viser følgende resultat: Drift RKK: Prosjektdel RKK: Tilskudd kr ,00 Kursavgifter kr ,80 Inntekter kr ,37 Sum inntekter kr ,80 Utgifter kr ,37 Forbruk kurs kr ,07 Driftsresultat kr. 0,00 Prosjektresultat - kr ,27 Bruk av fond drift kr. 0 Bruk av på fond prosjekt -kr ,27 Balanse kr. 0 Balanse kr. 0 Saldo pr skal etter dette vise: Konto Fond RKK prosjekt kr ,13 Konto Fond RKK drift kr ,31 Totalt kr ,44 Hamarøy, 16. mars 2009 Idun Aa. Nerdal RKK konsulent 11

12 12

13 13

14 RKK OFOTEN - REGNSKAPSOVERSIKT DRIFT 2008 Konto Tekst Regnskap 2007 Budsjett 2008 Regnskap Fast lønn Vikar m/refusjon Ekstrahjelp Overtid Pensjonsinnskudd VITAL Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Bevertning møter, kurs m.m Velferdstiltak Telefonutgifter Porto, frankering Representasjon, gaver Opplæringstiltak ansatte Utgifter til foreleser/kursh Reise diett ansatte Reise diett styret Reise diett andre Skyss/reiseutg.ikke oppg.pl Inventar/utstyr Overføring til kommuner Overføring til prosjekt Sum driftsutgifter Avsetning bundne driftsfond Avsetning bundne fond Sum finansieringsutgifter Salg av tjenester Prosjektmidler - adm Statstilskudd Refusjon fra staten Refusjon sykepenger Tilskudd fra fylkeskommunen Driftstilskudd fra fylket Refusjon fra kommuner Refusjon andre Renter av bankinnskudd Bruk av bundne driftsfond Bruk av bundne fond Sum driftsinntekter , , ,56 0, , , , , , , , , , , ,84 477,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 420,00 595, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,26 0, , , ,37 Driftsinntekter , ,37 Driftsutgiter , ,37 Resultat ,26 0,00 14

15 RKK Ofoten Regnskapsoversikt prosjektdelen Konto Tekst Saldo pr. Tilskudd Forbruk Inntekter Saldo pr (kursavg) LIB , , , , , Lederutvikling i Ofoten 0,00 0, ,44 0, , Skolepakken felles 0, , , ,00 0, Skolepakken Hamarøy , , ,08 0, , Skolepakken Tysfjord , , ,68 0, , Skolepakken Ballangen , , ,11 0, , Skolepakken Narvik , , ,62 0, , Skolepakken Evenes , , ,68 0, , Skolepakken Tjeldsund , , ,80 0, , LUIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0, LP-modellen, felles 0,00 0, , ,43 0, PILOT- RKK 61021,56 0, ,00 0, , KRL-faget 40500,00 0,00 0,00 0, , Kompetanseheving 30101,50 0, ,20 0, , Fremmedspråk, felles ,22 0, ,67 0, , Spansk 0,00 0, , ,67 0, Norsk 89796,50 0, ,00 0, , VOX - BKA Tjeldsund 0, , ,58 0, , VOX - Basiskompetanse 27559, , ,63 0, , Pedagogisk ledelse 0,00 0, , , , Aktivt utemiljø 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rådgivningstjenesten 0, , , ,00 0, Naturfag ,00 0,00 0,00 0, , Samiske midler - Tysfjord , , , , , Helse og sosial , , , , , Kommuner i omstilling 0, , , , ,26 Total: , , , , ,13 15

Ofoten ÅRSMELDING 2009

Ofoten ÅRSMELDING 2009 Ofoten ÅRSMELDING 2009 Årsmelding Oversikt over tiltak/statistikk Regnskap Demonstrasjon av kokegrop prosjektet Helsefremmende barnehager 1 RKK OFOTEN - ÅRSMELDING 2009 RKK Ofoten er et regionalt kompetanseutviklingskontor

Detaljer

Fagernesveien 1, 8514 Narvik Tlf. 952 83 485 Epost: rkkofoten@rkkofoten.no www.rkk-ofoten.no ÅRSMELDING

Fagernesveien 1, 8514 Narvik Tlf. 952 83 485 Epost: rkkofoten@rkkofoten.no www.rkk-ofoten.no ÅRSMELDING Fagernesveien 1, 8514 Narvik Tlf. 952 83 485 Epost: rkkofoten@rkkofoten.no www.rkk-ofoten.no ÅRSMELDING REGNSKAPSÅR 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Innledning 1 Organisering 2 Administrasjon og ansatte

Detaljer

Ofoten ÅRSMELDING 2010

Ofoten ÅRSMELDING 2010 Ofoten ÅRSMELDING 2010 Årsmelding Oversikt over tiltak/statistikk Regnskap Utsikt over Tysfjorden sett fra fjelltoppen Hatten i Hamarøy 1 RKK OFOTEN - ÅRSMELDING 2010 RKK Ofoten er et regionalt kompetanseutviklingskontor

Detaljer

Ofoten ÅRSMELDING Årsmelding Oversikt over tiltak/statistikk Regnskap

Ofoten ÅRSMELDING Årsmelding Oversikt over tiltak/statistikk Regnskap Ofoten ÅRSMELDING 2011 Årsmelding Oversikt over tiltak/statistikk Regnskap Kulturlandskap Nordland, Bjørn Nørgaards skulptur Steinhuset Evenes kommune 1 RKK OFOTEN - ÅRSMELDING 2011 RKK Ofoten er et regionalt

Detaljer

Ofoten. ÅRSMELDING 2012 Årsmelding Regnskap m/ revisjonsmelding

Ofoten. ÅRSMELDING 2012 Årsmelding Regnskap m/ revisjonsmelding Ofoten ÅRSMELDING 2012 Årsmelding Regnskap m/ revisjonsmelding 1 RKK OFOTEN - ÅRSMELDING 2012 RKK Ofoten er et regionalt kompetanseutviklingskontor for kommunene Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord

Detaljer

Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2008 HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI KULTUR ANNET

Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2008 HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI KULTUR ANNET Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2008 SKOLE BARNEHAGE HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI KULTUR ANNET Utfordringen er at kommunene i vesterålsregionen: Skal tilbys

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

Karrieresenteret Ofoten

Karrieresenteret Ofoten Karrieresenteret Ofoten Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Utviklingstrekk i perioden utfordringer og suksessfaktorer... 3 Regionalt partnerskap... 3 Ansatte, oppgaver og organisasjon...

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Årsmelding Regnskap m/ revisjonsmelding

ÅRSMELDING 2013 Årsmelding Regnskap m/ revisjonsmelding Ofoten ÅRSMELDING 2013 Årsmelding Regnskap m/ revisjonsmelding RKK OFOTEN - ÅRSMELDING 2013 RKK Ofoten er et regionalt kompetanseutviklingskontor for kommunene Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord

Detaljer

Rådgivernettverk. Bodø, den 2. april s. 1

Rådgivernettverk. Bodø, den 2. april s. 1 Rådgivernettverk Bodø, den 2. april 2014 s. 1 Fylkestingssak om rådgivertjenesten 2014 Status og videre utvikling av rådgivertjenesten i Nordland Info nasjonale/fylkesvise føringer rådgiver-/oppfølgingstjenesten

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Sigdal kommune Skolesjef KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur (dato) 1. Føringer for kompetanseutvikling i skolen Følgende dokumenter legger føringer

Detaljer

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 VISJON RKK skal være inspirerende, nyskapende og målrettet i forhold til kommunenes arbeid for å skape kompetente

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN Sigdal kommune Skolesjef KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2016-17 Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur (dato) 1. Føringer for kompetanseutvikling i skolen Følgende dokumenter legger føringer

Detaljer

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning Etter- og videreutdanning 2013/ 2014 v/ Studieleder Marianne Hatlem og Leder SKUT Morten Skaug 1 Ulike veier til kompetanseutvikling med HIØ- SKUT 1. Åpne studier på kveldstid/ helger/ delvis nettbasert

