HØNEFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE Beskrivelse av ansvarsområder og arbeidsoppgaver i organisasjonen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØNEFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE Beskrivelse av ansvarsområder og arbeidsoppgaver i organisasjonen"

Transkript

1 HØNEFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE Beskrivelse av ansvarsområder og arbeidsoppgaver i organisasjonen Pr Jf. Organisasjonskart 1. Ansvar og roller i ledelsen Hønefoss videregående skole ledes av rektor ved hjelp av Lederteamet (de pedagogiske lederne) og lederne for OPUS, drift og renhold. Sammen har medlemmene av ledelsen ved skolen ansvaret for å utvikle skolen mot best mulig oppnåelse av de målene vi setter med utgangspunkt i de rammefaktorene som gis. Dette betyr bl.a. at ledelsen på best mulig måte skal løse oppgaven med å oppnå gode resultater for brukernes utvikling og prestasjoner og skolens rolle i lokalsamfunnet ved hjelp av medarbeidernes innsats og de ressursene vi ellers rår over. Stab og områdeledere utgjør sammen med rektor Lederteamet ved skolen. Til vanlig deltar også OPUS-leder i lederteamet. Økonomileder tiltrer ved behov. Lederteamet fungerer mest mulig som et team med fokus på løsning av konkrete saker og refleksjon over pedagogiske utfordringer. Ved uenighet i teamet har rektor det endelige beslutningsansvaret. Lederne for OPUS, drift og renhold er direkte underlagt rektor. Personalansvaret for økonomileder er lagt til rektor ved Ringerike vgs., mens rektor ved Hønefoss vgs styrer de oppgavene han har her ved skolen. 2. Oppgavefordeling i ledelsen og delegering av beslutningsmyndighet Rektor Rektor har totalansvar for skolens virksomhet, for at skolen arbeider for å nå sine mål, for at skolen drives i samsvar med lov og forskrifter og for at skolen holder sine økonomiske rammer. Kvalitetsleder er rektors stedfortreder. Rektor/kvalitetsleder kan oppnevne en annen leder eller en rådgiver som stedfortreder når det er behov for det. Teamleder for ledergruppa. Personalansvar for medlemmene av lederteamet, driftsleder, OPUS-leder, renholdsleder og personalkonsulent. Oppfølging av økonomileder. Strategisk

2 arbeid, filosofi/policy - virksomhetsplan, utvikling av skolen pedagogisk og som samfunnsaktør. Tilsettingsvedtak alt personale, innstillinger tilsettinger for pedagogisk personale - avslutning av arbeidsforhold for alle ansatte. Kontakt med fylkeskommunen/utadretta virksomhet. Kontakt med fengselsledelsen Ringerike Fengsel. Framdrift av møter: Lederteam, Stabsmøter, Lærermøter, Teamledermøter, Skolemiljøutvalg og Medbestemmelsesmøter. Bortvisning av elever del av dag og flere dager. Hovedunderskriver av dokumentasjon, vedtak og offisielle brev ut fra skolen. Årsplan. Kvalitetsleder Staben utfører spesialiserte deler av rektors oppgaver som omfatter hele skolen, og behandler fortløpende andre saker etter fordeling fra rektor. Kvalitetsleder er rektors stedfortreder ved behov og overtar til daglig nærmere avtalte deler av rektors oppgaver. Rektors stedfortreder overtar ansvar for alle rektors oppgaver ved hans fravær. Overtar for områdeledere ved deres fravær. Innstilling ved tilsettinger av ikke-pedagogisk personale. Deltar ved tilsetting i lederstillinger. Saksbehandler personalsaker andre tilsatte. Overordna ansvar for kompetansehevingsplaner, videreutdanning. Utarbeidelse og koordinering av stillingsplan og fag- og timefordeling. Ansvar for beregning av beskjeftigelse og lønnsmeldinger. Klagebehandling vår. Spesielle opplegg for hele skolen som trafikkarbeid og lignende. System for internkontroll/hms-arbeid. Kontakt med russestyret. Kantine. Extens stillinger, fag. Samarbeid med studieleder om praktisk gjennomføring av prøver og eksamener. Utviklingsleder/IKT-leder Staben utfører spesialiserte deler av rektors oppgaver som omfatter hele skolen, og behandler fortløpende andre saker etter fordeling fra rektor. Utviklingsleder har ansvar for at skolen som organisasjon beveger seg i retning av stadig bedre måloppnåelse og for at det igangsettes og vedlikeholdes utviklingstiltak på det pedagogiske området. Koordinering av utviklingsprosjekter og internasjonaliseringsarbeid. Klagebehandling høst. Møteplan. Koordinering av informasjonsarbeid (Skolens hjemmesider, IKT-basert informasjonssystem, It s learning, Ukeinfo). Utviklingsarbeid i forhold til skoleorganisasjon og lederteam. Utarbeidelse og koordinering av timeplan. Overordna ansvar for pedagogisk bruk av IKT. Digital kompetanseheving av ansatte. Bærbare elev-pc er. Ledelse av IKTavdeling, personalansvar. Elevrådskontakt. Skolefotografering. Studieleder/kontorleder Staben utfører spesialiserte deler av rektors oppgaver som omfatter hele skolen, og behandler fortløpende andre saker etter fordeling fra rektor. Studieleder har ansvar for at innholdet i undervisninga og dokumentasjon er i samsvar med læreplaner og mål for opplæringa og

3 for at eksamensoppgaver og eksamensavvikling utvikles i best mulig samsvar med skolens mål. Inntaksprosessen etter overtakelse fra inntakskontoret. Framdrift og utvikling av pedagogikk/opplæring/undervisning, tilrettelegging ved eksamen og vurderingsarbeid. Elevstatus. Dokumentasjon. Overføringer til Vigo fra alle enheter. Eksamen: Plan, tilrettelegging/data, oppmelding, oppgavekontroll, trekking og kunngjøring, sensur. Ansvar for nasjonale prøver og kartleggingsprøver. Skolebasert vurdering, Elevundersøkelsen. Voksenopplæring/privatister/ ny og utsatt eksamen. Koordinering av boklister, utlånsordning bøker. SkoleArena, Extens elever, fag. Personalansvar for de kontoransatte og for bibliotekar, unntatt personalkonsulent. Ansvar for drift av kontorfunksjonene. Ansvar for avvikling av karaktermøter Tilretteleggingsleder Staben utfører spesialiserte deler av rektors oppgaver som omfatter hele skolen, og behandler fortløpende andre saker etter fordeling fra rektor. Tilretteleggingsleder har ansvar for at skolen tilbyr en mest mulig tilpassa opplæring til den enkelte elev og har et spesielt ansvar for at dette skjer for elever med særskilte behov. Disponering av ressurser og økonomi for særskilt tilrettelegging og tilpassa opplæring. Ledelse av Elevtjenesten. Personalansvar for rådgiverne og lærekandidatmedarbeider ved hovedskolen, samordningsansvar for alle rådgiverne. Koordineringsansvar for sosialpedagogiske oppgaver. Framdrift av regionsteam og tverretatlig samarbeid, hovedkontakt med BFK og PPOT for særskilt tilrettelegging. VIP. Ansvar for ordninger for grunnkompetanse kontakt med arbeidsliv, trygdeetat m.v. Rekruttering og tilsetting i stillinger i elevtjenesten i samarbeid med rektor. Åpen dag, åpen skole, praksisdager og tilknytta informasjonsarbeid mot ungdomsskolen. Områdeledere Områdelederne er daglige ledere for sine deler av skolen med ansvar for pedagogisk personale, assistenter og elever på området. De har også ansvaret for områdets økonomi når det gjelder arbeidsmateriell, utstyr og kompetanseheving. Ansvar for elevene på området og tilrettelegging av undervisninga. Pedagogisk utviklingsarbeid. Vedtak i elevsaker unntatt bortvisning. Vurdering av behov for spesialundervisning og tilrettelegging i samarbeid med Tilretteleggingsleder. Oppfølging av elevenes læringsarbeid. Påse at kontaktlærerne utarbeider IOPer og pedagogiske rapporter der det er vedtak om spesialundervisning. Personalansvar for lærere og elevassistenter på området (resultatoppfølging, medarbeidersamtaler, vikarinnsetting, permisjoner, kompetanseutvikling, personalsaker). Rekruttering og tilsettinger i samarbeid med rektor. Aktivitetsplanlegging i samarbeid med kvalitetsleder. Organisering av områdets lærere og møtevirksomheten på området. Informasjon til/fra området. Ansvar for fordeling og bruk av midler til undervisningsmateriell og utstyr på området samt midler til kompetanseutvikling. HMS-arbeid på området. Inngåelse av avtaler om oppdrag, tjenester og reparasjoner, fakturering av slike.

4 Særskilt delegert for områdeleder Ringerike fengsel: Inntak av elever, disiplinære tiltak i fengselsundervisning for rektor i rektors fravær. Økonomi, budsjettering og rapportering for fengselsundervisninga. Særskilt delegert for områdeleder Risesletta: Bortvisning av elever for del av dag eller inntil 5 dager for rektor i rektors fravær. Inntak av elever til landslinje for yrkessjåfører, økonomi for landslinja. Brannvernleder Risesletta. OPUS-leder Daglig leder for realkompetansevurdering og undervisning av voksne, ansvar for elevene på OPUS-kurs, for dift av OPUS karrieresenter og for OPUS sin økonomi. Organisere opplæring av voksne i regionen, både for fylkeskommunale midler og som betalte oppdrag. Ansvar for saksbehandling av vedtak om realkompetanse og for drift av karriereveiledning for voksne. Inntak til kurs for voksne. Samarbeid med de andre videregående skolene i regionen på dette feltet. Samarbeid med de andre OPUSene i fylket. Igangsetting og drift av kurs for rettighetsvoksne, fagskolekurs og oppdragskurs på skolen i samarbeid med områdelederne. Budsjettering, kvalitetssikring, utviklingsarbeid og rapportering for OPUS. 3. Ansvar og arbeidsoppgaver i andre pedagogiske stillinger og funksjoner Ansvarsoppgaver og arbeidsoppgaver fagressurser Ressursen fordeles for 1 år av gangen - inndeling av områder endres etter behov. Generelle oppgaver: I samarbeid med lærerne innafor fagområdet Forberede og holde kontinuitet i fagmøter i henhold til Møteplan. Kontaktperson for faglige spørsmål (internt og eksternt). Oppfølging av saker fra fagmøtene, i samarbeid med de andre lærerne på avd. Koordinere arbeid med eksamensoppgaver i faget, samarbeid med Studieleder i forbindelse med ny og utsatt eksamen. Ta initiativ til utvikling og kvalitetssikring av faget Tilleggsoppgaver for spesielle områder: Byggfag: Innkjøp av materialer og verktøy innafor rammer gitt av områdeleder. Kontakt med oppdragsgivere: kundebehandling, kontrakter, prioritering av oppgaver, formidling av oppdrag til faglærere/klasser. Fakturering av solgte gjenstander og tjenester. Kontakt med fagmiljøet utafor skolen. Samlingsressurser: Hall for muring/betong, hall for rørfag, hall for tømrerfag, hall for tekniske byggfag, stålhall Kjøretøy: Innkjøp av deler og verktøy innafor rammer gitt av områdeleder.

5 Kontakt med oppdragsgivere: kundebehandling, kontrakter, prioritering av oppgaver, formidling av oppdrag til faglærere/klasser. Fakturering av solgte gjenstander og tjenester. Kontakt med fagmiljøet utafor skolen. Samlingsressurser: Kjøretøy/Transportfag Restaurant- og matfag: Innkjøp av råvarer og redskap innafor rammer gitt av områdeleder. Kontakt med oppdragsgivere: kundebehandling, kontrakter, prioritering av oppgaver, formidling av oppdrag til faglærere/klasser. Fakturering av solgte gjenstander og tjenester. Kontakt med fagmiljøet utafor skolen. Samlingsressurs: Storkjøkken Helse- og sosialfag: Delta i prosjekter for rekruttering av elever. Faglig utvikling på området i samarbeid med områdeleder. Kontakt med fagmiljøet utafor skolen. Samlingsressurs: Sentrumskjøkken Elektrofag: Koordinerer innkjøp av utstyr og materiell innafor rammer gitt av områdeleder sammen med samlingsstyrere. Kontakt med fagmiljøet utafor skolen. Samlingsressurs: Vg1, Vg2 sterkstrøm, Vg 2-3 Svakstrøm Yrkessjåfør: Sørge for vedlikehold av bilparken. Sørge for timeplanlegging for YS, holde oversikt over forbruk av timer og ressurser. Inntak av elever og dokumentasjon for elever i samarbeid med områdeleder og kontor. Oppmeldinger og formaliteter i forhold til Biltilsynet m.v. Kontakt med fagmiljøet utafor skolen. Kontakt med andre landslinjer. Kontakt med fagmiljøet utafor skolen. Teknikk og industriell produksjon: Koordinerer innkjøp av materiell og utstyr innafor rammer gitt av områdeleder sammen med samlingsstyrere. Kontakt med fagmiljøet utafor skolen. Samlingsressurser: TIP Maskindel, TIP Sveis, TIP DAP styring, TIP DAK tegning, TIP montering Realfag: Innkjøp i samarbeid med samlingsstyrer/områdeleder. Samlingsressurs: Naturfagrom Språkfag: Norsk: Samfunnsfag:

6 Kroppsøving: Innkjøp i samarbeid med samlingsstyrer/områdeleder. Koordinere svømmetimer for Vg1. Samlingsressurs: Kroppsøvingsutstyr Formgivingsfag: Samlingsressurs: Design og håndverk og SSP FO Medie- og kommunikasjonsfag: Samlingsressurs: MK-utstyr data, lyd, bilde, lys, foto Ansvarsområder og arbeidsoppgaver samlingsressurser/samlingsstyrere: Ansvar for organisering av ivaretakelse av utstyr og materiell innafor et fagområde der flere klasser bruker samme rom/utstyr. Lage oversikt over utstyr og oppdatere den 1 gang pr. år. Veilede i bruk av utstyr og spesialrom. Kontrollere at materiell, inkl. førstehjelpsutstyr, er i orden og på plass, sørge for reparasjoner og bistå områdeleder/fagressurs med innkjøp. Ansvarsområder og arbeidsoppgaver - kontaktlærer: Elevens nærmeste leder. Sosial-pedagogiske oppgaver og tiltak. Vurdering i orden og atferd. Ansvar for oppfølging og veiledning av elever i forhold til skolegangen og videre valg. Ansvar for kontakt med foreldre. Ansvar for å tilrettelegge for hver enkelt. Ansvar for utarbeidelse av IOP og pedagogiske rapporter for elever med vedtak om spesialundervisning. Elevsamtaler minst 2 pr. år. Basisgruppemøte hver uke. Oppfølging av elever gjennom disiplinærsaker m.v., dokumentasjon av tiltak. Ansvar for å holde storteammøter i henhold til Møteplanen. Ansvar for at miljøet i basisgruppa og undervisningsgruppa fungerer best mulig. Aktiv deltakelse i møter for kontaktlærerparene og i teamet. Koordinering av arbeidet til undervisningsgruppas lærere, deriblant ekskursjoner. Prosjekt til fordypning oversikt over elevenes valg og framdrift i faget. Praktiske rutiner i forholdet mellom elev og skole. Ansvar for å varsle om elever som trenger særskilt tilrettelegging. Ansvar for varslingsrutiner i forbindelse med fare for Ikke vurdering og fare for nedsatt karakter i orden og atferd. Ansvarsområder og arbeidsoppgaver - lærer: Ansvar for å lede og legge til rette for elevenes læringsarbeid. Periodeplaner og fraværsføring. Elevsamtaler om faget. Vurdering i fag og begrunnelse for karakterer. Forberedelse og etterarbeid - inkl. klargjøring av utstyr, materiell, klasserom/verksted samt tilbakestilling/rydding m.v. Ansvar for å lage sin del av IOP og pedagogiske rapporter for elever med vedtak om spesialundervisning. Ajourføring av boklister. Lage forslag til eksamensoppgaver i sine fag. Faglig oppdatering, herunder i IKT, kontakt med fagmiljø utafor skolen. Samarbeid rundt elever, læringsmiljø, klassemiljø, ekskursjoner og tilrettelegging. Samarbeid rundt fag, skolemiljø og utvikling.

7 Ansvarsområder og arbeidsoppgaver - rådgiver: Ansvar for yrkes- og utdanningsveiledning til elever. Gir råd og veiledning til elever som ønsker det i forhold til personlige og sosiale problemer - først og fremst for elevene på de områdene den enkelte rådgiver er knytta til. Ansvar for informasjonsopplegg overfor ungdomsskoler og på foreldremøter. Delta i samarbeid med tilretteleggingsleder i forbindelse med overføring av elever med spesielle behov. Informasjon overfor klassene på skolen om rådgivervirksomheten, videre utdanningsmuligheter og søknadsfrister og prosedyrer. Samarbeid med kontaktlærere og områdeleder om oppfølging av enkeltelever. Videreformidling av elever til Helsestasjon for ungdom/helsesøstertjenesten, PP-tjenesten, Oppfølgingstjenesten, Barne- og ungdomspsykiatrien, Psykiatrisk ungdomsteam m.v., samt samarbeid med disse instansene rundt elever. Samarbeid innen rådgiverteamet. Bidra til utvikling av skolens system for å ivareta elevene, i samarbeid med områdeleder og tilretteleggingsleder. Særskilt for rådgiver Fengselsundervisning: Oppgavene tilpasses i forhold til samarbeidspartene i fengselet. Særskilt for rådgiver HS: Overordnet ansvar for karriereveiledning. 4. Ansvar og arbeidsoppgaver i andre stillinger Personalkonsulent: Stillingsannonsering, søkerlister, oppfølging av tilsettingsvedtak med arbeidsavtaler, innhenting av dokumentasjon m.v. Ajourføring av personalopplysninger på Extens samt personalmapper i ephorte. Rådgiving ifm pensjon, sykefraværsoppfølging, avtaleverk m.v. Økonomileder: Leder, utfører og fordeler arbeidet med lønn, fakturering, refusjoner m.v. Ansvar for å holde oversikt over utviklingen i budsjetter og regnskap og for å foreslå tiltak for å holde budsjettene. Forsikringssaker og bruk av innkjøpsavtaler. Lager forslag til nytt budsjett og forslag til fordeling av vedtatt budsjett på skolens avdelinger. Ansvar for tertialrapportering av resultater. Delegert myndighet til anvisning ved behov. Driftsleder: Leder arbeidet med å holde skolene ved like og gjennomføre de daglige rutinene for ute- og inneanlegg som er nødvendige for en tilfresstillende daglig drift. Personalansvar for vaktmesterne på Hønefoss og Ringerike vgs. Prosjekterer og gjennomfører mindre tilpasninger og ombygginger. Brannvernleder for anlegget i Osloveien. Låsesystem og alarmanlegg. Innkjøp av materiell og utstyr til drift og vedlikehold. Renholdsleder: Leder arbeidet med å holde skoleanlegget rent og ryddig. Personalansvar for medarbeiderne i renholdsavdelingen. Daglig renhold og hovedrengjøringer. Tilbakemeldinger i forhold til ansvar for personale og elever om status i klasserom og fellesarealer. Innkjøp av materiell og utstyr til drift og vedlikehold.

