HØNEFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE Beskrivelse av ansvarsområder og arbeidsoppgaver i organisasjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØNEFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE Beskrivelse av ansvarsområder og arbeidsoppgaver i organisasjonen"

Transkript

1 HØNEFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE Beskrivelse av ansvarsområder og arbeidsoppgaver i organisasjonen Pr Jf. Organisasjonskart 1. Ansvar og roller i ledelsen Hønefoss videregående skole ledes av rektor ved hjelp av Lederteamet (de pedagogiske lederne) og lederne for OPUS, drift og renhold. Sammen har medlemmene av ledelsen ved skolen ansvaret for å utvikle skolen mot best mulig oppnåelse av de målene vi setter med utgangspunkt i de rammefaktorene som gis. Dette betyr bl.a. at ledelsen på best mulig måte skal løse oppgaven med å oppnå gode resultater for brukernes utvikling og prestasjoner og skolens rolle i lokalsamfunnet ved hjelp av medarbeidernes innsats og de ressursene vi ellers rår over. Stab og områdeledere utgjør sammen med rektor Lederteamet ved skolen. Til vanlig deltar også OPUS-leder i lederteamet. Økonomileder tiltrer ved behov. Lederteamet fungerer mest mulig som et team med fokus på løsning av konkrete saker og refleksjon over pedagogiske utfordringer. Ved uenighet i teamet har rektor det endelige beslutningsansvaret. Lederne for OPUS, drift og renhold er direkte underlagt rektor. Personalansvaret for økonomileder er lagt til rektor ved Ringerike vgs., mens rektor ved Hønefoss vgs styrer de oppgavene han har her ved skolen. 2. Oppgavefordeling i ledelsen og delegering av beslutningsmyndighet Rektor Rektor har totalansvar for skolens virksomhet, for at skolen arbeider for å nå sine mål, for at skolen drives i samsvar med lov og forskrifter og for at skolen holder sine økonomiske rammer. Kvalitetsleder er rektors stedfortreder. Rektor/kvalitetsleder kan oppnevne en annen leder eller en rådgiver som stedfortreder når det er behov for det. Teamleder for ledergruppa. Personalansvar for medlemmene av lederteamet, driftsleder, OPUS-leder, renholdsleder og personalkonsulent. Oppfølging av økonomileder. Strategisk

2 arbeid, filosofi/policy - virksomhetsplan, utvikling av skolen pedagogisk og som samfunnsaktør. Tilsettingsvedtak alt personale, innstillinger tilsettinger for pedagogisk personale - avslutning av arbeidsforhold for alle ansatte. Kontakt med fylkeskommunen/utadretta virksomhet. Kontakt med fengselsledelsen Ringerike Fengsel. Framdrift av møter: Lederteam, Stabsmøter, Lærermøter, Teamledermøter, Skolemiljøutvalg og Medbestemmelsesmøter. Bortvisning av elever del av dag og flere dager. Hovedunderskriver av dokumentasjon, vedtak og offisielle brev ut fra skolen. Årsplan. Kvalitetsleder Staben utfører spesialiserte deler av rektors oppgaver som omfatter hele skolen, og behandler fortløpende andre saker etter fordeling fra rektor. Kvalitetsleder er rektors stedfortreder ved behov og overtar til daglig nærmere avtalte deler av rektors oppgaver. Rektors stedfortreder overtar ansvar for alle rektors oppgaver ved hans fravær. Overtar for områdeledere ved deres fravær. Innstilling ved tilsettinger av ikke-pedagogisk personale. Deltar ved tilsetting i lederstillinger. Saksbehandler personalsaker andre tilsatte. Overordna ansvar for kompetansehevingsplaner, videreutdanning. Utarbeidelse og koordinering av stillingsplan og fag- og timefordeling. Ansvar for beregning av beskjeftigelse og lønnsmeldinger. Klagebehandling vår. Spesielle opplegg for hele skolen som trafikkarbeid og lignende. System for internkontroll/hms-arbeid. Kontakt med russestyret. Kantine. Extens stillinger, fag. Samarbeid med studieleder om praktisk gjennomføring av prøver og eksamener. Utviklingsleder/IKT-leder Staben utfører spesialiserte deler av rektors oppgaver som omfatter hele skolen, og behandler fortløpende andre saker etter fordeling fra rektor. Utviklingsleder har ansvar for at skolen som organisasjon beveger seg i retning av stadig bedre måloppnåelse og for at det igangsettes og vedlikeholdes utviklingstiltak på det pedagogiske området. Koordinering av utviklingsprosjekter og internasjonaliseringsarbeid. Klagebehandling høst. Møteplan. Koordinering av informasjonsarbeid (Skolens hjemmesider, IKT-basert informasjonssystem, It s learning, Ukeinfo). Utviklingsarbeid i forhold til skoleorganisasjon og lederteam. Utarbeidelse og koordinering av timeplan. Overordna ansvar for pedagogisk bruk av IKT. Digital kompetanseheving av ansatte. Bærbare elev-pc er. Ledelse av IKTavdeling, personalansvar. Elevrådskontakt. Skolefotografering. Studieleder/kontorleder Staben utfører spesialiserte deler av rektors oppgaver som omfatter hele skolen, og behandler fortløpende andre saker etter fordeling fra rektor. Studieleder har ansvar for at innholdet i undervisninga og dokumentasjon er i samsvar med læreplaner og mål for opplæringa og

3 for at eksamensoppgaver og eksamensavvikling utvikles i best mulig samsvar med skolens mål. Inntaksprosessen etter overtakelse fra inntakskontoret. Framdrift og utvikling av pedagogikk/opplæring/undervisning, tilrettelegging ved eksamen og vurderingsarbeid. Elevstatus. Dokumentasjon. Overføringer til Vigo fra alle enheter. Eksamen: Plan, tilrettelegging/data, oppmelding, oppgavekontroll, trekking og kunngjøring, sensur. Ansvar for nasjonale prøver og kartleggingsprøver. Skolebasert vurdering, Elevundersøkelsen. Voksenopplæring/privatister/ ny og utsatt eksamen. Koordinering av boklister, utlånsordning bøker. SkoleArena, Extens elever, fag. Personalansvar for de kontoransatte og for bibliotekar, unntatt personalkonsulent. Ansvar for drift av kontorfunksjonene. Ansvar for avvikling av karaktermøter Tilretteleggingsleder Staben utfører spesialiserte deler av rektors oppgaver som omfatter hele skolen, og behandler fortløpende andre saker etter fordeling fra rektor. Tilretteleggingsleder har ansvar for at skolen tilbyr en mest mulig tilpassa opplæring til den enkelte elev og har et spesielt ansvar for at dette skjer for elever med særskilte behov. Disponering av ressurser og økonomi for særskilt tilrettelegging og tilpassa opplæring. Ledelse av Elevtjenesten. Personalansvar for rådgiverne og lærekandidatmedarbeider ved hovedskolen, samordningsansvar for alle rådgiverne. Koordineringsansvar for sosialpedagogiske oppgaver. Framdrift av regionsteam og tverretatlig samarbeid, hovedkontakt med BFK og PPOT for særskilt tilrettelegging. VIP. Ansvar for ordninger for grunnkompetanse kontakt med arbeidsliv, trygdeetat m.v. Rekruttering og tilsetting i stillinger i elevtjenesten i samarbeid med rektor. Åpen dag, åpen skole, praksisdager og tilknytta informasjonsarbeid mot ungdomsskolen. Områdeledere Områdelederne er daglige ledere for sine deler av skolen med ansvar for pedagogisk personale, assistenter og elever på området. De har også ansvaret for områdets økonomi når det gjelder arbeidsmateriell, utstyr og kompetanseheving. Ansvar for elevene på området og tilrettelegging av undervisninga. Pedagogisk utviklingsarbeid. Vedtak i elevsaker unntatt bortvisning. Vurdering av behov for spesialundervisning og tilrettelegging i samarbeid med Tilretteleggingsleder. Oppfølging av elevenes læringsarbeid. Påse at kontaktlærerne utarbeider IOPer og pedagogiske rapporter der det er vedtak om spesialundervisning. Personalansvar for lærere og elevassistenter på området (resultatoppfølging, medarbeidersamtaler, vikarinnsetting, permisjoner, kompetanseutvikling, personalsaker). Rekruttering og tilsettinger i samarbeid med rektor. Aktivitetsplanlegging i samarbeid med kvalitetsleder. Organisering av områdets lærere og møtevirksomheten på området. Informasjon til/fra området. Ansvar for fordeling og bruk av midler til undervisningsmateriell og utstyr på området samt midler til kompetanseutvikling. HMS-arbeid på området. Inngåelse av avtaler om oppdrag, tjenester og reparasjoner, fakturering av slike.

4 Særskilt delegert for områdeleder Ringerike fengsel: Inntak av elever, disiplinære tiltak i fengselsundervisning for rektor i rektors fravær. Økonomi, budsjettering og rapportering for fengselsundervisninga. Særskilt delegert for områdeleder Risesletta: Bortvisning av elever for del av dag eller inntil 5 dager for rektor i rektors fravær. Inntak av elever til landslinje for yrkessjåfører, økonomi for landslinja. Brannvernleder Risesletta. OPUS-leder Daglig leder for realkompetansevurdering og undervisning av voksne, ansvar for elevene på OPUS-kurs, for dift av OPUS karrieresenter og for OPUS sin økonomi. Organisere opplæring av voksne i regionen, både for fylkeskommunale midler og som betalte oppdrag. Ansvar for saksbehandling av vedtak om realkompetanse og for drift av karriereveiledning for voksne. Inntak til kurs for voksne. Samarbeid med de andre videregående skolene i regionen på dette feltet. Samarbeid med de andre OPUSene i fylket. Igangsetting og drift av kurs for rettighetsvoksne, fagskolekurs og oppdragskurs på skolen i samarbeid med områdelederne. Budsjettering, kvalitetssikring, utviklingsarbeid og rapportering for OPUS. 3. Ansvar og arbeidsoppgaver i andre pedagogiske stillinger og funksjoner Ansvarsoppgaver og arbeidsoppgaver fagressurser Ressursen fordeles for 1 år av gangen - inndeling av områder endres etter behov. Generelle oppgaver: I samarbeid med lærerne innafor fagområdet Forberede og holde kontinuitet i fagmøter i henhold til Møteplan. Kontaktperson for faglige spørsmål (internt og eksternt). Oppfølging av saker fra fagmøtene, i samarbeid med de andre lærerne på avd. Koordinere arbeid med eksamensoppgaver i faget, samarbeid med Studieleder i forbindelse med ny og utsatt eksamen. Ta initiativ til utvikling og kvalitetssikring av faget Tilleggsoppgaver for spesielle områder: Byggfag: Innkjøp av materialer og verktøy innafor rammer gitt av områdeleder. Kontakt med oppdragsgivere: kundebehandling, kontrakter, prioritering av oppgaver, formidling av oppdrag til faglærere/klasser. Fakturering av solgte gjenstander og tjenester. Kontakt med fagmiljøet utafor skolen. Samlingsressurser: Hall for muring/betong, hall for rørfag, hall for tømrerfag, hall for tekniske byggfag, stålhall Kjøretøy: Innkjøp av deler og verktøy innafor rammer gitt av områdeleder.

5 Kontakt med oppdragsgivere: kundebehandling, kontrakter, prioritering av oppgaver, formidling av oppdrag til faglærere/klasser. Fakturering av solgte gjenstander og tjenester. Kontakt med fagmiljøet utafor skolen. Samlingsressurser: Kjøretøy/Transportfag Restaurant- og matfag: Innkjøp av råvarer og redskap innafor rammer gitt av områdeleder. Kontakt med oppdragsgivere: kundebehandling, kontrakter, prioritering av oppgaver, formidling av oppdrag til faglærere/klasser. Fakturering av solgte gjenstander og tjenester. Kontakt med fagmiljøet utafor skolen. Samlingsressurs: Storkjøkken Helse- og sosialfag: Delta i prosjekter for rekruttering av elever. Faglig utvikling på området i samarbeid med områdeleder. Kontakt med fagmiljøet utafor skolen. Samlingsressurs: Sentrumskjøkken Elektrofag: Koordinerer innkjøp av utstyr og materiell innafor rammer gitt av områdeleder sammen med samlingsstyrere. Kontakt med fagmiljøet utafor skolen. Samlingsressurs: Vg1, Vg2 sterkstrøm, Vg 2-3 Svakstrøm Yrkessjåfør: Sørge for vedlikehold av bilparken. Sørge for timeplanlegging for YS, holde oversikt over forbruk av timer og ressurser. Inntak av elever og dokumentasjon for elever i samarbeid med områdeleder og kontor. Oppmeldinger og formaliteter i forhold til Biltilsynet m.v. Kontakt med fagmiljøet utafor skolen. Kontakt med andre landslinjer. Kontakt med fagmiljøet utafor skolen. Teknikk og industriell produksjon: Koordinerer innkjøp av materiell og utstyr innafor rammer gitt av områdeleder sammen med samlingsstyrere. Kontakt med fagmiljøet utafor skolen. Samlingsressurser: TIP Maskindel, TIP Sveis, TIP DAP styring, TIP DAK tegning, TIP montering Realfag: Innkjøp i samarbeid med samlingsstyrer/områdeleder. Samlingsressurs: Naturfagrom Språkfag: Norsk: Samfunnsfag:

6 Kroppsøving: Innkjøp i samarbeid med samlingsstyrer/områdeleder. Koordinere svømmetimer for Vg1. Samlingsressurs: Kroppsøvingsutstyr Formgivingsfag: Samlingsressurs: Design og håndverk og SSP FO Medie- og kommunikasjonsfag: Samlingsressurs: MK-utstyr data, lyd, bilde, lys, foto Ansvarsområder og arbeidsoppgaver samlingsressurser/samlingsstyrere: Ansvar for organisering av ivaretakelse av utstyr og materiell innafor et fagområde der flere klasser bruker samme rom/utstyr. Lage oversikt over utstyr og oppdatere den 1 gang pr. år. Veilede i bruk av utstyr og spesialrom. Kontrollere at materiell, inkl. førstehjelpsutstyr, er i orden og på plass, sørge for reparasjoner og bistå områdeleder/fagressurs med innkjøp. Ansvarsområder og arbeidsoppgaver - kontaktlærer: Elevens nærmeste leder. Sosial-pedagogiske oppgaver og tiltak. Vurdering i orden og atferd. Ansvar for oppfølging og veiledning av elever i forhold til skolegangen og videre valg. Ansvar for kontakt med foreldre. Ansvar for å tilrettelegge for hver enkelt. Ansvar for utarbeidelse av IOP og pedagogiske rapporter for elever med vedtak om spesialundervisning. Elevsamtaler minst 2 pr. år. Basisgruppemøte hver uke. Oppfølging av elever gjennom disiplinærsaker m.v., dokumentasjon av tiltak. Ansvar for å holde storteammøter i henhold til Møteplanen. Ansvar for at miljøet i basisgruppa og undervisningsgruppa fungerer best mulig. Aktiv deltakelse i møter for kontaktlærerparene og i teamet. Koordinering av arbeidet til undervisningsgruppas lærere, deriblant ekskursjoner. Prosjekt til fordypning oversikt over elevenes valg og framdrift i faget. Praktiske rutiner i forholdet mellom elev og skole. Ansvar for å varsle om elever som trenger særskilt tilrettelegging. Ansvar for varslingsrutiner i forbindelse med fare for Ikke vurdering og fare for nedsatt karakter i orden og atferd. Ansvarsområder og arbeidsoppgaver - lærer: Ansvar for å lede og legge til rette for elevenes læringsarbeid. Periodeplaner og fraværsføring. Elevsamtaler om faget. Vurdering i fag og begrunnelse for karakterer. Forberedelse og etterarbeid - inkl. klargjøring av utstyr, materiell, klasserom/verksted samt tilbakestilling/rydding m.v. Ansvar for å lage sin del av IOP og pedagogiske rapporter for elever med vedtak om spesialundervisning. Ajourføring av boklister. Lage forslag til eksamensoppgaver i sine fag. Faglig oppdatering, herunder i IKT, kontakt med fagmiljø utafor skolen. Samarbeid rundt elever, læringsmiljø, klassemiljø, ekskursjoner og tilrettelegging. Samarbeid rundt fag, skolemiljø og utvikling.

7 Ansvarsområder og arbeidsoppgaver - rådgiver: Ansvar for yrkes- og utdanningsveiledning til elever. Gir råd og veiledning til elever som ønsker det i forhold til personlige og sosiale problemer - først og fremst for elevene på de områdene den enkelte rådgiver er knytta til. Ansvar for informasjonsopplegg overfor ungdomsskoler og på foreldremøter. Delta i samarbeid med tilretteleggingsleder i forbindelse med overføring av elever med spesielle behov. Informasjon overfor klassene på skolen om rådgivervirksomheten, videre utdanningsmuligheter og søknadsfrister og prosedyrer. Samarbeid med kontaktlærere og områdeleder om oppfølging av enkeltelever. Videreformidling av elever til Helsestasjon for ungdom/helsesøstertjenesten, PP-tjenesten, Oppfølgingstjenesten, Barne- og ungdomspsykiatrien, Psykiatrisk ungdomsteam m.v., samt samarbeid med disse instansene rundt elever. Samarbeid innen rådgiverteamet. Bidra til utvikling av skolens system for å ivareta elevene, i samarbeid med områdeleder og tilretteleggingsleder. Særskilt for rådgiver Fengselsundervisning: Oppgavene tilpasses i forhold til samarbeidspartene i fengselet. Særskilt for rådgiver HS: Overordnet ansvar for karriereveiledning. 4. Ansvar og arbeidsoppgaver i andre stillinger Personalkonsulent: Stillingsannonsering, søkerlister, oppfølging av tilsettingsvedtak med arbeidsavtaler, innhenting av dokumentasjon m.v. Ajourføring av personalopplysninger på Extens samt personalmapper i ephorte. Rådgiving ifm pensjon, sykefraværsoppfølging, avtaleverk m.v. Økonomileder: Leder, utfører og fordeler arbeidet med lønn, fakturering, refusjoner m.v. Ansvar for å holde oversikt over utviklingen i budsjetter og regnskap og for å foreslå tiltak for å holde budsjettene. Forsikringssaker og bruk av innkjøpsavtaler. Lager forslag til nytt budsjett og forslag til fordeling av vedtatt budsjett på skolens avdelinger. Ansvar for tertialrapportering av resultater. Delegert myndighet til anvisning ved behov. Driftsleder: Leder arbeidet med å holde skolene ved like og gjennomføre de daglige rutinene for ute- og inneanlegg som er nødvendige for en tilfresstillende daglig drift. Personalansvar for vaktmesterne på Hønefoss og Ringerike vgs. Prosjekterer og gjennomfører mindre tilpasninger og ombygginger. Brannvernleder for anlegget i Osloveien. Låsesystem og alarmanlegg. Innkjøp av materiell og utstyr til drift og vedlikehold. Renholdsleder: Leder arbeidet med å holde skoleanlegget rent og ryddig. Personalansvar for medarbeiderne i renholdsavdelingen. Daglig renhold og hovedrengjøringer. Tilbakemeldinger i forhold til ansvar for personale og elever om status i klasserom og fellesarealer. Innkjøp av materiell og utstyr til drift og vedlikehold.

8

Grong videregående skole Der mennesker møtes og drømmer blir til!

Grong videregående skole Der mennesker møtes og drømmer blir til! Organisasjonskart, ressurser og arbeidsoppgaver Gjeldende fra 01.08.2010. Revidert mai 2010, i forståelse med arbeidsstedets organisasjoner Grong videregående skole Der mennesker møtes og drømmer blir

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015 Møtested Bleiker videregående skole, Brages vei 1, 1387 ASKER Møtedato 27.01.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

SKOLEGUIDE 2014 / 2015

SKOLEGUIDE 2014 / 2015 SKOLEGUIDE 2014 / 2015 Innhold: Hilsen fra rektor s. 2 Skolens overordnede mål s. 3 Trivselsregler s. 3 Å være elev i videregående skole s. 3 Skolens utdanningstilbud s. 4 Basisgruppa s. 5 Vurdering s.

Detaljer

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2012/2013 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Velkommen til Holmestrand videregående skole

Velkommen til Holmestrand videregående skole Velkommen til Holmestrand videregående skole For elever Dette skrivet inneholder informasjon om videregående opplæring og om skolen. Et godt arbeids- og læringsmiljø Den viktigste forutsetningen for god

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2012/2013 http://hvs.vfk.no Ser muligheter Godtar at andre er forskjellig fra deg selv Moter presis Er inkluderende Profesjonelle elever Oppmuntrer medelever til bedre

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring Avdeling for oppvekst og opplæring Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Voksnes rett til videregående opplæring Opplæringsloven kapittel 4A Tilsyn gjennomført april 2011 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE www.kragero.vgs.no Elevhåndbok skoleåret 2005 2006 For deg mellom 18 og 25 18-25 er et fordelsprogram for kundene våre mellom 18 og 25 år. Den største fordelen tror vi er at

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE

GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE SKOLEÅRET 2015-2016 2 ORIENTERING TIL ELEVENE Gauldal videregående skole har sine røtter fra tidligere skoler: Støren Middelskole, etablert 1934, senere Gauldal realskole

Detaljer

Mulighetenes KONTOPLAN 2014

Mulighetenes KONTOPLAN 2014 Mulighetenes OPPLAND KONTOPLAN 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE KONTOPLANEN... 4 Kontering... 4 Administrative grupper... 4 1.1 ANSVARSKONTOPLANEN... 6 1.2 FUNKSJONSKONTOPLANEN... 10 Hovedprinsipper for funksjonsinndelingen...

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

«Mer tid til det som gjelder»

«Mer tid til det som gjelder» «Mer tid til det som gjelder» Standardkrav og tiltak for å bedre kapasitet og kvalitet på ledelse i videregående skole i Akershus fylkeskommune Sluttrapport, Oslo, 9. mai 2012 Sammendrag Prosjektet leverer

Detaljer

Samarbeid hjem skole

Samarbeid hjem skole Samarbeid hjem skole 1 Aronsløkka E 18 Kjøsterud Åssiden E134 Konnerud 283 Øren Rødskog Gulskogen Hallermoen Svensedammen 282 Børresen Marienlyst Danvik Bragernes Frydenhaug Brandengen Fjell Galterud 282

Detaljer