KUNNSKAPSLEDELSE Modulbasert kurs for ledere i sykehus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUNNSKAPSLEDELSE Modulbasert kurs for ledere i sykehus"

Transkript

1 KUNNSKAPSLEDELSE Modulbasert kurs for ledere i sykehus

2 INNLEDNING Bakgrunn for kurset - målgruppe Legeforeningens mål er at helsetjenesten skal ledes så godt som mulig. Ledelse har stor betydning for resultatene som oppnås, for arbeidsmiljø og for kvalitet i pasientbehandling. Sykehus er komplekse organisasjoner der kunnskapsbasert kompetanse er den kritiske ressursen for god pasientbehandling. Riktig bruk og utvikling av kompetansemedarbeidere krever ledelse av høy kvalitet. Mange leger i lederstillinger har signalisert behov for mer spesifikke kurs tilpasset lederrollen. I perioden oktober 2013 til mars 2014 gjennomførte derfor Legeforeningen pilotprosjektet Kunnskapsledelse med hovedmålgruppe førstelinjeledere i sykehus. Det ble i pilotprosjektet blant annet fokusert på aktuelle bestemmelser i lov og avtaleverk knyttet til ledelse. For Legeforeningen er det også av betydning at en lederutdanning skal være identitetsfremmende og styrke lederens integritet i forhold til ulike utfordringer på arbeidsplassen. Det var dobbelt så mange søkere som det var plasser til da det første kurset startet opp høsten 2013, og mange ønsket å stå på venteliste. Det ble utarbeidet evalueringsskjema etter hver kursmodul, samt en evaluering av kurset samlet. Legeforeningen mottok viktige innspill gjennom evalueringsprosessen, noe som har resultert i enkelte justeringer i programmet. Det var svært positive tilbakemeldinger om det faglige innholdet og om innholdets relevans i forhold til den enkelte leders utfordringer i lederstillingen. Kunnskapsledelse Kunnskapsledelse skiller seg fra tradisjonell ledelse ved at det er prosesser som ledes. Den viktigste er kunnskapsutviklingsprosessen. Kunnskap utvikles i samspill mellom medarbeidere eller andre nettverk i virksomheten. Samspill forutsetter kommunikasjon på flere plan. Kommunikasjon internt og eksternt er et grunnleggende suksesskriterium i kunnskapsvirksomhet.

3 En viktig oppgave er å ivareta og synliggjøre individer og avdelingers kompetanse på en tydelig måte. Kunnskapsledelse innebærer blant annet å analysere kompetansegap i organisasjoner, stimulere til læring i team og praksisfellesskap, tilrettelegge for spredning av kunnskap på tvers av organisasjonsenheter og å utøve prosessledelse. Legeforeningen har i dette modulbaserte kursopplegget valgt å ha særlig fokus på Ansvarlig ledelse Ansvarlig ledelse kjennetegnes av at arbeidet i virksomheten skjer i henhold til lov og avtaleverk og med utgangspunkt i mål og rammer for sykehusdriften. Kvalitetsledelse Sykehus er kunnskapsorganisasjoner hvor gode kvalitetssystemer og kvalitetskontroll; herunder gode arbeidsvaner og samarbeidsforhold gir grunnlag for videreutvikling av kunnskap i fagmiljøene på ulike nivåer og dermed en best mulig pasientsikkerhet. Fokus på kvalitetsledelse er et konfliktforebyggende element. Verdiledelse Verdiledelse handler om å tydeliggjøre og lede ved hjelp av verdier. Det innebærer blant annet å bruke profesjonsetikken som grunnlag for utvikling av faget og av helsetjenesten. Et mål med verdiledelse er å utvikle forpliktelse og tilhørighet blant medarbeiderne. Verdiledelse bør bygge på verdier som til en viss grad er internalisert blant medarbeiderne, og også være et grunnleggende element når det gjelder trygghet i den enkelte ansattes arbeidssituasjon og karriereløp. Teamledelse/medledelse Teamledelse innebærer å legge til rette for at medlemmene i teamet anvender de ressurser det har til rådighet for å arbeide sammen om teamets arbeidsoppgaver og derigjennom skaper resultater for organisasjonen, for teamet og for teamets medlemmer. De ulike ledelseselementene vil være gjennomgående i alle modulene, men slik at hovedvekten er forskjellig fra modul til modul. Dette kurset består av fire moduler. Modul 1 gjennomføres november Modul 2 gjennomføres januar Modul 3 gjennomføres februar De første modulene blir på Askeladdens hus, Soria Moria. Modul 4 kombineres med en studiereise. Tidspunktet vil bli i mars eller april 2015 og vil bli fastsatt i løpet av høsten. Omfanget vil bli 2-3 virkedager. Påmelding Påmelding til: innen. 22. september.

4 MODUL I Hovedvekt: Ansvarlig ledelse Dag 1 3. november Registrering Velkomsthilsen v/president Hege Gjessing Primadonnaer på arbejdspladsen v/ cand.merc, ph.d. Helle Hedegaard Hein, Copenhagen Business school Lunsj Samarbeid på arbeidsplassen Den nordiske modellen Hvordan sikre og legge til rette for gode prosesser mellom partene basert på tillit, medbestemmelse og gjensidig forståelse for partenes ulike roller? v/direktør Kåre Hagen, forskningsinstituttet NOVA Kaffe Sentrale helselover v/anne Kjersti Befring, dr.stip., juridisk fakultet, Universitetet i Oslo Forhandlingsteknikk og forhandlingsledelse v/ Anne Kjersti Befring, dr.stip., juridisk fakultet, Universitetet i Oslo Tid til disposisjon utveksling av erfaringer Samling før middag Middag

5 MODUL I Dag 2: 4. november Forhandlingsøkonomi Tallenes betydning i forhandlingssituasjonen. Bevilgningsstruktur. Begrepene overheng, lønnsmasse, glidning, prosent/kronetillegg, virkningstidspunkt og etterbetaling v/ forhandlingsøkonom Trond Teisberg, Akademikerne 09:30 Aktuelle tema i den daglige drift av avdelingen/enheten blant annet fra følgende lover: Arbeidsmiljøloven, Ferieloven, Folketrygdloven, Likestillingsloven og Diskrimineringsloven v/advokat Marion Hirst, leder av helserettsstudiet ved Høgskolen i Lillehammer Pause Aktuelle tema i den daglige drift av avdelingen/enheten forts Lunsj Førstelinjeledere og media Medierådgivning - Praktiske øvelser - Presseetikk v/ kommunikasjonssjef Knut E Braaten, Legeforeningen Kaffe Utfordringer for moderne ledere v/ Sigrid Røyseng, professor i kultur og ledelse, BI Diskusjon Oppsummering og presentasjon av Modul II Kursslutt

6 MODUL II Hovedvekt: Kvalitetsledelse Dag 1 : 28. januar Kunnskapsbasert praksis gjøre de riktige tingene og gjøre tingene riktig. Hvordan skaffer man seg som leder oversikt over resultatene i egen avdeling, og hvordan leder vi kvalitetsforbedringsprosessene videre? Case v/ seksjonsoverlege Sissel Hjelle og seksjonsoverlege Erik Dyb Liaaen, Helse Møre og Romsdal Lunsj Kvalitetssikringssystemer og praktisk bruk av disse i hverdagen. Hvordan lykkes i arbeidet med å forbedre kvalitet og pasientsikkerhet? v/ellen Catharina Tveter Deilkås, leder av Legeforeningens Utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten Kaffepause 1445 En jungel av meldesystemer ledelsesutfordringer En grunnleggende innføring i begreper Formelle prosedyrer. Hvordan unngå forhåndsdømming? v/ juridisk rådgiver Gorm Are Grammeltvedt, Diakonhjemmet sykehus Åpenhetskultur Hvordan kan jeg som leder legge grunnlaget for og videreutvikle denne med utgangspunkt i avvikssystemer/ praksis? Lederstøtte/kollegastøtte v/direktør Jan Fredrik Andresen, Helsetilsynet Tid til disposisjon utveksling av erfaringer mv Samling før middag

7 MODUL II Dag 2: 29. januar Hvordan forebygge og håndtere konfliktsituasjoner på arbeidsplassen? Hvordan få et arbeidsmiljø preget av dialog og samarbeid? v/gunnar Bovim, rektor ved NTNU Håndtering av vanskelige personalsamtaler/krisesamtaler v/ Jon Reichelt, lege/psykiater, leder for kontor for psykiatri og stressmestring i Forsvarets sanitet Hva kan Legeforeningen bidra med? Hvordan bruke formelle og uformelle arenaer og verktøy for å få en god dialog og positiv utvikling? v/jon Helle, leder Norsk overlegeforening og Johan Torgersen, leder Yngre legers forening Lunsj Lojalitetsplikt og ytringsfrihet v/advokat Synne B Staalen, Legeforeningen Kaffe Økonomi og aktivitetsstyring i helseinstitusjoner. Mulighetsrom i egne budsjetter; herunder bruk av DRG på avdelingsnivå, økonomiske virkemidler/budsjettprosesser, involvering av tillitsvalgte Særskilte lederutfordringer knyttet til lønn, arbeidstid, tjenesteplaner og faglig utvikling v/avdelingsoverlege Arne Laudal Refsum, Diakonhjemmet sykehus Oppsummering og presentasjon av modul III Kursslutt

8 MODUL III Hovedvekt: Verdiledelse/ omstillinger/medledelse/ teamledelse Dag 1: 25. februar Pasientorientert ledelse Pasientbehov systembehov Hvordan kan man i praksis la faget være førende for ledelsen? v/sykehusdirektør Per Bleikelia, Ringerike sykehus, Vestre Viken Lunsj Omstillinger-konsekvenser-involvering Funksjonsfordeling/endringsledelse/forbedringsledelse? v/avdelingsoverlege Bjørn Atle Bjørnbeth, Oslo universitetssykehus Kaffe Ledelse av/samarbeid med andre yrkesgrupper/kompetansepersoner Arbeidsflyt ansvarsplassering og dialog Jobbglidning- muligheter og utfordringer v/ avdelingssjef Tom Guldhav, Helse Førde Tid til disposisjon utveksling av erfaringer mv Samling før middag Middag

9 MODUL III Dag 2: 26. februar Ledelsesutfordringer i sykehus forskjeller mellom ulike nivåer? Hva vet vi om dette? v/ daglig leder Jon Hippe og forsker Sissel Trygstad, Forskningsstiftelsen Fafo Ledelse og etikk Pasientnær etikk, økonomisk etikk, ledelsesetikk. Hvordan utvikle et felles verdigrunnlag forankret i profesjonene? Innlegg diskusjoner. v/professor Reidun Førde, Universitetet i Oslo Lunsj Rådet for legeetikk Den norske legeforening Oppgaver og utfordringer v/rådets leder, lege Svein Aarseth Inkluderende arbeidsliv - HMS Aktuelle avtalebestemmelser, praktiske erfaringer v/ generalsekretær Geir Riise, Legeforeningen Kaffe Personalpolitikk fleksibilitet. Hva betyr den moderne legerollen for driften av avdelingen? Særlige utfordringer for yrkesaktive småbarnsforeldre m.v Seniorpolitikk - Hvordan ta vare på og utvikle den ressursen eldre arbeidstakere representerer i enheten? Case v/avdelingsoverlege Siri Tau Ursin, Helse Stavanger Oppsummering og presentasjon av modul IV hvor det i tillegg til studiebesøk vil bli fokusert på den enkeltes videreutvikling som leder Kursslutt

10 MODUL IV MODUL III Modul IV Studietur i tilknytning til lederrollen Program vil foreligge senere.

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten

Sak 5: Endring og omstilling i politi- og lensmannsetaten Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

Programmet kan inngå som

Programmet kan inngå som 1 Foreløpig skisse til Lederutviklingsprogram Introduksjon Vi viser til Møre og Romsdal fylkeskommunee sin vedtattee «Arbeidsgiverpolitikk for framtida» med bla. plattform for ledelse og medarbeiderutvikling.

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

FORTELL MEG AT JEG ER ØNSKET!

FORTELL MEG AT JEG ER ØNSKET! FORTELL MEG AT JEG ER ØNSKET! SCANPIX Veileder i seniorpolitikk for politi- og lensmannsetaten 2 Innhold 1 Innledning 4 2 Hva er seniorpolitikk? 4 3 Mål og strategi for seniorpolitikken i politi- og lensmannsetaten

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

og bedre skal det bli!

og bedre skal det bli! Hvordan kommer vi fra visjoner til handling? og bedre skal det bli! Veileder IS-1502 Praksisfeltets anbefalinger for å oppnå god kvalitet på tjenestene i sosial- og helsetjenesten Oppfølging av «og bedre

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter 1 Robust organisering Verktøybok for kunnskapsbedrifter 2 Innhold Begrepsforklaringer og verktøybokas oppbygning 4 Robust kunnskapsbedrift 6 Myter og utfordringer 12 Arbeidspraksis, teamarbeid og ansvarskompetanse

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer