HMS HÅNDBOK. Dokument nr HMS-MH-001 Dato Utgitt av MIE Sjekket av RP Godkjent av JRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS HÅNDBOK. Dokument nr HMS-MH-001 Dato 01.01.2013 Utgitt av MIE Sjekket av RP Godkjent av JRE"

Transkript

1 HMS HÅNDBOK Dokument nr HMS-MH-001 Dato Utgitt av MIE Sjekket av RP Godkjent av JRE

2 Ulykker/øyeblikkelig hjelp: Tlf: 110 Ambulanse Tlf: 113 Legevakt Tlf: Tlf: 112 Politi Nødnummer Skal varsler ved alvorlig skade Sykehuset Østfold Tlf: Sykehuset Halden Tlf: Politi Halden Tlf: Tlf: Arbeidstilsynet ( ) Skal varsles ved alvorlige skade Halden Felles Bedriftshelsetjeneste Tlf: NAV Tlf:

3 1. INTERNKONTROLL HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) Generelt Forkortelser Definisjoner og avgrensninger internkontroll Innholdet i internkontrollen 6 2. INTRODUKSJON Fakta om bedriften Organisasjonen 8 3. INTERNKONTROLLSYSTEM Mål for helse miljø - sikkerhet Forskrift om internkontroll gjelder for virksomhet som omfattes av: Aktiviteter ift årlig oppdatering av internkontrollsystemet i Mekanisk Service Halden AS Revisjon Avviksbehandling 16 3

4 4. DEN DAGLIGE DRIFTEN Arbeidsmiljøet Personalregister Interne avtaler Sykefravær FYSISKE FORHOLD Kartlegging av de fysiske arbeidsforhold Driftsmidler Sikkerhetsutsyr Inspeksjons- og verneurunde Skade- og ulykkesrapport Kjemikalier Kildesortering Overtidsbruk Skadestatistikk BEDRIFTSHELSETJENESTEN OVERSIKT OVER PROSEDYRER 36 4

5 1. INTERNKONTROLL HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) 1.1. GENERELT Forskrift om internkontroll gjelder for Mekanisk Service Halden AS, som dermed er pålagt å ha et internkontrollsystem dvs et tilpasset system som ivaretar HMS på arbeidsplassen. 1.2 FORKORTELSER 1. AML = Arbeidsmiljøloven 2. AMU = Arbeidsmiljøutvalg 3. HFBHT = Halden Felles Bedriftshelsetjenesten 4. MSH = Mekanisk Service Halden as 5. HMS = Helse, miljø og sikkerhet 6. HVO = Hovedverneombud 7. IK = Internkontroll 8. VO = Verneombud 9. MED = Medarbeidersamtale 1.3 DEFINISJONER OG AVGRENSNINGER INTERNKONTROLL Internkontroll (IK) er alle systematiske tiltak som iverksettes for å sikre at aktiviteter i virksomheten planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med lov eller forskrift. IK innebærer kvalitetssikring av helse, miljø og sikkerhet (HMS). 5

6 Internkontrollsystemet/Håndbok for helse, miljø og sikkerhet Dokumentasjon av internkontroll / helse, miljø og sikkerhet, herunder instrukser, prosedyrer, rapporter, rapporteringsrutiner mv. Aktivitetene beskrives og samles i en helhetlig oversikt. Avvik Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av HMS-lovgivningen. Virkeområde Gjelder alle ansatte ved MSH 1.4 INNHOLDET I INTERNKONTROLLEN Internkontrollsystemet, også kalt håndbok for helse, miljø og sikkerhet, er en samlet beskrivelse av IK ved MSH. 6

7 2. INTRODUKSJON 2.1 FAKTA OM BEDRIFTEN Fakta om: Mekanisk Service Halden as Adresse: Svinesundsveien 338 Post nr: 1789 Sted: Berg i Østfold Org.nr: Selskapsform: Aksjeselskap Daglig leder: Jan-Roger Eriksen HMS-ansvarlig: Madina Idland Eriksen Hovedverneombud: Arild Stordahl Verneombud dreieverksted: Ingmar Andersson Verneombud sveiseverksted: Jan-Erik Karlsen Brannvernleder: Arild Stordahl Hovedprodukter og tjenester: sveis, maskinering, balansering, laseroppretting, industrivedlikehold Offentlig godkjennelser og sertifikater: fagbrev, sveisesertifikat, godkjent opplæringsbedrift, truckførerbevis, varme arbeider, kranførerbevis, liftsertifikat Antall ansatte heltid: (fast) 60 Antall midlertidige/vikarer: 10 7

8 2.2 ORGANISASJONEN Organisasjonskart DAGLIG LEDER Jan-Roger Eriksen ADMINISTRASJON Madina I. Eriksen IKT Ruslan Sozranov ØKONOMI Økonor SALG OG MARKED Erik Sandersen PERSONAL Jan Roger/Madina INNKJØP Jan Roge Eriksen KHMS Madina I. Eriksen TEKNISK Ruslan Sozranov PROSJEKTANSVARLIG Atle Slang Roy Hansson Jan-Roger Eriksen Terje Kittelsen Jens Johansen SVEISEKOORDINATOR Jens Johansen PRODUKSJON Roy Hansson SERVICE AVD. Atle Slang 8

9 Organisasjon og ansvarsforhold Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for at arbeide med helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Blir arbeidsgiveransvaret delegert, skal dette fremgå av stillingsinstruks eller annen skriftlig delegering. Alle i bedriften som arbeider med helse, miljø og sikkerhet bør tilegne seg den kunnskap og kompetansen som skal til å foreta dette på en forsvarlig måte. Organisasjonsplan Styret: Styreformann: Styremedlem: Varamedlem: Jan-Roger Eriksen Roy Arne Hansson Kjell Arne Eriksen Administrasjon Daglig leder: Jan-Roger Eriksen Økonomiansvarlig: Elisabeth Arneberg (Økonor) Div. administrative oppgaver: Madina Idland Eriksen 9

10 Formann sveiseverksted Jens Johansen ORGANISASJONSKART - HMS Daglig leder Jan-Roger Eriksen Produksjonssjef Roy Hansson Formann service avd. Atle Slang Kvalitetsansv. Madina I. Eriksen Teknisk tegner Ruslan Sozranov Prosjektansv. Terje Kittelsen Økonomiansv. Økonor 10

11 Verneombud sveis Jan-Erik Karlsen Verneombud dreie Ingmar Andersson Verneombud Nexans Lennart Alexandersson Brannvernleder Arild Stordahl Hovedvernombud Arild Stordahl Bedriftshelsetjeneste Halden Felles Bedriftshelsetjeneste Øvrige ansatte HMS-ansvarlig Madina I. Eriksen 11

12 3. INTERNKONTROLLSYSTEM 3.1 MÅL FOR HELSE MILJØ - SIKKERHET Forebygge ulykker og helseskader Unngå forurensing av indre og ytre miljø Skape trivsel på arbeidsplassen Produsere sikre produkter Daglig leder har hovedansvaret for at lover og forskrift følges opp. Arbeidsledere/formenn har ansvar for å følge opp og iverksette tiltak under sitt område, og rapportere til daglig leder. Ansatte skal melde fra om saker til sin nærmeste overordnende. Mål for internkontrollsystemet Internkontroll skal være et aktivt verktøy for bedring av helse-, miljø og sikkerhetsforhold. Internkontroll er ikke et mål i seg selv, men et verktøy for vårt eget behov for videreutvikling av arbeidsmiljø, service, produkter og tjenester. Innenfor vårt system for styring og daglig drift, fysiske arbeidsforhold og vernetjeneste, skal det utvikles systematiske tiltak. Vi vil arbeide aktivt for å gjøre bedriften trygg ved å følge lover og forskrifter samt forebygge skader og ulykker etter beste evne. Vi vil også kontinuerlig arbeide for trivselen på arbeidsplassen til enhver tid er best mulig. 12

13 Det overordnede mål er i størst mulig grad å begrense sykefraværet i vår bedrift. 3.2 FORSKRIFT OM INTERNKONTROLL GJELDER FOR VIRKSOMHET SOM OMFATTES AV: Lov om Arbeidsmiljø Lov om Produktkontroll Lov om Forurensing Lov om Elektriske anlegg og utstyr Lov om Eksplosive varer Lov om Brannvern Brannfarlighetsloven Aktuelle tilsynsmyndigheter: Arbeidstilsynet Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern Produkt- og elektrisitetstilsynet Statens forurensningstilsyn Fylkesmennene Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Sjøfartsdirektoratet 13

14 3.3 AKTIVITETER IFT ÅRLIG OPPDATERING AV INTERN- KONTROLLSYSTEMET I MEKANISK SERVICE HALDEN AS Kontrollere at: Branninstrukser er hengt opp/henger oppe Branndokumentasjon er i en egen perm. Rømningsveiene er i orden Slukkeutstyret er merket og testet/påfylt ihht gjeldende prosedyrer Det elektriske anlegget er i orden Førstehjelpsskrinene er fulle og at produktene ikke er gått ut på dato Alle avdelingene har verneombud, og at disse kan gjøre og gjør jobben sin Oppdatere oversiktliste over: Maskiner Ansatte Verne-/sikrings- og førstehjelpsutstyr Driftsmidler Øve rutiner for: Uhell med kjemiske stoffer/løsemidler Evakuering som følge av brann, o.l. Informere ansatte om de tiltak og prosedyrer som er innført, og hvordan disse skal overholdes. Vernerunde utføres ihht egen rutine. 14

15 Utarbeide skadestatistikk, risikoanalyse og iverksette eventuelle påkrevde forbedringstiltak Kartlegging av fysiske arbeidsforhold (skjema til ansatte) 3.4 REVISJON Formål Formål Undersøke (kontrollere) på en uavhengig måte: - At planer, arbeidsomfang, arbeidsmetoder, prosedyrer, produkter, tjenester og dokumentasjon er etablert og gjennomført i samsvar med fastsatte mål, krav, prosedyrer og instrukser. - At bedriftens IK-system fungerer effektivt og bidrar til oppnåelse av bedriftens mål. IK-systemet skal fungere som et verktøy for ansatte og ledelse ved MSH, og det er derfor viktig at dette systemet følges opp jevnlig. For å sikre dette skal MSH legge opp gode rutiner for gjennomføring av revisjon. Ansvar og myndighet: HMS-ansvarlig er ansvarlig for at det er utarbeidet et system som fanger opp feil, mangler ved IK-systemet og ivaretar HMS-lovgivning og at dette systemet fungerer. Beskrivelse/gjennomføring: Revisjon av systemet skal i hovedsak foregå kontinuerlig. HMS-ansvarlig reviderer IK-systemet en gang i året. Det er avtalt at revisjon også kan utføres av HFBHT ved behov. HMS-GP-009 Prosedyre for revisjon 15

16 3.5 AVVIKSBEHANDLING Ved avvik (uønsket hendelse, nesten-ulykke, ulykke) bruker MSH avviksskjema som alle har lett tilgang. Dette rapporteres til HMS ansvarlig. MSH bruker et elektronisk system for rapportering, registrering og behandling av avvik Avvik skal normalt resultere i tiltak. Med avvik menes her et uønsket forhold ihht HMS. 4. DEN DAGLIGE DRIFTEN 4.1 ARBEIDSMILJØET Opplæring og kvalifikasjoner. Nyansatte skal få den kjennskap til IK-systemet og de rutiner og prosedyrer som er nødvendig for å ivareta rettigheter og plikter som arbeidstaker. Alle ansatte skal få den opplæring i IK-systemet som er nødvendig. HMS-personalet, jf. pkt. 3.1, skal få den kunnskap som er nødvendig og pålagt for å kunne ivareta sine verv. AML stiller i 6.5 og 7.4 krav om at det gis opplæring av VO og AMU medlemmer Kartlegging. Kartleggingen skjer fortløpende, inkludert vernerunder, statistikker, allmannamøter, medarbeidersamtaler, spørreskjema. 16

17 Vernerunder gjennomføres 4 ganger i året av VO i hver sin avdeling (Vernerundeskjema) og leveres til HMS ansvarlig. HMS ansvarlig har ansvar for å påse at avvik blir fulgt opp Medarbeidersamtale. MED holdes en gang i året. Tidspunktet er satt fra mai til august. Evaluering av utført MED er ferdig i august. (Skjema) I MED framkommer synspunkter og oppfatningen om bedrift, samt kommunikasjon mellom leder og ansatte og evt. tiltak iverksettes. 4.2 PERSONALREGISTER Link - Oversikt over alle ansatte 4.3 INTERNE AVTALER Arbeidsavtale Vikaravtale Midlertidig arbeidsavtale Lærlingeavtale Sluttatest Oppsigelse Avskjedigelse Varsel om permittering Arbeidsreglement 4.4 SYKEFRAVÆR Arbeidsgiver er pålagt å føre statistikk over sykefravær. 17

18 Begrunnelsen for bestemmelsen var myndighetenes ønske om å redusere sykefraværet i norske bedrifter. Det føres fortløpende, samt rapporteres inn kvartalsvis. Sykefraværsstatistikk hentes ut fra Visma Lønn. Statistikken arkiveres av HMS ansvarlig, som også er ansvarlig for utarbeidelse av den. Denne rapporteres til AMU og daglig leder. MSH skal sørge for forebygging og oppfølging av sykefravær. Oppfølgingsdialogen med den sykmeldte gjennomføres ihht lovverk. Målet er å finne løsninger som kan bidra til unødig lange sykefravær. Reglene for oppfølging av sykmeldte bidrar til en god oppfølgingskultur på arbeidsplassen. (Skjema Oppfølging av sykemeldte) 5. FYSISKE FORHOLD 5.1 KARTLEGGING AV DE FYSISKE ARBEIDSFORHOLD Vurdering foretas av leder sammen med representant(er) for ansatte OK=Alt i orden Tt=Tiltak må gjennomføres Ans=Ansvarlig TF=Tidsfrist 18

19 Slukningsutstyr, røyk- og brannvarslere OK Tt Ans TF Brannsluknings liste) Det finnes tilgjengelig brannslange Slukningsutstyret sjekkes årlig (se liste) Brann- og røykvarslingsutstyr er montert Beskrivelse av tiltak Memo: Tiltak utført, dato: Signatur: Rømningsveier (Nødutganger) OK Tt Ans TF Det er tilgjengelig rømningsveier Rømningsveiene er ryddige Rømningsveiene fører helt ut Rømningsveiene er merket Beskrivelse av tiltak Memo: Tiltak utført, dato: Signatur: 19

20 Beredskap 1. Organisasjonskart for HMS-arbeidet ved Mekanisk Service AS 2. Bedriftens beredskapsgruppe Arild Stordahl Tlf: Jens R.Johansen Tlf.: Roy Hansson Tlf.: Instruks for beredskapsgruppen Beredskapsgruppen har ansvaret for å organisere arbeidet knyttet til håndtering av brann, kriser samt alvorlige volds- og andre hendelser. Navn 1 er gruppens leder. Beredskapsgruppen skal revidere bedriftens beredskapsplan hvert år. 4. Bedriftens akuttberedskap A. Branninstrukser 1. Branninstruks for Mekanisk Service AS Branninstruks for Mekanisk Service Halden Ansvarsområde: Ansvarlig: Dreieverksted Brannvernleder (ved forfall formann) Sveiseverksted Formann /de som er tilstede i sveiseavdeling 20

21 MERK! Ved kveld/nattarbeidet er de som er tilstede ansvarlig for å utføre handlingene som følger. Handling ved brann: Varsle Utløse brannalarm manuelt i sveiseverksted. Varsle brannvesenet tel.110 Brannalarm i dreieverkstedet går automatisk til Securitas som igjen varsler brannvesenet. (brannvesenet skal også varsles fra mekservice) Ansvarlig person skal også varsle de andre firmaene som har tilhold i bygget umiddelbart slik at de blir evakuert, samt sende en person til ankomstvei for å lede utrykningskjøretøy til brannstedet. Redde Redde ut personell- ALLE MØTER VED REKLAMESKILTET PÅ GRESSPLENEN UT MOT VEIEN. Fjern og kjøl ned eksplosjonsfarlig materiale/gassflasker på et skjermet sted om mulig. Slukke Bekjemp ilden til brann faglig personell kan overta 21

22 Særskilt tiltak: Ved feil på vanntilførselen til bygget skal all bruk av åpen flamme/sveising stanses og risikovurdering foretas før arbeidet kan fortsette/stoppes Forebyggende tiltak som skal gjennomføres av alle: 1. Tøm søppel ofte 2. Hold arbeidsplassen ren og ryddig 3. Lagre kjemikalier /gass/maling på anvist sted (ute i egne avlåste lokaler på mekservice) 4. Lukk vinduer og dører og slå av elektrisk utstyr etter avsluttet arbeid. 5. Sørg for å melde fra/utbedre skader på el. utstyr/maskiner som kan utgjøre fare for brann 6. Brennbart materiale skal ikke plasseres nærmere enn 8 meter fra bygget utvendig 7. Kjøretøyer som er inne i lokaler skal ha nøkkel i tenningslås for å raskt kunne fjernes fra lo Ansvarsområde Brannvernleder: Ivareta brannsikkerhet i Svinesundsveien 338, 1789 Berg i Østfold. Oppgaver: Foreta inspeksjon av lokaler 1 gng/mnd for sjekk av brannsikkerhet (rømningsveier slukkeutstyr m.m) Ved avvik: skrive avviksmelding som leveres Madina Idland Eriksen 22

23 Planlegge og gjennomføre brannøvelse årlig med etterfølgende skriftlig rapportering Lære opp nyansatte i brannsikkerhet Årlig oppfrisking av brannsikkerhetsrutiner for alle ansatte i verksted/kontor Akuttrutiner ved alvorlige hendelser Umiddelbare tiltak: Få oversikt Gi førstehjelp Varsle ledelsen Skape ro Tilkalle fagpersonell Planlegge nødvendig informasjon Ansvarlig Ansatte som er tilstede Ansatte som er tilstede Ansatte som er tilstede Ledelsen og de ansatte Ledelsen Ledelsen og beredskapsgruppa Tiltak for de etterfølgende dagene: Avholde personalmøte med informasjon og planlegging av dagene framover Fordele oppgaver i personalet Beredskapsgruppa koordinerer det videre arbeidet Kontakte foresatte og informere om bedriftens håndtering av saken Avklare forholdet til media. Øverste leder er pressekontakt 23

24 Utarbeide videre informasjon til ansatte og foresatte Ved dødsfall: Forberede minnestund / begravelse med ev bidrag fra ansatte 5.2 DRIFTSMIDLER Kontrollmålinger av støv (sveiserøyknivå), inneklima/ ventilasjon, lysmåling, støymåling gjennomføres i samarbeid med HFBHT. 5.3 SIKKERHETSUTSYR RUTINER FOR OPPBEVARING OG VEDLIKEHOLD AV VERNEUTSTYR Vernebriller Alle vernebriller som brukes av oss skal være CE-merket. Disse skal oppbevares i arbeidstakers personlige skap på arbeidsplassen. Er vernebrillene skadet, kastes de, og nye briller tas i bruk. Lager for briller finner du i Verktøyburet. Åndedrettsvern Husk at et åndedrettsvern ikke skal oppbevares i en forurenset atmosfære; da suger filtrene til seg partikler fra forurensingen, og resultatet kan bli at de virker mot sin hensikt. Enkle støvmasker kastes etter bruk - daglig eller ved behov. Lager av disse finner du i Verktøyburet. Har du hentet deg 24

25 støvmaske som du ikke skal bruke med en gang; legg den i skapet ditt (og lukk skapet). Friskluftmasker skal legges i en ren pose (f.eks. bærepose) i eget skap (husk å lukke skapet). Filter i friskluftmasker med løse filtre skal byttes hver uke - eller oftere ved behov; merker du smak/lukt må du bytte filter. Organisk filter byttes hver 14.dag. Friskluftmasker med luft: Manometer skal stå på grønt. Lufta skal kontrollmåles hvert halvår v.h.a. testutstyr. Filter byttes dersom lufta ved kontroll ikke er optimal. Masker med motordrevet friskluft: Filter byttes hver 3.mnd eller ved behov (kjenner du smak/lukt, skal filteret byttes). Hel- og halvmasker med filter mot løsemidler oppbevares i eget skap (husk å lukke skapet). Hansker/arbeidstøy- og sko Hansker skal kastes dersom de er skadet eller f.eks. disse er gjennomtrukket av kjemikalier - nye finner du i Verktøyburet. Husk å bruke riktige hansker til ditt bruk. Arbeidstøy skal legges til vask ved behov. Arbeidstøyet skal også være helt; kast eller evt. reparer ødelagt tøy Ødelagte sko skal kastes. Arbeidstøy og -sko får du hos Madina, ell Ingmar. 25

26 Beskyttelse av hodet Oppbevar din egen hjelm i ditt eget, personlige skap på arbeidsplassen (skal oppbevares mørkt og tørt). Navn og dato for når hjelmen er tatt i bruk skal skrives på etiketten som allerede finnes i hjelmen; ikke skriv andre steder på hjelmen eller klistre noe på den. Hjelmen vaskes med mildt såpevann ved behov. Bytt svettebånd ved behov. Dersom hjelmen er skadet eller du får maling el. lakk på den, skal den kastes. Ny hjelm får du i Verktøyburet. En hjelm som brukes sporadisk skal byttes etter 5 år. Ved daglig bruk; etter 2 år. Ved ekstreme forhold: tidligere. Er du usikker på om hjelmen er for gammel; prøv å bøye bremmen; skifter plasten farge, bør du tenke på utskiftning. Hørselsvern Øreklokker oppbevares i eget, personlig skap på arbeidsplassen. Nye øreklokker og ørepropper får du i verktøyburet. Vi har egne øreklokker som kan monteres på hjelm. For øreklokker er det viktig at tetningsringene er hele og myke slik at de slutter tett inntil huden rundt øret. Skift tetningsringene straks de begynner å bli harde og når de blir skadet. Ørepropper av plast, gummi o.l. bør rengjøres daglig. Formbare ørepropper må skiftes når de er skitne eller blir vanskelig å forme glassdun og andre engangspropper kastes etter en gangs bruk. 26

27 Slukningsutstyr Slukningsutstyr blir sjekket av brannvernleder. Utover det har vi avtale med Brannfag Norge som kontrollerer slokkemidlene, samt slangetromler trykkprøves. Dette skjer hvert 5.år. Førstehjelpsutstyr Alt førstehjelpsutstyr skal kontrolleres og etterfylles 1 gng. pr. måned. Hver enkelt bruker er ansvarlig for denne rutinen/gir beskjed til verneombud. Verneombudene er ansvarlig for at dette blir fulgt. 5.4 INSPEKSJONS- OG VERNEURUNDE Inspeksjons- og vernerunde blir utført 4 ganger i året av VO i sin avdeling. Dette blir registrert i skjema. Etter utfylling blir det levert til HMS ansvarlig. Inspeksjon- og vernerundeskjema skal alltid tas med til AMU møte for nøye gjennomgang. 5.5 SKADE- OG ULYKKESRAPPORT HMS avvik rapporteres/leveres til HMS ansvarlig (Skjema for HMS-avvik er lett tilgjengelig i MSH). Skjema for skade- og ulykkesrapport fylles ut med det samme. Hendelsen rapporteres til AMU, personalansvarlig og daglig leder.. Når man registrerer skader og ulykker er det viktig å se på hvilke tiltak man kan gjøre for å unngå at slike ting skjer i fremtiden. Det hender at man får såkalte «senskader», det 27

28 vil si at skader man har pådratt seg viser seg etter en tid å være mye alvorligere enn først antatt. 5.6 KJEMIKALIER Kjemikaliehåndtering I samarbeid med HBHT foretas en gjennomgang av håndtering av kjemikalier som blir brukt ved MSH ved behov. Alle som arbeider med, eller kunne komme i kontakt med kjemikalier, skal delta på denne årlige gjennomgangen/ orienteringen. Ved nyansettelser av personer som skal/kan arbeide med kjemikalier, skal det foretas en gjennomgang av bruk og håndtering av kjemikaliene. Denne gjennomgangen skal verneombudet, evt. arbeidsleder ta seg av. MSH har avtale med Renor om retur og levering av farlig avfall. Avfallet lagres på merkede fat (batterier i annen beholder), og står samlet på miljøstasjon utenfor lager-teltet. Ved evt. syrevasking av konstruksjoner, skal dette foregå i eget telt. MSH har en avtale med ECO online der vi har en stoffkartotek og datablad. Det er et internett-basert verktøy for effektiv produksjon og distribusjon av sikkerhetsdatablad som benyttes til oppbygging av stoffkartotek. 5.7 KILDESORTERING Mekanisk Service Halden AS sorterer og har avtaler/returordning med bl.a. Stene Stål (stål, metaller), Renor (farlig avfall), Halden Lastebilsentral (myk plast, emballasje), 28

29 Kartopap (papir, papp), Norske Skog Saugbrugs (tre produkter/emballasje). Alt metall blir sortert i ulike containere, og hentet for avfallsbehandling av Johan Magnussen Gjenvinning. Plastemballasje har vi egne stativ for ved porten i maskineringsverkstedet. Sekkene med tom-emballasje blir hentet med jevne mellomrom av Renovasjonsservice. 1. Metaller, stål, plast i form av spon skal samles i respektive containere plassert flere steder i lokalene. Hele stykker bør vurderes for gjenbruk, eller, hvis gjenbruk er usannsynlig - kastes i resirkulerings containere. 2. Papir, papp samles i beholder under trappa i maskinerings verksted; i containeren i sveiseverksted ved inngangen fra maskinerings verksted; i pappesker på kontoret, i spiserom og møterom. 3. Myk plast samles i sekker som er plassert inne i maskinerings verksted til høyre for hovedporten, i spiserom og i sveiseverksted. Hard plast har plass i egne beholdere ved siden av mykplast beholderne. 4. All spesialavfall som kjemikalier, oljer, maling, spraybokser, elektronisk og elektrisk utstyr og deler, lyspærer osv. skal leveres til lageret for videre gjenvinning. Hvis du ikke er sikker på hvordan du skal håndtere avfall materiale - lever det til lageret for å få instruksjoner eller for resirkulering. 29

30 5. Matavfall. Alt matavfall kastes i egen søppelbøtte merket Matavfall ved spiseplass i verksted, spiserom og kjøkken. Alle typer farlig avfall har egne 4-sifret kode. Miljøstasjon har containere for følgende: 7011 Refunderbar spillolje - Motorolje, gearolje, smøreolje, trafo, bryter og hydraulikk olje. - Oljen må ikke vare forurenset med andre kjemikalier 7012 Ikke refunderbar spillolje - Andre ikke-pcb holdige oljer. Bearbeidingsoljer. Forurensede spilloljer Olje / fett (grease) - Brukt grease, smørefett. Olje fra utskillere. Olje fra renseanlegg Fast oljeholdig avfall - Absorbenter inneholdende olje, oljeholdige filler, oljefilterinnsatser, glassfiltre, bensin- og dieselfiltre, oljefiltre av papp. 7051, 7052 Maling, lim, lakk og trykkfargeavfall (løsemiddel- og 2-komponent basert maling) - Alle typer løsemiddel- og 2-komponent basert maling, lim, lakk, kitt og sparkel 7053 Maling, lim, lakk og trykkfargeavfall (vannbasert) - Alle typer vannbasert maling, lim, lakk, kitt og sparkel 30

31 7055 Spraybokser - Alle typer spraybokser, UNNTATT spraybokser inneholdende isocyanater 7086 Lysstoffrør - Lysrør og sparepærer 5.8 OVERTIDSBRUK Ihht. Arbeidsmiljølovens kan arbeidsgiver etter avtale med tillitsvalgt avtale utvidet overtidsbruk inntil 300t per 52 uker. Inngås med bedriftens ansattes representant. 5.9 SKADESTATISTIKK Huskeliste ved personskader Behandle skaden etter behov og så langt det er mulig. Det er medisinskap i begge verksteder, pluss medisinkofferter på lageret. Rydde på plass det man har brukt i medisinskapet. Melde fra til lageransvarlig ell evt HMS ansvarlig. Melde fra til verneombud og HMS ansvarlig Ved alvorlig personskader eller arbeidsulykke som medført død skal det rapporteres til Arbeidstilsynet. (arbeidsmiljøloven 21) Skriv skade- og ulykkesrapport Tlf.: Bedriftshelsetjenesten: Tlf.: Ambulanse:

32 (Ved nesten-ulykker fylles Rapport om nesten-ulykke ut; dette er også viktig, slik at vi kan unngå en ulykke i etterkant) Skadestatistikkrapporten bli fylt ut kvartalsvis og tas med til AMU. Sikker jobb analyser skal bidra til at Mekanisk Service Halden a.s skal forebygge skader og ulykker på en bedre mate, og være med på å oppnå trygge og sikre arbeidsplasser. Hvem gjelder: Gjelder alle som skal utføre noen av følgende arbeidsoppgaver i/utenfor våre verksteder (inkludert ute hos oppdragsgiver): - Utejobber - Tunge løft - Snuing av større konstruksjoner - Arbeid i høyden - Annet som kan være risikabelt (ved større jobber skal flere involveres i SJA) Prosjektleder er ansvarlig for at SJA blir utført. Den enkelte ansatte har ansvar for å vurdere om arbeidsoperasjonen er sikker i forhold til HMS, og skal gjennomføre SJA dersom dette vurderes som riktig, selv om pålegget ikke kommer fra prosjektleder. 32

33 Vurdering av følgende: - Hva kan gå galt? - Har jeg riktig verneutstyr? - Har jeg kunnskap eller den treningen som er nødvendig for å utføre jobben sikker? - Hvordan kan risikoen reduseres/elimineres? - Hvilke tiltak må iverksettes for å sikre jobben? Referanse: QHSE/HMS/Dokumenter 33

34 6. BEDRIFTSHELSETJENESTEN Vernetjensten HMS ansvarlig: Hovedverneombud: Verneombud Sveis: Verneombud Dreieverk.: Kurs: 40-timers Grunnkurs i Arbeidsmiljø Brannvernleder-kurs Madina Eriksen Arild Stordahl (også brannvernleder) Jan-Erik Karlsen Ingmar Andersson Kjemikaliehåndtering gjennom ECO-Online Verneområder: Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte vedr. HMS. Verneombud skal ivareta de ansattes interesser, men skal samtidig medvirke til at saker løses så raskt som mulig. Verneombudet kan på eget initiativ ta opp saker for å hjelpe bedriften med å holde en støy standard mht HMS. Verneombudet er pliktig til å gjøre seg kjent med Internkontrollboka. Denne ajourføres årlig. Verneombudet bør gjøres kjent med de endringer som er gjort. Verneombud skal samarbeide med den miljøansvarlige om vernerunder og miljøkartlegging. Blir verneombudet oppmerksom på 34

35 farlige forhold, skal dette straks meldes til miljøansvarlige for igangsetting av eventuelle tiltak. Arbeidsmiljøutvalg: (Per dags dato) Jan-Erik Karlsen, Ingmar Andersson, Lennart Alexandersson, Jan-Roger Eriksen. I tillegg møter HMS ansvarlig og HFBHT (disse har ikke stemmerett) Bedriftshelsetjeneste er rådgivere i HMS-spørsmål for MSH. Hovedoppgaven er å forebygge yrkessykdommer og yrkesskader, forebygge uheldige fysiske og psykiske påkjenninger i arbeidet, og å medvirke til å fremme helse og øke trivselen på arbeidsplassen. MSH har avtale med godkjent Bedriftshelsetjeneste (Halden Felles Bedriftshelsetjeneste) 35

36 7. OVERSIKT OVER PROSEDYRER HMS 36 Dok Nr. Rev. Dato Dokument navn Utgitt av HMS-AB Bruk av ventilasjon RH ved termisk sprøyting i mask. verksted HMS-AB Gulvvasker bruksinfo AS HMS-AB Strømsparing RH HMS-AB Avfetting RH HMS-AB Kontor drift EN HMS-AB Bruk av firmabil RH HMS-AB Innkjøp RS av kjemikalier HMS-AB Lagring av kjemikalier RS HMS-AB Bruk av kjemikalier RS HMS-AB Håndtering RH av brukt skjæreverktøy HMS-AB Kildesortering EN HMS-AB Gassflaske behandling HMS-GI Generelle miljø og RS sikkerhetskrav HMS-GP Identifisering av miljøaspekter RS HMS-GP Regelverk RS HMS-GP Opplæring RS HMS-GP Dokument kontroll RS

37 Dok Nr. Rev. Dato Dokument navn Utgitt av HMS-GP Miljøberedskapsplan RS HMS-GP Miljøovervåking og RS Evaluering av overholdelse HMS-GP Avviksbehandling RS HMS-GP Registreringerskontroll RS HMS-GP Intern revisjon RS HMS-GP Ledelsens RS gjennomgang HMS-GP Målsetting RS HMS-GP Kommunisering av RS miljøpolitikk HMS-GP Sikkerhetsopplæring MIE dreiebenk HMS HMS Håndbok MIE MH-001 HMS-HP Handlingsplan RS HMS Miljøhåndbok RS MH-001 HMS-ML Miljømål (Forbedring) RS HMS-MP Overvåking RS HMS-MR Miljørapport RS HMS-PC Overliggende MIE prosesser HMS HMS-PC Overliggende prosesser MIE Instruksjoner HMS-PC Overliggende prosesser Registreringer MIE 37

38 Dok Nr. Rev. Dato Dokument navn Utgitt av HMS-RV Regelverk register RS HMS Vesentlige RS VM-001 miljøaspekter HRE HRE-GP Kompetansekartlegging AK HRE-GP Medarbeidersamtale MIE HRE-SI Stillingsinstruks AK Dagligleder HRE-SI Stillingsinstruks AK Dataansvarlig HRE-SI Stillingsinstruks AK Formann HRE-SI Stillingsinstruks HMS AK ansv. HRE-SI Stillingsinstruks AK Innkjøper HRE-SI Stillingsinstruks AK Kvalitetsansvarlig HRE-SI Stillingsinstruks AK Lagermedarbeider HRE-SI Stillingsinstruks MMA AK Ansvarlig HRE-SI Stillingsinstruks Operatør AK 38

39 Dok Nr. Rev. Dato Dokument navn Utgitt av HRE-SI Stillingsinstruks AK Personalansvarlig HRE-SI Stillingsinstruks AK Produksjonssjef HRE-SI Stillingsinstruks AK Prosjektleder HRE-SI Stillingsinstruks Salg AK og Marked HRE-SI Stillingsinstruks AK Sveisekoordinator HRE-SI Stillingsinstruks AK Teknisk tegner HRE-SI Stillingsinstruks AK Økonomiansv. HRE-SI Stillingsinstruks AK Økonomisekr. HRE-SI Stillingsinstruks Intern EN renholder HRE-GI Gaver/Oppmerksomhet MIE til ansatte HRE-GI Generelle innkjøp MIE HRE-GI Telefon reglement MIE HRE-GI Instruks for MIE vedlikehold av biler HRE-GI Personalhånbdbok MIE HRE-GI Bruk av alarm MIE HRE-PC Overliggende prosesser MIE 39

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål Til ettertanke! Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole Dok.id.: 2.8.1.2.5.6.1 SBTLD-E Håndbok HMS Utgave: 1.00 Skrevet av: Oddgeir Kvello Olsen Gjelder fra: 13.10.2014 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.type: Instruks Sidenr: 1 av 15 Håndbok For HMS arbeidet

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

Svartjenesten til Arbeidstilsynet - 815 48 222

Svartjenesten til Arbeidstilsynet - 815 48 222 Prosjekthåndbokens innhold Hvilke oppslag? Hvilke skjema skal være tilgjengelig på byggeplassen? Praktisk vernearbeid, definisjoner. Opplæring Vernerunder Uønskede hendelser. Avviksmeldinger HMS. Varme

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Høsten 2006 1 FORORD Denne håndboka for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for elevene er laget på

Detaljer

Generell opplæring i bruk av MASKINERINGSVERKSTEDET

Generell opplæring i bruk av MASKINERINGSVERKSTEDET Generell opplæring i bruk av MASKINERINGSVERKSTEDET Når du har gjennomført denne opplæringen skal du kunne følgende: Hvordan verkstedet er organisert og hvordan man beholder god orden på en systematisk

Detaljer

Mal for en enkel HMS håndbok for Virksomheten AS

Mal for en enkel HMS håndbok for Virksomheten AS 1 Mal for en enkel HMS håndbok for Virksomheten AS Medlem av Handels og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) 2 Innhold Kapittel Innhold Side 1 Organisering av HMS arbeidet.. 2 Målsetting for HMS-arbeidet.

Detaljer

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Alta kommune Fagområde Kvalitetsstyring/ HMS Tema Virksomhet/ avdeling Kvalitetssystem Avvik Alle IK-. BG Utstedt av/ dato 02.03.1 1 1 Versjon

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

7. Virkemidler i HMS-arbeidet

7. Virkemidler i HMS-arbeidet Innholdsfortegnelse HMS-håndbok Dato: 01.12.05 Godkjent av: Eirin Fjeld Melund fungerende direktør Virkemidler i HMS-arbeidet Revisjon nr. Kapittel 7 Dokument 1 Side 1 av 5 7. Virkemidler i HMS-arbeidet...

Detaljer

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole ID UTS.SVS.HMS.4.1.1 Versjon 2.04 Gyldig fra 14.10.2014 Forfatter Linda Karlsen Verifisert AMU Godkjent Knut Pettersen Side 1 av5 VISJON: KOMPIS Kunnskap

Detaljer

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD: Til bruker av HMS-håndboken BRUKERVEILEDNING:Slik bruker du HMS-håndboken som oppslagsverk og lærebok DEL I KAPITTEL 1:

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Arbeidstilsynets rolle og arbeid med arbeidsulykker - eksempel Sjursøya

Arbeidstilsynets rolle og arbeid med arbeidsulykker - eksempel Sjursøya s rolle og arbeid med arbeidsulykker - eksempel Sjursøya Seniorinspektørene Oslo Både jernbaneulykke og arbeidsulykke Tre arbeidstakere omkom på jobb Ulykken hadde sitt utspring i en virksomhet underlagt

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Side

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Verneombudets etiske retningslinjer Etikk skiller seg fra moral

Detaljer

v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen

v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen Roller i arbeidsmiljøet: Verneombudets rolle HVO AMU Saksgang i AMU-saker Case-oppgave Bedriftshelsetjenesten v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen 1 Verneombudets rolle Arbeidsmiljøloven kap.

Detaljer

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Systematisk HMS-arbeid Del 2 av HMS-dag for lærlinger HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Arbeidsmiljølova kap. 3 3-1 Krav til

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS. Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de?

Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS. Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de? 1 Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de? 25.9.2013 Gunn-Elise Lyngtveit Ramlet Seniorinspektør Arbeidstilsynet Sør-Norge

Detaljer

Håndtering av avvik, feil, mangler og uønskede hendelser... 2. Generelle og bygningsmessige forhold... 3. Forhold som omhandler personer...

Håndtering av avvik, feil, mangler og uønskede hendelser... 2. Generelle og bygningsmessige forhold... 3. Forhold som omhandler personer... KAPITEL 6 Håndtering av avvik, feil, mangler og uønskede hendelser... 2 Generelle og bygningsmessige forhold.... 3 Forhold som omhandler personer.... 4 Avviksskjema Miljørettet helsevern for elever....

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008 Internkontroll Helse, Miljø og sikkerhet INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel 1. Kapittel 2. Kapittel 3. Kapittel 4. Internkontroll Helse, Miljø og Sikkerhet 1.1. Generelt 1.2. Forkortelser 1.3. Definisjoner

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: Spørsmålene i denne sjekklisten

Detaljer

Opplæring av verneombud.

Opplæring av verneombud. Opplæring av verneombud. Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får den opplæring som er nødvendig for å utføre vervet på en forsvarlig måte. I utgangspunktet skal opplæringen være på minst 40 timer,

Detaljer

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom Dok.id.: 1.2.2.2.13.3 Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, Utgave: 5.01 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.06.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 7 Retningslinjene

Detaljer

Vedlegg til Fafo-rapport 2015:42 Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press. 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette?

Vedlegg til Fafo-rapport 2015:42 Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press. 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette? Vedlegg 1 Spørreskjema verneombud 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette? 1: Hovedsak i bygg 2: Hovedsak i anlegg 3: Det varierer HVIS 2 ELLERE 3 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Jobber du i hovedsak

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020

Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Mål og strategier for HMS-arbeidet ved Det medisinske fakultet 2014 2020 Forbedring gjennom klare ansvarsforhold og samarbeid Ledelse Klare ansvarsforhold Universell utforming God infrastruktur Risiko

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL for mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Innhold Lag mappe med skilleark, se internkontrollforskriftens

Detaljer

Rollebeskrivelser verneombudstjenesten. Aker Solutions MMO A/S

Rollebeskrivelser verneombudstjenesten. Aker Solutions MMO A/S part of Aker Rollebeskrivelser verneombudstjenesten Aker Solutions MMO A/S 2010 Aker Solutions Tittel Status Koordinerende Hovedverneombud. ( K-HVO) Vara Koordinerende Hovedverneombud (Vara K-HVO) Prosjekt

Detaljer

INTERNKONTROLL FOR LANDBRUKSTJENESTER TELEMARK SA. Innhold. 3. Prosedyre for å håndtere avvik, feil og mangler

INTERNKONTROLL FOR LANDBRUKSTJENESTER TELEMARK SA. Innhold. 3. Prosedyre for å håndtere avvik, feil og mangler INTERNKONTROLL FOR LANDBRUKSTJENESTER TELEMARK SA Ved regelmessig oppdatering og jevnlig bruk, fyller systemet kravene til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og avløserlagets kvalitetssystem.

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

www.aktivhms.no Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen

www.aktivhms.no Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen Hvorfor ta tak i dette? Det handler om: ansatte og brukeres, sikkerhet og helse egen sikkerhet og helse egen hverdag og felles miljø virksomhetens

Detaljer

Generell opplæring i bruk av SVEISEVERKSTEDET

Generell opplæring i bruk av SVEISEVERKSTEDET Generell opplæring i bruk av SVEISEVERKSTEDET Når du har gjennomført denne opplæringen skal du kunne følgende: Hvordan verkstedet er organisert og hvordan man beholder god orden på en systematisk måte.

Detaljer

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT

106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT 106 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HOVEDBEDRIFT Nr.: 106 Etablert: 20.12.06 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 05.05.08 Side: 2 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Definisjoner 3. Hovedansvar 4. Utvelgelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Risikovurdering som en del av grunnopplæringen Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Program Ansvar, roller og oppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet Gruppeoppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem.

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem. Dok.id.: 1.2.2.2.12.0 Rutiner for håndtering av vold og trusler Utgave: 1.02 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 05.02.2010 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Rutiner for håndtering

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING,

Detaljer

HMS-håndbok Dato: 07.03.06 Godkjent av: Sverre Mogstad. Revisjon nr. 1 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7

HMS-håndbok Dato: 07.03.06 Godkjent av: Sverre Mogstad. Revisjon nr. 1 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7 Innhold 2.... 1 2.1 Organisasjonskart... 1 2.2... 2 2.3 Verneorganisasjon... 3 2.4 AMU... 5 2.5 Verneområder / HVO... 5 2.6 Saksgang i HMS-saker... 6 2.7 Opplæring i HMS-arbeid...

Detaljer

Hva gjør Arbeidstilsynet?

Hva gjør Arbeidstilsynet? Hva gjør? Skadedyrdagene Senioringeniør Vigdis Tingelstad 13.Mars 1 Arbeidsmiljølovens formål Norsk arbeidsliv skal være inkluderende, helsefremmende og meningsfylt Arbeidstakere skal ha full trygghet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

VELKOMMEN TIL SIKKERHETSOPPLÆRING BIO-3309

VELKOMMEN TIL SIKKERHETSOPPLÆRING BIO-3309 VELKOMMEN TIL SIKKERHETSOPPLÆRING BIO-3309 August 2009 18.08.2009 Universitetet i Tromsø Informasjon Mastergradstudenter og nyansatte: Obligatoriske forelesninger er DEL 1A Det systematiske HMS arbeidet

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS advokat Ottar F. Egset, Føyen Advokatfirma DA Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 18.01.2006 Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Vår ref.: 2006/184 Arkivnr: Namdal Plast AS 7750 Namdalseid Rapport etter tilsyn ved

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune

HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune HANDLINGSPLAN FOR HMS Arendal kommune - Handlingsplan for HMS er en samling av generelle handlingsplaner og HMStiltak knyttet til arbeidet med IA, AKAN og bedriftshelsetjeneste Agder Arbeidsmiljø. Plan

Detaljer

DET SYSTEMATISKE HMS ARBEIDET VED UIT

DET SYSTEMATISKE HMS ARBEIDET VED UIT DET SYSTEMATISKE HMS ARBEIDET VED UIT Innhold Hensikt med HMS-arbeid Hva lovverket krever HMS-arbeidet ved UiT Målsetting for HMS-arbeidet ved UiT Om plassering av ansvar Vernetjenesten Bedriftshelstjenesten

Detaljer

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet INTERNKONTROLL HMS INNHOLD 1 Innledning 4 2 Hva er internkontroll? 4 3 Hvorfor er det nødvendig med internkontroll av HMS? 4 4 Hvem er ansvarlig for arbeidet med internkontroll? 5 5 Hvor omfattende skal

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Utpeking av koordinator 13 Utpeking og oppfølging av

Detaljer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer

Beredskapsplan. Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer Beredskapsplan Prosjektnavn Prosjektnummer Kontraktsnummer 1. FORMÅL Beredskapsplanen er etablert for å håndtere og begrense skadevirkningene av ulykker, brann, forurensning av ytre miljø og andre farlige

Detaljer

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Seniorinspektør Alf Bratteng Arbeidstilsynet Nord-Norge alf.bratteng@arbeidstilsynet.dep.no Tlf: 78 95 44 88 Mob: 950 55 551 1 Disposisjon 1. Aktuelle lover, forskrifter,

Detaljer

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013

Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Skjema for HMS-GJENNOMGANG I BALESTRAND KOMMUNE Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalet i møte XXXXX, sak XXXX. UTKAST AV 08.10.2013 Vernerunde er den mest kjende metoden for generell kartlegging av arbeidsmiljøet.

Detaljer

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/16463 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Kastellet skole Birger Olivers vei 34 1176 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen.

Bilde. Denne avtalen beskriver hvordan interkontrollen og HMS i praksis blir håndtert på eiendommen. Vardar Eiendom har som mål å ha fornøyde leietakere blant annet gjennom god kommunikasjon. Sammen skal vi sørge for gode og sikre arbeidsvaner, klare ansvarsforhold, godt samarbeid og ryddige lokaler i

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Jeg er verneombud i HFK

Jeg er verneombud i HFK Jeg er verneombud i HFK Arbeidsmiljøloven er utgangspunktet for verneombudets arbeid AML 1: : Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon,

Detaljer

HMS - Prosjekthåndbok

HMS - Prosjekthåndbok HMS - Prosjekthåndbok ESPEN AURSAND ARKITEKTKONTOR AS Innholdsliste: Svartjenesten til Arbeidstilsynet... 3 Prosjekthåndbokens innhold... 4 Hvilke oppslag?... 4 Hvilke skjema skal være tilgjengelig på

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008)

Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Anbefaling 020 N 2007 HOVEDBEDRIFT (Revidert 5.5.2008) Bakgrunn Ved bygging av prosessanlegg og innretninger har det tidligere oppstått uklarheter når det gjelder ansvar og koordinering av HMS arbeidet

Detaljer

Arbeidstilsynet Direktoratet for Arbeidstilsynet, Trondheim

Arbeidstilsynet Direktoratet for Arbeidstilsynet, Trondheim 21.10.2011 1 Arbeidstilsynet Direktoratet for Arbeidstilsynet, Trondheim ) - Arbeidstilsynet Oslo - Arbeidstilsynet Østfold og Akershus - Arbeidstilsynet Sør-Norge - Arbeidstilsynet Nord-Norge - Arbeidstilsynet

Detaljer