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 14.11.2016 Tid: 08:00 15.35 Til stede på møtet Det norske Arbeiderparti medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Emma Kristensen, Tommy Kristensen,

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling For personalet i Nessetskolen

Plan for kompetanseutvikling For personalet i Nessetskolen Plan for kompetanseutvikling 2017-20 For personalet i Nessetskolen 1 Vedtatt i Utvalg for oppvekst og kultur 8-mars 2017, sak PS 4/17 Innhold 1. VISJON OG MÅL 3 2. BAKGRUNN 3 3. KURS- OG PLANLEGGINGSDAGER

Detaljer

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014 84 studietilbud utlyst 10 tilbud hadde «oversøking» (over 35 godkjente søkere) 24 tilbud hadde over 20 godkjente søkere

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

Økonomi og karrierevalg. Vårt lokalsamfunn. Innovasjonscamp. SikkSakk Europa Jobbskygging. Elevbedrift SUM SMART

Økonomi og karrierevalg. Vårt lokalsamfunn. Innovasjonscamp. SikkSakk Europa Jobbskygging. Elevbedrift SUM SMART Alstahaug Austbø oppvekstsenter 2 2 Alstahaug Bjarnetjønna skole 0 Alstahaug Sandnes barneskole 62 62 Alstahaug Sandnessjøen ungdomsskole 70 45 117 232 Alstahaug Søvik oppvekstsenter 8 8 Alstahaug Tjøtta

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 16.05.2013 kl. 9:30 Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

Samarbeidsavtalen

Samarbeidsavtalen Samarbeidsavtalen 2012-2015 Politiske føringer Stortingsmelding 10 ( 2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking Stortingsmelding 20 ( 2012 2013) På rett vei kvalitet og mangfold i fellesskolen NOU- Kulturutredningen

Detaljer

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Fortid Partnerskap for Karriereveiledning Karriere Akershus Prosjekt lærling-ansvarlig Prosjekt rådgiver mot ungdomsskolen

Detaljer

Strategisk plan for kompetanseutvikling for perioden 2015 2018 Revidert plan for 2016-18

Strategisk plan for kompetanseutvikling for perioden 2015 2018 Revidert plan for 2016-18 Strategisk plan for kompetanseutvikling for perioden 2015 2018 Revidert plan for 2016-18 Navn på avdeling: Oppvekst og kultur Planen er omfattende, og det legges til grunn at den i forhold til videreutdanning

Detaljer

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016

Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler 2016 Alle kommunene i Nord-Trøndelag Vår dato: 14.04.2016 Deres dato: Vår ref.: 2016/2576 Arkivkode: Deres ref.: Invitasjon til barnehageeiere og kommunen som barnehagemyndighet til å søke kompetansemidler

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 "Virksomhetsplan for perioden 2013 og 2014 er et resultat av Strategi 2020. Målene fra Strategi 2020 er utgangspunktet for nasjonale og regionale tiltak i kommende periode. Intensjonen

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure kommune 2012-2015 2015/2016 Vedtatt av hovedutvalg for helse og oppvekst 12.05.15 Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011

Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011 Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011 med utgangspunkt i Strategiplanen for Lillehammerskolen 2008 2012 1 INNLEDNING BAKGRUNN Kompetanseplan for Lillehammerskolen 2009 2012 er en revidert

Detaljer

Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd. Administrasjonssjefene i medlemskommunene

Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd. Administrasjonssjefene i medlemskommunene 31. mai 17 INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 9. juni 2017 kl. 10:00-14:00 Studiosalen, Narvik kulturhus, Narvik Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør

Detaljer

Karrieresenteret Ofoten

Karrieresenteret Ofoten Karrieresenteret Ofoten Årsmelding 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Regionalt partnerskap... 3 Ansatte, oppgaver og organisasjon... 4 Resultater og aktiviteter... 4 Regionalt samarbeid og utviklingsarbeid...

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet /09 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet /09 Fylkestinget Journalpost.: 09/11041 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet 04.06.2009 079/09 Fylkestinget 15.06.2009 Prosjekt - En bedre skole for elevene våre - Melding Sammendrag

Detaljer

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen i Vestre Toten 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 med utgangpunkt i mål og satsingsområder for grunnskolen i Vestre Toten 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Kjøpsvik Møtedato: 18.10.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke 1. Bakgrunn Som et ledd i å følge opp tilrådning fra OECD «Skills Strategy Norway (2014)», ble Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021

Detaljer

Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2007 HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI KULTUR ANNET

Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2007 HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI KULTUR ANNET Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2007 SKOLE BARNEHAGE HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI Teknisk KULTUR ANNET Utfordringen er at kommunene i vesterålsregionen: Skal

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

Strategiplan for arbeid med realfag i barnehager og grunnskoler i Lunner kommune

Strategiplan for arbeid med realfag i barnehager og grunnskoler i Lunner kommune Strategiplan for arbeid med realfag i barnehager og grunnskoler i Lunner kommune 1.8.2016 31.12.2017 Ver 008 Gult = Ikke endelig ferdig Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. SITUASJONSBESKRIVELSE...

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Antall deltakere og bruk av midler Etterutdanning 222 510 deltakere Videreutdanning 5016 deltakere Rapportert 742 mill kroner 356 mill. 56 mill. 333 mill. Etterutdanning til lærere og rådgivere Etterutdanning

Detaljer

Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum

Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum Utarbeidet av Grunnskoleseksjonen 1 Innledning Kompetanseheving er en nødvendig forutsetning

Detaljer

Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2014-2017. Kompetansetiltak i rælingsskolen. Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 i sak 14/41

Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2014-2017. Kompetansetiltak i rælingsskolen. Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 i sak 14/41 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan Kompetansetiltak i rælingsskolen Vedtatt i kommunestyret 18.06. i sak 14/41 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan 2 Vedlegg til Strategisk kompetanseplan Innhold Kompetansestrategier...

Detaljer

Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling i Vefsn, Grane og Hattfjelldal STRATEGISK PLAN FOR RKK VEFSN

Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling i Vefsn, Grane og Hattfjelldal STRATEGISK PLAN FOR RKK VEFSN Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling i Vefsn, Grane og Hattfjelldal STRATEGISK PLAN FOR RKK VEFSN 2010-2014 Visjon: Kompetanse i tiden Verdier: RKK Vefsn skal være: Nyskapende og i utvikling Framtidsrettet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00 DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 09.06.2017 Tid: 08:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo,

Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo, Kompetanse for fremtidens barnehage Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 Bergen, 22. november 2017 Kjersti Okkelmo, Utdanningsdirektoratet Bakgrunn for revisjon av strategien Ny rammeplan

Detaljer

Strategiplan for arbeid med realfag i barnehager og grunnskoler i Lunner kommune Ver 006

Strategiplan for arbeid med realfag i barnehager og grunnskoler i Lunner kommune Ver 006 Strategiplan for arbeid med realfag i barnehager og grunnskoler i Lunner kommune 1.8.2016 31.12.2017 Ver 006 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. SITUASJONSBESKRIVELSE... 3 4. HOVEDMÅL... 4 5.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kunnskapsløftet. Revidert plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2007-2008 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref:

Detaljer

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan 2014-2017. Vest-Agder Fylkeskommune

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan 2014-2017. Vest-Agder Fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kompetanseplan 2014-2017 Vest-Agder Fylkeskommune INNLEDNING I rammeplan 2014-2017 presenteres utdanningsavdelingens strategi for sektorens kompetanseutvikling i perioden. Planen suppleres

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kompetanseplan 2011-2014

Kompetanseplan 2011-2014 Kompetanseplan 2011-2014 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2011 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kunnskapsløftet. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2008/09 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2005/6209

Detaljer

Oppdragsbrev for 2006. til. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda. Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226

Oppdragsbrev for 2006. til. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda. Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226 Oppdragsbrev for 2006 til Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa v/høgskolen i Volda Statsbudsjettet 2006, kapittel 0226 Januar 2006 INNHOLD... 1 1. INNLEDNING... 3 2. STYRING AV SENTRENE... 3 3. OPPDRAG

Detaljer

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Møte i kompetansenettverket i Vestfold 18. mai 2017 18.05.2017 1 Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Lærelyst Meld. St. 21 2016-20177

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Vedtatt i driftsstyret den 12.4.2016 DS-038/16 Side 1 Innhold FORORD... 3 1. RAPPORTERING FOR 2015... 4 2. STRATEGISK PLAN

Detaljer

Statusrapport for innføring av LPmodellen

Statusrapport for innføring av LPmodellen Statusrapport for innføring av LPmodellen i Dønna kommune høsten 2014 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Status for innføring av LP-modellen... 3 Møter... 4 Økonomi - budsjett og finansieringsplan... 5

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing Alle kommuner i Nordland Alle friskoler i Nordland Saksb.: Arne Sandnes Larsen e-post: fmnoala@fylkesmannen.no Tlf: 75531589 Vår ref: 2016/6686 Deres ref: Vår dato: 20.09.2016 Deres dato: Arkivkode: Invitasjon

Detaljer

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2014 og 2015 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Om etter- og videreutdanning og kommunale mål og føringer 3 2 Matematikk 5 2.1 Etterutdanning i matematikk

Detaljer

PERSONALE I GRUNNSKOLEN

PERSONALE I GRUNNSKOLEN PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 2015 MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN Visjon: Livskvalitet og vekst side 1 av 6 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak for

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler Forslag til planprogram Kommunedelplan for barnehager og skoler 2017-2029 26.4.2016 Forslag til planprogram for barnehager og skoler i Alta kommune Side 1 Innhold 1.0 Bakgrunn og forankring i kommunens

Detaljer

Turnéplan: Razika (Høst 15-SMU)

Turnéplan: Razika (Høst 15-SMU) Man 31. aug. 2015 kl. 10:00 Lofothallen Leknes skole: trinn: 4 10, antall: 368 Kontakt Leknes skole: 76056800 Odd Bjåstad odd.bjastad@vestvagoy.kommune.no 76056800, 76056809 REISERUTE FOR UTØVERE: 30.8.

Detaljer

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015 Opplæring av ungdom med kort botid Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud - Et samarbeidsprosjekt mellom fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune,

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ DRAMMEN KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN GRUNNSKOLEN I DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ DRAMMEN KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN GRUNNSKOLEN I DRAMMEN Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1429-1 430 DRAMMEN 26.04.2006 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN 2006 - GRUNNSKOLEN I DRAMMEN Kompetanseutviklingsplanen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kompetanseutvikling. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2009-2012 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2005/6209

Detaljer

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Orientering fra Utdanningsdirektoratet v/ Anne-Ma Grønlie og Jørgen Nicolaysen Avdeling for skoleutvikling Kompetanse for kvalitet t Rektorutdanningen Lederutdanning

Detaljer

Lillegården kompetansesenter Bergsbygdaveien 8 3949 Porsgrunn www.lp-modellen.no

Lillegården kompetansesenter Bergsbygdaveien 8 3949 Porsgrunn www.lp-modellen.no Forutsetninger for deltagelse: Arbeidet organiseres og følger retningslinjene slik det er beskrevet i avtalen med Lillegården kompetansesenter i minimum to år Det legges praktisk til rette for lokal skolering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 side 1 av 11 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak

Detaljer

Møtereferat samarbeidsmøte regionledere, regionkonsulenter, Trondheim kommune og Fylkesmannen i Sør - Trøndelag

Møtereferat samarbeidsmøte regionledere, regionkonsulenter, Trondheim kommune og Fylkesmannen i Sør - Trøndelag Møtereferat samarbeidsmøte regionledere, regionkonsulenter, Trondheim kommune og Fylkesmannen i Sør - Trøndelag Tidspunkt: 10.november 2015 kl. 10:00 14:00 Sted: Til stede: Formannskapssalen, Klæbu rådhus

Detaljer

Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016

Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016 Kompetanseutvikling på barnehageområdet Barnehageforum 16. juni 2016 Kompetansemidler til kommunale og private barnehager Videreutdanning barnehage 2016 Styrerutdanning ABLU Tilretteleggingsmidler Fagskoleutdanning

Detaljer

Kompetanseutvikling og rekruttering

Kompetanseutvikling og rekruttering Kompetanseutvikling og rekruttering Informere, motivere til deltakelse og rekruttere Innhente planer og fordele midler Tilrettelegge for erfaringsspredning Initiere, koordinere og delta i nettverk i fylket

Detaljer

KS-samling Kompetanseplanlegging på skoleområdet i Vestre Toten. Tove Randi Skjelkvåle

KS-samling Kompetanseplanlegging på skoleområdet i Vestre Toten. Tove Randi Skjelkvåle KS-samling 07.03.2016 Kompetanseplanlegging på skoleområdet i Vestre Toten Tove Randi Skjelkvåle Kompetanseplanlegging Hva har vi gjort? Hva har vi lært? Hva har vært lurt? Hvor sto vi? Hvor står vi? Hvor

Detaljer

P 1824. Plan for implementering høsten 2010

P 1824. Plan for implementering høsten 2010 P 1824 Plan for implementering høsten 2010 1. Mål for implementeringen a. Det er et mål at erfarte og dokumenterte suksessfaktorer i forhold til hovedmål og prosjektets tre strategier (se implementeringsplanens

Detaljer

TALENTER FOR FRAMTIDA

TALENTER FOR FRAMTIDA TALENTER FOR FRAMTIDA - samarbeid om barn og unge i Grenlandsregionen Arne Malme ass. fylkesmann i Telemark Felles innsats i Telemark Talenter for framtida Satsingsområde i Telemark i 4 år (+2) Bakgrunnen

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE

KOMPETANSEPLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE KOMPETANSEPLAN FOR BALSFJORD KOMMUNE Vedtatt: Formannskapet november 2010 Innledning Balsfjord kommune anser kompetanseutvikling som et av de viktigste områder innenfor personalplanlegging. Målrettet kompetanseutvikling

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

PLAN 2012-2013 VURDERING FOR LÆRING. Pulje 3

PLAN 2012-2013 VURDERING FOR LÆRING. Pulje 3 PLAN 2012-2013 VURDERING FOR LÆRING Pulje 3 Hamar kommune v/ grunnskolesjef Anne-Grete Melby Organisering. I denne forbindelse viser vi til vedlagte organisasjonskartet for prosjektet i Hamarskolen, vedlegg

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING BARNEHAGE OG SKOLE 2013 2016

KOMPETANSEUTVIKLING BARNEHAGE OG SKOLE 2013 2016 Levanger kommune PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING BARNEHAGE OG SKOLE 2013 2016 MÅLGRUPPE PERSONALET I BARNEHAGE OG GRUNNSKOLE Visjon: Livskvalitet og vekst SAMMENHENG I SATSING I BARNEHAGE OG SKOLE Kompetanseplanen

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Tromsø kommune 2012 2015 Byrådsleder Innhold Felles visjon for skolene i Tromsø:... 2 De tre utviklingsmålene for

Detaljer

Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2009 HELSE/SOSIAL. PERSONAL/LØNN/ØKONOMI Administrasjon/ledelse.

Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2009 HELSE/SOSIAL. PERSONAL/LØNN/ØKONOMI Administrasjon/ledelse. Regional kompetanseplan Handlingsplandel for ansatte i offentlig sektor 2009 SKOLE BARNEHAGE HELSE/SOSIAL PERSONAL/LØNN/ØKONOMI Administrasjon/ledelse Teknisk KULTUR NAV ANNET Utfordringen er at kommunene

Detaljer

EVALUERING AV KOMPETANSETILTAK I SPRÅKSTIMULERING OG FLERKULTURELL PEDAGOGIKK FOR BARNEHAGEANSATTE I REGI AV NAFO MARIANNE HØJDAHL

EVALUERING AV KOMPETANSETILTAK I SPRÅKSTIMULERING OG FLERKULTURELL PEDAGOGIKK FOR BARNEHAGEANSATTE I REGI AV NAFO MARIANNE HØJDAHL PRESENTASJON 7.JUNI 2010 EVALUERING AV KOMPETANSETILTAK I SPRÅKSTIMULERING OG FLERKULTURELL PEDAGOGIKK FOR BARNEHAGEANSATTE 2005-2009 I REGI AV NAFO MARIANNE HØJDAHL INNHOLD I PRESENTASJONEN 01 Om kompetansetiltaksprosjektet

Detaljer

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?»

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» «Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» I Folkehelsemeldingen» settes tre ambisiøse mål: (Meld. St. 34. God helse felles ansvar) 1.

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 Sted: Norgesuniversitetets lokaler i Pilestredet, Oslo Tid: Fra kl 11 til 17 onsdag 21. april Til stede: Jan Olav Fretland (leder) (kom kl. 1230) Dagny Blom Torstein

Detaljer

Saksframlegg. UTTALELSE OM STATENS KOMPETANSESTRATEGI FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 08/40830

Saksframlegg. UTTALELSE OM STATENS KOMPETANSESTRATEGI FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 08/40830 Saksframlegg UTTALELSE OM STATENS KOMPETANSESTRATEGI FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 08/40830 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar å oversende følgende innspill til regjeringen: Kompetanse for utvikling.

Detaljer

Fagernesveien Narvik Tlf Tlf

Fagernesveien Narvik Tlf Tlf Regionalt kompetanseutviklingskontor for Ofoten Ballangen Evenes Hamarøy Narvik Tjeldsund - Tysfjord Fagernesveien 1 8514 Narvik rkkofoten@rkkofoten.no Tlf. 952 83 485 Tlf. 915 24 222 Innhold Innledning...

Detaljer

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER

RAPPORT DEL 2 OVERGANGER RAPPORT DEL 2 OVERGANGER PORSGRUNN KOMMUNE OVERGANGER Alle overganger i barn og unges oppvekst kan medføre en risiko. Det er sentralt at det er godt samarbeid mellom de kommunale tjenester og de ulike

Detaljer

Sør-Varanger kommune SPRÅKLØYPER STRATEGIPLAN SØR-VARANGER KOMMUNE. Innledning: «FØRST I REKKA - barnehagene i Sør-Varanger».

Sør-Varanger kommune SPRÅKLØYPER STRATEGIPLAN SØR-VARANGER KOMMUNE. Innledning: «FØRST I REKKA - barnehagene i Sør-Varanger». Sør-Varanger kommune - En grensesprengende kommune «FØRST I REKKA - barnehagene i Sør-Varanger». SPRÅKLØYPER STRATEGIPLAN SØR-VARANGER KOMMUNE Innledning: Strategidokumentet er utformet av en prosjektgruppe

Detaljer

P Plan for implementering høsten 2010

P Plan for implementering høsten 2010 P 1824 Plan for implementering høsten 2010 1. Mål for implementeringen a. Det er et mål at erfarte og dokumenterte suksessfaktorer i forhold til hovedmål og prosjektets tre strategier (se implementeringsplanens

Detaljer

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Versjon 2.0 av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole orientering for oppvekst- og utdanningskomiteen 10. november 15 12.11.2015 1 Konsolidere og justere

Detaljer

Oppvekst og kultur. Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Oppvekst og kultur. Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Oppvekst og kultur Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Oppvekst og kultur Gruppeansvar/tjenesteområder: organisert i 49 ulike ansvarsområder

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SPRÅKKOMMUNEPROSJEKTET

STRATEGIPLAN FOR SPRÅKKOMMUNEPROSJEKTET STRATEGIPLAN FOR SPRÅKKOMMUNEPROSJEKTET DESEMBER 2017 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. FORMÅL 3 3. SITUASJONSBESKRIVELSE/NÅ-SITUASJONEN 3 4. HOVEDMÅL 4 5. MÅLGRUPPER 4 6. ORGANISERING OG ROLLEBESKRIVELSE 5 7.

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer