Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011"

Transkript

1 Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011

2 1 Dagsorden til årsmøte 28. april Godkjennelse av dagsorden 2. Valg av møteleder 3. Valg av sekretær 4. Styrets årsberetning 5. Godkjennelse av regnskaper for Godkjenning av budsjett for Fastsettelse av medlemskontingent Innkomne forslag. 9. Valg

3 Styrets årsberetning for Næringsrådets styre: Styreleder: Arne Hjorth Styremedlemmer: Per Floberg Anne Thrana Tor Erling Gransæther Ragnar Nilsen Jens Erik Wittussen Stig Jørgensen Marie Litangen Terje Lautitzen Gjermund Stuvøy Varamedlemmer: Kari Andersen Marit Sæthre Vannebo Øystein Braathen Ann Kristin Røyseland Observatører Hurum kommune: Gudmund Notøy Anne Hilde Rese Daglig leder: Heidi Grundvig Styreleder Arne Hjorth

4 3 Administrasjon: Daglig leder Heidi Grundvig. Kontor i Øvre Skoledalen 12, 3482 Tofte Styret administrasjon: Det har i perioden vært avholdt 7 styremøter. Gjennom samarbeid med kommunen dekker vi et stort behov for informasjon til kommunens næringsliv og innbyggere. Mange medlemsbedrifter kontakter oss for råd og veiledning i saker den enkelte bedrift er opptatt av. Som grunnlag for vår virksomhet ligger Strategisk næringsplan for Hurum kommune. Den ble behandlet og vedtatt politisk i desember Næringsrådet har gjennom tiden opparbeidet et stort og nødvendig kontaktnett. Det er i perioden arbeidet med henvendelser fra 23 nye virksomheter som vurderer å etablere seg i Hurum. Nettsider Våre nettsider har blitt regelmessig oppdatert med nyheter og aktiviteter og det gjenspeiler seg i antall treff på sidene. Her ligger et eget medlemsregister som fungerer som en elektronisk bedriftskatalog for de som er ute etter kjøp av varer/tjenester Informasjon til medlemsvirksomheter og samarbeidspartnere Til våre medlemmer og samarbeidspartnere er det i denne periode blitt utgitt fire INFO-brosjyrer fra Hurum Næringsråd. Disse blir trykket i 500 eksemplarer og distribuert til alle medlemsbedrifter og samarbeidspartnere. Brosjyren er finansiert med annonser fra medlemsbedrifter. Det blir regelmessig sendt via e-post invitasjon til møter, kurs, konferanser, seminarer og sosiale sammenkomster. Faste arbeidsoppgaver for næringsrådet i 2010 Næringsrådet har ansvar for Hurumhalvøyas Skatter. Næringsrådet har ansvar for Tofte Handelsstands funksjoner. Næringsrådet har ansvar for Sætre Handels- og Næringsforum. Næringsrådet deltar i Næringsforum Oslofjord Vest (NOV). Næringsrådet har lederansvar for Sætredagen. Næringsrådet har lederansvar for Toftedagen. Næringsrådet har utført sekretærfunksjon for styret i Reiselivsalliansen. Næringsrådet tilbyr etablererveiledning for nyetablerere og gründere. Næringsrådet jobber med utviklingen av Holmsbu Havn. Næringsrådet har arbeidet med tiltaksdelen i Strategisk Næringsplan Næringsrådet utfører næringsfaglige uttalelser knyttet til NAV. Næringsrådet jobber i styringsgruppen og prosjektgruppen for stedsutviklingsprosjektet Sammen om Tofte, samt hatt leder ansvar for næringsgruppen. Næringsrådet jobber med estetisk plan for Tofte sentrum.

5 4 Næringsrådet har jobbet i arbeidsgruppe som har utarbeidet kommunedelsplan for universell utforming og prioritert handlingsprogram Næringsrådet har gjennomført flere kurs for medlemmene i perioden. Næringsrådet deltar i planleggingen og gjennomføringen av veteranbiltreff Tofte Handelsstand. Næringsrådet jobbet i styringsgruppen for prosjektet Et åpnere Buskerud Næringsrådet har jobbet i styringsgruppen for Informasjonsknutepunkt i Buskerud Rådgivningstjeneste for nyetablerere Siden oppstart september 1997 har 330 personer henvendt seg til Hurum Næringsråd med tanke på å starte egen næring. I 2010/2011 har det vært arbeidet med planer om egen næring for totalt 23 virksomheter, av disse har så langt 14 personer startet egen næring, 5 arbeider videre med sine planer og 4 har valgt ikke å gå videre. Det blir også skrevet en rekke næringsfaglige uttalelser til NAV. Videre utformet søknader for nyetablerere til blant annet Innovasjon Norge. Medlemsutvikling I løpet av 2005 passerte vi en milepæl da vi nådde 200 medlemmer. I april 2011 teller næringsrådet 208 medlemmer. Økonomi Det er en stor styrke for et næringsråd og ha mange medlemmer. Medlemskontingenten danner sammen med stønaden fra Hurum kommune grunnpilaren i vår økonomi. Men vi er også avhengig av andre inntektskilder. I den anledning retter vi en hjertelig takk til disse bedrifter for økonomisk stønad utover medlemskontingenten: Hurum kommune. Södra Cell Tofte AS. DNB NOR. Hurum Energiverk AS. Anton B. Nielsen AS. Regnskap Hurum Næringsråd Regnskap for 2010 viser en samlet inntekt på kr ,- Etter fradrag av personalkostnader og andre driftskostnader viser driftsresultatet et underskudd på kr Egenkapitalen er positiv med kr

6 5 Samarbeid med Hurum kommune I 2009 ble det undertegnet en ny samarbeidsavtale med Hurum kommune. Ordfører og rådmann deltar i våre styremøter som observatører. Dette tilfører vårt styre nyttig informasjon samt at vi får en direkte kontakt til kommunens politiske og administrative ledelse. Frokostmøter for medlemmer arrangeres sammen med kommunen. Daglig leder og styreleder har regelmessige møter med ordfører Anne Hilde Rese og rådmann Gudmund Notøy. Videre holdes kvartalsvise møter mellom kommuneledelsen og næringsrådet hvor planprosesser og strategiske føringer er tema. Hurum Næringsråd skal også rapportere i kommunens årsmelding, samt holde en informasjon om næringsrådets arbeid i Plan- og utviklingsutvalget en gang per år. Videre samarbeides det i en rekke prosjekter og i markedsføring av Hurum overfor bedrifter som vurderer tilflytting. De viktigste styresakene Det har vært arbeidet med et stort antall saker, de viktigste er her nevnt i stikkordsform. Styret har hatt disse saker til høring: 1. Høring i forhold til kystsoneplanen. 2. Høring i forhold til Helhetlig og langsiktig plan for det framtidige skoletilbudet i Buskerud Fylke. 3. Høring i forbindelse om utvidelse av konsesjonen for behandling av slam Oredalen. 4. Høring i forbindelse med regulering Tofte Strand 5. Strategi og handlingsplan for kulturnæringene Buskerud fylkeskommune 6. Offentlig høring i forbindelse med planprogram for delplan reiseliv i Buskerud 7. Høring av forslag til områderegulering for Storsand bolig- og golfområde, Havnemyr og Grønnsand Noen av sakene til behandling: Utbygging på Storsand. Hurum Videregående skole RV 281 Storsand Filtvet Vedlikehold av veinett, asfaltering Sommer i Hurum Reiseliv Turistkontor Holmsbu og Sætre. Sommermagasinet 2010 Forberedelser til ny web side Strategisk Næringsplan for Hurum kommune med vekt på tiltaksdelen. Videreføring av Reiseliv søknader Buskerud Fylkeskommune Toftedagen 2010

7 Sætredagen 2010 Veteranbiltreff 2010 Stedsutviklingsprosjekt Tofte Prosjekt Et åpnere Buskerud Kommuneplan universell utforming Fokusområder 2011 Etablering av vinmonopol Etableringskurs i samarbeid med Folkeuniversitetet og Røyken Næringsråd Utvikling av Sætre Reguleringsarbeidet Sætre øst - vest Det videre arbeid i Reiselivsalliansen Nasjonal reiselivskonferanse på Oscarsborg. Dialogmøte med næringsliv og Plan og samfunn. Info vedr. skoleutbyggingen Tofte - Filtvet Nettverk Hurumhalvøyas Skatter Hurum Næringsråd 20 års jubileum 2010 Reiselivsplan utarbeidelse Lindum, Oredalen Økt næringsvirksomhet til Hurum Regnskapsrapporter Årsmøte 2011 Rådgivningstjeneste for nyetablerere Avtale med ferjeselskapet ruteforbindelse sommer 2010 med Jacobine Orientering fra møter med ordfører og rådmann Tema for frokostmøter Holmsbu Havn KF og Holmsbu Opplevelser. Holmsbu Havn KF har vært gjennom sitt fjerde driftsår med gode resultater. Den nye gjestehavna fungerer godt og er til glede for forretningsstanden i Holmsbu som for flere besøkende og økt omsetning. Det er en daglig leder stilling i 75 % hvor Ann Kristin Røisland har sitt daglige virke. Stillingen er et spleiselag mellom Holmsbu Opplevelser og Holmsbu Havn KF. Det har vært gjennomført en rekke møter i perioden. Havnekontoret fungerer også som turistkontor i sommermånedene. 6

8 7 Hurum Næringsråd deltar i samarbeidsfora Næringsforum Oslofjord Vest. Sekretærfunksjonen ivaretas av Arne Hjorth. NOV er betegnelsen på et samarbeidsorgan for næringsrådene i Drammensregionen samt Ringerike, Asker og Bærum. NOV er et forum for erfaringsutveksling blant lederne av næringsrådene og en tilnærmet parallell til det politiske Vestregionsamarbeidet. NOV har hatt et godt samarbeid med Vestregionen. Det har vært gjennomført 4 møter hvor forumet har jobbet med blant annet disse saker: Generell orientering om Modum. Gjennomgang av forslag til strategier for NOV. Næringspolitisk strategi for Vestregionen i samarbeid med NOV Felles nærings og FoU strategier for Osloregionen forankring i Vestregionen. Hva kan vi lære av hverandre? nytt fra de enkelte næringsråd. Generell orientering om Ringerike. Oppsummering av studietur til København. Det har i perioden vært gjennomført en studietur til København, hvor vi besøkte Københavns kommunes Erhvervscenter, Øresundkomiteen og Københavns Universitetet. Tema for turen var Konsekvensene av den danske strukturreform. Vi fikk en presentasjon om senteres arbeide, målsetninger og fremtidige prioriteringer. Øresundsamarbeidet kunne vise til en spennende næringsutvikling i to land og hvordan de klarte å drive planlagt næringsutvikling på tvers av landegrenser. Prosjektet next Generation var et næringssamarbeid om hvordan de la opp til universitetsutdanning som stemte med næringslivets behov for arbeidskraft. NOV samlet til lunsj siste dag av studieturen.

9 8 888 reiselivsnæringen til å inngå i en al Næringssamarbeid i Drammensregionen Hurum Næringsråd er en aktiv deltager i næringssamarbeidet i Drammensregionen, et samarbeid mellom næringsrådene, NHO Buskerud, Rådet for Drammensregionen og Buskerud Fylkeskommune. Det er avholdt 4 møter i perioden. Hvor vi har hatt forskjellige tema på sakslisten: Forskningsrådet og regionale forskningsfond. Samordnet planlegging i Follo. Informasjon om felles rullering av kommuneplaner i Mosseregionen. Næringsutvikling i Drammensregionen. Hva skjer? Sosiale arrangementer Årsmøtet på Holmsbu Bad 29. april 2010 Sommeravslutning med Jacobine i juni. Avslutning for handelsdrivende etter Tofte dagen. Åpningen av Vinmonopolet for handelsstanden i Tofte i september. Åpningen av Vinmonopolet for ansatte og ledelse i vinmonopolet, samt administrasjonen i kommune og næringsråd. Øst Vest samarbeidet. Julebord og jubileumsfest på Privaten for medlemmer av Hurum Næringsråd. Leif Jansson viste fram Hurumpasset som næringsrådet lanserte i oppstartfasen i 1990.(bilde fra jubileumsfesten). Jansson var med i næringsrådets første styre.,

10 9 Frokostmøter Det har i perioden vært arrangert fire frokostmøter alle med meget god oppslutning. Frokostmøtene er et samarbeid med Hurum kommune hvor vi inviterer til gratis frokost og nyttig informasjon. Det har også vært et samarbeid med Røyken Næringsråd om felles frokostmøter. Tema for møtene har foruten informasjon fra næringsrådet og kommunen vært: 7.mai 2010: CO2 Feltlaboratorium Prosjektet er internasjonalt og ledes av SINTEF. Verketsryggen i Hurum kan i løpet av året bli et grønt feltlaboratorium boksavelig talt: Et unikt hjelpemiddel for forskere som jobber med teknologi for trygg underjordisk lagring av innfanget CO2. Planen er å bruke moreneryggen til å teste metoder som kan overvåke hvordan CO2 oppfører seg i undergrunnen på hvert enkelt lagringssted. Formålet er å bidra til overvåkingsprosedyrer som sikrer at eventuelle uønskede CO2-bevegelser blir oppdaget tidlig ved ethvert CO2-lager. Professor Per Aasgard og Therese K. Flaathen ved universitetet i Oslo presentere prosjektet. Professor Arne Aasgard fra Sitef.

11 10 3.september 2010 Etablererkurs Røyken og Hurum. Næringsrådene i Røyken og Hurum samarbeidet med Folkeuniversitetet og tilbød kurs for etablerere høsten Kurset gikk en kveld i uken over 9 uker. Det var fokus på markedsføring og økonomi. Det ble også gitt individuell veiledning. Vi fikk besøk av avdelingsleder Anne Marie Gjems fra Folkeuniversitetet. Daglig leder Folkeuniversitetet, Anne Marie Gjems Sõdra Cell Tofte utvikler fossilfri drift og kan bli storleverandør av bioenergi basert på økende andel norsk virke. Seksjonssjef Per Floberg holder innlegg.

12 11 15.oktober 2010: Offentlige anskaffelser. Både næringslivet og det offentlige møter utfordringer når offentlige kontrakter skal tildeles. Hurum Næringsråd og Hurum kommune ser at lokale næringslivsaktører har problemer med å håndtere offentlige anskaffelser, og at de derfor sjelden deltar i konkurranse om gode kommunale oppdrag. Næringslivet går på denne måten glipp av store og solide oppdrag for det offentlige. I den forbindelse ønsker Hurum Næringsråd å arrangere et kurs i offentlige anskaffelser for å styrke leverandørenes kompetanse om regelverket. Sosiale medier på tide å ta dem på alvor? Hans Arne Odde og Eva-Lena Muurman fra Godt Sagt Kommunikasjon tok for seg de mange sosiale medier og gav en vurdering i forhold til om noen av disse bør bli en del av forretningsstrategien. Fredag 11.februar 2011: Stedsutviklingsprosjektet Sammen om Tofte Stedsutviklingsprosjekt kan brukes som grunnlag for gjennomføring av konkrete tiltak for å fremme aktivitet. Mulighetsstudien er utgangspunkt for å definere og prioritere prosjekter. Vi fikk høre om stedsutviklingsprosjektet, status og kommunens prioritering av tiltak for videre planlegging og gjennomføring. Runar Hananger fra konsulentfirma Plan Urban orienterte.

13 12 Bedriftsbesøk Gjennomføres i samarbeid med Hurum kommune ved ordfører. Dette for å få økt kunnskap om den enkelte bedrift og for å få nyttige synspunkter fra bedriftene. Virksomheter som har hatt besøk: Geolitt AS Filtvet Vikingtelt AS - Klokkarstua Form Tek AS - Sætre Pirk Animasjon AS Holmsbu I tillegg har næringsrådet besøkt medlemsbedrifter gjennom hele året. Fra bedriftsbesøket på Form Tek AS. Bilde viser fra besøket hos Vikingtelt AS Bedriftsbesøk hos Pirk Animasjon

14 13 Offisiell åpning av Asia Kjøttmat september 2010 Ordfører og næringsrådsleder opplevde en veldrevet bedrift under den offisielle åpningen som den Thailandske Ambassaden stod for 17.september. Tofte Handelsstand Hurum Næringsråd tok over Tofte Handelsstands funksjoner i Handelsnæringen på Tofte har mange kvaliteter og muligheter. I arbeidet med å videreutvikle Tofte som handels- og turiststed har Tofte Handelsstand valgt å endre sin arbeidsform til mer prosjektorientert arbeid. Fokus skal settes på viktige elementer for positiv utvikling av Toftesamfunnet. Det har i perioden vært gjennomført fire handelsstandsmøter for alle som driver næring i Tofte sentrum. Samtidig har det vært gjennomført mange arbeidsgruppemøter innen: Profilbygging av Tofte - arbeidsgruppe. Toftedagen arbeidsgruppe. Veteranbiltreff - arbeidsgruppe Arbeidsgrupper innenfor stedsutviklingsprosjektet sammen om Tofte. Toftedagen 2010 Første lørdagen i juli var det igjen duket for markedsdag på Tofte. Dagen ble arrangert for 29. gang. Helgen ble forlenget med kveldsarrangement fredag og lørdag, med mange kjente artister. For første gang arrangerte vi kveldsarrangementene i Tofte Båthavn, noe som var svært vellykket. Arrangementet gjør seg ikke selv. Hurum Næringsråd har hovedansvar for dags-arrangementet. Arbeidsgruppa og frivillige jobber med dette arrangementet et halvt år før gjennomføring.

15 14 Mungo Jerry, Hellbillies Veteranbiltreff i september 2010 Veteranbiltreffet har blitt en tradisjon første lørdag i september hvert år. Rekordbesøk i Tofte da veteranbiltreffet ble arrangert for femte år på rad Tofte Handelsstand gjentok suksessen fra de siste fire år og arrangerte veteranbiltreff midt i hovedgata i Tofte sentrum. Prosjektet er blitt til gjennom et godt samarbeid mellom handelsstanden, frivillige og næringsrådet. Fred Sagar fra Sagar Shopping AS og John Samuelsen fra Kiwi med flere har lagt ned et betydelig arbeid for å få de forskjellige veteranklubbene til å besøke Tofte. Etter to timers utstilling med nærmere 100 flotte kjøretøy, dro kortesjen til Tronstad Gård hvor de ble møtt av innhaver Jens Petter Blichfeldt som for anledningen hadde åpnet låven hvor det var mulig for aktørene å se på den historiske samlingen. Arrangementet fikk 5 siders omtale i magasinet Autofil.

16 15 Vinmonopol til Hurum Hurum Næringsråd har jobbet med etablering av vinmonopol i 10 år. Det var derfor hyggelig at Vinmonopolets styre bestemte seg for etablering i Hurum i løpet av Offisiell åpning 9.september Sætre Handel- og Næringsforum Hurum Næringsråd tok over ledelsen av Sætre Handel og Næringsforum i mars Det betyr at næringsrådet har ansvar for framdriften. Dette gir næringen i Sætre en fin mulighet til et bredt nettverk og gjennom næringsrådet en døråpner til offentlige instanser. Det jobbes i arbeidsgrupper med forskjellige ansvarsområder. Det har vært avhold fire møter i perioden, samt en rekke arbeidsgruppemøter. Sætre dagen. Reguleringsplan Sætre øst Reguleringsplan Sætre vest. Sætre Dagen Sætre dagen er et samarbeid med Sætre Handel- og Nærinsforum, Losen Restaurant og Hurum Næringsråd. Dagen ble arrangert lørdag 21. august. Vi kunne by på et spennende program med underholdning fra tidlig til sent. En vellykket dag med strålende sol. Sætre dagen 2010

17 16 Turistinfo og ferjeforbindelse Sommeren 2010 var det andre år det gikk ferjeforbindelse mellom Sætre Høya - Oscarsborg Drøbak. Forbindelsen kom i stand grunnet et godt samarbeid med fergeselskapet. Onsdager var det jazzcruise fra Sætre klokken Motivasjonskveld for handelsstandsforeningene i Tofte, Sætre og Holmsbu Målet for kvelden var å inspirere til å tenke nytt i forhold til hvordan hver enkelt kan skape en mer attraktiv «forretning» og bærekraftig og fremtidsrettet handelsstand for kundene. Kvelden ga refleksjon og motivasjon til å skape merverdi for kundene enten de er turister eller fastboende. Hvordan gjøre forretningene og Tofte, Sætre, og Holmsbu som handelssenter mer attraktiv? Hurum skal bli et ideelt sted å drive næringsvirksomhet som bygger opp under en bærekraftig utvikling, fordi vi er forutsigbare, lokale rammebetingelser, god tilgang på areal og arbeidskraft og god tilgang til kunder og leverandører. Siri Abrahamsen var foredragsholder og inspirator. Hun fikk oss til å tenke gjennom mange sider ved egen virksomhet. Hva vi gjorde godt og hva vi kunne bli bedre på.

18 17 HMS Kurs Hurum Næringsråd har i samarbeid med HMS kontoret gjennomført kurs i helse, miljø og sikkerhetsarbeid i november måned. Kurset tok utgangspunkt i Arbeidsmiljølovens 3-5. Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø og sikkerhetsarbeid. Arbeidstilsynet har kommet med en veiledning til denne forskriften. I veiledningen står det: Den enkelte arbeidsgiver må kunne dokumentere skriftlig at opplæring i helse, miljø, og sikkerhetsarbeid er gjennomført. Dette kan for eksempel gjøres ved fremleggelse av kursbevis. Kurset var tilpasset bedriftene. Kurset var fullsatt og etter gjennomført kurs mottok deltakerne et kursbevis med skriftlig dokumentasjon på gjennomført opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Etablererkurs høsten 2010 Høsten 2010 fikk nyetablerere og alle som går med en liten gründer i magen endelig tilbud om et lokalt etablererkurs. Det var næringsrådene i Røyken og Hurum som sammen med Folkeuniversitetet stod for kurset som startet opp 20. september i Røyken Næringshage. Kurset tok for seg viktige områder som økonomi, regnskap, markedsføring, individuell veiledning og det meste av gode råd og tips man trenger for å starte egen bedrift. Kurset gikk en kveld i uken over 9 uker og undervisning var med Folkeuniversitetets lærere. Kurset var fullsatt med mange på venteliste. Daglig leder ved Folkeuniversitetet, Anne Marie Gjems

19 18 Reiselivsalliansen Reiselivsalliansen ble konstituert i januar 08 og talte 13 samarbeidspartnere og har vært pådrivere ovenfor fylkesadministrasjonen og politikerne for å få gjennom nettopp en nyskapende skole. Det har vært mange runder å gå i og med skolesaken har blitt utsatt flere ganger politisk i Buskerud fylkeskommune. Etter at Buskerud Fylkeskommune gjorde vedtak om å skyve skolen ut på ubestemt tid ble reiselivsalliansen oppløst 13.januar Hurum Næringsråd fikk i oppgave å starte en ny satsing på reiseliv lokalt. Styret gjorde følgende vedtak vedr. videre utvikling av RA: 1. RA avvikles som organisasjon. Hovedformålet med RA har falt bort. RA anses ikke å være en hensiktsmessig organisasjon for samarbeid med Fylkeskommunen som utviklingspartner i gjennomføring av lokale tiltak. 2. Hurum Næringsråd innkaller til et møte med reiselivsaktørene for å prioritere tiltak. Det er viktigst å gjennomføre noen konkrete og lokale tiltak med kortsiktig nytte for deltakerne. En nødvendig prioritering av ressurser medfører at det overlates til Høgskolen i Buskerud å videreføre prosjektet for utvikling av det nye kurset innen gårdsturisme uten binding til sted for gjennomføring. 3. Det samarbeides om finansiering av en lokal utviklingsmotor. Det er behov for å bygge opp en ny giv for reiselivssatsingen lokalt i Hurum. Hurum Næringsråd har søkt BFK om to prosjekter for å fremme reiselivet i Hurum 2011: * kr til Reiselivsstrategi på Hurum * kr til lokalt reiselivssamarbeid på Hurum Det er ev glede å melde at prosjektsøknadene er innvilget i 2011.

20 19 Nettverket skal bidra med å bygge relasjoner mellom næringsaktører og gi økt profilering av bransjer i Røyken og Hurum Hurum Næringsråd har stått ansvarlig for å opprettholde de planlagte aktiviteter i samarbeid med ressurspersoner fra reiselivet. Opprettholdt reiselivsportalen Planlagt og laget sommerkatalogen 2010 i samarbeid med arbeidsgruppe. I samarbeid med Holmsbu Havn og Røyken og Hurum Guideforening har vi opprettholdt turistinformasjon i Holmsbu. I samarbeid med Ferjeselskapet Drøbak, Hurum og Svelvik og Anneks ANS har vi gjennomført en sommersesong en med turistinformasjon på Sætre brygge. I samarbeid med biblioteket i Slemmestad har det vært mulig for turister og lokalbefolkning å få informasjon. Det har vært gjennomført 4 samlinger for aktørene i Hurumhalvøyas Skatter. Turistinformasjon i Sætre og i Holmsbu Det har vært sommeråpent i turistinformasjonen i Sætre og Holmsbu hele turistsesongen Dette har vi fått til ved et godt samarbeid: Holmsbu: Holmsbu Havn KF og Røyken og Hurum Guideforening. Sætre: Ferjeselskapet og Anneks.

21 20 Turistguider Holmsbu Turistguider Sætre Stedsutviklingsprosjekt på Tofte Hurum kommunestyre vedtok å igangsette Stedsutviklingsprosjekt på Tofte. Nå er prosjektet inne i sitt andre år. For Tofte er det slik at det er en vedtatt reguleringsplan. Nå er det viktig at tingene skjer og gjennomføres, samtidig som prosjektorganisasjonen skal fremme forslag til en helhetlig, strategisk utviklingsplan, med gode rammebetingelser for næringsutvikling - for tettstedet Tofte. Kommunestyret har vedtatt hovedmål, hovedstrategier og delmål. Stedsutviklingsprosjektet har visjonen: «Sammen om Tofte» Hovedmål er at: Kommune, innbyggere og næringsliv skal sammen arbeide for at; Tofte oppleves som et trygt og godt sted å bo og å vokse opp i Tofte sentrum utvikles til et trivelig, aktivt og attraktivt sentrum for alle Toftes eksisterende næring ivaretas og videreutvikles, og det tilrettelegges for at nye arbeidsplasser etableres Toftes attraksjoner og rekreasjons kvaliteter videreutvikles Hurum Næringsråd deltar i styringsgruppen ved Arne Hjorth. Deltar også i prosjektgruppen ved Heidi Grundvig, med vararepresentant Roy Andersen.Hurum Næringsråd deltar også i utforming av estetisk plan for Tofte sentrum, samt hatt lederansvar for næringsgruppen. Det ble gjennomført et folkemøte i november Arbeidsgruppe for universell utforming:. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som har jobbet med kommunedelsplan for universell utforming. Hurum skal utforme et lokalsamfunn med god tilgjengelighet, likeverd og valgfrihet for alle. Gjennom å skape oppmerksomhet rundt universell utforming og oppnå resultater i hele kommuneorganisasjonen på tvers av fagområder og i alle kommunens virksomheter. Arbeidet skal også bidra til tiltak i lokalsamfunnet gjennom arbeid med næringsliv og andre aktører, både private og offentlige. Arbeidsgruppen gjennomførte et allmøte 14.oktober på Filtvet Helsetun

22 21 Fra allmøte på Filtvet Helsetun Hurum Næringsråd bidrar i arbeidsgruppen og har også deltatt på et seminar i regi av Buskerud Fylkeskommune 9.mars 10. Informasjonsknutepunkt i Buskerud Hurum Næringsråd deltar i styringsgruppen for infoknutepunkt i Buskerud for å representere reiselivet i Hurum. Styret hadde som mål å lage et elektronisk turistkontor for bilturister på bensinstasjoner. Kjelstad Lier ble valgt som pilot for prosjektet. Infohjørnet består av en elektronisk infokiosk og et stativ. Infokiosken skal inneholde linker til eksempelvis kommuner i Buskerud og Statens vegvesen. Stativet inneholder brosjyrer og kart, som bilturisten kan ta med seg videre på reisen. Offisiell åpning april Prosjektet Et åpnere Buskerud Hovedmålet er å sikre turister og andre veifarende gode opplevelser og trygge reiser langs veiene i Hurum gjennom varig systematisk rydding og skjøtsel av landskapet langs prioriterte strekninger av hovedveinettet. I Hurum har vi prioritert strekningen fra Storsand til Filtvet. Prosjektet er en samhandling mellom næringsaktører, kommune, veivesen, Buskerud fylkeskommune, grunneiere og reiselivsaktører. Hurum Næringsråd sitter i styringsgruppen og Tor Erling Gransæther har representert reiselivsaktørene i Hurum. Prosjektet "Et Åpnere Buskerud/ Hurum- opplevelser langs veien" er nå inne i sluttfasen. I løpet av september, oktober og november 2010 har utsikten mot Oslofjorden og utvalgte kulturlandskap virkelig åpnet seg. I løpet av sommeren har prosjektet mottatt ytterligere støtte både fra Buskerud Fylkeskommune, Statens Vegvesen og Hurum E-verk, og dette åpner for å rydde enda flere strekninger enn opprinnelig planlagt. Prosjektet jobber nå med å tilrettelegge for at alle områdene skjøttes årlig også i fremtiden.

23 22 Utsikt ved Storsandsveien Ulike aktiviteter: Markedsført reiselivsnæringen. Etableringsvirksomhet for nyetablerere. Næringsfaglige uttalelser til NAV. Deltok på den årlige havnemiddagen i regi av Drammen Havn. Arbeidsgruppe vedrørende Sætre dagen. Studietur med Oslofjorden Vest til Kjøbenhavn AS Vinmonopolet, etablering i Tofte Utvikling av Tofte og Sætre som handelssted. Sekretærfunksjon i Reiselivsalliansen. Aktiv verving av nye medlemsbedrifter. Sekretærfunksjon for Hurumhalvøya Reiseliv Møter med pressen, samt pressemeldinger. Møter med Røyken og Hurums Avis vedrørende næringsmagasin, samt artikkelskriving. Møter i Kreativ gruppe for Tofte dagen. Møter med flere firmaer eller selskaper som ønsker å utvikle eller etablere seg i Hurum. Orientering om næringsrådets arbeidsform for Plan- og utviklingsutvalget. Orientering om næringsrådets arbeidsform for NAV Hurum Foredrag for studenter Universitetet i ÅS. Styremøter i Drammen Havn og Holmsbu Havn. Planlegging og gjennomføring av Tofte dagen i juli 10 Veteranbiltreff i regi av Tofte Handelsstand i september 10

24 23 Prosjektstyremøter: - Ny videregående skole. - Reiselivsalliansen. - Stedsutvikling Tofte - Estetisk veileder for Tofte sentrum - Hurumhalvøya Skatter. - Univesell utforming - Informasjonsknutepunkt Buskerud - Et åpnere Buskerud Rådet for Drammensregionen samarbeidsmøter reiseliv. Samarbeidsmøter mellom kommunen ved rådmann og ordfører. Deltok i offisiell åpning av Asia Kjøttmat. Deltagelse i arbeidsgruppa for universell utforming Markedsført Hurum overfor flere bedrifter i regionen som har signalisert planer om å flytte til Hurum. Deltatt på nettverksmøter i Drammensregionen. Frokostmøter med Tofte Handelsstand Styremøter i Holmsbu Havn KF. Arrangerte sommeravslutting med Jacobine Befaring med Statens Vegvesen vedrørende veistandarden i Hurum. Deltatt på studietur til Hamburg i regi av Rådet for Drammensregionen Nettverksmøte med Ferjeselskapet, Oscarsborg og Hurum. Tilretteleggingsmøter i forhold til turistinformasjon i Sætre Arbeidsmøter i forhold til sommermagasinet i regi av Hurumhalvøya Skatter. Seminar: Felles nærings og Fou strategier for Osloregionen Arrangerte etablererkurs i samarbeid med Røyken Næringsråd og Folkeuniversitetet. Arrangerte flere frokostmøter i samarbeid med Hurum kommune. Arrangerte sosial kveld for handelsstandene i Hurum. Arrangerte kurs i HMS sertifisering av bedriftsledere. Deltagelse i styringsgruppen for Informasjonsknutepunkt i Buskerud. Deltagelse i prosjektgruppa for Stedsutvikling Tofte Drammen Havn med politisk og adm. ledelse i 5 eierkommuner på befaring Deltagelse i styringsgruppen Et åpnere Buskerud Løpende kontakt med lokal og regional presse gjennom hele året. Planlegging og gjennomføring av Sætre dagen. Møter med Plan- og Samfunn vedrørende planer om tilflytting av flere bedrifter Samarbeidsmøter med Hurum kommune med rådmann og ordfører Samarbeidsmøter med næringsrådene i Drammensregionen. Samarbeidsarenaer for NOV. Samarbeidsmøter med drivere av turistinformasjonen på Sætre og Holmsbu Møter med flere medlemsvirksomheter i forhold til utvidelse eller søknader. Deltatt i planlegging og gjennomføring av vinmonopolåpning. Møter i Buskerud fylkeskommune vedrørende videre satsing på reiseliv. Drifting av nettsider og

25 Heidi Grundvig Daglig leder Hurum Næringsråd 24

26

27

28 Årsmøte i Hurum Næringsråd Innstilling fra Valgkomiteen til næringsrådets organer i 2011: Navn Innstilling Styreleder: Arne Hjorth styreleder - valg årlig Gjenvalg 2011, 1 år Styremedlemmer: Tor Erling Gransæther - Gjenvalg 2011, 2 år Stig Atle Jørgensen - Ikke på valg 2011 Marie Litangen - Ikke på valg 2011 Per Floberg - Gjenvalg 2011, 2 år Jens Erik Wittusen - Gjenvalg 2011, 2 år Espen Lundh - Ikke på valg 2011 Ragnar Nilsen - Gjenvalg 2011, 2 år Marit Sæthre Vannebo - NY 2011 valg 2 år Ann-Kristin Røyseland - NY 2011 valg 1 år Varamedlemmer: Kari Andersen -Ikke på valg 2011 Kristin Blichfelt Øystein Braathen -Ikke på valg 2011 Erica Sætre NY 2011 valg 2 år NY 2011 valg 2 år Går ut av styret i 2011: Anne Thrana Terje Lauritzen Revisor: Stine G. Sjaavaag -Ikke på valg 2011 Magne Stubberud -Ikke på valg 2011 Valgkomite: Terje Kaksrud - Gjenvalgt 3 år 10 Ikke på valg 2011 Stig Jørgensen - Gjenvalg 3 år 09 Ikke på valg 2011 Leder av valgkomiteen: - Ordføreren Kommentarer til innstillingen: Innstillingen er enstemmig

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Årsmøte på Holmsbu Bad & Fjordhotell Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Hurum Næringsråds faste samarbeidspartnere: Hurum kommune Dagsorden til årsmøte 17. april 2008 1. Godkjennelse av dagsorden 2. Valg

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Rapport fra tjenesteområdene måloppnåelse 2011...5 1.1 Administrasjon og politisk styring...5 1.2 Skoler...9 1.3 Barnehage...11 1.4 Helse, omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester...13

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007

Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap 2007 Omdømmeprosjektet Åpning av Papirbredden Medlem nr 700 LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv! Innholdsfortegnelse Styrets beretning for 2007 s 3 STYRET Daglig

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle ÅRSRAPPORT 2014 Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser.

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

REGION VESTVIKEN MØTEINNKALLING NR. 02/15

REGION VESTVIKEN MØTEINNKALLING NR. 02/15 REGION VESTVIKEN MØTEINNKALLING NR. 02/15 Organ: Region Vestviken Møtested: Gamle herredshuset i Lier Møtedato: 29.04.2015 Tid: 12:00 (lunsj kl. 11:30) Møtesakstype/nr. Saksnr. Tittel SAKSLISTE PS 6/15

Detaljer

Universell utforming som kommunal strategi

Universell utforming som kommunal strategi Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen 2005-2008 Rapport Universell utforming som kommunal strategi Erfaringer og resultater fra pilotkommunesatsingen

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

DNFs medlemsblad nr. 35 - Juni Okt./Nov. 2007-2007 56. årgang - 56. årgang

DNFs medlemsblad nr. 35 - Juni Okt./Nov. 2007-2007 56. årgang - 56. årgang info DNFs medlemsblad nr. 35 - Juni Okt./Nov. 2007-2007 56. årgang - 56. årgang Årets avgangsstudent Nytt nettverk Elvefestivalen Venter på bilde... Nye websider Næringslivets dag 2007 LIER NÆRINGSRÅD

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400077 Arkivkode: 124.2 Saksbeh: Hanne Marie Sønstegaard Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 23.01.2014 SLUTTRAPPORTERING OMRÅDELØFT

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011

JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 JEVNAKER 2020 ÅRSRAPPORT 2011 Vedtatt i kreativt utvalg 6.mars 2012 1 1 JEVNAKER 2020 Styret i Jevnaker Næringsdrivende og Jevnaker kommunestyre vedtok i desember 2010 å etablere samarbeidsprosjektet Jevnaker

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2010-2013 Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 4.12.2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Status... 4 SWOT-analyse... 8 Visjon og mål... 9 Mål 1: Utvikle fem regionale næringsområder... 10 Mål 2:

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer