MODUM ASVO AS ÅRSRAPPORT 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MODUM ASVO AS ÅRSRAPPORT 2012"

Transkript

1 Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus. MODUM ASVO AS ÅRSRAPPORT 2012 Navn, adresse, e-post, telefaks og telefon. Modum ASVO AS Olaroa GEITHUS Att: Daglig leder Sverre Pedersen Mobil: E-post: Telefaks: Telefon sentralbord: Eierforhold/Tiltaksarrangør. Bedriften er eid av Modum kommune med 100% av aksjene. Innhold Navn, adresse, e-post, telefaks og telefon Eierforhold/Tiltaksarrangør Innledning... 2 Oppsummering... 2 Tiltak og brukere... 3 Antall plasser og deltagere... 3 Oversikt over hvilke avdelinger tiltakene har Hva er tilbudt mht formell opplæring/kvalifisering og annen dokumenterbar kompetanse (realkompetanse)til brukere Resultater av attføringsarbeidet Tverretatlig samarbeid Organisering, ansatte og endringer... 5 Organisasjonskart Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar, antall stillinger og kompetanse Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte Bygninger og utstyr... 7 Årsrapport 2012 Modum ASVO AS side 1

2 Årsrapport 2012 Innledning Årsrapporten er en beskrivelse fra daglig leder om hvordan vi er organisert, tiltakene, kompetanse og driften i virksomheten i Årsrapporten tar opp både forhold rundt plasser, produksjon og attføringsarbeidet. Årsrapporten oppsummerer forhold som kan være omhandlet i flere andre rapporter, men oppsummerer også i hvilken grad vi har gjennomført de tiltak styret har vedtatt, samt om vi har levert i henhold til de avtaler vi har med våre kunder og oppdragsgivere. Oppsummering 2012 har vært et innholdsrikt år med mye fokus på utprøving av eksterne arbeidstreningsarenaer. Vi har samtidig opprettholdt de interne arenaene med om lag samme produksjon som i Vi har videre brukt mye tid på en prosess og avklaring i forhold til fusjon med Modum Industri AS, men har i samråd med eier og vedtak i styret, avklart at dette ikke er aktuelt de nærmeste årene. Modum kommune som eier har i 2012 vist stor interesse for selskapet, og vi har hatt besøk av kommunestyret, presentert bedriften i kommunestyremøte i forbindelse med kommunens eierstrategi, samt hatt stort engasjement fra politisk nivå (ordfører og varaordfører har flere ganger besøkt bedriften) i forhold til skjermede virksomheters rolle i arbeidsmarkedspolitikken (NOU 2012: 6 Arbeidsrettede tiltak, Brofoss utvelgets rapport og høring), og kommunen har avgitt høringsuttalelse i denne forbindelse. Bedriften har hatt stabilitet i forhold til deltagere, og har også i 2012 hatt vesentlig flere deltagere enn vi har plasser finansiert fra NAV eller kommunene. Vi mener likevel at vi har levert godt tilrettelagte arbeids- og opplæringsplasser til deltagerne. Bedriften har stabilitet også i forhold til ansatte og har ikke hatt avganger eller ansettelser i Arbeidsmiljøet oppleves som godt. Det er i 2012 foretatt noe vedlikehold på bygget. Bedriften har økt salgsinntektene også i 2012 (ca. 2,3% fra 2011), og leverer for 2012 et overskudd på kroner. Alle ansatte og deltagere har levert en flott arbeidsinnsats og vist en entusiasme og engasjement for den jobben vi gjør som har gjort dette mulig. En stor takk til alle for innsatsen i Årsrapport 2012 Modum ASVO AS side 2

3 Tiltak og brukere Antall plasser og deltagere Tiltak Antall plasser pr Årsverk pr Varig tilrettelagt arbeid (VTA) 28 24,5 APS 5 4,8 Deltagere i VTA har en 100% uførepensjon fra NAV og mottar minst 25 kroner pr. arbeidet time i bonuslønn fra bedriften. Deltagere i APS får i utgangspunktet ikke bonuslønn, da hensikten med APS som regel er å avklare arbeidsevne og lære de opp. Lærekandidater med APS plass har 75 kroner pr. dag i bonus. I tillegg hadde bedriften deltagere som ikke var på plasser med finansiering fra NAV eller kommunene. Av disse mottok 6 bonuslønn fra bedriften. Bedriften har ved utgangen av 2012 to lærekandidater i bedriften. I 2012 var det en lærekandidat som gikk opp til kompetanseprøve og besto. Oversikt over hvilke avdelinger tiltakene har. Vi er opptatt av å kunne tilby en variasjon av arbeidsoppgaver/praksisplasser internt i bedriften. Vi ønsker også å tilby muligheter for å prøve seg eksternt, og innledet samarbeid med Modum kommune og private bedrifter i 2011 for også å kunne tilby flere mulige arenaer. Dette samarbeidet har vært videreført i Internt i vår bedrift har vi følgende arbeidsstasjoner/praksisplasser: Arbeidsstasjon Vaskeriet Beskrivelse av oppgaver Vask, rulling, bretting, pakking, utkjøring og kundekontakt rundt innlevering og utlevering av tøy. Det er 6 10 brukere i vaskeriet, samt 1 avdelingsleder og 1-2 arbeidsledere. Pakke/montering Påtar seg større og mindre pakkeoppdrag. Oppdragene har ulik vanskelighetsgrad og er derfor godt tilpasset alle brukerne. Arbeidet gir utfordringer i forhold til lager logistikk, motoriske evner, orden, nøyaktighet og selvstendighet. Det er arbeidstagere og 2-6 i hospitering, samt 1 avdelingsleder og 1-2 arbeidsledere i avdelingen. Ved-/utegruppa Renhold og vedlikehold Jobber med ved på vinterhalvåret og hage- og plenoppdrag sommerhalvåret. Dette medfører alt fra enkle oppgaver med pakking av ved i sekk og raking til bruk av motorsag og vedmaskin, kjøre traktor og truck, men også utkjøring til kunder. Det er oppgaver tilpasset alle brukere. Vi hadde en bruker i ekstern praksis med selvstendige oppgaver sommeren Det er 6 10 brukere, samt 1 avdelingsleder og 1-2 arbeidsledere i avdelingen. Brukerne deltar i stor grad i dette og ansvaret for orden og vask skjer etter en ordensmannliste. Brukerne deltar også på enkelt vedlikehold av bygget. Videre har vi oppdrag i forhold til renhold av sanitæranlegg ved bade- Årsrapport 2012 Modum ASVO AS side 3

4 Budkjøring Eksterne arenaer Makulering og grillplasser i Modum kommune Vi har noe budkjøring og vi transporterer både vask og varer mellom våre lokaler og kunder/oppdragsgivere. Noen brukere er involvert i dette, enten som sjåfør eller som hjelpemann. Vi har hatt deltagere utplassert på kafeteriaen på Modumheimen, med selvstendig stell av grøntarealer rundt Modumheimen, samt i vindusrestaurering, varmepumpemontering og transport ved Modum Industri AS i Vi har oppdrag med rengjøring borettslag (trapper og ganger). Vi har oppdrag rundt næringsbygg i Vikersund med rydding og plukke søppel. Renhold og rydding av badeplasser i Modum. Dette er så vidt etablert i 2012, og vi har 4 faste kunder. Alle avdelingene er fleksible og det skjer et utstrakt samarbeid mellom avdelingene. Vi jobber også med å etablere flere mulige arenaer for våre brukere, og har i 2012 hatt deltagere ute i praksis eksternt i kafeteria, vedlikehold av grøntareal, rehabilitering av dører og vinduer, montering av trevareprodukter og renhold. Det er varierende antall deltagere i avdelingene, og alle deltagerne har aktivitets- eller handlingsplaner der utvikling og vedlikehold av kompetanse er tema. Hva er tilbudt mht formell opplæring/kvalifisering og annen dokumenterbar kompetanse (realkompetanse)til brukere. Modum ASVO AS er en godkjent læringsbedrift for personer som har som mål å ta delkompetanse innen vaskeri, gartner-/hagearbeid/ved, samt pakke montering. Vi har de siste fire årene ført 9 kandidater frem til kompetansebevis innen disse fagene. I 2012 var det en person som fullførte og besto kompetanseprøve. Resultater av attføringsarbeidet. 1 deltager har fullført fagopplæring og avlagt kompetanseprøve etter flere år med opplæring i bedriften. Han er gitt tilbud om videre arbeid i bedriften i en tilrettelagt arbeidsplass. 1 deltager har fullført kurs på maskin for masseforflytting og har fått kompetansebevis på dette, og skal fra 2013 ut i ekstern praksis. Alle brukerne har i løpet av 2012 skrevet/oppdatert handlingsplan/aktivitetsplan med delmål og hovedmål. Alle er godt i gang med å gjennomføre de tiltak som er satt i planene, og mange har klart de mål (delmål) som var satt i planen. Planene revideres jevnlig med tanke på videre utvikling av brukerne. Flere brukere har prøvd seg i arbeid/arbeidstrening utenfor bedriften, og vi jobber med et samarbeidsprosjekt med kommunen for utvidelse av dette tilbudet. I 2012 har vi med støtte fra en foreldregruppe etablert et aktivitetstilbud (fysisk aktivitet) med tilbud om dette ca. 45 minutter pr. uke for de som har jobb inne (vaskeri og pakkerom). Årsrapport 2012 Modum ASVO AS side 4

5 Klager Det er generelt få klager. Brukerne og deres foresatte/verger er gjort oppmerksom på muligheten for å klage gjennom informasjon ved oppstart og årlige medarbeidersamtale, og det ligger også informasjon på vår nettside. Det er i 2012 ikke mottatt klager fra brukere, deres foresatte/verge eller andre som representerer brukeren. Eventuelle klager blir tatt på alvor og det skal være samtaler med den som har klaget og bruker. Vi oppfatter at vi har gode rutiner for å behandle klager. Tverretatlig samarbeid. Ut i fra den enkelte deltakers behov har vi jevnlig kontakt og samarbeid med ulike andre instanser og fagmiljøer. Dette er bl a: Fastleger Spesialisthelsetjeneste Modum kommune (ulike instanser) NAV Videre har vi et utstrakt samarbeid med øvrig næringsliv i Modum og omkringliggende kommuner (særlig Øvre Eiker, Sigdal og Krødsherad) og et spesielt godt samarbeid med Modum Industri AS. Organisering, ansatte og endringer Organisasjonskart. Bedriften er organisert i henhold til aksjeloven. Styret består av fire aksjonærvalgte styremedlemmer. I tillegg er det et styremedlem valgt av de ansatte. Trine Bjørnstad er styreleder. Styret Daglig leder Sverre Pedersen Økonomi/adm Astrid Hvila Skorta Seksjonsleder Berit Båsum APS veileder Therese Ovnan Vaskeriet Anne-Jorun Loe Ved-/utegruppa Tor Helge Ovnan Pakke/montering Inger Øen Moviken Årsrapport 2012 Modum ASVO AS side 5

6 Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar, antall stillinger og kompetanse. All vår virksomhet drives med et attføringsfaglig utgangspunkt. Vår seksjonsleder har det attføringsfaglige hovedansvaret, men samtidig må alle medarbeidere i bedriften forholde seg faglig og menneskelig til at all virksomhet drives etter en attføringsfaglig tankegang. Det vil si at alle 12 ansatte er involvert i attføringsarbeidet. Vi har ikke gjort en konkret beskrivelse av attføringsfaglig kompetanse hos den enkelte medarbeider. Vi har oppsummert samlet kompetanse i bedriften. Vi vil imidlertid bemerke at vi daglig jobber med motivering av arbeidstagerne og i alt vi gjør prøver å fremme den enkeltes egenmotivasjon for jobb og utvikling. Kompetanse sett opp mot praktiske oppgaver De ansatte har pr. dato god kompetanse i forhold til de praktiske arbeidsoppgaver/ produksjonsarenaene vi har. Vi har ansatte med god kompetanse innen vaskeri drift. Vi har ansatte med god regnskaps og lønnskompetanse. Vi har ansatte med god kompetanse innen hageoppdrag. Vi er opptatt av at ansatte skal holde seg oppdatert i forhold utviklingen innen sine fagområder, og har deltagere på konferanser i regi av Norges rens og vaskeriforbund. Vi forsøker også å holde oss oppdatert på øvrige fagområder gjennom fagblader og relevante kurs/fagdager. Kompetanse i forhold til arbeidsledelse, brukerutfordringer og tilrettelegging (attføring) Alle ansatte har gjennomført innføringskurs VTA. Videre har flere av de ansatte kurs i forhold til asperger/autisme, kurs i forhold til arbeid med psykisk utviklingshemmede, diabetes, utagerende atferd, selvforsvarskurs og sorgbearbeiding. Vi har flere ansatte med helsefaglig bakgrunn og flere av de ansatte har erfaring fra arbeidsledelse både i bedriften og før de startet ved bedriften. Vi opplever derfor at vi har god kompetanse på arbeidsledelse, motivasjonsarbeid og arbeid med den enkelte arbeidstager for å finne egenmotivasjonen for å delta i jobb og egen utvikling. Vi mener å se at vi i svært stor grad lykkes med dette når vi ser på arbeidstagernes oppmøte prosent og interesse for egen utvikling. Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte. I løpet av 2012 har våre ansatte deltatt på følgende kompetanseutviklingstiltak: Diverse møter og samlinger med faglig innhold med NAV 2 ansatte har deltatt på dagskurs i bruk av tvang/makt Kurs over 2 dager for økonomimedarbeider 2 deltagere på seminar Inovasjon og nytenking for arbeid i 2 dager 2 ansatte på 2 dagers seminar om tilrettelagt arbeid 2 ansatt på vaskeriteknikk kurs i 2 dager Årsrapport 2012 Modum ASVO AS side 6

7 Leder har deltatt på flere samlinger angående Brofors og andre fagområder rundt utvikling av våre type bedrifter Leder har tatt HMS-kurs for arbeidsgivere (8 timer) Leder har hatt kurs i mediehåndtering Leder og seksjonsleder har deltatt på leverandørsamling i regi av NAV Buskerud 2 ansatte har vært på kurs over 1 dag om aldring og helse hos utviklingshemmede For øvrig har vi deltatt på bl a følgende faglige arrangementer: APS-samlinger i Buskerud Videre har bedriften brukt noe tid internt på gjennomgang av våre retningslinjer, rutiner, holdninger etc. i forhold til håndteringer av mennesker. Bygninger og utstyr Bedriften har i 2012 foretatt noe utbedringsarbeid på garasje. Vi har videre foretatt noe innvendig utbedringer med maling av resepsjon, bygd to lagringsrom, etablert noe enklere adkomst med automatisk døråpner/dørpumpe på inngangsdør. Videre er det anskaffet ny traktor med laste-/tømmer- klype, skuff og vinsj. Vi har videre kjøpt inn ny makuleringsmaskin med noe bedre kapasitet, samt dunker for faste makuleringskunder. Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus. Årsrapport 2012 Modum ASVO AS side 7

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid ****************** STRATEGIPLAN for Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus.

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren Velkommen til: Ny inngang og skranke Julemesse 2011 Fra trevaren Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2012 - VARIG TILRETTELAGT ARBEID - ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET - ARBEID MED BISTAND

ÅRSRAPPORT FOR 2012 - VARIG TILRETTELAGT ARBEID - ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET - ARBEID MED BISTAND ÅRSRAPPORT FOR 2012 - VARIG TILRETTELAGT ARBEID - ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET - ARBEID MED BISTAND Rapporten omhandler drift og økonomi for regnskapsåret 2012. Regnskap oversendes etter godkjenning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. - Et trygt valg -

ÅRSRAPPORT 2012. - Et trygt valg - ÅRSRAPPORT 2012 - Et trygt valg - Innhold: Side: Presentasjon av Innovi 2 A: Tiltaksarrangørens navn, adresse, e-post, telefaks og telefon 3 B: Eierforhold/Tiltaksarrangør 3 C: Organisasjonskart 4 D: Ordinært

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Årsrapport 2011 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

Årsrapport For Fides AS

Årsrapport For Fides AS 2011 Årsrapport For Fides AS Fides AS Organisasjonsnummer: 994 315 Side 838 1 av 22 Innhold Fides AS... 3 Økonomi... 3 Attføringsavdelingen... 3 Innledning... 3 Fakta... 4 Utvikling, nye veiledere... 4

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

Fakta om Providor AS. Visjon: "Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål." Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal

Fakta om Providor AS. Visjon: Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål. Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal Innhold Fakta om Providor AS... 4 Innledning... 5 Organisasjonskart... 6 Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar... 7 Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte... 14 Tildelt ramme, godkjente

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid PERSONALHÅNDBOK for arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid Rev.13.10.2011 1 Til alle ansatte i Solstein AS... 3 Kort om Solstein... 3 Hvorfor bytte navn til Solstein:... 3 Visjon... 3 Solsteins formålsparagraf:...

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS Eierskapskontroll ASVO Nøtterøy AS 2010 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om selskapet

Detaljer

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid ARbeidstilbud til døvblitte - sluttrapport Sluttrapport Hanna Louise Bovim Dette er Helse og rehabilitering Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av

Detaljer

Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital.

Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital. ØKONOMI Økonomienheten Dato 5. februar 2014 Saksnr.: 201400301-1 Saksbehandler Ragne Karine Eklind Saksgang Møtedato Kommunalutvalget 18.02.2014 Bystyret 12.03.2014 Eierskapsmelding 2 for Valhalla Verksted

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Administrasjon Keops er navnet på den største pyramiden i Egypt. Pyramiden ble blant annet betraktet som portalen til det

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Bilag avisa Sør-Trøndelag. Svanem AS skal bidra til kompetanseheving, utvikling og livskvalitet.

Bilag avisa Sør-Trøndelag. Svanem AS skal bidra til kompetanseheving, utvikling og livskvalitet. Bilag avisa Sør-Trøndelag Mange nye muligheter Svanem AS skal bidra til kompetanseheving, utvikling og livskvalitet. Ansatte i Svanem AS: Odd Jarle Svanem, daglig leder, bedriftspedagog, økonomi og møbelsnekker.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer