MODUM INDUSTRI AS ÅRSRAPPORT 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MODUM INDUSTRI AS ÅRSRAPPORT 2012"

Transkript

1 Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeidsog opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus. MODUM INDUSTRI AS MODUM INDUSTRI AS ÅRSRAPPORT 2012 Navn, adresse, e-post, telefaks og telefon. Modum Industri AS Ihlenkleiva GEITHUS Att: Daglig leder Sverre Pedersen Mobil: E-post: Telefaks: Telefon sentralbord: Eierforhold/Tiltaksarrangør. Bedriften er eid av Modum kommune med ca 85 % av aksjene. De resterende aksjer er fordelt med mindre poster på Buskerud fylkeskommune, nabokommuner, ulike handikaplag og to private aksjonærer. Detaljert er det følgende eierstruktur: Modum kommune Øvre Eiker kommune Buskerud fylkeskommune Holding AS Vestfossen handikaplag Øvre Eiker handikaplag Sigdal handikaplag Sigdal kommune Nore og Uvdal handikaplag Krødsherad kommune Hurum handikaplag Westad Industri Modum handikaplag Jon Grøterud Ringerike kommune Totalt Aksjonær Antall 869 stk. 40 stk. 30 stk. 28 stk. 10 stk 10 stk. 10 stk. 9 stk. 9 stk. 8 stk. 3 stk. 2 stk. 1 stk. 1 stk. 1030stk.

2 Innhold Navn, adresse, e-post, telefaks og telefon Eierforhold/Tiltaksarrangør Årsrapport Innledning... 3 Oppsummering... 3 Tiltak og brukere... 4 Antall plasser og deltagere... 4 Oversikt over hvilke avdelinger tiltakene har Hva er tilbudt mht formell opplæring/kvalifisering og annen dokumenterbar kompetanse (realkompetanse)til brukere Resultater av attføringsarbeidet Avklaring... 5 APS... 6 APS Knivebakken... 6 Arbeid med Bistand... 6 Kvalifisering... 7 Tilrettelagt... 7 Klager... 7 Tverretatlig samarbeid Organisering, ansatte og endringer... 7 Organisasjonskart... 7 Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar, antall stillinger og kompetanse Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte... 9 Medvirkning og medbestemmelse i bedriften... 9 Helse og livsstil Bygninger og utstyr Årsrapport 2012 Modum Industri AS side 2

3 Årsrapport 2012 Innledning Årsrapporten er en beskrivelse fra bedriften om hvordan vi er organisert, tiltakene, kompetanse og driften i virksomheten i Årsrapporten tar opp både forhold rundt plasser, produksjon og attføringsarbeidet. Årsrapporten oppsummerer forhold som kan være omhandlet i flere andre rapporter, men oppsummerer også i hvilken grad vi har gjennomført de tiltak styret har vedtatt, samt om vi har levert i henhold til de avtaler vi har med våre kunder og oppdragsgivere. Oppsummering 2012 har vært et travelt og innholdsrikt år. Vi har gjennomført endringer i vårt attføringsarbeid. Vi har gjennomført store utbedringsarbeider på bygget, i Ihlenkleiva 2, samt foretatt justeringer i bemanningen. Vi har videre brukt mye tid på en prosess og avklaring i forhold til fusjon med Modum ASVO AS, men har i samråd med største eier og vedtak i styret, avklart at dette ikke er aktuelt de nærmeste årene. Modum kommune som eier har i 2012 vist stor interesse for selskapet, og vi har hatt besøk av kommunestyret, presentert bedriften i kommunestyremøte i forbindelse med kommunens eierstrategi, samt hatt stort engasjement fra politisk nivå (ordfører og varaordfører har flere ganger besøkt bedriften) i forhold til skjermede virksomheters rolle i arbeidsmarkedspolitikken (NOU 2012: 6 Arbeidsrettede tiltak, Brofoss utvalgets rapport og høring), og kommunen har avgitt høringsuttalelse i denne forbindelse. NAV hadde i 2012 en gjennomgang av sin sammensetning av tiltak, og bedriften mistet 6 APS-plasser finansiert fra NAV fra , noe som betyr et inntektstap på om lag på årsbasis ( i 2012). Vi mener vi har levert godt tilrettelagte arbeids- og opplæringsplasser til deltagerne i 2012, noe brukerundersøkelsen også bekrefter. Bedriften var gjennom en tøff omstillingsprosess i 2011 og denne er sluttført i 2012, der siste del av omstillingen var avvikling av kantinen med oppsigelse av kantinemedarbeider. Bedriften har opplevd at 4 ordinært ansatte har sagt opp og sluttet i løpet av Det er ansatt 3 nye medarbeidere i Arbeidsmiljøet oppleves som godt, noe medarbeiderundersøkelsen fra august/september også bekrefter, selv om en tøff omstilling har skapt usikkerhet. Det er i 2012 foretatt betydelig vedlikehold av bygget (Ihlenkleiva 2), sluttført tekking av taket med etter isolering av deler av dette. Vi har foretatt betydelige utbedringer med bytte av vinduer 2. etg., innsetting av tre nye industriporter, ny hovedinngang og resepsjon, maling av større områder (tak, vegger og gulv), etablert spisesal i forbindelse med resepsjon, nye kontorer og forberedt nytt kjøkken ved spisesal. Bedriften har redusert salgsinntektene i 2012 (ca 1% fra 2011), men inntektene av attføring og utleie har økt noe (ca 3% fra 2011). Vi leverer for 2012 et overskudd på ,-. kroner. Alle ansatte og deltagere har levert en flott arbeidsinnsats og vist en entusiasme og et engasjement for den jobben vi gjør til tross for en urolig tid med noe usikkerhet. Tillitsvalgte har også bidratt konstruktivt i omstillingsprosessene. En stor takk til alle for innsatsen i Årsrapport 2012 Modum Industri AS side 3

4 Tiltak og brukere Antall plasser og deltagere Tiltak Antall plasser pr Årsverk pr Avklaring APS 16 (+ 6 midlert.knivebakken) 16+5 Arbeid med bistand (AB) 48 (4 tilretteleggere) 4 Kvalifisering 7 5,7 Tilrettelagt 8 8 Oversikt over hvilke avdelinger tiltakene har. Vi er opptatt av å kunne tilby en variasjon av arbeidsoppgaver/praksisplasser internt i bedriften samtidig som vi har et svært godt nettverk mot og samarbeid med bedrifter og institusjoner i vårt geografiske område. Vi har i 2012 jobbet mye med å videreutvikle våre arenaer for attføring, - særlig de nye arenaene fra 2011 (transport, vaktmester, fruktpakking og transport av eldre) og har i 2012 gjort noen endringer i disse blant annet er transport av eldre avsluttet fra desember 2012, da dette var lite forenelig med attføring og måtte utføres av en arbeidsleder. Vi har utvidet transporten med daglig transport for Bama i vårt nedslagsfelt, samt brukt egne ressurser til transport av en del dører og vinduer. Internt i vår bedrift har vi følgende arbeidsstasjoner/praksisplasser: Arbeidsstasjon/-område Trevarefabrikken Rehabilitering av vinduer og dører. Varmepumpehus Beskrivelse av oppgaver Her produserers i hovedsak dører og vinduer etter bestilling. Oppgavene består i alt fra kapping og fresing av materialer, montering, lakkering, pussing, montering av hengsler mv, glassing og pakking. Her er det til enhver tid ca attføringsdeltakere. I tillegg er det to formenn, ca 5 arbeidsledere og til enhver tid 1-2 lærlinger/lærekandidater. Vi har det siste året gjort noen oppdrag vedrørende vindusrehabilitering. Dette er i ferd med å utvides til også å omfatte Antikvarisk rehabilitering av vinduer. Kursing av deltagere og ansatte på dette vil skje i samarbeid med Kulturhåndtverkeren. Vi har en mindre avdeling hvor vi monterer varmepumpehus. Her er det plass til 3-4 attføringsdeltakere. Kantine Bonnabygget Denne er avviklet i 2012 Kontor/administrasjon I administrasjonen er det stort sett til enhver tid minst 1 deltaker som bidrar med enklere kontoroppgaver. Disse oppgavene administreres av økonomileder og/eller sekretær/arbeidsleder. Systua / kreativt verksted Transport/lager/logistikk/ vedlikehold Her er det plass til 6-7 deltakere. Deltakerne velger selv hva slags oppgaver de vil arbeide med. I hovedsak dreier det seg om søm og andre håndarbeidsprodukter. Systua ledes av en arbeidsleder. Foruten en arbeidsleder består denne gruppa av 2-8 personer, litt avhengig av hvilke oppgaver som er tilgjengelige samt deltakernes behov og ønsker. Gruppa driver med forefallende Årsrapport 2012 Modum Industri AS side 4

5 oppgaver både ute og inne på Sevalstunet og på Bonnabygget.. Renhold Vi har betydelige arealer som skal rengjøres, enten daglig eller ukentlig. Dette gjelder både kontorer og arbeidsarealer, kjøkken, korridrorer og sanitærrom mv. I tillegg har vi på Sevalstunet ca 40 overnattingsplasser som leies ut for kortere eller lengre tid. Klargjøring av rom, skifte av sengetøy mv hører derfor også til rengjøringstjenesten. Montering/pakking Dette er oppgaver vesentlig knyttet til Transport/lager/logistikk og Service/omsorg hvor 1-4 deltakere kan være med på enklere pakke-/monteringsoppdrag. Arbeidet styres av en veileder. Post-/budkjøring Fra høsten 2010 har vi hatt bud-/postkøring for Modum kommune. Arbeidet utføres av ulike attføringsdeltakere. Fruktpakking/utkjøring Vi har i 2011 etablert et tilbud til bedrifter i distriktet hvor vi pakker og kjører ut fruktkurver etter en abonnementsordning. Arbeidet styres av en veileder/arbeidsleder og utføres av 2-4 attføringsdeltakere. Transport av eldre På oppdrag for Modum kommune har vi hatt fast daglig kjøring av brukere til kommunens dagsentra for eldre. Samarbeidet er avsluttet fra Alle avdelingene er fleksible og det skjer et utstrakt samarbeid mellom avdelingene. Hva er tilbudt mht formell opplæring/kvalifisering og annen dokumenterbar kompetanse (realkompetanse)til brukere. Modum Industri AS er en læringsbedrift innen trearbeid og vi fører jevnlig kandidater frem til fagbrev som møbelsnekker/industrisnekker. Videre har vi et samarbeid med Modum kommune, og kan i tilfeller der dette er ønskelig føre personer fram til fagbrev på andre områder enn de vi selv har arbeidsarenaer for, bl.a. kjøkken. Resultater av attføringsarbeidet. I rapport til NAV er listet opp tallmessige resultater for de enkelte tiltakene i forhold til sluttårsak. I tillegg til disse resultatene synes vi det er viktig å peke på at mange får hjelp til å komme videre i forhold til avklaring av arbeidsevne, veiledning i forhold til yrkesvalg og yrkesønsker, motivasjon for livsstils endringer og ikke minst hjelp og bistand i forhold til videre utdanning. Av brukerundersøkelsen ser vi at mange opplever at den bistanden de får fra oss bidrar både til økt livskvalitet, hjelp videre i attføringsløpet og at de blir møtt og behandlet på en positiv måte av oss. Avklaring Godkjent antall plasser Deltakere pr Antall deltakere begynt i løpet av året 75 Antall deltakere sluttet i løpet av året 72 Antall deltakere pr Årsrapport 2012 Modum Industri AS side 5

6 Gjennomstrømmingen (tiltakslengde for de som har avsluttet tiltaket i løpet av året) var for tiltaket Avklaring ca 10,5 uker (som i 2011).. APS Godkjent antall plasser Deltakere pr Antall deltakere begynt i løpet av året 17 Antall deltakere sluttet i løpet av året 24 Antall deltakere pr Gjennomstrømmingen (tiltakslengde for de som har avsluttet tiltaket i løpet av året) var for tiltaket Arbeidspraksis ca 11,5 mnd samme som i APS Knivebakken Sammen med Knivebakken gård startet vi fra opp et APS-tilbud innen prosjektet ViljeViserVei. Tilbudet består av 6 APS-plasser og er lokalisert til Knivebakken gård, Skotselv. APS-tilbudet ved Knivebakken drives og ledes av Karen Bilstad. Hun har landbruksfaglig bakgrunn, født og oppvokst på gård og har drevet eget gårdsbruk i 5 år. I tillegg har hun også høyere utdanning gjennom Solstadgruppens Mentorprogram i Oslo 2009 og Samarbeidet med Knivebakken har vært videreført i 2012, og vi har også fått midler til å videreføre dette i Foruten personellet på Knivebakken har alle deltakerne tildelt en egen veileder fra Modum Industri som sammen med Karen Bilstad har ansvar for den attføringsmessige oppfølgingen. Godkjent antall plasser Deltakere pr Antall deltakere begynt i løpet av året 11 Antall deltakere sluttet i løpet av året 11 Antall deltakere pr Gjennomstrømmingen (tiltakslengde for de som har avsluttet tiltaket i løpet av året) var for tiltaket APS Knivebakken ca 7,25 måneder mot 5,5 måneder i Arbeid med Bistand Godkjent antall plasser pr (4 tillretteleggere) Deltakere pr Antall deltakere begynt i løpet av året 32 Antall deltakere sluttet i løpet av året 35 Antall deltakere pr Gjennomstrømmingen (tiltakslengde for de som har avsluttet tiltaket i løpet av året) var for tiltaket Arbeid med Bistand ca 19 mnd. 15 stk gikk til lønn, 13 til aktive tiltak og 6 til ingen aktiv løsning, og en er død. Årsrapport 2012 Modum Industri AS side 6

7 Kvalifisering Godkjent antall plasser pr Deltakere pr Antall deltakere begynt i løpet av året 7 Antall deltakere sluttet i løpet av året 3 Antall deltakere pr Tilrettelagt Godkjent antall plasser pr Deltakere pr Antall deltakere begynt i løpet av året 1 Antall deltakere sluttet i løpet av året 1 Antall deltakere pr Av deltakerne er 4 personer på 50% stilling. Klager Det er generelt få klager. Brukerne er gjort oppmerksom på muligheten for å klage gjennom informasjon ved oppstart og det ligger også informasjon på vår nettside om behandling av klager. Det er i 2012 mottatt 1 klage fra brukere. Klagen blir tatt på alvor og det er forsøkt rettet på de forhold som ble påpekt. Klager var anonym slik at vi ikke har fått besvart klagen skriftlig i henhold til våre retningslinjer for behandling av klager. Tverretatlig samarbeid. Ut i fra den enkelte deltakers behov har vi jevnlig kontakt og samarbeid med ulike andre instanser og fagmiljøer. Dette er bl a: Fastleger Poliklinikk v/modum Bad Modum kommune, psykiatritjenesten Modum kommune, helse- og sosialetaten Frisklivssentralen BUP Kjøreskoler Statens Vegvesen, Trafikkstasjoner (avleggelse av førerprøve) Barnevernstjenesten Treringen (ifm fagbrev som møbelsnekker) OPUS Ringerike (voksenopplæring i regi av Buskerud fylkeskommune) Videre har vi et utstrakt samarbeid med øvrig næringsliv i Modum og omkringliggende kommuner (særlig Øvre Eiker, Sigdal og Krødsherad) Organisering, ansatte og endringer Organisasjonskart. Bedriften er organisert i henhold til aksjeloven. Styret består av fire aksjonærvalgte styremedlemmer. I tillegg er det to ansattvalgte styremedlemmer. Trine Bjørnstad er styreleder. Årsrapport 2012 Modum Industri AS side 7

8 I løpet av 2012 har bedriften gjennomgått en justering av organisering. Vi har et attføringsteam hvor det vesentligste av veiledningsressursene er plassert. Dette teamet ledes av teamleder, mens daglig leder er faglig ansvarlig og personalansvarlig. Foruten det har vi flere fag-/produksjonsområder; trevare, transport/lager/logistikk, service, salg og merkantilt. Vi har imidlertid valgt å ikke ha egne team. Hensikten med denne nye organiseringen er bl a at det skal bli enda klarere at attføringsvirksomheten skal gjennomsyre all vår virksomhet. Med svært få unntak er nå alle våre faste ansatte definert som veiledere og/eller arbeidsledere og således er tilnærmet alle ansatte direkte involvert i attføringsarbeidet med direkte deltakerrettet arbeid. Styret Daglig leder Sverre Pedersen Økonomi/adm Kari Ødegaard Attføring-/utprøving Marian Haugen Salg Thor Atle Moholt Trevare Odd Vidar Sæterdal/ Svein Huse Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar, antall stillinger og kompetanse. All vår virksomhet drives med et attføringsfaglig utgangspunkt. Vi har et attføringsteam som har det attføringsfaglige hovedansvaret, men samtidig må alle medarbeidere i bedriften forholde seg faglig og menneskelig til at all virksomhet drives etter en attføringsfaglig tankegang. Det vil si at stort sett alle ansatte er involvert i attføringsarbeidet. Vi har ikke gjort en konkret beskrivelse av attføringsfaglig kompetanse hos den enkelte medarbeider. Kompetanse sett opp mot praktiske oppgaver De ansatte har pr. dato god kompetanse i forhold til de praktiske arbeidsoppgaver/ produksjonsarenaene vi har. Vi har ansatte med god kompetanse innen trevare drift (mange har fagbrev), fagbrev som: industrimekaniker, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, snekker. Vi har ansatte med god regnskaps- Årsrapport 2012 Modum Industri AS side 8

9 /økonomi- og lønnskompetanse. Vi har ansatte med god kompetanse innen transport og oppdrag. Vi forsøker også å holde oss oppdatert på fagområdene gjennom fagblader og relevante kurs/fagdager. Kompetanse i forhold til arbeidsledelse, motivasjon og egen motivasjon, brukerutfordringer, tilrettelegging og attføring Vi har flere ansatte med helsefaglig bakgrunn og flere av de ansatte har erfaring fra arbeidsledelse både i bedriften og før de startet ved bedriften. Videre har flere av de ansatte kompetanse innen følgende områder: Coach/Veileder (innen endrings- og utviklingsprosesser) Fagbrev Industrimekaniker Div kurs innen ledelse Sertifisert i Funksjonsvurdering Innføringskurs i Karriereveiledning / Høyskolestudie Veiledning og kompetanseutvikling Fagbrev som omsorgsarbeider Sertifisert helse og livsstil coach, Kurs: Diverse kurs i helsearbeid, hørselshjelpemidler, forflytning, førstehjelp, kreftomsorg osv. Konflikthåndtering, tillitsvalgt skolering. Sertifisering i karriereveiledning, arbeid og psykisk helse. Jobpics karriereveiledning gjennom bilder Motiverende intervju SIA Strukturert Individuell Arbeidsevneutredning Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte. 3 ansatte deltar på SIA Strukturert Individuell Arbeidsevneutredning som går over 1 år med flere samlinger (fullføres i 2013) 1 ansatt på Arbeid og psykisk helse:, Konflikthåndtering og kommunikasjon 1 ansatt på Arbeid og psykisk helse, Krise og stressmestring 1 ansatt på KIB-kurs (8 ganger a 2,5 t), (fullføres med 2 ganger a 2,5 t i 2013) 1 ansatt på kurs i Nye byggeforsk. ang. glass, u-verdi osv. (Glassfabrikken) (1 dag) 1 ansatt på Lærlingkurs (Treringen), (2 dager) 2 ansatte på kurs - Ses i morgen i regi av Nav Arbeidslivssenter 2 ansatte på AB-konferansen - kurs Turets/Asperger Leder har deltatt på flere samlinger angående Brofors og andre fagområder rundt utvikling av våre type bedrifter og tjenester Leder har tatt HMS-kurs for arbeidsgivere (8 timer) Leder har hatt kurs i mediehåndtering Leder og attføringsleder har deltatt på leverandørsamling i regi av NAV Buskerud For øvrig har vi deltatt på bl a følgende faglige arrangementer som avklaringssamlinger og APSsamlinger i Buskerud. Medvirkning og medbestemmelse i bedriften Det er etablert faste møter i ledergruppen (daglig leder og teamlederne) stort sett annen hver uke. Videre er det regelmessige (6 møter i 2012) med tillitsvalgte der aktuelle saker informeres om og drøftes. I tillegg har det vært 5 personalmøter i 2012 hvor det er informert om drift og gitt mulighet for innspill. Bedriften har også et Arbeidsmiljøutvalg (AMU) som har hatt 3 møter i De ansatte har hatt lederen i AMU det siste året. Årsrapport 2012 Modum Industri AS side 9

10 Helse og livsstil Bedriften startet i 2011 med Jobbfrukt, og har etter dette tilbudt frukt på jobben til både ansatte og deltagere. Dette innebærer at det stort sett har vært tilgang på frisk frukt til alle ansatte og deltagere i hele Bedriften har høsten 2012 forsøksvis startet med noe trening/aktivitet for å fremme de ansattes motivasjon for trening og bevegelse. Vi har i den forbindelse vedtatt at alle ansatte på lønn har rett til ½ time trening/aktivitet i arbeidstiden pr. uke. Alle deltagere har også tilbud om å delta minst 1 time pr. uke. Bygninger og utstyr Bedriften har installert ny hovedtavle for strøm i bygget i årsskifte 2011/2012. Det er foretatt vedlikehold av produksjonshaller, og vi er i ferd med å etablere nytt kjøkken, kjølerom og spisesal i 1. etg. i forbindelse med ny resepsjon, nye kontorer og møte-/kursrom. Vi er i ferd med å få på plass nødvendig branndokumentasjon og lukke avvik fra et branntilsyn vinteren Videre er det etablert to mulige rømningsveier fra lokalene i 2. etg., etabler heis/løfteplattform slik at kravene til dette er oppfylt. Vi har også startet en ombygging av deler av Ihlenkleiva for å få alle våre ansatte og aktiviteter inn i bygget i løpet av Vi planlegger blant annet oppstart av bruktbutikk i lokalene i løpet av våren Kommunen har avklart at det ikke er aktuelt å leie lokaler i Ihlenkleiva 2, og har betalt tomgangsleie for arealer de hadde opsjon på å leie totalt kroner for 2011 og Vi har fått en intensjonsavtale med Viken skog om leie av ca. 100 kvm. i 2. etg. i bygget. Vi har i 2012 drevet noe utleie av rom ved Sevalstunet, og synes for 2012 å ha hatt et lite driftsoverskudd. Avtalen om leie av Sevalstunet går ut ved utgangen av Bedriften har i løpet av 2013 skaffet 2 brukte biler. Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus. Årsrapport 2012 Modum Industri AS side 10

ÅRSRAPPORT FOR 2012 - VARIG TILRETTELAGT ARBEID - ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET - ARBEID MED BISTAND

ÅRSRAPPORT FOR 2012 - VARIG TILRETTELAGT ARBEID - ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET - ARBEID MED BISTAND ÅRSRAPPORT FOR 2012 - VARIG TILRETTELAGT ARBEID - ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET - ARBEID MED BISTAND Rapporten omhandler drift og økonomi for regnskapsåret 2012. Regnskap oversendes etter godkjenning

Detaljer

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren Velkommen til: Ny inngang og skranke Julemesse 2011 Fra trevaren Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Årsrapport 2011 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid ****************** STRATEGIPLAN for Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

Fakta om Providor AS. Visjon: "Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål." Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal

Fakta om Providor AS. Visjon: Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål. Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal Innhold Fakta om Providor AS... 4 Innledning... 5 Organisasjonskart... 6 Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar... 7 Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte... 14 Tildelt ramme, godkjente

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. - Et trygt valg -

ÅRSRAPPORT 2012. - Et trygt valg - ÅRSRAPPORT 2012 - Et trygt valg - Innhold: Side: Presentasjon av Innovi 2 A: Tiltaksarrangørens navn, adresse, e-post, telefaks og telefon 3 B: Eierforhold/Tiltaksarrangør 3 C: Organisasjonskart 4 D: Ordinært

Detaljer

Årsrapport For Fides AS

Årsrapport For Fides AS 2011 Årsrapport For Fides AS Fides AS Organisasjonsnummer: 994 315 Side 838 1 av 22 Innhold Fides AS... 3 Økonomi... 3 Attføringsavdelingen... 3 Innledning... 3 Fakta... 4 Utvikling, nye veiledere... 4

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS Eierskapskontroll ASVO Nøtterøy AS 2010 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om selskapet

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid

Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid AFI-rapport 9/2013 Annlaug Bragdø og Øystein Spjelkavik Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid Arbeidsforskningsinstituttet, r2012:10 1 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Bilag avisa Sør-Trøndelag. Svanem AS skal bidra til kompetanseheving, utvikling og livskvalitet.

Bilag avisa Sør-Trøndelag. Svanem AS skal bidra til kompetanseheving, utvikling og livskvalitet. Bilag avisa Sør-Trøndelag Mange nye muligheter Svanem AS skal bidra til kompetanseheving, utvikling og livskvalitet. Ansatte i Svanem AS: Odd Jarle Svanem, daglig leder, bedriftspedagog, økonomi og møbelsnekker.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer