ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort beskrivelse av Hasselkroken Kanvas-barnehage s Driften s. 3 Barnehageloven Rammeplanen Vedtekter Visjon Kanvas' pedagogiske plattform Kanvas' strategi 3. Hverdagsliv i barnehagen s. 5 Omsorg, lek og læring Hverdagsaktiviteter Rammeplanens syv fagområder Kanvas strategi Barnehagens satsningsområder 4. Tradisjoner s Plan for overgang barnehage skole s Foreldresamarbeid s Personalsamarbeid og kompetanseutvikling s Kvalitetsutvikling og vurdering s Samarbeidspartnere s. 16 2

3 1. Kort beskrivelse av Hasselkroken Kanvas-barnehage Hasselkroken ble åpnet i februar 1979 som personalbarnehage for Radiumhospitalet. I januar 2009 overtok Stiftelsen Kanvas som driver av barnehagen. Hasselkroken er nå personalbarnehage for Oslo Universitetssykehus. Dersom det er ledig kapasitet, kan det tilbys plasser til barn i nærmijøet. Hasselkroken ligger rett ved siden av Radiumhospitalet og har adresse Ullernchausseen 72, 0379 Oslo. Barnehagen har fine turområder i nærheten. Hasselkroken tilbyr ca 72 plasser for barn i alderen 0-6 år. Antall barn kan variere ut i fra hvor mange barn som er over og under 3 år. Barnehagens seks avdelinger heter: Tommeliten Knøttene Knerten Kanutten Askeladden Veslefrikk (0-3 år) 9 barn (0-3 år) 9 barn (0-3 år) 9 barn (0-3 år) 9 barn (3-6 år) 18 barn (3-6 år) 18 barn Barnehagen har 20 årsverk: 1 daglig leder, 1 assisterende daglig leder, 6 pedagogiske ledere og 12 assistenter. 2. Driften Barnehageloven Barnehagen drives i samsvar med Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager. Barnehageloven sier i formålsparagrafen at: «Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem.» I 2 om barnehagens innhold slår loven fast at: «Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.» Rammeplanen Som en forskrift til loven har departementet fastsatt en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen gir oss retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Innholdet skal bl.a være omsorg, lek og læring. Videre skal vi jobbe med 7 fagområder, barns medvirkning, planlegging, dokumentasjon og vurdering og samarbeide med barnas hjem og andre aktuelle instanser. Vedtekter Barnehagen drives også i samsvar med vedtekter for Rikshospitalet-Radiumhospitalets barnehager. Disse er å finne på barnehagens hjemmeside (www.kanvas.no). Visjon «En engasjert hverdag» er vår felles visjon i Kanvas. I tillegg har Hasselkroken sin egen visjon: «Lekende, glade barn i et trygt fellesskap». Når barna begynner i barnehagen kommer de; kanskje for første gang, inn i et fellesskap utenfor familien. De skal først bli kjent på avdelingen, men også ganske raskt innlemmes i «Hasselkrokenfellesskapet». Vi legger vekt på en god og gradvis tilvenning, for at barna skal bli trygge i barnehagen. Alle barna har en primærkontakt. På denne måten sikrer vi at alle barna blir «sett» hver dag, også de stille og sjenerte. Vi ønsker å være positive og varme voksne, som møter barna med 3

4 respekt og anerkjennelse. Barna skal medvirke til sin hverdag, men også møte trygge, fornuftige grenser fra de voksne. Sikkerhet er noe vi tar på alvor. Å kose, lytte, snakke, leke og le sammen er viktig i hverdagen. Likeledes å møte hverandres blikk,- å se barna. Vi ønsker å respektere at barna er forskjellige og vil at alle skal føle seg verdifulle. Vi legger vekt på å bruke navn når vi møter hverandre (f.eks. «Hei Per...»). På denne måten får barna stadig kjennskap til nye barn og voksne på huset, og vi knytter bånd mellom avdelingene. For å styrke fellsskapsfølelsen i barnehagen har vi fellessamlinger og ulike arrangement i tilknytning til tradisjonene våre. I uteleken og ved spontane besøk mellom avdelingene styrkes også fellesskapet. Alle avdelingene legger vekt på god tid til lek, da vi mener lek er barnas viktigste aktivitet. Lek er lystbetont, og i leken viser barna mye glede og engasjement. I å være lekende legger vi for eksempel det å være spontan, kreativ, fantasifull, skapende og sprudlende, humoristisk, ha engasjement, interesse for å utforske ting og tørre å dumme seg ut. For å få lekende, glade barn må vi møte barnas interesser. Vi voksne er også viktige rollemodeller. Det finnes mange hverdager. Vi må tørre å «gi slipp», tulle og tøyse og skape gode opplevelser og dager utenom det vanlige. Kanvas' pedagogiske plattform Vår pedagogiske plattform, sammen med Lov om barnehager og Rammeplanen, danner grunnlaget for alt pedagogisk arbeid i Kanvas. Vår pedagogiske plattform er utarbeidet av ansatte i Kanvas og viser hva vi legger på i det pedagogiske arbeidet, og hvorfor og hvordan vi gjør det. Vår pedagogiske plattform skal bidra til at Kanvas er en ideell, kompetent og nyskapende virksomhet. Små barn store muligheter! Vi lærer fra vi er født og vi lærer mest de første seks årene av livet. Det gjør barnehagen til samfunnets viktigste sosialiseringsarena. Denne erkjennelsen legger listen for Kanvas' ambisjoner. Skal barnehagen fungere som en meningsfull arena der barn skal utvikle ferdigheter, kunnskap og holdninger som er nødvendig for livslang læring, må det pedagogiske arbeidet holde høy kvalitet. Kanvas' pedagogiske grunnsyn: Menneskesyn Barn og voksne er likeverdige. Mennesket har iboende muligheter til å utvikle seg selv i samspill med omgivelsene. Læringssyn Kanvas' læringssyn er et sosiokulturelt læringssyn som bygger på at læring skjer gjennom bruk av språk og deltakelse i sosial praksis. Voksne kan ikke overføre sin kunnskap direkte til barn, barn må selv bygge opp sin forståelse ved å være medvirkende og deltagende i egen læringsprosess. I Kanvas skal vi tilby barn inntrykk, opplevelser og begreper som støtter læringsprosessen. Mål for arbeidet i barnehagen rettes mot prosesser som fremmer barns læring. Lek er barns viktigste aktivitet. Lekende læring er grunnlag for utforskning og bearbeidelse av inntrykk. Lek og vennskap er grunnlag for læringsprosesser og aktiviteter. Barns nysgjerrighet, interesser og spørsmål danner grunnlag for læringsprosesser og aktiviteter. Omsorg handler om relasjoner mellom voksne og barn og barn seg imellom. Danning kjennetegnes ved en pedagogisk praksis og en pedagogisk forståelse som utvikles gjennom handling, opplevelse, observasjon og refleksjon. Barnehagen som læringsarena kjennetegnes ved lyttende, omsorgsfulle og selvreflekterende voksne, og ved et fysisk miljø som fremmer utvikling. 4

5 Kanvas' strategi Områder alle Kanvas-barnehager skal jobbe med er: Digital hverdag Likestilling og mangfold Kosthold, bevegelse og miljø Teknisk kvalitetsstandard 3. Hverdagsliv i barnehagen Omsorg, lek og læring Omsorg, lek og læring er nært knyttet sammen i barnehagens hverdagsliv. Omsorg Alle barna i Hasselkroken skal få god omsorg. Som nevnt får alle barna en primærkontakt når de begynner i barnehagen, dvs en av de voksne som har spesielt ansvar for å ta imot barnet og følge det opp den første tiden. Siden fordeles ansvaret i større grad mellom avdelingspersonalet. Personalet skal vise lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Omsorg skal prege alle situasjoner som lek, stell, måltider og påkledning. Vi ønsker også å gi barna mulighet til å gi hverandre og ta i mot omsorg, f.eks. trøste en venn som har falt og slått seg. Dette er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse. Lek Å støtte opp om barns lekemuligheter er en av barnehagens viktigste oppgaver. Først og fremst gir lek glede, men samtidig kan leken også være en problemløser. Gjennom lek kan barnet utforske miljøet rundt seg og bearbeide det som er vanskelig i omgivelsene eller seg selv. Gjennom leken fremmes også barnets utvikling på alle områder: intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt. I leken utvikler og styrker barnet sin identitet og selvfølelse. Det er en frivillig, lystbetont, spontan og skapende prosess som er styrt av barnet selv. Lek har et nært slektsskap til humor, fantasi og kreativitet. Noen viktige forutsetninger for god og variert lek er at vi voksne: Observerer og skape trygghet Er aktive deltakere og bindeledd mellom små store, barn - voksne Setter grenser og hjelper med å løse konflikter. Ser på sammensetning av lekegrupper Inspirerer, viser engasjement og respekt for barns lek Gir nye impulser og erfaringer fra den voksnes verden, nærmiljø, turer o.l. Gir tid og ro til å leke Tilrettelegger det fysiske miljøet inne og ute. Tilbyr lekemateriell ut i fra alder, utvikling og interesser Gir barna valgmuligheter når det gjelder lekekamerater og aktiviteter Læring Rammeplanen sier at vi skal gi barna et godt grunnlag for livslang læring. «Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, 5

6 oppdragelse og omsorg. Barn kan lære gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder. Barns undring må møtes på en utfordrende og utforskende måte slik at dette danner grunnlaget for et aktivt og utviklende læringsmiljø i barnehagen». I barnehagen har vi både formelle og uformelle læringssituasjoner. De formelle er planlagt og ledet av personalet. Det kan for eksempel være en samlingsstund eller temaarbeid i grupper. De uformelle er nært knyttet til hverdagsaktiviteter, her-og-nå-situasjoner, lek, oppdragelse og annen samhandling. De syv fagområdene i årsplanen som vi senere vil komme inn på, må knyttes til både formelle og uformelle læringssituasjoner. Oversikten over hverdagsaktiviteter beskriver innhold, mål og arbeidsmåter som alle jobber med hele året. Hverdagsaktiviteter Innhold Hva? Pedagogiske mål Hvorfor? Arbeidsmåter/ hjelpemidler Hvordan? Sosialt samspill Vi ønsker at barna skal: føle trygghet få erfaring med ulike måter å vise omsorg på lære å vise forståelse for hverandres egenart og akseptere ulikheter lære å gi og ta imot omsorg og ros utvikle evne til å vise følelser og empati få utforske og samtidig lære at enkelte handlinger er forbundet med fare utvikle evne til å la seg styre av språket De voksne: er modeller og bruker barna som modeller for hverandre gir varme, nærhet, omsorg og fysisk kontakt oppmuntrer til å vise og snakke om følelser tilrettelegger dagsrytme og et godt fysisk miljø forsterker ønsket atferd (verbalt/kroppsspråk), når barna prøver, mestrer og gjør noe bra viser glede og humor lager regler og grenser sammen med barna og inngår kompromissløsninger gir ro og tid til lek og samspill hjelper barna med å løse konflikter støtter barn som ikke får være med og hjelper dem inn i leken Måltid Vi ønsker at barna skal: få oppleve måltidet som hyggelig og sosialt samvær utvikle selvstendighet og medbestemmelse få gode spisevaner og lære bordskikk få gode vaner i forhold til hygiene ved bordet Synge bordsang eller si «vær så god» En voksen eller de eldre barna hjelper de yngre Barna øver på å: spise selv be om det de vil ha forsyne seg selv vente på tur vise hensyn Snakke sammen Øve på/ snakke om hvordan vi vil ha det rundt bordet 6

7 få kjennskap til de vanligste matsortene og smake forskjellig sunn mat utvikle språk og begrepsforståelsen utvikle finmotorikk Oppmuntring og ros Bruke god tid på måltidet, vente med å gå i fra til de fleste er ferdige Takke for maten Hygiene Stell Vi ønsker at barna skal: få gode vaner i forhold til hygiene få oppleve glede ved egen mestring utvikle selvstendighet Vaske hender: etter toalettbesøk før og etter måltid og ansikt om nødvendig etter utelek og ansikt om nødvendig Toalettbesøk: bleie, potte, do Samtale omkring det som skjer på badet (0-3 år) Barn som modeller for hverandre Voksnes positive holdninger Oppmuntring og ros Pusse neser Hvile Søvn Barna skal oppleve hviling som en kosestund Vi ønsker å dekke barnas behov for søvn/hvile for: å bidra til en god barnehagedag at barna skal få overskudd til lek og aktivitet at barna skal få en god ettermiddag/kveld hjemme Hvile/ sove på madrass/ i seng/ i vogn inne eller ute Bla i bøker, høytlesning, synge, lytte til en cd (avhengig av gruppe, alder og modning) Levering Henting Barna skal: merke at de er ventet i barnehagen få en god start på dagen få kjennskap og erfaring med de vanligste reglene for høflighet i møte med andre Vi ønsker at levering og henting skal oppleves positivt for barn og foreldre Daglig kontakt mellom foreldre og personal Si hei og takk for i dag Voksne som modeller Utveksle informasjon om barnet 7

8 Av- og påkledning Barna skal: oppleve gleden ved å mestre på egenhånd utvikle selvstendighet og uavhengighet tilegne seg det vanligste ordforrådet knyttet til kropp og klær få kjennskap til hensiktsmessig påkledning Trene på og samtale om bl.a.: kle på seg skoen på rett fot knepping av knapper lukking og åpning av glidelås De voksne hjelper barna ved behov De eldste barna hjelper de yngre Oppmuntring og ros Samtale om hva som er hensiktsmessig påkledning i forhold til vær og årstid Få barn av gangen i garderoben og god tid Rammeplanens 7 fagområder Vi jobber med fagområdene i formelle læringssituasjoner, men kommer også innom de i de fleste av hverdagslivets aktiviteter og gjøremål. Vi legger vekt på progresjon i arbeidet med fagområdene. Barna skal få oppleve læring ut i fra alder og modning. For de yngste barna skjer mye av læringen «her og nå» i hverdagslivet. De eldre barna har mer temaarbeid og er mer ute av barnehagen. De 7 fagområdene er: Kommunikasjon, språk og tekst Vi bruker språket hele dagen og samtaler om det vi gjør. Vi synger og bruker rim og regler. Vi leser bøker, bruker muntlige fortellinger og samtaler om bilder i bøker. Vi har samlinger der barna deltar og får fortelle om opplevelser. De eldre barna kan være med på å skape tekst og lage historier. Barnehagen har en egen bibliotekssamling der avdelingene kan låne bøker. De eldste barna kan sammen med voksne søke etter fakta og bakgrunnsstoff på internett i forbindelse med temaarbeid. Kropp, bevegelse og helse Vårt mål er at barna skal være ute minst en gang pr. dag. Om våren, sommeren og høsten er barna gjerne ute to ganger daglig (unntak kan være de minste som trenger to soveøkter). Vi har en spennende og variert utelekeplass som innbyr til sykling, løping, hopping, balansering, klatring, husking m.m. Tomten består for en stor del av skråning, så barna blir fort gode til å gå i bratt terreng. Inne er det ikke like stor plass, men dans og hopping på madrass er veldig populært. I løpet av treårsperioden har vi planlagt å prøve ut «Røris», et enkelt bevegelsesprogram til musikk. Dette vil foregå på utelekeplassen. Turer ut av barnehagen gir også gode muligheter for bevegelse. Mærradalen rett utenfor gjerdet brukes flittig. Førskolegruppen får tilbud om Skiskole i Skiforeningens regi. Hasselkroken legger vekt på å kunne tilby et sunt kosthold. Barna får varm mat til lunsj fire dager i uken og den siste dagen lager vi havregrøt. Barna får rosiner og kanel på grøten. Som drikke i barnehagen serverer vi i hovedsak vann og melk. Barna får litt frukt og grønt hver dag. De fleste markeringer og feiringer vil gjennomføres uten servering av søt og fet mat og drikke. Vårt inntrykk 8

9 er at de aller fleste foreldrene ikke ønsker et forbud mot kake til fødselsdagsfeiringer. Dersom barna har med kake, serverer vi kun et lite stykke til hver. Vi oppfordrer flere til å ha med frukt, fruktsalat eller smoothie som også er populært blant barna. Kunst, kultur og kreativitet Vi har formingsaktiviteter, f.eks. tegning, maling, lek med plastelina og aktiviteter med «verdiløst» materiale som knapper, esker, doruller o.l. I blant går vi på utstilling f.eks. Barnekunstmuseet, eller vi lager utstilling selv. Vi har fellessamlinger med sang, musikk, dans, dukketeater og rollespill. Eventyr har en stor plass i barnehagen. Vi har musikkinstrumenter barna kan spille på. Barna liker godt å opptre for hverandre. De store barna går av og til på teaterbesøk, og det hender også at vi inviterer teatergrupper til barnehagen. Det foregår også mye kreativ lek ute i sandkassen. Natur, miljø og teknikk En stor del av utelekeplassen er naturtomt og barna gjør mange oppdagelser de undrer seg over, f.eks funn av meitemark, snegler, insekter, nøtter, blader og blomster. Turer i Mærradalen gir enda flere opplevelser. Det er viktig at vi voksne stopper opp ved det barna er opptatt av og undrer oss sammen med dem. Barnehagen har et «naturbibliotek» med oppslagsverk. Her kan vi sammen med barna finne fakta om våre funn. Barnehagen pleier å ha en vårtur til Hauger gård i Asker. Der får barna hilse på dyrene, hoppe i høyet og kjøre hest og kjerre. Denne turen er i første omgang et tilbud for barna på Askeladden og Veslefrikk. Gjennom «Hasselnøttene», barnehagens førskolegruppe, vektlegges natur og uteliv. De har utedag en dag pr uke og drar på tur til gapahuken langt oppe i Mærradalen. Også her er det et mål å undre seg sammen med barna og ta utgangspunkt i deres initiativ. Vi vil med lek og utfoldelse i naturen gi barna rike naturopplevelser. Vi har som mål å lære respekt for naturen og om årstidene og deres betydning for naturen. Videre å kunne bruke redskap og kniv, kunne bruke naturens ressurser og kunne aktivisere seg uten prefabrikerte leker. «Hasselnøttene» får tilbud om leirskoleopphold (to overnattinger) på Vangen skistue i Østmarka. Der venter flere spennende naturopplevelser. I barnehagen sorterer vi papir, kjemikalier og elektrisk materiell. Vår bydel har i tillegg nylig innført kildesortering av matavfall, plast og restavfall. Vi vil også tilrettelegge for dette. Nye avfallsbeholdere vil bli kjøpt inn, og voksne og barn vil få en innføring. Barnehagen har utnevnt en miljøansvarlig som vil dra i gang dette. «Hasselnøttene» plukker ofte med seg søppel de finner på turene sine. Arbeid med teknikk kan være alt i fra en tur til Teknisk museum til å bli med på å se hvordan internett, et fotoapparat, en kopimaskin eller lamineringsmaskin virker. Etikk, religion og filosofi Barnehagen feirer de vanligste norske høytider. I tillegg synes vi det er hyggelig å kunne markere andre religiøse, livsynsmessige og kulturelle tradisjoner som er representert i barnehagen. Vi møter barnas tro, spørsmål og undring med respekt. Vi har to fadderbarn i SOS-barneby i El Salvador. Vi har samlinger om disse i forbindelse med FN's verdensbarnedag og innsamlingsaksjon. Vi jobber mye med vennskap og hvordan vi skal omgås hverandre. Nærmiljø og samfunn Vi bruker nærmiljøet til å gi gode opplevelser og læringsmuligheter: Mærradalen, Radiumhospitalet (Lucia-tog, 17. mai-tog og noen ganger besøk på foreldrenes arbeidsplass), Åsjordet, Munchs atelier Ekely og Ullern kirke (førjulssamling og akebakken). Vi har som mål at alle barna skal erfare at de er verdifulle og viktige for fellesskapet. Barna lærer om hvordan man lever i et demokratisk samfunn, f.eks. blir det noen ganger flertallsavgjørelser i 9

10 barnegruppen. Eksempel på reisemål som er aktuelle for de eldste barna i forbindelse med dette fagområdet er Rådhuset, Stortinget og Slottet. Barna skal bli kjent med at samene er Norges urbefolkning og få kjennskap til bl.a samiske fortellinger. Vi ønsker at barna skal få forståelse for andre kulturer og levesett. Gutter og jenter skal få like muligheter i barnehagen, varierte utfordringer og like mye oppmerksomhet. Antall, rom og form Vi legger til rette for at barna i lek og hverdagsaktiviteter skal få erfaringer med dette fagområdet. Vi bruker bl.a. spill, puslespill, klosser, lego og formingsmateriell. Vi snakker om hvor mange barn og voksne som er tilstede. Barna får være med på å dekke middagstraller (hvor mange kniver og gafler trenger vi?). Vi eller og teller. Barna får erfaring med målenheter ved f.eks. å få være med på baking. Begreper som stor-liten, foran-bak og over-under flettes inn i leken. Kanvas' strategi Digital hverdag En digital hverdag gir barna kunnskap om IKT som de vil ha nytte av når de begynner på skolen. Vi vil at barna skal få oppleve at digitale verktøy kan være kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Barnehagen er nå velutstyrt når det gjelder digitalt utstyr. Hver avdeling har laptop og kamera. Vi har gode kopimaskiner, skrivere, lamineringsmaskin og projektor. Dette gjør det lettere for oss å dokumentere det som skjer i barnehagen. I løpet av treårsperioden vil vi i barnehagen ta digitalt verktøy i bruk i større grad enn tidligere og videreutvikle oss innen dette området. Barnehagens hjemmeside skal oppdateres oftere. Barnehagen har en IKT ansvarlig. Likestilling og mangfold Ved ansettelser har vi som mål å få flere menn inn i barnehagen. Vi ønsker en personalgruppe der ulike nasjonaliteter er representert og ønsker også et mangfold i forhold til alder. Hele personalgruppen deltok våren 2010 på kurset «Gir vi gutter og jenter like muligheter?». Vi vil også gjøre oss kjent med «Gender loops», en eksempelsamlig om hvordan jobbe med kjønn og likestilling i barnehagen. Kosthold, bevegelse og miljø Se fagområdet natur, miljø og teknikk Teknisk kvalitetsstandard Daglig leder og verneombud har regelmessig gjennomgang av områder i barnehagen som er viktig at er tilrettelagt og vedlikeholdt. Daglig leder og verneombud sender årlig inn en plan for nødvendig og ønsket vedlikehold til Kanvas' eiendomsavdeling. Mindre vedlikehold utføres underveis av vaktmester. Eiendomsavdelingen i Kanvas kontrollerer barnehagens utelekeplass. Barnehagen har en «trivselsambassadør» som sammen med en gruppe har fokus på estetikk, logistikk og om vi har tydelige læringsarenaer? Barnehagens satsningsområder Barns medvirkning Barnehageloven sier i kapittel 2 3 «Barn i barnehager har rett til gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tilegges vekt i samsvar med dets 10

11 alder og modenhet.». Personalet skal møte barnas interesser og behov og gi barna gode muligheter til å medvirke i egen hverdag. Barna skal oppleve å bli tatt på alvor ved at personalet er tilstede, er lyttende og nysgjerrige på hva barna er opptatt av. Når det gjelder de minste barna, må personalet lære å tolke barnets kroppspråk, mimikk og uttrykk, mens de store barna i større grad kan uttrykke seg verbalt. Eksempler på medvirkning: Barnet har ikke lyst til å gå inn etter utelek. Den voksne spør om det har lyst til å leke litt til, og barnet blir tatt inn helt til slutt. Barn peker opp i hyllen. Den voksne spør «har du lyst til å leke med puslespillet?» Barnet svarer ja og den voksne henter ned puslespillet. De voksne kan spørre barna om hva slags turer de har lyst til å reise på. Barna svarer f.eks. «å reise med tog», og de planlegger deretter en togreise. De voksne kan spørre barna om hva slags tema de har lyst til å ha. Barna svarer f.eks. «dinosaurer» eller «lære å sy», og avdelingen har deretter temaarbeid om dinosaurer og sygruppe. Voksne kan intervjue en gruppe barn om hva de liker/ikke liker i barnehagen. De voksne følger opp svarene i sin planlegging. Anerkjennende voksne Vi har som mål å videreutvikle en anerkjennende væremåte hos de voksne i barnehagen. Personalet skal være bevisst egen væremåte og kommunikasjon i møte med barna. Ved å være tilstede her-ognå, blir vi mer lyttende, bekreftende og deltagende. Det å jobbe mot en mer anerkjennende dialog med barna, forutsetter et fullstendig engasjement fra den voksnes side. Vi ønsker å gi plass til en god dialog i hverdagen der barna føler seg verdifulle og betydningsfulle. I mai 2011 skal pedagogene delta på konferansen Nordiske impulser - «Relasjonsarbeid gjør en forskjell». Der vil bl.a. nyere forskning bli presentert. Pedagogisk dokumentasjon Vi vil sette fokus på og videreutvikle pedagogisk dokumentasjon som arbeidsmetode for å synliggjøre barns læreprosesser og barnehagens innhold. Hele personalgruppen deltok på kurs om pedagogiske dokumentasjon høsten Pedagogisk dokumentasjon handler om å synliggjøre barnehagens praksis, hva barna sier, gjør og tenker og hva du som voksen sier, gjør og tenker sammen med barna. Det vil si synliggjøring av de pedagogiske prosessene. Pedagogisk dokumentasjon handler om en måte å være på. Det handler om å kunne være et lyttende menneske som kan lene seg tilbake og våge å ta sjansen på å være medlærende sammen med barn og studere hvordan barn søker svar på sine spørsmål. Barn er av natur nysgjerrige vi voksne må kanskje lære oss det på nytt. Den voksnes ansvar handler derfor om å la seg inspirere av barnets nysgjerrighet og deres spørsmål. Vi må lære oss kunsten å være lyttende og spørrende og ikke gi barna svar før de har stilt spørsmålet. Dersom man alltid har ferdige svar, risikerer vi å handle ut i fra det en allerede vet og behersker. Med en utforskende innstilling, har vi ikke de ferdige løsningene selv om retningen og bevisstheten om denne må være klar for personalet. Hvem dokumenterer vi for? Barnet: Dokumentasjonen følger barnet i barnehagetiden Dokumentasjonen viser barnehagen som læringsarena for det enkelte individ 11

12 Dokumentasjonen skal ta utgangspunkt i det positive Barna er selv med på å dokumentere sin egen tid i barnehagen, gjennom hva de liker å gjøre, hva de har gjort, hva de har erfart og hva de har lært Foreldrene: Kan danne utgangspunkt for foreldresamtale om det enkelte barnet Reflektere over barnets løsninger og strategier Personalet: Ved siden av annen dokumentasjon, utgjør dokumentasjonen av det enkelte barn sentrale utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i barnehagen Et verktøy for å følge barnets utvikling og interesser Et verktøy for å gi bevissthet om hva barnet bør støttes i og oppmuntres til Hva gjør vi?: Barnet vil i barnehagetiden få en perm der vi samler barnets tegninger, bilder fra prosjekter/tema med barns egne historier eller kommentarer. Personalet vil opprette en mappe på hvert barn der det samles bilder fra barnehagetiden. Familien får disse på cd når barnet slutter i barnehagen. Personalet dokumenterer hverdagslivet i barnehagen, tema og arrangement via bilder og kommentarer. Dette synliggjøres via oppslag eller digitale bilder. Digitale bilder danner også et godt utgangspunkt for samtale på foreldremøter. 4. Tradisjoner Fellessamlinger Barn og voksne møtes til fellessamlinger i allrommet 2-3 ganger i måneden. Adventstunder Hver mandag etter adventsøndag har vi fellessamling i allrommet hvor vi tenner lys, synger og hører om julens budskap. Førjulssamling Ullern kirke ligger i barnehagens nærmiljø, og det er dit vi hvert år inviteres til førjulssamling. På forhånd blir vi orientert om programmet. Det er vanligvis mange som drar, men deltagelse skjer selvsagt ut fra alder og hvordan det passer for avdelingen. Dersom dere ikke ønsker at barna skal være med er det fint om vi får beskjed i god tid, slik at vi kan lage gode løsninger for de som er igjen i barnehagen. Luciafeiring Dagen markeres med foreldrekaffe og Luciatog på ettermiddagen. Noen av barna fra avdelingene går runden på hele huset og synger seg inn i hjertene våre! Rundt kl. 10 er det Luciatog på Radiumhospitalet, dette er primært for de store barna. Småbarnsavdelingene kan delta når det passer slik. 12

13 Nisseleting Vi trasker avgårde i tussmørket en av de siste morgenene før jul for å lete etter Mærradalsnissen. Forventningene er til å ta og føle på før avmarsj, og spenningen er ikke mindre når vi går i flokk og følge oppover Mærradalen. Det er like spennende hvert år om vi finner nissen slik at vi kan invitere han til nissefesten!!? Nissefest Er en forlengelse av nisseletingen og finner sted et par dager etter turen i Mærradalen. Denne dagen er vi alle små og store nisser med innslag av nisseutstyr eller rett og slett noen røde klær. Vi har en eller annen form for sang og samling når nissen kommer med sekken sin. Ellers er menyen som seg hør og bør,- risergrynsgrøt. Karneval I forbindelse med fastelavn har vi karneval med utkledning og felles arrangement i allrommet. Her får alle vist seg frem, vi synger og har en eller annen form for underholdningsinnslag. Påskefrokost Vi avslutter før påske med en stor og hyggelig frokost. Senere på dagen har vi gjerne en eller annen form for samling eller felles aktivitet. 17. mai feiring Hovedingrediensene er som vanlig den 17., dog i mindre målestokk. Vi har leker i barnehagen og korps som «spiller oss opp» til Radiumhospitalet. I flere år har selveste Gardemusikken kommet!!! Foreldre som har lyst kan gjerne delta. Sommerfest Rett før sommeren har vi sommerfest for barn, foreldre og personal. Dette skjer enten avdelingsvis eller felles for hele huset. Innsamlingsaksjon til barnehagens fadderbarn Barnehagen har to fadderbarn, Paula og Mauricio, som bor i SOS barneby i El Salvador. Annethvert år (partall) arrangerer vi en innsamlingsaksjon der inntektene går til Paula og Mauricio. Arrangementet foregår i barnehagen, og er for barna, foreldrene og personalet. Salg av mat og drikke samt ting barna har laget er noe av det som står på programmet. 5. Plan for overgang barnehage skole I forbindelse med at barna skal slutte i barnehagen og begynne på skolen, samarbeider vi med de ulike skolene. Som sykehusbarnehage har vi som regel mange skoler å forholde oss til, også i andre kommuner. Skolene har svært ulike opplegg for overgangen barnehage skole. Noen inviterer til besøksdager, andre bruker spørreskjema som foreldre og pedagogisk leder skal fylle ut sammen, andre hører vi ikke fra. I og med at barna sogner til mange ulike skoler, ser vi at det kan bli vanskelig å ha kapasitet til å følge hvert enkelt barn på skolebesøk. Skolene arrangerer imidlertid besøksdager for barn og foreldre. Vi sender en oversikt over barnehagens førskoleopplegg (årsplan for Hasselnøttene) som en informasjon til skolene. I de tilfellene der vi ikke hører noe fra skolene tar vi kontakt. Når det gjelder barn med spesielle behov, har barnehagen og barnets foreldre et tettere samarbeid og møter med skolen. 13

14 6. Foreldresamarbeid Foreldre skal ha innflytelse på årsplanleggingen og vurderingsarbeidet i barnehagen. Det vil si at vi sammen skal være aktive og ansvarlige deltagere i barnas utvikling og læring. En forutsetning er at vi opparbeider trygghet, bl.a. gjennom gjensidig åpenhet og respekt. På bakgrunn av dette har vi et godt utgangspunkt når vi skal utveksle erfaringer og tilrettelegge best mulig for det enkelte barnet. Samarbeidet skjer blant annet gjennom: daglig kontakt foreldresamtaler foreldremøter arrangement der foreldre deltar dugnad foreldrerepresentanter (en representant og en vara pr. avdeling) foreldreråd (består av alle foreldrene i barnehagen) barnehagens samarbeidsutvalg (består av 2 foreldrerepresentanter, 2 ansattrepresentanter samt daglig leder) I følge rammeplanen skal foreldrene få mulighet til å bidra aktivt i planlegging av barnehagens innhold. Dette skjer først og fremst på foreldremøtene, men vi tar også gjerne i mot forslag i det daglige, i foreldresamtaler, i Samarbeidsutvalget eller foreldreråd. 7. Personalsamarbeid og kompetanseutvikling Hasselkroken er en stor barnehage med mange ansatte, og vi har et stort fokus på at alle skal trives på jobb. Selv om det kreves mer av hver og en når mange ulike ønsker og behov skal ivaretas, er det fremfor alt spennende med en stor personalgruppe. Vi mener vi har et godt faglig miljø, stor iderikdom og ulike erfaringer, som vi kan dra nytte av i samarbeidet på avdelingen og huset forøvrig. Vi legger vekt på: Å ta godt imot nyansatte. Informasjonsmøte med nyansatte så fort det lar seg gjøre. Verneombudet presenterer seg for de nyansatte. Daglig leder eller assisterende daglig leder har oppfølgingssamtale med nyansatte. Å ha en positiv omgangstone. Å si fra hvis noe ergrer oss istedenfor å «gå bak ryggen». Å vise fleksibilitet, raushet, respekt og lojalitet. Å gi god informasjon til alle. Daglig leder eller assisterende daglig leder går «morgenrunde» for å hilse på og høre om det står bra til på avdelingene og om det er informasjon som skal videreformidles til alle. Avdelingene får deretter en skriftlig «morgenrapport» om situasjonen på huset (er det bursdag, trenger noen hjelp i forbindelse med sykdom, skal noen på tur o.l.). Informasjon gies ellers på møter og i referatsform. Å fordele arbeidsoppgaver innad på avdeling og ellers på huset. Å hjelpe hverandre på tvers av avdelingene. Utviklingssamtaler HMS, samarbeid og trivsel på dagsorden på møter og planleggingsdager gjennom året hva kan gjøres bedre? Fokus på nærvær og sykefraværsoppfølging. Vurdering av barnehagens målsettinger og satsningsområder. 14

15 Faglig utvikling og kompetanseheving. Kurs for hele personalet. Medarbeiderundersøkelse en gang pr. år. Bruk av Kanvas' kvalitetsverktøy for intern egenvurdering. Når det gjelder kompetanseutvikling ønsker vi å ta del i kurs som er i tråd med Rammeplanen, målsettinger i årsplanen, HMS og samarbeid og trivsel. Kanvas arrangerer gode og aktuelle kurs og det samme gjelder Ullern bydel. I barnehageåret har hele personalgruppen hittil deltatt på følgende kurs/ foredrag: Førstehjelp Ergonomi Pedagogisk dokumentasjon «Tankens kraft endelig mandag!» Barnehagen benytter personalmøter og planleggingsdager til faglige diskusjoner og oppdateringer. Kanvas ' verdispill er noe vi også vil benytte. Assistentene har assistentmøter noen ganger i året og kan be om veiledning i ulike tema. Høsten 2010 ble grensesetting diskutert etter ønske fra assistentene. Pedagogene har fagdag ( kl ) en dag pr. måned. Her foregår planlegging, vurdering, veiledning og faglige diskusjoner. Daglig leder og assisterende daglig leder deltar i Kanvas' lederutviklingsprogram for daglige ledere. Dette består av ledersamlinger i samarbeid med Psykologbistand samt veiledningsgrupper i Kanvas' regi. Pedagogiske ledere deltar i tilsvarende lederutviklingsprogram for pedagogiske ledere. 8. Kvalitetsutvikling og vurdering Verktøy i arbeidet med kvalitetsutvikling og vurdering er: brukerundersøkelser, medarbeiderundersøkelser og Kanvas' kvalitetsverktøy for intern egenvurdering. Brukerundersøkelser Kanvas har brukerundersøkelse hvert år. Det er av stor betydning for oss at flest mulig deltar. Slik får vi en god rettesnor om hvor vi står i forhold til våre målsettinger. Hva fungerer bra? Hva må vi jobbe mer med? Regionsleder i Kanvas går igjennom brukerundersøkelsen med daglig leder og daglig leder tar den deretter opp med de pedagogiske lederne og personalet i barnehagen. Medarbeiderundersøkelser Dette holdes også en gang i året. Regionsleder i Kanvas' tar den opp med daglig leder, som deretter går igjennom den med personalet. Også her blir det tydelig hva som fungerer bra i barnehagen og hva som har utviklingspotensiale. Kanvas' kvalitetsverktøy for intern egenvurdering Kanvas har valgt CAF (Common Assessment Framework) som verktøy for intern egenvurdering. Vurderingen foregår av utvalgte medarbeidere som går inn i et egenvurderingsteam og vurderer virksomheten ved å besvare de spørsmålene som inngår i CAF. På denne måten får vi kartlagt både styrker og utviklings- og forbedringsområder i barnehagen. Områder som vurderes er: lederskap, strategi og planlegging, medarbeiderutvikling, samarbeid og ressurser, prosess og endringsledelse, kundetilfredshet, medarbeiderutviklingsresultater, samfunnsresultater og nøkkelresultater. Hasselkroken hadde sin første gjennomgang av CAF våren

16 9. Samarbeidspartnere Kanvas er vår driver og nærmeste samarbeidspartner. Barnehagen samarbeider med barneverntjenesten, helsestasjon, Pedagogisk Psykologisk tjeneste og pedagogisk fagsenter ved behov. Av og til stiller vi barnehagen til disposisjon for studenter som tar førskolelærerutdanning, elever som har arbeidsuke o.a. Barnehagen samarbeider med ulike skoler i forbindelse med skolestart. 16

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

" JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai.

 JEG KAN!  PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. " JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. MÅL: Hvert barn skal oppleve mestringsfølelse gjennom barnehagens syv fagområder. Ta barna på alvor og se viktigheten av barns medvirkning

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 11

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Årsplan 2015 Papaya Kanvas-barnehage

Årsplan 2015 Papaya Kanvas-barnehage Årsplan 2015 Papaya Kanvas-barnehage Barnehagens årsplan skal være et arbeidsdokument for de ansatte og skal bidra til å styre og evaluere det som foregår i barnehagen. Planen skal vise hvordan barnehagen

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring og mestring. 1 AVDELINGEN VÅR Veslefrikk er en 0-3 års avdeling med 15 barn fordelt på 14 plasser. Det

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Halvårsplan for Vår 2017

Halvårsplan for Vår 2017 Halvårsplan for Vår 2017 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2015/2016

Årsplan for Trollebo 2015/2016 Årsplan for Trollebo 2015/2016 August: Det første møte Fokus: tilvenning og relasjoner Mål: Barna skal bli trygge og vant med sin nye hverdag For mange av dere er denne høsten en spennende tid da dere

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Årsplan Kjenndalslia Kanvas-barnehage 2012-2015. En engasjert hverdag er for oss raushet-glød-tilstedeværelse

Årsplan Kjenndalslia Kanvas-barnehage 2012-2015. En engasjert hverdag er for oss raushet-glød-tilstedeværelse Årsplan Kjenndalslia Kanvas-barnehage 2012-2015 En engasjert hverdag er for oss raushet-glød-tilstedeværelse Om Kjenndalslia Kanvas-barnehage Barnehagen har 15 heltidsstillinger, 7 pedagoger og 7 assistent/fagarbeider,

Detaljer

FOKUSPLAN 2017 / -18 for Blåklokkene Barnehagens visjon : Den gode barndommen (se en mer utfyllende beskrivelse i barnehagens årsplan)

FOKUSPLAN 2017 / -18 for Blåklokkene Barnehagens visjon : Den gode barndommen (se en mer utfyllende beskrivelse i barnehagens årsplan) FOKUSPLAN 2017 / -18 for Blåklokkene Barnehagens visjon : Den gode barndommen (se en mer utfyllende beskrivelse i barnehagens årsplan) AVDELINGENS FOKUS : Personalet på Blåklokkene har barnet i fokus,

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer