Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling:"

Transkript

1 Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: 1 HMS Policy og Målsetning 2 Linjeorganisasjonen 3 Overordnede krav 4 Opplæring 5 Generelle vernebestemmelser og påbudt verneutstyr 6 Kjemikaliehåndtering 7 Brann- og eksplosjonsvern 8 Arbeidsmiljø 9 Ytre Miljø 10 Helse 11 Håndtering av risiko 12 Rapportering og ekstern varsling 13 Samfunnsansvar 14 Beredskap og katastrofehåndtering

2 1 HMS - POLICY OG MÅLSETNING 1.1 Policy I Xstrata Nickel er vi forpliktet til å utføre HMS-arbeidet etter de høyeste standarder i et nært samarbeid med lokale aktører og ved å følge prinsippene for bærekraftig utvikling. Denne forpliktelsen blir oppnådd gjennom: Å ta ansvar, vise lederskap i alle nivåer og etterleve de standarder vi har satt oss i HMS- og kvalitetssystemet. Vårt HMS-ledelsessystem sikrer at vi: Oppfyller, og om mulig, overgår gjeldende lover, forskrifter, standarder og regler. Arbeider konstruktivt med lokalsamfunnet, statlige myndigheter og andre interessenter. Identifiserer, vurderer og håndterer risiko for arbeidstaker, miljøet og samfunnet rundt oss. Etablerer mål for vårt HMS-arbeid og analyserer måloppnåelse gjennom kontinuerlig og presis rapportering. Kommuniserer og konsulterer arbeidstakere og leverandører for å utvikle vårt HMSsystem. Sørger for at ansatte er kompetente til å ivareta og ta ansvar for ordnede HMS-forhold i sitt ansvarsområde. Begrenser miljømessige skader ved vår produksjon ved å ha en effektiv utnyttelse av naturresurser, og å redusere materialforbruk og avfallsmengde. Bidrar til å bevare biologisk mangfold. Planlegger, designer, opererer og avslutter anleggene på en måte som ivaretar prinsippene for bærekraftig utvikling. Opprettholder grunnleggende menneskelige rettigheter. Fastsetter den direkte og bakenforliggende årsaken til uønskede hendelser og farlige forhold, samt iverksetter tiltak som forhindrer gjentakelse.

3 1.2 Målsetning VERNEMÅLSETNINGER Fraværsskade (H-verdi) <3, Skader (Med.beh, Alt. Arbeid og fravær) (H2-verdi) <25 <20 <10 0 Alvorlighetsgrad (F-verdi) <70 <50 < % overenstemmelse med lover og forskrifter Ingen bøter eller betydelige avvik HELSEMÅLSETNINGER Sykefravær egne ansatte <4,5% <4,5% <4,5% <4,5% 100% overensstemmelse med lover og forskrifter Ingen bøter eller betydelige avvik MILJØMÅL Ingen kritiske utslipp (Nivå 3, 4 eller 5) Ulovlige utslipp (Nivå 1 og 2) SAMFUNNSMESSIGE MÅL Antall naboklager <6 <4 <2 0 Antall positive : antall negative omtaler i media Mer enn 80% positive omtaler Målsettingen for viktige indikatorer er publisert i Balansert Målstyring Prioriterte oppgaver Følgende oppgaver skal prioriteres for å nå disse målene: Arbeidsmiljø Virksomheten skal innrettes og drives slik at alle ansatte og andre med oppdrag på bedriften er sikret et trygt og helsemessig forsvarlig arbeidsmiljø. Kontroll- og måleprogram for forurensninger i arbeidsmiljøet skal opprettholdes og videreutvikles. Det skal utvikles og gjennomføres tiltak med sikte på en kontinuerlig reduksjon i eksponering for slike forurensninger Skader Redusere alle personskader til et minimum gjennom en systematisk kartlegging av risikofylte forhold eller arbeidsoperasjoner. Ytre Miljøforhold Å overholde de til enhver tid gjeldende utslippskrav med best mulig margin. Gjennom kontinuerlige forbedringer å sørge for at virksomheten ikke påfører det ytre miljøet skadevirkninger på lang eller kort sikt og at mulig sjenanse begrenses til et absolutt minimum. Beredskap Å sørge for at alle anlegg og installasjoner til enhver tid er best mulig sikret mot gass-, brannog eksplosjonsfare. Oppdatere beredskapsplaner og sørge for at tilgjengelig utstyr og opplæring av mannskaper til enhver tid setter oss i best mulig stand til å håndtere eventuelle krisesituasjoner. Risikoanalyser Redusere risikoen for ulykker gjennom systematisk bruk av risikoanalyser som verktøy Systemer Videreutvikle systemer og rutiner som skal sikre at offentlige lover og forskrifter samt bedriftsinterne bestemmelser blir overholdt.

4 Samarbeid Arbeide i full åpenhet med sentrale tilsynsmyndigheter samt kommunale og fylkeskommunale instanser. Holde byens befolkning orientert om HMS- forhold gjennom utgivelse av årlige publikasjoner. 1.3 HMS - ASPEKTER En rekke sider ved bedriftens virksomhet påvirker miljøet omkring oss i større og mindre grad. For å kunne oppfylle målsettingen om at miljøet ikke skal påføres skader på kort eller lang sikt, er det nødvendig til enhver tid å ha best mulig kunnskap både om mulige miljøeffekter som følge av dagens virksomhet og hvilke skadevirkninger som kan være et resultat av tidligere praksis HMS aspekter ved virksomheten En prosjektgruppe evaluerte i 1999 de miljømessige sidene ved bedriftens virksomhet. Denne gruppen, som bestod av ledere og ansattes repr., innhentet også uttalelser fra velforeninger, offentlige instanser, miljøorganisasjoner etc. HMS-aspektene har siden vært gjenstand for regelmessig revurdering og oppdateringer. Høsten 2007 gjennomførte en tverrfaglig gruppe en total gjennomgang av miljøaspektene. Prinsippet for denne rangeringen er vist i vedlegg 1 og aspektene sortert etter stigende miljømessig betydning i vedlegg 2. Tilsvarende er det gjennomført omfattende kartlegging og risiko-program for verneforholdene på Nikkelverket. ARGUS-prosjektet i 2000, risikovurdering av farlig arbeidsutstyr og farlige arbeidsoperasjoner i er eksempler på dette. Oversikten over forhold ved virksomheten som har følger for miljøet og en klassifisering av disse etter viktighetsgrad skal revideres annehvert år (partall) innen Ledelsens representant er ansvarlig for gjennomføringen. I tillegg til egne vurderinger skal bedriften gjennom deltagelse i nasjonale overvåkingsprogrammer eller andre undersøkelser skaffe til veie mest mulig informasjon om miljøpåvirkninger forbundet med tidligere og nåværende virksomhet og hvordan utviklingen er for disse Nyanlegg/endringer Alle nyanlegg eller vesentlige endringer i bestående prosesser skal være vurdert med henblikk på eventuelle endringer i miljømessige konsekvenser eller om de medfører nye miljøaspekter før de settes ut i livet. Ansvaret for at dette blir gjort og kan dokumenteres, tilligger den prosjektansvarlige. Det stilles også krav fra forurensningsmyndighetene om at slike endringer skal meldes til dem og i noen tilfeller må det søkes om ny utslippstillatelse. 1.4 HANDLINGSPLAN En betingelse for å oppfylle bedriftens målsetting om kontinuerlige forbedringer er at det etableres konkrete etterprøvbare mål og et handlingsprogram for hvordan og når disse målene skal nås Fastsetting av mål Arbeidet for kontinuerlig forbedring skal i første rekke konsentreres om HMS-aspekter som er vurdert som betydelige (signifikante). For 5-8 av disse skal bedriftsledelsen hvert år fastsette konkrete hovedmål. Avdelingsledelsen har ansvaret for at det etableres forpliktende delmål som gjør det mulig å oppnå vedtatte hovedmål. Utarbeidelsen av delmål skal i størst mulig utstrekning skje i samarbeid med de ansatte som har mulighet for å påvirke at målene blir nådd.

5 Også for andre HMS-aspekter er det i størst mulig grad ønskelig å ha mål for forbedringer Handlingsplaner Med bakgrunn i fastlagte HMS-mål skal avdelingsledelsen sørge for at det utarbeides avdelingsvise handlingsplaner med beskrivelse av de tiltakene som planlegges for å nå målene, ansvarlig for gjennomføring og tidsfrister for iverksettelse. Avd. for HMS & Kvalitet skal innarbeide de avdelingsvise planene i et felles forpliktende HMS-program for hele bedriften. HMS-mål med handlingsplaner er vist i vedlegg Oppfølging Status for de aspektene det er satt konkrete hoved- og delmål for skal følges opp ved at: Den eller de som er utpekt som ansvarlig for gjennomføring av vedtatte handlingsplaner gir melding om status Avd.leder HMS & Kvalitet før den 15. i hver måned Fremdrift og resultater behandles i kvartalsvise utvidede ledermøter Revisjon Produksjonssjef skal sørge for at gjeldende handlingsplaner gjennomgås og oppdateres hvert år. Avd. for HMS & Kvalitet skal ajourføre bedriftens felles HMS-program tilsvarende.

6 2 HMS - ET LINJEANSVAR 2.1 Linjeorganisasjonen Bedriftsledelse Som arbeidsgiver har bedriftens øverste leder det overordnede ansvaret for at: helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet på bedriften er klargjort. problemer og risikoforhold blir identifisert og bedømt og handlingsplaner for å ta hånd om disse blir utarbeidet. det gjennomføres en systematisk overvåking av at bedriftens aktiviteter er i samsvar med de kvalitetsmål som er satt for helse, miljø og sikkerhet Avdelingsledelse Helse, miljø og sikkerhet er et linjeansvar. Innen hvert område på bedriften er det avdelingsledelsen som er direkte ansvarlig for at: alle forhold vedrørende sikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø er tilfredsstillende. avvik fra offentlige og interne regler blir korrigert. det drives et systematisk arbeid for kontinuerlige kvalitetsforbedringer innen miljø og sikkerhet og at det utarbeides handlingsplaner med resultatmål for denne delen av virksomheten. ansatte innen avdelingen får en tilfredsstillende opplæring om hvilke farer som finnes i eget område og hvilke forholdsregler som må tas for å beskytte seg mot disse Drifts- og arbeidsledelse Enhver drifts- og arbeidsleder har plikt til å: arbeide for redusert helse- og miljørisiko i eget ansvarsområde. informere om farer og beskyttelsesmidler påse at påbud om bruk av verneutstyr og andre interne og offentlige bestemmelser blir overholdt. rapporter uønskede hendelser og farlige forhold Stillingsbeskrivelse Ansvaret for helse-, miljø- og sikkerhetsforhold skal fremgå av den enkeltes stillingsbeskrivelse. Alle ansatte har plikt til å medvirke til gjennomføringen av de tiltak som blir satt i verk for å verne mot ulykker og helseskader og til å gjøre seg kjent med de regler som gjelder vern, sikkerhet og miljø i eget område. 2.2 Avdeling for HMS & Kvalitet Målsetting Avd. for HMS & Kvalitet s målsetting er; gjennom egne initiativ og en oppfølging av det arbeidet som gjøres i linjen, å bidra til at alle krav til kvalitet samt lovfestede eller interne krav til helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt og at det arbeides for å oppnå kontinuerlige forbedringer på disse områdene. Avdelingen skal utarbeide interne målsetninger (PPP)som er knyttet opp mot relevante overordnede mål og strategier.

7 2.2.2 Organisering HMS & Kvalitetsavdelingen er underlagt administrerende direktør. Avdelingens leder har ansvaret for den daglige driften og er bedriftens kontaktperson overfor offentlige myndigheter og eksterne organisasjoner i saker som angår miljø og sikkerhet. Se vedlegg: Organisasjonskart HMS & Kvalitetsavdelingen Det daglige arbeidet innen avdelingen er delt opp i ansvarsområder som omfatter: Vernearbeid Vernerunder Skadeetterforskning og rapportering Produktdeklarasjon Kjemikalieutvalg Sikkerhetskurs for eksterne firma Verneopplæring av egne ansatte Motivere og informere om vernearbeidet Sikkerhetsarbeid Industrivernledelse Vakthold Beredskap og beredskapsplaner Trening av innsatsstyrker Brannteknisk kontroll Sikkerhetsopplæring Risikoanalyse Miljøarbeid Arbeidsmiljøkartlegging og rapportering Utslippskontroll Støymålinger (internt og eksternt) Behandling av miljø- og konsesjonssaker Kjemikaliekartotek Rapportering internt og til myndigheter Foreslå forbedringer av systemer og prosesser Internkontroll Foreta interne revisjoner av miljø- og sikkerhetsforhold Informasjon om og opplæring vedr. internkontroll Videreutvikle og forbedre bedriftens internkontrollsystem Vedlikehold av håndbok for Helse, Miljø og Sikkerhet. Oppfølging av avvik innen helse, miljø og sikkerhet Kvalitetsarbeid Oppfølging og videreutvikling av kvalitetssystemet Intern og ekstern kvalitetsinformasjon Interne og eksterne kvalitetsrevisjoner Administrere og følge opp system for avviksbehandling

8 2.2.8 Material Stewardship Oppølging av nytt kjemikalieregelverk internasjonalt Oppfølging av risikoarbeidet internasjonalt Ivareta nikkelindustriens interesser med hensyn til både råstoff, mellomprodukter og sluttproduktene nasjonalt og internasjonalt Ansvar og myndighet Kvalifikasjonskrav, ansvars- og myndighetsforhold for avdelingens ansatte er beskrevet i stillingsbeskrivelsene. Avdelingsleder Sikkerhetssjef Verneleder Miljøkjemiker Beredskapsleder Beredskapsinstruktør Material Stewardship Coordinator HMS-koordinator Innbyrdes ansvarsfordeling er beskrevet i Organisasjonskartet 2.3 Organisering beredskap Mål Bedriften skal opprettholde en beredskap som sikrer de ansattes liv og helse og verner om materielle verdier. Dette skal gjøres gjennom: motivering og opplæring av alle ansatte etablering av faste kontrollrutiner for å påse at regler og forordninger etterleves og oppfølging av registrerte avvik. til en hver tid å ha utrykningsklare mannskaper på et høyt faglig og operativt nivå og nødvendig teknisk utstyr for umiddelbar innsats i uønskede situasjoner. samarbeid med andre eksterne redningsenheter å ha en vaktfunksjon som gjennom overvåkingsutstyr og varslingsanlegg gir best mulig sikkerhet mot uønskede forhold Beredskapsplan Bedriftens beredskapsplan består av en administrativ og en operativ del. Disse bøkene er plassert hos: Adm. direktør Avd.leder HMS & Kvalitet Sikkerhetssjef Brannstasjonen Beredskapsinsp./Skiftsjef Produksjonssjefen Vakt/ Gate Bedriftshelsetjenesten Rutiner for skiftoperatører ved beredskapsalarm Alle skiftoperatører som ikke er med i beredskapen skal umiddelbart møte i respektive kontrollrom for å frigjøre beredskapspersonell. Hvis det er områder hvor alle operatørene er i beredskapen, skal 1 operatør være igjen for å kjøre DM.

9 Det er skiftsjefens ansvar at minst 4 røykdykkere umiddelbart er klar til utrykning til enhver tid, uansett bemanning. Unntaksvis skal operatørene møte på oppsamlingsplass hvis adgang til kontrollrom er umulig. Oppsamlingsplass vil normalt være der industrivernet møter, og vil også opplyses via vakt/gate Årlig gjennomgang Sikkerhetssjef er ansvarlig for at beredskapen til enhver tid tilfredsstiller bedriftens mål og for ajourhold og en årlig gjennomgang av beredskapsplanen. 2.4 Eksterne firma Arbeidstakere i innleide firma skal følge bedriftens regelement på lik linje med bedriftens egne ansatte. Det gies egen opplæring til ansatte i eksterne firma som skal gjennomføres før arbeid kan iverksettes ute i driften. Skader eller tilløp til skader skal rapporteres i bedriftens system for uønskede hendelser. Brudd på bedriftens sikkerhetsbestemmelser begått av ansatte i eksterne firma skal rapporteres som avvik og tas opp med vedkommendes arbeidsleder enten av avd.leder Miljø- og Sikkerhetsavd. eller ansvarlig prosjektleder. Kopi av avviksmeldingen skal sendes vedkommendes firma. Ved gjentagelse vil den eller de personene som har brutt reglene kunne bli nektet å utføre videre arbeid på bedriften for et gitt tidsrom eller permanent. I spesielt grove tilfelle kan en slik utelukkelse gjelde det aktuelle firmaet i sin helhet. (Flyttet fra slettet kap. 5.1) 2.5 Verneombud Verneombudene er de ansattes tillitsmenn i helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål. De skal tas med på råd når slike saker diskuteres i linjen og medvirke til at vedtatte verne- og miljøtiltak blir gjennomført. Verneombudene har i henhold til Arbeidsmiljøloven rett til å stanse et arbeid som etter deres mening innebærer en umiddelbar fare for liv eller helse. Bedriften er delt inn i 20 verneområder med et verneombud og en varamann for hvert område. En oversikt over verneombud med vararepresentanter er vist i vedlegg. 2.6 Arbeidsmiljøutvalg (AMU) Henvisning Arbeidstilsynets bestemmelse nr. 321: "Forskrifter for arbeidsmiljøutvalg og verneombud" Sammensetning Arbeidsmiljøutvalget er bedriftens samarbeidsorgan i spørsmål som vedrører helse, miljø og sikkerhet. Utvalgets sammensetning er: Bedriftsledelsen 4 representanter Ansatte 4 representanter Hovedverneombudet er fast medlem Helsetjenesten Bedriftslegen Miljø og sikkerhet Verneleder Avd.leder HMS & kvalitet Oppgaver og mandat Fremgår av forskrift nr Møtefrekvens Møter i AMU skal gjennomføres i henhold til årlig utarbeidede planer.

10 2.6.4 Referat Referat fra utvalgets møter skal sendes alle berørte parter og gjøres kjent gjennom oppslag på Intranettet, samt alle bedriftens oppslagstavler Vedtak Kopi av vedtak fattet i utvalget skal sendes til den eller de som er berørt av vedtaket. Verneleder er ansvarlig for at det foreligger en oppdatert oversikt over vedtak gjort i AMU siste år. 2.7 Sikkerhetskomiteen Formål Sikkerhetskomiteen skal fungere som bedriftens faginstans i alle spørsmål som angår branneller eksplosjonsfarlige forhold og håndtering av industrigasser og farlige kjemikalier i virksomheten Sammensetning Komiteen består av: * Sikkerhetssjef (form.) * Avd.leder HMS & Kvalitet * Elektrosjef * Fagspesialist Prosjektering * Avd. sjef Rost * Hovedverneombud * Beredskapsleder Mandat og arbeidsoppgaver Sikkerhetskomiteens oppgaver er å: vurdere fremlagte planer for sikringstiltak/rutiner for å forebygge brann-, eksplosjon- og gassfare ved endringer i bestående anlegg eller ved nyinstallasjoner og å anbefale gjennomført ytterligere tiltak der dette vurderes som nødvendig vurdere fremlagt branndokumentasjon for nyanlegg forestå klassifisering av alle anlegg på bedriften etter faregrad i følgende klasser: Klasse 1: Eksplosjonsfare Klasse 2: Brannfare Klasse 3: Øvrige Etterforske alle tilfelle av brann, eksplosjon, gassuhell og større utslipp av farlige kjemikalier og å fremme forslag til tiltak for å hindre gjentagelse Saksbehandling Branndokumentasjonen for alle nyanlegg skal meldes inn skriftlig til Sikkerhetskomiteen av prosjektansvarlig på et så tidlig tidspunkt som mulig For nyanlegg som innebærer oppbevaring eller bruk av industrigasser, brann- eller eksplosjonsfarlig vare, farlige kjemikalier eller endringrer i bestående anlegg av denne typen, skal meldingen i tillegg inneholde: beskrivelse med flytskjema og og prosjektspesifikasjoner sikkerhetsvurdering og foreløpig beregningsgrunnlag Ansvarlig prosjekt/avdelingsledelse skal alltid kalles inn ved behandling av større saker og ellers etter behov. Komiteens godkjennelse og eventuelle anbefalinger skal gis skriftlig til prosjektansvarlig og driftsledelsen i vedkommende område.

11 Alle referater fra komiteens møter skal, i tillegg til deltagere og andre berørte parter, sendes til administrerende direktør og produksjonssjef. Avdeling for HMS & kvalitet skal sørge for at det foreligger en oppdatert oversikt over vedtak gjort i Sikkerhetskomiteen. 2.8 Kjemikalieutvalget Formål Å sikre at nye kjemiske stoffer som innføres på bedriften er grundig vurdert med hensyn på helse- og miljømessige faremomenter og at det periodevis foretas en gjennomgang av stoffer i bruk med hensyn på mulige erstatninger for særlig miljø- og helsefarlige kjemikalier Virkeområde Prosedyren gjelder all bruk av kjemiske stoffer i drifts- og serviceavdelinger. For kjemiske stoffer som kjøpes inn i mindre kvantum på lab og FOU, er det ikke nødvendig å varsle Kjemikalieutvalget Kjemikalieutvalget Bedriftens kjemikalieutvalg består av følgende 4 medlemmer: Bedriftslegen Hovedverneombud Verneleder Representant fra FoU Nye kjemikalier Avdelinger som ønsker tatt i bruk et kjemisk stoff som ikke tidligere har vært benyttet ved bedriften, skal melde dette skriftlig til avdelingen for HMS & Kvalitet. v/verneleder. Kjemikalieutvalget definerer et kjemisk stoff som følgende: Alle stoffer som kan gi helse eller miljøskader Alle slike henvendelser skal behandles i Kjemikalieutvalget som, før innstilling gis, skal: innhente dokumentasjon på behovet for bruk vurdere om opplysninger gitt i datablad er tilstrekkelig vurdere om det finnes stoffer med mindre faregrad som kan benyttes. anbefale sikkerhetstiltak i forbindelse med bruk. Kjemikalieutvalgets innstilling skal gis skriftlig til innmelder med kopi til Innkjøpsavd. Innkjøpsavd. skal avvise en hver bestilling på nye kjemiske produkter der det ikke foreligger en godkjennelse fra Kjemikalieutvalget Vurdering av kjemiske stoffer i bruk I henhold til Produktkontrollovens 3 skal virksomheter som benytter produkter som kan medføre helseskade eller miljøforstyrrelse vurdere om det finnes alternativer med mindre risiko for slik virkning. Slike alternativer skal velges hvis "det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe". Myndighetenes veiledende kriterier for uønskede egenskaper ved helse- og miljøfarlige kjemikalier er gjengitt i vedlegg. Verneleder er ansvarlig for at Kjemikalieutvalget vurderer alle kjemiske stoffer i bruk på bedriften ut fra de gitte kriteriene og gir en skriftlig innstilling til Arbeidsmiljøutvalget. Denne skal inneholde en oversikt over hvilke stoffer det eventuelt er ønskelig å finne alternativer for og hvilke erstatningsmuligheter som foreligger (substitusjonsplikten).

12 En slik gjennomgang skal foretas hvert 5. år eller når det foreligger nye opplysninger om miljø- eller helsefare for et kjemisk stoff som tilsier at alternativer må vurderes. 2.9 Akan AKAN -Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani- er arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetspolitikk AKANs formål er å forebygge rusmiddelproblemer i norsk arbeidsliv, gjøre ledere og ansatte i stand til tidlig å gripe fatt i risikofylt rusmiddelbruk, samt å bidra til at ansatte med rusmiddelproblemer får et tilbud om hjelp. AKAN-utvalget er et partssammensatt underutvalg av AMU og behandler ikke personsaker, men planlegger og organiserer AKAN-arbeidet i bedriften og driver informasjons- og holdningsskapende arbeid. Individuelle AKAN-saker følges opp av AKAN-kontakt og bedriftshelsetjeneste i nært samarbeid med leder. Bedriftens AKAN-kontakt er Svein K. Iversen, og kan nås på tlf

13 3 Overordnede krav 3.1 Lover og forskrifter Bedriftens HMS-forhold er underlagt en rekke generelle lover med forskrifter i tillegg til særlige vilkår gitt av SFT, AT, DSB, NSO og øvrige myndighetsorganer. Det er viktig at enhver med resultatansvar på dette området er kjent med de bestemmelser som gjelder innen deres virkefelt Lovoversikt Forhold som kan ha betydning for det ytre miljø, sikkerhet, helse og vern er regulert gjennom: Utslippstillatelse fra SFT gjeldende fra 1. jan med senere endringer. Tillatelser til oppbevaring og håndtering av brannfarlig vare fra DSB. Lov om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk m/forskrifter. Brann og eksplosjonsvernloven m/forskrifter Forurensningsloven m/forskrifter. Miljøinformajsonsloven Produktkontrolloven m/forskrifter. Arbeidsmiljøloven m/forskrifter. I tillegg vil også andre lover og forskrifter være aktuelle i enkelte tilfeller, samt også internasjonale avtaler, og EU-direktiv. Liste over de mest aktuelle lover og forskrifter relatert til bedriftens HMS-aspekter er vedlagt Tilgjengelighet Utslippstillatelse er lagt inn på server (felles) T:\\HMS\Utslippstillatelsene Tillatelsene fra DSB er samlet i egen mappe i HMS-avdelingen. I tillegg skal den enkelte ansvarlige leder i linjen ha kopi av relevante tillatelser for sitt område. Samtlige lover og forskrifter nevnt ovenfor er tilgjengelig på Bekjentgjøring av endringer Avdelingsleder HMS & Kvalitet er ansvarlig for at organisasjonen er oppdatert med hensyn på nye forskrifter og offentlige bestemmelser eller endringer i regelverket som regulerer HMS miljøforhold. Dersom slike har betydning for bedriften skal de personer i organisasjonen som blir berørt omgående informeres. Slik melding bekjentgjøres på en av følgende måter - oppslag på intrafnis - videresende e-post med link om aktuell endring fra myndigheter (Nyheter fra SFT, DSB, AT) - sirkulasjonsliste som signeres og returneres til Avd.leder HMS & Kvalitet for oppbevaring Rammebetingelser Den virksomheten vi driver er regulert gjennom en rekke lover og forskrifter. Disse forvaltes av forskjellige tilsynsmyndigheter som til enhver tid har rett til å foreta revisjoner på bedriften for å kontrollere at regelverket følges. Definisjoner: * Lov er rettsregler utferdiget av myndighetene * Forskrifter er utfyllende bestemmelser til loven og inneholder krav som skal etterkommes * Veiledninger gir anvisninger på fremgangsmåter som er anbefalt brukt.

14 3.1.5 Tillatelser I tillegg til generelle bestemmelser kan tilsynsmyndighetene gi mer detaljerte tillatelser eller pålegg til den enkelte bedrift. Slike kan påklages til det departement tilsynet sorterer under, men er juridisk bindende når endelig avgjørelse foreligger Oversikt over lover Det viktigste lovverket bedriften skal forholde seg til i internkontroll-sammenheng er: Internkontrollforskriften Arbeidsmiljøloven m/forskrifter Forurensningsloven m/forskrifter Produktkontrolloven m/forskrifter Lov om eksplosive varer m/forskrifter Lov om brannfarlige varer m/forskrifter Brannvernloven m/forskrifter Sivilforsvarsloven m/forskrifter Lov om el-tilsyn Se mer detaljert liste vedlegg kap Tilgjengelighet Offentlig informasjon om regelverk, publikasjoner, nyheter og HMS-forhold generelt finnes på Internett under adressen og 3.3 Kontroll Bedriften plikter, gjennom instrukser, kontroll og andre tiltak å sørge for at driften av anlegget skjer slik at ulemper og skadevirkninger til enhver tid begrenses mest mulig. I dette ligger en plikt til så langt som mulig å søke å hindre unormale driftsforhold som forårsaker forhøyede utslipp og til å innstille driften under slike forhold hvis det ellers vil oppstå vesentlige overskridelser av de normale utslippene 3.6 Standarder og retningslinjer fra Xstrata Nikkelverket er underlagt følgende overordnet dokumentasjon som følger som vedlegg: Alle dokumentene er med engelsk tekst. Bærekraftig utvikling - 17 standarder Bærekraftig utvikling - Definisjoner Bærekraftig utvikling - Policy 3.7 ISO og OHSAS 18001, øvrige standarder Vi er forpliktet til å følge intensjonene i ISO og OHSAS Det finnes informasjon om ISO på IntraFNIS: Info -> oppslag -> standarder -> ISO Informasjon om OHSAS finnes på

15 4 Opplæring Henvisning: Kap. 4 m/vedlegg i Personalhåndbok Formålet med miljøopplæringen er å gi et grunnleggende kjennskap til virksomhetens miljøforhold og forståelse for hvilket ansvar og oppgaver den enkelte har for at det er samsvar mellom bedriftens miljøpolitikk og oppnådde resultater og for å tilfredsstille kravene i de forskjellige standardene Fast introduksjonsprogram for egne ansatte Alle nyansatte skal gjennomgå et fast introduksjonsprogram, der også generelle forhold vedrørende det ytre miljøet inngår. De enkelte elementene i dette programmet er beskrevet i Personalhåndbokens kap. 4. Alle med arbeidsoppgaver som har, eller kan få betydning for ytre miljøforhold skal dessuten ha gjennomgått et opplæringsprogram som sikrer kjennskap til: * bedriftens miljøpolitikk * de viktigste miljømessige følgene av virksomheten * etablerte hovedmål og delmål for en kontinuerlig miljøforbedring * hovedkravene i miljøstyringssystemet ISO * den påvirkningen aktiviteter i de enkelte områder kan ha på miljøet hvis de utføres galt. Denne opplæringen gis av Avd. for HMS & Kvalitet og av driftsledelsen. Øvrige ansatte skal gis en orientering om de mer generelle sidene av bedriftens miljøforhold og forpliktelser Innleid hjelp Alle ansatte fra fremmede firmaer som skal utføre arbeid på bedriften skal på forhånd ha en generell sikkerhetsgjennomgang. Denne gis primært av Avd. for HMS & Kvalitet og inneholder også en orientering om bedriftens miljøpolitikk og generelle miljøforhold. I tillegg skal ansvarlig arbeidsleder orientere om eventuelle spesielle behov for særlig aktsomhet i miljøsammenheng på den aktuelle arbeidsplassen Dokumentasjon Opplæringsavdelingen skal til enhver tid føre en oppdatert oversikt over gjennomført miljøopplæring Definisjoner Bestiller - Nikkelverk-ansatt som rekvirerer et oppdrag. Bestiller er også kontaktperson dersom ikke annet er klart spesifisert i bestillingen. Kontaktperson Nikkelverk-ansatt med ansvar for å følge opp personell med et gitt oppdrag på bedriften. Det inngår i dette å påse at nødvendig HMS-opplæring er gitt og om nødvendig å følge dette opp med kontroll. Kvalifisert HMS-opplæringspersonell Nikkelverk-ansatt som har myndighet fra avdelingsleder HMS & Kvalitet til å gi HMS-opplæring.

16 4.1.5 Generell informasjon Den generelle informasjonen er 3- delt: A. Praktiske opplysninger om: Adgangskontroll Parkeringsbestemmelser Nødtelefon/melding om arbeidsulykker Varslingsanlegg/opptreden ved alarm B. Viktige sikkerhets- og miljøforhold: Bedriftens sikkerhets- og miljøpolitikk Farlige kjemikalier i bruk på bedriften Førstehjelp ved gassforgiftning/etseskader Skilt som påbyr bruk av verneutstyr Merking av utstyr Rapportering av personskader og tilløp Forskrifter om stillaser/løfteanordninger Krav til trucksertifikat Korrekt avfallsbehandling/kildesortering Særlige aktsomhetskrav i forb. med ytre miljøforhold Bruk av sikkerhetslås C. Regler for brannfarlig arbeid: Skilting av områder med brann/eksplosjonsfare Sikkerhetssoner skilting og krav Regler for arbeidstillatelse Bruk og parkering av brenneutstyr Brannfarlig arbeid på gummiert utstyr Internt bevis på rett til å utføre varmt arbeid Krav til HMS-opplæring Hovedregelen er at alle som utfører arbeid ved Nikkelverk skal gjennomgå hele sikkerhetskurset. Ved en påfølgende prøve må det svares riktig på 7 av 10 spørsmål for å få godkjent opplæringen. Skal det utføres varmt arbeid, må også 7 av 10 spørsmål i skriftlig tilleggsprøve for varmt arbeid være riktig besvart. Unntak fra denne regelen er: Vareleveranser Vareleveranser, henteoppdrag og arbeid/besøk ved båter som ligger ved kai. Skriv fra resepsjonen / gaten skal leveres ut ved ankomst. Oppdrag i kontorbygninger og laboratorier som ikke inkluderer varmt arbeid og/eller arbeid på trykkpåkjent utstyr. Det er tilstrekkelig med et forenklet sikkerhetskurs gitt av kontaktperson, eller at vedkommende evt. fotfølges av en av våre ansatte. Bekreftelse på forenklet sikkerhetskurs leveres resepsjonen. Ved arbeid i produksjons- eller serviceavdelinger av begrenset omfang og varighet kan kvalifisert personell gi et tilpasset kurs. Dette gjelder for eksempel ulike typer spesialmålinger eller ved besøk av overordnede i eksterne firma. Bekreftelse på tilpasset kurs leveres resepsjonen. Tillatelsen gjelder for tiden oppdraget gjelder eller fram til neste ordinære sikkerhetskurs. Tillatelsen gjelder ikke brannfarlig arbeid Anleggsarbeid i fjelldeponi er underlagt egne bestemmelser. Dersom det dreier seg om et oppdrag i produksjons- eller serviceavdelinger av inntil 1 dags varighet, og kvalifisert HMS opplæringspersonell ikke er tilgjengelig, kan avdelingen gi den

17 nødvendige informasjonen, eller sørge for at vedkommende hele tiden er under tilsyn (fotfølges) av en Nikkelverk-ansatt. Denne ordningen gir ikke adgang til å utføre brannfarlig arbeid og/eller arbeid på trykkpåkjent utstyr Fremmedspråklige personer Ansatte fra eksterne leverandører som ikke behersker norsk eller engelsk og av den grunn ikke kan forstå innhold på fare-, risiko- og sikkerhetsskilter, samt meldinger gitt over høyttaler, skal fotfølges (konstant tilsyn) Ansvarsoppgaver v/ Nikkelverket Kontaktperson for arbeid fra ekstern leverandør plikter å påse at de aktuelle arbeidstakerne får den nødvendige HMS-informasjonen. Dersom en opprinnelig intern bestilling overføres til en ekstern leverandør, er det den som bestiller det eksterne arbeidet som er kontaktperson og dermed ansvarlig for all oppfølging av HMS-saker om ikke annet er skriftlig avtalt. Miljø- og Sikkerhetsavdelingen er ansvarlig for å gi den generelle sikkerhetsinformasjonen. Fast dag for dette er annenhver (oddetallsuker) mandag kl Dersom dette faller på en fridag, avholdes kurset den etterfølgende arbeidsdag. Gjennomgang ut over dette kan avtales med kvalifisert HMS-opplæringspersonell etter behov og tilgjengelighet: Navn Avd. S. Mosfjell HMS & Kvalitet S. Dalane HMS & Kvalitet F.R. Dahl Opplæring A. Lindekleiv HMS & Kvalitet K. Wennerberg HMS & Kvalitet Ø.S. Lohne HMS & Kvalitet H. Eik HMS & Kvalitet O.C. Thygesen Prosjektering J.T. Flottorp Prosjektering Y. Finne HMS & Kvalitet Gyldighet og registrering Resepsjonen har ansvaret for registrering og ajourhold av lister over eksterne leverandører/arbeidstakere som har gjennomgått HMS-opplæring og over utstedte tillatelser til å utføre brannfarlig arbeid. Begge deler har en gyldighet av 2 år Orientering om stedlige forhold Oppnevnt kontaktperson skal sørge for at ekstern leverandør/arbeidstaker blir henvist til ansvarlig arbeidsleder for den aktuelle avdeling for å få nødvendig informasjon om stedlige regler og faremomenter. Han skal også undersøke om det er forhold av betydning for oppdraget som er endret siden bestillingen gikk ut og sørge for koordinering med ev. andre arbeider i området. Orienteringen om stedlige forhold skal minst inneholde: Hvem som kan kontaktes i avdelingen Daglig meldeplikt/innskriving i kontrollrom før arbeid påbegynnes

18 Farlige forhold, (gasser, etsende væsker, brann/eksplosjonsfare etc.) Eventuelle påbud om bruk av verneutstyr Krav til skriftlig arbeidstillatelse Før en ekstern leverandør starter på et nytt oppdrag ved Nikkelverket SKAL dennes arbeidsleder uten unntak oppsøke Nikkelverkets kontaktperson.

19 5 Generelle vernebestemmelser og påbudt verneutstyr 5.1 Generelle vernebestemmelser og påbudt verneutstyr Det er i det etterfølgende gitt en oversikt over generelle vernebestemmelser som skal følges av enhver som arbeider i eller har oppdrag på bedriften Adgangskontroll Formål For å sikre at bedriften til enhver tid har oversikt over hvem som befinner seg på bedriftsområdet, er det etablert et system med adgangskontroll. En beskrivelse av systemet og den praksisen som skal følges er gitt i vedlegg. Henvisning: Bedriftens beredskapsplan kap. AD Ansvar Innpasseringssystemet er underlagt Sikkerhetssjefen, mens Resepsjon er ansvarlig for den daglige oppfølgingen og kontrollen Parkering Formål Formålet med parkeringsbestemmelsene er å begrense all kjøring på selve bedriftsområdet til det absolutt nødvendige, å sikre ledig plass for besøkende og å sikre mest mulig ryddige trafikkforhold Kontroll Kontrollen med at bestemmelsene etterleves tilligger vakt/resepsjon og innsatsledere. Alle ansatte, arbeidstakere fra innleide firmaer og besøkende plikter til en hver tid å rette seg etter de retningslinjene som gjelder og som er gjengitt i vedlegg Overtredelse Overtredelse av parkeringsbestemmelsene skal påtales av vakt/resepsjon og innsatsledere. Ved gjentagelse skal forholdet rapporteres skriftlig til sikkerhetssjef som følger opp saken Trafikkforhold 1. Biler tillates i utgangspunktet ikke brukt på bedriftens område bortsett fra til transport av verktøy og utstyr som skal brukes på konkrete jobber. 2. Det eksterne firmaet skal søke avtaleansvarlig om en slik tillatelse for inn- og utpassering der behovet begrunnes. Søknaden leveres kontaktpersonen på Nikkelverket som evt godkjenner søknaden. Han skal også vurdere om bilen tidligere har vært brukt på en illegitim måte. 3. Bilene skal parkeres slik at de ikke er til hinder for brannbil og andre kjøretøyer. Feilparkering medører at kjøretillatelsen kan bli inndratt. 4. Fartsovertredelser eller andre brudd på veitrafikkloven som utsetter sjåfør og andre trafikanter og gående for fare kan resultere i inndragning av kjøretillatelsen. 5. Kjøretøyet skal ikke brukes til persontransport, kun til utstyr, verktøy og materiell. Kjøring til/fra kantina er for eksempel en bruk som vil kunne resultere i inndragning av kjøretillatelsen. 6. Resepsjon/vakt skal tildele kjøretillatelse til de bilene som har fått slik godkjenning. Kjøretillatelsen skal henge lett synlig i frontruta på bilen.

20 7. Innkjøpsavd. sørger for å informere alle avtaleansvarlige om denne endringen, og at de skal foreta en kritisk vurdering av behovet for biler som tillates brukt. Den avtaleansvarlige sender beskjed til Resepsjon/vakt som så sørger for å utstede slike tillatelser. Ved varelevering gjelder reglene som følger av vedlegget Truckkjøring Det kreves truckførersertifikat for all kjøring med truck. Der er ikke lov å gå fra en truck med tenninga på. Den skal deaktiveres. Det er ikke lov å sitte på en truck uten trucksertifikat. Det er ikke tillatt med flere personer på en truck annet enn i opplæringsøyemed Løfteutstyr/redskap Det skal bare benyttes løfteutstyr/redskap som er godkjent for bruk og merket med årets farge. (Kfr. Vedlikeholdshåndbok Bind I kap. 1.4) Det er ikke tillatt å gå under hengende last. Alle feil ved løfteutstyr skal rapporteres til arbeidsleder Krankjøring Kransertifikat kreves for: betjening av alt løfteutstyr med løfteevne over 2 tonn. alle andre kraner der løfteoperasjonen kan medføre fare for liv eller helse. I tvilstilfelle skal verneleder kontaktes Stillinger og stiger Bare kvalifisert personell har tillatelse til å sette opp stillinger. (kfr. Vedlikeholdshåndbok Bind I kap. 1.4) Det skal undersøkes om stillinger og stiger er i skikkelig stand før de tas i bruk og at stiger er sikret mot å gli på underlaget Trykkluft Trykkluft må aldri brukes til å blåse rene egne klær og strålen må aldri rettes mot andre Elektriske anlegg Det må ikke settes i gang arbeid på eller i nærheten av høy- eller lavspente anlegg uten godkjennelse av elektrosjef. Arbeid eller ferdsel i elektrolyseavdelingene, (nikkel-. kobber og Co-avd.) er ikke tillatt uten forutgående informasjon om faremomenter og nødvendige forholdsregler knyttet til de elektriske likestrømsanleggene. (kfr. Vedlikeholdshåndbok Bind II kap ) Sperringer Områder der det er fare for at personer kan falle ned, rammes av fallende gjenstander eller der det av andre grunner er forbundet med fare å oppholde seg, skal sperres av med midlertidig fast montert gjerde eller løse rørstøtter som det er trukket varseltape gjennom. Alle sperringer skal respekteres!

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1 IK/PERSONAL-BOK FOR Leithe & Christiansen AS Side 1 A ADMINISTRATIV DEL A.1 INNLEDNING/ORIENTERING INNHOLDSFORTEGNELSE OVER IK-BOKA FOR LEITHE & CHRISTIANSEN AS A.1.1. PRESANTASJON A.1.2. FORMÅL OG HENSIKT

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG Byggfag 2. utgave mars 2006 1 HMSlovgivningen 4 Fysisk- og kjemisk helsefare 2 Samarbeid, trivsel og kommunikasjon 3 Organisering av HMS-arbeidet 5 HMS-arbeid i praksis

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011

Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for HMS-arbeid på garden Versjon 5, oktober 2011 Krav til dokumentasjon 2.5.1 Har arbeidsledere nødvendig HMS-kompetanse? 2.6 Innkvartering 2.6.1 Er standarden for innkvartering ihht. gjeldende krav? Helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjonshefte for

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER Håndbok 213 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 HMS ved arbeid i vegtunneler Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer