SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk"

Transkript

1 SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk ALLSKOGs hovedformål er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet eiendommen. Kompetansen til skogbrukslederne kan bidra til å øke verdien og avkastningen på skogeiendommen betraktelig. Stort ansvar Skogbrukslederens viktigste arbeid er å omsette skogeierens tømmer til best mulig pris. Dette omhandler kontakt med skogeieren i form av planlegging og utføring av hogst, samt etterarbeid og dokumentasjon. Ofte er det mest lønnsomt med flere drifter i samme område. Derfor er samarbeid mellom flere skogeiere viktig for å rasjonalisere drifta og få ned driftsprisen. Det er skogbrukslederens ansvar at jobben blir gjort på rett måte og til avtalt tid. Avvirket virke må meldes korrekt til riktig kjøper i henhold til sortimentsbeskrivelsen. Til slutt kontaktes transportfirma for frakting av tømmeret. Skogbruksleder kan også ta på seg forvaltning av hele skogeiendommer. Veiledning Skogbrukslederen skal bistå med veiledning for skogeierne i distriktet. De kan trenge rådgivning når det gjelder planlegging av hogst og forvaltning av eiendom, men oftest er det hjelp til å utføre rapporter og skjemaer som er mest nødvendig. Skogeierne som driver sjøl, blir også kontrollert etter hogst for å vurdere hvor skogbehandlingen 2

2 står i henhold til Norsk PEFC Skogstandard (tidligere Levende Skog). Viktig med kontrakt Skogbrukslederen holder kontakt med entreprenør og skogeier ved hogst, tømmerkjøp, planting og ungskogpleie. Det skrives kontrakt mellom skogeier og ALLSKOG, og mellom entreprenør og ALLSKOG. I kontrakten står avtalt pris og ca. uttak av volum slik at det blir lett å lage sluttoppgjør til skogeier når den tid kommer. Det er også skogbrukslederens arbeid å motta og behandle faktura fra hogstlag, gravemaskiner og lignende. Skogbrukslederen sørger for eventuelle trekk og videre fakturering før det går mot en økonomisk avslutning mot skogeieren. Til slutt sjekkes status etter endt drift opp mot kontrakter og søknader. Samarbeid Gjennom skogbruksleder holder ALLSKOG kontakten med lokale myndigheter/ skogbrukssjef/utvalg i kommune for samkjøring av virkemidler lokalt. Skogbruksleder bidrar med sin kompetanse i planlegging, forvaltning og utvikling av skogen i kommunen eller området sammen med skogbrukssjefen og skogeieren. Det arrangeres også skogdager. Der diskuterer de dagsaktuelle og skogfaglige tema, og skogeierne kan delta aktivt i diskusjon. 3

3 NORGESMESTERSKAPET I FURU GÅR TIL MELDAL! Det pågår for tida en knallhard kamp om tittelen Norges største furu. Fram til september i år har Vindøldalen i Surnadal kommune hatt den store æren av å kunne skilte med å ha det største verifiserte furutreet i landet. Måleenheten som legges til grunn er totalt kubikkinnhold av den delen av treet som er over bakken, inklusive stamme og greiner. Stortreet i Vindøldalen er målt til 10,6 m3. Nylig var Orkla Landbruks skogmann med på en oppmåling av et tre som står øverst i Druggudalen, nær grensa til Rennebu. Dette treet er en god del større og er godt og vel 11 m³. Treet er blitt seksjonsmålt med mange omkretsmålinger fra bakke til topp, samt at greiner på størrelse med «normale» trær har blitt målt tilsvarende. 4

4 Endelige strategiske mål vil bli offentliggjort i ei bok om Norges største furutrær, som utgis av naturfotograf Morten Gåsvand i Rindal i slutten av oktober i år. Morten Gåsvand har fartet rundt i den norske fjellheimen på jakt etter store eksemplarer av furuer og vil i den kommende boka dokumentere strategiske mål på de største. Den skal lete vel og lenge den som skal finne et større furutre enn det som står i Druggudalen. Tittelen Norges største furutre vil antakelig stå seg i mange år for dette treet. Norges største furu blir kalt Storslåttfurua og tilhører grunneier Erik Stene på Å. Treet er 15, 7 meter høyt og befinner seg nær heilu (høyløa) på Storslåtta. Enkleste adkomst er via Jøldalsveien. Treet er foreløpig ikke undersøkt for alder, men det forventes at det er godt over 500 år gammelt. Det er noe tørt i toppen og har antakelig vært en tanke høyere enn i dag. Diameteren i brysthøyde er i overkant av 1,5 meter. Meldal kommune vil etter hvert markere dette Norgesmesterskapet på høvelig vis og legge til rette for at treet får sin rettmessige plass som en turistattraksjon i kommunen. 5

5 LANDBRUKSTJENESTER I SØR-TRØNDELAG HAR ARRANGERT SIKKERHETSDAGER Dette var lagt opp som kurs for avløsere/ landbruksvikarer på Bårdshaug Herregård, Orkdal, 12. og 13. september Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag (LiST) inviterte de andre lagene i fylket til å delta på kurset. Bårdshaug Herregård og Meland/ Skjenald Samdrift var arena for kurset. Det deltok til sammen 40 avløsere/ landbruksvikarer fra LiST, Agdenes Avløserlag, Landbrukstjenester Gauldal og Røros, Landbrukstjenester Melhus, Rennebu Landbrukstjenester, Meldal Avløserlag og Åfjord Avløserlag. Tema for kurset var; -Dyrehåndtering, bruk av fjøstavler, bruk av nødvendig informasjon som finnes på bruket, v/marit Øien og Ola Fiskvik fra LHMStjeneste. Innlegget ble avsluttet med at Astri Husby viste fram samdriftsfjøset. -Brannvern og slukkeøvelser, teori og praksis v/orkdal Brann- og redningsvesen og Lars Uvsløkk (LHMS). -Bruk av seler ved 6

6 arbeid i høyden v/albert E. Olsen. -Trygg bruk av traktor og redskap v/felleskjøpet. Store deler av kurset foregikk utendørs. Med strålende høstvær ble det fine dager for alle. Det ble også tid til sosialt samvær både i pausene og i forbindelse med middagen på hotellet om kvelden. Vi har inntrykk av at deltakerne var godt fornøyd med kurset. Vi takker alle foredragsholdere for godt samarbeid, og spesielt LHMS v/marit Øien for god hjelp ved tilrettelegging og gjennomføring av kurset. 7

7 TID FOR KALKING I HØST Etter en tørr og fin september ligger forholdene godt til rette for å kalke aktuelle skifter allerede nå i høst. Mye jord er så godt opptørket, at jorda vil tåle marktrykk fra tungt utstyr bedre nå enn under fuktig forhold om våren. Med litt våronnarbeid allerede nå i høst vil en spare tid i ei travel våronn. Jordanalysene er det beste utgangspunktet for å vurdere kalkbehovet. Jordprøvene vil både fortelle oss hvor stor mengde kalk det er behov for, og hvilken kalktype som anbefales. Dolomitt inneholder magnesium, og anbefales som kalkingsmiddel om magnesiumtallene i jordprøven er lave. Selv om dolomitt er høyere i pris enn vanlig kalk er det den billigste og enkleste måten å få tilført magnesium til jorda på. I kornproduksjonen anbefaler vi generelt at ph ligger på 6,2 6,3. Optimal ph for grovfôr ligger mellom 5,8 og 6,2 på mineraljord. På myrjord kan den gjerne ligge litt lavere (5,2-5,8). En gunstig kalktilstand gir bedre utnyttelse av tilført gjødsel, bedre jordstruktur, og økt mikrobiologisk aktivitet i jorda. Overflatekalking av beiter eller slåttemark som er vanskelig å pløye opp er også veldig aktuelt for mange. Vi anbefaler at en ikke sprer mer enn kg grovkalk/dolomitt eller kg finmalt kalk per daa om gangen, og det det bør gå minst 2-3 år mellom hver gang en overflatekalker samme skifte. En kan overflatekalke både om våren, etter 1. slått eller om høsten. Det viktigste er at det er gode kjøreforhold, og at kalken ikke spres på langt gras som skal ensileres. Kalk kan spres på arealer der det går beitende dyr, men en skal være klar over at kalken er lite smakelig. Helst bør en ikke kjøre ut kalk på eng ved barfrost, fordi 8

8 knusingen av de frosne plantene i kjøresporet kan gi vinterutgang. Kalking i forbindelse med pløying er det enkleste, og mest effektive bruken av kalk. Er det stort behov for kalk vil dette gi mulighet for å tilføre store mengder kalk. Ved tilførsel av mer enn 500 kg kalk bør denne tilføres i to omganger, før og etter pløying. Når det gjelder kalkmengder på pløyd mark anbefaler vi maksimalt kg. Ved moderate kalkmengder anbefales å kalke etter at jorda er pløyd og sloddet. Bland kalken godt inn i jorda ved kryssharving. Både for mye og for lite kalk er ikke bra for veksten. Ferske jordanalyser er viktig å legge til grunn slik at ph i jorda blir optimal. Vi vurderer kalkbehovet når vi lager gjødslingsplaner. Ta gjerne kontakt med Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag dersom du har spørsmål vedrørende dette! 9

9 BEST PÅ MELK Prosjektet Best på melk har nå fått utarbeidet gjennomsnittstall fra regnskapene til melkeprodusenter i Meldal og Orkdal. Vi har regna dekningsbidrag, og sett på utvikling i faste kostnader, gjeld og renter. Hvorfor regne gjennomsnitt? Utarbeidelse av gjennomsnittstall er et av tiltakene i prosjektet som blant anna skal jobbe for økt kunnskap om driftsledelse og økonomistyring hos melkeprodusentene i de to kommunene. Gjennomsnittstall høres ikke så "fancy" ut, og som noen har poengtert er ikke gjennomsnittet noe å strekke seg etter. Men lokale gjennomsnittstall ut fra bruksstørrelse/driftsomfang gir oss viktig informasjon om inntekts- og kostnadsnivå i melkeproduksjonen lokalt. Vi tror dette blir et nyttig verktøy i forbindelse med rådgiving og driftsplanlegging, og tallene sier dessuten noe om hvor enkeltbruk har mer å hente. Hva viser resultatene? Sammenligna med resten av melkeprodusentene i Norge og Sør-Trøndelag, ser den gjennomsnittlige melkeprodusenten i Orkdal og Meldal ("Best på melk bonden") slik ut: Den norske bonden 24 årskyr Avdrått: Best på melk-bonden 30 årskyr Avdrått: 7365 Sør-Trønder-bonden 25 årskyr Avdrått:

10 Vi har delt opp gjennomsnittstallene i to grupper, og sett på resultatene for de som har over 300 tonn i melkekvote, og de som har under 300 tonn i melkekvote. Vi ser at: Avdrått på 7900 kg melk pr. årsku hos de som har over 300 tonn i kvote, sammenligna med 7200 kg melk pr. årsku for de som har under 300 tonn i kvote Dekningsbidrag inkl. distriktstilskudd, men før produksjonstilskudd er på kr. ca. kr ,- pr. årsku i gjennomsnitt. Gruppa med 300 tonn i kvote har ca. kr ,- i DB, mens de under 300 tonn har ca. kr ,- i DB. Eventuell oppfôring av okser er inkludert i dekningsbidraget. Vi ser store forskjeller fra bruk til bruk. Noen av forskjellene kan forklares med ulike strategier i drifta, men det er også tydelig at mange har noe å hente på områder i drifta. Det vi kaller "faste kostnader" (leid hjelp, vedlikehold, drivstoff, strøm, forsikring, leie av jord og maskiner osv.) er ikke så faste som vi kanskje trodde. Ved investeringer / økning av driftsomfang i melkeproduksjon kan en ikke planlegge med noen stor grad av stordriftsfordeler. Figuren på neste side viser faste kostnader pr. liter levert melk i Vi har ei målsetting om å få til årlig utarbeiding av gjennomsnittstall også etter at prosjektet er ferdig. For de av dere som er interessert i å se egne tall sammenligna med gjennomsnittstallene, kan vi enkelt få ut rapporter for sammenligning. Kanskje kan slike rapporter etter hvert bli "standard" i rapporteringa fra regnskapskontoret, eller at vi tar en titt på dette ved regnskapsgjennomgang eller budsjettering 11

11 Andre faste kostnader «Faste» kostnader pr liter levert melk i 2012 Bruk over 300 tonn Bruk under 300 tonn Forsikring Strøm Leie av jord, kvote, driftsbygning Maskinleie inkl. leasing Drivstoff Vedlikehold driftsbygning, jord, grøfter, nydyrking Vedlikehold teknisk utstyr i driftsbygning Vedlikehold traktor, maskiner, redskap Avløser / Leid hjelp 12

12 . Gjennomsnittstallene er basert på resultatene hos alle melkeprodusenter i Orkdal og Meldal som får regnskapene sine ført hos Orkdal Regnskapskontor og Meldal Regnskapskontor. Kommer du inn under denne gruppa, er altså tallene dine med i gjennomsnittet. Alle tall er anonymisert og inngår i gjennomsnittsberegninger, så det skal ikke være mulig å kjenne igjen opplysninger fra enkeltbruk. Hvis du likevel ikke ønsker at dine tall skal inngå i beregningene, er det fullt mulig å reservere seg mot det. Gi i så fall beskjed til din regnskapsfører. Best på melk setter fokus på økonomistyring Prosjektet tilbyr enkeltvis oppfølging der vi ser nærmere på regnskapet og lager budsjett for å få bedre oversikt og styring over økonomi og driftsresultat. Dette gjøres i samarbeid mellom regnskapsfører og økonomirådgiver/driftsplanlegger. Alle som er påmeldt prosjektet vil bli kontakta med tilbud om ny budsjettrunde i løpet av høsten/vinteren. Hos noen er vi i gang allerede. Er det noen som det haster for å få utarbeidet budsjett, ber vi om at dere tar kontakt. Prosjektet skal gå i ett år til, så hvis du ikke er påmeldt, men ønsker å melde deg på for individuell oppfølging, er det bare å ta kontakt med prosjektleder Siri Hoset på tlf / 13

13 AVLØSERTILSKUDD VED SYKDOM M.V. Tilskudd til avløsing til sykdom m.v. kan gis foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon på en eller flere landbrukseiendommer, dersom virksomheta er registrert i Enhetsregisteret og er registrert som merverdiavgiftspliktig og kan levere omsetningsoppgave som landbruksforetak eller har hatt ei samla omsetning og uttak av avgiftspliktige varer og tjenester på til sammen minimum kr i løpet av de siste 12 månedene Dette tilskuddet skal gå til å dekke lønnsutgifter til avløser, utgifter til landbruksvikar eller utgifter til kjøp av avløsertjenester fra et avløserlag eller en avløserring. Kontoutskrift fra avløserlag eller lignende dokumentasjon må ligge ved søknaden. Søkeren må være sykemeldt fra arbeid i foretaket. Det betyr at det må stå på sykemeldingsskjema fra legen at du er sykemeldt som bonde/gårdbruker. Det holder ikke at en søker som er for eksempel både lærer og bonde, er sykemeldt fra læreryrket. Du kan også ha må ha ei næringsinntekt fra jordbruk/gartneri mv. fra foretaket på minimum 1/2 G. (utskrift av likning legges ved søknaden) være sykemeldt mv. utover den delen det blir mottatt arbeidsavklaringspenger for, eller tatt i mot uførepensjon for ta i mot mindre enn 75 % arbeidsavklaringspenger og/eller uførepensjon, og være under 70 år 14

14 krav på avløsertilskudd ved sykdom dersom du er delvis sykemeldt. En kan også søke tilskudd dersom: en er gravid og tar i mot svangerskapspenger eller foreldrepenger etter folketrygdloven. Legeattest eller barnets fødselsattest må ligge ved. gårdbrukeren har barn under 16 år med kronisk sykdom eller følger sykt barn under 12 år eller funksjonshemma barn under 16 år til behandling på sykehus, institusjon eller spesialist. Gårdbrukeren dør. Det kan da gis tilskudd for gjenlevende ektefelle/samboer, barn eller foreldre til avdøde. Ytelser fra folketrygda, i pensjon, i lønn og lignende, skal som oftest trekkes fra tilskuddet og dokumentasjon på disse ytelsene må legges ved. må minst være16 år og kan ikke ha næringsinntekt fra foretaket. kan ikke være gift / samboer med gardbrukeren. Søknad skal sendes på søknadsskjema fastsatt av Statens landbruksforvaltning. Søknadsfristen for tilskudd til avløysing ved sykdom mv. er 3 måneder etter siste dag som gir rett til tilskudd (siste sykemeldingsdag). Søknaden sendes Meldal kommune, Orkla landbruk, Kvamsveien 2, 7336 Meldal kommune 15

15 Nytt fra Landbrukets HMS-tjeneste HØSTEN OGSÅ EI TID FOR Å FYLLE OPP KOMPETANSELAGERET? Praktisk HMS-kurs Nytt Praktisk HMS-kurs for landbruket starter opp på Årlivoll skole i Orkdal, tirsdag 22.oktober kl Kurset er åpent for deltakere fra flere kommuner. Dersom du har behov for mer informasjon, eller ønsker å melde deg på, kontakt kursleder Marit Øien, tlf , e-post: Påmeldingsfrist: Førstehjelpskurs: Forutsatt at det melder seg nok interesserte, vil HMS Tjenesten Orkladal i samarbeid med Landbrukets HMStjeneste, arrangere 4-timers kurs i grunnleggende førstehjelp for bønder og ansatte i landbruket i distriktet. Tid: Tirsdag 26.november 2013, kl Sted: Terna, Orkanger Bindende påmelding til: Kursleder Lars Jordet, tlf , e-post: eller til Marit Øien, tlf , e-post: Deltakeravgift: Kr. 800,- pr. pers., inkl. enkel lunsj Påmeldingsfrist: Sertifisert opplæring for bruk av minilaster: Ved mange gårdsbruk i distriktet benyttes nå minilaster i drifta. Bruk av minilaster med 20,4 hk eller mer, krever sertifisert maskinføreropplæring. Dette vil gjelde både bonden sjøl og eventuelt andre som skal bruke lasteren. Maskinførerbevis forutsetter gjennomført teorikurs, dokumentert praksis og avsluttende test/oppkjøring. Flere instanser i Sør-Trøndelag tilbyr slik opplæring. Bjørn Inge Olsen, tlf , kan kontaktes for kurs/opplæring i Orkdal. Teorikurs kan startes opp ved minimum

16 deltakere, så meld gjerne fra jo før jo heller dersom du har behov for slik opplæring. Teorikurset har en varighet på 32 timer og koster kr 5500,- inkl. mat. Fallsikringskurs: Arbeid i landbruket medfører også en del arbeid i høyden. Ved slikt arbeid kan fallsikring utgjøre forskjellen mellom liv og død. LHMS har hatt kontakt med Albert E. Olsen på Orkanger, som arrangerer 4 - timers fallsikringskurs og som også organiserer kontroll av fallsikringsutstyr. Forutsatt ca. 10 deltakere, vil kurs kunne gjennomføres til en pris på ca. kr.500,- pr. person. Er du interessert i fallsikringskurs i høst? Ta i så fall gjerne kontakt med LHMS på tlf , innen 01. november. En meldaling som trives i høyden. Haukugle fotografert av Øyvind Schei 17

17 SØK GRØFTETILSKUDD NÅ! Vi oppfordrer alle som har grøftebehov på eiendommen sin til å søke om grøftetilskudd nå. Dette er en ordning som vi ikke har hatt på mange år, og som det er usikkert på om vil bli videreført under en ny regjering. Vi har p.t. rikelig med midler og kan innvilge alle søknader der beregnet tilskudd blir på 3000 kr eller mer. Dette betyr at prosjekter med systematisk grøfting på minst 3 daa eller usystematisk grøfting med minst 200 m grøft vil bli innvilget. Det skal søkes på et eget søknadsskjema som fås på landbrukssenteret, og som også fins på nettet, Sammen med søknaden skal det være ei kartskisse over den planlagte grøftingen og ei miljøplan trinn 2 med beskrivelse av prosjektet. For de som er usikre på hvordan ei miljøplan trinn 2 skal utformes har vi fått en mal fra fylkesmannen som vi kan dele ut. Orkla Landbruk må få melding når arbeidet er i gang slik at vi har mulighet til å kontrollere utførelsen. Vi ønsker at det blir tatt bilder av grøftene før de fylles igjen og at bilder og kopi av fakturaer sendes som dokumentasjon før tilskuddet utbetales. 18

18 NY DAGLIG LEDER I MELDAL AVLØSERLAG Ny daglig leder er Vibeke Mehlum. Hun jobber i 60 % stilling og har kontortid mandag, tirsdag og torsdag kl Landbruksvikar, ferie/fridtidsavløser Vi har landbruksvikar på Kontaktinformasjon til Meldal Avløserlag: Telefon kontor: Mobil: E-postadresse: 100 % stilling. Han skal fortrinnsvis være på sjukdom. I tillegg har vi en avløser som skal være ferie/fritidsavløser i 50 % stilling, han starter 1. november. Ellers er vi så heldig at vi har noen avløsere som tar på litt ekstra. Ta kontakt med avløserlaget om du trenger hjelp Fallsikringsutstyr Avløserlaget har fallsikringsutstyr til utlån til medlemmer og avløsere. Ta kontakt ved behov. Arbeidsklær, verneutstyr Trenger du arbeidsklær så har vi kjeledresser og arbeidsbukser på lager. Fjøsdress, fjøsbukse/jakke er populær da de har vanntett front. Termodresser kan bestilles. 19

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA Rapport ScØ ^0Ø6/3R^ Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA / Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn 35 Postboks 542

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN. Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA RINGREVEN Nr. 1/2011 www. landbruknordvest.no årgang 31 2 Innhold Det er artig å driva gard, men det krev pengar. Pengar til fjøs og til maskiner og litt til oss sjølve..

Detaljer

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland LASB 2 Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland Denne rapporten er en oppfølging av lønnsomhetsanalysen som ble gjort på åtte melkebruk i 2009. De samme bedriftene er nå fulgt opp fire år senere.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Aktive bønder fremtidens leilendinger?

Aktive bønder fremtidens leilendinger? Aktive bønder fremtidens leilendinger? - EN UNDERSØKELSE OM LEIEJORD OG TRANSPORTKOSTNADER Norsk Landbruksrådgiving Namdal PER HELGE HAUGDAL OG BORGNY GRANDE Aktive Bønder Fremtidens leilendinger? En undersøkelse

Detaljer

ET LANDBRUK UTEN KVINNER

ET LANDBRUK UTEN KVINNER Norsk Bonde- og Småbrukarlag ET LANDBRUK UTEN KVINNER En kartlegging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei Kvinner, demokrati og deltakelse Mars 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Notat 2008 2 Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Ane Margrethe Lyng Ellen Marie Forsberg Ola Flaten Tittel Det krever sin bonde! En undersøkelse av motiver

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Foto: Terje Rakke / Nordic Life Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto AS / Fylkesmannen i Nordland

Detaljer

Nyheter. God lesning og lykke til med selvangivelsen!

Nyheter. God lesning og lykke til med selvangivelsen! Nyheter Ny versjon av ditt datax-program, versjon 11.1 Ny ligningsverdi: Hva med skatten? Nye regler kan påvirke din formue og skatt. Side 2 Nyheter i datax 11.1 Les om viktige skatteendringer og få nyttige

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Landbruksbladet for Kongsvinger

Landbruksbladet for Kongsvinger Landbruksbladet for Kongsvinger Utgitt av Kongsvinger kommune Juli 2008 25. årgang Potetens år Side 22 Nye skogbruksplaner på gang Side 20 Framtid i fjørfe Side 15 Ditt eiendomskart på Internett Side 13

Detaljer

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Veilederhefte Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Til lærere og veiledere fra bank og forsikring Dette er et kort kurs i personlig økonomi for elever i videregående skole. Temaet er økonomisk

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

18 Presentasjon av eksempler

18 Presentasjon av eksempler 18 Presentasjon av eksempler Linda Jolly Det er etter hvert mange gårder og skoler som har lang erfaring i gård- /skolesamarbeid. Vi har forsøkt å velge ut 3 gårder som representerer arbeid med forskjellige

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Forord. Takk til alle!

Forord. Takk til alle! 1 Forord Håndboka Vi starter bygdeservice innføring i oppstart og drift ble skrevet av Knut Heie, Magnar Forbord og Anne Siri Skamsar i 1993 og utgitt av Almåsutvalget. Boka var basert på erfaringene fra

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

Brukerveiledning. Sjef i eget liv. - et verktøy for planlegging av din egen økonomi. Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO

Brukerveiledning. Sjef i eget liv. - et verktøy for planlegging av din egen økonomi. Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO Brukerveiledning Sjef i eget liv - et verktøy for planlegging av din egen økonomi Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO Verktøyet er utviklet med støtte fra Finansmarkedsfondet Finansnæringens Fellesorganisasjon,

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017

Sosialtjenesten. Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Sosialtjenesten Forvaltningsrevisjon - Notodden kommune 2014 :: 707 017 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 Innholdsfortegnelse 1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 2.1.2. VIRKEMÅTE - ÅRSOPPGAVER... 6 2.1.3. LEDERENS OPPGAVER...

Detaljer