Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011"

Transkript

1 Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011

2 1 Dagsorden til årsmøte 28. april Godkjennelse av dagsorden 2. Valg av møteleder 3. Valg av sekretær 4. Styrets årsberetning 5. Godkjennelse av regnskaper for Godkjenning av budsjett for Fastsettelse av medlemskontingent Innkomne forslag. 9. Valg

3 Styrets årsberetning for Næringsrådets styre: Styreleder: Arne Hjorth Styremedlemmer: Per Floberg Anne Thrana Tor Erling Gransæther Ragnar Nilsen Jens Erik Wittussen Stig Jørgensen Marie Litangen Terje Lautitzen Gjermund Stuvøy Varamedlemmer: Kari Andersen Marit Sæthre Vannebo Øystein Braathen Ann Kristin Røyseland Observatører Hurum kommune: Gudmund Notøy Anne Hilde Rese Daglig leder: Heidi Grundvig Styreleder Arne Hjorth

4 3 Administrasjon: Daglig leder Heidi Grundvig. Kontor i Øvre Skoledalen 12, 3482 Tofte Styret administrasjon: Det har i perioden vært avholdt 7 styremøter. Gjennom samarbeid med kommunen dekker vi et stort behov for informasjon til kommunens næringsliv og innbyggere. Mange medlemsbedrifter kontakter oss for råd og veiledning i saker den enkelte bedrift er opptatt av. Som grunnlag for vår virksomhet ligger Strategisk næringsplan for Hurum kommune. Den ble behandlet og vedtatt politisk i desember Næringsrådet har gjennom tiden opparbeidet et stort og nødvendig kontaktnett. Det er i perioden arbeidet med henvendelser fra 23 nye virksomheter som vurderer å etablere seg i Hurum. Nettsider Våre nettsider har blitt regelmessig oppdatert med nyheter og aktiviteter og det gjenspeiler seg i antall treff på sidene. Her ligger et eget medlemsregister som fungerer som en elektronisk bedriftskatalog for de som er ute etter kjøp av varer/tjenester Informasjon til medlemsvirksomheter og samarbeidspartnere Til våre medlemmer og samarbeidspartnere er det i denne periode blitt utgitt fire INFO-brosjyrer fra Hurum Næringsråd. Disse blir trykket i 500 eksemplarer og distribuert til alle medlemsbedrifter og samarbeidspartnere. Brosjyren er finansiert med annonser fra medlemsbedrifter. Det blir regelmessig sendt via e-post invitasjon til møter, kurs, konferanser, seminarer og sosiale sammenkomster. Faste arbeidsoppgaver for næringsrådet i 2010 Næringsrådet har ansvar for Hurumhalvøyas Skatter. Næringsrådet har ansvar for Tofte Handelsstands funksjoner. Næringsrådet har ansvar for Sætre Handels- og Næringsforum. Næringsrådet deltar i Næringsforum Oslofjord Vest (NOV). Næringsrådet har lederansvar for Sætredagen. Næringsrådet har lederansvar for Toftedagen. Næringsrådet har utført sekretærfunksjon for styret i Reiselivsalliansen. Næringsrådet tilbyr etablererveiledning for nyetablerere og gründere. Næringsrådet jobber med utviklingen av Holmsbu Havn. Næringsrådet har arbeidet med tiltaksdelen i Strategisk Næringsplan Næringsrådet utfører næringsfaglige uttalelser knyttet til NAV. Næringsrådet jobber i styringsgruppen og prosjektgruppen for stedsutviklingsprosjektet Sammen om Tofte, samt hatt leder ansvar for næringsgruppen. Næringsrådet jobber med estetisk plan for Tofte sentrum.

5 4 Næringsrådet har jobbet i arbeidsgruppe som har utarbeidet kommunedelsplan for universell utforming og prioritert handlingsprogram Næringsrådet har gjennomført flere kurs for medlemmene i perioden. Næringsrådet deltar i planleggingen og gjennomføringen av veteranbiltreff Tofte Handelsstand. Næringsrådet jobbet i styringsgruppen for prosjektet Et åpnere Buskerud Næringsrådet har jobbet i styringsgruppen for Informasjonsknutepunkt i Buskerud Rådgivningstjeneste for nyetablerere Siden oppstart september 1997 har 330 personer henvendt seg til Hurum Næringsråd med tanke på å starte egen næring. I 2010/2011 har det vært arbeidet med planer om egen næring for totalt 23 virksomheter, av disse har så langt 14 personer startet egen næring, 5 arbeider videre med sine planer og 4 har valgt ikke å gå videre. Det blir også skrevet en rekke næringsfaglige uttalelser til NAV. Videre utformet søknader for nyetablerere til blant annet Innovasjon Norge. Medlemsutvikling I løpet av 2005 passerte vi en milepæl da vi nådde 200 medlemmer. I april 2011 teller næringsrådet 208 medlemmer. Økonomi Det er en stor styrke for et næringsråd og ha mange medlemmer. Medlemskontingenten danner sammen med stønaden fra Hurum kommune grunnpilaren i vår økonomi. Men vi er også avhengig av andre inntektskilder. I den anledning retter vi en hjertelig takk til disse bedrifter for økonomisk stønad utover medlemskontingenten: Hurum kommune. Södra Cell Tofte AS. DNB NOR. Hurum Energiverk AS. Anton B. Nielsen AS. Regnskap Hurum Næringsråd Regnskap for 2010 viser en samlet inntekt på kr ,- Etter fradrag av personalkostnader og andre driftskostnader viser driftsresultatet et underskudd på kr Egenkapitalen er positiv med kr

6 5 Samarbeid med Hurum kommune I 2009 ble det undertegnet en ny samarbeidsavtale med Hurum kommune. Ordfører og rådmann deltar i våre styremøter som observatører. Dette tilfører vårt styre nyttig informasjon samt at vi får en direkte kontakt til kommunens politiske og administrative ledelse. Frokostmøter for medlemmer arrangeres sammen med kommunen. Daglig leder og styreleder har regelmessige møter med ordfører Anne Hilde Rese og rådmann Gudmund Notøy. Videre holdes kvartalsvise møter mellom kommuneledelsen og næringsrådet hvor planprosesser og strategiske føringer er tema. Hurum Næringsråd skal også rapportere i kommunens årsmelding, samt holde en informasjon om næringsrådets arbeid i Plan- og utviklingsutvalget en gang per år. Videre samarbeides det i en rekke prosjekter og i markedsføring av Hurum overfor bedrifter som vurderer tilflytting. De viktigste styresakene Det har vært arbeidet med et stort antall saker, de viktigste er her nevnt i stikkordsform. Styret har hatt disse saker til høring: 1. Høring i forhold til kystsoneplanen. 2. Høring i forhold til Helhetlig og langsiktig plan for det framtidige skoletilbudet i Buskerud Fylke. 3. Høring i forbindelse om utvidelse av konsesjonen for behandling av slam Oredalen. 4. Høring i forbindelse med regulering Tofte Strand 5. Strategi og handlingsplan for kulturnæringene Buskerud fylkeskommune 6. Offentlig høring i forbindelse med planprogram for delplan reiseliv i Buskerud 7. Høring av forslag til områderegulering for Storsand bolig- og golfområde, Havnemyr og Grønnsand Noen av sakene til behandling: Utbygging på Storsand. Hurum Videregående skole RV 281 Storsand Filtvet Vedlikehold av veinett, asfaltering Sommer i Hurum Reiseliv Turistkontor Holmsbu og Sætre. Sommermagasinet 2010 Forberedelser til ny web side Strategisk Næringsplan for Hurum kommune med vekt på tiltaksdelen. Videreføring av Reiseliv søknader Buskerud Fylkeskommune Toftedagen 2010

7 Sætredagen 2010 Veteranbiltreff 2010 Stedsutviklingsprosjekt Tofte Prosjekt Et åpnere Buskerud Kommuneplan universell utforming Fokusområder 2011 Etablering av vinmonopol Etableringskurs i samarbeid med Folkeuniversitetet og Røyken Næringsråd Utvikling av Sætre Reguleringsarbeidet Sætre øst - vest Det videre arbeid i Reiselivsalliansen Nasjonal reiselivskonferanse på Oscarsborg. Dialogmøte med næringsliv og Plan og samfunn. Info vedr. skoleutbyggingen Tofte - Filtvet Nettverk Hurumhalvøyas Skatter Hurum Næringsråd 20 års jubileum 2010 Reiselivsplan utarbeidelse Lindum, Oredalen Økt næringsvirksomhet til Hurum Regnskapsrapporter Årsmøte 2011 Rådgivningstjeneste for nyetablerere Avtale med ferjeselskapet ruteforbindelse sommer 2010 med Jacobine Orientering fra møter med ordfører og rådmann Tema for frokostmøter Holmsbu Havn KF og Holmsbu Opplevelser. Holmsbu Havn KF har vært gjennom sitt fjerde driftsår med gode resultater. Den nye gjestehavna fungerer godt og er til glede for forretningsstanden i Holmsbu som for flere besøkende og økt omsetning. Det er en daglig leder stilling i 75 % hvor Ann Kristin Røisland har sitt daglige virke. Stillingen er et spleiselag mellom Holmsbu Opplevelser og Holmsbu Havn KF. Det har vært gjennomført en rekke møter i perioden. Havnekontoret fungerer også som turistkontor i sommermånedene. 6

8 7 Hurum Næringsråd deltar i samarbeidsfora Næringsforum Oslofjord Vest. Sekretærfunksjonen ivaretas av Arne Hjorth. NOV er betegnelsen på et samarbeidsorgan for næringsrådene i Drammensregionen samt Ringerike, Asker og Bærum. NOV er et forum for erfaringsutveksling blant lederne av næringsrådene og en tilnærmet parallell til det politiske Vestregionsamarbeidet. NOV har hatt et godt samarbeid med Vestregionen. Det har vært gjennomført 4 møter hvor forumet har jobbet med blant annet disse saker: Generell orientering om Modum. Gjennomgang av forslag til strategier for NOV. Næringspolitisk strategi for Vestregionen i samarbeid med NOV Felles nærings og FoU strategier for Osloregionen forankring i Vestregionen. Hva kan vi lære av hverandre? nytt fra de enkelte næringsråd. Generell orientering om Ringerike. Oppsummering av studietur til København. Det har i perioden vært gjennomført en studietur til København, hvor vi besøkte Københavns kommunes Erhvervscenter, Øresundkomiteen og Københavns Universitetet. Tema for turen var Konsekvensene av den danske strukturreform. Vi fikk en presentasjon om senteres arbeide, målsetninger og fremtidige prioriteringer. Øresundsamarbeidet kunne vise til en spennende næringsutvikling i to land og hvordan de klarte å drive planlagt næringsutvikling på tvers av landegrenser. Prosjektet next Generation var et næringssamarbeid om hvordan de la opp til universitetsutdanning som stemte med næringslivets behov for arbeidskraft. NOV samlet til lunsj siste dag av studieturen.

9 8 888 reiselivsnæringen til å inngå i en al Næringssamarbeid i Drammensregionen Hurum Næringsråd er en aktiv deltager i næringssamarbeidet i Drammensregionen, et samarbeid mellom næringsrådene, NHO Buskerud, Rådet for Drammensregionen og Buskerud Fylkeskommune. Det er avholdt 4 møter i perioden. Hvor vi har hatt forskjellige tema på sakslisten: Forskningsrådet og regionale forskningsfond. Samordnet planlegging i Follo. Informasjon om felles rullering av kommuneplaner i Mosseregionen. Næringsutvikling i Drammensregionen. Hva skjer? Sosiale arrangementer Årsmøtet på Holmsbu Bad 29. april 2010 Sommeravslutning med Jacobine i juni. Avslutning for handelsdrivende etter Tofte dagen. Åpningen av Vinmonopolet for handelsstanden i Tofte i september. Åpningen av Vinmonopolet for ansatte og ledelse i vinmonopolet, samt administrasjonen i kommune og næringsråd. Øst Vest samarbeidet. Julebord og jubileumsfest på Privaten for medlemmer av Hurum Næringsråd. Leif Jansson viste fram Hurumpasset som næringsrådet lanserte i oppstartfasen i 1990.(bilde fra jubileumsfesten). Jansson var med i næringsrådets første styre.,

10 9 Frokostmøter Det har i perioden vært arrangert fire frokostmøter alle med meget god oppslutning. Frokostmøtene er et samarbeid med Hurum kommune hvor vi inviterer til gratis frokost og nyttig informasjon. Det har også vært et samarbeid med Røyken Næringsråd om felles frokostmøter. Tema for møtene har foruten informasjon fra næringsrådet og kommunen vært: 7.mai 2010: CO2 Feltlaboratorium Prosjektet er internasjonalt og ledes av SINTEF. Verketsryggen i Hurum kan i løpet av året bli et grønt feltlaboratorium boksavelig talt: Et unikt hjelpemiddel for forskere som jobber med teknologi for trygg underjordisk lagring av innfanget CO2. Planen er å bruke moreneryggen til å teste metoder som kan overvåke hvordan CO2 oppfører seg i undergrunnen på hvert enkelt lagringssted. Formålet er å bidra til overvåkingsprosedyrer som sikrer at eventuelle uønskede CO2-bevegelser blir oppdaget tidlig ved ethvert CO2-lager. Professor Per Aasgard og Therese K. Flaathen ved universitetet i Oslo presentere prosjektet. Professor Arne Aasgard fra Sitef.

11 10 3.september 2010 Etablererkurs Røyken og Hurum. Næringsrådene i Røyken og Hurum samarbeidet med Folkeuniversitetet og tilbød kurs for etablerere høsten Kurset gikk en kveld i uken over 9 uker. Det var fokus på markedsføring og økonomi. Det ble også gitt individuell veiledning. Vi fikk besøk av avdelingsleder Anne Marie Gjems fra Folkeuniversitetet. Daglig leder Folkeuniversitetet, Anne Marie Gjems Sõdra Cell Tofte utvikler fossilfri drift og kan bli storleverandør av bioenergi basert på økende andel norsk virke. Seksjonssjef Per Floberg holder innlegg.

12 11 15.oktober 2010: Offentlige anskaffelser. Både næringslivet og det offentlige møter utfordringer når offentlige kontrakter skal tildeles. Hurum Næringsråd og Hurum kommune ser at lokale næringslivsaktører har problemer med å håndtere offentlige anskaffelser, og at de derfor sjelden deltar i konkurranse om gode kommunale oppdrag. Næringslivet går på denne måten glipp av store og solide oppdrag for det offentlige. I den forbindelse ønsker Hurum Næringsråd å arrangere et kurs i offentlige anskaffelser for å styrke leverandørenes kompetanse om regelverket. Sosiale medier på tide å ta dem på alvor? Hans Arne Odde og Eva-Lena Muurman fra Godt Sagt Kommunikasjon tok for seg de mange sosiale medier og gav en vurdering i forhold til om noen av disse bør bli en del av forretningsstrategien. Fredag 11.februar 2011: Stedsutviklingsprosjektet Sammen om Tofte Stedsutviklingsprosjekt kan brukes som grunnlag for gjennomføring av konkrete tiltak for å fremme aktivitet. Mulighetsstudien er utgangspunkt for å definere og prioritere prosjekter. Vi fikk høre om stedsutviklingsprosjektet, status og kommunens prioritering av tiltak for videre planlegging og gjennomføring. Runar Hananger fra konsulentfirma Plan Urban orienterte.

13 12 Bedriftsbesøk Gjennomføres i samarbeid med Hurum kommune ved ordfører. Dette for å få økt kunnskap om den enkelte bedrift og for å få nyttige synspunkter fra bedriftene. Virksomheter som har hatt besøk: Geolitt AS Filtvet Vikingtelt AS - Klokkarstua Form Tek AS - Sætre Pirk Animasjon AS Holmsbu I tillegg har næringsrådet besøkt medlemsbedrifter gjennom hele året. Fra bedriftsbesøket på Form Tek AS. Bilde viser fra besøket hos Vikingtelt AS Bedriftsbesøk hos Pirk Animasjon

14 13 Offisiell åpning av Asia Kjøttmat september 2010 Ordfører og næringsrådsleder opplevde en veldrevet bedrift under den offisielle åpningen som den Thailandske Ambassaden stod for 17.september. Tofte Handelsstand Hurum Næringsråd tok over Tofte Handelsstands funksjoner i Handelsnæringen på Tofte har mange kvaliteter og muligheter. I arbeidet med å videreutvikle Tofte som handels- og turiststed har Tofte Handelsstand valgt å endre sin arbeidsform til mer prosjektorientert arbeid. Fokus skal settes på viktige elementer for positiv utvikling av Toftesamfunnet. Det har i perioden vært gjennomført fire handelsstandsmøter for alle som driver næring i Tofte sentrum. Samtidig har det vært gjennomført mange arbeidsgruppemøter innen: Profilbygging av Tofte - arbeidsgruppe. Toftedagen arbeidsgruppe. Veteranbiltreff - arbeidsgruppe Arbeidsgrupper innenfor stedsutviklingsprosjektet sammen om Tofte. Toftedagen 2010 Første lørdagen i juli var det igjen duket for markedsdag på Tofte. Dagen ble arrangert for 29. gang. Helgen ble forlenget med kveldsarrangement fredag og lørdag, med mange kjente artister. For første gang arrangerte vi kveldsarrangementene i Tofte Båthavn, noe som var svært vellykket. Arrangementet gjør seg ikke selv. Hurum Næringsråd har hovedansvar for dags-arrangementet. Arbeidsgruppa og frivillige jobber med dette arrangementet et halvt år før gjennomføring.

15 14 Mungo Jerry, Hellbillies Veteranbiltreff i september 2010 Veteranbiltreffet har blitt en tradisjon første lørdag i september hvert år. Rekordbesøk i Tofte da veteranbiltreffet ble arrangert for femte år på rad Tofte Handelsstand gjentok suksessen fra de siste fire år og arrangerte veteranbiltreff midt i hovedgata i Tofte sentrum. Prosjektet er blitt til gjennom et godt samarbeid mellom handelsstanden, frivillige og næringsrådet. Fred Sagar fra Sagar Shopping AS og John Samuelsen fra Kiwi med flere har lagt ned et betydelig arbeid for å få de forskjellige veteranklubbene til å besøke Tofte. Etter to timers utstilling med nærmere 100 flotte kjøretøy, dro kortesjen til Tronstad Gård hvor de ble møtt av innhaver Jens Petter Blichfeldt som for anledningen hadde åpnet låven hvor det var mulig for aktørene å se på den historiske samlingen. Arrangementet fikk 5 siders omtale i magasinet Autofil.

16 15 Vinmonopol til Hurum Hurum Næringsråd har jobbet med etablering av vinmonopol i 10 år. Det var derfor hyggelig at Vinmonopolets styre bestemte seg for etablering i Hurum i løpet av Offisiell åpning 9.september Sætre Handel- og Næringsforum Hurum Næringsråd tok over ledelsen av Sætre Handel og Næringsforum i mars Det betyr at næringsrådet har ansvar for framdriften. Dette gir næringen i Sætre en fin mulighet til et bredt nettverk og gjennom næringsrådet en døråpner til offentlige instanser. Det jobbes i arbeidsgrupper med forskjellige ansvarsområder. Det har vært avhold fire møter i perioden, samt en rekke arbeidsgruppemøter. Sætre dagen. Reguleringsplan Sætre øst Reguleringsplan Sætre vest. Sætre Dagen Sætre dagen er et samarbeid med Sætre Handel- og Nærinsforum, Losen Restaurant og Hurum Næringsråd. Dagen ble arrangert lørdag 21. august. Vi kunne by på et spennende program med underholdning fra tidlig til sent. En vellykket dag med strålende sol. Sætre dagen 2010

17 16 Turistinfo og ferjeforbindelse Sommeren 2010 var det andre år det gikk ferjeforbindelse mellom Sætre Høya - Oscarsborg Drøbak. Forbindelsen kom i stand grunnet et godt samarbeid med fergeselskapet. Onsdager var det jazzcruise fra Sætre klokken Motivasjonskveld for handelsstandsforeningene i Tofte, Sætre og Holmsbu Målet for kvelden var å inspirere til å tenke nytt i forhold til hvordan hver enkelt kan skape en mer attraktiv «forretning» og bærekraftig og fremtidsrettet handelsstand for kundene. Kvelden ga refleksjon og motivasjon til å skape merverdi for kundene enten de er turister eller fastboende. Hvordan gjøre forretningene og Tofte, Sætre, og Holmsbu som handelssenter mer attraktiv? Hurum skal bli et ideelt sted å drive næringsvirksomhet som bygger opp under en bærekraftig utvikling, fordi vi er forutsigbare, lokale rammebetingelser, god tilgang på areal og arbeidskraft og god tilgang til kunder og leverandører. Siri Abrahamsen var foredragsholder og inspirator. Hun fikk oss til å tenke gjennom mange sider ved egen virksomhet. Hva vi gjorde godt og hva vi kunne bli bedre på.

18 17 HMS Kurs Hurum Næringsråd har i samarbeid med HMS kontoret gjennomført kurs i helse, miljø og sikkerhetsarbeid i november måned. Kurset tok utgangspunkt i Arbeidsmiljølovens 3-5. Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø og sikkerhetsarbeid. Arbeidstilsynet har kommet med en veiledning til denne forskriften. I veiledningen står det: Den enkelte arbeidsgiver må kunne dokumentere skriftlig at opplæring i helse, miljø, og sikkerhetsarbeid er gjennomført. Dette kan for eksempel gjøres ved fremleggelse av kursbevis. Kurset var tilpasset bedriftene. Kurset var fullsatt og etter gjennomført kurs mottok deltakerne et kursbevis med skriftlig dokumentasjon på gjennomført opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Etablererkurs høsten 2010 Høsten 2010 fikk nyetablerere og alle som går med en liten gründer i magen endelig tilbud om et lokalt etablererkurs. Det var næringsrådene i Røyken og Hurum som sammen med Folkeuniversitetet stod for kurset som startet opp 20. september i Røyken Næringshage. Kurset tok for seg viktige områder som økonomi, regnskap, markedsføring, individuell veiledning og det meste av gode råd og tips man trenger for å starte egen bedrift. Kurset gikk en kveld i uken over 9 uker og undervisning var med Folkeuniversitetets lærere. Kurset var fullsatt med mange på venteliste. Daglig leder ved Folkeuniversitetet, Anne Marie Gjems

19 18 Reiselivsalliansen Reiselivsalliansen ble konstituert i januar 08 og talte 13 samarbeidspartnere og har vært pådrivere ovenfor fylkesadministrasjonen og politikerne for å få gjennom nettopp en nyskapende skole. Det har vært mange runder å gå i og med skolesaken har blitt utsatt flere ganger politisk i Buskerud fylkeskommune. Etter at Buskerud Fylkeskommune gjorde vedtak om å skyve skolen ut på ubestemt tid ble reiselivsalliansen oppløst 13.januar Hurum Næringsråd fikk i oppgave å starte en ny satsing på reiseliv lokalt. Styret gjorde følgende vedtak vedr. videre utvikling av RA: 1. RA avvikles som organisasjon. Hovedformålet med RA har falt bort. RA anses ikke å være en hensiktsmessig organisasjon for samarbeid med Fylkeskommunen som utviklingspartner i gjennomføring av lokale tiltak. 2. Hurum Næringsråd innkaller til et møte med reiselivsaktørene for å prioritere tiltak. Det er viktigst å gjennomføre noen konkrete og lokale tiltak med kortsiktig nytte for deltakerne. En nødvendig prioritering av ressurser medfører at det overlates til Høgskolen i Buskerud å videreføre prosjektet for utvikling av det nye kurset innen gårdsturisme uten binding til sted for gjennomføring. 3. Det samarbeides om finansiering av en lokal utviklingsmotor. Det er behov for å bygge opp en ny giv for reiselivssatsingen lokalt i Hurum. Hurum Næringsråd har søkt BFK om to prosjekter for å fremme reiselivet i Hurum 2011: * kr til Reiselivsstrategi på Hurum * kr til lokalt reiselivssamarbeid på Hurum Det er ev glede å melde at prosjektsøknadene er innvilget i 2011.

20 19 Nettverket skal bidra med å bygge relasjoner mellom næringsaktører og gi økt profilering av bransjer i Røyken og Hurum Hurum Næringsråd har stått ansvarlig for å opprettholde de planlagte aktiviteter i samarbeid med ressurspersoner fra reiselivet. Opprettholdt reiselivsportalen Planlagt og laget sommerkatalogen 2010 i samarbeid med arbeidsgruppe. I samarbeid med Holmsbu Havn og Røyken og Hurum Guideforening har vi opprettholdt turistinformasjon i Holmsbu. I samarbeid med Ferjeselskapet Drøbak, Hurum og Svelvik og Anneks ANS har vi gjennomført en sommersesong en med turistinformasjon på Sætre brygge. I samarbeid med biblioteket i Slemmestad har det vært mulig for turister og lokalbefolkning å få informasjon. Det har vært gjennomført 4 samlinger for aktørene i Hurumhalvøyas Skatter. Turistinformasjon i Sætre og i Holmsbu Det har vært sommeråpent i turistinformasjonen i Sætre og Holmsbu hele turistsesongen Dette har vi fått til ved et godt samarbeid: Holmsbu: Holmsbu Havn KF og Røyken og Hurum Guideforening. Sætre: Ferjeselskapet og Anneks.

21 20 Turistguider Holmsbu Turistguider Sætre Stedsutviklingsprosjekt på Tofte Hurum kommunestyre vedtok å igangsette Stedsutviklingsprosjekt på Tofte. Nå er prosjektet inne i sitt andre år. For Tofte er det slik at det er en vedtatt reguleringsplan. Nå er det viktig at tingene skjer og gjennomføres, samtidig som prosjektorganisasjonen skal fremme forslag til en helhetlig, strategisk utviklingsplan, med gode rammebetingelser for næringsutvikling - for tettstedet Tofte. Kommunestyret har vedtatt hovedmål, hovedstrategier og delmål. Stedsutviklingsprosjektet har visjonen: «Sammen om Tofte» Hovedmål er at: Kommune, innbyggere og næringsliv skal sammen arbeide for at; Tofte oppleves som et trygt og godt sted å bo og å vokse opp i Tofte sentrum utvikles til et trivelig, aktivt og attraktivt sentrum for alle Toftes eksisterende næring ivaretas og videreutvikles, og det tilrettelegges for at nye arbeidsplasser etableres Toftes attraksjoner og rekreasjons kvaliteter videreutvikles Hurum Næringsråd deltar i styringsgruppen ved Arne Hjorth. Deltar også i prosjektgruppen ved Heidi Grundvig, med vararepresentant Roy Andersen.Hurum Næringsråd deltar også i utforming av estetisk plan for Tofte sentrum, samt hatt lederansvar for næringsgruppen. Det ble gjennomført et folkemøte i november Arbeidsgruppe for universell utforming:. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som har jobbet med kommunedelsplan for universell utforming. Hurum skal utforme et lokalsamfunn med god tilgjengelighet, likeverd og valgfrihet for alle. Gjennom å skape oppmerksomhet rundt universell utforming og oppnå resultater i hele kommuneorganisasjonen på tvers av fagområder og i alle kommunens virksomheter. Arbeidet skal også bidra til tiltak i lokalsamfunnet gjennom arbeid med næringsliv og andre aktører, både private og offentlige. Arbeidsgruppen gjennomførte et allmøte 14.oktober på Filtvet Helsetun