8

ANSVARSOMRÅDE / ARBEIDSOPPGAVER

ANSVARSOMRÅDE / ARBEIDSOPPGAVER ANSVARSOMRÅDE / ARBEIDSOPPGAVER Stilling Ansvarsområde / Rektor Strategisk ledelse (langsiktig planlegging, utdanningstilbud, hvem som skal være våre brukere i fremtiden) Skolens ansikt utad. Ledelses-

Detaljer

Organisasjonskart med beskrivelser av ansvar og oppgaver i skolens ledelse. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole

Organisasjonskart med beskrivelser av ansvar og oppgaver i skolens ledelse. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Organisasjonskart med beskrivelser av ansvar og oppgaver i skolens ledelse Nordkapp maritime fagskole og videregående skole 2 REKTOR VGS/FAGSKOLE ADM. LEDER ASSISTERENDE REKTOR RÅD- GIVER SERVICE DRIFT

Detaljer

Kvaløya videregående skole

Kvaløya videregående skole Kvaløya videregående skole ORGANISERING OG ANSVAR I LEDELSEN Utgave: 6.00 Skrevet av: Snorre Bråthen Gjelder fra: 04.01.2016 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.id.: 2.8.1.1.1.1 Dok.type: Generelt Sidenr:

Detaljer

SOSIALPEDAGOGISK ARBEID RØYKEN Videregående skole

SOSIALPEDAGOGISK ARBEID RØYKEN Videregående skole SOSIALPEDAGOGISK ARBEID RØYKEN Videregående skole Årshjul «Den enkelte elev har rett til å få nødvendig rådgivning, oppfølging og hjelp med å finne seg til rette under opplæringen, ved spesielle faglige

Detaljer

Halden videregående skole

Halden videregående skole Rektor Arild Rød arirod@ostfoldfk.no Direktetelefon 69 21 66 20 Administrasjonen Porsnes rom A109 Pedagogisk og administrativ leder Pedagogisk ledelse Assisterende rektor Steinar Grønlund stegro@ostfoldfk.no

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

ORGANISASJONSMODELL BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE

ORGANISASJONSMODELL BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE ORGANISASJONSMODELL BRØNNØYSUND VIDEREGÅENDE SKOLE Ver.1.00 Side: 2 av 6 Brønnøysund videregående skole - organisatorisk oppbygging Vedlagt følger beskrivelse av skolens organisatoriske oppbygging, behandlet

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsområde : Tilpassa opplæring som grunnlag for mestring Tiltak Nærmere om gjennomføring Ansvarlig Tidspunkt Annet A: - gjennomføre systematisk kartlegging

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE

STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE STRATEGISK PLAN SMØRÅS SKOLE 2012-16 1 2 Visjon Smørås skole Et godt sted å være Et godt sted å lære Smørås skole skal gi elevene inspirasjon, motivasjon og tilbakemeldinger som gjør at de får lyst til

Detaljer

Grunnkompetanse. Tiltak mot frafall i videregående skole. Heidi Staurheim HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE

Grunnkompetanse. Tiltak mot frafall i videregående skole. Heidi Staurheim HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Grunnkompetanse Tiltak mot frafall i videregående skole Heidi Staurheim Studierektor/ leder Elevtjenester www.hjalmarjohansen.vgs.no Hjalmar Johansen videregående skole Ca 650 elever Teknikk og Industriell

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2013/2014 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Rektors hilsen Velkommen til skolestart! Et nytt skoleår står for døren, og du som er elev har alle muligheter foran deg. Hvilke

Detaljer

Oppstart 2016/ Vise planer, timeplaner mm. https://www.facebook.com/sirdalvideregaendeskole/?fref=ts

Oppstart 2016/ Vise planer, timeplaner mm. https://www.facebook.com/sirdalvideregaendeskole/?fref=ts Velkommen! Oppstart 2016/2017 http://sirdal.vgs.no/ Vise planer, timeplaner mm. https://www.facebook.com/sirdalvideregaendeskole/?fref=ts Skolens mål Vi skal være best på kombinasjonen idrett og utdanning

Detaljer

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms -bakgrunn, prosess, innhold Tromsø den 1. og 2. februar Tilbakeblikk Som et ledd i kvalitetsarbeidet og satsing på økt kompetanse innenfor viktige

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Program Første del (ca. 1 t): Skolen, skoletilbudet og Vg2-året Elevtjenester Skolens regler og rutiner Andre del klassevis Klassen og klassemiljøet

Detaljer

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom grunnskole og videregående Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom Plan for overgang grunnskole- Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og

Detaljer

Gjelder fra: Godkjent av: Trond Solhaug ORGANISERING OG ANSVAR TIL SKOLENS LEDELSE

Gjelder fra: Godkjent av: Trond Solhaug ORGANISERING OG ANSVAR TIL SKOLENS LEDELSE Troms fylkeskommune Ishavsbyen vgs / Fagskolen i Troms avd. Tromsø DVF-I-Organisasjonsbeskrivelse Ishavsbyen vgs og Fagskolen i Utgave: 17.06 Skrevet av: Trond Solhaug Gjelder fra: 09.01.2017 Godkjent

Detaljer

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT PROGRAM 1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT Velkommen! Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt Ca

Detaljer

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM Quest Reporter - Chart https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... Har du utdanning og/eller kurs i karriereveiledning? Sammenligne: - Uten sammenligning

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE KOMPETANSEUTVIKLINGSSTRATEGI FOR PERIODEN 2005 2008 HANDLINGSPLAN FOR SKOLEÅRET 2008/09 I treårsperioden 2005 2008 vil målet for kompetanseutviklingsarbeidet

Detaljer

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2015-2016 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Hilsen fra rektor Velkommen til Elverum videregående skole! På vegne av skolen ønsker jeg både elever og foreldre velkommen til

Detaljer

RUTINEHÅNDBOK FOR PEDAGOGISK PERSONELL NYGÅRD SKOLE

RUTINEHÅNDBOK FOR PEDAGOGISK PERSONELL NYGÅRD SKOLE RUTINEHÅNDBOK FOR PEDAGOGISK PERSONELL NYGÅRD SKOLE Oppdatert 09.02.2012 Side 1 av 7 INNHOLD: 1. Taushetsplikt side 3 2. Overordnet prinsipp for Nygård skole side 3 3. Organisering og ansvarsfordeling

Detaljer

ved begynnelsen,l deg selv

ved begynnelsen,l deg selv ved begynnelsen,l deg selv Agenda Velkommen og informasjon fra rektor Møte med kontaktlærer - ved begynnelsen,l deg selv Møt opp 'l 'mer. Det er på i 'men det skjer Ta med det du trenger Vær ak'v og bidra

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Pedagogisk plan ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE

Pedagogisk plan ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Pedagogisk plan 2017-2018 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Pedagogisk plan Bakgrunn Atlanten videregående skole har et overordnet mål om at alle elever skal ha høyt læringsutbytte gjennom aktiv deltakelse.

Detaljer

TILTAKSPLAN 2011-2012

TILTAKSPLAN 2011-2012 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2011-2012 Svart uthevet skrift - overordnede målsettinger Rød skrift - hovedmålsettinger Blå skrift - ønskelige målsettinger Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap,

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Inger Moland Wahl, tlf.: 32808631 Saksframlegg Referanse 2008/245-103 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for utdanningssektoren 22.06.2011 Retting

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER Foto: Thor-Wiggo Skille GRATULERER VELKOMMEN SOM LÆREBEDRIFT! Ved å ta inn lærling eller lærekandidat* i bedriften, gjør du en innsats, ikke bare for din bedrift, men

Detaljer

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget.

Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. INTERN UTLYSNING Stillingene lyses ut med forbehold om behandling av organisasjonsplanen i Klinikk for intern service i arbeidsmiljøutvalget. Ansatte med mulig rettskrav* til stillingene må melde sitt

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Plan for overgang grunnskole - videregående skole

Plan for overgang grunnskole - videregående skole Plan for overgang grunnskole - Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og videreutvikle godt samarbeid mellom grunnskole og Del 1: Rutiner i ungdomskolen før skolestart

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet Reglementsendringer Fraværsføring Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Program Første del (ca. 1 t): Skolen Foreldresamarbeid Elevtjenester Skolens regler og rutiner Andre del klassevis Klassen og klassemiljøet Fagene

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 Vår visjon: Læring i et inkluderende fellesskap Revidert august 2012 Utviklingsplanen er skolens styringsdokument. Den synliggjør skolens prioriteringer,

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg virkelig deltar aktivt. Er utsendt minimumsmodell for

Detaljer

Lærernes arbeidsoppgaver - tidstyver

Lærernes arbeidsoppgaver - tidstyver Grunnskolekontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2017 18057/2017 2017/8866 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 07.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Lærernes

Detaljer

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier

MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE. Mal for skoleeier MIDTVEISVURDERING I VEILEDERKORPSETS VK16 SKOLEEIER: ØRLAND KOMMUNE Rapporten fra kommunene skal omfatte følgende: Vurdering av fremdrift og måloppnåelse i utviklingsarbeidet hittil. Kort beskrivelse av

Detaljer

for Kragerø videregående skole med tiltak for 2012-2014

for Kragerø videregående skole med tiltak for 2012-2014 VIRKSOMHETSPLAN - for Kragerø videregående skole med tiltak for 2012-2014 Visjon: - resultater gjennom samhandling. Hovedmål for videregående opplæring: - vi bidrar til at Telemark står fram som et kunnskapsfylke

Detaljer

Virksomhetsplan 2012-13

Virksomhetsplan 2012-13 HØNEFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE Virksomhetsplan 2012-13 VISJON: VI UTVIKLER HANDLINGSDYKTIGE MENNESKER MÅL 1: TRYGGE OG UTVIKLENDE RELASJONER Momenter til tiltak: Klasseledelse Relasjonsbygging Fokus på arbeidsro

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Ullern vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Ullern vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Ullern vgs Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape,

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 100 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE ORIENTERING OM ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE Svelvik ungdomsskole 2012/2013 Hva er Alternativ ungdomsskole? Alternativ ungdomsskole er et sosialpedagogisk tiltak innenfor grunnskolen i Svelvik kommune. Det er

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 8.9. 2016 SANDEFJORD videregående skole Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet Fraværsføring Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

System for. kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. opplæringsloven i Leka kommune

System for. kvalitetsvurdering. av virksomhet etter. opplæringsloven i Leka kommune System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter opplæringsloven i Leka kommune 1 Innholdsfortegnelse: 1. Oversikt over aktuelle styringsdokument og ansvarsfordeling. 2. Verktøy for å vurdere om Opplæringslov

Detaljer

Yrkesfaglærernes kompetanse

Yrkesfaglærernes kompetanse Yrkesfaglærernes kompetanse Trondheim, 11. mai 2017 Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland & Anna Hagen Tønder Problemstillinger Hva slags kompetanseutvikling har yrkesfaglærerne behov for? Hvordan kan kompetanseutvikling

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Elvebakken vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Elvebakken vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Elvebakken vgs Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

Handlingsplan Kristiansund videregående skole

Handlingsplan Kristiansund videregående skole Plan for arbeid med kvalitet i videregående opplæring i Møre og Romsdal. Ved Kristiansund videregående skole vil vi skoleåret 2017-18 og skoleåret 2018-19 arbeide med følgende overordnede og prioriterte

Detaljer

Den gode historien fra Åkrehamn vidaregåande skole

Den gode historien fra Åkrehamn vidaregåande skole Den gode historien fra Åkrehamn vidaregåande skole Presentasjon av erfaringer; utfordringer og suksessfaktorer knyttet til arbeidet med digital kompetanse ved egen skole - sett fra et skolelederperspektiv.

Detaljer

skoleplass på videregående skole?

skoleplass på videregående skole? Skal barnet ditt snart søke skoleplass på videregående skole? Viktig Skal informasjon din 10. klassing til foreldre med snart barn søke i ungdomsskolen. skoleplass på videregående skole? Viktig informasjon

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE Virksomhetsplan skoleåret 2014-15 ØRNES SKOLE Innhold 1.0 Forord... 3 2.0 Pedagogisk arbeid... 4 2.1 Kvalitetssikring av undervisningen... 4 2.2 Individuelle opplæringsplaner (IOP)... 4 2.3 Vurdering av

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FAGSKOLE UTVIKLINGSPLAN FOR 2013 2014

HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FAGSKOLE UTVIKLINGSPLAN FOR 2013 2014 HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FAGSKOLE UTVIKLINGSPLAN FOR 2013 2014 VISJON: Utvikling for framtida Foto: Trym Ivar Bergsmo HVSF vil være en lærende og samarbeidende organisasjon. Elevene skal få en helhetlig

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

«Her har vi masse muligheter» Kombinasjonsklassene i Buskerud

«Her har vi masse muligheter» Kombinasjonsklassene i Buskerud «Her har vi masse muligheter» Kombinasjonsklassene i Buskerud Hva er kombinasjonsklasser? Snakk sammen i 2 min Nafo film https://youtu.be/atkxzjc6pwa Utgangspunkt NAFO prosjekt ungdom med kort botid Besøk

Detaljer

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013

Strategisk plan for Melvold ungdomsskole 2013 plan for Melvold ungdomsskole 2013 Tema: Økonomi : ressursutnyttelse innenfor virksomhetene. Strategi- og årsplan 2012-2015 Virksomhet: Melvold Elever/foresatte Resultatindikator Personalet kommuniserer

Detaljer

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. Geiranger

Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal. Geiranger Prosjekt «NAV-veiledere i videregående skoler» i Møre og Romsdal Geiranger 26.05.2016 Mange faller av hva gjør vi NAV, 22.05.2016 Side 2 Slutter av ulike årsaker 1 av 3 elever fullfører ikke videregående

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Ansvarlige internt/eksternt Milepæler Evaluering. Tema Skole i utvikling:

Ansvarlige internt/eksternt Milepæler Evaluering. Tema Skole i utvikling: Tema Skole i utvikling: Utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter på tvers av fag gjennom god læringsledelse og vurdering for læring Tiltaksplan for Holen skole Mål fra Skolens strategisk plan Læringsledelse:

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et videreutdanningstilbud for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring

Detaljer

Velkommen til Nesodden videregående skole

Velkommen til Nesodden videregående skole Velkommen til Nesodden videregående skole Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt 125 ansatte 95 lærere 600+ elever 87 mill kr i budsjett Avdeling på Sunnaas sykehus Eies av Akershus fylkeskommune

Detaljer

FORMALKOMPETANSE, REALKOMPETANSE OG REALKOMPETANSEVURDERING

FORMALKOMPETANSE, REALKOMPETANSE OG REALKOMPETANSEVURDERING Seksjon kontor og administrasjon August 2007 "KAFFEKURS" LITT OM FORMALKOMPETANSE, REALKOMPETANSE OG REALKOMPETANSEVURDERING Innledning Seksjon kontor og administrasjon ønsker med dette kaffekurset å sette

Detaljer

for Kragerø videregående skole med tiltak for 2014-2015

for Kragerø videregående skole med tiltak for 2014-2015 VIRKSOMHETSPLAN - for Kragerø videregående skole med tiltak for 2014-2015 Visjon: - resultater gjennom samhandling. Hovedmål for videregående opplæring: - vi bidrar til at Telemark står fram som et kunnskapsfylke

Detaljer

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Bestilling fra det administrative prosjektet: Prinsippskisse administrative saksområder

Detaljer

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 LIER VIDEREGÅENDE SKOLES VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 SKOLENS VISJON : Lier videregående skole kjennetegnes ved: mestring

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Ny GIV. Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet

Ny GIV. Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet Ny GIV Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Statistikk- og indikatorprosjektet Ny GIV overgangsprosjektet - bakgrunn - oppstart - utfordringer Bakgrunn Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet for å øke

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Horten videregående skole skoleåret 2013-2014 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Etterstad vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Etterstad vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Etterstad vgs Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Bodø videregående skole. Informsjon om vgs

Bodø videregående skole. Informsjon om vgs Bodø videregående skole Informsjon om vgs 06.12.2017 1 06.12.2017 2 06.12.2017 3 Bodin vgs 06.12.2017 4 Fakta om Bodø VGS S-team Skoledag fra 0835-1540 1450 elever Nye lokaler Største vgs skole i Nordland

Detaljer

Styringsstruktur

Styringsstruktur Styringsstruktur 2017-2021 Styringsstrukturen ved ISS skal gi en kort beskrivelse av de ulike organ og roller som er sentrale i ledelse og styring av instituttet, deres ansvars- og myndighetsområde, samt

Detaljer

Årsplan Numedal videregående skole 2013-2014

Årsplan Numedal videregående skole 2013-2014 Årsplan Numedal videregående skole 2013-2014 Faste møter Ledermøte: Mandager og torsdager kl. 09.00-11.00 Avdelingsmøter BA,EL,HS,TP, SS Ulike uker sammen med fagsama Avdelingsmøter ST Ved behov Avdelingsmøter

Detaljer

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Sande ungdomsskole 2013 (8.35 14.05) 356 elever 54 ansatte v/ rektor, elevrådsrepresentanter og rådgiver Kunnskap gir styrke..

Detaljer

22.05.15 Utviklingsplan 2015/2016

22.05.15 Utviklingsplan 2015/2016 Utviklingsplan for Bergen maritime videregående skole og fagskole 2015 16 1. Vurdering kjennetegn Alle e utarbeider mål og konkretiserer målene eleven/studenten skal vurderes mot i sine fag. Dette gjøres

Detaljer

Mål og tiltaksplan 2008-2012 Fannefjord videregående skole

Mål og tiltaksplan 2008-2012 Fannefjord videregående skole Mål og tiltaksplan 2008-2012 Fannefjord videregående skole TILTAK 2008-2009 Elevdeltakelse Mål 1 Tiltak Ansvarlig Når Måloppnåelse Målretta bruk av Måloppnåelse dataverktøy i alle fag Høst Videreutvikle

Detaljer

0 Ørnes skole Skoleåret 2010-2011

0 Ørnes skole Skoleåret 2010-2011 0 Ørnes skole Skoleåret 2010-2011 Innhold 1.0 Pedagogisk arbeid... 3 1.1 Årsplaner og fagrapport.... 3 1.2 Elevenes arbeidsplaner. 3 1.3 Individuelle opplæringsplaner (IOP).... 3 1.4 Vurdering av elevene.

Detaljer

Inntak av elever til vgs

Inntak av elever til vgs Inntak av elever til vgs Utdrag frå opplæringsloven 3-1.Rett til vidaregåande opplæring for ungdom «...Søkjarar har rett til inntak til eitt av tre alternative utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1

Detaljer

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. 2-1 i forskriften

Detaljer

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE Agenda: 18.00 ca.18.25: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 18.25 19.25: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.25 20.30:

Detaljer

Nordberg skole Den beste starten på fremtiden!

Nordberg skole Den beste starten på fremtiden! Den beste starten på! Foreldremøte 8. trinn 2017 2018 Presentasjon Jan Heidel Rektor Lise Byom Nilssen Ass. rektor Lasse Lundby Sosiallærer Trygve Bredeli Rådgiver - Den beste starten på 2 Organisasjonskart

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør eleven velge?

Detaljer

Velkommen til Jessheim videregående skole

Velkommen til Jessheim videregående skole Velkommen til Jessheim videregående skole Dette er Jessheim videregående skole Bygget i 1972 8 utdanningsprogram 15 000 kvadratmeter 240 ansatte 1150 elever på hovedskolen 60 elever på Ullersmo fengsel

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Horten videregående skole skoleåret 2016-2017 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten.

Detaljer