2012 Årsrapport.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2012 Årsrapport. www.torp.no"

Transkript

1 2 Årsrapport

2 Ro yal Dutch Airl ines CHARTER Harstad-Narvik GRAN CANARIA KRETA KROATIA MALLORCA RHODOS TENERIFE TYRKIA Trondheim Bodø Bergen Edinburgh Liverpool London Stavanger Bremen Amsterdam Szczecin København Visby Gdansk Riga Vilnius Poznan Warszawa Wroclaw Lublin Krakow-Katowice Milano-Bergamo Nice Barcelona-Girona Pisa Zadar Pescara Beograd Bucuresti Mallorca Sardinia-Alghero Alicante Malaga Antalya Tenerife Gran Canaria Vi har mer enn 4 direkteruter fra TORP! Sjekk torp.no for flere gode reisetips og informasjon om våre destinasjoner og tilbud. RYANAIR

3 Innhold: SANDEFJORD LUFTHAVN AS (SLH)... 4 STATISTIKK... 5 TRAFIKK... 6 SIKKERHET... 6 YTRE MILJØ... 6 HMS... 7 ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ... 8 ØKONOMI... 8 BEGIVENHETER ETTER ÅRSAVSLUTNING... 9 DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT... 9 FORTSATT DRIFT... 9 RESULTATREGNSKAP BALANSE - AKTIVA... BALANSE - PASSIVA KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET MILJØMERKET 241 Trykkeri 79

4 Sandefjord Lufthavn AS (SLH) SLHs formål er utbygging og drift av Torp. Torp skal være det foretrukne flyplassalternativet for alle som bor mellom Asker og Arendal. Torp skal stå for tilgjengelighet, enkelhet, vennlighet og presisjon overfor alle sine passasjerer, kunder, samarbeidspartnere og for omgivelsene. SLH har konsesjon for å anlegge, drive og inneha Torp som sivil lufthavn frem til og med 31. desember 23. Samfunnsansvar SLH er en viktig samfunnsaktør i regionen og har derfor også et betydelig samfunnsansvar. Verdiskapning, arbeidsplasser, miljø, sikkerhet, lokalt engasjement og investeringer er viktige elementer i denne samfunnsrollen. Flere av områdene er omtalt i årsrapporten, og en oppdatering av selskapets samfunnspolicy hvor alle initiativene sees i sammenheng er under utarbeidelse. På finnes ytterligere informasjon og rapporter. Eierforhold Styrets sammensetning Fra 18. juni 2 fungerte Bjørn Ole Gleditsch som styreleder etter at daværende styreleder Svein Gullik Eskedal hadde meddelt eierne at han ikke ønsket å fortsette i styret. På ekstraordinær generalforsamling 15. oktober 2 ble Bjørn Walle valgt som ny styreleder. SLHs styre har åtte representanter og består av tre kvinner og fem menn. De ansatte * ) har to faste representanter i styret. Navn Funksjon Alder i SLH fra Bjørn Walle Styrets leder 62 2 Bjørn Ole Gleditsch Styrets nestleder 5 21 Eric Sandtrø 4 2 Steinar Krüger Vestfold fylkeskommune 43,26 % Sandefjord kommune 35,7 % Vestfold Flyplassinvest AS 13,48 % Stokke kommune 7,56 % Karin Virik Grethe Østgård Solfrid Sandnesmo Egil Lærum * ) * )

5 Statistikk for perioden Antall passasjerer Rute innland Charter innland Rute utland Charter utland Flybevegelser Rute Charter Annen trafikk Kollektivandel 2,8 % 23,4 % 2,5 % 17,7 % 15,2 % Økonomi (NOK ) Driftsinntekter Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Avsatt til utbytte Totalkapital Investeringer Antall ansatte

