1 Innledning og formål. 2 Representantskap og styre. 3 Driften av Krisesenteret. 4 Kurs og samlinger / personalet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Innledning og formål. 2 Representantskap og styre. 3 Driften av Krisesenteret. 4 Kurs og samlinger / personalet."

Transkript

1 Årsrapport 2010

2

3 INNHOLD 1 Innledning og formål 2 Representantskap og styre 3 Driften av Krisesenteret 4 Kurs og samlinger / personalet 5 Informasjon/HMS 6 Økonomi 7 Beboere 8 Gaver 9 Brukerne/Refleksjoner 10 Formålsparagrafen 3

4 1 - INNLEDNING OG FORMÅL I 1980 ble Krisesenteret i Grenland åpnet. Det var Kvinneutvalget i Telemark Arbeiderparti, med noen ildsjeler i spissen, som fikk dette i gang. I 1985 ble det innledet samarbeid med alle kommunene i Telemark, og navnet ble forandret til KRISESENTERET I TELEMARK. Av fylkets 18 kommuner, er følgende 17 kommuner med i samarbeidet: SKIEN PORSGRUNN SILJAN BAMBLE KRAGERØ DRANGEDAL NOME BØ SAUHERAD KVITESEID FYRESDAL TOKKE TINN VINJE SELJORD NISSEDAL HJARTDAL Kommunen Notodden støtter opp om Krisesenteret på Kongsberg. FORMÅLET Yte hjelp til kvinner, menn og barn i krise- og mishandlingssituasjoner Synliggjøre og bekjempe den private volden Som ledd i oppfyllelsen av formålet skal selskapet: - Gi midlertidig botilbud til kvinner, menn og barn - Gi samtaletilbud til kvinner, menn og barn - Drive aktivt informasjonsarbeid utad Arbeide for å fremme gode samarbeidsrelasjoner med naturlige samarbeidspartnere 4

5 VEDTEKTER FOR KRISESENTERET I TELEMARK 1. FORMÅL: Krisesenterets formål er å yte hjelp til mishandlede kvinner, menn og barn som søker til senteret i mishandlings-/krisesituasjoner. Synliggjøring og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Senteret er forutsatt å være et botilbud i en overgangsperiode. Det skal gis råd, informasjon og hjelp til å formidle kontakt med andre samarbeidspartnere, instanser, mv. når menneskene som oppsøker oss ønsker det. 2. VIRKEOMRÅDE: Krisesenterets virksomhet skal i første rekke dekke behovet for kommunene i Telemark. 3. REPRESENTANTSKAPET: Representantskapet er Krisesenteret i Telemarks øverste myndighet. Representantskapet består av: - 1 en - representant fra hver kommune - 2 to - representanter fra Telemark Arbeiderpartis kvinnenettverk med personlige varamedlemmer - 1 en representant fra de ansatte ved Krisesenteret i Telemark med 1 en observatør. 4. REPRESENTANTSKAPETS OPPGAVER: Representantskapet har møte minst 1 en gang pr. år. Representantskapet skal: - Behandle og godkjenne budsjett - Godkjenne regnskap - Velge styre med varamedlemmer hvert 4. fjerde år - Velge styreleder hvert 4. fjerde år - Velge valgkomite på 3 tre medlemmer hvert 4. fjerde år Daglig leder ved Krisesenteret i Telemark er sekretær for representantskapet. 5

6 5. VALG AV STYRE: Styret består av 9 ni medlemmer og er sammensatt slik: - 6 seks medlemmer velges av og blant representantskapet 1 ett av disse skal være fra vertskommunen - 1 ett av disse er medlem fra de ansatte - 2 to medlemmer fra Telemark Arbeiderpartis kvinnenettverk som er tilknyttet representanskapet. Det skal velges medlem og varamedlem. Daglig leder for Krisesenteret i Telemark er sekretær for styret. 6. STYRETS OPPGAVER: - Ansvarlig for driften av senteret - Ansette personell - Fastsette arbeidsoppgaver for de ansatte - Utarbeide budsjett - Godkjenne årsrapport - Innstille for godkjenning av regnskap overfor representantskapet - Sende årsrapport og regnskap til kommunene 7. INNKALLING TIL STYREMØTER - Styret skal ha minst 4 fire møter pr. år - Styret kalles inn når minst 2 to medlemmer ønsker/krever det. 8. UTGIFTSDEKNING: Utgiftene ved Krisesenteret i Telemark blir dekket på følgende måte: - 80 % av driftsutgiftene dekkes av Staten. - 20% dekkes av samarbeidskommunene. 9. TAUSHETSPLIKTEN: Representantskapet, styret og de ansatte ved Krisesenteret i Telemark er underlagt taushetsplikt. Taushetsløftet må underskrives. 10. REGNSKAPSFØRSEL/REVISJON: Regnskapsførsel og revisjon utføres vederlagsfritt av vertskommunen. 6

7 11. UTMELDING/OPPLØSNING: Hvis en kommune beslutter og tre ut av samarbeidet må det meddele representantskapet på et ordinært årsmøte/budsjettmøte. Utmeldingen kan tidligst tre i kraft 1 ett år etter det derpå følgende årsskifte. Oppløsningen av ordningen skjer når samtlige kommuner har fattet vedtak om dette. 12. VEDTEKTSENDRINGER: Vedtektsendringer må godkjennes av representantskapet med minst 2/3 to tredjedels flertall. Styret plikter å sende forslag til nye vedtekter til høring i kommunene før det blir lagt frem for representantskapet. Krisesenteret i Telemark er tilsluttet Norsk Krisesenterforbund, NOK! Norsk Krisesenterforbund stiftet 15. mars 1991 Kompetanse Åpenhet Samarbeid Tilpasningsevne - Handlekraft Norsk Krisesenterforbund er en sammenslutning av 15 krisesentre over hele landet. Forbundet ble stiftet i mars 1991 av krisesentrene i Telemark, Follo og Fredrikstad. I dag er krisesentrene i Follo, Asker og Bærum, Fredrikstad, Halden, Hamar, Gudbrandsdal, Kongsvinger, Nord-Østerdal, Telemark, Hønefoss, Hallingdal, Nordmøre, Molde, Mo i Rana og Kirkenes medlemmer. Fra 1. november 2006 ble Wenche Holmberg Nielsen ansatt som daglig leder i Norsk Krisesenterforbund. Administrasjonen har lokaler i Sarpsborg. Norsk Krisesenterforbund er en interesseorganisasjon hvis overordnede formål er å synliggjøre og styrke arbeidet for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Organisasjonen har fokus på hva som forårsaker volden samt hva som skal til for å redusere, synliggjøre og forebygge den. I dette arbeidet har organisasjonen et familieperspektiv som betyr at vi er opptatt av at alle parter i en voldsrelasjon skal få relevant hjelp. Norsk Krisesenterforbund ønsker å fokusere på barn som vokser opp med vold og som er vitne til vold i nære relasjoner, og ønsker å bidra til at det spres kunnskap om barns spesielle utsatthet i forhold til dette. Organisasjonen har en sentral rolle som samarbeidspartner for sentrale myndigheter, politikere og ulke fagmiljøer i deres arbeid med vold i nære relasjoner. Norsk Krisesenterforbund er opptatt av kvalitetssikring av tilbudet på medlemssentrene. Kompetanseheving for ledere og ansatte på sentrene har derfor vært vektlagt. Organisasjonen har også gjennom årene tatt ansvar når det gjelder å skolere krisesentrenes samarbeidspartnere gjennom å arrangere årlige fagdager. Profilering Den viktigste profileringen av Norsk Krisesenterforbund skjer via vår webside Gjennom 2008 hadde vi ca treff på siden vår. Webstedet er alltid oppdatert og skal bringe de viktigste nyhetene omkring krisesentervirksomhet og fagfeltet vold i nære relasjoner. 7

8 Lovfesting av krisesentertilbudet I oktober 2008 sendte Barne- og likestillingsdepartementet sitt forslag til lovfesting av krisesentertilbudet ut på høring, med høringsfrist 15. januar Samtidig varslet de at finansieringsordningen for krisesentertilbudet ville bli endret fra øremerkede midler til å legges inn i rammetilskuddet til kommunene. Endringen er tenkt å tre i kraft fra 1. januar Norsk Krisesenterforbund har i et høringssvar til departementet uttrykt sterkt bekymring for den varslede omleggingen av finansieringen. Vi frykter at ordningen vil virke negativt for krisesentrene. Norsk Krisesenterforbund støtter lovens intensjon om å skape et godt og helhetlig krisesentertilbud over hele landet. Vi har imidlertid uttrykt i vårt høringssvar at de gode intensjonene må følges opp og realiseres ved hjelp av en finansieringsordning som sikrer gode rammevilkår for krisesentrene. Norsk Krisesenterforbund er blitt orientert om at lovforslaget vil bli fremmet for Stortinget innen sommerferien. Vi har derfor allerede etablert kontakt med viktige personer som skal være med å behandle forslaget på Stortinget. Særlig har vi konsentrert oss om fraksjonsledere i Familie- og kulturkomitéen, den komitéen som får oversendt saken til behandling først. For fullstendig tekst av vårt høringssvar, se I tillegg sitter Norsk Krisesenterforbund i en referansegruppe for et prosjekt som skal se på arbeidsmiljøet på krisesentrene. Utfordringer i 2010 De viktigste utfordringene i året som vi nå er inne i er knyttet til spørsmålene omkring lovfesting og finansiering av krisesentertilbudet. Det blir også nødvendig å drøfte Norsk Krisesenterforbunds rolle etter at loven trer i kraft. Oslo, 19. januar 2009 Wenche Holmberg Nielsen Daglig leder, Norsk Krisesenterforbund Krisesenteret har: Fast ansatte medarbeidere med ordnede lønnsforhold, Ekstrahjelper og vikarer på tilkalling Får fra 2006 egen barnefaglig ansvarlig Tolkenettverk TAUSHETSPLIKT etter Forvaltningsloven for alle ansatte på senteret. Meldeplikt til barnevernet ved alvorlig bekymring for barn Krisesenteret i Telemark: Telefon: Telefaks: Telefon leder: E-post adresse: Hjemmeside: Krisesenteret i Telemark er åpent hele døgnet hele året TAUSHETSPLIKT Alle ansatte må skrive under på taushetsløftet. Av ansatte og styret krever vi at dette overholdes, av beboerne forventer vi det. 8

9 2 - REPRESENTANTSKAP OG STYRE Hver kommune har valgt et medlem med varamedlem til representantskapet. Dette er senterets øverste myndighet. Representantskapet består av.: - 1 repr. fra hver kommune - 2 repr. fra Telemark Arbeiderpart kvinnenettverk - 1 repr. fra de ansatte - i tillegg kan de ansatte møte med en observatør Styret blir valgt av medlemmer i representantskapet. Styret har 9 medlemmer, og har følgende sammensetning.: - 6 medl. velges blant representantskapet - 1 av disse velges alltid fra vertskommunen, Skien - 2 medl. velges fra Telemark Arbeiderpart. kvinnenettverk - 1 medl. velges fra de ansatte Styret velges for en 4-års periode. STYRETS SAMMENSETNING: - leder Einfrid Halvorsen Telemark Arbeiderpart. Kvinnenettverk - nestleder Heidi Hamadi Skien kommune - styremedl. Knut Haugen Drangedal kommune Jorunn Schmitz Telemark Arbeiderpart. kvinne nettverk Ragnhild L Myrholdt Siljan kommune Anne Gro Ødegård Porsgrunn kommune Trond Kilnes Kragerø kommune Johanne Vejrup Nissedal kommune Wenche B. Jenssen Ansattes repr. Varamed Hedda Foss Five Skien Lars Bjørgulfson Fyresdal Berit Lindøe Porsgrunn Aud Bodil Brekka Sannidal Gunn Valborg Thorsen Skien Mette Ofstad Kragerø Styret har hatt 4 møter og behandlet 21 saker i

10 3 - GENERELT OM DRIFTEN 2010 Krisesenteret er med sin spesielle egenart et supplement til det øvrige hjelpeapparatet Beboerne på huset består av kvinner, menn og barn i alle aldre, fra alle samfunnslag, fra mange land og kulturer, med svært ulik problematikk, og med store variasjoner i løsningsmuligheter. Krisesenteret arbeider etter prinsippet hjelp til selvhjelp, hvor det vektlegges at brukerne skal settes i sentrum for de tilbud og tjenester som finnes. Det er brukeren som selv bestemmer hva som er målet, og må også selv- med aktiv støtte fra de ansatte, arbeide seg frem mot det målet. I 2010 hadde vi i tillegg 3 menn boende på senteret, i 33 liggedøgn. Alle skal respekteres, og gis et tilpasset tilbud. Vi må bestrebe oss på å finne gode rutiner, slik at hver enkelt får akkurat den hjelpen hun/han skal ha. Målet er ikke at alle skal behandles likt, men likeverdig. For å sikre en god oppfølging av brukerne mens de bor på huset er vi som jobber i miljøet på dagtid primærkontakter gjennom hele oppholdet. Dette gjelder både menn, kvinnene og barna. Vi trygger og støtter brukerne i den fasen eller de fasene de går igjennom. Det er viktig at brukerne har slik kontakt slik at de best mulig kan bli veiledet og vises alternative løsninger underveis. Målet er alltid å jobbe brukertilpasset, slik at enhver bruker får den hjelpen som er best skreddersydd den enkeltes behov. Dersom brukerne har barn med seg har Krisesenteret egen barnefaglig ansvarlig, med stor faglig kompetanse. Kvinner med annen etnisk bakgrunn er en økende andel av våre brukere. Vi opplever at antallet henvendelser fra denne brukergruppen øker. I samarbeid med disse kvinnene møter vi stadig nye problemstillinger og utfordringer som betinger en kontinuerlig kompetanseheving av personalgruppen. Vårt mål er at vi sammen med alle brukerne finner en felles plattform hvor deres kulturelle integritet blir ivaretatt. Mange av brukerne våre mangler forutsetninger for å kunne klare seg på egenhånd i det norske samfunnet: De kan ikke alltid språket Ofte kjenner de ikke samfunnets oppbygging Av og til er de blitt bevisst feilinformert av familie/pårørende De har ofte ikke erfaring i å ta egne/selvstendige valg De blir ofte utstøtt av tidligere nettverk, noe som kan føre til ensomhet og isolasjon De trenger ofte informasjon/opplæring om hva som forventes av dem som foreldre i Norge De å ha noen ganger andre referanserammer enn nordmenn. Det kan gjelde synet på seg selv, gruppen, vold, smerte, kroppen, bearbeiding og ikke minst tidsbegrep. Alt dette fordrer mer av oss som hjelpere. 10

11 Dette er brukergrupper som vi ser kan trenge ekstra oppfølging/nettverksoppbygging etter utflytting fra Krisesenteret. Det er en spennende oppgave å formidle innsikt i norsk kultur og språk. Gjennom aktiv nettverksbygging, kultur-og språkoverføring ser vi at disse kvinnene utvikler seg og står bedre rustet til å klare den videre integreringsprosessen. Mål for 2011 Aktiv samhandling mellom ansatte og bruker Kontinuerlig evaluering Målrettet prosessarbeid Sosialisering Styrking av integritet Støtte til egenaktivitet Nytt krisesenter som skal stå ferdig 1. juni 2012 Jobbe mot en felles forståelse/miljøarbeid, ansatte etter krisesenterloven Evaluering ved årets slutt Det arbeides kontinuerlig med å utvikle både tilbud og rutiner i forhold til beboerne. Det er nødvendig å ha fokus på disse områdene til enhver tid. Arbeidet med å gjøre tilbudet mer brukertilpasset er godt i gang. Brukerne våre oppfordres til å ha en aktiv part i det målrettede arbeidet. Ett fokusområde i 2010 har vært å redusere botiden (antall overnattingsdøgn) gjennom å styrke brukerne, oppfordre dem til å holde kontakt med hjelpeapparatet og søke på ledige leiligheter. Kvinner, menn med annen etnisk bakgrunn: Beboerne har tilgang til PC, og norskopplæring (kommunen), som de blir oppfordret til å benytte seg av. Gjennom miljøarbeidet og i samhandling med andre beboere får de praktisk språktrening. Personalet rundt brukeren jobber aktivt med overføring av kunnskap og refleksjon rundt det å være forelder i Norge, som kan være svært forskjellig fra det de selv er opplært til. Mange av kvinnene er opplært til å fokusere på andres behov fremfor egne. En viktig del av krisesenterets arbeid med disse kvinnene blir å synliggjøre og normalisere deres rett til å sette egne behov foran gruppens. Mange har liten eller ingen erfaring med å ta egne valg og får oppmuntring og støtte til å bruke tiden på senteret som et treningssted for dette. Dagbrukere Dette er også en stor gruppe som vi tar imot og gir tilbud til. En dagbruker er en bruker som ikke har behov for botilbudet vårt, men som ønsker å komme til samtaler for hjelp og veiledning. Det er ikke uvanlig at en dagbruker går over til å bli beboer, eller at en beboer som har flyttet ut benytter seg av tilbudet vårt som dagbruker i lang tid fremover. Dette er også en del av krisesenterets oppgaver, reetableringer. 11

12 Noen av dagbrukerne tar direkte kontakt, mens andre kommer via det øvrige hjelpeapparatet. Vi gir samtaler på dagtid til personer utsatt for vold i nære relasjoner: Kvinner Menn Ungdom Barn Partnere Familie Venner I tillegg tilbyr vi både beboere og dagbrukere: Hjelp til selvhjelp Nettverk Oppfølging Hjelp ved anmeldelse Hjelp i møte med alle andre instanser Veiledning Gratis advokat noen timer (Krisesenteret i Telemark fikk av Justisdepartementet til dette formål, som er rettet mot brukerne av krisesenteret for noen år siden, det er litt igjen av disse midlene) Veiledning Sosiale aktiviteter med oss eller frivillige organisasjoner Barn og unge som kommer til senteret skal sees og høres. De er egne brukere med egne behov og sin egen historie. Vi har egen Barnefaglig ansvarlig, som har 36 års erfaring. Barn som har levd med vold i familien har behov for å få satt ord på opplevelser de har hatt. De trenger å få snakke med noen om volden, om tanker og følelser de har rundt det de har opplevd og hva den tenker skal skje i fremtiden. Vi har samtaler med mor/far til barnet om hvordan det er å være forelder i et hjem med vold. Vi har her også fokus på barnet/barna og barnets rolle, samt samspill mellom mor/far og barn. 12

13 Barn og Ungdom målsetting for 2011 Bedre samtaletilbudet Bedre fritidstilbudet ved blant annet å benytte mer de frivillige organisasjonene. Gi helhetlig hjelp Leksehjelp til barn og unge ser vi også er stort. Her er det særlig barn fra andre kulturer og med andre morsmål som behovet er størst. Her er det viktig med tett samarbeid med samarbeidspartnere i hjelpeapparatet. Eldre og uføre Mishandling har dessverre ingen pensjonsalder. For eldre og uføre er ofte terskelen høy for å søke hjelp. Våre lokaler er dessverre ikke lenger noe rom hvor moderne rullestoler kommer inn. Vi må da bruke hjelpemiddelsentralen, Skien kommune, for å få lånt en smalere rullestol, som går inn gjennom våre dører. Vi har ellers tilrettelagt for rullestolbrukere, rom, bad, gang og inngangsparti. Denne gruppen blir ivaretatt så godt som vi har mulighet til. Informasjon i de eldres ulike fora er en viktig oppgave vi nok må bli flinkere på. Vi har holdt foredrag om Krisesenteret ute i ulike frivillige organisasjoner. Det skal vi fortsette med. Menn Menn- mål for 2010 Lovfestet at menn skal ha krisesentertilbud Gi et samtaletilbud/botilbud til menn Sinnemestringsgrupper I 2010 hadde vi 3 menn boende utsatt for vold. Voldsutsatte menn kan på lik linje med voldsutsatte kvinner få tilbud om dagsamtaler. Vi har som nevnt ovenfor hatt 3 menn boende på senteret. For å kunne overholde lovens krav håper vi på byggestart av nytt senter april 2011, dette var ferdig prosjektert i september 2009, og vi har holdt på med sak nytt krisesenter pga trangbeboddheten ved dette senteret siden For å ivareta loven har vi brukt kjellerstue, hvor vi har egen inngang til menn som har vært beboere ved senteret i 2009, og

14 4 - PERSONALET mål 2011 Øke personalgruppens fellesforståelse og kompetanse Engasjere ny veileder Datasystemet skal mestres av alle Internveiledning /kollegastøtte Kurs Medarbeidersamtale / Utviklingssamtaler Gjennomgang / forbedring av rutiner ved sykdom Fagmøter minst en gang pr. måned Senteret har over tid utviklet seg fa å være et hjem i en overgangsperiode, der hjelpen tidligere var mer tilfeldig og begrenset, til å bli et lavterskeltilbud med en kompetanse som er svært viktig for å yte adekvat bistand. I dagens samfunn blir krisesenteret stilt overfor svært vanskelige, krevende og komplekse saker. I de fleste saker samarbeider vi med det lokale hjelpeapparatet, men stadig flere saker krever også samarbeid med nasjonale instanser som UDI, Fylkesmannen, Seif, Psykososialt team, NKVTS (Nasjonalt kunnskapsenter om vold og traumatisk stress), og for at dette samarbeidet skal fungere er det svært viktig at vi som instans har den nødvendige kompetanse. Vi erfarer dessuten stadig oftere at vår kompetanse blir etterspurt av ekstern hjelpeinnstans i saker som de finner vanskelig. Jevnlig blir vi bedt om å komme med skriftlige uttalelser vedrørende beboere og de observasjoner som blir gjort under oppholdet hos oss. Disse uttalelsene blir igjen brukt som viktig dokumentasjon under ulike rettssaker, i tillegg til uttalelsene blir vi stadig oftere innkalt som vitner i disse sakene. Nye problemstillinger i vanskelige saker som følge av trussel om tvangsgifte, eller der tvangsgifte allerede har skjedd (kode 6), trafficking (handel med kvinner), kjønnslemlestelse, stiller igjen krav til oss på krisesenteret om ny kunnskap på disse områdene. Denne endringen i arbeidsoppgaver og kompetanse har ført til stor økning i arbeidsmengde i kontortiden. For å imøtekomme denne økningen, blir utfordringen å ha tilstrekkelig antall ansatte med viktig og riktig kompetanse på den tiden av døgnet som belastningen er størst. Vi ønsker å styrke kompetansen til de ansatte for å kunne gi riktig og viktig hjelp til en sårbar brukergruppe i en vanskelig livssituasjon. 14

15 KURS OG SAMLINGER Barnefaglig ansvarlig har tatt RITS utdanningen i vold og traumatisk stress. Denne utdanningen går etter RITS metoden og det er Soscon-institutt for krisehåndtering som står ansvarlig for dette. Målet ble fullført i fordypning i håndtering av stress og krisereaksjoner, intervjuteknikk RITS for psykisk stress-og krisebearbeidelse. Denne utdanning ble påbegynt høsten 08 og vil fortsette Daglig leder tok denne utdannelsen i 2005/2006 To fast ansatte har deltatt på Krisesenterutdanning2010 Krisesenteret er en arbeidsplass med et stort behov for kompetanse på mange områder, både når det gjelder miljøarbeiderne, og lederne ved senteret. Skal vi kunne tilby adekvat hjelp må vi til enhver tid være oppdaterte på hva som skjer, hvor det finnes hjelp, hvilke muligheter som finnes, ulike krav og retningslinjer fra myndighetenes side, lovverk etc. Siden det ikke finnes en egen utdanning til denne type arbeid må vi selv søke finne den skoleringen vi har behov for, hva vi kan for lite om, hvilke utdanning vi skal vektlegge ved nyansettelser mv. At det ikke finnes en egen utdanning som det gjør i de fleste andre yrker, gjør at vi må sende personalet på kurs og konferanser som gir oss den kompetansehevingen vi sårt trenger. I 2010 forsøkte vi å sende personalet på kurs og konferanser tilpasset den enkelte miljøarbeider. Vi drar også med så mange som mulig av personalet på NOK!s temadager. Daglig leder underviser også 2. kl barnevern, Høgskolen i Telemark. Dette setter HIT en dag til 2 ganger i året. Dette ser vi på som svært nyttig både for oss og de fremtidige Barnevernspedagogene. Vi har også deltatt på sinnemestringkurs, slik at det er et tilbud vi kan gi, samt at vi kan ha grupper for foreldre med engstelig barn. Medarbeidersamtale / Utviklingssamtale Alle ansatte får tilbud om dette. 5 - INFORMASJON/HMS Gjennomgang / forbedring av rutiner ved sykdom Sykefraværet har i år vært på 6 %. Personalmøter forsøker vi å ha en gang hver annen måned. Personalmøtet er lønnet, og det er møteplikt. 15

16 HELSE MILJØ - OG SIKKERHET Helse miljø og sikkerhet har etter hvert blitt innarbeidet som en selvfølge på de fleste arbeidsplasser. Så også på Krisesenteret. Det gir oss et godt og nyttig verktøy for å ivareta arbeidstakernes trygghet og utviklingsmulighet på arbeidsplassen. I 2010 innleiet Krisesenteret i Telemark Dvergsdal Consulting AS, til å gjøre en kartlegging blant de ansatte ved senteret for å få et bilde av hva ansatte mener må til for å gjøre Krisesenteret i Telemark til en enda mer velfungerende organisasjon både for ansatte og brukerne av senteret. Prosessen ble avsluttet november HMS MÅL 2011 Felles forståelse av hva KiT skal være etter Regjeringens lovfesting av krisesentertilbudet Brannøvelse / nye rutiner Oppfølging av prosedyrepermen / nye prosedyrer Julebord for ansatte Studietur til andre Krisesenter for personalet (fortsettelse 2011) Alle kommunene har åpen invitasjon til at vi kommer ut til ulike råd/utvalg i kommunene. I 2010 var det noen få som benyttet seg av dette. Dette ønsker vi å gjøre mer og henstiller til kommunene igjen om å få komme. RUSMISBRUKERE kan vi ikke ha ved Krisesenteret. Tung psykiatri må øyeblikkelig formidles videre. Dette fordi det gir ringvirkninger og fordi vi ikke har fagkompetanse til å håndtere slike problemer, dagene blir også ekstra vanskelige for de andre beboerne. 6 - ØKONOMI Krisesenteret i Telemark hadde budsjettert med sum brutto driftsutgifter på kr og sum driftsinntekter på kr og bruk av fjorårets overskudd kr Fordelingen er følgende: 80 % blir dekket av staten 20 % blir dekket av kommunene Krisesenteret i Telemark har 9,94 stillingshjemler i Det er utarbeidet instruks for stillingene. Daglig leder er de ansattes nærmeste overordnet. Daglig leder går dagvakter i 100 %. Barnefaglig ansvarlig og daglig leders stedfortreder går i 100 % stilling 2 miljøarbeidere går fast turnus 100 % stilling 1 miljøassistent går fast turnus 100 % stilling 2 miljøassistenter går i fast turnus opp mot 100 % stilling 6 miljøassistenter går i fast helgeturnus + ekstravakter 16

17 ADVOKAT Krisesenteret har søkt Justisdepartementet om midler til advokatbistand tidligere og har fremdeles noen midler igjen av disse, vi har brukt advokatene i Kirkegaten, Skien hvor i hovedsak advokat Heidi Amlie Grindem har bistått klienter som har vært tilknyttet krisesenteret, og som har vært utsatt for vold i nære relasjoner. 7 - BEBOERE I 2010 var det til sammen 76 voksne beboere og 52 barn som hadde opphold ved Krisesenteret. 3 av disse var menn. I 2010 hadde vi tilsammen 3344 overnattinger. 76 voksne utgjør 1653 liggedøgn 52 barn 1691 Tilsammen 3344 liggedøgn UTVIKLINGEN ANTALL KVINNER PR. ÅR: Menn pr. år: UTVIKLINGEN ANTALL BARN PR. ÅR: UTVIKLINGEN ANTALL LIGGEDØGN PR. ÅR:

18 8 - GAVER Krisesenteret har også dette året fått gaver. Vi har også i dette året mottatt store pengegaver fra Odd Fellow losjen, både den kvinnelige og mannlige, Skien og Porsgrunn. Vi har også fra samme Losje mottatt godteposer, smørbrød mv. Betanien barnehage gav oss kr samt en hel sekk med julegaver som barna ved barnehagen hadde pakket inn og merket med gutt 3 år, jente 5 år osv. Dette er svært kjærkomment. Biltema AS, Skien har gitt oss mange gaver, de har blant annet hatt salg av pølser utenfor butikken, hvor inntekten av pølsene har gått til beboerne av Krisesenteret. Senteret har da kunnet velge ut varer fra butikken som vi har hatt bruk for til beboerne av senteret. Barna og de voksne. CIVITAN gav oss i år igjen en flott julekalender. I desember er pakkene på julekalenderen fra Civitan høydepunktet for barna. Slike tiltak høyner kvaliteten på oppholdet ved senteret. Disse kvinnene er også ildsjeler for å lage juleverksted sammen med barna som har opphold hos oss. Civitan kvinnene henter ved flere anledninger kvinnene og/eller barna for å ta de med på kino og ut å spise pizza, dette er kjærkomment for oss, og noe de litt større voldsutsatte barna/ungdommene og deres foresatte setter enormt pris på. Vi er ydmyke, og svært takknemmelige for disse kvinnene som tenker på barna her ved Krisesenteret. Vår økonomi tilsier at slike ting er en sjeldenhet ved senteret og svært kjærkomment for menneskene utsatt for vold i nære relasjoner. Det varmer oss at mange har husket på oss i året som har gått. 18

19 9 - REFLEKSJONER I forhold til stramme kommunebudsjetter har Krisesenteret likevel merket seg at kommunene ser hvor viktig tilbudet er for kvinner, menn og barn utsatt for vold, eller trusler om vold. Skien kommune starter med nybygg april 2011, som ferdigstilles 1. juni I takt med at samfunnet utvikler seg og Norge er et flerkulturelt samfunn, stilles det også nye krav til krisesentrenes kompetanse og tilbud. Brukerne med etnisk norsk og minoritetsbakgrunn som oppsøker krisesentrene har en del felles problemområder, men det er ikke tvil om at minoritetsfamiliene svært ofte står overfor spesielt komplekse problemstillinger. Språkforståelsen kan være dårlig, usikkerhet rundt oppholdstillatelse, økonomiske-og juridiske rettigheter, psykiske problemer/traumer på grunn av krig etc. disse utfordringene stiller selvsagt nye og store krav til kompetanse på det enkelte krisesenter, samtidig som det blir uhyre viktig å opprette samarbeid med ulike instanser rundt den enkelte familie. Regjeringen lovfestet krisesentertilbudet 1. januar Gjennom Lov om kommunale krisesentertilbud har kommunene fått ansvar for å gi voldsutsatte et godt og helhetlig tilbud. Loven pålegger kommunene å påse at det samarbeides over etats- og faggrenser for å få dette til. Krisesenteret fikk etter lovfestingen øket stillingshjemlene med en 100 % stilling som primært skal jobbe opp i mot de øvrige kommunene, nav mv. Denne stillingen kom på plass november 2010, den ansatte trer inn i stillingen fra Skien kommune tar over ansatte og driften av krisesenteret 1. januar TILBAKEMELDING 10 - FORMÅLSPARAGRAFEN Krisesenteret i Telemark får stadig tilbakemeldinger fra tidligere beboere om at senteret er unikt i sitt tilbud. De aller fleste uttrykker takknemmelighet for hjelpen og omsorgen de mottar mens de er her, og er veldig glade for muligheten til å holde kontakten med oss og glad for tilbud om samtaler etter utflytting. 19

20 20

21 21

22 22

23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 Krisesenteret I TELEMARK tlf: fax:

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås

KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås KRISE ETTER ENDT OPPHOLD PÅ KRISESENTERET - en rapport om hvordan dette kan unngås Utarbeidet for JURK av stud.jur. Elin Norberg Aase, Saman Sher Afgan, Toril Strand Husevåg, Susana Løveid, Synne Skoglund,

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

«Kan dem takke seg selv..?»

«Kan dem takke seg selv..?» «Kan dem takke seg selv..?» Skal ikke kvinner i aktiv rus slippe å leve med vold? Prosjektleder og forfatter: Vibeke Aanerød Innhold Innhold Innledning... 43 Mål for prosjektet... 43 Sammendrag... 54

Detaljer

Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap

Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram

Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Arbeid med voldsutsatte kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn - erfaringer fra et kompetanseutviklingsprogram Wenche Jonassen NKVTS 2007 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av Krisesentersekretariatet Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Forord 2 Tittel: Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST.

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET VÅR 2014 1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner2014-2017. Innhold 1 Innledning... 1 2 Handlingsplaner

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter 07.01.15 En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: - En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Åse Bratterud og Kari Emilsen Små barns rett til beskyttelse Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Sluttrapport Forebygging 2007/1/0186 Rapport

Detaljer

Rapport. fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2014

Rapport. fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel. Juli 2014 Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 2013 Juli 2014 1 2 Innhold Oppsummering...5 1. Innledning...6 1.1 KOMs mandat og arbeidsoppgaver...6 1.2 KOMs organisering...8 1.3 KOMs tilstandsrapport

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 Høringsutkast per 26.05.15 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sammendrag... 4 3 Bakgrunn... 6 3.1 Statlige, regionale og kommunale styringssignaler

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer