Daglig leder Ole Egil Flotve T: M: E: HMS leder Kjell Arild Andersen T: M: E:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk."

Transkript

1 Årsrapport 2009

2 Lett på jobb Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: M: E: HMS leder Kjell Arild Andersen T: M: E: Faglig leder Jan Olav Sørlie T: M: E: Driftsleder Arne Harald Johnsen T: M: E: Avdelingsleder Sten Jonny Andersson T: M: E: Økonomi / regnskap Karin Vedøy T: E: Arbeidsledere Arne Kolstø T: E: Frode Løken T: E: Marit Roness Hinderaker T: E: Anne Lise Solstrand T: E: Svein Inge Eriksen T: E: Marianne Hogneland T: E: Anne Marit Jørgensen T: E: Jenny Ånensen T: E: Charlie Dahl T: E: Else B Olsen T: E: May Irene Pedersen T: E: Gry Karine Davidsen T: E:

3 Stord og Ravnafloke Årets Vekstbedrift Vi avsluttet 2009 med å vinne kampen om den aller gjeveste prisen i bransjen - Årets Vekstbedrift 2008! Prisen ble delt ut av ASVL som er arbeidsgiverforeningen for Vekstbedriftene. Vi var en av fem kandidater som var nominert blant 220 bedrifter. Bakteppet for prisen er den solide satsingen vi har gjennomført for å øke kvaliteten på flere områder. Det er blant annet gjennomføringen av Lett på jobb, etablering av ART-grupper og opprettelse av tillitsvalgtordningen for arbeidstakere. Prisen på totalt kr ,- skal brukes i forbindelse med julebord og innflytting i nytt bygg i desember Endelig er vi i gang med nytt bygg på industrifeltet på Vea Øst. Det har vært en lang prosess, men vi har noe stort å glede oss til. Vi har hatt prosjektet ute på anbud og det var GL Prosjektservice AS som ble valgt som totalentreprenør. Det er Industripartner Karmøy som er byggeherre og eier. Karmøy kommune skal leie ca.1000 m2. Vi er en viktig arbeidsplass for mange i Karmøy kommune. I 2009 har vi hatt 67 arbeidstakere ansatt, og det har i gjennomsnitt stått 10 personer på venteliste. Vi har sammen med kommunen jobbet aktivt for å få etablert et kommunalt tilbud for de som trenger mer tilrettelegging og oppfølging enn det som er i VTA-tiltaket. Håpet er at dette er en realitet i løpet av Vi fortsetter samarbeidet med Strandsonen og oppfølging av sykemeldte. Nå har vi ansvar for Arbeidsrettet rehabilitering i denne delen av fylket. Det er krevende og utfordrende og vi håper på stabilitet som gir oss mulighet til å utvikle dette videre. Flere av kundene våre har hatt lavere aktivitet gjennom året. Det påvirket oss særlig i første halvdel av Det er viktig for oss å ha god og jevn produksjon samt gode arbeidsoppgaver. Våre produkter holder høy kvalitet og jeg er trygg på at vi i løpet av 2010 får høyere aktivitet på flere produksjonsområder. I tillegg skal vi ha fokus på å få inn nye arbeidsoppgaver som gir nye utfordringer. Til slutt tusen takk for solid arbeidsinnsats i heile uten hver enkelts bidrag hadde vi ikke oppnådd alt vi har har fått gjort. Det blir spennende å følge med på hvorden det nye bygget vårt reiser seg - Gleder meg til alle samles på Vea! Ole Egil Flotve Dagligl leder

4 Lett på jobb DRIFTSBERETNING Treavdeling Vea og Sevland Et nytt år har passert også for treavdelingene i bedriften. Tross dystre spådommer som følge av finanskrisen må vi si at treavdelingene på Sevland og Vea ikke har merket så mye til dette da vi har hatt jevn og god sysselsetting gjennom hele året. Det kan nok hende at bilde hadde sett annerledes ut uten finanskrisen, men noen stor forskjell fra tidligere år kan vi ikke si at det har vært. fasadeklosser. Avdelingene har hatt jevn og god sysselsetting som følge av stabile og gode kunder gjennom flere år. Eksempler er Hydro Aluminium Karmøy, (via Solvang Trelast AS), Bauer Nilsen, Karmøy kommune, Åkra Sementstøperi, Åkrehamn Trålbøteri og mange flere mindre kunder. Det har vært levert mye treemballasje, paller, kasser, wirekryss og brakkeklosser. I tillegg har det vært produsert og solgt egne produkter som hagemøbler, postkassestativ og Avdelingen i underetasjen på Sevland har og hatt store deler av sammensettingen av produktene som er levert. Eksempler er delproduksjon av hagemøbler, sperrekrakker, wirekryss og aluskilt. I tillegg har de hatt ansvar for utkjøring av skolefrukten. Utover dette fikk vi levert materialer og delproduksjon av noen større kasser som det ble pakket store offshore-rør for sending til Australia. Mye av dette kan vi takke godkjenningen vi har for stempling og godkjenning av materialer. En del av bedriftens filosofi er å opprettholde et godt og utviklende arbeidsmiljø. Det mener vi og tror at vi har klart i våre avdelinger. Vi har mange arbeidstakere som møter trofast på jobb hver dag og blir i bedriften år etter år. Vi går inn i det nye året med positivitet og stor opptimisme.

5 Aktivitet og trening Servicesenter Sevland 11 arbeidstakere og 2 arbeidsledere har hatt sitt daglige virke på avdelingen. Tradisjonelt har en her hatt en god delproduksjon for metallavdelingen. I år har det vært mindre av det, men stort sett hart det vært et variert og godt arbeidstilbud. Her er det stort spenn i arbeidsoppgavene. Pakking og utkjøring av skulefrukt, garnskjæring, montering av aluminiumsskilt, diverse tre og metallarbeid. I tillegg lages det mat i kantinen hver dag. Det bakes og selges rundstykker og hver fredag er det tilbud om varm mat. Mange av arbeidstakerne er aktive brukere av tilbudet i Lett på jobb. Hver torsdag er det en fin gjeng som trener sammen på senteret i Åkrehamn. Servicesenteret i Kopervik Vi er fortsatt den største avdelingen i bedriften og jobbfrukt utgjør den største arbeidsoppgaven. Vi er ca 30 personer med i pakking og utkjøring av frukt og får også hjelp i fra serviceavdelingen på Sevland på mandager og tirsdager. Det pakkes og kjøres ut 425 fruktkurver i uka, 4 dager i uken. Arbeidsoppgaver ellers er makulering, skruing av skilt, pussing av treklosser og andre småoppdrag. Nyheter i arbeidsoppgaver er strikking, det lages vesker, sokker og tøfler. Det er også startet opp en ART gruppe, det er kurs for å øke de sosiale ferdighetene, sinne trening og moralsk resonnering til deltakerne. Erfaringen viser at det har lært flere en bedre måte å løse konflikter på. Jobber videre med å få flere varierte oppgaver til avdelingen, da vi nå er så mange at det krever flere utfordringer.

6 Ernæring og kosthold Metallbearbeiding Kopervik 2009 var et rolig år når det gjelder bearbeiding av aluminium. Dette har en sammenheng med verdensmarkedet og det som har skjedd der. Utsiktene fremover vet vi ikke så mye om, men vi regner med at det vil ta seg opp igjen over tid. Vi har hatt en del arbeid i løpet av året for våre faste kunder både når det gjelder bearbeiding og maskinering. Har også hatt en del trearbeid for avd.vea. Noen av arbeidstakerene våre har og hospitert på Vea for og avlaste de litt. Vi er nå 13 faste personer som arbeider på avdelingen. To av de kjører også frukt to og tre dager i uken.ellers så har noen gått på diverse kurs i løpet av året og to av arbeidstakerene går fast på voksenopplæring to ganger i uken. Kantine Kantina er stedet der det lages sunn og god mat. Vi baker frokostbrød, lager pizza, lasagne og steker vafler- alt med grovt mel og havregryn. Vi har byttet ut brus med vann/farris og juice. Hver tirsdag og onsdag lager vi varm mat til FKH, og gleder oss over gode resultater på banen. Kantina er daglig samlingspunkt for alle avdelingene hvor vi har sosialt samvær i matpausen. Julebordet for alle ansatte og ekstra inviterte avholdes i kantina og da er både bordene og vi pyntet til fest. Det er en trivelig gjeng som arbeider her. De har godt humør og gjør en flott innsats.

7 Lett på jobb RESULTATREGNSKAP Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Og immatrielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsoverskudd(Årsunderskudd) Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

8 Trening og aktivitet BALANSE Note Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

9 Ernæring og kosthold EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 410 à Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

10 Lett på jobb NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller mer enn ett år etter balansedagen. Varer Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjonsforpliktelser Pensjonsordninger finansiert via forsikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Ekstraordinære inntekter og kostnader Inntekter og kostnader klassifiseres som ekstraordinære kundersom postene, ut fra foretakets spesifikke forhold, er både uvanlige, uregelmessige og vesentlige. Dersom virkningen av prinsippendringer og korrigering av feil i tidligere årsregnskap resultatføres, klassifiseres slike poster alltid som ekstraordinære, så fremt de er vesentlige. Skatt Virksomheten er ikke skattepliktig. Endring av regnskapsprinsipp Det er ingen endring i regnskapsprinsipper.

11 Sunne og gode matvaner Note 1) Varige driftsmidler Driftsløsøre Bygninger Tomter Sum Anskaffelseskost 1/ Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr. 31/ Akkum. Avskrivn. 31/ Bokført verdi 31/ Årets avskrivninger Note 2) Fordringer og gjeld / pantstillelser og garantier Ingen del av fordringer forfaller senere enn om ett år. Det er ingen pantstillelser Lån til ansatte: Det er ytt lån til fire ansatte på totalt kr , avtale foreligger. Ingen renteberegning. Note 3) Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Aksjekapitalen i Industripartner Karmøy AS pr består av 410 aksjer à kr ,-. Alle aksjene eies Karmøy kommune. Note 4) Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Antall årsverk: 16,4 Antall arbeidstakere VTA: 67 Solgte plasser Karmøy kommune: 0 Skoleelever: 3 Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Sum Ytelse til ledende personer Daglig leder Styret Lønninger Pensjonskostnader Annen godtgjørelse 451 Sum

12 Lett på jobb Ole Egil Flotve Daglig leder Svein I. Eriksen Styremeldem Harald Skorpe Styremedlem Hildborg F. Saltvik Nestleder Bjørn Oddvar Madsen Styreleder Obligatorisk tjenestepensjon: Selskapet har obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsforsikringen er frosset dvs. ansatte før fortsetter i ytelsesbasert pensjon (12 stk) og personer som ansettes etter 1/1-06 får innskuddsbasert pensjon. Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2009 utgjør kr ,- eks mva. Kostnadsført honorar for andre tjenester utgjør kr 3 900,- eks mva. Note 5) Bundne midler Av innestående i bank er kr ,- bundne skattetrekkmidler. Note 6) Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd kr består av tilskudd mottatt fra Karmøy kommune med kr og fra Staten/NAV med kr Driftstilskuddet fra NAV er brukt til lønn, opplæring, kvalifisering av yrkeshemmede arbeidstakere samt investering i driftog utviklingsmidler. Styrets medlemmer 2009

13 Trening og aktivitet STYRETS BERETNING FOR 2009 Virksomhetens art og beliggenhet Industripartner Karmøy AS er en bedrift for yrkeshemmede, som har virksomhet innen: trevare, metallbearbeiding, fruktservice, makulering og arbeidstrening. Virksomheten er eiet av Karmøy kommune og drives fra Kopervik, med produksjonsavdeling i Sævelandsvik og Vedavågen. Utvikling i resultat og stilling Styret mener at årsregnskapet med noter gir god informasjon om bedriftens stilling og drift i fjoråret. Resultatet er tilfredsstillende. Det har ikke truffet hendelser etter årsskiftet som har vesentlig innflytelse på regnskapet. Selskapet kan etter vedtektene ikke utdele utbytte. Hele overskuddet på kr ,- overføres derfor til annen egenkapital Fortsatt drift Forutsetningen vedrørende fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2009 er satt opp under denne forutsetningen. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende. Sykefraværet i 2009 var på 2,3 % for ordinært ansatte og 9,1 % arbeidstakere i tiltaket. Likestilling Bedriften har pr ansatte, hvor 38 kvinner og 47 menn. I selskapets styre er det 3 menn og 1 kvinne. Selskapet tilstreber at kvinner og menn skal behandles likt ved ansettelser og avlønning Ytre miljø Bedriften driver ikke noen form for produksjon som medfører forurensing av det ytre miljø.

14 Ernæring og kosthold

15 Lett på jobb Årsrapport HMS 2009 Vernerunder 2 vernerunder. Dette har gitt 79 handlingsplaner hvor 42 er utført innen frist 35 etter frist og 2 ikke utført. Brannvern Det er gjennomført informasjonsrunder på alle avdelinger med Kopervik brannvesen som også deltok på første brannøvelse i 09. Alle avdelinger har fått egen brannvernperm og det utføres brannteknisk kontroll hver måned. Brannvernleder har gjennomført brannvernlederkurs Tilsynsrapport Kopervik brannvesen Det er gjennomført branntilsyn på alle avdelinger uten avvik / anmerkninger. HMS Gjennomgang av HMS informasjon med Napo -filmer på alle avdelinger. Kurs Kurs i hygiene forskrifter med ansatte på alle kantinene/ kjøkken Risikoanalyser Gjennomgang av risikoanalyser. Hvordan føre analyse. Alle avdelinger gjennomgår risikovurdering. KVOS HMS arbeidet er i dag en del av undervisningen i Yrkeslære. Verneombud og HMS leder deltar i undervisningen ved behov. TVOC måling Haugaland HMS har gjennomført måling av luftkvalitet etter at mange klaget på luftveisplager. Ingen avvik påvist. Truck sertifikater Sapio har gjennomført kurs for 2 trucksjåfører. Mattilsynet Industripartner Karmøy er godkjent til å merke treemballasje etter standarden ISPM 15. HMS kontakter Representanter fra tillitsmannsapparatet er fra 2009 en del av vernerundene som HMS kontakter. Skader 2009 er gjennomført uten store personskader eller uhell. Avvik / feil og mangler er utbedret uten store omkostninger. Kjell Arild Andersen

16 Lett på jobb RÅDGIVENDE UTVALG Mål for RU - Kvalitetsikring av det arbeidet IPK gjør i forhold til utvikling av mennesker. - Samarrbeid mellom parter for å gi arbeidstakere/ søkere helhetlig tilrettelegging. - Være en ressurs for å finne gode individuelle løsninger for arbeidstakere. - Være en ressurs for å utvikle bedriften videre. - Synliggjøre bedriften for Karmøy kommune og forsøke å finne områder hvor begge parter kan ha gjensidig nytte av hverandre. Rådgivende utvalg har i 2009 bestått av: Egil Svela NAV Karmøy Karin Lande Karmøy kommune Ole Egil Flotve Industripartner Karmøy AS Jan Olav Sørlie Industripartner Karmøy AS Det er avholdt 6 møter i utvalget og det er behandlet 25 saker. I tillegg til gjennomgang av arbeidstakere, har behovet for tettere tilknytning til Karmøy kommune vært et gjennomgående tema. Karmøy kommunes mangeårige representant i utvalget Karin Lande, har argumentert for behovet for tettere kontakt mellom bedriften og kommunen, for å utnytte de ressursene som finnes i bedriften. I løpet av året er det en rekke hendelser som gjør at ledelsen i bedriften opplever at tilknytningen til kommunen er styrket. Behovet for ekstra tilrettelagte arbeidsplasser finansiert av Karmøy kommune har også i år vært gjennomgangstema i utvalget. Selv om ingenting ble avgjort i løpet av året, har det kommet flere signaler som gjør at ledelsen har et godt håp om at en avtale vil være undertegnet i løpet av første halvår i ARBEIDSMILJØTILTAK I forhold til utvikling av sosial kompetanse, samt å medvirke til et godt arbeidsmiljø bruker bedriften ART som et arbeidsverktøy. ART er et multimodalt program for trening av sosial kompetanse som består av 3 komponenter; sosial ferdighetstrening, sinnekontroll og moralsk resonnering. Et tilrettelagt ART kurs slik vi gjennomfører det varer i ca. 50 timer, fordelt på to gruppesamlinger på 45 min. hver uke. ART timene følger en fast struktur, men innholdet i timene tilrettelegges etter funksjonsnivået på deltakerne i gruppen. Gjennom positive tilbakemeldinger, rollespill, diskusjoner, motivasjonsleker og mye mer skal deltagerne innenfor gruppens trygge rammer øve på ferdigheter som er nødvendig i arbeidsmiljøet og andre sosiale sammenhenger.

17 Lett på jobb En viktig del av ART er generalisering av ferdigheter til det daglige liv. Til dette brukes blant annet repetisjoner og hjemmeoppgaver. En ART gruppe ble avsluttet til sommeren, og en ny gruppe med 6 arbeidstakere ble startet i september. ART trenerne opplever god utvikling i gruppen, og evalueringer viser at arbeidsmiljøet har bedret seg. Vi er stolte av at vi har gjennomført to ART samlinger i uken, siden september uten avlysninger. YRKESLÆRE Bedriften har i mange år hatt et godt samarbeid med Karmøy voksenopplæringssenter(kvos). For skoleåret 2009/2010 har 6 arbeidstakere deltatt på et 10 måneders kurs i yrkeslære. Deltakerne har sammen med lærer fra KVOS hatt fokus på organiseringen av bedriften samt arbeidslivet generelt. KARTLEGGING OG EGENVURERING AV ARBEIDSTAKERNE NAV stiller krav til kartlegging og egenvurdering av de tiltaksansatte. Bedriften har i løpet av 2009 utviklet et nytt verktøy som skal brukes til disse vurderingene. Kartleggingen vektlegger synliggjøring av utvikling, og viser dette gjennom enkel grafisk fremstilling. Verktøyet er utviklet på bakgrunn av den erfaringen bedriften har gjennom utvikling av mennesker gjennom 25 år. SAMARBEID MED FKH Bedriften har i år videreutviklet sitt samarbeid med regionens toppfotballag FK Haugesund. Bedriften er som kjent fast leverandør av frukt og varm mat til A- laget. Som en del av avtalen har flere av bedriftens interesserte mottatt gratis adgangskort til hjemmekampene på gamlå. Samarbeidet toppet seg med besøk fra flere sentrale spillere på den tradisjonelle sommeravslutningen på kaien. SYNLIGGJØRIG AV ARBEIDSTAKERE Bedriften har en klar målsetning om å synliggjøre at arbeidstakere bidrar til verdiskapning i samfunnet. Konkret kommer dette til utrykk gjennom at arbeidstakerne selv står i fokus når bedriften skal presenteres. I løpet av det siste året har 8-10 arbeidstakere informert om bedriften til blant annet formannskapet i Karmøy kommune, Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Stangeland ungdomskole, styret i ASVL og inviterte fra Karmøy kommune. Vi mener dette gir utenforstående en langt bedre forståelse av det arbeidet som blir utført i bedriften, og er svært fornøyde med den jobben våre arbeidstakere gjør som ambassadører for Industripartner Karmøy AS.

18 Lett på jobb TILLITSVALGTE FOR ARBEIDSTAKERNE For å bedre arbeidstakernes innflytelse i bedriften, ble det i februar gjennomført informasjon om tillitsvalgtes oppgaver med påfølgende valg av tillitsvalgte på alle avdelinger. Inkludert vararepresentanter ble det valgt 6 tillitsvalgte. I samarbeid med UNI-K (Haugesund) arrangerte Industripartner Karmøy AS tillitsvalgtkurs i mars. Totalt deltok det her 17 tillitsvalgte fra Vepro (Tysvær), Senit (Sauda), Podlen (Stord) i tillegg til arrangørbedriftene. Som foredragsholdere ble Reidar Sandnes og Karl Elling Ellingsen engasjert. Reidar har lang erfaring som tillitsvalgt i Prima AS (Trondheim), som er en av landes største tilrettelagte bedrifter. Karl Elling er en nasjonal kapasitet på brukermedvirking med lang erfaring på området. Det ble i 2009 arrangert 9 møter mellom de tillitsvalgte og ledelsen, og 30 saker er behandlet. Gjennomgående saker har vært situasjonen i bedriften, velferdstilbudet, arbeidsmiljø og verdigrunnlaget til bedriften. De tillitsvalgte har også vært på besøk ved UNI-K for å gjennomgå deres arbeidsmiljøundersøkelse som en del av prosessen mot å gjennomføre en egen undersøkelse ved bedriften. Som et ledd av innføringen av tillitsvalgtordningen arrangerte bedriften en fagkveld med brukermedvirking som tema. Møtet engasjerte ordinært ansatte i tilrettelagte bedrifter i regionen, og vi fikk nyttige innspill til det videre arbeidet med brukermedvirkning i bedriften. Ledelsen opplever at de tillitsvalgte engasjerer seg om sakene, og at representantene involverer seg i diskusjonene på møtene. Siden tillitsvalgtordningen er ny ved bedriften er det en utfordring for de tillitsvalgte å finne sin rolle som arbeidstakerrepresentanter, å få arbeidstakerne til å bruke de tillitsvalgte samt å få informasjonsflyten til å fungere. Ledelsen mener imidlertid at ordningen har fått en god start, og opplever at ordingen fungerer etter sin hensikt.

19 Lett på jobb Lett på jobb 2009 Lett på jobb ble i 2009 videreført i tråd med prosjektplanen som ble utviklet i Prosjektgruppen har hatt tre møter i løpet av I tillegg har Jan Olav Sørlie og Reidun Høines hatt jevnlig kontakt om aktivitetene i prosjektet. En viktig satsning har vært å starte arbeidet med å utvikle Lett på jobb fra et prosjekt til et konsept. Målsettingen er at andre bedrifter også kan bruke Lett på jobb-modellen. Modellen har i løpet av 2009 blitt presentert i flere ganger. I april deltok vi på et møte hos NAKU (Nasjonalt kompetansesenter for utviklingshemmede) i Trondheim og i oktober presenterte vi modellen for styret i ASVL. Tilbakemeldingene er positive.vi har startet arbeidet med å utvikle materiell til konseptet og Lett på jobb har nå egen logo. Arbeidet med undervisnings-heftet er startet. Vi har i 2009 hatt to grupper med til sammen sju deltakere i Kopervik. Tema for gruppene er sunn mat og vektreduksjon. Flere av deltakerne har gått ned i vekt og de fleste gir gode tilbakemeldinger om endringer i matvaner. Ti arbeidstakere får individuell oppfølging. Det ble i løpet av året gjennomført tre felles samlinger med alle ansatte. Nytt tiltak i siste del av 2009 er Mat for menn. Dette er et tilbud til menn som vil lære mer om å lage middagsmat. Vi startet opp med 4 deltakere og har nå 3 svært aktive kokkelærlinger. Dette er et tiltak som fungerer svært godt og som blir videreført i Et av de viktigste målene vi har jobbet med er å skape bevissthet, oppmerksomhet og engasjement omkring en helsefremmende livsstil. Det er tydelig at dette engasjerer. Foruten sunner mat har vi fokus på aktivitet. Vi har to grupper som går på treningssenter hver torsdag. Det vises god innsats og stor treningsglede på treningene. I tilleg deltok vi på mosjonsløpet Hydro Rundt og Konica Minoltas fotballcup. Det er og andre som ser verdien av dette prosjektet. Vi ble tildelt kr i RUP-midler og det er søkt om nye midler til videreforlengelse av prosjektet i kr. Tildelte midler blir brukt på tiltakene som er beskrevet i prosjektplan Reidun Høines, Rådgiver Charlie Dahl, treningskoordinator

20 Frukt Transportkasser Kopiering Aluminium Makulering Garnskjæring Catering Trepaller Laminering Innbinding Jobbfrukt Kantine Frisnesveien 13 Postboks Kopervik T: F: Sveholmen Sævelandsvik T: F: Vea Øst 4276 Vedavågen T: F: E:

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS Innhold: 03 Innledning 04 05 06 07 08 09 10 12 13 13 14 16 16 18 22 23 24 25 28 29 30 31 32 Årsrapport for

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2012 Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Kontakt Uloba dersom du ønsker årsrapporten i Word-format eller

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

backe bergen AS Årsrapport 2013

backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen as Foto: truls løtvedt 1 2 3 Forsiden: Sundts veg detalj. (Foto: Truls Løtvedt). 1: Dokken. 2: Flåte i dokken. 3: Forsilo på flåte i dokken. Sundts veg Arkitekt:

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

lokalkunnskapen vår god å ha. Vi vet hvor du bor, og våre

lokalkunnskapen vår god å ha. Vi vet hvor du bor, og våre Årsrapport 2013 1 2 Hvorfor er det ingen som snakker om smådriftsfordeler? Større er nødvendig vis ikke det samme som bedre! I vinter har vi hatt mye ekstremvær. I ettertid viste deg seg at de små everkene

Detaljer

ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST

ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST Kreditorforeningen Vest har satset på Vest-Norge siden 1898 I 2010 hadde vi ca. 1.300 oppdragsgivere i Vestlandsfylkene Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane

Detaljer