6 Trafikk Den store økningen i antall passasjerer skyldes hovedsakelig økt kapasitet på innenlandsflyginger fra Torp. Norwegian startet flyginger fra Torp til Bergen og Trondheim i mars i direkte konkurranse med Widerøe. Økningen innenlands var på 68,2 % fra 211 til 2. Utlandstrafikken fra Torp i 2 økte med 11,2 % sammenlignet med 211. Sikkerhet Det var ingen luftfartsulykker eller alvorlige luftfartshendelser på Torp i 2. Det ble registrert 17 luftfartshendelser i form av kollisjon/mulig kollisjon mellom fugl og fly (birdstrikes) i 2. Sikkerhet (Security) Torp har ikke vært utsatt for anslag mot luftfartssikkerheten i løpet av 2. Flysikkerhet (Flight Safety) Det er registrert en svak nedgang i tilfeller av kollisjon mellom fly og fugl i 2. Flere tiltak er iverksatt for å bidra til bedre kontroll, blant annet innkjøp av laserutstyr og pyroteknisk utstyr i form av skremmeskudd. Flyselskapet Wizzair gjennomførte en fugl-/vilt revisjon på Torp i mai, og de fleste av deres foreslåtte forbedringstiltak er gjennomført. 24.april 2 ble øvelse Samvirke 2 gjennomført på Torp, med godt resultat. Samtlige nødetater deltok på øvelsen, i tillegg til Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Sivilforsvaret. Lokale aktører som EHC (helikopterskole), Pilot flyskole og Widerøe var også viktige bidragsytere. Øvelsen ble planlagt og gjennomført i regi av Vestfold Beredskapsforum, og noe av hensikten var å øve på Torps krisehåndteringsplan samt samvirke mellom nødetatene. Ytre miljø SLH er miljøsertifisert i henhold til ISO141 standarden. Sertifikatet stadfester at miljø har svært høy prioritet, og angir en arbeidsform for stadig forbedring av miljøarbeidet. Utslippstillatelse SLH fikk ny utslippstillatelse av Fylkesmannen i Vestfold 5. mars 211. Hovedprinsippet er at det kan brukes de mengdene bane- og flyavisingskjemikalier som er nødvendige for å opprettholde flysikkerheten, forutsatt at naturmiljøet ikke belastes ut over de tålegrensene som er satt. Det er også gitt tillatelse til spredning av svakt glykolholdig snø og vann for nedbrytning på grøntarealene. Miljøovervåking SLH har også i 2 gjennomført miljøovervåkingsprogrammet i samarbeid med Bioforsk Jord og Miljø, samt Naturplan. Det er femten faste prøvetakingspunkter ulike steder på Torp. Prøvefrekvensen og antall parametere justeres etter råd fra Bioforsk. Alle målingene var innenfor kravene i utslippstillatelsen. Green Sustainable Airports (GSA) SLH deltagelse i det EU-støttede prosjektet GSA sammen med små/mellomstore flyplasser og regionale myndigheter fra Danmark, Tyskland, Belgia, Holland og England er inne i det siste året. SLH fokuserer på kjemikaliebruk knyttet til fly- og baneavising, støy og energi. Støy Det er registrert fire støyklager som berører Torp i løpet av 2. En klage gikk på overflyging av militært jagerfly, en på helikopterstøy, og to klager var relatert til støy fra motorkjøring om natten i forbindelse med teknisk vedlikehold. Energi Arbeidet med sentralt driftssystem er videreført for flere deler av bygningsmassen. Dette gir energisparing ved at energibruken senkes straks behovet avtar. Elektrisiteten kommer fra fornybar energiproduksjon. Kartlegging av potensialet for vannbåren varme som alternativ energibærer startet i 211 ved boring av testbrønn og er i 2 forberedt for etablering før utbygging av eksisterende terminal mot vest. HMS SLH har samordningsansvaret vedrørende HMS i forhold til virksomheter på Torp. SLH er også byggherre, som innebærer at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. SLH har i løpet av 2 passert fler enn femti ansatte, og har derfor opprettet et eget arbeidsmiljøutvalg (AMU). Alle faste medlemmer i AMU og alle verneombud har gjennomgått 4 timers obligatorisk HMS-kurs eller en dags lederkurs. 6

7 Tabell 2: Nøkkeltall for ytremiljø Energi Vannforbruk/spillvannsmengde GWh 5,41 m , , , ,97 15 Avisingskjemikalier Totalt forbruk avisingsvæske m Spesifikk forbruk 1 % glykol l/fly Oppsamling av avisingsvæske % Antall avisinger Antall Baneavisingsmidler Forbruk formiat granulert Tonn Forbruk formiat flytende Tonn Avfall Sorteringsgrad % 34,43 37,29 39,47 42,1 41,79 Spillolje Tonn 3,45,33,36 2,35 1,1 Oljeholdig Tonn,15 2,6 8,41 25,59 3,58 Maling, lakk og lignende Tonn -,1,26,44,78 Kontorpapir Tonn 7,8 9,4 6, Papp Tonn 59,3 73,1 67,29 63,41 71,16 Blandet avfall Tonn 21,8 252,4 27,29 177,73 2,8 Metall Tonn 6,7 7,6 19,48,26 5,9 Matavfall (våtorganisk, fett) Tonn 16,2 13,3 14,25 11,3 13,5 Glass Tonn 6,4 4,7,31 15, 16,9 EE-avfall (elektrisk/elektronisk) Tonn 2,4 6, 3,45 5,58 5,2 Trevirke Tonn - - 1,46 6,74 6,78 7

8 Ansatte og arbeidsmiljø Ved utgangen av 2 hadde SLH 51 ansatte. Kjønnsfordelingen ved utgangen av 2 var 38 prosent kvinner og 62 prosent menn. SLH ledergruppe består av 44 prosent kvinner og 56 prosent menn. Totalt sett ligger kvinner på samme lønnsnivå som menn. Sykefraværet var i 2 på 7,62 % (5,65 %). Dette er en økning fra året før på 1,97 prosentpoeng og kan henføres til økning i langtidsfraværet. Korttidsfraværet (<16 dager) var i 2 på 1,66 % (2, %). Det er en reduksjon på,34 prosentpoeng. Langtidsfraværet (>16 dager) var i 2 på 5,96 % (3,64 %). Det er en økning på 2,32 prosentpoeng. Fraværet mer enn åtte uke var i 2 på 3,54 % (3,14 %). Det er en økning på,4 prosentpoeng. Det ble rapportert 2 () arbeidsulykker som førte til skader på ansatte. 1 () av disse resulterte i fravær. Finansposter SLHs finanskostnader utgjorde i 2 8,4 millioner kroner (8,4 millioner kroner). Resultat Ordinært resultat før skatt er 36, millioner kroner i 2 (19,9 millioner kroner). Skattekostnad på ordinært resultat var i 2 på 1,1 millioner kroner (5,6 millioner kroner). Resultat etter skatt i 2 var på 25,9 millioner kroner (14,4 millioner kroner). Investeringer SLHs samlede netto investeringer i 2 var på 23,9 millioner kroner (,1 millioner kroner). Se for øvrig note i noter til regnskapet.. november 2 vedtok styret en utbygging av eksisterende terminal mot vest inkludert ombygging av kommersielle arealer. Rammen på prosjektet er totalt 182 millioner kroner i perioden Selskapet legger stor vekt på godt og ikke-diskriminerende arbeidsmiljø. SLH er en IA-bedrift og har et godt samarbeid med IA-kontakten og benytter regelmessig kursene som tilbys. Økonomi SLH hadde i 2 en omsetning på 29,2 millioner kroner (232,1 millioner kroner). SLHs driftsresultat (EBIT) i 2 er på 43,4 millioner kroner (27,5 millioner kroner). Likviditet Selskapet har i 2 hatt en positiv netto kontantstrøm. Beholdningen av bankinnskudd, kontanter og lignende har økt fra 37,9 millioner kroner pr. 1. januar 2 til 82, millioner kroner pr. 31. desember 2. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter avviker fra driftsresultat. Hovedforskjellene utgjøres av betalt skatt i perioden og reduserte kundefordringer. Driftsresultat før ordinære avskrivninger (EBITDA) i 2 var på 74,4 millioner kroner (58,4 millioner kroner). Driftsinntekter Omsetningen deles inn i trafikkinntekter og andre driftsinntekter. Trafikkinntekter er inntekter som flyselskapene betaler til SLH. Trafikkinntektene var på,4 millioner kroner i 2 (94,8 millioner kroner). Andre driftsinntekter omfatter inntekter fra bl.a. utleie, parkering, butikk, kiosker, restauranter og duty free salg. Andre driftsinntekter utgjorde 169,8 millioner kroner i 2 (137,3 millioner kroner). Driftskostnader Samlede driftskostnader for selskapet var i 2 på 246,8 millioner kroner (24,6 millioner kroner). Av dette utgjorde avskrivninger på varige driftsmidler i 2 31, millioner kroner (3,9 millioner kroner). 8

9 Finansiell risiko Markedsrisiko SLH har en totalavtale med Nordea Bank Norge ASA som dekker behovet for finansielle tjenester til selskapet. Det er inngått avtaler som sikrer at nivået på finanskostnadene ikke overgår forutsetningene til langtidsbudsjettet. Dette er gjort gjennom fastrentelån og renteswapper med ulik løpetid. Av SLHs totale gjeld er om lag 8 prosent sikret. Rentesikringsavtalene er av ulik varighet med forfall i perioden september 214 til september 216. Rentenivå ligger på om lag 4,6 prosent. SLH inngår ikke slike avtaler med annet formål enn sikring. Selskapet er marginalt eksponert for endringer i valutakurser. Kredittrisiko Frem til i dag har SLH hatt minimale tap på fordringer hos de viktigste kundene, flyselskapene. Øvrige inntekter er stort sett knyttet til omsetningsbaserte vederlag med lave kredittider. SLH vurderer at det fortsatt er lav risiko for at kundene ikke evner å oppfylle sine forpliktelser. Likviditetsrisiko SLH vurderer likviditeten som god. Begivenheter etter årsavslutning Gisle Skansen tiltrådte stillingen som administrerende direktør i selskapet 4. januar 213. Det har ikke funnet sted andre spesielle begivenheter etter årsavslutning. Disponering av årets resultat Årets resultat er 25,9 millioner kroner. Styret foreslår at 13, millioner kroner avsettes til utbytte og at,9 millioner kroner overføres til annen egenkapital. Total egenkapital er 227,2 millioner kroner. Selskapets frie egenkapital pr er 17,7 millioner kroner. Fortsatt drift Årsberetningen gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger budsjett for 213, samarbeidspartnernes trafikkplaner for 213 og langsiktige prognoser for årene fremover. Egenkapitalen i selskapet er høy, og selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Fremtidige forhold er beheftet med normal usikkerhet. Tabell 3: Sammendrag av SHLs økonomiske nøkkeltall Tekst Definisjon EBIT-margin Driftsresultat/Driftsinntekter 19,86 % 2,91 % 16,65 % 11,84 % 15, % EBITDA-margin (Driftres. + ord. avskr.)/driftsinntekter 28,83 % 29,52 % 27,7 % 25,17 % 25,7 % Resultatgrad Årsresultat/Driftsinntekter 1,65 %,9 % 9,63 % 6,18 % 8,9 % Likviditetsgrad 1 Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld,7,8 1, 1,2 1,2 Egenkapitalrentabilitet Ord. res. etter skatt/gj.sn egenkapital 15,57 % 2,71 %,65 % 6,81 % 11,7 % Totalkapitalrentabilitet (Driftsres. + Fin.innt.) Gj.sn. totalkapital 11,5 % 13,65 % 9,63 % 6,15 % 9,4 % Soliditet Egenkapital/Totalkapital 38,24 % 42,33 % 44,45 % 47,16 % 46,1 % Rentedekningsgrad Res. før finanskostn./finanskostnader 3,6 6,64 4,87 3,38 5,29 9

10 Styret for Sandefjord Lufthavn AS (SLH) Sandefjord 21. mars 213 Bjørn Walle Styrets leder Bjørn Ole Gleditsch Steinar Krüger Karin Virik Eric Sandtrø Styrets nestleder Grethe Østgård Egil Lærum Solfrid Sandnesmo Gisle Skansen Adm. dir 1

11 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER Trafikkinntekter 1, Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Lønn og Administrasjonskostnader Avskrivinger på varige driftsmidler Andre driftskostnader 2,8, SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSKOSTNADER / INNTEKTER Andel resultat KS Terminalbygg 3,7 Renter og annen finansinntekt Renter og andre finanskostnader RESULTAT AV FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Disponering av årets resultat Avsatt til utbytte Overført til annen egenkapital Sum disponeringer og overføringer

12 Balanse - aktiva Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER IMMATERIELLE EIENDELER Utsatt skattefordel SUM IMMATERIELLE EIENDELER VARIGE DRIFTSMIDLER Tomter Rullebane Anlegg terminalområdet Terminal og driftsbygninger Driftsløsøre, maskiner, inventar o.l Prosjekter i arbeid SUM VARIGE DRIFTSMIDLER FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Investeringer i datterselskap Investeringer i annet foretak i samme konsern 3, Investeringer i andre aksjer og andeler SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER FORDRINGER Kundefordringer Andre fordringer SUM FORDRINGER Bankinnskudd, kontanter og lignende SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

13 Balanse - passiva Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital SUM INNSKUTT EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital SUM OPPTJENT EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL GJELD AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelser SUM AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER ANNEN LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner 13, SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig utbytte Gjeld til konsernselskaper 6, Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Sandefjord 21. mars 213 I styret for Sandefjord Lufthavn AS Bjørn Walle Bjørn Ole Gleditsch Steinar Krüger Karin Virik Styrets leder Styrets nestleder Eric Sandtrø Grethe Østgård Egil Lærum Solfrid Sandnesmo Gisle Skansen Adm. dir 13

14 14

15 Kontantstrømoppstilling Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Ekstraordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter Tap / Gevinst ved salg av anleggsmidler Avskrivninger Endring i kundefordringer Endring i andre fordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av andre investeringer Endring andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Innbetaling av ny egenkapital Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og -ekvivalenter Beholdning av kontanter og -ekvivalenter Beholdning av kontanter og -ekvivalenter

16 Noter til regnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekt resultatføres når den er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Inntektsføring skjer følgelig normalt på løpende basis. For identifiserte tap foretas det avsetning for hele det forventede tapet. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/ kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste / høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Tilsvarende prinsipper leggesnormalt til grunn for gjeldsposter. Varige driftsmidler/avskrivinger Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Kostnader forbundet med vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Kostnader ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over 3 år, samt en kostpris på over kroner 15.. Operasjonell leasing kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Til-svarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret. Finansielle instrumenter og markedsrisiko Renterisiko oppstår på kort og mellomlang sikt når selskapets gjeld har flytende rente. Selskapets rentesensitivitet er tilpasset til et hensiktsmessig sikringsnivå ved bruk av renteswaper og fastrenteavtaler. Selskapet inngår ikke slike avtaler med annet formål enn sikring. Inntil det foreligger klare vedtatte regnskapsregler relatert til regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter, har selskapet valgt å regnskapsmessig behandle alle finanielle instrumenter som sikringsbokføring. Dette innebærer at endringer i markedsverdien av de finansielle instrumenter som følge av endringer i det nominelle rentenivået ikke regnskapsføres, men resultatføres løpende i takt med at lånene betjenes ved renter og avdrag. Konsernforhold Selskapet har en 1% eierandel i et aksjeselskap og i et KS. All aktivitet i disse selskapene er overført til Sandefjord Lufthavn AS. Etter at dette ble gjennomført har det ikke vært aktivitet i disse selskapene. Dette har medført at det ikke lenger vil være aktuelt å utarbeide konsernregnskap for Sandefjord Lufthavn AS. Utelatelsen av konsolideringen begrunnes i at det ikke vil ha noen betydning for selskapets stilling og resultat ved å utelate forholdet. Utfyllende noteopplysninger vedrørende konsernselskaper er opplyst spesielt. Note 2 Inntekter og andre driftskostnader Selskapets virksomhetsområde er å forestå den sivile trafikkavviklingen ved Sandefjord Lufthavn Torp. Det arbeides løpende for å tilby fullverdige lufthavntjenester og tilrettelegge utviklingen slik at Torp dekker næringslivets og alle andre reisendes behov for et tidsmessig regionalt flyplasstilbud. Alle inntekter og driftskostnader refererer seg til denne type aktivitet. Det foreligger følgende fordeling på selskapets driftsinntekter: Startavgifter Terminalavgifter utland Terminalavgifter innland Sum Trafikkinntekter Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter består i hovedsak av dutyfree-, parkering-, provisjons- og leieinntekter. 16

17 Andre driftskostnader Andre driftskostnader består i hovedsak av vedlikehold uteanlegg og bygg, vintervedlikehold, flysikringstjeneste, securityrelaterte tjenester samt markedsføringskostnader. Note 3 Konsernselskaper Selskap AS Vestfold Eiendomspart III KS Terminalbygg Sandefjord Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Eierandel direkte / indirekte Stemmeandel Regnskapsår Avvikende regnskapsprinsipper Opplysninger relatert til anskaffelsestidspunktet 1995 Sandefjord 1 % 1 % Ingen 1 % 1995 Sandefjord 1 % 1 % Ingen 9 % Anskaffelseskost Balanseført ek. ved ansk. inkl. kapitaløkning Merverdi Opplysninger relatert til årets tall Inngående balanse herav rest merverdi fra oppkjøpstidspunktet +/- Årets resultat Utgående balanse Bokført verdi i Sandefjord Lufthavn AS AS Vestfold Eiendomspart III er bokført til kostpris i regnskapet. KS andelen er innarbeidet etter egenkapitalmetoden i regnskapet, se nærmere note 7. Det er ikke foretatt endringer i disse vurderingene i forhold til tidligere. Note 4 Lønnskostnader, pensjoner, antall ansatte, godtgjørelser m.m Lønnskostnader mm : Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte 5 51 Godtgjørelser Daglig leder Styret Ny daglig leder Lønn Utbetalt resultatbasert godtgjørelse Ytelse til pensjonsforpliktelser Annen godtgjørelse Selskapet har i 2 byttet administrerende direktør. Godtgjørelsen for levert ytelse i funksjonen er spesifisert ovenfor for de respektive personene i rollene. Videre har tidligere administrerende direktør mottatt et sluttvederlag. Selskapet har en pensjonsordning som tilfredsstiller kravene til obligatorisk tjenestepensjon. Revisor Revisjonshonoraret for 2 eks mva. utgjør kr. 8.. I tillegg kommer annen bistand med kr

18 Pensjonsforpliktelser Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til NRS for pensjonskostnader. I henhold til denne regnskapsstandarden skal selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 49 aktive personer og 5 pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder. Periodens pensjonskostnad: Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Administrasjon, estimatavvik m.m. Periodisert arbeidsgiveravgift Resultatført planendring Netto pensjonskostnad Avstemming av pensjonsordningenes finansierte status pr mot beløp i balansen: Estimert pensjonsforpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Verdi arbeidsgiveravgift Ikke resultatført virkning av estimatavvik Netto pensjonsforpliktelse oppført i balansen Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente Forventet lønnsregulering Forventet G-regulering Forventet pensjonsregulering Forventet avkastning på fondsmidler 3,8 % 3,5 % 3,25 % 2,48 % 4,1 % 4,2 % 3,5 % 3,25 % 2,48 % 4, % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. 18

19 Note 5 Aksjer og andeler i andre selskap Anleggsmidler: Selskapets aksjekapital Eierandel Anskaffelseskost Balanseført verdi Utbytte Ryanair Holdings PLC 2 aksjer Sum Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern Kortsiktig gjeld Avsatt konsernbidrag Foretak samme konsern Sum Note 7 Deltagelse i KS Terminalbygg Sandefjord Andel 1 % 9 % Bokført i regnskapet Resultat Driftsinntekter Driftskostnader Ordinære avskrivinger Finansposter 13 Årsresultat KS 13 Balanse Terminalbygg Overpris ved oppkjøp Langsiktig fordring Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Netto KS formue Innbetalt kapital Akk. resultat 1.1 Årets resultat Netto KS formue Ansvarskapital Ikke innkalt kapital Solidaransvar Komplementar Pantesikret gjeld

20 Note 8 Kunder, delkrederavsetning og tap på krav Omløpsmidler Balanseført verdi av fordringer med forfall innen ett år: Kunder Delkrederavsetning Til gode mva Andre fordringer Bokført verdi kundefordringer / andre fordringer Tap på kunder Innkommet på tidligere avskrevne fordringer Endring delkrederavsetning Netto kostnad tap på krav Netto kostnad er presentert under andre driftskostnader. Note 9 Bankinnskudd, likvider o.l. Av totale bankinnskudd pr er kr bundet til skyldig skattetrekk. Note 1 Egenkapital og aksjonærinformasjon Aksjekapital Annen EK Sum Egenkapital Årets endring i Egenkapital Resultat 2 Avsatt til utbytte Egenkapital Eierstruktur pr Ord-aksjer Sum Eierandel Stemmeandel Vestfold fylkeskommune ,3 % 43,3 % Sandefjord kommune ,7 % 35,7 % Vestfold Flyplassinvest AS ,5 % 13,5 % Stokke kommune ,6 % 7,6 % Totalt antall aksjer % 1 % Fri egenkapital Selskapets frie egenkapital er: Annen egenkapital - Nedjustering fri EK = Selskapets frie egenkapital

21 Note 11 Regnskapsmessig behandling av skatt Selskapets samlede skattegrunnlag fremkommer nedenfor: Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag Betalbar skatt 28 % Skatt på økt aktivering Skyldig skatt i balansen Betalbar skatt Endring utsatt skatt Andre endringer Årets skattekostnad Midlertidige forskjeller Utsatt skatt Netto endring Anleggsreserve driftsmidler Pensjonsmidler Fordringsreserve Sum midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Netto midlertidige forskjeller Grunnlag usatt skatt/ skattefordel Utsatt skatt/skattefordel 28 %

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Innhold 3 Årsberetning 10 11 13 14 Noter OSL Årsrapport 2008 2 Årsberetning Noter 1. januar 31. desember Luftfartsbransjen reagererer raskt på endringer i økonomiske konjunkturer, og 2008

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0 Resultatregnskap Tall i 1000 kr Note 2005 2004 2005 2004 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 10 328 810 10 210 983 241 105 242 607 Annen driftsinntekt 1 633 496 1 701 126 384 095 452 332 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern REGNSKAP 2013 Årsrapport 2013 1 Innhold: 3 Årsberetning 2013 10 Årsregnskap 2012 Nettbuss konsern 15 Prinsippnoter Nettbuss konsern 48 Årsregnskap 2012 Nettbuss AS 53 Prinsippnoter Nettbuss AS 79 Revisors

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Årsrapport ISS Facility Services AS 2010 Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning 1 Årsberetning 2010 Konsern ISS ISS Facility Services AS er en

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen Eiendom AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom er et familieeid konsern som eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baktikum. Eiendomsmassen

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 27 662 25 733 Vekst i omsetning 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder 1 871 2 074 Antall medarbeidere

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING.....................................................2 RESULTATREGNSKAP................................................6 BALANSE..........................................................7

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer