Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling:"

Transkript

1 Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: 1 HMS Policy og Målsetning 2 Linjeorganisasjonen 3 Overordnede krav 4 Opplæring 5 Generelle vernebestemmelser og påbudt verneutstyr 6 Kjemikaliehåndtering 7 Brann- og eksplosjonsvern 8 Arbeidsmiljø 9 Ytre Miljø 10 Helse 11 Håndtering av risiko 12 Rapportering og ekstern varsling 13 Samfunnsansvar 14 Beredskap og katastrofehåndtering

2 1 HMS - POLICY OG MÅLSETNING 1.1 Policy I Xstrata Nickel er vi forpliktet til å utføre HMS-arbeidet etter de høyeste standarder i et nært samarbeid med lokale aktører og ved å følge prinsippene for bærekraftig utvikling. Denne forpliktelsen blir oppnådd gjennom: Å ta ansvar, vise lederskap i alle nivåer og etterleve de standarder vi har satt oss i HMS- og kvalitetssystemet. Vårt HMS-ledelsessystem sikrer at vi: Oppfyller, og om mulig, overgår gjeldende lover, forskrifter, standarder og regler. Arbeider konstruktivt med lokalsamfunnet, statlige myndigheter og andre interessenter. Identifiserer, vurderer og håndterer risiko for arbeidstaker, miljøet og samfunnet rundt oss. Etablerer mål for vårt HMS-arbeid og analyserer måloppnåelse gjennom kontinuerlig og presis rapportering. Kommuniserer og konsulterer arbeidstakere og leverandører for å utvikle vårt HMSsystem. Sørger for at ansatte er kompetente til å ivareta og ta ansvar for ordnede HMS-forhold i sitt ansvarsområde. Begrenser miljømessige skader ved vår produksjon ved å ha en effektiv utnyttelse av naturresurser, og å redusere materialforbruk og avfallsmengde. Bidrar til å bevare biologisk mangfold. Planlegger, designer, opererer og avslutter anleggene på en måte som ivaretar prinsippene for bærekraftig utvikling. Opprettholder grunnleggende menneskelige rettigheter. Fastsetter den direkte og bakenforliggende årsaken til uønskede hendelser og farlige forhold, samt iverksetter tiltak som forhindrer gjentakelse.

3 1.2 Målsetning VERNEMÅLSETNINGER Fraværsskade (H-verdi) <3, Skader (Med.beh, Alt. Arbeid og fravær) (H2-verdi) <25 <20 <10 0 Alvorlighetsgrad (F-verdi) <70 <50 < % overenstemmelse med lover og forskrifter Ingen bøter eller betydelige avvik HELSEMÅLSETNINGER Sykefravær egne ansatte <4,5% <4,5% <4,5% <4,5% 100% overensstemmelse med lover og forskrifter Ingen bøter eller betydelige avvik MILJØMÅL Ingen kritiske utslipp (Nivå 3, 4 eller 5) Ulovlige utslipp (Nivå 1 og 2) SAMFUNNSMESSIGE MÅL Antall naboklager <6 <4 <2 0 Antall positive : antall negative omtaler i media Mer enn 80% positive omtaler Målsettingen for viktige indikatorer er publisert i Balansert Målstyring Prioriterte oppgaver Følgende oppgaver skal prioriteres for å nå disse målene: Arbeidsmiljø Virksomheten skal innrettes og drives slik at alle ansatte og andre med oppdrag på bedriften er sikret et trygt og helsemessig forsvarlig arbeidsmiljø. Kontroll- og måleprogram for forurensninger i arbeidsmiljøet skal opprettholdes og videreutvikles. Det skal utvikles og gjennomføres tiltak med sikte på en kontinuerlig reduksjon i eksponering for slike forurensninger Skader Redusere alle personskader til et minimum gjennom en systematisk kartlegging av risikofylte forhold eller arbeidsoperasjoner. Ytre Miljøforhold Å overholde de til enhver tid gjeldende utslippskrav med best mulig margin. Gjennom kontinuerlige forbedringer å sørge for at virksomheten ikke påfører det ytre miljøet skadevirkninger på lang eller kort sikt og at mulig sjenanse begrenses til et absolutt minimum. Beredskap Å sørge for at alle anlegg og installasjoner til enhver tid er best mulig sikret mot gass-, brannog eksplosjonsfare. Oppdatere beredskapsplaner og sørge for at tilgjengelig utstyr og opplæring av mannskaper til enhver tid setter oss i best mulig stand til å håndtere eventuelle krisesituasjoner. Risikoanalyser Redusere risikoen for ulykker gjennom systematisk bruk av risikoanalyser som verktøy Systemer Videreutvikle systemer og rutiner som skal sikre at offentlige lover og forskrifter samt bedriftsinterne bestemmelser blir overholdt.

4 Samarbeid Arbeide i full åpenhet med sentrale tilsynsmyndigheter samt kommunale og fylkeskommunale instanser. Holde byens befolkning orientert om HMS- forhold gjennom utgivelse av årlige publikasjoner. 1.3 HMS - ASPEKTER En rekke sider ved bedriftens virksomhet påvirker miljøet omkring oss i større og mindre grad. For å kunne oppfylle målsettingen om at miljøet ikke skal påføres skader på kort eller lang sikt, er det nødvendig til enhver tid å ha best mulig kunnskap både om mulige miljøeffekter som følge av dagens virksomhet og hvilke skadevirkninger som kan være et resultat av tidligere praksis HMS aspekter ved virksomheten En prosjektgruppe evaluerte i 1999 de miljømessige sidene ved bedriftens virksomhet. Denne gruppen, som bestod av ledere og ansattes repr., innhentet også uttalelser fra velforeninger, offentlige instanser, miljøorganisasjoner etc. HMS-aspektene har siden vært gjenstand for regelmessig revurdering og oppdateringer. Høsten 2007 gjennomførte en tverrfaglig gruppe en total gjennomgang av miljøaspektene. Prinsippet for denne rangeringen er vist i vedlegg 1 og aspektene sortert etter stigende miljømessig betydning i vedlegg 2. Tilsvarende er det gjennomført omfattende kartlegging og risiko-program for verneforholdene på Nikkelverket. ARGUS-prosjektet i 2000, risikovurdering av farlig arbeidsutstyr og farlige arbeidsoperasjoner i er eksempler på dette. Oversikten over forhold ved virksomheten som har følger for miljøet og en klassifisering av disse etter viktighetsgrad skal revideres annehvert år (partall) innen Ledelsens representant er ansvarlig for gjennomføringen. I tillegg til egne vurderinger skal bedriften gjennom deltagelse i nasjonale overvåkingsprogrammer eller andre undersøkelser skaffe til veie mest mulig informasjon om miljøpåvirkninger forbundet med tidligere og nåværende virksomhet og hvordan utviklingen er for disse Nyanlegg/endringer Alle nyanlegg eller vesentlige endringer i bestående prosesser skal være vurdert med henblikk på eventuelle endringer i miljømessige konsekvenser eller om de medfører nye miljøaspekter før de settes ut i livet. Ansvaret for at dette blir gjort og kan dokumenteres, tilligger den prosjektansvarlige. Det stilles også krav fra forurensningsmyndighetene om at slike endringer skal meldes til dem og i noen tilfeller må det søkes om ny utslippstillatelse. 1.4 HANDLINGSPLAN En betingelse for å oppfylle bedriftens målsetting om kontinuerlige forbedringer er at det etableres konkrete etterprøvbare mål og et handlingsprogram for hvordan og når disse målene skal nås Fastsetting av mål Arbeidet for kontinuerlig forbedring skal i første rekke konsentreres om HMS-aspekter som er vurdert som betydelige (signifikante). For 5-8 av disse skal bedriftsledelsen hvert år fastsette konkrete hovedmål. Avdelingsledelsen har ansvaret for at det etableres forpliktende delmål som gjør det mulig å oppnå vedtatte hovedmål. Utarbeidelsen av delmål skal i størst mulig utstrekning skje i samarbeid med de ansatte som har mulighet for å påvirke at målene blir nådd.

5 Også for andre HMS-aspekter er det i størst mulig grad ønskelig å ha mål for forbedringer Handlingsplaner Med bakgrunn i fastlagte HMS-mål skal avdelingsledelsen sørge for at det utarbeides avdelingsvise handlingsplaner med beskrivelse av de tiltakene som planlegges for å nå målene, ansvarlig for gjennomføring og tidsfrister for iverksettelse. Avd. for HMS & Kvalitet skal innarbeide de avdelingsvise planene i et felles forpliktende HMS-program for hele bedriften. HMS-mål med handlingsplaner er vist i vedlegg Oppfølging Status for de aspektene det er satt konkrete hoved- og delmål for skal følges opp ved at: Den eller de som er utpekt som ansvarlig for gjennomføring av vedtatte handlingsplaner gir melding om status Avd.leder HMS & Kvalitet før den 15. i hver måned Fremdrift og resultater behandles i kvartalsvise utvidede ledermøter Revisjon Produksjonssjef skal sørge for at gjeldende handlingsplaner gjennomgås og oppdateres hvert år. Avd. for HMS & Kvalitet skal ajourføre bedriftens felles HMS-program tilsvarende.

6 2 HMS - ET LINJEANSVAR 2.1 Linjeorganisasjonen Bedriftsledelse Som arbeidsgiver har bedriftens øverste leder det overordnede ansvaret for at: helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet på bedriften er klargjort. problemer og risikoforhold blir identifisert og bedømt og handlingsplaner for å ta hånd om disse blir utarbeidet. det gjennomføres en systematisk overvåking av at bedriftens aktiviteter er i samsvar med de kvalitetsmål som er satt for helse, miljø og sikkerhet Avdelingsledelse Helse, miljø og sikkerhet er et linjeansvar. Innen hvert område på bedriften er det avdelingsledelsen som er direkte ansvarlig for at: alle forhold vedrørende sikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø er tilfredsstillende. avvik fra offentlige og interne regler blir korrigert. det drives et systematisk arbeid for kontinuerlige kvalitetsforbedringer innen miljø og sikkerhet og at det utarbeides handlingsplaner med resultatmål for denne delen av virksomheten. ansatte innen avdelingen får en tilfredsstillende opplæring om hvilke farer som finnes i eget område og hvilke forholdsregler som må tas for å beskytte seg mot disse Drifts- og arbeidsledelse Enhver drifts- og arbeidsleder har plikt til å: arbeide for redusert helse- og miljørisiko i eget ansvarsområde. informere om farer og beskyttelsesmidler påse at påbud om bruk av verneutstyr og andre interne og offentlige bestemmelser blir overholdt. rapporter uønskede hendelser og farlige forhold Stillingsbeskrivelse Ansvaret for helse-, miljø- og sikkerhetsforhold skal fremgå av den enkeltes stillingsbeskrivelse. Alle ansatte har plikt til å medvirke til gjennomføringen av de tiltak som blir satt i verk for å verne mot ulykker og helseskader og til å gjøre seg kjent med de regler som gjelder vern, sikkerhet og miljø i eget område. 2.2 Avdeling for HMS & Kvalitet Målsetting Avd. for HMS & Kvalitet s målsetting er; gjennom egne initiativ og en oppfølging av det arbeidet som gjøres i linjen, å bidra til at alle krav til kvalitet samt lovfestede eller interne krav til helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt og at det arbeides for å oppnå kontinuerlige forbedringer på disse områdene. Avdelingen skal utarbeide interne målsetninger (PPP)som er knyttet opp mot relevante overordnede mål og strategier.

7 2.2.2 Organisering HMS & Kvalitetsavdelingen er underlagt administrerende direktør. Avdelingens leder har ansvaret for den daglige driften og er bedriftens kontaktperson overfor offentlige myndigheter og eksterne organisasjoner i saker som angår miljø og sikkerhet. Se vedlegg: Organisasjonskart HMS & Kvalitetsavdelingen Det daglige arbeidet innen avdelingen er delt opp i ansvarsområder som omfatter: Vernearbeid Vernerunder Skadeetterforskning og rapportering Produktdeklarasjon Kjemikalieutvalg Sikkerhetskurs for eksterne firma Verneopplæring av egne ansatte Motivere og informere om vernearbeidet Sikkerhetsarbeid Industrivernledelse Vakthold Beredskap og beredskapsplaner Trening av innsatsstyrker Brannteknisk kontroll Sikkerhetsopplæring Risikoanalyse Miljøarbeid Arbeidsmiljøkartlegging og rapportering Utslippskontroll Støymålinger (internt og eksternt) Behandling av miljø- og konsesjonssaker Kjemikaliekartotek Rapportering internt og til myndigheter Foreslå forbedringer av systemer og prosesser Internkontroll Foreta interne revisjoner av miljø- og sikkerhetsforhold Informasjon om og opplæring vedr. internkontroll Videreutvikle og forbedre bedriftens internkontrollsystem Vedlikehold av håndbok for Helse, Miljø og Sikkerhet. Oppfølging av avvik innen helse, miljø og sikkerhet Kvalitetsarbeid Oppfølging og videreutvikling av kvalitetssystemet Intern og ekstern kvalitetsinformasjon Interne og eksterne kvalitetsrevisjoner Administrere og følge opp system for avviksbehandling

8 2.2.8 Material Stewardship Oppølging av nytt kjemikalieregelverk internasjonalt Oppfølging av risikoarbeidet internasjonalt Ivareta nikkelindustriens interesser med hensyn til både råstoff, mellomprodukter og sluttproduktene nasjonalt og internasjonalt Ansvar og myndighet Kvalifikasjonskrav, ansvars- og myndighetsforhold for avdelingens ansatte er beskrevet i stillingsbeskrivelsene. Avdelingsleder Sikkerhetssjef Verneleder Miljøkjemiker Beredskapsleder Beredskapsinstruktør Material Stewardship Coordinator HMS-koordinator Innbyrdes ansvarsfordeling er beskrevet i Organisasjonskartet 2.3 Organisering beredskap Mål Bedriften skal opprettholde en beredskap som sikrer de ansattes liv og helse og verner om materielle verdier. Dette skal gjøres gjennom: motivering og opplæring av alle ansatte etablering av faste kontrollrutiner for å påse at regler og forordninger etterleves og oppfølging av registrerte avvik. til en hver tid å ha utrykningsklare mannskaper på et høyt faglig og operativt nivå og nødvendig teknisk utstyr for umiddelbar innsats i uønskede situasjoner. samarbeid med andre eksterne redningsenheter å ha en vaktfunksjon som gjennom overvåkingsutstyr og varslingsanlegg gir best mulig sikkerhet mot uønskede forhold Beredskapsplan Bedriftens beredskapsplan består av en administrativ og en operativ del. Disse bøkene er plassert hos: Adm. direktør Avd.leder HMS & Kvalitet Sikkerhetssjef Brannstasjonen Beredskapsinsp./Skiftsjef Produksjonssjefen Vakt/ Gate Bedriftshelsetjenesten Rutiner for skiftoperatører ved beredskapsalarm Alle skiftoperatører som ikke er med i beredskapen skal umiddelbart møte i respektive kontrollrom for å frigjøre beredskapspersonell. Hvis det er områder hvor alle operatørene er i beredskapen, skal 1 operatør være igjen for å kjøre DM.

9 Det er skiftsjefens ansvar at minst 4 røykdykkere umiddelbart er klar til utrykning til enhver tid, uansett bemanning. Unntaksvis skal operatørene møte på oppsamlingsplass hvis adgang til kontrollrom er umulig. Oppsamlingsplass vil normalt være der industrivernet møter, og vil også opplyses via vakt/gate Årlig gjennomgang Sikkerhetssjef er ansvarlig for at beredskapen til enhver tid tilfredsstiller bedriftens mål og for ajourhold og en årlig gjennomgang av beredskapsplanen. 2.4 Eksterne firma Arbeidstakere i innleide firma skal følge bedriftens regelement på lik linje med bedriftens egne ansatte. Det gies egen opplæring til ansatte i eksterne firma som skal gjennomføres før arbeid kan iverksettes ute i driften. Skader eller tilløp til skader skal rapporteres i bedriftens system for uønskede hendelser. Brudd på bedriftens sikkerhetsbestemmelser begått av ansatte i eksterne firma skal rapporteres som avvik og tas opp med vedkommendes arbeidsleder enten av avd.leder Miljø- og Sikkerhetsavd. eller ansvarlig prosjektleder. Kopi av avviksmeldingen skal sendes vedkommendes firma. Ved gjentagelse vil den eller de personene som har brutt reglene kunne bli nektet å utføre videre arbeid på bedriften for et gitt tidsrom eller permanent. I spesielt grove tilfelle kan en slik utelukkelse gjelde det aktuelle firmaet i sin helhet. (Flyttet fra slettet kap. 5.1) 2.5 Verneombud Verneombudene er de ansattes tillitsmenn i helse-, miljø- og sikkerhetsspørsmål. De skal tas med på råd når slike saker diskuteres i linjen og medvirke til at vedtatte verne- og miljøtiltak blir gjennomført. Verneombudene har i henhold til Arbeidsmiljøloven rett til å stanse et arbeid som etter deres mening innebærer en umiddelbar fare for liv eller helse. Bedriften er delt inn i 20 verneområder med et verneombud og en varamann for hvert område. En oversikt over verneombud med vararepresentanter er vist i vedlegg. 2.6 Arbeidsmiljøutvalg (AMU) Henvisning Arbeidstilsynets bestemmelse nr. 321: "Forskrifter for arbeidsmiljøutvalg og verneombud" Sammensetning Arbeidsmiljøutvalget er bedriftens samarbeidsorgan i spørsmål som vedrører helse, miljø og sikkerhet. Utvalgets sammensetning er: Bedriftsledelsen 4 representanter Ansatte 4 representanter Hovedverneombudet er fast medlem Helsetjenesten Bedriftslegen Miljø og sikkerhet Verneleder Avd.leder HMS & kvalitet Oppgaver og mandat Fremgår av forskrift nr Møtefrekvens Møter i AMU skal gjennomføres i henhold til årlig utarbeidede planer.

10 2.6.4 Referat Referat fra utvalgets møter skal sendes alle berørte parter og gjøres kjent gjennom oppslag på Intranettet, samt alle bedriftens oppslagstavler Vedtak Kopi av vedtak fattet i utvalget skal sendes til den eller de som er berørt av vedtaket. Verneleder er ansvarlig for at det foreligger en oppdatert oversikt over vedtak gjort i AMU siste år. 2.7 Sikkerhetskomiteen Formål Sikkerhetskomiteen skal fungere som bedriftens faginstans i alle spørsmål som angår branneller eksplosjonsfarlige forhold og håndtering av industrigasser og farlige kjemikalier i virksomheten Sammensetning Komiteen består av: * Sikkerhetssjef (form.) * Avd.leder HMS & Kvalitet * Elektrosjef * Fagspesialist Prosjektering * Avd. sjef Rost * Hovedverneombud * Beredskapsleder Mandat og arbeidsoppgaver Sikkerhetskomiteens oppgaver er å: vurdere fremlagte planer for sikringstiltak/rutiner for å forebygge brann-, eksplosjon- og gassfare ved endringer i bestående anlegg eller ved nyinstallasjoner og å anbefale gjennomført ytterligere tiltak der dette vurderes som nødvendig vurdere fremlagt branndokumentasjon for nyanlegg forestå klassifisering av alle anlegg på bedriften etter faregrad i følgende klasser: Klasse 1: Eksplosjonsfare Klasse 2: Brannfare Klasse 3: Øvrige Etterforske alle tilfelle av brann, eksplosjon, gassuhell og større utslipp av farlige kjemikalier og å fremme forslag til tiltak for å hindre gjentagelse Saksbehandling Branndokumentasjonen for alle nyanlegg skal meldes inn skriftlig til Sikkerhetskomiteen av prosjektansvarlig på et så tidlig tidspunkt som mulig For nyanlegg som innebærer oppbevaring eller bruk av industrigasser, brann- eller eksplosjonsfarlig vare, farlige kjemikalier eller endringrer i bestående anlegg av denne typen, skal meldingen i tillegg inneholde: beskrivelse med flytskjema og og prosjektspesifikasjoner sikkerhetsvurdering og foreløpig beregningsgrunnlag Ansvarlig prosjekt/avdelingsledelse skal alltid kalles inn ved behandling av større saker og ellers etter behov. Komiteens godkjennelse og eventuelle anbefalinger skal gis skriftlig til prosjektansvarlig og driftsledelsen i vedkommende område.

11 Alle referater fra komiteens møter skal, i tillegg til deltagere og andre berørte parter, sendes til administrerende direktør og produksjonssjef. Avdeling for HMS & kvalitet skal sørge for at det foreligger en oppdatert oversikt over vedtak gjort i Sikkerhetskomiteen. 2.8 Kjemikalieutvalget Formål Å sikre at nye kjemiske stoffer som innføres på bedriften er grundig vurdert med hensyn på helse- og miljømessige faremomenter og at det periodevis foretas en gjennomgang av stoffer i bruk med hensyn på mulige erstatninger for særlig miljø- og helsefarlige kjemikalier Virkeområde Prosedyren gjelder all bruk av kjemiske stoffer i drifts- og serviceavdelinger. For kjemiske stoffer som kjøpes inn i mindre kvantum på lab og FOU, er det ikke nødvendig å varsle Kjemikalieutvalget Kjemikalieutvalget Bedriftens kjemikalieutvalg består av følgende 4 medlemmer: Bedriftslegen Hovedverneombud Verneleder Representant fra FoU Nye kjemikalier Avdelinger som ønsker tatt i bruk et kjemisk stoff som ikke tidligere har vært benyttet ved bedriften, skal melde dette skriftlig til avdelingen for HMS & Kvalitet. v/verneleder. Kjemikalieutvalget definerer et kjemisk stoff som følgende: Alle stoffer som kan gi helse eller miljøskader Alle slike henvendelser skal behandles i Kjemikalieutvalget som, før innstilling gis, skal: innhente dokumentasjon på behovet for bruk vurdere om opplysninger gitt i datablad er tilstrekkelig vurdere om det finnes stoffer med mindre faregrad som kan benyttes. anbefale sikkerhetstiltak i forbindelse med bruk. Kjemikalieutvalgets innstilling skal gis skriftlig til innmelder med kopi til Innkjøpsavd. Innkjøpsavd. skal avvise en hver bestilling på nye kjemiske produkter der det ikke foreligger en godkjennelse fra Kjemikalieutvalget Vurdering av kjemiske stoffer i bruk I henhold til Produktkontrollovens 3 skal virksomheter som benytter produkter som kan medføre helseskade eller miljøforstyrrelse vurdere om det finnes alternativer med mindre risiko for slik virkning. Slike alternativer skal velges hvis "det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe". Myndighetenes veiledende kriterier for uønskede egenskaper ved helse- og miljøfarlige kjemikalier er gjengitt i vedlegg. Verneleder er ansvarlig for at Kjemikalieutvalget vurderer alle kjemiske stoffer i bruk på bedriften ut fra de gitte kriteriene og gir en skriftlig innstilling til Arbeidsmiljøutvalget. Denne skal inneholde en oversikt over hvilke stoffer det eventuelt er ønskelig å finne alternativer for og hvilke erstatningsmuligheter som foreligger (substitusjonsplikten).

12 En slik gjennomgang skal foretas hvert 5. år eller når det foreligger nye opplysninger om miljø- eller helsefare for et kjemisk stoff som tilsier at alternativer må vurderes. 2.9 Akan AKAN -Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani- er arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetspolitikk AKANs formål er å forebygge rusmiddelproblemer i norsk arbeidsliv, gjøre ledere og ansatte i stand til tidlig å gripe fatt i risikofylt rusmiddelbruk, samt å bidra til at ansatte med rusmiddelproblemer får et tilbud om hjelp. AKAN-utvalget er et partssammensatt underutvalg av AMU og behandler ikke personsaker, men planlegger og organiserer AKAN-arbeidet i bedriften og driver informasjons- og holdningsskapende arbeid. Individuelle AKAN-saker følges opp av AKAN-kontakt og bedriftshelsetjeneste i nært samarbeid med leder. Bedriftens AKAN-kontakt er Svein K. Iversen, og kan nås på tlf

13 3 Overordnede krav 3.1 Lover og forskrifter Bedriftens HMS-forhold er underlagt en rekke generelle lover med forskrifter i tillegg til særlige vilkår gitt av SFT, AT, DSB, NSO og øvrige myndighetsorganer. Det er viktig at enhver med resultatansvar på dette området er kjent med de bestemmelser som gjelder innen deres virkefelt Lovoversikt Forhold som kan ha betydning for det ytre miljø, sikkerhet, helse og vern er regulert gjennom: Utslippstillatelse fra SFT gjeldende fra 1. jan med senere endringer. Tillatelser til oppbevaring og håndtering av brannfarlig vare fra DSB. Lov om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk m/forskrifter. Brann og eksplosjonsvernloven m/forskrifter Forurensningsloven m/forskrifter. Miljøinformajsonsloven Produktkontrolloven m/forskrifter. Arbeidsmiljøloven m/forskrifter. I tillegg vil også andre lover og forskrifter være aktuelle i enkelte tilfeller, samt også internasjonale avtaler, og EU-direktiv. Liste over de mest aktuelle lover og forskrifter relatert til bedriftens HMS-aspekter er vedlagt Tilgjengelighet Utslippstillatelse er lagt inn på server (felles) T:\\HMS\Utslippstillatelsene Tillatelsene fra DSB er samlet i egen mappe i HMS-avdelingen. I tillegg skal den enkelte ansvarlige leder i linjen ha kopi av relevante tillatelser for sitt område. Samtlige lover og forskrifter nevnt ovenfor er tilgjengelig på Bekjentgjøring av endringer Avdelingsleder HMS & Kvalitet er ansvarlig for at organisasjonen er oppdatert med hensyn på nye forskrifter og offentlige bestemmelser eller endringer i regelverket som regulerer HMS miljøforhold. Dersom slike har betydning for bedriften skal de personer i organisasjonen som blir berørt omgående informeres. Slik melding bekjentgjøres på en av følgende måter - oppslag på intrafnis - videresende e-post med link om aktuell endring fra myndigheter (Nyheter fra SFT, DSB, AT) - sirkulasjonsliste som signeres og returneres til Avd.leder HMS & Kvalitet for oppbevaring Rammebetingelser Den virksomheten vi driver er regulert gjennom en rekke lover og forskrifter. Disse forvaltes av forskjellige tilsynsmyndigheter som til enhver tid har rett til å foreta revisjoner på bedriften for å kontrollere at regelverket følges. Definisjoner: * Lov er rettsregler utferdiget av myndighetene * Forskrifter er utfyllende bestemmelser til loven og inneholder krav som skal etterkommes * Veiledninger gir anvisninger på fremgangsmåter som er anbefalt brukt.

14 3.1.5 Tillatelser I tillegg til generelle bestemmelser kan tilsynsmyndighetene gi mer detaljerte tillatelser eller pålegg til den enkelte bedrift. Slike kan påklages til det departement tilsynet sorterer under, men er juridisk bindende når endelig avgjørelse foreligger Oversikt over lover Det viktigste lovverket bedriften skal forholde seg til i internkontroll-sammenheng er: Internkontrollforskriften Arbeidsmiljøloven m/forskrifter Forurensningsloven m/forskrifter Produktkontrolloven m/forskrifter Lov om eksplosive varer m/forskrifter Lov om brannfarlige varer m/forskrifter Brannvernloven m/forskrifter Sivilforsvarsloven m/forskrifter Lov om el-tilsyn Se mer detaljert liste vedlegg kap Tilgjengelighet Offentlig informasjon om regelverk, publikasjoner, nyheter og HMS-forhold generelt finnes på Internett under adressen og 3.3 Kontroll Bedriften plikter, gjennom instrukser, kontroll og andre tiltak å sørge for at driften av anlegget skjer slik at ulemper og skadevirkninger til enhver tid begrenses mest mulig. I dette ligger en plikt til så langt som mulig å søke å hindre unormale driftsforhold som forårsaker forhøyede utslipp og til å innstille driften under slike forhold hvis det ellers vil oppstå vesentlige overskridelser av de normale utslippene 3.6 Standarder og retningslinjer fra Xstrata Nikkelverket er underlagt følgende overordnet dokumentasjon som følger som vedlegg: Alle dokumentene er med engelsk tekst. Bærekraftig utvikling - 17 standarder Bærekraftig utvikling - Definisjoner Bærekraftig utvikling - Policy 3.7 ISO og OHSAS 18001, øvrige standarder Vi er forpliktet til å følge intensjonene i ISO og OHSAS Det finnes informasjon om ISO på IntraFNIS: Info -> oppslag -> standarder -> ISO Informasjon om OHSAS finnes på

15 4 Opplæring Henvisning: Kap. 4 m/vedlegg i Personalhåndbok Formålet med miljøopplæringen er å gi et grunnleggende kjennskap til virksomhetens miljøforhold og forståelse for hvilket ansvar og oppgaver den enkelte har for at det er samsvar mellom bedriftens miljøpolitikk og oppnådde resultater og for å tilfredsstille kravene i de forskjellige standardene Fast introduksjonsprogram for egne ansatte Alle nyansatte skal gjennomgå et fast introduksjonsprogram, der også generelle forhold vedrørende det ytre miljøet inngår. De enkelte elementene i dette programmet er beskrevet i Personalhåndbokens kap. 4. Alle med arbeidsoppgaver som har, eller kan få betydning for ytre miljøforhold skal dessuten ha gjennomgått et opplæringsprogram som sikrer kjennskap til: * bedriftens miljøpolitikk * de viktigste miljømessige følgene av virksomheten * etablerte hovedmål og delmål for en kontinuerlig miljøforbedring * hovedkravene i miljøstyringssystemet ISO * den påvirkningen aktiviteter i de enkelte områder kan ha på miljøet hvis de utføres galt. Denne opplæringen gis av Avd. for HMS & Kvalitet og av driftsledelsen. Øvrige ansatte skal gis en orientering om de mer generelle sidene av bedriftens miljøforhold og forpliktelser Innleid hjelp Alle ansatte fra fremmede firmaer som skal utføre arbeid på bedriften skal på forhånd ha en generell sikkerhetsgjennomgang. Denne gis primært av Avd. for HMS & Kvalitet og inneholder også en orientering om bedriftens miljøpolitikk og generelle miljøforhold. I tillegg skal ansvarlig arbeidsleder orientere om eventuelle spesielle behov for særlig aktsomhet i miljøsammenheng på den aktuelle arbeidsplassen Dokumentasjon Opplæringsavdelingen skal til enhver tid føre en oppdatert oversikt over gjennomført miljøopplæring Definisjoner Bestiller - Nikkelverk-ansatt som rekvirerer et oppdrag. Bestiller er også kontaktperson dersom ikke annet er klart spesifisert i bestillingen. Kontaktperson Nikkelverk-ansatt med ansvar for å følge opp personell med et gitt oppdrag på bedriften. Det inngår i dette å påse at nødvendig HMS-opplæring er gitt og om nødvendig å følge dette opp med kontroll. Kvalifisert HMS-opplæringspersonell Nikkelverk-ansatt som har myndighet fra avdelingsleder HMS & Kvalitet til å gi HMS-opplæring.

16 4.1.5 Generell informasjon Den generelle informasjonen er 3- delt: A. Praktiske opplysninger om: Adgangskontroll Parkeringsbestemmelser Nødtelefon/melding om arbeidsulykker Varslingsanlegg/opptreden ved alarm B. Viktige sikkerhets- og miljøforhold: Bedriftens sikkerhets- og miljøpolitikk Farlige kjemikalier i bruk på bedriften Førstehjelp ved gassforgiftning/etseskader Skilt som påbyr bruk av verneutstyr Merking av utstyr Rapportering av personskader og tilløp Forskrifter om stillaser/løfteanordninger Krav til trucksertifikat Korrekt avfallsbehandling/kildesortering Særlige aktsomhetskrav i forb. med ytre miljøforhold Bruk av sikkerhetslås C. Regler for brannfarlig arbeid: Skilting av områder med brann/eksplosjonsfare Sikkerhetssoner skilting og krav Regler for arbeidstillatelse Bruk og parkering av brenneutstyr Brannfarlig arbeid på gummiert utstyr Internt bevis på rett til å utføre varmt arbeid Krav til HMS-opplæring Hovedregelen er at alle som utfører arbeid ved Nikkelverk skal gjennomgå hele sikkerhetskurset. Ved en påfølgende prøve må det svares riktig på 7 av 10 spørsmål for å få godkjent opplæringen. Skal det utføres varmt arbeid, må også 7 av 10 spørsmål i skriftlig tilleggsprøve for varmt arbeid være riktig besvart. Unntak fra denne regelen er: Vareleveranser Vareleveranser, henteoppdrag og arbeid/besøk ved båter som ligger ved kai. Skriv fra resepsjonen / gaten skal leveres ut ved ankomst. Oppdrag i kontorbygninger og laboratorier som ikke inkluderer varmt arbeid og/eller arbeid på trykkpåkjent utstyr. Det er tilstrekkelig med et forenklet sikkerhetskurs gitt av kontaktperson, eller at vedkommende evt. fotfølges av en av våre ansatte. Bekreftelse på forenklet sikkerhetskurs leveres resepsjonen. Ved arbeid i produksjons- eller serviceavdelinger av begrenset omfang og varighet kan kvalifisert personell gi et tilpasset kurs. Dette gjelder for eksempel ulike typer spesialmålinger eller ved besøk av overordnede i eksterne firma. Bekreftelse på tilpasset kurs leveres resepsjonen. Tillatelsen gjelder for tiden oppdraget gjelder eller fram til neste ordinære sikkerhetskurs. Tillatelsen gjelder ikke brannfarlig arbeid Anleggsarbeid i fjelldeponi er underlagt egne bestemmelser. Dersom det dreier seg om et oppdrag i produksjons- eller serviceavdelinger av inntil 1 dags varighet, og kvalifisert HMS opplæringspersonell ikke er tilgjengelig, kan avdelingen gi den

17 nødvendige informasjonen, eller sørge for at vedkommende hele tiden er under tilsyn (fotfølges) av en Nikkelverk-ansatt. Denne ordningen gir ikke adgang til å utføre brannfarlig arbeid og/eller arbeid på trykkpåkjent utstyr Fremmedspråklige personer Ansatte fra eksterne leverandører som ikke behersker norsk eller engelsk og av den grunn ikke kan forstå innhold på fare-, risiko- og sikkerhetsskilter, samt meldinger gitt over høyttaler, skal fotfølges (konstant tilsyn) Ansvarsoppgaver v/ Nikkelverket Kontaktperson for arbeid fra ekstern leverandør plikter å påse at de aktuelle arbeidstakerne får den nødvendige HMS-informasjonen. Dersom en opprinnelig intern bestilling overføres til en ekstern leverandør, er det den som bestiller det eksterne arbeidet som er kontaktperson og dermed ansvarlig for all oppfølging av HMS-saker om ikke annet er skriftlig avtalt. Miljø- og Sikkerhetsavdelingen er ansvarlig for å gi den generelle sikkerhetsinformasjonen. Fast dag for dette er annenhver (oddetallsuker) mandag kl Dersom dette faller på en fridag, avholdes kurset den etterfølgende arbeidsdag. Gjennomgang ut over dette kan avtales med kvalifisert HMS-opplæringspersonell etter behov og tilgjengelighet: Navn Avd. S. Mosfjell HMS & Kvalitet S. Dalane HMS & Kvalitet F.R. Dahl Opplæring A. Lindekleiv HMS & Kvalitet K. Wennerberg HMS & Kvalitet Ø.S. Lohne HMS & Kvalitet H. Eik HMS & Kvalitet O.C. Thygesen Prosjektering J.T. Flottorp Prosjektering Y. Finne HMS & Kvalitet Gyldighet og registrering Resepsjonen har ansvaret for registrering og ajourhold av lister over eksterne leverandører/arbeidstakere som har gjennomgått HMS-opplæring og over utstedte tillatelser til å utføre brannfarlig arbeid. Begge deler har en gyldighet av 2 år Orientering om stedlige forhold Oppnevnt kontaktperson skal sørge for at ekstern leverandør/arbeidstaker blir henvist til ansvarlig arbeidsleder for den aktuelle avdeling for å få nødvendig informasjon om stedlige regler og faremomenter. Han skal også undersøke om det er forhold av betydning for oppdraget som er endret siden bestillingen gikk ut og sørge for koordinering med ev. andre arbeider i området. Orienteringen om stedlige forhold skal minst inneholde: Hvem som kan kontaktes i avdelingen Daglig meldeplikt/innskriving i kontrollrom før arbeid påbegynnes

18 Farlige forhold, (gasser, etsende væsker, brann/eksplosjonsfare etc.) Eventuelle påbud om bruk av verneutstyr Krav til skriftlig arbeidstillatelse Før en ekstern leverandør starter på et nytt oppdrag ved Nikkelverket SKAL dennes arbeidsleder uten unntak oppsøke Nikkelverkets kontaktperson.

19 5 Generelle vernebestemmelser og påbudt verneutstyr 5.1 Generelle vernebestemmelser og påbudt verneutstyr Det er i det etterfølgende gitt en oversikt over generelle vernebestemmelser som skal følges av enhver som arbeider i eller har oppdrag på bedriften Adgangskontroll Formål For å sikre at bedriften til enhver tid har oversikt over hvem som befinner seg på bedriftsområdet, er det etablert et system med adgangskontroll. En beskrivelse av systemet og den praksisen som skal følges er gitt i vedlegg. Henvisning: Bedriftens beredskapsplan kap. AD Ansvar Innpasseringssystemet er underlagt Sikkerhetssjefen, mens Resepsjon er ansvarlig for den daglige oppfølgingen og kontrollen Parkering Formål Formålet med parkeringsbestemmelsene er å begrense all kjøring på selve bedriftsområdet til det absolutt nødvendige, å sikre ledig plass for besøkende og å sikre mest mulig ryddige trafikkforhold Kontroll Kontrollen med at bestemmelsene etterleves tilligger vakt/resepsjon og innsatsledere. Alle ansatte, arbeidstakere fra innleide firmaer og besøkende plikter til en hver tid å rette seg etter de retningslinjene som gjelder og som er gjengitt i vedlegg Overtredelse Overtredelse av parkeringsbestemmelsene skal påtales av vakt/resepsjon og innsatsledere. Ved gjentagelse skal forholdet rapporteres skriftlig til sikkerhetssjef som følger opp saken Trafikkforhold 1. Biler tillates i utgangspunktet ikke brukt på bedriftens område bortsett fra til transport av verktøy og utstyr som skal brukes på konkrete jobber. 2. Det eksterne firmaet skal søke avtaleansvarlig om en slik tillatelse for inn- og utpassering der behovet begrunnes. Søknaden leveres kontaktpersonen på Nikkelverket som evt godkjenner søknaden. Han skal også vurdere om bilen tidligere har vært brukt på en illegitim måte. 3. Bilene skal parkeres slik at de ikke er til hinder for brannbil og andre kjøretøyer. Feilparkering medører at kjøretillatelsen kan bli inndratt. 4. Fartsovertredelser eller andre brudd på veitrafikkloven som utsetter sjåfør og andre trafikanter og gående for fare kan resultere i inndragning av kjøretillatelsen. 5. Kjøretøyet skal ikke brukes til persontransport, kun til utstyr, verktøy og materiell. Kjøring til/fra kantina er for eksempel en bruk som vil kunne resultere i inndragning av kjøretillatelsen. 6. Resepsjon/vakt skal tildele kjøretillatelse til de bilene som har fått slik godkjenning. Kjøretillatelsen skal henge lett synlig i frontruta på bilen.

20 7. Innkjøpsavd. sørger for å informere alle avtaleansvarlige om denne endringen, og at de skal foreta en kritisk vurdering av behovet for biler som tillates brukt. Den avtaleansvarlige sender beskjed til Resepsjon/vakt som så sørger for å utstede slike tillatelser. Ved varelevering gjelder reglene som følger av vedlegget Truckkjøring Det kreves truckførersertifikat for all kjøring med truck. Der er ikke lov å gå fra en truck med tenninga på. Den skal deaktiveres. Det er ikke lov å sitte på en truck uten trucksertifikat. Det er ikke tillatt med flere personer på en truck annet enn i opplæringsøyemed Løfteutstyr/redskap Det skal bare benyttes løfteutstyr/redskap som er godkjent for bruk og merket med årets farge. (Kfr. Vedlikeholdshåndbok Bind I kap. 1.4) Det er ikke tillatt å gå under hengende last. Alle feil ved løfteutstyr skal rapporteres til arbeidsleder Krankjøring Kransertifikat kreves for: betjening av alt løfteutstyr med løfteevne over 2 tonn. alle andre kraner der løfteoperasjonen kan medføre fare for liv eller helse. I tvilstilfelle skal verneleder kontaktes Stillinger og stiger Bare kvalifisert personell har tillatelse til å sette opp stillinger. (kfr. Vedlikeholdshåndbok Bind I kap. 1.4) Det skal undersøkes om stillinger og stiger er i skikkelig stand før de tas i bruk og at stiger er sikret mot å gli på underlaget Trykkluft Trykkluft må aldri brukes til å blåse rene egne klær og strålen må aldri rettes mot andre Elektriske anlegg Det må ikke settes i gang arbeid på eller i nærheten av høy- eller lavspente anlegg uten godkjennelse av elektrosjef. Arbeid eller ferdsel i elektrolyseavdelingene, (nikkel-. kobber og Co-avd.) er ikke tillatt uten forutgående informasjon om faremomenter og nødvendige forholdsregler knyttet til de elektriske likestrømsanleggene. (kfr. Vedlikeholdshåndbok Bind II kap ) Sperringer Områder der det er fare for at personer kan falle ned, rammes av fallende gjenstander eller der det av andre grunner er forbundet med fare å oppholde seg, skal sperres av med midlertidig fast montert gjerde eller løse rørstøtter som det er trukket varseltape gjennom. Alle sperringer skal respekteres!

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

Dokumenttype: Skjema/sjekklister. Gyldig fra: 24.06.2014 09:08:47. Utgave nr: 2.0. 803 Dokumentnavn: SIKKERHETSINFORMASJON

Dokumenttype: Skjema/sjekklister. Gyldig fra: 24.06.2014 09:08:47. Utgave nr: 2.0. 803 Dokumentnavn: SIKKERHETSINFORMASJON GENERELL INFORMASJON Anlegget på Langøya er et mottaks-, behandlings- og sluttdisponeringsanlegg for uorganisk spesialavfall. Anlegget har definerte Ex-soner som er godt skiltet. Langøya havn har to ISPS

Detaljer

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B

INSTRUKS FOR VERNERUNDER B HMS- System Side 1 INSTRUKS FOR VERNERUNDER B Vernerunde gjennomføres hver 14. dag etter oppsatt plan. Alle firma som har arbeider gående i angjeldende tidsrom skal delta på vernerundene. Verneprotokoll

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.:

SYSTEMHÅNDBOK. Helse, miljø og sikkerhet. Desember 1999 Oppdatert januar 2007 HMS INTERNKONTROLL. Kap: Sist dat.: HMS Helse, miljø og sikkerhet SYSTEMHÅNDBOK Desember 1999 Oppdatert januar 2007 1 1. Mål 1.1 Overordna mål 1.2 Retningsmål for HMS i Odda kommune 1.3 Resultatmål 2. Organisering av Odda kommune 2.1 Organisasjonskart

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Helse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes Friidrettsanlegg

Helse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes Friidrettsanlegg Helse, Miljø og Sikkerhetsplan for Prosjekt 8035 Husnes 0.00 PROSJEKTORIENTERING Hensikten med denne planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er å beskrive de overordnede krav og målsetninger som gjelder

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Høsten 2006 1 FORORD Denne håndboka for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for elevene er laget på

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidsmiljøloven En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll iht. AT 703 Forankret i

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område)

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon,

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - byggeplass Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon, org.nr.

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA)

PLAN FOR SIKKERHET HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) PLAN FOR SIKKERHET HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) SUNDBRUA VINSTRA REPARASJON AV BRUPILARER Innhold 1 Innledning 3 1.1 Formålet med planen 3 1.2 Orientering med prosjektet 3 1.3 Målsetning for SHA 3 1.4 Informasjon

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

Generell del/overordnet del

Generell del/overordnet del QC H/. l fe. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i Sømna kommune Generell del/overordnet del Innledning Den første Forskriften om internkontroll trådte i kraft fra 1. januar 1992 og ble siste gang endret

Detaljer

Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole

Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole 2017 Del II D1 SHA-plan Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole Olav Berget Notodden Kommune 01.01.2017 Innhold SHA PLAN (SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ)... 3 PROSJEKTETS MÅLSETTING OG VIRKEMIDDEL...

Detaljer

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål Til ettertanke! Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som

Detaljer

KONTROLLSKJEMA TILSYN MED SKADEDYRSBEKJEMPERE VIRKSOMHETENS NAVN: ADRESSE: TELEFON NR.: KONTAKTPERSON: DATO: DELTAGERE VED TILSYNET: FRA VIRKSOMHETEN:

KONTROLLSKJEMA TILSYN MED SKADEDYRSBEKJEMPERE VIRKSOMHETENS NAVN: ADRESSE: TELEFON NR.: KONTAKTPERSON: DATO: DELTAGERE VED TILSYNET: FRA VIRKSOMHETEN: TILSYN MED SKADEDYRSBEKJEMPERE KONTROLLSKJEMA VIRKSOMHETENS NAVN: ADRESSE: TELEFON NR.: KONTAKTPERSON: DATO: DELTAGERE VED TILSYNET: FRA VIRKSOMHETEN: FRA KOMMUNEN: Forskrift om skadedyrsbekjempelse trådte

Detaljer

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten

SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten SHA-PLAN for Bygge- og anleggsplassen Slottsberget 75 Byggherre: Oslo Kommune v/ Eiendoms- og byfornyelsesetaten Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av 05.05.15 00 Rev 0, første utkast. NB BH/BHR

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - tunnel Del 2 - Arbeidsavtale, arbeidstid, BHT 5782: Er det inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte? arbeidsmiljøloven 14-5 første ledd (Ikke

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Mangel på kommunikasjon i bygge- og anleggsbransjen kan utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko. Spesielt når det er mange utenlandske arbeidstakere og virksomheter.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål og hensikt 3 2. Definisjoner 3

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIMS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIMS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Kirkelig fellesråd i Trondheim KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIMS KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Basert på NS 8406 Kirkelig fellesråd i Trondheim Kontraktsbestemmelser

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT 106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT Nr.: 106 Etablert: 20.12.06 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 05.05.08 Side: 2 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Definisjoner 3. Hovedansvar 4. Utvelgelse

Detaljer

Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor.

Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor. Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor. Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 22.10.2014 Konkurransegrunnlag SiSan PM PM Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

SHA-plan. Prosjekt: Skole: NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart. Versjonsnr. Dato Beskrivelse av de viktigste endringene Endret av

SHA-plan. Prosjekt: Skole: NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart. Versjonsnr. Dato Beskrivelse av de viktigste endringene Endret av SHA-plan Prosjekt: Skole: Versjonsnr. Dato Beskrivelse av de viktigste endringene Endret av INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORGANISASJONSKART... 3 3 FREMDRIFTSPLAN... 4 4 RISIKOFORHOLD... 4 5 AVVIKSBEHANDLING...

Detaljer

Prosedyren gir regler for påbudt bruk av personlig verneutstyr (PVU) i Yara Porsgrunn (POR), og har til hensikt å eliminere alle personskader.

Prosedyren gir regler for påbudt bruk av personlig verneutstyr (PVU) i Yara Porsgrunn (POR), og har til hensikt å eliminere alle personskader. Class.: INTERNT PROSEDYRE Yara Porsgrunn L-208 Bruk av personlig verneutstyr (PVU) i POR Styringshåndbok Godkjent av : Knut Rutlin Utarbeidet av : Hildegard Torset, Vidar Jarle Ersnes Document ID : L-208

Detaljer

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS advokat Ottar F. Egset, Føyen Advokatfirma DA Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det

Detaljer

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11 Side 1 av 8 3.1 POLITIKK Weber har som forretningsidé å utvikle, produsere. Markedsføre og distribuere Leca-blokker, -pipe, -byggeplank, - lettklinker, Filtralite, Premix-produkter innenfor gulvavretning,

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD: Til bruker av HMS-håndboken BRUKERVEILEDNING:Slik bruker du HMS-håndboken som oppslagsverk og lærebok DEL I KAPITTEL 1:

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet INTERNKONTROLL HMS INNHOLD 1 Innledning 4 2 Hva er internkontroll? 4 3 Hvorfor er det nødvendig med internkontroll av HMS? 4 4 Hvem er ansvarlig for arbeidet med internkontroll? 5 5 Hvor omfattende skal

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside

LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 OVERORDNET SHA-PLAN Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Forside LEBESBY KOMMUNE Side: E 1 Prosjekt: Riving av Kjøllefjord rådhus, utgraving av tomt Dato. 07.04.2015 Forside Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) jfr. Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og elsikkerhet 30. juni 2003 med hjemmel i lov av 4. februar

Detaljer

-kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer

-kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer Emne: Hms og sikkerhet: -kjennskap til regelverk for helse, miljø og sikkerhet, intern kontroll og etiske retningslinjer HMS-ARBEID OG PERSONVERN (Helse Miljø og Sikkerhet) Myndighetene krever at den ansvarlige

Detaljer

SHA PLAN. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD. Side 1 av 7. Versjon / ajourføring

SHA PLAN. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD. Side 1 av 7. Versjon / ajourføring SHA PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD Versjon / ajourføring 05 04 03 02 Versjon Nr. Dato Beskrivelse av endring (punkt) Utarbeidet av

Detaljer

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008)

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Bakgrunn Ved bygging av prosessanlegg og innretninger har det tidligere oppstått uklarheter når det gjelder ansvar og koordinering av HMS arbeidet

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Dato: Nr:

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Dato: Nr: Godkjenner: Godkjent: Side: 1 av 11 Formål/hensikt en med denne rutinen er å sikre at alle utføres uten at bruker løper noen risiko. Målgruppe Alle ansatte. Definisjoner N/A Ansvar Ansvaret for at denne

Detaljer

HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN

HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN HMS VEILEDER TIL BYGGEPLASSEN Dette er en miniutgave/ veileder på hva du finner i HMS boka på byggeplassen HMS planen gir oversikt over rutiner, prosedyrer, og skjemaer som skal brukes under planlegging

Detaljer

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Rapport nr. 7/08 Postadresse: Rådhuset, 3440 Røyken Dato for tilsynet: 12. juni 2008 Besøksadresse: Brøholtstranda 3, 3442 Hyggen

Detaljer

Xstrata Nikkelverk Nikkel 90.000 tonn Kobber 38.000 tonn Kobolt 5.200 tonn Svovelsyre 120.000 tonn

Xstrata Nikkelverk Nikkel 90.000 tonn Kobber 38.000 tonn Kobolt 5.200 tonn Svovelsyre 120.000 tonn Xstrata Nikkelverk Nikkel Kobber Kobolt Svovelsyre 90.000 tonn 38.000 tonn 5.200 tonn 120.000 tonn Rosteanlegg og svovelsyrefabrikk 1. februar 2011 Eksplosjon i rosteanlegget En 18 år gammel arbeider i

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark

SHA- PLAN Heisprosjekter ved. Sykehuset Telemark Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 1 av 12 SHA- PLAN Heisprosjekter ved Sykehuset Telemark Side 1 av 12 Vedlegg 5 SHA- PLAN Side 2 av 12 1. Innhold 1. Innhold (Ref. del 1, SHA Plan Byggeprosjekter) 2. Distrubusjonsliste

Detaljer

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Advokat Ottar F. Egset Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det krav til arbeidsplassen/lokaler verneinnretninger tilrettelegging av

Detaljer

BESØKSINFORMASJON FJORD BASE

BESØKSINFORMASJON FJORD BASE BESØKSINFORMASJON FJORD BASE Fjord Base har som mål å være den mest effektive og rasjonelle forsyningsbasen i Norge. Dette innebærer stor fokus på helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. For at vi skal kunne

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall (NorSea-basen, Dusavik, Stavanger kommune) SAR AS I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Hva gjør Arbeidstilsynet?

Hva gjør Arbeidstilsynet? Hva gjør? Skadedyrdagene Senioringeniør Vigdis Tingelstad 13.Mars 1 Arbeidsmiljølovens formål Norsk arbeidsliv skal være inkluderende, helsefremmende og meningsfylt Arbeidstakere skal ha full trygghet

Detaljer

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Tittel: Mal for SHA Plan Side: 1 av 7 OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt 5154076 POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Byggherre: Vann

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN Nye Hegg skole Utgave nr Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse 1 15.11.2012 Ingrid G Eklund Ivan Hansen Bjørn Haraldsen 2/12 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Versjon

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Versjon SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Versjon 18.08.14 SHA-plan: Trykkavløp Rønneldveien Side 1 Innholdsfortegnelse 01. Målsetting... 2 02. Prosjektinfo... 2 03. Organisasjonsplan... 3 03.01

Detaljer

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Systematisk HMS-arbeid Del 2 av HMS-dag for lærlinger HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Arbeidsmiljølova kap. 3 3-1 Krav til

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: Spørsmålene i denne sjekklisten

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Svartjenesten til Arbeidstilsynet - 815 48 222

Svartjenesten til Arbeidstilsynet - 815 48 222 Prosjekthåndbokens innhold Hvilke oppslag? Hvilke skjema skal være tilgjengelig på byggeplassen? Praktisk vernearbeid, definisjoner. Opplæring Vernerunder Uønskede hendelser. Avviksmeldinger HMS. Varme

Detaljer

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger Anskaffelsesnr. EØS 023-2016 1 Tilleggsbestemmelser til standardkontrkat

Detaljer

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon Sikkerhetsinformasjon Norcem AS og Renor AS Norcem A.S og Renor AS omfattes av Forskrift av 8 oktober 1999 nr 1082 om å avverge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte

Detaljer

Nei Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: 5. Bransjenr. (NACE-koder): 17.2 Forrige kontroll:

Nei Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: 5. Bransjenr. (NACE-koder): 17.2 Forrige kontroll: 1 Rapport nr.: 2007.101.I. SFT Virksomhet: Røros Tweed AS Bedriftsnummer: 923 250 182 Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: ISO-1400-sertifisert: Tollef Bredalsvei 8 7374 Røros Nei SFTs saksnr.: Anleggsnummer:

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR

BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR HMS BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR Dok. ansvarlig: Einar Magnus Dahl Dok. godkjenner: Arild Myrvang Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 SIKKERHETSINSTRUKS - PERSONSIKKERHET - PERSONLIG

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 24.11.2015 MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN MO OG ØYRANE VGS SHA-PLAN Revisjon 2 Dato 2015-11-25 Utført av Jan Knutsen Kontrollert av Jan Knutsen

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer