1 Innledning og formål. 2 Representantskap og styre. 3 Driften av Krisesenteret. 4 Kurs og samlinger / personalet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Innledning og formål. 2 Representantskap og styre. 3 Driften av Krisesenteret. 4 Kurs og samlinger / personalet."

Transkript

1 Årsrapport 2010

2

3 INNHOLD 1 Innledning og formål 2 Representantskap og styre 3 Driften av Krisesenteret 4 Kurs og samlinger / personalet 5 Informasjon/HMS 6 Økonomi 7 Beboere 8 Gaver 9 Brukerne/Refleksjoner 10 Formålsparagrafen 3

4 1 - INNLEDNING OG FORMÅL I 1980 ble Krisesenteret i Grenland åpnet. Det var Kvinneutvalget i Telemark Arbeiderparti, med noen ildsjeler i spissen, som fikk dette i gang. I 1985 ble det innledet samarbeid med alle kommunene i Telemark, og navnet ble forandret til KRISESENTERET I TELEMARK. Av fylkets 18 kommuner, er følgende 17 kommuner med i samarbeidet: SKIEN PORSGRUNN SILJAN BAMBLE KRAGERØ DRANGEDAL NOME BØ SAUHERAD KVITESEID FYRESDAL TOKKE TINN VINJE SELJORD NISSEDAL HJARTDAL Kommunen Notodden støtter opp om Krisesenteret på Kongsberg. FORMÅLET Yte hjelp til kvinner, menn og barn i krise- og mishandlingssituasjoner Synliggjøre og bekjempe den private volden Som ledd i oppfyllelsen av formålet skal selskapet: - Gi midlertidig botilbud til kvinner, menn og barn - Gi samtaletilbud til kvinner, menn og barn - Drive aktivt informasjonsarbeid utad Arbeide for å fremme gode samarbeidsrelasjoner med naturlige samarbeidspartnere 4

5 VEDTEKTER FOR KRISESENTERET I TELEMARK 1. FORMÅL: Krisesenterets formål er å yte hjelp til mishandlede kvinner, menn og barn som søker til senteret i mishandlings-/krisesituasjoner. Synliggjøring og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Senteret er forutsatt å være et botilbud i en overgangsperiode. Det skal gis råd, informasjon og hjelp til å formidle kontakt med andre samarbeidspartnere, instanser, mv. når menneskene som oppsøker oss ønsker det. 2. VIRKEOMRÅDE: Krisesenterets virksomhet skal i første rekke dekke behovet for kommunene i Telemark. 3. REPRESENTANTSKAPET: Representantskapet er Krisesenteret i Telemarks øverste myndighet. Representantskapet består av: - 1 en - representant fra hver kommune - 2 to - representanter fra Telemark Arbeiderpartis kvinnenettverk med personlige varamedlemmer - 1 en representant fra de ansatte ved Krisesenteret i Telemark med 1 en observatør. 4. REPRESENTANTSKAPETS OPPGAVER: Representantskapet har møte minst 1 en gang pr. år. Representantskapet skal: - Behandle og godkjenne budsjett - Godkjenne regnskap - Velge styre med varamedlemmer hvert 4. fjerde år - Velge styreleder hvert 4. fjerde år - Velge valgkomite på 3 tre medlemmer hvert 4. fjerde år Daglig leder ved Krisesenteret i Telemark er sekretær for representantskapet. 5

6 5. VALG AV STYRE: Styret består av 9 ni medlemmer og er sammensatt slik: - 6 seks medlemmer velges av og blant representantskapet 1 ett av disse skal være fra vertskommunen - 1 ett av disse er medlem fra de ansatte - 2 to medlemmer fra Telemark Arbeiderpartis kvinnenettverk som er tilknyttet representanskapet. Det skal velges medlem og varamedlem. Daglig leder for Krisesenteret i Telemark er sekretær for styret. 6. STYRETS OPPGAVER: - Ansvarlig for driften av senteret - Ansette personell - Fastsette arbeidsoppgaver for de ansatte - Utarbeide budsjett - Godkjenne årsrapport - Innstille for godkjenning av regnskap overfor representantskapet - Sende årsrapport og regnskap til kommunene 7. INNKALLING TIL STYREMØTER - Styret skal ha minst 4 fire møter pr. år - Styret kalles inn når minst 2 to medlemmer ønsker/krever det. 8. UTGIFTSDEKNING: Utgiftene ved Krisesenteret i Telemark blir dekket på følgende måte: - 80 % av driftsutgiftene dekkes av Staten. - 20% dekkes av samarbeidskommunene. 9. TAUSHETSPLIKTEN: Representantskapet, styret og de ansatte ved Krisesenteret i Telemark er underlagt taushetsplikt. Taushetsløftet må underskrives. 10. REGNSKAPSFØRSEL/REVISJON: Regnskapsførsel og revisjon utføres vederlagsfritt av vertskommunen. 6

7 11. UTMELDING/OPPLØSNING: Hvis en kommune beslutter og tre ut av samarbeidet må det meddele representantskapet på et ordinært årsmøte/budsjettmøte. Utmeldingen kan tidligst tre i kraft 1 ett år etter det derpå følgende årsskifte. Oppløsningen av ordningen skjer når samtlige kommuner har fattet vedtak om dette. 12. VEDTEKTSENDRINGER: Vedtektsendringer må godkjennes av representantskapet med minst 2/3 to tredjedels flertall. Styret plikter å sende forslag til nye vedtekter til høring i kommunene før det blir lagt frem for representantskapet. Krisesenteret i Telemark er tilsluttet Norsk Krisesenterforbund, NOK! Norsk Krisesenterforbund stiftet 15. mars 1991 Kompetanse Åpenhet Samarbeid Tilpasningsevne - Handlekraft Norsk Krisesenterforbund er en sammenslutning av 15 krisesentre over hele landet. Forbundet ble stiftet i mars 1991 av krisesentrene i Telemark, Follo og Fredrikstad. I dag er krisesentrene i Follo, Asker og Bærum, Fredrikstad, Halden, Hamar, Gudbrandsdal, Kongsvinger, Nord-Østerdal, Telemark, Hønefoss, Hallingdal, Nordmøre, Molde, Mo i Rana og Kirkenes medlemmer. Fra 1. november 2006 ble Wenche Holmberg Nielsen ansatt som daglig leder i Norsk Krisesenterforbund. Administrasjonen har lokaler i Sarpsborg. Norsk Krisesenterforbund er en interesseorganisasjon hvis overordnede formål er å synliggjøre og styrke arbeidet for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Organisasjonen har fokus på hva som forårsaker volden samt hva som skal til for å redusere, synliggjøre og forebygge den. I dette arbeidet har organisasjonen et familieperspektiv som betyr at vi er opptatt av at alle parter i en voldsrelasjon skal få relevant hjelp. Norsk Krisesenterforbund ønsker å fokusere på barn som vokser opp med vold og som er vitne til vold i nære relasjoner, og ønsker å bidra til at det spres kunnskap om barns spesielle utsatthet i forhold til dette. Organisasjonen har en sentral rolle som samarbeidspartner for sentrale myndigheter, politikere og ulke fagmiljøer i deres arbeid med vold i nære relasjoner. Norsk Krisesenterforbund er opptatt av kvalitetssikring av tilbudet på medlemssentrene. Kompetanseheving for ledere og ansatte på sentrene har derfor vært vektlagt. Organisasjonen har også gjennom årene tatt ansvar når det gjelder å skolere krisesentrenes samarbeidspartnere gjennom å arrangere årlige fagdager. Profilering Den viktigste profileringen av Norsk Krisesenterforbund skjer via vår webside Gjennom 2008 hadde vi ca treff på siden vår. Webstedet er alltid oppdatert og skal bringe de viktigste nyhetene omkring krisesentervirksomhet og fagfeltet vold i nære relasjoner. 7

8 Lovfesting av krisesentertilbudet I oktober 2008 sendte Barne- og likestillingsdepartementet sitt forslag til lovfesting av krisesentertilbudet ut på høring, med høringsfrist 15. januar Samtidig varslet de at finansieringsordningen for krisesentertilbudet ville bli endret fra øremerkede midler til å legges inn i rammetilskuddet til kommunene. Endringen er tenkt å tre i kraft fra 1. januar Norsk Krisesenterforbund har i et høringssvar til departementet uttrykt sterkt bekymring for den varslede omleggingen av finansieringen. Vi frykter at ordningen vil virke negativt for krisesentrene. Norsk Krisesenterforbund støtter lovens intensjon om å skape et godt og helhetlig krisesentertilbud over hele landet. Vi har imidlertid uttrykt i vårt høringssvar at de gode intensjonene må følges opp og realiseres ved hjelp av en finansieringsordning som sikrer gode rammevilkår for krisesentrene. Norsk Krisesenterforbund er blitt orientert om at lovforslaget vil bli fremmet for Stortinget innen sommerferien. Vi har derfor allerede etablert kontakt med viktige personer som skal være med å behandle forslaget på Stortinget. Særlig har vi konsentrert oss om fraksjonsledere i Familie- og kulturkomitéen, den komitéen som får oversendt saken til behandling først. For fullstendig tekst av vårt høringssvar, se I tillegg sitter Norsk Krisesenterforbund i en referansegruppe for et prosjekt som skal se på arbeidsmiljøet på krisesentrene. Utfordringer i 2010 De viktigste utfordringene i året som vi nå er inne i er knyttet til spørsmålene omkring lovfesting og finansiering av krisesentertilbudet. Det blir også nødvendig å drøfte Norsk Krisesenterforbunds rolle etter at loven trer i kraft. Oslo, 19. januar 2009 Wenche Holmberg Nielsen Daglig leder, Norsk Krisesenterforbund Krisesenteret har: Fast ansatte medarbeidere med ordnede lønnsforhold, Ekstrahjelper og vikarer på tilkalling Får fra 2006 egen barnefaglig ansvarlig Tolkenettverk TAUSHETSPLIKT etter Forvaltningsloven for alle ansatte på senteret. Meldeplikt til barnevernet ved alvorlig bekymring for barn Krisesenteret i Telemark: Telefon: Telefaks: Telefon leder: E-post adresse: Hjemmeside: Krisesenteret i Telemark er åpent hele døgnet hele året TAUSHETSPLIKT Alle ansatte må skrive under på taushetsløftet. Av ansatte og styret krever vi at dette overholdes, av beboerne forventer vi det. 8

9 2 - REPRESENTANTSKAP OG STYRE Hver kommune har valgt et medlem med varamedlem til representantskapet. Dette er senterets øverste myndighet. Representantskapet består av.: - 1 repr. fra hver kommune - 2 repr. fra Telemark Arbeiderpart kvinnenettverk - 1 repr. fra de ansatte - i tillegg kan de ansatte møte med en observatør Styret blir valgt av medlemmer i representantskapet. Styret har 9 medlemmer, og har følgende sammensetning.: - 6 medl. velges blant representantskapet - 1 av disse velges alltid fra vertskommunen, Skien - 2 medl. velges fra Telemark Arbeiderpart. kvinnenettverk - 1 medl. velges fra de ansatte Styret velges for en 4-års periode. STYRETS SAMMENSETNING: - leder Einfrid Halvorsen Telemark Arbeiderpart. Kvinnenettverk - nestleder Heidi Hamadi Skien kommune - styremedl. Knut Haugen Drangedal kommune Jorunn Schmitz Telemark Arbeiderpart. kvinne nettverk Ragnhild L Myrholdt Siljan kommune Anne Gro Ødegård Porsgrunn kommune Trond Kilnes Kragerø kommune Johanne Vejrup Nissedal kommune Wenche B. Jenssen Ansattes repr. Varamed Hedda Foss Five Skien Lars Bjørgulfson Fyresdal Berit Lindøe Porsgrunn Aud Bodil Brekka Sannidal Gunn Valborg Thorsen Skien Mette Ofstad Kragerø Styret har hatt 4 møter og behandlet 21 saker i

10 3 - GENERELT OM DRIFTEN 2010 Krisesenteret er med sin spesielle egenart et supplement til det øvrige hjelpeapparatet Beboerne på huset består av kvinner, menn og barn i alle aldre, fra alle samfunnslag, fra mange land og kulturer, med svært ulik problematikk, og med store variasjoner i løsningsmuligheter. Krisesenteret arbeider etter prinsippet hjelp til selvhjelp, hvor det vektlegges at brukerne skal settes i sentrum for de tilbud og tjenester som finnes. Det er brukeren som selv bestemmer hva som er målet, og må også selv- med aktiv støtte fra de ansatte, arbeide seg frem mot det målet. I 2010 hadde vi i tillegg 3 menn boende på senteret, i 33 liggedøgn. Alle skal respekteres, og gis et tilpasset tilbud. Vi må bestrebe oss på å finne gode rutiner, slik at hver enkelt får akkurat den hjelpen hun/han skal ha. Målet er ikke at alle skal behandles likt, men likeverdig. For å sikre en god oppfølging av brukerne mens de bor på huset er vi som jobber i miljøet på dagtid primærkontakter gjennom hele oppholdet. Dette gjelder både menn, kvinnene og barna. Vi trygger og støtter brukerne i den fasen eller de fasene de går igjennom. Det er viktig at brukerne har slik kontakt slik at de best mulig kan bli veiledet og vises alternative løsninger underveis. Målet er alltid å jobbe brukertilpasset, slik at enhver bruker får den hjelpen som er best skreddersydd den enkeltes behov. Dersom brukerne har barn med seg har Krisesenteret egen barnefaglig ansvarlig, med stor faglig kompetanse. Kvinner med annen etnisk bakgrunn er en økende andel av våre brukere. Vi opplever at antallet henvendelser fra denne brukergruppen øker. I samarbeid med disse kvinnene møter vi stadig nye problemstillinger og utfordringer som betinger en kontinuerlig kompetanseheving av personalgruppen. Vårt mål er at vi sammen med alle brukerne finner en felles plattform hvor deres kulturelle integritet blir ivaretatt. Mange av brukerne våre mangler forutsetninger for å kunne klare seg på egenhånd i det norske samfunnet: De kan ikke alltid språket Ofte kjenner de ikke samfunnets oppbygging Av og til er de blitt bevisst feilinformert av familie/pårørende De har ofte ikke erfaring i å ta egne/selvstendige valg De blir ofte utstøtt av tidligere nettverk, noe som kan føre til ensomhet og isolasjon De trenger ofte informasjon/opplæring om hva som forventes av dem som foreldre i Norge De å ha noen ganger andre referanserammer enn nordmenn. Det kan gjelde synet på seg selv, gruppen, vold, smerte, kroppen, bearbeiding og ikke minst tidsbegrep. Alt dette fordrer mer av oss som hjelpere. 10

11 Dette er brukergrupper som vi ser kan trenge ekstra oppfølging/nettverksoppbygging etter utflytting fra Krisesenteret. Det er en spennende oppgave å formidle innsikt i norsk kultur og språk. Gjennom aktiv nettverksbygging, kultur-og språkoverføring ser vi at disse kvinnene utvikler seg og står bedre rustet til å klare den videre integreringsprosessen. Mål for 2011 Aktiv samhandling mellom ansatte og bruker Kontinuerlig evaluering Målrettet prosessarbeid Sosialisering Styrking av integritet Støtte til egenaktivitet Nytt krisesenter som skal stå ferdig 1. juni 2012 Jobbe mot en felles forståelse/miljøarbeid, ansatte etter krisesenterloven Evaluering ved årets slutt Det arbeides kontinuerlig med å utvikle både tilbud og rutiner i forhold til beboerne. Det er nødvendig å ha fokus på disse områdene til enhver tid. Arbeidet med å gjøre tilbudet mer brukertilpasset er godt i gang. Brukerne våre oppfordres til å ha en aktiv part i det målrettede arbeidet. Ett fokusområde i 2010 har vært å redusere botiden (antall overnattingsdøgn) gjennom å styrke brukerne, oppfordre dem til å holde kontakt med hjelpeapparatet og søke på ledige leiligheter. Kvinner, menn med annen etnisk bakgrunn: Beboerne har tilgang til PC, og norskopplæring (kommunen), som de blir oppfordret til å benytte seg av. Gjennom miljøarbeidet og i samhandling med andre beboere får de praktisk språktrening. Personalet rundt brukeren jobber aktivt med overføring av kunnskap og refleksjon rundt det å være forelder i Norge, som kan være svært forskjellig fra det de selv er opplært til. Mange av kvinnene er opplært til å fokusere på andres behov fremfor egne. En viktig del av krisesenterets arbeid med disse kvinnene blir å synliggjøre og normalisere deres rett til å sette egne behov foran gruppens. Mange har liten eller ingen erfaring med å ta egne valg og får oppmuntring og støtte til å bruke tiden på senteret som et treningssted for dette. Dagbrukere Dette er også en stor gruppe som vi tar imot og gir tilbud til. En dagbruker er en bruker som ikke har behov for botilbudet vårt, men som ønsker å komme til samtaler for hjelp og veiledning. Det er ikke uvanlig at en dagbruker går over til å bli beboer, eller at en beboer som har flyttet ut benytter seg av tilbudet vårt som dagbruker i lang tid fremover. Dette er også en del av krisesenterets oppgaver, reetableringer. 11

12 Noen av dagbrukerne tar direkte kontakt, mens andre kommer via det øvrige hjelpeapparatet. Vi gir samtaler på dagtid til personer utsatt for vold i nære relasjoner: Kvinner Menn Ungdom Barn Partnere Familie Venner I tillegg tilbyr vi både beboere og dagbrukere: Hjelp til selvhjelp Nettverk Oppfølging Hjelp ved anmeldelse Hjelp i møte med alle andre instanser Veiledning Gratis advokat noen timer (Krisesenteret i Telemark fikk av Justisdepartementet til dette formål, som er rettet mot brukerne av krisesenteret for noen år siden, det er litt igjen av disse midlene) Veiledning Sosiale aktiviteter med oss eller frivillige organisasjoner Barn og unge som kommer til senteret skal sees og høres. De er egne brukere med egne behov og sin egen historie. Vi har egen Barnefaglig ansvarlig, som har 36 års erfaring. Barn som har levd med vold i familien har behov for å få satt ord på opplevelser de har hatt. De trenger å få snakke med noen om volden, om tanker og følelser de har rundt det de har opplevd og hva den tenker skal skje i fremtiden. Vi har samtaler med mor/far til barnet om hvordan det er å være forelder i et hjem med vold. Vi har her også fokus på barnet/barna og barnets rolle, samt samspill mellom mor/far og barn. 12

13 Barn og Ungdom målsetting for 2011 Bedre samtaletilbudet Bedre fritidstilbudet ved blant annet å benytte mer de frivillige organisasjonene. Gi helhetlig hjelp Leksehjelp til barn og unge ser vi også er stort. Her er det særlig barn fra andre kulturer og med andre morsmål som behovet er størst. Her er det viktig med tett samarbeid med samarbeidspartnere i hjelpeapparatet. Eldre og uføre Mishandling har dessverre ingen pensjonsalder. For eldre og uføre er ofte terskelen høy for å søke hjelp. Våre lokaler er dessverre ikke lenger noe rom hvor moderne rullestoler kommer inn. Vi må da bruke hjelpemiddelsentralen, Skien kommune, for å få lånt en smalere rullestol, som går inn gjennom våre dører. Vi har ellers tilrettelagt for rullestolbrukere, rom, bad, gang og inngangsparti. Denne gruppen blir ivaretatt så godt som vi har mulighet til. Informasjon i de eldres ulike fora er en viktig oppgave vi nok må bli flinkere på. Vi har holdt foredrag om Krisesenteret ute i ulike frivillige organisasjoner. Det skal vi fortsette med. Menn Menn- mål for 2010 Lovfestet at menn skal ha krisesentertilbud Gi et samtaletilbud/botilbud til menn Sinnemestringsgrupper I 2010 hadde vi 3 menn boende utsatt for vold. Voldsutsatte menn kan på lik linje med voldsutsatte kvinner få tilbud om dagsamtaler. Vi har som nevnt ovenfor hatt 3 menn boende på senteret. For å kunne overholde lovens krav håper vi på byggestart av nytt senter april 2011, dette var ferdig prosjektert i september 2009, og vi har holdt på med sak nytt krisesenter pga trangbeboddheten ved dette senteret siden For å ivareta loven har vi brukt kjellerstue, hvor vi har egen inngang til menn som har vært beboere ved senteret i 2009, og

14 4 - PERSONALET mål 2011 Øke personalgruppens fellesforståelse og kompetanse Engasjere ny veileder Datasystemet skal mestres av alle Internveiledning /kollegastøtte Kurs Medarbeidersamtale / Utviklingssamtaler Gjennomgang / forbedring av rutiner ved sykdom Fagmøter minst en gang pr. måned Senteret har over tid utviklet seg fa å være et hjem i en overgangsperiode, der hjelpen tidligere var mer tilfeldig og begrenset, til å bli et lavterskeltilbud med en kompetanse som er svært viktig for å yte adekvat bistand. I dagens samfunn blir krisesenteret stilt overfor svært vanskelige, krevende og komplekse saker. I de fleste saker samarbeider vi med det lokale hjelpeapparatet, men stadig flere saker krever også samarbeid med nasjonale instanser som UDI, Fylkesmannen, Seif, Psykososialt team, NKVTS (Nasjonalt kunnskapsenter om vold og traumatisk stress), og for at dette samarbeidet skal fungere er det svært viktig at vi som instans har den nødvendige kompetanse. Vi erfarer dessuten stadig oftere at vår kompetanse blir etterspurt av ekstern hjelpeinnstans i saker som de finner vanskelig. Jevnlig blir vi bedt om å komme med skriftlige uttalelser vedrørende beboere og de observasjoner som blir gjort under oppholdet hos oss. Disse uttalelsene blir igjen brukt som viktig dokumentasjon under ulike rettssaker, i tillegg til uttalelsene blir vi stadig oftere innkalt som vitner i disse sakene. Nye problemstillinger i vanskelige saker som følge av trussel om tvangsgifte, eller der tvangsgifte allerede har skjedd (kode 6), trafficking (handel med kvinner), kjønnslemlestelse, stiller igjen krav til oss på krisesenteret om ny kunnskap på disse områdene. Denne endringen i arbeidsoppgaver og kompetanse har ført til stor økning i arbeidsmengde i kontortiden. For å imøtekomme denne økningen, blir utfordringen å ha tilstrekkelig antall ansatte med viktig og riktig kompetanse på den tiden av døgnet som belastningen er størst. Vi ønsker å styrke kompetansen til de ansatte for å kunne gi riktig og viktig hjelp til en sårbar brukergruppe i en vanskelig livssituasjon. 14

15 KURS OG SAMLINGER Barnefaglig ansvarlig har tatt RITS utdanningen i vold og traumatisk stress. Denne utdanningen går etter RITS metoden og det er Soscon-institutt for krisehåndtering som står ansvarlig for dette. Målet ble fullført i fordypning i håndtering av stress og krisereaksjoner, intervjuteknikk RITS for psykisk stress-og krisebearbeidelse. Denne utdanning ble påbegynt høsten 08 og vil fortsette Daglig leder tok denne utdannelsen i 2005/2006 To fast ansatte har deltatt på Krisesenterutdanning2010 Krisesenteret er en arbeidsplass med et stort behov for kompetanse på mange områder, både når det gjelder miljøarbeiderne, og lederne ved senteret. Skal vi kunne tilby adekvat hjelp må vi til enhver tid være oppdaterte på hva som skjer, hvor det finnes hjelp, hvilke muligheter som finnes, ulike krav og retningslinjer fra myndighetenes side, lovverk etc. Siden det ikke finnes en egen utdanning til denne type arbeid må vi selv søke finne den skoleringen vi har behov for, hva vi kan for lite om, hvilke utdanning vi skal vektlegge ved nyansettelser mv. At det ikke finnes en egen utdanning som det gjør i de fleste andre yrker, gjør at vi må sende personalet på kurs og konferanser som gir oss den kompetansehevingen vi sårt trenger. I 2010 forsøkte vi å sende personalet på kurs og konferanser tilpasset den enkelte miljøarbeider. Vi drar også med så mange som mulig av personalet på NOK!s temadager. Daglig leder underviser også 2. kl barnevern, Høgskolen i Telemark. Dette setter HIT en dag til 2 ganger i året. Dette ser vi på som svært nyttig både for oss og de fremtidige Barnevernspedagogene. Vi har også deltatt på sinnemestringkurs, slik at det er et tilbud vi kan gi, samt at vi kan ha grupper for foreldre med engstelig barn. Medarbeidersamtale / Utviklingssamtale Alle ansatte får tilbud om dette. 5 - INFORMASJON/HMS Gjennomgang / forbedring av rutiner ved sykdom Sykefraværet har i år vært på 6 %. Personalmøter forsøker vi å ha en gang hver annen måned. Personalmøtet er lønnet, og det er møteplikt. 15

16 HELSE MILJØ - OG SIKKERHET Helse miljø og sikkerhet har etter hvert blitt innarbeidet som en selvfølge på de fleste arbeidsplasser. Så også på Krisesenteret. Det gir oss et godt og nyttig verktøy for å ivareta arbeidstakernes trygghet og utviklingsmulighet på arbeidsplassen. I 2010 innleiet Krisesenteret i Telemark Dvergsdal Consulting AS, til å gjøre en kartlegging blant de ansatte ved senteret for å få et bilde av hva ansatte mener må til for å gjøre Krisesenteret i Telemark til en enda mer velfungerende organisasjon både for ansatte og brukerne av senteret. Prosessen ble avsluttet november HMS MÅL 2011 Felles forståelse av hva KiT skal være etter Regjeringens lovfesting av krisesentertilbudet Brannøvelse / nye rutiner Oppfølging av prosedyrepermen / nye prosedyrer Julebord for ansatte Studietur til andre Krisesenter for personalet (fortsettelse 2011) Alle kommunene har åpen invitasjon til at vi kommer ut til ulike råd/utvalg i kommunene. I 2010 var det noen få som benyttet seg av dette. Dette ønsker vi å gjøre mer og henstiller til kommunene igjen om å få komme. RUSMISBRUKERE kan vi ikke ha ved Krisesenteret. Tung psykiatri må øyeblikkelig formidles videre. Dette fordi det gir ringvirkninger og fordi vi ikke har fagkompetanse til å håndtere slike problemer, dagene blir også ekstra vanskelige for de andre beboerne. 6 - ØKONOMI Krisesenteret i Telemark hadde budsjettert med sum brutto driftsutgifter på kr og sum driftsinntekter på kr og bruk av fjorårets overskudd kr Fordelingen er følgende: 80 % blir dekket av staten 20 % blir dekket av kommunene Krisesenteret i Telemark har 9,94 stillingshjemler i Det er utarbeidet instruks for stillingene. Daglig leder er de ansattes nærmeste overordnet. Daglig leder går dagvakter i 100 %. Barnefaglig ansvarlig og daglig leders stedfortreder går i 100 % stilling 2 miljøarbeidere går fast turnus 100 % stilling 1 miljøassistent går fast turnus 100 % stilling 2 miljøassistenter går i fast turnus opp mot 100 % stilling 6 miljøassistenter går i fast helgeturnus + ekstravakter 16

17 ADVOKAT Krisesenteret har søkt Justisdepartementet om midler til advokatbistand tidligere og har fremdeles noen midler igjen av disse, vi har brukt advokatene i Kirkegaten, Skien hvor i hovedsak advokat Heidi Amlie Grindem har bistått klienter som har vært tilknyttet krisesenteret, og som har vært utsatt for vold i nære relasjoner. 7 - BEBOERE I 2010 var det til sammen 76 voksne beboere og 52 barn som hadde opphold ved Krisesenteret. 3 av disse var menn. I 2010 hadde vi tilsammen 3344 overnattinger. 76 voksne utgjør 1653 liggedøgn 52 barn 1691 Tilsammen 3344 liggedøgn UTVIKLINGEN ANTALL KVINNER PR. ÅR: Menn pr. år: UTVIKLINGEN ANTALL BARN PR. ÅR: UTVIKLINGEN ANTALL LIGGEDØGN PR. ÅR:

18 8 - GAVER Krisesenteret har også dette året fått gaver. Vi har også i dette året mottatt store pengegaver fra Odd Fellow losjen, både den kvinnelige og mannlige, Skien og Porsgrunn. Vi har også fra samme Losje mottatt godteposer, smørbrød mv. Betanien barnehage gav oss kr samt en hel sekk med julegaver som barna ved barnehagen hadde pakket inn og merket med gutt 3 år, jente 5 år osv. Dette er svært kjærkomment. Biltema AS, Skien har gitt oss mange gaver, de har blant annet hatt salg av pølser utenfor butikken, hvor inntekten av pølsene har gått til beboerne av Krisesenteret. Senteret har da kunnet velge ut varer fra butikken som vi har hatt bruk for til beboerne av senteret. Barna og de voksne. CIVITAN gav oss i år igjen en flott julekalender. I desember er pakkene på julekalenderen fra Civitan høydepunktet for barna. Slike tiltak høyner kvaliteten på oppholdet ved senteret. Disse kvinnene er også ildsjeler for å lage juleverksted sammen med barna som har opphold hos oss. Civitan kvinnene henter ved flere anledninger kvinnene og/eller barna for å ta de med på kino og ut å spise pizza, dette er kjærkomment for oss, og noe de litt større voldsutsatte barna/ungdommene og deres foresatte setter enormt pris på. Vi er ydmyke, og svært takknemmelige for disse kvinnene som tenker på barna her ved Krisesenteret. Vår økonomi tilsier at slike ting er en sjeldenhet ved senteret og svært kjærkomment for menneskene utsatt for vold i nære relasjoner. Det varmer oss at mange har husket på oss i året som har gått. 18

19 9 - REFLEKSJONER I forhold til stramme kommunebudsjetter har Krisesenteret likevel merket seg at kommunene ser hvor viktig tilbudet er for kvinner, menn og barn utsatt for vold, eller trusler om vold. Skien kommune starter med nybygg april 2011, som ferdigstilles 1. juni I takt med at samfunnet utvikler seg og Norge er et flerkulturelt samfunn, stilles det også nye krav til krisesentrenes kompetanse og tilbud. Brukerne med etnisk norsk og minoritetsbakgrunn som oppsøker krisesentrene har en del felles problemområder, men det er ikke tvil om at minoritetsfamiliene svært ofte står overfor spesielt komplekse problemstillinger. Språkforståelsen kan være dårlig, usikkerhet rundt oppholdstillatelse, økonomiske-og juridiske rettigheter, psykiske problemer/traumer på grunn av krig etc. disse utfordringene stiller selvsagt nye og store krav til kompetanse på det enkelte krisesenter, samtidig som det blir uhyre viktig å opprette samarbeid med ulike instanser rundt den enkelte familie. Regjeringen lovfestet krisesentertilbudet 1. januar Gjennom Lov om kommunale krisesentertilbud har kommunene fått ansvar for å gi voldsutsatte et godt og helhetlig tilbud. Loven pålegger kommunene å påse at det samarbeides over etats- og faggrenser for å få dette til. Krisesenteret fikk etter lovfestingen øket stillingshjemlene med en 100 % stilling som primært skal jobbe opp i mot de øvrige kommunene, nav mv. Denne stillingen kom på plass november 2010, den ansatte trer inn i stillingen fra Skien kommune tar over ansatte og driften av krisesenteret 1. januar TILBAKEMELDING 10 - FORMÅLSPARAGRAFEN Krisesenteret i Telemark får stadig tilbakemeldinger fra tidligere beboere om at senteret er unikt i sitt tilbud. De aller fleste uttrykker takknemmelighet for hjelpen og omsorgen de mottar mens de er her, og er veldig glade for muligheten til å holde kontakten med oss og glad for tilbud om samtaler etter utflytting. 19

20 20

21 21

22 22

23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 Krisesenteret I TELEMARK tlf: fax:

Krisesenteret i Hønefoss

Krisesenteret i Hønefoss Krisesenteret i Hønefoss Kart Kontaktinformasjon Hov Allè 32, 3515 Hønefoss Postboks 1193, 3503 Hønefoss Telefon: 32 17 06 90 Fax: 32 17 06 98 Hjemmeside: www.krisesenteret.info Mail: post@krisesenteret.info

Detaljer

Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016.

Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016. Helse og omsorgskomitèen Risør kommune 14.sept.2016. Arendal kommune er vertskommune i samarbeidet Vertskommunens ansvar: Arendal kommune er arbeidsgiverkommune med budsjettog arbeidsgiveransvar Styret

Detaljer

Saksbehandler: Lene Orsten Haugland Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET

Saksbehandler: Lene Orsten Haugland Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lene Orsten Haugland Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/2670-24 Dato: 24.11.08 HØRING - FORSLAG TIL LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET INNSTILLING TIL: Bystyrekomité helse, sosial og

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for.

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for. KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn også for menn Er du utrygg i ditt eget hjem? Får du høre at du ikke er noe verdt?

Detaljer

3. Kommunens ansvar og innholdet i krisesentertilbudet

3. Kommunens ansvar og innholdet i krisesentertilbudet ROMEFUKE KR1SESENTER H rin. Forsla om lovfestin av krisesentertilbudet. 1. Beskrivelse av dagens situasjon Beskrivelsene av krisesentertilbudet og hjelpeapparatet rundt kjenner vi godt igjen. Vi vil understreke

Detaljer

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS S E L S K A P S A V T A L E FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1 Selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad Er du utrygg i hjemmet ditt? Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du truet eller slått? Er du blitt seksuelt

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS KAP. 1. SELSKAPETS FIRMA 1.1 Krisesenteret i Follo IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999

Detaljer

Færre på krisesentre, flest har innvandrer bakgrunn

Færre på krisesentre, flest har innvandrer bakgrunn Færre på krisesentre, flest har innvandrer bakgrunn I 2007 bodde nesten 1 800 personer på krisesentrene, som er 5 prosent færre enn i 2006. Alle var kvinner, med unntak av syv menn der tre var under 18

Detaljer

Samarbeidsmøte Ordførere i Telemark og SMISO-Telemark

Samarbeidsmøte Ordførere i Telemark og SMISO-Telemark Samarbeidsmøte Ordførere i Telemark og SMISO-Telemark Innledning v/ Inger Lise Stølsvik, daglig leder Senter mot incest og seksuelle overgrep i Telemark Seksuelle overgrep som fenomen Omfang: hvor mange

Detaljer

NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Et ressurssenter for arbeid med mennesker utsatt for vold i nære relasjoner

NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Et ressurssenter for arbeid med mennesker utsatt for vold i nære relasjoner NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS Et ressurssenter for arbeid med mennesker utsatt for vold i nære relasjoner Det gule huset Krisesenteret på Verdal - siden 1981 Krisesenterloven av 1.1.2010 Etablering av

Detaljer

SAMARBEIDSRUTINE MELLOM KRISESENTERET I MOSS IKS, BARNEVERNTJENESTER OG BARNEVERNVAKTA I MOSSEREGIONEN

SAMARBEIDSRUTINE MELLOM KRISESENTERET I MOSS IKS, BARNEVERNTJENESTER OG BARNEVERNVAKTA I MOSSEREGIONEN SAMARBEIDSRUTINE MELLOM KRISESENTERET I MOSS IKS, BARNEVERNTJENESTER OG BARNEVERNVAKTA I MOSSEREGIONEN Forankring Å etablere gode samarbeidsrutiner mellom virksomheter i hjelpeapparatet er ett av tiltakene

Detaljer

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland

Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Leveransebeskrivelse vedrørende anskaffelse av krisesentertilbud for Bergen og omland Anskaffelsen skal oppfylle Bergen kommunes forpliktelse jfr krisesenterlovens 1 og 2 å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud

Detaljer

Arbeid på Krisesenteret

Arbeid på Krisesenteret Arbeid på Krisesenteret Krisesenteret Er et lavterskel tilbud, åpent 24 timer i døgnet hele året Holder til på hemmelig adresse Skal gi et midlertidig botilbud til personer utsatt for vold i nære relasjoner

Detaljer

-ust-agder krisesenteritioj, for kvinner 2c0M9H-1

-ust-agder krisesenteritioj, for kvinner 2c0M9H-1 - -ust-agder krisesenteritioj, for kvinner 2c0M9H-1 Arendal, 9. januar 2009 Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036, Dep 0030 Oslo HØRING- forslag om lovfesting av krisesentertilbudet 1. Beskrivelse

Detaljer

Deres ref : Forslag om lovfesting av krisesentertilbudet HØRINGSUTTALELSE FRA BERGEN KRISESENTER. 1. Beskrivelse av dagens situasjon

Deres ref : Forslag om lovfesting av krisesentertilbudet HØRINGSUTTALELSE FRA BERGEN KRISESENTER. 1. Beskrivelse av dagens situasjon 1 Deres ref 200804147: Forslag om lovfesting av krisesentertilbudet HØRINGSUTTALELSE FRA BERGEN KRISESENTER 1. Beskrivelse av dagens situasjon Vi kjenner oss igjen i beskrivelsen av dagens situasjon, med

Detaljer

Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid.

Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid. Årsrapport 2013 for Interkommunalt krisesentersamarbeid. Lovpålagt tilbud: Krisesentertilbudet er et lovpålagt tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud (krisesenterlova). Formålet med loven er å

Detaljer

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene.

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene. Krisesenteret i Stavanger Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 De siste årene har Krisesenteret i Stavanger opplevd en betydelig økning i pågangen. Den største økningen kom i 2012, og da antallet beboere har

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging!

Sluttrapport! Frisk Opp kurs! et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare! Prosjektnummer 2012/1/0482! Forebygging! Sluttrapport Frisk Opp kurs et repetisjonskurs av VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare Prosjektnummer 2012/1/0482 Forebygging Norsk Krisesenterforbund Forord Norsk Krisesenterforbund arrangerte grunnkurs

Detaljer

Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2014. Vrådal 20.10.15. Arnfinn Eek Spesialkonsulent

Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2014. Vrådal 20.10.15. Arnfinn Eek Spesialkonsulent Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens i norske kommuner 2014 Vrådal 20.10.15 Arnfinn Eek Spesialkonsulent Kartlegging av situasjonen i samtlige norske kommuner per 1. oktober 2014 Spørreskjema

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn 2012 med krisesentertilbudet i Bærum kommune Kommunens adresse: Bærum kommune 1304 SANDVIKA Tidspunkt for tilsynet: 22.11.2012 Kontaktperson i virksomheten:

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Følgende saker skal behandles:

Følgende saker skal behandles: Det innkalles til Representantskapsmøte for Krise- og incestsenteret i Follo IKS Fredag 18.september 2015. tidspunkt og sted er ikke avklart. Følgende saker skal behandles: Sak 04/15 Sak 05/15 Økonomiplan

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 Avdeling for voldsutsatte menn, Oslo Krisesenter

ÅRSBERETNING 2010 Avdeling for voldsutsatte menn, Oslo Krisesenter ÅRSBERETNING 2010 Avdeling for voldsutsatte menn, Oslo Krisesenter Innhold 1. ORGANISASJON... 4 1.1 Organisasjonsform... 4 1.2 Styrerepresentanter... 4 1.3 Avdelingens formål... 4 1.4 Medlemskap i paraplyorganisasjon...

Detaljer

Barne- og likestillingsdepartementet Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO. Grimstad 13.01.2008

Barne- og likestillingsdepartementet Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO. Grimstad 13.01.2008 Barne- og likestillingsdepartementet Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO Grimstad 13.01.2008 Høringssvar forslag om lovfesting av krisesentertilbudet Stine Sofies Stiftelse

Detaljer

Barnehuset Oslo. Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hønefoss 16.03.11. Marit Bergh seniorrådgiver

Barnehuset Oslo. Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hønefoss 16.03.11. Marit Bergh seniorrådgiver Barnehuset Oslo Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Hønefoss 16.03.11 Marit Bergh seniorrådgiver Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008 2011 Vendepunkt Tiltak

Detaljer

Tilsynsrapport. Tilsyn med krisesentertilbudet i Bærum kommune

Tilsynsrapport. Tilsyn med krisesentertilbudet i Bærum kommune Sosial- og familieavdelingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: 2017/9591-6 S-SOS Saksbehandler:

Detaljer

Forslag om lovfesting av krisesentertilbudet

Forslag om lovfesting av krisesentertilbudet Barne-og familiedepartementet Samlivs-og likestillingsavdelingen Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Nordfold 14.01.09 Forslag om lovfesting av krisesentertilbudet Høringsuttalelse fra (KUN) (tidligere Kvinneuniversitetet

Detaljer

Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte

Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte Helhetlig bo- og støttetilbud for unge over 18 år som har vært utsatt for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte Årsrapport 2009 og erfaringer 2010 ved prosjektleder Anne Bøhm 13.04.2010 Bo- og støttetilbud

Detaljer

INNLEDNING Krise- og incestsenteret har gjennom 30 år arbeidet for kvinner og barn som lever med vold i familien.

INNLEDNING Krise- og incestsenteret har gjennom 30 år arbeidet for kvinner og barn som lever med vold i familien. Sandveien 15, 1613 Fredrikstad. Tlf: 69 95 55 60. Faks: 69 95 55 71. krisesenteret.fredrikstad@blaakors.no www.blaakors.no/krisesenteret INNLEDNING Krise- og incestsenteret har gjennom 30 år arbeidet for

Detaljer

Krisesenteret i Salten - ressursbehov og utfordringer

Krisesenteret i Salten - ressursbehov og utfordringer Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.12.2012 75323/2012 2012/8828 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/2 Eldrerådet 28.01.2013 13/2 Råd for funksjonshemmede 29.01.2013 Ruspolitisk

Detaljer

E T I S K E R E T N I N G S L I N J E R For krisesentre tilknyttet Krisesentersekretariatet

E T I S K E R E T N I N G S L I N J E R For krisesentre tilknyttet Krisesentersekretariatet E T I S K E R E T N I N G S L I N J E R For krisesentre tilknyttet Krisesentersekretariatet ADRESSE TIL ETISKE RÅD Krisesentersekretariatet Etisk råd Storgata 11 0155 Oslo etiske.indd 12-1 16-08-07 14:07:45

Detaljer

FMSO. 3C6. o [(,(1---o7 Zoo<6 o. FeHesskap rnot seksuelle ove rgrep

FMSO. 3C6. o [(,(1---o7 Zoo<6 o. FeHesskap rnot seksuelle ove rgrep FeHesskap rnot seksuelle ove rgrep 3C6. o [(,(1---o7 Zoo

Detaljer

Krisesenteret i Stavanger

Krisesenteret i Stavanger Krisesenteret i Stavanger Årsmelding 2011 ÅRSBERETNING 2011 Krisesenteret i Stavanger har i 2011 fokusert mye på profesjonalisering samt tilpasning til kommunale rutiner. 2012 gås i møte med et nytt journalsystem

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 Selskapet. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper

Detaljer

Innkalling til representantskapet

Innkalling til representantskapet Innkalling til representantskapet Temark Representantskapet Nestleder av representantskapet kaller inn til representantskapsmøte for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Dato: 20.04.2016

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRISESENTERET OG KOMMUNAL BOLIGTILDELING Arkivsaksnr.: 09/44988

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRISESENTERET OG KOMMUNAL BOLIGTILDELING Arkivsaksnr.: 09/44988 Saksframlegg KRISESENTERET OG KOMMUNAL BOLIGTILDELING Arkivsaksnr.: 09/44988 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Vår ref. 13/202-2 033 /BOSL Representantskapet Dato 21.03.2013 Eierkommunene Representantskapet - Telemark Leder av representantskapet innkaller til representantskapsmøte for Telemark (Temark). Dato: tirsdag

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 934 3,4-101 -3 Delvis ledige 1 353 1,6 85 7 Arbeidssøkere på tiltak 437 0,5 158 57 Kvinner av Helt ledige 1 139 2,8-121 -10 Delvis

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE Avdeling tjenesteutvikling

BÆRUM KOMMUNE Avdeling tjenesteutvikling BÆRUM KOMMUNE Avdeling tjenesteutvikling Det Kongelige Barne- og likestillingsdepartement Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Arkivkode: Dato: 200804147 09/4039VES 07.01.2009 FORSLAG OM LOVFESTING

Detaljer

Innledning. Dommeravhør

Innledning. Dommeravhør Årsrapport 213 1 2 Innledning Statens barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner med til

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO IEL-08/ H43 & / Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO IEL-08/ H43 & / Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO IEL-08/10935-2 H43 &13 61309/08 19.11.2008 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for levekår /

Detaljer

Ung i Telemark. Skolehelsetjenesten. 22.10.15 Geir Møller

Ung i Telemark. Skolehelsetjenesten. 22.10.15 Geir Møller Ung i Telemark Skolehelsetjenesten 22.10.15 Geir Møller Formålet med skolehelsetjenesten fremme psykisk og fysisk helse fremme gode sosiale og miljømessige forhold forebygge sykdommer og skader Ungdataundersøkelsen

Detaljer

Høstkonferansen 2013

Høstkonferansen 2013 Høstkonferansen 2013 Det må to til tango Hvorfor har vi fått denne reformen Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom Pasientens behov for koordinerte og sammenhengende

Detaljer

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147)

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147) 1 Krisesentersekretariatet Storgata 11 0155 Oslo Barne- og likestillingsdepartementet Oslo 14.01.2009 Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036, Dep 0030 Oslo HØRING - forslag om lovfesting av

Detaljer

VEDTEKTER. for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene

VEDTEKTER. for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene VEDTEKTER for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene Drammen, bystyrets vedtak av Hurum, kommunestyrets vedtak av Nedre Eiker, kommunestyrets

Detaljer

Følgende saker skal behandles:

Følgende saker skal behandles: Det innkalles til Representantskapsmøte for Krise- og incestsenteret i Follo IKS 10. oktober 2014 kl. 13.00 Frogn Rådhus Følgende saker skal behandles: Sak 05/14 Sak 06/14 Økonomiplan 2015-2018 for Krise-

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012. Avdeling for voldsutsatte menn, Oslo Krisesenter

ÅRSBERETNING 2012. Avdeling for voldsutsatte menn, Oslo Krisesenter ÅRSBERETNING 2012 Avdeling for voldsutsatte menn, Oslo Krisesenter Innholdsfortegnelse 1. ORGANISASJON 3 1.1 Organisasjonsform... 3 2.1. Styrerepresentanter... 3 2.2. Avdelingens formål... 3 2.3. Medlemskap

Detaljer

Rapport fra tilsyn med krisesentertilbudet i Oslo kommune

Rapport fra tilsyn med krisesentertilbudet i Oslo kommune Sosial- og familieavdelingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 0037 OSLO www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

I-- o_ 14> (4, KRISESENTERET I GJØVIK 5" Barne- og likestillingsdepartementet Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036, Dep 0030 Oslo

I-- o_ 14> (4, KRISESENTERET I GJØVIK 5 Barne- og likestillingsdepartementet Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036, Dep 0030 Oslo 14> (4, KRISESENTERET I GJØVIK 5" Da o "4,E /DØ Barne- og likestillingsdepartementet Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036, Dep 0030 Oslo I-- o_ Gjøvik 13.01.09. HØRING- forslag om lovfesting

Detaljer

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking Dalen, 31 mai 2011 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 14,0 4 000 12,0 3 800 10,0 Årlig vekst 3 600 Befolkningsutvikling i Tokke de siste 50 år 8,0 6,0 Folketall 3 400 3 200 4,0 3 000 2,0 2 800 0,0 2 600-2,0

Detaljer

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet V R D - D O K U M N T Retten til et liv uten vold Krisesenter sekretariatet Visjon Alle som opplever vold i nære relasjoner skal få oppfylt sin rett til den hjelpen de har behov for. De skal møtes med

Detaljer

Saksbehandler: Signy Gautefall Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Signy Gautefall Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Signy Gautefall Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 10/4711-13 Dato: 20.08.10 ETABLERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM KRISESENTERTILBUD I DRAMMENSREGIONEN â INNSTILLING TIL: Administrasjonens

Detaljer

Representantskapet. Møteprotokoll fra Representantskapet - Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Representantskapet. Møteprotokoll fra Representantskapet - Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Møteprotokoll fra Representantskapet - Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Møtedato: 04.05.2011 Møtested: Bø Hotell, Bø i Telemark Møteleder:

Detaljer

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no NAFO og Telemark Kontaktmøte 20.11.14 gro.svolsbru@hioa.no NAFOs kontakt i Telemark: Vigdis Glømmen: Vigdis.Glommen@hioa.no Hva er NAFO? Et nasjonalt ressurssenter for opplæringen av språklige minoriteter

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalget

Siljan kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/615-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 15.10.2014 Økonomisjef Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: onsdag 22.10.2014 Tid: kl 15:30 18:30 Sted: Kommunehuset,

Detaljer

Rus og psykiske lidelser

Rus og psykiske lidelser Rus og psykiske lidelser Roller, ansvar og samhandling. På system og individnivå. Får vi det til?? Fagsjef Arne Johannesen Klinikksjef Jostein Todal Stabsenheter: Fagavdelingen Arne Johannesen Adm. fellesfunksjoner

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Årsrapport 2013. foto: Elin M. Udnes. >døgnåpen telefon 63 81 41 78

Årsrapport 2013. foto: Elin M. Udnes. >døgnåpen telefon 63 81 41 78 Årsrapport 2013 foto: Elin M. Udnes >døgnåpen telefon 63 81 41 78 Innhold 3 Innledning 4 Styret 5 Årsberetning 8 Regnskap, drift 9 Regnskap, investering 10 Balanse 12 Noter 18 Revisors beretning 21 Statistikk

Detaljer

Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling

Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling Avtalen er mellom Sykehuset Telemark HF og kommunene Vedtak: Opprinnelig dokument ble vedtatt i de 4 regionale

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Brukerne av Krisesenteret

Brukerne av Krisesenteret Krisesenteret i Stavanger Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 I august 2014 flyttet Krisesenteret inn i nye lokaler. Prosjektet har vært en ubetinget suksess, fullført på tid og innen kostnadsrammene. Krisesenteret

Detaljer

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr. 971 530 200 vedtatt på årsmøte den 09.03.2017, sist endret den 09.03.2017 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

Status for Bø. Kommunehuset i Bø, den 8. februar Telemarksforsking

Status for Bø. Kommunehuset i Bø, den 8. februar Telemarksforsking Status for Bø Kommunehuset i Bø, den 8. februar 2010 telemarksforsking.no 1 Befolkning Næringsutvikling Attraktivitet telemarksforsking.no KNUT VAREIDE 28 05 2010 2 3,0 6 000 2,5 5 500 2,0 1,5 Det har

Detaljer

Nome Strukturelle forutsetninger for vekst. Nome 4. mars 2014 Knut Vareide

Nome Strukturelle forutsetninger for vekst. Nome 4. mars 2014 Knut Vareide Nome Strukturelle forutsetninger for vekst Nome 4. mars 2014 Knut Vareide Befolkningsutvikling 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 6680 6660 6640 6648 6643 115 113

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Ellen Ølness Nadim Regiondirektør, Bufetat region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene, Bø 01.03.2016

Detaljer

Delavtale om analyse av sykehusforbruk

Delavtale om analyse av sykehusforbruk Delavtale 4.4.1 Delavtale om analyse av sykehusforbruk Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Vedtak: Opprinnelig dokument ble vedtatt i styret for Sykehuset Telemark HF og kommunestyrene

Detaljer

Hvor attraktiv er Seljord? Og hvordan bli mer attraktiv?

Hvor attraktiv er Seljord? Og hvordan bli mer attraktiv? Hvor attraktiv er Seljord? Og hvordan bli mer attraktiv? Bosetting Knut Vareide Seljord 10. mars 2011 Utvikling Bedrift Besøk Først et lite tilbakeblikk: Hvordan har utviklingen i Seljord vært de siste

Detaljer

Er Notodden attraktivt? Og for hvem?

Er Notodden attraktivt? Og for hvem? Er Notodden attraktivt? Og for hvem? Knut Vareide Telemarksforsking 7. Okt 2010 2,5 14 000 Folketallet er den suverent viktigste indikatoren for utviklingen på et sted. 2,0 Årlige vekstrater Folketall

Detaljer

Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i

Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i Ansatt i stilling som pedagogisk leder for åpen barnehage ved Forbregd-Lein barnehage i 2005 Utdannet allmennlærer(adjunkt) med videreutdanning i pedagogikk Bor på gården Husan sammen med mann og 4 barn

Detaljer

Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter. v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking

Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter. v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking Formål med undersøkelsen Kartlegge kommunenes kostnader til etablering og drift av tilbud for utskrivningsklare

Detaljer

Telemark kontrollutvalgsekretariat IKS. Årsmelding. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks Bø Tlf:

Telemark kontrollutvalgsekretariat IKS. Årsmelding. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks Bø Tlf: Telemark kontrollutvalgsekretariat IKS Årsmelding 2005 Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Postboks 83 3833 Bø Tlf: 976 46 606 www.tkiks.no 1 Innledning Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (TK

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

BRUKERMEDVIRKNING. Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag

BRUKERMEDVIRKNING. Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag BRUKERMEDVIRKNING Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio) RIO er en landsdekkende, politisk og religiøst uavhengig organisasjon bestående

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Line Nersnæs 29. oktober 2013 Innhold Satsing sentralt Hvor omfattende er volden? Meld. St. 15 (2012-2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner «Det handler om å

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Knut Vareide 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 1 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 2 Nedgang i folketallet

Detaljer

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S (revidert og godkjent av eierkommunene 20. mars 2014) 1 Selskapets navn Selskapets navn er Krisesenteret i Moss IKS. Organisasjonsnummer: 992836229 2 Formålsparagraf

Detaljer

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt. Fargerikt besøk. Prosjektnummer 2014/FBM5756

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt. Fargerikt besøk. Prosjektnummer 2014/FBM5756 Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt Fargerikt besøk Prosjektnummer 2014/FBM5756 Dette prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

o o o I hvilken grad føler du tilhørighet til ulike geografiske områder? Nome Lunde Ulefoss Fen 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 Telemark 4,7 4,5 4,8 4,7 Skien og Grenland 2,6 3,2 3,5 4 Midt-Telemark

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Organisasjonen. Voksne for Barn

Organisasjonen. Voksne for Barn Organisasjonen Voksne for Barn Hvem er Voksne for Barn? Voksne for Barn er opptatt av at barn og unges interesser synliggjøres og at barn og unges psykiske helse ivaretas. Vi er en frivillig, ideell medlemsorganisasjon

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale Indre Østfold Krisesenter IKS Selskapsavtale 15.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2 1.4. Selskapets

Detaljer

Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter

Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter Østre Agder krisesenter : Nytt bygg - nye muligheter Vår flotte stue: Bilder fra hagen : Vertskommunemodell: Samarbeid mellom 8 kommuner: Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Tvedestrand, Grimstad, Froland

Detaljer

Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Vår ref. 14/173-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 28.03.2014 Representantskapet - Leder kaller inn til representantskapsmøte: Dato: Onsdag 23.04.2014 Tid: Kl 0900-1000 Sted: Norsjø Hotell AS,

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Kviteseid

Næringsutvikling og attraktivitet i Kviteseid Næringsutvikling og attraktivitet i Kviteseid Knut Vareide 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 1 4,0 3 600 3,0 3 400 Stabil befolkningsnedgang i Kviteseid de siste 50 åra. 2,0 1,0 0,0-1,0 3 200

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr. 971 486 120 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 18.12.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur i Telemark fylke

Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur i Telemark fylke Saksbeh.: Per Dehli, 35586133 Vår dato 28.09.2016 Deres dato Vår ref. 2014/3968 Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen!

En varm takk til hver og en av jentene som har vært med og delt av sine erfaringer og tanker i Chat med meg, snakk med meg gruppen! Rapport; Prosjekt Chat med meg, Snakk med meg Søkerorganisasjon; Redd Barna Virksomhetsområde; Rehabilitering Prosjektnummer; XHDEZE Forord For de fleste ungdommer er internett en positiv og viktig arena

Detaljer