SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk"

Transkript

1 SKOGBRUKSLEDERENS ARBEID I ALLSKOG Tekst: Bente Husby og Leif Olav Aasløkk ALLSKOGs hovedformål er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet eiendommen. Kompetansen til skogbrukslederne kan bidra til å øke verdien og avkastningen på skogeiendommen betraktelig. Stort ansvar Skogbrukslederens viktigste arbeid er å omsette skogeierens tømmer til best mulig pris. Dette omhandler kontakt med skogeieren i form av planlegging og utføring av hogst, samt etterarbeid og dokumentasjon. Ofte er det mest lønnsomt med flere drifter i samme område. Derfor er samarbeid mellom flere skogeiere viktig for å rasjonalisere drifta og få ned driftsprisen. Det er skogbrukslederens ansvar at jobben blir gjort på rett måte og til avtalt tid. Avvirket virke må meldes korrekt til riktig kjøper i henhold til sortimentsbeskrivelsen. Til slutt kontaktes transportfirma for frakting av tømmeret. Skogbruksleder kan også ta på seg forvaltning av hele skogeiendommer. Veiledning Skogbrukslederen skal bistå med veiledning for skogeierne i distriktet. De kan trenge rådgivning når det gjelder planlegging av hogst og forvaltning av eiendom, men oftest er det hjelp til å utføre rapporter og skjemaer som er mest nødvendig. Skogeierne som driver sjøl, blir også kontrollert etter hogst for å vurdere hvor skogbehandlingen 2

2 står i henhold til Norsk PEFC Skogstandard (tidligere Levende Skog). Viktig med kontrakt Skogbrukslederen holder kontakt med entreprenør og skogeier ved hogst, tømmerkjøp, planting og ungskogpleie. Det skrives kontrakt mellom skogeier og ALLSKOG, og mellom entreprenør og ALLSKOG. I kontrakten står avtalt pris og ca. uttak av volum slik at det blir lett å lage sluttoppgjør til skogeier når den tid kommer. Det er også skogbrukslederens arbeid å motta og behandle faktura fra hogstlag, gravemaskiner og lignende. Skogbrukslederen sørger for eventuelle trekk og videre fakturering før det går mot en økonomisk avslutning mot skogeieren. Til slutt sjekkes status etter endt drift opp mot kontrakter og søknader. Samarbeid Gjennom skogbruksleder holder ALLSKOG kontakten med lokale myndigheter/ skogbrukssjef/utvalg i kommune for samkjøring av virkemidler lokalt. Skogbruksleder bidrar med sin kompetanse i planlegging, forvaltning og utvikling av skogen i kommunen eller området sammen med skogbrukssjefen og skogeieren. Det arrangeres også skogdager. Der diskuterer de dagsaktuelle og skogfaglige tema, og skogeierne kan delta aktivt i diskusjon. 3

3 NORGESMESTERSKAPET I FURU GÅR TIL MELDAL! Det pågår for tida en knallhard kamp om tittelen Norges største furu. Fram til september i år har Vindøldalen i Surnadal kommune hatt den store æren av å kunne skilte med å ha det største verifiserte furutreet i landet. Måleenheten som legges til grunn er totalt kubikkinnhold av den delen av treet som er over bakken, inklusive stamme og greiner. Stortreet i Vindøldalen er målt til 10,6 m3. Nylig var Orkla Landbruks skogmann med på en oppmåling av et tre som står øverst i Druggudalen, nær grensa til Rennebu. Dette treet er en god del større og er godt og vel 11 m³. Treet er blitt seksjonsmålt med mange omkretsmålinger fra bakke til topp, samt at greiner på størrelse med «normale» trær har blitt målt tilsvarende. 4

4 Endelige strategiske mål vil bli offentliggjort i ei bok om Norges største furutrær, som utgis av naturfotograf Morten Gåsvand i Rindal i slutten av oktober i år. Morten Gåsvand har fartet rundt i den norske fjellheimen på jakt etter store eksemplarer av furuer og vil i den kommende boka dokumentere strategiske mål på de største. Den skal lete vel og lenge den som skal finne et større furutre enn det som står i Druggudalen. Tittelen Norges største furutre vil antakelig stå seg i mange år for dette treet. Norges største furu blir kalt Storslåttfurua og tilhører grunneier Erik Stene på Å. Treet er 15, 7 meter høyt og befinner seg nær heilu (høyløa) på Storslåtta. Enkleste adkomst er via Jøldalsveien. Treet er foreløpig ikke undersøkt for alder, men det forventes at det er godt over 500 år gammelt. Det er noe tørt i toppen og har antakelig vært en tanke høyere enn i dag. Diameteren i brysthøyde er i overkant av 1,5 meter. Meldal kommune vil etter hvert markere dette Norgesmesterskapet på høvelig vis og legge til rette for at treet får sin rettmessige plass som en turistattraksjon i kommunen. 5

5 LANDBRUKSTJENESTER I SØR-TRØNDELAG HAR ARRANGERT SIKKERHETSDAGER Dette var lagt opp som kurs for avløsere/ landbruksvikarer på Bårdshaug Herregård, Orkdal, 12. og 13. september Landbrukstjenester i Sør-Trøndelag (LiST) inviterte de andre lagene i fylket til å delta på kurset. Bårdshaug Herregård og Meland/ Skjenald Samdrift var arena for kurset. Det deltok til sammen 40 avløsere/ landbruksvikarer fra LiST, Agdenes Avløserlag, Landbrukstjenester Gauldal og Røros, Landbrukstjenester Melhus, Rennebu Landbrukstjenester, Meldal Avløserlag og Åfjord Avløserlag. Tema for kurset var; -Dyrehåndtering, bruk av fjøstavler, bruk av nødvendig informasjon som finnes på bruket, v/marit Øien og Ola Fiskvik fra LHMStjeneste. Innlegget ble avsluttet med at Astri Husby viste fram samdriftsfjøset. -Brannvern og slukkeøvelser, teori og praksis v/orkdal Brann- og redningsvesen og Lars Uvsløkk (LHMS). -Bruk av seler ved 6

6 arbeid i høyden v/albert E. Olsen. -Trygg bruk av traktor og redskap v/felleskjøpet. Store deler av kurset foregikk utendørs. Med strålende høstvær ble det fine dager for alle. Det ble også tid til sosialt samvær både i pausene og i forbindelse med middagen på hotellet om kvelden. Vi har inntrykk av at deltakerne var godt fornøyd med kurset. Vi takker alle foredragsholdere for godt samarbeid, og spesielt LHMS v/marit Øien for god hjelp ved tilrettelegging og gjennomføring av kurset. 7

7 TID FOR KALKING I HØST Etter en tørr og fin september ligger forholdene godt til rette for å kalke aktuelle skifter allerede nå i høst. Mye jord er så godt opptørket, at jorda vil tåle marktrykk fra tungt utstyr bedre nå enn under fuktig forhold om våren. Med litt våronnarbeid allerede nå i høst vil en spare tid i ei travel våronn. Jordanalysene er det beste utgangspunktet for å vurdere kalkbehovet. Jordprøvene vil både fortelle oss hvor stor mengde kalk det er behov for, og hvilken kalktype som anbefales. Dolomitt inneholder magnesium, og anbefales som kalkingsmiddel om magnesiumtallene i jordprøven er lave. Selv om dolomitt er høyere i pris enn vanlig kalk er det den billigste og enkleste måten å få tilført magnesium til jorda på. I kornproduksjonen anbefaler vi generelt at ph ligger på 6,2 6,3. Optimal ph for grovfôr ligger mellom 5,8 og 6,2 på mineraljord. På myrjord kan den gjerne ligge litt lavere (5,2-5,8). En gunstig kalktilstand gir bedre utnyttelse av tilført gjødsel, bedre jordstruktur, og økt mikrobiologisk aktivitet i jorda. Overflatekalking av beiter eller slåttemark som er vanskelig å pløye opp er også veldig aktuelt for mange. Vi anbefaler at en ikke sprer mer enn kg grovkalk/dolomitt eller kg finmalt kalk per daa om gangen, og det det bør gå minst 2-3 år mellom hver gang en overflatekalker samme skifte. En kan overflatekalke både om våren, etter 1. slått eller om høsten. Det viktigste er at det er gode kjøreforhold, og at kalken ikke spres på langt gras som skal ensileres. Kalk kan spres på arealer der det går beitende dyr, men en skal være klar over at kalken er lite smakelig. Helst bør en ikke kjøre ut kalk på eng ved barfrost, fordi 8

8 knusingen av de frosne plantene i kjøresporet kan gi vinterutgang. Kalking i forbindelse med pløying er det enkleste, og mest effektive bruken av kalk. Er det stort behov for kalk vil dette gi mulighet for å tilføre store mengder kalk. Ved tilførsel av mer enn 500 kg kalk bør denne tilføres i to omganger, før og etter pløying. Når det gjelder kalkmengder på pløyd mark anbefaler vi maksimalt kg. Ved moderate kalkmengder anbefales å kalke etter at jorda er pløyd og sloddet. Bland kalken godt inn i jorda ved kryssharving. Både for mye og for lite kalk er ikke bra for veksten. Ferske jordanalyser er viktig å legge til grunn slik at ph i jorda blir optimal. Vi vurderer kalkbehovet når vi lager gjødslingsplaner. Ta gjerne kontakt med Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag dersom du har spørsmål vedrørende dette! 9

9 BEST PÅ MELK Prosjektet Best på melk har nå fått utarbeidet gjennomsnittstall fra regnskapene til melkeprodusenter i Meldal og Orkdal. Vi har regna dekningsbidrag, og sett på utvikling i faste kostnader, gjeld og renter. Hvorfor regne gjennomsnitt? Utarbeidelse av gjennomsnittstall er et av tiltakene i prosjektet som blant anna skal jobbe for økt kunnskap om driftsledelse og økonomistyring hos melkeprodusentene i de to kommunene. Gjennomsnittstall høres ikke så "fancy" ut, og som noen har poengtert er ikke gjennomsnittet noe å strekke seg etter. Men lokale gjennomsnittstall ut fra bruksstørrelse/driftsomfang gir oss viktig informasjon om inntekts- og kostnadsnivå i melkeproduksjonen lokalt. Vi tror dette blir et nyttig verktøy i forbindelse med rådgiving og driftsplanlegging, og tallene sier dessuten noe om hvor enkeltbruk har mer å hente. Hva viser resultatene? Sammenligna med resten av melkeprodusentene i Norge og Sør-Trøndelag, ser den gjennomsnittlige melkeprodusenten i Orkdal og Meldal ("Best på melk bonden") slik ut: Den norske bonden 24 årskyr Avdrått: Best på melk-bonden 30 årskyr Avdrått: 7365 Sør-Trønder-bonden 25 årskyr Avdrått:

10 Vi har delt opp gjennomsnittstallene i to grupper, og sett på resultatene for de som har over 300 tonn i melkekvote, og de som har under 300 tonn i melkekvote. Vi ser at: Avdrått på 7900 kg melk pr. årsku hos de som har over 300 tonn i kvote, sammenligna med 7200 kg melk pr. årsku for de som har under 300 tonn i kvote Dekningsbidrag inkl. distriktstilskudd, men før produksjonstilskudd er på kr. ca. kr ,- pr. årsku i gjennomsnitt. Gruppa med 300 tonn i kvote har ca. kr ,- i DB, mens de under 300 tonn har ca. kr ,- i DB. Eventuell oppfôring av okser er inkludert i dekningsbidraget. Vi ser store forskjeller fra bruk til bruk. Noen av forskjellene kan forklares med ulike strategier i drifta, men det er også tydelig at mange har noe å hente på områder i drifta. Det vi kaller "faste kostnader" (leid hjelp, vedlikehold, drivstoff, strøm, forsikring, leie av jord og maskiner osv.) er ikke så faste som vi kanskje trodde. Ved investeringer / økning av driftsomfang i melkeproduksjon kan en ikke planlegge med noen stor grad av stordriftsfordeler. Figuren på neste side viser faste kostnader pr. liter levert melk i Vi har ei målsetting om å få til årlig utarbeiding av gjennomsnittstall også etter at prosjektet er ferdig. For de av dere som er interessert i å se egne tall sammenligna med gjennomsnittstallene, kan vi enkelt få ut rapporter for sammenligning. Kanskje kan slike rapporter etter hvert bli "standard" i rapporteringa fra regnskapskontoret, eller at vi tar en titt på dette ved regnskapsgjennomgang eller budsjettering 11

11 Andre faste kostnader «Faste» kostnader pr liter levert melk i 2012 Bruk over 300 tonn Bruk under 300 tonn Forsikring Strøm Leie av jord, kvote, driftsbygning Maskinleie inkl. leasing Drivstoff Vedlikehold driftsbygning, jord, grøfter, nydyrking Vedlikehold teknisk utstyr i driftsbygning Vedlikehold traktor, maskiner, redskap Avløser / Leid hjelp 12

12 . Gjennomsnittstallene er basert på resultatene hos alle melkeprodusenter i Orkdal og Meldal som får regnskapene sine ført hos Orkdal Regnskapskontor og Meldal Regnskapskontor. Kommer du inn under denne gruppa, er altså tallene dine med i gjennomsnittet. Alle tall er anonymisert og inngår i gjennomsnittsberegninger, så det skal ikke være mulig å kjenne igjen opplysninger fra enkeltbruk. Hvis du likevel ikke ønsker at dine tall skal inngå i beregningene, er det fullt mulig å reservere seg mot det. Gi i så fall beskjed til din regnskapsfører. Best på melk setter fokus på økonomistyring Prosjektet tilbyr enkeltvis oppfølging der vi ser nærmere på regnskapet og lager budsjett for å få bedre oversikt og styring over økonomi og driftsresultat. Dette gjøres i samarbeid mellom regnskapsfører og økonomirådgiver/driftsplanlegger. Alle som er påmeldt prosjektet vil bli kontakta med tilbud om ny budsjettrunde i løpet av høsten/vinteren. Hos noen er vi i gang allerede. Er det noen som det haster for å få utarbeidet budsjett, ber vi om at dere tar kontakt. Prosjektet skal gå i ett år til, så hvis du ikke er påmeldt, men ønsker å melde deg på for individuell oppfølging, er det bare å ta kontakt med prosjektleder Siri Hoset på tlf / 13

13 AVLØSERTILSKUDD VED SYKDOM M.V. Tilskudd til avløsing til sykdom m.v. kan gis foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon på en eller flere landbrukseiendommer, dersom virksomheta er registrert i Enhetsregisteret og er registrert som merverdiavgiftspliktig og kan levere omsetningsoppgave som landbruksforetak eller har hatt ei samla omsetning og uttak av avgiftspliktige varer og tjenester på til sammen minimum kr i løpet av de siste 12 månedene Dette tilskuddet skal gå til å dekke lønnsutgifter til avløser, utgifter til landbruksvikar eller utgifter til kjøp av avløsertjenester fra et avløserlag eller en avløserring. Kontoutskrift fra avløserlag eller lignende dokumentasjon må ligge ved søknaden. Søkeren må være sykemeldt fra arbeid i foretaket. Det betyr at det må stå på sykemeldingsskjema fra legen at du er sykemeldt som bonde/gårdbruker. Det holder ikke at en søker som er for eksempel både lærer og bonde, er sykemeldt fra læreryrket. Du kan også ha må ha ei næringsinntekt fra jordbruk/gartneri mv. fra foretaket på minimum 1/2 G. (utskrift av likning legges ved søknaden) være sykemeldt mv. utover den delen det blir mottatt arbeidsavklaringspenger for, eller tatt i mot uførepensjon for ta i mot mindre enn 75 % arbeidsavklaringspenger og/eller uførepensjon, og være under 70 år 14

14 krav på avløsertilskudd ved sykdom dersom du er delvis sykemeldt. En kan også søke tilskudd dersom: en er gravid og tar i mot svangerskapspenger eller foreldrepenger etter folketrygdloven. Legeattest eller barnets fødselsattest må ligge ved. gårdbrukeren har barn under 16 år med kronisk sykdom eller følger sykt barn under 12 år eller funksjonshemma barn under 16 år til behandling på sykehus, institusjon eller spesialist. Gårdbrukeren dør. Det kan da gis tilskudd for gjenlevende ektefelle/samboer, barn eller foreldre til avdøde. Ytelser fra folketrygda, i pensjon, i lønn og lignende, skal som oftest trekkes fra tilskuddet og dokumentasjon på disse ytelsene må legges ved. må minst være16 år og kan ikke ha næringsinntekt fra foretaket. kan ikke være gift / samboer med gardbrukeren. Søknad skal sendes på søknadsskjema fastsatt av Statens landbruksforvaltning. Søknadsfristen for tilskudd til avløysing ved sykdom mv. er 3 måneder etter siste dag som gir rett til tilskudd (siste sykemeldingsdag). Søknaden sendes Meldal kommune, Orkla landbruk, Kvamsveien 2, 7336 Meldal kommune 15

15 Nytt fra Landbrukets HMS-tjeneste HØSTEN OGSÅ EI TID FOR Å FYLLE OPP KOMPETANSELAGERET? Praktisk HMS-kurs Nytt Praktisk HMS-kurs for landbruket starter opp på Årlivoll skole i Orkdal, tirsdag 22.oktober kl Kurset er åpent for deltakere fra flere kommuner. Dersom du har behov for mer informasjon, eller ønsker å melde deg på, kontakt kursleder Marit Øien, tlf , e-post: Påmeldingsfrist: Førstehjelpskurs: Forutsatt at det melder seg nok interesserte, vil HMS Tjenesten Orkladal i samarbeid med Landbrukets HMStjeneste, arrangere 4-timers kurs i grunnleggende førstehjelp for bønder og ansatte i landbruket i distriktet. Tid: Tirsdag 26.november 2013, kl Sted: Terna, Orkanger Bindende påmelding til: Kursleder Lars Jordet, tlf , e-post: eller til Marit Øien, tlf , e-post: Deltakeravgift: Kr. 800,- pr. pers., inkl. enkel lunsj Påmeldingsfrist: Sertifisert opplæring for bruk av minilaster: Ved mange gårdsbruk i distriktet benyttes nå minilaster i drifta. Bruk av minilaster med 20,4 hk eller mer, krever sertifisert maskinføreropplæring. Dette vil gjelde både bonden sjøl og eventuelt andre som skal bruke lasteren. Maskinførerbevis forutsetter gjennomført teorikurs, dokumentert praksis og avsluttende test/oppkjøring. Flere instanser i Sør-Trøndelag tilbyr slik opplæring. Bjørn Inge Olsen, tlf , kan kontaktes for kurs/opplæring i Orkdal. Teorikurs kan startes opp ved minimum

16 deltakere, så meld gjerne fra jo før jo heller dersom du har behov for slik opplæring. Teorikurset har en varighet på 32 timer og koster kr 5500,- inkl. mat. Fallsikringskurs: Arbeid i landbruket medfører også en del arbeid i høyden. Ved slikt arbeid kan fallsikring utgjøre forskjellen mellom liv og død. LHMS har hatt kontakt med Albert E. Olsen på Orkanger, som arrangerer 4 - timers fallsikringskurs og som også organiserer kontroll av fallsikringsutstyr. Forutsatt ca. 10 deltakere, vil kurs kunne gjennomføres til en pris på ca. kr.500,- pr. person. Er du interessert i fallsikringskurs i høst? Ta i så fall gjerne kontakt med LHMS på tlf , innen 01. november. En meldaling som trives i høyden. Haukugle fotografert av Øyvind Schei 17

17 SØK GRØFTETILSKUDD NÅ! Vi oppfordrer alle som har grøftebehov på eiendommen sin til å søke om grøftetilskudd nå. Dette er en ordning som vi ikke har hatt på mange år, og som det er usikkert på om vil bli videreført under en ny regjering. Vi har p.t. rikelig med midler og kan innvilge alle søknader der beregnet tilskudd blir på 3000 kr eller mer. Dette betyr at prosjekter med systematisk grøfting på minst 3 daa eller usystematisk grøfting med minst 200 m grøft vil bli innvilget. Det skal søkes på et eget søknadsskjema som fås på landbrukssenteret, og som også fins på nettet, Sammen med søknaden skal det være ei kartskisse over den planlagte grøftingen og ei miljøplan trinn 2 med beskrivelse av prosjektet. For de som er usikre på hvordan ei miljøplan trinn 2 skal utformes har vi fått en mal fra fylkesmannen som vi kan dele ut. Orkla Landbruk må få melding når arbeidet er i gang slik at vi har mulighet til å kontrollere utførelsen. Vi ønsker at det blir tatt bilder av grøftene før de fylles igjen og at bilder og kopi av fakturaer sendes som dokumentasjon før tilskuddet utbetales. 18

18 NY DAGLIG LEDER I MELDAL AVLØSERLAG Ny daglig leder er Vibeke Mehlum. Hun jobber i 60 % stilling og har kontortid mandag, tirsdag og torsdag kl Landbruksvikar, ferie/fridtidsavløser Vi har landbruksvikar på Kontaktinformasjon til Meldal Avløserlag: Telefon kontor: Mobil: E-postadresse: 100 % stilling. Han skal fortrinnsvis være på sjukdom. I tillegg har vi en avløser som skal være ferie/fritidsavløser i 50 % stilling, han starter 1. november. Ellers er vi så heldig at vi har noen avløsere som tar på litt ekstra. Ta kontakt med avløserlaget om du trenger hjelp Fallsikringsutstyr Avløserlaget har fallsikringsutstyr til utlån til medlemmer og avløsere. Ta kontakt ved behov. Arbeidsklær, verneutstyr Trenger du arbeidsklær så har vi kjeledresser og arbeidsbukser på lager. Fjøsdress, fjøsbukse/jakke er populær da de har vanntett front. Termodresser kan bestilles. 19

Tilskot til avløysing ved sjukdom mv.

Tilskot til avløysing ved sjukdom mv. Tilskot til avløysing ved sjukdom mv. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 22. august 2013 1. Føremål Føremålet med tilskot etter denne forskrifta er å medverke til å dekkje kostnadene til avløysing i jordbruket.

Detaljer

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 Lov og forskrift om regulering av svine- og fjørfèproduksjon Slaktedyr: - kylling: 120 000/år - kalkun: 30 000/år - gris: 2 100/år Antall

Detaljer

UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL. Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug

UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL. Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug TILSKUDD I JORDBRUKET PRODUKSJONSTILSKUDD AVLØSERTILSKUDD ferie og fritid,

Detaljer

Rundskriv 3/2013. Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til avløsning ved sykdom mv.

Rundskriv 3/2013. Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til avløsning ved sykdom mv. Rundskriv 3/2013 Fylkesmenn Kommuner Avløserlag Kontaktperson: Ingeborg Seip Vår dato: 14.01.2013 Vår referanse: 201300001-3 Rundskrivet erstatter: Rundskriv 15/12 Vedlegg: Kopi til: LMD, NB, NBS Postadresse:

Detaljer

Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014

Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014 NIBIOs kontor i Bodø Utfyllende pressemelding 09.12.2015 Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014 Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utarbeider årlig Driftsgranskingene i jordbruket.

Detaljer

Rundskriv 15/12. Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til avløsning ved sykdom mv.

Rundskriv 15/12. Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til avløsning ved sykdom mv. Rundskriv 15/12 Fylkesmenn Kommuner Avløserlag Kontaktperson: Ingeborg Seip Vår dato: 12.04.2012 Vår referanse: 201200001-15/046.2 Rundskrivet erstatter: Rundskriv 07/11 Vedlegg: Kopi til: LMD, NB, NBS

Detaljer

Nettoinntekt Driftsoverskudd landbruk Lønnsinntekter Annet

Nettoinntekt Driftsoverskudd landbruk Lønnsinntekter Annet 3 Melkeproduksjon I regnskapsundersøkelsen har det i perioden 21 21 vært mellom 1 og 63 bruk med melkeproduksjon i Trøndelag. Det er tatt med gjennomsnittstall for alle bruk med melkeproduksjon, og en

Detaljer

Stor økonomisk framgang for nord-norske gårdsbruk i 2015

Stor økonomisk framgang for nord-norske gårdsbruk i 2015 NIBIOs kontor i Bodø Utfyllende pressemelding 01.12.2016 Stor økonomisk framgang for nord-norske gårdsbruk i 2015 Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utarbeider årlig Driftsgranskingene i jordbruket.

Detaljer

Rundskriv 07/11. Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til avløsning ved sykdom mv.

Rundskriv 07/11. Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til avløsning ved sykdom mv. Rundskriv 07/11 Fylkesmenn Kommuner Avløserlag Kontaktperson: Ingeborg Seip Vår dato: 04.02.2011 Vår referanse: 201100001-7/001 Rundskrivet erstatter: Rundskriv 11/09 Vedlegg: Kopi til: LMD, NB, NBS Postadresse:

Detaljer

Rådgivning på bruk med økonomiske utfordringer

Rådgivning på bruk med økonomiske utfordringer Rådgivning på bruk med økonomiske utfordringer Hvilke erfaringer har vi i TINE med økonomiske problemer hos melkeprodusenter Hva kan grunnen være for at en del sliter økonomisk Resultatforskjeller i TINE

Detaljer

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE 2014 2015 30. juni 2014 INNHOLD: 9. VELFERDSORDNINGER... 3 9.1 Definisjoner... 3 9.2 Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid... 3 9.3 Tilskudd til avløsing ved sykdom og

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013. Sole, 10.01.2013

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013. Sole, 10.01.2013 Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013 Sole, 10.01.2013 Søknadsomgangen i januar 2013 - Aktuelle dokumenter - Frister - Søknad Wespa eller papir

Detaljer

"OPPDALPROSJEKTET" 2006-2009.

OPPDALPROSJEKTET 2006-2009. "OPPDALPROSJEKTET" 2006-2009. - Ett prosjekt for økt avvirkning og verdiskaping i skogen i Oppdal. 1 Prosjektrapport mai 09. 1. Innledning. 1.1 Bakgrunn. Den 4.03.05 ble det arrangert et møte med representanter

Detaljer

Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården. Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus

Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården. Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus Helhetlig strategisk plan for utvikling av gården Lillestrøm 14/11-2012 Lars Kjuus Nytt produkt fra: NLR Bedre Bunnlinje Ideer fra Dansk Landbruksrådgiving Gjennomført et pilotprosjekt Fortsatt under utvikling

Detaljer

Delmål Tiltak/Aktivitet Gjennomføring /resultat Kontinuerlig Periodisering av regnskap. Hver måned Rutine for purring, inndriving av

Delmål Tiltak/Aktivitet Gjennomføring /resultat Kontinuerlig Periodisering av regnskap. Hver måned Rutine for purring, inndriving av ARBEIDSPLAN LANDBRUKSTJENESTER SØR 05 Til tjeneste for kunden og bygda Formål: Skaffe kvalifisert avløsning til våre medlemmer Arbeidsområde/ hovedmål Økonomi Delmål Tiltak/Aktivitet Gjennomføring /resultat

Detaljer

Tidligpensjon til jordbrukere

Tidligpensjon til jordbrukere Tidligpensjon til jordbrukere Formålet med ordningen er: Tidligpensjon skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket. Enbrukerpensjon - tobrukerpensjon Det kan ytes enbrukerpensjon fra bruker

Detaljer

Delmål Tiltak/Aktivitet Gjennomføring /resultat Kontinuerlig Periodisering av regnskap. Hver måned Rutine for purring, inndriving av

Delmål Tiltak/Aktivitet Gjennomføring /resultat Kontinuerlig Periodisering av regnskap. Hver måned Rutine for purring, inndriving av ARBEIDSPLAN LANDBRUKSTJENESTER SØR 06 Til tjeneste for kunden og bygda Formål: Skaffe kvalifisert avløsning til våre medlemmer Arbeidsområde/ hovedmål Økonomi Delmål Tiltak/Aktivitet Gjennomføring /resultat

Detaljer

Her er informasjon som kan være grei å ta med seg!

Her er informasjon som kan være grei å ta med seg! Ny som gårdbruker i Askøy kommune? Akkurat overtatt? Planer om å overta? Her er informasjon som kan være grei å ta med seg! Overtakelse av landbrukseiendom Hvis du skal overta landbrukseiendom uten at

Detaljer

Områdetakst i Namsskogan kommune. Harald K. Johnsen

Områdetakst i Namsskogan kommune. Harald K. Johnsen Områdetakst i Namsskogan kommune Harald K. Johnsen Generelt om prosjektet ALLSKOG Plan har blitt vagt til å gjøre/utføre oppdraget. Det gis 65% tilskudd for å lage nye skogbruksplaner i Namsskogan. En

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt. Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt. Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke for Økologisk melk Foregangsfylke for Økologisk melk (2014-2017) Prosjektet

Detaljer

På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning. Hvorfor kalker vi? Hvorfor blir jorda sur?

På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning. Hvorfor kalker vi? Hvorfor blir jorda sur? På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning ABC i riktig kalking: 1. Ta jordprøver og finn ut hvor mye du må kalke (i kg CaO). 2. Vurder behovet for

Detaljer

Rundskriv 11/09. Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til avløsning ved sykdom mv.

Rundskriv 11/09. Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til avløsning ved sykdom mv. Rundskriv 11/09 Fylkesmenn Kommuner Avløserlag Kontaktperson: Vår dato: 30.01.2009 Vår referanse: 200900001-11/046.1 Rundskrivet erstatter: Rundskriv 02/07 Vedlegg: Kopi til: LMD, NB, NBS Postadresse:

Detaljer

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223 15/52 15/321 Lisbet Nordtug 21.10.2015 Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Utvalg Møtedato

Detaljer

Liten endring i lønnsomhet for gårdsbruk i Nord-Norge i 2013

Liten endring i lønnsomhet for gårdsbruk i Nord-Norge i 2013 NILFs kontor i Bodø Utfyllende pressemelding10.12.2014 Liten endring i lønnsomhet for gårdsbruk i Nord-Norge i 2013 Driftsgranskingene i jordbruket er en årlig statistikk basert på regnskap og opplysninger

Detaljer

Muligheter i å investere i bygg til ammeku

Muligheter i å investere i bygg til ammeku Muligheter i å investere i bygg til ammeku Harald Pedersen Tveit Regnskap AS Agrovisjon 29. oktober 2016 1 Tveit Regnskap AS 2 Muligheter i investere i bygg til ammeku Dekningsbidrag god og dårlig drift

Detaljer

Rundskriv 54/2008. Innhold. Forskrift om tilskot til avløysing, kommentarer til reglene om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Rundskriv 54/2008. Innhold. Forskrift om tilskot til avløysing, kommentarer til reglene om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Rundskriv 54/2008 Fylkesmannen Kommunen Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Inger Korsnes Hagen

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 14.11.2013) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

Rundskriv 14/06. Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til avløsning ved sykdom mv. GENERELLE REGLER

Rundskriv 14/06. Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til avløsning ved sykdom mv. GENERELLE REGLER Rundskriv 14/06 Kommuner Fylkesmenn Avløserlag Kontaktperson: Vår dato: 28.02.2006 Vår referanse: 200600001-14/046.1 Rundskrivet erstatter: Håndbok for saksbehandlere 2001, rundskriv 124/2001, 44/02, Vedlegg:

Detaljer

Kva kostar det å produsera grovfôr? Bioforsk/NLR samling Fureneset 17. sept. 2014 Torbjørn Haukås, NILF

Kva kostar det å produsera grovfôr? Bioforsk/NLR samling Fureneset 17. sept. 2014 Torbjørn Haukås, NILF Kva kostar det å produsera grovfôr? Bioforsk/NLR samling Fureneset 17. sept. 2014 Torbjørn Haukås, NILF Agenda Grovfôrgrunnlaget på Vestlandet Grovfôr ueinsarta vare Prisen på grovfôr kjøp på marknaden

Detaljer

Områdetakst i Områdetakst Melhus kommune

Områdetakst i Områdetakst Melhus kommune Områdetakst i Melhus kommune Generelt om prosjektet ALLSKOG Plan har blitt vagt til å gjøre utføre oppdraget. Det gis 50% tilskudd for å lage nye skogbruksplaner i Melhus. En styringsgruppe som representerer

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret xxxxxxxxxx) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

Driftsgranskningene 2014 Økonomien på robotbruk Storfekjøttproduksjon

Driftsgranskningene 2014 Økonomien på robotbruk Storfekjøttproduksjon Driftsgranskningene 2014 Økonomien på robotbruk Storfekjøttproduksjon Landbruksøkonomidagen i Midt Norge Seminar 15.03.2016 Jostein Vasseljen 16.03.2016 1 Divisjon Kart og statistikk Avdeling Driftsøkonomisk

Detaljer

FOR nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

FOR nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket FOR 2002-03-22 nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket DATO: FOR-2002-03-22-283 Gjelder fra: 2008-07 HISTORISK VERSJON DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om kvoteordningen for melk

Forskrift om endring av forskrift om kvoteordningen for melk Forskrift om endring av forskrift om kvoteordningen for melk Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2008 etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag med hjemmel i

Detaljer

Aktive bønder - fremtidens leilendinger? - Hvilke konsekvenser har endringene i landbrukets arealbruk for økonomi og agronomi i landbruket?

Aktive bønder - fremtidens leilendinger? - Hvilke konsekvenser har endringene i landbrukets arealbruk for økonomi og agronomi i landbruket? Aktive bønder - fremtidens leilendinger? - Hvilke konsekvenser har endringene i landbrukets arealbruk for økonomi og agronomi i landbruket? 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000

Detaljer

INVESTERINGER I LANDBRUKET

INVESTERINGER I LANDBRUKET INVESTERINGER I LANDBRUKET Hvordan har det gått med foretak som har økt produksjonsomfanget i mjølkeproduksjon? FMLA NILF seminar, Værnes, 14. april 2011 Lars Ragnar Solberg En analyse av investeringer

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

Tilstanden til grøftesystemer i Vestfold, behov og økonomi Innledning ved nygrøfting

Tilstanden til grøftesystemer i Vestfold, behov og økonomi Innledning ved nygrøfting Tilstanden til grøftesystemer i Vestfold, behov og økonomi Innledning ved nygrøfting Statistikk grøfting i Vestfold 1920-2006 Gartnerdagene,GjennestadGjennestad 28.10.2010 2010 Innlegg av Jon Randby, Fylkesmannen

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT BEST PA MELK

PROSJEKTRAPPORT BEST PA MELK PROSJEKTRAPPORT BEST PA MELK Et prosjekt i regi av Meldal Bondelag, Orkdal Bondelag og Landbrukslaget Nord med fokus på bedre plånlegging, økonomistyring og driftsoptimålisering i melkeproduksjon. Side

Detaljer

Avtale skogsdrift og virkeskjøp

Avtale skogsdrift og virkeskjøp SKOGEIERAVTALE Avtale skogsdrift og virkeskjøp mellom skogeier og ALLSKOG: 1. ALLSKOG påtar seg hogst og framkjøring til anvist lunneplass ved godkjent leveringssted. Ca: m 3 tømmer. Antydet tidsrom for

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Praktisk skogbruk med miljøforståelse som valgfag Slik kan praktisk skogbruk med miljøforståelse bli et tilbud innen valgfag på ungdomstrinnet

Praktisk skogbruk med miljøforståelse som valgfag Slik kan praktisk skogbruk med miljøforståelse bli et tilbud innen valgfag på ungdomstrinnet Praktisk skogbruk med miljøforståelse som valgfag Slik kan praktisk skogbruk med miljøforståelse bli et tilbud innen valgfag på ungdomstrinnet Praktisk skogbruk med miljøforståelse som valgfag Slik kan

Detaljer

Julenytt fra Landbrukskontoret 2012

Julenytt fra Landbrukskontoret 2012 Julenytt fra Landbrukskontoret 2012 Innhold Ny organisering av enhet Plan og Næring... 2 Strategisk næringsplan vs. landbruksplan... 2 Produksjonstilskudd med søknadsfrist 20. januar 2012... 2 Tilbud til

Detaljer

Livslinjeråd. Petter Klette

Livslinjeråd. Petter Klette Livslinjeråd Petter Klette Google 2013 Hvorfor livslinjeråd i Tine? Stort fokus på dekningsbidrag Store forskjeller på rente og soliditet Manglende rådgivning rundt pensjon for bønder Lite optimalisering

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen : 08.09.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon,

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Innføringskurs i skogbruk er først

Innføringskurs i skogbruk er først kurskatalog Innføring i skogbruk Innføringskurs i skogbruk er først og fremst for de som ikke har formell kompetanse innen skogbruk fra før og for de som ikke har full kjennskap til Glommens virksomhet.

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk. Fagmøte grovfôrbasert melk og kjøtt, Fokhol mars 2016 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk. Fagmøte grovfôrbasert melk og kjøtt, Fokhol mars 2016 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk Fagmøte grovfôrbasert melk og kjøtt, Fokhol mars 2016 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke for Økologisk melk Foregangsfylke for Økologisk melk (2014-2017) Prosjektet er et

Detaljer

Miljøplan. Grendemøter 2013

Miljøplan. Grendemøter 2013 Miljøplan Grendemøter 2013 Inga Holt Rådgiver Miljøplan Hva skal vi gjennom? Målsetninger Innhold trinn 1 Gjødselplan Plantevernjournal Sjekkliste Kart med registreringer Trinn 2 Men først hva er? KSL

Detaljer

NBNB! Frist for søknad om tilskudd: 1. november.

NBNB! Frist for søknad om tilskudd: 1. november. SKOGBRUK. SKOGFOND Søknad om utbetaling av skogfond må fremmes innen utgangen året etter at investeringen er foretatt. Det er viktig at all nødvendig dokumentasjon/informasjon følger med søknaden. Det

Detaljer

Ny Giv Tjen penger på sau

Ny Giv Tjen penger på sau Ny Giv Tjen penger på sau Hordaland Februar 2014 Harald Pedersen Tveit Regnskap AS 1 Tveit Regnskap AS 2 Tveit Regnskap AS www.tveit.no 150 ansatte hvorav 75 autoriserte regnskapsførere Rådgiver / regnskapsfører

Detaljer

Bonden som byggherre, Skjetlein 4.februar 2015. Økonomirådgiver Siri Langmo og Kirsti Margrethe Haave Myran

Bonden som byggherre, Skjetlein 4.februar 2015. Økonomirådgiver Siri Langmo og Kirsti Margrethe Haave Myran Bonden som byggherre, Skjetlein 4.februar 2015 Økonomirådgiver Siri Langmo og Kirsti Margrethe Haave Myran Driftsplanlegging Begynt å tenke på oppgradering av driftsbygningen? Da er god planlegging viktig!

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. LBR3005 Økonomi og driftsledelse. Våren 2014. Privatister. VG3 Landbruk. Utdanningsprogram for Naturbruk

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. LBR3005 Økonomi og driftsledelse. Våren 2014. Privatister. VG3 Landbruk. Utdanningsprogram for Naturbruk OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen LBR3005 Økonomi

Detaljer

GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!

GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR! Trøgstad kommune Teknikk og næring Landbruksinfo Nr. 1, desember 2014 Innhold i nr. 1 2014 Innhold Jul på næringskontoret... 1 Miljørådgivning... 2 Skogen i Trøgstad har behov for ungskogpleie hvordan

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Statens landbruksforvaltning, www.slf.dep.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL 2013

VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL 2013 VEILEDNING I MØRE OG ROMSDAL 2013 40 kontordager med veiledning 2 skogdager 4 skogkvelder 40 timer med møter 3 timer med konkret kursing 400 enkelttimer i veiledning av skogeiere. Estimert antall veiledede

Detaljer

Bruk av rekneskap for å vurdere driftsfellesskap

Bruk av rekneskap for å vurdere driftsfellesskap Bruk av rekneskap for å vurdere driftsfellesskap Praktiske døme på driftsfellesskap i Nord- Trøndelag v/inger Skjerve Bjartnes, fylkesagronom hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Stavanger 26.09.2013 1 Disposisjon

Detaljer

FOR 1999-02-03 nr 190: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere

FOR 1999-02-03 nr 190: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere FOR 1999-02-03 nr 190: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere DATO: FOR-1999-02-03-190 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk avd. PUBLISERT: I 1999 503 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter

Skjetlein grønt kompetansesenter Skjetlein grønt kompetansesenter - et regionalt knutepunkt for utvikling av grønne næringer Med utgangspunkt i landbruket og andre grønne næringer skal vi bidra til vekst og utvikling i distriktene. Vi

Detaljer

Hva er dyrest? Grovfôr eller kraftfôr? En studie av driftsgranskingene 2014

Hva er dyrest? Grovfôr eller kraftfôr? En studie av driftsgranskingene 2014 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 14.03.2016 11/01319-10 Utarbeidet av Anders Huus Til: Representantskapet og styret i Norges Bondelag Kopi: Hva er dyrest? Grovfôr eller kraftfôr? En

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om tilskudd til utdrift av skogsvirke til bioenergi

Ofte stilte spørsmål om tilskudd til utdrift av skogsvirke til bioenergi Ofte stilte spørsmål om tilskudd til utdrift av skogsvirke til bioenergi Her finner du spørsmål med svar tilknyttet tilskuddet til utdrift av skogsvirke til bioenergi, jf 8 i forskrift om tilskudd til

Detaljer

TILTAK 2009 I SKOGEN I BJUGN & ØRLAND. Vedtatt i landbruksnemnda

TILTAK 2009 I SKOGEN I BJUGN & ØRLAND. Vedtatt i landbruksnemnda TILTAK 2009 I SKOGEN I BJUGN & ØRLAND Vedtatt i landbruksnemnda 28.01.2009 Utfordringer i skogbruket i Bjugn og Ørland Mer av ungskogen bør stelles og gammelskogen bør avvirkes. Skogbruket har en utfordring

Detaljer

TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL MV

TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL MV TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL MV. 12.01.2016 1 Endringer som kom i forbindelse med den nye forskriften av 19.desember 2014 - Alle beregningsregler og satser er plassert til jordbruksavtalen

Detaljer

Krav til gjødselplan og kontroll av gjødselplan. Ole Steffen Gusdal Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Fagsamling jordbruk

Krav til gjødselplan og kontroll av gjødselplan. Ole Steffen Gusdal Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Fagsamling jordbruk Krav til gjødselplan og kontroll av gjødselplan Ole Steffen Gusdal Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Fagsamling jordbruk 31.08.2016 Formål med dette innlegget Se hva som er de vanligste grunnene til at

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om tilskudd til utdrift av skogsvirke til bioenergi

Ofte stilte spørsmål om tilskudd til utdrift av skogsvirke til bioenergi Ofte stilte spørsmål om tilskudd til utdrift av skogsvirke til bioenergi Her finner du spørsmål med svar tilknyttet tilskuddet til utdrift av skogsvirke til bioenergi, jf 8 i forskrift om tilskudd til

Detaljer

Indekser 2000=100 (Tall for jordbruket inkluderer verdien av jordbruksfradraget ved ligningen)

Indekser 2000=100 (Tall for jordbruket inkluderer verdien av jordbruksfradraget ved ligningen) 4. Inntektsutviklingen i jordbruket Indekser 2000=100 (Tall for jordbruket inkluderer verdien av jordbruksfradraget ved ligningen) Kilde: Totalkalkylen i jordbruket Normalisert regnskap og Det tekniske

Detaljer

KRISEPLAN KRISE HOS BONDEN

KRISEPLAN KRISE HOS BONDEN KRISEPLAN KRISE HOS BONDEN FOREBYGGENDE: Sende ut hvis uhellet skulle være ute, og en fremmed skal i fjøset skjemaet til alle melkeprodusenter. Sende ut informasjonsplakaten Hvis landbrukstjenester sør

Detaljer

Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen

Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen Tilbud om skogbruksplaner i Roan og Osen Skogbruksplanen gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste verktøy til en aktiv utnyttelse av eiendommen din! Hva er en skogbruksplan? Skogbruksplanen

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/statistikk/referansebruk/referansebruk

Detaljer

Målgruppe: Arbeidssøkere som viser klar motivasjon for å jobbe innen avløseryrket og har behov for kvalifisering. Personlig egnethet vil vektlegges.

Målgruppe: Arbeidssøkere som viser klar motivasjon for å jobbe innen avløseryrket og har behov for kvalifisering. Personlig egnethet vil vektlegges. Opplæringsprogram landbruk Målgruppe: Arbeidssøkere som viser klar motivasjon for å jobbe innen avløseryrket og har behov for kvalifisering. Personlig egnethet vil vektlegges. Opptakskrav: Ingen formelle

Detaljer

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA. Nr. 4/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32

Medlemsblad for Landbruk Nordvest BA. Nr. 4/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32 Medlemsblad for BA RINGREVEN Nr. 4/2012 www. landbruknordvest.no årgang 32 Vi ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnere GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Maskinførerkurs Skarstua 14. - 17. mars 2013 Et 32 timers

Detaljer

Nordland Utmarkslag SA Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag SA Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund 10.2.14 Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag SA m/ seminar 2014 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 14. mars på Sortland hotell kl. 18:00. NU ønsker å fortsette ordningen med å

Detaljer

SITUASJONSBESKRIVELSE. Mange har et utgangspunkt der grovfôrkvalitet og mengde kunne vært bedre

SITUASJONSBESKRIVELSE. Mange har et utgangspunkt der grovfôrkvalitet og mengde kunne vært bedre SITUASJONSBESKRIVELSE Mange har et utgangspunkt der grovfôrkvalitet og mengde kunne vært bedre Historiske data Kukontrollen Informasjon fra bruker Regnskap TINE Driftsanalyse (EK) 24. oktober 2011 Kukontrollen

Detaljer

Landbrukstjenester Sør. Til tjeneste for kunden og bygda

Landbrukstjenester Sør. Til tjeneste for kunden og bygda Landbrukstjenester Sør Til tjeneste for kunden og bygda Landbruksvikarordningen gir deg trygghet ved sykdom Alle husdyrbrukere med rett til avløsertilskudd, har rett på landbruksvikarvikar ved sykdom og

Detaljer

Rundskriv 66/2006. Ny forskrift om tilskot til avløysing, kommentarer til reglene om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.

Rundskriv 66/2006. Ny forskrift om tilskot til avløysing, kommentarer til reglene om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Rundskriv 66/2006 Kontaktperson: Fylkesmenn Kommuner Inger Korsnes Hagen, Åslaug Nes Vår dato: 20.12.2006 Vår referanse: 200600001-66/046.1 Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: Postadresse: Postboks

Detaljer

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I RISSA

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I RISSA Trondheim 2016 TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I RISSA Du er en av flere skogeiere som mangler ressursoversikt med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016 kreves det dispensasjon for å kunne selge

Detaljer

Tjen penger på sau. Skei i Jølster Januar 2015. Harald Pedersen Tveit Regnskap AS

Tjen penger på sau. Skei i Jølster Januar 2015. Harald Pedersen Tveit Regnskap AS Tjen penger på sau Skei i Jølster Januar 2015 Harald Pedersen Tveit Regnskap AS 1 Tveit Regnskap AS 2 Tveit Regnskap AS www.tveit.no 160 ansatte hvorav 76 autoriserte regnskapsførere Rådgiver / regnskapsfører

Detaljer

SÆTRA ISLANDSHESTGÅRD - KURSER 2010

SÆTRA ISLANDSHESTGÅRD - KURSER 2010 Program 2010 SÆTRA ISLANDSHESTGÅRD - KURSER 2010 Her er en oversikt over våre kurser 2010. Mer detaljer finner du på sidene som følger. KURS DATOER PÅMELDING Kursserie som går vinter/vår 2010: Ridelære

Detaljer

Prosjekt Oppstartspakke gårdsoverdragelser. Evalueringsrapport versjon 25112015 Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser

Prosjekt Oppstartspakke gårdsoverdragelser. Evalueringsrapport versjon 25112015 Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser Evalueringsrapport 1.0 Bakgrunn Prosjekt Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser er et samarbeid mellom Regnskapskontor, Skogkurs, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Midtre

Detaljer

Nytt fra NLR Østafjells

Nytt fra NLR Østafjells Nytt fra NLR Østafjells Nr 1 2015 (Vi beklager et noe rotete utseende på denne utgaven, vi kommer sterkere tilbake seinere) Kontakt oss på: Telefon: 952 86 000 Mail: ostafjells@lr.no Hjemmeside:www.nlrø.no

Detaljer

7.10 Velferdsordninger

7.10 Velferdsordninger 2010 vedtatt å gjennomføre delprosjekt ved de påfølgende søknadsomgangene for begrensede geografiske områder. Prosjektene har hatt som formål å identifisere årsaker til avvik i dyretall for storfe mellom

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN Trondheim 22.12.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER I SKAUN Miljøregistrering i Skog (MiS) ble utført i Skaun kommune i 2000/2001 i forbindelse med utarbeiding av skogbruksplaner fra 1998. For å fortsatt være

Detaljer

HESTEGJØDSEL - EN RESSURS ELLER ET PROBLEMAVFALL? Hvordan lagre og håndtere hestegjødsel riktig

HESTEGJØDSEL - EN RESSURS ELLER ET PROBLEMAVFALL? Hvordan lagre og håndtere hestegjødsel riktig HESTEGJØDSEL - EN RESSURS ELLER ET PROBLEMAVFALL? Hvordan lagre og håndtere hestegjødsel riktig 1. Hvorfor er hestegjødsel et problem i Bergen kommune? Interessen for hestehold har økt betraktelig i Bergen

Detaljer

Kostnader til utarbeidelse av detaljtegninger og konkurransegrunnlag, samt byggeledelse kan støttes gjennom de ordinære investeringsvirkemidlene.

Kostnader til utarbeidelse av detaljtegninger og konkurransegrunnlag, samt byggeledelse kan støttes gjennom de ordinære investeringsvirkemidlene. Bedriftsutvikling tradisjonelt landbruk retningslinjer for 2014 I Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag etableres det fra 01.01. 2014 mulighet til å søke om tilskudd til Bedriftsutvikling tradisjonelt

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Strategisk plan for Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk revidering 2014

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Strategisk plan for Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk revidering 2014 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/1892-10 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Strategisk plan for Midtre Namdal samkommune miljø og landbruk revidering 2014 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11.

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. februar Innkalling til årsmøte 27/2 i Bodø Fra Våronnmøtet på Halsa

Detaljer

Orkdal kommune - regionsenter i vekst

Orkdal kommune - regionsenter i vekst Orkdal kommune - regionsenter i vekst 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel Målgruppe Mål Info om begynnerkurset Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden). Lærere som jobber med alle typer språkopplæring

Detaljer

Valg av driftstekniske løsninger på melkebruk med mye transport

Valg av driftstekniske løsninger på melkebruk med mye transport SLUTT RAPPORT Valg av driftstekniske løsninger på melkebruk med mye transport Innledning og bakgrunn for prosjektet: Prosjektet ble satt i gang etter at det hadde vært kontakt mellom Roger og Elisa Greibesland

Detaljer

Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver. Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører. Regnskapsfører og SPARRINGPARTNER

Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver. Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører. Regnskapsfører og SPARRINGPARTNER Tveit Regnskap AS Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver Harald Pedersen Autorisert regnskapsfører og rådgiver (Deltidsbonde) Tveit Regnskap AS 1 2 Tveit Regnskap AS Regnskapsfører www.tveit.no 150

Detaljer

Velferdsordningene 17.Mars 2016

Velferdsordningene 17.Mars 2016 Velferdsordningene 17.Mars 2016 Velferdsordningene Landbruksvikarer i Troms Tidligpensjon Sykdomsavløsning Regelverk Hvilke utgifter og kontroll Dispensasjonspraksis Rutiner i Troms, viktig å huske i saksbehandlerblanketten!

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2016

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2016 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2016 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/statistikk/referansebruk/referansebruk

Detaljer

Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus

Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus Brit Logstein og Arild Blekesaune Notat nr. 6/10, ISBN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll 7491 Trondheim brit.logstein@bygdeforskning.no

Detaljer

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I LEKA

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I LEKA Trondheim 2016 TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I LEKA Du er en av flere skogeiere som mangler ressursoversikt med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016 kreves det dispensasjon for å kunne selge

Detaljer

Tilbakeviser Bondelagets påståtte feil i diskusjonsnotat om Høyres jordbrukspolitikk: Detaljert kommentar

Tilbakeviser Bondelagets påståtte feil i diskusjonsnotat om Høyres jordbrukspolitikk: Detaljert kommentar NILF Klaus Mittenzwei 08.05.2013 Tilbakeviser Bondelagets påståtte feil i diskusjonsnotat om Høyres jordbrukspolitikk: Detaljert kommentar Norges Bondelag (NB) retter i et oppslag med tittel «Høyre er

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Tromsøregionens landbruksforvaltning Vår dato Vår referanse 13.05.2016 2015/267-6753/2016 Arkivkode: 89/7 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jørgen Bjørkli, tlf

Detaljer

Fagmøte Norsk Landbruksrådgiving

Fagmøte Norsk Landbruksrådgiving Fagmøte Norsk Landbruksrådgiving 29.01.2015 Franzefoss Miljøkalk Eskild Bergli Franzefoss Minerals Etablert i 1919 Familie eid selskap i 3. generasjon Markeder Landbruk Jordbruk Hagebruk Industri Smelteindustri

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS Navn Adresse Postnr Sted Trondheim 10.12.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS Du er en av flere skogeiere i kommunen som mangler skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog (MiS).

Detaljer