22 21 Fra allmøte på Filtvet Helsetun Hurum Næringsråd bidrar i arbeidsgruppen og har også deltatt på et seminar i regi av Buskerud Fylkeskommune 9.mars 10. Informasjonsknutepunkt i Buskerud Hurum Næringsråd deltar i styringsgruppen for infoknutepunkt i Buskerud for å representere reiselivet i Hurum. Styret hadde som mål å lage et elektronisk turistkontor for bilturister på bensinstasjoner. Kjelstad Lier ble valgt som pilot for prosjektet. Infohjørnet består av en elektronisk infokiosk og et stativ. Infokiosken skal inneholde linker til eksempelvis kommuner i Buskerud og Statens vegvesen. Stativet inneholder brosjyrer og kart, som bilturisten kan ta med seg videre på reisen. Offisiell åpning april Prosjektet Et åpnere Buskerud Hovedmålet er å sikre turister og andre veifarende gode opplevelser og trygge reiser langs veiene i Hurum gjennom varig systematisk rydding og skjøtsel av landskapet langs prioriterte strekninger av hovedveinettet. I Hurum har vi prioritert strekningen fra Storsand til Filtvet. Prosjektet er en samhandling mellom næringsaktører, kommune, veivesen, Buskerud fylkeskommune, grunneiere og reiselivsaktører. Hurum Næringsråd sitter i styringsgruppen og Tor Erling Gransæther har representert reiselivsaktørene i Hurum. Prosjektet "Et Åpnere Buskerud/ Hurum- opplevelser langs veien" er nå inne i sluttfasen. I løpet av september, oktober og november 2010 har utsikten mot Oslofjorden og utvalgte kulturlandskap virkelig åpnet seg. I løpet av sommeren har prosjektet mottatt ytterligere støtte både fra Buskerud Fylkeskommune, Statens Vegvesen og Hurum E-verk, og dette åpner for å rydde enda flere strekninger enn opprinnelig planlagt. Prosjektet jobber nå med å tilrettelegge for at alle områdene skjøttes årlig også i fremtiden.

23 22 Utsikt ved Storsandsveien Ulike aktiviteter: Markedsført reiselivsnæringen. Etableringsvirksomhet for nyetablerere. Næringsfaglige uttalelser til NAV. Deltok på den årlige havnemiddagen i regi av Drammen Havn. Arbeidsgruppe vedrørende Sætre dagen. Studietur med Oslofjorden Vest til Kjøbenhavn AS Vinmonopolet, etablering i Tofte Utvikling av Tofte og Sætre som handelssted. Sekretærfunksjon i Reiselivsalliansen. Aktiv verving av nye medlemsbedrifter. Sekretærfunksjon for Hurumhalvøya Reiseliv Møter med pressen, samt pressemeldinger. Møter med Røyken og Hurums Avis vedrørende næringsmagasin, samt artikkelskriving. Møter i Kreativ gruppe for Tofte dagen. Møter med flere firmaer eller selskaper som ønsker å utvikle eller etablere seg i Hurum. Orientering om næringsrådets arbeidsform for Plan- og utviklingsutvalget. Orientering om næringsrådets arbeidsform for NAV Hurum Foredrag for studenter Universitetet i ÅS. Styremøter i Drammen Havn og Holmsbu Havn. Planlegging og gjennomføring av Tofte dagen i juli 10 Veteranbiltreff i regi av Tofte Handelsstand i september 10

24 23 Prosjektstyremøter: - Ny videregående skole. - Reiselivsalliansen. - Stedsutvikling Tofte - Estetisk veileder for Tofte sentrum - Hurumhalvøya Skatter. - Univesell utforming - Informasjonsknutepunkt Buskerud - Et åpnere Buskerud Rådet for Drammensregionen samarbeidsmøter reiseliv. Samarbeidsmøter mellom kommunen ved rådmann og ordfører. Deltok i offisiell åpning av Asia Kjøttmat. Deltagelse i arbeidsgruppa for universell utforming Markedsført Hurum overfor flere bedrifter i regionen som har signalisert planer om å flytte til Hurum. Deltatt på nettverksmøter i Drammensregionen. Frokostmøter med Tofte Handelsstand Styremøter i Holmsbu Havn KF. Arrangerte sommeravslutting med Jacobine Befaring med Statens Vegvesen vedrørende veistandarden i Hurum. Deltatt på studietur til Hamburg i regi av Rådet for Drammensregionen Nettverksmøte med Ferjeselskapet, Oscarsborg og Hurum. Tilretteleggingsmøter i forhold til turistinformasjon i Sætre Arbeidsmøter i forhold til sommermagasinet i regi av Hurumhalvøya Skatter. Seminar: Felles nærings og Fou strategier for Osloregionen Arrangerte etablererkurs i samarbeid med Røyken Næringsråd og Folkeuniversitetet. Arrangerte flere frokostmøter i samarbeid med Hurum kommune. Arrangerte sosial kveld for handelsstandene i Hurum. Arrangerte kurs i HMS sertifisering av bedriftsledere. Deltagelse i styringsgruppen for Informasjonsknutepunkt i Buskerud. Deltagelse i prosjektgruppa for Stedsutvikling Tofte Drammen Havn med politisk og adm. ledelse i 5 eierkommuner på befaring Deltagelse i styringsgruppen Et åpnere Buskerud Løpende kontakt med lokal og regional presse gjennom hele året. Planlegging og gjennomføring av Sætre dagen. Møter med Plan- og Samfunn vedrørende planer om tilflytting av flere bedrifter Samarbeidsmøter med Hurum kommune med rådmann og ordfører Samarbeidsmøter med næringsrådene i Drammensregionen. Samarbeidsarenaer for NOV. Samarbeidsmøter med drivere av turistinformasjonen på Sætre og Holmsbu Møter med flere medlemsvirksomheter i forhold til utvidelse eller søknader. Deltatt i planlegging og gjennomføring av vinmonopolåpning. Møter i Buskerud fylkeskommune vedrørende videre satsing på reiseliv. Drifting av nettsider og

25 Heidi Grundvig Daglig leder Hurum Næringsråd 24

26

27

28 Årsmøte i Hurum Næringsråd Innstilling fra Valgkomiteen til næringsrådets organer i 2011: Navn Innstilling Styreleder: Arne Hjorth styreleder - valg årlig Gjenvalg 2011, 1 år Styremedlemmer: Tor Erling Gransæther - Gjenvalg 2011, 2 år Stig Atle Jørgensen - Ikke på valg 2011 Marie Litangen - Ikke på valg 2011 Per Floberg - Gjenvalg 2011, 2 år Jens Erik Wittusen - Gjenvalg 2011, 2 år Espen Lundh - Ikke på valg 2011 Ragnar Nilsen - Gjenvalg 2011, 2 år Marit Sæthre Vannebo - NY 2011 valg 2 år Ann-Kristin Røyseland - NY 2011 valg 1 år Varamedlemmer: Kari Andersen -Ikke på valg 2011 Kristin Blichfelt Øystein Braathen -Ikke på valg 2011 Erica Sætre NY 2011 valg 2 år NY 2011 valg 2 år Går ut av styret i 2011: Anne Thrana Terje Lauritzen Revisor: Stine G. Sjaavaag -Ikke på valg 2011 Magne Stubberud -Ikke på valg 2011 Valgkomite: Terje Kaksrud - Gjenvalgt 3 år 10 Ikke på valg 2011 Stig Jørgensen - Gjenvalg 3 år 09 Ikke på valg 2011 Leder av valgkomiteen: - Ordføreren Kommentarer til innstillingen: Innstillingen er enstemmig

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Årsmøte på Holmsbu Bad & Fjordhotell Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Hurum Næringsråds faste samarbeidspartnere: Hurum kommune Dagsorden til årsmøte 17. april 2008 1. Godkjennelse av dagsorden 2. Valg

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 05/13 Protokollen publiseres med forbehold om godkjenning i neste møte i Region Vestviken

RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 05/13 Protokollen publiseres med forbehold om godkjenning i neste møte i Region Vestviken RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 05/13 Protokollen publiseres med forbehold om godkjenning i neste møte i Region Vestviken Organ: Region Vestviken Møtedato: 21.10.2013 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Vararepresentant

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING MØTE MED REFERANSEGRUPPA 03. mai 2013 Formål Fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling i Buskerud Hva betyr det? Regional plan for verdiskaping og

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONALT INNSPILLSMØTE - GOL 26. april 2013 Regional planstrategi Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer,

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Velkommen til frokostmøte. Næringsutvikling i Modum. 11. sept I Modum strekker vi oss lenger!

Velkommen til frokostmøte. Næringsutvikling i Modum. 11. sept I Modum strekker vi oss lenger! Velkommen til frokostmøte Næringsutvikling i Modum 11. sept 2013 I Modum strekker vi oss lenger! Agenda Kort om Strategisk næringsplan Hva har vi gjort? Statistikk Samspill kommune-næringsliv To planer

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 23.08.2013 Vår referanse: 2013/3482-2 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Varsel om oppstart av arbeidet med Regional

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

OMSTILLING I MELØY INFORMASJONSBROSJYRE TIL ALLE HUSSTANDER I MELØY KOMMUNE INFORMASJON HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL. Foto: Connie Slettan Olsen

OMSTILLING I MELØY INFORMASJONSBROSJYRE TIL ALLE HUSSTANDER I MELØY KOMMUNE INFORMASJON HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL. Foto: Connie Slettan Olsen INFORMASJON INFORMASJONSBROSJYRE TIL ALLE HUSSTANDER I MELØY KOMMUNE OMSTILLING I MELØY Foto: Connie Slettan Olsen w HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL Den store nedturen I mars 2012 besluttet REC at all produksjon

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2011... 1 Avdelingslederen har ordet:... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter

Detaljer

Notat. Til : Formannskapet. Fra : Ordfører. Kopi : KOMMUNE OG REGIONSSTRUKTUR VIDERE PROSESS/DEBATT

Notat. Til : Formannskapet. Fra : Ordfører. Kopi : KOMMUNE OG REGIONSSTRUKTUR VIDERE PROSESS/DEBATT Notat Til : Formannskapet Fra : Ordfører Kopi : Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/04983-002 DRAMMEN 22.09.2004 KOMMUNE OG REGIONSSTRUKTUR VIDERE PROSESS/DEBATT Bakgrunn Dette notatet er en oppfølging av Bystyrets

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

Næringsplan

Næringsplan Næringsplan 2015 2016 Hobøl kommune Politisk behandlet: Hovedutvalg for plan og utvikling 24.03.2015 Kommunestyret 13.04.2015 Formål Denne næringsplanen er et strategisk plandokument for hvordan Hobøl

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud. Møtested: Sigdal Møtedato: Tid: 12:00. Til stede på møtet. Forfall

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud. Møtested: Sigdal Møtedato: Tid: 12:00. Til stede på møtet. Forfall Møtested: Sigdal Møtedato: 13.03.2015 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Midt-Buskerud Til stede på møtet Navn Terje Bråthen Olav Skinnes Kari Ask Anita Larsen Jens Sveaas Turid Wickstrand Iversen

Detaljer

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 14.5.14 Helge Etnestad Presentasjon Mandat Utfordringer Bærekraftig lokalsamfunn i Horten Gruppedialog/ idédugnad Veien videre ny samling høsten -14

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010...1 Avdelingslederen har ordet: 2010 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

Møtedato: Fra saksnr.: 0030/09 Kl Til saksnr.: 0041/09 Holmsbu Bad Hurum kommune. Forfall: Forfall:

Møtedato: Fra saksnr.: 0030/09 Kl Til saksnr.: 0041/09 Holmsbu Bad Hurum kommune. Forfall: Forfall: MØTEREFERAT Møtedato: 18.06.2009 Fra saksnr.: 0030/09 Kl. 12.30 14.30 Til saksnr.: 0041/09 Møtested: Holmsbu Bad Hurum kommune Regionrådets medlemmer: Ulla Nævestad, ordfører, Lier kommune (leder) Elly

Detaljer

HANDLINGSPLAN REGION MIDT-BUSKERUD FOR. Behandling: Rådmannsforum Regionrådet , sak 11/21

HANDLINGSPLAN REGION MIDT-BUSKERUD FOR. Behandling: Rådmannsforum Regionrådet , sak 11/21 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2011-2015 Behandling: Rådmannsforum 9.11.2011 Regionrådet 25.11.2011, sak 11/21 Årsmelding 2010, sak 5/11 i Regionrådet, beskriver status for Midt-Buskerud. Tidligere

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013

Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013 Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013 Om rapporten Prosjektleder rapporterer jevnlig til styringsgruppen, og rapportene blir utformet til hvert styringsgruppemøte. Rapportene sier

Detaljer

Møtereferat. Styremøte Flakstad Utvikling AS Til stede

Møtereferat. Styremøte Flakstad Utvikling AS Til stede Møtereferat Styremøte Til stede Jim Olaisen, Einar Benjaminsen, Miriam Berre, Tordis Berre, Hilde Rødås Johnsen (fratrådte kl 15), Kurt Atle Hansen, Kjell Ivar Vikten, Hanne Hem Henriksen, Rolf G Zimmermann,

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD

- Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD - Nettverket for nyetablerere og småbedrifter i utvikling Til: Arbeidsutvalget i START i Vestfold Tidspunkt: Fredag 23.11.12 Kl.12-15 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: Sandefjord

Detaljer

Møtedato: 25.11.2010 Fra saksnr.: 0042/10 Kl. 12.45 15.15 T.o.m. saksnr.: 0051/10 Rådhuset, Drammen kommune

Møtedato: 25.11.2010 Fra saksnr.: 0042/10 Kl. 12.45 15.15 T.o.m. saksnr.: 0051/10 Rådhuset, Drammen kommune MØTEREFERAT Møtedato: 25.11.2010 Fra saksnr.: 0042/10 Kl. 12.45 15.15 T.o.m. saksnr.: 0051/10 Møtested: Rådhuset, Drammen kommune Regionrådets medlemmer: Ann Sire Fjerdingstad, ordfører, Øvre Eiker kommune

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0014/07 DESENTRALISERT UTDANNING - PARTNERSKAPSMIDLER /07 BARN OG UNGE PÅ HADELAND VELGER POSITIV LIVSSTIL

PROTOKOLL SAKSLISTE 0014/07 DESENTRALISERT UTDANNING - PARTNERSKAPSMIDLER /07 BARN OG UNGE PÅ HADELAND VELGER POSITIV LIVSSTIL PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 22.06.2007 Tid: kl.10:00 Forfall: Kari Marie Engnæs, Gran, Anne Lise Bleie, Gran, Diann Wallin, Oppland Fylkeskommune Varamedlemmer: Hans Bjørge, Gran,

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

STEIGEN NÆRINGSFORUM ÅRSMELDING 2010. Telefoner:

STEIGEN NÆRINGSFORUM ÅRSMELDING 2010. Telefoner: STEIGEN NÆRINGSFORUM ÅRSMELDING 2010 Telefoner: Kontor Leinesfjord 75 77 82 70 Gjert-Are Valberg 94 81 20 95 (75 77 82 51 priv.) Hjemmeside http://steigenforum.no e-post Innkalling til post@steigenforum.no

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Regionrådsmøte Orkdalsregionen 28. august 2015 Ved Berit Rian, leder Næringsrådet/Næringsalliansen i TR Trondheimsregionen 10 kommuner med 280.000 innbyggere

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling - høring og offentlig ettersyn av planforslag

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling - høring og offentlig ettersyn av planforslag UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 18.09.2014 Vår referanse: 2014/3687-2 Vår saksbehandler: Deres dato: «REFDATO» Deres referanse: «REF» Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Regional plan for verdiskaping

Detaljer

RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER

RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER RESULTATMÅL UNIVERSELL UTFORMING PR. 28.11.2006 MÅL TILTAK KOMMENTARER FÅ PÅ PLASS PROSJEKT- ORGANISERING OG PROSJEKTLEDER PROSJEKTEIER Verdal kommune -Prosjektet er godt politisk forankret. -Prosjektleder

Detaljer

ÅRSMELDING KORT UTGAVE 2011 START i Vestfold

ÅRSMELDING KORT UTGAVE 2011 START i Vestfold ÅRSMELDING KORT UTGAVE START i Vestfold - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Perioden 01.01.11-31.12.11 Rapport for framdrift, kvalitet,

Detaljer

PLANPROGRAM for kommuneplanens samfunnsdel for perioden

PLANPROGRAM for kommuneplanens samfunnsdel for perioden Alstahaug kommune PLANPROGRAM for kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2012-2022 Vedtatt planutvalget: INNHOLD INNLEDNING...1 FØRINGER I VEDTATT PLANSTRATEGI...1 AREALDELEN...2 PLANPROSESS OG ARBEIDSMÅTE...

Detaljer

INNLANDET UTVIKLINGSLAG. Innkaller herved til årsmøte. Tirsdag 21/ Klokken 19:30 Bygdehuset

INNLANDET UTVIKLINGSLAG. Innkaller herved til årsmøte. Tirsdag 21/ Klokken 19:30 Bygdehuset INNLANDET UTVIKLINGSLAG Innkaller herved til årsmøte Tirsdag 21/2 2017 Klokken 19:30 Bygdehuset Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen: 10.02.2017 Velkommen! Side 1 av 7 Årsmøte

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet

RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet RNFs visjon, virksomhetsidé- og kjernevirksomhet VISJON Ringerike Næringsforum vil bidra til å gjøre Ringeriksregionen til én av de mest fremgangsrike næringslivsregionene på Østlandet kjennetegnet av

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte.

Referat fra Årsmøtet 08.04.2009. Årsmøtet for AHF ble avholdt i Aurdal Fjellkirke 08.04.2009. Det var 21 medlemmer og to ikke-medlemmer som møtte. . AHF. Aurdalsåsen hytteforening Leder Finn Kr. Aamodt Jegerveien 36, 0777 OSLO Telefon: mob.91840710 e-post: finn.aamodt@invanor.no www.aurdal-hytteforening.no Kasserer Tone M.Jystad Fredrikson Jegerveien

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Roy Hoøen MEDL OK-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Roy Hoøen MEDL OK-SP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Ørland rådhus Dato: 17.03.2016 Tid: 09:15 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tom Myrvold Ordfører OK-H

Detaljer

Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kaasin Jakobsen, Leder Møtedato: November Jørgen Wear, Nestleder Tidspunkt: Sted: Hønefoss

Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kaasin Jakobsen, Leder Møtedato: November Jørgen Wear, Nestleder Tidspunkt: Sted: Hønefoss Referat Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kaasin Jakobsen, Leder Møtedato: 29-30 November 2013 Jørgen Wear, Nestleder Tidspunkt: Sted: Hønefoss Siri Lien Iren Grue Møteleder: Joakim Kasin Jakobsen Ungd.koordinator

Detaljer

RPVI 2 konkrete prosjekter

RPVI 2 konkrete prosjekter RPVI 2 konkrete prosjekter Orientering i VSV 10. desember 2014 Magnar Simensen rådgiver Vestfold fylkeskommune De 6 strategiske grepene 1. Reelt og forpliktende samspill 2. Videreutvikling av næringsmiljøer

Detaljer

- Nettverket for nyetablerere

- Nettverket for nyetablerere Tidspunkt: Tirsdag 10.12.13 Kl.16.00-17.30 PROTOKOLL MØTE I ARBEIDSUTVALGET START I VESTFOLD Sted: RÅDMANNSKONTORET, SANDEFJORD KOMMUNE MED PÅFØLGENDE LUTEFISK PÅ KOKERIET Tilstede: Leder Bjørn Ole Gleditsch,

Detaljer

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag

Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Planprogram REGUT 30.04.2012 Regional plan for forvaltning av kulturminner i Sør-Trøndelag Utkast til planprogram.

Detaljer

1 Innledning. Stedsutviklingsprosjekt Hjellum Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Innhold. 1 Innledning

1 Innledning. Stedsutviklingsprosjekt Hjellum Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Innhold. 1 Innledning Stedsutviklingsprosjekt Hjellum Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Innhold 1 Innledning 2 Om Stedsutviklingsprosjekt Hjellum 2.1 Mål for prosjektet 2.2 Forankring og organisering 3 Handlingsprogram

Detaljer

MEDLEMS INFO. Foto : Esten Borgos. Samarbeid med Hadeland og Ringerike side 2. Kurs gjennomført side 3 Årsmøte/julebord side 4. Årgang 13, nummer 6

MEDLEMS INFO. Foto : Esten Borgos. Samarbeid med Hadeland og Ringerike side 2. Kurs gjennomført side 3 Årsmøte/julebord side 4. Årgang 13, nummer 6 MEDLEMS INFO Årgang 13, nummer 6 Gjøvik, desember 2012 Samarbeid med Hadeland og Ringerike side 2 Kurs gjennomført side 3 Årsmøte/julebord side 4 Foto : Esten Borgos G J Ø V I K R E G I O N E N T U R I

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter

Årsrapport for 2012. Foreningen ble etablert 5. februar 2002 og ble i 2010 registrert i Brønnøysundregistrene. Medlemsbedrifter Årsrapport for 2012 Bergen Kundeserviceforum er en forening for virksomheter i Bergensområdet. Felles for medlemmene er at vi jobber i kundesenter/kontaktsenter eller mer generelt med kundebehandling i

Detaljer

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak.

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Drøbak Akvarium Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Til: - Frogn Kommune v/rådmannen - Akershus Fylkeskommune v/avdeling for Plan, næring

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 9. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Side: Handlingsplan NRNF 2016 Side 2 God kunnskap om næringslivet og positive holdninger til verdiskaping er suksesskriterier for vekst og velferdsutvikling. Et godt lokalt

Detaljer

Møtedato: Fra saksnr.: 0052/09 Kl T.o.m. saksnr.: 0064/09 Drammen kommune - Rådhuset. Forfall: Intet

Møtedato: Fra saksnr.: 0052/09 Kl T.o.m. saksnr.: 0064/09 Drammen kommune - Rådhuset. Forfall: Intet MØTEREFERAT Møtedato: 26.11.2009 Fra saksnr.: 0052/09 Kl. 14.00 16.00 T.o.m. saksnr.: 0064/09 Møtested: Drammen kommune - Rådhuset Regionrådets medlemmer: Elly Therese Thoresen, ordfører, Nedre Eiker kommune

Detaljer

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2009 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2009 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2009 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM Arbeid med Utviklingshemmet spør utviklingshemmet Innledning Årets viktigste saker har vært helsemeldingen, EU-prosjektet og Stemme-Høring.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.10.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 125/08 Til saknr.: 132/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud. Møtested: Folkemusikksentret i Prestfoss, Sigdal Møtedato: Tid: 12:00-15:30

MØTEPROTOKOLL. Regionrådet for Midt-Buskerud. Møtested: Folkemusikksentret i Prestfoss, Sigdal Møtedato: Tid: 12:00-15:30 MØTEPROTOKOLL Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Folkemusikksentret i Prestfoss, Sigdal Møtedato: 18.03.2016 Tid: 12:00-15:30 Til stede på møtet Gustav Kalager Tine Norman Ståle Versland Anita Larsen

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Halvveisrapport for etablererveiledningen

Halvveisrapport for etablererveiledningen Halvveisrapport for etablererveiledningen 15. august 2007 30. juni 2009 1. Etablererveileders hovedmål Etablererveileder skal hjelpe etablerere og innovatører med å utvikle levedyktige bedrifter på Hadeland.

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Fra plansmia i Evje, januar 2010 TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Etter vellykte plansmier i Gjerstad, Evje, Åfjord og Rissa 2009 og 2010 er det nå klart for den femte plansmia,

Detaljer

Strategisk næringsplan (SNP) for Follo.

Strategisk næringsplan (SNP) for Follo. Strategisk næringsplan (SNP) for Follo www.follo.no Hvorfor strategisk næringsplan for Follo? En felles og framtidsrettet næringspolitikk, med konkret handlingsprogram Et konkret og målrettet styringsredskap

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/717 GJENNOMGANG AV DRIFT OG ORGANISERING AV FRIVILLIGSENTRALEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/717 GJENNOMGANG AV DRIFT OG ORGANISERING AV FRIVILLIGSENTRALEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Aimar Carlsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/717 GJENNOMGANG AV DRIFT OG ORGANISERING AV FRIVILLIGSENTRALEN Rådmannens innstilling: 1. Frivilligsentralens driftsform pr d.d.

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSUTVIKLINGSPLAN Kommunens ambisjoner og tanker rundt etablering av en «Næringskomite»

STRATEGISK NÆRINGSUTVIKLINGSPLAN Kommunens ambisjoner og tanker rundt etablering av en «Næringskomite» STRATEGISK NÆRINGSUTVIKLINGSPLAN Kommunens ambisjoner og tanker rundt etablering av en «Næringskomite» Med fokus på dialog og samarbeid, og for innspill til den nye planen Tore Ulsund Kommunalsjef - SUM

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer

Ny bruk av eldre driftsbygninger

Ny bruk av eldre driftsbygninger Christian Hintze Holm, 5. februar 2013 Ny bruk av eldre driftsbygninger Fylkeskommunens rolle og kommunens ansvar "Ledende og levende" Akershus fylkeskommunes visjon er "Ledende og levende" Å være ledende

Detaljer

Dialogmøte med Fellesnemda - Nye Asker.

Dialogmøte med Fellesnemda - Nye Asker. Hurum idrettsråd Dialogmøte med Fellesnemda - Nye Asker. Røyken rådhus kommunestyresalen, 15.09.2017 Kåre Møllerhagen, leder Hurum idrettsråd Hurum idrettsråd Hurum idrettsråd Hurum idrettsråd Prosjektgruppe

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Styringsgruppe kommunereformen på Glitra, umiddelbart etter formannskapets møte. Politisk sekretariat

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Styringsgruppe kommunereformen på Glitra, umiddelbart etter formannskapets møte. Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Styringsgruppe kommunereformen 22.10.2015 på Glitra, umiddelbart etter formannskapets møte Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Forslag til Regional plan for areal og transport i Buskerud - høring og offentlig ettersyn

Forslag til Regional plan for areal og transport i Buskerud - høring og offentlig ettersyn UTVIKLINGSAVDELINGEN Jf. adresseliste Vår dato: 26.06.2017 Vår referanse: 2017/14652-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Hilde Reine, tlf. 32 80 86 61 Forslag til Regional plan for areal

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN SAK 18/14 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN Saksopplysning Buskerud fylkeskommune arrangerte oppstartsmøte for Regional areal- og transportplan for Buskerud 9. mai. Deltakinga frå Hallingdal var sterkt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken

Partnerskapsavtale. mellom. Buskerud fylkeskommune. Region Vestviken Partnerskapsavtale 2015 2016 mellom og Region Vestviken Region Vestviken Dato: Morten Eriksrød Fylkesordfører Dato: Helene Justad Ordfører Lier kommune Monica Vee Bratlie Ordfører Hurum kommune Rune Kjølstad

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Årsmelding 2011 Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2011 Lean Forum Innlandet Årsmelding 2011 Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2011 5. Planlagte aktiviteter 2012 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse 1. Om

Detaljer

Virksomhetsrapport fra daglig leder pr 3. kvartal 2012

Virksomhetsrapport fra daglig leder pr 3. kvartal 2012 Virksomhetsrapport fra daglig leder pr 3. kvartal 2012 Basert på MNU s handlingsplan 2012 1. MNU skal være pådriver for næringsetableringer og for innovasjon/knoppskyting i eksisterende- og nye virksomheter.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2015

ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2015 Nettside: http://www.beitostolenvel.no/ E-post: post@beitostolenvel.no ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2015 Styret har gleden av å innkalle til årsmøte Lørdag 8. august kl 12.00 Villmarksalen, Bergo Hotell,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

A-sak. Kommunedelplan for universell utforming

A-sak. Kommunedelplan for universell utforming Hurum kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2009/1663 Saksbehandler: Trond Døviken Dato: 03.05.2011 A-sak. Kommunedelplan for universell utforming Saksnr Utvalg Møtedato 8/11 Eldrerådet 23.05.2011 11/11 Kommunalt

Detaljer