PRESENTASJON AV REGNSKAP 2. KVARTAL 2005, TROMSØ, OSLO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRESENTASJON AV REGNSKAP 2. KVARTAL 2005, TROMSØ, OSLO 9.8.2005"

Transkript

1 PRESENTASJON AV REGNSKAP 2. KVARTAL 2005, TROMSØ, OSLO

2 Strategi

3 Vår strategiske tenkning Resultater Resultater på påkort og og lang lang sikt. sikt. (Finansielle (Finansielle størrelser) størrelser) Markedsposisjon (kunder og og portefølje) Økt kryssalg (+ andre inntekter) Bedre risikoprising Bedre KTI Økt kvalitet Bedre risikoprofil og risikostyring Bedre systemer og rutiner Menneskelige ressurser (kompetanse og og kapasitet) Prosesser og og arbeidsmetoder (hva (hva og og hvordan) Spesialistkompetanse Breddekompetanse og salgsferdigheter Systemferdigheter

4 Nøkkeltall Nord-Norge: Antall innb.: Rating A3 (Moody s) og A- (Fitch Ratings) Forvalt.kapital 44,6 mrd Utlån 39,7 mrd Innskudd 25,5 mrd Antall kontor 92 Antall kunder Person Næring Lag/foreninger Forsikring

5 Organiseringen av finanskonsernet Konsern Morbank Eiendomsdrift AS Eiendomsforvaltning Eierandel 100% SpareBank 1 Gruppen Tromsø Bodø Finanskonsern Eierandel 17,63% SpareBank 1 Finans Nord Norge AS Leasing/factoring Eierandel 100% SpareBank 1 Nord Norge Securities ASA Verdipapirforetak Eierandel 55,95% EiendomsMegler 1 Nord Norge AS Eiendomsmegling Eierandel 100% Tromsø Bodø Alta Hammerfest

6 Vår organisasjon Intern revisjon Hovedstyret Risk manager Adm. direktør Informasjonsdirektør Viseadm. direktør Strategi og utvikling 3 regiondirektører Region Nordland Region Hålogaland Region Finnmark Finans konserndirektør Personmarked konserndirektør Bedriftsmarked konserndirektør Interne støttefunksjoner konserndirektør Kapitalmarked PM Troms Kundeavdeling. Personal//organisasjon Finansregnskap Økonomisk styring Kundesenteret Kredittsekretariat IT Sikkerhet Markedskommunikasjon Kredittstøtte Internservice Kunderettet virksomhet Fagavdelinger

7 SpareBank 1 Nord-Norge konsern: Hovedkontor: Tromsø Organisering: 4 regioner Lokalisering: 92 steder Ansatte i konsernet: 852

8 IFRS 1. SpareBank 1 Nord-Norge konsern vil presentere kvartalsregnskap og årsregnskap 2005 i henhold til IFRS regelverket 2. Utkast til åpningsbalanse for 2004 og 2005 er omarbeidet ut fra nåværende forståelse av IFRS-regelverket 3. Foreløpige signaler fra Kredittilsynet tyder på at selskapsregnskapet til banken (morbanken) etter IFRS tidligst kan avlegges per Dette medfører inntil videre ulike regnskapsprinsipper i konsern- og morbankregnskap.

9 Våre overordnede økonomiske mål Soliditet SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å oppnå en kapitaldekning på 12%, hvorav kjernekapitalen skal utgjøre 9%. Kjernekapitalen skal ved kvartalsrapportering utgjøre minimum 8% inkludert 50% av årets overskudd. Lønnsomhet SpareBank 1 Nord-Norge skal ha en egenkapitalavkastning som avspeiler den risiko som ligger i virksomheten og det generelle rentenivået. Målet er en avkastning etter skatt som er minimum 6% over avkastning på langsiktig statsobligasjon.

10 Kapitaldekning (BELØP I MILL. KRONER) MORBANKEN - NRS KONSERN - IFRS ,859 2,612 2,851 Kjernekapital 2,810 2,583 2, Tilleggskapital utover kjernekapitalen Fradragsposter: Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Kapitaldekningsreserve ,381 3,186 3,391 Netto ansvarlig kapital 3,303 3,106 3,180 28,694 29,473 29,231 Totalt risikovektet volum 29,871 29,827 29, % % % Kapitaldekning i % % % % 9.96 % 8.86 % 9.75 % Kjernekapitaldekning i % 9.41 % 8.66 % 9.24 % (1) Ved kvartalene er ikke årets opparbeidede resultat inkludert i kjernekapitalen.

11 Våre overordnede økonomiske mål Soliditet SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å oppnå en kapitaldekning på 12%, hvorav kjernekapitalen skal utgjøre 9%. Kjernekapitalen skal ved kvartalsrapportering utgjøre minimum 8% inkludert 50% av årets overskudd. Lønnsomhet SpareBank 1 Nord-Norge skal ha en egenkapitalavkastning som avspeiler den risiko som ligger i virksomheten og det generelle rentenivået. Målet er en avkastning etter skatt som er minimum 6% over avkastning på langsiktig statsobligasjon.

12 Hovedtrekk 2. kvartal 2005 (2004) God resultatutvikling Driftsresultat etter tap, før skatt på 316 mill kroner (281 mill kroner) Egenkapitalavkastning etter skatt 17,2 % (18,4 %) Overskudd pr. grunnfondsbevis kr 10,06 (kr 9,62) (morbank) Positiv resultatutvikling i SpareBank 1 Gruppen AS: Bankens andel 37 mill kroner (17 mill kroner) Kostnadsprosent: 54,2 % (49,9%) Fortsatt lave tap: Tap på utlån utgjør 25 mill kroner (100 mill kroner) Misligholdte og tapsutsatte engasjementer redusert med 6 % siste år Utlånsvekst siste 12 måneder: 4,5 % (8,1 %) Personmarkedet: + 9,9 % Bedriftsmarkedet: - 3,6 % Utlånsvekst 2. kvartal: 4,1 %, tilvarende en annualisert vekst på 16,4%. Innskuddsvekst siste 12 måneder: 7,8 % (12,0 %) Innskuddsdekning: 64,4 % (62,5 %)

13 Hovedtall balanse (Beløp i mill kroner) BALANSE Endring kr Endring % Forvaltningskapital 44,696 42,994 1, % Brutto utlån 39,663 37,941 1, % Innskudd fra kunder 25,542 23,695 1, %

14 Resultatregnskap - konsern IFRS (Beløp i mill kroner) Endring Netto rente- og kredittprovisjonsinnt % 2.62 % Sum andre driftsinntekter % 1.01 % Sum netto inntekter % 3.63 % Sum driftskostnader % 1.80 % Resultat før tap og nedskrivninger % 1.82 % Tap på utlån, garantier m.v % 0.48 % Andre nedskrivninger % 0.00 % Netto tap og nedskrivninger % 0.47 % Resultat før skattekostnader % 1.34 % Skatt på ordinært resultat % 0.32 % Minoritetsinteresser % 0.00 % Resultat av ordinær drift etter skatt % 1.02 %

15 Resultatutvikling konsern Sett i forhold til første halvår 2004 er hovedårsaken til resultatendringen: Reduserte netto renteinntekter Økte andre inntekter Netto gevinst/avkastning og verdiendring verdipapirer Andel resultat Sp 1 Gruppen AS og Sp 1 Utvikling DA Økte kostnader Reduksjon netto tap på utlån - 18 mill kr 6 mill kr - 10 mill kr + 8 mill kr - 25 mill kr + 74 mill kr

16 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter - Konsern KV.03 3.KV.03 4.KV.03 1.KV.04 2.KV.04 3.KV.04 4.KV.04 1.KV.05 2.KV % 3.00 % 2.00 % 1.00 % 0.00 % Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap. 2.KV.03 3.KV.03 4.KV.03 1.KV.04 2.KV.04 3.KV.04 4.KV.04 1.KV.05 2.KV.05 Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap % 2.71 % 2.63 % 2.56 % 2.68 % 2.60 % 2.61 % 2.46 % 2.44 %

17 Datterselskaper Overskudd etter skatt SpareBank1 Finans Nord-Norge AS 7,304 3,958 AS Fiskerikreditt (under avvikling) Eiendomsdrift AS 2,440 4,120 Eiendomsmegler 1 Nord-Norge AS 3, SpareBank1 NN Securities ASA (55,95%) 861 1,178 ANS Bygginvestor I (52,36%) 0 0 TOTALT 14,580 9,974

18 Kvartalsvis resultatutvikling - Konsern (Beløp i mill kroner) 2.KV.05 1.KV.05 4.KV.04 3.KV.04 2.KV.04 Netto rente- og kredittprov.innt Sum andre driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat før tap og nedskr Netto tap og nedskrivninger Resultat før skattekostnader Skatt på ordinært resultat Resultat av ord. drift etter skatt Resultatene i kvartalene for 2004 er omarbeidet etter IFRS for alle poster som ikke omfattes av IAS 39

19 Våre overordnede økonomiske mål Markedsandel 1. SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å oppnå en markedsandel i Nord-Norge på minimum 30% innenfor alle produktområder innen Produktområder omfatter kreditt, sparing, forsikring og betalingstjenester Effektivitet 1. SpareBank 1 Nord-Norge har som mål at kostnadene skal utgjøre max 55% av inntektene i Derfra er målet å redusere kostnadsandelen frem mot 2005, slik at en effektivitet på linje med de beste bankene oppnås.

20 Markedsutvikling Utlån Sparing, plassering og forsikring Betalingsformidling

21 Kredittveksten i Norge Kredittvekst, 12 mnd snitt Jan 2000 Jul 2000 Jan 2001 Jul 2001 Jan 2002 Jul 2002 Jan 2003 Jul 2003 Jan 2004 Jul 2004 Jan 2005 Kreditt til foretak Kreditt til husholdninger Kilde: Norges Bank, Kredittindikatoren, 2. august 2005

22 Vekst utlån per kvartal annualisert - morbank 20.0 % 15.0 % 16.1 % 10.0 % 9.6 % 5.0 % 0.0 % 1.9 % 3.4 % 0.3 % -5.0 % -3.6 % 1.kv-04 2.kv-04 3.kv-04 4.kv-04 1.kv-05 2.kv-05

23 Konsernets utlånsportefølje fordelt på marked P-marked N-Marked 40 % % % 63 % (Mill.kroner) Endring Endring i % P-marked 25,095 22,823 2, % N-marked 14,568 15, % SUM 39,663 37,941 1, %

24 Konsernets innskuddsportefølje fordelt på marked P-marked 42 % N-marked 43 % % 57 % (Mill.kroner) Endring Endring i % P-marked 14,507 13, % N-marked 11,035 9,913 1, % SUM 25,542 23,695 1, %

25 Utlån morbank - PM Utlånsvolum PM Utlånsbidrag PM 2, , Volum jan.04 feb.04 mar.04 apr.04 mai.04 jun.04 jul.04 aug.04 sep.04 okt.04 nov.04 des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 1,50 1,00 0,50 - Rentebidrag

26 Utlån morbank - BM Utlånsvolum BM Utlånsbidrag BM 2, ,00 Volum jan.04 feb.04 mar.04 apr.04 mai.04 jun.04 jul.04 aug.04 sep.04 okt.04 nov.04 des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 1,50 1,00 0,50 - Rentebidrag

27 Innskudd morbank - PM Volum Innskuddsvolum PM Innskuddsbidrag PM jan.04 feb.04 mar.04 apr.04 mai.04 jun.04 jul.04 aug.04 sep.04 okt.04 nov.04 des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - Rentebidrag

28 Innskudd morbank - BM Volum Innskuddsvolum BM Innskuddsbidrag BM jan.04 feb.04 mar.04 apr.04 mai.04 jun.04 jul.04 aug.04 sep.04 okt.04 nov.04 des.04 jan.05 feb.05 mar.05 apr.05 mai.05 jun.05 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - Rentebidrag

29 Salg risikofrie produkter Salg av fond Salg av forsikring Betalingsformidling Mill NOK kv.04 2.kv.04 3.kv.04 4.kv.04 1.kv.05 2.kv.05 1.kv.04 2.kv.04 3.kv.04 4.kv.04 1.kv.05 2.kv.05 Salg av fond 18,169 4,304 3,730 4,268 6,841 6,225 Salg av forsikring 17,683 17,710 17,928 18,197 18,232 17,878 Betalingsformidling 46,312 48,963 57,403 49,341 48,494 55,844

30 Markedsandel 1. SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å oppnå en markedsandel i Nord-Norge på minimum 30% innenfor alle produktområder innen Produktområder omfatter kreditt, sparing, forsikring og betalingstjenester Effektivitet Våre overordnede økonomiske mål 1. SpareBank 1 Nord-Norge har som mål at kostnadene skal utgjøre max 55% av inntektene i Derfra er målet å redusere kostnadsandelen frem mot 2005, slik at en effektivitet på linje med de beste bankene oppnås.

31 Effektivitet Mål: Minst like effektiv som våre viktigste konkurrenter Gode totalløsninger for våre kunder Effektive arbeidsprosesser Virkemidler: Effektiv bruk av personalressursene (riktig kapasitet og kompetanse) Kostnadsdeling i utvikling av arbeidsprosesser og produkter (SpareBank1 Alliansen) Kontinuerlige forbedringer i det daglige arbeidet Effektiv distribusjon (riktige distribusjonskanaler)

32 Konsernets driftskostnader NOK mill KV.03 3.KV.03 4.KV.03 1.KV.04 2.KV.04 3.KV.04 4.KV.04 1.KV.05 2.KV % 3.00 % 2.50 % 2.00 % 1.50 % 1.00 % 0.50 % 0.00 % % Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap. 2.KV.03 3.KV.03 4.KV.03 Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap % 2.02 % 2.07 % 1.78 % 1.85 % 1.75 % 2.15 % 1.82 % 1.92 % Kostnadene f.o.m. 1. kvartal 2004 er omarbeidet etter IFRS for alle poster som ikke omfattes av IAS 1.KV.04 2.KV.04 3.KV.04 4.KV.04 1.KV.05 2.KV.05

33 Utvikling antall årsverk Morbank Konsern

34 Resultatutvikling konsern - kostnader Økte kostnader sammenlignet med 2. kvartal 2004 skyldes i hovedsak: Ca. 25 flere årsverk, samt generell lønnsvekst - 10,3 mill Økt avsetning til bonus og overskuddsdeling - 6,0 mill Økt sats arbeidsgiveravgift - 3,5 mill Rabatt ansattes kjøp av grunnfondsbevis (NONG)- 1,5 mill Økte personalkostnader: Etablering av kundesenter Økt satsning innenfor bedriftsmarkedet (mindre bedrifter) Økt satsning innenfor pensjonssalg. Banken vil fremover fortsatt legge vekt på en mer kostnadseffektiv drift. Dette inkluderer reduksjon av personalkostnader.

35 Kredittområdet

36 Hovedmål for kredittområdet i SpareBank 1 Nord-Norge Utlånsporteføljen må ha en lønnsomhet som tilfredsstiller de overordnede lønnsomhetsmål og som avspeiler risikoen i porteføljen. Porteføljens totale risiko i et 6 års perspektiv må ikke overskride: årlig tapsnivå tilsvarende 0,50 % av brutto utlån personmarked 0,10 % tap på brutto utlån næringsmarked 1,00 % tap på brutto utlån Utlån til næringskunder skal ikke overstige 40 % av bankens totale utlån Andelen av næringsengasjement med høy risiko iht. nytt risikoklassifiserings-system skal holdes innenfor definerte rammer

37 Kredittpolicy Særskilte behandlingsrutiner (fullmakter) for: Fisk og fiskerelaterte næringer Finansiering av immaterielle rettigheter Finansiering av næringseiendommer Øvre volumgrenser for marint oppdrett, fiskefartøy og fiskeindustri Utøvelse av kredittfullmakter på armlengdes avstand

38 Kredittområdet: Strategi Vekst med riktig risiko: Personmarkedet, todelt strategi: beholde og utvikle merforretninger hos eksisterende kunder ta nye markedsandeler, spesielt der markedsandelen er lav Bedriftskunder Sterk satsning mot SMB segmentene Pleie og utvikle eksisterende kundebase (breddesalg) Inntak av større bedriftskunder forutsatt lav risiko Generelt for begge markedene: Korrekt prising i forhold til risiko (RARORAC) Unngå uheldig konsentrasjon innenfor bransjer og områder

39 Konsernets utlånsportefølje N-marked fordelt på næring (Beløp i mill kroner) Endring Jord- og skogbruk Fiskefartøy Fiskeoppdrett 948 1, Utvinning av råolje og naturgass Bergverksdrift Fiskeindustri Industri eks. fiskeindustri Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel eks engros og agentur Engros- og agenturhandel Hotell og restaurant Utenriks sjøfart og rørtransport Transport ellers og kommunikasjon 1,406 1, Finans og forsikring Borettslag Øvrig eiendom 3,672 3, Forretningsmessig tjenesteyting 1,223 1,232-9 Øvrige næringer Forsikring, verdipapirfond og andre fin. foretak SUM BRANSJEFORDELING 14,237 14,

40 Netto tapsutsatte engasjement - Konsern 1, Mill kroner Pst. av brutto utlån 3.00 % 2.50 % 2.00 % 1.50 % 1.00 % 0.50 % 0.00 % Mill kroner Pst. av brutto utlån 2.52 % 1.20 % 1.13 % 1.08 %

41 Netto tap på utlån - Konsern % 0.80 % 0.60 % 0.40 % 0.20 % 0.00 % Netto tap Netto tap i % av brutto utlån Spesifisert tapnedskrivning Gruppenedskrivning Inngang på tidligere konstaterte tap Netto tap Netto tap i % av brutto utlån 0.45 % 0.73 % 0.86 % 0.53 % 0.12 %

42 Konsern nøkkeltall utlån i % av brutto utlån *) Netto tap 0.13 % 0.45 % 0.86 % 0.73 % 0.45 % Tapsavsetninger 1.25 % 1.60 % 2.24 % 2.02 % 1.70 % Spesifiserte nedskrivninger 0.54 % 0.82 % 1.36 % 1.06 % 0.79 % Gruppevise nedskrivninger 0.41 % 0.78 % 0.87 % 0.96 % 0.91 % Totale tapsutsatte eng % 1.98 % 3.11 % 3.20 % 2.11 % Netto tapsutsatte eng % 1.13 % 1.75 % 2.13 % 1.32 % *) Omregnet iht. ny utlånsforskrift/ifrs

43 Eierpolitikk

44 Utbyttepolitikk SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å skape overskudd som gir grunnlag for konkurransedyktig avkastning på bankens egenkapital. Utbytte til grunnfondsbeviseierne vil avhenge av årsoverskuddet. Banken tar sikte på at utbytte og avkastning til utjevningsfond til sammen skal avspeile grunnfondsbeviseiernes andel av bankens egenkapital. Banken vil i fordelingen mellom kontantutbytte og avsetning til utjevningsfond, søke å prioritere en høy andel kontantutbytte. Dog vil banken i en slik fordeling ta hensyn til bankens egenkapitalsituasjon. Banken vil foreta avsetninger til/overføre fra utjevningsfondet ut fra årsoverskuddet og gjeldende lover og forskrifter.

45 Eierstruktur grunnfondsbevis % største eierne 20 største eierne nordnorske eiere utenlandske eiere

46 De 20 største grunnfondsbeviseierne per EIERE ANTALL ANDEL AV GR.FOND TOTAL GR.FOND.KAP. Swedbank klientkonto 1,541, % Frank Mohn AS 419, % MP Pensjon 298, % Tonsenhagen Forretningssentrum AS 244, % Framo Development AS 200, % Mellon Bank 170, % SpareBank 1 Rogaland 161, % Bergen Kommunale Pensjonskasse 156, % Ringerikes Sparebank 124, % Trond Mohn 120, % Troms Kraft AS 110, % Karl Ditlefsen 106, % Olsen, Fred & Co's Pensjonskasse 102, % National Financial Services Citibank N.A. 100, % Haugaland Kraft AS 88, % Forvarets Personell Service 86, % SpareBank 1 Livsforsikring AS 83, % Warrenwicklund 76, % Norsk Hydros Pensjonskasse 74, % Kåre Allum 70, % SUM 4,334, %

47 De 20 største nordnorske grunnfondsbeviseierne per EIERE ANTALL ANDEL AV GR.FOND TOTAL GR.FOND.KAP. Troms Kraft AS, Tromsø 110, % Karl Ditlefsen, Tromsø 106, % Bodø Kommune, Bodø 69, % Norges Råfisklag, Tromsø 68, % Eriksen Eiendom AS, Bardufoss 63, % Norinnova AS, Tromsø 55, % Asbjørn Hansen, Tromsø 51, % Bj. Rasch-Tellefsen AS, Harstad 41, % AS Ferdighus, Sørreisa 36, % Gullsmed Kristiansen Eiendom AS, Tromsø 36, % Stein Harald Enoksen, Gryllefjord 34, % Hemming Andersen, Kvaløysletta 33, % Tromstrygd, Tromsø 31, % Stig Vonka, Harstad 31, % O.A.Ovesen AS, Sørreisa 30, % Kræmer AS, Tromsø 26, % Reidar Johan Mathiassen, Harstad 25, % Tromsø Skotøimagasin AS, Tromsø 24, % Harstad Tidende Gruppen AS, Harstad 24, % Torodd Vonka, Kirkenes 23, % SUM 926, %

48 jan. 04 feb. 04 mar. 04 apr. 04 mai. 04 jun. 04 jul. 04 aug. 04 sep. 04 okt. 04 nov. 04 des. 04 jan. 05 feb. 05 mar. 05 apr. 05 mai. 05 jun. 05 NOK Kursutvikling grunnfondsbevis NONG

49 Fremtidsutsikter

50 Fakta om Nord-Norge 3 fylker og 89 kommuner ( innb): Nordland: innb Troms: innb Finnmark: innb sysselsatte: Offentlig sektor Privat tjenesteyting Reiseliv Marin sektor inkl industri Annen industri Diverse næringer Viktige rammevilkår: lavt rentenivå usikkerhet om kronekurs billige importvarer stabilt arbeidsmarked Positive effekter for nordnorsk næringsliv, særlig eksportrettet virksomhet

51 Marin sektor, fiskeri 1. Flåteleddet - økende effektivitet gjennom reduksjon av antall fartøy og et gradvis skille mellom kvoter og fartøy 2. Fiskeindustri fortsatt overkapasitet. Industriens dilemma er at den er klemt mellom flåteleddet og markedet 3. Oppdrett økte priser har skapt økt interesse for næringen fra nye aktører Normalisert kredittrisiko Næringen er kapitalintensiv og vil kommende år etterspørre kreditter til effektivisering og fornying i betydelig omfang

52 Andre næringer (hjemmemarkedet) 1. Bygg og anlegg god aktivitet på bygg, mindre på anlegg 2. Privat tjenesteyting god vekst med basis i en god økonomi i husholdningene 3. Forretningsmessig tjenesteyting god vekst i byene innenfor høyt verdiskapende segment (kompetanseintensivt) 4. Offentlig sektor reduksjon i antall sysselsatte totalt sett; nedgang i distriktene og sterk vekst i byene Lav til moderat kredittrisiko. Etterspørsel i takt med veksten i markedet. Utfordringen er at en vesentlig del av ekspansjonen skjer gjennom utvikling av humankapital og IKT

53 Andre næringer (eksportmarkedet) 1. Reiseliv Stor og viktig næring i landsdelen. Betydelig vekst innenfor de viktigste segmentene 2. Industri Nordland er et betydelig industrifylke. Stor følsomhet i forhold til internasjonal utvikling. Mulig bortfall av billig kraft vil være utfordrende. Gjennomførte omstillinger har likevel demonstrert betydelig evne til å skape nye aktivitet basert på industrimiljøene 3. Energi Svært stort potensiale fra små vannkraftverk, vindkraft, olje og gassaktivitet (Leveranser til Snøhvit på 1,9 mrd fra nordnorske bedrifter) Lav til moderat kredittrisiko. Forventninger om relativt store investeringer de kommende år

54 Personmarkedet - strategi Mål: Opprettholde markedsandeler innenfor kapitalformidlingen Øke markedsandeler innenfor: sparing forsikring betalingsløsninger Øke markedsandelen for alle produkter på Helgeland ( innb) Virkemidler: Øke distribusjonsstyrken gjennom nytt Kundesenter og fleksible filialløsninger Videreutvikle medarbeidernes kompetanse/ferdigheter (skape relasjoner) Effektive beslutningssystem

55 En kunderettet kanalstrategi Styrket kunderelasjon En helhetlig opplevelse av banken - på tvers av kanaler Reduserte driftskostnader Kilde for innovasjon Lokalbanken er plattformen i vår distribusjon, med ansvar for kunderelasjon og lønnsomhet Lokalbanken Kundeinitiativ og oppfølging Rådgivning og salg Kredittbehandling Avanserte dagligbank tilbud Automat-tjenester Markedsbearbeidelse Relasjonsdrevet; initiativ, nærhet, dyktighet NettBanken Dagligbank Kundekommunikasjon Personlig økonomi Produktkjøp og vedlikehold Selvbetjent løsning Nytt kundesenter Mottak telefon og epost Utvidet dagligbank Serviceoppdrag produkter m/tilleggssalg Møtebooking for rådgiver Respons og service

56 Bedriftsmarkedet - strategi Mål: Øke markedsandelen innenfor små og mellomstore bedrifter i hele bankens markedsområde Øke andelen av solgte tilleggsprodukter til bedrifter innenfor: sparing pensjonsordninger forsikring betalingsløsninger Virkemidler: Øke distribusjonsstyrken gjennom sterkere kundesegmentering Færre men bedre kompetansesentra for de større bedriftskundene Effektive beslutningssystem

57 Oppsummering Konsern: Beløp i mill.kroner Endring Endring % RESULTAT Resultat før skatt % BALANSE Forvaltningskapital 44,696 42,994 1, % Brutto utlån 39,663 37,941 1, % Innskudd 25,542 23,695 1, % NØKKELTALL Endring Endring % Kapitaldekning 11.06% 10.41% 0.65% Egenkapitalrentabilitet etter skatt 17.20% 18.40% -1.20% Kostnadsprosent 54.23% 49.93% 4.29% Antall årsverk Morbank: Korrigert overskudd pr. grunnfondsbevis

Regnskap 2. kvartal 2007. Tromsø/Oslo 7. august 2007

Regnskap 2. kvartal 2007. Tromsø/Oslo 7. august 2007 Regnskap 2. kvartal 2007 Tromsø/Oslo 7. august 2007 1 Landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 58,5 mrd God lønnsomhet Tilfredse medarbeidere Sterkt samfunnsengasjement som styrker bankens markedsposisjon

Detaljer

PRESENTASJON AV FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2005 TROMSØ, BODØ, OSLO,

PRESENTASJON AV FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2005 TROMSØ, BODØ, OSLO, PRESENTASJON AV FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2005 TROMSØ, BODØ, OSLO, 7.2.2006 SpareBank 1 Nord-Norge landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 48,9 mrd Meget god lønnsomhet Positiv utvikling i kundetilfredshet

Detaljer

Navn på presentasjonen PRESENTASJON AV FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2004, OSLO

Navn på presentasjonen PRESENTASJON AV FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2004, OSLO Navn på presentasjonen PRESENTASJON AV FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2004, OSLO 9.2.2005 Strategi Vår strategiske tenkning Resultater Resultater på påkort og og lang lang sikt. sikt. (Finansielle (Finansielle

Detaljer

PRESENTASJON AV REGNSKAPET PR 30.09.2004

PRESENTASJON AV REGNSKAPET PR 30.09.2004 PRESENTASJON AV REGNSKAPET PR 30.09.2004 Visjon SpareBank 1 Nord-Norge skal være et kundeorientert, lønnsomt og ledende finanskonsern for Nord-Norge i Nord-Norge. Forretningside SpareBank 1 Nord-Norge

Detaljer

PRESENTASJON AV REGNSKAPET PR 30.06.2004

PRESENTASJON AV REGNSKAPET PR 30.06.2004 PRESENTASJON AV REGNSKAPET PR 30.06.2004 Visjon SpareBank 1 Nord-Norge skal være et kundeorientert, lønnsomt og ledende finanskonsern for Nord-Norge i Nord-Norge. Forretningside SpareBank 1 Nord-Norge

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET

SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET SPAREBANKEN NORD-NORGE 3. KVARTAL 1999 - KONSERNET * God bankdrift, resultat 316 mill kroner før skatt (207 mill kroner pr. 3. kvartal 98) * Økte driftskostnader som følge av lønnsoppgjøret i 1998 og betydelige

Detaljer

www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001.

www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001. www.snn.no PRESSEMELDING Foreløpig årsregnskap for 2001. SpareBank 1 Nord-Norge med 317 mill kr i resultat før skatt God underliggende bankdrift En landsdelens bank for sparing Innskuddene økte med 1 112

Detaljer

Pressemelding. Resultat 3. kvartal 2006: Meget godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge

Pressemelding. Resultat 3. kvartal 2006: Meget godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge Pressemelding Resultat 3. kvartal 2006: Meget godt resultat for SpareBank 1 Nord-Norge Regnskapet viser et overskudd før skatt på 601 millioner kroner, mot 510 millioner for samme periode i fjor. Stram

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE

SPAREBANKEN NORD-NORGE SPAREBANKEN NORD-NORGE 2. KVARTAL 2001 - ET SpareBank 1 Nord-Norge styrker sin posisjon i sparemarkedet Økning av innskudd og fondsplasseringer på 3,5 mrd kroner siste 12 måneder * Resultat før skatt på

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2008. Oslo, 30. april 2008

Regnskap 1. kvartal 2008. Oslo, 30. april 2008 Regnskap 1. kvartal 2008 Oslo, 30. april 2008 Landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 58,8 mrd God basisdrift Tilfredse medarbeidere Sterkt samfunnsengasjement som styrker bankens markedsposisjon

Detaljer

Pressemelding. NONG Endelig behandling av årsregnskap 2006

Pressemelding. NONG Endelig behandling av årsregnskap 2006 Pressemelding NONG Endelig behandling av årsregnskap 2006 Hovedstyret i Sparebanken Nord-Norge har i styremøte 20.2.2007 foretatt sin endelige behandling av årsregnskapet for 2006. Sammenlignet med det

Detaljer

Hendelser 1. kv. 2007

Hendelser 1. kv. 2007 1 Hendelser 1. kv. 2007 Etablerer sammen med 3 andre banker et skadeselskap og et livselskap Sparebanken Vest 49,99 % Sparebanken Øst 26,00 % Fana Sparebank 14,01 % Helgeland Sparebank 10,00 % Etableringen

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Pressemelding. Bankens fondsavdeling blir omgjort til ASA, med banken, First Securities og ansatte i fondsavdelingen som eiere.

Pressemelding. Bankens fondsavdeling blir omgjort til ASA, med banken, First Securities og ansatte i fondsavdelingen som eiere. Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med nytt godt resultat på 439 mill kroner pr 3. kvartal 2000. Banken har 30.000 aktive nettbankbrukere Fondsavdelingen blir eget ASA SpareBank 1 Nord-Norge legger i

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 SpareBank1 Nord-Norge legger i dag fram driftsresultatet for 1. kvartal i år. Konsernet viser god resultatutvikling,

Detaljer

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år.

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år. Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år. SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram regnskapet pr. 1. kvartal 2003. Resultatet er påvirket av lavkonjunkturene

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram konsernets driftsregnskap

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02 SpareBank1 Nord-Norge offentliggjør i dag driftsresultatet etter ni måneders drift, dvs pr 3. kvartal 2002. Tallene

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 143 mill i resultat for 1. kvartal 1999

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 143 mill i resultat for 1. kvartal 1999 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 143 mill i resultat for 1. kvartal 1999 SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram konsernets driftsregnskap for 1. kvartal i år. Konsernet hadde et ordinært driftsresultat

Detaljer

Entusiasme Tydelighet Initiativ. For Nord-Norge. Presentasjon av regnskapet for 3. kvartal 2003

Entusiasme Tydelighet Initiativ. For Nord-Norge. Presentasjon av regnskapet for 3. kvartal 2003 Entusiasme Tydelighet Initiativ For Nord-Norge Presentasjon av regnskapet for 3. kvartal 2003 Visjon SpareBank 1 Nord-Norge skal være et kundeorientert, lønnsomt og ledende finanskonsern for Nord-Norge

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE 1. KVARTAL KONSERNET

SPAREBANKEN NORD-NORGE 1. KVARTAL KONSERNET SPAREBANKEN NORD-NORGE 1. KVARTAL 2000 - ET * God bankdrift, resultat 101 mill kroner før skatt (143 mill kroner pr. 1. kvartal 1999) * Gevinster i verdipapirmarkedet redusert med 92 mill kroner i forhold

Detaljer

Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008

Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008 Konsernet SpareBank 1 Nord-Norge Rapport 1. kvartal 2008 God underliggende bankdrift. Konsernets resultat er likevel preget av urealiserte tap på verdipapirer. Hovedtrekk (samme periode 2007): Svakt resultat.

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000

Regnskap 1. halvår 2000. Presentasjon 24. august 2000 Regnskap 1. halvår 2000 Presentasjon 24. august 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009 Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 12. februar 2010 1 1 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra

Detaljer

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med beste kvartalsresultat noensinne, 227 mill kroner i overskudd før skatt

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med beste kvartalsresultat noensinne, 227 mill kroner i overskudd før skatt Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med beste kvartalsresultat noensinne, 227 mill kroner i overskudd før skatt SpareBank 1 Nord-Norge presenterer i dag resultatet pr. 1. kvartal 2006 som er det største

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Årspresentasjon

Sparebanken Hedmark. Årspresentasjon Sparebanken Hedmark Årspresentasjon 2013 26.02.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark

Detaljer

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FØRSTE KVARTAL 2014 29. april 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL ØKT DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 526 MNOK (273) GOD EGENKAPITALAVKASTNING EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Adm. dir. Arild Bjørn Hansen Hva kjennetegner vår region Nærhet til Oslo og viktige handelspartnere Befolkningsrikt Omstillingskraft Tidsmessig infrastruktur

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007

SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 2007 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Rentenetto og andre driftsinntekter Kostnadsutvikling Tap og mislighold Innskudd og utlån Finansiering Utsiktene

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig resultat Oslo, 12. februar 2016 Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal Oslo, 18. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i tredje kvartal ble MNOK

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA INNHOLD Styrets beretning...3 Noter til regnskapet...4 STYRETS BERETNING RESULTAT OG NØKKELTALL PR. 31. MARS 2007 BNkreditt oppnådde et resultat på

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank

Presentasjon av Modum Sparebank Presentasjon av Modum Sparebank Foreløpig resultat 2014 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon

Detaljer

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 27 bankkontorer i Hedmark Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

3. kvartalsregnskap driftsår

3. kvartalsregnskap driftsår 3. kvartalsregnskap 20 165. driftsår Hovedpunkter (konsern) Resultat før f r skatt 240,5 mill. kroner (111,2) Salg av eiendom MNOK 100,7 før skatt i 3. kvartal Rentemargin 1,70% av GFK (1,69%) Totale kostnader

Detaljer

1,34 % av brutto utlån. Dette er en økning på 46 millioner kroner i forhold til i fjor. Samlede tapsavsetninger utgjør 1,49 % av brutto utlån.

1,34 % av brutto utlån. Dette er en økning på 46 millioner kroner i forhold til i fjor. Samlede tapsavsetninger utgjør 1,49 % av brutto utlån. PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 271 millioner kroner i overskudd pr 3. kvartal 2001 God basisdrift, negativ utvikling i verdipapirmarkedene påvirker resultatet SpareBank1 Nord-Norge legger i dag

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2017

Rapport 3. kvartal 2017 Rapport 3. kvartal 2017 NØKKELTALL Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 68,3 % 74,0 % 73,2 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 9,6 % 2,4

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal Oslo, 12. februar 2014 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Sterk egenkapitalavkastning gjennom forbedret underliggende drift Resultat før skatt

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Resultat per tredje kvartal Oslo, 28. oktober Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste utdanningsnivå og halvparten

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo,

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo, Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap 2014 Oslo, 11.02.2015 Delårsrapport 4. Kvartal 2014 S1BV-konsernet: S1BV EM1 RH1 Kongsberg X X Mjøndalen X X Drammen X X X Horten X X X Tønsberg X X Sandefjord

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Oslo, 26. april 2013 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i første kvartal 2013

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 Hovedtrekk 1999 Godt resultat fra stabil bankdrift og børsoppgang 400 mill kroner i resultat før skatt positiv utvikling i aksjemarkedet har gitt betydelige gevinster gevinst

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2000. Presentasjon 27. april 2000

Regnskap 1. kvartal 2000. Presentasjon 27. april 2000 Regnskap 1. kvartal 2000 Presentasjon 27. april 2000 VISJON Sparebanken Midt-Norge skal være den bank som kundene i Midt-Norge foretrekker. FORRETNINGSIDÉ Sparebanken Midt-Norge skal være en regional selvstendig

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Bank 1 Oslo Akershus konsern Resultat for første kvartal 2015 Oslo, 23. april 2015 Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank

Detaljer

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 128 mill kroner i overskudd for 1. halvår 2003

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 128 mill kroner i overskudd for 1. halvår 2003 Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med 128 mill kroner i overskudd for 1. halvår 2003 SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram regnskapet pr. 30.06.03. Konsernet har et overskudd på 128 mill kroner etter

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen Kapitalmarkedsdag 25. februar 2014 Adm. banksjef Per Halvorsen God vekst og effektiv bankdrift ga et godt årsresultat i 2013 Resultat før skatt ble på 221,5 millioner kroner mot 168,7 millioner kroner

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2017 Kort om BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

PRESENTASJON AV REGNSKAP 3. KVARTAL 2005, OSLO, TROMSØ

PRESENTASJON AV REGNSKAP 3. KVARTAL 2005, OSLO, TROMSØ PRESENTASJON AV REGNSKAP 3. KVARTAL 2005, OSLO, TROMSØ 25.10.2005 Oppsummering 3. kvartal 2005 Konsern: Beløp i mill.kroner 30.09.05 30.09.04 Endring Endring % RESULTAT Resultat før skatt 523 437 86 19,7%

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per artal Oslo, 19. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Reduserte inntekter fra finansielle investeringer og høyere kostnader Resultat før skatt per artal ble MNOK

Detaljer

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR

FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR FJERDE KVARTAL OG ÅRET 2014 4. FEBRUAR 2015 JAN ERIK KJERPESETH ADMINISTRERENDE DIREKTØR HOVEDTREKK Fjerde kvartal Året 2014 ØKT RESULTAT FØR SKATT 356 MNOK (246) MNOK 1.493 (1.221) EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

SPAREBANKEN NORD-NORGE 2. KVARTAL KONSERNET

SPAREBANKEN NORD-NORGE 2. KVARTAL KONSERNET SPAREBANKEN NORD-NORGE 2. KVARTAL 1999 - KONSERNET * God bankdrift, resultat 229 mill kroner før skatt * Økte driftskostnader som følge av lønnsoppgjøret i 1998 og betydelige IT-investeringer * Bankens

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person- og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD

KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD KAPITALMARKEDSDAGEN 23. NOVEMBER 2012 FINANSIELLE FORHOLD Direktør Finansstyring Inger Lise Strøm1 Regnskap Q3 Finansielle mål Kostnader EK-avkastning og utbytte Finansiering Egenkapital Oppsummering 2

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2016 Satser på nye forretningsområder Personmarked For å styrke inntjeningen ytterligere er BN Bank godt i gang med å tilby forbrukslån og med å etablere en eiendomsmeglervirksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Årsregnskap 2015 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Telemark Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Kostnadseffektivitet og

Detaljer

Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015

Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015 Bjørn Rune Rindal Stedfortredende adm. banksjef Andrea Søfting Banksjef Økonomi/ Finans God vekst og lønnsom drift Den anbefalte og ledende banken

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Regnskap artal 2011 Oslo, 27. april 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Bedret rentenetto og økte kostnader Resultat før skatt per kvartal Resultat før skatt i 2011 er på MNOK 28 (49). Resultatreduksjonen

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2017 1.kvartal 2017 oppsummert (1.kv 2016) Resultat etter skatt 89 mill kroner (60 mill) Egenkapitalavkastning 10,3 % (6,8%) K/I forvaltet portefølje 37,2 % (37,1%)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Presentasjon av foreløpig regnskap Tromsø/Oslo 6. februar 2008

Presentasjon av foreløpig regnskap Tromsø/Oslo 6. februar 2008 Presentasjon av foreløpig regnskap 2007 Tromsø/Oslo 6. februar 2008 1 Landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 60,8 mrd God lønnsomhet Tilfredse medarbeidere Sterkt samfunnsengasjement som styrker

Detaljer

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 2.KVARTAL 2002

PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 2.KVARTAL 2002 PRESENTASJON AV REGNSKAPET FOR 2.KVARTAL 2002 Visjon SpareBank 1 Nord-Norge skal være et kundeorientert, lønnsomt og ledende finanskonsern for Nord-Norge i Nord-Norge. Forretningside SpareBank 1 Nord-Norge

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS

FØRSTE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS FØRSTE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS Godt resultat og styrket egenkapital 1. kvartal 2014 Resultat før skatt: 35,6 mill kroner (36,3 mill kroner) Resultat etter skatt: 24,9 mill kroner (26,1 mill

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

FØRSTE HALVÅR 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS

FØRSTE HALVÅR 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS FØRSTE HALVÅR 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS Godt resultat og styrket egenkapital 1. halvår 2014 Resultat før skatt: 74,0 mill kroner (81,7 mill kroner) Resultat etter skatt: 52,7 mill kroner (58,8 mill

Detaljer

Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd Ansvarlig kapital

Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd Ansvarlig kapital 1. KVARTAL 2009 2 HOVEDTALL Resultat 31.03.09 31.03.08 2008 mill. kr. % av gj.sn. mill. kr. % av gj. sn. mill. kr. % av gj. sn. forv. kap. forv. kap. forv. kap. Renteinntekter 461 5,43% 500 6,61% 2 241

Detaljer

Resultat før tap og ekstraordinære inntekter for årets tre første kvartaler er på 42,1 mill. en økning på 9,4 mill. fra samme periode i fjor.

Resultat før tap og ekstraordinære inntekter for årets tre første kvartaler er på 42,1 mill. en økning på 9,4 mill. fra samme periode i fjor. Odal Sparebanks resultat før tap i 3.kvartal var 14,0 mill., en økning på 1,7 mill. fra 3.kvartal 2013. Økte netto renteinntekter, økte provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt og Eika Forsikring gir

Detaljer