Kurs i kjemikalier og farlig avfall

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs i kjemikalier og farlig avfall"

Transkript

1 Kurs i kjemikalier og farlig avfall 22. april 2015 Solvår Reiten Sysselmannens miljøvernavdeling

2 Innhold i presentasjonen Myndigheter HMS helse, miljø og sikkerhet Regelverket - overordnet Kjemikalier: regelverk Hvorfor? Farlig avfall: regelverk Hvorfor? Utslipp / oljeutskillere

3 Myndigheter HMS Helse, miljø og sikkerhet Arbeidstilsynet Miljømyndigheter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Koordinerer brann- og el-tilsyn

4

5 Risikovurdering og rutiner Ansatte skal få tilstrekkelig opplæring i rutiner slik at regelverket overholdes Kartlegge risiko: Hva kan skje? Hva gjøres for å hindre at uønskede hendelser oppstår? Endrede rutiner, fysiske tiltak Rapporterte avvik: Bør rutiner endres? Ny risikovurdering?

6 Miljø: Myndigheter Klima- og miljødepartementet Miljødirektoratet = (Klif/SFT + Direktoratet for naturforvaltning) + SNO (Statens naturoppsyn) Fylkesmannens miljøvernavdeling: - Statens representant i fylkene - Underlagt Miljødirektoratet: Skal ha oversikt over alle fagområdene til Miljødirektoratet - Svalbard: Sysselmannen ca. som Fylkesmannen mht. forurensningssaker Kommunene

7 Miljødirektoratet Miljødirektoratet: Tillatelser og tilsyn med større bedrifter, f.eks. på Svalbard: Store Norske, Longyearbyen energiverk og Trusten Produkttilsyn (import) mht. miljøgifter, PIB (ulovlig) Eksport av farlig avfall Med mye mer: grunnforurensning, sedimenter, avløp, kjemikalier, avfall, petroleum Miljødirektoratet gir ut veiledere: Veileder kommunene, Fylkesmannen og Sysselmannen Nettstedene: erdetfarlig.no, Grunnforurensningsdatabasen, Naturbase m.m.

8 Innhold i presentasjonen Myndigheter HMS helse, miljø og sikkerhet Regelverket - overordnet Kjemikalier: regelverk Hvorfor? Farlig avfall: regelverk Hvorfor? Utslipp / oljeutskillere

9 Overordnet forvaltningsmål Det er et mål at flora, fauna og verneverdige kulturminner skal bevares tilnærmet uberørt på Svalbard, jf. Svalbardmiljøloven 1. Næringsvirksomhet, ressursutnytting, forskning og undervisning skal foregå innenfor de rammer som hensynet til bevaring av Svalbards naturmiljø og kulturminner forutsetter.

10 Forurensingsloven og svalbardmiljøloven Forurensningsloven 7: plikt til å unngå forurensning Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av 11. Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i medhold av loven skal den ansvarlige for forurensning sørge for tiltak for å hindre at den inntrer. Har forurensningen inntrådt skal han sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den. Den ansvarlige plikter også å treffe tiltak for å avbøte skader og ulemper som følge av forurensningen eller av tiltakene for å motvirke den. Svalbardmiljøloven 65: alminnelige regler om forurensning Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at dette er lovlig etter loven her. Når det kan oppstå fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i medhold av loven, skal den ansvarlige for virksomheten som faren skriver seg fra, sørge for tiltak for å hindre at den inntrer. Miljøvernmyndigheten kan gi pålegg om slike tiltak. Er det inntrådt forurensning, skal den ansvarlige treffe tiltak etter reglene i 93.

11 Lovgivning kjemikalier og farlig avfall Kjemikalier: Produktkontrolloven gjelder på fastlandet og Svalbard: forhindre at produkter og kjemikalier fører til skade på helse og miljø. Farlig avfall: Regelverket fra fastlandet er stort sett videreført gjennom forskrift om miljøgifter på Svalbard.

12 Konklusjon lovgivning generelt, kjemikalier og farlig avfall Regelverket her på Svalbard tilsvarer regelverket på fastlandet. Regelhjelp.no kan derfor brukes som veileder. Mht. målet om å opprettholde Svalbard i størst mulig grad som et uberørt område, vil ofte regelverket praktiseres strengt her.

13 Innhold i presentasjonen Myndigheter HMS helse, miljø og sikkerhet Regelverket - overordnet Kjemikalier: regelverk Hvorfor? Farlig avfall: regelverk Hvorfor? Utslipp / oljeutskillere

14 Aktsomhetsplikten 3 i produktkontrolloven: aktsomhetsplikten Dersom du produserer, importerer, omsetter, bruker eller på annen måte behandler et produkt som kan skade helse eller miljø, skal du vise aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å forebygge og begrense slike skader (hentet fra regelhjelp.no) 5 i svalbardmiljøloven: aktsomhetsplikt og informasjonsplikt Enhver som oppholder seg eller forestår virksomhet på Svalbard, skal vise hensyn og opptre varsomt så naturmiljø og kulturminner ikke påføres unødig skade eller forstyrrelse. En tiltakshaver skal sørge for at alle som utfører arbeid i virksomheten eller deltar i aktiviteten som virksomheten er ansvarlig for, er kjent med reglene i eller i medhold av denne lov om beskyttelse av Svalbards flora, fauna, kulturminner og naturmiljøet for øvrig

15 Substitusjonsplikten 3a i produktkontrolloven: substitusjonsplikten Virksomhet som bruker produkt med innhold av kjemisk stoff som kan medføre helse- og miljøskade skal vurdere om det finnes alternativ som medfører mindre risiko for slik virkning. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe 10 i svalbardmiljøloven: miljømessige teknikker og innsatsfaktorer I virksomhet på Svalbard skal kjemiske og bioteknologiske produkter som kan volde skade eller ulempe for miljøet, erstattes med produkter som etter en samlet miljømessig vurdering gir mindre risiko for miljøet, dersom ikke vesentlige økonomiske hensyn til igangværende virksomhet tilsier noe annet. Gjelder også beste tilgjengelige teknikker

16 Hvorfor viktig? Faremerking kjemikalier: Om miljøgifter på Miljøstatus: https://www.youtube.com/watch?v=blz4suvndm4

17 Hva er miljøgifter Lite nedbrytbare stoffer som hoper seg opp i levende organismer og som - har alvorlige langtidsvirkninger for helse, eller - er svært giftige for miljøet Tungt nedbrytbare stoffer som svært lett hoper seg opp i levende organismer, uten krav til kjente giftvirkninger Stoffer som gjenfinnes i næringskjeden i nivåer som gir grunn til bekymring

18 Ulike typer miljøgifter PCB Klorparafiner: brukes som bindemiddel, som flammehemmere i plast, gummi og tekstiler, og som mykgjørere i maling, gummi og plast. PFOS/PFOA: perfluorerte stoffer, vann- og fettavstøtende egenskaper. Smøre- og impregneringsmidler, maling og lakk, tekstiler, teflonbelegg, brannskum. Bromerte flammehemmere: elektriske og elektroniske, produkter, isolasjonsmaterialer av plast, tekstiler. Bisfenol-A: i polykarbonatplast: plastbeholdere for mat og drikke, maling, lakk, lim og gulvbelegg, elektroniske apparater og utstyr til biler.

19 Ulike typer miljøgifter forts. Ftalater: plastmykgjørere: primært PVC f.eks. i byggematerialer, gulv- og takbelegg, ledninger, klær m.m., gummi (f.eks. sko crocs), maling, lim. Muskxylen: luktstoffer: kosmetikk og personlige pleieprodukter, bil- og båtpleieprodukter, vaske- og rengjøringsmidler, stearinlys. Oktyl- og nonylfenoler: fettløsende vaskemidler, finnes i maling, beis og lakk, lim, tekstiler (import), byggevarer, innredning. Siloksan (D5): kosmetikk og pleieprodukter (bl.a. solkrem), vaske- og rengjøringsmidler, bilpleiemidler. Kvikksølv (Hg): lysstoffrør, sparepærer, termometre, knappcellebatterier, emballasje, elektronikk i kjøretøy. Bly: bilbatterier (akkumulatorer), maling, plast, rød og gul keramikk, veker i stearinlys, bygningsbeslag (f.eks. rundt vinduer og vindskier), takstein.

20 Miljøgifter - Effekter Overføres via opplagsnæring i egg, til foster og via morsmjølk Svekket immunforsvar Skader på arvestoff og nervesystem Kreft Skader forplantningsevnen Negativ innvirkning på læringsevne og utvikling Akutt giftig (spesielt for marine organismer) Små konsentrasjoner Kroniske virkninger Påvirker dyrs immunforsvar, evne til å forplante seg og generell overlevelse

21 Oppkonsentrering - biomagnifisering Konsentrasjoner av kvikksølv i næringskjeden

22 Erdetfarlig.no

23

24 Produkter: Flere stoffer kan være fare for helse og miljø Skaffe kunnskap: - Sikkerhetsdatablader - Ulike leverandører - Prioritetslisten: Miljøstatus.no - Nettsider: Miljødirektoratet.no erdetfarlig.no

25

26

27

28 Hvordan følge opp kravene mht. kjemikalier? 1. Hva er gjort for å finne produkter som er minst mulig skadelige (før innkjøp)? Hvilke alternativer er vurdert? Hva er risikoen ved de ulike produktene? Konklusjon? Dokumenteres! 2. Hva er gjort for å skaffe informasjon om farene ved bruk og lagring ved kjemikaliene? Sikkerhetsdatabladene skal brukes! 3. Hva er rutinene for håndtering og lagring av kjemikaliene? Daglig leder har ansvar for (skriftlige) rutiner og opplæring av ansatte!

29 Innhold i presentasjonen Myndigheter HMS helse, miljø og sikkerhet Regelverket - overordnet Kjemikalier: regelverk Hvorfor? Farlig avfall: regelverk Hvorfor? Utslipp / oljeutskillere

30 Hva er farlig avfall? Avfall som kan føre til forurensning eller skade på mennesker og dyr dersom det ikke tas forsvarlig hånd om. Oppstår når produkter med farlige egenskaper eller produkter som inneholder farlige stoffer, kasseres. Dette kan skje ved at de ikke lenger kan brukes eller fordi det oppstår rester som ikke kan benyttes, og skal håndteres som avfall. Feilaktig håndtering av farlig avfall kan, i tillegg til å gi skader på miljøet, også føre til alvorlige skader på personer og bygninger.

31 Forskrift om miljøgifter på Svalbard 4 - forbud mot utslipp av miljøgifter Utslipp av miljøgifter er forbudt dersom det ikke er lovlig etter forskriften her.

32 Forskrift om miljøgifter på Svalbard 12 - håndtering av farlig avfall Virksomheter skal ved levering av farlig avfall til mottak, gi opplysninger om avfallsmengde og avfallstype. Husholdninger som leverer farlig avfall, plikter ved levering så langt det er mulig å gi opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper, herunder så langt som mulig påse at det fremgår klart av emballasjen hva den inneholder. Når det farlige avfallet blir levert, skal virksomheten sørge for at deklarasjonsskjema godkjent av Miljødirektoratet blir fylt ut. Virksomheter som leverer eller lagrer slikt avfall, skal påse at avfallet er emballert slik at det motstår påvirkning av kjemisk, fysisk og klimatisk art. Emballasjen skal være merket med deklarasjonsskjemaets løpenummer.

33 Deklarasjonsskjema Ved transport av farlig avfall fra Svalbard kreves det at hver avfallstype ledsages av et skjema (deklarasjonsskjema) som gir opplysninger om avfallet for å motvirke eventuelle skader under lagring og transport, og for å lette sluttbehandlingen. Virksomheten har ansvaret for at deklarasjonsskjema blir fylt ut ved levering av farlig avfall til godkjent mottak. Avfallet bør ikke lagres lengre enn nødvendig før det leveres videre til endelig behandling, men det skal minimum leveres 1 gang per år.

34 Hva innebærer kravene? Skriftlig oversikt over fraksjoner av farlig avfall (og ev. emballasje) Farlig avfall skal sortes, f.eks. maling/lim/lakk, olje/oljeholdig avfall osv. Beholderne skal være egnet til avfallet Beholderne skal merkes med innhold Beholderne skal plasseres slik at risiko for søl/spill reduseres, f.eks. oppsamlingskar under Farlig avfall skal ikke blandes! Uvedkommende skal ikke ha tilgang til avfallet

35 Farlig avfall farlige egenskaper Brannfarlig: avfallet kan forårsake brann eller eksplosjon. Giftig: avfallet kan medføre forgiftninger, alvorlige sykdommer eller til og med døden. I noen tilfeller kan det ta svært lang tid fra kontakt med avfallet og frem til at kroppen blir skadet, for eksempel i tilfelle eksponering for asbest eller PCB. Etsende: ved hudkontakt kan avfallet føre til alvorlig vevsskade, i kontakt med øynene kan blindhet bli resultatet. Irriterende: avfallet kan føre til allergiske reaksjoner, kløe eller svie. Selvantennende: avfallet kan varmes opp eller ta fyr i kontakt med luft. Oksiderende: avfallet er normalt ikke brennbart, men det kan bidra til å skape brann gjennom å avgi oksygen.

36

37 Farlig avfall - eksempler

38

39

40

41 Eksempel lagring og merking av farlig avfall

42

43 Innhold i presentasjonen Myndigheter HMS helse, miljø og sikkerhet Regelverket - overordnet Kjemikalier: regelverk Hvorfor? Farlig avfall: regelverk Hvorfor? Utslipp / oljeutskillere

44 Utslipp Forbudt å forurense Utslipp av miljøgifter er forbudt Utslipp: Luft, vann, grunn Over 100 steder/lokalieter er forurenset på Svalbard: Grunnforurensningsdatabasen, Miljødir. Forurenset grunn: Forurenser kan bli pålagt å fjerne forurensningen

45

46 Oljeutskillere Oljeutskillere renser ikke utslippet for kjemikalier Utskilleren tar kun hånd om oljefasen Bilpleiemidler, vaske- og avfettingsmilder kan løse opp oljen : Svært uheldig! Oljefasen er farlig avfall: Dvs. oljeutskilleren skal tømmes minst en gang per år: Husk deklarasjonsskjema! Det skal være kontroll med utslippet, jf. krav om at utslipp av miljøgifter er forbudt Husk ved søl/spill! Kjemikalier og olje skal samles opp og håndteres og leveres riktig!

47 Takk for oppmerksomheten

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.04.2015 2007/1543/ANKL/473 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Grete Kleven, tlf 71 25 84 77 Vår ref. Tofte Gjenvinning

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

HMS og farlig avfall, brannforebygging som en del av hverdagen

HMS og farlig avfall, brannforebygging som en del av hverdagen Hvem og hva er Renor? Renor er en del av det internasjonale byggevarekonsernet HeidelbergCement Group, som har mer enn 50.000 ansatte i mer enn 50 land. Renor samler inn, mottar, sorterer og forbehandler

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo Miljøvernavdelingen Franzefoss as Pb 53 1309 RUD Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

FYLKESMANNEN I TELEMARK, miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I TELEMARK, miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I TELEMARK, miljøvernavdelingen Tidsbegrenset tillatelse for Bø Miljøstasjon SA til behandling av jordmasser etter forurensningsloven, Bø kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: november 2010 - - Forord Denne veilederen skal være et hjelpemiddel for både avfallsprodusenter og deponier til å oppfylle

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.:

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.: NOAH AS Serviceboks H 3081 HOLMESTRAND Oslo, 08.07.2014 Deres ref.: Sverre Andersen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/ 541 Saksbehandler: Eli Mathisen Oversendelse av endret tillatelse NOAH Langøya

Detaljer

1 Forord 2 Innledning

1 Forord 2 Innledning 1 Forord 2 Innledning Formålet med beredskapen mot akutt forurensning i forhold til hendelser og ulykker til sjøs og på land er å hindre miljøskade, og dersom dette ikke er mulig, å begrense skadeomfanget.

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

SFTs tilsyn i 2001 TA-1874/2002 ISBN 82-7655-212-9

SFTs tilsyn i 2001 TA-1874/2002 ISBN 82-7655-212-9 TA-1874/2002 ISBN 82-7655-212-9 Innhold Side Sammendrag 3 1. Kontroll i 2001 4 1.1 Kontrollvolum 4 1.2 Hensikt og prioriteringer 4 1.2.1 Hensikt 4 1.2.2 Prioriteringer 4 1.3 Resultater 5 1.3.1 Virksomheter

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Skangass AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Skangass AS Tillatelse Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Skangass AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

Fra avfall til ressurs

Fra avfall til ressurs Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi 2 Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi Foto: Tarjei E. Krogh - Samfoto - NTB scanpix 4 Innhold 1 Sammendrag.........................................................8

Detaljer

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1

Akutt forurensning. En administrativ veileder for kommuner og IUA. Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 Akutt forurensning En administrativ veileder for kommuner og IUA Versjon 2.0 (per 1.11.2012) Administrativ veileder for kommuner og IUA Side 1 1. Forord 3 2. Innledning 4 3. Ansvar og oppgaver 5 3.1 Beredskapsplikt

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG Byggfag 2. utgave mars 2006 1 HMSlovgivningen 4 Fysisk- og kjemisk helsefare 2 Samarbeid, trivsel og kommunikasjon 3 Organisering av HMS-arbeidet 5 HMS-arbeid i praksis

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 12. oktober 2012 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer:

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer: GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 30. oktober 2013 Side 1 av 33 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 TA 2548 2009 Forord Forskrift om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider ble

Detaljer

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene TA-1565/1998 ISBN 82-7655-128-9 Oppdatert august 2003 Forord Denne veiledningen fra SFT om

Detaljer