Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret"

Transkript

1

2 Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader Organisering av helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet Linjeledelsen Styret og daglig leder Lederteam og arbeidsledere KIM-senterets lokaler Brannvern El-sikkerhet AMU, verneombud, arbeidstakere, medarbeidere, tillitsvalgte Arbeidsmiljøutvalget Verneombud Arbeidstakere Medarbeidere Tillitsvalgte Samordningsavtaler Virksomheter som leier lokaler av stiftelsen Referanser Myndighetskrav - oversikt over regelverk Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidsmiljø Brannvern og El-sikkerhet Ytre miljø Ombygninger, rehabilitering m.v Beskrivelse av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet Generell beskrivelse HMS-håndboken Administrative rutiner Vedlikehold og utvikling av HMS - håndboken Utarbeidelse og endring av rutiner Sentrale rutiner Helse-, miljø- og sikkerhetskartlegging Vernerunder Kartlegging av psykososiale arbeidsmiljøfaktorer Oppfølging av ulykker/skade Legehjelp og nødnummer ved arbeidsulykker/skader Melding om yrkesskade Arbeidsmiljøutvalg Arbeidsmiljøutvalg (AMU) Opplæring Byggesaker Håndtering av kjemikalier : Oppdatering av stoffkartotek Avfall Brannvern Hindre at det oppstår brann eller eksplosjon Beredskap ved KIM-senteret Data-/terminalbrille Lokale rutiner Mer om verneombud, arbeidstakere og medarbeidere Verneombud Rollen som verneombud i saker : C:\Users\hip\Downloads\Helse Miljø og Sikkerhet i KIM-senteret.doc side 2 av 86

3 Ansattes medvirkning i HMS-arbeidet Medarbeideres medvirkning i HMS-arbeidet HMS-håndboken Internkontrollforskriften Risikovurderinger og risikostyring Gjennomføre - risikoanalyse - oppdatere aktivitetsplan Gjennomføring av vernerunder HMS-revisjoner (systemrevisjon) Evaluere og rapportere Utarbeide handlingsplan Iverksette tiltak - oppfølging av aktivitets - og handlingsplan Branninstrukser: Prosedyrer: Prosedyre: Forebygging - ulykker/skader Prosedyre: Avvik Prosedyre: Sykefravær Flytskjema fravær Sykefraværsprosedyre: Oppfølgingsplan Nærværsrapportering pr. kvartal Sykefraværsprosedyre: Gradert sykmelding Sykefraværsprosedyre: Tilretteleggingstilskudd Prosedyre: Databrille Prosedyre: Varsling av kritikkverdige forhold Prosedyre: Konflikter Prosedyre: Vold og trussel om vold Prosedyre: Seksuell trakassering Prosedyre ved mobbing Prosedyre: Avfall og farlige stoffer Diverse skjema: Spørreundersøkelse om trivsel og miljø Aktivitetsplan for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet ved KIM-senteret Avvik HMS Skjema for registrering og håndtering av avvik Egenvurdering av behovet for helse, miljø og sikkerhet for virksomheten Mal vernerundeskjema (fysisk arbeidsmiljø) Melding om uønskede hendelser Registreringsskjema farlige forhold/nestenulykker Søknad om databrille Skademelding ved personskade Vedlegg - Artikler fra Arbeidstilsynet: Papirutgaven har i tillegg 46 sider kopiert fra Arbeidstilsynet. C:\Users\hip\Downloads\Helse Miljø og Sikkerhet i KIM-senteret.doc side 3 av 86

4 Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet KIM-senterets verdigrunnlag gjenspeiler seg også i vårt HMS-arbeid. Våre overordnede mål for organisasjon og personale gir retningslinjer for arbeidsmiljøet og HMS-området. KIM-senteret skal preges av åpenhet, trygghet og respekt for hverandre i og utenfor organisasjonen. KIM-senteret skal være en lærende organisasjon preget av fleksibilitet og kvalitetsutvikling, medbestemmelse og utvikling av mestringsevne, KIM-senteret skal rekruttere og utvikle kompetanse som reflekterer institusjonens oppgaver og ansvarsområder, og gjennom sin personalpolitikk styrke arbeidsmiljø, likestilling og antidiskriminering Prinsipper: Løsning på lavest mulig nivå Et viktig prinsipp som gjelder innen HMS-arbeidet er at saker søkes løst på lavest mulig nivå. Dette prinsippet er ledet ut fra at den som har skoen på, kjenner best hvor den trykker. Den som ser en utfordring er gjerne også den som ser hvilke tiltak som kan gjennomføres. Bred og aktiv medvirkning Bred og aktiv medvirkning fra medarbeiderne og en klar ansvarsfordeling og organisering av HMSarbeidet er en forutsetning for å oppnå et optimalt arbeidsmiljø. Gjennom kartlegging og utforming av aktivitetsplan og handlingsplan vil den enkelte medarbeider bidra med sine innspill til tiltak og forbedringsområder. Åpenhet og informasjon Arbeidsmiljøutvikling skal gjennomføres med stor grad av åpenhet. Ansatte og medarbeidere skal ha informasjon om hvordan det HMS-systematiske arbeidet foregår. Det betyr at de skal ha informasjon om kartlegging av arbeidsmiljøet, hvordan resultatene skal gjennomgås og håndteres samt kjennskap til den HMS-tiltakene som er skissert i avdelingens handlingsplaner og aktivitetsplaner. Mål for inkluderende arbeidsliv I revisjon av avtale om inkluderende arbeidsliv for KIM-senteret (perioden ) er KIMsenteret mål: Å forebygge fravær og frafall, og fremme nærvær Tilbakeføre og tilrettelegge for sykemeldte ansatte Øke gjennomsnittlig pensjoneringsalder hos ansatte ved KIM-senteret Lokale forbedringsområder ved enhetene Alle enheter skal utarbeide egne årlige handlingsplaner. Innenfor arbeidsmiljø/hms-området utarbeider enheten egne forbedringsområder med tilhørende tiltak. Dette gjøres blant annet med bakgrunn i mål i strategisk plan, mål for inkluderende arbeidsliv (se ovenfor) og dokumentasjon fra enhetenes systematiske HMS-arbeid. Forbedringsområdene og tiltak skal være mest mulig konkrete slik at enheten kan dokumentere om forbedringer er oppnådd. Merknader Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) 5 annet ledd nr. 4 C:\Users\hip\Downloads\Helse Miljø og Sikkerhet i KIM-senteret.doc side 4 av 86

5 1. Organisering av helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet 1.1 Linjeledelsen Helse, miljø og sikkerhet er et linjelederansvar på lik linje med ansvar for drift av de ulike avdelingene og ivaretakelse av avdelingenes medarbeidere. Sikkerhetssaker er beskrevet ned til avdelingsnivå Arbeidsledere ved avdelingene kan delegere oppgaver til medarbeidere, men ansvaret påhviler til enhver tid avdelingens arbeidsleder Styret og daglig leder Stiftelsens styre har som KIM-senterets øverste organ, ansvar for virksomheten ved stiftelsen, og skal påse at plikter som pålegges stiftelsen i følge lover, forskrifter og bestemmelser er oppfylt. Det vil si styret har ansvar for at KIM-senteret drives i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter innen helse, miljø og sikkerhet (HMS-lovgivningen). Daglig leder har på styrets vegne det overordnede ansvar for stiftelsens virksomhet, inkludert det overordnede ansvar for KIM-senterets systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Styret er ansvarlig for å vedta de overordnede mål og handlingsplaner for det systematiske helse- miljø- og sikkerhetsarbeidet I KIM-senteret og for å organisere dette arbeidet Lederteam og arbeidsledere Lederteam har det overordnede ansvar for det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i KIMsenteret. Lederteam skal følge utviklingen og sørge for at avdelingenes arbeidsledere som rapporterer til dem, og andre tilsatte har tilstrekkelig opplæring innen helse, miljø og sikkerhet. Arbeidslederne skal legge til rette for aktiv medvirkning i arbeidet fra medarbeiderne og informere dem om deres plikter til aktiv medvirkning i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Attføringsfaglig team har samme status som en avdeling i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Attføringsfaglig leder utpeker en fra teamet som koordinator for rapporteringen til lederteam. 1.2 KIM-senterets lokaler KIM-senterets ansvar som eier av Kjøpmannsgata 33 er delegert til avdeling Bygg og Vedlikehold ved arbeidsleder. Han har derved ansvaret for at det iverksettes og utøves systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innenfor brannvern og el-sikkerhet knyttet til faste installasjoner og at det utarbeides mål og handlingsplaner for dette arbeidet. Stiftelsens lokaler i Kjøpmannsgata 29, Fjordgata 19 og Fjordgata 40 er leide arealer hvor de respektive huseiere har det overordnede HMS-ansvaret for bygningene. De respektive avdelinger som er lokalisert i leide avdelinger har ansvar for at det iverksettes og utøves systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innenfor brannvern og el-sikkerhet knyttet til egne lokale installasjoner og at det utarbeides mål og handlingsplaner for dette arbeidet Brannvern Avdeling Bygg og Vedlikehold ved Arbeidsleder er ansvarlig for å gjennomføre lovpålagt internkontroll av alle branntekniske installasjoner og systemer i Kjøpmannsgata 33. Han er brannvernledere for bygget og har ansvar for å etablere en brannvernorganisasjon i denne bygningen Hver enkelt avdeling har et selvstendig ansvar for brannvern innen egen virksomhet og å utpeke lokale brannvernansvarlige. Brannvernleder: Brannvernleder skal ivareta eiers brannvernansvar, og skal være tilsynsmyndighetenes kontaktperson. Brannvernleder er ansvarlig for at internkontrollen gjennomføres og dokumenteres og at branndokumentasjonen holdes oppdatert. C:\Users\hip\Downloads\Helse Miljø og Sikkerhet i KIM-senteret.doc side 5 av 86

6 Lokale brannvernansvarlige: Alle avdelinger ved KIM-senteret skal utpeke etasje- eller avdelingsansvarlige med ansvar for brannvern. De er ansvarlige for å gi informasjon om brannvern til ansatte og vikarer på enheten, ettersyn av rømningsveier og branntekniske installasjoner og evakuering ved alarm. Fullstendig beskrivelse av oppgaver og ansvar er beskrevet i instruksene til brannvernorganisasjonen El-sikkerhet Avdeling Bygg og Vedlikehold er ansvarlig for å gjennomføre lovpålagt internkontroll av faste elektriske installasjoner og infrastruktur i stiftelsens eiendom. I lokalene vi leier har huseier tilsvarende ansvar. Hver enkelt enhet har internkontrollansvar for brukerrelatert elektrisk utstyr tilknyttet elnettet. 1.3 AMU, verneombud, arbeidstakere, medarbeidere, tillitsvalgte Arbeidsmiljøutvalget Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår sikkerhet, helse og velferd Verneombud Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt i tråd med regelverket, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes og medarbeidernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt Arbeidstakere Med arbeidstaker menes enhver som utfører arbeid ved KIM-senteret. Begrepet dekker derfor både fast og midlertidig tilsatte som måtte utføre arbeid ved stiftelsen. Arbeidstakerne skal medvirke i gjennomføringen av helse, miljø og sikkerhetsarbeidet og skal utføre arbeidet i samsvar med påbud og instrukser fra arbeidsgiver/leder. Tilsatte skal informeres om sin plikt til aktiv medvirkning i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. De skal blant annet medvirke til å hindre og avgrense skader og avbryte sitt arbeid når det ikke kan fortsette uten fare for liv og helse. Skader eller sykdom som de mener kan ha sin årsak i arbeidsmiljøet, skal meldes til arbeidsgiver/leder Medarbeidere Medarbeidere er i arbeidstrening ved KIM-senteret og utfører i den sammenheng arbeid på lik linje med ansatte. Det er derfor nødvendig at de får tilsvarende opplæring for ivaretakelse av sikkerhet som arbeidstakerne. Medarbeiderne har i slike situasjoner de samme rettigheter og plikter som nevnt for tilsatte Tillitsvalgte Spørsmål knyttet til arbeidsmiljølovens 7-2 om arbeidsmiljøutvalgets oppgaver som kan få direkte innvirkning på de ansattes arbeidssituasjon eller på virksomhetens drift, skal normalt behandles etter reglene i hovedavtalen. Tillitsvalgte skal informeres om saker etter arbeidsmiljølovens 7-2 punkt 2 som behandles i verneorganisasjonens instanser. I saker som vedrører psykososialt arbeidsmiljø kan tillitsvalgte bistå den enkelte tilsatte for å ivareta dennes interesser. C:\Users\hip\Downloads\Helse Miljø og Sikkerhet i KIM-senteret.doc side 6 av 86

7 1.4 Samordningsavtaler Virksomheter som leier lokaler av stiftelsen KIM-senteret har inngått avtaler for samordning av helse, miljø og sikkerhet med Mental Helse Sør- Trøndelag, og KBT Midt-Norge. Avtalene regulerer ansvarsforholdet på HMS-området for disse organisasjonene opp i mot KIM-senteret. Avtalene følger som eget vedlegg 1.5 Referanser Forskrift om systematisk helse miljø og sikkerhetsarbeid 5. Lov om vern mot brann, eksplosjon m.v. kapittel 2 og 4 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 2 og 3. Forskrift om verne- og helsepersonell Arbeidsmiljøloven 1-6 personer som ikke er arbeidstakere 2. Myndighetskrav - oversikt over regelverk I dette kapitlet gis oversikt over lover omfattet av HMS-lovgivningen og informasjon om hvor man kan få tak i det aktuelle regelverket. 2.1 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er en paraplyforskrift som regulerer HMSlovgivningen. Tilsynsmyndighetene gir ut en samlet oversikt over de aktuelle lover og forskrifter samt veiledninger og andre publikasjoner. Informasjon fra tilsynsetatene kan finnes på deres felles nettsted 2.2 Arbeidsmiljø Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Forskrifter og veiledninger til Arbeidsmiljøloven kan kjøpes hos Tiden norsk forlag, eller hentes på Arbeidstilsynets nettsider 2.3 Brannvern og El-sikkerhet Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgave (brann- og ekplsosjonsvernsloven) Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) Forskrifter kan hentes på nettsidene til Direktorat for Brann og eksplosjonsvern 2.4 Ytre miljø Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven) Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) Forskrifter kan hentes på nettsidene til Statens forurensningstilsyn C:\Users\hip\Downloads\Helse Miljø og Sikkerhet i KIM-senteret.doc side 7 av 86

8 2.5 Ombygninger, rehabilitering m.v. Plan- og bygningsloven Arbeidsmiljølovens 18-9 Regelverket til Plan- og bygningsloven kan hentes fra nettsidene til Statens bygningstekniske etat 3. Beskrivelse av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet 3.1 Generell beskrivelse Arbeidsmiljøarbeidet skal sees integrert med ansvaret for primæraktiviteten. Ansvaret for det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet er et lederansvar på alle nivåer. Aktiv medvirkning fra ansatte og medarbeidere og en klar ansvarsfordeling og organisering av HMS-arbeidet er forutsetning for å oppnå et optimalt arbeidsmiljø. Alle avdelinger skal periodisk gjennomføre systematisk kartlegging av det totale arbeidsmiljøet, og på denne bakgrunn utarbeide planer for utvikling av arbeidsmiljøet. Generelt skal HMS-saker forsøkes løst på lavest mulig nivå i linjen, for å tilstrebe lokal medvirkning. Referanse Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 3.2 HMS-håndboken HMS-håndboken beskriver HMS-arbeidet ved KIM-senteret og kravene i dette. Den legges ut på KIMsenteret sine intranettsider. Arbeidsledere ved avdelingene sørger for at en skriftlig utgave foreligger der det er ansatte og medarbeidere som ikke benytter KIM-senteret sine intranettsider. HMS-håndboken inneholder: mål for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ansvar og oppgaver for de ulike organisasjonsledd administrative rutiner, sentrale rutiner som gjelder på hele eller store deler av KIM-senteret og lokale rutiner utarbeidet på den enkelte avdeling ulike skjema, sjekklister og annet verktøy som kan brukes i det lokale helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet C:\Users\hip\Downloads\Helse Miljø og Sikkerhet i KIM-senteret.doc side 8 av 86

9 4. Administrative rutiner 4.1 Vedlikehold og utvikling av HMS - håndboken Formål Å sikre at HMS-håndboken er i utvikling og i tråd med endringer i aktiviteter og bestemmelser. Ansvar Daglig leder Framgangsmåte Administrasjonen ved daglig leder utvikler og vedlikeholde HMS-håndboken. Den dokumentasjon som utvikles på lokalt nivå skal ha forankring i KIM-senteret sin HMS-håndbok. Ansvar for at denne dokumentasjonen skal utvikles og vedlikeholdes ligger hos Arbeidsleder ved de enkelte avdelinger. Referanser Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Utarbeidelse og endring av rutiner Formål Hensikten er å sikre at rutiner i HMS-håndboken utarbeides på en ensartet måte. Ansvar Administrasjonen utarbeider administrative rutiner og sentrale rutiner på vegne av daglig leder. Lokal ledelse skal definere behovet for nødvendige lokale rutiner innenfor sitt ansvarsområde og påse at disse blir utarbeidet og iverksatt. Framgangsmåte Type rutiner Administrative rutiner: Omhandler administrative forhold i det systematiske HMS-arbeidet. Sentrale rutiner: Omhandler forhold som er felles for flere avdelinger. Lokale rutiner: Omhandler forhold i den enkelte avdeling. Utarbeidelse av rutiner Ved utarbeidelse skal en påse at: gjeldende lover og forskrifter samt interne krav legges til grunn rutinen ikke kommer i konflikt med andre gjeldende rutiner C:\Users\hip\Downloads\Helse Miljø og Sikkerhet i KIM-senteret.doc side 9 av 86

10 Innhold Innholdet i en rutine vil være avhengig av det område den skal dekke, men bør i hovedsak inneholde følgende punkter: Formål Ansvar Framgangsmåte Referanser Merknader (rapportering og arkivering) Godkjenning Nye rutiner / endring av gjeldende administrative eller sentrale rutiner skal godkjennes i Arbeidsmiljøutvalget. Merknader Endringer av rutiner meddeles aktuelle ansatte og medarbeidere. Referanser Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 5 annet ledd nr Sentrale rutiner 5.1 Helse-, miljø- og sikkerhetskartlegging Vernerunder Formål Sikre at det gjennomføres en systematisk HMS-kartlegging på arbeidsplassen. Ansvar Ledelsen sørger for at det utføres HMS-kartlegging på arbeidsplassen innenfor sitt ansvarsområde. Ansatte skal medvirke i gjennomføring av kartlegginger Framgangsmåte Planlegging Vernerunden planlegges av ledelsen, verneombudet og eventuelt andre ansatte eller medarbeidere. Gjennomgå oppsummering fra tidligere vernerunder, skademeldinger, og evt. andre HMSsaker. Avklar hvem som skal delta og fastsett tidsbruk og tidsperiode. Avklar om vernerunden også skal omfatte medarbeidernes arbeidsmiljø. C:\Users\hip\Downloads\Helse Miljø og Sikkerhet i KIM-senteret.doc side 10 av 86

11 Alle ansatte orienteres om gjennomføring av vernerunden enten på møte eller gjennom rundskriv/e-post. Vurder om det bør opprettes ett fellesområde der ansatte kan komme med innspill. Gjennomføring Vernerunden består i at leder og verneombud gjennomfører befaring i lokalene og snakker med medarbeiderne med utgangspunkt i en sjekkliste for de ulike arbeidsområdene. Vernerunden gjennomføres årlig og bør gjennomføres hvert vårsemester med tanke på eventuelle innspill til budsjettprosessen Representant fra Avdeling Bygg og Vedlikehold bør delta i gjennomføring av vernerunden når det gjelder bygningsmessige forhold. Oppsummering av kartleggingen utarbeides. Alle ansatte og medarbeidere får oppsummering fra vernerunden. Det anbefales at den tas opp på ett møte med de involverte ansatte og medarbeidere. Ledelsen presenterer forslag til tiltak på bakgrunn av oppsummering og ansatte og medarbeideres innpill Oppgaver fordeles og prioriterte tiltak med tidsfrist settes opp i en handlingsplan. Det bør minst være to til tre tiltak enheten selv kan utføre. Dokumentasjon på utført vernerunde arkiveres og rapporteres til AMU og lederteam Oppfølging Oppsummering av kartleggingen utarbeides. Alle ansatte og medarbeidere får oppsummering fra vernerunden. Det anbefales at den tas opp på et avdelingsmøte med de involverte ansatte og medarbeidere. Ledelsen presenterer forslag til tiltak på bakgrunn av oppsummering og innspill. Oppgaver fordeles og prioriterte tiltak med tidsfrist settes opp i en handlingsplan. Det bør minst være to til tre tiltak enheten selv kan utføre. Dokumentasjon på utført vernerunde arkiveres og rapporteres til AMU og lederteam. Kostnadskrevende tiltak Dersom kartleggingen avdekker behov for tiltak som ikke kan dekkes av årets budsjett, rapporteres saken til lederteam som tar dette med inn i neste budsjettprosess. Bygningsmessige forhold meldes til avdeling Bygg og Vedlikehold når det gjelder driftsfeil, eller enkle feil som kan rettes på stedet. Tiltak som krever ombygninger rapporteres til lederteam som vurderer videre tiltak. Referanser Arbeidsmiljøloven 3-1 (2) c og g Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 5 annet ledd nr Kartlegging av psykososiale arbeidsmiljøfaktorer Formål Å fremskaffe opplysninger om forhold som kan påvirke helse, miljø og sikkerhet. Opplysningene skal danne grunnlag for tiltak som er nødvendig å iverksette for å oppnå tilfredsstillende og forskriftsmessige HMS-forhold. C:\Users\hip\Downloads\Helse Miljø og Sikkerhet i KIM-senteret.doc side 11 av 86

12 Ansvar Lokal ledelse Framgangsmåte Leder og ansatte på enheten skal sørge for at det psykososiale arbeidsmiljøet kartlegges hvert år. Til hjelp i kartleggingen er det utarbeidet ett opplegg for egenvurdering av arbeidsmiljøet. Merknader Kopi av kartleggingen skal sendes det lokale verneombud Rapporter fra HMS-kartlegginger arkiveres på lokale enheter Referanser Arbeidsmiljøloven 3-1 (2) c og g Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 5 annet ledd nr Oppfølging av ulykker/skade Legehjelp og nødnummer ved arbeidsulykker/skader Formål Sørge for at ansatte, medarbeidere og andre som oppholder seg i avdelingens lokaler og som observerer eller utsettes for ulykker vet hvem og hvordan hjelp kan tilkalles. Ansvar Lokal ledelse Fremgangsmåte Oppslag om Legehjelp og nødnummer ved arbeidsulykker/skader henges opp i rimelig antall, lett synlig for alle. Det skal finnes minst ett oppslag i alle arbeidslokaler hvor aktiviteten tilsier mulighet for uhell og i nærheten av førstehjelpsskap. Ellers etter skjønn. Merknader Se informasjon på nettsidene om HMS Melding om yrkesskade Formål Å sikre den skadedes rett til erstatning. Å sikre registrering av alle yrkesskader ved KIM-senteret, som ledd i det forebyggende arbeid. C:\Users\hip\Downloads\Helse Miljø og Sikkerhet i KIM-senteret.doc side 12 av 86

13 Å sikre at skader meldes til riktige instanser. Rutinen gjelder alle yrkesskader og tilløp til skade eller ulykke under arbeid for og ved KIMsenteret. Ansvar Lokal ledelse Framgangsmåte Meldinger: Alvorlige ulykker/skader meldes straks til Arbeidstilsynet i Midt-Norge (tlf , faks: ), politiet (tlf. 112) og Administrasjonen (351) Alle skader og tilløp til skader meldes på Internt skademeldingsskjema som sendes Administrasjonen. For skjema - se nettsidene for HMS. Arbeidsgiver melder skaden til skadedes trygdekontor på RTV blankett når skaden tilsier det og alltid når: - skadede har fått medisinsk behandling - skaden medfører arbeidsuførhet - den skadede ønsker det - trygdekontoret ber om det Meldingen sendes snarest og helst innen 3 dager. Husk å melde alle skader, tilsynelatende bagateller kan utvikle seg til alvorlige problemer, med store økonomiske utlegg. Refusjon / erstatning for utlegg eller tapt arbeidsfortjeneste Utlegg i forbindelse med skader godkjent av folketrygden, dekkes av trygdekontoret. Skadede kontakter selv sitt trygdekontor for refusjon. Utlegg som ikke dekkes av folketrygden og evt. erstatning, kan søkes dekket fra Forsikringsselskapet if Forutsetning for refusjon av utlegg er at skaden er meldt den aktuelle instans. Utlegg må dokumenteres med kvitteringer eller på annen måte. Alle ansatte gjøres kjent med denne rutinen. Merknader Kopi av intern skademelding uten personopplysninger (navn, adresse, personnummer) sendes arbeidsmiljøutvalg til orientering og til verneombudet. Kopi av meldingene arkiveres i skadedes personalmappe. Referanser Arbeidsmiljøloven 5-2 Lov om yrkesskadeforsikring 3 tredje ledd Hovedtariffavtalen i staten Arbeidsmiljøutvalg C:\Users\hip\Downloads\Helse Miljø og Sikkerhet i KIM-senteret.doc side 13 av 86

14 Arbeidsmiljøutvalg (AMU) Formål AMU skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Ansvar Daglig leder Framgangsmåte Sammensetning og størrelse 3 representanter fra ledelsen 2 representant fra ansatte 1 verneombud Disse har stemmerett. Ved stemmelikhet har utvalgets leder dobbeltstemme. I tillegg kan det være faste medlemmer av utvalget uten stemmerett: Myndighet Utvalget skal uttale seg i helse-, miljø, og sikkerhetsspørsmål. I saker som gjelder arbeidstakernes liv eller helse har utvalget vedtaksrett. Møter Utvalget skal ha minst 4 møter i året. Sekretariat Daglig leder utpeker sekretær Arbeidsområde/oppgaver Behandle prinsipielle og overordnede helse-, miljø- og sikkerhetssaker. Gjennomgå revisjonsrapporter for det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Behandle større byggeprosjekter. Vedta handlingsplan. Spørsmål knyttet til arbeidsmiljølovens 24 pkt. 2 som kan få direkte innvirkning på de ansattes arbeidssituasjon eller på virksomhetens drift skal normalt behandles etter reglene i hovedavtalen og tilpasningsavtalen. Merknader Møtereferatene legges ut på intranettsidene for HMS Referanser Arbeidsmiljøloven 7-1, 7-2 og 6-5 Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg C:\Users\hip\Downloads\Helse Miljø og Sikkerhet i KIM-senteret.doc side 14 av 86

15 5.4 Opplæring Formål Sikre at arbeidstakere, medarbeidere, verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ledere på alle nivåer får den nødvendige opplæring i å forstå sine oppgaver og sitt ansvar når det gjelder arbeidsmiljøet. Ansvar Daglig leder har det overordnete ansvar. Lokalt ansvar ligger hos nærmeste leder. Arbeidsgiver dekker utgifter til opplæring. Typer av opplæring Grunnopplæring Arbeidsmiljøloven sier at Arbeidsgiverne skal sørge for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg kan få den opplæring som er nødvendig for at de kan utføre sine verv på forsvarlig måte. Verneombud og medlemmene av arbeidsmiljøutvalg har rett til å ta den nødvendige opplæring ved kurs som arbeidstakernes organisasjoner arrangerer. Utgifter i forbindelse med slik opplæring bæres av arbeidsgiveren. Departementet gir nærmere regler om hvilke krav som skal stilles til opplæringen. (AML 29.2) Forskriften av 29.april 1977 fastslår denne opplæringen til minst 40 timer, men at arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene kan avtale kortere opplæringstid dersom det er enighet om at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang. Opplæringen skal fortrinnsvis foregå i arbeidstiden og så kort tid som mulig etter nyvalg. Grunnopplæringen skal: a. omfatte en innføring i hvordan HMS-arbeid skal drives b. gi kunnskaper om ergonomi, støy, belysning, klima og trivselskapende tiltak c. gi kunnskaper om ulykkesvern, herunder forebyggende tiltak og bruk av personlig verneutstyr d. gi innføring og orientering om arbeidsmiljøloven og andre lover og regler som gjelder på dette området. (Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg 12.1) På KIM-senteret er det inngått avtale mellom partene om kortere grunnopplæring enn 40 timer, så sant denne tilfredsstiller kravene som er nevnt ovenfor. Denne avtalen gjelder frem til august Opplæring av ledere AML 14 g sier at arbeidsgiveren plikter å sørge for at arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere har nødvendig innsikt i vernespørsmål til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Opplæring av tilsatte I AML 14,i. står det at arbeidsgiver er pliktig til å sørge for at arbeidstakerne gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at de får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig. HMS-forskriften utdyper dette i 5. Opplæring i bruk av stoffkartotek (AML 11,1). Kurstilbud KIM-senteret tilbyr kurs i grunnopplæring i HMS og dagskurs i HMS for de som har kunnskap eller erfaring innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid fra før. Referanser Opplæringsplan innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid ved KIM-senteret, C:\Users\hip\Downloads\Helse Miljø og Sikkerhet i KIM-senteret.doc side 15 av 86

16 5.5 Byggesaker Formål Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Å sikre at planlegging, utførelse og resultat av et byggearbeide gjøres i henhold til intensjoner og krav i arbeidsmiljøloven, plan og bygningsloven og brannvernlovgivningen, for dermed å sikre hensynet til helse-, miljø- og sikkerhet. Ansvar Lokal ledelse / Avdeling Bygg og Vedlikehold. Framgangsmåte Tillatelse fra arbeidstilsynet skal innhentes, på eget skjema, når: byggearbeidet er meldepliktig etter bygningsloven når det foretas bygningsmessige endringer som vil ha konsekvenser for arbeidsmiljøet. Planer om ombygging og nybygging drøftes med berørte ansatte, verneombudet og hovedverneombudet. Alle byggesaker behandles i arbeidsmiljøutvalg (AMU). Før enhver ombygging klarlegges evt. forekomst og omfang av asbest eller asbestholdige materialer. Hvis slike materialer omfattes av ombyggingen skal Arbeidstilsynet varsles skriftlig. Arbeidsmiljøkonsekvenser før, under og etter ombygging drøftes, og råd innhentes fra eksterne representert om nødvendig. Ansvarlig og verneombud deltar i befaring ved ferdigstilling og evt. bemerkninger protokollføres. Merknader Kopi sendes til AMU og Lederteam. Sluttrapport behandles i AMU. Referanser Arbeidsmiljølovens 4-4, 4-1, 3-1, 18-9 Forskrift om arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering m.v. Forskrift om Arbeidslokaler Veiledning om Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Forskrift om asbest 5.6 Håndtering av kjemikalier 5.6.1: Oppdatering av stoffkartotek Formål Formålet med denne sentrale rutinen er å sikre at stoffkartoteket ved KIM-senteret oppdateres regelmessig. Dette gjelder både den elektroniske nettbaserte stoffkartoteket og papirutgaven. C:\Users\hip\Downloads\Helse Miljø og Sikkerhet i KIM-senteret.doc side 16 av 86

17 Fremgangsmåte Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Organisering av brukersteder: På avdelingene må det etableres brukersteder der papirutgaven av stoffkartoteket skal oppbevares. Det anbefales at dette er i overensstemmelse med strukturen i det elektroniske nettbaserte stoffkartoteket. Regelmessig gjennomgang av HMS-datablader: Brukerstedene må vurdere hvor ofte stoffkartoteket må oppdateres med hensyn på å sikre at man har HMS-datablad for alle farlige kjemikalier, og at man har siste utgave av tilgjengelig HMS-datablad. En slik gjennomgang må minst utføres årlig og anbefales knyttet til den årlig vernerunden. Innkjøp av kjemikalier: Ved innkjøp av kjemikalier må det sørges for at det leveres HMS-datablad sammen med kjemikaliet dersom dette ikke allerede finnes. Nyeste norske versjon og elektronisk utgave som foreligger bør være tilgjengelig på brukerstedet, be om nytt dersom det er over tre år gammelt. Kjemikalier som tas ut av bruk: Når et kjemikalie tas ut av bruk ved ett brukersted, må HMS-databladet for kjemikaliet slettes/fjernes fra stoffkartoteket på avdelingen, og flyttes over i en historisk mappe i det elektroniske stoffkartotek. Merknader Definisjoner Brukersted: Rommet i avdelingen der HMS-databladet oppbevares HMS-datablad: HMS-databladet inneholder informasjon om farlige egenskaper ved det aktuelle kjemikaliet og anbefalte vernetiltak. Stoffkartotek: En samling av HMS-datablader for alle farlige kjemikalier og informasjonsblad om biologiske faktorer som benyttes i arbeidet. Referanser Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek (stoffkartotekforskriften). Bestillingsnummer 565. Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av HMS-datablad (datablforskriften). Bestillingsnummer 548. (Forskriften er rettet mot produsent/importør/leverandør og stiller krav til innhold i HMS-databladene). Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften). Bestillingsnummer 566. Forskrift og veiledning om vern av arbeidstakere ved arbeid med biologiske faktorer. Bestillingsnummer 550 og Avfall Formål Å sikre miljøvennlig håndtering av avfallet ved KIM-senteret ved å sortere i gjeldende avfallsfraksjoner, og på den måten siker best mulig grad av gjenbruk eller material- eller energigjenvinning, samt å sikre at det farlige avfallet håndteres slik at det ikke skjer personskader eller skader på miljøet. C:\Users\hip\Downloads\Helse Miljø og Sikkerhet i KIM-senteret.doc side 17 av 86

18 Definisjoner Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Restavfall: Plastavfall, matavfall, skittent papir, m.v. Farlig avfall (Tidligere spesialavfall): Avfall som kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. F. eks kjemikalierester, risikoavfall, radioaktivt avfall m.v. Risikoavfall: Biologisk avfall (blod, celler, virus bakterier), forurenset engangsutstyr, skarpe eller spisse gjenstander EE-avfall: Avfall i form av kasserte elektriske og elektroniske produkter (hvitevarer, kabler og ledninger, datautstyr, kontormaskiner, måleinstrumenter m.v.) Ansvar Tilsatte og medarbeidere plikter å avhende avfall etter KIM-senterets rutiner Ledere på avdelingene har overordnet ansvar for at avfall blir håndtert på en riktig måte. De skal påse at det foreligger lokale rutiner for farlig avfallet, og følge opp at rutinene etterleves. Arbeidsleder ved Avdeling Bygg og vedlikehold har ansvar for å organisere oppsamling og fjerning av restavfall og farlig avfall fra oppsamlingsplass på avdelingene og frem til mottaksinstans utenfor UiO. Framgangsmåte Avfallshåndtering generelt: Avfallet håndteres i henhold til oversikt over de ulike avfallstypene Håndtering av farlig avfall (tidligere kaldt spesialavfall) Det farlige avfallet deklareres av brukerne på skjema: Deklarasjon av farlig avfall. Ett skjema skal fylles ut for hver avfallsgruppe (Se avfallsforskriften kapittel 11). Alt farlig avfall skal være godt emballert i tette flasker, kanner eller kartonger slik at emballasjen er ren og tørr på utsiden og tilstrekkelig merket. Hvordan det farlige avfallet håndteres på enheten skal fremgå av lokale rutiner. Referanser Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen 5.8 Brannvern Brannvern er en viktig del av HMS arbeidet ved KIM-senteret Målsetting KIM-senteret har som målsetning å hindre at det oppstår brann eller eksplosjon, og å unngå at det skal oppstå personskader eller gå tapt store materielle verdier ved stiftelsen grunnet branner eller branntilløp. KIM-senteret forvalter også verdifulle gjenstander og kulturhistoriske bygninger som heller ikke må bli skadet ved brann. Kurs for etasjeansvarlige Neste kurs for etasjeansvarlige vinter C:\Users\hip\Downloads\Helse Miljø og Sikkerhet i KIM-senteret.doc side 18 av 86

19 Forbud mot stearinlys og åpen flamme For å redusere faren for brann er det forbudt å bruke stearinlys og annen form for åpen flamme i samtlige av KIM-senterets bygninger. Unntak er: I Kafé No.19 sitt serveringslokale underlagt serveringsbevilling Alle skal følge branninstruks Alle ansatte og medarbeidere plikter å følge den Generelle branninstruks (pdf) dersom en oppdager brann eller ved brannalarm. For ansatte er det utarbeidet en egen Branninstruks for bruker (pdf) som alle skal kjenne til. For medarbeidere er det utarbeidet en HMS flyer (pdf) med generell branninstruks og viktig informasjon om miljøet. Opplæring og øvelse En annen viktig del av brannvernet er opplæring og øvelse av ansatte og medarbeidere. Det er utarbeidet en egen informasjonsbrosjyre (pdf) om brannvern til dette formålet. Etasje- og ansvarlige for brannvern skal gjennomgå et eget obligatorisk brannkurs. Det arrangeres årlige evakueringsøvelser i alle bygningene i regi av Teknisk avdeling. Hovedmål brannvern: Hindre at det oppstår brann eller eksplosjon Det skal ikke oppstå personskader eller gå tapt store materielle verdier ved KIM-senteret grunnet branner eller branntilløp. KIM-senteret forvalter også mange verdifulle og kulturhistoriske bygninger som heller ikke må bli skadet ved brann. Brannvern er en viktig del av HMS arbeidet ved KIM-senteret. Hver avdeling skal utarbeide lokale delmål og arbeidsmål innen egen virksomhet som underbygger hovedmålet, de overordnede HMS-mål og den strategiske plan for KIM-senteret. Slike konkrete delmål og arbeidsmål skal beskrives i avdelingenes årsplaner. En forutsetning for å nå hovedmålet for brannvernet er at alle bygninger ved KIM-senteret er forskriftsmessig brannsikret. Brannsikring av bygningene har vært et satsningsområde siden 2008 da det ble satt ekstra fokus på brannsikkerhet i trehusbebyggelsen i Trondheim sentrum etter den siste bryggebrannen. Vi arbeider nå med en 5 årsplan for å fullføre brannsikringsarbeidene i eget bygg, Kjøpmannsgata 33 innen KIM-senterets tre andre lokasjoner eies av Koteng og Falkanger. De har utarbeidet egne planer og rutiner for sine bygg. Som leietakere forplikter vi oss til å følge lojalt opp deres tiltaksplaner og handle i tråd med deres vedtak til enhver tid. Melding om feil og mangler Dersom du oppdager feil eller mangler ved branntekniske installasjoner i bygningen du er i eller ser andre ting du mener kan være brannfarlig må du informere om dette til brannvernleder i den bygningen du er. Send feilmeldingsskjema i internposten eller e-post til Administrasjonen som vil sende saken videre til ekstern huseier hvis meldingen angår disse. C:\Users\hip\Downloads\Helse Miljø og Sikkerhet i KIM-senteret.doc side 19 av 86

20 Brannalarm Brannalarmanlegg er det mest effektive brannsikringstiltaket i bygningene ved KIM-senteret. Så godt som alle bygninger er utstyrt med automatiske brannalarmanlegg med direkte varsling til brannvesenet. Dersom brannalarmen går må du alltid forlate bygningen uansett tidspunkt på dagen og uansett hvor du befinner deg. Dette er et krav fra daglig leder for å ivareta din egen og andres sikkerhet. Ved brann eller brannalarm skal du alltid følge Generell branninstruks. Oppdager du brann eller hører du brannalarmen, må du forlate bygningen Avhengig av omstendighetene kan du: Varsle Alle som befinner seg i nærheten må varsles, bruk nærmeste brannmelder på vegg. Ring brannvesenet 110! Redde Dersom noen tenger hjelp, trå til og redd dem ut i sikkerhet Slukke Bruk nærmest brannslange eller håndslokker. Vent med å forlate et brannsted i tilfelle brannen starter opp på nytt, men pass på at det ikke medfører fare for deg. Begrense Lukk vinduer og dører for å begrense brannen, men ikke lås. Dører må ikke være kilt fast i åpen stilling, og rømningsveier må ikke sperres. Veilede Veiled og forklar hva som er hendt til brannvesenet eller ansvarlige ledere ved KIM-senteret. Branner, ulykker og andre uønskede hendelser skal alltid varsles KIM-senterets Administrasjon. Informasjonsmateriell KIM-senteret har laget en egen informasjonsbrosjyre om brannvern for ansatte og medarbeidere. Papirutgave i A5 format kan fås tilsendt ved å kontakte administrasjonen. For medarbeidere er det utarbeidet en egen HMS flyer med generell branninstruks og viktig informasjon om arbeidsmiljøet. Papirutgaver av denne kan fås ved henvendelse til administrasjonen For generell informasjon om forebyggende brannvern anbefales å lese en minihåndbok om brannvern utarbeidet av Norsk brannvernforening i samarbeid med Vesta forsikring. Beredskap ved KIM-senteret Sikkerhet og beredskap ved KIM-senteret er formalisert i en sentral beredskapsplan som er utarbeidet for å dekke alle typer hendelser som KIM-senteret, tilsatte og medarbeidere kan bli involvert i og hvor det er et behov for krisehåndtering. Med beredskap menes det her en hendelse som krever så mye ressurser at den ikke kan forventes ivaretatt av den daglige organisasjon. Å redde liv er hovedfokuset ved all forebygging og beredskapshåndtering ved KIM-senteret. Formålet med beredskapsplanen er å sørge for KIM-senteret er proaktiv og systematisk i sin beredskapshåndtering. Beredskapsledelsen skal være forberedt på å kunne håndtere alle mulige scenarioer og trusler som KIM-senteret kan bli utsatt for. C:\Users\hip\Downloads\Helse Miljø og Sikkerhet i KIM-senteret.doc side 20 av 86

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008

MANUAL FOR INTERNKONTROLL Utarb. av Oddny Talberg Godkjent av: AMU Dato: 2004 12/2004 Rev./Dato: 09.10.2008 Internkontroll Helse, Miljø og sikkerhet INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel 1. Kapittel 2. Kapittel 3. Kapittel 4. Internkontroll Helse, Miljø og Sikkerhet 1.1. Generelt 1.2. Forkortelser 1.3. Definisjoner

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten

HMS-kultur. i politi- og lensmannsetaten HMS-kultur i politi- og lensmannsetaten Politidirektoratet 2010 Personalavdelingen, HMS-seksjonen Forfatter: Per Oskar Strand 1. utgave. Oslo 2007, 4 000 eksemplarer 2. utgave. Oslo 2010, 4 000 eksemplarer

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Verne- og miljøarbeid om bord på skip

Verne- og miljøarbeid om bord på skip FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ Foto: Jörgen Språng, Fotokonkurransen for sjøfolk Foto i runding: Rune Kvamme, Fotokonkurransen for sjøfolk Verne- og miljøarbeid om bord på skip Kravene er fastsatt i

Detaljer

HMS-håndbok for utleide medarbeidere

HMS-håndbok for utleide medarbeidere HMS-håndbok for utleide medarbeidere Versjon oktober 2014 Innholdsfortegnelse 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. POLICY, MÅLSETNING OG side 4 STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3 Målsetninger

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM

Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 1 Bærum Kommune Barnehagekontoret Veiledning om etablering og drift av PRIVATE FAMILIEBARNEHAGER I BÆRUM 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Side 4 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE? Side 5 Familiebarnehagens driftsform

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-håndbok For utleide medarbeidere i Manpower Mai 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse: 1. POLICY, MÅLSETNING OG STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG Byggfag 2. utgave mars 2006 1 HMSlovgivningen 4 Fysisk- og kjemisk helsefare 2 Samarbeid, trivsel og kommunikasjon 3 Organisering av HMS-arbeidet 5 HMS-arbeid i praksis

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer